Garmin | GPS 72H | Garmin GPS 72H verkorte handleiding

Garmin GPS 72H verkorte handleiding
GPS 72H
verkorte handleiding
Lees de gids Belangrijke veiligheidse­ n productinformatie in de verpak­
king voor productwaarschuwingen
en andere belangrijke informatie.
Uitleg over de handleiding
Als u wordt gevraagd iets in te drukken,
gebruikt u de knoppen op het toestel.
Gebruik de tuimelknop om een item in
een lijst te selecteren en druk vervolgens
op ENTER.
De pijltjes (>) in de tekst duiden aan
dat u achtereenvolgens een aantal items
moet selecteren, bijvoorbeeld “Druk
op PAGE > ENTER en selecteer
TRACKS’’.
Contact opnemen met
Garmin
Neem contact op met Garmin Product
Support als u tijdens het gebruik van
de GPS 72H vragen hebt. In de VS gaat
u naar www.garmin.com/support of
neemt u telefonisch contact op met
Garmin USA via (913) 397.8200 of
(800) 800.1020.
Neem in het VK telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. via
0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor informatie over landspecifieke
ondersteuning, of neem contact
op met Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.
Het serienummer van de GPS 72H bevin­
dt zich achter op het toestel, rechtsonder.
Optionele accessoires
Ga naar de website van Garmin voor een
overzicht van beschikbare accessoires
voor de GPS 72H: http://buy.garmin.com.
GPS 72H Verkorte handleiding
Interne
antenne
Knoppen
Weergavescherm
Batterijvak
Seriële
poort (onder
beschermkapje)
Mini-USBpoort (onder
beschermkapje)
De polsband bevestigen
1. Steek de polsband door de lus onder
aan het toestel.
2. Haal de polsband door de lus en trek
de band strak.
GPS 72H Verkorte handleiding
De batterijen plaatsen
De GPS 72H werkt op twee AAbatterijen. Gebruik alkaline-, NiMH- of
lithiumbatterijen. Gebruik vooraf
opgeladen NiMH- of lithiumbatterijen
voor een optimaal resultaat.
De batterijen aanbrengen:
1. Draai de D-ring
een kwartslag
linksom en trek
het deksel eraf.
2. Plaats de
batterijen met
de polen in de
juiste richting.
3. Plaats de
klep van het
batterijcompartiment terug.
De GPS 72H monteren
Raadpleeg voor installatie en
scheepsmontage de gebruiksaanwijzing
van uw GPS 72H.
GPS-satellietsignalen
ontvangen
1. Ga naar buiten, naar een open
gebied, ver weg van hoge gebouwen
en bomen.
2. Schakel het toestel in. Het ontvangen
van satellietsignalen kan enkele
minuten duren.
De balken op de pagina GPS-informatie
geven de sterkte van de satellietsignalen
aan. Wanneer de balken gekleurd zijn,
ontvangt de GPS 72H satellietsignalen.
Het toestel in- en
uitschakelen
1. Druk op
om het toestel in te
schakelen.
2. Houd
ingedrukt om het toestel
uit te schakelen.
De schermverlichting
aanpassen
1. Druk
kort in.
2. Regel de helderheid en het contrast
met behulp van de tuimelknop.
GPS 72H Verkorte handleiding
ZOOM
OUT
ZOOM IN
GO TO/
MOB
PAGE
MENU
Voeding
ENTER/
MARK
QUIT
Knoppen
Tuimelknop
QUIT—indrukken om terug te gaan naar
de vorige pagina en de hoofdpagina’s in
omgekeerde volgorde te doorlopen.
ZOOM OUT—indrukken om uit te
zoomen op de kaart.
PAGE—indrukken om de hoofdpagina’s
te doorlopen.
Power—ingedrukt houden om het toestel
in of uit te schakelen. Druk kort op de
knop om de schermverlichting aan te
passen.
MENU—indrukken en loslaten om
het menu van de huidige pagina weer
te geven. Tweemaal drukken om het
hoofdmenu weer te geven.
GO TO/MOB—indrukken om navigatie
naar een waypoint te starten of te
beëindigen. Ingedrukt houden (functie
Man overboord) om uw huidige locatie
op te slaan en navigatie naar dat punt te
starten.
ENTER/MARK—indrukken om een
menu-item, gegevensveld of optie te
selecteren. Ingedrukt houden om uw
huidige locatie op te slaan.
ZOOM IN—indrukken om in te zoomen
op de kaart.
GPS 72H Verkorte handleiding
Tuimelknop—omhoog, omlaag, rechts
of links drukken om pagina-items te
doorlopen.
De hoofdpagina’s
Alle informatie die u nodig hebt om
met het toestel te werken, vindt u
op de vijf hoofdpagina’s: de pagina
GPS-informatie, de kaartpagina, de
kompaspagina, de snelwegpagina en de
pagina Actieve route.
Pagina GPSinformatie
Kaartpagina
Pagina Actieve
route
• Druk op de knop PAGE om door de
hoofdpagina’s te navigeren.
• Druk op MENU om het menu van
deze pagina’s te openen.
• Gebruik de tuimelknop en de knop
ENTER om de optie te selecteren die
u wilt wijzigen.
• Druk tweemaal op MENU om het
hoofdmenu te openen.
Kompaspagina
Snelwegpagina
GPS 72H Verkorte handleiding
Kaartpagina
Kompaspagina
De kompaspagina leidt u naar uw
bestemming met een grafische
kompasweergave en een peiling- of
koerswijzer.
Gegevens­
velden
Positiepic­
togram
Kaartwij­
zer
Zoom­
schaal
Kaartpagina
Uw positie op de kaart wordt aangeduid
met (positiepictogram). Tijdens de
reis wordt er een tracklogboek (spoor)
bijgehouden. Waypointnamen en
-symbolen worden ook weergegeven
op de kaart.
De kaart weergeven met het noorden
naar boven gericht:
1. Druk op de kaartpagina op MENU.
2. Selecteer Instellen kaart >
Algemeen > Oriëntatie > Noord
boven.
GPS 72H Verkorte handleiding
Verticale
streep
Peilingwijzer
Kompaspagina
De draaiende kompasring geeft de
richting aan waarin u zich beweegt.
De peiling- en koerswijzer geven de
richting naar uw bestemming aan
(de richting van de bestemming of het
uitgezette reistraject) ten opzichte van
de richting waarin u zich momenteel
beweegt.
Snelwegpagina
De snelwegpagina is bedoeld voor situ­
aties waarin een rechte lijn kan worden
gevolgd. Als u met de snelwegpagina wilt
navigeren, volgt u gewoon de weg.
Pagina Actieve route
Wanneer u een route navigeert, wordt de
route-informatie op de pagina Actieve
route weergegeven.
Opties van de pagina Actieve
route
Kaart gebruiken—de kaartpagina
activeren.
Waypoint toevoegen—een bestaand
waypoint toevoegen aan de actieve route.
Waypoint verwijderen—een waypoint
uit de actieve route verwijderen.
Route omkeren—de actieve route
omkeren, zodat het laatste waypoint
boven aan de lijst komt te staan.
Route plannen—snelheid, brandstof­
stroom, vertrektijd en vertrekdatum
opgeven voor een route die u in de
toekomst wilt afleggen.
Beëindig navigatie—navigatie van de
actieve route beëindigen.
Pagina GPS-informatie
Op de pagina GPS-informatie ziet
u uw snelheid, hoogte, de geschatte
nauwkeurigheid, de status van de
ontvanger, satellietlocaties, de sterkte van
de satellietsignalen, de datum, de tijd en
de huidige locatie van de GPS-ontvanger.
Status
ontvanger
Satelliet­
locatie
Datum
Gegevensvelden
Signaal­
sterkte
Tijd
Locatie
Pagina GPS-informatie
GPS 72H Verkorte handleiding
Het hoofdmenu
Het hoofdmenu bevat instellingen en
functies die niet voorkomen op de
hoofdpagina’s en in de submenu’s.
U kunt vanaf elke pagina bij het
hoofdmenu komen door tweemaal op
MENU te drukken.
Uw huidige locatie markeren
Om uw huidige locatie te kunnen
markeren, moet u over een geldige
positiebepaling beschikken.
Puntensymbool
Puntnaam
Pagina Markeer waypoint
Uw huidige locatie markeren:
1. Houd MARK ingedrukt totdat de
pagina Markeer waypoint wordt
weergegeven.
GPS 72H Verkorte handleiding
2. Er wordt een standaardnaam van drie
cijfers en een symbool toegewezen
aan het nieuwe punt.
• Als u het waypoint wilt accepteren
met de standaardgegevens,
selecteert u OK.
• Wilt u de puntgegevens
wijzigen, dan selecteert u het
desbetreffende veld. Wanneer
u de gewenste wijzigingen hebt
aangebracht, selecteert u OK.
Punten bewerken
1. Druk tweemaal op MENU en selecteer
Punten > Waypoints.
2. Selecteer het waypoint dat u wilt
bewerken.
3. Gebruik de tuimelknop en de knop
ENTER om wijzigingen aan te
brengen.
4. Selecteer OK.
Uw tracks registreren
De registratie in het tracklogboek begint
zodra het toestel zijn positie kan bepalen.
De gehele tracklog opslaan:
1. Druk tweemaal op MENU en selecteer
Tracks.
2 Selecteer Opslaan > Gehele log.
Een gedeelte van het tracklogboek
opslaan:
1. Druk tweemaal op MENU en selecteer
Tracks.
2. Selecteer Bewaar.
3. Selecteer in de lijst het gedeelte van
het tracklogboek dat u wilt opslaan.
4. Selecteer OK.
Een track op de kaart weergeven:
1. Druk tweemaal op MENU en selecteer
Tracks.
2. Selecteer de track die u wilt
weergeven.
3. Selecteer Kaart.
Routes maken en
navigeren
Een route bestaat uit punten die u naar
uw bestemming leiden. Elke route moet
minimaal twee punten bevatten.
1. Druk tweemaal op MENU en selecteer
Routes > Nieuw.
2. Druk op MENU om een waypoint toe
te voegen vanaf de kaartpagina of
vanaf bestaande waypoints.
3. Selecteer OK om het punt aan de
route toe te voegen.
4. Herhaal de stappen 2 tot en met 4
om aanvullende punten toe te voegen
aan de route.
5. Druk op MENU en selecteer Start
navigatie.
Een route navigeren
1. Druk tweemaal op MENU en selecteer
Routes.
2. Selecteer een opgeslagen route >
Navigeer.
OPMERKING: als u wilt stoppen
met navigeren, drukt u op MENU en
selecteert u Beëindig navigatie.
10
GPS 72H Verkorte handleiding
Een route bewerken
Op de pagina Route kunt u een route
bewerken, de naam van de route
wijzigen, en de routepunten doornemen.
OPMERKING: als u de verbinding wilt
controleren, drukt u tweemaal op MENU
en selecteert u Instellingen > Interface >
Verbinding.
De naam van de route wijzigen:
1. Druk tweemaal op MENU > Routes.
2. Selecteer een opgeslagen route en
selecteer vervolgens het veld met
de naam van de route boven aan de
pagina Route.
3. Gebruik de tuimelknop en de knop
ENTER om de tekst in het veld te
wijzigen.
Tracks, routes of waypoints
overbrengen
U kunt tracks, routes en waypoints
van uw toestel overbrengen naar een
computer en omgekeerd met behulp van
MapSource®.
Het toestel aansluiten op
een computer
1. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort aan
de achterkant van het toestel (onder
het beschermkapje).
2. Sluit het bredere uiteinde van de
USB-kabel aan op een beschikbare
USB-poort op uw computer.
GPS 72H Verkorte handleiding
OPMERKING: ga voor informatie over
MapSource naar www.garmin.com.
Tracks, routes en punten uitwisselen
met MapSource:
1. Sluit het toestel met een USB-kabel
aan op de computer.
2. Start MapSource op de computer.
3. Selecteer de tracks, routes of
waypoints die u wilt overbrengen.
4. Klik op Ontvangen of Verzenden
in het menu Overdragen van
MapSource.
11
Garmin®, het Garmin-logo en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR VK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
September 2009
Onderdeelnummer 190-01119-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising