Garmin | GPSMAP 278 | User guide | Garmin GPSMAP 278 Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP 278 Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika
GPSMAP 278
®
odbiornik
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK)
0808 2380000 (wewnątrz UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkami podanymi poniżej, żadna część niniejszej instrukcji nie może być odtwarzana, kopiowana, przekazywana, rozpowszechniana,
przegrywana lub zachowywana na jakimkolwiek nośniku informacji bez uprzedniego pisemnego pozwolenia GARMIN Corporation. Niniejszym GARMIN udziela
pozwolenia na przegranie pojedynczej kopii tej instrukcji na dysk twardy lub inny elektroniczny nośnik informacji do wykorzystania dla celów własnych i na wydruk
jednego egzemplarza dla potrzeb własnych, pod warunkiem że taka elektroniczna lub wydrukowana kopia będzie zawierała pełny tekst niniejszych praw autorskich i
następnie, że jakiekolwiek nieautoryzowane rozpowszechnianie tej instrukcji będzie ściśle zabronione.
Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. GARMIN zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania swoich wyrobów oraz do zmiany
treści bez zobowiązywania się do informowania o takich zmianach jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Dodatkowe informacje na temat bieżących uaktualnień i inne
dodatkowe wiadomości dotyczące użytkowania i obsługi tego i innych produktów firmy GARMIN znajdziesz odwiedzając strony internetowe GARMIN.
Garmin®, GPSMAP®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart g2®, BlueChart®, City Navigator®, MapSource®, and See-Thru® są zarejestrowanymi znakami handlowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej podwykonawców i nie mogą być one wykorzystywane bez wyraźnego zezwolenia firmy GARMIN.
Polska wersja niniejszej instrukcji jest tłumaczeniem wersji angielskiej (Garmin part number 190-00691-00, revision B) i jest dostarczona jako udogodnienie. W razie
potrzeby należy odnieść się do najnowszej wersji oryginalnej instrukcji GPSMAP 278.
GARMIN NIE ODPOWIADA ZA POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POWSTAŁE W TRAKCIE TŁUMACZENIA.
Wprowadzenie > O Instrukcji
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie odbiornika Garmin GPSMAP 278.
GPSMAP 278 wykorzystuje sprawdzoną technologię odbiorników
GARMIN GPS i wszechstronne możliwości kartograficzne, dając
użytkownikowi urządzenie niezrównane w nawigacji morskiej.
Sprawdź, czy zawartość opakowania zgadza się z listą umieszczoną
na pudełku. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z dealerem Garmin.
O Instrukcji
Aby w pełni skorzystać z Twojego nowego odbiornika GPS,
zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu
zrozumienia cech użytkowych urządzenia. Dla Twojej wygody
instrukcja została podzielona na kilka części:
Wstęp - zawiera Spis Treści oraz informacje ogólne.
Rozpoczynamy - zawiera przegląd informacji o funkcjach
odbiornika, jego uruchamianiu, ustawianiu podświetlania. Zawiera
również symulację pomocną w poznaniu odbiornika.
Tryb Morski - zawiera informacje o nawigacji w Trybie Morskim
urządzenia GPSMAP 278.
Ekrany Trybu Morskiego - w części tej opisano główne ekrany
Trybu Morskiego.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Samochodowy - zawiera informacje o nawigacji w trybie
samochodowym urządzenia GPSMAP 278.
Strony Trybu Samochodowego - w części tej szczegółowo
opisano ekrany i funkcje Trybu Samochodowego, dla przykładu
ekrany podróży, tworzenie nowych waypointów.
Menu Główne - zawiera opis Menu Głównego oraz informacje o
konfigurowaniu urządzenia.
Używanie Echosondy - zawiera instrukcje o tym jak używać modułu
echosondy Garmin GSD 20 lub GSD 21 z Twoim urządzeniem
GPSMAP 278.
Dodatki - znajdziesz tu dane techniczne odbiornika, spis dostępnych
akcesoriów oraz informacje o systemie. Ponadto znajdziesz tam warunki
gwarancji i informacje o zasadach bezpiecznego używania odbiornika.
Uwagi i Wskazówki
Część instrukcji oznakowana tą ikoną i nazwą UWAGA
zawiera ważne uwagi, których nieprzestrzeganie może
doprowadzić do poważnego zranienia lub śmierci.
Część instrukcji oznakowana tą ikoną i nazwą
WSKAZÓWKA zawiera uwagi, których nieprzestrzeganie
może spowodować uszkodzenie odbiornika.
i
Wprowadzenie > Spis Treści
Spis Treści
Wprowadzenie.......................................................................i
Ekran Autostrady.................................................................... 52
Ekran Aktywnej Trasy............................................................ 54
Ekran Danych Pozycji............................................................ 55
O Instrukcji................................................................................. i
Konserwacja GPSMAP 278..................................................... iv
UWAGI....................................................................................... v
WSKAZÓWKI........................................................................... vi
Tryb Samochodowy...........................................................56
Rozpoczynamy.....................................................................1
Ekrany Trybu Samochodowego........................................63
Opis Urządzenia....................................................................... 1
Ładowanie Akumulatora GPSMAP 278.................................. 2
Włączanie lub wyłączanie GPSMAP 278................................ 3
Regulacja Podświetlania i Siły Głosu..................................... 3
Odbiór Sygnału Satelitów........................................................ 4
Używanie klawiatury w GPSMAP 278..................................... 7
Używanie GPSMAP 278........................................................... 8
Korzystanie z Trybu Symulatora........................................... 12
Tryb Morski.........................................................................13
Ekrany Trybu Morskiego........................................................ 13
Nawigacja do punktu docelowego........................................ 14
Wyszukiwanie obiektu........................................................... 17
Nawigacja Według Trasy....................................................... 22
Tworzenie i Używanie Waypointów . .................................... 28
Zarządzenie Śladami.............................................................. 38
Ekrany Trybu Morskiego....................................................42
ii
Ekran Mapy............................................................................. 42
Ekran Kompasu...................................................................... 49
Ekrany Trybu Samochodowego............................................ 56
Nawigacja Do Punktu Docelowego....................................... 57
Edycja Trasy.......................................................................... 61
Ekran Mapy............................................................................. 63
Ekran Bieżącej Trasy.............................................................. 64
Komputer Podróży................................................................. 65
Menu Główne......................................................................66
Zakładki Menu Głównego...................................................... 66
Zakładka GPS......................................................................... 67
Zakładka Trasa........................................................................ 67
Zakładka Punkty..................................................................... 68
Zakładka Ślady....................................................................... 68
Zakładka DSC......................................................................... 69
Zakładka Echosondy.............................................................. 71
Zakładka Alarmy..................................................................... 71
Zakładka Kalendarz................................................................ 73
Zakładka Astronomiczne....................................................... 74
Zakładka Komunikaty............................................................ 78
Zakładka Ekran....................................................................... 79
Zakładka Dźwięk..................................................................... 80
Zakładka Ustawienia.............................................................. 80
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Wprowadzenie > Spis Treści
Ustawianie i Używanie Echosondy...................................90
Włączanie Echosondy na Ekranie Mapy.............................. 90
Używanie Ekranu Echosondy............................................... 91
Opcje Zakładki Echosonda.................................................... 95
Interpretacja Działania Echosondy....................................... 99
Dodatek.............................................................................102
Dane Techniczne.................................................................. 102
Akcesoria Opcjonalne.......................................................... 103
Informacje Instalacyjne........................................................ 104
Co to jest WAAS/EGNOS/MSAS ?....................................... 109
System LORAN TD............................................................... 109
Układy Odniesienia i Formaty Pozycji.................................111
Wywołania DSC.................................................................... 112
Deklaracja Zgodności.......................................................... 117
Komunikaty........................................................................... 118
Opcje Pól Danych................................................................. 120
Warunki Licencji Oprogramowania.................................... 122
Rejestracja Produktu........................................................... 122
Warunki Gwarancji............................................................... 123
Postanowienia FCC.............................................................. 124
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
iii
Wprowadzenie > Konserwacja GPSMAP 278
Konserwacja GPSMAP 278
GPSMAP 278 wykonany jest z materiałów wysokiej jakości i nie
wymaga od użytkownika innych zabiegów niż czyszczenie.
Czyszczenie obudowy
Odbiornik należy czyścić używając miękkiej szmatki i delikatnych
detergentów, po czyszczeniu urządzenie należy wytrzeć do sucha.
Nie używaj silnych detergentów i rozpuszczalników, gdyż mogą one
uszkodzić plastikowe elementy.
Czyszczenie ekranu
Ekran urządzenia GPSMAP 278 należy czyścić używając miękkiej
tkaniny, czystej, wolnej od kurzu. Jeśli zachodzi potrzeba, można
użyć wody, alkoholu izopropylowego lub tkaniny do czyszczenia
szkła okularu. Ciecz należy nanieść w niewielkiej ilości na tkaninę i
delikatnie przetrzeć ekran urządzenia.
iv
Przechowywanie
Nie przechowuj urządzenia GPSMAP 278 w miejscach
długotrwale narażonych na wysokie temperatury (jak bagażnik
samochodu) gdyż może to spowodować trwałe jego uszkodzenie.
Ustawienia urządzenia i dane użytkownika (waypointy, trasy,
ślady) przechowywane są w pamięci typu flash, dzięki czemu
nie są one tracone przy braku zasilania. Mimo to, dobrą praktyką
jest wykonanie kopii danych poprzez ręczne ich zanotowanie
lub przesłanie do komputera (przy pomocy oprogramowania np.
MapSource).
Wpływ wody na urządzenie
GPSMAP 278 jest wodoodporny zgodnie ze standardem IEC 60529
IPX7. Oznacza to, że może zostać zanurzony na 1m pod wodę na
okres 30 minut. Zanurzenie na dłuższy czas lub większą głębokość
może spowodować uszkodzenie odbiornika. Należy pamiętać, aby
po kontakcie z wodą, dokładnie wytrzeć i osuszyć urządzenie zanim
zostanie podłączone do ładowania.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Wprowadzenie > Uwagi
UWAGI
Nie unikanie opisanych poniżej, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji,
może powodować wypadki lub kolizje, wynikiem których może być
utrata zdrowia lub życia.
W czasie instalacji urządzenia GPSMAP 278 w pojeździe umieść je w
bezpiecznym miejscu, aby nie przeszkadzało w obsłudze innych urządzeń,
w które wyposażony jest pojazd oraz aby nie ograniczało pola widzenia
kierowcy.
Nie ograniczaj
pola widzenia
kierowcy.
Nie montuj urządzenia w pobliżu
poduszek powietrznych.
Nie pozostawiaj
niezabezpieczonego
urządzenia na
kokpicie.
W czasie nawigacji porównuj informacje wyświetlane przez urządzenie
z innymi dostępnymi źródłami informacji, jak np.: znaki drogowe,
charakterystyczne punkty, czy mapy. Dla własnego bezpieczeństwa,
zawsze rozwiąż wszelkie problemy przez kontynuacją nawigacji. Kieruj
pojazdem z myślą o bezpieczeństwie. W czasie jazdy nie rozpraszaj uwagi
obsługą urządzenia i zachowaj pełną kontrolę nad warunkami drogowymi.
Zminimalizuj czas poświęcany na przeglądanie ekranu urządzenia i
korzystaj z komunikatów głosowych gdy to możliwe. Nie wprowadzaj
danych, nie zmieniaj ustawień, ani nie korzystaj z funkcji wymagających
zwiększonej uwagi w czasie kierowania pojazdem. Aby tego dokonać zjedź
z drogi dla zwiększenia Twojego bezpieczeństwa.
Urządzenie GPSMAP 278 zawiera baterię, którą można wyjmować z
urządzenia oraz ładować w urządzeniu. Nieprzestrzeganie poniższych uwag
może spowodować pożar lub chemiczny wyciek z baterii:
•
Nie wyjmuj baterii z urządzenia, nie nagrzewaj powyżej 60°C, nie
wkładaj jej do ognia.
• Zużytą baterię trzymaj z dala od dzieci.
• Wymieniaj tylko na baterię litowo-jonową GARMIN. Użytkowanie
innej baterii może spowodować eksplozję lub pożar.
• Jeśli potrzeba, skontaktuj się z firmą odpowiedzialną za utylizację,
aby bezpiecznie utylizować baterię.
Używaj elektronicznych map w GPSMAP 278 jako udogodnienie, nie
zastępują one autoryzowanych map rządowych. Oficjalne mapy morskie z
notami rządowymi zawierają wszystkie niezbędne informacje wymagane
podczas bezpiecznej nawigacji.
OSTRZEŻENIE: Produkt, jego opakowanie i elementy, zawierają związki chemiczne uznane w stanie Kalifornia za mogące powodować poronienia, uszkodzenia
płodu oraz zaburzenia płodności. Niniejsza informacja zamieszczona jest w zgodzie z postanowieniami California’s Proposition 65. Jeśli masz jakiekolwiek pytania
lub potrzebujesz dodatkowych informacji, odwiedź www.garmin.com/prop65.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
v
Wprowadzenie > Wskazówki
WSKAZÓWKI
Nie unikanie opisanych powyżej, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji,
może powodować wypadki lub kolizje, wynikiem których może być
utrata zdrowia lub uszkodzenie mienia.
Urządzenie GPSMAP 278 jest zaprojektowane tak, aby dostarczyć
informacji o sugerowanej trasie przejazdu. W trakcie kalkulacji nie są brane
pod uwagę warunki drogowe, korki, warunki pogodowe, czy inne czynniki
mające wpływ na bezpieczeństwo i czas podróży.
Globalny System Pozycjonowania (GPS) jest utrzymywany przez rząd
USA, który jest, jako jedyny, odpowiedzialny za pracę i dokładność
systemu. System może podlegać zmianom, które mogą wpływać na
dokładność i użyteczność sprzętu GPS, włączając w to odbiorniki GPS.
Mimo, iż produkt jest precyzyjnym urządzeniem nawigacyjnym, jego
wskazania mogą być nieprawidłowo użyte, lub zinterpretowane, a przez to
stać się niebezpieczne.
Używaj urządzenia GPSMAP 278 jako pomocy nawigacyjnej. Nie używaj
go w zastosowaniach wymagających precyzyjnych pomiarów kierunku,
dystansu, pozycji, czy dla celów topografii.
INFORMACJE O MAPACH: Jednym z celów firmy Garmin jest dostarczenie użytkownikowi możliwie najpełniejszej i najdokładniejszej kartografii, dostępnej
w przystępnej cenie. Korzystamy z kombinacji rządowych i prywatnych źródeł danych, które podawane są w informacjach o produkcie oraz komunikatach o
prawach autorskich, wyświetlanych w urządzeniu. Wszystkie źródła danych posiadają w pewnym stopniu niedokładne lub niekompletne dane. Ma to szczególne
znaczenie poza obszarem USA, gdzie pełne i dokładne dane, są niedostępne, lub zaporowo drogie.
vi
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Rozpoczynamy > Opis Urządzenia
Rozpoczynamy
Opis Urządzenia
GPSMAP 278 jest kompaktowym, uniwersalnym, kolorowym chartplotter’em z funkcjami nawigacji samochodowej - idealnym do
nawigacji na lądzie i wodzie. Ten przenośny GPS wyposażony jest w 256-kolorowy ekran TFT zapewniający idealną czytelność przy świetle
słonecznym, wbudowaną mapę bazową oraz funkcję autorutingu (automatycznego wyznaczania trasy) umożliwiającą prowadzenie zakręt
po zakręcie. GPSMAP 278 posiada wbudowaną mapę Europy City Navigator® NT Europe zawierającą nazwy ulic, punkty POI (włącznie z
hotelami, restauracjami, stacjami paliwowymi, bankomatami itp.). Dodatkowo urządzenie umożliwia wprowadzanie własnych punktów POI,
jak np. miejsca szkół, kamer bezpieczeństwa oraz informuje o zbliżaniu się do miejsca punktu POI.
Antena GPS
256-kolorowy wyświetlacz
TFT z podświetlaniem
Gdy nie korzystasz z
odbiornika, obróć antenę w
dół. Podczas korzystania
z odbiornika, antena
powinna być skierowania
do góry (jak na obrazku
obok). Zobacz “Dodatek”
na stronie 108 w celu
uzyskania infomacji o
zdejmowaniu anteny.
Akumulator. Naciśnij zatrzask, aby
wyjąć akumulator.
Złącze zasilania
zewn. i danych (pod
gumową osłoną)
Klawiatura z podświetlanymi przyciskami
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Złącze USB (pod
gumową osłoną)
Gniazdo kart pamięci
Numer seryjny
1
Rozpoczynamy> Ładowanie Akumulatora GPSMAP 278
Ładowanie Akumulatora GPSMAP 278
Przed użyciem urządzenia GPSMAP 278, należy naładować baterię.
Włóż końcówkę kabla zasilacza sieciowego do urządzenia aby
rozpocząć ładowanie. Możesz używać urządzenia podczas jego
ładowania (proces ładowania przebiega szybciej w przypadku
wyłączonego urządzenia).
Aby naładować akumulator urządzenia:
1. Unieś gumową osłonę zakrywającą złącze zasilania
zewnętrznego (z tyłu urządzenia). Położenie tego złącza
przedstawione jest na rysunku na str. 1.
2. Umieść końcówkę kabla w gnieździe w odbiorniku.
3. Jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego 220V, podłącz go do
gniazdka sieciowego. Jeśli korzystasz z kabla zasilającego
z gniazda zapalniczki, podłącz go do instalacji 12V.
Podłączając zasilanie zewnętrzne w samochodzie, zwróć
uwagę, aby kabel nie przeszkadzał w prowadzeniu pojazdu.
Proces ładowania rozpoczyna się zaraz po podłączeniu do
źródła zasilania zewnętrznego.
WSkazówka: Podczas ładowania możesz korzystać z
urządzenia, jednak pozostawienie go w Trybie Ładowania
przyspieszy proces ładowania.
Po włączeniu GPSMAP 278, wskaźnik źródła zasilania w zakładce
GPS pokazuje stan zużycia baterii (
), tryb ładowania baterii
(
) lub tryb użycia zewnętrznego źródła zasilania (
).
2
Użycie Trybu Ładowania baterii
Jeśli chcesz naładować baterię urządzenia, w chwili gdy nie jest ono
używane, możesz przejść w tryb ładowania baterii.
By przełączyć GPSMAP 278 w Tryb Ładowania baterii:
1. Podłącz GPSMAP 278 do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk POWER .
Urządzenie zamiast wyłączyć się, przełączy się w tryb
ładowania baterii.
WSKAZÓWKA: W Trybie Ładowania urządzenie cały czas pobiera
prąd z instalacji zasilania zewnętrznego. Gdy jest podłączone do
instalacji pojazdu lub łodzi, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora,
odłączaj kabel zasilający, gdy nie będziesz używał odbiornika przez
kilka dni.
Po wielokrotnym ładowaniu, akumulator litowo-jonowy traci
zdolność przechowywania energii. Gdy to zaobserwujesz, skontaktuj
się z przedstawicielem Garmin i zamów nowy akumulator.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Rozpoczynamy > Włączanie lub wyłączanie GPSMAP 278 i Regulacja Podświetlania i Siły Głosu
Włączanie lub wyłączanie GPSMAP 278
Przed włączeniem GPSMAP 278 upewnij się, że antena jest
obrócona do góry, tak jak to pokazano na stronie 1 oraz, że odbiór
sygnału satelitów nie jest niczym zakłócony - czysty widok nieba,
bez przeszkód mogących zakłócać odbiór sygnału satelitów.
Przy pierwszym włączeniu GPSMAP 278, odbiornik GPS musi
zakwizować sygnał satelitów, odebrać dane wymagane do określenia
aktualnej pozycji. Aby zapewnić poprawną inicjalizację, urządzenie
GPSMAP 278 jest fabrycznie ustawiony w Tryb AutoLocate
(Automatycznej Lokalizacji), który pozwala odbiornikowi na
“zlokalizowanie się” w każdym miejscu globu.
Aby włączyć lub wyłączyć GPSMAP 278:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER .
Gdy urządzenie włączy się, usłyszysz dźwięk i pojawi się
ekran z ostrzeżeniem.
Ekran z Ostrzeżeniem
2. Przeczytaj ostrzeżenie i naciśnij Enter aby kontynuować.
3. Aby wyłączyć GPSMAP 278, naciśnij i przytrzymaj przycisk
POWER .
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Regulacja Podświetlania i Siły Głosu
Aby poprawić widoczność obrazu na ekranie możesz ustawić
poziom podświetlania. Jeżeli używasz zewenętrznego głośnika (z
adapterem 12/24 Volt.) podłączonego pod GPSMAP 278, możesz
regulować poziom głośności wyjścia audio.
Aby zmienić poziom podświetlania lub poziom głośności:
1. Naciśnij krótko przycisk POWER .
2. Naciśnij PRZYCISK KURSORA W GÓRĘ, aby zwiększyć
poziom podświetlania lub w W DÓŁ, aby zmniejszyć. Naciśnij
W PRAWO, aby zwiększyć poziom głośności lub W LEWO,
aby zmniejszyć.
3. Naciśnij ENTER lub Quit aby zamknąć okno regulacji
Podświetlenia / Dźwięku.
Przybliżony pozostały czas pracy na akumulatorze oraz
wskaźnik zasilania zewnętrznego
Suwak Regulacji
Podświetlania
Suwak Regulacji
Poziomu Głośności
3
Rozpoczynamy> Odbiór Sygnału Satelitów
Odbiór Sygnału Satelitów
Po włączeniu GPSMAP 278, urządzenie automatycznie zaczyna
wyszukiwać satelity. Zakładka GPS pojawia się podczas
wyszukiwania przez odbiornik sygnałów i uzyskiwania nowej pozycji,
co powinno trwać kilka minut. Podczas wyszukiwania satelitów w
zakładce GPS wyświetlany jest status “Akwizycja Satelitów”.
W trakcie lokalizacji satelitów wyświetlane są pionowe słupki
informujące o mocy odbieranego sygnału, każdy satelita posiada
swój słupek z odpowiadającym mu numerem satelity. Numery
satelitów znajdują się pod słupkiem mocy satelitów, każdy satelita
posiada swój indywidualny numer. Numery powyżej 33 oznaczają
satelity WAAS/EGNOS.
Widok satelitów ukazuje na niebie pozycje każdej z satelitów,
określoną podczas ostatniej lokalizacji. Zewnętrzny okrąg ilustruje
horyzont, wewnętrzny okrąg to 45º ponad horyzontem, a punkt
centralny prezentuje pozycję bezpośrednio nad odbiornikiem. Istnieje
możliwość ustawienia widoku nieba na Track Up (obraz nieba wg.
aktualnego kursu), który powoduje, że górna część ekranu nieba
ustawia się wzdłuż aktualnego punktu docelowego trasy. Naciśnij
przycisk Menu aby zmienić konfigurację wyświetlania ekranu nieba.
WSKAZÓWKA: Podczas akwizycji satelitów na Ekranie Mapy
może być podawana nieprawidłowa lokalizacja (np. w Chinach).
Należy poczekać kilka minut, aby satelity zostały zlokalizowane
i określona aktualna lokalizacja.
Wyświetlanie statusu GPS
Zakładka GPS umożliwia wyświetlenie wizualizacji akwizycji
satelitów, statusu odbiornika oraz dokładności odbiornika. Widok
nieba i słupki mocy odbieranego sygnału ilustrują, które satelity są
widziane przez odbiornik oraz informują czy są one śledzone.
4
Słupki siły
sygnału
Widok
nieba
Stan
odbiornika
Wskaźnik
źródła
zasilania
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Rozpoczynamy > Odbiór Sygnału Satelitów
Proces aktywizacji satelitów mieści się w trzech etapach,
zobrazowanych graficznie na słupkach:
• Brak siły słupków sygnału—odbiornik wyszukuje sygnały
satelitów
• Białe słupki siły sygnału—odbiornik znalazł sygnały
satelitów i zbiera niezbędne dane
• Zielone słupki siły sygnału—odbiornik zebrał wymagane
dane z satelity.
Kiedy GPSMAP 278 zbierze dane z sygnału najlepiej widocznych
satelitów, wykona następnie proces lokalizowania. Pole stanu
informuje o aktualnym stanie odbiornika. Po ustaleniu pozycji
urządzenie uaktualnia lokalizację, datę i czas.
Stan Odbiornika
Pole Stanu Odbiornika pokazuje jeden z następujących stanów
odbiornika:
• Wyszukiwanie Satelitów—odbiornik szuka satelitów.
• AutoLocate—odbiornik szuka satelitów, dla których
almanach został już ustalony, może to trwać do kilku minut.
• Akwizycja Satelitów—odbiornik szuka satelitów i zbiera
z już widocznych dane, posługuje się danymi zebranymi
podczas ustalania ostatniej pozycji.
• Nawigacja 2D (2D GPS Location)—Zostały namierzone
przynajmniej trzy satelity o dobrej konfiguracji geometrycznej
i obliczona została pozycja w dwóch wymiarach (szerokość
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
•
•
•
•
•
i długość). 2D Różnicowe (2D Differential) pojawi się kiedy
odbierzesz poprawki różnicowe DGPS w trybie 2D, literka
‘D’ pokaże się w słupkach siły sygnałów, dla których zostały
odebrane poprawki.
Nawigacja 3D (3D GPS Location)—Zostały namierzone
przynajmniej cztery satelity o dobrej konfiguracji
geometrycznej i obliczona została pozycja w trzech
wymiarach - szerokość, długość i wysokość. 3D Różnicowe
(3D Differential) pojawi się, kiedy odbierzesz poprawki
różnicowe DGPS w trybie 3D (w słupkach siły sygnałów
satelitów dla których zostały odebrane poprawki pojawi się
literka D).
Utracony kontakt z satelitami (Lost Satellite Reception)—
Odbiornik utracił możliwość śledzenia satelitów i ustalenia
pozycji. Najprawdopodobniej sygnał jest tłumiony przez
budynki lub inne przeszkody.
Odbiornik Nieużyteczny (Receiver Not Usable)—
Odbiornik nie może odbierać sygnału, prawdopodobnie na
skutek zakłóceń lub nieprawidłowej pracy satelitów. Wyłącz
urządzenie i włącz ponownie.
Symulacja GPS (Simulating GPS)—Odbiornik jest w trybie
symulatora.
GPS Wyłączony (GPS Off)—Odbiornik GPS jest wyłączony.
5
Rozpoczynamy> Odbiór Sygnału Satelitów
Menu Opcji Zakładki GPS
Przyciśnij dwukrotnie przycisk Menu aby otworzyć Menu
Główne. Użyj Przycisków Kursora aby podświetlić zakładkę GPS.
Naciśnij Menu aby wywołać Menu Opcji zakładki GPS.
Wskazówki GPS
W czasie gromadzenia przez odbiornik informacji, lokalizacja
pokazana na mapie może nie zgadzać się z aktualną lokalizacją.
Kiedy odbiornik odbierze wystarczająco dużo informacji z satelitów,
na ekranie mapy pokaże się poprawna aktualna lokalizacja.
Kiedy w czasie podróży zostanie pokonanych ponad 600 mil (ok.
370 km) z wyłączonym odbiornikiem, ponowne jego uruchomienie i
zlokalizowanie może trawć dłużej niż normalnie.
Uruchom/Wyłącz Symulator (Start/Stop Simulator) - włącza /
wyłącza tryb symulatora.
WAAS/EGNOS Włączony/Wyłączony (WAAS On / Off) włącza/wyłącza odbieranie WAAS/EGNOS. Zobacz stronę 109
w “Dodatek” w celu uzyskania informacji o WAAS/EGNOS.
Obraz Nieba wg Północy/Obraz Nieba wg Aktualnego Kursu
(Track Up Skyview/North Up Skyview) - zmienia orientację
widoku nieba na zakładce między północą ku górze (north up) a
kierunkiem ruchu ku górze (track up).
Nowa Wysokość (New Altitude) - umożliwia ręczne
wprowadzenie aktualnej wysokości.
Nowa Pozycja (New Location) - umożliwia ręczne określenie
pozycji (na mapie) lub włączenie trybu AutoLocate.
6
Odbiornik GPS podczas nawigacji może utracić sygnał
satelitów w obrębie wysokich budynków, drzew, w tunelach i
w pomieszczeniach. W takich przypadkach przydatnym będzie
monitorowanie stanu odbiornika w zakładce GPS.
Aby dowiedzieć się więcej o systemie GPS, odwiedź stronę:
www.garmin.com/aboutGPS/.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Rozpoczynamy > Używanie klawiatury w GPSMAP 278
Używanie klawiatury w GPSMAP 278
.Przycisk PAGE/MODE
• Naciśnij, aby sekwencyjnie przełączać między
głównymi ekranami lub wyjść z podmenu.
• Naciśnij i przytrzymaj aby przełączyć miedzy
Trybem Morskim i Samochodowym.
Przycisk QUIT
• Sekwencyjnie przełącza główne ekrany w
odwrotnej kolejności. Przywraca poprzednią
wartość w polu wprowadzania danych.
Przycisk ENTER
• Naciśnij aby wybrać podświetloną opcję.
• Naciśnij i przytrzymaj aby zaznaczyć aktualną
pozycje jako waypoint.
Przycisk MENU
• Naciśnij aby wyświetlić menu opcji dla danego
ekranu
• Naciśnij dwukrotnie aby wywołać Menu Główne.
Przycisk POWER
• Naciśnij i przytrzymaj aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
• Naciśnij krótko aby wyregulować podświetlanie i
siłę głosu zewnętrznego głośnika.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Przycisk IN/OUT
• Naciśnij aby zmienić skalę mapy tak, by mniejszy
obszar był widziany bardziej szczegółowo lub
większy mniej szczegółowo
Przycisk KURSORA
• Naciskaj w górę, dół, lewo, prawo aby podświetlać
wybraną opcję i wybierać dane oraz używaj aby
przesuwać strzałkę na ekranie mapy.
Przycisk NAV/MOB
• Naciśnij aby wyświetlić menu nawigacyjne.
• W Trybie Morskim naciśnij i przytrzymaj aby
uaktywnić funkcję MOB.
W Trybie Samochodowym naciśnij i przytrzymaj
aby wyświetlić Ekran Następnego Zwrotu i
odtworzyć komunikat głosowy dla tego zwrotu.
Przycisk FIND
• Naciśnij aby uzyskać szybki dostęp do
wyszukiwania waypointów, miast, punktów
szczególnych, usług oraz innych elementów
wykorzystywanych w nawigacji.
7
Rozpoczynamy> Używanie GPSMAP 278
Używanie GPSMAP 278
Klawiatura GPSmap 278 zaprojektowana została tak, by umożliwić
szybkie i wygodne wybieranie funkcji nawigacyjnych oraz
wprowadzanie danych. W dalszej części instrukcji będziesz często
proszony o naciśnięcie jakiegoś przycisku lub podświetlenie pola na
ekranie. Gdy więc zostaniesz poproszony o naciśnięcie przycisku
- naciśnij go i szybko puść. Jeśli do uruchomienia jakiejś funkcji
potrzebne będzie przytrzymanie wciśniętego przycisku przez
określony czas - zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany. Gdy
pole na ekranie jest zaznaczone - podświetlone jest kolorem żółtym.
Pojęcia używane w dalszej części instrukcji:
• Podświetlanie—podświetlany obszar na ekranie, który
może być przesuwany Przyciskiem Kursora - W GÓRĘ/
DÓŁ/LEWO/PRAWO w celu zaznaczenia pola danych.
Przesunięcie kursora do danego pola umożliwia rozpoczęcie
wprowadzania danych lub wybrania wartości z listy.
• Pole—Element na ekranie, umożliwiający wprowadzenie danych
lub wybranie opcji. Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy
przesunąć kursor na pole używając Przycisku Kursora.
• Przycisk Graficzny—podświetl go używając Przycisku
Kursora i naciśnij ENTER by wprowadzić dane.
• Pasek Przewijania—gdy przeglądasz listę zbyt długą do
wyświetlenia na ekranie, po prawej stronie tej listy pojawia
się pasek przewijania. Aby przewinąć listę naciskaj Przycisk
Kursora - W GÓRĘ lub W DÓŁ.
8
• Wartość Domyślna (Default)—ustawienia domyślne
zapisane w pamięci . Możesz zmieniać ustawienia oraz
przywracać fabryczne ustawienia domyślne po wybraniu
Przywróć Domyślne (Restore Defaults).
Pole
Pole podświetlone kursorem
Przyciski Graficzne
Dane Kartograficzne
GPSMAP 278 dostarczany jest z załadowanymi mapami City
Navigator NT Europe v 9.0.
Opcjonalne dołączenie do urządzenia kart pamięci GARMIN z
wgranymi dodatkowymi mapami lub załadowanie ich oprogramowaniem
MapSource zwiększa uniwersalność GPSMAP 278. Dodatkowo
użyteczne będzie oprogramowanie MapSource BlueChart oraz BlueChart
g2, dzięki dodatkowym mapom wyświetlanych jest wiecej informacji, nie
zawartych na mapach standardowo wgranych do urządzenia.
Zobacz na stronę www.garmin.com/cartography/ w celu
sprawdzenia kompatybilnych produktów MapSource.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Rozpoczynamy > Używanie GPSMAP 278
Wybieranie Opcji i Wprowadzanie Danych
Aby wprowadzać dane i wybierać opcje należy użyć Przycisku
Kursora, którym podświetla się i wybiera konkretne opcje z
dostępnych menu. Aby wybrać lub zatwierdzić opcje, wpisane
nazwy i cyfry należy zaakceptować przyciskiem Enter, ich
wyboru dokonuje się Przyciskiem Kursora.
Aby zaznaczyć i aktywować opcję:
Aby opuścić menu lub powrócić do poprzedniego ustawienia:
Naciśnij QUIT. Przycisk QUIT cofa przez kolejno wybierane
opcje. Naciskając QUIT można powrócić aż do ekranu, z
którego rozpoczynałeś.
Aby zaznaczyć i aktywować przycisk graficzny:
Na ekranie z przyciskami graficznymi, używając Przycisku
Kursora podświetl żądany przycisk. Naciśnij ENTER.
1. Będąc na dowolnym ekranie, naciśnij przycisk MENU. Pojawi
się Menu Opcji z listą funkcji dostępnych dla tego ekranu.
Przycisk
Graficzny
2. Używając Przycisku Kursora - W GÓRĘ, DÓŁ, LEWO lub
PRAWO przesuń kursor podświetlając żądaną opcję.
3. Naciśnij ENTER aby aktywować wybraną opcję. Może się
pojawić kolejne okienko z dodatkowymi opcjami. Jeśli tak,
wybierz żądaną opcję i ponownie naciśnij ENTER.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Aby zaznaczyć aktualną pozycję jako waypoint, naciśnij i przytrzymaj
przycisk ENTER dopóki nie pojawi się Ekran Nowego Waypointu.
Aby wprowadzić dane w polu danych:
1. Używając Przycisku Kursora podświetl żądane pole danych
i naciśnij przycisk ENTER aby aktywować pole.
2. Naciskając Przycisku Kursora - W GÓRĘ lub W DÓŁ,
wybieraj litery. Naciśnij PRAWO aby przejść do następnego
znaku lub LEWO aby przejść do poprzedniego. Jeśli pole ma
kilka linii danych, przytrzymaj wciśnięty przycisk PRAWO aż
przejdziesz do kolejnej linii.
9
Rozpoczynamy> Używanie GPSMAP 278
Przywracanie Ustawień Domyślnych
Wprowadzanie
Danych
Możesz powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych dla
kolejnych Zakładek Menu Głównego: Ślad, Alarmy, Ekran, Dźwięk
i Ustawienia. By uzyskać więcej informacji odnośnie Menu
Głównego, zobacz rozdział “Menu Główne” począwszy od
strony 66.
Aby przywrócić ustawienia domyślne systemu:
WSKAZÓWKA: Aby usunąć całe pole danych, przesuń kursor
na pierwszy znak (pole znajdujące się najbardziej w lewo) i
naciśnij Przycisk Kursora - W LEWO.
3. Naciśnij Enter.
1. Naciśnij dwukrotnie Menu aby wywołać Menu Główne.
2. Użyj PRZYCISKU KURSORA aby podświetlić wybraną
zakładkę a następnie przyciśnij MENU aby otworzyć menu
opcji.
Nie wszystkie pola możesz zmieniać (np. pola daty i czasu). Gdy na
ekranie znajdują się takie pola, kursor pomija je.
Menu Opcji zakładki Ustawienia
3. Podświetl Przywróć Domyślne i naciśnij Enter.
10
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Rozpoczynamy > Używanie GPSMAP 278
Używanie Menu Głównego
Menu Główne umożliwia dostęp do różnych funkcji związanych
z zarządzeniem waypointami, systemem, nawigacją i interfejsem
użytkownika oraz do ustawień systemowych. Menu Główne jest
wywoływane poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku MENU na
dowolnym ekranie. By uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
“Główne Menu” na stronie 66.
Standardowo zakładki Menu Głównego są wyświetlane w postaci
ikon po lewej stronie ekranu. Możesz zmienić sposób wyświetlania
zakładek w Menu Głównym na format tekstowy.
Aby zmienić format wyświetlania Menu Głównego na
format tekstowy:
1. Podświetl zakładkę Ekran i naciśnij ENTER.
2. Przejdź na prawo w ustawienia Ekranu w Menu Główne i
naciśnij ENTER.
3. Zaznacz Tylko tekst i naciśnij ENTER.
Menu Główne
Aby wywołać i używać Menu Główne:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU aby otworzyć Menu Główne.
2. Naciskając PRZYCISK KURSORA W GÓRĘ lub W DÓŁ
podświetl zakładkę, którą chcesz zobaczyć. Zawartość
zakładki pojawia się natychmiast po jej podświetleniu. Aby
przejść do zakładki naciśnij PRZYCISK KURSORA W
PRAWO. Następnie naciskając W GÓRĘ i W DÓŁ będziesz
mógł wybierać poszczególne pola na zakładce.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
11
Rozpoczynamy> Korzystanie z Trybu Symulatora
Korzystanie z Trybu Symulatora
Zakładka GPS
Trybu Symulatora jest pomocny, gdy chcesz poćwiczyć obsługę
odbiornika w pomieszczeniu, gdzie sygnał z satelitów jest
niedostępny. Wszystkie waypointy i zaplanowane trasy utworzone
w Trybie Symulatora będą dostępne przy normalnym użytkowaniu.
Poniższy rozdział opisuje, jak używać Trybu Symulatora oraz
przedstawia podstawowe funkcje nawigacyjne.
WSKAZÓWKA: Nie próbuj nawigować w trybie symulacji.
Podczas pracy w trybie symulacji, moduł GPS jest wyłączony.
Wszelkie słupki siły sygnałów satelitarnych to tylko symulacje i
nie pokazują siły rzeczywistych sygnałów satelitarnych.
Aby włączyć Tryb Symulatora:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU aby wywołać Menu Główne.
2. Podświetl zakładkę GPS.
3. Naciśnij Menu aby otworzyć Menu Opcji Zakładki GPS.
4. Podświetl Uruchom Symulator i naciśnij Enter.
12
WłączenieTrybu Symulatora w zakładce GPS
Wprowadzanie Nowej Pozycji
Używaj Menu Opcji Zakładki GPS aby wprowadzać nową pozycję
od której rozpocznie się symulacja.
Aby wprowadzić nową pozycje przy użyciu mapy:
1. Podświetl zakładkę GPS w Menu Głównym.
2. Naciśnij przycisk Menu aby otworzyć Menu Opcji Zakładki
GPS.
3. Podświetl Nowa Pozycja i naciśnij Enter.
4. Podświetl Użyj Mapy i naciśnij Enter.
5. Użyj Przycisku Kursora aby przesunąć strzałkę w miejsce
przybliżonej pozycji i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Ekrany Trybu Morskiego
Tryb Morski
GPSMAP 278 dostarczany jest z załadowaną i poprawioną mapą bazową świata przedstawiającą linie brzegowe, drogi i sposób
ukształtowania Ziemi. Urządzenie jest kompatybilne z morskimi mapami BlueChart g2.
Ekrany Trybu Morskiego
Tryb Morski posiada pięć głównych ekranów: Mapy, Kompasy, Autostrady, Aktywnej Trasy, Danych Pozycji. Dodatkowy Ekran Sonaru
jest dostępny w przypadku dołączenia GSD 21 lub GSD 20. Zobacz “Ustawienia i Użytkowanie Echosondy” począwszy od strony 90 aby
uzyskać więcej informacji.
Ekran Mapy
Ekran Kompasu
Ektan Aktywnej Trasy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekran Autostrady
Ekran Danych Pozycji
13
Tryb Morski > Nawigacja do punktu docelowego
Nawigacja do punktu docelowego
Istnieje możliwość nawigacji do punktu docelowego używając
Ekranu Mapy. Podczas nawigacji widoczna jest różowa linia łącząca
Twoją pozycję z punktem docelowym lub następnym zwrotem na
Ekranie Mapy. Możesz używać Ekranu Mapy, Ekranu Kompasu lub
Ekranu Autostrady jako pomocy nawigacyjnej.
Menu Opcji Nawigacji
Naciśnij przycisk NAV aby otowrzyć Menu Opcji Nawigacji.
Do punktu docelowego możesz być nawigowany jedną z poniższych
metod:
• Wybierz punkt na mapie i naciśnij przycisk Nav (strona 15).
• Naciśnij przycisk Nav aby nawigować nową trasą używając
Menu Wyszukiwania lub poprzez zapisaną trasę bądź ślad
(strona 24).
• Naciśnij przycisk Find by wyszukać konkretnej pozycji oraz
utworzyć trasę nawigacji do tej pozycji (strona 17).
Tryb Morski oraz Tryb Samochodowy są podobne. Większość
opisanych tu funkcji jest również dostępna w Trybie
Samochodowym.
Menu Opcji Nawigacji
Nawiguj do punktu (Go To Point)—wybierz waypoint lub interesujący
Cię punkt do którego zostaniesz nawigowany (strona 15).
Nawigacja Według Trasy (Navigate Route)—wybierz trasę do
nawigacji (strona 24).
Nawigacja Według Śladu (Navigate Track - TracBack)—wybierz
zapisany ślad po którym zostaniesz nawigowany (strona 38).
MOB Człowiek Za Burtą (Man OverBoard)—tworzy waypint
MOB i nawiguje do tej pozycji (strona 16).
Zatrzymaj/Kontynuuj Nawigację (Stop/Resume Navigation)—
zatrzymaj lub kontynuuj nawigację (strona 15).
14
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Nawigacja do punktu docelowego
Nawigacja Bezpośrednia (Go To) do podświetlonego obiektu mapy:
punt do którego ma
 Podświetl
nawigować i naciśnij Nav.
Nawiguj do
 Podświetl
punktu i naciśnij Enter.
różową linią
 Podążaj
utworzoną na Ekranie Mapy.
Aby zatrzymać nawigację:
Nawigacji
 Podczas
Bezpośredniej naciśnij Nav.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Zatrzymaj
 Podświetl
Nawigację i naciśnij Enter.
Wznów Nawigację i naciśnij
 Podświetl
Enter aby kontynuować nawigację.
15
Tryb Morski > Nawigacja do punktu docelowego
Funkcja Człowiek Za Burtą (MOB)
Funkcja MOB (Man OverBoard) pozwala w sytuacji niebezpiecznej
na jednoczesne zaznaczenie aktualnej pozycji i uruchomienie do
tego punktu nawigacji bezpośredniej.
2. Naciśnij Enter aby potwierdzić rozpoczęcie nawigacji do
zaznaczonej pozycji MOB.
Aby uruchomić funkcję MOB:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Nav/Mob lub naciśnij
dwukrotnie Nav/Mob.
Gdy funkcja MOB zostanie aktywowana, tworzony jest waypoint
MOB o symbolu odpowiadającym sygnałowi „człowiek za burtą”
wg. Międzynarodowego Kodu Sygnałowego i jednocześnie
uruchomiona zostaje nawigacja bezpośrednia do tego punktu.
Do nawigacji do punktu MOB możesz używać dowolnego
ekranu nawigacyjnego. Punkt MOB jest zachowywany na liście
waypointów i może zostać usunięty jak każdy inny waypoint.
16
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Wyszukiwanie obiektu
Wyszukiwanie obiektu
Za pomocą Menu Wyszukiwania możesz wyszukać adresów, punktów: żywność i napoje, usługi paliwowe, hotele, banki, bankomaty,
miejscowości, sklepy, waypointy oraz inne interesujące Cię punkty (punkty POI). Aby otworzyć Menu Wyszukiwania naciśnij przycisk Find.
Menu Wyszukiwania składa się z poszczególnych kategorii np. Waypointy, Miejscowości, Skrzyżowania, Zakwaterowanie, Rekreacja itp.
Dodatkowe, różne kategorie pojawiają się w zależności od opcjonalnych map (BlueChart lub MapSource) dołączonych na karcie do urządzenia.
Aby wyszukać obiekt i nawigować do niego:
FIND aby otowrzyć
 Naciśnij
Menu Wyszukiwania.
katogorię i naciśnij
 Podświetl
Enter.
ENTER a następnie
 Naciśnij
wpisz nazwę obiektu/punktu.
obiekt/punkt z listy
 Wybierz
i naciśnij ENTER.
przycisk Nawiguj
 Podświetl
i naciśnij ENTER.
wzdłuż różowej linii
 Podążaj
utworzonej na Ekranie Mapy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
17
Tryb Morski > Wyszukiwanie obiektu
Wyszukiwanie Obiektu Względem Innych Pozycji
Funkcja Wyszukiwania obsługuje również funkcję znajdź z (find
from) umożliwiającą zmianę punktu odniesienia wyszukiwania na już
znaleziony element. Na przykład, szukasz Stref Zakazanych (Restricted
Areas) i w wynikach otrzymałeś rezultat Zakaz Kotwicowania (Anchoring
Prohibited). Jeśli podświetlisz tą pozycję i ponownie naciśniesz FIND
szukając kolejnego obiektu jako punkt odniesienia zobaczysz Z Zakaz
Kotwicowania (From Anchoring Prohibited). Funkcji tej możesz
użyć również aby wycentrować wyszukiwanie względem dowolnego
waypointa, punktu trasy, obiektu mapy czy stacji pływów.
Aby wyszukać obiekt względem innej pozycji na mapie:
1. Przesuń strzałkę na wybraną lokalizację na mapie i naciśnij
przycisk Find.
Aby wyszukać obiekt względem innego obiektu:
1. Aby wyszukać obiekt postępuj według kroków ze strony 17.
2. Naciśnij przycisk Find aby otworzyć Menu Wyszukiwania.
2. Wybierz kategorię i naciśnij przycisk Enter.
3. Wybierz kategorię i naciśnij ENTER, zostaną wyświetlone
obiekty znajdujące się w otoczeniu poprzednio wybranego
obiektu.
18
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Wyszukiwanie obiektu
3. W liście rezultatów wyszukiwania podświetl wybrany obiekt i
naciśnij przycisk Enter.
4. Naciśnij ENTER aby nawigować do wybranego obiektu.
Aby wyszukać obiekt względem innej pozycji:
1. Naciśnij przycisk Find.
2. Naciśnij MENU aby otworzyć menu opcji.
3. Podświetl Wokół innej pozycji i naciśnij Enter.
4. Wybierz pozycję odniesienia na mapie i naciśnij Enter. Na
liście wyświetlone zostaną obiekty, które są najbliższe nowej
pozycji na mapie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
19
Tryb Morski > Wyszukiwanie obiektu
Ostatnio Znalezione Obiekty
Na Ekranie Ostatnio Znalezione wyświetlana jest lista obiektów
jakie ostatnio zostały wyszukane.
3. Naciśnij przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
Aby pokazać ostatnio znalezione obiekty:
1. Naciśnij przycisk Find aby otworzyć Ekran Wyszukiwania.
2. Podświetl Ostatnio Znalezione i naciśnij Enter aby
otworzyć listę ostatnio znalezionych obiektów.
4. Wybierz Pokaż Historię Wyszukiwania aby pokazać listę
obiektów ostatnio wyszukiwanych.
LUB
Wybierz Pokaż Historię Nawigacji aby pokazać listę
obiektów do których nawigowałeś (poprzez użycie funkcji Idź
do).
5. Podświetl Usuń Punkt i naciśnij ENTER aby usunąć
podświetloną pozycję z listy ostatnio znalezionych.
20
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Wyszukiwanie obiektu
Ekran Informacji
Każdy obiekt na liście wyników wyszukiwania w Menu Szukaj
posiada Ekran Informacji. Na ekranie tym znajdują się różne
informacje na temat danego obiektu.
Aby zobaczyć informacje o obiekcie:
1. Podświetl żądaną pozycję na liście wyników wyszukiwania i
naciśnij Enter.
Pojawi się Ekran Informacji danego obiektu. Ekran ten posiada
zakładki. Zależnie od typu obiektu dostępne są dodatkowe opcje
takie jak zobaczenie obiektu na mapie, przeglądanie opisów
dostępnych dla map MapSource lub BlueChart, przeglądanie
wykresu pływów, listy map na zainstalowanej karcie pamięci oraz
przejście do kolejnej pozycji na liście wyników.
Opcje Menu Wyszukiwania
Aby zobaczyć dodatkowe opcje dla Menu Wyszukiwania naciśnij
przycisk FIND a następnie przycisk MENU.
Włącz Autouzupełnianie—automatycznie uzupełnia Menu
Wyszukiwania. Po wybraniu tej opcji pojawią się dwie kolejne:
Wyłącz Autouzupełnianie i Przywróć Domyślne.
Wokół Innej Pozycji—umożliwia wybranie pozycji względem
której odbywa się wyszukiwanie. Używając Przycisku Kursora
przesuń kursor mapy na żądaną pozycję i naciśnij ENTER.
Informacje o Mapach—pokazuje informacje o mapach
szczegółowych znajdujących się na karcie pamięci i umożliwia
wybranie, które mapy mają być wyświetlane na Ekranie Mapy.
Podczas nawigacji dostępne są dodatkowe opcje:
Wokół Zwrotu—jako punkt odniesienia do wyszukiwania
przyjmowany jest następny zwrot na trasie według której
nawigujesz.
Ekran Informacji
2. Naciśnij przycisk Page lub Quit aby wyjść z Ekranu
Informacji. Możesz również podświetlać przyciski ekranowe i
potwierdzać przyciskiem Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Wokół Celu—jako punkt odniesienia przyjmowany jest punkt
docelowy trasy.
Wokół Bieżącej Trasy—obiekty wyszukiwane są względem
aktywnej trasy.
21
Tryb Morski > Nawigacja Według Trasy
Nawigacja Według Trasy
Możesz tworzyć i zapisać do 50 odwracalnych tras, każda do 300 punktów.
Tworzenie Nowej Trasy
Za pomocą zakładki Trasa możliwe jest tworzenie tras w oparciu o Waypointy z Menu wyszukiwania lub obiektów z Ekranu Mapy.
Aby stworzyć trasę przy użyciu Menu Wyszukiwania:
22
zakładkę Trasa
 wPodświetl
Menu Głównym.
Menu aby otworzyć
 Naciśnij
menu opcji zakładki Trasa.
Nowa Trasa i
 Podświetl
naciśnij Enter.
Naciśnij Enter aby wyszukać
 obiekty
i dodać je do trasy.
OK i naciśnij ENTER
 Podświetl
aby dodać punkt do trasy.
krok 5 aby zdefiniować
 Powtarzaj
dodatkowe punkty trasy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Nawigacja Według Trasy
Aby stworzyć trasę przy użyciu mapy:
zakładkę Trasa
 wPodświetl
Menu Głównym.
Menu aby otworzyć
 Naciśnij
Menu Opcji zakładki Trasa.
Nowa Trasa i
 Podświetl
naciśnij Enter.
Edycja Na
 Podświetl
Mapie i naciśnij ENTER.
pozycję na mapie i
 Podświetl
naciśnij ENTER.
krok 5 aby zdefiniować
 Powtarzaj
dodatkowe punkty trasy.
WSKAZÓWKA: Jeśli wybierzesz miejsce na mapie, które nie jest opisane na mapie lub za pomocą Waypointa, w miejscu tym zostanie
utworzony nowy Waypoint. Naciśnij Enter na Ekranie Nowego Waypointa aby zapisać pozycję jako Waypoint i kontynuować dodanie tego
punktu do trasy. Możesz zmieniać ustawienia tego Waypointa jak dla każdego innego Waypointa.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
23
Tryb Morski > Nawigacja Według Trasy
Nawigowanie Zapisaną Trasą
Używaj opcji Nawigacja Według Trasy aby wybrać nawigację
według zapisanej trasy.
Aby nawigować zapisaną trasą:
1. Naciśnij przycisk NaV.
2. Podświetl Nawigacja Według Trasy i naciśnij Enter.
3. Podświetl trasę z listy i naciśnij Enter.
Aby nawigować nową trasą używając Menu Wyszukiwania:
1. Naciśnij przycisk Nav.
2. Podświetl Nawiguj Do Punktu i naciśnij Enter aby
otworzyć .
3. Podświetl Waypointy i naciśnij Enter.
4. Wybierz Waypoint z listy i naciśnij Enter aby otworzyć
Ekran Waypointu.
Wybierz trasę
z listy
Ekran Szczegółów Waypointa
5. Podświetl Nawiguj i naciśnij Enter aby rozpocząć
nawigację.
24
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Nawigacja Według Trasy
Edycja Trasy
Po stworzeniu trasy używaj Ekranu Trasy aby edytować, zmieniać
nazwę i wyświetlać punkty wybranej trasy.
Aby zmienić nazwę wybranej trasy:
1. Naciśnij dwa razy przycisk Menu aby otworzyć menu
główne. Podświetl zakładkę Trasa.
2. Użyj Przycisku Kursora aby podświetlić nazwę trasy i
naciśnij Enter.
3. Będąc w Ekranie Trasy podświetl pole nazwy trasy na górze
strony i naciśnij Enter.
Aby wyświetlić punkty trasy:
1. Naciśnij dwa razy przycisk Menu aby otworzyć Menu
Główne. Podświetl zakładkę Trasa.
2. Użyj Przycisku Kursora aby wybrać z listy Ekranu Trasa
wybraną trasę. Podświetl nazwę trasy i i naciśnij Enter.
3. Na Ekranie Trasy podświetl wybrany punkt trasy i naciśnij
Enter.
4. Na Ekranie Podglądu Punktu Trasy (Droga) przycisk
Następny podświetla następny punkt trasy na Ekranie
Trasa, Pokaż Mapę pokazuje wybrany punkt na Ekranie
Mapy, Save zapisuje punkt jako Waypoint (potwierdzenie
przyciskiem Enter. Jeśli punkt trasy jest Waypointem,
możesz zmieniać jego ustawienia (zobacz “Tworzenie i
Użytkowanie Waypointów” na stronie 28).
Po powrocie do Ekranu Punktu Trasy (Droga) następny punkt trasy
jest automatycznie podświetlany. Możesz wyświetlić każdy punkt
trasy poprzez naciskanie przycisku Enter.
Wpisz nową
nazwę tasy
Ekran Trasy
4. Wpisz nazwę trasy i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
25
Tryb Morski > Nawigacja Według Trasy
Aby dodać punkt do trasy:
1. Naciśnij dwukrotnie Menu aby wywołać Menu Główne.
Podświetl zakładkę Trasa.
2. Wybierz żądaną trasę i naciśnij Enter.
3. Podświetl wybrany punkt trasy na Ekranie Trasa, przed
punktem tym zostanie dodany nowy punkt trasy.
4. Naciśnij przycisk Menu.
5. Podświetl Wstaw Waypoint i naciśnij Enter. Otworzy się
Menu Wyszukiwania, w którym możesz wyszukać i wybrać
punkt aby dodać go do trasy.
6. Na Ekranie Podglądu Punktu podświetl OK i naciśnij Enter
aby dodać punkt do trasy.
26
Aby edytować trasę na mapie:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk Menu aby otworzyć Menu
Główne. Podświetl zakładkę Trasa.
2. Podświetl wybraną trasę i naciśnij Enter. Naciśnij Menu
aby otworzyć menu opcji Ekranu Podglądu Trasy.
3. Podświetl Edycja Na Mapie i naciśnij Enter.
4. Użyj Przycisku Kursora aby wybrać pozycję na różowej linii
trasy (linia trasy zmienia się na białą, gdy kursor znajduje się
nad danym obiektem) i naciśnij Enter.
5. Użyj Przycisku Kursora aby przenieść trasę do nowego
punktu i naciśnij Enter.
Edycja trasy na Mapie
6. Powtarzaj kroki od 4 do 6 aż dokonasz wszystkich żądanych
zmian. Aby dokończyć naciśnij QUIT.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Nawigacja Według Trasy
Istnieje możliwość wybrania informacji o Twojej podróży, w których
urządzenie GPSMAP 278 wyświetli oszacowane dane o podróży.
Aby zaplanować trasę:
1. Otwórz menu opcji Ekranu Podglądu Trasy.
2. Podświetl Planuj Trasę i naciśnij Enter.
Przejście na następny Waypoint
W menu opcji zakładki Trasa podświetl Ustawienia Tras i
naciśnij Enter aby ustawić Zaliczanie Waypointów. Wybierz
Odległość (naciśnij ENTER na polu wyboru) aby wpisać promień.
Kiedy znajdziesz się w obrębie określonego promienia urządzenie
GPSMAP 278 poprowadzi Cię do najlstępnego Waypointa.
Po wybraniu opcji Ręcznie możesz przejść do następnego
Waypointa w każdej chwili nawigacji trasą. Podczas nawigacji
trasą otwórz Ekran Aktywnej Trasy. Naciśnij Menu. Podświetl
Następny Waypoint i naciśnij Enter aby GPSMAP 278 zaczął
nawigację do następnego punktu w Twojej trasie.
Planowanie trasy
3. Wprowadź żądane dane w polach Prędkość, Zużycie Paliwa,
Czas Odjazdu (godzina i data odjazdu). Naciśnij Quit aby
powrócić do Ekranu Podglądu Trasy.
WSKAZÓWKA: Jednostką miary zużycia paliwa są „jednostki
na godzinę”. Zmiana ustawień jednostek miar w systemie (mile
lądowe, morskie, metryczne) nie ma wpływu na podaną wielkość
zużycia paliwa. Powinieneś podać wielkość zużycia paliwa w
oparciu o dostępne informacje o twoim pojeździe i zapamiętać w
jakich jednostkach podany jest parametr (np. galony czy litry).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
27
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Tworzenie i Używanie Waypointów
Garmin GPSMAP 278 może zapamiętać do 3000 alfanumerycznych
waypointów z możliwością zdefiniowania przez użytkownika
ikony, komentarza, wysokości, głębokości i temperatury dla
danego punktu. Waypointy mogą być tworzone przy użyciu trzech
podstawowych metod:
• Przycisk Enter —umożliwia szybkie zaznaczenie aktualnej
pozycji.
• Graficznie—umożliwia zdefioniowanie nowego waypointa
poprzez wskazanie kursorem pozycji.
• Ręczne Wprowadzanie Danych—umożliwia ręczne
wprowadzanie koordynat pozycji waypointa.
Zaznaczanie Aktualnej Pozycji
Przycisk ENTER w Garmin GPSMAP 278 umożliwia szybkie
„przechwycenie” Twojej aktualnej pozycji i zachowanie jej jako
waypoint. Aby zaznaczyć waypoint w ten sposób odbiornik musi
mieć ustaloną pozycję (2D lub 3D).
Aby zaznaczyć aktualną pozycję:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER dopóki nie pojawi
się Ekran Nowego Waypointa, a następnie zwolnij
przycisk. Waypoint będzie miał automatycznie przypisaną
czterocyfrową nazwę oraz domyślny symbol.
Ekran Nowego Waypointu
2. Aby zapisać waypoint z domyślną nazwą i symbolem
podświetl OK i naciśnij ENTER.
Aby zmienić którekolwiek dane na Ekranie Nowego
Waypointa, podświetl odpowiednie pole i naciśnij przycisk
ENTER. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian, podświetl
OK i naciśnij ENTER.
28
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Tworzenie waypointów na Ekranie Mapy:
Waypointy mogą być również szybko tworzone na Ekranie Mapy
przy pomocy kursora, który umożliwia utworzenie nowego
waypointa przez wskazanie dowolnej pozycji lub obiektu na mapie.
Gdy przesuniesz kursor nad obiekt mapy zobaczysz podświetlony
opis tego obiektu. GPSmap 278 wykorzystuje opisy obiektów
widoczne na mapie jako domyślną nazwę i symbol nowego
waypointa.
Aby utworzyć nowy waypoint wykorzystując Ekran
Mapy:
1. Używając Przycisku Kursora przesuń kursor nad żądaną
pozycję na mapie lub nad obiekt mapy.
2. Naciśnij krótko ENTER aby „przechwycić” pozycję kursora.
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz ENTER zaznaczysz swoją
aktualną pozycję, a nie pozycję kursora mapy.
Jeśli miałeś podświetlony obiekt mapy, po naciśnięciu
ENTER wyświetlony zostanie jego Ekran Informacji.
Używając Przycisku Kursora podświetl Zapisz (Save) i
naciśnij ENTER aby utworzyć nowy waypoint.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekran Informacji o Obiekcie Mapy
3. Pojawi się Ekran Nowego Waypointa. Aby zapisać waypoint z
domyślną nazwą i symbolem podświetl OK i naciśnij ENTER.
Aby zmienić którekolwiek dane na Ekranie Nowego
Waypointa, podświetl odpowiednie pole i naciśnij przycisk
ENTER. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian, podświetl
OK i naciśnij ENTER.
29
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Tworzenie waypointa przez wprowadzanie Koordynat
Możesz ręcznie wprowadzać współrzędne pozycji (koordynaty)
aby stworzyć waypoint. Metoda ta jest użyteczna przy tworzeniu
waypointa o specyficznej długości i szerokości geograficznej.
Aby utworzyć nowy waypoint wprowadzając
koordynaty pozycji:
1. Naciśnij Enter aby utworzyć nowy waypoint. Nowy
waypoint zostanie utworzony z nazwą odpowiadającą
kolejnemu numerowi punktu oraz na pozycji jaką odbiornik
ostatnio ustalił.
2. Na Ekranie Nowego Waypointa podświetl pole Pozycja i
naciśnij Enter.
3. Używając Przycisku Kursora wprowadź żądane
współrzędne pozycji i naciśnij przycisk ENTER aby
zakończyć.
30
Aby zmienić inne dane punktu na Ekranie Nowego
Waypointa podświetl odpowiednie pole i naciśnij ENTER. Po
wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian, podświetl OK i naciśnij
ENTER.
Przeglądanie i Edycja Waypointów
Gdy utworzyłeś i zapisałeś waypoint, możesz modyfikować go,
przeglądać, zmienić nazwę, przenieść lub usunąć korzystając z
ekranów Przeglądu Waypointa oraz Edycji Waypointa.
Aby wywołać Ekran Przeglądu Waypointa:
Podświetl żądany waypoint na Ekranie Mapy i naciśnij
Enter aby wyświetlić Ekran Przeglądu Waypointa. Jeśli
waypoint umieszczony jest na obiekcie mapy, Ekran
Przeglądu Waypointa będzie zawierał dodatkowe zakładki
z informacjami o danym obiekcie mapy (np. dane map
MapSource lub BlueChart).
Ekran Podglądu Waypointu
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Aby wywołać Ekran Edycji Waypointa:
1. Podświetl zakładkę Punkty (Points) w Menu Głównym i
wybierz waypoint z listy.
Zakładka Punkty
2. Naciśnij Enter aby otworzyć Ekran Edycji Waypointa.
Aby dodać nowy waypoint na końcu trasy:
1. Otwórz Ekran Edycji Waypointa i naciśnij Menu.
Ekran Edycji Waypointa
2. Wybierz Dodaj Do Trasy. Pojawi się Okno wyboru Trasy.
WSKAZÓWKA: Jeśli waypoint jest punktem mapy, map
MapSource lub BlueChart, Ekran Edycji Waypointa nie pokazuje
innych informacji zawartych na dodatkowych mapach.
Dodawanie Waypointa do Trasy
Użyj opcji Dodaj Do Trasy (Append to Route) aby dodać
wybrany waypoint na końcu trasy. Opcja ta jest dostępna tylko w
przypadku, kiedy nie wykonujesz nawigacji. Kiedy nawigujesz do
miejsca docelowego, dostępna jest opcja Dodaj Do Bieżącej Trasy
(Append to Current Route) a waypoint jest dodawany do bieżącej
trasy przed punktem przeznaczenia.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
3. Podświetl żądaną trasę lub wybierz opcję Nowa Trasa i
naciśnij Enter.
4. Podświetl OK i naciśnij Enter aby zapisać waypoint.
31
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Uśrednianie pozycji Waypointa
Uśrednianie pozycji sprawia, że urządzenie dokonuje kilkakrotnego
pomiaru pozycji dla waypointa rekalkulując dane dla większej
dokładności pomiaru.
WSKAZÓWKA: Aby uśrednić pozycję waypointa, odbiornik
musi być zlokalizowany i odbierać sygnały satelitów.
Aby uśrednić pozycję Waypointa:
1. Otwórz Ekran Edycji Waypointa i naciśnij Menu.
2. Wybierz Uśrednianie Pozycji i naciśnij Enter. Pojawi się
okno Uśredniania Pozycji. Kolejne pola okna zmieniają się
wraz z postępem uśredniania pozycji waypointa.
3. Naciśnij Enter aby zapisać pozycję.
32
Projektuj Waypoint
Waypoint może zostać utworzony poprzez „zaprojektowanie” nowej
pozycji, czyli podanie odległości i namiaru do określonej pozycji.
Aby utworzyć nowy waypoint projektując jego pozycję:
1. Utwórz waypoint. Nowy waypoint zostanie utworzony z
nazwą odpowiadającą kolejnemu numerowi punktu oraz na
pozycji jaką odbiornik ostatnio ustalił.
2. Podświetl zakładkę Punkty w Menu Głównym i wybierz
waypoint. Naciśnij ENTER.
3. Naciśnij Menu aby otworzyć menu opcji Ekranu Nowego
Waypointa.
4. Podświetl Projektuj Waypoint i naciśnij Enter.
Menu Projektowania Pozycji
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
5. Aby zmienić pozycję odniesienia, względem której chcesz
zaprojektować nowy waypoint, podświetl pole Z (From) i
naciśnij ENTER.
6. Wybierz punkt, względem którego chcesz zaprojektować
nowy waypoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
“Wyszukiwanie Obiektu” na stronie 17.
7. Aby zmienić odległość nowego waypointu od punktu
odniesienia, podświetl pole Odległość (Distance) i naciśnij
ENTER. Używając Przycisku Kursora wprowadź żądaną
odległość i naciśnij ENTER.
Aby zmienić namiar na nowego waypointu względem punktu
odniesienia, podświetl pole Namiar (Bearing) i naciśnij
ENTER. Używając Przycisku Kursora wprowadź żądany
namiar i naciśnij ENTER.
8. Gdy wprowadziłeś już wszystkie wymagane dane, podświetl
Zapisz (Save) i naciśnij Enter.
9. Wprowadź inne żądane zmiany w danych nowego waypointu
(takie jak nazwa czy symbol), następnie podświetl OK i
naciśnij ENTER.
Edycja Waypointa
Zakładka Punkty jest zakładką stworzoną przez użytkownika
zawierającą waypointy zapisane w pamięci. Możesz zmieniać
nazwę, edytować, kasować (pojedynczo oraz grupowo) i wyświetlać
dane waypointów.
Liczba zapisanych oraz dostępnych waypointów jest wyświetlona w
dolnej części zakładki Punkty. Waypointy są posortowane alfabetycznie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Zakłada Punktów Użytkownika
Aby nawigować do celu (Go To) z Zakładki Punkty:
1. Wybierz zakładkę Punkty w Menu Głównym a następnie
podświetl zakładkę Użytkownik.
2. Podświetl żądany waypoint z dostępnej listy.
3. Naciśnij przycisk Nav aby otworzyć Menu Nawigacyjne.
Podświetl Nawiguj <Nazwa pozycji> i naciśnij Enter.
Aby edytować waypoint:
1. Otwórz Ekran Edycji Waypointa.
2. Podświetl nazwę. symbol lub inne pole waypointa, które
chcesz zmienić i naciśnij Enter.
3. Używąjc Przycisku Kursora wybierz symbol lub wprowadź
dane do odpowiednich pól a następnie naciśnij Enter.
33
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Aby stworzyć kategorię:
Pole symbolu
Pole nazwy
1. Będąc na którejkolwiek stronie waypointa lub w zakładce
Punkty naciśnij Menu aby otworzyć menu opcji.
2. Wybierz Edycja Kategorii i naciśnij Enter.
3. Naciśnij Dodaj i naciśnij Enter.
Ekran Edycji Waypointa
Aby edytować waypoint kolejny na liście:
1. Podświetl Następny i naciśnij Enter. Pojawi się lista
waypointów z podświetlonym kolejnym waypointem.
2. Naciśnij Enter aby wyedytować wybrany waypoint.
Organizowanie Waypointów
Możesz organizować wprowadzone waypointy w kategorie, ułatwi
to zarządzenie waypointami. Dla przykładu, możesz stworzyć
kategorię Wakacje, w której zapiszesz wszystkie waypointy
używane w trakcie Twoich wakacji. Po wakacjach możesz usunąć
wszystkie waypointy w tej kategorii. Możesz stworzyć do 15
kategorii.
34
Wprowadzanie nowej kategorii
4. Użyj Przycisku Kursora aby wprowadzić nazwę dla
kategorii.
5. Podświetl Zapisz i naciśnij Enter.
Aby przypisać kategorię do waypointa:
1. Otwórz Ekran Edycji Waypoina. (Możesz również zmienić
kategorię na Ekranie Nowego Waypointa)
2. Wybierz pole Kategoria i naciśnij Enter.
3. Wybierz kategorię, do której chcesz przypisać dany waypoint
i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Wybierz
kategorię, do
której chcesz
przypisać
waypoint.
Ekran Waypointa
Aby usunąć kategorię:
1. Będąc w otwartym oknie Kategoria Waypointów podświetl
kategorię, którą chcesz usunąć i naciśnij Menu.
Usuwanie Waypointów
Możesz usunąć waypointy z listy waypointów w zakładce
Punkty lub na stronach waypointów, użyj Przycisku Kursora aby
podświetlić przycisk ekranowy Usuń i naciśnij Enter.
WSKAZÓWKA: Waypoint usunięty z listy jest również
trwale usuwany z pamięci odbiornika. Zaleca się robienie
kopii ważnych waypointów na komputerze (przy pomocy
programu Trip & Waypoint Manager) lub zanotowanie danych
waypointów.
Aby usunąć waypoint w zakładce Punkty - Użytkownik:
1. W zakładce Punkty użyj Przycisku Kursora aby podświetlić
waypoint, który chcesz usunąć.
2. Naciśnij Menu podświetl Usuń Waypoint i naciśnij Enter.
Pojawi się okno potwierdzenia usunięcia.
2. Wybierz Usuń Kategorię i naciśnij Enter.
3. Naciśnij ponownie Enter aby usunąć kategorię.
3. Naciśnij Enter aby potwierdzić.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
35
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
Aby usunąć waypointy według symbolu lub kategorii:
1. Będąc w zakładce Użytkownika zakładki Punkty podświetl
waypoint aby go skasować i naciśnij Menu.
2. Podświetl Usuń wg Symbolu lub Usuń wg Kategorii i
naciśnij Enter.
3. Podczas usuwania wg symbolu podświetl symbol waypointa,
którego chcesz usunąć i naciśnij Enter. Podczas usuwania
wg kategorii wybierz z listy kategorię, którą chcesz usunąć i
naciśnij Enter.
4. Aby potwierdzić podświetl OK i naciśnij Enter. Wybierz
Anuluj lub naciśnij Quit aby wyjść bez usuwania waypointa.
Aby usunąć waypointy według odległości:
1. Będąc w zakładce użytkownika podświetl waypoint który
chcesz usunąć i naciśnij Menu.
2. Podświetl Usuń wg Odległości i naciśnij Enter.
3. Podświetl Mniej Niż lub Więcej niż i wpisz odległość
używając Przycisku Kursora.
4. W polu Z (From) możesz wybrać waypoint lub punkt
informacyjny mapy (punkt POI). Podświetl pole Z i naciśnij
Enter. W Menu Wyszukiwania wybierz pozycję i naciśnij
Enter. Podświetl OK i naciśnij Enter.
5. Podświetl Usuń i naciśnij Enter aby usunąć wszystkie
waypointy zawierające się w określonej pozycji. Wybierz
Anuluj lub naciśnj Quit aby wyjść bez usuwania waypointa.
36
Zakładka Ostrzegawcze (Proximity)
Zakładka Ostrzegawcze (Proximity) zakładki Points (Punkty) pozwala
zdefiniować okrąg alarmu dookoła pozycji zapamiętanego waypointu.
Okrąg alarmu może być wykorzystany jako pomoc w unikaniu raf,
skał lub stref zakazanych. Możesz utworzyć do 100 waypointów
„niebezpiecznych” z okręgiem o maksymalnym promieniu 99,99
jednostek (mil morskich, mil lądowych lub kilometrów).
Jeśli okrąg alarmu jednego punktu nachodzi na już istniejący okrąg
alarmu, pojawi się komunikat Obszary niebezpieczeństwa pokrywają
się (Proximity Overlaps Another Proximity Waypoint). Nawigując w
obszarze zdefiniowanych punktów niebezpiecznych zwróć szczególną
uwagę, gdyż alarm zostanie uruchomiony tylko raz. Jeśli wprowadzisz
nakładające się okręgi alarmów, zostaniesz ostrzeżony tylko o
przekroczeniu okręgu alarmu najbliższego waypointu.
Aby włączyć lub wyłączyć alarm punktów ostrzegawcze:
1. Podświetl zakładkę Punkty w Menu Głównym a następnie
wybierz zakładkę Ostrzegawcze (Proximity).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Tworzenie i Używanie Waypointów
2. Użyj Przycisku Kursora aby podświetlić pole poniżej opisu
Alarm Punktów Ostrzegawczych i naciśnij Enter.
3. Wybierz żądane ustawienie - Zał. (ON) lub Wył. (OFF) - i
naciśnij Enter.
Aby dodać waypoint do listy Ostrzegawcze (Proximity):
1. Będąc na zakładce Ostrzegawcze (Proximity), używając
Przycisku Kursora podświetl pustą linię na liście punktów i
naciśnij ENTER. Pojawi się Menu Szukaj.
2. Wybierz żądany waypoint lub obiekt mapy. Podświetl OK i
naciśnij ENTER aby wybrać dany punkt.
3. Podświetlone zostanie pole odległości. Naciśnij ENTER aby
rozpocząć wprowadzanie promienia okręgu alarmu.
4. Używając Pryzcisku Kursora wprowadź żądaną wielkość
odległości (do 99.99 jednostki) i naciśnij ENTER.
Aby usunąć jeden lub wszystkie punkty niebezpieczne
z listy:
1. Przejdź na zakładkę Ostrzegawcze (Proximity) zakładki
Points (Punkty).
2. Używając Przycisku Kursora podświetl żądany waypoint i
naciśnij Menu.
Menu Opcji Zakładki Punkty Niebezpiczene
3. Aby usunąć tylko zaznaczony punkt, podświetl opcję Usuń
Punkt (Remove Point) i naciśnij przycisk ENTER.
Aby usunąć wszystkie punkty z listy, wybierz opcję Usuń
Wszystkie (Remove All) i naciśnij przycisk ENTER.
4. Używając Przycisku Kursora podświetl OK i naciśnij
ENTER aby potwierdzić usuwanie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
37
Tryb Morski > Zarządzenie Śladami
Zarządzenie Śladami
GPSMAP 278 podczas podróży rysuje na Stronie Mapy punktowo
pokonywaną trasę lub rejestruje informacyjną ścieżkę (track log).
Zostawiane na mapie punkty informacyjnej ścieżki zawierają czas i
lokalizację dla każdego punktu.
Trasa zaczyna być rejestrowana zaraz po ustaleniu pozycji
urządzenia GPSMAP 278. Dla uzyskania lepszych rezultatów
wyczyść zarejestrowane wcześniej ślady, w przypadku wyczerpania
miejsca starsze punkty śladów są nadpisywane przez nowe punkty.
Zajęcie procentowe użycia pamięci śladu aktywnego wyświetlana jest w
zakładce Aktywny (Active) zakładki Ślad (Track). Po wyczyszczeniu
śladu użycie pamięci śladu aktywnego wskazuje 0%. Kiedy wskazywana
jest wartość 100%, najstarsze punkty trasy zastępowane są nowymi
punktami (przy włączonej opcji Zawijanie (Wrap) dla Trybu Zapisu
(Record Mode)). Aby uniknąć utraty punktów śladu zapisuj ślad po
osiągnięciu 99% użycia pamięci aktywnego śladu.
Ustawienia i zapisywanie Śladów
Zanim użyjesz funkcji Nawiguj wg Śladu (Navigate Track) musisz
zapisać ślad. W odbiorniku możesz przechowywać do 15 zapisanych
śladów.
Aby przejść do zakładki Ślad (Track):
1. Naciśnij dwukrotnie MENU aby wywołać Menu Główne.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl zakładkę Ślad.
38
Zakładka Aktywne zakładki Ślad
Tryb Zapisu(Record Mode)—Zawijanie (Wrap) - po zapełnieniu
pamięci śladu aktywnego najstarsze punkty są nadpisywane
przez najnowsze. Wypełnianie (Fill) - zapisuje ślad aktywny tylko
do momentu zapełnienia pamięci. Wył. (Off) - ślad aktywny nie
jest rejestrowany.
Interwał (Interval)—Odległość (Distance) - rejestruje punkty
śladu co określony odcinek przebytej drogi (np. co 100m).
Czas (Time) - rejestruje punkty co określony czas (np. co 10s).
Rozdzielczość (Resolution) - rejestruje ślad bazując na podanej
rozdzielczości. Im większa rozdzielczość (mniejsza wartość),
tym więcej punktów jest używanych do tworzenia śladu.
Kolor (Color)—wybierz kolor śladu pokazywanego na mapie.
Wartość (Value)—wartość dla ustawień z pola Interwał
(Interval). Zależnie od wybranego ustawienia możesz
wprowadzić odległość, czas lub rozdzielczość.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Zarządzenie Śladami
Aby skasować ślad aktywny:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU aby wywołać Menu Główne.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl Ślad, a następnie
zakładkę Aktywny.
Aby zapisać część śladu aktywnego:
1. Będąc w zakładce Aktywny wybierz Zapisz i naciśnij
Enter.
2. Aby zapisać tylko część śladu, po pojawieniu się komunikatu,
podświetl Nie i naciśnij Enter.
3. Wybierz punkt początkowy i naciśnij Enter.
Kasowanie śladu aktywnego
3. Używając Przycisku Kursora podświetl przycisk Usuń
(Clear) i naciśnij ENTER.
4. Podświetl przycisk OK i naciśnij ENTER. Naciśnij QUIT aby
opuścić Menu Główne.
4. Wybierz punkt końcowy i naciśnij Enter.
Aby zapisać cały ślad aktywny:
1. Używając Przycisku Kursora podświetl Track (Ślad), a
następnie zakładkę Active (Aktywny).
2. Używając Przycisku Kursora podświetl przycisk Zapisz
(Save) i naciśnij ENTER.
3. Pojawi się okienko z zapytaniem, czy zapisać cały ślad
aktywny. Podświetl Tak (Yes) i naciśnij przycisk ENTER.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
5. Podświetl OK i naciśnij Enter aby zapisać ślad.
39
Tryb Morski > Zarządzenie Śladami
Zapisane Ślady
Zakładka Zapisane (Saved) zawiera listę wszystkich zapisanych
śladów znajdujących się w pamięci odbiornika. Naciśnij MENU aby
wywalać Menu Opcji tej zakładki.
Pokaż na Mapie (Review on Map) - wyświetla podświetlony ślad
na podkładzie mapy.
TracBack - uruchamia nawigację wg. śladu. Możesz nawigować
od punktu początkowego do końcowego śladu lub odwrotnie.
Więcej informacji na temat funkcji TracBack znajdziesz w
rozdziałach „Nawigacja w Trybie Morskim / Samochodowym” w
części „Podstawy Obsługi”.
Usuń Ślad (Delete Track) - usuwa podświetlony ślad z pamięci.
Usuń (Delete All) - usuwa wszystkie zapisane ślady znajdujące
się w pamięci odbiornika.
40
Aby edytować ślad:
1. Podświetl zakładkę Ślady (Track) w Menu Głównym a
następnie wybierz zakładkę Zapisane (Saved).
2. Wybierz ślad, który chcesz edytować i naciśnij Enter.
3. Podświetl pole Nazwa (Name) i naciśnij Enter. Użyj
Przycisku Kursora aby zmienić nazwę i naciśnij Enter.
4. Wybierz wybrany kolor wyświetlania śladu na mapie.
5. Podświetl pole obok napisu Pokaż Na Mapie i naciśnij
Enter aby pokazać ślad na mapie.
6. Aby rozpocząć nawigację powrotną po śladzie podświetl
TracBack i naciśnij Enter.
7. Aby pokazać ślad na mapie podświetl Mapa i naciśnij
Enter. Naciśnij przycisk Quit aby powrócić do zakładki
Ślady.
8. Podświetl OK i naciśnij Enter aby zapisać ślad.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Morski > Zarządzenie Śladami
Nawigacja Według Śladu
Możesz zapisać zostawiony ślad by użyć go do nawigacji według
śladu, podczas której redukuje się ilość zwrotów w trasie do 300.
Po rozpoczęciu nawigacji wg śladu zostaniesz poprowadzony
do najstarszego punktu śladu. Przed rozpoczęciem nawigacji
wskazanym jest usunięcie aktualnie zarejestrowanego śladu.
Wymagane jest zapisanie aktywnego śladu przed rozpoczęciem
nawigacji według śladu (TracBack).
Aby rozpocząć Nawigację wg Śladu (TrackBack) przy
użyciu przycisku Nav:
1. Naciśnij przycisk Nav, podświetl Nawigacja wg Śladu
(Navigate Track) i naciśnij Enter.
2. Podświetl ślad wg którego chcesz nawigować i naciśnij Enter.
Wybór zapisanego śladu
3. Użyj Przycisku Kursora aby wybrać punkt do którego
chcesz nawigować (TracBack) i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Wskazówki do nawigacji wg śladu (TracBack)
Po rozpoczęciu nawigacji typu TracBack, GPSMAP 278 dzieli trasę
na segmenty. Tworzonych jest maksymalnie 300 tymczasowych
zwrotów, tak aby dopasować trasę do najbardziej znaczących
miejsc i obiektów zawartych na trasie Twojego śladu. Nawigacja
przeprowadzona będzie w możliwie najbliższych miejscach
zostawionego śladu. Aby poprawnie wykorzystać opcję nawigacji
wg śladu (TracBack), zapamiętaj poniższe wskazówki:
• Zawsze czyść pamięć śladu aktywnego przed dokonaniem
nawigacji do punktu rozpoczęcia trasy (jak np. port lub obóz).
• Opcja Tryb Zapisu zakładki śladu Aktywny powinna być
ustawiona na Wypełnianie lub Zawijanie.
• Jeśli opcja Interwał (Interval) aktywnego śladu jest ustawiona na
Czas (Time), nawigacja wg śladu może nie dokładnie prowadzić
po przebytej ścieżce (ustaw wartość interwału czasowego na
żądaną rozdzielczość dla najlepszej wydajności).
• Jeśli podczas podróży odbiornik GPS zostanie wyłączony
lub odbiór sygnału satelitów jest utracony, nawigacja wg
śladu TracBack rysuje prostą linię łączącą punkty podróży,
pomiędzy którymi wystąpiła utrata sygnału.
• Jeśli na trasie pojawiające się zmiany zwrotów i dystansów
są skomplikowane, określona maksymalna ilość zwrotów o
wartości 300 może nie wystarczyć by dokładnie odwzorować
Twoją trasę. W takim przypadku odbiornik odwzorowując
trasę, używa najbardziej znaczących punktów Twojej trasy.
41
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Mapy
Ekrany Trybu Morskiego
Menu Opcji Ekanu Mapy
W trybie nawigacji morskiej dostępnych jest pięć ekranów—
Mapy, Kompasu, Autostrady, Aktywnej Trasy i Danych Pozycji.
Dodatkowy Ekran Sonaru jest dostępny po podłączeniu modułu
sondy GSD 20 lub GSD 21.
Naciśnij Menu aby otworzyć Menu Opcji.
Ekran Mapy
Po włączeniu oraz zlokalizowaniu się urządzenia GPSMAP 278
pokazywany jest Ekran Mapy. Aktualna pozycja zaznaczona jest na
mapie za pomocą ikony strzałki ( ).
Ekran Mapy wyświetla cyfrową mapę zawierającą wskazówki,
jeziora, rzeki, linie brzegowe, miasta i autostrady. Używaj
przycisków In oraz Out w celu zmieniania skali mapy.
Pola danych
Aktualna
lokalizacja
Ekran Mapy
42
Skala mapy
Włącz/Wyłącz Poprawę Czytelności (Declutter On/Off)— ukrywa
niechciane szczegóły mapy, takie jak autostrady, aby mapa była
czytelniejsza (strona 47).
Pomiar Odległości (Measure Distance)—mierzy dystans między
dwoma punktami mapy (strona 48).
Pokaż/Ukryj Linię Aktualnego Kursu (Show/Hide Heading
Line)—włącza lub wyłącza linię aktualnego kursu.
Ustawienia Mapy (Set Up Map)—ustawia sposób wyświetlania
Ekranu Mapy (strona 44).
Układ Ekranu (Set Up Page Layout)—umożliwia wybór układu
ekranu (strona 43).
Zmiana Pól Danych (Change Data Fields)—umożliwia zmianę
pól danych (strona 43).
Informacje o Mapach (Map Information)—informuje o mapach
wgranych do urządzenia GPSMAP 278 (strona 44).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Mapy
Zmiana Układu Ekranu i Pól Danych
Aby zmienić wyświetlane pola danych:
Aby zmienić Układ Ekranu Mapy:
1. Naciśnij Menu aby otworzyć Menu Opcji.
2. Podświetl Układ Ekranu (Set Up Page Layout) i naciśnij
Enter.
1. Naciśnij Menu aby otworzyć Menu Opcji.
2. Podświetl Zmiana Pól Danych (Change Data Fields) i
naciśnij Enter.
3. Podświetl żądane pole danych, które chcesz zmienić i
naciśnij Enter.
4. Naciskaj Przycisk Kursora w górę lub w dół aby podświetlić
typ danych do pokazania na ekranie a następnie naciśnij
Enter.
3. Wybierz żądaną opcję układu ekranu i naciśnij Enter.
5. Naciśnij przycisk Quit aby wyjść.
Domyślnie pięć pól danych pokazuje się z prawej strony Ekranu
Mapy. Możesz wybrać w jaki sposób wyświetlane są wyświetlane są
pola danych oraz jakie informacje zawierają konkretne pola.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
43
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Mapy
Ustawienia Ekranu Mapy
Użyj opcji Ustawienia Mapy aby ustawić jak są wyświetlane detale
na Ekranie Mapy.
Aby zmienić opcje ustawień mapy:
1. Będąc na ekranie mapy naciśnij przycisk Menu aby
otworzyć menu opcji.
2. Podświetl Ustawienia Mapy (Set Up Map) i naciśnij Enter.
Ustawienia Ekranu Mapy
3. Naciskaj Przycisk Kursora w lewo lub w prawo aby
podświetlać zakładki; naciskaj Przycisk Kursora w górę i w
dół aby podświetlać pole, które chcesz zmienić, a następnie
naciśnij Enter.
4. Naciskaj Przycisk Kursora w dół lub w górę aby podświetlić
żądane ustawienie i naciśnij Enter.
5. Naciśnij przycisk page lub Quit aby wyjść.
44
Wyświetlanie Dodatkowych Danych Mapowych
Użyj Ekranu Informacje o Mapach aby wyświetlić dane mapowe
wgrane do urządzenia GPSMAP 278 oraz na kartę pamięci.
Aby wyświetlić/zmienić informacje o mapach:
1. Na Ekranie Mapy naciśnij przycisk Menu.
2. Podświetl Informacje o Mapach (Map Information) i naciśnij
Enter. Pojawi się ekran Rodzina Map map zapisanych na
karcie pamięci i w urządzeniu oraz informacja czy są one
pokazywane na Ekranie Map.
Podświetlona
Rodzina Mapy.
Naciśnij Enter
aby pokazać
indywidualne
mapy zawierające
się w danej
rodzinie map.
Ekran Informacji o Mapach
3. Aby zmienić ustawienia dla konkretnych rodzin mapowych
podświetl ikonę kwadratu obok nazwy rodziny mapy i naciśnij
Enter. W ten sposób można zaznaczyć lub odznaczyć w
kolumnie Pokaż wyświetlane mapy.
4. Aby wyświetlić listę map zawierającą się w danej rodzinie
podświetl nazwę rodziny i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Mapy
5. Podczas używania map wgranych na kartę pamięci, możesz
wyświetlać szczegółowe informacje o konkretnych mapach.
Podświetl Nazwę Mapy i naciśnij Enter. Aby wyjść z
Ekranu Informacji o Mapie podświetl OK i naciśnij Enter.
6. Aby włączyć/wyłączyć pokazywanie indywidualnych map
(tylko mapy załadowane na karcie pamięci) na Ekranie Mapy,
podświetl ikonę kwadratu obok nazwy wymaganej mapy
a następnie naciśnij Enter (zaznaczasz lub odznaczasz
kwadrat w kolumnie Pokaż).
LUB
Naciśnij przycisk Menu i wybierz jedną z opcji - Pokaż
wszystkie (Show All), Ukryj Wszystkie (Hide All) lub Pokaż
Domyślne (Show Defaults) a następnie naciśnij Enter.
7. Naciśnij przycisk Quit aby wyjść z Ekranu Informacji o
Mapach.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Orientacja Mapy
W urządzeniu dostępne są trzy opcje orientacji mapy: Północ - Góra
(North Up) wyświetlająca mapę północą ku górze, podobnie jak
na mapach papierowych. Aktualny Kurs (Track Up) wyświetlająca
mapę tak, aby kierunek ruchu odbywał się zawsze ku górze ekranu.
Kurs - Góra (Course Up) wyświetlana jest tak, aby założony kurs
był zawsze ku górze ekranu (np. aktywny odcinek trasy będzie
wyświetlany jako pionowa linia). Aby zmienić orientację mapy
naciśnij przycisk Page i otwórz Ekran Mapy. Naciśnij przycisk
Menu. Wybierz Ustawienia Mapy (Set Up Map) i naciśnij
Enter. Zobacz stronę 43 by uzyskać więcej informacji.
Powiększanie i Pomniejszanie Mapy
Ekran Mapy posiada 28 zdefiniowanych skal mapy (od 5 m do 1200
km) umożliwiających powiększanie i zmniejszanie widoku mapy.
Skalę mapy można zmieniać poprzez przyciskanie przycisków
In oraz Out z pokazaną informacją aktualnego rozmiaru skali w
prawym, dolnym rogu ekranu.
WSKAZÓWKA: Wartość skali jest reprezentowana przez
odległość między dwoma słupkami skali (
).
Aby wybrać skalę mapy (powiększenie i pomniejszenie):
Naciskaj przycisk Out aby pomniejszać oraz przycisk In aby
powiększać mapę.
GPSMAP 278 posiada wbudowaną mapę lądową świata. Urządzenie
wyświetla cyfrowe dane kartograficzne tak długo, jak są one
dostępne dla zmienianych skal powiększenia.
45
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Mapy
Pokrycie mapy jest zależne od poniższych warunków:
• Dane kartograficzne map są wyświetlane wtedy, gdy
zapewniają one pokrycie dla wybranej skali w urządzeniu.
Przy określonej skali wyświetlana może być wewnętrzna mapa
bazowa lub inne mapy MapSource wgrane na kartę pamięci.
• Jeśli dla wybranej skali mapy zapewnione jest pokrycie
wewnętrznej mapy bazowej oraz mapy z karty pamięci,
wyświetlana jest mapa posiadająca największą rozdzielczość.
• Jeśli wybrana skala powiększenia przekroczy rozdzielczość
używanej mapy, poniżej skali mapy pojawia się informacja
„poza skalą” (overzoom).
Dodatkowe dane mapy nie są dostępne
• Podczas użycia wewnętrznych danych mapowych (takich jak
dane MapSource), poniżej skali mapy pojawia się informacja
„mapa szczegółowa” (detail map).
Używanie Wewnętrznych Map Szczegółowych
46
Przesuwanie Mapy
Używaj strzałki aby przesuwać mapę w inne miejsce posiadające
pokrycie mapy. Przesuwając strzałkę w narożnik ekranu mapy,
ekran przesuwa się stale pokazując mapę. Ikona ustalonej aktualnej
pozycji podczas przesuwania pozostaje w stałym miejscu i po
przesunięciu widoku mapy w inne miejsce może być niewidoczna.
Aby przesunąć mapę:
Naciskaj w górę, w dół, w prawo, w lewo Przycisk Kursora.
Przy ruchu strzałki przesuwa się widok ekranu mapy, w ten
sposób możesz wyświetlić inne części używanej mapy.
Podświetlony
obiekt mapy
Przy przesuwaniu strzałki i co za tym idzie ekranu mapy, na
polu danych mapy pokazuje się odległość od miejsca aktualnej
lokalizacji oraz koordynaty. Powiększając skalę mapy, w trybie
przesuwania ekranu, strzałka pozostaje w centralnej pozycji ekranu.
Po przesunięciu mapy w żądane miejsce pozostawienie strzałki w
bezruchu skutkuje obliczeniem dokładnej odległości od miejsca
aktualnego zlokalizowania odbiornika oraz dokładnych koordynat w
miejscu znajdowania się strzałki przesuwania.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Mapy
Aby ponownie wycentrować aktualną pozycję na
mapie:
Naciśnij przycisk Quit. Mapa zostanie przesunięta do
Twojej aktualnej pozycji a odbiornik powróci do trybu
standardowego wyświetlania pozycji.
3. Użyj Przycisku Kursora aby podświetlić dodatkowe zakładki
zawierające informacje o obiekcie lub waypoicie
4. Wybierz żądany przycisk ekranowy i naciśnij Enter.
Naciśnij przycisk Quit aby wyjść z Ekranu Informacyjnego.
Możesz również użyć strzałki aby wybrać obiekt mapy i wyświetlić
informacje o nim bezpośrednio z Ekrany Mapy.
Aby wyświetlić informacje o obiekcie mapy:
1. Użyj Przycisku Kursora aby przesunąć strzałkę na waypoint
lub inny obiekt mapy. Jeśli poszczególne obiekty są ściśle
pogrupowane powiększ ekran mapy w żądanym miejscu aby
zapewnić lepszą widoczność.
Jeśli waypoint lub inny obiekt mapy jest zaznaczony
zostaje on podświetlony a jego nazwa zostaje wyświetlona
na pojawiającym się dodatkowym polu. Na polu danych
pokazana jest odległość zaznaczonego obiektu od aktualnej
pozycji włącznie z jego koodrynatami.
2. Naciśnij Enter aby pokazać dodatkowe informacje
wybranego obiektu. Wyświetlane informacje o obiekcie
zależą od typu zaznaczonego obiektu i dostępnych informacji
na jego temat. Są one wyświetlane na Ekranie Waypointu
lub na Ekranie Obiektu z ewentualnymi dodatkowymi
zakładkami.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekran Informacyjny Obiektu Mapy
Pokazane dodatkowe dane informacje BlueChart
Wyłączanie Niechcianych Szczegółów Mapy
Możesz wyłączyć niechciane szczegóły pokazywane na Ekranie
Mapy (włączyć poprawę czytelności) tak, by nie pokazywać
niechcianych szczegółów, jak np. autostrady.
Aby włączyć poprawę czytelności na Ekranie Mapy:
1. Będąc na Ekranie Mapy naciśnij przycisk Menu aby
otworzyć menu opcji.
2. Podświetl Włącz Poprawę Czytelności (Declutter) i naciśnij
Enter.
3. Naciśnij ponownie Enter aby przywrócić szczegóły na
Ekranie Mapy.
47
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Mapy
Pomiar Odległości
Możesz dokonać pomiaru dystansu między dwoma punktami mapy
oraz ich położenia geograficznego.
Aby dokonać pomiaru dystansu/położenia
geograficznego między dwoma punktami:
1. Będąc na Ekranie Mapy naciśnij przycisk Menu aby
otworzyć menu opcji.
2. Podświetl Pomiar Odległości (Measure Distance) i naciśnij
Enter, widoczna na ekranie strzałka ustawi się na aktualnej
pozycji z podpisem ENT REF poniżej strzałki.
4. Przesuń strzałkę w miejsce, do którego chcesz dokonać
pomiaru odległości. W górnej części ekranu, na polu
danych, zostaną wyświetlone współrzędne geograficzne
zaznaczonego strzałką miejsca na mapie oraz odległość od
punktu odniesienia.
Końcowy
punkt pomiaru
„ENT REF”
Ikona
zaznaczenia
początkowego
punktu
pomiarowego
Pomiar Odległości
5. Naciśnij przycisk Quit aby zakończyć.
3. Przesuń strzałkę w miejsce punktu odniesienia, z którego
chcesz rozpocząć pomiar odległości i naciśnij Enter. Ikona
zaznaczenia zostanie naniesiona w żądanym miejscu, z
którego rozpocznie się pomiar.
48
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Kompasu
Ekran Kompasu
Ekran Kompasu jest wyświetlany standardowo w Trybie Morskim i
opcjonalnie w Trybie Samochodowym. Podczas aktywnej nawigacji,
Ekran Kompasu prowadzi Cię do punktu docelowego pokazując
dane zarówno w postaci cyfrowej, jak i graficznej, za pomocą tarczy
kompasu ze wskaźnikiem namiaru.
Wskaźnik
Namiaru
Tarcza
Kompasu
Strzałka
Kompasu
Pola Danych
Ekran Kompasu w Trybie Morskim
W centralnej części Ekranu Kompasu wyświetlana jest „tarcza kompasu”
pokazująca Twój kurs względem ziemi (tylko gdy się poruszasz). Twój
aktualny kurs względem ziemi wskazywany jest przez znacznik na
górze tarczy. Kierunek do celu (namiar) zależny od aktualnego kursu
wskazywany jest przez wskaźnik namiaru - zieloną strzałkę na środku
tarczy. Różowy wskaźnik na krawędzi tarczy (wskaźnik błędu) wskazuje
kierunek, jakim należy poruszać się, aby powrócić na założony kurs.
(Uwaga: wskaźnik błędu dostępny jest tylko w Trybie Morskim). Tarcza
kompasu, wskaźnik namiaru i wskaźnik błędu pracują niezależnie
pokazując kierunek w którym się poruszasz oraz kierunek do celu.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Jeśli wskaźnik namiaru skierowany jest dokładnie ku górze, to
przemieszczasz się dokładnie w kierunku obranego celu. Jeśli
wskaźnik namiaru skierowany jest w innym kierunku, zmień kurs tak,
by ustawił się on dokładnie pionowo ku górze i kontynuuj podróż.
WSKAZÓWKA: Aby kompas pokazywał prawidłowy kierunek
musisz się poruszać, gdyż kierunek jest obliczany na podstawie
zmian kolejnych zarejestrowanych pozycji.
Włączanie Ekranu Kompasu
Ekran Kompasu w trybie Morskim jest domyślnie włączony
natomiast wyłączony w Trybie Samochodowym.
Aby wyświetlić Ekran Kompasu w Trybie
Samochodowym:
1. Podświetl zakładkę Ekran (Display) w Menu Głównym
2. Podświetl pole Ekran Kompasu (Compass Page) i naciśnij
Enter.
3. Wybierz Zał. (On) i naciśnij Enter.
Włączanie Ekranu Kompasu
49
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Kompasu
Menu Opcji Ekranu Kompasu
Używaj menu opcji Ekranu Kompasu aby dostosować Ekran Kompasu.
Definicje poszczególnych opcji pól danych zawarte są na stronie 120.
Naciśnij Menu aby otworzyć menu opcji Ekranu Kompasu.
Używanie Stopera w Trybie Morskim
Stoper trybu Morskiego został zaprojektowany w celu odmierzenia
różnic czasowych pokonywanych odcinków rejsu. Pozwala w łatwy
sposób odmierzać wzrost lub spadek czasu trasy pokonywanej
jachtem. Domyślnie ustawione jest 5-minutowe odliczanie
ostrzegające rozpoczynające się 4-minutowym odliczaniem
przygotowawczym. Dzięki tej funkcji możliwe jest czasowe
kontrolowanie pokonywanych odcinków trasy.
Możesz używać urządzenia GPSMAP 278 aby dokonywać każdego
z opisywanych odliczeń czasowych.
Aby otworzyć Stoper w Trybie Morskim:
Układ Ekranu (Set Up Page Layout)—umożliwia wybór układu
ekranu.
Pokaż Wskaźnik Kursu/Pokaż Kompas (Show Course Pointer/
Show Compass)—wyświetla Wskaźnik Kursu pokazujący, jak
bardzo zboczyłeś z założonego kursu oraz jak wrócić na ten
kurs. Nazywany jest również CDI (Course Deviation Indicator
- Wskaźnik Zejścia z Kursu).
Pokaż / Ukryj Wskaźnik Błędu (Show/Hide Bug Indicator)—
pokazuje / ukrywa wskaźnik błędu (różowy wskaźnik
wyświetlany na krawędzi tarczy kompasu).
Zmiana Pól Danych (Change Data Fields)—umożliwia wybranie
typów danych wyświetlanych w każdym z pól danych na ekranie.
50
1. Będąc w Ekranie Kompasu naciśnij przycisk Menu.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl Układ Ekranu (Set
Up Page Layout) i naciśnij Enter.
3. Podświetl 2 Kolumny Ze Stoperem (2 Columns With Timer)
i naciśnij enter. W dolnym, prawym rogu ekranu (w trybie
Morskim) pojawi się Stoper.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Kompasu
Aby używać Stopera Trybu Morskiego:
1. Naciskaj Przycisk Kursora w dół i w górę aby wybrać
wartość czasu, od którego rozpocznie się odliczanie.
Domyślnie ustawiona jest wartość pięciu (5) minut.
2. Naciśnij Enter aby rozpocząć odliczanie. Używaj
Przycisku Kursora podczas odliczania aby zmieniać
wartość czasową aktualnego odliczania.
3. Naciśnij ponownie Enter aby zatrzymać odliczanie.
Aby ustawić Stoper Trybu Morskiego:
1. Podświetl zakładkę Ustaw (Setup) w Menu Głównym a
następnie wybierz Stopery (Timers).
2. Podświetl pole Stop obok napisu Morski (Marine) aby
zmienić ustawienia stopera.
3. Podświetl pole czasu i naciśnij enter a następnie
wprowadź nową wartość czasową.
Stoper w Ekranie Kompasu Trybu Morskiego
Jak wspomniano wcześniej, wartość odliczania stopera domyślnie
ustawiona jest na 5 minut. Jeśli chcesz zmienić wartość czasu
odliczania oraz sposób zachowania stopera, otwórz zakładkę Ustaw
(Setup) a następnie Stopery (Timers).
WSKAZÓWKA: Możesz ustawić maksymalną wartość
odliczania stopera na 60 minut.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
51
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Autostrady
Ekran Autostrady
Ekran Autostrady jest dostępny zarówno w Trybie Morskim jak i w
Trybie Samochodowym.
Ekran Autostrady
Gdy zostanie aktywowana nawigacja - Idź do (Go To), Wg Śladu
(TracBack) czy też Wg Trasy (Route), Ekran Autostrady dostarczy
cyfrowych i graficznych wskazówek pomocnych przy nawigacji
do celu. Po prawej stronie Ekranu Autostrady znajdują się
konfigurowalne pola danych dostarczające informacji użytecznych
podczas prowadzenia nawigacji. Pasek Kompasu, wyświetlany
u góry ekranu, pokazuje aktualny kurs (czerwony znacznik) oraz
namiar na punkt docelowy lub zwrotny (fioletowy znacznik). Aby
pozostać na założonym kursie musisz sterować tak by czerwony
znacznik pokrywał się z fioletowym. Dolna część ekranu dostarcza
wskazówek nawigacyjnych w postaci graficznej autostrady. Linia
biegnąca środkiem „autostrady” reprezentuje linię założonego kursu.
52
Aby pokazać/ukryć Ekran Autostrady:
1. Podświetl zakładkę Ekran (Display) w Menu Głównym.
2. Podświetl pole Ekran Autostrady (Highway Page) i naciśnij
Enter.
3. Wybierz Wył (Off) aby ukryć lub Zał (On) aby pokazać Ekran
Autostrady i naciśnij Enter.
Podczas gdy zmierzasz do celu, perspektywa autostrady będzie się
zmieniać obrazując postęp Twojej podróży do punktu docelowego
i kierunek, w którym należy się poruszać aby utrzymać się na
kursie. Jeśli nawigujesz po trasie, Ekran Autostrady pokaże
kolejno wszystkie punkty na trasie połączone czarną autostradą,
z białą linią po środku obrazującą obrany kurs. Wyświetlane będą
również najbliższe waypointy, które nie są punktami trasy. Możesz
zmienić powiększenie autostrady, aby uzyskać mniej lub bardziej
szczegółowy obraz.
Aby zmienić powiększenie mapy:
Naciśnij In aby zwiększyć; naciśnij Out aby pomniejszyć.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Autostrady
Menu Opcji Ekranu Autostrady
Menu Opcji Ekranu Autostrady umożliwia zdefiniowanie zawartości
pól danych i wyboru waypointów oraz śladów wyświetlanych na
tym ekranie. Pola danych umieszczone z prawej strony ekranu,
umożliwiają użytkownikowi wyświetlenie różnego rodzaju
użytecznych informacji.
Naciśnij MENU aby otworzyć Menu Opcji Ekranu Autostrady.
Ustawienia Autostrady
Układ strony (Set Up Page Layout)—umożliwia wybranie
sposobu wyświetlania (ilości i rozmiaru) pól danych.
Zmiana Pól Danych (Change Data Fields)—umożliwia wybranie
typów danych wyświetlanych w każdym z pól danych na ekranie.
Ustawienia autostrady (Set Up Highway)—wyświetla Menu
Opcji z dwiema zakładkami: Linia (Line) i Punkt (Waypoint).
Każda z nich zawiera ustawienia Zał./Wył. (On/Off) dla różnych
obiektów.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
53
Ekrany Trybu Morskiego> Ekran Aktywnej Trasy
Ekran Aktywnej Trasy
Gdy uruchomisz nawigację wg trasy w GPSMAP 278, Ekran
Aktywnej Trasy pokaże wszystkie punkty zwrotne aktywnej trasy
(waypointy i obiekty mapy), wyświetli nazwę punktu, Założony
Kurs (Course), Odległość (Distance) i kilka innych informacji.
Aktualny punkt docelowy (punkt aktywny) jest oznaczony żółtą
strzałką. Gdy nawigujesz wg trasy, lista jest automatycznie
uaktualniana pokazując jako pierwszy punkt aktywny. Ekrany
Aktywnej Trasy ma wiele wspólnych funkcji z Ekranem Przeglądu
Trasy.
Ekran Aktywnej Trasy
54
Menu Opcji
Naciśnij MENU aby otworzyć Menu Opcji Ekranu Aktywnej Trasy.
Deaktywuj (Deactivate)—zatrzymuje nawigację wg. trasy.
Edycja na Mapie (Edit on Map)—pozwala edytować trasę w
sposób graficzny na Ekranie Mapy. Zobacz stronę 23.
Dodaj Waypoint (Add Waypoint)—wstawia waypoint przed
podświetlonym na liście punktem trasy, bądź na koniec trasy
(jeśli żaden punkt nie jest podświetlony).
Usuń Waypoint (Remove Waypoint)—usuwa wybrany punkt z
trasy.
Odwróć (Invert)—odwraca kolejność punktów w trasie.
Planowanie Trasy (Plan Route)—pozwala wprowadzić
informacje o planowanych parametrach podróży co umożliwia
dokładniejsze obliczenie czasu przybycia.
Zmiana Pół Danych (Change Data Fields)—umożliwia
dostosowanie pól danych wyświetlanych na Ekranie Aktywnej
Trasy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Morskiego > Ekran Danych Pozycji
Ekran Danych Pozycji
Ekran Danych Pozycji daje szybki dostęp do ważnych i przydatnych
danych jakie możesz wyświetlić podczas nawigacji w Trybie
Morskim. Domyślnie na ekranie tym wyświetlane są: pasek
kompasu, aktualne współrzędne geograficzne, aktualna data i czas,
punkt z którego płyniesz/jedziesz, oraz osiem konfigurowalnych
pól danych. Pasek kompasu wyświetlany jest na górze ekranu
pokazując Twój aktualny kurs (czerwony znacznik) oraz namiar
na punkt docelowy (fioletowy znacznik). Aby pozostać na kursie
musisz sterować tak, by wskaźnik czerwony cały czas pokrywał się
z fioletowym.
Menu Opcji Ekranu Danych Pozycji
Naciśnij MENU aby otworzyć Menu Opcji Ekranu Danych Pozycji.
Zmień Typ Najbliższego (Change Nearest Type)—umożliwia
określenie typu obiektu używanego jako najbliższy w polu
punktu, z którego płyniesz.
Zeruj Podróż (Reset Trip)—kasuje informacje o podróży,
za wyjątkiem maksymalnej prędkości i licznika odległości
(odometer).
Zeruj Prędkość Maksymalną (Reset Max Speed)—kasuje
zarejestrowaną maksymalną prędkość.
Zeruj przebytą odległość (Reset Odometer)—kasuje
zarejestrowaną od ostatniego kasowania całkowitą przebytą
odległość.
Zeruj Wszystko (Reset All)—kasuje wszystkie informacje
o podróży, łącznie z maksymalną prędkością i licznikiem
odległości
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
55
Tryb Samochodowy> Ekrany Trybu Samochodowego
Tryb Samochodowy
GPSMAP 278 dostarczany jest z załadowanymi mapami City Navigator NT Europe v 9.0 zawierającymi szczegółowe mapy większości
zabudowanych i zurbanizowanych terenów Europy, włącznie z drogami lokalnymi, autostradami, przejazdami, przejściami, punktami
informacyjnymi mapy jak restauracje, kawiarnie, przejścia graniczne, stacje paliwowe, szpitale i inne.
Ekrany Trybu Samochodowego
W Trybie Samochodowym zawsze dostępne są dwa główne ekrany (Mapy i Komputera Podróży). Opcjonalnie w Trybie Samochodowym
możliwym jest włączenie Ekranu Autostrady oraz Ekranu Kompasu. Podczas aktywnej nawigacji, Ekran Bieżącej Trasy dostępny jest
dla nawigacji “zakręt po zakręcie” (widoczna jest lista zwrotów na Ekranie Bieżącej Trasy). Ekran Aktywnej Trasy jest dostępny przy
nawigowaniu po bezdrożu.
Ekran Mapy
Ekran Kompasu
56
Ekran Autostrady
Komputer Podróży
Ekran Bieżącej Trasy
Ekran Aktywnej Trasy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Samochodowy> Nawigacja Do Punktu Docelowego
Nawigacja Do Punktu Docelowego
Istnieje możliwość nawigacji do punktu docelowego używając
Ekranu Mapy w Trybie Samochodowym. Podczas nawigacji
widoczna jest różowa linia łącząca Twoją pozycję z punktem
docelowym lub następnym zwrotem na Ekranie Mapy. Możesz
używać Ekranu Mapy, Ekranu Kompasu lub Ekranu Autostrady jako
pomocy nawigacyjnej.
Menu Opcji Nawiguj
Naciśnij NAV aby otworzyć nawigacyjne Menu Opcji.
Do punktu docelowego możesz być nawigowany jedną z poniższych
metod:
• Wybierz punkt na mapie i naciśnij przycisk NAV .
• Naciśnij przycisk NAV aby nawigować nową trasą używając
Menu Wyszukiwania lub poprzez zapisaną trasę bądź ślad.
• Naciśnij przycisk FIND by wyszukać konkretnej pozycji oraz
utworzyć trasę nawigacji do tej pozycji.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Nawiguj do punktu (Go To Point)—umożliwia wybranie
waypointu lub interesującego Cię punktu do którego zostaniesz
nawigowany.
Nowa Trasa (New Route)—umożliwia utworzenie nowej trasy
(strona 59).
Własne Unikanie (Custom Avoids)—ustawia drogi do unikania
podczas nawigacji (strona 61).
Objazd (Detour)—tworzy objazd podczas nawigacji (strona 62).
Edycja Via (Edit Vias)—dodaje punkty do trasy aby umożliwić
poprowadzenie trasy przez konkretne miejsca. (strona 62).
Nawigacja Według Trasy (Navigate Route)—umożliwia wybór
trasy do nawigacji (strona 60).
Nawigacja Według Śladu (Navigate Track/TracBack)—
umożliwia wybór zapisanego śladu do nawigacji (strona 41).
Zatrzymaj/Kontynuuj Nawigację (Stop/Resume Navigation)—
umożliwia zatrzymanie lub kontynuowanie nawigacji (strona 58).
57
Tryb Samochodowy> Nawigacja Do Punktu Docelowego
Nawigacja do punktu na mapie (Go To):
punkt, do którego
 Podświetl
chcesz nawigować i naciśnij Nav.
Nawiguj <nazwa
 Podświetl
punktu> i naciśnij Enter.
wzdłuż różowej linii
 Podążaj
utworzonej na Ekranie Mapy.
Zatrzymywanie i Wznawianie Nawigacji
Podczas nawigacji do punktu, możesz zatrzymać nawigację. Dla przykładu, jeśli odbywasz długą podróż samochodem i zechcesz zatrzymać
się w celu dokonania posiłku, możesz zatrzymać nawigację a po posiłku ponownie ją kontynuować.
Aby zatrzymać nawigację:
nawigacji do
 Podczas
punktu naciśnij Nav.
58
Zatrzymaj
 Podświetl
Nawigację i naciśnij Enter.
Wznów Nawigację i
 Podświetl
naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Samochodowy> Nawigacja Do Punktu Docelowego
Aby utworzyć nową trasę:
1. Naciśnij Nav aby otworzyć Memu Nawigacji.
2. Podświetl Nowa Trasa (New Route) i naciśnij Enter.
3. W Menu Wyszukiwania podświetl Waypointy (Waypoints), i
naciśnij Enter. (Możesz wybrać inna opcję aby udać się do
innych punktów, jak Miejscowości lub Zjazdy).
4. Wybierz waypoint z listy i naciśnij Enter aby otworzyć
Ekran Waypointu.
Aby udać się do punktu docelowego używając Menu
Wyszukiwania:
1. Naciśnij Find aby otworzyć Menu Wyszukiwania.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl żądaną kategorię, jak
np. Żywność i Napoje (Food & Drink) i naciśnij Enter.
3. Naciśnij ponownie Enter i używając Przycisku Kursora
rozpocznij wprowadzanie liter nazwy szukanego miejsca.
Wraz z wprowadzaniem kolejnych liter nazwy miejsca,
poniższa lista wyszukanych punktów zostaje sortowana
według wprowadzanego ciągu znaków. Po zakończeniu
wprowadzania naciśnij Enter.
Ekran Waypointu
Aktywowanie opcji Nawiguj za pomocą Menu Wyszukiwania
5. Podświetl przycisk Nawiguj i naciśnij Enter aby rozpocząć
nawigację.
4. Podświetl żądaną pozycję na liście wyszukiwania i naciśnij
Enter.
5. Podświetl przycisk Nawiguj a następnie naciśnij Enter.
Dodatkowe informacje o wyszukiwaniu obiektów znajdziesz w
części „Wyszukiwanie Obiektu” na stronie 17.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
59
Tryb Samochodowy> Nawigacja Do Punktu Docelowego
Nawigowanie Zapisaną Trasą
Użyj Menu Nawigacyjne aby nawigować według zapisanej trasy.
Jeśli chcesz, aby nawigacja zapisaną trasą odbywała się według
dróg, naciśnij Menu w Ekranie Aktywnej Trasy i wybierz Według
Dróg (Follow Roads).
5. Podświetl Według Dróg (Follow Roads) i naciśnij Enter
aby utworzyć listę zwrotów trasy. Lista ta jest widoczna na
Ekranie Bieżącej Trasy.
Aby nawigować zapisaną trasą w Trybie
Samochodowym:
1. Naciśnij Nav aby otworzyć Menu Nawigacyjne.
2. Podświetl Nawigacja Według Trasy (Navigate Route) i
naciśnij Enter.
3. Podświetl żądaną trasę, którą chcesz przeprowadzić
nawigację i naciśnij Enter.
Możesz również przeprowadzić nawigację zapisaną trasą, poprzez
wybór jej z zakładki Trasa w Menu Głównym.
4. Naciśnij Menu aby otworzyć Menu Opcji.
60
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Tryb Samochodowy> Edycja Trasy
Edycja Trasy
Podczas nawigacji trasą istnieje możliwość jej edycji. Do trasy
możesz dodawać obszary i drogi unikane oraz stosować objazdy. Do
trasy można również dodawać przystanki oraz punkty Via.
Podczas nawigacji naciśnij Nav aby otworzyć Menu Nawigacyjne.
Ustawienia Unikania
Opcja Własne Unikanie pozwala na ustawienie unikania dla
żądanych obszarów i dróg. Urządzenie użyje tych dróg tylko
wówczas, gdy nie będzie żadnej alternatywnej drogi. Możesz
zdefiniować opcje unikania podczas nawigacji trasą lub przed
nawigacją.
Zdefiniowanie Unikania:
Menu Nawigacyjne w Trybie Samochodowym
Podczas nawigacji Według Trasy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
1. Naciśnij Nav podczas nawigacji do punktu docelowego.
LUB
Otwórz Ekran Mapy i naciśnij Menu.
2. Wybierz Własne Unikanie (Custom Avoids) i naciśnij
Enter.
3. Naciśnij Enter przy podświetlonym przycisku Dodaj
Unikanie (Add Avoid).
4. Wybierz Unikana Doga (Avoid Road) lub Unikany Obszar
(Avoid Area) i naciśnij Enter.
5. Użyj Przycisku Kurosra aby przesunąć strzałkę ekranową
do pierwszego punktu unikanego obszaru i naciśnij Enter
aby zatwierdzić ustawiony punkt.
6. Przesuń strzałkę ekranową do końcowego punktu obszaru
unikanego i naciśnij Enter. Podczas rekalkulacji trasy,
GPSMAP 278 unika obszarów zawartych w prostokątnym
zaznaczeniu lub wybranych części dróg.
7. Po zakończeniu podświetl przycisk OK i naciśnij Enter.
61
Tryb Samochodowy> Edycja Trasy
Tworzenie Objazdu
Jeśli na Twojej trasie nie jest możliwy przejazd z powodu robót
drogowych lub innych przyczyn, Twoje urządzenie GPSMAP 278
może stworzyć objazd.
Aby utworzyć objazd:
1. Podczas nawigacji naciśnij Nav.
2. Z Menu Nawigacyjnego wybierz Objazd (Detour).
3. Wybierz żądany dystans i naciśnij Enter. GPSMAP 278
przeliczy nową trasę do wybranego punktu docelowego w
oparciu o wybrany dystans objazdu.
4. Aby zakończyć objazd, naciśnij ponownie przycisk Nav i
wybierz Anuluj Objazd (Cancel Detour).
Edycja Via (Via Points)
Używając opcji Edycja Via (Edit Vias) możesz dodawać do trasy
punkty pośrednie (tzw. via) przez które ma przebiegać trasa. Punkty
via mogą być np. przystankami na stacjach benzynowych itp. Są one
bardzo pomocne przy planowaniu długich podróży.
Aby dodać punkty via do trasy:
1. Podczas nawigacji trasą naciśnij przycisk Nav aby otworzyć
Menu Nawigacyjne.
2. Użyj Przycisku Kursora aby wybrać Edycja Via (Edit Vias), i
naciśnij Enter. Pojawi się ekran Dodaj/Edutuj Via.
3. Podświetl Dodaj Punkt Via (Add Via Point) i naciśnij enter.
62
Ekran Dodawania/Edycji punktów Via
Pokazana oryginalna trasa bez punktów Via
4. Wybierz opcję Użyj Mapy (Use Map) lub Użyj Funkcji
Wyszukiwania (Use Find Menu) i naciśnij Enter.
5. Jeśli wybrałeś Użyj Mapy, za pomocną Przycisku Kursora
wybierz żądany obiekt na mapie i naciśnij Enter.
Jeśli wybrałeś Użyj Funkcji Wyszukiwania, wybierz obiekt
z Menu Wyszukiwania (tak jak to było omówione w części
“Wyszukiwanie Obiektów” rozpoczynającym się na stronie
17). Pamiętaj, że będąc w Menu Szukaj możesz nacisnąć
przycisk MENU aby wybrać opcję zmiany punktu odniesienia
dla wyszukiwania.
6. Nowy punkt zostanie dodany do trasy i pojawi się na liście
Ekranu Dodaj/Edytuj Via (Add/Edit Vias). Jeśli chcesz dodać
kolejne punkty Via powtarzaj kroki od 3 do 4. Aby zakończyć
i zastosować nową trasę podświetl przycisk Gotowe (Done) i
naciśnij ENTER.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Samochodowego > Ekran Mapy
Ekrany Trybu Samochodowego
W Trybie Samochodowym zawsze dostępne są dwa główne
ekrany (Mapy i Komputera Podróży). Opcjonalnie w Trybie
Samochodowym możliwym jest włączenie Ekranu Autostrady oraz
Ekranu Kompasu. Podczas aktywnej nawigacji, Ekran Bieżącej
Trasy dostępny jest dla nawigacji “zakręt po zakręcie” (widoczna
jest lista skrętów na Ekranie Bieżącej Trasy). Ekran Aktywnej Trasy
jest dostępny przy nawigowaniu po bezdrożu. W celu uzyskania
informacji o ekranach i funkcjach nie poruszonych w tej części,
zobacz “Ekrany Trybu Morskiego”.
Ekran Mapy
W Trybie Samochodowym domyślnie dostępne są cztery pola
danych widoczne po prawej stronie ekranu. Pola te można
konfigurować, tak by każde wyświetlało jedną z dostępnych opcji.
Na górze ekranu wyświetlany jest status odbiornika GPS lub miejsce
na trasie. Możesz dodawać pola danych do Ekranu Mapy lub
włączać pełno ekranowy widok mapy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Pola Danych
Aktualna
Pozycja
Skala Mapy
Ekran Mapy
Aby zmieniać skalę mapy naciskaj przyciski powiększania IN oraz
pomniejszania Out. Niektóre punkty mapy będą widoczne tylko po
ustawieniu określonej wartości skali mapy.
• Mając aktywny Ekran Mapy naciśnij Enter aby włączyć
lub wyłączyć poprawię czytelności mapy.
• Naciśnij Menu aby otworzyć menu opcji dla Ekranu Mapy.
• Ukryj lub pokaż kierunki na mapie z Menu Opcji Ekranu
Mapy.
• Używaj Przycisku Kursora aby zmierzyć odległość między
dwoma punktami na mapie.
• Zmieniaj pola danych Ekranu Mapy, tak aby dostosować go
do indywidualnych potrzeb.
63
Ekrany Trybu Samochodowego > Ekran Bieżącej Trasy
Ekran Bieżącej Trasy
Gdy aktywujesz nawigację według trasy w Trybie Samochodowym,
Ekran Bieżącej Trasy będzie pokazywał wszystkie zwroty na
aktywnej trasie wraz z takimi danymi jak odległość do zwrotu,
nazwą ulicy, przybliżonym czasem do osiągnięcia zwrotu oraz
godziną jego osiągnięcia. Podczas nawigacji według trasy, lista
zwrotów jest automatycznie uaktualniana pokazując najbliższy
zwrot na górze listy.
Ekran Zwrotu w Prawo
Zapisywanie Bieżącej Trasy
Ekran Bieżącej Trasy
Korzystając z Ekranu Bieżącej Trasy możesz zapisać daną trasę.
Naciśnij MENU aby wyświetlić Menu Opcji. Następnie podświetl
opcję Zapisz Trasę (Save Route) i naciśnij ENTER. Trasa zostanie
automatycznie zapisana pod nazwą składającą się z nazw punktów
początkowego i końcowego. W tym momencie możesz zmienić
nazwę trasy. Aby dokończyć proces zapisywania, podświetl OK i
naciśnij ENTER.
Możesz przeglądać całą listę przesuwając podświetlenie w górę
lub w dół. Podświetlając dowolny zwrot na liście i naciskając
ENTER zobaczysz Ekran Następnego Zwrotu dla wybranej
pozycji. Ekrany Bieżącej Trasy i Następnego Zwrotu wyświetlają
identyczne informacje, jednak w innej formie graficznej. Na Ekranie
Następnego Zwrotu możesz zobaczyć schematycznie dany zwrot na
mapie.
64
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ekrany Trybu Samochodowego > Komputer Podróży
Komputer Podróży
Ekran Komputera Podróży umożliwia szybki dostęp do danych o
podróży zarejestrowanych podczas prowadzenia nawigacji w Trybie
Samochodowym. Na tym ekranie znajdziesz takie dane jak aktualna
prędkość, namiar na punkt zwrotu/docelowy oraz wiele przydatnych
danych statystycznych, takich jak prędkość średnia, prędkość
maksymalna, czas ruchu czy czas postoju.
Komputer Podróży
Przed rozpoczęciem podróży zeruj liczniki Komputera Podróży.
Jeśli robisz po drodze częste przystanki, nie wyłączaj odbiornika,
aby cały czas miał on kontakt z satelitami. Umożliwi to dokładne
zliczenie czasów podczas podróży. UWAGA: liczniki czasów
postoju i podróży nie działają, gdy urządzenie nie odbiera sygnałów
z satelitów, jest wyłączone lub jest w trybie symulatora.
Ekran Podróży, podobnie jak Ekran Kompasu, zawiera definiowane
przez użytkownika pola danych. Definicje konkretnych pól danych
zawarte są na stronie 120.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Opcji Komputera Podróży
Naciśnij Menu aby otworzyć menu opcji. Podświetl żądaną opcję i
naciśnij Enter.
Zmiana Pól Danych (Set Up Page Layout)—umożliwia
wybranie sposobu wyświetlania oraz ilość wyświetlanych pól
danych.
Zmiana Najbliższego Typu (Change Nearest Type)—
umożliwia określenie typu obiektu używanego w najbliższym
polu. Dostępne ustawienia to: Automatycznie (Automatic),
Skrzyżowanie (Intersection), Miasto (City) lub Waypoint.
Zeruj (Reset) — Podróż (Trip), Prędkość Maksymalną
(Max Speed), Przebytą Odległość (Odometer), Wszystko
(All)—zeruje maksymalną prędkość, przebytą odległość,
wszystko prócz maksymalnej prędkości i przebytej odległości lub
wszystkie dane komputera podróży.
65
Menu Główne> Zakładki Menu Głównego
Menu Główne
Menu Główne umożliwia dostęp do różnych funkcji związanych
z zarządzeniem waypointami, systemem, nawigacją i interfejsem
użytkownika oraz do ustawień systemowych.
Zakładki Menu Głównego
GPS—pokazuje status satelitów (strona 67).
Trasa (Route)—umożliwia tworzenie i zapisywanie tras (strona 67).
Punkty (Points)—pokazuje zapisane waypointy (strona 68).
Trasa (Track)—umożliwia zapisanie i edycje śladu (strona 68).
DSC—pokazuje listę wywołań i komunikatów (strona 69).
Echosonda (Sonar)—ustawienia echosondy (strona 71).
Alarmy (Alarms)—umożliwia ustawienie alarmów (strona 71).
Menu Główne
Aby wywołać i używać Menu Główne:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU aby otworzyć Menu Główne.
2. Naciskając Przycisk Kursora w górę i dół podświetl
zakładkę, którą chcesz zobaczyć. Zawartość zakładki
pojawia się natychmiast po jej podświetleniu. Aby przejść
do wewnętrznych zakładek naciśnij Przycisk Kursora w
lewo lub w prawo a następnie w górę lub w dół aby wybrać
konkretne pola.
Kalendarz (Calendar)—pokazuje Księżyc i Słońce oraz
informacje o polowaniach i połowach dla danego dnia
(strona 73).
Astronomiczne (Celestial)—pokazuje informacje o
pływach, Słońcu i Księżycu oraz porach połowów i polowań
(strona 74).
Komunikaty (Message)—wyświetla komunikaty
systemowe (strona 78).
Ekran (Display)—zawiera różne ustawienia wyświetlania
(strona 79).
Dźwięk (Sound)—ustawienia dźwięków (strona 80).
Ustawienia (Setup)—zawiera ustawienia systemowe
(strona 81).
66
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka GPS
Zakładka GPS
Zakładka GPS zapewnia wizualizację procesu lokalizowania
satelitów, statusu odbiornika i dokładności. Informacja o statusie
poda informacje o tym, co odbiornik robi w danym momencie.
Widok nieba i słupki siły sygnału wskażą, które satelity są widoczne
dla odbiornika oraz czy są one aktualnie śledzone. Siła sygnału
satelitarnego jest pokazywana na wykresie słupkowym, dla każdego
satelity osobno. Kiedy odbiornik nawiąże łączność z satelitami,
pojawią się słupki (dla każdego widocznego satelity) z przypisanym
im numerem satelity. By uzyskać więcej informacji zobacz na
strony 4-6.
Zakładka Trasa
Zakładka Trasa pokazuje wszystkie trasy zapisane w pamięci wraz z
opisującymi je nazwami.
Używaj zakładki Trasa aby tworzyć i zapisywać do 50 odwracalnych
tras, każda może mieć do 300 punktów zwrotnych. Zobacz dział
“Tworzenie Nowej Trasy”, zaczynający się od strony 22, by uzyskać
więcej informacji.
Menu Główne—Zakładka Trasa
Menu Główne—Zakładka GPS
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
67
Menu Główne> Zakładka Punkty i Zakładka Ślady
Zakładka Punkty
Zakładka Punkty zawiera dwie dodatkowe zakładki - Użytkownika
(User) i Niebezpieczne (Proximity) pozwalające na zarządzanie
dużą ilością waypointów w prosty i wygodny sposób. Aby uzyskać
więcej informacji o waypointach zobacz część “Tworzenie i
Używanie Waypointów” zaczynającą się na stronie 28.
Zakładka Ślady
GPSmap 278 rysuje na Ekranie Mapy elektroniczny ślad (track log)
drogi, którą przebyłeś. Ślad zawiera informacje o punktach na przebytej
drodze, zawierające pozycję oraz czas zarejestrowania punktu. GPSmap
278 może wykorzystać te informacje do nawigacji, używając zapisanego
śladu. Zakładka Ślady podzielona jest na dwie dodatkowe zakładki:
Aktywny (Active) i Zapisane (Saved). By uzyskać więcej informacji
zobacz część “Zarządzenie Śladami” zaczynającą się na stronie 38.
Menu Główne—Zakładka Punkty
Zakładka Użytkownika (User)
Zakładka Użytkownika (User) zawiera listę wszystkich waypointów
znajdujących się aktualnie w pamięci odbiornika. Na dole zakładki
wyświetlana jest liczba wszystkich waypointów zachowanych oraz
dostępnych.
Zakładka Niebezpieczne (Proximity)
Zakładka Niebezpieczne (Proximity) zakładki Points (Punkty)
pozwala zdefiniować okrąg alarmu dookoła pozycji zapamiętanego
waypointu. Zobacz stronę 36 by uzyskać więcej informacji.
68
Menu Główne—Zakładka Ślad
Zakładka Aktywny (Active)
Zakładka Aktywny umożliwia zapisanie i skasowanie
(wyczyszczenie pamięci) śladu aktywnego oraz konfigurację
sposobu zapisu śladu.
Zakładka Zapisane (Saved)
Zakładka Zapisane zawiera listę wszystkich zapisanych śladów
znajdujących się w pamięci odbiornika GPSMAP 278.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka DSC
Zakładka DSC
Używaj zakładki DSC (tylko w Trybie Morskim) aby ustawiać i
kontrolować Cyfrowe Wywołania Selektywne (Digital Selective
Calling - DSC). DSC używa fal radiowych VHF oraz sygnału GPS
do transmisji i odbioru informacji o lokalizacji. DSC jest używany
do sygnalizowania SOS, awarii statku oraz raportowania pozycji.
Lista Wywołań DSC
Lista Wywołań zawiera 50 ostatnich wywołań. Pokazywane są na
niej tylko ostatnie wywołania jakich dokonano z okrętu. Jeśli drugie
wywołanie zostanie odebrane, zastępuje wywołanie pierwsze z listy.
Naciśnij Menu aby posortować lub skasować kolejne wpisy.
Aby uzyskać więcej informacji o DSC oraz o Morskim Numerze
Identyfikacyjnym (Maritime Mobile Service Identity - MMSI)
zobacz „Dodatek” na stronach 116-117.
Lista Wywołań DSC
Ekran DSC
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Zapisane Komunikaty
Jeśli wywołania DSC zostają odbierane, są one automatycznie
zapisywane na liście. Na górze listy znajduje się zawsze ostatnie
odebrane wywołanie. Urządzenie może zapisać do 100 wywołań
(po ich odebraniu) a starsze zapisy są kasowane wraz z odbieranymi
nowymi wywołaniami.
69
Menu Główne> Zakładka DSC
2. Podświetl pierwszy wpis pusty w katalogu i naciśnij Enter.
LUB
Naciśnij Menu, podświetl Nowy Wpis i naciśnij Enter.
3. Wpisz numer MMSI, nazwę i komentarz.
4. Po skończeniu podświetl OK i naciśnij Enter.
Wpisz numer
MMSI, nazwę
i komentarz (w
razie potrzeby)
Zapisane Komunikaty
Podświetl OK i
naciśnij ENTER
aby zapisać
wpis.
Katalog DSC
Katalog DSC przypomina książkę telefoniczną i może pomieścić do
50 wpisów.
Nowy Wpis Do Katalogu
Wpisy DSC.
Naciśnij
Enter aby
otworzyć
stronę
żądanego
wpisu
Wpis pusty.
Naciśnij Enter
aby wprowadzić
wpis do
katalogu.
Katalog DSC
Aby dodać nowy wpis do katalogu:
1. Otwórz Katalog DSC z Menu Głównego.
70
Po stworzeniu Nowego Wpisu do Katalogu, nazwa tego wpisu jest
przypisana do odpowiedniego numeru MMSI. Jeśli przejdziesz do
zakładki Zapisane Komunikaty, nazwa tego wpisu pokazuje się pod
odpowiadającym mu numerem MMSI.
Innym sposobem na wprowadzenie nazwy jest wpis ze strony
podglądu konkretnych wpisów lub strony Wywołań DSC. Nazwa i
numer MMSI są wysyłane do innego odbiornika GPS Garmin. W
przypadku innych odbiorników wysyłane są tylko numery bez ich
nazwy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Echosondy i Zakładka Alarmy
Zakładka Echosondy
Używaj zakładki Echosondy aby dokonać ustawień sonaru. Zobacz
część „Ustawianie i Użytkowanie Sonaru”, zaczynającą się na
stronie 90, by uzyskać informacje o opcjach ustawień sonaru.
UWaga: Wymagane jest posiadanie modułu sonara GSD
20 lub 21 podłączonego do urządzenia GPSMAP 278 aby
możliwym było używanie opcji echosondy.
Zakładka Alarmy
Używaj zakładki Alarmy aby zdefiniować ustawienia alarmów.
Gdy wystąpi stan alarmowy, na ekranie pojawi się odpowiedni
komunikat i urządzenie zasygnalizuje to pięciokrotnym sygnałem
dźwiękowym.
Menu Główne—Zakładka Alarmy
Aby ustawić alarm:
Menu Główne—Zakładka Sonar
1. Podświetl zakładkę Alarmy w Menu Głównym.
2. Wybierz pole ustawianego alarmu i naciśnij Enter.
3. Zmień ustawienie na Zał (On) i naciśnij Enter. Jeśli
zachodzi potrzeba podświetl następne pole po prawej i
naciśnij Enter a następnie zatwierdź wybrane ustawienie.
4. Aby zakończyć naciśnij Enter.
Jeśli zaznaczysz Aktywację (Persist), wiadomość o alarmie
będzie pokazywana na ekranie urządzenia włącznie z sygnałem
dźwiękowym dopóki nie zatwierdzisz alarmu przyciskiem Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
71
Menu Główne> Zakładka Alarmy
Aby ustawić trwanie alarmu:
1. Podświetl zakładkę Alarmy w Menu Głównym.
2. Podświetl pole wyboru Aktywacja (Persist) znajdujące się
przy alarmie, dla którego chcesz zmienić to ustawienie.
3. Naciśnij Enter aby zaznaczyć pole wyboru (pojawi się znak
wyboru).
Alarmy Nawigacyjne
Następny Zwrot (Next Turn)—ustawia alarm (sygnalizację)
następnego zwrotu w trasie. Aby wyłączyć ten alarm wybierz
Wył. (Off). Wybierz Czas (Time) aby określić czas przed
osiągnięciem zwrotu, przy którym alarm uaktywni się. Wybierz
Auto aby odbiornik sam określił moment uaktywnienia alarmu.
Przybycie (Arrival)—ustawia alarm sygnalizujący zbliżanie się
do punktu docelowego. Wybierz Auto aby odbiornik sam określił
moment uaktywnienia alarmu.
Alarmy Systemowe
Budzik (Clock)—ustawia alarm bazujący na zegarze
urządzenia. Wybierz Zał. (On) i wprowadź określoną godzinę o
której ma się uaktywnić alarm. Aby alarm zadziałał urządzenie
musi być włączone.
Napięcie Zasilania Zewnętrznego (External Voltage)—ustawia
alarm uaktywniany, gdy poziom napięcia zasilania spadnie
poniżej określonej wartości. Wybierz Zał. (On) i wprowadź
żądaną wartość.
DGPS—ustawia alarm uaktywniany, gdy odbiornik utraci odbiór
poprawek różnicowych.
Dokładność (Accuracy)—ustawia alarm uaktywniany, gdy
dokładność ustalenia pozycji spadnie poniżej zadanej wartości.
Wybierz Zał. (On) i wprowadź żądaną wartość.
Poza Kursem (Off Course)—ustawia alarm zejścia z
założonego kursu. Wybierz Zał. (On) aby włączyć alarm i określ
dopuszczalną odległość zejścia z kursu.
Kotwiczny (Anchor Drag)—ustawia alarm uaktywniany po
przekroczeniu zadanej odległości dryfu kotwicznego. Wybierz
Zał. (On) aby włączyć alarm i określ dopuszczalną odległość
dryfu.
72
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Kalendarz
Alarmy Sonaru
Woda Płytka (Shallow Water)—ustawia alarm uaktywniany, gdy
wpłyniesz na obszar o głębokości mniejszej niż zadana wartość.
Wybierz Zał (On) i wprowadź żądaną wartość. Aby alarm ten
działał, odbiornik musi otrzymywać dane NMEA z echosondy, z
danymi o głębokości.
Woda Głęboka (Deep Water)—ustawia alarm uaktywniany, gdy
wpłyniesz na obszar o głębokości większej niż zadana wartość.
Wybierz Zał (On) i wprowadź żądaną wartość. Aby alarm ten
działał, odbiornik musi otrzymywać dane NMEA z echosondy, z
danymi o głębokości.
Temperatura Wody (Water Temp)—ustawia alarm uaktywniany,
gdy temperatura wody przekroczy, spadnie poniżej lub znajdzie
się w / poza określonym zakresem temperatury. Wybierz Ponad
(Above) lub Poniżej (Below) i wprowadź żądaną temperaturę,
lub wybierz Wewn, (Inside) lub Zewn. (Outside) i wprowadź
zakres temperatur. Aby funkcja działała muszą być dostarczane
dane NMEA z echosondy.
Dryf (Drift)—ustawia alarm uaktywniany, gdy przekroczona
zostanie określona odległość dryfu. Wybierz Zał. (On) i
wprowadź żądaną odległość.
Ryby (Fish)—ustawia alarm aktywny, gdy na sonarze zostaną
zauważone ryby.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Zakładka Kalendarz
Używaj zakładki Kalendarz aby planować wycieczki, podglądać
wschody i zachody Słońca oraz fazy Księżyca oraz informacje o
połowach i polowaniach dla danej daty.
Podświetl strzałkę i naciśnij ENTER aby zmienić datę.
Wschód i
zachód Słońca
dla danego dnia
i lokalizacji.
Lista punktów i
tras dodana dla
danego dnia.
Zakładka Kalendarz - Widok wg Dni
Opcje Kalendarza
Menu Opcji jest dostępne dla trzech zakładek kalendarza. Naciśnij
Menu aby otworzyć menu opcji. Aby pokazać Słońce i Księżyc
lub informacje o połowach i polowaniach, naciśnij Pokaż Słońce
i Księżyc (View Sun and Moon) lub Pokaż Polowania i Połowy a
następnie naciśnij Enter.
73
Menu Główne> Zakładka Astronomiczne
Aby dodać trasę lub punkt do kalendarza:
1. Podświetl zakładkę Kalendarz w Menu Głównym. W
zakładce Widok wg Dni domyślnie pokazywany jest aktualny
dzień.
2. Naciśnij Menu aby otworzyć Menu Opcji. Podświetl Dodaj
Trasę (Add Route) lub Dodaj Punkt (Add Point) i naciśnij
Enter.
3. Pojawi się okno wyboru trasy lub Menu Wyszukiwania (jeśli
wybrałeś Dodaj Punkt), wybierz trasę którą chcesz dodać
do kalendarza lub punkt z Menu Wyszukiwania i naciśnij
Enter.
Zakładka Widok wg Dni
się za pomocą Przycisku Kursora. Dni posiadające trasy lub
punkty podświetlone są na kolor zielony. Ikony dla punktów i tras
przypisane do konkretnej daty pokazywane są na dole ekranu.
Zakładka Astronomiczne
Zakładka Astronomiczne (Celestial) w Menu Głównym daje
dostęp do danych o pływach, Słońcu i Księżycu oraz o potencjalnie
najlepszych porach połowów i polowań. Dane te możesz wyświetlić
dla aktualnej pozycji, pozycji wskazanej na mapie lub dla pozycji
wybranego waypointu. Możesz również użyć aktualną lub określić
inną datę dla tych danych.
Zakładka Widok wg Dni pokazuje wschód i zachód Słońca dla
aktualnej daty i lokalizacji. W zakładce tej wyświetlana jest lista tras
i punktów dla danego dnia.
Zakładka Widok Tygodniowy
Zakładka Widok Tygodniowy dostarcza tych samych informacji co
Zakładka wg Dni lecz dla całego tygodnia. Dni posiadające trasy lub
punkty są podświetlone na kolor zielony. Ikony dla punktów i tras
przypisane do konkretnej daty pokazywane są na dole ekranu.
Menu Główne—Zakładka Astronomiczne
Pokazane opcjonalne dane BlueChart.
Zakładka Widok Miesięczny
Zakładka Widok Miesięczny dostarcza tych samych informacji. W
zakładce tej pokazany jest cały miesiąc a konkretny dzień wybiera
74
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Astronomiczne
Zakładka Pływy (Tide)
Na zakładce Pływy (Tide) wyświetlany jest wykres obrazujący wykres
pływów w okresie 24-godzinnym począwszy od północy czasu lokalnego
stacji. Możesz wybierać spośród różnych dat i ponad 3000 stacji.
Wprowadź datę, dla której chcesz
wyświetlić informacje o pływach.
Wybierz stację predykcji pływów, dla której
chcesz wyświetlić informacje o pływach.
Czas
Wysykość Pływu
Najmniejsze
i największe
pływy w
godzinach
porannych
Zakładka Pływy
Najmniejsze
i największe
pływy w
godzinach
popołudniowych
U góry ekranu pojawiają się nazwa stacji pływów, do której będziemy
się odwoływać, a poniżej data. U góry wykresu wyświetlany będzie
lokalny czas dla Twojej pozycji w formacie 24-godzinnym (LCL), a
odpowiadający mu czas stacji pływów pokazywany będzie u dołu (STA).
Ciągłe, jasne linie pionowe rozmieszczone są w 4-godzinnych odstępach,
a jasne, kropkowane linie pionowe w odstępach 1 - godzinnych.
Krzywa pływów pokazywana jest jako wypełniony obszar z wysokimi
pływami pokazywanymi jako wyższe, a niskimi jako niższe. Linia pozioma
(z polem głębokości na końcu) wskazuje aktualną wysokość pływu.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Aby zobaczyć wykres pływów dla innej stacji:
1. Na zakładce Pływy (Tide) podświetl pole Dla (At) i
naciśnij ENTER. Pojawi się Menu Szukaj z automatycznie
otworzonym wyszukiwaniem Stacji Pływów.
2. Naciśnij MENU i wybierz Wokół Aktualnej Pozycji (Near
Current Location), Wokół Zwrotu (Near Current Route),
Wokół Innej Pozycji (Near Other) (wskażesz tą pozycję na
mapie) lub Wokół Celu (Near Destination). Lista zostanie
odpowiednio zaktualizowana zależnie od wybranej opcji.
3. Wybierz z listy żądaną stację i naciśnij Enter. Informacje o
Stacji Pływów zostaną wyświetlone.
4. Podświetl OK i naciśnij Enter. Ponownie zostanie
wyświetlona zakładka Pływy (Tide) z wykresem dla wybranej
stacji.
Aby zobaczyć wykres dla innej daty:
1. Na zakładce Pływy (Tide) podświetl pole Na (On) i naciśnij
ENTER.
2. Używając Przycisku Kursora wprowadź żądaną datę i
naciśnij ENTER. Możesz również przeglądać informacje
dla innych dni używając przycisków IN i OUT. Naciśnij i
przytrzymaj IN lub OUT aby szybko zmieniać daty.
3. Gdy zakończysz naciśnij ENTER. Zostanie wyświetlony
wykres pływów dla wybranej daty.
Aby ponownie użyć aktualnej daty, na zakładce Pływy (Tide)
naciśnij MENU, podświetl Użyj Aktualnej Daty (Use Current
Date) i naciśnij ENTER.
75
Menu Główne> Zakładka Astronomiczne
Aby zobaczyć szczegóły wykresu dla innych godzin w
wybranym dniu:
1. Na zakładce Pływy (Tide) gdy wyświetlany jest żądany
wykres, naciśnij MENU i wybierz opcję Przesuń Kursor
(Move Cursor).
2. Naciskając Przycisk Kursora w prawo lub w lewo przesuń
wykres na żądaną godzinę.
3. Aby powrócić do aktualnego czasu, naciśnij MENU i wybierz
Zakończ Przesuwanie Kursora (Stop Moving Cursor).
Aby automatycznie uruchomić tryb kursora na
wykresie:
1. Używając Przycisku Kursora podświetl pole daty i naciśnij
w dół aby aktywować kursor.
2. Przesuń wykres w prawo aby zobaczyć następny dzień lub
lewo aby zobaczyć poprzedni.
Aby zobaczyć informacje o Słońcu i Księżycu dla innej
daty:
1. Podświetl pole Data (Date) i naciśnij Enter.
2. Używając Przycisku Kursora wprowadź żądaną datę.
Możesz również podświetlić pole Data (Date) i naciskając
przyciski IN lub OUT zmieniać datę dzień po dniu. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk IN lub OUT aby szybko zmienić datę (co
2 dni).
3. Gdy zakończysz naciśnij ENTER. Wyświetlone będą dane
dla wybranej daty.
4. Aby użyć ponownie aktualnej daty podświetl pole Data
(Date). Naciśnij Menu, podświetl Użyj Aktualnej Daty (Use
Current Date) i naciśnij Enter.
Faza Księżyca
Wybierz datę i
lokalizację
Zakładka Słońce i Księżyc (Sun & Moon)
Zakładka Słońce i Księżyc (Sun & Moon) wyświetla dane
astronomiczne dla wschodu i zachodu słońca i księżyca oraz
przybliżone położenie słońca i księżyca na widoku nieba i fazę
księżyca. Możesz wyświetlić te dane dla dowolnej pozycji i daty.
Możesz również odtworzyć animację położenia Słońca i Księżyca.
76
Przyciski
kontrolne dla
animacji nieba
Zakładka Słońce i Księżyc
Położenie
Słońca i
Księżyca na
niebie
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Astronomiczne
Aby zobaczyć informacje o Słońcu i Księżycu dla innej
pozycji:
1. Używając Przycisku Kursora podświetl pole Z (From) i
naciśnij Enter.
2. Podświetl Użyj Funkcji Wyszukiwania (Use Find Menu)
i naciśnij Enter. Menu Wyszukiwania automatycznie się
otworzy.
3. Z Menu Wyszukiwania wybierz żądany waypoint lub obiekt
mapy i naciśnij Enter.
4. Na Ekranie Informacji Waypointu/Obiektu Mapy naciśnij
ENTER. Zostaną wyświetlone dane dla wskazanej lokalizacji.
Aby ponownie użyć aktualnej pozycji, podświetl pole Z (From).
Naciśnij ENTER, podświetl Aktualna Pozycja (Current Location) i
naciśnij Enter.
Zakładka Polowania i Połowy (Hunt & Fish)
Zakładka Polowania i Połowy (Hunt & Fish) dostarcza danych o
potencjalnie dobrych i najlepszych porach polowań i połowów w
danej pozycji i określonej dacie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Aby wyświetlić informacje o Polowaniach i Połowach:
1. Używając Przycisku Kursora podświetl zakładkę
Astronomiczne.
2. Użyj Przycisku Kursora aby wybrać zakładkę Polowania i
Połowy (Hunt & Fish).
Zakładka Polowania i Połowy
Aby wyświetlić informacje o Polowaniach i Połowach
dla innej daty:
1. Podświetl pole Data (Date) i naciśnij Enter.
2. Używając Przycisku Kursora wprowadź żądaną datę.
Możesz również podświetlić pole Data (Date) i naciskając
przyciski IN lub OUT zmieniać datę dzień po dniu. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk IN lub OUT aby szybko zmienić datę (co
2 dni).
3. Gdy zakończysz naciśnij Enter. Wyświetlone będą dane
dla wybranej daty.
77
Menu Główne> Zakładka Komunikaty
Aby ponownie użyć bieżącej daty, podświetl pole Data (Date).
Naciśnij MENU, podświetl opcję Użyj Aktualnej Daty (Use
Current Date) i naciśnij Enter.
Aby wyświetlić informacje o Polowaniach i Połowach
dla innej pozycji:
1. Podświetl pole Zmiana Odniesienia (From) i naciśnij
Enter.
2. Podświetl Użyj Funkcji Wyszukiwania (Use Find Menu) i
naciśnij Enter. Pojawi się Menu Wyszukiwania.
3. Z Menu Szukaj wybierz żądany waypoint lub obiekt mapy i
naciśnij Enter.
4. Na Ekranie Informacji Waypointu/Obiektu Mapy naciśnij
ENTER. Zostaną wyświetlone dane dla wskazanej lokalizacji.
Zakładka Komunikaty
Zakładka Komunikaty (Message) w Menu Głównym zawiera listę
komunikatów generowanych przez system GPSmap 278. Używając
Przycisku Kursora możesz przeglądać całą listę komunikatów
znajdującą się na zakładce Dziennik (Log). Możesz również użyć
zakładki Filtr Dziennika (Log Filter) aby wyświetlane były tylko
niektóre rodzaje komunikatów.
Aby użyć aktualnej Pozycji:
1. Podświetl pole Zmiana Odniesienia (From) i naciśnij
Enter.
2. Podświetl Aktualna Pozycja (Current Location) i naciśnij
Enter.
78
Menu Główne—Zakładka Komunikaty
Aby przejrzeć komunikaty:
1. Podświetl zakładkę Komunikaty (Message) w Menu
Głównym.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl żądany komunikat.
3. Naciśnij Enter aby wyświetlić szczegółowe informacje o
komunikacie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Ekran
Aby wyświetlić lub ukryć komunikaty używając Filtra
Dziennika:
1. Podświetl zakładkę Komunikaty (Message) w Menu
Głównym.
2. Podświetl zakładkę Filtr Komunikatów (Log Filter).
Domyślnie wyświetlane są wszystkie komunikaty.
Zapisane Komunikaty
3. Używając Przycisku Kursora podświetl rodzaj komunikatu
który chcesz ukryć i naciśnij ENTER.
4. Podświetl komunikat i naciśnij Enter aby pokazać go
ponownie.
Zakładka Ekran
Zakładka Ekran (Display) w Menu Głównym umożliwia ustawienie
niektórych funkcji związanych z wyświetlaniem, jak na przykład,
które ekrany mają być wyświetlane w sekwencji ekranów głównych,
czy też po jakim czasie ma być wyłączane podświetlenie.
Menu Główne - Zakładka Ekran
Menu Główne (Main Menu)—przełącza sposób wyświetlania
zakładek Menu Głównego pomiędzy ikonami z podpisem
(domyślnie) a samym tekstem.
Schemat Kolorów (Color Mode)—ustawia wyświetlanie trybu
Dziennego (Day), Nocnego (Night) lub Automatycznego (Auto).
Ustawienie Auto powoduje przełączanie trybu koloru zgodnie z
czasami wschodu i zachodu słońca.
Czas Podświetlania (Backlight Timeout)—umożliwia ustawienie
ciągłej pracy podświetlania lub automatycznego wyłączenia po
upływie zadanego czasu od ostatniego naciśnięcia przycisku. Jeśli
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
79
Menu Główne> Zakładka Dźwięk
urządzenie pracuje na zasilaniu zewnętrznym podświetlenie może
być wyłączone tylko ręcznie.
Auto Regulacja Podświetlania (Twilight Adjustment)—umożliwia
urządzeniu dostosowanie optymalnego podświetlania dla danej pory
dnia.
Zakładka Dźwięk
Użyj Zakładka Dźwięk (Sound) aby dostosować dźwięki Twojego
urządzenia GPSMAP 278.
Ekran Autostrady (Highway Page)—jeśli wybrane zostanie
ustawienie Zał. (On) Ekran Autostrady zostanie włączony do
sekwencji ekranów głównych.
Ekran Kompasu (Compass Page)—jeśli wybrane zostanie
ustawienie Zał. (On) Ekran Kompasu zostanie włączony do
sekwencji ekranów głównych.
Intensywność Podświetlania (Backlight Intensity)—zmniejsz
lub zwiększa poziom jasności podświetlania. Naciskając Przycisk
Kursora w górę zwiększasz jasność, a w dół - zmniejszasz.
Menu Główne—Zakładka Dźwięk
Zakładka Ustawienia
Zakładka Ustawienia (Setup) składa się z kilku zakładek
zawierających różnego typu ustawienia umożliwiające dostosowanie
GPSmap 278 do wymagań użytkownika.
Zakładka System
Używaj zakładki System aby ustawić tryb nawigacji, filtr prędkości,
język i ustawienia zasilania zewnętrznego.
80
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Ustawienia
Brak Zasilania Zewnętrznego (External Power Off)—określa
czy urządzenie GPSMAP 278 pozostaje Włączone (Stay On)
lub Wyłączone (Turn Off) kiedy zasilanie zewnętrzne nie jest
dostarczane do odbiornika.
Menu Główne—Zakładka Ustawienia
Tryb Pracy (System Mode)—ustawia tryb pracy odbiornika GPS.
Normalnie (Normal) - tryb normalnej nawigacji, Oszczędzanie
Baterii (Battery Saver) lub Symulator (Simulator) - tylko do
ćwiczeń.
Zasilanie Zewnętrzne (External Power On)—określa czy
urządzenie ma zostać Załączone (Turn On) czy Ładować Baterie
(Charge Battery) kiedy zasilanie zewnętrzne jest dostarczane do
odbiornika.
Zakładka Trasy Drogowe (Routing)
Używaj zakładki Trasy Drogowe aby ustawić preferencje trasy
drogowej.
Użytkowanie (Usage Mode)—ustawia tryb użytkowania: Morski
(Marine) lub Samochodowy (Automotive).
Filtr Prędkości (Speed Filter) - umożliwia uśrednianie odczytów
prędkości. Możesz wybrać Wył. (Off), Auto - uśrednianie
kontrolowane automatycznie lub Zał. (On) - pozwala ustalić okres
uśredniania.
Język Tekstu (Text Language) - pozwala wybrać język tekstów
(menu i komunikatów) systemu.
Zakładka Trasy Drogowe
EGNOS—pozwala włączyć lub wyłączyć EGNOS.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
81
Menu Główne> Zakładka Ustawienia
Preferencje Trasy (Route Preference)—umożliwiają wyliczenie
trasy wg. kryterium:
• Krótki Czas (Faster Time): Czas jest głównym kryterium
kalkulacji trasy. Wyznaczona w ten sposób trasa jest
najszybsza, chociaż odległościowo może być dłuższa
• Mała Odległość (Shorter Distance): Odległość jest głównym
kryterium kalkulacji trasy. Wyznaczona w ten sposób trasa
jest krótsza, ale jej pokonanie może zająć więcej czasu.
• Bezdroża (Off Road): Linia prosta łącząca twoją aktualną pozycję i
punkt docelowy. Przydatne gdy jesteś poza obszarem pokrycia map
szczegółowych lub gdy podróżujesz po terenie, gdzie nie ma dróg.
Pytaj o Preferencje (Ask My Preference)—określa, czy przed
obliczeniem trasy pojawi się pytanie o wybranie Preferencji Trasy,
czy zostanie przyjęta zdefiniowana wartość.
Metoda Obliczeń (Calculation Method)—określa, jak urządzenie
ma szukać trasy:
• Najszybsza Kalkulacja (Quickest Calculation): Rezultat
uzyskiwany jest najszybciej ale jakość trasy może nie być najlepsza.
• Szybka Kalkulacja (Quick Calculation): Obliczenie
trasy zajmuje więcej czasu, ale jakość jest lepsza niż przy
poprzedniej opcji.
• Dobra Trasa (Better Route): Główny nacisk kładziony jest na
optymalizację trasy.
• Najlepsza Trasa (Best Route): Wyznaczona trasa jest najbardziej
optymalna, ale jej wyznaczenie zajmuje najwięcej czasu.
82
Oblicz Trasę dla (Calculate Routes for) - wyznacza trasę zależnie
od rodzaju pojazdu którym się poruszasz. Pozwala to na uniknięcie
dróg, na których nie możesz poruszać się danym typem pojazdu.
Unikaj (Avoid) - pozwala określić, jakie typy dróg lub manewry
mają być unikane przy wytyczaniu trasy. Urządzenie użyje tych dróg
tylko wówczas, gdy nie będzie żadnej alternatywnej drogi.
Włąsne Unikanie (Custom Avoids)—pozwala unikać wybranych obszarów i
dróg podczas nawigacji. Zobacz stronę 61 aby uzyskać więcej informacji.
Własne Preferencje Dróg (Custom Road Prefs)—pozwala określić
kategorie unikanej drogi: Główne (Major), Średnio (Medium) i Słabe
(Minor) za pomocą odpowiadającym im suwakom. Jest to użyteczne
jeśli chcesz dla przykładu unikać tylko dróg Głównej kategorii.
Wybierz Zeruj (Reset) aby powrócić do domyślnych ustawień.
Zakładka Przewodnik (Guidance)
Używaj zakładki Przewodnik aby ustawić sposób zachowania
odbiornika w czasie nawigacji.
Zakładka Przewodnik
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Ustawienia
Rekalkulacja Przy Zejściu z Trasy (Off-Route Recalculation)
- pozwala określić, czy urządzenie przed automatycznym przeliczeniem
trasy, ma się zapytać o zgodę (Zapytanie). Możesz również określić, czy
po przeliczeniu ma zostać wyświetlone potwierdzenie (Automatycznie z
potwierdzeniem), czy nie (Automatycznie bez potwierdzenia). Możesz
także wyłączyć automatyczne przeliczanie trasy (Wył.).
Wyświetlanie Ekranu Następnego Zwrotu—(Next Turn Pop-up)
- określa sposób wywoływania Ekranu Następnego Zwrotu: Wył.
- ekran nie będzie się pojawiał, Przytrzymanie Przycisku NAV
- będzie się pojawiał tylko po naciśnięciu i przytrzymaniu NAV,
Tylko Automatycznie lub Oba Sposoby - zarówno przez przycisk
NAV jak i automatycznie.
Możesz także, w polu po prawej stronie, wprowadzić wartość
początkową do zliczania lub odliczania.
Morski (Marine)—pokazuje się na Ekranie Kompasu w Trybie Morskim.
Od Północy (Since Midnight) - pokazuje, przez ile czasu od północy
odbiornik był włączony. Licznik ten jest zerowany, gdy użyjesz opcji
Ustawienia Domyślne Urządzenia (All Unit Defaults) z zakładki System.
Zakładka Czas (Time)
Zakładka Czas (Time) pozwala na ustawienie formatu wyświetlania
czasu i strefy czasu. Możesz również ustawić obsługę zmiany czasu
letniego/zimowego (Daylight Savings).
Zakładka Stopery (Timers)
Używaj zakładki Stopery aby ustawić stopery lub wyświetlić
informację o tym jak długo urządzenie jest włączone.
Zakładka Czas
Zakładka Stopery
Użytkownika (User)—pozwala uruchomić Zliczanie (Count Up)
bądź Odliczanie (Count Down) czasu. Możesz również wyzerować
wartość licznika (Zeruj - Reset) oraz wyłączyć go (Wył. - Off).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Format Czasu (Time Format) - ustawia 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania czasu.
Jeśli pokazywana jest nieaktualna data - naciśnij Menu, podświetl
Ustaw Date (Set Date) i naciśnij Enter. Zostaniesz zapytany o
aktualną datę. Urządzenie używa tych informacji podczas ustalania
pozycji satelitów, po czym automatycznie aktualizuje datę.
83
Menu Główne> Zakładka Ustawienia
Zakładka Jednostki (Units)
Zakładka Jednostki (Units) pozwala na zmianę systemu jednostek miar.
Zakładka Pozycja (Location)
Zakładka Location (Pozycja) pozwala zdefiniować format pozycji.
Więcej informacji na temat formatów pozycji i układów odniesienia
znajdziesz w części „Dodatki”.
Możesz również odwiedzić stronę internetową National Imagery
and Mapping Agency pod adresem www.nima.mil gdzie znajdziesz
dodatkowe informacje o siatkach i układach odniesienia.
Zakładka Jednostki
Odległość i Prędkość (Distance and Speed) - pozwala ustawić
jednostki Morski (Nautical - nm, kt), Mile Lądowe (Statute - mi,
mh) lub Metryczne (Metric (km, kh)).
Wyświetlanie Kierunków (Direction Display) - ustawia sposób
wyświetlania kierunków: Kierunki Geograficzne (Cardinal Letter) np. N, NE, SW, Stopnie Cyfrowo (Numeric Degrees) lub Mils. Mils
jest jednostką miary kąta używaną w zastosowaniach militarnych. 1
stopniowi odpowiada 17.78 mils’ów.
Temperatura (Temperature) - ustawia jednostki temperatury:
Fahrenheita (°F) lub Celsiusza (°C).
Wysokość (Elevation) - ustawia jednostki dla wysokości: Stopy
(Feet (ft)) lub Metry (Meters (m)).
Głębokość (Depth) - ustawia jednostki głębokości: Stopy (Feet - ft),
Sążnie (Fathoms - fa) lub Metry (Meters - m).
84
Zmiana Formatu Pozycji
Kiedy zmieniasz Format Pozycji (Location Format), zmienia
się również format map wykorzystywanych przez odbiornik.
Domyślnym formatem pozycji jest długość i szerokość geograficzna
w stopniach, minutach i tysięcznych minut (hddd°mm.mmm’).
Format ten należy zmieniać tylko w przypadku używania map o
określonym innym formacie niż domyślnie ustawiony w urządzeniu.
Układ Odniesienia (Map Datum)
Umożliwia ręczne wybranie układu odniesienia używanego
do określenia pozycji. Domyślnym ustawieniem jest WGS 84.
Urządzenie automatycznie wybierze najlepszy układ odniesienia
dla wybranego formatu pozycji. Układy odniesienia map są
wykorzystywane do opisu pozycji geograficznych na potrzeby
miernictwa, kartografii i nawigacji i nie są właściwymi mapami
wbudowanymi do odbiornika.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Ustawienia
Układy odniesienia powinieneś je zmieniać tylko wtedy, gdy korzystasz
z mapy, która posiada inny, niż aktualnie wybrany w odbiorniku.
UWAGA: Wybranie niewłaściwego układu odniesienia może
spowodować znaczne błędy w określaniu pozycji. Jeżeli masz
wątpliwości, korzystaj z ustawienia domyślnego.
Zakładka Powitanie (Welcome)
Zakładka Powitanie (Welcome) pozwala na wprowadzenie
informacji takich jak imię, nazwisko i adres właściciela urządzenia.
Informacja ta będzie się pojawiać przy włączaniu odbiornika.
Zmiana Wskaźnika Kursów
Wybór magnetycznego odchylenia północy jest wykorzystywany
w obliczeniach informacji kierunkowych. Wybrać można jedno
z następujących ustawień: Automatyczna (Auto Mag Var),
Rzeczywista (True), Siatka (Grid) i Użytkownika (User Mag
Var). Automatyczna - określa informacje kierunkowe używając
północy magnetycznej. Rzeczywista podaje kierunki używając
odchylenia względem rzeczywistej północy, a Siatka względem
wyliczonej siatki współrzędnych. Użytkownika - pozwala określić
odchylenie magnetyczne dla Twojej obecnej pozycji i podaje
wskazania kierunkowe względem północy magnetycznej w oparciu
o odchylenie, które wprowadzisz w polu Wariacja Magnetyczna
(Megnetic Variation).
UWAGA: Jeśli zostanie wybrana opcja Użytkownika, należy
okresowo uaktualniać odchylenie magnetyczne, wraz ze zmianą
pozycji. Jeśli korzystasz z tego ustawienia, urządzenie nie będzie
automatycznie obliczało i uaktualniało odchyłki magnetycznej
obecnej pozycji. Jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić istotne
różnice między informacjami podawanymi przez GPS, a innymi
źródłami informacji nawigacyjnej jak np. kompas magnetyczny.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Zakładka Powitanie
Aby wprowadzić komunikat powitalny:
1. Naciskając Przycisk Kursora w górę lub w dół podświetl
jedno z pól komunikatów powitalnych i naciśnij ENTER.
2. Używając Przycisku Kursora wprowadź odpowiednią
informację w polu. Nie musisz wprowadzać informacji w
każdym polu. Po skończeniu naciśnij ponownie ENTER.
85
Menu Główne> Zakładka Ustawienia
3. Aby informacja była wyświetlana przy włączaniu odbiornika,
zaznacz pole Pokaż Przy Starcie (Show at Power-up).
Podświetl to pole i naciśnij ENTER. Aby informacja nie była
pokazywana przy włączaniu odbiornika, usuń zaznaczenie z
tego pola.
Zakładki COM 1 i COM 2
Zakładki COM 1 i COM 2 pozwalają kontrolować formaty
transmisji danych z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak
urządzenia NMEA, odbiornik DGPS, komputer lub inny GPSmap
278.
COM 1 Sub Tab
86
Protokół dla Portu Szeregowego (Serial Data Format) - określa
wykorzystywany format danych:
• Garmin—własny format transferu danych GARMIN,
wykorzystywany do przesyłania danych z MapSource,
wymiany punktów, tras, śladów, almanachu i danych o
punktach ostrzegawczych z komputerem PC lub innym
urządzeniem Garmin GPSmap 278. Gdy urządzenie jest
podłączone przez port USB, format ten zostaje automatycznie
wyłączony dla portu szeregowego i urządzenie przełącza się
na format USB.
• GARMIN DGPS—wykorzystywany do współpracy GPSmap
278 z odbiornikiem poprawek różnicowych Garmin DGPS.
• Zewnętrzna Echosonda Garmin—wykorzystywana do
współpracy z modułem echosondy GSD 21 lub GSD 20 z
przetwornikiem.
• NMEA In/NMEA Out—umożliwia przesyłanie danych w
standardzie NMEA 0183 wersja 3.01 oraz odbieranie danych
w formacje NMEA z echosond przy użyciu sentencji DPT,
MTW i VHW.
• RTCM In—pozwala na odbieranie poprawek różnicowych w
standardowym formacie RTCM.
• RTCM In/NMEA Out—pozwala na odbieranie poprawek
różnicowych przy wykorzystaniu standardowego formatu
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Ustawienia
RTCM i wysyłanie danych w formacie NMEA 0183 wersja
3.01.
• RTCM In/Text Out—pozwala na odbieranie poprawek
różnicowych w formacie RTCM i pozwala na wysyłanie
prostych danych tekstowych dotyczących daty, godziny,
pozycji i prędkości.
• Text Out—umożliwia wysyłanie prostych danych tekstowych
dotyczących daty, godziny, pozycji i prędkości. Prędkość
przesyłu danych może być ustawiona na 1200, 2400, 4800 lub
9600 bps.
• Żaden—wyłącza przesyłanie danych.
Jeśli zostanie wybrany format Garmin DGPS lub RTCM
In/NMEA Out, pojawią się dodatkowe pola do sterowania
odbiornikiem poprawek różnicowych GARMIN bezpośrednio
z Twojego urządzenia GPSmap 278. Możesz ustawić odbiornik
tak, aby automatycznie wyszukiwał sygnał różnicowy DGPS albo
wprowadzić częstotliwość stacji różnicowej i prędkość transmisji
danych, a informacje te zostaną wykorzystane do dostrojenia
odbiornika poprawek różnicowych.
Aby urządzenie automatycznie szukało częstotliwości:
1. Ustaw urządzenie na GARMIN DGPS lub RTCM In/NMEA
Out.
2. Podświetl pole DGPS (Beacon) i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
3. Podświetl Skanuj i naciśnij Enter. Podczas przeszukiwania
liczby w polu Częstotliwość będą się zmieniać w 6sekundowych odstępach w zakresie od 284 kHz do 325 kHz,
przy prędkości transmisji 200 bps, a następnie 100 bps.
Podświetl
Skanuj i
naciśnij
Enter.
Pokazany
status
skanowania
Zakładka COM 1 z podświetlonym polem Garmin DGPS
Pole statusu (Status) pokaże jedną z następujących informacji:
• Strojenie (Tuning)—urządzenie próbuje dostroić się do
określonej częstotliwości i prędkości transmisji.
• Skanuję (Scanning)—urządzenie automatycznie przeszukuje
częstotliwości i prędkości transmisji.
• Odbiór (Receiving)—urządzenie otrzymuje sygnały DGPS i
jest gotowe do pracy.
• Sprawdź Połączenia (Check Wiring)—urządzenie nie może
połączyć się z odbiornikiem DGPS.
87
Menu Główne> Zakładka Ustawienia
Aby ponownie uruchomić przeszukiwanie:
1. Naciśnij Menu.
2. Podświetl Powtórz Przeszukiwanie (Restart Scan) i naciśnij
Enter.
Aby ręcznie wprowadzić częstotliwość i prędkość
transmisji danych:
1. Przy formacie ustawionym na Garmin DGPS lub RTCM In/
NMEA Out, skorzystaj z Przycisku Kursora aby podświetlić
pole DGPS (Beacon) i naciśnij Enter.
2. Podświetl Użytkownik (User) i naciśnij Enter.
3. Podświetl Częstotliwość (Frequency) lub Prędkość
Transferu (Bit Rate) i naciśnij Enter.
4. Wprowadź Częstotliwość lub Prędkość Transmisji i naciśnij
Enter.
Kiedy urządzenie odbiera sygnał DGPS, w polu SNR (Signal to Noise
Ratio - stosunek siły sygnału względem szumów) i Odległość (Distance)
pojawią się dane. Zakres SNR wynosi od 0 dB do 30 dB, przy czym
wartość 30 dB jest najkorzystniejsza. Pole odległości może pokazywać
dane lub nie, w zależności od sygnału nadawanego ze stacji DGPS.
Nadajniki sygnałów różnicowych DGPS są obsługiwane przez
Amerykańską Straż Przybrzeżną lub podobne instytucje rządowe w
innych krajach i są odpowiedzialne za ich dokładność i utrzymanie.
Informacje na temat problemów dotyczących nadajników DGPS
i najaktualniejszej listy częstotliwości i ich zasięgów powinieneś
szukać u lokalnych jednostek straży przybrzeżnej lub podobnej
instytucji lub na stronach internetowych www.navcen.uscg.mil/.
88
Zaawansowane ustawienia NMEA
Jeśli GPSmap 278 jest połączony z urządzeniami zewnętrznymi
(np. radarem czy autopilotem) może zajść potrzeba konfiguracji
wychodzących danych NMEA. Odpowiednio konfigurując wysyłane
dane możesz skrócić interwał ich wysyłania. Jeśli zbyt dużo danych
jest wysyłanych, okres ich odświeżania może wydłużyć się do ponad
2 sekund.
GPSmap 278 umożliwia takie skonfigurowanie wysyłanych danych
NMEA, by okres odświeżania nie przekraczał 2 sekund. Przy
wybraniu wszystkich dostępnych danych, okres ten przekracza 2
sekundy.
Aby przejść do Zaawansowanych Ustawień NMEA:
1. Podświetl zakładkę Ustawienia (Setup) Menu Głównym.
2. Wybierz zakładkę COM 1 lub COM 2.
3. Podświetl pole Protokół Dla Portu Szeregowego (Serial
Data Format) i naciśnij Enter.
4. Wybierz NMEA In/NMEA Out i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Menu Główne > Zakładka Ustawienia
5. Naciśnij Menu aby otworzyć menu opcji.
Pojawi się ekran Zaawansowane Ustawienia NMEA (Advanced
NMEA Output Setup) umożliwiający włączenie/wyłączenie
przesyłania danych: statusu GPS (sentencje GSA. GSV), Waypointu/
Trasy (WPL, RTE), sentencji własnych GARMIN oraz sposobu
przesyłania identyfikatorów waypointów (Waypoint ID). Możesz
również zmienić precyzję przesyłania danych pozycji.
Wysyłane sentencje NMEA w GPSMap278 (NMEA wersja 3.01):
6. Wybierz Zaawansowane Ustawienia NMEA (Advanced
NMEA Setup) i naciśnij Enter.
• Zawsze wysyłane: GPRMC, GPGGA, GPGLL, GPBWC,
GPVTG, GPXTE, GPRMB
• Sentencje opcjonalne: GPGSA, GPGSV, GPWPL, GPRTE
• Sentencje własne GARMIN: PGRME, PGRMZ, PGRMM
Zaawansowane Ustawienia NMEA
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
89
Ustawianie i Używanie Echosondy > Ustawianie i Używanie Echosondy
Ustawianie i Używanie Echosondy
Rozdział ten zawiera opis dodatkowych opcji Echosondy. Są one
dostępne przy połączeniu urządzenia GPSMAP 278 z modułem
echosondy GSD 21 lub GSD 20. Przeczytaj Instrukcję Instalacji
Modułu GSD 21 lub GSD 20 aby poprawnie zainstalować moduł
zewnętrzny. Po włączeniu urządzenia moduł echosondy zostaje
włączony automatycznie.
Uwaga: Aby używać funkcji echosondy musisz posiadać
zainstalowany i podłączony moduł GSD 21 lub GSD 20.
Ekran echosondy jest dodany na końcu sekwencji ekranowej stron
Trybu Morskiego. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Page lub Quit
aby pokazać Ekran Echosondy.
Włączanie Echosondy na Ekranie Mapy
Możesz zmienić układ Ekranu Mapy tak, by pokazywał on
równocześnie Ekran Echosondy. Aby używać Echosondy musisz
być w Trybie Morskim.
Aby pokazać Ekran Echosondy na Ekranie Mapy:
1. Będąc na Ekranie Mapy naciśnij przycisk Menu.
2. Podświetl Układ Ekranu i naciśnij Enter.
3. Podświetl Mapa z Echosondą (Map with Sonar) i naciśnij
Enter.
90
Ekran Mapy z Ekranem Echosondy
Aby zmienić rozmiar Ekranu Echosondy na Ekranie
Mapy:
1. Po włączeniu Ekranu Echosondy na Ekranie Mapy, tak jak to
opisano powyżej, naciśnij Menu.
2. Podświetl Zmień Podział Ekranu (Size Split) i naciśnij
Enter.
3. Używając Przycisku Kursora w lewo lub w prawo zmień
miejsce podziału ekranu.
4. Naciśnij Enter.
5. Aby przerwać zmianę rozmiaru naciśnij Quit. Możesz
również nacisnąć przycisk Menu, podświetlić Przerwij
Zmianę Podziału (Stop Resizing) i potwierdzić przyciskiem
Enter aby zakończyć zmianę rozmiaru i powrócić do
poprzednich ustawień.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawianie i Używanie Echosondy> Używanie Ekranu Echosondy
Używanie Ekranu Echosondy
Po podłączeniu modułu echosondy GSD 21 lub GSD 20 urządzenie
GPSMAP 278 z włączonym Ekranem Echosondy może być używane
jako pomoc w połowie ryb. Jeśli podłączyłeś moduł GSD 21 lub GSD
20, ale urządzenie nie wykryło przetwornika, na Ekranie Echosondy
pokazywany będzie komunikat “Echosonda wyłączona”. Ekran
Echosondy będzie pokazywany tylko w przypadku podłączenia modułu
GSD 21 lub GSD 20 do komputera lub po włączeniu Trybu Symulacji.
Ekran Echosondy pośrodku zawiera obraz zbiornika wodnego znajdującego
się poniżej Twojej łodzi, obraz wraz z ruchem łodzi porusza się na ekranie
odbiornika od strony prawej do lewej. Mijane obiekty pokazują się na
ekranie w chwili znajdowania się ich pod przetwornikiem. Obiekty, które
znajdują się bliżej łodzi wyświetlane są z prawej strony ekranu, natomiast
obiekty oddalone od łodzi znajdują się po lewej stronie ekranu. Wzdłuż
prawej strony ekranu znajduje się skala dostosowana do maksymalnej
głębokości zbiornika wodnego. W lewym, górnym rogu ekranu pokazana
jest wartość dostosowania skali, głębokość oraz temperatura wody.
Odebrany sygnał wyświetlany jest w następujących kolorach
(od sygnału najsilniejszego do najsłabszego): czerwonym,
pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim. Opcja Symbole
Ryb (Fish Symbols) pozwala znaleźć ryby na podstawie obserwacji
odczytów echosondy, pojawiających się symboli ryb lub kombinacji
tych dwóch rzeczy. Symbole Ryb pojawiają się jako zielone. Gdy
echosonda pracuje w trybie dwuczęstotliwościowym Dual, symbole
ryb wyświetlane są w nieco odmienny sposób. Gdy echo od ryby
pochodzi z wiązki wąskiej (200kHz) symbol jest wypełniony (lub
jest wąskim łukiem), zaś jeśli z wiązki szerokiej (50 kHz) - symbol
wyświetlany jest jako kontur (lub szeroki łuk).
Wyświetlany obraz może zostać podzielony tak, by wyświetlane
było powiększenie części obrazu dna, tryb bottom lock (obraz dna ze
skalą głębokości od dna do lustra wody) lub kombinacja tych opcji.
Możesz, na przykład, wybrać wyświetlanie w jednej części ekranu
dwukrotnie powiększonego obrazu dna z dwóch stożków (Dual 2X),
a w drugiej części - pełnego zakresu odbieranego sygnału z dwóch
stożków (Dual). Aktualnie wybrany tryb wyświetlania pokazywany
jest u dołu ekranu (przy podziale ekranu - w każdej części).
Aby uzyskać więcej informacji o echosondzie przeczytaj część
“Interpretacja Działania Echosondy” zaczynającą się na stronie 99.
Ekran Echosondy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
91
Ustawianie i Używanie Echosondy > Używanie Ekranu Echosondy
Używanie Menu Regulacji
Menu Regulacji umożliwia bezpośredni dostęp do ustawień i funkcji
najczęściej używanych przy pracy na Ekranie Echosondy. Znajduje się
tam 10 głównych opcji ustawień: Zasięg (Range), Powiększenie (Zoom),
Widok (View/Span), Czułość (Gain), Pozycja Obiektu (Target Level),
Biała Linia (Whiteline), Częstotliwość (Frequency), Linia Głębokości
(Depth Line), Redukacja Szumów (Noise Reject) oraz Przesuw (Scroll).
Aktualnie wybrana opcja wyświetlana jest w górnym lewym rogu ekranu,
ze strzałkami w górę i w dół przy nazwie opcji.
Aby wybrać opcję Menu Regulacji na Ekranie Echosondy:
Użyj poniższych sposobów aby wybrać opcję Menu Regulacji:
• Naciskaj Przycisk Kursora w lewo lub w prawo aby wybrać
żądaną opcję a następnie naciśnij ENTER aby wywołać listę
ustawień wybranej opcji.
• Naciśnij Menu, podświetl Menu Regulacji (Adjustments)
i naciśnij Enter. Używając Przycisku Kursora podświetl
żądaną opcję a następnie naciśnij Enter.
Po wyborze żądanej opcji, naciskaj Przycisk Kursora w górę lub w
dół aby wybrać odpowiednie ustawienie.
Możesz również nacisnąć przycisk MENU i podświetlić skróty
najczęściej używanych opcji aby w szybki i wygodny sposób
zmienić dane ustawienia.
Naciśnij Enter aby zatwierdzić nowe ustawienie (lub Quit aby
anulować) i powrócić do Ekranu Echosondy.
92
Menu Opcji Echosondy
Zakres (Range)—ustawia wyświetlany zakres głębokości.
Urządzenie może zostać ustawione na automatyczne śledzenie dna
lub zakres może zostać ustawiony ręcznie.
Powiększenie (Zoom)—używane do szybkiego wybrania skali
powiększenia obrazu lub podzielenia ekranu. Przy ustawieniu innym
niż No Zoom aktywowana jest opcja View. Przy podziale ekranu, w
obu częściach wyświetlana jest częstotliwość pracy (50kHz, 200kHz
lub Dual). Dostępne jest 6 ustawień opcji Skala (Zoom):
• Powiększenie 2x i podział (2X Split)—pokazuje dwa obrazy
naraz, na podzielonym ekranie. W prawej części ekranu
wyświetlany jest obraz w oryginalnej skali. W lewej części
ekranu wyświetlana jest część oryginalnego obrazu w skali
głębokości równej 1/2 oryginalnej skali.
• Powiększenie 2x (2X Zoom)—wyświetla na pełnym ekranie
obraz powiększony 2x.
• Powiększenie 4x i podział (4X Split)—pokazuje dwa obrazy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawianie i Używanie Echosondy> Używanie Ekranu Echosondy
naraz. W prawej części wyświetlany w oryginalnej skali, w
lewej - w 1/4 oryginalnej skali.
• Powiększenie 4x (4X Zoom)—wyświetla na pełnym ekranie
obraz powiększony 4x.
• Widok od dna i podział (Btm Split)—pokazuje dwa
obrazy na podzielonym ekranie, po prawej stronie - w
skali oryginalnej, po lewej stronie - obraz sygnału z odbić
najbliższych dnu. Dno wyświetlane jest jako linia na jednym
poziomie, a pozostałe echa proporcjonalnie do ich odległości
od dna.
• Widok od dna (Btm Lock)—wyświetla na pełnym ekranie
obraz względem dna (początek skali jest na poziomie dna).
Wskazówka: Używając przycisków IN i OUT możesz
cyklicznie zmieniać poziomy powiększenia.
Widok—dostępne, gdy opcja Powiększenie ma wartość inną niż
No Zoom. Opcje Widok i Podział używane są do zmiany zakresu
widocznego obrazu. Gdy Zoom ustawione jest na 2x Split lub
4x Split, zmiana parametru View odnosi się tylko do okienka z
powiększeniem (lewej części ekranu). Gdy Zoom ustawiony jest na
Bottom Split lub Bottom Lock, dostępna jest opcja Span określająca
maksymalną wysokość powyżej dna, do jakiej wyświetlane są dane.
W trybie Zoom możesz kontrolować widok w lewej części ekranu.
Czułość—kontroluje czułość odbiornika echosondy. Daje to
możliwość kontroli wyświetlanego obrazu. Aby zobaczyć więcej
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
szczegółów zwiększ czułość wybierając wyższe wartości opcji
Gain. Jeśli jest zbyt dużo szczegółów i obraz jest zamazany i mało
czytelny, zmniejsz czułość, co poprawi czytelność obrazu.
Pozycja Obiektu—pozwala na ustawienie kolorów używanych przy
wyświetlaniu informacji echosondy. Pasek Kolorów wyświetlany jest
z prawej strony ekranu, gdy zmieniasz tą wartość. Wyższa wartość
procentowa skutkuje obniżeniem progu mocy sygnału, przy którym
wyświetlany jest on jako mocny. Ustawienia tej opcji nie wpływają na
czułość odbiornika (opcja Gain).
Biała Linia—kontroluje, w jaki sposób urządzenie wyświetla
informacje o typie dna (twarde lub miękkie). Gdy opcja jest
wyłączona (Off), echo odbite od dna wyświetlane jest jako
czerwone. Gdy opcja ustawiona jest na wartość z zakresu 1- 100%,
dno wyświetlane jest jako biała linia z czerwoną na granicy wody i
dna. Więcej informacji na stronie 101.
Częstotliwość (Frequency)—pozwala wybrać częstotliwość roboczą
echosondy. „Częstotliwość” odnosi się do częstotliwości fali
dźwiękowej emitowanej i odbieranej przez przetwornik.
Linia Głębokości (Depth Line)—dodaje poziomą linię wyświetlaną
w poprzek całego ekranu, ułatwiającą pomiar głębokości obiektów
podwodnych. Głębokość wskazywana przez linię wyświetlana jest
w okienku po prawej stronie linii. Naciskaj Przycisk Kursora w górę
lub w dół aby ustalić pozycję linii na ekranie.
Redukcja Szumu (Noise Reject)—pomaga odfiltrować niepożądane
zakłócenia z obrazu z echosondy. Narzędzie to może być wyłączone (Off),
ustawione na Normal (automatycznie ustawia optymalną jakość obrazu) lub
93
Ustawianie i Używanie Echosondy > Używanie Ekranu Echosondy
ustawione ręcznie na wartość z zakresu 1-100%.
Przesuw (Scroll)—reguluje szybkość przesuwu obrazu (od lewej do
prawej strony). Gdy nie poruszasz się lub obraz przesuwa się zbyt
szybko, zmniejsz prędkość przesuwu lub nawet wstrzymaj obraz.
Zmiana Wielkości Podziału Ekranu Echosondy
Możesz wybrać sposób wyświetlania podziału ekranowego na
Ekranie Echosondy. Opcja ta jest dostępna w przypadku, kiedy nie
została wybrana skala Bez Powiększenia (No Zoom).
Aby zmienić rozmiar podziału Ekranu Echosondy:
1. Na aktywnym Ekranie Echosondy naciśnij Menu.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl Zmień Podział
Ekranu (Size Split) i naciśnij Enter.
3. Używając Przycisku Kursora w lewo lub w prawo zmień
miejsce podziału ekranu a następnie naciśnij Enter.
4. Aby przerwać zmianę rozdzielczości naciśnij Quit. Możesz
również nacisnąć przycisk Menu, podświetlić Anuluj
Zmianę Podziału (Stop Resizing) i potwierdzić przyciskiem
Enter aby zakończyć zmianę rozmiaru i powrócić do
poprzednich ustawień.
94
Używanie Wskaźnika na Ekranie Echosondy
Wskaźnik Ekranu Echosondy (pointer) o ikonie strzałki umożliwia
powiązanie obiektu na ekranie echosondy z pozycją i utworzenie
waypointu z danymi o głębokości. Dzięki temu będziesz mógł łatwo
odnaleźć łowisko, czy inny obiekt podwodny. Gdy używasz tej opcji,
obraz na Ekranie Echosondy zostaje wstrzymany. Wskaźnik nie
może przemieścić się poza wyświetlany obszar. Mimo iż obraz jest
wstrzymany, wskazywana jest aktualna głębokość. Obraz z echosondy
będzie odświeżany po wyjściu z trybu kursora. Po wznowieniu
wyświetlania będziesz mógł zaobserwować nieciągłość obrazu w
miejscu zatrzymania/wznowienia wyświetlania.
Aby zaznaczyć waypoint z danymi o głębokości:
1. Będąc na Ekranie Echosondy naciśnij MENU, podświetl
opcję Pokaż Wskaźnik (Show Pointer) i naciśnij Enter.
2. Używając Przycisku Kursora przesuń kursor na wybrany
cel, który chcesz oznaczyć jako waypoint i naciśnij Enter.
Pojawi się Ekran Nowego Waypointu.
3. Aby zmienić nazwę, symbol lub głębokość, podświetl
odpowiednie pole i naciśnij ENTER. Dokonaj żądanych
zmian i naciśnij ENTER gdy zakończysz.
4. Gdy zakończysz, przesuń podświetlenie na przycisk
ekranowy OK i naciśnij Enter.
5. Aby powrócić do normalnego trybu pracy Ekranu Echosondy,
naciśnij QUIT; lub naciśnij MENU, a następnie podświetl
opcję Ukryj Wskaźnik (Hide Pointer) i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawianie i Używanie Echosondy> Opcje Zakładki Echosonda
Opcje Zakładki Echosonda
Użyj zakładki Echosonda (Sonar) w Menu Głównym aby dokonać
ustawień Ekranu Echosondy.
Odczyt Głębokości (Depth Number)—kontroluje efektywność
aktualizacji odczytów głębokości. Szybki (Fast Update) powoduje
szybszą aktualizację i zalecane jest przy środowisku generującym
małe szumy, przy głębokiej wodzie (>15 m). Tryb Automatyczny
jest najlepszy na wodach płytkich lub obszarach o dużych ilościach
zakłóceń, powoduje wolniejszą aktualizację obrazu i najlepiej
używać przy częstych zmianach głębokości w szerokim zakresie.
Jeśli urządzenie nie jest w stanie odczytać dna z jakiegokolwiek
powodu, zostaniesz o tym poinformowany za pomocą migających
cyfr głębokości.
Menu Główne—Zakładka Echosonda
Symbole Ryb (Fish Symbols)—umożliwia określenie sposobu
reprezentacji na ekranie wykrytych obiektów podwodnych oraz
informacji o tle. Gdy opcja ustawiona jest na Wyłączone (Off)
wyświetlane są wszystkie informacje jakie są odbierane. Gdy
wybrana jest jedna z opcji symboli, wyświetlane są informacje
odnoszące się do wybranej opcji. Wyświetlane symbole mogą nie
zawsze odpowiadać rzeczywistości (zależne jest to od prędkości
łodzi, pozycji ryby i innych warunków).
Rodzaj Wody (Water Type)—ponieważ fale dźwiękowe inaczej
rozchodzą się w wodzie słodkiej (Fresh) i słonej (Salt) należy
określić w jakiej wodzie będzie używana echosonda, aby jej odczyty
były poprawne.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Okno Echosondy Na Mapie (Map Split Sonar Detail)—określa,
co będzie pokazywane w oknie echosondy na podzielonym ekranie
Mapy/Echosondy. Opcja Pełny Zasięg (Full Range) powoduje
wyświetlenie powiększenia, gdy na Ekranie Echosondy opcja Zoom
ustawione będzie na Powieszenie 2X i Podział, Powiększenie 4X
i Podział lub Widok od Dna i Podział. Opcja Max Szczegółów
(Maximum Detail), przy powyższych ustawieniach, wyświetli
oryginalny obraz.
Keel Offset—pozwala na określenie odległości od przetwornika
do kilu lub lustra wody. Wartość dodatnia spowoduje mierzenie
głębokości od kilu, zaś ujemna - od lustra wody. Parametr ten ma
wpływ na wyświetlane wartości odczytów głębokości.
Przetwornik (Transducer)—umożliwia wybór używanego
95
Ustawianie i Używanie Echosondy > Opcje Zakładki Echosonda
przetwornika. Jeśli używasz przetwornika lub czujnika prędkości,
wybierz Temp, prędkość (Temp, spd.).
Kalibracja Prędkości Po Wodzie
Jeśli wybrałeś ustawienie Temperatura, prędkość (Temp, Spd)
w ustawieniach przetwornika zakładki Echosonda będziesz musiał
dokonać kalibracji prędkości po wodzie, aby wskazywana prędkość
odpowiadała rzeczywistości. Zaleca się wykonanie kalibracji na
wodach, na których nie występują prądy lub są one bardzo małe.
Urządzenie automatycznie wykorzystuje do kalibracji dane
prędkości wzgl. ziemi otrzymywane z GPS. Jeśli dane te nie
są dostępne, wykorzystaj log i stoper do określenia prędkości
(odległość / czas = prędkość).
Kalibracja Prędkości Po Wodzie:
1. Będąc w ustawieniach Echosondy, w zakładce Ustawienia
(Setup) podświetl przycisk Kalibracja Prędkości po Wodzie
(Calibrate Water Speed) i naciśnij Enter.
2. Nadaj łodzi stałą prędkość. Na dole okna kalibracji będą
pokazywane dwie wartości prędkości: względem ziemi
(z GPS) i nieskalibrowana prędkość po wodzie. Zanotuj
maksymalne prędkości, zatrzymaj łódź i naciśnij Enter.
96
Kalibracja Prędkości Po Wodzie
3. Domyślnie, maksymalna wartość prędkości wzgl. ziemi
wyświetlana jest w polu What was your top water speed?.
Jeśli prędkość wzgl. ziemi jest niedostępna, przyjmowana
jest maksymalna wartość prędkości po wodzie. Jeśli przyjęta
prędkość jest poprawna, podświetl OK i naciśnij Enter.
Jeśli chcesz dokonać własnych ustawień kalibracji naciśnij
Enter po uprzednim podświetleniu pola prędkości i
ponownie naciśnij Enter.
Jeśli łódź nie ma wystarczającej prędkości lub sensor prędkości nie
rejestruje parametru, na dole ekranu wyświetlany będzie komunikat
Boat Is Not Moving Fast Enough To Calibrate (Łódź nie ma
wystarczającej prędkości do kalibracji). Sprawdź, czy propeler sensora
prędkości nie zablokował się lub stopniowo zwiększaj prędkość łodzi.
Jeśli występuje problem z działaniem sensora prędkości lub urządzenia
albo jeśli sensor prędkości nie jest zainstalowany, na dole ekranu
wyświetlany będzie komunikat Water Speed Sensor Is Not Working
(Sensor prędkości nie działa). Sprawdź połączenia sensora.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawianie i Używanie Echosondy> Opcje Zakładki Echosonda
Ustawienia Sposobu Wyświetlania Ekranu Sonara
Przy użyciu zakładki Ekran (Display) możliwe jest ustawienie
sposobu wyświetlania informacji na Ekranie Echosondy.
Wykres Temperatury (Temperature Graph)—wł./wył.
wyświetlanie wykresu temp. na Ekranie Echosondy. Wykres jest
zsynchronizowany z wyświetlanym odebranym sygnałem.
Kolor Tła (Background Color)—pozwala zmienić kolor tła obrazu
na czarny, niebieski lub biały.
Flasher
Biały Kolor
Tła
Pasek
Kolorów
Zakładka Ekran
Skala (Scale)—kontroluje wyświetlanie skali głębokości,
wyświetlanej w pionie po prawej stronie ekranu.
Pasek Kolorów (Color Bar)—wyświetla skalę kolorów wg.
aktualnych ustawień opcji Pozycja Obiektu (Target Level).
Wykres
Temperatury
Skala
Głębokości
Ekran Sonaru ze zmienionym sposobem wyświetlania
Flasher—opcja ta aktywuje wykres mocy sygnałów odebranych z
określonych głębokości. Wykres wyświetlany jest po prawej stronie.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy wykorzystaniu funkcji
Fish Symbols.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
97
Ustawianie i Używanie Echosondy > Opcje Zakładki Echosonda
Wyświetlanie Temperatury
Użyj zakładki Temperatura (Temperature) aby pokazać wykres
temperatury wody zmieniający się w określonej skali czasu. Wykres
rysowany jest od prawej do lewej strony - najświeższe odczyty
znajdują się przy prawej krawędzi wykresu. Kropkowane linie w
polu wykresu oznaczają interwały na osiach temperatury i czasu.
Aby wyświetlić informacje o temperaturze, wybierz Temperatura
(Temp) w ustawieniach przetwornika Zakładki Echosondy.
uwaga: Musisz posiadać odpowiedni moduł echosondy
Garmin GSD 20 lub GSD 21 aby wyświetlić informacje o
temperaturze.
Zmiana Sposobu Wyświetlania Temperatury
Wykres temperatury wyświetla zmiany temperatury w oparciu o
ustawienia Skali Temperatury (Temperature Scale) i Skali Czasu
(Time Duration).
Skala Temperatury (Temperature Scale)—ustawia zakres
temperatury (w stopniach) dla wyświetlanego zapisu. Opcja Auto
pozwala na automatyczne dobieranie zakresu przez urządzenie.
Możesz także ustawić zakresy 2, 4, 6, 8 lub 10 stopni.
Skala Czasu (Time Duration)—określa szybkość przesuwania
wykresu; mniejsza wartość oznacza szybsze przesuwanie. Możesz
wybrać wartości od 1 minuty do 2.5 godziny.
Resetowanie Wykresu Temperatury
Zakładka Temperatura
Aby zresetować zakres wykresu temperatury naciśnij Menu a
następnie podświetl Zeruj Automatyczną Skalę (Reset Auto
Scale) i naciśnij Enter. Opcja ta jest użyteczna kiedy skala
rozciągnie się na duży zakres temperatur z powodu znacznych
skoków temperatury. Możesz zresetować skalę tylko w przypadku
ustawionej Automatycznej opcji Skali Temperatury.
Aby przywrócić ustawienia domyślne dla wykresu temperatury
naciśnij Menu a następnie podświetl Przywróć Domyślne
(Restore Default) i naciśnij Enter.
98
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawianie i Używanie Echosondy> Interpretacja Działania Echosondy
Interpretacja Działania Echosondy
Echosonda wysyła w kierunku dna jeziora, czy rzeki, falę
dźwiękową w postaci stożkowej wiązki. Jeśli wysyłany sygnał
natrafi na swojej drodze na obiekt podwodny (dno czy rybę), sygnał
ten jest odbijany od tego obiektu i powraca do przetwornika GSD 21
or GSD 20. Przetwornik odbiera te odbite sygnały i przesyła je dalej
do obróbki i wyświetlenia. Obiekty podwodne wyświetlane są w
takiej kolejności w jakiej odebrane zostały odbicia sygnału od nich:
pierwsze odbicie jest pierwszym na ekranie.
Interpretacja Wskazań Echosondy
Ważne jest, aby zrozumieć, że echosonda wysyła w kierunku dna zbiornika
wodnego falę dźwiękową w postaci stożkowej wiązki. Wiązka jest więc
mniejsza bliżej miejsca wysyłania jej i rozrasta się w kierunku dna zbiornika.
Zobacz część “Pokrycie Przetwornika” aby uzyskać więcej informacji.
Urządzenie nie wyświetla trójwymiarowej reprezentacji środowiska
podwodnego. Wyświetlane może być wiele obiektów jednocześnie, jednak
bez możliwości określenia skąd pochodzą odbicia sygnału. Możliwe
jest jedynie określenie kiedy odebrane zostało odbicie (a więc znana jest
głębokość). Wyświetlany obraz przypomina dwuwymiarowe zdjęcie
akwarium. Na obu poniższych obrazach widoczne są obok siebie ryby i
konary. Jeśli jednak spojrzymy na rzut warunków podwodnych na rys. 1,
zobaczymy, że ryba i konar oddalone są od siebie o kilka stóp. Echosonda nie
jest w stanie ocenić z którego miejsca pokrytego wiązką pochodzi odbicie od
obiektu podwodnego, odebrane w tym samym czasie i z tej samej głębokości.
Ekran Echosondy
Jeśli pomiędzy przetwornikiem a dnem znajduje się tylko woda,
pierwszym silnym odbiciem sygnału będzie odbicie od dna
bezpośrednio pod przetwornikiem. Pierwsze silne odbicie określa
poziom dna. Inne słabsze odbicia określają szczegółowy obraz.
Sygnały najmocniejsze wyświetlane są w kolorze czerwonym,
a następnie coraz słabsze w kolorach pomarańczowym, żółtym,
zielonym i niebieskim.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ryba
1'
10'
Konar
Konar
20'
Widok Powierzchniowy Zbiornika
Obraz Ekranu Echosondy
99
Ustawianie i Używanie Echosondy > Interpretacja Działania Echosondy
Pokrycie Przetwornika
Wielkość obszaru pokrywanego przez wiązkę zależy od szerokości
stożka oraz głębokości wody. Wysyłane wiązki są różne, dla
różnych typów przetworników. Wiązka o częstotliwości 50 kHz
charakteryzuje się stożkiem o szerokości 40° i zapewnia pokrycie
dna o średnicy równej w przybliżeniu 2/3 głębokości wody. Szersze
kąty stożka zapewniają większe pokrycie dna z mniejszą ilością
szczegółów. Tak jak to pokazano na pierwszym rysunku po prawej,
stożek o szerokości 40° przy głębokości 30 stóp pokrywa obszar o
średnicy 20 stóp.
Wiązka o częstotliwości 200 kHz charakteryzuje się stożkiem o
szerokości 10° i zapewnia mniejsze pokrycie dna o średnicy równej
w przybliżeniu 2/10 głębokości wody z większą rozdzielczością
i ilością szczegółów. Tak, jak to pokazano na drugim rysunku z
prawej strony, stożek o szerokości 10° przy głębokości 30 stóp
pokrywa obszar o średnicy 6 stóp
Średnica
Pokrycia
Głębokość
Średnica
Pokrycia
Stożek o szerokości 40° (50 kHz)
Głębokość
Stożek o szerokości 10° (200 kHz)
Praca w trybie Dual umożliwia uzyskanie jednocześnie dużego
pokrycia dna szeroką wiązką oraz szczegółowego obrazu dna (dzięki
wąskiej wiązce).
100
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawianie i Używanie Echosondy> Interpretacja Działania Echosondy
Biała Linia (Whiteline)
Moduł GSD 20 lub GSD 21 może pomóc Ci odróżnić dno twarde
od miękkiego. Kiedy wiązka wysyłana z przetwornika natrafia
na dno i zostaje od niego odbita, w przypadku dna twardego moc
odbitej wiązki będzie większa niż w przypadku dna miękkiego.
Cienka biała linia będzie reprezentować dno miękkie, a im twardsze
będzie dno, tym szersza będzie linia. Normalnie (bez funkcji
Białej Linii), do zobrazowania linii styku wody i dna, używana jest
czerwona linia. Bez funkcji Białej Linii rozróżnienie szczegółów
dna jest utrudnione, gdyż zlewają się one z obrazem linii dna. Biała
Linia pomaga zaakcentować lokalizację silnych odbić, co czyni
łatwiejszym określenie typu dna.
Szeroka Biała
Linia-Twarde
dno
Termokliny (Thermoclines)
Termoklinę można zdefiniować jako warstwę wody o temperaturze
znacznie różniącej się od temperatury wody ponad tą warstwą.
Termokliny są zwykle wyświetlane jako warstwa wody o innym,
bledszym, kolorze.
Jedną z unikalnych funkcji, oferowanych przez urządzenie Garmin
jest technologia See-Thru® technology, która pozwala urządzeniu
GPSMAP 278 na jednoczesny odbiór słabych i mocnych sygnałów.
Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie ryb w ciężkich warunkach
takich jak termoliny lub ukrywających się w wodorostach. Moduły
GSD 21 oraz GSD 20 wspierają technologię See-Thru.
Termokliny
Włączona Biała Linia
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Wyłączona Biała Linia
101
Dodatek > Dane Techniczne
Dodatek
Dane Techniczne
Cechy Fizyczne
Wymiary:
5.7" W x 3.2" H x 1.9" D
(14.5 x 8.1 x 4.8 cm)
Waga:
14.0 oz (0.40 kg)
Wyświetlacz:
przekątna 3.75" (9.5 cm), antyodblaskowy, 256kolorów z podświetlaniem (rozdzielczość 480 x
320)
Obudowa:
Obudowa z wysoce odpornego stopu plastiku,
wodoszczelna zgodnie ze standardem IEC 60529
IPX7
Zakres Temperatur Pracy:
5°F to 140°F (-15°C to 60°C)
Zasilanie
Cechy Użytkowe
Odbiornik:
12 kanałów równoległych, przygotowany do
odbioru poprawek różnicowych
Czasy Akwizycji: ok. 15 sekund („gorący” start)
ok. 45 sekund („zimny” start))
ok. 5 minut (pierwsze uruchomienie/
AutoLocate™)
Aktualizacja:
1/sekunda, ciągła
Dokładność
GPS:
15 metrów (49 feet) RMS 95% czasu pracy
DGPS (USCG): 3–5 metrów (10–16 ft), 95% czasu pracy
DGPS (WAAS): < 3 metrów (10 ft) 95% czasu pracy z
poprawkami różnicowymi (DGPS)
Dokładność Prędkości:
0.1 węzła RMS w stanie ustalonym
Dynamika:
6g
Bateria:
Akumulator Litowo-jonowy
Czas Pracy Baterii:
7-15 godzin
Zewnętrzne:
11–35 VDC
Bezpiecznik:
3AG - 1.5 Amp
102
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Akcesoria Opcjonalne
Akcesoria Opcjonalne
Oprócz akcesoriów dostarczanych standardowo, dostępne są
akcesoria opcjonalne, których lista znajduje się na następnej stronie,
rozszerzające funkcjonalność GPSMAP 278.
Aby zamówić dodatkowe akcesoria skontaktuj się ze sprzedawcą
urządzeń Garmin.
UWAGA: Akcesoria Garmin zostały zaprojektowane i
przetestowane do używania z produktami Garmin. Akcesoria
innych producentów nie były testowane i nie posiadają
akceptacji firmy Garmin do użycia z jej produktami. Używanie
takich akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu i
utratę gwarancji. W związku z powyższym Garmin nie zaleca
używania akcesoriów innych producentów.
Anteny GA 29, GA 29F, GA 26C: zewnętrzne anteny aktywne.
Podstawa przenośna uchwytu samochodowego: umożliwia
używanie odbiornika w samochodzie, nie wymaga trwałego
montażu.
Kabel zasilający z gniazda zapalniczki z głośnikiem: umożliwia
zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu (lub łodzi) poprzez
gniazdo zapalniczki. Dzięki głośnikowi możliwe jest korzystanie z
głosowych wskazówek nawigacyjnych.
Kabel do PC: Umożliwia połączenie z komputerem PC przez port
szeregowy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Kabel zasilający z gniazda zapalniczki: umożliwia zasilanie
GPSMAP 278 z instalacji elektrycznej samochodu (lub łodzi)
poprzez gniazdo zapalniczki.
Programowalne Karty Pamięci: karty pamięci dostępne w
rozmiarach 16 MB, 32 MB, 64 MB i 128 MB,512 MB, 1024
MB, 2024 MB. Umożliwiają załadowanie szczegółowych map
MapSource lądowych (np. CitySelect, Metroguide) i morskich
(BlueChart). Karty mogą być programowane bezpośrednio w
odbiorniku po podłączeniu go do komputera lub za pomocą
Programatora Kart Pamięci Garmin.
Programator Kart Pamięci Garmin: umożliwia szybkie
zaprogramowanie kart pamięci. Podłączany do komputera przez port
USB.
Pokrowiec: umożliwia przechowywania GPSmap 278 gdy nie jest
używany. Posiada kieszonki na karty pamięci.
Osłona Odbiornika: zakładana na przód urządzenia, chroni ekran
przed uszkodzeniem.
Oprogramowanie MapSource na płytach CD-ROM: oferuje
różne rodzaje map szczegółowych kompatybilnych z GPSMAP 278
(City Select, BlueChart, Fishing Hot Spots i Topo)
Pre-Programowane Karty Pamięci: karty pamięci zawierające mapy
Garmin BlueChart lub Fishing Hot Spots.
103
Dodatek > Informacje Instalacyjne
Informacje Instalacyjne
Dział ten dostarcza informacje o tym jak podłączyć dodatkowe
urządzenia do GPSMAP 278 oraz jak odłączyć antenę.
Podłączanie Przewodu Zasilania/Danych
Kabel zasilania/danych pozwala podłączyć GPSAMP 278
do zewnętrznego źródła zasilania prądu stałego o napięciu
11–35 V i jednoczesne połączenie z urządzeniami zewnętrznymi.
Poniższy rysunek przedstawia schemat takiego połączenia. Układ
zabezpieczony jest bezpiecznikiem 3AG - 1.5 A.
Masa
(czarny)
Alarm
(biały)
Dźwięk (+)
(brązowy)
COM 1 We
(żółty)
Dźwięk (-)
(pomarańczowy)
COM 1 Wy
(niebieski)
COM 2 We
(zielony)
Zasilanie
(czerwony)
COM 2 Wy
(fioletowy)
Złącze Kabla Zasilania/Danych
COM 1 Wy
(niebieski)
COM 2 We
(zielony)
Zasilanie
(czerwony)
COM 2 Wy
(fioletowy)
Gniazdo Zasilania/Danych w Odbiorniku
Czerwony: Zasilanie
Czarny:
Masa
(-)
(+)
11–35 VDC
RXD +
Autopilot/
Urządzenie NMEA
Niebieski:
COM1 Wy.
RXD Przełącznik
Żółty:
COM1 We
104
Masa
(czarny)
Alarm
(biały)
Dźwięk (+)
(brązowy)
COM 1 We
(żółty)
Dźwięk (-) (pomarańczowy)
Zamknięty - On,
Otwoarty- Off
Biały/Niebieski (+)
Pomarańczowy
GSD 20 lub
21
(-)
Biały/Brązowy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Informacje Instalacyjne
Podłączanie GPSMAP 278 do komputera
Możesz podłączać urządzenie GPSMAP 278 do komputera
za pomocą dołączonego kabla USB lub za pomocą kabla
PC szeregowej transmisji danych, podłączanego do portu COM.
UWAGA: Przed podłączeniem urządzenia do portu USB
komputera, zainstaluj pełną wersję programu MapSource Trip &
Waypoint Manager na komputerze.
Port USB (pod
zaślepką)
Port USB w komputerze PC
Port Szeregowej Komunikacji COM1
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Aby podłączyć urządzenie GPS do komputera:
1. Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do portu USB
urządzenia, port ten znajduje się na tylniej ścianie
urządzenia.
2. Używając dołączonego kabla USB, podłącz szerszą
końcówkę kable to portu USB komputera, tak jak to
pokazano na rysunku po lewej.
Jeśli posługujesz się kablem szeregowej transmisji danych
(COM), podłącz większą końcówkę do portu COM w
komputerze.
Sterowniki USB
Sterowniki USB są dostarczane razem z oprogramowaniem
MapSource w opakowaniu od urządzenia GPSMAP 278. Przy
pierwszym podłączeniu urządzenia do portu USB komputera,
możesz zostać zapytany o lokalizację sterowników na komputerze.
Po wybraniu miejsca lokalizacji sterowników, zostaną one
zainstalowane i zapamiętane w systemie. Po zainstalowaniu
sterowników, przy każdym następnym podłączeniu urządzenia
GPSMAP 278 do komputera, zostanie ono automatycznie wykryte i
zainstalowane. Sterowniki USB są okresowo aktualizowane i można
je pobrać ze strony www.garmin.com.
105
Dodatek > Informacje Instalacyjne
Używanie Programu xImage
Za pomocą programu xImage możesz przesyłać obrazki między
urządzeniem GPSMAP 278 a komputerem. Możesz również
dokonywać zrzutów ekranowych każdego wyświetlanego ekranu
w urządzeniu. xImage pozwala również pobrać ikony waypointów
z odpowiednich urządzeń GPS, które następnie można edytować w
programie graficznym i na powrót zgrać zmienione do GPSMAP
278.
Program xImage dostępny jest na stronie Garmin:
www.garmin.com/ximage/. Przeczytaj instrukcję dostępną w pliku
„Help” programu xImage aby poznać dokładniej ten program.
106
Punkty użytkownika (Punkty POI - Points of Interest)
Urządzenie GPSMAP 278 współpracuje z bazami punktów
użytkownika (punktami POI) udostępnianymi przez innych
użytkowników GPS lub firmy na stronach internetowych. Wiele baz
punktów POI zawiera przykładowo informacje o fotoradarach lub
okolicach szkół. Przy zbliżaniu się do punktu użytkownika, możesz
zostać powiadomiony sygnałem dźwiękowym.
Pobraną bazę punktów POI możesz wgrać do urządzenia za pomocą
programu POI Loader. Program ten jest to pobrania pod adresem
internetowym: www.garmin.com/extras.
Uwaga: Garmin nie odpowiada za konsekwencje używania
baz punktów POI ogólnie dostępnych na stronach internetowych.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Informacje Instalacyjne
Instalowanie i Usuwanie Kart Pamięci
GPSMAP 278 używa opcjonalnych kart pamięci Garmin do
przechowywania cyfrowych map. Karty instalowane są w gnieździe
znajdującym się na spodzie odbiornika. Karty mogą być instalowane
i wyjmowane w dowolnym momencie, bez konieczności wyłączania
odbiornika.
Możesz wgrać różne dane obsługiwane przez urządzenie, dla
przykładu szczegółowe mapy MapSource. Możesz również zakupić
karty wraz z pre-programowanymi mapami przeznaczonymi do
odbiornika GPSMAP 278.
WSKAZÓWKA: Karty pamięci nie są wodoodporne, nie
należy poddawać ich długotrwałemu oddziaływaniu wilgoci lub
wyładowaniom elektromagnetycznym. Karty pamięci należy
przechowywać w dostarczonym przez producenta pudełku.
Aby zainstalować kartę pamięci:
1. Włóż kartę w gniazdo, nalepką w stronę przodu urządzenia.
2. Delikatnie dociśnij kartę. Nie próbuj wpychać karty „na
siłę”. Po prawidłowej instalacji uchwyt karty powinien nieco
wystawać.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
3. Gdy urządzenie jest włączone, usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Jeśli wkładasz zaprogramowaną kartę po raz pierwszy,
urządzenie będzie przez chwilę analizować zawarte
na niej dane. Gdy karta została poprawnie włożona i
zaakceptowana, pojawi się ekran podsumowujący znalezione
na karcie dane. Naciśnij ENTER aby potwierdzić ten
komunikat.
Jeśli włożyłeś kartę i wyświetlił się komunikat Nie rozpoznano
formatu karty (Card format not recognized), wyjmij ją i włóż
ponownie. Jeśli sytuacja się powtórzy, skontaktuj się z działem
techniczny Garmin lub Twoim dealerem, w celu uzyskania pomocy.
Aby wyjąć kartę pamięci:
1. Chwyć uchwyt karty. Uchwyt wyciągnie się co ułatwi wyjęcie
karty.
2. Pociągnij kartę i wyjmij ją z gniazda.
3. Jeśli urządzenie jest włączone, usłyszysz sygnał dźwiękowy,
potwierdzający wyjęcie karty.
107
Dodatek > Informacje Instalacyjne
Formaty Transmisji
GPSmap 278 obsługuje następujące protokoły transmisji z
urządzeniami zewnętrznymi: własny format GARMIN Differential
GPS (DGPS), NMEA 0180, 0182, 0183 (wersje 1.5, 2.0, 2.3, 3.01),
ASCII Text Output i wejście RTCM SC-104 (wersja 2.0).
Aprobowane są następujące sentencje wyjściowe NMEA 0183,
wer. 3.01: GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD,
GPRTE i GPWPL. Aprobowane są następujące własne sentencje
wyjściowe NMEA 0183, wer. 3.01: PGRME, PGRMZ i PSLIB.
Aby odłączyć antenę GPS:
1. Wyjmij złącze zasilania zewnętrznego z tylnej ściany
urządzenia GPSMAP 278.
2. Przekręć antenę w pozycję przypominającą godzinę siódmą
zegara wskazówkowego. Ustawienie to przemieszcza
blokadę anteny w miejsce umożliwiające jej odczepienie od
odbiornika.
3. Pociągnij lekko antenę, tak aby wyjąć ją z urządzenia
GPSMAP 278.
GPSMAP 278 posiada również wbudowaną obsługę wejściowych
sentencji NMEA: BWC, DBT, DPT, MTW, VHW i XTE.
Opis protokołu komunikacyjnego Garmin dostępny jest na stronie
internetowej firmy Garmin (www.garmin.com).
Zdejmowanie Anteny GPS
Możesz zdjąć dołączoną antenę GPS aby podłączyć antenę
zewnętrzną. Po zdjęciu anteny widoczne jest wejście typu
BNC, gotowe do podłączenia anteny zewnętrznej. Informacje o
podłączaniu zewnętrznej anteny znajdziesz w instrukcji obsługi
dołączonej do anteny.
Zdejmowanie anteny GPS
108
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Co to jest WAAS/EGNOS/MSAS i System LORAN TD
Co to jest WAAS/EGNOS/MSAS ?
Europejski system satelitarny, zaprojektowany przez Europejską
Agencję Kosmiczną (European Geostationary Navigation Overlay
System - EGNOS) jest projektem wspomagającym systemy GPS
i umożliwiający zwiększenie dokładności ustalania pozycji dla
użytkowników GPS znajdujących sie na terenie Europy. W Północnej
Ameryce odpowiednikiem systemu EGNOS jest system WAAS.
System zbudowany jest w oparciu o satelity na orbicie Ziemi oraz
naziemnej sieci odniesienia znajdującej się na terenie Europy, która
pozwala na monitorowanie ułożenia satelitów GPS na orbitach.
Systemy SBAS używają tej samej częstotliwości do odbierania
danych. Mianem tym określa się regionalne systemy oparte o
satelity, mające za zadanie zwiększenie dokładności pomiaru
pozycji. Operatorzy tych systemów współpracują ze sobą w celu
osiągnięcia pełnej kompatybilności.
Przy włączonej opcji WAAS/EGNOS w urządzeniu Garmin GPSMAP
278 na obszarach gdzie jest dostępny sygnał SBAS, jednak nie jest
on wspierany stacjami naziemnymi, poprawa ustalania pozycji może
nie być dostępna. W takich przypadkach dokładność ustalania pozycji
mogła by ulec pogorszeniu. By rozwiązać ten problem, GARMIN
udoskonalił algorytm obliczeń dokładności pozycji. Opcja WAAS/
EGNOS w urządzeniach Garmin umożliwia automatyczne przełączanie
urządzenia na najbardziej korzystną metodę ustalania dokładności
pozycji. Aby włączyć opcję EGNOS/WAAS, zobacz na stronę 6.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
System LORAN TD
LORAN C to system radionawigacyjny obsługiwany i utrzymywany
przez Amerykańską Straż Przybrzeżną w Stanach Zjednoczonych.
Nazwa LORAN jest akronimem od ‘LOng RAnge Navigation’
(nawigacja dalekiego zasięgu). System LORAN pokrywa całe
Stany Zjednoczone i Amerykańską Przybrzeżną Strefę Łączenia
się Zlewisk (U.S. Coastal Confiunce Zone). Z perspektywy
marynarza, system wykorzystywany jest do nawigacji oceanicznej
i przybrzeżnej. Może służyć jako system dodatkowy przy podejściu
i zawijaniu do portu oraz w żegludze śródlądowej dla jednostek
rekreacyjnych.
Cechy LORAN TD
System LORAN TD (Time Dealy - opóźnienie czasowe) ułatwia
przejście z korzystania z systemu LORAN do systemu GPS.
GPSmap automatycznie przeliczy współrzędne GPS na system
LORAN TD dla tych, którzy mają pozycje swoich ulubionych
miejsc połowu i innych punktów zapisane w trybie TD. Istnieje
możliwość wyświetlania i wprowadzania punktów w systemie
TD. Dokładność której można oczekiwać przy takiej transformacji
wynosi około 30 metrów. Kiedy urządzenie pracuje w formacie
LORAN TD, symuluje pracę odbiornika typu LORAN. Współrzędne
pozycji mogą być wyświetlane w systemie TD i wszelkie funkcje
nawigacyjne mogą być wykorzystywane tak jakby sygnały LORAN
były rzeczywiście odbierane.
109
Dodatek > Używanie Formatu LORAN TD
Używanie Formatu LORAN TD
Podczas tworzenia nowych waypointów przy wykorzystaniu
współrzędnych LORAN TD należy ustawić prawidłowy numer
łańcuchowy i stacje pomocnicze w polu ustawień TD (Setup TD), zanim
punkt zostanie zachowany. Po zapisaniu go w pamięci odbiornika,
będzie się on zawsze odwoływał do numeru łańcuchowego i stacji
pomocniczych wybranych w polu ustawień TD. Jeśli wprowadzisz inny
numer łańcuchowy LORAN, zmień stacje pomocnicze lub przesunięcia
czasowe w polu ustawień TD, a informacja o aktywnym punkcie trasy
będzie odzwierciedlała te zmiany. Ponieważ urządzenie GPSMAP 278
nie nawiguje w oparciu o sygnały LORAN, może odwoływać się do
innego łańcucha GRI i/lub stacji pomocniczych i nadal nawigować do
pozycji zachowanej w pamięci odbiornika.
Ustawienia LORAN TD (LORAN TD Setup) zawierają pola
gdzie wybrać można Numer Łańcuchowy LORAN (LORAN
Chain Number), stacje główne i pomocnicze (TD Station 1 & 2) i
przesunięcia czasowe TD (Offset TD 1 i Offset TD 2).
Aby skonfigurować system Loran TD:
1. Podświetl zakładkę Ustawienia (Setup) w Menu Głównym a
następnie zakładkę Pozycja (Location).
2. Podświetl pole Format Pozycji (Location Format) i naciśnij
Enter.
3. Podświetl Loran TD i naciśnij Enter.
4. Podświetl przycisk Ustawienia (Setup), który pojawi się
z prawej strony pola Format Pozycji (Location Format) i
naciśnij przycisk ENTER.
110
Ustawienia LORAN TD
5. Aby zmienić ustawienie któregokolwiek z pięciu pól,
podświetl dane pole, naciśnij przycisk ENTER, wybierz lub
wprowadź żądaną wartość i ponownie naciśnij Enter.
6. Gdy skończysz, podświetl przycisk Zapisz (Save) i naciśnij
Enter.
Jeśli przy aktywnym numerze łańcuchowym GRI, stacje pomocnicze i
przesunięcia czasowe zostały zmienione od czasu utworzenia punktu,
punkt będzie się teraz odwoływał do aktywnego łańcucha GRI i stacji
pomocniczych, a współrzędne TD będą odpowiednio dostosowane.
Pamiętaj, że GPS nie nawiguje w oparciu o sygnały LORAN i przelicza
współrzędne TD na współrzędne LAT/LON - szerokość/długość
geograficzna - przed zachowaniem punktu w pamięci i wykorzystaniem
go do nawigacji. Dzięki temu urządzenie jest w stanie nawigować do
pozycji określonej współrzędnymi TD w dowolnym miejscu na świecie.
Więcej informacji znajdziesz w publikacji „LORAN TD Position
Format Handbook” dostępnej na stronie internetowej Garmin.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Układy Odniesienia i Formaty Pozycji
Układy Odniesienia i Formaty Pozycji
Układ Odniesienia jest matematycznym modelem kuli ziemskiej.
Co to są Układy Odniesienia?
Układ Odniesienia jest matematycznym modelem kuli ziemskiej,
który przybliża kształt Ziemi i umożliwia precyzyjne wykonanie
obliczenia pozycji. Układy odniesienia są fizycznie reprezentowane
przez sieć punktów pomiarowych, których pozycja została
dokładnie zmierzona i obliczona. Południki i równoleżniki na
mapie są odniesione do konkretnego układu odniesienia. Każda
mapa wykonana jest w jakimś układzie odniesienia. GPSMAP 278
posiada zdefiniowane większość z używanych układów i umożliwia
określenie, który z nich ma być używany do wyliczenia pozycji.
Co to jest Format Pozycji ?
Twoja aktualna pozycja może być pokazana przez odbiornik
GPS w formie współrzędnych geograficznych. Jednak na mapach
używane są różne formaty współrzędnych. Odbiorniki Garmin GPS
umożliwiają wybranie formatu prezentacji współrzędnych, zależnie
od używanej mapy. Wszystkie odbiorniki Garmin GPS posiadają
zdefiniowane większość najpopularniejszych formatów.
Możesz zmieniać format pozycji w zależności od używanego
systemu współrzędnych w polu Pozycja (Location) zakładki
Ustawienia (Setup). UTM/UPS (Universal Transverse Mercator/
Universal Polar Stereographic) jest prostą w użyciu siatką metryczną
jaka jest stosowana m.in. na mapach topograficznych USGS. Można
również wybrać jedną z wielu predefiniowanych siatek, a także
zdefiniować własną.
Aby używać urządzenia Garmin wraz z mapami papierowymi,
przeczytaj dokument „Using a Garmin GPS with Paper Land
Maps” dostępny na stronie: www.garmin.com/manuals
/UsingaGarminGPSwithPaperLandMaps_Manual.pdf.
Układ odniesienia w odbiorniku GPS powinien być taki sam, jak
ten, który został użyty do wykonania mapy, inaczej współrzędne
pokazywane przez GPS, odniesione do mapy, nie będą prawidłowe.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
111
Dodatek > Wywołania DSC
Wywołania DSC
Digital Selective Calling (DSC) wykorzystuje morskie
radiotelefony VHF oraz technologię GPS do transmisji i odbioru
informacji o pozycji. DSC używane jest w żegludze głównie
w dwóch przypadkach: Distress Calls (transmisja wezwania w
niebezpieczeństwie) oraz Position Reporting (raportowanie pozycji).
Raportowanie pozycji (DSC Position Report) umożliwia wymianę
danych o pozycji pomiędzy jednostkami i nie ma charakteru
wzywania pomocy. Gdy taki raport zostanie odebrany, może zostać
utworzony waypoint lub pozycja może zostać pokazana na mapie.
Transmisja wezwania w niebezpieczeństwie - DSC Distress Call
- umożliwia zagrożonej jednostce pływającej wysyłanie pokaźnej
ilości informacji w pojedynczej transmisji cyfrowej, bez konieczności
komunikacji głosowej. Gdy najbliższy odbiornik jednostki ratowniczej
odbierze sygnał DSC, uaktywnia alarm i odbiera pozycję wysłaną przez
zagrożoną jednostkę. Jednostka ratownicza może uruchomić nawigację
do odebranej pozycji (funkcja Go To) lub przekazać wywołanie do
Straży Przybrzeżnej. Gdy Straż Przybrzeżna odbierze takie wywołanie,
może zidentyfikować wywołującą jednostkę (kto to jest, jaki jest typ
jednostki) poprzez identyfikator przesyłany w wywołaniu.
Zawsze, gdy zostanie odebrane wywołanie DSC, przekazana w
wywołaniu pozycja może zostać zachowana i może zostać szybko
uruchomiona do niej nawigacja Go To. Jest to szczególnie ważne
w sytuacjach zagrożenia życia. Aby móc używać DSC użytkownik
musi zarejestrować radiotelefon VHF w odpowiednim urzędzie
112
(w Polsce w Urzędzie Morskim) gdzie otrzymuje numer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity).
Wywołanie w niebezpieczeństwie - DSC Distress Call
Przy prawidłowym podłączeniu odbiornika Garmin GPS obsługującego
DSC z radiotelefonem VHF wyposażonym w wyjście DSC uzyskujesz
możliwość odbioru wywołań DSC Distress Call, nadanych w zasięgu
odbioru Twojej stacji. Gdy zostanie odebrane takie wywołanie, pojawi
się okienko z danymi, komunikat Distress Call oraz, jeśli jest włączony,
uaktywniony zostanie alarm dźwiękowy. Alarm dźwiękowy uaktywniany
jest tylko po odebraniu wywołania Distress Call - odebranie raportu
pozycji nie uaktywnia alarmu. Wywołanie Distress Call transmitowane
jest do wszystkich użytkowników stacji DSC znajdujących się w zasięgu.
Możesz wpisać nazwę wywołanego użytkownika, która będzie
wyświetlana zamiast numeru MMSI podczas jego wybierania oraz po
odbieraniu danego wywołania.
Raportowanie pozycji - DSC Position Report
Raportowanie pozycji działa podobnie jak wywołanie w
niebezpieczeństwie (Distress Call). Wywołanie to jednak jest
podobne do dzwonienia pod numer telefonu i nie powoduje
uaktywnienia alarmu. Raportowanie Pozycji nie jest transmitowane
do wszystkich użytkowników DSC.
Odbieranie wywołań DSC
Przy każdym odebranym wywołaniu lub raporcie pozycji, otwiera się Ekran
Raportowania Pozycji DSC lub Ekran Wywołania w Niebezpieczeństwie.
Ekrany zawierają identyczne pola jak Ekran Zapisanego Komunikatu DSC.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Wywołania DSC
Każdy wpis w Liście Wywołań i w Zapisanych Komunikatach
posiada odpowiadający mu Ekran Komunikatu DSC. Ekran
ten jest podobny do Ekranu Raportowania Pozycji DSC oraz
Ekranu Wywołania w Niebezpieczeństwie. Ekran Komunikatu
DSC pozwala na wyświetlenie wpisu DSC, Usunięcie (Delete),
Zapisanie (Save) go jako waypoint lub wyświetlenie go na mapie.
Aby wyświetlić wywołanie lib komunikat:
1. Otwórz Listę Wywołań lub Zapisane Komunikaty w zakładce
DSC.
2. Podświetl wywołanie, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij Enter aby otworzyć Ekran Zapisanego
Komunikatu.
Lista Wywołań DSC
Na zakładce Call List wyświetlane są aktualnie odebrane
wywołania. Urządzenie może przechować na tej liście ostatnie
wywołania od 50 różnych nadawców. Gdy wywołanie zostanie
odebrane, wpis jest automatycznie uaktualniany, tak by dostępne
były najświeższe dane. Szczegóły wpisów możesz zobaczyć w
okienku Entry Review. Naciśnij Menu aby uzyskać dostęp do
sortowania lub usuwania.
Lista Wywołań DSC
Ekran Zapisanego Komunikatu DSC
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Zapisane Komunikaty DSC
Gdy wywołanie DSC zostanie odebrane, wpis jest automatycznie
umieszczany w dzienniku (logu), gdzie ostatnie wywołanie znajduje
się na górze listy. Urządzenie może zapamiętać do 100 wpisów,
a po zapełnieniu, najnowsze wpisy zastępują najstarsze. W logu
wyświetlane są informacje o typie wywołania, dacie/godzinie oraz
numerze MMSI i nazwie. Naciskając MENU uzyskasz dostęp do
funkcji sortowania lub usuwania wpisu/wpisów.
113
Dodatek > Wywołania DSC
Katalog DSC.
Naciśnij
Enter aby
wyświetlić
żądany wpis.
Zapisane Komunikaty DSC
Odbieranie Raportu Pozycji lub Wywołania w
Niebezpieczeństwie
Po odebraniu Raportu Pozycji lub Wywołania w Niebezpieczeństwie
możesz w szybki sposób dokonać nawigacji do żądanego miejsca.
Podświetl wywołanie w Liście Wywołań lub w Zapisanych
Komunikatach i naciśnij Idź do (Direct To). Pojawi się Menu
Nawigacji z podświetloną górną pozycją, potwierdź przyciskiem
Enter aby udać się do żądanej pozycji.
Katalog DSC
Katalog DSC spełnia funkcję „książki telefonicznej”. Urządzenie
może zapamiętać do 50 kontaktów. Wpisy mogą być posortowane
wg. nazwy (Name) lub identyfikatora (MMSI). Po naciśnięciu
Menu masz dostęp do opcji: Nowy Wpis (New Item), Usuń Wpis
(Delete Item) lub Usuń Wszystkie (Delete All).
114
Puste pole.
Naciśnij Enter
aby dodać wpis
do katalogu.
Katalog DSC
Aby dodać nowy wpis do katalogu:
1. Otwórz Zakładkę DSC w Menu Głównym a następnie
zakładkę Katalog.
2. Używając Przycisku Kursora podświetl pierwsze wolne
miejsce katalogu a następnie naciśnij Enter.
LUB
Naciśnij Menu, podświetl Nowy Wpis (New Item) i naciśnij
Enter.
3. Wprowadź numer MMSI, nazwę i w razie potrzeby
komentarz.
4. Po skończeniu podświetl OK i naciśnij Enter.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Wywołania DSC
Distress Call oraz, jeśli jest włączony, uaktywniony zostanie alarm
dźwiękowy.
Wprowadź
numer MMSI,
nazwę i
komentarz w
odpowiednich
polach.
Podświetl
OK i naciśnij
ENTER aby
zapisać wpis do
katalogu.
Ekran Nowego Wpisu do Katalogu
Po stworzeniu nowego wpisu do Katalogu DSC, nazwa wpisu
dołączona jest to numerów MMSI. Jeśli przykładowo powrócisz do
Zapisanych Komunikatów, pod numerem MMSI wyświetlana będzie
odpowiednia nazwa dla danego wpisu.
Wprowadzić nazwę można również za pomocą Ekranu Zapisanego
Komunikatu DSC, Ekranu Raportowania pozycji lub Ekranu
Wywołania w Niebezpieczeństwie. Nazwa i numer MMSI są
wysyłane do innych urządzeń Garmin GPS, w przypadku urządzeń
innej marki wywołany jest tylko numer MMSI.
Ustawienia DSC
Funkcja DSC w odbiorniku Garmin GPS może zostać włączona
(On) lub wyłączona (Off). Opcja ta jest przydatna dla użytkowników
posiadających więcej niż jeden odbiornik GPS. Jeśli chcesz używać
funkcji DSC na wybranym odbiorniku GPS możesz wyłączyć tą
funkcję w pozostałych odbiornikach.
Na zakładce ustawień istnieje również możliwość symulowania
wywołań DSC - zarówno Distress Call jak i Position Report. Jest to
przydatne do zapoznania się z działaniem funkcji przed jej użyciem
w rzeczywistości. Symulacja wywołania Distress Call pozwala
również sprawdzić poprawność działania alarmu.
Wywołanie w Niebezpieczeństwie (DSC Distress Call)
Przy prawidłowym podłączeniu odbiornika Garmin GPS
obsługującego DSC z radiotelefonem VHF wyposażonym w
wyjście DSC uzyskujesz możliwość odbioru wywołań DSC Distress
Call, nadanych w zasięgu odbioru Twojej stacji. Gdy zostanie
odebrane takie wywołanie, pojawi się okienko z danymi, komunikat
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Ustawienia DSC
115
Dodatek > Wywołania DSC
Co to jest Maritime Mobile Service Identity (MMSI) ?
Maritime Mobile Service Identity (MMSI) generalnie umożliwia
działanie radiotelefonu VHF podobnie do telefonu. Aby zadzwonić
z telefonu najpierw musisz wprowadzić numer na który chcesz
zadzwonić. Dziewięci cyfrowy numer MMSI spełnia rolę
„numeru telefonu” przy raportowaniu pozycji oraz umożliwia
zidentyfikowanie „dzwoniącego” przez jednostki ratownicze, gdy
użyta zostanie transmisja wezwania w niebezpieczeństwie (Distress
Call). Aby uzyskać identyfikator MMSI należy zarejestrować
radiotelefon w odpowiednim dla danego kraju urzędzie. GARMIN
nie wydaje numerów MMSI!
Aby uzyskać informacje o uzyskiwaniu numerów MMSI, odwiedź
stronę: www.navcen.uscg.gov/marcomms/gmdss/mmsi.htm.
Jak Uzyskać Numer MMSI ?
Użytkownicy niekomercyjni (np. użytkownicy łodzi rekreacyjnych
wyposażonych tylko w radiotelefon VHF, EPIRB - Emergency
Position Indicating Radio Beacons lub radar) nie są zobowiązani
do uzyskania licencji (w USA - FCC ship station license). FCC i
Straż Przybrzeżna USA udzielają pozwoleń innym instytucjom i
producentom sprzętu na przydzielanie numerów MMSI. Pozwolenie
takie obejmuje jedynie licencje dla jednostek rekreacyjnych.
Informacje o warunkach otrzymania numeru MMSI znajdziesz na
116
stronach: www.uscg.mil/rescue21/links/mmsi.htm or
http://wireless.fcc.gov/marine/.
Użytkownicy w USA
Zależnie od rodzaju użytkownika, numery MMSI nadaje:
dla użytkowników komercyjnych - FCC, dla użytkowników
niekomercyjnych - odpowiednia lokalna agencja
radiokomunikacyjna.
Użytkownicy poza USA
Nadawaniem numerów MMSI zajmują się odpowiednie lokalne
agencje radiokomunikacyjne lub Urzędy Morskie.
Użytkownicy w Kanadzie
Szczegółowe informacje o nadawaniu numerów MMSI znajdują się
na stronie: http://apollo.ic.gc.ca/english/mmsi.html.
Więcej informacji o uzyskaniu numeru MMSI znajduje się na
stronie: http://www.navcen.uscg.gov/marcomms/gmdss/mmsi.html
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Deklaracja Zgodności
Jak Garmin może pomóc w korzystaniu z DSC?
Deklaracja Zgodności
Aby odbierać transmisje Distress Calls lub Position Reports, musisz
posiadać odbiornik GPS posiadający funkcję obsługi DSC oraz
radiotelefon VHF z obsługą DSC. Podczas normalnej komunikacji
z raportowaniem pozycji (Position Report) kanał 70 (156.525 MHz)
jest ustawiany jako kanał do transmisji cyfrowych VHF/DSC.
Garmin deklaruje, że urządzenie GPSMAP 278 spełnia wszystkie
wymagania i postanowienia zawarte w dyrektywie 1999/5/EC.
Aby użyć wywołania w niebezpieczeństwie (Distress Call), należy
nacisnąć w radiotelefonie przycisk MayDay (lub Distress zależnie
od modelu radiotelefonu). Wywołanie wysyłane jest na „kanale
bezpieczeństwa” wraz z identyfikatorem MMSI dołączonym do
depeszy.
Aby zobaczyć pełną wersję deklaracji zgodności produktu, odwiedź
stronę internetową Twojego urządzenia Garmin: www.garmin.com
/products/gpsmap278/. Naciśnij Instrukcje (Manuals) a następnie
odsyłacz Deklaracja Zgodności (Declaration of Conformity).
Gdy Garmin GPSMAP 278 podłączony jest do radiotelefonu
obsługującego DSC, odbiornik będzie wyświetlał na zakładkach
Lista Wywołań (Call List), Zapisane Komunikaty (Log) i Katalog
(Directory) odebrane wywołania od użytkowników wyposażonych
w zestaw VHF/GPS z obsługą DSC. Do współpracy radiotelefonu
i urządzenia GARMIN wymagane jest podstawowe połączenie
umożliwiające transmisję sentencji NMEA pomiędzy urządzeniami.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
117
Dodatek > Komunikaty
Komunikaty
Drift Alarm—zmienioła się głębokość wody o wartość zawartą w
ustawieniach alarmu Dryf zakładki Echosonda.
Alarm Clock—wywołany został alarm czasu.
Antenna Shorted to Ground—Zwarcie na antenie, sprawdź połączenia anteny
lub ją wymień.
Approaching Turn—komunikat ten jest wyświetlany, kiedy zbliżasz się do
zakrętu na trasie.
Arriving at Destination—komunikat ten jest wyświetlany, kiedy zbliżasz się
do punktu docelowego.
Fish Alarm—wykryto rybę. Urządzenie pokazuje ikonę alarmową oraz wydaje
dzwięk. Nie jest wyświetlany komunikat.
Accuracy Alarm—dokładność GPS jest poza zakresem ustalonym przez użytkownika
Batteries Low—baterie pracować będą jeszcze przez około 10 minut.
Basemap Failed Unit Needs Repair—uszkodzona mapa bazowa, urządzenie wymaga
naprawy. Skontaktuj się z Twoim dealerem lub serwisem celem naprawy urządzenia.
Boat Is Not Moving Fast Enough to Calibrate—sensor prędkości nie działa.
Sprawdź, czy nie zablokował się lub zwiększ prędkość łodzi.
Can’t Unlock Maps—mapy zostały rozblokowane niewłaściwym kodem lub
załadowano zbyt dużo map. Nie wszystkie mapy będą dostępne.
Database Error—błąd bazy danych. Skontaktuj się z Twoim dealerem lub
serwisem celem naprawy urządzenia.
Lost Satellite Reception—odbiornik stracił kontakt z satelitami.
Memory Full— pełna pamięć urządzenia, nie można zachować więcej danych.
Memory (RAM) Failed Unit Needs Repair—uszkodzona pamięć RAM.
Skontaktuj się z Twoim dealerem lub serwisem celem naprawy urządzenia.
Memory (ROM) Failed Unit Needs Repair—uszkodzona pamięć ROM.
Skontaktuj się z Twoim dealerem lub serwisem celem naprawy urządzenia.
Near Proximity Point—znajdujesz się w promieniu okręgu alarmu punktu
niebezpiecznego.
NMEA Depth is Below Transducer—przetwornik nie odebrał danych.
No Diff GPS Location—wybrano RTCM jednak urządzenie nie odbiera
danych DGPS i nie jest w stanie wyznaczyć pozycji różnicowej.
No Roads Near Destination—wybrane miejsce docelowe nie znajduje się w
pobliżu dróg, nie jest możliwa kalkulacja trasy. Wybierz inne miejsce docelowe.
Deep Water—-przekroczona została wartość progowa alarmu wody głębokiej
No Roads Near Starting Point—wybrane miejsce rozpoczęcia trasy nie
znajduje sie w pobliżu dróg. Wybierz inną pozycję rozpoczęcia trasy.
Detail Maps Don’t Support Routing—mapy wgrane na kartę pamięci
posiadają opcji routing’u (np. nawigacji po drogach).
No DGPS Position—urządzenie nie odbiera danych DGPS, bądź są one nie
wystarczające do wyznaczenia pozycji różnicowej.
Distress Call—odebrano Wywołanie w Niebezpieczeństwie. Podejmij
odpowiednie działania.
No Tide Stations for that Area—brak stacji pływów dla danego punktu w
promieniu 100 mil.
Dragging Anchor—przekroczona została odległość alarmowa wprowadzona
dla alarmu kotwicznego.
None Found—nie znaleziono danych spełniających kryteria wyszukiwania.
118
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Komunikaty
Off Course—znajdujesz się poza kursem określonym w zakładce Alarmy.
Proximity Memory Full—nie można zachować więcej punktów ostrzegawczych.
Proximity Radius Overlaps—okręgi niebezpieczeństwa dwóch punktów
ostrzegawczych nakładają się.
Route Already Exists—Trasa o nazwie takiej podana jest już zapamiętana w
urządzeniu.
Route Calculation Error—błąd kalkulacji trasy.
Route Memory Full—nie można zapamiętać kolejnych tras - pełna pamięć tras.
Route Truncated—transferowana trasa zawierała ponad 300 punktów i została
skrócona.
Route Waypoint Memory Full—dostępne miejsce na punkty trasy zostało
wykorzystane.
Shallow Water—głębokość wody jest mniejsza niż ustawiona dla alarmu
wody płytkiej.
Sonar Failed Unit Needs Repair—Uszkodzony moduł echosondy. Skontaktuj
się z Twoim dealerem lub serwisem celem naprawy urządzenia.
Sunrise, Switching to Day Mode—urządzenie przełączone w Tryb Dzienny.
Sunset, Switching to Night Mode—urządzenie przełączone w Tryb Nocny.
Track Already Exists—Wprowadziłeś nazwę śladu taką jaka istnieje już w
pamięci urządzenia. Zmień nazwę śladu lub usuń stary ślad.
Track Memory Full—urządzenie nie zachowa nowych śladów do momentu
oczyszczenia jego pamięci - pełna pamięć śladów zachowanych.
Track Truncated—transferowany ślad nie mieści się w pamięci. Najstarsze
punkty śladu zostaną usunięte.
Transducer Disconnected, Sonar Turned Off—Przetwornik nie został
podłączony lub uszkodzony jest kabel/przetwornik.
Transfer Complete—Zakończony został transfer danych pomiędzy GPSMAP
278 a urządzeniem zewnętrznym.
USB Connected—kabel USB został podłączony.
User Timer Expired—alarm czasu osiągnął wartość zero.
Water Speed Sensor is Not Working—Sensor prędkości nie został wykryty.
Jeśli podłączałeś go, sprawdź połączenia.
Water Temperature Alarm—echosonda zanotowała temperaturę wyższą,
niższą od określonych wartości.
Waypoint Already Exists—Wprowadzono nazwę waypointu, która już istnieje
w pamięci urządzenia. Wprowadź inną nazwę lub usuń stary waypoint.
Waypoint Memory Full—W urządzeniu zapamiętana została maksymalna
ilość waypointów. Usuń zbędne waypointy aby możliwe było zapamiętanie
nowych waypointów.
Track Log Full—wskazuje że pamięć śladu jest już zapełniona i zapis został
wyłączony. Jeśli chcesz aby urządzenie nadal zapisywało ślad, oczyść pamięć
śladu i powtórnie włącz jego zapisywanie. Komunikat pojawia się tylko wtedy,
gdy jako tryb zapisu śladu ustawiono Wypełnianie (Fill).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
119
Dodatek > Opcje Pól Danych
Opcje Pól Danych
Poniższej zamieszczono listę anglojęzycznych opcji dostępnych dla pól
danych urządzenia GPSMAP 278. Niektóre z wymienionych opcji są
dostępne po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do GPSMAP 278.
Accuracy—aktualna dokładność, z jaką Twój GPS określa pozycję.
Battery Timer—przybliżony czas pracy na akumulatorze (zanim będzie
wymagał ładowania).
Bearing—namiar kompasowy od Twojej aktualnej pozycji do celu.
Course—żądany kurs pomiędzy punktem aktywnym “od” i “do”.
Course to Steer—zalecany kierunek umożliwiający minimalizację błędu
zejścia z kursu (cross-track error) i powrót na obrany kurs.
Cross Track—odległość o jaką oddaliłeś się od założonego kursu.
Depth (Tylko Tryb Morski)—głębokość wody (dane NMEA z echosondy).
Dest Wpt—zobacz Waypoint.
Distance (Destination)—odległość od Twojej obecnej pozycji do punktu w trasie.
Distance (Next)—odległość od Twojej obecnej pozycji do następnego punktu w trasie.
ETA (Destination)—przybliżona godzina osiągnięcia punktu docelowego,
obliczana na podstawie aktualnej prędkości i kursu.
ETA (Next)—przybliżona godzina osiągnięcia następnego punktu w trasie,
obliczana na podstawie aktualnej prędkości i kursu.
ETE (Destination)—przybliżony czas potrzebny do osiągnięcia celu podróży.
120
ETE (Next)—przybliżony czas potrzebny do osiągnięcia następnego punktu
trasy.
Elevation (Tryb Morski i Tryb Samochodowy)—wysokość powyżej/poniżej
poziomu morza.
GPS Status—stan odbiornika GPS, przykładowo: “3D GPS.”
Location (Lat/Lon)—aktualna długość i szerokość geograficzna w formacie
hdddº mm.mmm i WGS 84. (tylko Komputer Podróży).
Location (Selected)—pozycja opisana w wybranym formacie (innym niż
lat/lon).
Max Speed—maksymalna osiągnięta prędkość (od ostatniego zerowania
licznika).
Mov Avg Spd—zobacz Trip Avg. Speed.
Move Timer—zobacz Trip Timer.
Next Course—założony kurs następnego odcinka trasy.
Next Turn—kierunek następnego zwrotu.
Next Wpt—zobacz Waypoint (Next).
Odometer—całkowita odległość przebytą od czasu wyzerowania odometru.
Pointer—strzałka, pokazująca kierunek do następnego punktu zwrotu.
Power—pokazuje wskaźnik zasilania: Baterię, ikonę Zasilania Zewnętrznego
lub Ładowania.
Speed—aktualna prędkość w milach/h, km/h lub węzłach.
Steer—zobacz Course to Steer.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Opcje Pól Danych
Sunrise—Czas wschodu słońca dla aktualnej pozycji.
Sunset—Czas zachodu słońca dla aktualnej pozycji.
Time—Aktualny czas (zgodny z wybraną strefą czasową).
Track—Kierunek, w którym się poruszasz, wskazywany na kompasie w
stopniach lub literach kierunków (N,S,E,W) - kurs względem ziemi (COG).
Trip Avg. Speed (Moving)—Prędkość średnia podczas przemieszczania się
urządzenia.
Trip Avg. Speed (Total)—Całkowita prędkość średnia podróży zarówno
kiedy urządzenie znajdowało się w ruchu jak i w spoczynku, od ostatniego
zerowania.
Trip Odometer—Przebyta odległość odcinka podróży.
Trip Timer (Moving)—Czas ruchu od ostatniego zerowania licznika.
Trip Timer (Total)—Całkowity czas podróży od ostatniego zerowania
licznika.
Ttl Avg Spd—zobacz Trip Avg. Speed (Total).
User Timer—Wyświetla wartość Licznika Czasu Użytkownika, ustawiane w
Menu Głównym.
Velocity Made Good—Prędkość wypadkowa z jaką zbliżasz się do
wyznaczonego celu po założonym kursie. Nazywana jest również prędkością
wektorową do celu.
Vertical Speed—wartość prędkości wznoszenia się lub opadania.
Voltage—Napięcie zasilania, zarówno przy zasilaniu ze źródła zewnętrznego,
jak i z akumulatora.
Water Speed (Tylko Tryb Morski)—Prędkość względem wody. Wymaga
otrzymywania danych NMEA od podłączonego urządzenia zewnętrznego
(logu).
Water Temperature (Tylko Tryb Morski)—Temperatura wody. Wymaga
otrzymywania danych NMEA od podłączonego urządzenia zewnętrznego.
Waypoint (Destination)—Punkt docelowy (ostatni punkt w trasie aktywnej).
Waypoint (Next)—Kolejny punkt zwrotny w trasie aktywnej.
Turn—Różnica kątowa między namiarem na punkt docelowy a aktualnym
kursem. L - w lewo, P - w prawo.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
121
Dodatek > Warunki Licencji Oprogramowania i rejestracja Produktu
Warunki Licencji Oprogramowania
UŻYWAJĄC GPSAMP 278, ZGADZASZ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI
I WARUNKAMI LICENCJI DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA
WEWNĘTRZNEGO. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZĄ LICENCJĘ.
Garmin udziela ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania
wewnętrznego urządzenia (zwanego dalej oprogramowaniem) w formie
binarnego pliku wykonywalnego, w czasie normalnej pracy urządzenia. Prawa
producenta oraz prawa własności intelektualnej pozostają we władaniu firmy
Garmin.
Zgadzasz się, że oprogramowanie jest własnością firmy Garmin i jest
zabezpieczone prawami autorskimi określonymi przez prawodawstwo USA
oraz innymi międzynarodowymi postanowieniami. Zgadzasz się również, że
struktura, organizacja i kod źródłowy oprogramowania pozostają tajemnicą
handlową firmy Garmin. Zobowiązujesz się nie poddawać oprogramowania
dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji, asemblacji wstecznej lub
innym czynnościom umożliwiającym uzyskanie czytelnej wersji kodu
oprogramowania lub jego części oraz tworzenia na jego podstawie innego
oprogramowania. Zobowiązujesz się również nie eksportować oprogramowania
do jakiegokolwiek państwa, do którego eksport ten jest zabroniony
postanowieniami prawa USA.
122
Rejestracja Produktu
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć, dokonując rejestracji on-line
jeszcze dziś! Odwiedź serwis www.garmin.com/registration/.
W poniższym polu wpisz Numer Seryjny Twojego odbiornika (8cyfrowy numer znajdujący się na tylnej ścianie urządzenia), numer
ten podasz podczas kontaktu z serwisem Garmin.
Numer Seryjny Urządzenia: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia GPSMAP 278
prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin
.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie
z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com
/support i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o
pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd.,
dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Dodatek> Warunki Gwarancji
Warunki Gwarancji
Firma GARMIN gwarantuje, że jej produkt wolny jest od wad materiałowych
i fabrycznych przez rok od daty zakupu. Firma GARMIN, według swojego
wyłącznego uznania, będzie dokonywała napraw lub wymiany części, które
ulegną uszkodzeniu przy normalnej eksploatacji. Takie naprawy lub wymiana
będą dokonywane bez ponoszenia żadnych opłat ze strony klienta. Klient
będzie jednakże ponosił koszty transportu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
defektów wynikających z nadużycia, niewłaściwego użycia, wypadku lub
nieautoryzowanej przeróbki lub naprawy.
GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNE I NIEZALEŻNE OD INNYCH
GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH
GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO CELÓW
STATUTOWYCH LUB INNYCH. NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE
OKREŚLONE SPECYFICZNE PRAWA W OKREŚLONYM SYSTEMIE
PRAWNYM.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA GARMIN NIE BĘDZIE PONOSIŁA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE
CZY WTÓRNE SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM UŻYTKOWANIA,
NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA CZY NIEUMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA
Z NINIEJSZEGO PRODUKTU LUB ZA WADY W PRODUKCIE. Niektóre
państwa nie pozwalają na wykluczenie przypadkowych lub wtórnych szkód,
więc powyższe ograniczenia mogą nie stosować się do Ciebie.
Firma Garmin posiada wyłączne prawo do naprawy lub wymiany urządzenia
lub oprogramowania, lub też do zaoferowania pełnego zwrotu kwoty wydanej
na urządzenie. TAKI ŚRODEK WINIEN BYĆ JEDYNYM I WYŁĄCZNYM
W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z autoryzowanym
dealerem firmy GARMIN. Urządzenie powinno być bezpiecznie zapakowane
i wysłane po opłaceniu kosztów transportu do autoryzowanego dealera firmy
GARMIN. Kopia oryginalnego rachunku sprzedaży jest wymagana jako dowód
zakupu uprawniający do naprawy gwarancyjnej. Firma GARMIN zachowuje
wyłączne prawo do naprawy lub wymiany urządzenia lub oprogramowania lub
wyłącznie według własnego uznania oferuje pełny zwrot ceny zakupu.
Garmin International, Inc.
1200 E 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA
Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020
Fax. (910) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK) lub 0808 2380000 (wewnątrz UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Potwierdzenie nabycia produktu drogą aukcji internetowej nie jest akceptowane
jako podstawa gwarancji. Aby uzyskać serwis gwarancyjny należy przedstawić
oryginał lub kopię dowodu zakupu od autoryzowanego dystrybutora. Firma
GARMIN nie wymienia komponentów ani zaginionych części zestawów
nabytych drogą aukcji internetowej.
Podczas zakupu urządzenia na terenie USA, dostarczana jest dodatkowa gwarancja
dla serwisów Garmin znajdujących się poza terytorium USA. Urządzenie takie
można reklamować w międzynarodowych serwisach Garmin akceptujących
gwarancję międzynarodową. Urządzenia zakupione w USA lub w Kanadzie mogą
być zwracane oraz serwisonwane w Anglii, USA, Kanadzie lub w Tajwanie.
Urządzenie GPSMAP 278 nie jest urządzeniem zdatnym do serwisowania
przez jego użytkowników. Zawsze zgłaszaj każdy problem urządzenia w
autoryzowanych punktach Garmin.
123
Dodatek > Postanowienia FCC
Postanowienia FCC
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia czy telewizji, co można
określić przez jego wyłącznie i włączenie, użytkownik zobowiązany jest do
zlikwidowania przyczyn ich powstawania poprzez:
• Zmianę orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Urządzenie spełnia postanowienia Rozdziału 15 Ograniczeń FCC (Federal
Communications Commission) dla cyfrowych przyrządów Klasy B.
Ograniczenia te mają za zadanie zabezpieczyć przed powstawaniem zakłóceń
w istniejących instalacjach i są bardziej rygorystyczne niż dla urządzeń
przeznaczonych do pracy w otwartym terenie.
Praca z urządzeniem jest podporządkowana następującym regułom: (1)
Urządzenie nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń, (2) Urządzenie
musi by odporne na zakłócenia z zewnątrz mogące spowodować jego
nieprawidłowe działanie.
Urządzenie generuje, odbiera i przetwarza sygnały na częstotliwościach
radiowych i jeśli nie zostało poprawnie zainstalowane i zastosowane zgodnie
z zasadami użytkowania, może negatywnie wpłynąć na transmisję radiową.
Zakłócenia mogą się jednak pojawić pomimo poprawnej instalacji.
124
• Zwiększenia odległości pomiędzy zakłócanym urządzeniem a
odbiornikiem GPS
• Dołączenie odbiornika GPS do innego źródła zasilania niż dla
urządzenia zakłócanego
• Konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym montażystą anten RTV.
GPSMAP 278 nie zawiera żadnych elementów, które mogą być samodzielnie
naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie
poprzez autoryzowane serwisy techniczne firmy GARMIN. Nieautoryzowane
naprawy i modyfikacje urządzenia są podstawą do utraty gwarancji oraz
naruszają postanowienia FCC.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 278
Polska wersja instrukcji dla urządzeń GPSMAP 278 jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-00691-00, revision B) i dostarczona
jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z
urządzeń GPSMAP 278.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta:
www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Lipiec 2010
Numer katalogowy 190-00691-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising