Garmin | GPS 152H | User guide | Garmin GPS 152H Användarhandbok

Garmin GPS 152H Användarhandbok
GPS 152H
Användarhandbok
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i
något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den,
under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig
kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet
att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmins logotyp, MapSource® och AutoLocate® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder.
myGarmin™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Introduktion
 Warning
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Den här användarhandboken innehåller information om GPS 152H.
Tips och genvägar
• Tryck på Page om du vill återgå till en huvudsida från en
undermenysida. Fortsätt att trycka på Page om du vill bläddra
igenom huvudsidorna.
• Tryck på Menu från någon av huvudskärmarna om du vill öppna
avancerade inställningar. Tryck två gånger på Menu om du vill visa
menyn Inställningar.
• Tryck snabbt på och släpp strömknappen om du vill justera
visningsinställningarna.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot,
i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder
enheten. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för information om support från ditt
hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Konventioner för handboken
När du uppmanas att välja ett alternativ i den här handboken markerar
du alternativet och trycker på Enter. När små pilar (>) visas i texten
anger de att du ska markera en serie alternativ på skärmen med hjälp av
navigeringsknappen och trycka på Enter efter varje alternativ. Om det
t.ex. står "Välj Spr > Registreringsläge" gör du följande:
1. Använd navigeringsknappen för att markera Spr. Tryck på Enter.
2. Använd navigeringsknappen för att markera Registreringsläge.
Tryck på Enter.
GPS 152H Användarhandbok
Innehållsförteckning
Introduktion............................................................................i
Tips och genvägar......................................................................... i
Konventioner för handboken.......................................................... i
Produktregistrering......................................................................... i
Kontakta Garmin............................................................................ i
Komma igång........................................................................1
Använda knappsatsen.................................................................. 1
Slå på och stänga av enheten...................................................... 2
Söka efter GPS-satellitsignaler..................................................... 2
Justera belysningen och kontrasten............................................. 2
Mata in text i ett fält....................................................................... 2
Bilaga...................................................................................20
Specifikationer............................................................................ 20
Larm och meddelanden.............................................................. 21
Använda simulatorläget.............................................................. 23
Visa systeminformation............................................................... 23
Återställa till fabriksinställningar.................................................. 23
NMEA 0183................................................................................. 23
Skötsel av enheten..................................................................... 24
Programlicensavtal..................................................................... 24
Index....................................................................................25
Navigering.............................................................................3
Huvudsidor.................................................................................... 3
Skapa waypoints........................................................................... 3
Navigera till en destination............................................................ 5
Skapa, navigera längs och ändra rutter........................................ 6
Använda spår................................................................................ 8
Inställningar........................................................................10
Anpassa huvudsidorna............................................................... 10
Använda menyn Inställningar.......................................................11
ii
GPS 152H Användarhandbok
Komma igång
Använda knappsatsen
Intern
antenn
Page
Enter/
Mark
Menu
Zoom
Out
Strömbrytare/
belysning
Zoom
In
NAV/MOB
Navigeringsknapp
Quit
Komma igång
Strömbrytare/belysning – Håll den här knappen nedtryckt om du vill
slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt på den om du vill justera
ljusstyrkan samt dag- och nattläge.
Navigeringsknapp – Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du vill
navigera i menyer, markera fält eller mata in data.
Enter/Mark – Tryck på den här knappen om du vill välja ett markerat
objekt eller markera en waypoint.
Menu – Tryck på den här knappen om du vill visa fler inställningar
och konfigurationsalternativ. Tryck två gånger om du vill visa menyn
Inställningar.
Page – Tryck på knappen om du vill bläddra genom huvudsidorna.
NAV/MOB – Tryck på och släpp knappen om du vill visa menyn
Navigation. Tryck på och håll ned knappen om du vill navigera till en
MÖB-plats (Man överbord).
Quit – Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående sida. Tryck
här medan du matar in data om du vill avbryta åtgärden och återställa
föregående värde.
Zoom Out – Tryck på knappen om du vill zooma ut.
Zoom In – Tryck på knappen om du vill zooma in.
GPS 152H Användarhandbok
Komma igång
Slå på och stänga av enheten
Slå på enheten genom att trycka på och hålla ned strömknappen
När varningsskärmen visas trycker du på Enter.
Du stänger av enheten genom att trycka på och hålla ned
strömknappen .
.
Söka efter GPS-satellitsignaler
När du slår på GPS 152H måste den samla in satellitdata och fastställa
den aktuella positionen. När enheten hittar satellitsignaler visas
signalstyrkestaplarna tillfälligt på sidan Satelliter. När enheten tappar
satellitsignaler försvinner staplarna och positionsikonen visas som ett
blinkande frågetecken.
Mer information om GPS finns på Garmins webbplats på
www.garmin.com/aboutGPS.
Justera belysningen och kontrasten
1. Tryck på och släpp strömknappen .
2. Använd navigeringsknappen till att justera ljuset och kontrasten.
Om du vill bläddra igenom belysningen från den justerade inställningen
till Från och till maximal inställning fortsätter du att trycka på och släppa
strömknappen .
Mata in text i ett fält
1. Använd navigeringsknappen för att markera fältet som du vill ändra.
Tryck på Enter.
2. Tryck på den vänstra pilen på navigeringsknappen om du vill rensa
fältet.
3. Tryck på uppåt- och nedåt-pilarna på navigeringsknappen tills önskat
tecken visas. Tryck på Enter.
4. Tryck på högerpilen på navigeringsknappen för att ange nästa
tecken.
5. Upprepa steg 3 och 4 tills texten är färdig.
6. Tryck på Enter.
Använd navigeringsknappen till att markera andra fält på samma
skärmbild.
GPS 152H Användarhandbok
Navigering
Navigering
Markera din aktuella position som en waypoint:
Huvudsidor
GPS 152H har fem huvudsidor.
Om du vill bläddra mellan huvudsidorna trycker du på Page.
1. På vilken huvudsida som helst kan du trycka på ENTER/MARK tills
skärmen Ny waypoint visas.
2. Om du vill ändra standardsymbol, namn eller djup för waypointen
använder du navigeringsknappen till att markera det fält du vill ändra.
Ange text enligt beskrivningen på sidan 2.
3. Välj OK om du vill spara waypointen.
Skapa en waypoint genom att ange nätkoordinater
Kartsidan
Kompassidan
Sidan för aktiv rutt
Skapa waypoints
Motorvägssidan
Nummersidan
Waypoints är platser som du spelar in och sparar på din GPS 152H.
Du kan spara upp till 3 000 waypoints med användardefinierad symbol,
namn och djup för varje waypoint.
GPS 152H Användarhandbok
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Wpt och tryck på Menu.
Välj Ny waypoint.
Markera koordinatfältet med navigeringsknappen.
Om du vill ändra standardsymbol, namn eller djup för waypointen
använder du navigeringsknappen till att markera det fält du vill ändra.
Ange text enligt beskrivningen på sidan 2.
6. Välj OK om du vill spara waypointen.
1.
2.
3.
4.
5.
Skapa en waypoint medan du befinner dig på
kartsidan
1. När du är på kartsidan använder du navigeringsknappen till att flytta
pekaren ( ) till den plats där du vill skapa en waypoint.
2. Tryck på och håll ned Enter/Mark tills skärmen Ny waypoint visas.
Navigering
3. Om du vill ändra standardsymbol, namn eller djup för waypointen
använder du navigeringsknappen till att markera det fält du vill ändra.
Ange text enligt beskrivningen på sidan 2.
4. Välj OK om du vill spara waypointen.
Redigera en waypoint på kartsidan
1. När du är på kartsidan använder du navigeringsknappen till att flytta
pekaren ( ). Markera den waypoint som du vill redigera.
2. Tryck på Enter.
3. Använd navigeringsknappen till att redigera text enligt beskrivningen
på sidan 2.
Redigera en waypoint från en lista med waypoints
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Wpt.
3. Waypoints kan anges efter namn (alfabetiskt) eller efter avstånd från
din aktuella position. Markera Efter namn eller Närliggande.
4. Välj den waypoint som du vill redigera.
5. Redigera text enligt beskrivningen på sidan 2.
Radera en waypoint
1.
2.
3.
4.
5.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Wpt.
Markera Efter namn eller Närliggande.
Välj den waypoint som du vill ta bort.
Välj Ta bort > OK.
Skapa waypointlarm
Du kan definiera en larmradie runt sparade waypoints som du vill
undvika.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Wpt.
Markera Waypointlarm.
Välj fältet Waypointlarm och välj Till.
Välj det första tomma waypointfältet.
Välj den waypoint som du vill definiera en larmradie för.
Alternativt kan du redigera text enligt beskrivningen på sidan 2 om du
vill ändra waypointnamnet eller symbolen, och sedan välja OK.
8. Välj avståndsfältet och ange radien på cirkeln runt waypointen för att
skapa ett larm när du närmar dig waypointen.
Om du vill lägga till fler waypointlarm trycker du på Menu väljer Lägg
till waypoint och upprepar steg 5 till 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Så här tar du bort alla waypointlarm:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Wpt.
3. Markera Waypointlarm.
4. Tryck på Menu och välj Ta bort alla > OK.
GPS 152H Användarhandbok
Navigera till en destination
Så här navigerar du till en waypoint:
1. På en huvudsida trycker du på NAV/MOB.
2. Välj Gå till waypoint.
3. Markera Efter namn eller Närliggande.
4. Välj den waypoint som du vill navigera till.
5. Välj Gå till. Använd kartsidan, kompassidan, motorvägssidan eller
nummersidan när du vill navigera till din destination.
Så här navigerar du till en punkt på kartan:
1. Från kartsidan använder du navigeringsknappen för att flytta pekaren
( ) till målet.
2. Tryck på knappen NAV/MOB.
3. Välj Gå till kartplats. Använd kartsidan, kompassidan, motorvägssidan
eller nummersidan när du vill navigera till din destination.
Navigering
Kartsida – visar din position ( ), din destination (vid tillräckligt stor
utzoomning), en kurslinje som anger den kortaste vägen till destinationen
samt sparade waypoints inom skalan på kartan.
Destination
Datafält
Kurslinje
Waypoint
Kartsidan
Zoomskala
Kompassida – innehåller en roterande kompassring som anger bäringen
(kurs över grund) till målet. Om pekaren pekar uppåt på kompassen,
färdas du mot ditt mål.
Din aktuella
färdriktning
Datafält
Bäring till mål
Kompassidan
GPS 152H Användarhandbok
Navigering
Motorvägssida – visar en 3D-vy med din position och kursen till målet.
Nummersida – visar ett eller fyra konfigurerbara informationsfält.
Datafält
Kurs till mål
Din position
Zoomskala
Motorvägssidan
(på kurs)
På motorvägssidan visas också om du avvikit från kursen.
Nummersidan
Om du bara vill visa ett informationsfält trycker du på Menu och väljer
Stora siffror.
Obs! Information om hur du ändrar vilka informationsfält som visas finns
på sidan 10.
Så här navigerar du till en MÖB-plats (Man överbord):
1. På en huvudsida trycker du på och håller ned NAV/MOB.
2. Välj Ja.
Motorvägssidan
(ur kurs)
Så här avbryter du navigeringen:
På en huvudsida trycker du på NAV/MOB och väljer Avbr navigering.
Skapa, navigera längs och ändra rutter
Du kan skapa upp till 50 rutter, med upp till 30 waypoints vardera.
Skapa en rutt från en lista med waypoints
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Rtt och tryck på Menu.
3. Välj Ny rutt.
GPS 152H Användarhandbok
4.
5.
6.
7.
8.
Välj det första tomma fältet i listan med waypoints.
Välj en waypoint från listan Efter namn eller listan Närliggande.
Välj OK.
Fortsätt att välja waypoints tills du har valt den sista punkten på rutten.
Tryck på knappen Quit om du vill spara rutten.
När du vill börja navigera efter rutten trycker du på NAV/MOB och väljer
rutten.
Skapa en rutt på kartsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
På sidan för aktiv rutt trycker du på Menu.
Välj Lägg ut på karta.
Välj det första tomma fältet i listan med waypoints.
Flytta pekaren ( ) till ruttens startpunkt och tryck på Enter.
Alternativt kan du redigera text enligt beskrivningen på sidan 2 om du
vill namnge waypointen eller ändra symbolen, och sedan välja OK.
Fortsätt med att skapa ruttwaypoints tills rutten är klar.
Tryck på Menu och välj Sluta redigera rutt.
Alternativt kan du redigera text enligt beskrivningen på sidan 2 om du
vill namnge rutten.
Tryck på knappen Quit om du vill spara rutten.
GPS 152H Användarhandbok
Navigering
Gör så här för att börja navigera efter en sparad rutt:
1. Tryck på knappen NAV/MOB.
2. Välj Följa rutt.
3. Välj den rutt du vill följa och välj sedan Aktivera.
4. Använd kartsidan, kompassidan, motorvägssidan, nummersidan
(sidorna 5–6) eller sidan för aktiv rutt för att navigera längs rutten.
När du navigerar längs en rutt kan du visa sidan för aktiv rutt där alla
waypoints längs rutten visas.
Sidan för aktiv rutt
Redigera en rutt
Du kan infoga nya waypoints, ta bort waypoints och vända på befintliga
rutter.
Så här infogar du en ny waypoint på en rutt:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Rtt.
3. Välj den rutt som du vill redigera.
Navigering
4. Markera waypointen som ligger före den waypoint som du vill lägga till
och tryck på Menu.
5. Välj Lägg in waypoint.
6. Välj en waypoint från listan Efter namn eller listan Närliggande.
7. Välj OK.
8. Fortsätt att lägga till waypoints om det behövs.
9. Tryck på knappen Quit om du vill spara rutten.
Så här tar du bort en waypoint på en rutt:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Rtt.
3. Välj den rutt som du vill redigera.
4. Markera den waypoint som du vill radera och tryck på Menu.
5. Välj Ta bort waypoint.
Obs! Waypointen tas bort från rutten. Den raderas inte.
Så här vänder du på en befintlig rutt:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Rtt.
3. Välj den rutt som du vill vända.
4. Markera en waypoint och tryck på Menu.
5. Välj Vänd.
Så här tar du bort en rutt:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Rtt.
3. Markera den rutt du vill radera och tryck sedan på Menu.
4. Välj Radera rutt.
Så här raderar du alla sparade rutter:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Rtt och tryck på Menu.
3. Välj Radera alla.
Använda spår
Ett spår av din väg spelas in. Spåret som spelas in är det aktiva spåret.
Ett aktivt spår kan sparas. Information om hur du justerar inställningar för
spår finns på sidan 12.
Aktivera och avaktivera spår
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Markera Spr > Aktiv.
3. Välj Registreringsläge.
• Från – spelar inte in någon spårlogg.
• Fyll – spelar in en spårlogg tills minnet tar slut.
• Fyll på från början – spelar in spårloggen löpande och ersätter de
gamla spårdata med nya data.
GPS 152H Användarhandbok
Spara ett spår
1.
2.
3.
4.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Spr.
Tryck på Menu och välj Spara.
Välj tid, datum eller Hela registret som du vill spara. Alternativt kan du
ändra namnet på spåret.
Navigera efter ett sparat spår
1.
2.
3.
4.
Tryck på knappen NAV/MOB.
Välj Välj spår.
Välj det spår som du vill följa.
Välj Original om du vill följa spåret som det registrerades från början
eller välj Omvänd om du vill följa spåret i motsatt riktning.
Ta bort alla sparade spår
1.
2.
3.
4.
Navigering
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Spr > Sparade.
Tryck på knappen Menu.
Välj Radera alla.
Rensa det aktiva spåret
1.
2.
3.
4.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Spr.
Tryck på knappen Menu.
Välj Rensa > OK.
Ta bort ett sparat spår
1.
2.
3.
4.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
Markera Spr > Sparade.
Markera det spår du vill radera och tryck sedan på Menu.
Välj Radera spår.
GPS 152H Användarhandbok
Inställningar
Inställningar
Du kan anpassa en huvudsida genom att trycka på Menu när du är på
sidan.
Du kan komma åt menyn Inställningar från en huvudsida genom att
trycka två gånger på Menu.
Anpassa huvudsidorna
I följande tabell visas de alternativ som du kan visa genom att trycka på
Menu från var och en av de fem huvudsidorna:
Kartsi­
dan
Kompas­
sidan
Motor­
vägssidan
Lägg till
waypoint
Sidan för
aktiv rutt
Nummer­
sidan
X
Stora siffror
X
X
X
X
Byt
informationsfält
X
X
X
X
Konfigurera
karta
X
Lägg ut på
karta
X
Ändra på
kartan
X
Helskärmsbild
10
Kartsi­
dan
Kompas­
sidan
Göm spår
Motor­
vägssidan
Sidan för
aktiv rutt
X
Vänd
X
Loran TD
X
Mät distans
X
Planera rutt
X
Omvärdera
X
Ta bort
waypoint
X
Stoppa
simulator
Nummer­
sidan
X
Stora siffror – ökar storleken på informationsfälten men minskar antalet
informationsfält.
Byt informationsfält – du kan välja olika informationsfält som ska visas
på huvudsidorna. Informationsfält som valts för en huvudsida visas på
alla huvudsidor (förutom sidan för aktiv rutt).
Så här byter du informationsfält:
1. Från en huvudsida (förutom sidan för aktiv rutt) trycker du på Menu.
2. Välj Byt informationsfält. Ett av fältnamnen är markerat.
X
GPS 152H Användarhandbok
3. Välj ett informationsfält som du vill byta.
4. Välj det nya fältet som du vill visa.
• Helskärmsbild till (eller från) – döljer eller visar informationsfälten
från alla huvudsidor (förutom sidan för aktiv rutt).
• Loran TD till (eller från) – du kan konvertera GPS-koordinater
till Loran (Long Range Navigation) TD. Det här systemet är inte
längre en primär källa för maritim navigering och bör normalt sett
inte användas. Mer information finns på USA:s kustbevaknings
webbplats på www.navcen.uscg.gov/loran/default.htm.
• Konfigurera karta – tar dig till kartfliken (se sidan 13) på menyn
Inställningar.
• Mät distans – du kan mäta distans och bäring mellan två punkter
på kartsidan.
Så här mäter du distans och bäring mellan två punkter:
1. På kartsidan trycker du på Menu och väljer Mät distans.
2. Använd navigeringsknappen för att flytta pekaren (visas med "ENT
REF") till den punkt som du vill mäta från och tryck på Enter.
Inställningar
3. Flytta pekaren till den punkt som du vill mäta till. Bäring, distans och
nätkoordinater visas högst upp på skärmen.
Starta simulator – stänger av GPS-mottagaren för användning inomhus
eller träning med hjälp av plottern (sidan 23).
Göm spår – visar eller döljer spår (sidan 8) på motorvägssidan.
Lägg ut på karta – skapar en rutt enligt beskrivningen på sidan 7.
Det här alternativet är bara tillgängligt när du inte navigerar längs en rutt.
Vänd – vänder på en rutt (sidan 8).
Planera rutt – du kan ange båtens fart, bränsleflöde och avgångstid och
-datum när du planerar en rutt.
Omvärdera – räknar om och aktiverar om aktuella färddata.
Använda menyn Inställningar
Du kan visa menyn Inställningar från en huvudsida genom att trycka två
gånger på Menu.
Använda waypointfliken
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Wpt.
Mer information om att skapa och ändra waypoints och waypointlarm
finns på sidan 3.
GPS 152H Användarhandbok
11
Inställningar
Använda ruttfliken
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Rutt.
Mer information om att skapa, redigera och ta bort rutter finns på sidan 6.
Använda spårfliken
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Spr.
Mer information om att visa, spara och ta bort spår finns på sidan 8.
Registreringsintervall definierar den frekvens med vilken spårplottern
spelas in. Att spela in plottningar oftare blir mer exakt, men fyller
spårloggen snabbare.
Så här ställer du in intervallet för aktivt spår:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Spr.
2. Markera Aktiv och välj Intervall.
• Distans – spelar in spåret baserat på en distans mellan punkter,
enligt definitionen i värdefältet.
• Tid – spelar in spåret baserat på ett tidsintervall, enligt definitionen
i värdefältet.
Använda trippfliken
Om du vill visa trippinformation från en huvudsida trycker du två
gånger på Menu och markerar Tripp. Tryck på Menu för att nollställa
trippen, trippmätaren, maxfarten eller alla fält.
Om du nollställer trippen nollställs alla fält utom fältet för maxfart och
trippmätarfältet.
Använda tidsfliken
Med tidsfliken kan du ställa in tidsalternativ.
Om du vill göra tidsinställningar från en huvudsida trycker du två
gånger på Menu och markerar Tid.
• Tidsformat – välj 12- eller 24-timmars tidsformat.
• Tidszon – ställ in tidszonen som ska visas vid tidavläsningar.
• Sommartid – välj Från, Till eller Auto. Inställningen Auto aktiverar
eller avaktiverar automatiskt sommartid beroende på aktuellt
datum/aktuell tid.
• Aktuellt datum och tid – ställ in datum och tid manuellt.
• Upplösning – spelar in spåret baserat på en missvisning från
kursen. Den här inställningen rekommenderas då den utnyttjar
minnet på bästa sätt. Värdefältet definierar det största fel som tillåts
från den faktiska kursen innan en spårpunkt spelas in.
12
GPS 152H Användarhandbok
Använda sidfliken
Med sidfliken kan du markera eller avmarkera huvudsidorna.
En markering anger att sidan visas när du trycker på Page.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Sida.
Om du vill välja en förinställd sidkombination trycker du på Menu.
• Öppna alla sidor – väljer alla sidor.
• Plotter – väljer bara kartsidorna.
• Enbart navigationsverktyg – väljer bara kompassidan,
motorvägssidan och sidan för aktiv rutt.
Tryck på Gå till om du vill visa vald sida.
Använda kartfliken
På kartfliken kan du välja inställningar på kartan, bland annat detaljnivå
på kartan, kartriktning och teckenstorlek.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar
Karta.
Från en underrubrik på kartfliken väljer du Visa karta om du vill visa
kartsidan när du konfigurerar kartan.
Inställningar
Så här återställer du standardinställningarna för kartan:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar
Karta.
2. Tryck på knappen Menu.
• Återställ förval – återställer de för närvarande valda
kartinställningarna till fabriksinställningarna.
• Återställ förvald kartinst. – återställer alla kartinställningar till
fabriksinställningar.
Kartflik > Underrubriken Allmänt
• Kartinfo – justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.
• Riktning – ändrar kartvisningens perspektiv.
◦ Nord upp – ställer in kartvisningens överdel i nordlig riktning.
◦ Färdrikt upp – ställer in kartvisningen på det aktuella spåret
uppåt.
◦ Kurs upp – ställer in kartan så att riktningen på navigationen
alltid är uppåt. Den eventuella kurslinjen visas vertikalt på
skärmen.
• Autozoom – justerar automatiskt kartskalan till en lägre skala när du
närmar dig målet.
Kartflik > Underrubriken Källa
Ej tillämpligt för den här enheten.
GPS 152H Användarhandbok
13
Inställningar
Kartflik > Underrubriken Punkter
• Text – ställ in skärmstorleken för namnet på waypointen, den aktiva
rutten, sjömärket eller den geografiska platsen på kartsidan och
motorvägssidan.
• Zoom – ställ in den maximala skalan med vilken funktionen ska visas
på kartsidan.
Kartflik > Underrubriken Annan
• Acc. Noggrcirkel (noggrannhetscirkel) – visar enhetens ungefärliga
noggrannhet. Din position anges mitt i cirkeln.
• Kurslinje – ritar en förlängningslinje från båtens bog i färdriktningen.
• Bäringlinje – visar bäringen från din aktuella position till en
destinationswaypoint. När du väljer en distans ställs skalan in med
vilken bäringlinjen visas på skärmen.
• Kurslinje – visar en navigationslinje från den punkt där navigeringen
startades till en destinationswaypoint. När du väljer en distans ställs
skalan in med vilken kurslinjen visas på skärmen.
14
Använda systemfliken
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Sida.
• Summer – välj när enheten ska avge ljudsignaler.
• Fartfilter – visar båtens snittfartsavläsningar över en tidsperiod för
jämnare fartvärden. Du kan välja Auto, eller välj Till om du vill ange
antalet sekunder som du vill att filtret ska snitta.
• Språk – välj systemspråk.
• Systemläge – du kan välja simulatorläge (sidan 23) eller normalt
läge.
Använda enhetsfliken
På enhetsfliken kan du ställa in måttenheter för olika värden,
kartreferensen och kursreferensen.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Enh..
• Positionsformat – ändra koordinatstilen för en given platsavläsning.
Ändra inte positionsformatet om du inte använder en karta eller ett
sjökort som anger ett annat positionsformat.
• Kartreferenssystem – ändra koordinatsystemet för kartan. Ändra inte
kartreferenssystem om du inte använder en karta eller ett sjökort med
ett annat kartreferenssystem.
GPS 152H Användarhandbok
• Riktning – välj den referens som används vid beräkning av
kursinformation.
◦ Auto missvisn – anger den magnetiska missvisningen automatiskt
för platsen.
◦ Sann – anger geografisk nord som kursreferens.
◦ Nät – anger nord i rutnätet som kursreferens (000º).
◦ Egen missvisn. – du kan själv ange värdet på magnetisk variation.
• Dst, fart och höjd – här definieras måttenheterna för distans, fart och
höjd i nautiska, brittiska eller metriska format.
• Djup – här definieras måttenheterna för djup.
• Temp – här definieras måttenheterna för temperatur.
Använda kommunikationsfliken
På kommunikationsfliken kan du ange vilket indata-/utdataformat som
ska användas när din enhet ansluts till andra enheter, som NMEA 0183enheter, en dator eller en annan GPS 152H.
GPS 152H Användarhandbok
Inställningar
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Com.
• Garmins dataöverföring – hanterar in- och utdata av Garmins
data vid kommunikation med Garmins programvara, som
MapSource®. Det finns elva överföringslägen att välja bland: Värd,
Begär almanacksdata, Begär waypointlarm, Begär rutter, Begär
spår, Begär waypoints, Skicka almanack, Skicka larmade wpts,
Skicka rutter, Skicka spår och Skicka waypoints.
• Annan DGPS (differential-GPS) – (endast indata) ger
anslutningsmöjligheter för DGPS-mottagare från tredje part.
• RTCM in/NMEA ut – tillåter DGPS-indata med ett RTCMstandardformat och ger även NMEA 0183 version 2.3-utdata.
• NMEA in/NMEA ut – hanterar in- och utdata för vanliga
NMEA 0183-data och har stöd för NMEA-ekolodsindata för DPT-,
MTW- och VHW-satser (vid anslutning till en ekolodsgivare).
• Ingen – ger inga anslutningsmöjligheter.
• Garmin DGPS – används för att ansluta GPS 152H med en
Garmin DGPS-signalmottagare.
När du väljer Garmin DGPS visas flera fält där du kan kontrollera en
differentialsignalmottagare direkt från GPS 152H. Du kan ställa in så att
enheten automatiskt söker efter DGPS-signalen eller också kan du ange
signalens frekvens och överföringshastighet.
15
Inställningar
Så här söker du automatiskt efter en frekvens:
1. Välj Garmin DGPS i fältet Seriell data.
2. Välj Sök i fältet Radiofyr. Enheten börjar söka.
Om du behöver starta om sökningen trycker du på Menu och väljer
Starta om sökning.
Så här anger du frekvens och överföringshastighet manuellt:
1. Välj Garmin DGPS i fältet Seriella data.
2. Välj Egen i fältet Radiofyr.
3. Ange önskad frekvens och överföringshastighet. I fältet Status visas
något av följande:
• Söker – försöker justera till angiven frekvens och
överföringshastighet.
Du kan ställa in enheten på att avge ett ljudlarm när vissa villkor uppfylls.
Som standard är alla larm avstängda förutom ankomstlarmet.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Larm.
• Draggning – ställ in ett larm som avges när du överskrider ett
angivet driftavstånd.
• Ankomst – ställ in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en destinationswaypoint. Välj Dist
(distans) eller Tid för att ställa in om ankomstlarmet ska utlösas för
avstånd till ankomst eller tid till ankomst.
• Ur kurs – ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
• Söker – söker automatiskt igenom frekvenser och
överföringshastigheter.
• Klocka – ställ in ett larm med systemklockan (GPS). Enheten
måste vara påslagen för att klocklarmet ska fungera.
• Tar emot – tar emot DGPS-signal och är redo för användning.
• Grunt vattn – ställ in ett larm som avges när djupet är mindre än
det angivna värdet.
• Kontr kabel – ingen anslutning till en DGPS-mottagare.
När enheten tar emot en DGPS-signal innehåller fälten SNR (signalbrusförhållande) och Distans data. SNR-intervallet är 0 dB till 30 dB,
där 30 dB är bäst. Fältet Distans kan antingen visa eller inte visa data,
beroende på om signalen sänds från DGPS-platsen.
16
Använda larmfliken
• Djupt vatten – ange ett larm som ljuder när djupet är större än det
angivna värdet.
GPS 152H Användarhandbok
Använda astronomifliken
På astronomifliken visas information om solens och månens uppgång/
nedgång, månfas och ungefärlig himlavalvsposition för solen och månen.
Som standard visar enheten information om himlakroppar för aktuellt
datum och aktuell tid.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar
Astro.
Om du vill välja ett datum och en tid för vilka du vill visa information
om himlakroppar väljer du datum- eller tidsfältet och anger text enligt
beskrivningen på sidan 2.
Om riktningen är inställd på nord upp och du snabbt vill växla till
färdriktning upp när du visar skärmen Astronomi trycker du på Menu
och väljer Färdrikt upp.
Använda GPS-fliken
På GPS-fliken visas GPS-satellitpositioner och signalstyrkestaplar.
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar GPS.
Mottagningsstatus anges av stapeln högst upp på skärmen.
• Söka efter satelliter
• AutoLocate® – mottagaren känner inte till din tidigare position.
Processen kan ta upp till fem minuter.
GPS 152H Användarhandbok
Inställningar
• Söker satelliter – mottagaren söker efter, och samlar in, data
från satelliter som är synliga på den senast kända eller initierade
positionen, men har inte samlat in tillräckligt med data för att beräkna
en positionsbestämning.
• 2-d navigering – minst tre satelliter med bra geometri har hämtats
och en tvådimensionell positionsbestämning (latitud och longitud)
beräknas.
• 3-d navigering – minst fyra satelliter med bra geometri har hämtats
och din position beräknas nu i latitud, longitud och höjd.
• Dålig satellitmottagning – mottagaren följer inte längre tillräckligt
många satelliter för en 2D- eller 3D-positionsbestämning.
• Mottagaren kan inte använd. – mottagaren kan inte användas,
möjligen på grund av störning eller onormala satellitförhållanden.
Stäng av enheten och slå på den igen för att återställa den.
• Simulerar navigering – mottagaren är i simulatorläge (sidan 23).
Information om GPS-noggrannhet visas längst ned på skärmen.
• Noggrannhet – anger enhetens ungefärliga noggrannhet.
• DGPS-mott – anger status för DGPS-mottagaren (sidan 16).
17
Inställningar
• DOP (Dilution of Precision) – visar DOP, som är en indikation på
kvaliteten på satellitgeometrin mätt med en skala från ett till tio. Lägre
tal anger signaler med högre kvalitet.
• DGPS SNR – visar SNR när enheten tar emot en DGPS-signal.
SNR-intervallet är 0 dB till 30 dB, där 30 dB är bäst.
WAAS (Wide Area Augmentation System) kan ge GPS-positionsinforma­
tion med större noggrannhet i Nordamerika. När du använder WAAS tar
det dock längre tid för enheten att hitta satelliter.
Så här avaktiverar du WAAS:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar GPS.
2. Tryck på Menu och välj Koppla ur WAAS.
När enheten slås på börjar den söka efter din position baserat på var du
befann dig när den stängdes av. GPS 152H använder AutoLocate för att
hitta din position när enheten inte känner till din tidigare position.
Du kan ange höjden manuellt i 2D-navigering eller simulatorläge.
En angiven höjd beräknas automatiskt när enheten är i 3Dnavigeringsläge.
Så här ställer du in 2D-höjd:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar GPS.
2. Tryck på Menu och välj 2-D HÖJD.
Använda tidvattenfliken
Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Tidv.
På tidvattenfliken visas ett sjökort som visar tidvattenstationsinformation
i ett 24-timmarsintervall, som startar vid midnatt stationstid. Du kan välja
andra datum.
Så här använder du AutoLocate för att hitta din position:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar GPS.
2. Tryck på Menu och välj AutoLocate.
18
GPS 152H Användarhandbok
Överst på skärmen visas tidvattenstationen. Överst på sjökortet visas
ett 24-timmarsblock med lokal tid (LCL) för din position, där den
rapporterade stationstiden (STA) visas längst ned. De heldragna, ljusa,
vertikala linjerna visar 4-timmarssteg, och de ljusa, prickade, vertikala
linjerna visar 1-timmessteg. En mörk, vertikal linje anger aktuell tid.
Högvatten
Högsta tidvattennivå
Aktuell
tidvattennivå
Lägsta tidvattennivå
Aktuell tid
Inställningar
Så här väljer du tidvattenstationen som ligger närmast din
position:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Tidv.
2. Tryck på Menu och välj Närmaste tidvattenstation. Namnet på den
närmaste tidvattenstationen visas högst upp på skärmen.
Obs! Du måste befinna dig inom 100 nautiska mil från en
tidvattenstation för att kunna använda den här funktionen.
Lågvatten
De fyra informationsfälten nedanför sjökortet anger händelsetider och
-nivåer när tidvattnet ändras.
Så här visar du tidvatteninformation för ett annat datum:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Tidv.
2. Tryck på Menu och välj Byt tidv.station och datum.
3. Välj datumfältet och ange text så som beskrivs på sidan 2.
GPS 152H Användarhandbok
19
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Storlek:
B × H × D: 5,3 tum × 4,9 tum × 2,4 tum
(13,4 cm × 12,5 cm × 6,1 cm)
Vikt:
1 lb (454 g)
Bildskärm: 4,0 tum diagonalt (10,2 cm) med hög kontrast,
gråskala i 4 nivåer FSTN med justerbar belysning
(160 × 100 bildpunkter)
Hölje:
Helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt
IEC 529 IPX7-normer.
Temp. område: från -15 ºC till 55 ºC (från 5 ºF till 131 ºF)
Kompassäkerhetsavstånd: 30 cm (12 tum)
Prestanda
Mottagare:
Differentialklar, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion:
20
Hämtningstider: (Genomsnittliga hämtningstider för en stationär
mottagare med fri sikt mot himlen.)
Varm*: Cirka 15 sekunder
Kall**: Cirka 45 sekunder
AutoLocate: Cirka 2 minuter
*Varm: Enheten befinner sig på eller i närheten av den
senaste platsen där satellitsignaler nyligen hittades.
**Kall: Enheten har flyttats mer än cirka 800 km (500 mile)
sedan den stängdes av.
Uppdateringsfrekvens: en gång per sekund
GPS-noggrannhet:
Position: < 15 m (49 fot), normalt 95 %
Hastighet: 0,05 m/sek (0,164 fot/sek) i stadigt läge
WAAS-noggrannhet:
Position: < 3 m (10 fot), normalt 95 %
Hastighet: 0,05 m/sek (0,164 fot/sek) i stadigt läge
Dynamik: 6 g
Ström
Strömförsörjning: 10–40 V DC
Strömförbrukning: högst 5 W vid 10 V DC
Säkring: AGC/3AG – 1,5 A
GPS 152H Användarhandbok
Larm och meddelanden
Enheten visar varningsmeddelanden på skärmen. När ett meddelande
visas bekräftar du det genom att trycka på Enter.
Ankommer till waypoint – du befinner dig på inställt larmavstånd från
en destinationswaypoint.
Ankomst till waypoint – du har kommit fram till destinationswaypointen.
Ankringslarm – du har drivit förbi det inställda avståndet.
Antenningången kortsluten till jord – någon del av antennkablaget har
klämts ihop, är trasigt eller är i kontakt med chassit.
Baskartefel Instr behöver repareras – kontakta återförsäljaren eller
Garmins produktsupport.
Databasfel – kontakta återförsäljaren eller Garmins produktsupport.
Ett waypointlarm överlappar ett annat – angiven larmradie överlappar
området som angetts för ett annat waypointlarm. Justera avståndet.
Inga tidvattenstationer för detta område – det finns inga
tidvattenstationer inom 100 nautiska mil från den angivna punkten.
Försök med ett annat område.
GPS 152H Användarhandbok
Bilaga
Ingen position – inga differentialkorrigeringsdata är tillgängliga eller så
är inte tillräcklig data tillgänglig för att beräkna en DGPS-position.
Ingen satellitmottagning – enheten har förlorat satellitsignalerna.
Kontrollera antennanslutningarna eller flytta dig till en plats med klar sikt
mot himlen.
Klocklarm – klockans larm har utlösts.
Listan för waypointlarm är full – du har använt alla tio waypointlarm.
Minnesfel (RAM) Instr behöver repareras – kontakta återförsäljaren
eller Garmins produktsupport.
Minnesfel (ROM) Instr behöver repareras – kontakta återförsäljaren
eller Garmins produktsupport.
Överföring klar – enheten har överfört eller hämtat information till den
anslutna enheten.
Processorfel Instr behöver repareras – kontakta återförsäljaren eller
Garmins produktsupport.
Rutten är full – du försökte lägga till mer än 100 waypoints i en rutt.
Minska antalet waypoints eller skapa en ny rutt.
21
Bilaga
Rutten avkortad – en rutt som överförts från en annan enhet innehåller
fler än 100 punkter. Minska antalet punkter.
Rutten finns inte: <ruttnamn> – rutten har bytt namn eller tagits bort
från minnet och kan inte användas.
Rutten finns redan: <ruttnamn> – du har angett ett ruttnamn som redan
finns i minnet. Ändra ruttnamnet eller ta bort det föregående ruttnamnet.
Ruttminnet är fullt Rutt kan inte läggas till – maxantalet 50 rutter finns
redan i enhetsminnet och inga fler rutter kan läggas till innan befintliga
rutter tagits bort.
Simulatorläge – enheten är i simulatorläge.
Spår avkortat – ett fullständigt överfört spår får inte plats i minnet.
De äldsta spårminnespunkterna har tagits bort för att frigöra utrymme
för de senaste data.
Spåret finns redan: <spårnamn> – du har angett ett sparat spårnamn
som redan finns i minnet. Ändra spårnamnet eller ta bort det föregående
spårnamnet.
Spårminnet är fullt Kan inte rita spår – spårminnet är fullt. Inga
ytterligare spårminnesdata kan sparas utan att ta bort gamla data för att
frigöra minnesutrymme.
22
Ur-kurs-larm – du har överskridit den angivna ur-kurs-distansen.
Waypointen finns redan: <waypointnamn> – du har angett ett
waypointnamn som redan finns i minnet. Ändra waypointnamnet eller ta
bort det föregående waypointnamnet.
Waypointlarm – du har angett larmradien för angivet waypointlarm.
Waypointminnet är fullt – du har sparat maximalt antal waypoints.
Ta bort oönskade waypoints för att göra plats för nya poster.
Waypointminnet är fullt Kan inte lägga upp Waypoint – du har använt
alla 3 000 tillgängliga waypoints. Ta bort oönskade waypoints för att göra
plats för nya poster.
GPS 152H Användarhandbok
Använda simulatorläget
 VARNING!
Försök inte navigera med simulatorläget då GPS-mottagaren är avstängd.
De satellitsignalstyrkestaplar som visas är simuleringar och betecknar inte
styrkan hos riktiga satellitsignaler.
I simulatorläget stängs GPS-mottagaren av för användning inomhus
eller träning med hjälp av plottern. Plottern spårar inte satelliter i
simulatorläget.
visas i det nedre vänstra hörnet på huvudsidorna och anger att
enheten är i simulatorläge.
Så här aktiverar du simulatorläget:
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Välj Syst om du vill ställa in fart, kursjustering och position.
Visa systeminformation
Du kan visa programversion och enhetens ID-nummer för plottern. Den
här information kan behövas om du vill uppdatera systemprogramvaran
eller när du pratar med en representant för Garmins produktsupport.
GPS 152H Användarhandbok
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Välj Syst och tryck på Menu.
3. Välj Programversion.
Bilaga
Återställa till fabriksinställningar
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har
angett.
1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu.
2. Välj Syst och tryck på Menu.
3. Välj Återställ Garmins inst..
NMEA 0183
Följande format kan hanteras för anslutning av externa enheter:
GARMINs egen differential-GPS (DGPS), NMEA 0183 (version 2.3),
RTCM SC-104 input (version 2.0).
Godkända NMEA 0183-satser
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE och Garmins egna satser,
PGRME, PGRMM, PGRMZ och PSLIB.
23
Bilaga
GPS 152H hanterar även WPL-satser och NMEA 0183-ekolodsindata
med stöd för DPT- (djup) eller DBT-, MTW- (vattentemperatur) och
VHW-satser (vattentemperatur, fart och riktning).
Om du är ansluten till COM2 för NMEA-ekolodsindata måste enhetens
gränssnitt vara inställt på GARMIN DGPS, Annan DGPS (endast 4800)
eller NMEA in/NMEA ut. Om du ansluter till COM1 måste enheten vara
inställd på NMEA in/NMEA ut (se sidan 15).
Rengöra skärmen
Skötsel av enheten
Programlicensavtal
Rengöra höljet
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i
enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten
och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.
Höljet är tillverkat av material av hög kvalitet och kräver inget underhåll
förutom rengöring.
Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad
med milt rengöringsmedel och torkar den sedan torr. Undvik kemiska
rengörings- och lösningsmedel som kan skada plastkomponenter.
24
Linsen på skärmen är täckt med en särskild antireflexbehandling som är
känslig för hudfett, vax och skurmedel. Rengöringsmedel som innehåller
ammoniak, alkohol, slipmedel eller fettlösande rengöringsmedel skadar
antireflexskiktet. Det är viktigt att rengöra linsen med ett rengöringsmedel
anpassat för glasögon (som är specificerat som säkert för reflexfria skikt)
och en ren, luddfri trasa.
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN AV
VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på
något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa
något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att
exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar
som gäller i USA.
GPS 152H Användarhandbok
Index
Symbols
2D-navigering 17
3D-navigering 17
A
ändra befintlig waypoint 4
ändra riktning på en rutt 8
ankomstlarm 16
ankringslarm 16
astronomi 17
återställa fabriksinställningar 23
återställa standardinställningar för
kartan 13
Automatisk initiering 17, 18
Automatisk missvisning 15
autozoom 13
avbryt navigering 6
B
bäringlinje 14
belysning
justera 2
byt informationsfält 10
D
datafält 10
detalj 13
DGPS SNR 18
GPS 152H Användarhandbok
distans 11
djup 15
djupenheter 15
DOP 18
dst, spd, &amp; alt 15
I
ID-nummer 23
In, knapp 1
K
fabriksinställningar
återställa 23
färdriktning upp 13
fartfilter 14
frekvens, DGPS 15
fysiska specifikationer 20
kartinställningar 13
kartreferenssystem 14
kartsida 5
klocklarm 16
knappar 1
knappsats 1
kompassidan 5
konfigurera karta 11
kontaktinformation, Garmin i
kontrast 2
kurs 15
kursavvikelselarm 16
kurslinje 14
kurs upp 13
G
L
E
egen missvisn. 15
enbart navigationsverktyg 13
enhetens ID-nummer 23
Enter-knapp 1
F
göm spår 11
GPS 2, 17, 20
grunt vattn 16
H
helskärmsbild 11
hoppa till 13
huvudsidor 3
larm 16, 21–24
ankomst 16
ankringslarm 16
djupt vatten 16
grunt vatten 16
klocka 16
ur kurs 16
ljusstyrka 2
Loran TD 11
M
Index
magnetisk variation 15
man överbord 6
Mark, knapp 1
markera aktuell plats 3
mät distans 11
måttenhet 15
måttenheter 15
meddelanden 21
Menu, knapp 1
menyn Inställningar 11
MOB 6
motorvägssidan 6
Mottagaren kan inte användas 17
N
Nät (norr) 15
nätkoordinater 3
NAV/MOB, knapp 1
navigera 3
avbryt 6
rutter 7
till en waypoint 5
Navigeringsknapp 1
nord upp 13
norr
missvisning 15
nät 15
sann 15
nummersidan 6
25
Index
O
omvänd rutt 8
omvärdera 11
öppna alla sidor 13
Out, knapp 1
P
Page, knapp 1
planera rutt 11
plotter 13
positionsformat 14
Power/Backlight, knapp 1
produktregistrering i
programlicensavtal 24
programvaruversion 23
Q
Quit, knapp 1
R
registrera din produkt i
registreringsintervall 12
reseinställningar 12
riktning 13
riktningslinje 14
26
S
säkring 20
sann (norr) 15
sidfliken 13
simulator
läge 23
skapa på karta 11
små siffror 10
söka satelliter 17
sommartid 12
spårintervall 12
specifikationer 20
språk 14
stäng av enheten 2
stora siffror 10
strömförsörjning 20
summer 14
systeminformation
visa 23
systeminställningar 14
W
WAAS 18
waypointlarm 4
waypoints
ändra befintlig 4
markera aktuell plats 3
Z
zoom, auto 13
zooma 1, 14
T
temp 15
temperaturenheter 15
text 2
tidsinställningar 12
tidvatten 18
tillb. cirkel 14
GPS 152H Användarhandbok
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
April 2010
Artikelnummer 190-01219-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising