Garmin | GPS 72H | Garmin GPS 72H aloitusopas

Garmin GPS 72H aloitusopas
GPS 72H
aloitusopas
Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan painamaan
jotakin, paina laitteen painikkeita.
Valitse luettelon kohteita keinupainik­
keella ja paina ENTER-painiketta.
Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>)
kehottavat valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, kuten “Paina PAGEpainiketta > ENTER-painiketta >
valitse JÄLJET”.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja GPS 72H -laitteen
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai Garmin USA puh.
(913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact
Support. Voit ottaa yhteyttä Garmin
(Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870.8501241.
Jos tarvitset GPS 72H -laitteen
sarjanumeroa, se sijaitsee laitteen
taustapuolella oikeassa alakulmassa.
Valinnaiset lisävarusteet
GPS 72H -laitteeseen saatavien
lisävarusteiden luettelo on osoitteessa
http://buy.garmin.com.
GPS 72H -aloitusopas
Sisäinen
antenni
Painikkeet
Näyttöruutu
Akkulokero
Sarjaportti
(suojuksen
alla)
Mini-USBportti
(suojuksen
alla)
Rannehihnan
kiinnittäminen
1. Pujota rannehihnan lenkki laitteen
pohjassa olevasta aukosta.
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä
kireälle.
GPS 72H -aloitusopas
Akkujen asettaminen
paikoilleen
GPS 72H -laitteessa käytetään kahta
AA-akkua Käytä alkali-, NiMH- tai
litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä esiladattuja NiMH- tai
litiumakkuja.
Akkujen asettaminen paikoilleen:
1. Käännä
D-rengasta
1/4 kierrosta
vastapäivään
ja irrota kansi.
2. Aseta akut
paikoilleen.
Varmista
napojen
suunta.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
GPS 72H -teline
Lisätietoja venetelineestä on GPS 72H
-käyttöoppaassa.
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä laite. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
GPS-tietosivun palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun palkit ovat täysinäisiä, GPS 72H
on löytänyt satelliittisignaaleja.
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
1. Käynnistä laite
-painikkeella.
2. Katkaise virta laitteesta painamalla
-painiketta.
Taustavalon säätäminen
1. Paina
-painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkaus ja kontrasti
keinupainikkeella.
GPS 72H -aloitusopas
ZOOM
OUT
ZOOM IN
GO TO/
MOB
PAGE
MENU
Virta
ENTER/
MARK
QUIT
Painikkeet
Keinupainike
QUIT—painamalla painiketta voit
palata edelliselle sivulle ja selata
pääsivuja käänteisessä järjestyksessä.
ZOOM OUT—painamalla painiketta
voit loitontaa karttaa.
PAGE—painamalla painiketta voit
selata pääsivuja.
Virtapainike—painamalla painiketta
pitkään voit käynnistää tai sammuttaa
laitteen. Voit säätää taustavaloa
painamalla painiketta lyhyesti.
MENU—painamalla painiketta lyhyesti
voit avata nykyisen sivun valikon. Voit
avata päävalikon painamalla painiketta
kahdesti.
GO TO/MOB—painamalla painiketta
voit aloittaa tai lopettaa navigoinnin
reittipisteeseen. Painamalla painiketta
pitkään (mies yli laidan -toiminto) voit
tallentaa nykyisen sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen.
ENTER/MARK—painamalla
painiketta voit valita valikkokohdan,
tietokentän tai asetuksen. Painamalla
painiketta pitkään voit tallentaa nykyi­
sen sijainnin.
ZOOM IN—painamalla painiketta voit
lähentää karttaa.
GPS 72H -aloitusopas
Keinupainike—voit selata sivun koh­
teita painamalla painiketta eri suuntiin.
Pääsivut
Kaikki laitteen käyttämiseen
tarvitsemasi tiedot ovat viidellä
pääsivulla: GPS-tietosivu, karttasivu,
kompassisivu, maantiesivu ja aktiivisen
reitin sivu.
GPS-tiedot
Sivu
Karttasivu
Aktiivisen reitin
sivu
• Voit selata pääsivuja PAGEpainikkeella.
• Voit avata sivujen valikon MENUpainikkeella.
• Keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella voit valita muutettavan
asetuksen.
• Voit avata päävalikon painamalla
MENU-painiketta kahdesti.
Kompassisivu
Maantiesivu
GPS 72H -aloitusopas
Karttasivu
Kompassisivu
Kompassisivu ohjaa kohteeseen
graafisen kompassinäytön ja suuntiman
osoittimen tai suuntaosoittimen avulla.
Tieto­
kentät
Sijaintiku­
vake
Zoo­
mausmit­
takaava
Karttao­
soitin
Karttasivu
Sijaintisi kartalla näet -kuvakkeesta
(sijaintikuvake). Matkustaessasi
kohdistin merkitsee karttaan jäljen
(polku). Myös reittipisteiden nimet ja
kuvakkeet näkyvät kartassa.
Kartan näyttäminen pohjoinen
ylöspäin:
1. Paina karttasivulla MENU-painiketta.
2. Valitse Määritä kartta > Yleinen >
Orientointi > Pohj. ylös.
GPS 72H -aloitusopas
Pystyviiva
Suuntiman
osoitin
Kompassisivu
Pyörivä kompassirengas osoittaa
ajosuunnan. Suuntiman osoitin ja
suuntaosoitin osoittavat suunnan
(suuntiman tai ajosuunnan)
määränpäähän suhteessa nykyiseen
suuntaan.
Maantiesivu
Maantiesivua käytetään navigointiin,
kun seurattava reitti on suoraviivainen.
Voit navigoida käyttämällä maantiesivua
seuraamalla tietä.
Aktiivisen reitin sivu
Jos navigoit reittiä, reitin tiedot näkyvät
aktiivisen reitin sivulla.
Aktiivisen reitin sivun asetukset
Käytä karttaa—siirtyy karttasivulle.
Lisää reittipiste—voit lisätä valmiin
reittipisteen aktiiviselle reitille.
Poista reittipiste—voit poistaa
reittipisteen aktiiviselta reitiltä.
Käännä reitti—muuttaa aktiivisen
reitin käänteiseksi, jolloin
viimeinen reittipiste näkyy luettelon
ensimmäisenä.
Reitin suunnittelu—voit määrittää
tulevien reittien nopeuden, polttoaineen
virtauksen, lähtöajan ja lähtöpäivän.
Lopeta navigointi—lopettaa aktiivisen
reitin navigoinnin.
GPS-tietosivu
GPS-tietosivulla näkyvät nopeus,
korkeus, arvioitu tarkkuus, vastaan­
ottimen tila, satelliittien sijainnit,
satelliittisignaalin voimakkuus, päiväys,
kellonaika ja GPS-vastaanottimen
nykyinen sijainti.
Vastaanottimen
tila
Tietokentät
Signaalin
voimakkuus
Satelliitin
sijainti
Aika
Päivä­
määrä
Sijainti
GPS-tietosivu
GPS 72H -aloitusopas
Päävalikko
Päävalikko sisältää asetuksia ja
toimintoja, joita ei ole pääsivuilla ja
alivalikoissa. Päävalikko on avattavissa
miltä tahansa sivulta painamalla
MENU-painiketta kahdesti.
Nykyisen sijainnin
merkitseminen
Nykyisen sijainnin merkitseminen
edellyttää kelvollista sijainnin
määritystä.
Reittipisteen
kuvake
Reittipisteen
nimi
2. Uusi reittipiste saa oletusarvoisen
kolminumeroisen nimen ja symbolin.
• Voit hyväksyä reittipisteen ja sen
oletustiedot valitsemalla OK.
• Jos haluat muuttaa reittipisteen
tietoja, valitse asianmukainen
kenttä. Kun olet tehnyt
muutokset, valitse OK.
Reittipisteiden
muokkaaminen
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Pisteitä > Reittipist..
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Tee muutokset keinupainikkeella ja
ENTER-painikkeella.
4. Valitse OK.
Merkitse reittipiste -sivu
Nykyisen sijainnin merkitseminen:
1. Paina MARK-painiketta, kunnes
Merkitse piste -sivu tulee näyttöön.
GPS 72H -aloitusopas
Jälkien tallentaminen
Jälkilokin kirjaaminen alkaa heti,
kun laite on määrittänyt sijainnin.
Koko jälkilokin tallentaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Jäljet.
2 Valitse Tallenn. > Koko loki.
Jälkilokin osittainen tallentaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Jäljet.
2. Valitse Tallenna.
3. Valitse jälkilokin tallennettava osa
luettelosta
4. Valitse OK.
Jäljen näyttäminen kartassa:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Jäljet.
2. Valitse tarkasteltava jälki.
3. Valitse Kartt.
10
Reittien luominen ja
käyttäminen
Reitti on reittipisteiden sarja, joka
johtaa määränpäähän. Reitillä on oltava
vähintään kaksi reittipistettä.
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Reitit > Uusi.
2. Paina MENU-painiketta, jos haluat
lisätä reittipisteen karttasivulta tai
valmiista reittipisteistä.
3. Lisää piste reitille valitsemalla OK.
4. Voit lisätä reittipisteitä reitille
toistamalla vaiheita 2 - 4.
5. Paina MENU-painiketta > valitse
Aloita navigointi.
Reitin navigoiminen
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Reitit.
2. Valitse tallennettu reitti > Navigoi.
HUOMAUTUS: voit lopettaa
navigoinnin painamalla MENUpainiketta > valitsemalla Lopeta
navigointi.
GPS 72H -aloitusopas
Reitin muokkaaminen
Reitti-sivulla voit muokata reittiä,
muuttaa reitin nimen ja tarkastella reitin
pisteitä.
Reitin nimen muuttaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
Reitit.
2. Valitse tallennettu reitti ja valitse reitin
nimikenttä Reitti-sivun yläreunassa.
3. Voit muuttaa kentän tekstiä
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
Laitteen kytkeminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB-kaapelin pieni liitin laitteen
taustapuolen mini-USB-porttiin
(suojuksen alla).
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
Jälkien, reittien ja reittipisteiden
siirtäminen
Voit siirtää jälkiä, reittejä ja reittipisteitä
laitteen ja tietokoneen välillä
MapSourcen® avulla.
HUOMAUTUS: tietoja MapSourcesta
on osoitteessa www.garmin.com.
Jälkien, reittien ja reittipisteiden
siirtäminen MapSourceen ja
MapSourcesta:
1. Liitä laite tietokoneeseen USBkaapelilla.
2. Avaa MapSource tietokoneessa.
3. Valitse siirrettävät jäljet, reitit tai
reittipisteet.
4. Valitse MapSourcen Siirrä-valikosta
Vastaanota laitteesta tai Lähetä
laitteeseen.
HUOMAUTUS: voit tarkistaa
yhteyden painamalla MENU-painiketta
kahdesti > valitsemalla Määritä >
Liitännät > Connected.
GPS 72H -aloitusopas
11
Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Syyskuu 2009
Osanumero 190-01119-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising