Garmin | GPS 72H | Operating instructions | Garmin GPS 72H navod k obsluze

Garmin GPS 72H navod k obsluze
GPS 72H
návod k obsluze
© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 nebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
(mimo Velkou Británii)
0808 2380000 (z Velké Británie)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei, Tchaj-wan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Všechna práva vyhrazena. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nelze žádnou část tohoto návodu
reprodukovat, kopírovat, vysílat, rozšiřovat, stahovat ani ukládat na libovolné médium pro žádné účely
bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin tímto uděluje
povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické médium pro ukládání
dat za účelem prohlížení a vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo jeho revize za předpokladu,
že takováto elektronická nebo vytištěná kopie tohoto návodu bude obsahovat kompletní text věnovaný
autorským právům a že veškerá nepovolená komerční distribuce tohoto návodu nebo jeho libovolné
revize je přísně zakázána.
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Garmin si
vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje výrobky a provést změny v obsahu bez závazku vyrozumět o
takových změnách nebo vylepšeních jakoukoliv osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové
informace o použití a obsluze tohoto a dalších výrobků společnosti Garmin naleznete na webové stránce
společnosti Garmin (www.garmin.com).
Garmin®, logo společnosti Garmin, TracBack®, a MapSource® jsou obchodní značky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní značky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Září 2009
Číslo výrobku 190-01119-41 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Úvod
Úvod
P řečtěte si leták Důležité
bezpečnostní informace a informace
o výrobku vložený v obalu
s výrobkem obsahující varování a
další důležité informace.
Symboly použité v návodu
Pokyn „stiskněte“ znamená, že je třeba
stisknout tlačítka na přístroji. Pomocí
křížového ovladače vyberte libovolnou
položku v seznamu a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Malé šipky (>), které se používají
v textu, vyzývají k výběru řady položek
podle pořadí, např. „Stisknout tlačítko
PAGE > ENTER > vybrat možnost
TRACKS“.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Tipy a zkratky
• Pro návrat do Hlavního menu
z libovolné stránky dvakrát stiskněte
tlačítko MENU.
• Chcete-li prodloužit životnost
baterií, vypněte systém GPS vždy,
když přístroj nepoužíváte pro
navigaci. Další informace naleznete
na stránce 41.
Registrace produktu
Vyplněním online registračního
formuláře získáte přístup k rozsáhlejší
úrovni podpory. Navštivte naši webovou
stránku na adrese http://my.garmin.com.
Uschovejte originál účtenky, nebo její
fotokopii, na bezpečném místě.
Úvod
Kontakty společnosti
Garmin
Pokud při používání přístroje GPS 72H
vyvstanou jakékoli otázky, obraťte se
na zákaznickou podporu společnosti
Garmin. V USA navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support nebo
volejte číslo společnosti Garmin USA
(913) 397.8200 nebo (800) 800.1020.
Sériové číslo
Sériové číslo se nachází na zadní straně
přístroje v pravém dolním rohu.
Volitelné příslušenství
Seznam dostupného příslušenství
naleznete na webové stránce
http://buy.garmin.com.
Ve Velké Británii kontaktujte společnost
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na
čísle 0808 2380000.
V Evropě navštivte webovou stránku
www.garmin.com/support a klikněte na
položku Contact Support pro
informace o podpoře v rámci jednotli­
vých zemí nebo kontaktujte společnost
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na
čísle +44 (0) 870.8501241.
ii
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Úvod
Obsah
Úvod........................................... i
Symboly použité v návodu............... i
Tipy a zkratky................................... i
Registrace produktu......................... i
Kontakty společnosti Garmin........... ii
Sériové číslo.................................... ii
Volitelné příslušenství...................... ii
Začínáme.................................. 1
Instalace baterií............................... 2
Tlačítka............................................ 3
Zapnutí a vypnutí přístroje............... 4
Použití křížového ovladače............. 4
Připojení šňůrky na zápěstí............. 5
Příjem satelitních signálů GPS........ 5
Úprava podsvícení.......................... 5
Používání přístroje .
GPS 72H................................... 6
Vytváření a používání trasových
bodů.............................................. 6
Použití funkce GO TO..................... 9
Použití prošlých tras........................ 9
Vytváření tras................................ 11
Hlavní stránky........................ 13
Stránka Mapa................................ 14
Stránka Kompas............................ 16
Stránka Dálnice............................. 17
Stránka Aktivní trasa..................... 18
Stránka Informace o systému
GPS............................................ 19
Nastaveni............................... 20
Trasový počítač............................. 20
Prošlé trasy................................... 21
Body.............................................. 21
Trasy..............................................22
Varovné body................................. 22
Nebeský........................................ 23
Systémové info.............................. 23
Nastavení...................................... 24
Možnosti datových polí.................. 30
Námořní navigace................. 34
Instalace přístroje GPS 72H.......... 34
Příjem námořních dat.................... 37
Připojení k napájení/datovému
kabelu......................................... 38
Návod k obsluze přístroje GPS 72H iii
Úvod
Dodatek.................................. 40
Připojení přístroje k počítači.......... 40
Informace o baterii......................... 41
Čištění displeje.............................. 41
Resetování přístroje GPS 72H...... 41
Technické údaje............................. 42
Softwarová licenční dohoda.......... 44
Prohlášení o shodě (DoC)............. 44
Rejstřík................................... 45
iv
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Začínáme
Začínáme
Interní
anténa
Tlačítka
Obrazovka
displeje
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Přihrádka na
baterie
Sériový
port (pod
ochranným
krytem)
Port miniUSB (pod
ochranným
krytem)
Začínáme
Instalace baterií
Napájení přístroje GPS 72H zajišťují
dvě baterie velikosti AA. Použijte
baterie alkalické, NiMH nebo lithiové.
Nejlepších výsledků dosáhnete při
použití předem nabitých NiMH nebo
lithiových baterií.
Instalace baterií:
1. Otočte kroužkem o čtvrt otáčky
proti směru hodinových ručiček a
stáhněte kryt.
2. Vložte baterie, dbejte na správnou
polaritu.
3. Umístěte zpět kryt přihrádky na
baterie.
Dlouhodobé skladování baterií
Pokud přístroj GPS 72H nebudete
několik měsíců používat, vyjměte z něj
baterie. Po vyjmutí baterií nedochází
ke ztrátě uložených dat.
D-kroužek
Otvor pro
zamykací kolík
Přihrádka na baterie
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Začínáme
ZOOM IN
ZOOM
OUT
GO TO/
MOB
PAGE
MENU
Napájení
ENTER/
MARK
QUIT
Tlačítka
Křížový ovladač
QUIT—stisknutím se vraťte na
předchozí stránku a přepínejte mezi
hlavními stránkami v obráceném pořadí.
Napájení—stisknutím a podržením lze
zapnout a vypnout přístroj. Stisknutím a
uvolněním nastavíte podsvícení.
GO TO/MOB—stisknutím zahájíte
nebo ukončíte navigaci k trasovému
bodu. Stisknutím a podržením (funkce
Muž přes palubu) uložíte aktuální pozici
a zahájíte navigaci k tomuto bodu.
ZOOM IN—stisknutím zvětšíte mapu.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
ZOOM OUT—stisknutím zmenšíte
mapu.
PAGE—stisknutím lze přepínat mezi
hlavními stránkami.
MENU—stisknutím a uvolněním
zobrazíte Menu pro aktuální stránku.
Dvojím stisknutím lze zobrazit Hlavní
menu.
ENTER/MARK—stisknutím vyberete
položku menu, datové pole nebo
možnost. Stisknutím a podržením
uložíte svoji aktuální pozici.
Křížový ovladač—pohybem nahoru,
dolů, doprava a doleva lze procházet
položky stránky.
Začínáme
Zapnutí a vypnutí přístroje.
1. Stisknutím ikony
přístroj
zapnete.
2. Stisknutím a podržením ikony
přístroj vypnete.
Použití křížového ovladače
Křížový ovladač slouží k:
• Procházení seznamů.
• Označování polí, tlačítek na
obrazovce nebo ikon.
• Přesouvání mapového kurzoru.
• Přidání nebo úpravám textu a čísel.
Úpravy textu pomocí křížového
ovladače:
POZNÁMKA: Následující příklad
popisuje způsob úprav názvu trasového
bodu na stránce Označit trasový bod.
1. Křížovým ovladačem označte pole
s názvem a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Stisknutím křížového ovladače doleva
vymažte pole s názvem.
3. Stisknutím křížového ovladače
nahoru můžete procházet seznamem
a vyhledat číslice nebo písmena.
4. Stisknutím křížového ovladače
doprava zadáte další písmeno.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko
ENTER.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Začínáme
Připojení šňůrky na
zápěstí
1. Umístěte smyčku šňůrky na zápěstí
do otvoru slotu na spodní straně
přístroje.
2. Provlékněte poutko smyčkou a
zatažením utáhněte.
Ukazatele na stránce Informace
o systému GPS označují sílu satelitních
signálů. Pokud jsou ukazatele vyplněny,
přístroj GPS 72H přijímá satelitní
signály. Další informace naleznete na
stránce 19.
Úprava podsvícení
1. Stiskněte a rychle uvolněte
ikonu
.
2. Pomocí křížového ovladače nastavte
jas a kontrast.
Jas
Kontrast
Příjem satelitních signálů
GPS
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
krajiny, dál od vysokých budov a
stromů.
2. Zapněte přístroj. Příjem satelitních
signálů může trvat několik minut.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Úprava doby, po kterou zůstává
zapnuto podsvícení:
1. V Hlavním menu zvolte možnost
Nastavení > Prodleva podsvícení.
2. Vyberte dobu, po kterou podsvícení
zůstává zapnuté, a stiskněte tlačítko
ENTER.
Používání přístroje GPS 72H
Používání přístroje
GPS 72H
Vytváření a používání
trasových bodů
Trasové body jsou pozice nebo
orientační znaky zaznamenané a uložené
v přístroji GPS 72H. K trasám lze přidat
trasové body a lze vytvořit i přímou
navigaci pro vybraný trasový bod.
Trasové body lze vytvořit třemi
způsoby. Je možné označit aktuální
pozici, vytvořit trasový bod na mapě
nebo zadat souřadnice pro trasový bod
ručně.
Označení aktuální pozice
Pro označení aktuální pozice je třeba
platná oprava polohy.
Symbol
trasového
bodu
Název
trasového
bodu
Stránka Označit bod
Označení aktuální pozice:
1. Stiskněte a podržte tlačítko MARK,
dokud se nezobrazí stránka Označit
trasový bod.
2. Novému trasovému bodu se přiřadí
výchozí trojmístný název a symbol.
• Pro přijetí trasového bodu
s výchozími informacemi vyberte
možnost OK.
• Pokud chcete změnit informace o
trasovém bodu, vyberte příslušné
pole. Po provedení změn vyberte
tlačítko OK.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Používání přístroje GPS 72H
Vytváření trasových bodů
pomocí mapy
1. Na stránce Mapa pomocí křížového
ovladače přesuňte mapový kurzor na
oblast mapy, kterou chcete označit.
2. Stisknutím tlačítka ENTER
zachyťte polohu mapového
kurzoru a otevřete novou stránku
Trasový bod.
3. Zvolte možnost OK.
Vytváření trasových bodů
pomocí stávajících souřadnic
1. Stisknutím a podržením tlačítka
ENTER otevřete stránku Označit
trasový bod.
2. Vyberte pole Pozice.
3. Pomocí křížového ovladače zadejte
souřadnice nové pozice.
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
Úpravy trasových bodů
Trasové body lze upravit a změnit
symbol, název, poznámku, pozici a
nadmořskou výšku. Můžete také vybrat
možnost a zobrazit název trasového
bodu na mapě.
Úprava trasového bodu:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Body > Trasové
body.
2. Vyberte trasový bod, který chcete
upravit.
3. Pomocí křížového ovladače a tlačítka
ENTER proveďte změny.
4. Zvolte možnost OK.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H Používání přístroje GPS 72H
Odstranění trasového bodu:
1. Na stránce Trasové body vyberte
trasový bod, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Odstranit trasový bod >
Ano.
Poznámka: Po odstranění trasového
bodu jej nelze z přístroje GPS 72H
obnovit.
Projekce trasového bodu
Funkce vytváří trasový bod projekcí
vzdálenosti a směru k cíli z jedné pozice
do nové pozice.
Projekce trasového bodu:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Body > Trasové
body.
2. Vyberte trasový bod, pro který chcete
použít projekci. Zobrazí se stránka
s informacemi o trasovém bodu.
3. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Projektovat pozici a
otevřete stránku Projektovat pozici.
4. Do příslušných polí zadejte
vzdálenost a směr k cíli
k projektovanému trasovému
bodu.
5. Vyberte možnost Uložit.��
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Používání přístroje GPS 72H
Použití funkce GO TO
Stisknutím možnosti GO TO můžete
v jakémkoli okamžiku rychle nalézt
trasový bod.
1. Stiskněte možnost GO TO.
2. Vyberte možnost Trasový bod.
3. Vyberte požadovaný trasový bod.
Muž přes palubu
V případě, že z vaší lodi spadne do vody
osoba, uložte aktuální pozici stisknutím
a podržením tlačítka MOB. Výběrem
možnosti Ano zahájíte navigaci do
tohoto bodu.
Použití prošlých tras
Funkce prošlé trasy vytváří na stránce
Mapa při pohybu elektronickou stopu,
jinými slovy „záznam prošlé trasy“.
Záznam prošlé trasy obsahuje informace
o bodech podél trasy.
Záznam prošlé trasy se začne nahrávat
ihned, jakmile přístroj GPS 72H získá
satelitní signály. V horní části stránky
Prošlé trasy se zobrazuje v procentech
množství paměti použité aktuálním
záznamem prošlé trasy.
Vymazání záznamu prošlé trasy:
1. Dvojím stisknutím tlačítka MENU
otevřete Hlavní menu.
2. Vyberte možnost Prošlé trasy.
3. Vyberte možnost Vymazat > Ano.
Další informace o námořní navigaci
naleznete na stránkách 34–39.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Používání přístroje GPS 72H
Nastavení záznamu prošlé trasy:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
2. Vyberte možnost MENU >
Nastavit záznam prošlé trasy.
• Přepis při plné—záznam prošlé
trasy přepisuje nejstarší data
novými daty.
• Způsob záznamu—výběr
způsobu záznamu trasy. Vyberte
možnost Vzdálenost, Čas
nebo Automaticky. Pokud jste
jako způsob záznamu zvolili
čas nebo vzdálenost, zadejte
konkrétní interval pro čas nebo
vzdálenost. Pokud chcete prošlé
trasy zaznamenávat proměnlivou
rychlostí a vytvořit tak optimální
znázornění vašich prošlých tras,
vyberte možnost Automaticky.
• Interval—výběr rychlosti
záznamu prošlé trasy. Častější
záznam bodů vytváří podrob­nější
prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
10
Uložení celého záznamu prošlé
trasy:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
2. Vyberte možnost Uložit > Celý
záznam.
Uložení části záznamu prošlé trasy:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
2. Vyberte možnost Uložit.
3. Ze seznamu vyberte část záznamu
prošlé trasy pro uložení.
4. Zvolte možnost OK.
Zobrazení prošlé trasy na mapě:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
2. Vyberte prošlou trasu pro zobrazení.
3. Vyberte možnost Mapa.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Používání přístroje GPS 72H
Navigace uloženou prošlou
trasou
Navigace TracBack® využívá trasové
body uložené v trase k automatickému
vytvoření trasy.
Použití funkce zpětné navigace
(TracBack):
1. Na stránce Prošlé trasy vyberte
uloženou trasu.
2. Vyberte tlačítko TracBack.
3. Vyberte možnost Původní nebo
Obrať.
Na stránce Aktivní prošlá trasa se
funkce TracBack zobrazuje v seznamu
jako prošlá trasa.
Vytvoření trasového bodu na
uložené prošlé trase:
1. Na stránce Prošlé trasy vyberte
uloženou trasu.
2. Vyberte možnost Mapa.
3. Pomocí křížového ovladače umístěte
mapový kurzor nad bod prošlé trasy,
který chcete označit jako trasový
bod.
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
Vytváření tras
Trasa je sekvencí trasových bodů, které
uživatele vedou k cíli. Trasa musí mít
nejméně dva trasové body a může jich
obsahovat až 50. Přístroj GPS 72H je
schopen uložit až 50 tras. Stránka Trasy
slouží k vytváření nebo úpravě trasy a
k přidávání trasových bodů do trasy.
Trasy můžete vytvářet také pomocí
softwaru MapSource®.
Vytvoření trasy:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Trasy.
2. Vyberte možnost Nová.
3. Stisknutím tlačítka MENU
přidejte trasový bod z mapy nebo
z uložených trasových bodů.
4. Výběrem možnosti OK jej přidejte do
trasy.
5. Zopakujte kroky 2 až 4 pro přidání
další trasových bodů do trasy.
6. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Zahájit navigaci.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 11
Používání přístroje GPS 72H
Navigace po trase
Navigace po uložené trase:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Trasy.
2. Vyberte uloženou trasu.
3. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Zahájit navigaci.
Úprava trasy
Stránku Trasa lze použít pro úpravy,
změnu názvu trasy a kontrolu jejích
bodů.
Změna názvu trasy:
1. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU >
vyberte možnost Trasy.
2. Vyberte uloženou trasu.
3. Vyberte název trasy v horní části
stránky Trasa.
4. Pomocí křížového ovladače a tlačítka
ENTER změňte název trasy.
12
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Hlavní stránky
Hlavní stránky
Všechny informace potřebné pro
ovládání přístroje naleznete na pěti
hlavních stránkách: stránce Informace
o systému GPS, stránce Mapa, stránce
Kompas, stránce Dálnice a stránce
Aktivní trasa.
Stránka Informace
o systému GPS
• Stisknutím tlačítka PAGE mů­žete
procházet hlavními stránkami.
• Stisknutím tlačítka MENU můžete
otevřít menu těchto stránek.
• Pomocí křížového ovladače a
tlačítka ENTER vyberte možnost,
kterou chcete změnit.
• Dvojím stisknutím tlačítka MENU
získáte přístup do Hlavního menu.
Stránka Mapa
Stránka Aktivní
trasa
Stránka Kompas
Stránka
Dálnice
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 13
Hlavní stránky
Stránka Mapa
Vymazání záznamu prošlé trasy:
1. V Hlavním menu zvolte možnost
Prošlé trasy > Smazat.
2. Vyberte možnost Ano.
Datová
pole
Ikona
pozice
Měřítko
přiblížení
Mapový
kurzor
Stránka Mapa
Vaše pozice na mapě je představována
symbolem (ikona pozice). Jak
cestujete, zanechává ikona pozice
záznam prošlé trasy (stezku). Na mapě
se rovněž zobrazují názvy a symboly
trasových bodů.
POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka
OUT můžete zmenšit zobrazení anebo
je oddálit stisknutím tlačítka IN.
Zobrazení mapy se severem nahoře:
1. Na stránce Mapa stiskněte tlačítko
MENU.
2. Vyberte možnost Nastavit mapu > .
Obecné > Orientace > Sever
nahoře.
14
Při přesouvání mapového kurzoru na
stránce Mapa se v horní části mapy
zobrazují údaje o vzdálenosti, směru
k cíli a pozici mapového kurzoru.
Chcete-li měřit vzdálenost mezi
dvěma body na mapě:
1. Na stránce Mapa stiskněte tlačítko
MENU > a vyberte možnost Měření
vzdálenosti.
2. Přesuňte mapový kurzor na jinou
pozici na mapě. V datových polích
se zobrazí celková vzdálenost mezi
dvěma body.
Změna zobrazení datových polí na
stránce Mapa:
1. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Nastavení rozvržení
stránky.
2. Vyberte velikost a počet řádků
datových polí, které se mají na mapě
zobrazovat.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Hlavní stránky
Změna datového pole:
1. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Změnit dat. pole. Zvýrazní
se první datové pole.
2. Stisknutím tlačítka ENTER
zobrazte seznam datových polí.
Popis datových polí naleznete na
stránkách 30–33.
3. Vyberte datové pole.
4. Pomocí křížového ovladače a tlačítka
ENTER změňte další datová pole.
Orientace mapy
Možnost Sever nahořeu orientuje mapu
jako papírovou mapu. Možnost Trasa
nahoře orientuje mapu ve směru cesty.
1. Stisknutím tlačítka MENU > vyberte
možnost Nastavení mapy >
Obecné.
2. Vyberte možnost Orientace.
3. Pomocí křížového ovladače a tlačítka
ENTER změňte orientaci mapy.
Možnosti stránky Mapa
Mapa na celý displej—skryje datová
pole a rozbalí mapu tak, aby pokryla
celou obrazovku.
Měření vzdálenosti—umožňuje měřit
vzdálenost mezi dvěma body. Další
informace naleznete na stránce 14.
Nastavení rozvržení stránky—
umožňuje vybrat počet řádků datových
polí a velikost textu používaného
v těchto polích.
Změnit datová pole—umožňuje
vybrat typ dat, která chcete zobrazovat
v datových polích. Popis datových polí
naleznete na stránkách 30–33.
Nastavení mapy—obsahuje funkce
nastavení stránky Mapy, které jsou
uspořádány formou menu na kartě.
• Karta Obecné—umožňuje
přizpůsobit úroveň detailů, orientaci
a úroveň zvětšení mapy.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 15
Hlavní stránky
• Karta Mapa—zde zapnout nebo
vypnout software MapSource®,
přizpůsobit systémy souřadnic
délka/šířka a přizpůsobit označení
gridu.
• Karta Trasový bod—nastavení
velikosti a zvětšení trasových bodů a
aktivních trasových bodů.
• Karta Bod—nastavení velikosti a
zvětšení navigačních prvků, bodů
zájmu, možností Geo a výjezd.
• Karta Linie—nastavení měřítka
zvětšení pro záznam prošlé trasy,
uložené prošlé trasy, aktivní trasu a
nastavení vypnuto/zapnuto pro linii
směru k cíli.
• Karta Město—nastavení měřítka
zvětšení pro velké město, střední
město, malé město a městečko.
• Karta Ostatní—nastavení vypnuto/
zapnuto pro chybovou kružnici a
linii směru pohybu.
16
Chcete-li obnovit výchozí nastavení
stránky Mapa, vyberte možnost
MENU > Nastavení mapy > MENU >
Obnovit výchozí hodnoty.
Stránka Kompas
Stránka Kompas slouží pro navigaci
k cíli pomocí grafického zobrazení
kompasu a ukazatele směru nebo kurzu.
Vertikální
linie
Ukazatel
směru
Stránka Kompas
Otočný kroužek kompasu udává směr
pohybu. Ukazatele směru a kurzu
ukazují směr (směr k cíli nebo kurz
pohybu) k cíli relativně vzhledem
k aktuálnímu směru pohybu. Pro
navigaci zvolte ukazatel směru nebo
ukazatel kurzu.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Hlavní stránky
Možnosti stránky Kompas
Datová pole—slouží k volbě počtu
datových polí zobrazených na stránce
Kompas.
Možnosti stránky Dálnice
Nastavit rozvržení stránky—umožňuje
vybrat velikost textu a počet řádků
datových polí.
Změnit datová pole—slouží k volbě
typu dat, která chcete zobrazit
v datových polích.
Změnit datová pole—umožňuje
vybrat typ dat, která chcete zobrazovat
v datových polích.
Stránka Dálnice
Nastavení dálnice—funkce nastavení
Dálnice.
Stránka Dálnice slouží k navigaci,
pokud lze sledovat přímou linii kurzu.
Pokud chcete navigovat pomocí stránky
Dálnice, stačí pouze sledovat silnici.
Pokud se dálnice přesune doprava,
zatočte doprava, dokud se trojúhelník
nezarovná s bílou čárou uprostřed
dálnice a dálnice neukazuje směrem
nahoru na obrazovku. Když se blížíte
k odbočce, zobrazí se zpráva „Blížící se
odbočka“. Když se blížíte k cíli, zobrazí
se zpráva „Přiblížení k cíli“.
• Nastavení dálnice—karta Linie
obsahuje nastavení zapnutí/vypnutí
aktivního úseku aktivní trasy, prošlé
trasy a uložených prošlých tras.
◦ Aktivní úsek—je-li tato
možnost nastavena na hodnotu
Vypnuto, aktivní úsek se na
grafickém zobrazení dálnice
nezobrazuje.
◦ Aktivní trasa—je-li vybrána
možnost Vypnuto, grafické zob­
razení dálnice se nezobrazuje.
◦ Záznam prošlé trasy—je-li vy­
brána možnost Vypnuto, záznam
prošlé trasy se nezobrazuje.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 17
Hlavní stránky
◦ Uložené prošlé trasy—je-li
vybrána možnost Vypnuto,
uložené prošlé trasy se
nezobrazují.
• Trasový bod—karta Trasový bod
obsahuje nastavení zapnutí/vypnutí
pro položky Další, Trasa a Ostatní.
◦ Další—určuje, zda se zobrazí
další trasový bod na trase.
Je-li vybrána možnost Zapnuto,
zobrazí se další trasový bod na
trase. Je-li vybrána možnost
Zapnuto a možnost Trasa je
nastavena na hodnotu Vypnuto,
zobrazí se pouze Další trasový
bod na trase.
◦ Trasa—určuje, zda se zobrazí
trasové body na trase. Je-li
tato možnost nastavena na
hodnotu Vypnuto, trasové body
se nezobrazují na grafickém
zobrazení dálnice.
◦ Ostatní—určuje, zda se
zobrazují blízké trasové body.
18
Stránka Aktivní trasa
Pokud navigujete po trase, stránka
Aktivní trasa zobrazuje informace o
trase.
Možnosti stránky Aktivní trasa
Použij mapu—přepne na stránku Mapa.
Přidej bod—umožňuje přidání
stávajícího trasového bodu do aktivní
trasy.
Odstraň bod—umožňuje odebrání
trasového bodu z aktivní trasy.
Obrať trasu—obrátí aktivní trasu
umístěním posledního trasového bodu
na první místo v seznamu.
Naplánuj trasu—chcete-li naplánovat
trasu, zadejte rychlost, stav paliva,
čas odjezdu a datum odjezdu pro
budoucí plánované trasy. Stav paliva
se měří v jednotkách za hodinu.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Hlavní stránky
POZNÁMKA: Specifikace výkonu
naleznete v návodu k použití svého
vozidla.
Na stránce Aktivní trasa a stránce Trasa
se zobrazují informace o cestě. Patří
k nim čas v cíli, palivo do bodu, palivo
na trať, čas úseku, východ a západ
slunce v pozici bodu, čas do bodu a
délka úseku. Chcete-li zobrazit určité
pole, procházejte datovými poli pomocí
křížového ovladače.
Ukončit navigaci—ukončí navigaci
aktivní trasy.
Stránka Informace o
systému GPS
Stránka Informace o systému GPS
zobrazuje vaši rychlost, nadmořskou
výšku, odhadovanou přesnost, stav
přijímače, polohy satelitů, sílu
satelitního signálu, datum, čas a
aktuální pozici přijímače GPS.
Stav
přijímače
Pozice
satelitu
Datum
Datová pole
Síla
signálu
Čas
Poloha
Stránka Informace o
systému GPS
Možnosti stránky Informace o
systému GPS
Spustit/Ukončit simulátor—umožňuje
zapnout a vypnout simulátor systému
GPS.
Trasa nahoře/Sever nahoře—určuje,
zda se zobrazují satelity s kruhy
orientovanými na sever v horní části
displeje nebo s aktuální prošlou trasou
v horní části displeje.
Nová nadmořská výška—slouží k
zadání nové nadmořské výšky.
Nová pozice—tuto funkci použijte,
pokud jste přístroj GPS 72H přesunuli
o více než 1 000 km (600 mil).
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 19
Nastaveni
Nastaveni
Trasový počítač
Hlavní menu obsahuje nastavení
a funkce neumístěné na hlavních
stránkách a v podmenu. Hlavní menu
je přístupné z libovolné stránky dvojím
stisknutím tlačítka MENU. Chcete-li
vybrat položku menu nebo přizpůsobit
možnost, použijte křížový ovladač a
tlačítko ENTER.
Možnosti
menu
Využitá
paměť
Indikátor
podsvícení
Napájení
z baterie
Stránka Hlavní menu
Další informace o datových polích na
stránce Trasový počítač naleznete na
stránkách 30–33.
Možnosti trasového počítače
Na stránce Trasový počítač stiskněte
tlačítko MENU > vyberte možnost.
Vymazat trasu—resetuje všechna
datová pole kromě maximální rychlosti
na hodnotu nula.
Vynulovat max. rychl.—resetuje
hodnotu datového pole Maximální
rychlost na nulu.
Vynulovat počítač kilometrů—resetuje
hodnotu datového pole Počítač
kilometrů na nulu.
Stránka Trasový počítač
20
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
Prošlé trasy
Možnosti prošlých tras
Na stránce Hlavního menu Prošlé trasy
stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost.
Odstranit ulož. pr. trasy—odstraní
uloženou prošlou trasu.
Odstranit všechny prošlé trasy—
odstraní všechny uložené prošlé trasy.
Nastavit záznam prošlé trasy—zobrazí
se menu Nastavení záznamu prošlé
trasy.
• Zaznamenat—nabízí možnosti
Vypnuto, Přepis při zaplnění nebo
Neukl. po zaplnění. Je-li vybrána
možnost Přepis při zaplnění, pak se
při zaplnění paměti prošlých tras
odstraní nejstarší bod prošlé trasy
a na konec se přidá nový bod.
• Metoda ukládání—lze ji nastavit
na možnost Auto, Čas nebo
Vzdálenost.
• Interval—vybere nebo zadá interval
pro danou metodu ukládání.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Další informace o prošlých trasách
naleznete na stránce 9.
Body
Trasové body se vybírají a vytvářejí na
stránce Body.
Menu možností Bod
Hledej podle jména / Hledej
nejbližší—umožňuje vybrat způsob
vyhledávání v seznamu trasových bodů.
Hledej nejbližší—zobrazí seznam
obsahující nejbližší trasové body
v okruhu 160 km (100 mil). Nejbližší
trasový bod se nachází na prvním místě
seznamu.
Hledej podle jména—zobrazí seznam
obsahující všechny uživatelské
trasové body. Můžete zadat název
trasového bodu do datového pole nebo
procházením seznamu.
Když zadáte název trasového bodu,
zařízení aktualizuje seznam trasových
bodů a zobrazí názvy trasových bodů se
21
Nastaveni
zadanými písmeny. Můžete pokračovat
v zadávání názvu nebo procházet
seznam stisknutím tlačítka ENTER.
Odstranit bod—odstraní vybraný
trasový bod.
Odstranit podle symbolu—odstraní
všechny trasové body se stejným
symbolem jako vybraný trasový bod.
Další informace o trasových bodech
naleznete na stránce 6.
Trasy
Možnosti stránky Trasy
Spustit/Zastavit navigaci—spustí nebo
zastaví navigaci po trase.
Kopírovat trasu—zkopíruje vybranou
trasu.
Odstranit trasu—odebere vybranou
trasu.
22
Odstranit všechny trasy—odebere
všechny trasy ze stránky Trasy.
Další informace o trasách naleznete na
stránce 11.
Varovné body
Varovné body vás upozorní, že se
blížíte k předem stanovené oblasti.
Když vkládáte trasový bod do seznamu
varovných bodů, zadáváte poloměr
přiblížení. Ten určuje, kdy se zobrazí
varovný alarm. Varovný alarm lze
zapnout nebo vypnout.
Možnosti varovných bodů
Přidej bod—zobrazí menu Body.
Můžete vybrat bod pro vložení do
seznamu varovných bodů. Vyberte pole
Poloměr přiblížení, stiskněte tlačítko
ENTER a zadejte poloměr přiblížení
pro zobrazení varování. Trasový
bod můžete také přidat označením
čárkovaného řádku položky a stisknutím
tlačítka ENTER.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
Odstranit bod—odstraní vybraný
trasový bod ze seznamu varovných
bodů.
Odstranit vše—odstraní všechny
trasové body ze seznamu varovných
bodů.
Nebeský
Menu Nebeský umožňuje zobrazit
informace pod položkami Slunce a
Měsíc nebo Lov/rybaření.
Slunce a Měsíc
Stránka Slunce a měsíc zobrazuje čas
východu a západu Slunce, čas východu
a západu měsíce a fázi měsíce pro
uvedené datum.
Lov/rybaření.
Almanach lovu a rybolovu poskytuje
předpokládaná nejlepší data a časy lovu
a rybolovu na vaší aktuální pozici.
Zobrazení stránky Lov/rybaření:
• Výběrem položky Lov/rybaření
můžete zobrazit předpovědi pro
lov a rybolov na vaší aktuální
pozici.
• Pomocí křížového ovladače a
tlačítka ENTER můžete změnit
datum a pozici.
Systémové info
Výběrem možnosti Systémové info lze
zobrazit verzi softwaru a ID přístroje
GPS 72H.
Zobrazení stránky Slunce a Měsíc:
• Vyberte položku Slunce a Měsíc
pro zobrazení východu a západu
Slunce a fází měsíce.
• Pomocí křížového ovladače a
tlačítka ENTER můžete změnit
datum a pozici.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
23
Nastaveni
Nastavení
Menu Nastavení je uspořádáno formou
karet. Každá karta obsahuje nastavení,
která určují způsob fungování přístroje
GPS 72H. Pomocí křížového ovladače
a tlačítka ENTER můžete nastavení
měnit.
Karta Obecné
Karta Obecné obsahuje nastavení
režimu přijímače, WAAS, času prodlevy
podsvícení, signalizačního zařízení a
jazyka.
Stránka karty Obecné
Režim—umožňuje zvolit z těchto
provozních režimů:
• Normální—výchozí režim nastave­
ný od výrobce. Toto nastavení použi­
jte pro dosažení nejlepšího výkonu.
24
• Šetřič baterií—optimalizuje
nastavení přístroje GPS 72H tak,
aby se šetřila energie baterií.
Aktualizace obrazovky bude
pravděpodobně pomalejší, ale
měli byste zaznamenat podstatné
prodloužení životnosti baterie. Když
je přístroj GPS 72H v režimu šetřiče
baterií, nepřijímá satelitní signály
WAAS. Další informace o bateriích
naleznete na stránce 2 a 41.
• Simulátor—vypíná přijímač signálů
GPS a simuluje příjem satelitních
signálů.
WAAS—systém WAAS (Wide Area
Augmentation System). Funkce WAAS
slouží ke zvýšení přesnosti přístroje
GPS 72H na přibližně tři metry.
Prodleva podsvícení—umožňuje
nastavit dobu, po kterou zůstane zapnuté
podsvícení.
Signalizační zařízení—nastaví
zvukovou signalizaci pro tlačítka a
zprávy nebo pouze pro zprávy.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
Jazyk—slouží k nastavení jazyka na
obrazovce přístroje GPS 72H.
Aktuální datum—zobrazuje aktuální
datum podle údajů systému GPS.
Karta Čas
Karta Čas obsahuje specifická nastavení
času.
Aktuální čas—zobrazuje aktuální čas
podle vašich nastavení času a údajů
systému GPS.
Karta Jednotky
Karta Jednotky umožňuje přizpůsobovat
jednotky používané pro mnoho typů dat.
Jednotky se použijí pro příslušná datová
pole v celém přístroji GPS 72H.
Stránka karty Čas
Formát času—výběr 12hodinového
nebo 24hodinového formátu.
Časové pásmo—vyberte příslušné
časové pásmo.
Zimní/letní čas—výběrem možnosti
ANO použijete letní čas, výběrem
možnosti NE jej budete ignorovat a
výběrem možnosti AUTOMATICKY
se letní čas automaticky zapne a vypne.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Stránka karty Jednotky
Nadmořská výška—vyberte stopy nebo
metry jako jednotky měření nadmořské
výšky.
25
Nastaveni
Hloubka—nastavte zobrazení ve
stopách, sázích nebo metrech. Přístroj
GPS 72H musí být připojen k zařízení
NMEA poskytujícímu větu DPT nebo
DBT. Další informace naleznete na
stránce 34.
Vzdálenost a rychlost—nastavte
možnost námořní, U.S. nebo metrické.
Teplota—nastavte stupně Fahrenheita
nebo Celsia.
a směru pohybu podle rychlosti zadané
v nasta­vení času. Chcete-li nastavení
času změnit, přejděte na stránku 25.
Karta Pozice
Karta Pozice obsahuje nastavení
formátu souřadnic, elipsoidu, směru
k severu a magnetické odchylky.
Nastavení se použijí v polích v celém
zařízení.
Orientace displeje—nastavte možnost
Stupně číselné, Velkými písmeny nebo
Dílce. Toto nastavení se použije ve
všech polích souvisejících se směrem.
Rychlostní filtr—vyberte automatic­
ké nebo uživatelské nastavení. Je-li
vybrána možnost Uživatelské, zobrazí
se pole Sekundy. Chcete-li zadat
uživatelské nastavení, označte pole
Sekundy a stisk­něte tlačítko ENTER.
Po dokončení uložte nastavení
stisknutím tlačítka ENTER. Při použití
uživatelského nastavení provede přístroj
GPS 72H výpočet průměrné rychlosti
26
Stránka karty Pozice
Formát souřadnic—umožňuje zvolit
z 29 různých formátů.
Elipsoid—popisuje zeměpisné pozice
pro průzkum, mapování a navigaci.
Nejde však o skutečné mapy v přístroji
GPS 72H. K dispozici je více než
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
100 elipsoidů. Nastavení položky
Elipsoid měňte pouze v případě, že
používáte mapu nebo papírovou mapu,
která v legendě udává odlišný elipsoid.
Upozornění: Výběr nesprávného
elipsoidu může mít za následek
závažné chyby v pozicích. Pokud
si nejste jisti, použijte pro celkově
nejlepší výkon výchozí elipsoid
WGS 84.
Směr k severu—vyberte směr použitý
při výpočtu směru pohybu.
• Automatický—přináší směry
pohybu k magnetickému severu.
Ty jsou automaticky určovány podle
vaší aktuální pozice.
• Skutečný—poskytuje směr pohybu
podle skutečného směru k severu.
• Grid—poskytuje směr pohybu
směru k severu Grid.
• Uživatelský—umožňuje zadat
magnetic­kou variaci v aktuální
pozici. Posky­tuje směr pohybu
k magnetickému severu podle
zadané hodnoty.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
POZNÁMKA: Pokud vyberete
možnost Uživatelský, je nutné
pravidelně aktualizovat magnetickou
odchylku v aktuální pozici.
Upozornění: Pokud není
prováděna aktualizace nastavení,
mohou vzniknout výrazné rozdíly
mezi informacemi zobrazenými
v přístroji GPS 72H a externími
zdroji, například magnetickým
kompasem.
Magnetická odchylka—zobrazuje
magnetickou odchylku v aktuální pozici.
Jestliže vyberete možnost Uživatelský
pro položku Směr k severu, pak se toto
pole použije pro zadání magnetické
odchylky.
27
Nastaveni
Karta Alarmy
Karta Alarmy obsahuje nastavení
položek Zakotvení, Přiblížení a příjezd,
Od kurzu, Mělká voda a Hluboká voda.
Tato nastavení určují varovné zvukové
signály v případě zobrazení varovné
zprávy.
Stránka karty Alarmy
Zakotvení—upozorní vás v případě,
že byla loď unesena proudem na větší
než stanovenou vzdálenost.
Přiblížení a příjezd—upozorní vás
v případě, že se blížíte k odbočce nebo
ke svému cíli.
28
• Automaticky—upozorní vás v době
mezi 15 až 90 sekundami před
dosažením cíle (v závislosti na vaší
rychlosti).
• Vzdálenost a čas—upozorní vás
v zadané vzdálenosti nebo čase.
Od kurzu—upozorní vás v případě, že
jste se odchýlili od kurzu na větší než
stanovenou vzdálenost.
Mělká voda—vyžaduje vstup ze
zařízení NMEA zajišťujícího větu
DPT. Alarm Mělká voda vás upozorní
v případě, že je hloubka vody menší
než stanovená hloubka. Informace
o připojení NMEA naleznete na
stránce 38.
Hluboká voda—vyžaduje vstup ze
zařízení NMEA zajišťujícího větu DPT.
Alarm Hluboká voda vás upozorní
v případě, že je hloubka vody větší
než stanovená hloubka. Informace
o připojení NMEA naleznete na
stránce 38.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
Karta Propojení
Karta Propojení obsahuje dvě pole:
Sériový datový formát a USB.
Stránka karty Propojení
Sériový datový formát—nastavení
komunikace mezi přístrojem GPS 72H a
dalšími elektronickými přístroji.
• GARMIN—umožňuje přístroji
GPS 72H komunikovat se soft­
warem společnosti GARMIN a
dalšími zařízeními GPS společnosti
GARMIN.
• GARMIN DGPS—umožňuje
přístroji GPS 72H komunikovat se
zařízeními pro diferenciální opravy
společnosti GARMIN. Přístroj
GPS 72H může být vybaven čtečkou
radiomajákového přijímače pro
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
dostupný maják DGPS anebo může
naladit radiomajákový přijímač na
frekvenci a přenosovou rychlost
blízkého majáku DGPS.
• NMEA—umožňuje přístroji
GPS 72H vysílat data NMEA 0183,
verze 2.3. Umožňuje přístroji
GPS 72H také přijímat data NMEA
z jiného zařízení NMEA, například
z ozvěnového hloubkoměru.
Přenosová rychlost (rychlost
komunikace v bitech za sekundu) se
zobrazuje v poli Přenosová rychlost.
Informace o připojení NMEA
naleznete na stránce 38.
• Text. výstup—umožňuje přístroji
GPS 72H uskutečnit výstup
jednoduchých textových dat.
• RTCM vstup—umožňuje přístroji
GPS 72H přijímat informace DGPS
ze zařízení poskytujícího data
RTCM ve formátu SC-104.
29
Nastaveni
• RTCM vstup/NMEA výst.—
umožňuje přístroji GPS 72H
komunikovat se zařízením
NMEA 0183, věty verze 2.3,
GPRMC, GPGGA, GPGSA,
GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRTE
a GPWPL. Informace o připojení
NMEA naleznete na stránce 38.
• RTCM vstup/Text výst.—
umožňuje přístroji GPS 72H
uskutečnit výstup jednoduchých
textových dat, jako je například
datum, čas, pozice a informace o
rychlosti.
• Bez přenosu—vypne veškerou
sériovou komunikaci.
USB—zobrazí možnosti připojení
zařízení k počítači. Další informace
naleznete na stránce 40.
30
Možnosti datových polí
V následující tabulce je uveden seznam
veškerých datových polí v přístroji
GPS 72H a jejich popis.
Datové pole
Popis
(Rychlost
přiblížení)
VMG
Rychlost, kterou se
po trase blížíte k cíli.
Viz stránka 38.
Čas do cíle
Odhadovaný čas
nutný pro dosažení
cílové pozice GO
TO nebo konečného
trasového bodu na
trase.
Čas do příštího
Odhadovaný čas
nutný pro dosažení
cílové pozice GO
TO nebo dalšího
trasového bodu na
trase.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
Datové pole
Popis
Datové pole
Popis
Čas v cíli
(odhadovaný
čas příjezdu)
Odhadovaný čas,
kdy dosáhnete
cílo­vé pozice GO
TO nebo konečného
trasového bodu.
Denní doba
Aktuální denní
doba podle
nastavení času.
Viz stránka 25.
Čas v příštím
bodě
(odhadovaný
čas příjezdu)
Odhadovaný čas,
kdy dosáhnete
cílové pozice GO
TO nebo dalšího
trasového bodu.
Do kurzu
Směr, kterým se
musíte vydat,
abyste se vrátili na
trasu.
Hloubka
Celková
průměrná
rychlost
(průměrná)
Průměrná rychlost
přístroje GPS 72H
jak pro rychlosti
pohybu, tak
zastavení, a to
od posledního
vynulování
časovače.
Hloubka vody. Pro
získání dat je nutné
připojení k zařízení
NMEA 0183.
Kurz
Směr z vaší aktuální
pozice k cíli.
Maximální
rychlost
Maximální rychlost.
Nadmořská
výška
Výška nad průměr­
nou hladinou moře
(MSL).
Celkový čas na
trase
Celková doba,
po kterou bylo
zařízení v provozu
od posledního
vynulování
trasových stopek.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 31
Nastaveni
Datové pole
Popis
Datové pole
Popis
Odbočit
Úhlový rozdíl (ve
stupních) mezi
směrem k vašemu
cíli a aktuální linii
trasy. L znamená
otočit doleva.
P znamená otočit
doprava.
Prošlá trasa
Směr pohybu
v poměru k pozemní
pozici.
Průměrná
rychlost
pohybu
(průměrná)
Průměrná rychlost
přístroje GPS 72H
při pohybu.
Rychlost
Zobrazuje aktuální
rychlost.
Rychlost vody
Rychlost lodi
v poměru k vodě.
Pro získání dat
je nutné zařízení
NMEA 0183.
Viz stránka 38.
Směr k cíli
Směr z vaší aktuální
pozice k cíli.
Odchylka od
kurzu
Vaše vzdálenost
(doleva nebo
doprava) od
původního kurzu
(směru).
Počítač
kilometrů dílčí
cesty
Průběžná
vzdálenost uražená
od posledního
vynulování.
Viz stránka 20.
Přesnost
Přesnost signálu
GPS.
32
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nastaveni
Datové pole
Popis
Datové pole
Popis
Teplota vody
Teplota vody.
Pro získání dat
je nutné zařízení
NMEA 0183.
Viz stránka 38.
Vzdálenost
do cíle
(vzdálenost)
Trasové stopky
pohybu
Celková doba, po
kterou se přístroj
GPS 72H pohybuje.
Vzdálenost
z aktuální pozice
do cílové pozice
GO TO nebo
do konečného
trasového bodu.
Ukazatel
Šipka tohoto
datového pole
ukazuje ve směru
vaší cesty.
Vzdálenost
do příštího
(vzdálenost)
Vzdálenost z aktuál­
ní pozice do cílové
pozice GO TO
anebo do dalšího
trasového bodu.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 33
Námořní navigace
Námořní navigace
Přístroj GPS 72H lze použít k námořní
navigaci, buď jako ruční přístroj nebo
jako nainstalované zařízení.
POZNÁMKA: Volba upevňovacího
materiálu závisí na povrchu, na který
přístroj instalujete.
Kolébka
Knoflík
závěsné
instalace
Instalace přístroje .
GPS 72H
K vašemu zařízení může být přiložen
držák pro námořní instalaci nebo je
k dispozici jako volitelné příslušenství.
Nářadí a materiály potřebné pro
instalaci
• Vrtačka
• Šroubovák (Phillips nebo plochý)
• Tři strojní šrouby č. 8 s příslušnými
maticemi a podložkami a 4mm
(5/32 palcový) spirálový vrták, nebo
tři samořezné šrouby č. 8 a 1,5mm
(1/16 palcový) spirálový vrták.
34
Otočná základna
Knoflík
Instalace držáku v pevné poloze
Vyberte si místo, které poskytuje
optimální možnost sledování a
umožňuje snadný přístup ke klávesnici.
Pro upevnění vyberte povrch, který
je dostatečně silný pro podporu
hmotnosti zařízení a jeho ochraně před
nadměrnými vibracemi nebo nárazy.
Upozornění: Neinstalujte
držák na místo, kde by bylo zařízení
vystaveno extrémním teplotám.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Námořní navigace
1. Sejměte knoflík závěsné instalace.
Knoflík
závěsné
instalace
Knoflík
Otočná
základna
2. Závěsnou instalaci využijte jako
šablonu a označte umístění tří
hlavních otvorů na povrchu pro
instalaci.
Knoflík
3. Pokud základnu hodláte uchytit
strojními šrouby, vyvrtejte tři 4 mm
(5/32 palcové) hlavní otvory.
POZNÁMKA: Pokud základnu hodláte
uchytit samořeznými šrouby, vyvrtejte
na označených místech počáteční otvory
o velikosti 1,5 mm (1/16 palce). Počáteční
otvory nesmějí být hlubší než poloviční
délka šroubů.
4. Zabezpečte závěsnou instalaci
třemi šrouby s maticí nebo šrouby.
Neutahujte je příliš.
5. Zarovnejte instalační otvor na
kolébce s otvory na závěsné instalaci
a zabezpečte je knoflíkem závěsné
instalace.
Instalace držáku v otočné
poloze
1. Sejměte knoflík základny. Dejte
knoflík základny a otočnou základnu
stranou.
2. Sejměte knoflík závěsné instalace.
Oddělte závěsnou instalaci od
kolébky.
3. Použijte otočnou základnu jako
šablonu a označte umístění tří
otvorů.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 35
Námořní navigace
Úprava úhlu zobrazení
Otočná
základna
1. Nakloňte přístroj GPS povolením
knoflíku.
2. Otočte celou sestavu držáku
povolením knoflíku závěsné instalace
na otočné základně.
4. Pokud základnu hodláte uchytit
strojními šrouby, vyvrtejte tři 4 mm
(5/32 palcové) otvory.
POZNÁMKA: Pokud základnu hodláte
uchytit samořeznými šrouby, vyvrtejte
na označených místech počáteční otvory
o velikosti 1,5 mm (1/16 palce). Počáteční
otvory nesmějí být hlubší než poloviční
délka šroubů.
Knoflík
3. Vyberte upřednostňovaný úhel
zobrazení a utáhněte knoflíky.
5. Zabezpečte otočnou základnu
třemi šrouby s maticí nebo šrouby.
Neutahujte je příliš.
6. Zarovnejte instalační otvor na
kolébce s otvory na závěsné instalaci
a zabezpečte je knoflíkem závěsné
instalace.
36
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Námořní navigace
Příjem námořních dat
Instalace zařízení do
montážního držáku
1. Vyhledejte drážku na obou stranách
pouzdra přístroje.
2. Zarovnejte drážky na přístroji
s příslušnými jazýčky na kolébce
přístroje a posuňte zařízení směrem
k držáku.
3. Zabezpečte zařízení v kolébce
posunutím rukojeti uzamykacího
zařízení doleva.
Drážka
Rukojeť
uzamčení
Chcete-li přijímat data VMG, musíte
být připojeni ke snímači rychlosti
vody kompatibilnímu s diagnostikou
NMEA 0183. Chcete-li přijímat data
teploty vody, musíte být připojeni ke
snímači rychlosti vody kompatibilnímu
s diagnostikou NMEA 0183.
POZNÁMKA: Chcete-li přijímat
data rychlosti a teploty vody, připojte
k zařízení snímač rychlosti vody a
snímač teploty vody.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 37
Námořní navigace
Připojení k napájení/datovému kabelu
Napájecí/datový kabel slouží k připojení přístroje GPS 72H k 8–35voltovému
stejnosměrnému systému a zajišťuje funkce rozhraní pro připojení externích zařízení.
Barevné rozlišení v následujícím schématu označuje správné připojení příslušenství.
Náhradní pojistka je pojistka AGC/3AG - 2,0 A.
Barva
Funkce
Červená
Napájení
Napájení
Uzemnění
Uzemnění
Černá
>
Hnědá
Výstup dat (přenos)
>
Bílá
Vstup dat (příjem)
Napájecí/datový kabel přístroje GPS 72H
Rozhraní
Při připojení externích zařízení jsou podporovány následující formáty: vlastní
diferenční systém GPS společnosti GARMIN (DGPS), NMEA 0183 verze 2.3,
textový výstup ASCII a vstup RTCM SC-104 (verze 2.0).
38
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Námořní navigace
Následující věty jsou platné pro výstup NMEA 0183, verze 2.3:
• Schválené věty—GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD,
GPRTE a GPWPL.
• Vlastní věty—PGRME, PGRMZ a PSLIB. Přístroj GPS 72H obsahuje také vstup
NMEA s podporou vět DPT, MTW a VHW.
KABEL
BARVA
ČERVENÁ
ČERNÁ
GPS 72H
>
>
HNĚDÁ
BÍLÁ
+ Baterie
-
8–32 V .
stejnosm.
KABEL
ČERVENÁ
UZEMNĚNÍ .
NAPÁJENÍ
UZEMNĚNÍ .
NMEA
>
Rx (příjem)
Tx (přenos) >
Kompatibilní
se standar­
dem NMEA
0183-Zařízení
Kabelové připojení přístroje GPS 72H ke standardnímu
zařízení NMEA 0183
POZNÁMKA: Pro identifikaci konektorů přenosu (Tx) a příjmu (Rx) svého zařízení
kompatibilního se standardem NMEA 0183 si prostudujte pokyny k instalaci.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 39
Dodatek
Dodatek
Připojení přístroje
k počítači
1. Menší koncovku kabelu USB zasuňte
do portu mini-USB na zadní straně
přístroje (pod ochranným krytem).
2. Větší koncovku kabelu USB připojte
k dostupnému portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Chcete-li zkontrolovat
připojení, dvakrát stiskněte tlačítko
MENU > vyberte možnost Nastavení >
Propojení > Připojení.
40
Přenos prošlých tras, tras a
trasových bodů
Prošlé trasy, trasy a trasové body lze
přenášet mezi přístrojem a počítačem
pomocí softwaru MapSource.
POZNÁMKA: Informace o softwaru
MapSource naleznete na webové stránce
www.garmin.com.
Přenos prošlých tras, tras a
trasových bodů do a ze softwaru
MapSource:
1. Připojte přístroj k počítači pomocí
kabelu USB.
2. Otevřete aplikaci MapSource
v počítači.
3. Vyberte prošlé trasy, trasy nebo
trasové body, které chcete přenést.
4. Klikněte na možnost Přijmout ze
zařízení nebo Odeslat do zařízení
v menu Přenos aplikace MapSource.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Dodatek
Informace o baterii
VAROVÁNÍ: K vyjmutí baterií
nepoužívejte ostré předměty.
Chcete-li baterie správně recyklovat
nebo zlikvidovat, kontaktujte místní
středisko pro likvidaci odpadů.
Optimalizace životnosti baterií
Pro dosažení optimálního výkonu a
maximální životnosti používejte kvalitní
baterie.
Při optimalizaci životnosti baterií zvažte
následující doporučení:
Čištění displeje
Použijte jemnou, čistou tkaninu,
která nepouští chloupky. Používejte
vodu, isopropylalkohol nebo čistič na
kontaktní čočky. Naneste kapalinu na
tkaninu a poté displej jemně otřete.
Resetování přístroje .
GPS 72H
Pokud přístroj GPS 72H přestane
fungovat, můžete vyjmout a poté znovu
vložit baterie. Takto zařízení resetujete.
• Vyhněte se nadměrnému používání
podsvícení, značně snižuje životnost
baterie.
• Vyberte kratší prodlevu podsvícení.
Viz stránka 24.
• Pokud systém GPS právě
nepoužíváte, vypněte jej.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 41
Dodatek
Technické údaje
Fyzické
Velikost: Š × V × H
3,0 cm × 6,9 cm × 15,75 cm
(1,2 × 2,7 × 6,2 palce)
Hmotnost: 224 g (7,9 unce)
Doba přijetí signálu: Přibližně
3 sekundy (spuštění bez
předchozího vypnutí)
Přibližně 32 sekund
(z pohotovostního režimu)
Přibližně 39 sekund
(s předchozím vypnutím)
Displej: Displej FSTN se 4 stupni šedé
a s vysokým kontrastem, rozlišení
120 × 160 pixelů
Aktualizace: 1 za sekundu, průběžná
Pouzdro: Plně utěsněné, plovoucí,
nárazuvzdorná plastová slitina,
vodotěsné podle standardu
IEC 529-IPX-7
Přesnost DGPS (USCG): 3–5 metrů
(10–16 stop), obvykle 95 %
Teplotní rozsah: Od -15 °C do 60 °C
(od 5 °F do 140 °F)
Výkon
Životnost baterie: 18 hodin v režimu
šetřiče baterií
Přijímač: Přijímač připravený na
diferenciál, s 12 paralelními kanály
42
Přesnost GPS: *< 15 metrů (49 stop)
RMS obvykle 95 %
Přesnost DGPS (WAAS):
3 metry (10 stop), 95 % obvykle,
s korekcí DGPS2
Přesnost rychlosti: RMS 0,1 uzlu
v rovnovážném stavu
Dynamika: 6 g
* Po aktivaci systému úmyslného snížení
přesnosti selektivní dostupností (SA)
zavedeného Ministerstvem obrany USA klesá
přesnost na 100 m 2DRMS.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Dodatek
Napájení
Baterie: Dvě baterie AA 1,5 V1
Zdroj: 8–35 V stejnosm.
Pojistka: AGC/3AG - 2,0 A
Rozsah provozních teplot přístroje GPS 72H
může překročit užitečný rozsah některých
baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých
teplotách prasknout. Alkalické baterie
ztrácejí při snížení teploty značnou část své
kapacity. Při provozu přístroje GPS 72H
v prostředí pod bodem mrazu požijte lithiové
baterie. Dlouhodobé používání podsvícení
významně sníží životnost baterií.
1
DGPS: 3 m (10 stop), obvykle 95 %*
* Přesnost systému WAAS v Severní
Americe.
Rychlost: 0,1 m/s v rovnovážném stavu
Rozhraní: Vlastní Garmin (USB)
Životnost uložených dat: Nekonečná,
pro paměť není třeba baterie
Přesnost
GPS: < 10 m (33 stop), obvykle 95 %*
* Po aktivaci systému úmyslného snížení
přesnosti selektivní dostupností (SA)
zavedeného Ministerstvem obrany USA klesá
přesnost na 100 m 2DRMS.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 43
Dodatek
Softwarová licenční
dohoda
POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE GPS 72H
SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ
SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY.
TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ
PROČTĚTE.
Společnost Garmin vám poskytuje omezenou
licenci na užívání softwaru zabudovaného
v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu
přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a
práva související s duševním vlastnictvím
tohoto softwaru zůstávají majetkem
společnosti Garmin.
Tímto potvrzujete, že software je
majetkem společnosti Garmin a je chráněn
americkými zákony o autorských právech
a mezinárodními úmluvami o autorských
právech. Dále potvrzujete, že struktura,
organizace a kód softwaru jsou cenným
obchodním tajemstvím společnosti Garmin
a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společnosti
Garmin. Souhlasíte s tím, že ani software,
ani jeho části nebudete dekompilovat,
rozebírat, upravovat, převádět, zpětně
44
dekódovat nebo převádět do formy čitelné
pro člověka a nebudete software využívat
k vlastnímu programování. Souhlasíte s tím,
že nebudete exportovat nebo reexportovat
software do jiných zemí, a tím porušovat
zákony o kontrole exportu Spojených států
amerických.
Prohlášení o shodě (DoC)
Společnost Garmin tímto prohlašuje, že
výrobek GPS 72H odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním
ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Pro zobrazení úplného Prohlášení o shodě
navštivte webovou stránku společnosti
Garmin pro daný výrobek Garmin:
www.garmin.com.
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Rejstřík
Rejstřík
A
aktivní úsek 17
aktuální čas 25
alarm varovného bodu 22
B
baterie
instalace ii
optimalizace
životnosti 41
použitý typ 2
režim šetřiče 42
skladování 2
body 21
C
čas
časové pásmo 25
datum 25
formát 25
zimní/letní čas 25
číslo ID přístroje 23
čištění zařízení 41
D
datová pole
popisy 30
změna 14
datum 25
datum mapy 26
držák pro námořní
instalaci
instalace 34–37
F
formát pozice 26
funkce TracBack (zpětná
navigace) 11
G
GPS 72H
čištění 41
datová pole 30
připojení k počítači
40
technické údaje 42
vynulování 41
H
Hlavní menu
přístup 13
volby 20–33
Hlavní stránky
stránka Aktivní trasa
18
stránka Dálnice 17
stránka Informace o
systému GPS 19
stránka Kompas 16
stránka Mapa 14
hloubka 26, 31
hluboká voda 28
I
ikona pozice 14
K
karta Alarmy
hluboká voda 28
mělká voda 28
od kurzu 28
přiblížení a příjezd 28
zakotvení 28
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 45
Rejstřík
karta Obecné
nastavení podsvícení
24
režim 24
volba jazyka 25
WAAS 24
karta Propojení
nastavení komunikace
29
sériový datový formát
29
USB 30
kontaktní informace ii
křížový ovladač 3, 4
L
Lov/rybaření 23
M
magnetická odchylka 27
mapový kurzor 14
MapSource
přenos prošlých
tras 40
přenos tras 40
46
přenos trasových
bodů 40
mělká voda 28
menu Nastavení
karta Alarmy 28
karta Čas 25
karta Jednotky 25
karta Obecné 24
karta Pozice 26
karta Propojení 29
menu Nebeský
Lov/rybaření 23
Slunce a Měsíc] 23
měření vzdálenosti 15
měřítko přiblížení 14
mini-USB 1, 40
N
nadmořská výška 25
námořní použití
připojení NMEA 38
propojení 38
napájecí/datový kabel 38
nastavení jazyka 25
navigace
trasa 12
uložená prošlá trasa
11
zastavení 15
NMEA 29
kabeláž 39
nová pozice 19
O
od kurzu 28
orientace displeje 26
označení pozice 6
P
počítač
kontrola připojení 40
připojování k 40
počítač kilometrů 20
podsvícení 5
prodleva 5
úprava 5
přesnost GPS 42
příslušenství ii
Prohlášení o shodě 44
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Rejstřík
projekce trasového
bodu 8
propojení 38
prošlé trasy
nastavení 10
navigace 11
odstranění 21
přenos 40
vymazání záznamu
prošlé trasy 7
R
registrace i
registrace produktu i
resetování přístroje GPS
72H 41
RTCM 29
rychlostní filtr 26
Rychlost vody 32, 37
S
satelitní signály
příjem 5
síla signálu 19
sériové číslo ii
Sever nahoře 19
sever nahoře 27
seznam varovných bodů
22
signalizační zařízení 24
simulátor 24
simulátor GPS 19
Slunce a Měsíc 23
směr k cíli 32
šňůrka na zápěstí 5
softwarová licenční
dohoda 44
stránka Aktivní trasa
obrácení trasy 18
používání mapy 18
přidání trasového
bodu 18
zastavení navigace
19
stránka Dálnice
Aktivní trasa 17
nastavení 17
záznam prošlé trasy
17
změna datových
polí 17
stránka Informace o
systému GPS
trasa nahoře/sever
nahoře 19
stránka Kompas
ukazatel směru 16
změna datových
polí 17
stránka Mapa
celý disp. 15
měření vzdálenosti
14
měřítko přiblížení 14
nastavení rozvržení
stránky 15
orientace 15
změna datových
polí 15
systémové informace 23
T
technické údaje 42
teplota 26
Teplota vody 33, 37
tlačítka 3
Návod k obsluze přístroje GPS 72H 47
Rejstřík
tlačítko ENTER 3
tlačítko GO TO 9
tlačítko MARK 3
tlačítko MOB 3
tlačítko Napájení 3, 4
tlačítko PAGE 3
trasa nahoře 19
trasové body
hledání nejbližšího
21
odstranění 8
odstranění podle
symbolu 22
přenos 40
projektování 8
úpravy 7
volby 21
vytváření 7
trasový počítač
vynulování možností
20
48
trasy
kopírování 22
odstranění 22
přenos 40
úpravy 12
volby 22
vytváření 11
změna názvu 12
W
WAAS 24
Z
zákaznická podpora
společnosti Garmin ii
zakotvení 28
zimní/letní čas 25
změna velikosti 3
U
USB 40
V
varovné trasové body
odebrání 23
přidání 22
vlastní datová pole 30
VMG 30, 37
volitelné příslušenství ii
vymazat max. rychl. 20
vynulování cesty 20
vzdálenost
měření 14
vzdálenost a rychlost 26
Návod k obsluze přístroje GPS 72H
Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat) po dobu
životnosti vašich výrobků Garmin najdete na webových stránkách .
společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei, Tchaj-wan
www.garmin.com
Září 2009
Číslo výrobku 190-01119-41 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising