Garmin | GPS 72H | User guide | Garmin GPS 72H Anvandarhandbok

Garmin GPS 72H Anvandarhandbok
GPS 72H
Användarhandbok
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering
av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, TracBack® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
September 2009
Artikelnummer 190-01119-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Konventioner för
handboken
När du uppmanas att ”trycka på”
någonting använder du knapparna på
enheten. Använd navigeringsknappen till
att välja något i en lista och tryck sedan
på ENTER.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du ska välja flera objekt efter
varandra, t.ex. ”Tryck på PAGE >
ENTER > välj SPÅR”.
GPS 72H – Användarhandbok
Tips och genvägar
•
•
Om du vill återgå till huvudmenyn
från en sida trycker du på knappen
MENU två gånger.
Du kan förlänga batteritiden genom
att stänga av GPS-funktionen när du
inte använder enheten för navigation.
Mer information finns på sidan 41.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering.
Anslut till vår webbplats på
http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia,
på ett säkert ställe.
Introduktion
Kontakta Garmin
Om du har några frågor om din
GPS 72H-enhet kontaktar du Garmins
produktsupport. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
Serienummer
Serienumret finns på baksidan av enheten
i det nedre högra hörnet.
Valfria tillbehör
En lista över tillgängliga tillbehör finns på
http://buy.garmin.com.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
(kontakta support) för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
ii
GPS 72H – Användarhandbok
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion........................... i
Konventioner för handboken........i
Tips och genvägar........................i
Produktregistrering.......................i
Kontakta Garmin.........................ii
Serienummer...............................ii
Valfria tillbehör.............................ii
Komma igång....................... 1
Installera batterierna................... 2
Knappar...................................... 3
Slå på och stänga av enheten.... 4
Använda navigeringsknappen.... 4
Fästa handremmen.................... 5
Söka efter GPS-satellitsignaler.. 5
Justera belysningen................... 5
Använda GPS 72H............... 6
Skapa och använda waypoints... 6
Använda GO TO......................... 9
Använda spår............................. 9
Skapa rutter...............................11
Huvudsidorna.................... 13
Kartsidan.................................. 14
Kompassidan............................ 16
Motorvägssidan........................ 17
Sidan för aktiv rutt.................... 18
Sida med GPS-information . .... 19
Inställningar....................... 20
Färddator.................................. 20
Spår.......................................... 21
Punkter..................................... 21
Rutter........................................ 22
Larmning.................................. 22
Astronomi................................. 23
Systeminfo................................ 23
Inställning................................. 24
Alternativ för infofält.................. 30
Marin navigering................ 34
Montera GPS 72H.................... 34
Ta emot marina data................. 37
Ansluta ström-/datakabeln........ 38
GPS 72H – Användarhandbokiii
Introduktion
Bilaga.................................. 40
Ansluta enheten till datorn........ 40
Batteriinformation..................... 41
Rengöra bildskärmen............... 41
Nollställa GPS 72H................... 41
Specifikationer.......................... 42
Programvarulicensavtal . ......... 44
Överensstämmelseför­klaring
(DoC)..................................... 44
Index................................... 45
iv
GPS 72H – Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Intern
antenn
Knappar
Bildskärm
GPS 72H – Användarhandbok
Batteri-fack
Seriell port
(under väder­
skyddslocket)
mini-USB-port
(under
väderskydds­
locket)
Komma igång
Installera batterierna
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
GPS 72H drivs av två AA-batterier.
Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Använd förladdade
NiMH- eller litiumbatterier för bästa
resultat.
Så här installerar du batterierna:
1. Vrid D-ringen 1/4 varv moturs och
lossa sedan på locket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
Långtidsförvaring av batterier
Ta bort batterierna när du inte tänker
använda GPS 72H-enheten på några
månader. Lagrade data går inte förlorade
när batterierna tas ut.
D-ring
Batterifack
Skåra för
låsstift
GPS 72H – Användarhandbok
Komma igång
ZOOM
OUT
ZOOM IN
GO TO/
MOB
PAGE
MENU
Ström
ENTER/
MARK
QUIT
Knappar
Navigeringsknapp
QUIT—Tryck på den här knappen för
att återgå till föregående sida och för att
bläddra genom huvudsidorna i omvänd
ordning.
Strömknapp—Tryck på den här knap­pen
och håll den nedtryckt när du vill slå på
eller stänga av enheten. Tryck snabbt på
knappen för att justera belysningen.
GO TO/MOB—Tryck på den här
knap­pen om du vill påbörja eller avsluta
navigering till en waypoint. Tryck och
håll ned knappen (funktionen för man
över­bord) för att lagra aktuell position och
påbörja navigeringen till den punkten.
ZOOM IN—Tryck på den här knappen
om du vill zooma in kartan.
GPS 72H – Användarhandbok
ZOOM OUT—Tryck på den här knappen
om du vill zooma ut kartan.
PAGE—Tryck på den här knappen för att
bläddra genom huvudsidorna.
MENU—Tryck ned och släpp den här
knappen om du vill visa menyn för aktuell
sida. Tryck på knappen två gånger så visas
huvudmenyn.
ENTER/MARK—Tryck på den
här knappen om du vill välja ett
menyalternativ, infofält eller alternativ.
Tryck och håll ned den här knappen om
du vill spara aktuell position.
Navigeringsknapp—Dra knappen uppåt,
nedåt, till höger eller till vänster för att
bläddra genom sidobjekten.
Komma igång
Slå på och stänga av
enheten
1. Tryck på
för att sätta på enheten.
2. Tryck på och håll ned
stänga av enheten.
för att
Använda
navigeringsknappen
Använd navigeringsknappen till att:
•
•
•
•
Bläddra i listor.
Markera fält, knappar eller ikoner.
Flytta kartpekaren.
Lägga till eller redigera text och
nummer.
Så här redigerar du text med hjälp av
navigeringsknappen:
OBS! I följande exempel visas hur du
redigerar ett waypointnamn på sidan
Markera waypoint.
1. Markera namnfältet med hjälp av
navigeringsknappen och tryck på
ENTER.
2. Tryck navigeringsknappen åt vänster
om du vill rensa namnfältet.
3. Tryck navigeringsknappen uppåt om
du vill söka efter siffror eller bokstäver
i listan.
4. Tryck navigeringsknappen åt höger när
du vill ange en bokstav.
5. Tryck på ENTER när du är klar.
GPS 72H – Användarhandbok
Komma igång
Fästa handremmen
1. Dra handremmens ögla genom fästet
på enhetens undersida.
2. För remmen genom öglan och dra åt
ordentligt.
Söka efter GPSsatellitsignaler
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
Justera belysningen
1. Tryck snabbt på
.
2. Justera ljusstyrka och kontrast med
hjälp av navigeringsknappen.
Ljusstyrka
Kontrast
Så här justerar du belysningstiden:
1. På huvudmenyn väljer du Inställning >
Brinntid belysning.
2. Ange hur länge belysningen ska vara
tänd och tryck på ENTER.
2. Sätt på enheten. Det kan ta
några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
Staplarna på sidan med GPS-information
anger satellitsignalernas styrka. När
staplarna är ifyllda har satellitsignaler
hittats. Mer information finns på sidan 19.
GPS 72H – Användarhandbok
Använda GPS 72H
Använda GPS 72H
Skapa och använda
waypoints
Waypointsymbol
Waypointnamn
Waypoints är positioner eller landmärken
som du spelar in och sparar i GPS 72Henheten. Du kan lägga waypoints i rutter
och navigera direkt till en vald waypoint.
Du kan skapa waypoints på tre sätt.
Du kan markera den aktuella positionen,
skapa en waypoint på kartan eller ange
koordinater för en waypoint manuellt.
Markera din aktuella position
Du måste ha en giltig positionsbestäm­
melse för att markera din aktuella
position.
Markera waypoint-sidan
Markera din aktuella position:
1. Håll ned knappen MARK tills sidan
Markera waypoint visas.
2. Ett standardnamn om tre siffror och
symbol tilldelas den nya waypointen.
•
Om du vill godkänna waypointen
med standardinformationen väljer
du OK.
•
Om du vill ändra waypointinformationen väljer du lämpligt
fält. När du har gjort ändringarna
väljer du OK.
GPS 72H – Användarhandbok
Använda GPS 72H
Skapa waypoints med hjälp av
kartan
Redigera waypoints
Du kan redigera waypoints och ändra
symbolen, namnet, positionen och höjden.
Du kan även välja att waypointnamnet ska
visas på kartan.
2. Tryck på ENTER så registreras
positionen för kartpekaren och den nya
waypointsidan öppnas.
Så här ändrar du en waypoint:
1. Tryck på MENU två gånger > välj
Punkter > Waypoints.
1. På kartsidan använder du
navigeringsknappen till att flytta
kartpekaren till det kartområde som
du vill markera.
3. Välj OK.
Skapa waypoints med hjälp av
befintliga koordinater
1. Tryck på och håll ned ENTER så visas
sidan Markera waypoint.
2. Välj den waypoint som du vill redigera.
3. Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att göra ändringar.
4. Välj OK.
2. Välj fältet Position.
3. Ange de nya positionskoordinaterna
med hjälp av navigeringsknappen.
4. Tryck på ENTER.
GPS 72H – Användarhandbok
Använda GPS 72H
Så här tar du bort en waypoint:
1. På sidan Waypoints markerar du den
waypoint du vill ta bort.
Så här projicerar du en waypoint:
1. Tryck på MENU två gånger > välj
Punkter > Waypoints.
2. Tryck på MENU > välj Radera
waypoint > Ja.
2. Tryck på den waypoint som
du vill projicera. Sidan med
waypointinformation visas.
Obs! När du tar bort en waypoint
kan du sedan inte nollställa den från
GPS 72H-enheten.
Projicera en waypoint
Skapa en ny waypoint genom att projicera
avståndet och en bäring från en position
till en ny position.
3. Tryck på MENU > och välj
Projiceringsplats så öppnas sidan
Projiceringsplats.
4. Ange avståndet och bäringen till den
projicerade waypointen i respektive
fält.
5. Välj Spara.��
GPS 72H – Användarhandbok
Använda GPS 72H
Använda GO TO
Du kan när du vill trycka på GO TO för
att snabbt hitta en waypoint.
1. Tryck på GO TO.
2. Välj Waypoint.
3. Välj önskad waypoint.
Man överbord
Om en person faller över bord trycker du
på och håller MOB nedtryckt så återställs
den aktuella positionen. Välj Ja när du
vill börja navigera till den punkten.
Använda spår
Spårfunktionen skapar ett elektroniskt
spår, eller en ”spårlogg”, på kartsidan
när du rör dig. Spårloggen innehåller
information om punkter längs vägen.
Spårloggen börjar spela in så snart
GPS 72H-enheten tar emot satellitsignaler.
Den andel minne som används av den
aktuella spårloggen visas längst upp på
spårsidan.
Så här tömmer du spårloggen:
1. Tryck på MENU två gånger för att
öppna huvudmenyn.
2. Välj Spår.
3. Välj Radera > Ja.
Mer information om marin navigering
finns på sidorna 34–39.
GPS 72H – Användarhandbok
Använda GPS 72H
Så här skapar du en spårlogg:
1. Tryck på MENU två gånger > välj Spår.
Så här sparar du hela spårloggen:
1. Tryck på MENU två gånger > välj Spår.
2. Välj MENU > Ställ in spårregister.
2. Välj Spara > Hela reg.
•
Börja om vid fullt—spårloggen
skriver över de äldsta data med
nya data.
•
Registreringsmetod—välj ett
inspelningsläge för spår. Välj
Distans, Tid eller Auto. Om
inspelningsmetoden är tid eller
avstånd anger du tiden eller
avståndsintervallet. Välj Auto
om du vill spela in spåren i
variabel takt och skapa en
optimal återgivning av dina spår.
•
10
Intervall—välj en
inspelningshastighet för
loggmetod. Om du spelar in
punkter oftare skapas ett mer
detaljerat spår men spårloggen
fylls snabbare.
Så här sparar du en del av
spårloggen:
1. Tryck på MENU två gånger > välj Spår.
2. Välj Spara.
3. Välj den del av spårloggen i listan som
du vill spara.
4. Välj OK.
Så här visar du ett spår på kartan:
1. Tryck på MENU två gånger > välj Spår.
2. Välj ett spår att visa.
3. Välj Karta.
GPS 72H – Användarhandbok
Använda GPS 72H
Navigera i ett sparat spår
Med TracBack®-navigering används
spårpunkter i ett sparat spår till att
automatiskt skapa en rutt.
Så här använder du funktionen
TracBack:
1. Välj ett sparat spår från sidan Spår.
2. Välj TracBack.
3. Välj Original eller Omvänd.
På sidan Aktivt spår visas TracBack som
namnet på spåret.
Så här skapar du en waypoint på ett
sparat spår:
1. Välj ett sparat spår från sidan Spår.
2. Välj Karta.
3. Placera kartpekaren på en spårpunkt
som du vill markera som en waypoint
med hjälp av navigeringsknappen.
4. Tryck på ENTER.
Skapa rutter
En rutt är en sekvens med waypoints som
leder dig till målet. En rutt måste ha minst
två waypoints och kan ha upp till 50.
I GPS 72H kan upp till 50 rutter lagras.
Skapa eller modifiera en rutt på sidan
Rutter och lägg till waypoints i en rutt.
Du kan även skapa rutter med hjälp av
MapSource®-kartor.
Så här skapar du en rutt:
1. Tryck på MENU två gånger > välj
Rutter.
2. Välj Ny.
3. Tryck på MENU om du vill lägga till en
waypoint från kartan eller från sparade
waypoints.
4. Välj OK om du vill lägga till den i
rutten.
5. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till
flera waypoints i rutten.
6. Tryck på MENU > välj Börja
navigering.
GPS 72H – Användarhandbok11
Använda GPS 72H
Navigera i en rutt
Så här navigerar du i en sparad rutt:
1. Tryck på MENU två gånger > välj
Rutter.
2. Välj en sparad rutt.
3. Tryck på MENU > välj Börja
navigering.
Redigera en rutt
På ruttsidan kan du redigera, ändra
ruttnamnet och granska ruttpunkter.
Så här ändrar du namnet på rutten:
1. Tryck på MENU två gånger > välj
Rutter.
2. Välj en sparad rutt.
3. Välj ruttnamnet längst upp på ruttsidan.
4. Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att ändra namnet
på rutten.
12
GPS 72H – Användarhandbok
Huvudsidorna
Huvudsidorna
•
All information som behövs för
användning av enheten finns på de
fem huvudsidorna: sidan med GPSinformation, kartsidan, kompassidan,
motorvägssidan och sidan för aktiv rutt.
•
•
•
GPS-informationssida
Kartsidan
Sidan för
Aktiv rutt
Tryck på PAGE för att navigera
genom huvudsidorna.
Tryck på MENU för att öppna menyn
för de här sidorna.
Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att välja det
alternativ som du vill ändra.
Tryck på MENU två gånger för att
öppna huvudmenyn.
Kompassidan
Motorvägssidan
GPS 72H – Användarhandbok13
Huvudsidorna
Kartsidan
Så här tömmer du en spårlogg:
1. På huvudmenyn väljer du Spår >
Radera.
Infofält
2. Välj Ja.
Lägesikon
Zoom­
skala
Kartpe­
kare
Kartsidan
Din position på kartan anges med
(positionsikon). När du färdas lämnar
lägesikonen en spårlogg (ett spår) efter
sig. Waypointnamn och symboler visas
också på kartan.
OBS! Tryck på OUT om du vill zooma ut
eller IN om du vill zooma in.
Så här visar du kartan med nord upp:
1. På kartsidan trycker du på MENU.
När du flyttar kartpekaren på kartsidan
visas avstånd, bäring och position för
kartpekaren längst upp på kartan.
Så här mäter du avståndet mellan två
kartpunkter:
1. På kartsidan trycker du på MENU >
och väljer Mäta distans.
2. Flytta kartpekaren till en annan position
på kartan. Det sammanlagda avståndet
mellan två punkter visas i infofälten.
Så här ändrar du infofälten på
kartsidan:
1. Tryck på MENU > välj Ställ in
sidlayout.
2. Välj storlek och antal rader för infofält
som du vill visa på kartan.
2. Välj Kartinställning > Allmän >
Riktning > Nord upp.
14
GPS 72H – Användarhandbok
Huvudsidorna
Så här ändrar du i ett infofält:
1. Tryck på MENU > välj Ändra i infofält.
Det första infofältet markeras.
2. Tryck på ENTER så visas listan med
infofält. Beskrivningar av infofält finns
på sidorna 30–33.
3. Välj ett infofält.
4. Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER om du vill ändra fler
infofält.
Kartriktning
Nord upp placerar kartan på samma
sätt som en papperskarta. Riktning upp
placerar kartan i färdvägens riktning.
1. Tryck på MENU > välj
Kartinställning > Allmän.
2. Välj Riktning.
3. Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER om du vill ändra
kartriktning.
Alternativ för kartsidan
Helskärmskarta—Dölj infofälten och
förstora kartan så att den täcker hela
skärmen.
äta distans—Mät avståndet mellan
M
två punkter. Mer information finns på
sidan 14.
S täll in sidlayout—Välj antal
infofältrader och textstorlek för fälten.
ndra i infofält—Välj den typ av
Ä
data som du vill ska visas i infofälten.
Beskrivningar av infofält finns på
sidorna 30–33.
Kartinställning—Inställningarna för
kartsidan, som visas på en flikmeny.
•
Fliken Allmän—Här kan du
anpassa detaljnivå, riktning och
zoomningsgrad för kartan.
GPS 72H – Användarhandbok15
Huvudsidorna
•
Fliken Karta—Du kan aktivera eller
avaktivera MapSource®, anpassa
latitud och longitud för rutnätsavstånd
och anpassa rutnätsetiketter.
• Fliken Waypoint—Storleks- och
zoominställning för Waypoints och
Aktiv rutt-waypoints.
• Fliken Position—Storleks- och
zoominställning för Sjömärken,
Intressanta platser, Geo och Avfart.
• Fliken Linje—Inställningar för
zoomskala för Spårregister, Spar. spår,
Aktiv rutt och av/på-inställningen för
Bäringlinje.
• Fliken Stad—Inställningar för text
och zoomskala för Storstad, Medelstor
stad, Småstad och Litet samhälle.
• Fliken Övrigt—På/av-inställningar
för Noggrannhetscirkel och
Riktningslinje.
Om du vill återställa standardinställning­
arna för kartsidan väljer du MENU >
Kartinställning > MENU > Återställ
förval.
16
Kompassidan
Kompassidan leder dig till din destination
med en grafisk kompassvisning och en
bäring- eller kurspekare.
Vertikal rad
Bäring
Kompassidan
Den roterande kompassringen anger
den riktning du färdas i. Bäring- och
kurspekarna anger den riktning (bäring till
eller färdens kurs) till målet, i förhållande
till den aktuella kursriktningen. Välj
en bäringspekare eller kurspekare för
vägledning.
GPS 72H – Användarhandbok
Huvudsidorna
Alternativ på kompassidan
Infofält—Välj det antal infofält som ska
visas på kompassidan.
Alternativ på motorvägssidan
Ställ in sidlayout—Välj textstorlek och
antal infofältrader.
Ändra i infofält—Välj den typ av data
som ska visas i infofälten.
Ändra i infofält—Välj den typ av data
som du vill ska visas i infofälten.
Motorvägssidan
Motorvägsinst.—Inställningar för
motorväg.
Motorvägssidan är till för navigering när
en rak kurs kan hållas. Du navigerar med
motorvägssidan genom att helt enkelt
följa vägen. Om motorvägen svänger till
höger svänger du åt höger tills triangeln
är i linje med den vita mittlinjen på
motorvägen och motorvägen är riktad
uppåt på skärmen. När du närmar dig
en sväng visas meddelandet ”Girpunkt
närmar sig”. När du närmar dig ditt
mål visas meddelandet ”Ankommer till
destinationen”.
•
Motorvägsinst.—På fliken Linje
finns följande inställningar: på/avinställningar för Aktiv sträcka,
Aktiv rutt, Spårlogg och Spar. spår.
◦ Aktiv sträcka—När Aktiv sträcka
är avaktiverad visas inte den
aktiva sträckan av motorvägen.
◦ Aktiv rutt—När det här
alternativet är avaktiverat visas
inte motorvägen.
◦ Spårlogg—När det här
alternativet är avaktiverat visas
inte spårloggen.
GPS 72H – Användarhandbok17
Huvudsidorna
Spar. spår—När det här
alternativet är avaktiverat visas
inte sparade spår.
Waypoint—På fliken Waypoint finns
på/av-inställningar för Nästa, Rutt och
Övrigt.
◦ Nästa—Ange om nästa waypoint
i en rutt ska visas. Om det här
alternativet är aktiverat visas
nästa waypoint i rutten. Om det
här alternativet är aktiverat och
alternativet Rutt är avaktiverat
visas bara nästa waypoint i rutten.
◦ Rutt—Ange om waypoints i
en rutt ska visas. Om det här
alternativet är avaktiverat visas
inte ruttwaypoints på motorvägen.
◦ Övrigt—Ange om waypoints i
närheten ska visas.
◦
•
18
Sidan för aktiv rutt
Om du navigerar en rutt visas
ruttinformationen på sidan för aktiv rutt.
Alternativ för sidan för aktiv rutt
Använd karta—Växla till kartsidan.
Lägg till waypoint—Lägg till en befintlig
waypoint till den aktiva rutten.
Ta bort waypoint—Ta bort en waypoint
från den aktiva rutten.
Vänd på rutt—Vänd på den aktiva rutten
och placera den sista waypointen överst
i listan.
Planera rutt—Planera en rutt genom att
ange hastighet, bränsleflöde, avgångstid
och avgångsdatum för framtida planerade
rutter. Bränsleflöde mäts i enheter per
minut.
GPS 72H – Användarhandbok
Huvudsidorna
OBS! Prestandaspecifikationer för bilen
finns i användarhandboken till bilen.
På sidorna Aktiv rutt och Rutt visas
färdinformation för varje delsträcka av
rutten, till exempel kurs, ETA, bränsle
till punkt, bränsle för sträcka, tid för
sträcka, soluppgång och solnedgång
vid platspunkten, tid till punkt och
sträckavstånd. Om du vill visa ett visst
fält bläddrar du mellan fälten med
navigeringsknappen.
Avbryt navigering—Avbryt navigeringen
av den aktiva rutten.
Sida med GPS-information
Sidan med GPS-information visar
hastighet, höjd, uppskattad precision,
mottagarstatus, satellitposition, satellitsig­
nalstyrka, datum, tid och aktuell position
för GPS-mottagaren.
Mottagarstatus
Satellitpo­
sition
Datum
Infofält
Signal­
styrka
Tid
Position
Sida med GPS-information
Alternativ på sidan med
GPS-information
Starta simulator/Avbryt simulering—
Aktivera eller avaktivera GPS-simulatorn.
Rikt. upp/Nord upp—Ange om satelliter
ska visas med ringarna orienterade så att
norr är riktat uppåt på skärmen eller om
spåret ska vara riktat uppåt på skärmen.
Ny höjd över havet—Använd det här
alternativet om du vill ange ett nytt värde
för höjd över havet.
Ny position—Använd det här alternativet
om du har flyttat GPS 72H-enheten mer
än 1 000 km (600 miles).
GPS 72H – Användarhandbok19
Inställningar
Inställningar
Färddator
Huvudmenyn innehåller inställningar
och funktioner som inte finns på
huvudsidorna och undermenyerna.
Du kan nå huvudmenyn från vilken sida
som helst genom att trycka två gånger
på MENU. Välj ett menyalternativ
eller anpassa ett alternativ med hjälp
av navigeringsknappen och knappen
ENTER.
Menyal­
ternativ
Använt
minne
Belysnings­
indikator
Information om infofälten på sidan
Färddator finns på sidorna 30–33.
Alternativ för färddatorn
På sidan Färddator trycker du på
MENU > och väljer ett alternativ.
Nollställ tripplogg—Nollställ alla
infofältsvärden förutom maxfart och
trippmätare till noll.
Nollställ maxfart—Nollställ
infofältsvärdet för maxfart till noll.
Nollst. trippmätaren—Nollställ
infofältsvärdet för trippmätare till noll.
Batteri­
laddning
Huvudmenysidan
Färddatorsidan
20
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
Spår
Mer information om spår finns på sidan 9.
Alternativ för spår
På huvudmenysidan för spår trycker du på
MENU > och väljer ett alternativ.
Punkter
Radera sparat spår—Ta bort ett sparat
spår.
Radera alla sparade—Ta bort alla
sparade spår.
Ställ in spårregister—Menyn Ställ in
spårregister visas.
•
•
•
Registrerar—Från, Börja om vid
fullt eller Avbryt när fullt. Om du har
valt Börja om vid fullt tas den äldsta
spårpunkten bort och en ny punkt
läggs till i slutet när spårminnet är
fullt.
Registreringsmetod—Ställ in Auto,
Tid eller Distans.
Intervall—Välj eller ange ett intervall
för registreringsmetoden.
GPS 72H – Användarhandbok
Waypoints väljs och skapas via sidan
Punkter.
Meny för waypointalternativ
Sök efter namn/Sök närliggande—
Välj sökmetoden för sökning i
waypointlista.
Sök närliggande—En lista med
närliggande waypoints, på ett avstånd på
högst 160 km (100 miles). Den waypoint
som ligger närmast visas längst upp i
listan.
Sök efter namn—Visa en lista över alla
användarwaypoints. Du kan ange ett
waypointnamn i infofältet eller bläddra
i listan.
När du anger ett waypointnamn
uppdateras waypointlistan så att
waypointnamn med de angivna
21
Inställningar
bokstäverna visas. Du kan fortsätta
och ange hela namnet eller trycka på
ENTER om du vill bläddra i listan.
Radera waypoint—Ta bort den valda
waypointen.
Radera efter symbol—Ta bort alla
waypoints med samma symbol som den
valda waypointen.
Mer information om waypoints finns på
sidan 6.
Rutter
Alternativ på sidan för rutter
Börja navigering/Avbryt navigering—
Starta eller avbryt navigeringen av en rutt.
Kopiera rutt—Kopiera en vald rutt.
Radera rutt—Ta bort den valda rutten.
22
Radera alla rutter—Ta bort alla rutter
från sidan Rutter.
Mer information om rutter finns på
sidan 11.
Larmning
Med larmade waypoints anger du att en
varning ska visas när du närmar dig ett
visst område. När du anger en waypoint
i larmningslistan anger du även på vilket
avstånd från waypointen (i fältet Radie)
som varningen ska visas. Du kan välja om
larmfunktionen ska vara aktiverad eller
avaktiverad.
Larmningsalternativ
Lägg till waypoint—Visa menyn Punkter.
Välj en punkt som du vill lägga till i
larmningslistan. Markera fältet Radie,
tryck på ENTER och ange sedan på vilket
avstånd en varning ska visas. Du kan även
lägga till en waypoint genom att markera
den streckade inmatningsraden och trycka
på ENTER.
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
Ta bort position—Ta bort en vald
waypoint från larmningslistan.
Ta bort alla—Ta bort alla waypoints från
larmningslistan.
Astronomi
Via menyn Astronomi kan du visa
information om solen och månen,
jakt och fiske.
Sol och måne
På sidan Sol och måne visas klockslag för
solens uppgång, solens nedgång, månens
uppgång och månens nedgång, samt
månfas för ett angivet datum.
Så här visar du sidan Sol och måne:
• Välj Sol och måne om du vill visa
soluppgången/solnedgången och
månens faser.
•
Jakt och fiske
Den här almanackan visar de bästa
datumen och klockslagen för jakt och
fiske på din aktuella plats.
Så här visar du sidan Jakt och fiske:
• Välj Jakt och fiske om du vill visa
jakt- och fiskeförutsägelser för den
aktuella platsen.
•
Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att ändra
datum och position.
Systeminfo
Välj Systeminformation om du vill visa
programvaruversion och ID-nummer för
GPS 72H-enheten.
Använd navigeringsknappen och
knappen ENTER till att ändra
datum och position.
GPS 72H – Användarhandbok
23
Inställningar
Inställning
Menyn Inställning har flikformat.
Via flikarna gör du inställningar
för hur GPS 72H-enheten fungerar.
Ändra inställningar med hjälp av
navigeringsknappen och knappen
ENTER.
Fliken Allmän
På fliken Allmän finns inställningar för
mottagningsläge, WAAS, brinntid för
belysning, summer och språk.
Fliksidan Allmän
Läge—Här kan du välja mellan följande
användningslägen:
•
24
Normal—Det läge som är inställt
som standard (fabriksinställning). Den
här inställningen ger bästa prestanda.
•
Batterisparfunktion—Optimerat
läge för att spara batterikapacitet
med GPS 72H. Det kan hända att
uppdateringshastigheten för skärmen
blir långsammare men du bör
märka en avsevärd förbättring av
batteritiden. I batterisparläge tar
GPS 72H inte emot WAASsatellitsignaler. Mer information om
batterier finns på sidorna 2 och 41.
• Simulator—Stäng av GPSmottagaren och simulera
satellitmottagning.
WAAS—Wide Area Augmentation
System. Använd WAAS-funktionen till att
öka noggrannheten för GPS 72H-enheten
till cirka tre meter.
Brinntid belysning—Ange hur länge
belysningen ska vara tänd.
Summer—Ange en summersignal för
knappar och meddelanden eller endast för
meddelanden.
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
Språk—Ange skärmspråk för GPS 72H.
Fliken Tid
På fliken Tid gör du specifika
tidsinställningar.
Aktuellt datum—Visa aktuellt datum
baserat på GPS-data.
Aktuell tid—Visa aktuell tid baserat på
tidsinställningar och GPS-data.
Fliken Enheter
På fliken Enheter kan du anpassa enheter
för många olika typer av data. Enheterna
används för relaterade infofält överallt i
GPS 72H.
Fliksidan Tid
Tidsformat—Välj antingen 12 eller
24 timmars tidsformat.
Tidszon—Välj lämplig tidszon.
Sommartid—Välj JA om du vill använda
sommartid, NEJ om sommartid ska
ignoreras eller AUTO om sommartid ska
aktiveras och avaktiveras automatiskt.
GPS 72H – Användarhandbok
Fliksidan Enheter
Höjd—Välj fot eller meter för
höjdavstånd.
25
Inställningar
Djup—Välj om värdet ska anges i fot,
famnar eller meter. GPS 72H måste
vara ansluten till en NMEA-enhet som
tillhandahåller DPT- eller DBT-satsen.
Mer information finns på sidan 34.
Distans och fart—Välj Nautisk (nm, kt,
ft), Brittiska eller Metrisk.
Temperatur—Välj Fahrenheit eller
Celsius.
som angetts i tidsinställningen.
Information om hur du ändrar
tidsinställningen finns på sidan 25.
Fliken Position
På fliken Position finns inställningar för
positionsformat, kartreferens, nordlig
referens och magnetisk variation.
Inställningarna används för fält överallt
i enheten.
Riktningsbild—Välj Grader i siffror,
Kardinaltecken eller Mils. Den här
inställningen används i alla fält som är
relaterade till riktning.
Fartfilter—Välj Auto eller Egen
(användardefinierat). Om du väljer
Egen visas fältet Sekunder. Om du vill
ange en användardefinierad inställning
markerar du fältet Sekunder och trycker
på ENTER. När du är klar trycker du på
ENTER så sparas inställningen. När en
användardefinierad inställning används
ställer GPS 72H in ett snittvärde för
hastighet och riktning enligt det värde
26
Fliksidan Position
Positionsformat—Du kan välja mellan
29 olika format.
Kartreferens—Här beskrivs
geografiska positioner för undersökning,
kartinformation och navigering. Det är
inte egentliga kartor i GPS 72H. Det
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
finns över 100 kartreferenser tillgängliga.
Ändra bara kartreferensen om du
använder ett sjökort eller en papperskarta
med en annan kartreferens i förklaringen.
Obs! Om du väljer fel kartreferens
kan det leda till påtagliga positionsfel.
Om du är tveksam använder du
WGS 84-standardreferensen, så får
du bästa allmänna prestanda.
Nordlig referens—Välj den referens som
används vid beräkning av kurs.
•
•
•
Auto—Ger referenser för magnetisk
nordlig riktning som fastställs
automatiskt utifrån den aktuella
positionen.
Sann—Ger riktningar baserat på
geografiskt nord som referens.
Nät—Ger riktningar baserat på nord i
rutnät som referens.
GPS 72H – Användarhandbok
•
Egen—Här kan du ange magnetisk
variation för den aktuella positionen
och du får referenser för magnetisk
nordlig riktning baserat på det värde
du anger.
OBS! Om du väljer Egen måste du
med jämna mellanrum uppdatera den
magnetiska variationen för den aktuella
positionen.
Obs! Om du inte uppdaterar den här
inställningen kan det leda till påtagliga
skillnader mellan den information
som visas på GPS 72H och externa
referenser, till exempel en magnetisk
kompass.
Magnetisk variation—Visa den
magnetiska variationen för den aktuella
positionen. När du väljer Egen för
inställningen Nordlig referens anger du
den magnetiska variationen i det här fältet.
27
Inställningar
Fliken Larm
På fliken Larm finns inställningar
för Draggning, Nära och ankommer,
Ur kurs, Grunt vatten och Djupt vatten.
Med de här inställningarna anger du om
en varningssignal ska avges och om ett
larmmeddelande ska visas.
Fliksidan Larm
Draggning—Du får en varning när båten
har drivit längre än den angivna sträckan.
Nära och ankommer—Du får en varning
när du närmar dig en sväng eller din
destination.
28
•
Automatisk—Du får en varning
mellan 15 och 90 sekunder innan du
når din destination, beroende på hur
fort du kör.
• Distans och tid—Du får en varning
vid det angivna avståndet eller
tidpunkten.
Ur kurs—Du får en varning när kursen
avviker mer än det angivna avståndet.
Grunt vatten—Här krävs indata från
en NMEA-enhet som tillhandahåller
DPT-satsen. Larm om grunt vatten anges
när vattendjupet är mindre än det angivna
djupet. Information om NMEA-anslutning
finns på sidan 38.
Djupt vatten—Här krävs indata från
en NMEA-enhet som tillhandahåller
DPT-satsen. Larm om djupt vatten anges
när vattendjupet är större än det angivna
djupet. Information om NMEA-anslutning
finns på sidan 38.
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
Fliken Anslutning
På fliken Anslutning finns två fält:
Seriedataformat och USB.
•
Fliksidan Anslutning
Seriedataformat—Inställningar för
kommunikation mellan GPS 72H och
andra elektroniska enheter.
•
•
GARMIN—Gör det möjligt för
GPS 72H att kommunicera med
GARMIN-programvara och andra
GARMIN GPS-enheter.
GARMIN DGPS—Gör det möjligt
för GPS 72H att kommunicera
med GARMIN-enheter för
differenskorrigering. I GPS 72H kan
radiomottagaren göra en sökning
GPS 72H – Användarhandbok
•
•
efter en tillgänglig DGPS-radiosignal
eller så ställs radiomottagaren in på
lämplig frekvens och bithastighet för
en näraliggande DGPS-radiosignal.
NMEA—Gör det möjligt för
GPS 72H att sända NMEA 0183-data,
version 2.3. Med det här alternativet
kan GPS 72H även ta emot NMEAdata från någon annan NMEA-enhet,
till exempel ett ekolod. Baudvärdet
(hastigheten för kommunikation i
bitar per sekund) visas i fältet Baud.
Information om NMEA-anslutning
finns på sidan 38.
Text ut—Gör det möjligt för
GPS 72H att mata ut enkla textdata.
RTCM in—Gör det möjligt för
GPS 72H att ta emot DGPSinformation från en enhet som
tillhandahåller RTCM-data i
SC-104-format.
29
Inställningar
•
RTCM in/NMEA ut—Gör det
möjligt för GPS 72H att kommunicera
med NMEA 0183-satser (version
2.3), GPRMC, GPGGA, GPGSA,
GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRTE
och GPWPL. Information om NMEAanslutning finns på sidan 38.
• RTCM in/Text ut—Gör det möjligt
för GPS 72H att mata ut enkla
textdata, till exempel datum-, tid-,
positions- och hastighetsinformation.
• Ingen—All seriell kommunikation
avaktiveras.
USB—Enhetens anslutning till en dator
visas. Mer information finns på sidan 40.
30
Alternativ för infofält
I följande tabell visas alla infofält i
GPS 72H och beskrivningar av dem.
Infofält
Beskrivning
Bäring
Riktning från din
aktuella position till
en destination.
Dist. till
destination
(distans)
Avståndet från den
aktuella positionen
till en GO TOdestination eller
slutlig waypoint.
Dist. till nästa
wpt. (distans)
Avståndet från den
aktuella positionen
till en GO TOdestination eller
nästa waypoint.
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
Infofält
Beskrivning
Infofält
Beskrivning
Djup
Vattendjup.
En NMEA 0183enhetsanslutning
krävs för inhämt­
ning av data.
Fart genom
vatten
ETA vid
destination
(beräknad
ankomsttid)
Den beräknade
tiden för ankomst
till en GO TOdestination eller
slutlig waypoint.
Båtens hastighet
relativt vattnet.
En NMEA 0183enhet krävs för
inhämtning av data.
Se sidan 38.
Fart mot mål
ETA vid nästa
wpt. (beräknad
ankomsttid)
Den beräknade
tiden för ankomst
till en GO TOdestination eller
nästa waypoint.
Den fart med
vilken du närmar
dig en destination
längs en rutt.
Se sidan 38.
Förflyttad trip tid
Den sammanlagda
tiden som GPS 72H
har varit i rörelse.
F. med. fart
(genomsnitt)
Snittfart för
GPS 72H under
resa.
Hastighet
Visar aktuell fart.
Höjd
Höjd över havet.
GPS 72H – Användarhandbok31
Inställningar
Infofält
Beskrivning
Infofält
Beskrivning
Klocka
Aktuell tid
baserat på
tidsinställningarna.
Se sidan 25.
Sväng
Kurs
Riktning från
startpositionen till
en destination.
Maxfart
Den högsta farten.
Noggrannhet
Noggrannheten för
GPS-signalen.
Vinkeldifferensen
(i grader) mellan
bäringen till din
destination och
den aktuella
färdriktningen. V
betyder att du ska
svänga åt vänster.
H betyder att du
ska svänga åt
höger.
Pekare
Infofältpilen pekar i
färdriktningen.
Tid till destination
Spår
Rörelseriktningen
relativt markposi­
tionen.
Den beräknade
tiden för att nå en
GO TO-destination
eller slutlig
waypoint på en rutt.
32
GPS 72H – Användarhandbok
Inställningar
Infofält
Beskrivning
Infofält
Beskrivning
Tid till nästa
Den beräknade
tiden för att nå en
GO TO-destination
eller nästa waypoint
på en rutt.
Trippmätare
Till kurs
Den riktning du
måste färdas i för
att återvända till
rutten.
En fortgående
uppräkning av
det tillryggalagda
avståndet sedan
den senaste
nollställningen.
Se sidan 20.
Ur kurs
Distansen (vänster
eller höger) från
den ursprungliga
kursen (resvägen).
Vattentemperatur
Vattnets
temperatur.
En NMEA 0183enhet krävs för
inhämtning av data.
Se sidan 38.
Total medelfart
(genomsnitt)
Snittfart för
GPS 72H för
både förflyttning
och stillastående
sedan den senaste
timernollställningen.
Total tripptid
Den sammanlagda
tiden som enheten
har använts sedan
den senaste
nollställningen av
tripptidtagarna.
GPS 72H – Användarhandbok33
Marin navigering
Marin navigering
GPS 72H kan användas för marin
navigering, antingen som handhållen eller
monterad enhet.
OBS! Vilken typ av fäste du bör välja
beror på materialet i monteringsytan.
Vagga
Kulfästesvred
Montera GPS 72H
Det kan hända att ett enheten levereras
med ett marinfäste. I annat fall finns
marinfästen tillgängliga som tillbehör.
Maskinvara som krävs för
installation
• Borrmaskin
• Skruvmejsel (stjärnskruvmejsel eller
rak skruvmejsel)
• Tre maskinbultar (nr 8) med
passande muttrar och brickor samt
en 4 mm (5/32 tums) borrspets, eller tre
självgängande, rundskallade skruvar
(nr 8) och en 1,5 mm (1/16 tums)
borrspets.
34
Vridbas
Kulfäste
Installera fästet i fast läge
Välj en plats som ger optimala
visningsmöjligheter och enkel åtkomst
till knappsatsen. Välj en monteringsyta
som är tillräckligt kraftig för att klara
enhetens vikt och skydda den från kraftiga
vibrationer eller stötar.
Obs! Placera inte fästet på en plats
där enheten utsätts för extrema
temperaturer.
GPS 72H – Användarhandbok
Marin navigering
1. Ta bort kulfästesvredet.
Kulfästesvred
Kulfäste
Vridbas
2. Använd kulfästet som mall och märk ut
de tre rikthålen på monteringsytan.
OBS! Om du fäster basen med
självgängande skruvar borrar du 1,5 mm
(1/16 tums) hål på de markerade platserna.
Förborrade hål bör inte vara djupare än
halva skruvlängden.
4. Sätt kulfästet med tre bultar eller
skruvar. Dra inte åt för hårt.
5. Rikta in monteringshålet på vaggan
mot hålen på kulfästet och fäst det
med kulfästesvredet.
Installera fästet i vridbart läge
1. Ta bort basvredet. Lägg basvredet och
vridbasen åt sidan.
2. Ta bort kulfästesvredet. Ta bort
kulfästet från vaggan.
Kulfäste
3. Använd vridbasen som mall och märk
ut de tre hålen.
3. Om du fäster basen med maskinbultar
borrar du tre 4 mm (5/32 tums) rikthål.
GPS 72H – Användarhandbok35
Marin navigering
Justera visningsvinkeln
1. Luta GPS-enheten genom att lossa
vredet.
Vridbas-
2. Rotera hela fästenheten genom att
lossa kulfästesvredet på vridbasen.
4. Om du fäster basen med maskinbultar
borrar du tre 4 mm (5/32 tums) hål.
OBS! Om du fäster basen med
självgängande skruvar borrar du 1,5 mm
(1/16 tums) hål på de markerade platserna.
Förborrade hål bör inte vara djupare än
halva skruvlängden.
5. Sätt fast vridbasen med tre bultar eller
skruvar. Dra inte åt för hårt.
Vred
3. Välj önskad visningsvinkel och dra åt
vreden.
6. Rikta in monteringshålet på vaggan
mot hålen på kulfästet och fäst det
med kulfästesvredet.
36
GPS 72H – Användarhandbok
Marin navigering
Ta emot marina data
Installera enheten på
monteringsfästet
1. Sök reda på spåret på vardera sidan
om enheten.
2. Rikta in spåren på enheten
mot motsvarande sidokant på
enhetsvaggan och för ned enheten
i hållaren.
3. Fäst enheten i vaggan genom att föra
låshandtaget åt vänster.
Spår
Låshandtag
Om du vill ta emot VMG-data måste du
ansluta enheten till en NMEA 0183kompatibel sensor för fart genom
vatten. Om du vill ta emot vattentempe­
raturdata måste du ansluta enheten
till en NMEA 0183-kompatibel tempera­
tursensor.
OBS! Om du vill ta emot information om
fart genom vatten och vattentemperatur
ansluter du en sensor för fart genom
vatten och vattentemperatur till enheten.
GPS 72H – Användarhandbok37
Marin navigering
Ansluta ström-/datakabeln
Med ström-/datakabeln ansluter du GPS 72H till ett 8–35 V likströmssystem.
Det ger möjlighet att ansluta externa enheter. Färgkoden i schemat nedan anger
rätt kabelstamsanslutningar. Utbytessäkringen är en AGC/3AG – 2,0 A-säkring.
Färg
Funktion
Röd
Ström
Svart
Jord
>
Brun
Data ut (Tx)
>
Vit
Data in (Rx)
Ström-/Datakabel till GPS 72H
Anslutning
Följande format kan användas för anslutning av externa enheter: GARMINs
egenutvecklade DGPS (Differential GPS), NMEA 0183 version 2.3, ASCII-textutdata
och RTCM SC-104-indata (version 2.0).
38
GPS 72H – Användarhandbok
Marin navigering
Här är satser för NMEA 0183-utdata, version 2.3:
•
•
Godkända satser—GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD,
GPRTE och GPWPL.
Egenutvecklade satser—PGRME, PGRMZ och PSLIB. GPS 72H kan även ta emot
NMEA-indata med funktioner för DPT-, MTW- och VHW-satser.
+ Batteri
LEDN.
FÄRG
RÖD
SVART
GPS 72H
>
>
-
8–32 V DC
LEDN.
BRUN
RÖD
STRÖM JRD
NMEA JRD
Rx
VIT
Tx
>
>
NMEA 0183kompat.
enhet
Koppla GPS 72H till en NMEA 0183-standardenhet
OBS! I installationsanvisningarna för den NMEA 0183-kompatibla enheten finns
information om hur du identifierar ledningarna för överföring (Tx) och mottagning (Rx).
GPS 72H – Användarhandbok39
Bilaga
Bilaga
Ansluta enheten till datorn
1. Anslut den mindre kontakten på
USB-kabeln till mini-USB-anslutningen
på baksidan av enheten (under
väderskyddslocket).
2. Anslut den större kontakten på USBkabeln till en USB-port på datorn.
OBS! Du kan kontrollera anslutningen
genom att trycka på MENU två
gånger och sedan välja Inställning >
Anslutning > Anslutning.
Överföra spår, rutter eller
waypoints
Spår, rutter och waypoints kan överföras
mellan enheten och en dator med
MapSource.
OBS! Mer information om MapSource
finns på www.garmin.com.
Så här överför du spår, rutter eller
waypoints till och från MapSource:
1. Anslut enheten till datorn med en
USB-kabel.
2. Starta MapSource på datorn.
3. Välj de spår, rutter eller waypoints du
vill överföra.
4. Klicka på Receive from device
(Ta emot från enhet) eller Send to
Device (Skicka till enhet) på menyn
Transfer (Överför) i MapSource.
40
GPS 72H – Användarhandbok
Bilaga
Batteriinformation
VARNING! Använd inte vassa
föremål när du tar ut utbytbara batterier.
Kontakta din lokala återvinningscentral
för korrekt återvinning av batterierna.
Optimera batteritiden
Använd batterier av god kvalitet för att
erhålla optimala prestanda och längsta
batteritid.
Tänk på följande för att maximera
batterilivslängden:
•
•
•
Rengöra bildskärmen
Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
Använd vatten, isopropylalkohol eller
linsrengöring. Fukta trasan med vätskan
och torka sedan försiktigt av skärmen
med den.
Nollställa GPS 72H
Om GPS 72H slutar fungera kan du
nollställa enheten genom att ta ut och
sedan sätta tillbaka batterierna.
Undvik att använda belysningen i
onödan, eftersom det ger avsevärt
kortare batteritid.
Välj en kortare tidsgräns för
belysningen. Se sidan 24.
Stäng av GPS-funktionen när du inte
använder den.
GPS 72H – Användarhandbok41
Bilaga
Specifikationer
Fysiska
Storlek: B × H × D
3,0 × 6,9 × 15,75 cm
(1,2 ×2,7 × 6,2 tum)
Vikt: 224 g (7,9 oz.)
Display: FSTN-display med hög kontrast,
4-nivåsgråskala (120 × 160 pixlar)
Hölje: Helt tätad, flytbar, stöttålig
plastlegering, vattentät enligt
IEC 529-IPX-7-normer
Temperaturområde: Från –15 °C till
60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Prestanda
Batteritid: 18 timmar i batterisparläge
Mottagare: Differentialklar, 12 parallella
kanaler
42
Hämtningstider:
Cirka 3 sekunder (snabbstart)
Cirka 32 sekunder (varmstart)
Cirka 39 sekunder (kallstart)
Uppdateringshastighet: 1/sekund,
kontinuerligt
GPS-noggrannhet: *< 15 meter (49 fot)
RMS 95 % typiskt
DGPS-noggrannhet (USCG): 3–5 meter
(10–16 fot), 95 % typiskt
DGPS-noggrannhet (EGNOS): 3 meter
(10 fot) 95 % typiskt med DGPSkorrigering
Hastighetsnoggrannhet: 0,1 knop RMS i
stadigt läge
Dynamik: 6 g
*Noggrannheten försämras till 100 m 2DRMS
under det amerikanska programmet ”Selective
Availability Program”, utfärdat av DOD.
GPS 72H – Användarhandbok
Bilaga
Ström
Batterier: Två 1,5 V AA-batterier1
Källa: 8–35 V likström
Säkring: AGC/3AG – 2,0 A
Temperaturklassningen för GPS 72H kan
överskrida det användbara området för vissa
batterier. Alkaliska batterier kan spricka vid
höga temperaturer. Alkaliska batterier tappar en
stor del av sin kapacitet vid låga temperaturer.
Använd litiumbatterier när du använder
GPS 72H-enheten vid temperaturer under noll.
Omfattande användning av skärmbelysning
förkortar batteriets livslängd avsevärt.
1
DGPS: 3 m (10 fot) 95 % typiskt*
* WAAS-noggrannhet (Wide Area
Augmentation System) i Nordamerika.
Hastighet: 0,1 meter/sek i stadigt läge
Gränssnitt: Garmins egenutvecklade
(USB)
Datalagringslivslängd: Ingen
begränsning, inget minnesbatteri
krävs
Noggrannhet
GPS: 10 m (<33 fot) 95 % typiskt*
*Noggrannheten försämras till 100 m 2DRMS
under det amerikanska programmet ”Selective
Availability Program”, utfärdat av DOD, när
funktionen är aktiverad.
GPS 72H – Användarhandbok43
Bilaga
Programvarulicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA GPS
72H ACCEPTERAR DU ATT
FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär
körbar form för normal drift av produkten.
Äganderätten och de intellektuella immateriella
rättigheterna i och för Programvaran tillhör
Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller
någon del av den eller på något annat sätt
44
göra om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att
du inte kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
Överensstämmelseför­
klaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att denna GPS 72Hprodukt uppfyller de grundläggande kraven
och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv
1999/5/EG.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen
för din Garmin-produkt finns på Garmins
webbplats: www.garmin.com.
GPS 72H – Användarhandbok
Index
Index
A
Aktiv rutt, sida
använda kartan 18
avbryta navigering 19
lägga till waypoint 18
vända på rutt 18
aktiv sträcka 17
aktuell tid 25
Allmän, flik
belysningsinställning
24
läge 24
språkval 25
WAAS 24
ankringslarm 28
anpassade infofält 30
anslutning 38
Anslutning, flik
kommunikationsin­
ställningar 29
seriedataformat 29
USB 30
Astronomi, meny
jakt och fiske 23
sol och måne 23
återställa tripp 20
avstånd
mäta 14
B
bäring 30
batterier
batterisparläge 42
förvaring 2
installera ii
optimera
batteritiden 41
typ att använda 2
belysning 5
justera 5
tidsgräns 5
D
dator
ansluta till 40
kontrollera
anslutning 40
datum 25
distans och fart 26
djup 26, 31
djupt vatten 28
E
ENTER-knapp 3
F
färddator
återställa alternativ 20
fartfilter 26
fart genom vattnet 31, 37
G
Garmins
produktsupport ii
GO TO-knapp 9
GPS-informationssida
riktning upp/nord
upp 19
GPS-noggrannhet 42
GPS-simulator 19
GPS 72H
ansluta till dator 40
infofält 30
GPS 72H – Användarhandbok45
Index
nollställa 41
rengöra 41
specifikationer 42
grunt vatten 28
H
handrem 5
höjd 25
huvudmeny
alternativ 20–33
åtkomst till 13
huvudsidor
Aktiv rutt, sida 18
GPS-informationssida
19
kartsidan 14
kompassidan 16
motorvägssidan 17
I
ID-nummer för
enheten 23
infofält
ändra 14
beskrivningar 30
46
inställningsmeny
Allmän, flik 24
Anslutning, flik 29
Enheter, flik 25
Larm, flik 28
Position, flik 26
Tid, flik 25
J
jakt och fiske 23
K
kartpekare 14
kartreferenssystem 26
kartsidan
ändra i infofält 15
helskärmsbild 15
inställning av
sidlayout 15
mäta distans 14
orientering 15
zoomskala 14
knappar 3
kompassidan
ändra i infofält 17
bäringspekare 16
kontaktinformation ii
L
lägesikon 14
Larm, flik
ankringslarm 28
djupt vatten 28
grunt vatten 28
nära och
ankommer 28
ur kurs 28
larmade waypoints
lägga till 22
ta bort 23
larmning 22
larmningslista 22
M
magnetisk variation 27
MapSource
överföra rutter 40
GPS 72H – Användarhandbok
Index
överföra spår 40
överföra
waypoints 40
marin användning
anslutning 38
NMEA-anslutning
38
marinfäste
installera 34–37
MARK-knapp 3
markera en plats 6
mäta avstånd 15
mini-USB 1, 40
MOB-knapp 3
motorvägssidan
aktiv rutt 17
ändra i infofält 17
installation 17
spårlogg 17
N
navigera
rutt 12
sparat spår 11
stoppa 15
navigeringsknapp 3, 4
NMEA 29
koppling 39
nollställa GPS 72H 41
nollställa maxhastigheten
20
nordlig referens 27
Nord upp 19
ny plats 19
O
överensstämmelseförkla­
ring 44
P
PAGE-knapp 3
platsformat 26
produktregistrering i
programlicensavtal 44
projicera en waypoint 8
punkter 21
R
registrering i
rengöra enheten 41
returrutt 11
riktningsbild 26
riktning upp 19
RTCM 29
rutter
alternativ 22
ändra namn 12
kopiera 22
överföra 40
redigera 12
skapa 11
ta bort 22
S
satellitsignaler
signalstyrka 19
söka 5
serienummer ii
simulator 24
sol och måne 23
sommartid 25
spår
konfigurera 10
navigera 11
överföra 40
GPS 72H – Användarhandbok47
Index
rensa spårlogg 7
ta bort 21
specifikationer 42
språkinställning 25
ström-/datakabel 38
strömknapp 3, 4
summer 24
systeminformation 23
V
valfria tillbehör ii
vattentemperatur 33, 37
VMG 31, 37
T
temperatur 26
tid
datum 25
format 25
sommartid 25
tidszon 25
tillbehör ii
trippmätare 20
W
WAAS 24
waypoints
alternativ 21
överföra 40
projicera 8
redigera 7
skapa 7
söka efter
närmaste 21
ta bort 8
ta bort efter
symbol 22
U
ur kurs 28
USB 40
Z
zooma 3
zoomskala 14
48
GPS 72H – Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
September 2009
Artikelnummer 190-01119-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising