Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Installeringsinstruksjoner

Garmin GMM 150 Marine Monitor Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GMM™
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller roterende verktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
• Plasseringen må ikke være direkte eksponert for vær og
vind.‍ Dekselet på baksiden av enheten er ikke vanntett eller
værbestandig.‍
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.‍
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.‍
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.‍
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.‍
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.‍
Montere enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten.‍ Det
er bare litt klarering mellom huset og monteringshullene, hvis du
skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når
den er montert.‍
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet.‍ Du må kjøpe et
flatmonteringssett fra en Garmin forhandler hvis du vil montere
enheten slik at skjermen er jevnt med dashbordet.‍
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å bygge inn enheten.‍
Fjern
beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den
2
på stedet der du skal montere enheten.‍
3 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt
på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.‍
4 Bruk en løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs
innsiden av streken som er angitt på malen.‍
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.‍
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen
på utsnittet.‍
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 7,2 mm (9/32 tommer) på malen.‍
8 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.‍
9 Bruk en borbits på 7,2 mm (9/32 tommer) til å bore de større
hullene.‍
10 Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate À
over det større hullet Á du boret i trinn 9.‍
Hensyn ved montering
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
bygge enheten inn i dashbordet.‍ Hvis du vil montere enheten
slik at den ligger flatt med fronten av dashbordet, må du kjøpe
et flatmonteringssett (selges separat, vi anbefaler at det
installeres av fagfolk) fra en forhandler for Garmin®.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
August 2014
Det mindre hullet på 3,5 mm (9/64 tommer) Â på mutterplaten
skal være på linje med det mindre hullet på malen.‍
11 Hvis det mindre hullet på 3,5 mm (9/64 tommer) på
mutterplaten ikke er på linje med det mindre hullet på malen,
merker du av den nye plasseringen.‍
12 Gjenta trinn 10–11 for hver mutterplate langs sidene på
enheten, slik det er angitt på malen.‍
13 Bruk en borbits på 3,5 mm (9/64 tommer) til å bore de mindre
hullene.‍
Trykt i Taiwan
190-01559-78_0B
14 Fjern malen fra monteringsoverflaten.‍
15 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at
de større og de mindre hullene står på linje.‍
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.‍
• Når du har festet en låsering på en kabel, må du kontrollere
at ringen sitter godt og at O-ringen er på plass slik at
tilkoblingen til strøm og data opprettholdes.‍
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
16 Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en M3skrue Ä i det mindre hullet på 3,5 mm (9/64 tommer).‍
17 Gjenta trinn 15–16 for hver mutterplate øverst og nederst på
enheten.‍
18 Installer gummipakningen Å på baksiden av enheten.‍
Delene på gummipakningen har lim på baksiden.‍ Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.‍
19 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.‍
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.‍
20 Plasser enheten i utsnittet.‍
21 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Æ.‍
22 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass
rundt kanten av enheten.‍
Hensyn ved tilkobling
MERKNAD
Det følger med en blå gummitetning til DVI-porten på enheten.‍
Tetningen må installeres mellom DVI-porten og DVIkabelkontakten for å unngå skade på kontaktene.‍
Når du kobler GMM enheten til strøm og til en GPSMAP® 8500enhet, må du tenke over følgende.‍
• Selv om vi anbefaler at du bruker DVI-D-kablene fra Garmin,
kan du også bruke tredjeparts DVI-D-kabler av høy kvalitet.‍
Du bør teste DVI-kabelen før du ruter den, ved å koble den til
enhetene.‍
• GMM enheten skal kobles til samme strømkilde som den
tilkoblede GPSMAP 8500-enheten.‍ Hvis dette ikke er mulig,
må enheten kobles til samme jord.‍
• Du må kontrollere tilkoblingene til strøm og jord.‍ Påse at de
er festet godt slik at de ikke løsner.‍
• Berøringsfunksjonaliteten på GMM enheten kan brukes til å
kontrollere én GPSMAP 8500-enhet.‍
• GMM enheten som brukes til å kontrollere en GPSMAP
8500-enhet må være tilkoblet portene GARMIN
PROCESSOR BOX og MAIN DVI VIDEO IN på GMM
enheten og portene GARMIN MONITOR og MAIN DVI
VIDEO OUT på GPSMAP 8500-enheten ved hjelp av en
Garmin Marine Network-kabel og en DVI-D-kabel.‍
• Strømkabelen og kablene for maritimt nettverk fra Garmin
leveres uten låseringer installert for å gjøre det enklere å
trekke kablene.‍ Kablene skal føres før du monterer
låseringene.‍
2
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av strømkabelen.‍
4 Koble strømkabelen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner.‍ Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke den
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.‍
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.‍
Element
Beskrivelse
Sikring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot), ingen forlengelse
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skjøte
• Skjøteledning på 5,26 mm² (10 AWG), opptil 4.‍6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 8,36 mm² (8 AWG), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 13,29 mm² (6 AWG), opptil 11 m (36 fot)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fot), maksimal forlengelse
Koble GMM enheten til en GPSMAP 8500-enhet
MERKNAD
Det følger med en blå gummitetning til DVI-porten på enheten.‍
Tetningen må installeres mellom DVI-porten og DVIkabelkontakten for å unngå skade på kontaktene.‍
Denne enheten kan kobles til en GPSMAP 8500-enhet med
berøringsstyring.‍
1 Trekk en Garmin Marine Network-kabel og en DVI-D-kabel til
GMM enheten og til GPSMAP 8500-enheten.‍
2 Installer en låsering og en O-ring på hver ende av kabelen
for maritimt nettverk fra Garmin.‍
3 Koble Garmin Marine Network-kabelen til porten GARMIN
PROCESSOR BOX på GMM enheten og til porten GARMIN
MONITOR på GPSMAP 8500-enheten.‍
4 Koble DVI-D-kabelen til porten MAIN DVI VIDEO IN på GMM
enheten og til porten MAIN DVI VIDEO OUT på GPSMAP
8500-enheten.‍
Spesifikasjoner
Hensyn for videoinndata
Fysiske spesifikasjoner
MERKNAD
Det følger med en blå gummitetning til DVI-porten på enheten.‍
Tetningen må installeres mellom DVI-porten og DVIkabelkontakten for å unngå skade på kontaktene.‍
Det følger med en grå gummitetning til VGA-porten på enheten.‍
Tetningen må installeres mellom VGA-porten og VGAkabelkontakten for å unngå skade på kontaktene.‍ Når du
installerer tetningen, må pilen på siden av enheten peke mot
enheten.‍
Enhet
Spesifikasjon
Mål
GMM 150
Mål (B × H × D)
379 × 330 × 73 mm
(14,7 × 12,9 × 2,9 tommer)
Skjermstørrelse
(B × H)
304 × 228 mm (12 × 9 tommer)
Vekt
4,3 kg (9,6 pund)
Mål (B × H × D)
408 × 368 × 74 mm
(16,1 × 14,5 × 2,9 tommer)
Skjermstørrelse
(B × H)
338 × 270 mm
(13,3 × 10,6 tommer)
Vekt
5 kg (11 pund)
Mål (B × H × D)
454 × 399 × 81 mm
(17,9 × 15,7 × 3,2 tommer)
Skjermstørrelse
(B × H)
376 × 301 mm
(14,8 × 11,9 tommer)
Vekt
6 kg (13,3 pund)
Materiale
Aluminiumsplate
Temperaturområde
Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Vannbestandig
Fra fremsiden: IEC 60529 IPX6
(beskyttet mot tung sjø)
Fra baksiden: IEC 60529 IPX0
(ingen spesiell beskyttelse)
Denne enheten tar videoinndata fra to digitale kilder, tre VGAkilder, én komponentkilde og tre komposittkilder.‍ Tenk over
følgende når du kobler til kilder for videoinndata.‍
• De to digitale portene er merket MAIN DVI VIDEO IN og DVI
VIDEO 2 IN.‍ Disse to portene bruker DVI-D-kontakter.‍ Du
kan eventuelt bruke en DVI-D til HDMI-adapter til å koble til
en HDMI-kompatibel videokilde.‍
◦ Porten MAIN DVI VIDEO IN er beregnet for bruk med en
GPSMAP 8500-enhet.‍
◦ For å kunne fungere som en enhet for berøringsinndata
må GMM enheten kobles til en GPSMAP 8500-enhet med
både en DVI-D-kabel og en Garmin Marine Network-kabel
(Koble GMM enheten til en GPSMAP 8500-enhet).‍
• De tre VGA-portene er merket VGA VIDEO 1 IN, VGA
VIDEO 2 IN og VGA VIDEO 3 IN.‍ Disse portene bruker
standard VGA-kontakter for tilkoblinger til kilder som en
datamaskin.‍
• Porten for komponentvideo er merket COMPONENT IN.‍
Denne porten bruker BNC-kontakter.‍ Du kan bruke BNC til
RCA-adaptere til å koble en komponentvideokilde med RCAkontakter til denne porten.‍
• De tre komposittvideoportene er merket CVBS 1 IN, CVBS 2
IN og CVBS 3 IN.‍ Disse tre portene bruker BNC-kontakter.‍
Du kan bruke en BNC til RCA-adapter for å koble en
komposittvideokilde med RCA-kontakter til disse portene.‍
Hensyn for videokontaktpakning
Det følger med gummipakninger for alle DVI- og VGA-kontakter
på enheten.‍ Disse pakningene må installeres mellom hver VGAport og VGA-kabelkontakt for å unngå skade på kontaktene.‍
Når du kobler til DVI eller VGA, bør du tenke over følgende
hensyn.‍
• Det følger med en blå pakning for DVI-kontakter.‍
• Det følger med en grå pakning for VGA-kontakter.‍
• Når du installerer pakningen mellom en VGA-kabelkontakt
og porten, skal pilen på siden av tetningen peke mot
enheten.‍
GMM 170
GMM 190
Alle
modeller
Elektriske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Alle modeller Inngangseffekt
GMM 150
GMM 170
GMM 190
Mål
10–32 VDC
Sikring
15 A, 42 V
hurtigsikring
Maksimalt strømforbruk på
10 VDC
30 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
2,4 A
Maksimalt strømforbruk på
12 VDC
2,5 A
Trygg avstand fra et kompass
100 mm
(3,94 tommer)
Maksimalt strømforbruk på
10 VDC
60 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
4,8 A
Maksimalt strømforbruk på
12 VDC
5 A
Trygg avstand fra et kompass
100 mm
(3,94 tommer)
Maksimalt strømforbruk på
10 VDC
120 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
9,8 A
3
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Maksimalt strømforbruk på
12 VDC
10 A
Trygg avstand fra et kompass
100 mm
(3,94 tommer)
Garmin®, Garmin logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMM™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising