Garmin | GPS 72H | Garmin GPS 72H strucny navod k obsluze

Garmin GPS 72H strucny navod k obsluze
GPS 72H
stručný návod k obsluze
Přečtěte si leták Důležité bezpečnost­
ní informace a informace o výrobku
vložený v obalu s výrobkem obsahující
varování a další důležité informace.
Symboly použité v návodu
Pokud jste vyzváni ke „stisknutí“ nějaké
položky, stiskněte tlačítka na přístroji.
Pomocí křížového ovladače vyberte
libovolnou položku v seznamu a poté
stiskněte tlačítko ZADAT.
Malé šipky (>), které se používají
v textu, vyzývají k výběru řady položek
podle pořadí, např. „Stisknout tlačítko
STRÁNKA > ZADAT > vybrat možnost
PROŠLÉ TRASY.“
Kontakty společnosti
Garmin
Pokud při používání přístroje GPS 72H
vyvstanou jakékoli otázky, obraťte se na
zákaznickou podporu společnosti Garmin.
V USA navštivte webovou stránku
www.garmin.com/support, nebo
volejte číslo společnosti Garmin USA
(913) 397.8200 nebo (800) 800.1020.
Ve Velké Británii kontaktujte společnost
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle
0808 2380000.
V Evropě navštivte webovou stránku www
.garmin.com/support a klikněte na položku
Contact Support pro informace o po­d­poře
v rámci jednotli­vých zemích nebo ko­n­
taktujte společnost Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle +44 (0) 870.8501241.
V případě potřeby se sériové číslo přístroje
GPS 72H nachází na zadní straně přístroje
v pravém dolním rohu.
Volitelné příslušenství
Seznam dostupného příslušenství pro
přístroj GPS 72H naleznete na adrese
http://buy.garmin.com.
GPS 72H stručný návod k obsluze
Interní
anténa
Tlačítka
Displej
obrazovka
Přihrádka na
baterie
Sériový port
(pod ochranným
krytem)
Port Mini-USB
(pod ochranným
krytem)
Připojení šňůrky na zápěstí
1. Umístěte smyčku šňůrky na zápěstí do
otvoru slotu na spodní straně přístroje.
2. Provlékněte poutko smyčkou a
zatažením utáhněte.
GPS 72H stručný návod k obsluze
Instalace baterií
Napájení přístroje GPS 72H zajišťují
dvě baterie velikosti AA. Použijte baterie
alkalické, NiMH nebo lithiové. Nejlepších
výsledků dosáhnete při použití předem
nabitých NiMH nebo lithiových baterií.
Instalace baterií:
1. Otočte kroužkem
o čtvrt otáčky
proti směru
hodinových
ručiček a
stáhněte kryt.
2. Vložte baterie,
dbejte na
správnou
polaritu.
3. Umístěte zpět
kryt přihrádky na baterie.
Montáž přístroje GPS 72H
Další informace o instalaci a používání
sady pro námořní montáž naleznete
v Návodu k obsluze k přístroji GPS 72H.
Příjem satelitních signálů
GPS
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
krajiny, dál od vysokých budov a stromů.
2. Zapněte přístroj. Příjem satelitních
signálů může trvat několik minut.
Ukazatelé na stránce Informace o systému
GPS označují sílu satelitních signálů.
Pokud jsou ukazatelé vyplněny, přístroj
GPS 72H přijímá satelitní signály.
Zapnutí a vypnutí přístroje
1. Stisknutím ikony
přístroj zapnete.
2. Stisknutím a podržením ikony
přístroj vypnete.
Úprava podsvícení
1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
.
2. Pomocí křížového ovladače nastavte jas
a kontrast.
GPS 72H stručný návod k obsluze
ZVĚTŠIT
ZMENŠIT
PŘEJÍT NA/
MUŽ PŘES
PALUBU
STRÁNKA
MENU
Napájení
ZADAT/
OZNAČIT
UKONČIT
Tlačítka
Křížový ovladač
UKONČIT—stisknutím se vraťte na
předchozí stránku a přepínejte mezi
hlavními stránkami v obráceném pořadí.
Napájení—stisknutím a podržením
zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím
a uvolněním nastavíte podsvícení.
PŘEJÍT NA/MUŽ PŘES PALUBU—
stisknutím zahájíte nebo ukončíte navigaci
k trasovému bodu. Stisknutím a podržením
(funkce Muž přes palubu) uložíte aktuální
pozici a zahájíte navigaci k tomuto bodu.
ZVĚTŠIT—stisknutím zvětšíte mapu.
GPS 72H stručný návod k obsluze
ZMENŠIT—stisknutím zmenšíte mapu.
STRÁNKA—stisknutím přepínáte mezi
hlavními stránkami.
MENU—stisknutím a uvolněním zobrazíte
Menu pro aktuální stránku. Dvojím
stisknutím lze zobrazit Hlavní menu.
ZADAT/OZNAČIT—stisknutím vyberte
položku menu, datové pole nebo možnost.
Stisknutím a podržením uložíte svoji
aktuální pozici.
Křížový ovladač—pohybem nahoru, dolů,
doprava a doleva lze procházet položky
stránky.
Hlavní stránky
•
Všechny informace potřebné pro ovládání
přístroje naleznete na pěti hlavních
stránkách: stránce Informace o systému
GPS, stránce Mapa, stránce Kompas,
stránce Dálnice a stránce Aktivní trasa.
•
•
•
Informace o systému
GPS Stránka
Stránka Mapa
Stránka
Aktivní trasa
Stisknutím tlačítka STRÁNKA lze
mezi hlavními stránkami přepínat.
Stisknutím tlačítka MENU získáte
přístup do menu pro tyto stránky.
Použijte křížový ovladač a tlačítko
ZADAT pro výběr možnosti, kterou
chcete změnit.
Dvojím stisknutím tlačítka MENU
získáte přístup do Hlavního menu.
Stránka Kompas
Stránka Dálnice
GPS 72H stručný návod k obsluze
Stránka Mapa
Stránka Kompas
Stránka Kompas slouží pro navigaci k cíli
pomocí grafického zobrazení kompasu a
ukazatele směru nebo ukazatel kurzu.
Datová
pole
Ikona
pozice
Mapový
kurzor
Měřítko
přiblížení
Stránka Mapa
Vaše pozice na mapě je představována
symbolem (ikona pozice). Jak cestujete
zanechává ukazatel záznam prošlé trasy
(stezku). Na mapě se rovněž zobrazují
názvy a symboly trasových bodů.
Zobrazení mapy se severem nahoře:
1. Na stránce Mapa stiskněte tlačítko
MENU.
Vertikální
linie
Ukazatel
směru
Stránka Kompas
Otočný kroužek kompasu udává směr
pohybu. Ukazatel směru nebo ukazatel
kurzu ukazují směr (směr k cíli nebo
kurz pohybu) k cíli relativně vzhledem
k aktuálnímu směru pohybu.
2. Vyberte možnost Nastavit mapu >
Obecné > Orientace > Sever nahoře.
GPS 72H stručný návod k obsluze
Stránka Dálnice
Stránka Dálnice slouží k navigaci, pokud
lze sledovat přímou linii kurzu. Pokud
chcete navigovat pomocí stránky Dálnice,
stačí pouze sledovat silnici.
Stránka Aktivní trasa
Pokud navigujete po trase, stránka Aktivní
trasa zobrazuje informace o trase.
Možnosti stránky Aktivní trasa
Použít mapu—přepne na stránku Mapa.
Přidat trasový bod—umožňuje přidání
stávajícího trasového bodu do aktivní trasy.
Odebrat trasový bod—umožňuje odebrání
trasového bodu z aktivní trasy.
Obrátit trasu—obrátí aktivní trasu
umístěním posledního trasového bodu na
první místo v seznamu.
Naplánovat trasu—zadejte rychlost,
průtok paliva, čas odjezdu, datum odjezdu
pro budoucí plánované trasy.
Ukončit navigaci—ukončí navigaci aktivní
trasy.
Stránka Informace o
systému GPS
Stránka Informace o systému GPS
zobrazuje vaši rychlost, nadmořskou výšku,
odhadovanou přesnost, stav přijímače,
polohy satelitů, sílu satelitního signálu,
datum, čas a aktuální pozici přijímače GPS.
Stav
přijímače
Pozice
satelitu
Datum
Datová pole
Síla
signálu
Čas
Pozice
Stránka Informace o systému GPS
GPS 72H stručný návod k obsluze
Hlavní menu
Hlavní menu obsahuje nastavení a funkce
neumístěné na hlavních stránkách a
v podmenu. Hlavní menu je přístupné
z libovolné stránky dvojím stisknutím
tlačítka MENU.
Označení aktuální pozice
Pro označení aktuální pozice je třeba
oprava platné polohy.
Symbol
trasového
bodu
Název
trasového
bodu
Stránka Označit trasový bod
2. Novému trasovému bodu se přiřadí
výchozí trojmístný název a symbol.
•
Pokud chcete přijmout výchozí
informace o trasovém bodu, vyberte
tlačítko OK.
•
Pokud chcete změnit informace o
trasovém bodu, vyberte příslušné
pole. Po provedení změn vyberte
tlačítko OK.
Úpravy trasových bodů
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
vyberte možnost Body > Trasové body.
2. Vyberte trasový bod, který chcete
upravit.
3. Pomocí křížového ovladače a tlačítka
ZADAT proveďte změny.
4. Vyberte tlačítko OK.
Označení aktuální pozice:
1. Stiskněte a podržte tlačítko OZNAČIT,
dokud se nezobrazí stránka Označit
trasový bod.
GPS 72H stručný návod k obsluze
Záznam prošlých tras
Vytváření navigačních tras
Uložení celého záznamu prošlé trasy:
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
vyberte možnost Trasy > Nová.
Záznam prošlé trasy se začíná vytvářet
ihned při získání opravy pozice přístrojem.
2
Vyberte možnost Uložit > Celý záznam.
Uložení části záznamu prošlé trasy:
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
2. Zvolte možnost Uložit.
3. Vyberte část záznamu prošlé trasy,
kterou chcete ze seznamu uložit.
4. Vyberte tlačítko OK.
Zobrazení prošlé trasy na mapě:
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
vyberte možnost Prošlé trasy.
2. Vyberte prošlou trasu, kterou chcete
zobrazit.
3. Vyberte možnost Mapa.
10
Trasa je sekvencí trasových bodů,
které uživatele vedou k cíli. Trasa musí
obsahovat nejméně dva trasové body.
2. Stisknutím tlačítka MENU přidáte
trasový bod pomocí stránky Mapa nebo
pomocí stávajících trasových bodů.
3. Výběrem tlačítka OK jej přidejte do trasy.
4. Zopakujte kroky 2 až 4 pro přidání další
trasových bodů do trasy.
5. Stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Zahájit navigaci.
Navigace po trase
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
vyberte možnost Trasy.
2. Vyberte uloženou trasu > Navigovat.
POZNÁMKA: Pokud chcete navigaci
ukončit, stiskněte tlačítko MENU > vyberte
možnost Ukončit navigaci.
GPS 72H stručný návod k obsluze
Úprava trasy
Stránku Trasa lze použít pro úpravy, změnu
názvu trasy a kontrolu jejích bodů.
Změna názvu trasy:
1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU >
Trasy.
2. Vyberte uloženou trasu a poté vyberte
pole názvu trasy v horní části stránky
Trasa.
3. Pomocí křížového ovladače a tlačítka
ZADAT změňte text v poli.
Připojení přístroje k počítači
1. Menší koncovku kabelu USB zasuňte do
portu mini-USB na zadní straně přístroje
(pod ochranným krytem).
2. Větší koncovku kabelu USB připojte
k dostupnému portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud chcete připojení
zkontrolovat, stiskněte dvakrát tlačítko
MENU > vyberete možnost Nastavení >
Rozhraní > Připojení.
GPS 72H stručný návod k obsluze
Přenos prošlých tras, tras a
trasových bodů
Prošlé trasy, trasy a trasové body lze
přenášet mezi přístrojem a počítačem
pomocí softwaru MapSource®.
POZNÁMKA: Informace o softwaru
MapSource naleznete na webové stránce
www.garmin.com.
Přenos prošlých tras, tras a trasových
bodů do a ze softwaru MapSource:
1. Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu
USB.
2. Otevřete software MapSource v počítači.
3. Vyberte prošlé trasy, trasy nebo trasové
body, které chcete přenést.
4. Klikněte na možnost Přijmout
z přístroje nebo Odeslat do přístroje
v menu Přenos softwaru MapSource.
11
Garmin®, logo společnosti Garmin a MapSource® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní značky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei, Tchaj-wan
www.garmin.com
Září 2009
Číslo výrobku 190-01119-61 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising