Garmin | GPS 152H | User manual | Garmin GPS 152H Brugervejledning

Garmin GPS 152H Brugervejledning
GPS 152H
F
O
R
E
L
Ø
B
IG
Brugervejledning
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (uden for Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Alle rettigheder reserveret. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet
uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af
denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være
forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere
oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource® og AutoLocate® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. myGarmin™ er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Introduktion
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Denne vejledning indeholder information om GPS 152H.
Tip og genveje
• Tryk på Page for at vende tilbage til hovedsiden fra en
undermenuside. Fortsæt med at trykke på Page for at rulle
gennem hovedsiderne.
• Tryk på Menu fra en vilkårlig hovedskærm for at få adgang til
avancerede indstillinger. Tryk på Menu to gange for at vise menuen
Indstillinger.
• Tryk kort på Tænd/sluk-knappen for at justere
skærmindstillingerne.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning får besked på at vælge et emne, skal du
fremhæve emnet og trykke på Enter. Når der vises små pile (>) i
teksten, angiver de, at du skal markere en serie af emner på skærmen
ved hjælp af vippeknappen og trykke på Enter-tasten efter hvert emne.
Hvis du for eksempel ser "Vælg Spor > Optage funktion", skal du:
1. Brug vippeknappen til at fremhæve Spor. Tryk på Enter.
2. Brug vippeknappen til at fremhæve Optage funktion. Tryk på
Enter.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering, eller
en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring
brugen af din enhed. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på +44 (0) 870 8501241.
GPS 152H Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................................................................ i
Tip og genveje..................................................................................... i
Generelt om brugervejledningen......................................................... i
Produktregistrering.............................................................................. i
Kontakt Garmin.................................................................................... i
Sådan kommer du i gang......................................................... 1
Brug af tastaturet................................................................................1
Tænd og sluk for enheden..................................................................2
Find GPS-signaler..............................................................................2
Justering af baggrundslys og kontrast................................................2
Indtastning af tekst i et felt..................................................................2
Appendiks............................................................................... 20
Specifikationer..................................................................................20
Alarmer og meddelelser....................................................................21
Brug af simulatortilstand...................................................................23
Visning af systeminformation............................................................23
Gendannelse af fabriksindstillinger...................................................23
NMEA 0183.......................................................................................23
Vedligeholdelse af enheden..............................................................24
Softwarelicensaftale..........................................................................24
Indeks...................................................................................... 25
Navigation................................................................................. 3
Hovedsider..........................................................................................3
Oprettelse af waypoints......................................................................3
Navigation til en destination................................................................5
Oprettelse, navigation og redigering af ruter......................................6
Sådan bruger du spor.........................................................................8
Indstillinger............................................................................. 10
Tilpasning af hovedsiderne...............................................................10
Brug af menuen Indstillinger............................................................. 11
ii
GPS 152H Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Brug af tastaturet
Intern
antenne
Sådan kommer du i gang
Tænd/Sluk/Baggrundslys - Tryk og hold nede for at tænde eller
slukke for enheden, tryk kort for at justere baggrundslys samt dagog nattilstande.
Vippeknap - Tryk op, ned, mod venstre eller mod højre for at gå
igennem menuer, markere felter eller indtaste data.
Enter/Mark - Tryk for at vælge et fremhævet emne eller markere et
waypoint.
Page
Enter/
Mark
Menu
Zoom
Out
Tænd/Sluk/
Baggrundslys
Zoom
In
NAV/MOB
Vippeknap
Quit
Menu - Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger og
konfigurationsmuligheder. Tryk to gange for at få vist menuen
Indstillinger.
Page - Tryk for at navigere igennem startsiderne.
NAV/MOB - Tryk og hold nede for at få vist menuen Navigation. Tryk
og hold nede for at navigere til Mand Overbord (MOB)-placering.
Quit - Tryk for at gå tilbage til den foregående side. Tryk, når du
indtaster data, for at annullere handlingen og gendanne den forrige
værdi.
Zoom Out - Tryk for at zoome ud.
Zoom In - Tryk for at zoome ind.
GPS 152H Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Tænd og sluk for enheden
Du tænder for enheden ved at trykke på og slippe Tænd/slukknappen. Når advarselsskærmen vises, skal du trykke på Enter.
Du slukker for enheden ved at trykke på og holde
knappen.
Tænd/sluk-
Find GPS-signaler
Når du tænder for GPS 152H, skal den indsamle satellitdata og
bestemme den aktuelle position. Når enheden henter satellitsignaler,
vises signalstyrkesøjlerne midlertidigt på siden Satellitter. Når enheden
mister satellitsignalerne, forsvinder søjlerne, og positionsikonet viser
et blinkende spørgsmålstegn.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins
websted på www.garmin.com/aboutGPS.
Du kan skifte baggrundsbelysningen fra den justerede indstilling til Off
samt til maksimal indstilling ved trykke kortvarigt på Tænd/slukknappen flere gange.
Indtastning af tekst i et felt
1. Brug vippeknappen til fremhæve det felt, du ønsker at ændre. Tryk
på Enter.
2. Tryk på pilen til venstre på vippeknppen for at rydde feltet.
3. Tryk på pilene op og ned på vippeknappen, indtil det ønskede tegn
vises. Tryk på Enter.
4. Tryk på pilen til højre på vippeknappen for at indtaste det næste
tegn.
5. Gentag trin 3 og 4, indtil teksten er komplet.
6. Tryk på Enter.
Brug vippeknappen til at fremhæve andre felter på den samme skærm.
Justering af baggrundslys og kontrast
1. Tryk kort på
Tænd/sluk-knappen.
2. Brug vippeknappen til at justere lyset og kontrasten.
GPS 152H Brugervejledning
Navigation
Markering af din nuværende position som et
waypoint:
Navigation
1. Tryk på ENTER/MARK fra en vilkårlig hovedside, indtil skærmen Nyt
waypoint vises.
Hovedsider
GPS 152H har fem hovedsider.
Du kan navigere igennem hovedsiderne ved at trykke på Page.
2. Du kan ændre standardsymbol, navn eller dybde på waypointet ved
at bruge vippeknappen til at fremhæve det felt, du ønsker at ændre.
Indtast tekst som beskrevet på side 2.
3. Klik på OK for at gemme waypointet.
Siden Kort
Siden Kompas
Siden Hovedvej
Oprettelse af et waypoint ved indtastning af
gradnet-koordinater
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Wpt, og tryk på Menu.
3. Vælg Nyt waypoint.
4. Brug vippeknappen til at fremhæve koordinatfeltet.
Siden Aktiv rute
Oprettelse af waypoints
Siden Numre
Waypoints er placeringer, som du registrerer og gemmer i GPS 152H.
Du kan gemme op til 3.000 waypoints med brugerdefineret symbol,
navn og dybde for hvert waypoint.
GPS 152H Brugervejledning
5. Du kan ændre standardsymbol, navn eller dybde på waypointet ved
at bruge vippeknappen til at fremhæve det felt, du ønsker at ændre.
Indtast tekst som beskrevet på side 2.
6. Klik på OK for at gemme waypointet.
Oprettelse af et waypoint, mens du er på siden Kort
1. Mens du er på siden Kort, skal du bruge vippeknappen til at flytte
markøren ( ) til det sted, hvor du vil oprette et waypoint.
2. Tryk på Enter/Mark og hold den nede, indtil skærmen Nyt waypoint
vises.
Navigation
3. Du kan ændre standardsymbol, navn eller dybde på waypointet ved
at bruge vippeknappen til at fremhæve det felt, du ønsker at ændre.
Indtast tekst som beskrevet på side 2.
4. Klik på OK for at gemme waypointet.
Redigering af et waypoint på siden Kort
1. Brug vippeknappen fra siden Kort til at flytte pilen ( ). Fremhæv
det waypoint, du vil redigere.
2. Tryk på Enter.
3. Brug vippeknappen til at redigere tekst som beskrevet på side 2.
Redigering af et waypoint fra en liste over
waypoints
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Wpt.
3. Waypoints kan vises i en liste efter navn (alfabetisk), eller efter
distance fra din aktuelle placering. Fremhæv Efter navn eller
Nærmeste.
4. Vælg det waypoint, som du vil redigere.
5. Rediger tekst som beskrevet på side 2.
Sletning af et waypoint
5. Vælg Slet > OK.
Oprettelse af waypoint-proximity alarmer
Du kan definere en alarmradius omkring gemte waypoints, som du
ønsker at undgå.
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Wpt.
3. Fremhæv Proximity.
4. Vælg proximity alarm-feltet, og vælg On.
5. Vælg det første tomme waypoint-felt.
6. Vælg det waypoint, som du ønsker skal definere en alarmradius.
7. Du kan valgfrit redigere tekst som beskrevet på side 2 for
at ændre waypoint-navnet eller for at ændre dets symbol,
og derefter vælge OK.
8. Vælg distancefeltet, og indtast radius for cirklen omkring waypointet
for at oprette en alarm, når du nærmer dig waypointet.
Du kan tilføje yderligere proximity alarmer ved at trykke på Menu,
vælge Indsæt waypoint og gentage trin 5 til 8.
Sådan sletter du alle proximity alarmer:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Wpt.
2. Fremhæv Wpt.
3. Fremhæv Proximity.
3. Fremhæv Efter navn eller Nærmeste.
4. Tryk på Menu, og vælg Slet alt > OK.
4. Vælg det waypoint, som du vil slette.
GPS 152H Brugervejledning
Navigation til en destination
Navigering til et waypoint:
1. Tryk på NAV/MOB fra en vilkårlig hovedside.
Navigation
Siden Kort - viser din placering ( ), din destination (når der er
zoomet langt nok ud), en rutelinje der angiver den korteste vej til din
destination samt eventuelle gemte waypoints inden for kortets skala.
2. Vælg Gå til waypoint.
3. Fremhæv Efter navn eller Nærmeste.
4. Vælg det waypoint, du vil navigere hen til.
5. Vælg Go To. Brug siden Kort, siden Kompas, siden Hovedvej eller
siden Numre til at navigere til din destination.
Sådan navigerer du til et punkt på kortet:
1. Brug vippeknappen fra siden Kort til at flytte pilen ( ) til din
destination.
2. Tryk på NAV/MOB.
3. Vælg Gå til kortpunkt. Brug siden Kort, siden Kompas, siden
Hovedvej eller siden Numre til at navigere til din destination.
Destination
Data felter
Rutelinje
Waypoint
Siden Kort
Zoomskala
Siden Kompas - indeholder en roterende kompasring, der angiver
pejlingen (kurs over jord) til din destination. Hvis pilen peger mod
toppen af kompasset, bevæger du dig direkte mod din destination.
Retning, du
bevæger dig i
Data felter
Pejling til
destination
Siden Kompas
GPS 152H Brugervejledning
Navigation
Siden Hovedvej - giver et 3D-billede med din placering og kursen til
din destination.
Kurs til
destination
Data felter
Din position
Zoomskala
Siden Hovedvej
(på kurs)
Siden Hovedvej angiver også, om du har afveget fra kursen.
Siden Numre
Hvis du kun vil vise ét datafelt, skal du trykke på Menu og vælge Store
tal.
BEMÆRK: Du kan se, hvordan du ændrer, hvilke datafelter der vises,
på side 10.
Sådan navigerer du til en MOB-placering (Mand over bord):
1. Tryk på og hold NAV/MOB fra en vilkårlig hovedside.
2. Vælg Ja.
Sådan stopper du navigation:
Tryk på NAV/MOB fra en vilkårlig side, og vælg Stop navigation.
Siden Hovedvej
(ikke på kurs)
Siden Numre - viser et eller fire konfigurerbare datafelter.
Oprettelse, navigation og redigering af ruter
Du kan oprette op til 50 ruter med op til 30 waypoints pr. rute.
Oprettelse af en rute ud fra en liste over waypoints
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Rute, og tryk på Menu.
3. Vælg Ny rute.
GPS 152H Brugervejledning
4. Vælg det første tomme felt i listen over waypoints.
5. Vælg et waypoint fra listen Efter navn eller listen Næmeste.
6. Vælg OK.
7. Fortsæt med at vælge waypoints, indtil du har valgt det sidste punkt
på ruten.
8. Tryk på Quit for at gemme ruten.
Du begynder at navigere ruten ved at trykke på NAV/MOB og vælge
ruten.
Sådan begynder du at navigere en gemt rute:
1. Tryk på NAV/MOB.
Navigation
2. Vælg Følg rute.
3. Vælg den rute, du vil følge, og vælg derefter Aktivér.
4. Brug siden Kort, Kompas, Hovedvej eller Numre (side 5–6) eller
siden Aktiv rute til at navigere ruten.
Mens du navigerer en rute, kan du se siden Aktiv rute, som viser en liste
over alle waypoints på ruten.
Oprettelse af en rute på siden Kort
1. Tryk på Menu fra siden Aktiv rute.
2. Vælg Opret fra kort.
3. Vælg det første tomme felt i listen over waypoints.
4. Flyt pilen ( ) til rutens startpunkt, og tryk på Enter.
5. Du kan valgfrit redigere tekst som beskrevet på side 2 for at give
waypointet et navn eller ændre symbolet, og derefter vælge OK.
6. Fortsæt med at oprette rute-waypoints, indtil ruten er færdig.
7. Tryk på Menu, og vælg Stop redigering af rute.
8. Du kan valgfrit redigere tekst som beskrevet på side 2 for at
navngive ruten.
9. Tryk på Quit for at gemme ruten.
Siden Aktiv rute
Redigering af en rute
Du kan indsætte nye waypoints, fjerne waypoints og vende de
eksisterende ruter.
Sådan indsætter du et nyt waypoint på en rute:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Rute.
3. Vælg den rute, som du vil redigere.
GPS 152H Brugervejledning
Navigation
4. Fremhæv det waypoint, som er før det waypoint, du vil indsætte,
og tryk på Menu.
Sådan sletter du en rute:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
5. Vælg Indsæt waypoint.
2. Fremhæv Rute.
6. Vælg et waypoint fra listen Efter navn eller listen Næmeste.
3. Fremhæv den rute, du vil slette, og tryk på Menu.
7. Vælg OK.
4. Vælg Slet rute.
8. Fortsæt med at indsætte waypoints efter behov.
9. Tryk på Quit for at gemme ruten.
Sådan sletter du alle ruter:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
Sådan fjerner du et waypoint på en rute:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
3. Vælg Slet alt.
2. Fremhæv Rute.
3. Vælg den rute, som du vil redigere.
4. Fremhæv det waypoint, du vil slette, og tryk på Menu.
5. Vælg Fjern waypoint.
Bemærk: Waypointet fjernes fra ruten. Det slettes ikke.
Sådan vender du en eksisterende rute:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Rute.
3. Vælg den rute, som du vil vende.
4. Fremhæv et vilkårligt waypoint, og tryk på Menu.
5. Vælg Vend.
2. Fremhæv Rute, og tryk på Menu.
Sådan bruger du spor
Et spor er en registrering af din rute. Det spor, der aktuelt registreres, er
dit aktive spor. Et aktivt spor kan gemmes. Justering af sporindstillinger
er beskrevet på side 12.
Slå spor til og fra
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Spor > Aktiv.
3. Vælg Optage funktion.
• Off - optager ikke en sporlog.
• Fyld - optager en sporlog, indtil sporhukommelsen er fuld.
• Wrap - optager kontinuerligt en sporlog og erstatter de ældste
spordata med nye data.
GPS 152H Brugervejledning
Sådan gemmer du et spor
Sletning af alle gemte spor
2. Fremhæv Spor.
2. Fremhæv Spor > Gemt.
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
3. Tryk på Menu, og vælg Gem.
3. Tryk på Menu.
4. Vælg tidspunkt, dato eller den Hele log, du vil gemme. Du kan
valgfrit redigere navnet på sporet.
4. Vælg Slet alt.
Navigation af et gemt spor
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
1. Tryk på NAV/MOB.
2. Vælg Følg spor.
3. Vælg det spor, du vil følge.
4. Vælg Original for at følge sporet, som det oprindeligt blev
registreret, eller vælg Vend om for at følge sporet i den modsatte
retning.
Navigation
Rydning af det aktive spor
2. Fremhæv Spor.
3. Tryk på Menu.
4. Vælg Slet > OK.
Sletning af et gemt spor
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Fremhæv Spor > Gemt.
3. Fremhæv det spor, du vil slette, og tryk på Menu.
4. Vælg Slet spor.
GPS 152H Brugervejledning
Indstillinger
Indstillinger
Siden
Kort
Du kan tilpasse en hovedside ved at trykke på Menu, mens du er på
siden.
Gem spor
Du kan få adgang til menuen Indstillinger fra enhver hovedside ved at
trykke på Menu to gange.
Loran TD
X
Mål distance
X
Tilpasning af hovedsiderne
Den følgende tabel viser de muligheder, du kan få vist ved at trykke på
Menu fra hver af de fem hovedsider:
Siden
Kort
Siden
Kompas
Siden
Siden Aktiv
Hovedvej rute
Indsæt
waypoint
Siden
Numre
X
Store tal
X
X
X
X
Ændre data
felter
X
X
X
X
Opsætning
af kort
X
Opret fra
kort
X
Redigér på
kort
X
Fuld skærm
kort
10
Siden
Kompas
Siden
Siden Aktiv
Hovedvej rute
X
Vend
X
Planlæg rute
X
Evaluér igen
X
Fjern
waypoint
X
Stop
simulator
Siden
Numre
X
Store tal - øger størrelsen af datafelterne, men reducerer antallet af
datafelter.
Ændre data felter - giver dig mulighed for at vælge forskellige
datafelter til visning på hovedsiderne. Datafelter, der vælges til én
hovedside, vises på alle hovedsider (undtagen siden Aktiv rute).
Sådan ændrer du datafelter:
1. Tryk på Menu fra en vilkårlig hovedside (undtagen siden Aktiv rute).
2. Vælg Ændre data felter. Et af feltnavnene er fremhævet.
X
GPS 152H Brugervejledning
3. Vælg et datafelt, der skal ændres.
4. Vælg det nye felt, du ønsker vist.
Indstillinger
Start simulator - slår GPS-modtageren fra mhp. indendørs brug eller
til øvelser med plotteren (side 23).
• Fuld skærm kort On (eller Off) - skjuler eller viser datafelterne
fra alle hovedsiderne (undtagen siden Aktiv rute).
Gem spor - viser eller gemmer spor (side 8) på siden Hovedvej.
• Loran TD On (eller Off) - giver dig mulighed for at konvertere
GPS-koordinater til Loran (Long Range Navigation) TD'er. Dette
system er ikke længere en primær navigationskilde for søfart og
bør normalt ikke anvendes. Se webstedet for U.S. Coast Guard
på www.navcen.uscg.gov/loran/default.htm for at få yderligere
oplysninger.
Vend - vender en rute (side 8).
• Opsætning af kort - fører dig til fanen Kort (se side 13) i menuen
Indstillinger.
• Udmål distance - giver dig mulighed for at måle distancen og
pejlingen mellem to punkter på siden Kort.
Sådan måler du distancen og pejlingen mellem to punkter:
1. Tryk på Menu fra siden Kort, og vælg Udmål distance.
2. Brug vippeknappen til at flytte pilen (angivet ved "INDT. REF.") til
det punkt, du ønsker at måle fra, og tryk på Enter.
3. Flyt pilen til det punkt, du ønsker at måle til. Pejlingen, distancen og
gradnet-koordinaterne vises øverst på skærmen.
GPS 152H Brugervejledning
Opret fra kort - opretter en rute som beskrevet på side 7. Dette valg er
kun tilgængeligt, når du ikke i øjeblikket navigerer en rute.
Planlæg rute - giver dig mulighed for at angive bådhastighed,
brændstof-flow og afgangsklokkeslæt og -dato, når du planlægger
en rute.
Evaluér igen - genberegner og genaktiverer de aktuelle rutedata.
Brug af menuen Indstillinger
Du kan få vist menuen Indstillinger fra en vilkårlig hovedside ved at
trykke på Menu to gange.
Brug af fanen Waypoints
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Wpt.
Se side 3 for at få yderligere oplysninger om at oprette og redigere
waypoints og proximity alarmer.
11
Indstillinger
Brug af fanen Rute
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Rute.
Se side 6 for at få yderligere oplysninger om at oprette, redigere og
slette ruter.
Brug af fanen Spor
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Spor.
Se side 8 for at få yderligere oplysninger om at vise, gemme og slette
spor.
Brug af fanen Trip
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv
Trip for at vise trip-information. Tryk på Menu for at nulstille trip,
triptæller, den maksimale fart eller alle felter til nul.
Nulstilling af tripdata nulstiller alle felter til nul, undtagen feltet
Maksimum fart og feltet Triptæller.
Brug af fanen Tid
Fanen Tid giver dig mulighed for at indstille tidsvalg.
Optageinterval - definerer den frekvens, som sporet skal registreres
med. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater, men det fylder
hurtigere sporloggen op.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Tid
for at foretage indstilling af tid.
Sådan indstiller du det aktive spor-interval:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Spor.
• Sommertid - vælg Off, On eller Auto. Den automatiske
indstilling slår sommertid til eller fra afhængigt af årstid.
2. Fremhæv Aktiv, og vælg Interval.
• Distance - registrerer sporet baseret på en distance mellem
punkter som defineret i feltet Værdi.
• Tid format - vælg tidsformatet 12 Timer eller 24 Timer.
• Tidszone - indstil den tidszone, som du ønsker at få vist.
• Nuværende tid og dato - indstil klokkeslæt og dato manuelt.
• Tid - registrerer sporet baseret på et tidsinterval som defineret i
feltet Værdi.
• Opløsning - registrerer sporet på baggrund af afvigelse fra
din kurs. Denne indstilling anbefales til optimal udnyttelse af
hukommelsen. Værdifeltet definerer maksimale fejlmargin, der
tillades fra den sande kurs, før der registreres et sporpunkt.
12
GPS 152H Brugervejledning
Brug af fanen Side
Fanen Side giver dig mulighed for at vælge eller fravælge hovedsiderne.
En markering angiver, at siden vil blive vist, når du trykker på Page.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Side.
Du kan vælge en forudindstillet sidekombination ved at trykke på
Menu.
• Tilkoble alle sider - vælger alle sider.
• Basis Trackplotter - vælger udelukkende siden Kort.
• Kun Nav Værktøj - vælger kun siderne Kompas, Hovedvej og
Aktiv rute.
Tryk på Spring til for at få vist den valgte side.
Brug af fanen Kort
Fanen Kort giver dig mulighed for at vælge præferencer for et kort,
herunder kortdetaljer, kortorientering og skriftstørrelse.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Kort.
Vælg Vis kort fra ethvert underpunkt under fanen Kort for at se
siden Kort, mens du konfigurerer kortet.
Indstillinger
Sådan vender du tilbage til fabriksindstilling:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Kort.
2. Tryk på Menu.
• Tilbage til fabriksindstilling - gendanner fabriksindstillingerne
for det aktuelt valgte kort.
• Tilbage til fabriksindstilling - gendanner fabriksindstillingerne
for alle kort.
Fanen Kort > underpunktet Generelt
• Detalje - justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved
forskellige zoomniveauer.
• Orientering - skift perspektiv for kortvisningen.
◦ Nord op - indstiller den øverste kortvisning til nordlig kurs.
◦ Spor op - indstiller kortvisningen til kursen for det aktuelle spor.
◦ Rute op - indstiller kortet, så retningen for navigation altid er
opad. Kurslinjen vises lodret på skærmen, hvis den vises.
• Auto zoom - justerer automatisk målestoksforholdet til en lavere
skala, efterhånden som du nærmer dig din destination.
Fanen Kort > underpunktet Kilde
Gælder ikke for denne enhed.
GPS 152H Brugervejledning
13
Indstillinger
Fanen Kort > underpunktet Punkter
• Tekst - indstiller skærmstørrelsen for navnet på waypointet,
den aktive rute, sømærket eller geopunktet på siden Kort og
siden Hovedvej.
• Zoom - indstiller den maksimale skala til visning af funktionen på
siden Kort.
Fanen Kort > underpunktet Andet
• Præcis. cirkel (nøjagtighedscirkel) - repræsenterer den omtrentlige
nøjagtighed for enheden. Din placering er angivet i midten af
cirklen.
• Kurslinje - trækker en forlængelseslinje fra bådens stævn i
sejlretningen.
• Pejlings linje - viser pejlingen fra din aktuelle position til et
destinations-waypoint. Valg af en afstand fastsætter den skala,
som pejleretningen vises med på skærmen.
• Rute linje - viser en navigationslinje fra det punkt, hvor
navigationen blev indledt, til et destinations-waypoint. Valg af en
distance fastsætter den skala, som rutelinjen vises med på skærmen.
14
Brug af fanen System
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Side.
• Bipper - vælger, hvornår enheden skal afspille lyde.
• Fart filter - beregner gennemsnittet af fartaflæsningerne for
båden over en tidsperiode, hvilket sikrer jævnere fartværdier. Du
kan vælge Auto eller vælge On for at angive det antal sekunder,
du vil have filteret til at beregne gennemsnit over.
• Sprog - vælger systemsproget.
• System funktion - giver dig mulighed for at vælge
simulatorfunktion (side 23) eller normal funktion.
Brug af fanen Enh.
Fanebladet Enh. gør det muligt for dig at indstille måleenheder for
forskellige værdier, map datum og kursreference.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Enh.
• Positions format - ændrer den koordinattype, som en given
koordinatlæsning vises i. Skift kun positionsformat, hvis du
bruger et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
• Map datum - skifter det koordinatsystem, som kortet er struktureret
i. Du skal kun ændre map datum, hvis du anvender et kort, der
angiver en anden map datum.
GPS 152H Brugervejledning
• Kurs - angiver den reference, der bruges til at beregne
kursoplysninger.
◦ Auto mag var - indstiller automatisk den magnetiske
deklination for din position.
◦ Sand - indstiller geografisk nord som kursreference.
◦ Gradnet - indstiller gradnettes nord som kursreference (000º).
◦ User mag var - giver dig mulighed for at indstille værdien for
den magnetiske variation.
• Dist, fart & højde - definerer måleenheder for distance, fart og
højde i nautisk, statute eller metrisk format.
• Dybd - definerer måleenheder for dybde.
• Temp - definerer måleenheder for temperatur.
Brug af fanen Kommunikation
Fanen Kommunikation giver dig mulighed for at indstille det input/
output-format, der bruges, når du slutter enheden til andre enheder,
for eksempel NMEA 0183-enheder, en pc eller en anden GPS 152H.
Indstillinger
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Com.
• Garmin Data Overførs - understøtter input eller output
af Garmins navnebeskyttede data til kommunikation med
software fra Garmin, f.eks. MapSource®. Der er elleve
overførselsfunktioner at vælge mellem: Vært, Bed om
almanak, Bed om proximity, Bed om ruter, Bed om spor,
Bed om waypoints, Send almanak, Send proximity, Send ruter,
Send spor og Send waypoints.
• Anden DGPS (differential GPS) - (kun input) giver
grænsefladefunktioner til tredjeparts DGPS-modtagere.
• RTCM Ind/NMEA Ud - tillader DGPS-input med brug af et
standard RTCM-format og giver også NMEA 0183 Version
2.3-output.
• NMEA Ind/NMEA Ud - understøtter input og output af standard
NMEA 0183-data og giver sonar NMEA inputsupport til DPT-,
MTW-, og VHW-sætninger (ved tilslutning til en sonartransducer).
• Ingen - giver ingen grænsefladefunktioner.
• Garmin DGPS - bruges til at forbinde GPS 152H med en Garmin
DGPS signalmodtager.
Når Garmin DGPS er valgt, er der ekstra felter til rådighed til styring
af en differential signalmodtager direkte fra din GPS 152H. Du kan
indstille enheden til automatisk at scanne for DGPS-signalet, eller du
kan angive signalfrekvens og bithastighed.
GPS 152H Brugervejledning
15
Indstillinger
Sådan scanner du automatisk for en frekvens:
1. Vælg Garmin DGPS i feltet Serielt data format.
2. Vælg Scan i feltet Signal. Enheden begynder at scanne.
Hvis det er nødvendigt at genstarte scanningen, skal du trykke på
Menu og vælge Omstart scan.
Sådan angiver du frekvens og bithastighed manuelt:
1. Vælg Garmin DGPS i feltet Serielt data format.
2. Vælg Bruger i feltet Signal.
3. Indtast den ønskede frekvens og bithastighed. Feltet Status indikerer
et af følgende:
• Tuning - forsøg på at stille ind på den angivne frekvens og
bithastighed.
• Scanning - automatisk scanning gennem frekvenser og
bithastigheder.
• Modtager - modtager DGPS-signal og klar til drift.
• Check kabel - opretter ikke forbindelse til en DGPS-modtager.
Når enheden modtager et DGPS-signal, indeholder felterne SNR
(signal/støjforhold) og Distance data. SNR-området er 0 dB til 30 dB
med 30 dB som det bedste. Feltet Distance kan indeholde data eller
ej, afhængigt af det signal, der udsendes fra DGPS-faciliteten.
16
Brug af fanen Alarmer
Du kan indstille enheden til at udløse en alarm, når der opstår
særlige forhold. Som standard er alle alarmer deaktiverede, undtagen
ankomstalarmen.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Alrm.
• Anker - indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance.
• Ankomst - indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et destinationswaypoint. Vælg Dist
(distance) eller Tid til at angive, om ankomstalarmen udløses af
distance eller tid til ankomst.
• Kursafvigelse - indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
• Vækkeur - indstiller en alarm ved hjælp af systemuret (GPS).
Enheden skal være tændt, for at vækkeuret virker.
• Lavt vand - indstiller en alarm til at lyde, når dybden bliver lavere
end den angivne værdi.
• Dybt vand - indstiller en alarm til at lyde, når dybden bliver større
end den angivne værdi.
GPS 152H Brugervejledning
Brug af fanen Himmellegemer
Fanen Himmellegemer viser oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefase og solens og månens omtrentlige
position på himlen. Som standard viser enheden oplysninger om
himmellegemer for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv
Måne.
Du kan vælge dato og tidspunkt for visning af oplysninger om
himmellegemer ved at vælge dato- eller tidsfeltet og indtaste
tekst som beskrevet på side 2.
Hvis din orientering er indstillet til Nord op, og du hurtigt vil skifte til
Spor op, mens du får vist skærmen Himmellegemer, skal du trykke
på Menu og vælge Spor op.
Brug af fanen GPS
Fanen GPS viser GPS-satellitpositioner og signalstyrkelinjer.
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv GPS.
Modtagerstatus angives med linjen øverst på skærmen.
• Søgning efter satellitter
• AutoLocate® - modtageren kender ikke din tidligere position.
Denne proces kan tage op til fem minutter.
GPS 152H Brugervejledning
Indstillinger
• Henter satellitter - modtageren søger efter og indsamler data
fra satellitter, der er synlige på den sidste kendte eller initierede
position, men har ikke indsamlet nok data til at fastsætte en position.
• 2D Navigation - mindst tre satellitter med god geometri er
registreret, og der beregnes en todimensionel position (længdeog breddegrad).
• 3D Navigation - mindst fire satellitter med god geometri
er registreret, og din position beregnes nu med breddegrad,
længdegrad og højde.
• Dårlig satellit modtagelse - modtageren kan ikke længere spore
tilstrækkeligt mange satellitter til en 2D- eller 3D-fastsættelse.
• Modtager kan ikke bruges - modtageren er ubrugelig, muligvis
på grund af forstyrrelser eller unormale satellitforhold. Sluk for
enheden, og tænd den igen for at nulstille.
• Simulerer position - modtageren er i simulatortilstand (side 23).
GPS-nøjagtighedsoplysninger vises nederst på skærmen.
• Præcision - angiver den omtrentlige nøjagtighed for enheden.
• DGPS Modt - angiver status for DGPS-modtageren (side 16).
17
Indstillinger
• DOP (Dilution of Precision) - viser DOP, som er en angivelse af
satellitgeometriens kvalitet målt på en skala fra et til ti. Lavere tal
angiver signaler af højere kvalitet.
• DGPS SNR - viser SNR, når enheden modtager et DGPS-signal.
SNR-området er 0 dB til 30 dB med 30 dB som det bedste.
WAAS (Wide Area Augmentation System) kan give mere præcise
GPS-positionsoplysninger i Nordamerika. På den anden side tager
det længere tid at hente satellitter, når WAAS anvendes.
Du kan manuelt indtaste din højde, når enheden er i 2Dnavigationstilstand eller simulatortilstand. Enhver højde, der indtastes,
vil automatisk blive beregnet, når enheden er i 3D-navigationstilstand.
Sådan deaktiverer du WAAS:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv GPS.
Fanen Tide viser et diagram, der viser oplysninger fra
tidevandsstationer i en 24 timers periode, der starter ved midnat i
stationens tidszone. Du kan vælge forskellige datoer.
2. Tryk på Menu, og vælg Afkoble WAAS.
Når enheden tændes, begynder den at søge efter din placering baseret
på, hvor du var, da den blev slukket. AutoLocate bruges af GPS 152H
til at finde din placering, når enheden ikke kender din tidligere
placering.
Sådan indstiller du 2D-højden:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv GPS.
2. Tryk på Menu, og vælg 2D Højde.
Brug af fanen Tide
Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Tide.
Sådan bruger du AutoLocate til at finde din placering:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv GPS.
2. Tryk på Menu, og vælg AutoLocate.
18
GPS 152H Brugervejledning
Tidevandsstationen vises øverst på skærmen. Den øverste del af
diagrammet viser en 24 timers lokal tidsblok (LCL) for din position,
mens den rapporterede stationstid (STA) vises nederst. De ubrudte,
lyse, lodrette linjer er anbragt med 4 timers mellemrum, og de lyse,
punkterede lodrette linjer er anbragt med 1 times mellemrum. En mørk,
lodret linje angiver det aktuelle tidspunkt.
Højvande
Maksimalt
tidevandsniveau
Minimalt
tidevandsniveau
Lavvande
Indstillinger
Sådan vælger du den tidevandsstation, der er tættest på din
position:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Tide.
2. Tryk på Menu, og vælg Nærmeste Tidevands stat. Navnet på den
nærmeste tidevandsstation vises øverst på skærmen.
Bemærk: Du skal være inden for 100 sømil fra en tidevandsstation
for at bruge denne funktion.
Aktuelt
tidevandsniveau
Aktuel tid
De fire datafelter under diagrammet angiver tider for begivenheder og
niveauer, hvor tidevandet skifter.
Sådan får du vist tidevandsoplysninger for en anden dato:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside, og fremhæv Tide.
2. Tryk på Menu, og vælg Modificér station.
3. Vælg feltet Dato, og indtast tekst som beskrevet på side 2.
GPS 152H Brugervejledning
19
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Størrelse: B × H × D: 5,3 × 4,9 × 2,4 tommer
(13,4 × 12,5 × 6,1 cm)
Vægt:
1 lb. (454 g)
Display: 4,0 tommer diagonal (10,2 cm) med høj kontrast, 4 niveauer
gråtone FSTN med indstillelig baggrundsbelysning (160 ×
100 pixel)
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. standarden
Hus:
IEC 529 IPX7.
Temp. Område: Fra 5ºF til 131ºF (fra -15ºC til 55ºC)
Sikkerhedsafstand for kompas: 12 tommer (30 cm)
Ydeevne
Modtager:
Differential-parat, WAAS-kompatibel modtager med 12 parallelle
kanaler:
20
Erhvervelsestider: (Gennemsnitlige erhvervelsestider for en stationær
modtager med frit udsyn til himlen)
Varm*: Ca. 15 sekunder
Kold**: Ca. 45 sekunder
AutoLocate: Ca. 2 minutter
*Varm: Din enhed er på eller nær den seneste position, hvor du
for nylig har modtaget satellitsignaler.
**Kold: Din enhed har flyttet sig mere end ca. 500 miles
(800 km), siden den blev slukket.
Opdateringshastighed: én gang i sekundet
GPS-nøjagtighed:
Position: <49 ft. (15 m), 95 % typisk
Hastighed: 0,164 ft./sek. (0,05 m/sek.) i stationær tilstand
WAAS-nøjagtighed:
Position: <10 ft. (3 m), 95 % typisk
Hastighed: 0,164 ft./sek. (0,05 m/sek.) i stationær tilstand
Dynamik: 6 g
Strøm
Strømkilde: 10–40 V DC
Forbrug: Maks. 5 W ved 10 V DC
Sikring: AGC/3AG - 1,5 A
GPS 152H Brugervejledning
Alarmer og meddelelser
Enheden bruger skærmmeddelelser til at informere dig om
driftsegenskaberne. Når en meddelelse vises, skal du trykke
på Enter for at anerkende meddelelsen.
Alarm ur - alarmuret har lydt.
Anker alarm - du er drevet uden for det specificerede afstandsområde.
Appendiks
Kurs alarm - du har overskredet den angivne kursafvigelsesafstand.
Memory (RAM) fejl. Enhed skal repareres - kontakt din forhandler
eller Garmins produktsupport.
Memory (ROM) fejl. Enhed skal repareres - kontakt din forhandler
eller Garmins produktsupport.
Ankomst til waypoint - du er ankommet til destinations-waypointet.
Nærmer sig waypoint - du er i en specificeret alarmdistance fra et
destinations-waypoint.
Antenne input kortsluttet til jord - en del af antennen er blevet
indfalset, er i stykker eller har kontakt med kabinettet.
Overførsel gennemført - enheden er færdig med at uploade eller
downloade information til den tilsluttede enhed.
Basiskort fejl. Enhed skal repareres - kontakt din forhandler eller
Garmins produktsupport.
Processor fejl. Enhed skal repareres - kontakt din forhandler eller
Garmins produktsupport.
Database fejl - kontakt din forhandler eller Garmins produktsupport.
Proximity alarm waypoint - du har indtastet alarmradius for det
angivne proximity-waypoint.
Ingen position - der er ikke differentialkorrektionsdata tilgængelige
eller ikke tilstrækkeligt mange data tilgængelige til at beregne en
DGPS-position.
Ingen tidevandsstationer her - der er ikke nogen tidevandsstationer
inden for 100 sømil fra det angivne punkt. Prøv et andet område.
GPS 152H Brugervejledning
Proximity alarm Memory er fyldt - du har brugt alle ti proximitywaypoints.
Proximity overlapper et andet proximity wpt. - den specificerede
alarmradius overlapper det område, der er specificeret for et andet
proximity-waypoint. Juster afstanden.
21
Appendiks
Rute afkortet - en uploadet rute fra en anden enhed har mere end
100 punkter. Reducer antallet af punkter.
Rute eksisterer allerede: <rutenavn> - du har indtastet et rutenavn,
som allerede findes i hukommelsen. Indtast et andet rutenavn, eller
slet det eksisterende rutenavn.
Rute eksisterer ikke: <rutenavn> - ruten er blevet omdøbt eller fjernet
fra hukommelsen og kan ikke bruges.
Rute er fuld - du har forsøgt at tilføje mere end 100 waypoints til en
rute. Reducer antallet af waypoints, eller opret en anden rute.
Rute memory er fuld, kan ikke lave rute - det maksimale antal på
50 ruter er allerede i enhedens hukommelse, og yderligere ruter kan
ikke tilføjes, før eksisterende er blevet fjernet.
Satellitmodtagelse tabt - enheden har mistet satellitsignaler. Kontroller
antenneforbindelserne, eller prøv at bevæge dig til et sted med frit
udsyn til himlen.
Spor findes allerede: <spornavn> - du har indtastet et gemt spornavn,
som allerede findes i hukommelsen. Indtast et andet spornavn, eller slet
det eksisterende spornavn.
Sporhukommelse er fyldt, kan ikke lave spor - sporloghukommelsen
er fyldt. Der kan ikke gemmes yderligere sporlogdata, uden at der
slettes gamle data for at frigøre plads i hukommelsen.
Waypoint eksisterer: <waypointnavn> - du har indtastet et
waypointnavn, som allerede findes i hukommelsen. Indtast et
andet waypointnavn, eller slet det eksisterende waypointnavn.
Waypoint hukommelse fuld - du har gemt det maksimale antal
waypoints. Slet uønskede waypoints for at gøre plads til nye poster.
Waypoint memory er fuld. Kan ikke lave waypoint - du har brugt
alle 3.000 waypoints, der er til rådighed. Slet uønskede waypoints for
at gøre plads til nye poster.
Simulator aktiv - enheden er i simulatortilstand.
Spor afkortet - et fuldt, uploadet spor kan ikke være i hukommelsen.
De ældste sporlogpunkter blev slettet for at gøre plads til de nyeste data.
22
GPS 152H Brugervejledning
Brug af simulatortilstand
 ADVARSEL
Prøv ikke at navigere vha. Simulatortilstand, da GPS-modtageren er
slukket. De linjer med satellitsignalstyrke, der vises, er simuleringer,
og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler.
Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren mhp. indendørs
brug eller til øvelser med plotteren. Plotteren sporer ikke satellitter
i simulatortilstand.
vises i nederste venstre hjørne på hovedsiderne for at angive,
at enheden er i simulatortilstand.
Sådan aktiverer du simulatortilstand:
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Vælg Sys for at indstille fart, spor kontrol, og position.
Visning af systeminformation
Du kan få vist softwareversionen, og enheds-id-nummeret for din
plotter. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne opdatere
systemsoftwaren eller når du taler med en repræsentant for Garminproduktsupport.
GPS 152H Brugervejledning
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
Appendiks
2. Vælg Sys, og tryk på Menu.
3. Vælg Softwareversion.
Gendannelse af fabriksindstillinger
Bemærk: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger,
du har indtastet.
1. Tryk to gange på Menu fra en vilkårlig hovedside.
2. Vælg Sys, og tryk på Menu.
3. Vælg Nulstil Garmin Setup.
NMEA 0183
Følgende formater understøttes til tilslutning af eksterne enheder:
GARMIN Format Differential GPS (DGPS), NMEA 0183 (version 2.3),
RTCM SC-104 input (version 2.0).
Godkendte NMEA 0183-sætninger
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og Garmin Formatsætninger PGRME, PGRMM, PGRMZ og PSLIB.
23
Appendiks
GPS 152H inkluderer også support for WPL-sætning og ekkolodsNMEA 0183-input med support for DPT (dybde) eller DBT, MTW
(vandtemperatur) samt VHW-(vandtemperatur, hastighed og retning)
sætninger.
Hvis du er tilsluttet til COM2 for ekkolods-NMEA input, skal enhedens
grænseflade indstilles til GARMIN DGPS, Anden DGPS (kun 4800)
eller NMEA Ind/NMEA Ud. Hvis du opretter forbindelse til COM1,
skal enheden indstilles til NMEA Ind/NMEA Ud (se side 15).
Vedligeholdelse af enheden
Kabinettet er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover rengøring.
Rengøring af kabinettet
Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå
kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
24
Rengøring af skærmen
Enhedens linse er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er
følsomt over for hudfedt, voks og skuremidler. Rengøringsmidler,
der indeholder ammoniak, alkohol, slibemiddel eller affedtende midler,
skader anti-refleks-laget. Det er vigtigt at rengøre skærmen med
brillerens (der er angivet som sikker til anti-refleks-flader) og en ren
og fnugfri klud.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE ENHEDEN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET
AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren")
i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter endvidere, at softwarens
struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin,
og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles
ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere softwaren til noget land i strid
med USA's love om eksportregulering.
GPS 152H Brugervejledning
Indeks
Symboler
2D navigation 17
3D navigation 17
A
afstand 11
aktivere alle sider 13
alarm 16, 21–24
anker vagt 16
ankomst 16
dybt vand 16
kursafvigelse 16
lavt vand 16
ur 16
anker vagt alarm 16
ankomstalarm 16
AutoLocate 17, 18
automagnetisk 15
automatisk zoom 13
B
baggrundsbelysningen
justere 2
basissporplotter 13
bipper 14
brugerdefineret mag. var. 15
GPS 152H Brugervejledning
D
datafelter 10
detalje 13
DGPS SNR 18
dist, fart & højde 15
DOP 18
dybde 15
dybdeenheder 15
E
enheds-id-nummer 23
Enter-tast 1
erhvervelse af satellitter 17
F
fabriksindstillinger
gendanne 23
fartfilter 14
frekvens, DGPS 15
fysiske specifikationer 20
G
gendannelse af fabriksindstillinger 23
gendanne standardindstillinger
for kort 13
genvurdere 11
GPS 2, 17, 20
Grid (nord) 15
grid-koordinater 3
H
himmellegemer 17
hovedsider 3
I
ID-nummer 23
In-tast 1
indstillingsmenu 11
K
knapper 1
konfigurere kort 11
kontaktoplysninger, Garmin i
kontrast 2
kort datum 14
kortindstillinger 13
kort på hele skærmen 11
kun navigationsværktøjer 13
kurs 15
kursafvigelsesalarm 16
kurslinje 14
L
lavt vand 16
Loran TD 11
lysstyrke 2
M
magnetisk variation 15
måle distance 11
måleenheder 15
mand over bord 6
Mark-tast 1
markere aktuel position 3
meddelelser 21
Menu-tast 1
MOB 6
Modtager kan ikke bruges 17
Indeks
N
nærhedsadvarsler 4
NAV/MOB-tast 1
navigation 3
ruter 7
stop 6
til et waypoint 5
nord
gradnet 15
magnetisk 15
sand 15
nord op 13
O
oprette på kort 11
orientering 13
Out-tast 1
P
Page-tast 1
pejlingslinje 14
planlæg rute 11
positionsformat 14
præcis. cirkel 14
produktregistrering i
25
Indeks
Q
Quit-tast 1
R
redigere eksisterende waypoint 4
registrering af dit produkt i
registreringsinterval 12
rutelinje 14
rute op 13
S
sand (nord) 15
sidefane 13
siden Hovedvej 6
siden Kompas 5
siden Kort 5
siden numre 6
sikring 20
simulator
tilstand 23
skifte datafelter 10
skjule spor 11
slukke for enheden 2
små tal 10
softwarelicensaftale 24
softwareversion 23
sommertid 12
specifikationer 20
sporinterval 12
spor op 13
springe til 13
sprog 14
26
stop navigation 6
store tal 10
strømkilde 20
systemindstillinger 14
systeminformation
vise 23
T
Tænd/sluk/baggrundslys-tast 1
tastatur 1
tekst 2
temp. 15
temperaturenheder 15
tidevand 18
tidsindstillinger 12
tripindstillinger 12
U
ur alarm 16
V
vende en rute 8
Vippeknap 1
W
WAAS 18
waypoints
markere aktuel position 3
redigere eksisterende 4
Z
zoom 1, 14
zoom, auto 13
GPS 152H Brugervejledning
Du kan finde de seneste gratis softwareopdateringer (undtagen kortdata) til dine
Garmin-produkter gennem hele deres levetid ved at besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
April 2010
Delnr. 190-01219-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising