Garmin | GMR™ 24 HD Radome | Installation guide | Garmin GMR™ 24 HD Radome installationsvejledning

Garmin GMR™ 24 HD Radome installationsvejledning
GMR 18/24
GMR 18 HD/24 HD
radomer
installationsvejledning
© 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397,8200 or (800) 800,1020
Fax (913) 397,8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
0808.2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Alle rettigheder reserveret. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller
gemmes på noget medium uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er
givet tilladelse hertil. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne
kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet
uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få
yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Raymarine® er et registreret varemærke tilhørende Raymarine Ltd. Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Dette varemærke må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin
August 2010
Delnummer 190-00831-76 Rev. D
Trykt i Taiwan
Velkommen
Tak fordi du valgte en Garmin-radom. Denne radom benytter ydeevnen fra Garmin-radaren og leverer overlay- og farveoplysninger, når den
kombineres med en Garmin Marine Network-plotter.
Produktregistrering
Hjælp os med at yde dig support ved at udføre vores online-registrering i dag! Besøg vores websted på http://my.garmin.com.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din Garmin-radom. I USA kan du kontakte Garmin Product Support på
telefon: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, mandag – fredag, 8:00 - 17:00, eller gå ind på adressen www.garmin.com/support og klikke på
Product Support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) eller på 0808 2380000
(kun Storbritannien).
Bemærk: Garmin-radomen har ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Hvis du får problemer med din enhed, skal du bringe den til en
autoriseret Garmin NMEA-forhandler eller kontakte Garmins produktsupport for at få den repareret.
Pakkeliste
Før du installerer og starter din enhed, skal du kontrollere, at følgende dele er i pakken. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din
Garmin-forhandler.
Standardpakke:
•
•
•
•
•
•
•
•
GMR 18/24-radom eller GMR 18 HD/GMR 24 HD-radom
Strømkabel
Marinenetværkskabel
Montering til RJ-45-netværkskabelstik
Monteringsudstyr
Pakke med ikke-limende blanding
Monteringsskabelon
Tylle til marinekabel
Installationsvejledning til Garmin-radom
1
Installation
Installation af scanneren
Følgende afsnit omhandler installationen og opsætningen af Garmin-radomen. Garmin-radomen fungerer kun sammen med Garmin-plottere
gennem et Garmin-marinenetværk. Besøg din Garmin-forhandler, eller gå ind på Garmins websted, hvis du vil vide mere.
For at udføre installationen skal du bruge det rette værktøj og monteringsudstyr. Disse dele kan købes hos de fleste marineforhandlere. Bær
beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. Når du borer eller skærer, skal du altid først kontrollere, hvad der
er på den anden side af overfladen. Hvis der opstår problemer med installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport eller få hjælp af en
fagmand.
Retningslinjer for installation
For at maksimere radarens ydeevne, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer for installationen:
• Den ideelle placering for radomen er højt over skibets køllinje, og hvor der kommer så lidt i vejen for radarstrålen som muligt.
Forhindringer i radarstrålens bane kan resultere i blinde og overskyggede områder eller generere falske ekkoer. Jo højere radomen er
installeret, jo længere væk kan den opspore mål.
• Undgå at montere radomen på samme niveau som skorstene, tværsalinger eller salingshorn på en mast. Installer ikke radomen i nærheden
af varmekilder, hvor den kan blive udsat for røg, varm luft fra skorstene eller varme fra lyskilder.
• Monteringsoverfladen skal være solid nok til at kunne bære radomens vægt (GMR 18/18 HD = 7,17 kg/15.8 lbs, GMR 24/24 HD = 9,12
kg/20.1 lbs). Den skal være så flad som muligt og parallel med fartøjets vandlinje.
• Det anbefales at montere radarradomen væk fra besætningen (stråling over hovedhøjde). Når radomen transmitterer, må du ikke se
direkte på den på tæt hold, da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi. Når den installeres og benyttes korrekt,
overholder brugen af denne radar kravene fra ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard for sikkerhedsniveau ifb. med eksponering for
elektromagnetiske felter fra radiobølger.
• Der skal opretholdes en "sikkerhedsafstand for kompas" mellem et kompas og radomen. Sikkerhedsafstanden for kompas måles fra
centerpunktet på kompasset til det nærmeste punkt på radomen.
• Standardkompas = 1 m (39,37")
• Autopilot og nødkompasser = 0,5 m (19,7")
12,5°
12,5°
12,5°
12,5°
• Monter andet elektronisk udstyr og kabler mere end 2 m (6,6 fod) fra radarstrålens bane. En radarstråle kan under normale
omstændigheder formodes at sprede sig 25° vertikalt over og under radomens stråleelement. Ved fartøjer med højere stævnvinkler ved
normal hastighed, kan det være hensigtsmæssigt at mindske vinklen, så strålen peger en anelse nedad mod vandlinjen, når fartøjet står
stille. Der kan anvendes kiler.
• Installer radomen væk fra antenner eller andet elektronisk udstyr. GPS-antenner bør placeres enten over eller under radarstrålens bane.
Scanneren skal monteres min. 1 m fra udstyr, der udsender radiosignaler eller kabler, som bærer radiosignaler, såsom VHF-radioer,
-kabler og -antenner. I forbindelse med SSB-radioer bør afstanden øges med 2 m (6,6 fod). IEC 60936-1, paragraf 3-27.1 angiver de
maksimale afstande fra antennen, hvor der kan forventes radiobølgeniveauer.
(Kvadratet af 100 W/m = 121,92 cm) (Kvadratet af 10 W/m = 274,32 cm)
• Radarradomen transmitterer elektromagnetisk energi. Det er vigtigt, at radaren er slukket, eller at strømtilførslen er slået fra, når
personale skal opholde sig tæt på radomen for at udføre arbejde på den eller tilhørende udstyr.
2
Installationsvejledning til Garmin-radom
Installationsprocedurer
Den følgende rækkefølge for montering af radomen og tilslutning af strøm-/netværkskabler kan variere afhængigt af den valgte placering eller
monteringsenhed.
Montering af radomen
1. Når du har fundet et passende sted til montering, skal du sikre dig, at monteringshullerne er parallelle med hinanden, og bruge den
vedlagte monteringsskabelon til at bore fire monteringshuller på 9,5 mm (0,37"). Du kan også se på Figur 1. (Dette er ikke nødvendigt,
hvis du bruger en forboret Garmin-kompatibel montering eller en Raymarine®-montering.)
2. Tilpas hullet og låseringen på strømkablet til strømstikket. Tryk det 2-benede strømkabel ind i strømstikket og RJ-45-marinenetværkskablet ind i RJ-45-stikket (Figur 2). Drej låseringen på strømkablet med uret, indtil den stopper. Stram låseringen til RJ-45 med uret,
indtil den er helt stram.
3. Strøm-/netværkskablet kan trykkes ind i en af de fem føringsfurer, der er formet i bunden af radomkabinettet, og derefter sættes fast
under kabelpladen (Figur 2). Undgå for voldsomme bøjninger eller vridninger af kablet. Se det følgende afsnit "Kabelføringer" for
yderligere oplysninger.
4. Placer radomen på monteringsoverfladen med det trekantede mærke på kabinettet justeret mod fartøjets front. Lav en krans af
marineforsegler om hvert monteringshul på monteringsoverfladen.
5. Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på gevindene på de fire M8 x 1,25 x 60 gevindstænger.
6. Installer de fire (4) M8 x 1,25 x 60 gevindstænger i monteringshullerne i bunden af radomen. Når de er installeret korrekt, stikker der ikke
mere end 50 mm ± 1 mm (2") ud fra radomen.
7. Fastgør radomen på monteringsoverfladen vha. de M8 x 1,25 x 60 gevindstænger, der blev installeret i det forrige trin, fjederskiver,
spændeskiver og M8 sekskantsmøtrikker som vist i Figur 3. Møtrikkerne skal vrides til mellem 13,7-18,6 Nm (10-14 lb ft).
Bemærk: De medfølgende M8 x 1,25 x 60 gevindstænger kan bruges til monteringstykkelser på 5-30 mm (0,2" - 1,2") (anbefalet).
Ved overflader på over 30 mm (1,2") skal der anvendes længere stænger.
233.0 mm
(9.17")
16 AWG
14 AWG
12 AWG
Ship's Bow
2 meter
4 meter
6 meter
Bådens bov
Mål
141.5 mm
(5.57")
Afstand
9.5 mm
(0.37")
Tabel over
ledningsmål
Figur 1
Plade
Scanner
Strømstik
Monteringshuller
Monteringsholder
Spændeskive
Fjederskive
M8 x 60
Gevindstang
Netværksstik
M8-møtrik
Kabelføringsveje
Figur 2
Installationsvejledning til Garmin-radom
Figur 3
3
Kabelføringer
Før kablerne efter behov, afhængigt af den type montering du bruger. Det kan være nødvendigt at bore huller på 31,7 mm (1,25") for at kunne
føre strøm- eller netværkskablet. Garmin leverer en kabeltylle af gummi, der kan bruges til at dække kabelhullet. Tyllen kan ikke anvendes
som vandtæt forsegling. For at gøre tyllen vandtæt, skal du putte marineforsegler på. Der kan købes ekstra kabeltyller gennem Garmin eller en
Garmin-forhandler.
Når du installerer strøm-/netværkskablet, skal du være opmærksom på følgende:
• Det anbefales ikke at skære i RJ-45-marinenetværkskablet, men i Garmin-radompakken er der vedlagt et monteringssæt, som kan
anvendes, hvis det bliver nødvendigt. Husk at gemme det kabelstykke, som du skærer af. Det er vigtigt, at ledningerne er forbundet til det
nye RJ-45-stik på samme måde.
• For sikkerhedens skyld skal du bruge de passende strips, fastgørelsesværktøjer og forsegler til at føre kablet i kabelføringer og igennem
skot eller dæk. Undgå at føre kablet i nærheden af ting, der bevæger sig, kraftige varmekilder eller gennem døråbninger og kimminger.
• Undgå at installere kablet ved siden af eller parallelt med andre kabler som radioantennekabler eller strømkabler. Dette er vigtigt for at
undgå forstyrrelser til eller fra andet udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal kablet afskærmes med et metalledningsrør eller en anden form
for beskyttelse mod elektromagnetisk indflydelse.
• Installer strømkablet så tæt på batterikilden som muligt. Der kræves en spænding på mindst 10,5 VDC, når radaren skal tændes og
betjenes. Kig i tabellen over ledningsdiameter på foregående side, når du anvender forlængede ledninger mellem strømkablet og batteriet.
De sidste ledningsforbindelser
Sådan udføres de sidste ledningsforbindelser
1. Slut den sorte jordledning (-) til fartøjets negative pol.
2. Slut den røde strømledning (+) (med sikringsholder) til fartøjets positive pol.
Advarsel: Skær ikke sikringsholderen af den røde ledning. Sikringen skal forblive på denne plads for, at Garmin-radomen kan fungere korrekt.
Hvis du fjerner sikringen, kan du ødelægge din båds kredsløb.
3. Ved et selvstændigt netværk (kun plotter og radar), skal du slutte RJ-45-marinenetværkskablet til RJ-45-kontakten bag på plotteren.
Ved et udvidet netværk (plotter, radar, GMS 10 og lign.) skal du slutte RJ-45-marinenetværkskablet til en åben RJ-45-kontakt på
GMS 10-netværks-portudvider. Stram låseringen til RJ-45 med uret, indtil den den er helt stram.
Bemærk: Hvis du bruger en Garmin-plotter fra GPSMAP 4000/5000-serien, behøver du måske ikke nogen GMS 10-netværks-portudvider.
Plotterne fra GPSMAP 4000/5000-serien har flere RJ-45-stik.
Garmin-radom
GPS 17/17X
Garmin-plotter
Selvstændigt netværk
Bemærk: Når du bruger Garmin-radomen med et selvstændigt netværk, skal plotteren og GPS-antennen (GPS 17) installeres i henhold til deres
installationsvejledninger. Dette diagram viser kun, hvordan en Garmin-radom kommunikerer med et selvstændigt netværk og illustrerer ikke det
fulde ledningsføringsbehov for plotteren eller GPS 17/17X.
Bemærk: Både Garmin-radomen og Garmin-plotteren skal tilsluttes en strømkilde iht. deres installationsvejledninger. deres
installationsvejledning. Dette diagram illustrerer kun netværksdataforbindelserne.
4
Installationsvejledning til Garmin-radom
Garmin-radom
GA 31
Garmin GDL 30/30A marineGarmin GMS 10-marinenetværks- satellitmodtager til vejr/audio
portudvider
GPS 17/17X
GSD 22 Sendermodul
til transducer
Garmin-plotter
Garmin-plotter
Udvidet netværk
Bemærk: Når du bruger Garmin-radomen med et udvidet netværk, skal hver netværkskomponent installeres iht. sin installationsvejledning.
Dette diagram viser kun, hvordan en Garmin-radom kommunikerer med et udvidet netværk, og viser ikke det fulde ledningsføringsbehov for de
andre netværkskomponenter.
Bemærk: Garmin-radomen, Garmin-plotteren og de andre netværkskomponenter skal være tilsluttet en strømkilde iht. deres
installationsvejledning. Dette diagram illustrerer kun netværksdataforbindelserne.
Forskydning på bådens stævn
Afhængigt af radominstallationen kan det være nødvendigt at justere forskydningen på bådens stævn. Hvis radominstallationen kræver en
forskydning på 180°, skal forskydningen på bådens stævn ændres til 180°, og radaren skal testes. Hvis forskydningen på bådens stævn skal
justeres yderligere, skal du følge nedenstående procedure.
Ved at bruge bådens stævn kan du lave en optisk pejling på et stationært mål inden for synlig rækkevidde. Mål målpejlingen på radaren. Hvis
pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du gøre følgende for at få adgang til forskydningen på bådens stævn i menuen på din plotter:
Forskydning på bådens stævn på en plotter i GPSMAP 3000-serien:
1.
2.
3.
4.
På siden Radar skal du trykke på tasten ADJ for at se Justeringsmenu.
I Justeringsmenuen skal du vælge Opsætning og trykke på ENTER. Brug VIPPEKNAPPEN til at vælge fanen Avanceret.
Brug VIPPEKNAPPEN til at markere Forskydning på bådens stævn, og tryk på ENTER.
Juster forskydningen på bådens stævn.
Forskydningen på bådens stævn på en plotter i GPSMAP 4000/5000-serien:
1. På skærmen Home skal du vælge Radar > Radar opsætning > Avanceret > Stævn på båd.
2. Juster forskydningen på bådens stævn.
Sådan bruger du radaren
Alle funktioner på Garmin-radomen kontrolleres ved hjælp af din Garmin-marinenetværksplotter. Se afsnittet om radaren i betjeningsvejledningen til din plotter, hvis du ønsker oplysninger om betjening af radaren. Hvis betjeningsvejledningen til din plotter ikke indeholder et afsnit
om radar, kan du downloade den seneste udgave af betjeningsvejledningen på http://www.garmin.com/support/userManual.jsp.
Installationsvejledning til Garmin-radom
5
Specifikationer
GMR 18/18 HD
Enhedens dimensioner:
457 mm (18") D x 236 mm (9 1/4") H
Radarscanners vægt: Enhed 7,17 kg, kabel 3,81 kg
Rækkevidde:
1/8 nm (med 1/32 nm områderinge) til 36 nm (med 9 nm områderinge)
Udgangseffekt:
4 kW
Kilde til strømtilførsel: 10,5-35 V 33,5 W
Driftstemperaturområde: -15° C til 60° C (5° F til 140° F) og en relativ luftfugtighed på op til 95% ved 35° C (95° F)
Strålevidde:
Horisontal strålevidde på 5° nominel værdi / Vertikal strålevidde på 25° nominel værdi
Rækkevidde:
36 nm
Vindhastighed:
Vindhastighed op til 100 knob
Antennens omdr./min.:
24/30 omdr./min.
Minimumsafstand:
20 meter
Afstandsforskel:
20 meter
RF Transmitteringsfrekvens:
9410 ± 30 MHz
GMR 24/24 HD
Enhedens dimensioner:
610 mm (24") D x 244 mm (9 5/8") H
Radarscanners vægt: Enhed 9,12 kg (20,1 lbs); kabel 3,81 kg (8,4 lbs)
Rækkevidde:
1/8 nm (med 1/32 nm områderinge) til 48 nm (med 12 nm områderinge)
Udgangseffekt:
4 kW
Kilde til strømtilførsel: 10,5-35 V 33,5 W
Driftstemperaturområde: -15° C til 60° C (5° F til 140° F) og en relativ luftfugtighed på op til 95% ved 35° C (95° F)
Strålevidde:
Horisontal strålevidde på 3,6° nominel værdi / Vertikal strålevidde på 25° nominel værdi.
Rækkevidde:
48 nm
Vindhastighed:
Vindhastighed op til 100 knob
Antennens omdr./min.:
24/30 omdr./min.
Minimumsafstand:
20 meter
Afstandsforskel:
20 meter
RF Transmitteringsfrekvens:
9410 ± 30 MHz
6
Installationsvejledning til Garmin-radom
GMR 18
9,31"
236,4 mm
GMR 24
9,8"
248,9 mm
GMR 18
18"
457,0 mm
GMR 24
24"
610 mm
Mod stævnen
9,17"
233,0 mm
GMR 18
7,93"
201,5 mm
GMR 24
10,92"
277,4 mm
Installationsvejledning til Garmin-radom
5,57"
141,5 mm
GMR 18
4,49"
114,0 mm
GMR 24
7,51"
190,8 mm
7
Advarsler
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller
sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.
• Radarradomen transmitterer elektromagnetisk energi. Kontroller, at
radomen er blevet installeret iht. anbefalingerne i denne vejledning,
og at alt mandskab er uden for radomens område, før den sættes i
transmitteringstilstand.
• Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde angivelserne, der
vises på enheden med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger
fra synsindtryk og kort. Du skal for sikkerhedens skyld altid løse evt.
uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
• Brug kun det elektroniske kort i enheden til at lette brugen af autoriserede
kort, ikke til at erstatte dem. Officielle kort og oplysninger til søfarten
indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for sikker navigation.
• Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke denne enhed
til formål, der kræver præcise målinger af retning, afstand, placering eller
topografi.
ADVARSEL: Dette produkt, dets indpakning og de forskellige komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved, forårsager kræft, fosterskader
eller reproduktionsskader. Denne oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. Gå ind på www.garmin.com/prop65, hvis du ønsker flere
oplysninger.
Advarsel: Skær ikke sikringsholderen af den røde ledning. Sikringen skal forblive på denne plads for, at Garmin-radomen kan fungere korrekt. Hvis du fjerner
sikringen, kan du ødelægge din båds kredsløb.
Overholdelse af FCC
GMR 18/24 og GMR 18 HD/24 HD overholder Del 80 i FCC-reglementet. Den har modtaget en udstyrsgodkendelse, der udstedes af FCC.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en
bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og
tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder:
•
•
•
•
Juster, eller flyt modtagerantennen.
Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
Kontakt en radio-/TV-forhandler, hvis intet af dette hjælper.
Overensstemmelse med Industry Canada
GMR 18/24- og GMR 18 HD/24 HD-radomerne overholder Industry Canada Standard RSS-138.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at GMR 18/24- og GMR 18 HD/24 HD-radomerne overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen, skal du besøge Garmins websted og kigge under dit Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/gmr18/. Klik på Manuals, og vælg derefter linket Declaration of Conformity.
8
Installationsvejledning til Garmin-radom
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE GMR 18/24 ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret.
Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren
i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne
ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land, der er i strid med
USA's love om eksportregulering.
Begrænset garanti
Alle Garmin-marineradomer og åbne radomer garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i to år fra købsdatoen. I
denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer
eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes misbrug, fejlagtig brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller
reparationer.
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER,
BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE
FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE
SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF
DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for følgeskader og
ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger gælder for dig. Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden
eller softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget valg. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ
ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner
og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for købet med henblik
på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af
Garmins garantiservicestationer.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er solgt gennem onlineauktioner berettiger dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin.
Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den)
for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti
gives af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede
distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller
Taiwan for service.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020
Fax (913) 397-8282
Installationsvejledning til Garmin-radom
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
0808.2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
9
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
August 2010
Delnummer 190-00831-76 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising