Garmin | GMR™ 24 HD Radome | Garmin GMR™ 24 HD Radome installationsinstruktioner

Garmin GMR™ 24 HD Radome installationsinstruktioner
GMR 18/24
GMR 18 HD/24 HD
radardomen
installationsinstruktioner
© 2007-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,
spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium
för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk
eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet
utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella
uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Raymarine® är ett registrerat varumärke som tillhör Raymarine Ltd. Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och
andra länder. Det här varumärket får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Augusti 2010
Artikelnummer 190-00831-79 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Välkommen
Tack för att du har valt en Garmin-radardom. Denna radardom använder prestandan hos en Garmin-radar och ger överlagrings- och
färginformation när den kombineras med en plotter i ett marint nätverk från Garmin.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Besök vår webbplats på http://my.garmin.com.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av Garmin-radardomen. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon:
+1 913 397-8200 eller +1 800 800-1020, måndag-fredag, 8-17 (CST), eller går till www.garmin.com/support/, och klickar på
Product Support (Produktsupport).
I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000 (i Storbritannien).
Obs! Garmin-radardomen innehåller inga delar som du själv kan byta eller åtgärda. Skulle du få problem med din enhet tar du den till en
auktoriserad Garmin NMEA-återförsäljare eller kontaktar Garmin produktsupport för reparation.
Packlista
Kontrollera att förpackningen innehåller följande delar innan du installerar och börjar använda enheten. Kontakta genast din Garminåterförsäljare om det saknas delar.
Standardförpackning:
•
•
•
•
•
•
•
•
GMR 18/24 radardom eller GMR 18 HD/GMR 24 HD radardom
Strömkabel
Marin nätverkskabel
RJ-45 nätverkskabelkontakt för fältmontering
Monteringssats
Paket med antikärvningsmedel
Monteringssmall
Tågring för marinkabel
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
1
Installation
Installation av radardomen
Följande avsnitt tar upp installation och inställning av Garmin-radardomen. Denna Garmin-radardom fungerar endast med Garmin-plottrar i ett
marint nätverk från Garmin. Kontakta din Garmin-återförsäljare eller gå in på Garmins webbplats för mer information.
För installationen behöver du lämpliga monteringsdon, verktyg och fästen. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar. Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som
du ska borra eller skära i. Om du får problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör.
Installationsanvisningar
Få ut mesta möjliga prestanda av radarn genom att följa följande installationsanvisningar:
• En ideal monteringsplats för enheten är högt ovanför fartygets köllinje där en så liten del som möjligt av farkostens skrov eller rigg
blockerar radarstrålen. Hinder i radarstrålens väg kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer, eller skapa falska ekon. Ju högre upp
enheten installeras desto längre bort kan radardomen upptäcka mål.
• Undvik att montera radardomen på samma nivå som skorstenar eller på en masts horisontella spridare eller salning. Montera inte
radardomen nära värmekällor där den kan utsättas för rök eller varmluft från skorstenar eller värme från strålkastare.
• Monteringsytan eller plattformen måste vara tillräckligt kraftig för att hålla för radardomens vikt (GMR 18/18 HD = 7,17 kg/15,8 lbs,
GMR 24/24 HD = 9,12 kg /20,1 lbs), vara så plan som möjligt och parallell med farkostens vattenlinje.
• Vi rekommenderar att radardomen monteras utom räckhåll för besättningen (horisontell strålbredd ovanför huvudhöjd). Titta inte rakt
mot antennen på nära håll när radardomen sänder. Ögonen är den del av kroppen som är känsligast för elektromagnetisk energi. När den
här radarn är korrekt installerad och korrekt använd uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard för säkerhetsnivåer för
allmänheten avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält.
• Ett ”Kompassäkerhetsavstånd” måste finnas mellan kompassen och radardomen. Kompassäkerhetsavståndet mäts från kompassens
mittpunkt till närmaste punkt på radardomen.
• Standardkompass = 1 m
• Reservstyr- och nödkompasser = 0,5 m
12,5°
12,5°
12,5°
12,5°
• Montera övrig elektronik och kablar på mer än 2 meters avstånd från radarstrålens väg. En radarstråle kan normalt antas ha en spridning
på 25° vertikalt ovanför och under radardomen. För farkoster som vid marschfart har en högre vinkel på bogen kan det vara lämpligt att
minska vinkeln så att strålen pekar något neråt mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan användas vid behov.
• Montera inte radardomen nära antenner eller annan elektronik. GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under radarstrålens väg.
Håll åtminstone 1 m avstånd till sändande utrustning eller kablar som leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och antenner. I
händelse av att SSB-radio finns ombord bör avståndet ökas till 2 m. IEC 60936-1, paragraf 3-27.1, anger maximala avstånd från antennen
som RF-nivåer (radiofrekvens) kan förväntas.
(100W/m² = 121,92 cm) (10W/m² = 274,32 cm)
• Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Det är viktigt att radarn är avstängd eller att likströmsanslutningen är urkopplad innan
arbete på radardomen eller tillhörande utrustning sker.
2
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
Installationsprocedur
Följande monteringsordning för radardomen och inkoppling av ström- och nätverkskablar kan variera beroende på plats och fästen som
används.
Montera radardomen
1. När en lämplig plats för montage är bestämd kontrollerar du att märkena för hålen ligger i farkostens längdriktning och borrar sedan
fyra monteringshål på 9,5 mm i enlighet med den medföljande monteringsmallen eller figur 1. (Det här steget är inte nödvändigt om du
använder ett förborrat Garmin-kompatibelt fäste eller ett Raymarine® -fäste.)
2. Rikta in skåran och låsringen på strömkabeln i linje med strömanslutningen. Tryck in den tvåpoliga strömkabeln till strömanslutningen och
den marina nätverkskabeln RJ-45 i nätverkskontakten (figur 2). Vrid strömkabelns låsring medsols tills den stannar. Dra åt låsringen för
RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad.
3. Ström- och nätverkskablarna kan tryckas in i någon av de fem skåror som är gjutna på radardomens undersida och säkras under
kabelavlastningsplattan (figur 2). Undvik att böja eller vrida kablarna alltför kraftigt. Mer information finns i avsnittet om kabeldragning.
4. Placera radardomen på monteringsunderlaget så att triangelmärket på höljet pekar framåt mot fören på farkosten. Lägg på lite marint
tätningsmedel runt varje monteringshål på monteringsytan.
5. Smörj in gängorna på de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna med antikärvningsmedel.
6. Sätt i de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna i monteringshålen på undersidan av radardomen. De bör inte sticka ut mer än 50 mm ±
1mm (2 tum) från radardomen om de monteras korrekt.
7. Fäst radardomen i monteringsunderlaget med hjälp av de M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna (installerade i föregående steg),
fjäderbrickor, platta brickor och M8 sexkantsmuttrar enligt figur 3. Muttrarna ska dras åt till mellan 13,7-18,6 Nm.
Obs! De medföljande M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna kan användas för monteringstjocklekar på mellan 5 och 30 mm (rekommenderas). För
underlag på över 30 mm behövs längre gängade stavar som finns att köpa separat.
233.0 mm
233,0
(9.17")
2 meter
4 meter
6 meter
16 AWG
14 AWG
12 AWG
Fartygets
bog
Ship's Bow
Mätare
141,5
141.5 mm
(5.57")
Distans
9,5 mm
9.5
(0.37")
Kabelmåttabell
Figur 1
Platta
Radardom
Strömanslutning
Monteringshål
Monteringsfäste
Platt
bricka
Fjäderbricka
M8 x 60
gängad stav
Nätverksanslutning
M8-mutter
Kabeldragningsalternativ
Figur 2
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
Figur 3
3
Kabeldragning
Dra kablarna på lämpligt sätt beroende på vilken typ av fäste som används. Det kan vara nödvändigt att borra hål på 31,7 mm för att dra
ström- eller nätverkskabeln. Garmin tillhandahåller en tågring i gummi som kan användas till att täcka ett kabelinstallationshål. Tågringen i
sig är INTE vattentät. Använd ett marint tätningsmedel om du vill täta tågringen. Ytterligare kabeltågringar kan köpas genom Garmin eller en
Garmin-återförsäljare.
Observera följande vid installation av ström- och nätverkskablarna:
• Vi rekommenderar inte att du klipper av den marina nätverkskabeln RJ-45, men om du verkligen måste göra det innehåller Garminradardompaketet en sats för fältmontering. Se till att du sparar den ände som du klipper av. Det är viktigt att kablarna ansluts till den nya
RJ-45-kontakten på samma sätt.
• Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln utmed kabelbanan
och genom eventuella skott eller däck. Undvik att dra kablarna nära rörliga föremål eller genom dörröppningar och kölrum.
• Undvik att dra kablarna bredvid eller parallellt med andra kablar, som radioantennkablar eller strömkablar. Detta är mycket viktigt för
att undvika störningar till eller från annan utrustning. Om det inte är möjligt bör du skydda kablarna med ett metallrör eller någon typ av
EMI-skydd.
• Installera strömkabeln så nära batterikällan som möjligt. Minst 10,5 VDC krävs när radarn slås på och används. Se kabelmåttabellen på
föregående sida vid användning av långa kabellängder mellan strömkabeln och batteriet.
Slutliga kabelanslutningar
Utföra slutliga kabelanslutningar
1. Anslut den svarta jordledningen (-) till farkostens negativa strömterminal.
2. Anslut den röda ledningen (+) (med säkringshållare) till farkostens positiva strömterminal.
Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på
rätt sätt. Om du tar bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar.
3. För ett fristående nätverk (endast plotter och radar) ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till RJ-45-kontakten på plotterns
baksida. För ett utökat nätverk (bl.a. plotter, radar och GMS 10), ansluter du den marina nätverkskabeln RJ-45 till en öppen RJ-45kontakt på GMS 10, expansionsenhet för nätverksportar. Dra åt låsringen för RJ-45-kontakten medsols tills den är ordentligt åtskruvad.
Obs! Om du använder en Garmin GPSMAP 4000- eller 5000-plotter kan det hända att du inte behöver en GMS 10 expansionsenhet för
nätverksportar. GPSMAP 4000- och 5000-plottrarna har flera RJ-45-kontakter.
Garmin-radardom
GPS 17/17X
Garmin-plotter
Fristående nätverk
Obs! När Garmin-radardomen används med ett fristående nätverk måste plottern och GPS-antennen (GPS 17) installeras enligt deras respektive
installationsinstruktioner. Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett fristående nätverk och inte de fullständiga
kopplingarna för plottern eller GPS 17/17X.
Obs! Både Garmin-radardomen och Garmin-plottern måste anslutas till en strömkälla enligt deras respektive installationsinstruktioner. Det här
schemat visar bara nätverksdataanslutningarna.
4
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
Garmin-radardom
GA 31
Garmin GMS 10 marin
expansionsenhet för
nätverksportar
Garmin GDL 30/30A marin
väder-/ljudsatellitmottagare
GPS 17/17X
GSD 22 ekolodsmodul
till givaren
Garmin-plotter
Garmin-plotter
Utökat nätverk
Obs! När Garmin-radardomen används med ett utökat nätverk måste varje nätverkskomponent installeras enligt installationsinstruktionerna.
Det här schemat visar bara hur Garmin-radardomen kommunicerar med ett utökat nätverk och inte de fullständiga kopplingarna för de andra
nätverkskomponenterna.
Obs! Garmin-radardomen, Garmin-plottern och de andra nätverkskomponenterna måste anslutas till en strömkälla enligt
installationsinstruktionerna. Det här schemat visar bara nätverksdataanslutningarna.
Kompensation för förstäven
Beroende på radardomens installation kan det bli nödvändigt att justera kompensationen för förstäven. Om radardomens installation kräver en
kompensation på 180°, ändrar du kompensationen för förstäven till 180° och provar radarn. Om kompensation för förstäven behöver justeras
ytterligare fortsätter du med nedanstående procedur.
Med hjälp av båtens bog tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom synhåll. Kontrollera målbäringen på radarn. Om bäringen
avviker mer än +/- 1° gör du följande för att komma åt kompensationen för förstäven på plotterns meny:
Kompensation för förstäven på en GPSMAP 3000-plotter:
1.
2.
3.
4.
På radarsidan trycker du på knappen ADJ så att justeringsmenyn visas.
Välj Konfiguration på justeringsmenyn och tryck sedan på ENTER. Välj fliken Avancerat med navigeringsknappen.
Markera skjutreglaget för kompensation för förstäven med navigeringsknappen och tryck på ENTER.
Justera kompensationen för förstäven.
Kompensation för förstäven på en GPSMAP 4000/5000-plotter:
1. På hemskärmen väljer du Radar > Radarinställning > Avancerat > Förstäv.
2. Justera kompensationen för förstäven.
Använda radarn
Alla funktioner på Garmin-radardomen styrs av plottern i ditt marina nätverk från Garmin. Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i
handboken till plottern. Om avsnittet Radar inte finns med i plotterns handbok kan du hämta den senaste versionen av handboken på
http://www.garmin.com/support/userManual.jsp.
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
5
Specifikationer
GMR 18/18 HD
Enhetens mått: 457 mm (18 tum) D x 236 mm (9 1/4 tum) H
Radardomens vikt: Enhet 7,17 kg; kabel 3,81 kg
Avståndsskalor:
1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 36 nm (med 9 nm avståndsringar)
Sändningseffekt:
4 kW
Strömförbrukning: 10,5-35 VDC 33,5 W
Drifttemperaturområde: -15 °C till 60 °C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 °C
Lobvinklar:
5° horisontellt och 25° vertikalt, nominellt
Räckvidd:
36 nm
Vindhastighet:
upp till 100 knop
Rotationshastighet:
24 eller 30 varv/min
Minsta räckvidd:
20 meter
Diskriminering, mätområde:
20 meter
RF-sändningsfrekvens:
9410 ± 30 MHz
GMR 24/24HD
Enhetens mått: 610 mm (24 tum) D x 244 mm (9 5/8 tum) H
Radardomens vikt: Enhet 9,12 kg; kabel 3,81 kg
Avståndsskalor:
1/8 nm (med 1/32 nm avståndsringar) till 48 nm (med 12 nm avståndsringar)
Sändningseffekt:
4 kW
Strömförbrukning: 10,5-35 VDC 33,5 W
Drifttemperaturområde: -15 °C till 60 °C med en relativ luftfuktighet på upp till 95 % vid 35 °C
Lobvinklar:
3,6° horisontellt och 25° vertikalt, nominellt
Räckvidd:
48 nm
Vindhastighet:
upp till 100 knop
Rotationshastighet:
24 eller 30 varv/min
Minsta räckvidd:
20 meter
Diskriminering, mätområde:
20 meter
RF-sändningsfrekvens:
9410 ± 30 MHz
6
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
GMR 18/18 HD GMR 24/24 HD
236,4 mm
248,9 mm
GMR 18/18 HD
457,0 mm
GMR 24/24 HD
610 mm
Mot bogen
233,0 mm
GMR 18/18 HD
201,5 mm
GMR 24/24 HD
277,4 mm
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
141,5 mm
GMR 18/18 HD
114,0 mm
GMR 24/24 HD
190,8 mm
7
Varningar
Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera
i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig
personskada.
• Radardomen sänder elektromagnetisk energi. Se till att radardomen har
installerats enligt rekommendationerna i den här handboken och att ingen i
besättningen är inom dess räckhåll innan du växlar till sändningsläge.
• När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten
visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information
från visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla
avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.
• Det elektroniska sjökortet i enheten ska bara användas för att underlätta,
inte ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och
information till sjömän innehåller all information som krävs för att
navigera på ett säkert sätt.
• Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att
använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd,
plats eller topografi krävs.
VARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt vad delstaten Kalifornien erfar kan orsaka cancer, missbildningar
eller skada fortplantningsegenskaper. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på www.garmin.com/prop65.
Varning! Klipp inte av säkringshållaren från den röda ledningen. Säkringshållaren måste sitta kvar för att Garmin-radardomen ska fungera på rätt sätt. Om du tar
bort den inbyggda säkringshållaren kan du skada båtens kretsar.
Uppfyllande av FCC-krav
GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD uppfyller kraven i artikel 80 av FCC-bestämmelserna. Den är beviljad ett godkännande av utrustning
utfärdad med tillstånd av FCC.
Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med
anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation.
Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och
slås på, ska användaren försöka att eliminera störningarna genom en av följande åtgärder:
•
•
•
•
Vrida eller flytta mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till.
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.
Uppfyllande av krav i Industry Canada
GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller Industry Canada Standard RSS-138.
Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att GMR 18/24 och GMR 18 HD/24 HD radardomer uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga
föreskrifter i direktiv 1999/5/EC
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com/products/gmr18/.
Klicka på Manuals (Handböcker) och välj sedan länken Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring).
8
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA GMR 18/24 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att
du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra
om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte
kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.
Begränsad garanti
Alla Garmins marina radardomer och öppna radardomer garanteras vara fria från material- och tillverkningsfel i två år från inköpsdatum.
Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning.
Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för
alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olyckshändelser, eller obehöriga
ändringar och reparationer.
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA
GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM
HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER
ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA,
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller
följdskador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten
eller programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för anvisningar
angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för
garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe.
Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin.
Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot,
eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en onlineauktion.
Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti
tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier
är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i
Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397-8200 eller
+1 (800) 800-1020
Fax (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) 0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 870 8501251
Installationsinstruktioner för Garmin-radardomen
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
9
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden
för dina Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2007-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Augusti 2010
Artikelnummer 190-00831-79 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising