Garmin | GMR™ 24 HD Radome | Garmin GMR™ 24 HD Radome installeringsinstruksjoner

Garmin GMR™ 24 HD Radome installeringsinstruksjoner
GMR 18/24
GMR 18 HD/24 HD
radom
installeringsinstruksjoner
© 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres,
distribueres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin
gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og
til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen
inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller
reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet
uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Raymarine® er et registrert varemerke for Raymarine Ltd. Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA eller andre land. Dette
varemerket kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
August 2010
Del nummer 190-00831-78 Rev. D
Trykt i Taiwan
Velkommen
Takk for at du valgte en Garmin-radom. Denne radomen utnytter ytelsen til Garmin-radaren og gir overleggs- og fargeinformasjon når den
kombineres med en kartplotter i det maritime nettverket fra Garmin.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Koble deg til vårt webområde på http://my.garmin.com.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker Garmin-radomen. USA: Kontakt Garmin Kundestøtte på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020, mandag til fredag, 08.00 til 17.00 amerikansk normaltid, eller gå til www.garmin.com/support/ og klikk på Product Support
(Kundestøtte).
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utenfor Storbritannia) eller 0808 2380000 (i Storbritannia).
Merk: Garmin-radomen har ingen deler som kan repareres av brukeren. Hvis du får problemer med enheten, tar du den med til en autorisert
Garmin NMEA-forhandler, eller du kontakter Garmin Kundestøtte for reparasjon.
Pakkeliste
Før du installerer og begynner å bruke enheten, må du sjekke at pakken inneholder følgende elementer: Hvis det mangler deler, må du ta
kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart.
Standardpakke:
•
•
•
•
•
•
•
•
Radom GMR 18/24 eller GMR 18 HD/GMR 24 HD
Strømkabel
Maritim nettverkskabel
RJ-45-nettverkskabelkontakt for feltinstallering
Festeanordningssett
Pakke med smøremiddel mot gnaging
Mal for montering
Gummitetning for gjennomføring til fortinnet kabel
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
1
Installering
Skannerinstallering
Det følgende avsnittet tar for seg installeringen og oppsettet av Garmin-radomen. Garmin-radomen fungerer bare med Garmin-kartplottere i det
maritime nettverket fra Garmin. Kontakt Garmin-forhandleren eller gå inn på Garmins webområde for mer informasjon.
Du trenger de aktuelle festeanordningene, verktøyene og brakettene for å kunne fullføre installeringen. Disse varene er tilgjengelige hos de
fleste forhandlere av maritime produkter. Bruk alltid vernebriller, ørebeskyttelse og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper. Du må alltid
sjekke hva som er på den andre siden av overflaten før du begynner å bore eller skjære. Hvis du har problemer med å installere enheten, kan du
kontakte Garmin Kundestøtte eller søke hjelp hos en profesjonell installatør.
Retningslinjer for installering
Du utnytter radarens ytelse til fulle ved å følge de følgende retningslinjene for installering:
• Den ideelle radomplasseringen er høyt over fartøyets kjøllinje der minst mulig av fartøyets skrog eller rigg blokkerer radarstrålen. Hvis
radarstrålen hindres, kan det oppstå blindsoner og dødsoner, eller det kan genereres falske ekko. Jo høyere du monterer enheten, desto
lenger unna kan radomen oppdage objekter.
• Ikke monter radomen på samme nivå som skorsteiner, horisontale salingshorn eller tverrsalinger på en mast. Ikke monter radomen nær
varmekilder der den kan utsettes for røyk eller varmluft fra skorsteiner eller varme fra lamper.
• Monteringoverflaten eller -plattformen skal være solid nok til å tåle vekten av radomen (GMR 18/18 HD = 7,17 kg / 15,8 lbs, GMR
24/24 HD = 9,12 kg / 20,1 lbs), så flat som mulig og parallell med fartøyets vannlinje.
• Det anbefales å montere radarradomen utenfor rekkevidde av personer (med horisontal strålebredde over hodehøyde). Ikke se direkte på
antennen på nært hold når radomen sender signaler. Øynene er den delen av kroppen som er mest følsom for elektromagnetisk energi.
Når den er riktig installert og den brukes riktig, tilfredsstiller bruken av denne radaren kravene i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard for
Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields.
• Det må være en sikkerhetsavstand mellom kompasset og radomen. Sikkerhetsavstanden måles fra kompassets midtpunkt til det nærmeste
punktet på radomen.
• Standardkompass = 1 m
• Reserve navigerings- og nødkompass = 0,5 m
12,5°
12,5°
12,5°
12,5°
• Monter annen elektronikk og andre kabler mer enn 2 m fra banen til radarstrålen. En radarstråle spres vanligvis 25° vertikalt over og
under radomens utstrålende element. Hvis du har et fartøy som har høyere baugvinkler i marsjfart, kan det hjelpe å redusere vinkelen, slik
at strålen peker noe nedover mot vannlinjen når fartøyet er i ro. Du kan bruke underlagsplater hvis det er nødvendig.
• Monter radomen unna antenner eller annen elektronikk. GPS-antenner må være enten over eller under radarstrålens bane. Monter
skanneren minst 1 m unna utstyr eller kabler som sender radiosignaler, for eksempel VHF-radioer, kabler og antenner. Hvis du har en
SSB-radio, må du øke avstanden til 2 m. IEC 60936-1, klausul 3-27.1, angir de maksimale avstandene fra antennen som det kan forventes
RF-nivåer (radiofrekvens).
(100 W / kvadratmeter = 121,92 cm) (10 W / kvadratmeter = 274,32 cm)
• Radarradomen avgir elektromagnetisk energi. Det er viktig at radaren er slått av eller at DC-strømkilden er frakoblet når det er nødvendig
for personell å komme nær radomen for å utføre arbeid på radomenheten eller tilknyttet utstyr.
2
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
Fremgangsmåte for installering
Den følgende rekkefølgen for monteringen av radomen og tilkoblingen av strøm- og nettverkskabler kan variere avhengig av
monteringsplasseringen og braketten som brukes.
Montere radomen
1. Når du har funnet et passende sted å montere skanneren, sjekker du at plasseringen av monteringshullene er justert forut og akterut,
før du borer fire monteringshull på 9,5 mm ved hjelp av referansefigur 1 eller malen for montering som fulgte med. (Dette trinnet er ikke
nødvendig hvis du bruker en Garmin-kompatibel eller Raymarine®-brakett som allerede har monteringshull.)
2. Juster hakket og låseringen på strømkabelen på linje med strømkontakten. Koble strømkabelen med to pinner til strømkontakten og den
maritime RJ-45-nettverkskabelen til RJ-45-kontakten (figur 2). Vri strømkabelens låsering med klokken til den stopper. Skru til RJ-45kabelens låsering med klokken til den er godt festet.
3. Strøm- og nettverkskablene kan trykkes inn i hvilket som helst av de fem ledesporene som er utformet på undersiden av radomen, og
kan festes under pressplaten (figur 2). Unngå å bøye eller vri kablene unødig. Se avsnittet Kabelstrekk nedenfor hvis du vil ha mer
informasjon.
4. Plasser radomen på monteringsoverflaten med det trekantede merket på radomen på linje med baugen på fartøyet. Bruk en dråpe
tetningsmasse rundt hvert av monteringshullene på monteringsoverflaten.
5. Bruk det medfølgende smøremiddelet mot gnaging på gjengene i de fire M8 x 1,25 x 60-gjengestengene.
6. Sett de fire (4) M8 x 1,25 x 60 gjengestengene inn i monteringshullene på undersiden av radomen. De skal ikke stikke mer enn 50 mm ±
1mm (2") ut av radomen når de er montert riktig.
7. Fest radomen til monteringsoverflaten ved å bruke M8 x 1,25 x 60 gjengestengene (satt inn i forrige trinn), fjærskivene, skivene og M8sekskantmuttere som vist på figur 3. Mutrene skal strammes til til 13,7-18,6 N-m.
Merk: M8 x 1,25 x 60 gjengestengene som følger med, kan brukes til å montere ved tykkelser på 5-30 mm (anbefalt). På overflater som er
tykkere enn 30 mm, må det brukes lengre gjengestenger.
233.0 mm
(9.17")
16 AWG
14 AWG
12 AWG
Ship's
Bow
Baugen
Diameter
2 meter
4 meter
6 meter
141.5 mm
(5.57")
Distanse
9.5 mm
(0.37")
Kabeldiametertabell
Figur 1
Strømkontakt
Plate
Skanner
Monteringshull
Monteringsbrakett
Flat
skive
Fjærskive
M8 x 60
gjengestang
Nettverkkontakt
M8-mutter
Kabelstrekkalternativer
Figur 2
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
Figur 3
3
Kabelstrekk
Strekk kablene slik det passer, avhengig av braketten du bruker. Det kan være at du må bore hull på 31,7 mm for å kunne strekke strømeller nettverkskabelen. Garmin sender med en gummitetning for gjennomføringer, som kan brukes til å dekke et kabelinstalleringshull.
Gummitetningen er IKKE vanntett. Bruk tetningsmasse for å gjøre gummitetningen vanntett. Du kan kjøpe ekstra kabelgummitetninger hos
Garmin eller en Garmin-forhandler.
Når du installerer strøm- og nettverkskablene, må du sørge for følgende:
• Det anbefales ikke å kutte den maritime RJ-45-nettverkskabelen, men pakken med Garmin-radomen inkluderer et feltinstalleringssett
hvis det er nødvendig å gjøre det. Ta vare på enden som du kutter av. Det er viktig at kablene er tilkoblet den nye RJ-45-kontakten på den
samme måten.
• Ta vare på sikkerheten ved å bruke de riktige stripsene, festeanordningene og tetningsmassene til å feste kabelen i strekket og gjennom
skott eller dekk. Ikke strekk kablene nær objekter som beveger seg, varmekilder eller gjennom dører eller slag.
• Ikke installer kablene nær eller parallelt med andre kabler, som radioantennekabler eller strømkabler. Dette er nødvendig for å unngå
interferens til eller fra annet utstyr. Hvis dette ikke er mulig, skjermer du kablene med et isolerende metallrør eller en type EMIskjerming.
• Installer strømkabelen så nær batterikilden som mulig. Det kreves minst 10,5 VDC når radaren slås på og er i bruk. Se
kabeldiametertabellen på forrige side når du bruker forlenget kabelstrekk mellom strømkabelen og batteriet.
De siste kabeltilkoblingene
Koble til de siste kablene
1. Koble den svarte jordledningen (-) til fartøyets negative strømterminal.
2. Koble den røde strømledningen (+) (med sikringsholder) til fartøyets positive strømterminal.
Advarsel: Ikke kutt sikringsholderen fra den røde ledningen. Sikringsholderen må være på plass for at Garmin-radomen skal fungere riktig.
Fjerning av den innebygde sikringsholderen kan skade kretsene til båten.
3. Hvis det er et selvstendig nettverk (bare kartplotter og radar), kobler du den maritime RJ-45-nettverkskabelen til RJ-45-kontakten på
baksiden av kartplotteren. Hvis det er et utvidet nettverk (kartplotter, radar, GMS 10 osv.), kobler du den maritime RJ-45-nettverkskabelen
til den åpne RJ-45-kontakten på GMS 10-nettverksboksen. Skru til RJ-45-kabelens låsering med klokken til den er godt festet.
Merk: Hvis du bruker en kartplotter i Garmin GPSMAP 4000- eller 5000-serien, trenger du kanskje ikke GMS 10-nettverksboksen. Kartplottere i
GPSMAP 4000- og 5000-serien har flere RJ-45-kontakter.
Garmin-radom
GPS 17/17X
Garmin kartplotter
Selvstendig nettverk
Merk: Når du bruker Garmin-radomen i et selvstendig nettverk, må kartplotteren og GPS-antennen (GPS 17) være installert i henhold til
instruksjonene. Denne tegningen viser bare hvordan Garmin-radomen kommuniserer med et selvstendig nettverk, og illustrerer ikke det fullstendige
behovet for kabler for kartplotteren eller GPS 17/17X.
Merk: Både Garmin-radomen og Garmin-kartplotteren må kobles til en strømkilde i henhold til sine instruksjoner. Tegningen illustrerer bare
nettverksdatatilkoblingene.
4
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
Garmin-radom
GA 31
Garmin GMS 10 maritim
nettverksboks
Garmin GDL 30/30A maritim
satellittmottaker for værdata/
lyddata
GPS 17/17X
GSD 22 loddeinstrument
til svinger
Garmin kartplotter
Garmin kartplotter
Utvidet nettverk
Merk: Når du bruker Garmin-radomen med et utvidet nettverk, må hver av komponentene installeres i henhold til sine instruksjoner. Denne
tegningen viser bare hvordan en Garmin-radom kommuniserer med et utvidet nettverk, og illustrerer ikke det fullstendige behovet for kabler for
andre nettverkskomponenter.
Merk: Garmin-radomen, Garmins kartplotter og andre nettverkskomponenter må kobles til en strømkilde i henhold til sine instruksjoner.
Tegningen illustrerer bare nettverksdatatilkoblingene.
Forskyvning for baugen
Avhengig av installeringen av radomen kan det være nødvendig å justere forskyvningen for baugen. Hvis installeringen av radomen krever en
forskyvning på 180°, endrer du forskyvningen for baugen til 180° og tester radaren. Hvis det er nødvendig å justere forskyvningen for baugen
ytterligere, fortsetter du med fremgangsmåten nedenfor.
Fra baugen av skipet måler du den optiske retningen i forhold til et stillestående mål som er innenfor synsvidde. Mål hvilken retning radaren har
i forhold til målet. Hvis retningsavviket er mer enn +/- 1°, må du gå til alternativet Forskyvning for baugen fra menyen på kartplotteren ved å
gjøre følgende:
Forskyvning for baugen på en kartplotter i GPSMAP 3000-serien:
1.
2.
3.
4.
På radarsiden trykker du på justeringstasten for å vise justeringsmenyen.
Fra justeringsmenyen velger du Oppsett og trykker på ENTER. Ved hjelp av VIPPEBRYTEREN velger du kategorien Avansert.
Ved hjelp av VIPPEBRYTEREN merker du glidebryteren for forskyvning for baugen og trykker deretter på ENTER.
Juster forskyvningen for baugen.
Forskyvning for baugen på en kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien:
1. På Hjem-skjermbildet velger du Radar > Radaroppsett > Avansert > Baugen.
2. Juster forskyvningen for baugen.
Bruke radaren
Alle funksjonene til Garmin-radomen styres ved hjelp av kartplotteren i det maritime nettverket fra Garmin. Se avsnittet Radar i manualen for
kartplotteren hvis du vil se instruksjoner for bruk. Hvis kartplotterens manual ikke har avsnittet Radar, kan du laste ned den siste versjonen av
manualen fra http://www.garmin.com/support/userManual.jsp.
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
5
Spesifikasjoner
GMR 18/18 HD
Enhetens dimensjoner:
457 mm (18") D x 236 mm (9 1/4.") H
Radarskannervekt: Enhet 7,17 kg, kabel 3,81 kg
Avstandsskala:
1/8 nm (med 1/32 nm avstandsringer) til 36 nm (med 9 nm avstandsringer)
Strømutgang:
4 kW
Strøminngang, kilde: 10,5-35 VDC 33,5 W
Brukstemperatur: -15 °C til 60 °C og relativ luftfuktighet opptil 95 % ved 35 °C
Strålebredde:
Horisontal strålebredde er 5° nominell / vertikal strålebredde er 25° nominell
Avstand:
36 nm
Vindhastighet:
Vindhastighet opptil 100 knop
Antenneomdreininger:
24 eller 30 omdreininger per minutt
Minimumsavstand:
20 meter
Avstandsoppløsning:
20 meter
RF-sendefrekvens:
9410 ± 30 MHz
GMR 24/24 HD
Enhetens dimensjoner: 610 mm (24") D x 244 mm (9 5/8") H
Radarskannervekt: Enhet 9,12 kg, kabel 3,81 kg
Avstandsskala:
1/8 nm (med 1/32 nm avstandsringer) til 48 nm (med 12 nm avstandsringer)
Strømutgang:
4 kW
Strøminngang, kilde: 10,5-35 VDC 33,5 W
Brukstemperatur: -15 °C til 60 °C og relativ luftfuktighet opptil 95 % ved 35 °C
Strålebredde:
Horisontal strålebredde er 3,6° nominell / vertikal strålebredde er 25° nominell
Avstand:
48 nm
Vindhastighet:
Vindhastighet opptil 100 knop
Antenneomdreininger:
24 eller 30 omdreininger per minutt
Minimumsavstand:
20 meter
Avstandsoppløsning:
20 meter
RF-sendefrekvens:
9410 ± 30 MHz
6
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
GMR 18/18 HD GMR 24/24 HD
236,4 mm
248,9 mm
GMR 18/18HD
457,0 mm
GMR 24/24 HD
610 mm
Mot baugen
233,0 mm
GMR 18/18 HD
201,5 mm
GMR 18/18 HD
114,0 mm
141,5 mm
GMR 24/24 HD
277,4 mm
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
GMR 24/24 HD
190,8 mm
7
Advarsler
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige situasjoner kan resultere i en
ulykke eller kollisjon med dødsfall eller alvorlig personskade som følge.
• Radarradomen avgir elektromagnetisk energi. Sørg for at radomen er
installert i henhold til anbefalingene i denne veiledningen, og at alt
personell holder avstand til radomen før den settes i sendemodus.
• Når du navigerer, må du nøye sammenligne informasjonen som vises
på enheten, med alle tilgjengelige navigasjonskilder, for eksempel
observasjoner du gjør, og kart. Av sikkerhetsgrunner må du alltid finne
ut av forskjeller eller spørsmål du har, før du fortsetter å navigere.
• Det elektroniske kartet på enheten skal bare brukes som et hjelpemiddel,
og skal ikke erstatte bruk av offentlig autoriserte kart. Offentlig autoriserte
kart og meldinger inneholder all nødvendig informasjon for trygg
navigering.
• Bruk denne enheten bare som navigeringshjelp. Ikke forsøk å bruke
enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand,
beliggenhet eller topografi.
ADVARSEL: Dette produktet med tilhørende emballasje og komponenter inneholder kjemikalier som myndighetene i California vet kan forårsake kreft,
fødselsskader eller redusert reproduksjonsevne. Denne informasjonen gis i samsvar med California Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 hvis du vil ha mer
informasjon.
Advarsel: Ikke kutt sikringsholderen fra den røde ledningen. Sikringsholderen må være på plass for at Garmin-radomen skal fungere riktig. Fjerning av den
innebygde sikringsholderen kan skade kretsene til båten.
FCC-samsvar
GMR 18/24 og GMR 18 HD/24 HD samsvarer med del 80 i FCC-reglene. Utstyret er autorisert av FCC.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det
forårsake interferens i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en installasjon. Hvis dette
utstyret forårsake interferens i radio- eller TV-mottak, noe som kan oppdages ved å skru utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å
rette opp interferensen med ett av følgende tiltak:
•
•
•
•
Forandre på retningen til mottakerantennen eller flytt den.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.
Industry Canada-samsvar
Radomene GMR 18/24 og GMR 18 HD/24 HD samsvarer med Industry Canada Standard RSS-138.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer med dette at radomene GMR 18/24 og GMR 18 HD/24 HD samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garmin-produkt: www.garmin.com/products/gmr18/.
Klikk på Manuals (manualer), og velg deretter Declaration of Conformity (samsvarserklæring).
8
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE GMR 18/24 GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN
FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller
lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i
strid med USAs eksportlover.
Begrenset garanti
Alle Garmins maritime radomer og åpne radomer er garantert uten feil i materialer eller utførelse i to år fra kjøpsdato. I denne perioden vil
Garmin, etter eget valg, reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger
utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader. Denne
garantien dekker ikke funksjonssvikt som skyldes misbruk, feil bruk, ulykke eller uautoriserte endringer eller reparasjoner.
GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR
SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE.
DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE,
SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. Noen land tillater ikke ansvarsfritak ved tilfeldige skader og
følgeskader, og det er derfor mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Garmin forbeholder seg retten til, etter eget valg, å reparere
eller erstatte enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE
OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller ringe Garmin Kundestøtte for å få
instruksjoner om frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg ved en kopi av kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis
for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et hvilket som helst
Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra
Garmin. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen
fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter fra en pakke
som er kjøpt via en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti gis av internasjonale distributører for enheter som ikke er kjøpt i USA. Denne garantien gis av den
lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service for enheten din. Distributørgarantier er bare gyldige i området der distribusjon
er tiltenkt. Enheter som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i England, USA, Canada eller Taiwan.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020
Faks (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia) 0808.2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Installeringsinstruksjoner for Garmin-radom
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
9
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
August 2010
Delenummer 190-00831-78 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising