Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Pokyny pro instalaci

Garmin GMM 150 Marine Monitor Pokyny pro instalaci
Pokyny pro instalaci zařízení GMM™
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky.‍ Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušená pojistka uvedená v technických údajích produktu.‍
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušené
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.‍
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny
ochranné brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.‍
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
Vrtačka a spirálové vrtáky
Šroubovák Phillips číslo 2
Vykružovačka nebo rotační nástroj
Pilník a smirkový papír
Tmel na lodě (volitelný)
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
sadu pro plochou montáž (prodává se samostatně a doporučuje
se profesionální instalace).‍
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.‍
• Místo by nemělo být přímo vystaveno působení živlů.‍ Zadní
kryt zařízení není odolný proti vodě ani povětrnostním
podmínkám.‍
• Místo by mělo zajistit optimální výhled při obsluze lodi.‍
• Místo by mělo umožňovat snadný přístup ke všem rozhraním
přístroje, jako je například klávesnice, dotyková obrazovka a
v případě potřeby čtečka karet.‍
• Místo musí být dostatečně pevné, aby udrželo hmotnost
přístroje a chránilo přístroj před nadměrnými vibracemi nebo
nárazy.‍
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.‍
• Místo musí poskytovat dostatek prostoru pro pokládání a
připojení všech kabelů.‍
Instalace zařízení
POZNÁMKA
Při řezání otvoru pro zapuštěnou montáž zařízení dávejte
pozor.‍ Mezi pouzdrem a montážními otvory je jen malá mezera
a vyřezání příliš velkých otvorů může narušit stabilitu zařízení
po montáži.‍
Dodanou šablonu a instalační materiál lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky.‍ Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby byla obrazovka zarovnaná palubní deskou,
je nutné u prodejce Garmin zakoupit sadu pro plochou montáž.‍
1 Seřízněte šablonu a ujistěte se, že se hodí na místo, kde
chcete provést zapuštěnou montáž zařízení.‍
2 Odstraňte ochrannou vrstvu ze zadní strany šablony a
přilepte ji na místo, kde chcete namontovat zařízení.‍
3 Pomocí 9,5mm (3/8palcový) vrtáku vyvrtejte jeden nebo více
otvorů uvnitř rohů plné čáry na šabloně a připravte montážní
plochu na řezání.‍
Pomocí
vykružovačky vyřízněte montážní plochu podél
4
vnitřní plné čáry označené na šabloně.‍
5 Umístěte zařízení do výřezu a ověřte, zda má výřez
vyhovující velikost.‍
6 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost výřezu pomocí
pilníku a smirkového papíru.‍
7 Až zařízení správně zapadne do výřezu, zkontrolujte, zda
jsou montážní otvory na zařízení zarovnány s většími,
7,2mm (9/32palcový) otvory na šabloně.‍
8 Pokud nejsou montážní otvory na zařízení zarovnány,
označte místa pro nové otvory.‍
9 Pomocí 7,2mm (9/32palcový) vrtáku vyvrtejte větší otvory.‍
10 Začněte v jednom rohu šablony a dejte maticovou podložku
À na větší otvor Á vyvrtaný v kroku 9.‍
POZNÁMKA
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám.‍ Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu.‍ Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo za provozních podmínek může způsobit
poruchu zařízení.‍ Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.‍
Přiložený instalační materiál a šablonu lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky.‍ Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby působilo dojmem zarovnání s přední
stranou palubní desky, je nutné u prodejce Garmin® zakoupit
Srpen 2014
Menší 3,5mm (9/64palcový) otvor  na maticové podložce by
měl být zarovnaný s menším otvorem na šabloně.‍
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01559-81_0B
11 Pokud menší 3,5mm (9/64palcový) otvor na maticové
podložce není zarovnaný s menším otvorem na šabloně,
označte nové místo.‍
12 Kroky 10 až 11 opakujte pro každou maticovou podložku po
stranách zařízení, podle značek na šabloně.‍
13 Pomocí 3,5mm (9/64palcový) vrtáku vyvrtejte menší otvory.‍
14 Odstraňte šablonu z montážní plochy.‍
15 Začněte v jednom rohu místa montáže, dejte maticovou
podložku à na zadní stranu montážní plochy a zarovnejte
větší a menší otvor.‍
Zvýšená část maticové podložky by měla zapadnout do
většího otvoru.‍
• Zařízení GMM využívané k ovládání zařízení GPSMAP 8500
musí být připojeno jak k portu GARMIN PROCESSOR BOX,
tak k portu MAIN DVI VIDEO IN zařízení GMM a k portům
GARMIN MONITOR a MAIN DVI VIDEO OUT zařízení
GPSMAP 8500 pomocí Garmin kabelu námořní sítě a kabelu
DVI-D.‍
• Aby bylo pokládání kabelů snazší, dodává se napájecí kabel
a kabel námořní sítě Garmin bez nainstalovaných pojistných
kroužků.‍ Kabely je třeba vést před instalací pojistných
kroužků.‍
• Jakmile je na kabel nainstalován pojistný kroužek, měli byste
zkontrolovat, zda je pevně připojen a zda je O-kroužek na
svém místě, aby bylo připojení k napájení či datové připojení
bezpečné.‍
Připojení k napájení
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky.‍ Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušená pojistka uvedená v technických údajích produktu.‍
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušené
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.‍
16 Upevněte maticovou podložku na montážní ploše utažením
přiloženého šroubu M3 Ä skrze menší 3,5mm (9/64palcový)
otvor.‍
17 Kroky 15 až 16 opakujte pro jednotlivé maticové podložky na
horní a spodní straně zařízení.‍
18 Nainstalujte pryžové těsnění Å na zadní stranu zařízení.‍
Kousky pryžového těsnění jsou na zadní straně opatřeny
lepidlem.‍ Než je nainstalujete na zařízení, nezapomeňte
sundat ochrannou vrstvu.‍
19 Pokud po montáži nebudete mít přístup k zadní straně
zařízení, připojte k zařízení všechny potřebné kabely ještě
před vložením zařízení do výřezu.‍
POZNÁMKA: Abyste zabránili korozi kovových kontaktů,
zakryjte nepoužité konektory připojenými ochrannými
krytkami.‍
20 Vložte zařízení do výřezu.‍
21 Upevněte zařízení na montážní ploše pomocí přiložených
šroubů M4 Æ.‍
22 Nainstalujte ozdobný rámeček zaklapnutím na místo okolo
okrajů zařízení.‍
1 Veďte napájecí kabel ke zdroji napájení a k zařízení.‍
2 Připojte červený vodič ke kladnému (+) vývodu baterie a
připojte černý vodič k zápornému (-) vývodu baterie.‍
3 Nainstalujte pojistný kroužek a O-kroužek na konec
napájecího kabelu.‍
4 Připojte napájecí kabel k zařízení otočením pojistného
kroužku po směru hodinových ručiček.‍
Další skutečnosti týkající se ukotvení
Toto zařízení by ve většině instalačních situací nemělo
vyžadovat ukotvení podvozku.‍ Pokud dojde k rušení, může být
ukotvovací šroub umístěný na plášti použit pro připojení
zařízení ke spodku lodi, čímž tomuto rušení zabráníte.‍
Co je třeba vzít v úvahu při připojování
POZNÁMKA
Pro port DVI na zařízení je přiloženo modré pryžové těsnění.‍
Toto těsnění je nutné nainstalovat mezi port DVI a konektor
kabelu DVI, aby nedocházelo k poškození konektorů.‍
Při připojování GMM zařízení k napájení a k jinému zařízení
GPSMAP® 8500 vezměte v úvahu tyto skutečnosti.‍
• Přestože se doporučuje použít dodané kabely DVI Garmin,
je možné použít i vysoce kvalitní kabely DVI jiných výrobců.‍
Před položením kabelu DVI je třeba jej vyzkoušet (připojit jím
nějaká zařízení).‍
• Zařízení GMM by mělo být připojeni ke stejnému zdroji
napájení jako připojené zařízení GPSMAP 8500.‍ Pokud to
není možné, je nutné připojit zařízení ke stejnému uzemnění.‍
• Je nutné zkontrolovat připojení baterie k napájení a
uzemnění a ujistit se, zda jsou pevná a neuvolní se.‍
• Funkci dotykové obrazovky zařízení GMM lze použít
k ovládání jednoho zařízení GPSMAP 8500.‍
2
Prodloužení napájecího kabelu
V případě potřeby lze napájecí kabel prodloužit s využitím
kabelu příslušné tloušťky pro danou délku prodloužení.‍
Položka
À
Á
Â
Popis
Pojistka
Baterie
1,8 m (6 stop), bez prodloužení
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Spoj
• Prodlužovací kabel 5,26 mm² (10 AWG), až 4,6 m
(15 stop)
• Prodlužovací kabel 8,36 mm² (8 AWG), až 7 m (23 stop)
• Prodlužovací kabel 13,29 mm² (6 AWG), až 11 m (36 stop)
Pojistka
20,3 cm (8 palců)
Baterie
20,3 cm (8 palců)
• Tři porty kompozitního videa nesou označení CVBS 1 IN,
CVBS 2 IN a CVBS 3 IN.‍ Tyto tři porty využívají konektory
BNC.‍ Chcete-li k těmto portům připojit zdroj komponentního
videa s konektory RCA, můžete použít adaptéry BNC na
RCA.‍
Co je třeba vzít v úvahu ohledně těsnění konektoru videa
Pryžová těsnění jsou součástí veškerých konektorů DVI a VGA
na zařízení.‍ Tato těsnění je nutné nainstalovat mezi všechny
porty DVI a VGA a konektory kabelu, aby nedocházelo
k poškození konektorů.‍ Při vytváření připojení DVI nebo VGA
berte do úvahy tyto skutečnosti.‍
Maximální prodloužení 11 m (36 stop)
Připojení zařízení GMM k zařízení GPSMAP 8500
POZNÁMKA
Pro port DVI na zařízení je přiloženo modré pryžové těsnění.‍
Toto těsnění je nutné nainstalovat mezi port DVI a konektor
kabelu DVI, aby nedocházelo k poškození konektorů.‍
Toto zařízení lze připojit k zařízení GPSMAP 8500
vybaveného dotykovou obrazovkou.‍
1 Veďte kabel námořní sítě Garmin a kabel DVI-D do zařízení
GMM a do zařízení GPSMAP 8500.‍
2 Nainstalujte pojistný kroužek a O-kroužek na oba konce
kabelu námořní sítě Garmin.‍
3 Připojte kabel námořní sítě Garmin k portu GARMIN
PROCESSOR BOX zařízení GMM a k portu GARMIN
MONITOR zařízení GPSMAP 8500.‍
4 Připojte kabel DVI-D k portu MAIN DVI VIDEO IN zařízení
GMM a k portu MAIN DVI VIDEO OUT zařízení GPSMAP
8500.‍
Co je třeba zvážit u vstupu videa
POZNÁMKA
Pro port DVI na zařízení je přiloženo modré pryžové těsnění.‍
Toto těsnění je nutné nainstalovat mezi port DVI a konektor
kabelu DVI, aby nedocházelo k poškození konektorů.‍
Pro port VGA na zařízení je přiloženo šedé pryžové těsnění.‍
Toto těsnění je nutné nainstalovat mezi port VGA a konektor
kabelu VGA, aby nedocházelo k poškození konektorů.‍ Při
instalaci těsnění musí šipka umístěná na straně těsnění
směřovat směrem k zařízení.‍
K tomuto zařízení lze připojit vstup videa ze dvou digitálních
zdrojů, tří zdrojů VGA, jednoho komponentního zdroje a tří
kompozitních zdrojů.‍ Při připojení zdrojů vstupu videa vezměte
v úvahu tyto skutečnosti.‍
• Dva digitální porty jsou označeny MAIN DVI VIDEO IN a DVI
VIDEO 2 IN.‍ Tyto dva porty využívají konektory DVI-D.‍
V případě potřeby můžete k připojení zdroje videa
kompatibilního s rozhraním HDMI použít adaptér DVI-D na
HDMI.‍
◦ Port MAIN DVI VIDEO IN je určen pro použití se
zařízením GPSMAP 8500.‍
◦ Aby mohlo zařízení GMM pracovat jako zařízení
s dotykovým vstupem, je nutné jej připojit k zařízení
GPSMAP 8500 pomocí kabelu DVI-D a kabelu námořní
sítě Garmin (Připojení zařízení GMM k zařízení GPSMAP
8500).‍
• Tři porty VGA nesou označení VGA VIDEO 1 IN, VGA
VIDEO 2 IN a VGA VIDEO 3 IN.‍ Tyto porty využívají
standardní konektory VGA pro připojení ke zdrojům, jako je
například počítač.‍
• Port komponentního videa je označen jako COMPONENT
IN.‍ Tento port využívá konektory BNC.‍ Chcete-li k tomuto
portu připojit zdroj komponentního videa s konektory RCA,
můžete použít adaptéry BNC na RCA.‍
• Modré těsnění je přiloženo pro použití s konektory DVI.‍
• Šedé těsnění je přiloženo pro použití s konektory VGA.‍
• Při instalaci těsnění mezi konektor kabelu VGA a port musí
šipka nacházející se na boku těsnění směřovat směrem
k zařízení.‍
Technické údaje
Fyzické technické údaje
Zařízení
Technické údaje
GMM 150
Rozměry (Š×V×H) 379 × 330 × 73mm
(14,7 × 12,9 × 2,9palců)
GMM 170
GMM 190
Všechny
modely
Rozměry
Velikost displeje
(Š×V)
304 × 228mm (12palců × 9palců)
Hmotnost
4,3kg (9,6liber)
Rozměry (Š×V×H) 408 × 368 × 74mm
(16,1 × 14,5 × 2,9palců)
Velikost displeje
(Š×V)
338 × 270mm
(13,3palců × 10,6palců)
Hmotnost
5kg (11liber)
Rozměry (Š×V×H) 454 × 399 × 81mm
(17,9 × 15,7 × 3,2palců)
Velikost displeje
(Š×V)
376 × 301mm
(14,8palců × 11,9palců)
Hmotnost
6kg (13, libry)
Materiál
Hliníkový plech
Rozsah teplot
od -15º do 50 °C (od 5º do 122 °F)
Stupeň
vodotěsnosti
Zepředu: IEC 60529 IPX6
(chráněno proti vlnobití)
Zezadu: IEC 60529 IPX0 (žádná
zvláštní ochrana)
Elektrické technické údaje
Zařízení
Technické údaje
Měření
Všechny
modely
Vstupní napájení
10 – 32 V
stejnosměrné
Pojistka
15 A, 42 V, rychlá
Maximální spotřeba při
10 V stejnosměrné
30 W
Typický odběr proudu při
12 V stejnosměrné
2,4 A
Maximální odběr proudu při
12 V stejnosměrné
2,5 A
GMM 150
3
Zařízení
GMM 170
GMM 190
Technické údaje
Měření
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
100 mm
(3,94 palců)
Maximální spotřeba při 10 V
stejnosměrné
60 W
Typický odběr proudu při
12 V stejnosměrné
4,8 A
Maximální odběr proudu při
12 V stejnosměrné
5 A
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
100 mm
(3,94 palců)
Maximální spotřeba při
10 V stejnosměrné
120 W
Typický odběr proudu při
12 V stejnosměrné
9,8 A
Maximální odběr proudu při
12 V stejnosměrné
10 A
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
100 mm
(3,94 palců)
Garmin®, logo společnosti Garmin GPSMAP® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GMM™ je ochranná známka společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2013–2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising