Garmin | GPS 72H | Quick Start Guide | Garmin GPS 72H hurtigstartveiledning

Garmin GPS 72H hurtigstartveiledning
GPS 72H
hurtigstartveiledning
Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig
informasjon.
Standarder for
brukerveiledningen
Når du blir bedt om å trykke på noe,
bruker du knappene på enheten. Bruk
vippebryteren for å velge noe i en liste,
og trykk deretter på ENTER.
De små pilene (>) i teksten angir at
du må velge flere elementer etter
hverandre, for eksempel “Trykk på
PAGE > ENTER > velg SPOR.”
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis
det er noe du lurer på når du bruker
GPS 72H. I USA: Gå til www.garmin
.com/support, eller kontakt Garmin USA
på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact Sup­port
(Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon. Ellers kan du ta
kontakt med Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 8501241.
Du finner serienummeret til GPS 72Henheten på baksiden av enheten, nederst
i høyre hjørne.
Valgfritt tilbehør
Du finner en fullstendig oversikt
over tilgjengelig tilbehør som brukes
med GPS 72H-enheten, på http://buy
.garmin.com.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Intern
antenne
Batterirom
Knapper
Serieport
(under
gummihette)
Visningsskjerm
Mini-USBport (under
gummihette)
Feste håndleddstroppen
1. Før løkken til håndleddstroppen
gjennom sporåpningen i bunnen av
enheten.
2. Før stroppen gjennom løkken og
trekk til.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Sette inn batteriene
GPS 72H drives av to AA-batterier.
Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier
eller litiumbatterier. Det beste resultatet
får du ved å bruke forhåndsladede
NiMH-batterier eller litiumbatterier.
Slik installerer du batterier:
1. Vri D-ringen
1/4 omdreining
mot klokken,
og trekk av
dekselet.
2. Sett inn
batteriene
riktig vei.
3. Sett på
batteridekselet
igjen.
GPS 72H-brakett
Du finner informasjon om installasjon
og bruk av båtbraketten i brukerveiled­
ningen for GPS 72H-enheten.
Innhente GPSsatellittsignaler
1. Finn et åpent område utendørs der
det ikke er høye bygninger og trær i
nærheten.
2. Slå på enheten. Det kan ta noen
minutter å hente inn satellittsignaler.
Linjene på siden GPS-informasjon
angir satellittstyrken. Når alle linjene
vises, har GPS 72H-enheten mottatt
satellittsignaler.
Slå enheten av og på
1. Trykk på
for å slå på enheten.
nede for å slå
2. Trykk på og hold
av enheten.
Justere bakgrunnsbelys­
ningen
1. Trykk på
, og slipp den raskt.
2. Juster lysstyrke og kontrast ved hjelp
av vippebryteren.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
ZOOM
OUT
ZOOM IN
GO TO /
MOB
PAGE
MENU
Av/på
ENTER/
MARK
QUIT
Knapper
Vippebryter
QUIT – Trykk på for å gå tilbake
til forrige side, og bla gjennom
hovedsidene i motsatt rekkefølge.
ZOOM OUT – Trykk for å zoome ut
kartet.
PAGE – Trykk for å bla gjennom
hovedsidene.
Av/på – Trykk på og hold nede for å slå
enheten av eller på. Trykk på og slipp
for å justere baklyset.
MENU – Trykk på og slipp for å vise
menyen for den aktuelle siden. Trykk to
ganger for å vise hovedmenyen.
GO TO/MOB – Trykk på for å begynne
eller stoppe navigeringen til et veipunkt.
Trykk på og hold nede (MOB-funksjon)
for å lagre gjeldende posisjon, og
begynn å navigere til det punktet.
ENTER/MARK – Trykk for å velge et
menyelement, datafelt eller alternativ.
Trykk på og hold nede for å lagre
gjeldende posisjon.
ZOOM IN – Trykk for å zoome inn
kartet.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Vippebryter – Vipp opp, ned,
til høyre eller venstre for å gå
gjennom sideelementer.
Hovedsidene
All informasjonen du trenger for å bruke
enheten, finnes på de fem hovedsidene:
Siden GPS-informasjon, siden Kart,
siden Kompass, siden Hovedvei og
siden Aktiv rute.
Siden
GPS-informasjon
Siden Kart
Siden
Aktiv rute
• Trykk på knappen PAGE for å
navigere i hovedsidene.
• Trykk på MENU for å få tilgang til
menyen for disse sidene.
• Bruk vippebryteren og knappen
ENTER for å velge alternativet du
vil endre.
• Trykk to ganger på MENU for å
åpne hovedmenyen.
Siden Kompass
Siden Hovedvei
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Siden Kart
Siden Kompass
Fra siden Kompass blir du veiledet til
bestemmelsesstedet med en grafisk
kompassvisning og en peilepeker eller
kurspeker.
Datafelter
Posisjons­
i­kon
Kartpeker
Zoom­
skala
Siden Kart
(posisjonsikon) viser posisjonen din
på kartet. Posisjonsikonet etterlater en
sporlogg etter hvert som du forflytter
deg. Veipunktnavn og -symboler vises
også på kartet.
Slik viser du kartet med nord opp:
1. På siden Kart trykker du på MENU.
2. Velg Oppsett kart > Generelt >
Orientering > Nord opp.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Vertikal
linje
Kurspil
Siden Kompass
Den roterende kompassringen angir
retningen du ferdes mot. Peilepekeren
eller kurspekeren angir retningen
(retning eller kurs for reisen) til
bestemmelsesstedet i forhold til den
gjeldende bevegelsesretningen.
Siden Hovedvei
Siden Motorvei brukes når du kan følge
en rett kurslinje ved navigering. Når
du skal navigere ved hjelp av siden
Hovedvei, følger du veien.
Siden Aktiv rute
Hvis du navigerer i en rute, vises
ruteinformasjon på siden Aktiv rute.
Alternativer for siden Aktiv rute
Bruk kart – bytter til siden Kart.
Legg til veipunkt – du kan legge til et
eksisterende veipunkt i den aktive ruten.
Fjerne Veipunkt – du kan fjerne et
veipunkt fra den aktive ruten.
Reverser rute – reverserer den aktive
ruten ved å plassere siste veipunkt
øverst på listen.
Planlegg rute – angi hastighet,
drivstoffstrøm, avgangstidspunkt og
avgangsdato for planlagte ruter for
fremtiden.
Stopp navigering – stopper
navigeringen i en aktiv rute.
Siden GPS-informasjon
Siden GPS-informasjon viser
hastighet, høyde, estimert nøyaktighet,
mottakerstatus, satellittposisjoner,
satellittsignalstyrke, dato, klokkeslett og
gjeldende posisjon for GPS-mottakeren.
Mottakerstatus
Satellitt­
posisjon
Dato
Datafelter
Signal­
styrke
Tid
Posisjon
Siden GPS-informasjon
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Hovedmenyen
Hovedmenyen inneholder innstillinger
og funksjoner som du ikke finner på
hovedsidene og undermenyene. Du får
tilgang til hovedmenyen fra en hvilken
som helst side ved å trykke på MENU
to ganger.
Merke den gjeldende posisjonen
Du må ha en gyldig posisjonsbestem­
melse for å merke den gjeldende
posisjonen.
Veipunkt­
symbol
Veipunkt­
navn
Siden for markering
av veipunkt
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Slik merker du den gjeldende
posisjonen:
1. Trykk på og hold nede MARK til
siden for markering av veipunkt
vises.
2. Et standard tresifret navn og symbol
blir tilordnet det nye veipunktet.
• Hvis du vil godta veipunktet med
standardinformasjonen, velger
du OK.
• Hvis du vil endre veipunktinfor­
masjonen, velger du det aktuelle
feltet. Angi endringene, og velg
deretter OK.
Redigere veipunkter
1. Trykk to ganger på MENU > velg
Punkter > Veipunkter.
2. Velg veipunktet du vil redigere.
3. Bruk vippebryteren og knappen
ENTER for å foreta endringer.
4. Velg OK.
Registrere spor
Sporloggen begynner å registrere
data så snart enheten får en
posisjonsbestemmelse.
Slik lagrer du hele sporloggen:
1. Trykk to ganger på MENU > velg
Spor.
2 Velg Lagre > Hele loggen.
Slik lagrer du en del av sporloggen:
1. Trykk to ganger på MENU > velg
Spor.
2. Velg Lagre.
3. Velg den delen av sporloggen som
skal lagres fra listen.
4. Velg OK.
Slik viser du et spor på kartet:
1. Trykk to ganger på MENU > velg
Spor.
2. Velg et spor som skal vises.
3. Velg Kart.
10
Opprette ruter og navigere
i ruter
En rute er en sekvens med veipunkter
som fører deg til bestemmelsesstedet.
En rute må ha minst to veipunkter.
1. Trykk to ganger på MENU > velg
Ruter > Ny.
2. Trykk på MENU for å legge til et
veipunkt ved hjelp av siden Kart eller
fra veipunkter som allerede finnes.
3. Velg OK for å legge det til i ruten.
4. Gjenta trinn 2 til 4 for å legge til
ekstra veipunkter i ruten.
5. Trykk på MENU > velg Start
navigering.
Navigere i en rute
1. Trykk to ganger på MENU > velg
Ruter.
2. Velg en lagret rute > Naviger.
MERK: Trykk på MENU > velg
Stopp navigering hvis du vil stanse
navigeringen.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
Redigere en rute
Bruk siden Rute til å redigere, endre
rutenavnet og se på rutepunkter.
MERK: Trykk to ganger på MENU >
velg Oppsett > Grensesnitt > Tilkob­
ling for å kontrollere tilkoblingen.
Slik endrer du navnet på ruten:
1. Trykk på MENU to ganger > Ruter.
2. Velg en lagret rute, og velg
rutenavnfeltet øverst på rutesiden.
3. Bruk vippebryteren og knappen
ENTER for å endre teksten i feltet.
Overføre spor, ruter eller
veipunkter
Spor, ruter og veipunkter kan overføres
mellom enheten og en datamaskin ved
hjelp av MapSource®.
Koble enheten til
datamaskinen
1. Koble den lille enden av USBkabelen til mini-USB-porten på
baksiden av enheten (under
gummihetten).
2. Koble den største enden av USBkabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen.
Hurtigstartveiledning for GPS 72H
MERK: Du finner mer informasjon om
MapSource på www.garmin.com.
Slik overfører du spor, ruter eller
veipunkter til og fra MapSource:
1. Koble enheten til datamaskinen med
en USB-kabel.
2. Åpne MapSource på datamaskinen.
3. Velg spor, ruter eller veipunkter som
skal overføres.
4. Klikk på Motta fra enhet eller
Send til enhet på MapSourceoverføringsmenyen.
11
Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
September 2009
Delenummer 190-01119-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising