Garmin | GPS 72H | Garmin GPS 72H snabbstartshandbok

Garmin GPS 72H snabbstartshandbok
GPS 72H
snabbstartshandbok
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Konventioner för
handboken
När du uppmanas att ”trycka på”
någonting använder du knapparna på
enheten. Använd navigeringsknappen till
att välja något i en lista och tryck sedan
på ENTER.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du ska välja flera objekt efter
varandra, t.ex. ”Tryck på PAGE >
ENTER > välj SPÅR.”
Kontakta Garmin
Om du har några frågor om din
GPS 72H-enhet kontaktar du Garmins
produktsupport. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
(kontakta support) för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Om det skulle behövas finns serienum­ret
för din GPS 72H på baksidan av enheten
i det nedre högra hörnet.
Valfria tillbehör
En lista med tillgängliga tillbehör som
kan användas med GPS 72H finns på
http://buy.garmin.com.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Intern
antenn
Knappar
Skärm
Batterifack
Seriell port
(under väder­
skyddslocket)
Mini-USB-port
(under väder­
skyddslocket)
Fästa handremmen
1. Dra handremmens ögla genom fästet
på enhetens undersida.
2. För remmen genom öglan och dra åt
ordentligt.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Installera batterierna
GPS 72H drivs av två AA-batterier.
Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Använd förladdade NiMHeller litiumbatterier för bästa resultat.
Så här installerar du batterierna:
1. Vrid D-ringen
1/4 varv moturs
och lossa sedan
på locket.
2. Sätt i
batterierna i
rätt riktning.
3. Sätt tillbaka
batteriluckan.
GPS 72H-fäste
För installation och användning av
marinfästet läser du användarhandbo­ken
för GPS 72H.
Söka efter GPSsatellitsignaler
1. Gå utomhus till en öppen plats,
en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på enheten. Det kan ta
några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
Staplarna på sidan med GPS-information
anger satellitsignalernas styrka. När
staplarna är ifyllda har satellitsignaler
hittats.
Sätta på och stänga av
enheten
1. Tryck på
för att sätta på enheten.
för att
2. Tryck på och håll ned
stänga av enheten.
Justera bakbelysningen
1. Tryck snabbt på
.
2. Justera ljusstyrka och kontrast med
navigeringsknappen.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
ZOOM IN
ZOOM
OUT
GO TO/
MOB
PAGE
MENU
Strömknapp
ENTER/
MARK
QUIT
Knappar
Navigeringsknapp
QUIT – Tryck på den här knappen för
att återgå till föregående sida och för att
bläddra genom huvudsidorna i omvänd
ordning.
Strömknapp – Tryck och håll ned den
här knappen för att sätta på respektive slå
av enheten. Tryck ned och släpp den här
knappen för att justera bakbelysningen.
GO TO/MOB – Tryck på den här knap­pen
om du vill påbörja eller avsluta nav­igering
till en waypoint. Tryck och håll ned
knappen (funktionen för man över­bord)
för att lagra aktuell position och påbörja
navigeringen till den punkten.
ZOOM IN – Tryck på den här knappen
om du vill zooma in kartan.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
ZOOM OUT – Tryck på den här knappen
om du vill zooma ut kartan.
PAGE – Tryck på knappen för att bläddra
genom huvudsidorna.
MENU – Tryck ned och släpp den här
knappen om du vill visa menyn för aktuell
sida. Tryck på knappen två gånger så visas
huvudmenyn.
ENTER/MARK – Tryck på den
här knappen om du vill välja ett
menyalternativ, datafält eller alternativ.
Tryck och håll ned den här knappen om
du vill spara aktuell position.
Navigeringsknapp – Dra knappen uppåt,
nedåt, till höger eller till vänster för att
bläddra genom sidobjekten.
Huvudsidorna
•
All information som behövs för
användning av enheten finns på de
fem huvudsidorna: sidan med GPSinformation, kartsidan, kompassidan,
motorvägssidan och sidan för aktiv rutt.
•
•
•
Sidan för GPSinformation
Sidan för
Aktiv rutt
Kartsida
Tryck på knappen PAGE för att
navigera genom huvudsidorna.
Tryck på MENU för att visa menyn
för de här sidorna.
Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att välja det
alternativ du vill ändra.
Tryck på MENU två gånger för att
öppna huvudmenyn.
Kompassidan
Motorvägssidan
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Kartsida
Kompassidan
Kompassidan leder dig till din destination
med en grafisk kompassvisning och en
bäring- eller kurspekare.
Datafält
Lägesikon
Kart­
pekare
Zoom­
skala
Vertikal
rad
Bäring
Kartsida
Din position på kartan anges med
(positionsikonen). När du färdas lämnar
pekaren en spårlogg (ett spår) efter sig.
Waypointnamn och symboler visas också
på kartan.
Så här visar du kartan med norr
uppåt:
1. På kartsidan trycker du på MENU.
Kompassidan
Den roterande kompassringen anger
den riktning du färdas i. Bäring- och
kurspekarna anger riktningen (bäring eller
färdens kurs) till målet i förhållande till
den aktuella kursriktningen.
2. Välj Kartinställningar > Allmänt >
Orientering > Norr uppåt.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Motorvägssidan
Motorvägssidan är till för navigering när
en rak kurs kan hållas. Du navigerar med
motorvägssidan genom att helt enkelt
följa vägen.
Sidan för aktiv rutt
Om du navigerar en rutt visas ruttinforma­
tionen på sidan för aktiv rutt.
Alternativ för sidan för aktiv rutt
Använd karta - växlar till kartsidan.
Lägg till waypoint - lägger till en
befintlig waypoint till den aktiva rutten.
Ta bort waypoint - tar bort en waypoint
från den aktiva rutten.
Vänd på rutt - vänder på den aktiva
rutten och placerar sista waypoint överst
på listan.
Planera rutt - ange hastighet, bränsle­
flöde, avgångstid och avgångsdatum för
framtida planerade rutter.
Avbryt navigering - avbryter
navigeringen av den aktiva rutten.
Sida med GPS-information
Sidan med GPS-information visar
hastighet, höjd, uppskattad precision,
mottagarstatus, satellitposition,
satellitsignalstyrka, datum, tid och
GPS-mottagarens aktuella position.
Mottagar­
status
Satellit­
position
Datum
Datafält
Signal­
styrka
Tid
Position
GPS-informationssida
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Huvudmenyn
Huvudmenyn innehåller inställningar
och funktioner som inte finns på
huvudsidorna och undermenyerna. Du kan
nå huvudmenyn från vilken sida som helst
genom att trycka två gånger på MENU.
Markera din aktuella position
Du måste ha en giltig positionsbestäm­
melse för att markera din aktuella
position.
Waypointsymbol
2. Ett standardnamn om tre siffror och
symbol tilldelas den nya waypointen.
•
Om du vill godkänna waypointen
med standardinformationen väljer
du OK.
•
Om du vill ändra waypointinformationen väljer du lämpligt
fält. När du har gjort ändringarna
väljer du OK.
Redigera waypoints
1. Tryck på knappen MENU två gånger
och välj Punkter > Waypoints.
2. Välj den waypoint som du vill redigera.
Waypointnamn
3. Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att göra ändringar.
4. Välj OK.
Markera waypoint-sidan
Markera din aktuella position:
1. Tryck och håll ned knappen MARK tills
sidan Markera waypoint visas.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Spela in dina spår
Spårloggen börjar spela in så snart
enheten får en positionsbestämmelse.
Så här sparar du hela spårloggen:
1. Tryck på MENU två gånger och välj
sedan Spår.
2
Välj Spara > Hela reg.
Så här sparar du en del av
spårloggen:
1. Tryck på MENU två gånger och välj
sedan Spår.
2. Välj Spara.
3. Välj den del av spårloggen du vill spara
från listan
4. Välj OK.
Så här visar du ett spår på kartan:
1. Tryck på MENU två gånger och välj
sedan Spår.
2. Välj ett spår att visa.
3. Välj Karta.
10
Skapa och navigera efter
rutter
En rutt är en sekvens med waypoints som
leder dig till målet. En rutt måste ha minst
två waypoints.
1. Tryck på MENU två gånger och välj
sedan Rutter > Ny.
2. Tryck på MENU för att lägga till en
waypoint med hjälp av kartsidan eller
från befintliga waypoints.
3. Välj OK om du vill lägga till den i
rutten.
4. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till
flera waypoints i rutten.
5. Tryck på MENU och välj sedan Börja
navigering.
Navigera i en rutt
1. Tryck på MENU två gånger och välj
sedan Rutter.
2. Välj en sparad rutt > Navigera.
OBS! Om du vill avbryta navigeringen
trycker du på MENU och väljer Avbryt
navigering.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Redigera en rutt
På ruttsidan kan du redigera, ändra
ruttnamnet och granska ruttpunkter.
Så här ändrar du namnet på rutten:
1. Tryck på MENY två gånger > Rutter.
2. Välj en sparad rutt och välj sedan
ruttnamnsfältet längst upp på ruttsidan.
3. Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att ändra texten i
fältet.
Ansluta enheten till datorn
1. Anslut den mindre kontakten på
USB-kabeln till mini-USB-anslutningen
på baksidan av enheten (under
väderskyddslocket).
2. Anslut den större kontakten på USBkabeln till en USB-port på datorn.
OBS! Du kan kontrollera anslutningen
genom att trycka på MENU två
gånger och sedan välja Inställning >
Gränssnitt > Connected.
Snabbstartshandbok för GPS 72H
Överföra spår, rutter eller
waypoints
Spår, rutter och waypoints kan överföras
mellan enheten och en dator med
MapSource®.
OBS! Om du vill ha mer information om
MapSource besöker du www.garmin.com.
Så här överför du spår, rutter eller
waypoints till och från MapSource:
1. Anslut enheten till datorn med en
USB-kabel.
2. Starta MapSource på datorn.
3. Välj de spår, rutter eller waypoints du
vill överföra.
4. Klicka på Receive from device
(Ta emot från enhet) eller Send to
Device (Skicka till enhet) på menyn
Transfer (Överför) i MapSource.
11
Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
September 2009
Artikelnummer 190-01119-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising