Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Installationsinstruktioner

Garmin GMM 150 Marine Monitor Installationsinstruktioner
GMM™ Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel nr 2
Sticksåg eller multiverktyg
Fil och sandpapper
Marint tätningsmedel (valfritt)
• Platsen ska inte vara direkt utsatt för väder och vind.‍ Det
bakre huset på enheten är inte vatten- eller väderbeständigt.‍
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.‍
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).‍
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.‍
Montera enheten
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten.‍ Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen.‍ Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.‍
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen.‍ För att
montera enheten så att skärmen ligger plant med
instrumentpanelen måste du köpa till en sats för plan montering
från din Garmin återförsäljare.‍
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.‍
2 Ta bort skyddstejpen på baksidan av mallen och placera
mallen där du vill montera enheten.‍
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen.‍ Använd
en borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).‍
4 Såga ut monteringsytan med en figursåg längs med insidan
av linjen på mallen.‍
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.‍
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.‍
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större
hålen på 7,2 mm (9/32 tum) på mallen.‍
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.‍
9 Använd en borrspets på 7,2 mm (9/32 tum) och borra de
större hålen.‍
10 Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta À över
det större hålet Á du borrade i steg 9.‍
Viktigt vid montering
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera enheten så att den fälls in i
instrumentpanelen.‍ Om du vill montera enheten så att den
ligger plant med instrumentpanelen måste du köpa en sats för
plan montering (säljs separat, professionell installation
rekommenderas) från din Garmin® återförsäljare.‍
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.‍
Augusti 2014
Det mindre hålet  på mutterplattan, på 3,5 mm (9/64 tum),
ska ligga i linje med det mindre hålet på mallen.‍
11 Om det mindre hålet på 3,5 mm (9/64 tum) på mutterplattan
inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya
placeringen märkas upp.‍
12 Upprepa stegen 10–11 för varje mutterplatta längs enhetens
sidor.‍ Följ indikeringarna på mallen.‍
13 Använd en borrspets på 3,5 mm (9/64 tum) och borra de
mindre hålen.‍
Tryckt i Taiwan
190-01559-79_0B
14 Ta bort mallen från monteringsytan.‍
15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de
stora och små hålen ligger i linje med varandra.‍
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det
större hålet.‍
• För enklare kabeldragning är strömkablarna och kablarna för
Garmin marint nätverk paketerade med låsringarna
omonterade.‍ Kablarna ska vara dragna innan låsringarna
monteras.‍
• Efter att en låsring till en kabel monterats bör du se till att
ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så att
ström- eller datoranslutningen förblir säker.‍
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
en medföljande M3-skruv Ä genom det mindre hålet på
3,5 mm (9/64 tum).‍
17 Upprepa stegen 15–16 för varje mutterplatta längs enhetens
övre och nedre del.‍
18 Montera gummipackningen Å på enhetens baksida.‍
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan.‍ Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.‍
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.‍
OBS! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.‍
20 Placera enheten i utskärningen.‍
21 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Æ.‍
22 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
runt kanten på enheten.‍
Att tänka på vid anslutning
MEDDELANDE
En blå gummitätning medföljer för DVI-porten på enheten.‍
Tätningarna ska monteras mellan DVI-porten och DVIkabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.‍
När du ansluter GMM enheten till ström och till en GPSMAP®
8500 enhet ska du vara uppmärksam på detta.‍
• Även om vi rekommenderar användning av Garmin
medföljande DVI-kablar, kan tredjeparts DVI-kablar av hög
kvalitet användas.‍ Innan du drar en DVI-kabel bör du testa
den genom att ansluta enheterna till den.‍
• GMM enheten bör anslutas till samma strömkälla som en
ansluten GPSMAP 8500 enhet.‍ Om detta inte är möjligt ska
enheterna anslutas till samma jord.‍
• Det är viktigt att kontrollera ström- och jordanslutningarna till
batteriet och se till att de sitter fast och inte kan lossna.‍
• Pekskärmens funktioner i GMM enheten kan användas för
att styra en GPSMAP 8500 enhet.‍
• GMM enheten som används för att styra en GPSMAP 8500
enhet måste anslutas till både GARMIN PROCESSOR BOX
och MAIN DVI VIDEO IN porten på GMM enheten och
GARMIN MONITOR och MAIN DVI VIDEO OUT porten på
GPSMAP 8500 enheten med en Garmin marin nätverkskabel
och en DVI-D-kabel.‍
2
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.‍
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av strömkabeln.‍
4 Anslut strömkabeln till enheten genom att vrida låsringen
medurs.‍
Ytterligare saker att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva extra chassijordningar i de
flesta installationssituationer.‍ Vid störningar kan
jordningsskruven på höljet användas för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.‍
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att
använda en lämplig ledningsdimension för förlängningen.‍
Objekt
Beskrivning
Säkring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot) ingen förlängning
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Skarv
• 5,26 mm² (10 AWG) förlängningskabel, upp till 4,6 m (15
fot)
• 8,36 mm² (8 AWG) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot)
• 13,29 mm² (6 AWG) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Objekt Beskrivning
Ä
Å
Æ
Batteri
20,3 cm (8 tum)
11 m (36 fot) max.‍ förlängning
Ansluta GMM enheten till en GPSMAP 8500 enhet
MEDDELANDE
En blå gummitätning medföljer för DVI-porten på enheten.‍
Tätningarna ska monteras mellan DVI-porten och DVIkabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.‍
Den här enheten kan anslutas till en GPSMAP 8500 enhet med
pekskärmskontroll.‍
1 Dra en Garmin marin nätverkskabel och en DVI-D-kabel till
GMM enheten och till GPSMAP 8500 enheten.‍
Montera
en låsring och en O-ring på ändarna av Garmin
2
marina nätverkskabeln.‍
3 Anslut Garmin marin nätverkskabel till GARMIN
PROCESSOR BOX porten på GMM enheten och till
GARMIN MONITOR porten på GPSMAP 8500 enheten.‍
4 Anslut DVI-D-kabeln till MAIN DVI VIDEO IN porten på GMM
enheten och till MAIN DVI VIDEO OUT porten på GPSMAP
8500 enheten.‍
Att tänka på angående videoindata
MEDDELANDE
En blå gummitätning medföljer för DVI-porten på enheten.‍
Tätningarna ska monteras mellan DVI-porten och DVIkabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.‍
En grå gummitätning medföljer för VGA-porten på enheten.‍
Tätningarna ska monteras mellan VGA-porten och VGAkabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.‍ När du
monterar tätningen måste pilen på sidan av tätningen peka mot
enheten.‍
Den här enheten kan ta emot video från två digitala källor, tre
VGA-källor, en komponentkälla och tre kompositkällor.‍ Tänk på
följande när du ansluter källor för videoindata.‍
• De två digitala portarna är märkta MAIN DVI VIDEO IN och
DVI VIDEO 2 IN.‍ Dessa två portar använder DVI-Dkontakter.‍ Vid behov kan du använda en DVI-D till HDMIadapter för att ansluta till en HDMI-kompatibel videokälla.‍
◦ Porten MAIN DVI VIDEO IN är utformad för användning
med GPSMAP 8500 enheten.‍
◦ För att kunna fungera som en pekskärmsenhet måste
GMM enheten anslutas till en GPSMAP 8500 enhet med
både en DVI-D-kabel och en Garmin marin nätverkskabel
(Ansluta GMM enheten till en GPSMAP 8500 enhet).‍
• De tre VGA-portarna är märkta VGA VIDEO 1 IN, VGA
VIDEO 2 IN och VGA VIDEO 3 IN.‍ De här portarna använder
standard-VGA-kontakter för att ansluta till källor som en
dator.‍
• Komponent-video-porten är märkt COMPONENT IN.‍ Den
här porten har BNC-kontakter.‍ Du kan använda adaptrar från
BNC till RCA för att ansluta en kompositvideokälla med
RCA-kontakter till den här porten.‍
• De tre kompositvideoportarna är märkta CVBS 1 IN, CVBS 2
IN och CVBS 3 IN.‍ De här tre portarna har BNC-kontakter.‍
Du kan använda en adapter från BNC till RCA för att ansluta
en kompositvideokälla med RCA-kontakter till dessa portar.‍
Viktigt beträffande videokontaktpackningar
Gummipackningar medföljer till DVI- och VGA-anslutningar på
enheten.‍ Packningarna måste monteras mellan varje DVI- eller
VGA-port och kabelkontakt för att förhindra skador på
kontakterna.‍ Tänk på följande när du gör DVI- eller VGAanslutningar.‍
• En blå packning medföljer för användning med DVIanslutningar.‍
• En grå packning medföljer för användning med VGAanslutningar.‍
• När du monterar packningen mellan en VGA-kabelkontakt
och en port måste pilen på sidan av tätningen peka mot
enheten.‍
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
GMM 150
Mått (B × H × D)
379 × 330 × 73 mm (14,7 ×
12,9 × 2,9 tum)
Skärmstorlek (B × H)
304 × 228 mm (12 × 9 tum)
Vikt
4,3 kg (9,6 lbs)
Mått (B × H × D)
408 × 368 × 74 mm (16,1 ×
14,5 × 2,9 tum)
Skärmstorlek (B × H)
338 × 270 mm (13,3 ×
10,6 tum)
Vikt
5 kg (11 lbs)
Mått (B × H × D)
454 × 399 × 81 mm (17,9 ×
15,7 × 3,2 tum)
Skärmstorlek (B × H)
376 × 301 mm (14,8 ×
11,9 tum)
Vikt
6 kg (13,3 lbs)
GMM 170
GMM 190
Alla modeller Material
Temperaturområde
Aluminiumplåt
Från -15 till 50 °C (från 5 till
122 °F)
Vattentålighetsklassning Från framsidan: IEC 60529
IPX6 (skyddad mot kraftig sjö)
Från baksidan: IEC 60529
IPX0 (inget särskilt skydd)
Elektriska specifikationer
Enhet
Specifikation
Alla modeller Ineffekt
GMM 150
Mått
10–32 V DC
Säkring
15 A, 42 V snabb
respons
Maximal strömanvändning vid 10 V
DC
30 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC 2,4 A
GMM 170
Maximal strömförbrukning på 12 V
DC
2,5 A
Säkerhetsavstånd till kompass
100 mm
(3,94 tum)
Maximal strömanvändning vid 10 V
DC
60 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC 4,8 A
Maximal strömförbrukning på 12 V
DC
5 A
Säkerhetsavstånd till kompass
100 mm
(3,94 tum)
3
Enhet
Specifikation
Mått
GMM 190
Maximal strömanvändning vid 10 V
DC
120 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC 9,8 A
Maximal strömförbrukning på 12 V
DC
10 A
Säkerhetsavstånd till kompass
100 mm
(3,94 tum)
Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMM™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising