Garmin | GPSMAP 4010 | Operating instructions | Garmin GPSMAP 4010 Betjeningsvejledning

Garmin GPSMAP 4010 Betjeningsvejledning
GPSMAP 4000/5000-serien
®
brugervejledning
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på
noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi
af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted
(www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ og UltraScroll™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000® og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Maritime Electronics Association. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. XM® og XM WX
Satellite Weather® er registrerede varemærker tilhørende XM Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende produkter:
•
•
•
•
•
•
GPSMAP® 4008
GPSMAP 4010
GPSMAP 4012
GPSMAP 5008
GPSMAP 5012
GPSMAP 5015
Tip og genveje
•
•
•
•
Vælg Hjem i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Vælg Menu fra alle hovedskærme for at åbne yderligere indstillinger.
Vælg tænd/sluk-knappen for at justere skærmindstillingerne for baggrundslys og farvevalg.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at tænde og slukke for plotteren.
Generelt om brugervejledningen
• Når du bliver bedt om at vælge et emne:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien skal du trykke på funktionstasten på højre side af skærmen.
◦◦ For GPSMAP 5000-serien skal du bruge din finger til at trykke på elementet på skærmen.
• Nå du bliver instrueret om at vælge en position på en navigations-, vejr-, radar- eller ekkolodskærm:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen til at vælge positionen ved hjælp af markøren ( ).
◦◦ For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på kortet for at vælge positionen ved hjælp af markøren ( ).
• Når du bliver bedt om at indtaste tekst eller tal:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
◦◦ For GPSMAP 5000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
• Pile (>) i teksten angiver, at du skal vælge hvert element i rækkefølge. Hvis du for eksempel ser "vælg Kort >
Navigationskort", skal du vælge Kort og derefter vælge Navigationskort.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
iii
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................................. iii
Tip og genveje...................................................... iii
Generelt om brugervejledningen.......................... iii
Sådan kommer du i gang............................ 1
For- og bagpaneler................................................1
Aktivering af plotteren............................................2
Deaktivering af plotteren.......................................2
Grundlæggende plotterindstillinger.......................2
Modtagelse af GPS-satellitsignaler.......................2
Justering af baggrundslys.....................................2
Justering af farvevalg............................................3
Indsættelse og fjernelse af data- og
hukommelseskort................................................3
Visning af systeminformation.................................3
Om skærmen Hjem...............................................4
Kort og 3D-kortvisninger............................ 5
Navigationskort......................................................5
Automatisk identifikationssystem........................15
Perspektiv 3D......................................................19
Radar Overlay.....................................................21
BlueChart g2 Vision.............................................21
Mariner’s Eye 3D.................................................22
Fish Eye 3D.........................................................23
Fiskekort..............................................................24
Visning af satellitbilleder på navigationskortet.....25
Visning af luftfotos af landmærker.......................26
Animerede indikatorer for tidevand og strøm......26
Detaljerede vej- og POI-data...............................26
Auto guidning......................................................26
Alarmer................................................................59
Styring af plotterdata...........................................60
Konfiguration af netværksenhed.........................62
Radar.......................................................... 63
Radarsignaler......................................................63
Radarvisningstilstande........................................64
Radarmarkering...................................................68
Waypoints og ruter på skærmen Radar...............72
Om Radar Overlay..............................................73
Optimering af radarvisningen..............................74
Radarvisning.......................................................80
Visning af Radar Overlay.....................................84
Ekkolod...................................................... 87
Ekkolodsvisninger...............................................87
Vandtemperaturlog..............................................88
Waypoints på skærmen Ekkolod.........................88
Indstillinger for skærmen Ekkolod.......................89
Frekvenser..........................................................91
Ekkolodskærmens udseende..............................92
Ekkolodsalarmer..................................................94
Konfiguration af transducer.................................95
Digital Selective Calling............................ 97
Om skærmen Kombinationer..............................27
Konfiguration af skærmen Kombinationer...........27
Plotter og VHF-radiofunktionalitet.......................97
Aktivering af DSC................................................97
Om DSC-listen.....................................................97
Indgående nødopkald..........................................98
Mand over bord-nødopkald iværksat fra
en VHF-radio....................................................98
Mand over bord-nødopkald iværksat
fra plotteren.......................................................98
Positionssporing..................................................99
Individuelle rutineopkald....................................100
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
til et AIS-mål....................................................101
Navigation.................................................. 31
Appendiks................................................ 102
Kombinationer........................................... 27
Grundlæggende spørgsmål om navigation.........31
Navigation med en plotter...................................31
Waypoints............................................................32
Ruter....................................................................33
Spor.....................................................................36
Navigation med en Garmin-autopilot...................38
Find............................................................. 39
Marineservicedestinationer.................................39
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata..... 42
Almanakdata.......................................................42
Omgivelsesdata...................................................44
Fartøjsdata..........................................................47
Specifikationer...................................................102
Kalibrering af berøringsskærmen på GPSMAP
5000-enheder.................................................103
Screenshots......................................................103
Visning af GPS-satellitpositioner.......................103
Systeminformation.............................................103
NMEA 0183 og NMEA 2000..............................104
Registrering af din enhed..................................107
Kontakt til Garmins produktsupport...................107
Overensstemmelseserklæring...........................107
Softwarelicensaftale..........................................107
Indeks....................................................... 108
Enhedskonfiguration................................. 51
Grundlæggende spørgsmål om
enhedskonfiguration.........................................51
Simulatortilstand..................................................51
Displaykonfiguration............................................52
Navigationspræferencer......................................52
Information om din båd........................................59
iv
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
For- og bagpaneler
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 4012
➊
➋
➑
GPSMAP 5008
Punkt Beskrivelse
➊
Tænd/sluk-knap
➋
Automatisk belysningssensor
➌
Områdetaster
➍
Vippeknap
➎
Funktionstaster
➏
Knapperne MARK (Marker), SELECT (Vælg),
MENU og HOME (Hjem)
➐
Numerisk tastatur (kun 4012 og 4212)
➑
Datakortstik
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
1
Sådan kommer du i gang
➋
➌
➊
➍
Punkt
Beskrivelse
➊
Netværksstik
➋
NMEA 2000-stik
➌
Strømstik
➍
Videostik
➎
NMEA 0183-stik
➎
Aktivering af plotteren
Vælg
.
Deaktivering af plotteren
Hold
.
Grundlæggende plotterindstillinger
Første gang du tænder for plotteren, skal du konfigurere en række grundlæggende indstillinger. Du skal også
konfigurere disse indstillinger, når de oprindelige fabriksindstillinger gendannes (side 104). Du kan opdatere alle
indstillingerne senere.
Konfiguration af plotterens indledende indstillinger
Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere de oprindelige indstillinger.
Modtagelse af GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Når plotteren indsamler satellitsignaler, lyser signalstyrkesøjlerne øverst på skærmen Hjem grønt
. Når plotteren
mister satellitsignaler, forsvinder de grønne søjler
, og et blinkende spørgsmålstegn vises på bådikonet på
kortskærmen.
Du kan finde flere oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Justering af baggrundslys
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Opsætning > System > Bipper/display > Baggrundslys > Baggrundslys.
tip: Vælg fra et hvilket som helst skærmbillede for at åbne skærmbilledet Display.
2. Juster baggrundslyset:
• Vælg Auto for at tillade plotteren at justere baggrundslyset automatisk i forhold til den omgivende belysning.
• Vælg Op eller Ned for at justere baggrundslyset manuelt.
2
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Sådan kommer du i gang
Justering af farvevalg
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Opsætning > System > Bipper/display > Baggrundslys.
tip: Vælg fra et hvilket som helst skærmbillede for at åbne skærmbilledet Display.
2. Vælg Farvevalg.
3. Vælg Dag farver, Nat farver eller Auto.
Indstillingen Auto skifter automatisk farveskala på basis af solopgangs- og solnedgangstiderne.
Indsættelse og fjernelse af data- og hukommelseskort
Indsæt BlueChart® g2 Vision®-datakort for at se satellitbilleder i høj opløsning samt luftfotos af havne, marinaer og
andre interessepunkter. Indsæt tomme SD-hukommelseskort for at overføre data, f.eks. waypoints, ruter og spor, til
en anden kompatibel Garmin-plotter eller en computer (side 60). Datakortstikket sidder foran på plotteren.
• Åbn lågen, indsæt datakortet (med etiketten ➊ mod højre i et vandret stik) i stikket, og tryk ind på kortet, indtil
det klikker på plads.
• Tryk datakortet eller hukommelseskortet ind i kortstikket igen, og slip det for at skubbe kortet ud.
➊
➊
Vandret SD-kortstik
Lodret SD-kortstik
Visning af systeminformation
Du kan se softwareversionen, konturkortversionen, eventuelle supplerende kortoplysninger og enhedens id-nummer.
Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
3
Sådan kommer du i gang
Om skærmen Hjem
Du kan bruge skærmen Hjem til at få adgang til alle andre skærme.
Bemærk: Indstillinger på denne skærm varierer, afhængigt af plottertype og eventuelle tilsluttede enheder
(ekstraudstyr).
Skærmen Hjem i GPSMAP 4000-serien
Menupunkt
Kort
Ekkolod
Kombinationer
Information
Mærk
Find
Radar
Vejr
Opsætning
Mand over bord
4
Skærmen Hjem i GPSMAP 5000-serien
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at åbne Navigationskort, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D,
Fiskekort og Radar Overlay (side 5).
Bemærk: Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart
g2 Vision SD-kort (side 21). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2Vision
SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Indstiller og angiver informationer om ekkolod (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet et
Garmin-ekkolodsmodul) (side 87).
Konfigurerer en delt skærm, der viser kort-, ekkolod-, radar-, motor- og brændstofdata samt
video på en skærm, der er inddelt i 2-3 felter (side 27).
Få vist informationer herunder tidevand, strømforhold, himmellegemer, brugerdata, information
om andre både, målere og video (side 42).
Markerer, redigerer eller sletter din nuværende position som et waypoint eller en mand over
bord-position (side 33).
Leverer navigationsfunktioner (side 39).
Indstiller og viser radar (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet en Garmin-marineradar)
(side 63).
(Kun Nordamerika) indstiller og viser forskellige vejrparametre, inklusive nedbørs-, udsigts-,
fiske- og havforhold samt sigtbarhed (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet et vejrmodul,
og du har et XM®-abonnement)). Se XM WX Satellite Weather® og XM Satellite Radio
Supplement (kun Nordamerika).
Giver dig mulighed for at se og redigere dine plotter- og systemindstillinger (side 51).
Markerer din nuværende position som et waypoint og angiver en kurs tilbage til den markerede
position (side 33).
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Kort og 3D-kortvisninger
Alle GPSMAP 4000/5000-plottere har et grundlæggende verdensomspændende billedkort. GPSMAP 4208-, 4210-,
4212-, 5208-, 5212- og 5215-plottere har indbygget, detaljeret BlueChart g2 offshore-kartografi for amerikanske
farvande. De kort og 3D-kortvisninger, der er vist nedenfor, er tilgængelige på plotteren.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision
SD-kort (side 21). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Retning
Navigationskort
Perspective 3D
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Fiskekort
Radar Overlay
Beskrivelse
Viser navigationsdata, der er tilgængelige på dine forudindlæste kort og fra eventuelle
supplerende kort. Dataene inkluderer bøjer, lys, kabler, dybdespotninger, marinaer og
tidevandsstationer i visning ovenfra (side 5).
En visning fra oven og bag din båd som en visuel navigationshjælp (side 19).
Viser en detaljeret tre‑dimensionel visning fra oven og bag båden som en visuel
navigationshjælp (side 22).
Giver en undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne
(side 23).
Fjerner navigationsdata fra kortet, mens det forstærker bundkonturer og dermed letter
dybdegenkendelse (side 24).
Lægger radaroplysninger oven over navigationskortet eller fiskekortet (side 73).
Navigationskort
Brug navigationskortet til at planlægge din kurs, til at se kortoplysninger og som navigationshjælp.
Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
➍
➊
➎
➋
➏
➌
➐
Navigationskort med BlueChart g2 Vision-data
➊
Marineservice
➎
Din båd
➋
Synligt vrag
➏
Bøje
➌
Oversvømmet vrag
➐
Zoomskala
➍
Signal
Zoom ind og ud på kortet
Zoomniveauet er angivet af tallene nederst på navigationskortet (
kortet.
). Linjen under tallet angiver distancen på
• For GPSMAP 4000-serien skal du trykke på Områdeknapperne (-/+) for at zoome ud og ind.
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på knapperne
og
for at zoome ud og ind.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
5
Kort og 3D-kortvisninger
Kortsymboler
BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision-kort anvender grafiske symboler til angive kortfunktioner, der følger
standarderne for amerikanske og internationale kort. Nogle andre fælles symboler, du muligvis kan se, omfatter,
men er ikke begrænset til, dem, der er vist nedenfor.
Ikon
Beskrivelse
Strømforholdsstation
Information
Marineservice
Tidevandsstation
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter dybdekonturlinjer (med dybt vand illustreret med
hvidt), tidevandszoner, spotdybder (som illustreret på oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler samt
forhindringer og kabelområder.
Navigation til et punkt på kortet
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data
er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk
for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChartg2Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort,
eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
Vælg, hvor du vil hen.
Vælg Naviger til.
Vælg en funktion:
• Vælg Go To for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen inklusive drej (side 34).
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning (side 26).
6. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 53).
7. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
5.
Panorering på navigations- eller fiskekortet
Du kan panorere væk fra din nuværende position og til andre områder på navigationskortet, fiskekortet eller Radar
Overlay.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChartg2Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort,
eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort. Radar Overlay er tilgængelig ved tilslutning til en kompatibel
radar.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
6
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen til at panorere på kortet.
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på og trække navigationsskærmen for at panorere på kortet.
Når du panorerer forbi kanten på kortet, bevæger skærmen sig fremad for at fortsætte kortdækningen.
Positionsikonet (
) bliver på din nuværende position. Hvis positionsikonet forlader kortet, når du panorerer,
vises et lille vindue (versigtskort) til venstre på skærmen, så du kan holde styr på din nuværende position.
Markørens koordinatposition vises i det øverste venstre hjørne på kortet sammen med markørens afstand og
pejling fra din nuværende position.
➊
➋
➌
➎
➍
➊
Markørkoordinater
➋
Markørafstand og -pejling fra den nuværende position
➌
Markør
➍
Oversigtskort
➎
Valgmuligheder for panorering
4. Vælg Stop panorering for at stoppe panorering og vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
Visning af et oversigtskort
Du kan kontrollere, om et oversigtskort vises på navigationskortet eller på fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2- eller BlueChart g2 Vision-datakort eller
ved at opdatere det nyeste indbyggede kort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
Vælg Menu > Kort opsætning > Oversigtskort.
Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist et oversigtskort hele tiden.
• Vælg Fra for aldrig at vise et oversigtskort.
• Vælg Auto for at få vist et oversigtskort, mens du panorerer - kun når positionsikonet (
synligt på skærmen.
) ikke længere er
Konfiguration af waypoint-symboler
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
3. Vælg Menu > Waypoints og spor > Waypoint-display.
4. Vælg et waypoint-symbol.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
7
Kort og 3D-kortvisninger
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Etiket for at få vist navn og symbol.
• Vælg Bemærkning for at vise eventuelle bemærkninger, du har tilføjet.
• Vælg Symbol for udelukkende at vise symbolet.
• Vælg Skjul for at skjule symbolet.
Indstilling af farven på det aktive spor
Se (side 37).
Sådan vises eller skjules farvede spor
Du kan angive farven på spor (side 37) og derefter vise eller skjule alle spor med en bestemt farve.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
Vælg Menu > Waypoints og spor > Spor-display.
Vælg en farve for at vise eller skjule alle spor, der har den pågældende farve.
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist information om en position eller et objekt på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
3. Vælg en position eller et objekt.
En liste over muligheder vises i højre side af kortet. De muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller
det objekt, du har valgt.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Gennemse for at få vist oplysninger om objekter i nærheden af markøren. (Gennemse vises ikke,
hvis markøren ikke er i nærheden af et objekt. Hvis markøren kun er i nærheden af ét objekt, vises navnet på
objektet).
• Vælg Naviger til for at navigere til den valgte position (side 6).
• Vælg Opret waypoint for at markere et waypoint på markørens placering.
• Vælg Mål distance for at få vist afstanden og pejlingen for objektet fra din nuværende position.
Oplysningerne vises i det øverste venstre hjørne på skærmen. Vælg Indstil reference for at måle fra en
anden position end den nuværende position.
• Vælg Information for at få vist tidevand (side 42), strøm (side 43), himmellegemer (side 44), kortnoter eller
lokale serviceoplysninger i nærheden af markøren.
• Vælg Stop pegning for at fjerne markøren fra skærmen. Vælg Stop panorering for at stoppe panorering og
vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
8
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af yderligere objektinformation
Du kan få vist information om kortelementer, waypoints og kort på skærmen.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Visiondatakort (side 21). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg et objekt ➊.
➋
➊
4. Vælg knappen med navnet på det element, hvor du vil have vist oplysningerne ➋.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Oplysninger fra tidevandsstationer vises på kortet med et ikon for tidevandsstationen ( ). Du kan få vist en
detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller
på forskellige dage (side 42).
Bemærk: Ikonerne for fiskekortet og tidevandsstationen er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
3. Vælg et ikon for tidevandsstationen.
Oplysningerne om tidevandsretningen ➊ og tidevandsniveauet ➋ vises i nærheden af ikonet.
➌
➋
➊
4. Fuldfør en handling:
• Vælg knappen med stationsnavnet ➌.
• Vælg Gennemse, hvis mere end ét element er i nærheden, og vælg knappen med stationsnavnet.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
9
Kort og 3D-kortvisninger
Visning og konfiguration af tidevand og strømforhold
Du kan få vist oplysninger om tidevand og strømforhold på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Kort opsætning.
Vælg Tidevand/strømforhold.
Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist indikatorerne for strømforholds- og tidevandsstationen på kortet, eller vælg Fra for at
skjule indikatorerne for strømforholds- og tidevandsstationen.
• Vælg Animeret for at få vist animerede indikatorer for tidevandsstation og animerede indikatorer for
strømretning på kortet (side 26).
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du få vist detaljer om forskellige
typer navigationssymboler, inklusive signaler, fyr og forhindringer. Se side 13 for at konfigurere visningen af
navigationssymboler.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision-datakort
(side 21). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort,
eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Vælg et navigationssymbol med markøren.
Der vises en indstilling, der beskriver navigationssymbolet, som f.eks. Signal eller Fyr.
4. Vælg navnet på navigationssymbolet (eller vælg Gennemse og derefter navnet på navigationspunktet), eller få
vist oplysninger om navigationssymbolet.
Navigationskortets udseende
Ændring af kortretningen
Du kan indstille kortets perspektiv på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Kort opsætning.
Vælg Kortets udseende.
Vælg Orientering.
Fuldfør en handling:
• Vælg Nord op for at indstille det øverste af kortet mod nord.
• Vælg Kurs op for at indstille det øverste af kortet i henhold til de kursdata, der er modtaget fra en kurssensor
(også kendt som en magnetisk kurs) eller for at bruge GPS-kursdata. Kurslinjen vises lodret på skærmen.
• Vælg Rute op for at indstille kortet, så navigationsretningen altid er op.
10
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Ændring af kortets zoomdetaljer
Du kan justere den mængde af detaljer, der vises på kortet ved forskellige zoomniveauer, for navigationskortet eller
fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu > Kort opsætning > Kortets udseende > Detalje.
Vælg et detaljeniveau.
Valg af verdenskort
Du kan bruge enten et grundlæggende verdenskort eller et satellitbillede på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Ikonerne for fiskekortet og satellitbillederne er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-datakort.
Det grundlæggende verdenskort er tilgængeligt på alle GPSMAP 4000/5000-plottere.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu > Kort opsætning > Kortets udseende.
Fuldfør en handling:
• Vælg Verdenskort > Fuld for at få vist satellitbilleder på kortet.
• Vælg Verdenskort > Grundlæggende for at få vist grundlæggende kortdata på kortet.
Visning og konfiguration af kurslinjen
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere kurslinjens
udseende for navigationskortet, fiskekortet eller radar overlay.
Kurslinje
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
Vælg Menu.
Fuldfør en handling:
• Vælg Kort opsætning > Kortets udseende på navigations- eller fiskekortet.
• Vælg Opsætning > Kort opsætning på Radar Overlay.
5. Vælg Kurslinie > Display.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Afstand > Skift distance. Indtast afstanden til slutningen af kurslinjen. Vælg Udført.
• Vælg Tid > Skift tid. Indtast, hvor lang tid der er, til du når slutningen af kurslinjen. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
11
Kort og 3D-kortvisninger
Valg af kurslinjekilde
Kilden til visning af kurslinjen på plotteren afgøres af indstillingen for kurslinjekilden (Auto eller GPS-kurs),
og om kursoplysninger er tilgængelige fra en kurssensor.
• Hvis kursoplysninger er tilgængelige fra en kurssensor, og kurslinjekilden er indstillet til Auto, justeres både
kurslinjen og køretøjsikonet efter sensorens kurs.
• Hvis kursoplysninger er tilgængelige fra en kurssensor, og kurslinjekilden er indstillet til GPS-kurs, justeres
kurslinjen efter GPS-retningen, men køretøjsikonet justeres efter sensorens kurs.
• Hvis der ikke er tilgængelige kursoplysninger fra en kurssensor, justeres både kurslinjen og køretøjsikonet efter
GPS-retningen.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu.
4. Vælg Kort opsætning.
5. Vælg Kortets udseende > Kurslinie > Kilde.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg GPS-kurs.
• Vælg Auto.
Visning og konfiguration af spotdybder
På navigationskortet kan du aktivere spotdybder og indstille en farlig dybde.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Kort opsætning > Kortets udseende > Spot dybder > Til på
skærmen Hjem.
2. Vælg Spot dybder > Farlig.
3. Angiv den farlige dybde.
4. Vælg Udført.
Konfiguration af dybdevisning
Du kan tilpasse udseendet af dybdevisning på navigationskortet.
Bemærk: Dybdevisning er tilgængelig med et forudprogrammeret BlueChart g2 eller BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Kort opsætning > Kortets udseende > Sikkerhedsregulering på
skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Manuel (eller Skift dybde), indtast dybden, og vælg Udført. Områder på kortet med mindre dybde
end den specificerede værdi vises med blå skygge, mens områder med større dybde end den specificerede
værdi vises med hvid skygge. Konturen er altid tegnet ved den valgte dybde eller dybere.
• Vælg Auto for at bruge dybden fra g2- eller g2 Vision-kortet.
12
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Visning og konfiguration af navigationssymboler
Du kan få vist og konfigurere forekomsten af navigationssymboler på navigationskortet, fiskekortet eller radar
overlay.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationskort > Menu > Kort opsætning > Kortets udseende > Symboler.
• Vælg Fiskekort > Menu > Kort opsætning > Kortets udseende.
• Vælg Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Symboler.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationssymbol-str. for at indstille størrelsen af navigationssymboler, der vises på kortet.
Vælg en størrelse.
• Vælg Navigationssymboltype > NOAA for at få vist NOAA-navigationssymbolsættet på kortet.
• Vælg Navigationssymboltype > IALA for at få vist IALA-navigationssymbolsættet på kortet.
Visning af yderligere kortdetaljer
Du kan få vist POI'er til lands, fyrvinkler, kortomrids og fotopunkter på navigationskortet.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Kort opsætning > Kortets udseende > Symboler på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg POI'er til lands > Til for at få vist landbaserede interessepunkter (POI'er).
• Vælg Fyrvinkler for at få vist vinklen, hvor et navigationslys er synligt. Vælg Til for at få vist
fyrvinkler hele tiden, eller vælg Auto for at lade plotteren automatisk filtrere fyrvinkler væk afhængigt af
zoomniveauet.
• Vælg Kort omrids > Til for at vist de områder, som kortet dækker, når du bruger et BlueChart g2 Visiondatakort.
• Vælg Fotopunkter > Til for at få vist kameraikoner, når du bruger et BlueChart g2 Vision-datakort. Dette
giver dig mulighed for at se luftfotos af landemærker (side 26).
Ændring af køretøjsikon
Du kan vælge en stor, mellem eller lille båd eller trekant som køretøjsikon på kortet.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Kortets udseende > Symboler >
Køretøjsikon på skærmen Hjem.
2. Vælg det ikon, der skal repræsentere din båd på navigationskortet og fiskekortet.
Visning af marineservicepunkter
Servicepunkter angiver positioner, hvor der er mulighed for vedligeholdelse og reparation.
Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Kort opsætning > Servicepunkter > Til på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
13
Kort og 3D-kortvisninger
Visning og konfiguration af roser
På navigationskortet eller fiskekortet kan du få vist en kompasrose ➊ rundt om båden, der angiver kompasretningen.
Sand vindretning eller relativ vindretning vises ➋, hvis plotteren er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
➋
1.
2.
3.
4.
➊
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu > Kort opsætning > Roser.
Vælg en rosetype (Kompas, Sand vind eller Relativ vind).
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 58).
Visning og konfiguration af datafelter
Se "Datafelter" (side 56).
Brug af waypoints
Se "Waypoints" (side 32).
Brug af spor
Se "Spor" (side 36).
14
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Automatisk identifikationssystem
Med det automatiske identifikationssystem (AIS) kan du identificere og spore andre fartøjer.
Om AIS
AIS underretter dig om trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed, kan den vise AISoplysninger om andre fartøjer, der er inden for området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger. De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI (Maritime Mobile
Service Identity), positionen, GPS-hastigheden, GPS-kursen, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til den nærmeste indsejling.
➊
➍
➋
➎
➏
➌
AIS-sporing på navigationskortet
AIS-markeringssymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS
skib. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning, som trekanten peger, angiver den
➊
retning, som AIS-fartøjet bevæger sig i.
AIS-målet er valgt.
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-målet er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje, der er tilknyttet målet,
angiver målets kurs. Fartøjets MMSI, hastighed og retning vises under målet, hvis
detaljeindstillingerne er angivet til Vis (side 16). Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt,
vises en besked.
AIS-målet er gået tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet er gået tabt, og
plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op med
at spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt AIS-mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm udløses, og en besked vises.
Når alarmen er blevet registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød trekant med
en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i sikker zone er indstillet til Fra, blinker målet, men
lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke (side 17). Hvis AIS-transmissionen fra
fartøjet går tabt, vises en besked.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i
nærheden af symbolet angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende mål.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet er gået tabt, og
plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
15
Kort og 3D-kortvisninger
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort
som en linje, der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en 3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet linje på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af
den beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede kursindstilling (side 16). Hvis et aktiveret AIS-mål
ikke sender oplysninger om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke en beregnet kurslinje.
Oplysninger om ændringer i hastighed, kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes af fartøjet, kan påvirke
beregningen af den beregnede kurslinje.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed er angivet af et aktiveret AIS-mål ➊, beregnes den
beregnede kurs ➋ for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt drejehastighed. Den retning, som målet
drejer, som også er baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af krogens retning ➌ for enden af
kurslinjen ➍. Længden af krogen ændrer sig ikke.
➋
➊
➍
➌
Mål med beregnet kurs, kurs og drejehastighed
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs ➎ er angivet af et aktiveret AIS-mål ➏, men der ikke er angivet
oplysninger om drejehastighed, er den beregnede kurs ➐ for målet beregnet ud fra oplysninger om kurs over
grunden.
➐
➏
➎
Mål med beregnet kurs og kurs
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS > Fra fra skærmen Hjem.
Alle AIS-funktioner på alle kort og på alle 3D-kortvisninger deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjsmålsporing og sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjs-målsporing, og visningen af oplysninger
om AIS-fartøjer.
Visning af AIS- og MARPA-fartøjer på et kort eller en 3D-kortvisning
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer. MARPA-funktioner
(Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerer med radar (side 68).
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller en 3D-kortvisning. Displayområde og MARPAindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort eller den
pågældende 3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og stiindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én
3D-kortvisning, gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
16
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Radar Overlay.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
Fuldfør en handling:
• Vælg Displayområde for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en afstand.
• Vælg MARPA > Vis for at få vist MARPA-markerede fartøjer.
bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig for radar overlay, eftersom du ikke kan skjule MARPA-tags
på skærmen Radar Overlay (side 68).
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Beregnet Kurs, angiv den beregnede kurstid for AIS-aktiverede fartøjer, og vælg derefter Udført.
• Vælg Stier for at få vist sporene for AIS-fartøjer, og vælg længden på det viste spor vha. en sti.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
Bemærk: Fiskekortet og Mariner’s Eye 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Visiondatakort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Radar Overlay.
Vælg et AIS-skib.
Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPS-kurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret om et
AIS-skib, der er sat som mål.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Radar Overlay.
Vælg et AIS-skib.
Vælg AIS skib.
Deaktivering af et mål for et AIS-skib
Bemærk: Fiskekortet og Mariner’s Eye 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Visiondatakort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Radar Overlay.
Vælg AIS-skibet.
Vælg AIS skib > Deaktiver.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS og MARPA. MARPA-funktioner fungerer med radar (side 68).
Den sikre zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses. Alle indstillinger for kollisionsalarm i sikker zone
gælder for alle kort, alle 3D-kortvisninger, alle radartilstande og til Radar Overlay.
Bemærk: Kollisionsalarmen i sikker zone er automatisk indstillet til Til, hver gang du tænder for plotteren.
1. Vælg Opsætning > Andre fartøjer > Kollisionsalarm > Til på skærmen Hjem.
En besked vises, og alarmen udløses, når et MARPA-markeret objekt eller et AIS-aktiveret fartøj kommer ind
i sikkerhedszonen (ringen rundt om båden). Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen. Indstillingen
Fra deaktiverer beskeden og lydalarmen, men objektet er stadig angivet som farligt på skærmen.
2. Vælg Område for at ændre den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt afstand fra 500 ft. til 2,0 nm
(eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 ft. til 2,0 miles).
3. Vælg en afstand.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
17
Kort og 3D-kortvisninger
4. Vælg Tid til for at afspille en alarm, hvis AIS eller MARPA beregner, at et mål vil overskride sikkerhedszonen
inden for det angivne tidsinterval (fra 1 til 24 minutter).
5. Vælg en tid.
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Radar Overlay.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Liste > Vis.
Vælg de typer af trusler, der skal medtages på listen (Alle trusler, Kun AIS-trusler eller Kun MARPA-trusler).
Sådan foretager du et opkald til et AIS-mål
Se "Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål" (side 100).
Om AIS Eftersøgnings-/redningssendere
AIS Eftersøgnings-/redningssendere (AIS-SART eller SART) er uafhængige enheder, der sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. SART-udsendelser er anderledes end AIS-standardudsendelser, og de ser
anderledes ud end AIS-standardsymbolerne på plotteren. I stedet for sporing af en SART-udsendelse for at undgå
kollisioner kan du spore en SART-udsendelse for at finde og assistere et fartøj.
Navigation til en SART-udsendelse
Når du modtager en SART-udsendelse, vises en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Go To for at begynde navigation til SART-udsendelse.
AIS-SART-målsymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-SART-udsendelse. Du kan vælge dette symbol for at
få vist flere oplysninger om SART-udsendelsen og starte
navigationen.
AIS-SART-udsendelsen tabt.
AIS-SART-udsendelsestest. Dette symbol vises, når et fartøj
starter en test af deres SART-enhed, og det repræsenterer
ikke en sand nødsituation. Du kan deaktivere disse
testsymboler og advarsler.
AIS-SART-udsendelsestest mistet.
Aktiverer AIS-SART-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder med mange både, f.eks. marinaer, ignoreres AISSART-testadvarsler som standard. Aktiver plotteren, så du kan modtage testadvarsler, når du skal teste en AIS
SART-enhed.
Fra skærmen Hjem vælger du Opsætning > Andre fartøjer > AIS SART Test.
18
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Perspektiv 3D
Perspective 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel
navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler.
Den er også nyttig, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser.
Vælg Kort > Perspektiv 3D på skærmen Hjem.
Perspektiv 3D
Navigationskort
Justering af visningen
• Flyt visningen tættere på din båd og længere ned mod vandet:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien skal du trykke på tasten Område (+).
◦◦ For GPSMAP 5000-serien skal du trykke knappen
.
• Flyt visningen væk fra båden:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien skal du trykke på tasten Område (-).
◦◦ For GPSMAP 5000-serien skal du trykke knappen
.
Skalaen (
) vises et øjeblik nederst på skærmen.
Rotation af visningerne Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D
Du kan rotere omkring din nuværende position i visningerne Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Fish Eye 3D.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Visiondatakort (side 21).
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D eller Fish Eye 3D.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 4000-serien skal du trykke vippeknappen mod venstre eller højre for at rotere 3D-visningen.
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på og trække skærmen Navigation mod venstre eller højre for at
rotere 3D-visningen.
4. Vælg Stop panorering for at stoppe panorering og vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
Udseende af Perspective 3D
Visning af områderinge
Områderingene hjælper dig med at visualisere afstande på Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Bemærk: Mariner’s Eye 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
3. Vælg Menu > Kortets udseende > Områderinge > Til.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
19
Kort og 3D-kortvisninger
Valg af en rutebredde
Du kan angive bredden af sejlruten, der vises i Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Bemærk: Mariner’s Eye 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Kortets udseende > Rute bredde.
Angiv bredden.
Vælg Udført.
Visning af overfladeradar
Plotteren skal være tilsluttet en marineradar for at få vist overfladeradar.
Du kan få vist radarresultater fra vandets overflade i Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Mariner’s Eye 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Perspektiv 3D med overfladeradarinformationer
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
3. Vælg Menu > Overfladeradar > Til.
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 58).
Visning og konfiguration af datafelter
Se "Datafelter" (side 56).
Brug af waypoints og spor
Se "Waypoints" (side 32) eller "Spor" (side 36).
20
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Radar Overlay
Når du slutter plotteren til en Garmin marineradar (ekstraudstyr), kan du bruge Radar Overlay til at overlejre
radaroplysninger på navigationskortet eller på fiskekortet (side 73).
BlueChart g2 Vision
Med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort (ekstraudstyr) får du mest muligt ud af din plotter. Ud over
detaljerede søkort har BlueChart g2 Vision følgende funktioner:
Retning
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Fiskekort
Satellitbilleder
i høj opløsning
Luftfotos
Detaljerede vej- og
POI-data
Auto guidning
Beskrivelse
Leverer en visning fra oven og bag din båd som en tre‑dimensionel navigationshjælp.
BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D er mere detaljeret end de forudindlæste data (side 22).
Giver en tredimensionel undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden iht.
kortoplysningerne (side 23).
Viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden navigationsdata. Dette kort er ideelt til
dybhavsfiskeri på åbent hav (side 24).
Giver satellitbilleder i høj opløsning, der giver en realistisk visning af land og hav på
navigationskortet (side 25).
Viser lystbådehavne og andre navigationsrelevante luftfotos, der hjælper dig med at
visualisere dine omgivelser (side 26).
Viser veje, restauranter og andre interessepunkter (POI'er) langs kysten (side 26).
Bruger specifikke data om sikker dybde, sikker højde og kortdata til at bestemme den bedste
rute til din destination (side 26).
BlueChart g2 Vision-datakort
BEMÆRK
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vandtætte. Når du ikke bruger kortet, skal du opbevare det sikkert i den
originale indpakning og gemme det væk, så det ikke udsættes for sol og regn for at undgå at beskadige kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan blive beskadiget af statisk elektricitet. I omgivelser med lav fugtighed skal du
sørge for at have jordforbindelse via en stor metalgenstand, inden du håndterer kortet, for at undgå at beskadige
kortet.
Du kan dele BlueChart g2 Vision-kartografidata fra et datakort, der er indsat i en GPSMAP 4000- eller GPSMAP
5000-plotter, med alle GPSMAP 4000-, 5000-, 6000- og 7000-plottere, der er tilsluttet Garmin Marine Network
(side 104). BlueChart g2 Vision-kartografi er kun kompatibel med GPSMAP 4000-enheder og nyere plottere.
Tidligere Garmin Marine Network-kompatible plottermodeller (f.eks. GPSMAP 3000-enheder) kan tilsluttes dit
netværk, men de kan ikke dele BlueChart g2 Vision-data.
Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra datakortet til din computer med henblik på visning eller som
sikkerhedskopi. Du kan kun anvende datakortet på Garmin GPS-enheder, der er kompatible med BlueChart g2
Vision, eller på Garmin HomePort™.
Du kan indsætte eller fjerne et BlueChart g2 Vision-datakort, mens din plotter er tændt eller slukket (side 3).
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
21
Kort og 3D-kortvisninger
Mariner’s Eye 3D
Et BlueChart g2 Vision-datakort tilbyder Mariner's Eye 3D, der giver en detaljeret tre‑dimensionel visning fra
oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når
du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler, eller når du forsøger at finde indsejlingen og
udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser.
Vælg Kort > Mariner’s Eye 3D på skærmen Hjem.
Mariner’s Eye 3D med områderinge
Navigationskort
Justering af visningen
Se "Justering af visningen" (side 19).
Visning af detaljer om navigationssymboler
Se "Visning af detaljer om navigation" (side 10).
Udseende af Mariner’s Eye 3D
Tilpasning af udseendet af 3D-terræn
Du kan vælge, hvordan kortdata vises over 3D-terræn.
1. Tryk på Kort > Mariner's Eye 3D > Menu > Kortets udseende > Type på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Klassisk for at bruge farveskalaer til at angive 3D-terræn.
• Vælg Kort for at angive kortoplysninger i en 3D-visning.
• Vælg Billeder for at angive satellitbilleder og kortoplysninger i en 3D-visning.
Sådan viser eller skjuler du farefarver
1. Tryk på Kort > Mariner's Eye 3D > Menu > Kortets udseende > Farefarver på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist lavt vand og land med en farveskala. Blå angiver dybt vand, gul angiver lavt vand,
og rødt angiver meget lavt vand.
• Vælg Fra for at få vist land som set fra vandet.
Mariner’s Eye 3D, farefarver fra
22
Mariner’s Eye 3D, farefarver til
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af områderinge
Se "Visning af områderinge" (side 19).
Valg af sikker dybdevisning
Du kan angive udseendet for en sikker dybde for Mariner’s Eye 3D.
Bemærk: Denne indstilling påvirker kun forekomsten af farefarver i Mariner’s Eye 3D. Den påvirker ikke
sikkerhedsindstillingen for vanddybde for Auto guidning (side 53) eller alarmindstillingen for lavt vand (side 94).
1. Tryk på Kort > Mariner's Eye 3D > Menu > Kortets udseende > Sikker dybde på skærmen Hjem.
2. Angiv dybden.
3. Vælg Udført.
Valg af en rutebredde
Se "Valg af en rutebredde" (side 20).
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 58).
Visning af overfladeradar
Se "Visning af overfladeradar" (side 20).
Visning og konfiguration af datafelter
Se "Datafelter" (side 56).
Brug af waypoints og spor
Se "Waypoints" (side 32) eller "Spor" (side 36).
Fish Eye 3D
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien giver Fish Eye 3D en undervandsvisning af
hav- eller søbunden.
Ikke-bundfaste mål (som f.eks. fisk) indikeres med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de største mål, mens
grøn indikerer de mindste.
Fish Eye 3D
Justering af visningen
Se "Justering af visningen" (side 19).
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
23
Kort og 3D-kortvisninger
Udseende af Fish Eye 3D
Angivelse af retningen på kortvisningen af Fish Eye 3D
1. Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Vis på skærmen Hjem.
2. Vælg For, Agter, Bagbord eller Styrbord.
Visning af en ekkolodskegle på kortet
Du kan få vist en kegle, der angiver det område, der er dækket af transduceren.
Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Ekkolodskegle > Til på skærmen Hjem.
Visning af ikke-bundfaste mål
Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Fiskesymboler > Til på skærmen Hjem.
Visning af spor
Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Spor > Til på skærmen Hjem.
Visning af datafelter
Se "Datafelter" (side 56).
Fiskekort
Brug fiskekortet for at få en detaljeret visning af bundkonturerne og dybdespotninger på kortet.
Fiskekort
Navigationskort
Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata på et forprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort og virker
bedst ved dybhavsfiskeri på åbent hav.
Fiskekortets udseende
Brug af waypoints
Se "Waypoints" (side 32).
Brug af spor
Se "Spor" (side 36).
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 58).
Visning af navigationssymboler
Vælg Kort > Fiskekort > Menu > Navigationssymboler > Til på skærmen Hjem.
Visning af datafelter
Se "Datafelter" (side 56).
24
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
Du kan overlejre satellitbilleder i høj opløsning på land- eller havdelene eller begge på navigationskortet, når du
bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis ikke
du kan se billederne i høj opløsning i dit BlueChart g2 Vision-område, kan du zoome yderligere ind ved at vælge
tasten Område (+) (GPSMAP 4000-serien) eller knappen
(GPSMAP 5000-serien). Du kan også angive et højere
detaljeniveau ved at ændre kortets zoomdetalje (side 11).
1. Vælg Navigationskort > Menu > Kort opsætning > Fotos på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kun land for at få vist standardbaserede kortoplysninger om vandet, med fotos, der overlejrer land.
• Vælg Fotokort for at få vist fotos af både vand og land ved en specificeret uklarhed. Vælg og hold Op
eller Ned nede for at justere uklarheden for fotos. Jo højere du angiver procentdelen, i jo højere grad vil
satellitbillederne dække både land og vand.
Fotooverlay fra
Kun land-fotooverlay
Fotokort ved 50 %
Fotokort ved 100 %
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
25
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere indstillingen Fotopunkter (side 13).
Forudprogrammerede BlueChart g2 Vision-datakort indeholder luftfotos af mange landmærker, marinaer og havne.
Brug disse fotos til at orientere dig i forhold til omgivelserne eller for at få et indtryk af en marina eller en havn
inden ankomst.
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kameraikon.
• Et standardkameraikon ( ) angiver et foto fra oven.
• Et kameraikon med en kegle (
) angiver et perspektivfoto. Fotoet blev taget fra kameraets placering
og peger i retning af keglen.
3. Vælg Gennemse > Luftfoto.
Bemærk: Tryk på tasterne Område (-/+) (GPSMAP 4000-serien), eller tryk på
eller
(GPSMAP
5000-serien) for at zoome ud og ind, mens du ser luftfotoet på fuld skærm.
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og strømretning på navigationskortet eller fiskekortet.
For at gøre det skal oplysningerne om tidevandsstation og strømretning være tilgængelige i dit forudindlæste kort
eller dit BlueChart g2 Vision-område. Du skal også vælge værdien Animeret for indstillingen Tidevand/strømforhold
(side 10).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en lodret søjlegraf med en pil.
En rød pil, der peger nedad, angiver faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad, angiver
stigende tidevand. Når du flytter markøren hen over indikatoren for tidevand, vises højden for
tidevandet ved stationen oven over indikatoren for tidevandsstationen.
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet. Retningen for hver pil angiver
Tidevandsstation
retningen for strømmen ved en bestemt position på kortet. Farven på den aktuelle pil angiver
med faldende
tidevand
hastigheden på strømmen for den pågældende position. Når du flytter markøren hen over
indikatoren for strømretning, vises hastigheden for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
Retningsin­ Farve
dikator
Gul
Aktuelt
hastighedsområde
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning af oplysninger fra strømforholdsstationer
Se "Oplysninger om strømforhold" (side 43).
Detaljerede vej- og POI-data
BlueChart g2 Vision indeholder detaljerede vej- og POI-data, herunder meget detaljerede kystveje og POI'er,
som f.eks. restauranter, overnatningsmuligheder, lokale seværdigheder og meget mere.
Søgning efter og navigering til POI'er
Se "Find" (side 39).
Auto guidning
Auto guidning opretter og foreslår automatisk den bedste vej til en destination, baseret på de tilgængelige BlueChart
g2 Vision-kortoplysninger. Auto guidning er kun tilgængelig, når du navigerer til en destination ved hjælp af Guide
til (side 32).
Konfiguration af indstillinger for Auto guidning
Se "Konfigurationer af Automatisk guidelinje" (side 53).
26
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kombinationer
Kombinationer
Om skærmen Kombinationer
Skærmen Kombinationer viser en kombination af forskellige skærme på samme tid. Antallet af muligheder, der er
til rådighed på skærmen Kombinationer, afhænger af de netværksenheder (ekstraudstyr), som du har sluttet til din
plotter, og af om du bruger BlueChart g2 Vision-datakort (ekstraudstyr). Du kan kombinere op til tre skærme på
GPSMAP 4000-enheder og op til fire skærme på GPSMAP 5000-enheder.
Konfiguration af skærmen Kombinationer
Valg af en kombination
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
Tilpasning af kombinationsskærmen
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg Menu > Skift kombination.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Funktioner for at vælge antallet af kombinationsskærme. Vælg et antal.
• Vælg Layout > Lodret for at arrangere skærmene i et lodret layout.
• Vælg Layout > Vandret for at arrangere skærmene i et vandret layout.
• Vælg Data felter > Til for at vise det vandrette panel ➊, der indeholder datafelterne.
• Vælg en nummereret valgmulighed, f.eks. 1. Navigationskort eller 2. Ekkolod på billedet nedenfor for at
ændre den type information, der vises på den tilsvarende skærm ➋.
5. Vælg Udført.
➋
➊
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
27
Kombinationer
Kombinationsskærme med datafelter
Datafelter kan vises på kombinationsskærme, og de giver overskuelige oplysninger i realtid. Datafeltet for hver
kombination kan konfigureres separat.
Der kan vælges mellem flere data-overlays til kombinationsskærme. Du kan vælge, hvilke datafelter ➊ der skal
vises i hvert enkelt data-overlay.
➊
Tilføjelse af et datafelt
Skærmen Kombinationer kan vise op til seks datafelter på GPSMAP 4000-enheder og op til otte datafelter på
GPSMAP 5000-enheder.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg et datafelt, der ikke er brugt ➊.
Vælg den type data, der vises i feltet.
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af plotterens og netværkets konfiguration.
➊
Fjernelse af et datafelt
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg et datafelt, der indeholder data.
4. Vælg Ingen.
28
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Kombinationer
Redigering af et datafelt
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg et datafelt.
4. Vælg den type data, der vises i feltet.
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af plotterens og netværkets konfiguration.
Visning af data om instrumentering
Du kan se motormålere eller brændstofmålere på en kombinationsskærm.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg Menu > Skift kombination.
Vælg en nummereret valgmulighed.
Fuldfør en handling for at få vist målere på en kombinationsskærm:
• Vælg Instrumentering > Motor > Udført for at få vist motormålere.
• Vælg Instrumentering > Brændstof > Udført for at få vist brændstofmålere.
Navigering igennem instrumenteringsskærmene
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination, der indeholder en skærm med data om instrumentering.
3. Fuldfør en handling:
• På GPSMAP 4000-enheder skal du vælge ikonet i nederste højre hjørne, som repræsenterer en målerskærm,
du vil navigere igennem.
• På GPSMAP 5000-enheder skal du vælge venstre og højre pil under måleren.
Plotteren viser den næste skærm for brændstofmåler eller motormåler.
4. Gentag trin 3 for at navigere igennem alle målerskærme.
Tilpasning af data om instrumentering
Se "Motormålere" (side 47) eller "Brændstofmålere" (side 49).
Fokusering på en skærm
Den største skærm på en kombinationsskærm kaldes fokuseringsskærmen. I GPSMAP 4000-serien kan du skifte det
indhold, der vises på fokuseringsskærmen.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg det ikon ➊ i det nederste højre hjørne, som repræsenterer den skærm, du vil se på fokuseringsskærmen.
➊
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
29
Kombinationer
Brug af visning på fuld skærm
Du kan se indholdet af en hvilken som helst kombinationsskærm på plotterens fulde skærm.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. For GPSMAP 4000-serien skal du sikre dig, at den kombinationsskærm, du vil se på plotterens fulde skærm,
er på fokuseringsskærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du vælge ikonet i det nederste højre hjørne, som
repræsenterer den skærm, du vil se på plotterens fulde skærm.
4. Fuldfør en handling for at få vist plotterens fulde skærm:
• For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen til at panorere på fokuseringsskærmen.
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på en kombinationsskærm.
5. Fuldfør en handling for at vende tilbage til skærmen Kombinationer:
• Vælg Stop pil pegning på en radarskærm.
• Vælg Stop panorering på en kortskærm.
• Vælg Tilbage på en ekkolodsskærm eller videoskærm.
• Fra et målerskærmbillede skal du udføre ét af følgende:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien skal du vælge Tilbage.
◦◦ For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på instrumentskærmen.
30
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigation
Navigation
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Hvordan får jeg plotteren til at pege i den
ønskede retning (pejling)?
Hvordan får jeg plotteren til at guide mig langs
en lige linje (ved at minimere krydsspor) til en
position ved hjælp af den korteste afstand fra den
nuværende position?
Hvordan får jeg plotteren til at guide mig til en
position, så jeg undgår forhindringer?
Hvordan får jeg plotteren til at styre min
automatpilot?
Kan plotteren oprette en vej for mig?
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for Auto
guidning for min båd?
Svar
Naviger ved hjælp af Go To. Se "Sådan indstiller og følger du en
direkte kurs vha. Go To" (side 32).
Lav en rute med et enkelt slag, og naviger ved hjælp af Lav rute
til (side 34).
Lav en rute med flere slag, og naviger ved hjælp af Lav rute til.
Se "Oprettelse og navigation af en rute fra din nuværende
position" (side 34).
Naviger ved hjælp af Lav rute til (side 34).
Bemærk: Hvis du vil navigere en rute oprettet af funktionen
Automatisk guidning med en automatisk pilot, skal din plotter
være tilsluttet en automatpilot fra Garmin GHP-serien via et
NMEA 2000-netværk.
Hvis du har et BlueChart g2 Vision-datakort, skal du navigere ved
hjælp af Auto guidning. Se "Sådan indstiller og følger du en kurs
vha. Auto guidning" (side 32).
Se "Konfigurationer af Automatisk guidelinje" (side 53).
Navigation med en plotter
Hvis du vil navigere ved hjælp af en GPSMAP 4000- eller 5000-plotter, skal du først vælge en destination, angive
en kurs eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på navigationskortet,
fiskekortet, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
Destinationer
Du kan vælge destinationer ved hjælp af navigationskortet eller fiskekortet, eller du kan vælge en destination ved
hjælp af funktionen Find.
Valg af en destination vha. navigationskortet
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg den destination, du vil navigere hen til.
Valg af en destination vha. Find
1. På skærmen Hjem vælger du Find.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Waypoints for at få vist en liste over forudindlæste positioner og positioner, du har markeret tidligere
(side 32).
• Vælg Ruter for at få vist en liste over ruter, du har gemt tidligere (side 33).
• Vælg Spor for at få vist en liste over registrerede spor (side 36).
• Vælg Offshore Service for at få vist en liste over marinaer og andre offshore-punkter, der har interesse, efter
navn (side 39).
• Vælg Søg efter navn for at søge efter waypoints, ruter, spor og offshore-punkter, der har interesse, efter navn
(side 40).
3. Vælg en destination.
Kurser
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af en af tre metoder: Go To, Lav rute til eller Guide til.
• Go To - tager dig direkte til din destination.
• Lav rute til - opretter en rute fra din position til en destination og giver dig mulighed for at tilføje drej til ruten.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
31
Navigation
• Guide til - bruger BlueChart g2 Vision-kortdata til at foreslå den bedste vej til din destination ved hjælp af Auto
guidning. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-datakort for at få vist denne indstilling.
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go To
 ADVARSEL
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende position til en valgt destination.
1. Vælg en destination ved hjælp af et kort eller Find (side 31).
2. Vælg Naviger til > Go To.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer
den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er dynamisk, og den
bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
3. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din destination
eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan opretter og følger du en ny rute vha. Lav rute til
Se "Oprettelse og navigation af en rute fra din nuværende position" (side 34).
Sådan følger du en gemt rute vha. Lav rute til
Se "Sådan finder og navigerer du en gemt rute" (side 40).
Sådan indstiller og følger du en kurs vha. Auto guidning
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data
er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk
for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
1. Vælg en destination ved hjælp af et kort eller Find (side 31).
2. Vælg Naviger til > Guide til.
3. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde automatiske guidelinje.
Bemærk: En grå linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje angiver, at Auto guidning ikke
kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde
og højde på forhindringer (side 53).
4. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Waypoints
Du kan gemme op til 5000 waypoints med brugerdefineret navn, symbol, dybde, vandtemperatur og kommentar til
hvert waypoint.
Markering af din nuværende position som et waypoint
Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 4000-serien skal du vælge Mark på en hvilket som helst skærm.
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på Mark øverst på skærmen.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1. Vælg Information > Brugerdata > Waypoints > Nyt waypoint på skærmen Hjem.
2. Angiv waypointets position:
• Vælg Brug kort til at flytte waypointet, mens der vises et kort. Vælg Vælg.
• Vælg Indtast position for at flytte waypointet vha. koordinater. Vælg Udført.
3. Du kan evt. navngive waypointet og angive andre oplysninger om det. Vælg waypointet i højre side af skærmen
og vælg Rediger waypoint.
• Vælg Navn. Vælg Udført.
• Vælg Symbol. Vælg et nyt symbol.
32
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigation
• Vælg Dybde. Vælg Udført.
• Vælg Vand temp. Vælg Udført.
• Vælg Bemærkning. Vælg Udført.
Markering og navigering til en MOB-position
Når du markerer et waypoint, kan du angive det som en MOB-position (Mand over bord).
Vælg Marker > Mand over bord på en vilkårlig skærm.
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en kurs til den markerede
position vha. funktionen Go To.
Visning af en liste over alle waypoints
Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
Redigering af et gemt waypoint
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg Gennemse > Rediger.
4. Vælg en funktion:
• Vælg Navn. Vælg Udført.
• Vælg Symbol. Vælg et nyt symbol.
• Vælg Dybde. Vælg Udført.
• Vælg Vand temp. Vælg Udført.
• Vælg Bemærkning. Vælg Udført.
Oprettelse af et nyt waypoint fra en liste over waypoints
1. Vælg Information > Brugerdata > Liste over waypoints > Nyt waypoint på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Indtast koordinater for at oprette et nyt waypoint ved angivelse af grid-koordinater.
• Vælg Brug kort for at vælge et nyt waypoint på kortet.
• Vælg Brug aktuel position for at oprette et nyt waypoint på din nuværende position.
Flytning af et gemt waypoint
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg Gennemse > Flyt.
4. Angiv en position for waypointet:
• Vælg Brug kort til at flytte waypointet, mens der vises et kort. Vælg Flyt waypoint.
• Vælg Indtast position for at flytte waypointet vha. koordinater. Vælg Udført.
Sletning af et waypoint eller MOB
Du kan slette et waypoint eller MOB, der er blevet gemt.
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg et waypoint eller MOB.
3. Vælg Gense > Slet.
Sletning af alle waypoints
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Waypoints > Alle på skærmen Hjem.
Kopiering af waypoints
Se "Styring af plotterdata" (side 60).
Ruter
Du kan oprette og gemme op til 20 ruter. Hver rute kan indeholde op til 250 waypoints.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
33
Navigation
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på navigations- eller fiskekortet. Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Tryk på en destination ➊ ved hjælp af markøren.
➊
4. Vælg Naviger til > Lav rute til.
5. Vælg den position ➋, hvor du vil foretage det sidste drej mod din destination ➌.
6. Vælg Tilføj drej.
➋
➌
7. Gentag eventuelt trin 5 og 6 for at tilføje yderligere drej, idet du arbejder dig baglæns fra destinationen til bådens
nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal placeres der, hvor du gerne vil foretage det første drej i forhold til din nuværende
position. Det skal være det drej, der er tættest på din båd.
8. Vælg Udført, når ruten er færdig.
bemærk: Hvis du bevæger markøren efter at have valgt det sidste drej, men før du vælger Udført, føjes der
et ekstra drej til ruten.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Når du er fremme ved destinationen, bliver du spurgt, om du vil gemme ruten.
34
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigation
11. Fuldfør en handling:
• Vælg Nej.
• Vælg Ja > Rediger rute > Navn. Angiv navnet på ruten. Vælg Udført.
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende waypoints. Startpunktet kan være din nuværende position
eller en anden position.
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter > Ny rute på skærmen Hjem.
2. Vælg rutens startpunkt ➊:
• Vælg Brug kort. Tryk på en position på kortet.
• Vælg Brug waypoint-liste, og vælg et gemt waypoint.
➊
3. Vælg Tilføj drej for at markere rutens startpunkt.
4. Angiv den position, hvor du vil foretage det næste drej ➋:
• Vælg Brug kort. Tryk på en position på kortet.
• Vælg Brug waypoint-liste, og vælg et gemt waypoint.
5. Vælg Tilføj drej.
Plotteren markerer drejets position med et waypoint.
6. Gentag eventuelt trin 4 og 5 for at tilføje yderligere drej.
7. Vælg den endelige destination ➌:
• Vælg Brug kort. Tryk på en position på kortet.
• Vælg Brug waypoint-liste, og vælg et gemt waypoint.
➌
➋
8. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
35
Navigation
Visning af en liste over gemte ruter
Vælg Information > Brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten indeholder.
1.
2.
3.
4.
Vælg Information > Brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
Vælg den rute, du vil redigere.
Vælg Gense > Rediger rute.
Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. Indtast navnet. Vælg Udført.
• Vælg Rediger drej > Brug kort. Vælg drejet på kortet. Vælg Rediger drej > Flyt drej. Vælg en ny
drejeposition på kortet. Vælg Tilføj drej > Udført.
• Vælg Rediger drej > Brug drejliste. Vælg et waypoint på listen. Vælg Gennemse > Flyt > Indtast
position. Indtast en drejeposition. Vælg Udført.
Sletning af en gemt rute
1. Vælg Information > Brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Gense > Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
Sådan springer du over et waypoint på en gemt rute
Du kan begynde at navigere en gemt rute fra et hvilket som helst waypoint på ruten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Offset for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand (side 41).
Vælg det waypoint, du ønsker skal være det næste drej på din rute.
Vælg Lav rute til.
Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Kopiering af ruter
Se "Styring af plotterdata" (side 60).
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor, og det kan gemmes.
Du kan få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu > Waypoints og spor > Spor > Til.
En sporlinje ➊ på kortet viser dit spor.
36
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigation
➊
Indstilling af farven på det aktive spor
Du kan vælge farven på det aktuelle spor.
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Spor farve på skærmen Hjem.
2. Vælg en sporfarve.
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gem aktivt spor på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte eller Midnat, hvis det vises.
• Vælg Hele log.
3. Vælg Gem.
Visning af en liste over gemte spor
Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
Redigering af et gemt spor
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Vælg > Rediger spor.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. Rediger navnet. Vælg Udført.
• Vælg Farve, og vælg en farve til sporet.
Sådan gemmer du sporet som en rute
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Vælg > Rediger spor > Gem rute.
Sletning af et gemt spor
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Vælg > Slet.
Sletning af alle gemte spor
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Gemte spor på skærmen Hjem.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Følg aktivt spor på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
37
Navigation
• Vælg det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte eller Midnat, hvis det vises.
• Vælg Hele log.
3. Vælg Følg spor.
4. Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
5. Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Rydning af det aktive spor
Vælg Information > Brugerdata > Spor > Ryd aktivt spor på skærmen Hjem.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktuelle spor registreres fortsat.
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Optage metode på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du overskriver de gamle spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige
resultater, men det fylder hurtigere sporloggen op.
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Interval > Interval på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Afstand for at registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter. Vælg Skift. Indstil afstanden.
Vælg Udført.
• Vælg Tid for at registrere sporet baseret på et tidsinterval. Vælg Skift. Indstil tid Vælg Udført.
• Vælg Opløsning for at registrere sporloggen baseret på en varians fra din kurs. Vælg Skift. Angiv den
maksimale afvigelse, der er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et sporpunkt. Vælg Udført.
3. Vælg Udført.
Kopiering af spor
Se "Styring af plotterdata" (side 60).
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Alle på skærmen Hjem.
Navigation med en Garmin-autopilot
Når du påbegynder navigation (Go To, Lav rute til eller Guide til), og hvis du er tilsluttet via et
NMEA 2000-netværk (National Marine Electronics Association) til en kompatibel Garmin-autopilot
(som f.eks. GHP™ 10), bliver du spurgt, om du vil aktivere autopiloten.
38
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Find
Find
Brug funktionen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til nærliggende brændstof, reparation og andre
tjenester, samt waypoints og ruter, du har oprettet.
Marineservicedestinationer
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer, der tilbyder marineservice.
Navigering til en marineservicedestination
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data
er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk
for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Service til vands.
2. Vælg den type marineservice, du vil navigere hen til.
Plotteren viser en liste over de 50 nærmeste positioner samt afstand og pejling hen til dem.
3. Vælg en destination.
Tip: Vælg Næste side for at få vist yderligere oplysninger eller for at få vist positionen på et kort.
4. Vælg Naviger til.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
6. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 53).
7. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Skærmen Go To
Skærmen Guide til (BlueChart g2 Vision)
Afbrydelse af navigation
På skærmen Hjem vælger du Find > Stop navigation.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
39
Find
Søgning efter og navigering til en destination
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data
er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk
for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og marineservicedestinationer efter navn.
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Søg efter navn.
2. Indtast som minimum en del af navnet på din destination.
3. Vælg Udført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine søgekriterier, vises.
4. Vælg positionen.
5. Vælg Naviger til.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
7. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 53).
8. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data
er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk
for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Før du kan gennemse en liste over waypoints og navigere til dem, skal du oprette og gemme mindst ét waypoint
(side 32).
På skærmen Hjem vælger du Find > Waypoints.
Vælg et waypoint.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje, hvilket skyldes
sikkerhedsindstillingen for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 53).
6. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én rute
(side 35).
40
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Find
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer
den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er dynamisk, og den
bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand
og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din destination
eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
1.
2.
3.
4.
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én rute
(side 35).
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Gennemse > Naviger til.
Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand.
Vælg Offset.
Angiv forskydningsafstanden.
Vælg Udført.
Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til
venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til
højre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til højre for den oprindelige rute.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer
den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er dynamisk, og den
bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand
og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din destination
eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Før du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal du registrere og gemme mindst ét spor
(side 37).
På skærmen Hjem vælger du Find > Spor.
Vælg et spor.
Vælg Følg spor.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5. Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6. Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
41
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Skærmen Information viser oplysninger om tidevand, strømforhold, himmellegemer, målere og video.
Almanakdata
Oplysninger om tidevandsstation
Skærmen Tidevand viser oplysninger om en tidevandsstation ➊ for en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt ➋,
herunder højden på tidevandet ➌, samt tidspunktet for næste høj- og lavvande ➍. Som standard viser plotteren
oplysninger for den senest viste tidevandsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Tidevand på skærmen Hjem.
➊
➋
➌
➍
Oplysninger om tidevandsstation
Visning af oplysninger om en nærliggende tidevandsstation
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Tidevand > Tætteste station på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
Visning af oplysninger om tidevandsstation for en anden dato
Du kan angive datoen for oplysningerne for den tidevandsstation, der skal vises.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Tidevand > Tætteste station på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato for at få vist information om tidevand for en anden dato. Indtast datoen. Vælg Udført.
• Vælg Aktuel dato/tid for at få vist oplysninger om tidevand for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
• Vælg Næste dag for at få vist oplysninger om tidevand for dagen efter den viste dato.
• Vælg Forrige dag for at få vist oplysninger om tidevand for dagen før den viste dato.
42
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Oplysninger om strømforhold
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-datakort.
Skærmen Strømforhold viser oplysninger om en strømforholdsstation ➊ for en bestemt dato og et bestemt
tidspunkt, inklusive strømhastigheden og -niveauet ➋. Som standard viser plotteren strømoplysninger for
den senest viste strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Strømforhold på skærmen Hjem.
➊
➋
Oplysninger om strømforholdsstation
Visning af oplysninger om en nærliggende strømforholdsstation
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Strømforhold > Tætteste stationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
Konfiguration af oplysninger om strømforholdsstation
Du kan angive datoen for oplysningerne om den strømforholdsstation, der skal vises, og du kan vise oplysningerne i
et kort eller rapportformat.
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Strømforhold > Tætteste stationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en anden dato. Indtast datoen.
Vælg Udført.
• Vælg Skift dato > Aktuel dato/tid for at få vist oplysninger om tidevand for den aktuelle dato.
• Vælg Vis rapport for at få vist en rapport om strømforhold fra den valgte station. Rapporten indeholder
niveauer for stille vand, flod og ebbe.
• Vælg Næste dag for at få vist oplysninger om strømforhold for dagen efter den viste dato.
• Vælg Forrige dag for at få vist oplysninger om strømforhold for dagen før den viste dato.
• Vælg eller for at ændre tiden i intervaller på 4-5 minutter.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
43
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Oplysninger om himmellegemer
Skærmen Himmel viser oplysninger om solopgang, solnedgang, måneopgang, månenedgang, månefase og solens
➊ og månens ➋ omtrentlige position på himlen. Som standard viser plotteren oplysninger om himmellegemer
for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt. Skærmens midte ➌ repræsenterer himlen, og de yderste ringe ➍
repræsenterer horisonten.
Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Himmellegemer på skærmen Hjem.
➊
➌
➍
➋
Oplysninger om himmellegemer
Visning af oplysninger om himmellegemer for en anden dato
Du kan vælge en dato og et tidspunkt, som du vil have vist oplysninger om himmellegemer for, og du kan få vist
månefasen for den valgte dato og det valgte tidspunkt.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Himmellegemer på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift tid for at få vist oplysninger for et bestemt tidspunkt på den pågældende dato. Vælg Op eller Ned
for at angive et nyt tidspunkt.
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information for en anden dato. Indtast datoen. Vælg Udført.
• Vælg Skift dato > Aktuel dato/tid for at få vist oplysninger om den aktuelle dato.
• Vælg Månefase for at få vist månefasen på den angivne dato og det angivne tidspunkt. Vælg Satellitvisning
for at gå tilbage til satellitvisning, når du får vist månefase.
Omgivelsesdata
Grafer over omgivelsesdata
Du kan se og konfigurere grafer over forskellige typer af omgivelsesdata, inklusive vindhastighed, vindvinkel,
lufttemperatur, vandtemperatur, atmosfærisk tryk og dybde. Graferne viser datatendenser over en given periode.
Du kan inkludere en eller flere grafer på skærmen Kombinationer (side 27).
Der kræves forskellige sensorer, transducere eller antenner for at gemme data, der vises på graferne. Hvis du vil
have oplysninger om tilslutning af plotteren til eksterne enheder ved hjælp af et NMEA 2000-netværk, skal du se
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter på den medfølgende cd.
44
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Konfiguration af en graf
Du kan indstille skalaen og varigheden for graferne Atmosfærisk tryk og Dybde. Varigheden repræsenterer
tidsintervallet, der vises på grafen, og skalaen repræsenterer området for de målte data, der vises på grafen,
inklusive specifikke maksimum- og minimumværdier.
1.
2.
3.
4.
Vælg Information > Grafer på skærmen Hjem.
Vælg Atmosfærisk tryk eller Dybde.
Vælg Grafopsætning.
Fuldfør en handling:
• Vælg Varighed, og vælg Op eller Ned for at indstille varigheden.
• Vælg Skala. Vælg Op, Ned eller Auto. Når du vælger Auto, indstiller plotteren de optimale minimum- og
maksimumværdier for området baseret på de omgivende forhold. Når plotteren modtager nye data om de
omgivende forhold, justerer den automatisk skalaen.
• Vælg Nulstil skala for at lade plotteren indstille de optimale minimum- og maksimumværdier for området
baseret på de omgivende forhold. Nulstil skala vises kun, når Auto allerede er valgt for Skala.
• Hvis du kun vil have vist atmosfærisk tryk, skal du vælge Trykreference og vælge det referencetidspunkt,
der anvendes til at beregne barometertendensen i den øverste venstre del af grafen.
Vindhastighedsdata
Valg af sand vind, relativ vind eller jordvind for vindmålerne
Plotteren skal være tilsluttet de eksterne enheder, der er angivet nedenfor, for at gemme de data, der vises på grafen
over vindhastighed.
Vindhastighed Beskrivelse
Relativ vind
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd i bevægelse.
Sand vind
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger stille. For at
opnå de mest nøjagtige data skal indstillingen for
vindhastighedskilde indstilles til Auto (side 52).
Jordvind
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger på land.
Obligatoriske sensorer
En vindsensor.
En vindsensor og vandhastighedssensor, eller en
vindsensor og en GPS-antenne.
En vindsensor, en vandhastighedssensor,
en kurssensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor og en GPS-antenne, eller en
vindsensor, en vandhastighedssensor og en
kurssensor.
1. Vælg Information > Grafer > Vindhastighed på skærmen Hjem.
2. Vælg den type vindhastighedsdata, der er inkluderet på grafen (Relativ vind, Sand vind eller Jordvind).
Konfiguration af vindhastighedskilderne
Du kan angive, om fartøjets hastighedsdata, som vises på kompasset, skal være baseret på fart gennem vandet eller
GPS-hastighed. Fart gennem vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og GPS-hastigheden er
beregnet ud fra din GPS-position.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Fartkilder på skærmen Hjem.
2. Vælg Vind.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Fart gennem vand for at indikere, at den beregnede vindhastighed er baseret på data fra en
vandhastighedssensor.
• Vælg GPS fart for at indikere, at den beregnede vindhastighed er baseret på data fra en GPS-antenne.
• Vælg Auto for at lade plotteren vælge kilde til hastighedsdata automatisk.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
45
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Data om vindvinkel
Visning af grafen over data om vindvinkel
Plotteren skal være tilsluttet de eksterne enheder, der er angivet nedenfor, for at gemme de data, der vises på grafen
over vindhastighed.
Vindvinkel
Relativ vind
Sand vind
Jordvind
Beskrivelse
Viser data om vindretning baseret på
luftstrømmen for en båd i bevægelse. Dette er
Relativ vindvinkel, der beregnes ud fra bådens
bov, og som vises i grader bagbord eller grader
styrbord.
Viser data om vindretning baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger stille. Dette
er Sand vindvinkel, der beregnes ud fra bådens
bov, og som vises i grader bagbord eller grader
styrbord. For at opnå de mest nøjagtige data skal
indstillingen for vindhastighedskilde indstilles til
Auto (side 52).
Viser data om vindretning baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger på land.
Dette er Jordvindvinkel, der beregnes ud fra
nord, og som vises i grader med uret. Nord
kan være geografisk nord, magnetisk nord
eller grid nord, afhængigt af konfigurationen for
referenceindstillingen for kurs (side 54).
Obligatoriske sensorer
En vindsensor.
En Vindsensor og hastighedssensor, eller en
vindsensor og en GPS-antenne
En vindsensor, en vandhastighedssensor,
en kurssensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor og en GPS-antenne, eller en
vindsensor, en vandhastighedssensor og en
kurssensor.
1. Vælg Information > Grafer > Vindvinkel på skærmen Hjem.
2. Vælg den type vindretningsdata, der er inkluderet på grafen (Relativ vind, Sand vind eller Jordvind).
Data om luft- og vandtemperatur
Visning af grafen over luft- og vandtemperatur
Plotteren skal være tilsluttet en vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur, for at gemme de
data, der vises på grafen over vandtemperatur. Plotteren skal være tilsluttet en lufttemperatursensor for at gemme de
data, der vises på grafen over lufttemperatur.
Hvis du har aktiveret og konfigureret vandtemperaturalarmen (side 94), vises grafen med rødt, de steder, hvor
vandtemperaturdataene er 2 °F (1,1 °C) over eller under den temperatur, der er angivet for alarmen.
1. Vælg Information > Grafer > Temperatur på skærmen Hjem.
2. Vælg den type temperaturinformation, der er inkluderet på grafen (Lufttemperatur eller Vandtemperatur).
Data for atmosfærisk tryk
Visning af grafen over atmosfærisk tryk
Plotteren skal være tilsluttet en barometer-tryksensor for at gemme de data, der vises på grafen over atmosfærisk
tryk.
Vælg Information > Grafer > Atmosfærisk tryk på skærmen Hjem.
Dybdedata
Visning af dybdegrafen
Plotteren skal være tilsluttet en transducer, der kan måle dybde, for at gemme de data, der vises på dybdegrafen.
Vælg Information > Grafer > Dybde på skærmen Hjem.
Hvis du har aktiveret og konfigureret alarmer for lavt vand og dybt vand (side 94), vises grafen med rødt de
steder, hvor dybdedata er mindre end den dybde, der er angivet for alarmen for lavt vand, og de steder, hvor
dybdedata er større end den dybde, der er angivet for alarmen for dybt vand.
46
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Fartøjsdata
Motor- og brændstofmålere
Visning af motormålere
Du skal være tilsluttet et NMEA 2000-netværk, der kan registrere motordata, for at få vist motormålere.
Se Installationsvejledningen til GPSMAP 4000/5000, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vælg Information > Motorer på skærmen Hjem.
Navigering igennem skærmene for motor- og brændstofmåler
1. Vælg Information > Motorer på skærmen Hjem.
2. Flyt fra en målerskærm til den næste:
• For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 5000-serien skal du vælge de venstre og højre pile øverst på siden.
Plotteren viser den næste skærm for motormåler eller brændstofmåler.
3. Gentag trin 2 for at navigere igennem alle skærmene for motormåler og brændstofmåler.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmåler
Du kan konfigurere op til fire værdier for hver motormåler eller brændstofmåler for at angive de øvre og nedre
grænser for måleren og intervallet for den ønskede standarddrift. Når værdien overstiger området for standarddrift,
bliver målerens overflade eller panel rødt.
Indstilling
Skalaminimum
Beskrivelse
Denne værdi er mindre end arbejdsminimum, og den repræsenterer den nedre grænse for
måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle målere.
Skalamaksimum
Denne værdi er større end arbejdsmaksimum, og den repræsenterer den øvre grænse for
måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle målere.
Arbejdsminimum
Repræsenterer minimumværdien for standarddriftsområdet.
Arbejdsmaksimum Repræsenterer maksimumværdien for standarddriftsområdet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning > Indstil målergrænser på skærmen Hjem.
Vælg en måler.
Vælg Tilstand > Brugerdefineret.
Vælg den målergrænse, du vil indstille (Skalamin., Skalamaks., Arbejdsmin. eller Arbejdsmaks.).
Vælg Til.
Vælg det ønskede punkt på listen.
Gentag trin 4 til 6 for at indstille flere målergrænser.
Aktivering af statusalarmer for motor- og brændstofmålere
Hvis du har aktiveret alarmer for målerstatus, når motoren sender en statusmeddelelse over NMEA 2000-netværket,
vises en alarmmeddelelse for målerstatussen. Målerens overflade eller panel bliver rødt afhængigt af alarmtypen.
Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning > Statusalarmer > Til på skærmen Hjem.
Tilpasning af alarmer for motor- og brændstofmåler
1. Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning > Statusalarmer > Brugerdefineret på skærmen
Hjem.
2. Vælg en eller flere motor- eller brændstofmåleralarmer, som du vil slå til eller fra.
3. Vælg Tilbage.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
47
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Valg af motormålertype
Du kan indstille, hvilken type målere der skal vises på den første side for motormåleren. Hvis du har en eller to
motorer, kan du få vist enten analoge eller digitale målere. Hvis du har tre eller flere motorer, kan du kun få vist
digitale målere.
Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning > Type på skærmen Hjem.
Analoge målere
Digitale målere
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
De digitale motormålere kan vise oplysninger for op til fire motorer. De analoge motormålere kan vise oplysninger
for op til to motorer.
1. Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer på skærmen Hjem.
2. Vælg antallet af motorer.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Tilbage.
• Gennemfør trin 2 og 3 i "Valg af motorer, der vises i målere" (side 48) for at vælge de motorer, som målerne
skal vise oplysninger om.
Valg af motorer, der vises i målere
Du skal manuelt vælge antallet af motorer, der vises i motormålerne (side 48), inden du kan vælge de motorer, hvis
oplysninger skal vises i målerne.
1. Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning > Motorvalg på skærmen Hjem.
2. Vælg Første motor.
3. Vælg den motor, som du vil have vist oplysninger om i den første måler eller det første panel.
Hvis du f.eks. vælger "Motor 2", viser den første motormåler eller det første panel oplysninger om den motor,
der er identificeret som "Motor 2" på NMEA 2000-netværket.
4. Gentag trin 2 og 3 for anden, tredje og fjerde motormåler eller panel efter behov.
5. Vælg Tilbage.
48
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Brændstofmålere
Maksimum to brændstofmålere, en øvre måler og en nedre måler, vises over og under speedometeret på midten af
siden med brændstofmålere. Du skal have brændstofniveausensorer i brændstoftankene eller en brændstofflowsensor
for at gemme de data, der vises i brændstofmålerne.
Hvis du kun bruger en brændstofflowsensor, er mængden af brændstof ombord lig med det estimerede
brændstofniveau, og det er baseret på brændstoftankens totale størrelse, den registrerede mængde af brændstof i
tankene og brændstofflowhastigheden.
Antallet og konfigurationen af brændstofmålere, der vises, er baseret på antallet og typen af brændstofdatasensorer
ombord som vist nedenfor.
0 brændstofniveausensorer 1 brændstofniveausensor 2 eller flere
brændstofniveausensorer
0 brændstofflowsensorer Der vises ikke nogen
1 brændstofmåler vises.
2 brændstofmålere vises.
brændstofmålere.
1 eller flere
1 brændstofmåler vises med 1 brændstofmåler vises.
2 brændstofmålere vises.
brændstofflowsensorer estimeret brændstofniveau.
Visning af brændstofmålere
For at kunne få vist oplysninger om brændstofforbrug skal din plotter være tilsluttet en ekstern brændstofsensor,
f.eks. Garmin GFS™ 10.
1. Vælg Information > Motorer på skærmen Hjem.
2. Flyt fra skærmene med motormålere til skærmen med brændstofmåler:
• For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 5000-serien skal du vælge de venstre og højre pile øverst på siden.
Tilpasning af målergrænser
Se "Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmåler" (side 47).
Aktivering og tilpasning af måleralarmer
Se "Aktivering af alarmer for motor- og brændstofmåler" (side 47) og "Tilpasning af alarmer for motor- og
brændstofmåler" (side 47).
Synkronisering af aflæsninger på brændstofmåler med brændstofniveauer
1. Vælg Information > Motorer > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fyld alle tanke, når dine tanke er fulde. Brændstofniveauet bliver nulstillet til den maksimale
kapacitet. Juster om nødvendigt.
• Vælg Kom brændstof på båden, hvis du har tanket mindre, end hvad der kan være i en fuld tank. Indtast
den tilføjede mængde brændstof. Vælg Udført. Et estimat af det brændstof, der er kommet på, vises. Juster
om nødvendigt.
• Vælg Indstil total brændstof ombord for at angive den samlede mængde brændstof i dine tanke. Indtast
brændstofmængden. Vælg Udført.
Valg af datakilde til brændstoføkonomi
1. Vælg Information > Motorer > Menu > Måleropsætning på skærmen Hjem.
2. Angiv kilden til de hastighedsdata, der bruges til beregning af brændstoføkonomien:
• Vælg Brændstoføkonomi > GPS fart.
• Vælg Brændstoføkonomi > Vand for at bruge data fra et hastighedshjul.
Turmålere
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og brændstof for din aktuelle tur.
Vælg Information > Trip på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
49
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Nulstilling af turmålere
1. Vælg Information > Trip på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Nulstil triptæller for at indstille alle aflæsninger for den aktuelle tur til 0,0.
• Vælg Nulstil maksimumhastighed for at indstille aflæsningen for den maksimale hastighed til 0,0.
• Vælg Nulstil kilometertæller for at indstille distancetælleraflæsningen til 0,0.
• Vælg Nulstil alle for at indstille alle aflæsninger til 0,0.
Visning af video
Plotteren kan vise video, hvis du er tilsluttet en eller flere videokilder ved hjælp af det medfølgende videokabel.
Se Installationsvejledningen til GPSMAP 4000/5000, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vælg Information > Video på skærmen Hjem.
Valg af videokilde
1. Vælg Information > Video > Menu på skærmen Hjem.
2. Vælg Kilde.
3. Vælg Video 1 eller Video 2 for at angive kilden til videofeed og den viste videoindgang.
Konfiguration af videoens udseende
Før du kan konfigurere videoens udseende, skal videokilden indstilles til enten Video 1 eller Video 2 (side 50).
1. Vælg Information > Video > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Synsvinkel > Stræk for at få vist videoen i et udstrakt formatforhold. Videoen kan ikke udstrækkes
længere end de mål, der er angivet af den tilsluttede videoenhed, og den kan muligvis ikke fylde hele
skærmen.
• Vælg Synsvinkel > Standard for at få vist videoen i et standardformatforhold.
• Vælg Lysstyrke. Vælg Op, Ned eller Auto.
• Vælg Mætning for at justere farvemætningen. Vælg Op, Ned eller Auto.
• Vælg Kontrast. Vælg Op, Ned eller Auto.
• Vælg Standard. Vælg videoens kildeformat (PAL eller NTSC). Vælg Auto for at lade plotteren vælge
kildeformatet automatisk.
Skift mellem flere videokilder
Hvis du har to eller flere videokilder, kan du skifte mellem dem ved hjælp af et bestemt tidsinterval.
1. Vælg Information > Video > Menu > Kilde > Skift på skærmen Hjem.
2. Vælg den tid, hver video skal vises.
50
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhedskonfiguration
Enhedskonfiguration
Grundlæggende spørgsmål om enhedskonfiguration
Spørgsmål
Hvordan justerer jeg mængden af detaljer vist på kortet?
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for tidszone?
Hvordan ændrer jeg sprogindstillingerne?
Hvordan justerer jeg baggrundslysets lysstyrke?
Hvordan viser jeg kompasbånd øverst på kortet?
Hvordan ændrer jeg farven på det aktive spor?
Hvordan sletter jeg sporloggen på kortet?
Hvordan overfører jeg waypoints til et hukommelseskort?
Hvordan sletter jeg alle waypoints, ruter og spor?
Hvordan kontrollerer jeg softwareversionen og
kortversionen på plotteren?
Svar
Se "Ændring af kortets zoomdetaljer" (side 11).
Se "Konfiguration af tiden" (side 54).
Se "Indstilling af sprog" (side 52).
Se "Justering af baggrundslys" (side 2).
Se "Visning af kompasbånd på et kort" (side 58).
Se "Indstilling af farven på det aktive spor" (side 37).
Se "Rydning af det aktive spor" (side 38).
Se "Styring af plotterdata" (side 60).
Se "Sletning af alle gemte waypoints, ruter og spor"
(side 38).
Se "Visning af systeminformation" (side 3).
Simulatortilstand
 ADVARSEL
Prøv ikke at navigere vha. Simulatortilstand, da GPS-modtageren er slukket. De linjer med satellitsignalstyrke, der
vises, er simuleringer, og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler.
Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren mhp. indendørs brug eller til øvelser med plotteren. Plotteren sporer
ikke satellitter i simulatortilstand.
Aktivering af simulatortilstand
Vælg Opsætning > System > Simulator > Til på skærmen Hjem.
Konfiguration af simulatortilstand
1. Vælg Opsætning > System > Simulator > Opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Hastighed. Angiv bådens hastighed i simulatortilstand. Vælg Udført.
• Vælg Spor kontrol. Vælg Auto spor for at lade plotteren indstille kursen automatisk, eller vælg
Bruger spor for at indstille kursen manuelt.
• Vælg Indsæt position. Vælg bådens simulerede position. Vælg Vælg.
• Vælg Indstil tid. Indtast den simulerede tid. Vælg Udført.
• Vælg Indstil dato. Indtast den simulerede dato. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
51
Enhedskonfiguration
Displaykonfiguration
Indstilling af lyden
Du kan indstille, hvornår plotteren skal lave lyde.
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Bipper på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kun alarmer for at få plotteren til kun at bippe, når alarmer udløses (standard).
• Vælg Nøgle og alarm for at få plotteren til at bippe, når der trykkes på knapper, og alarmer udløses.
Indstilling af sprog
Du kan vælge det sprog, der vises på plotteren.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Sprog på skærmen Hjem.
2. Vælg et sprog.
Navigationspræferencer
Ruteindstillinger
Valg af ruteetikettype
Du kan vælge typen af etiketter, der vises med rutedrej, på kortet.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Ruteetiketter på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vis navn for at identificere rutedrej ved hjælp af navne på waypoints.
• Vælg Vis nummer for at identificere rutedrej ved hjælp af tal, som f.eks. Drej 1 og Drej 2.
Konfiguration af rutedrejningsovergange
Du kan indstille, hvor lang tid før eller hvor langt fra et drej på en rute du skal bruge som overgang til næste ruteben.
Hæves denne værdi, kan det være med til at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje med mange drej eller ved høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens præcision at sænke
denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Drejningsovergang > Aktivering på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Tid. Vælg Skift tid. Indtast tiden.
• Vælg Afstand. Vælg Skift afstand. Indtast afstanden.
3. Vælg Udført.
Konfiguration af kilder til hastighedsdata
Du kan angive kilden til de hastighedsdata, som bruges til at beregne sand vindhastighed eller brændstoføkonomi.
Fart gennem vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og GPS-hastigheden er beregnet ud fra
din GPS-position.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Hastighedskilder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vind, og angiv, om de beregnede vindhastighedsdata kommer fra en vandhastighedssensor, om de er
baseret på GPS-hastighed, eller om plotteren automatisk vælger en kilde til hastighedsdata.
• Vælg Brændstoføkonomi, og angiv, om de hastighedsdata, der bruges til at beregne brændstoføkonomi,
kommer fra en vandhastighedssensor, eller om de er baseret på GPS-hastighed.
52
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhedskonfiguration
Konfigurationer af Automatisk guidelinje
Du kan indstille de data, som plotteren bruger ved beregning af en automatisk guidelinje.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Sikker vanddybde og sikker højde på forhindringer
 ADVARSEL
Indstillingerne for Sikker dybde og Sikker højde påvirker, hvordan plotteren beregner den automatiske guidelinje.
Hvis et område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på forhindringer, bliver den automatiske guidelinje
ikke beregnet i det pågældende område. Hvis et område i starten eller slutningen af en automatisk guidelinje har
mindre dybde end den sikre vanddybde eller er lavere end den sikre højde på forhindringer, bliver den automatiske
guidelinje ikke beregnet i det pågældende område. Kursen igennem disse områder vises som en grå linje på kortet.
Når din båd kommer ind i et af disse områder, vises en advarselsmeddelelse.
Indstilling af sikker vanddybde og sikker højde på forhindringer
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guidning på skærmen Hjem.
2. Vælg Sikker dybde for at indstille den minimumsdybde (kortfikspunkt for dybde), plotteren bruger ved
beregning af en automatisk guidelinje.
3. Angiv den sikre minimumsdybde.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Sikker højde for at indstille minimumshøjden (kortfikspunkt for højde) for en bro, som din båd kan sejle
sikkert under.
6. Angiv den sikre minimumshøjde.
7. Vælg Udført.
Indstilling af afstand til kystlinje ved automatisk guidning
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at den automatiske guidelinje skal placeres.
Den automatiske guidelinje kan flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under navigering.
Indstilling af afstand fra kysten
De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til kystlinje (Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst) er
relativ ikke absolut. Hvis du vil sikre, at den automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra kysten, kan
du vurdere placeringen af den automatiske guidelinje ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer, der kræver
navigation igennem et smalt sejlbart farvand.
1. Læg båden i havn, eller kast anker.
2. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Normal på skærmen
Hjem.
3. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
4. Brug markøren til at vælge en destination, som du tidligere har navigeret til.
5. Vælg Naviger til > Guide til.
6. Gennemse placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drejene giver en effektiv sejlads.
7. Fuldfør en handling:
• Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende, skal du vælge Menu > Stop navigation.
Gå videre til trin 11.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer, skal du vælge Opsætning >
Præferencer > Navigation > Auto guide > Afstand til kystlinje > Langt på skærmen Hjem.
• Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du vælge Opsætning > Præferencer >
Navigation > Auto guide > Afstand til kystlinje > Nær på skærmen Hjem.
8. Hvis du har valgt Nær eller Langt i trin 7, skal du gennemse placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør,
om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til
kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den automatiske guidelinje
igen, medmindre den destination, der er valgt i trin 4, kræver navigering igennem et smalt sejlbart farvand.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
53
Enhedskonfiguration
9. Fuldfør en handling:
• Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende, skal du vælge Menu >
Navigationsmuligheder > Stop navigering. Gå videre til trin 11.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer, skal du vælge Opsætning >
Præferencer > Navigation > Auto guide > Afstand til kystlinje > Længst på skærmen Hjem.
• Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du vælge Opsætning > Præferencer >
Navigation > Auto guide > Afstand til kystlinje > Nærmest på skærmen Hjem.
10. Hvis du har valgt Længst eller Nærmest i trin 9, skal du gennemse placeringen af den automatiske guidelinje.
Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til
kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den automatiske guidelinje
igen, medmindre den destination, der er valgt i trin 4, kræver navigering igennem et smalt sejlbart farvand.
11. Gentag trin 1–10 mindst én gang mere ved brug af en forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Indstilling af kursreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Kurs på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Auto-mag. var. (automatisk magnetisk variation) for automatisk at indstille den magnetiske
misvisning for din position.
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som kursreference.
• Vælg Net for at indstille net nord som kursreference (000º).
• Vælg Bruger magnetisk for at indstille den magnetiske variationsværdi manuelt. Indtast den magnetiske
variation. Vælg Udført.
Koordinatsystemer
Indstilling af positionsformat eller koordinatsystemer for kortfikspunkt
Du kan indstille positionsformatet, hvori en given positionsaflæsning vises, og koordinatsystemet, hvorpå kortet er
struktureret. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Bemærk: Du skal ikke ændre positionsformatet eller koordinatsystemets kortfikspunkt, medmindre du bruger et
kort, der angiver et andet positionsformat.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Positionsformat for at indstille positionsformatet, hvori en given positionsaflæsning vises, og vælg et
positionsformat.
• Vælg Kortdatum for at indstille koordinatsystemet, hvorpå kortet er struktureret, og vælg et
koordinatsystem.
Konfiguration af tiden
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Tid på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Tidsformat for at indstille en standard for tidtagning. Vælg 12 timer, 24 timer eller UTC (universal
time coordinate).
• Vælg Tidszone for at vælge tidszonen.
• Vælg Sommertid. Vælg Til, Fra eller Auto.
54
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhedskonfiguration
Måleenheder
Du kan indstille de måleenheder, som plotteren viser, ved hjælp af standardiserede målesystemer eller ved at oprette
et brugerdefineret målesystem.
Valg af standardiseret målesystem
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Systemenheder på skærmen Hjem.
2. Vælg Statute (mph, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC) eller Nautisk (kt, ft, ºF).
Oprettelse af et brugerdefineret målesystem
Du skal kunne modtage dybdedata med NMEA-ekkolod eller bruge et Garmin ekkolodsmodul for at få vist dybdeog temperaturoplysninger.
Du kan vælge individuelle måleenheder for at oprette et brugerdefineret målesystem til din plottervisning.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Systemenheder > Brugerdefineret på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Dybde, og vælg Fod, Favne eller Meter.
• Vælg Temperatur, og vælg Fahrenheit eller Celsius.
• Vælg Distance, og vælg Miles, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Vælg Hastighed > Fartøjshastighed, og vælg Mil pr. time, Kilometer pr. time eller Knob.
• Vælg Hastighed > Vindhastighed, og vælg Mil pr. time, Meter pr. time eller Knob.
• Vælg Højde, og vælg Fod eller Meter.
• Vælg Rumfang, og vælg Liter, US Gallons eller UK Gallons.
• Vælg Tryk > Manometertryk, og vælg kPa eller psi.
• Vælg Tryk > Atmosfær. tryk, og vælg Millibar eller Tommer af kviksølv.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
55
Enhedskonfiguration
Datafelter
Der vises datafelter ➊ på specifikke kort og 3D-kortvisninger, radarvisninger og kombinationsskærme. Datafelterne
for hvert kort eller ét 3D-kortvisning skal konfigureres separat.
➊
Perspektiv 3D med datafelter
Der kan vælges mellem flere datafelter. Du kan vælge, hvilke datafelter der skal vises i hvert enkelt datafelt. Når der
vises datafeltnumre på kortet, vises navigationsoversigtskortet under navigation.
Visning af datafeltet Cruising
Datafeltet Cruising vises, mens du navigerer til en destination. Det viser data for GPS-hastighed, GPS-kurs, dybde
og GPS-position.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu > Datafelter > Cruising > Til.
Konfiguration af datafeltet Cruising
Du skal have vist datafeltet for Cruising, inden du konfigurerer det (side 56).
Datafeltet Cruising er opdelt i fire afsnit, og hvert afsnit vises i hvert sit hjørne af kortet. Du kan vælge den type
data, der vises i hvert afsnit af datafeltet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Vælg Menu > Datafelter > Cruising > Konfig. af datafelt.
Vælg Øverste venst..
Vælg den type data, der skal vises i det øverste venstre afsnit af datafeltet.
Gentag trin 4 og 5 for afsnittene Øverste højre, Nederst venst. og Nederste høj. på datafeltet.
Visning af navigationsdatafeltet
Navigationsdatafeltet vises i en række øverst på kortet. Navigationsdatafeltet kan vise data om afstand til destination,
ankomst, kursafvigelse, pejling og næste drej.
1.
2.
3.
4.
56
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Vælg Menu > Datafelter > Navigation.
Vælg Til eller Auto.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhedskonfiguration
Konfiguration af navigationsdatafeltet
Du skal have vist navigationsdatafeltet, inden du konfigurerer det (side 56).
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Vælg Menu > Datafelter > Navigation > Konfig. af datafelt.
Fuldfør en handling:
• Vælg Rute ben. Vælg Til for at få vist waypoint VMG (velocity made good) ved navigering til en rute
eller en Automatisk guidelinje (side 58).
• Vælg Næste drej > Afstand for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Distance, Tid til destination eller Ankomst for at angive, hvordan
destinationsdataene vises.
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler
Datafelt
Viste data
Fiskeri
Dybde, vandtemperatur og fart gennem vandet
Brændstof
Brændstofhastighed, resterende brændstof, rækkevidde og brændstoføkonomi
Sejler
Vandhastighed, vindhastighed, vindvinkel og vind VMG (wind velocity made good).
Visning af datafelterne Fiskeri, Brændstof eller Sejler
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler vises i en række nederst på kortet. Kun et af disse tre datafelter kan vises
samtidig.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Datafelter > Fiskeri > Til.
• Vælg Menu > Datafelter > Brændstof > Til.
• Vælg Menu > Datafelter > Sejler > Til.
Bemærk: Når du viser et af disse tre datafelter, bliver de to andre datafelter er automatisk skjult.
Indstilling af Sand vind eller Relativ vind for datafeltet Sejler
Du skal have vist datafeltet Sejler, inden du konfigurerer det (side 57).
Du kan vælge, hvilken type vinddata, der vises i datafeltet Sejler.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Vælg Menu > Datafelter > Sejler.
Fuldfør en handling:
• Vælg Vind > Relativ for at få vist luftstrømmen for en båd i bevægelse.
• Vælg Vind > Sand for at få vist luftstrømmen for en båd, der ligger stille.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
57
Enhedskonfiguration
Vind VMG og Waypoint VMG i datafelterne
Plotteren skifter automatisk mellem at vise vind VMG og waypoint VMG i datafelterne.
Waypoint VMG vises under følgende forhold:
• Afsnittet med ruteben i navigationsdatafeltet viser waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en automatisk
guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en automatisk guidelinje, og du deaktiverer
afsnittet for ruteben for navigationsdatafeltet.
Vind VMG vises under følgende forhold:
• Datafeltet Sejler viser vind VMG, når du ikke navigerer en rute eller en automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser vind VMG, når afsnittet for ruteben i navigationsdatafeltet er aktiveret, og du navigerer
en rute.
Visning af kompasbånd på et kort
Kompasbåndet vises i en række øverst på et kort eller en 3D-kortvisning. Det viser den aktuelle kurs, og en
indikator, der viser pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu > Datafelter > Kompastape > Til.
Andre fartøjer
Du kan få vist og konfigurere oplysninger om andre fartøjer for navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Hvis du vil konfigurere AIS-oplysninger (Automatisk identifikationssystem) for andre fartøjer, skal
plotteren være tilsluttet en ekstern AIS-enhed. MARPA kræver brug af en kurssensor. Kurssensoren skal udsende
NMEA 0183-sætningen HDM eller HDG. Se "Om MARPA" (side 68).
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se "Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler" (side 18).
Konfiguration af udseendet af andre fartøjer
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
Fuldfør en handling:
• Vælg Displayomr. for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en afstand.
• Vælg MARPA > Vis for at få vist oplysninger om MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om andre fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for MARPA-markerede fartøjer. Indtast kursen.
Vælg Udført.
• Vælg Stier for at få vist AIS-fartøjernes spor. Vælg længden af det spor, der vises ved hjælp af en sti.
58
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhedskonfiguration
Information om din båd
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer, kan du kalibrere den pågældende hastighedskompatible enhed.
1. Vælg Opsætning > Min båd > Juster fart gennem vandet på skærmen Hjem.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Bemærk: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden,
vises beskeden "Hastighed for lav". Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart. Hvis beskeden vises igen, skal du
standse båden og sikre dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast. Hvis hjulet kan dreje rundt uden
modstand, skal du kontrollere kabelforbindelsen. Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmins
produktsupport.
Indstilling af bådens brændstofkapacitet
1. Vælg Opsætning > Min båd > Brændstofkapacitet på skærmen Hjem.
2. Angiv den kombinerede brændstofkapacitet for alle tanke på båden:
3. Vælg Udført.
Alarmer
Som standard er alle alarmer deaktiverede, undtagen destinations- og vejralarmer. Plotteren skal være tændt, for at
alarmerne kan fungere.
Navigationsalarmer
Indstilling af ankomstalarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du er inden for en angiven afstand eller tid fra et drej eller et
destinationswaypoint.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Ankomst på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Type. Angiver, om ankomstalarmer kun skal udløses, når du nærmer dig Destinationer, eller når du
nærmer dig Drej og destinationer.
• Vælg Aktivering. Angiver, om ankomstalarmen udløses baseret på Tid til ankomst eller baseret på Afstand
til ankomst.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift tid (hvis aktivering er indstillet til Tid) for at indikere, hvor lang tid før ankomst (i minutter),
alarmen skal lyde. Indtast tiden. Vælg Udført.
• Vælg Skift distance (hvis aktivering er indstillet til Distance) for at indikere, hvor langt før ankomst
(i afstandsenheder), alarmen skal lyde. Indtast afstanden. Vælg Udført.
Indstilling af ankeralarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du overstiger en angiven driveafstand, mens du ligger for anker.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Anker vagt > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den driveafstand, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
59
Enhedskonfiguration
Indstilling af kursafvigelsesalarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du afviger fra kursen ved en angiven afstand.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Kursafvigelse > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den kursafvigelsesafstand, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Systemalarmer
Indstilling af uralarm
Du kan indstille en alarm ved hjælp af systemets (GPS) ur.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > Ur > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den tid, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for enhedsspænding
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når batteriet når en angiven lav spænding.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > Spænding > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den spænding, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for fejl i GPS-nøjagtighed
Du kan indstille en alarm til at udløses, når GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den brugerdefinerede værdi.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > GPS-nøjagtighed > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den GPS-positionsnøjagtighed, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarmen Total brændstof ombord
Plotteren skal være tilsluttet en ekstern brændstofsensor for at opfange data om brændstoføkonomi.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde brændstof om bord når det niveau, du angiver.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Brændstof > Total brændstof om bord > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den mængde brændstof, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Kollisionsalarm
Se "Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone" (side 17).
Indstilling af ekkolodsalarmer
Se "Ekkolodsalarmer" (side 93).
Indstilling af vejralarmer
Se XM WX Satellite Weather® og XM Satellite Radio Supplement (kun Nordamerika).
Styring af plotterdata
Kopiering af waypoints, ruter og spor til en plotter
Inden du kopierer MapSource®- eller HomePort™-data til en plotter, skal du fuldføre følgende handlinger:
• Første gang du bruger et hukommelseskort til at kopiere HomePort- eller MapSource-data til en plotter, skal du
forberede hukommelseskortet ved at indsætte det i plotteren og lade plotteren anbringe en fil på det. Denne fil
indeholder oplysninger til HomePort eller MapSource om at formatere dataene.
• Find ud af, hvilken MapSource-version du har på din pc, ved at klikke på Hjælp > Om MapSource. Hvis
softwareversionen er ældre end 6.12.2, skal du opdatere til den aktuelle version ved at klikke på Hjælp >
Kontroller, om der er nye opdateringer, eller gå til www.garmin.com.
60
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhedskonfiguration
1. Fuldfør en handling:
• Kopier dataene fra HomePort til det forberedte hukommelseskort (ved hjælp af en kortlæser, der er tilsluttet
computeren) i henhold til den procedure, der er beskrevet i HomePort-hjælpesystemet.
• Kopier dataene fra MapSource til det forberedte hukommelseskort (ved hjælp af en kortlæser, der er tilsluttet
computeren) i henhold til den procedure, der er beskrevet i MapSource-hjælpesystemet.
2. Kopier dataene fra datakortet til plotteren. Se "Kopiering af data fra et datakort" (side 61).
Kopiering af data fra et datakort
1. Indsæt et datakort i datakortstikket på plotteren.
2. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette på skærmen Hjem.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra datakortet til plotteren og kombinere dem med
eksisterende brugerdata.
• Vælg Erstat fra kassette for at overføre data fra datakortet til plotteren og overskrive eksisterende
brugerdata på plotteren.
4. Vælg filnavnet på listen, hvis flere filer vises.
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i datakortstikket på plotteren.
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Brugerdata > Data overførsel > Kort > Gem på kassette.
3. Angiv navnet på den nye fil:
• Vælg et filnavn på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Angiv filnavnet. Vælg Udført.
4. Vælg Gem på kassette.
Filnavnet gemmes som .ADM.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug med HomePort.
1. Indsæt et hukommelseskort i datakortstikket på plotteren.
2. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette på skærmen Hjem.
3. Vælg Kopier indbygget kort > Start kopiering for at kopiere de kort, der er indlæst på din plotter,
til hukommelseskortet.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
61
Enhedskonfiguration
Kopiering af waypoints, ruter og spor til og fra alle plottere på et netværk
Du kan overføre oplysninger om waypoint, rute og spor fra én plotter, der er tilsluttet Garmin Marine Network,
til alle andre plottere, der er tilsluttet netværket.
1. Slut plotteren til et Garmin Marine Network ved at bruge en netværksport på plotterens bagside og et Garminnetværkskabel.
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Netværk.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Klon brugerdata for at overføre data fra plotteren til de andre plottere, der er tilsluttet netværket.
Eksisterende brugerdata overskrives på disse plottere.
• Vælg Flet brugerdata for at overføre data mellem alle de plottere, der er sluttet til netværket. Entydige data
kombineres med eksisterende data på hver plotter.
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1. Indsæt et hukommelseskort i datakortstikket på plotteren.
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette > Gem på kassette.
3. Fuldfør en af følgende handlinger for at angive navnet på den fil, der skal sikkerhedskopieres:
• Vælg et filnavn på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Angiv filnavnet. Vælg Udført.
4. Vælg Gem på kassette.
Filnavnet gemmes som .ADM.
5. Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en datakortlæser, der er tilknyttet en computer.
6. Fuldfør en handling:
• I Windows® skal du klikke på Start > Denne computer > Secure Digital-lagerenhed > Garmin >
UserData.
• I Apple OS X skal du åbne hukommelseskortikonet øverst på skrivebordet og derefter åbne Garmin >
UserData.
7. Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter
1. Indsæt hukommelseskortet i en datakortlæser, der er tilknyttet din computer.
2. Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin\UserData.
3. Indsæt hukommelseskortet i datakortstikket på plotteren.
4. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette > Erstat fra kassette på skærmen Hjem.
Konfiguration af netværksenhed
Visning af tilsluttede Garmin Marine Network-enheder
Vælg Opsætning > Kommunikation > Ethernet på skærmen Hjem.
Hver tilsluttet enhed vises i venstre side af skærmen.
Tildeling af et navn til en Garmin Marine Network-enhed
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > Ethernet på skærmen Hjem.
2. Vælg en enhed.
3. Vælg Gense.
4. Indtast et navn til enheden.
5. Vælg Udført.
62
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Radar
 ADVARSEL
Marineradaren udsender mikrobølgeenergi, der kan være skadelig for mennesker og dyr. Før du starter
radartransmissionen, skal du kontrollere, at området omkring radaren er ryddet. Radaren udsender en stråle ca. 12°
over og under en linje, der går vandret ud fra radarens midte. Undgå at se direkte ind i radaren, da øjnene er den
mest følsomme del af kroppen.
Når du slutter din plotter til en Garmin-marineradar (ekstraudstyr), f.eks. en GMR™ 404/406 eller en GMR 18/24,
kan du få vist flere oplysninger om dine omgivelser. Radaren tilsluttes via Garmin Marine Network og deler
radardata med alle plottere på netværket.
GMR sender en lille stråle af mikrobølgeenergi, når den roterer, i et 360º-mønster. Når den udsendte energi rammer
et mål, reflekteres noget af denne energi tilbage til radaren.
Radarsignaler
Udsendelse af radarsignaler
1. Tilslut radaren som beskrevet i radarinstallationsvejledningen med plotteren slået fra.
2. Tænd netværket.
Radaren varmer op, og der vises en nedtælling for at underrette dig om, hvornår radaren er klar.
BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skifter radaren til standby-tilstand, når den er varmet op. Det giver
dig tid til at kontrollere, at området rundt om radaren er ryddet, før radartransmissionen starter.
3. Vælg Radar på skærmen Hjem.
4. Vælg Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde, Vagt eller Radar Overlay.
Der vises en nedtællingsbesked, mens radaren starter, og beskeden "Klar til at sende" vises.
5. Send Menu > Send radar.
Beskeden "Starter op" vises et kort øjeblik, og radaren begynder at vise et billede.
Stop udsendelsen af radarsignaler
Vælg Menu > Radar på standby på skærmen Radar.
Justering af zoomskalaen på skærmen Radar
Zoomskalaen, også kaldet radarrækkevidde, repræsenterer afstanden fra din position (midten) til den yderste ring.
Hver ring repræsenterer en lige opdeling af zoomskalaen. Hvis zoomskalaen f.eks. er angivet til tre kilometer,
repræsenterer hver ring en kilometer fra midten og ud.
• For GPSMAP 5000-enheder skal du trykke på
og .
• For GPSMAP 4000-enheder skal du trykke på Områdeknapperne (-/+).
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
63
Radar
Radarvisningstilstande
Skærmen Radar har fem standarddriftstilstande. Hver tilstand er kun tilgængelig til brug med en kompatibel radar
(side 64).
• Tilstanden Cruising - viser et billede i fuld skærm af de indsamlede radaroplysninger.
• Tilstanden Havn - beregnet til brug i indvande. Denne tilstand fungerer bedst med radarsignaler på kort distance
(2 nm eller mindre).
• Tilstanden Offshore - beregnet til brug i åbent vand. Denne tilstand fungerer bedst med radarsignaler på lang
distance.
• Tilstanden Dobbelt rækkevidde - viser en side-om-side visning med radardata for både kort distance og lang
distance.
• Tilstanden Vagt - giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan
konfigurere en radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan også aktivere en alarmzone i
tilstanden Vagt, der derefter identificerer en sikkerhedszone omkring din båd.
Radartilstand Kompatibel radar
GMR 20, 21, 40, 41
Cruising
Havn
Offshore
Dobbelt
rækkevidde
Vagt
x
GMR 18, 18 HD, 24, GMR 404, 406
24 HD
x
x
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
Tilstanden Cruising
Tilstanden Cruising er radarens standarddrift for GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 og 406.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Cruising, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer eventuelle alarmzoner.
Visning af tilstanden Cruising
Vælg Radar > Cruising på skærmen Hjem.
Der vises et billede i fuld skærm af de indsamlede radaroplysninger. Din position er midt på skærmen, og
områderingene ➊ angiver afstandsmål. Afstanden mellem ringene ➋ og radarområdet ➌ vises nederst på
skærmen.
➊
➌
➋
Tilstanden Cruising
64
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Tilstanden Havn
Tilstanden Havn er radarens standarddrift til brug i indvande med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller
1206 xHD-radar. Tilstanden Havn fungerer bedst med radarsignaler med kort distance (2 nm eller mindre).
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Havn, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer eventuelle alarmzoner.
Visning af tilstanden Havn
Vælg Radar > Havn på skærmen Hjem.
Tilstanden Havn
Tilstanden Offshore
Tilstanden Offshore er radarens standarddrift til brug i åbent vand med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHDeller 1206 xHD-radar.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Offshore, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer eventuelle alarmzoner.
Visning af tilstanden Offshore
Vælg Radar > Offshore på skærmen Hjem.
Tilstanden Offshore
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
65
Radar
Tilstanden Dobbelt rækkevidde
Tilstanden Dobbelt rækkevidde viser en side-om-side visning med radardata for både kort distance og lang distance
med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar. De to radarvisninger, der er angivet i denne
tilstand, kan især være nyttige om natten eller i barsk vejr.
Radardata med kort distance vises til venstre ➊ på skærmen for dobbelt rækkevidde, og signalrækkevidden kan
ikke overstige 3 nm (4 km). Radardata med lang distance vises til højre ➋ på skærmen for dobbelt rækkevidde, og
signalrækkevidden skal være større end den signalrækkevidde, der vises på skærmen for kort distance. Skærmen
for kort distance kan sammenlignes med tilstanden Havn, og skærmen for lang distance kan sammenlignes med
tilstanden Offshore.
➊
➋
Tilstanden Dobbelt rækkevidde
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Dobbelt rækkevidde, skifter radaren til fuldtids
udsendelse og deaktiverer eventuelle alarmzoner. Hvis du skifter fra tilstanden Havn eller Offshore til tilstanden
Dobbelt rækkevidde, bliver alle MARPA-mål annulleret, og du kan ikke modtage MARPA-mål, indtil du afslutter
tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Visning af tilstanden Dobbelt rækkevidde
Vælg Radar > Dobbelt rækkevidde på skærmen Hjem.
Tilstanden Vagt
Tilstanden Vagt giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan konfigurere
en radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan også aktivere en alarmzone i denne tilstand, som
identificerer en sikkerhedszone rundt om båden og aktiverer en alarm, når et radarobjekt kommer ind i denne zone.
Tilstanden Vagt fungerer sammen med alle Garmins GMR-radarer.
Visning af tilstanden Vagt
BEMÆRK: Hvis du skifter til tilstanden Vagt, og MARPA er deaktiveret i tilstanden Vagt, bliver alle MARPA-mål
annulleret, og du kan ikke modtage MARPA-mål, indtil du afslutter tilstanden Vagt. Hvis MARPA er aktiveret i
tilstanden Vagt, bliver MARPA-mål ikke annulleret.
Vælg Radar > Vagt på skærmen Hjem.
Aktivering af MARPA i tilstanden Vagt
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > MARPA > Til på skærmen Hjem.
Aktivering af tidsbestemt sending
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Tidsb. send. > Til på skærmen Hjem.
66
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Indstilling af standby- og sendetider
Du skal aktivere tidsbestemt sending, inden du kan indstille standby- og sendetiderne (side 66).
For at spare strøm kan du angive radarens standbytid og sendetid for at implementere periodiske
radarsignaludsendelser ved angivne intervaller.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. på skærmen Hjem.
Vælg Standbytid.
Angiv tidsintervallet mellem radarsignaludsendelser.
Vælg Udført.
Vælg Tidsb. send.
Angiv varigheden af hver radarsignaludsendelse.
Vælg Udført.
Aktivering af en alarmzone
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Vis alarm zone på skærmen Hjem.
Definition af en delvis alarmzone
Du skal aktivere en alarmzone, inden du kan definere grænserne for zonen (side 67).
Du kan definere grænserne for en alarmzone, der ikke helt omgiver din båd.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Juster alarm zone > Flyt alarm zone >
Hjørne 1.
2. Juster placeringen af alarmzonens hjørner:
• For GPSMAP 4000-enheder skal du bruge Vippeknappen og pilene på skærmen
(
og ).
• For GPSMAP 5000-enheder skal du trykke på alarmzonens hjørner og trække.
3. Vælg Hjørne 2, og gentag trin 2 for at justere placeringen af alarmzonens andet hjørne.
4. Vælg Udført.
Hjørne 1
Hjørne 2
Definition af en cirkulær alarmzone
Du skal aktivere en alarmzone, inden du kan definere grænserne for zonen (side 67).
Du kan definere en cirkulær alarmzone, der helt omgiver din båd.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Juster alarm zone > Flyt alarm zone > Lav cirkel på skærmen
Hjem.
Bemærk: Alarmzonen vises som en delvis alarmzone under trin 2 og 3 i denne procedure.
2. Juster alarmzonens indvendige ring:
Cirkulær
• For GPSMAP 4000-enheder skal du bruge Vippeknappen og pilene på skærmen
(
og ).
• For GPSMAP 5000-enheder skal du trykke på alarmzonens hjørner og trække.
3. Vælg Hjørne 2, og gentag trin 2 for at justere placeringen af alarmzonens yderring.
4. Vælg Cirkel > Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
67
Radar
Radarmarkering
Med radarmarkering kan du identificere og spore objekter.
Om MARPA
MARPA bruges primært til forhindring af kollision ved hjælp af objektmarkering og sporing.
Hvis du vil bruge MARPA, skal du tildele en MARPA-markering til et mål. Radarsystemet overvåger automatisk
det markerede objekt og giver dig oplysninger om objektet, inklusive rækkevidde, pejling, hastighed, GPSkurs, nærmeste indsejling og tiden til nærmeste indsejling. MARPA angiver status for hvert markeret objekt
(indsamling, mistet, sporing eller farlig), og plotteren kan udløse en kollisionsalarm, hvis objektet kommer ind i din
sikkerhedszone.
➌
➊
➍
➋
➎
MARPA-målsymboler
Symbol
➊
➋
➌
➍
➎
68
Beskrivelse
Modtagelse af et mål. Koncentriske, stiplede grønne ringe udstråler fra målet, mens radaren låser
sig fast på det.
Et mål er blevet modtaget. En helt grøn ring angiver placering af det mål, som radaren har låst sig
fast på. En stiplet, grøn linje, der er tilknyttet cirklen, angiver den beregnede kurs over grunden eller
GPS-kursen for målet.
Nærmeste indsejlingspunkt og tid til nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål.
Farligt mål er inden for rækkevidde. En rød ring blinker fra målet, mens en lydalarm udløses, og en
besked vises. Når alarmen er blevet registreret, angiver en rød prik med en stiplet, rød linje tilknyttet
positionen og den beregnede kurs over grunden eller GPS-kursen for målet. Hvis kollisionsalarm i
sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden
vises ikke (side 17).
Mål er gået tabt. En helt grøn ring med et X igennem angiver, at radaren ikke kunne låse sig fast på
målet.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Tildeling af en MARPA-markering til et objekt
Bemærk: MARPA kræver brug af en kurssensor og et aktivt GPS-signal. Kurssensoren skal angive NMEA
2000-parametergruppenummeret (PGN) 127250 eller NMEA 0183 HDM- eller HDG-outputsætningen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg et objekt eller en position ➊.
Vælg Fastlås mål ➋.
➋
➊
Fjernelse af en MARPA-markering fra et målobjekt
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg et markeret objekt.
Vælg MARPA-mål > Fjern.
Visning af oplysninger om et MARPA-markeret objekt
Du kan få vist rækkevidde, pejling, hastighed og andre oplysninger om et MARPA-markeret objekt.
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg et markeret objekt.
Vælg MARPA-mål.
Stop radarmarkering
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg et markeret objekt.
Vælg Stop pil pegning.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Se "Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone" (side 17).
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Du kan få vist og tilpasse udseendet af en liste over AIS- og MARPA-trusler fra en hvilken som helst radarvisning
eller Radar Overlay.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde, Vagt eller Radar Overlay.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Andre fartøjer > Liste > Vis for at åbne listen i tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt
rækkevidde eller Vagt eller i Radar Overlay.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
69
Radar
• Åbn listen i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu > Andre fartøjer > Liste > Vis for
GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Andre fartøjer > Liste > Vis for GPSMAP 5000-enheder.
4. Vælg de typer af trusler, der skal medtages på listen (Alle trusler, Kun MARPA-trusler eller Kun AIS-trusler).
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på skærmen Radar. Hvis nogen indstilling (undtagen AISdisplayområde) konfigureres for én radartilstand, anvendes indstillingen også på alle andre radartilstande undtagen
radar overlay. De detaljer og beregnede kursindstillinger, der er konfigureret for én radartilstand, gælder for alle
andre radartilstande, inkl. Radar Overlay.
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
Fuldfør en handling:
• Vælg Displayomr. for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en afstand.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for AIS-aktiverede og MARPA-markerede
fartøjer. Indtast tiden. Vælg Udført.
VRM og EBL
VRM (variable range marker) og EBL (electronic bearing line) måler afstanden og pejlingen fra din båd til et
målobjekt. På skærmen Radar vises VRM som en cirkel, der er centreret på din båds nuværende position, og EBL
vises som en linje, der starter ved din båds nuværende position og skærer VRM. Skæringspunktet er målet for VRM
og EBL.
Visning af VRM og EBL
VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Vis VRM/EBL for tilstandene Cruising, Havn eller Offshore.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Vis VRM/EBL for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Vis VRM/EBL for GPSMAP
5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Vis VRM/EBL for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Vis VRM/EBL for GPSMAP
5000-enheder.
70
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Justering af VRM og EBL
Du skal have vist VRM og EBL, inden du kan justere dem (side 70).
Du kan justere diameteren for VRM og vinklen på EBL, der flytter skæringspunktet for VRM og EBL. VRM og
EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Juster VRM/
EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Juster VRM/
EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 5000-enheder.
4. Vælg en ny placering for skæringspunktet for VRM og EBL.
5. Vælg Udført.
Måling af afstand og pejling til et målobjekt
Du skal have vist VRM og EBL, inden du kan justere dem (side 70).
VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
>
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Juster VRM/
EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Juster VRM/
EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 5000-enheder.
4. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 4000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at justere diameteren for VRM og vinklen på
EBL, så skæringspunktet for VRM og EBL er målplaceringen.
• For GPSMAP 5000-enheder skal du trykke på målplaceringen.
Afstanden og pejlingen til målpositionen vises i skærmens øverste venstre hjørne.
5. Vælg Udført.
Visning af afstanden til et punkt på radarskærmen
Du kan trykke på et punkt på radarskærmen for at få vist afstanden og kursen for denne position fra din nuværende
position i skærmens øverste venstre hjørne.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Vælg den ønskede position på radarskærmen.
Afstanden og kursen til det valgte sted vises i den øverste venstre del af skærmen.
4. Vælg Stop pil pegning.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
71
Radar
Waypoints og ruter på skærmen Radar
Markering af et waypoint på skærmen Radar
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg en radartilstand.
3. Vælg en position
4. Vælg Opret waypoint.
Visning eller skjulning af waypoints på radarskærmbilledet
Du kan vise eller skjule waypoints, der er inden for rækkevidde, på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke
for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Waypoints på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vis for at få vist alle waypoints.
• Vælg Kun navigation for kun at få vist waypoints, der er tilknyttet den aktive rute.
• Vælg Skjul for at skjule alle waypoints.
Navigation af en gemt rute på skærmen Radar
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én rute
(side 33). Navigationslinjer skal vises for at kunne få vist en rute på skærmen Radar (side 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
Ruten vises som en magentafarvet linje med startpunkt, destination og drej angivet.
Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand
og andre forhindringer.
Parallel navigation til en gemt rute på skærmen Radar
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én rute
(side 33). Navigationslinjer skal vises for at kunne få vist en rute på skærmen Radar (side 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
72
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand.
Vælg Offset.
Angiv forskydningsafstanden.
Vælg Udført.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet,
til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet,
til højre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til venstre for den oprindelige rute.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til højre for den oprindelige rute.
9. Vælg Radar på skærmen Hjem.
10. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
Ruten vises som en magentafarvet linje med startpunkt, destination og drej angivet.
11. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
12. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand
og andre forhindringer.
Om Radar Overlay
Radar Overlay lægger radaroplysninger oven på navigationskortet eller fiskekortet. Data vises på Radar
Overlay baseret på den senest anvendte radartilstand (Cruising, Havn, Offshore eller Vagt), og alle
indstillingskonfigurationer, der gælder for Radar Overlay, gælder også for den senest anvendte radartilstand. Hvis du
f.eks. bruger tilstanden Havn og skifter til Radar Overlay, vil Radar Overlay vise radardataene for tilstanden Havn.
Hvis du har ændret gain-indstillingen ved hjælp af menuen Radar Overlay, skifter gain-indstillingen for tilstanden
Havn automatisk.
Radar Overlay viser ikke data baseret på radartilstanden Dobbelt rækkevidde, og indstillingskonfigurationerne,
der gælder for overlejringen, gælder ikke for tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Radar Overlay på navigationskortet
Radar Overlay og justering af kortdata
Ved brug af Radar Overlay justerer plotteren radardata med kortdata baseret på bådens kurs, der som standard er
baseret på data fra en magnetisk kurssensor, der er tilsluttet ved hjælp af et NMEA 0183- eller NMEA 2000-netværk.
Hvis ikke en kurssensor er tilgængelig, bliver bådens kurs baseret på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angiver den retning, som båden bevæger sig i, ikke den retning båden peger mod. Hvis båden
driver tilbage eller til siden på grund af strøm eller vind, er Radar Overlay muligvis ikke justeret korrekt med
kortdataene. Denne situation kan undgås ved at anvende bådens kursdata fra et elektronisk kompas.
Hvis bådens kurs er baseret på data fra en magnetisk kurssensor eller en autopilot, kan kursdataene blive
kompromitteret på grund af forkert opsætning, mekanisk funktionsfejl, magnetisk interferens eller andre faktorer.
Hvis kursdataene bliver kompromitteret, vises Radar Overlay muligvis ikke korrekt på kortet.
Visning af Radar Overlay
Radar Overlay viser data baseret på den senest anvendte radartilstand.
Vælg Radar > Radar Overlay fra skærmen Hjem.
Radarbilledet vises med orange og overføres til navigationskortet.
Zoom ind og ud på Radar Overlay
Hvis du zoomer, mens du panorerer, påvirker det kun kortets zoomskala. Radarområdet er det samme. Hvis du
zoomer (ikke panorerer), mens kortet er låst på båden, påvirkes kortets zoomskala og radarområdet.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
73
Radar
Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 4000-enheder skal du trykke på Områdeknapperne (-/+) for at zoome ud og ind.
• For GPSMAP 5000-enheder skal du trykke på knapperne
og
for at zoome ud og ind.
Valg af en korttype til Radar Overlay
Du kan angive, om navigationskortet eller fiskekortet vises under Radar Overlay.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Radar > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Korttype > Navigation.
• Vælg Korttype > Fiskeri.
Optimering af radarvisningen
Du kan optimere radarvisningen til tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt individuelt og for hver skærm i
tilstanden Dobbelt rækkevidde.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Vælg en radarrækkevidde (side 75).
4. Gendan standardværdien for gain-indstillingen (side 76).
5. Gendan standardværdien for sø-clutter-indstillingen (side 77).
6. Gendan standardværdien for regn-clutter-indstillingen (side 78).
7. Gendan standardværdien for FTC-indstillingen (side 78).
8. Gendan standardværdien for krydstaleindstillingen (side 80).
9. Juster gain-indstillingen manuelt (side 76).
10. Juster sø-clutter-indstillingen manuelt (side 77).
11. Juster regn-clutter- og FTC-indstillingerne manuelt (side 79).
74
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Om radarsignalernes rækkevidde
Radarsignalets rækkevidde angiver længden af det impulssignal, der sendes og modtages af radaren. Efterhånden
som rækkevidden stiger, sender radaren længere impulser for at kunne nå ud til fjerntliggende mål. Tættere mål,
især regn og bølger, afspejler også de længere impulser, hvilket kan forårsage støj på skærmen Radar. Visning
af oplysninger om mål med længere rækkevidde kan også reducere den tilgængelige plads på skærmen Radar til
visning af oplysninger om mål med kortere rækkevidde, medmindre du bruger tilstanden Dobbelt rækkevidde
(side 66).
Tip til valg af radarrækkevidde
• Bestem, hvilke oplysninger du skal kunne se på radarvisningen. Har du f.eks. brug for oplysninger om
vejrforholdene i nærheden eller mål og trafik, eller er du mere bekymret for vejrforholdene længere væk?
• Vurder de omgivende forhold, som radaren bruges under. Især i barsk vejr kan radarsignaler med længere
rækkevidde øge støjen på skærmen Radar og gøre det vanskeligere at se oplysninger om mål med kortere
rækkevidde. Hvis regn-clutter- og FTC-indstillingerne er konfigureret korrekt, kan radarsignaler med kortere
rækkevidde give dig mulighed for bedre at kunne se oplysninger om objekter i nærheden, når det regner.
• Vælg den korteste effektive rækkevidde ud fra din begrundelse for at bruge radaren og de aktuelle omgivende
forhold.
Valg af radarrækkevidde
Se "Justering af zoomskalaen på skærmen Radar" (side 63).
Om gain og clutter
Gain kontrollerer radarmodtagerens følsomhed. Standardindstillingen for gain, Auto, indstiller automatisk gain én
gang baseret på gennemsnitsforholdene, radarsignalets rækkevidde og den valgte radartilstand. Plotteren justerer
ikke automatisk gain igen, hvis forholdene ændrer sig. Med henblik på at optimere radarens funktionsmåde til
bestemte forhold skal du manuelt justere gain (side 76).
Clutter er interferens, der skyldes uønsket refleksion af radarsignaler fra uvæsentlige mål. Almindelige kilder til
clutter omfatter nedbør, bølger og nærliggende radarkilder.
Indstillingskonfigurationer og radartype
Ved brug af en GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406 gælder alle gain- og clutter-indstillinger,
der er konfigureret til brug i én radartilstand, for alle andre radartilstande og for Radar Overlay.
Ved brug af en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar er gain- og clutter-indstillinger, der
er konfigureret til brug i én radartilstand, gældende eller ikke gældende for andre radartilstande i henhold til denne
tabel.
Indstilling
Radartilstand
Havn, Offshore, Vagt
Gain
Sø-clutter
Regn-clutter
FTC
Crosstalk
Dobbelt rækkevidde:
Dobbelt rækkevidde:
Venstre skærm
Højre skærm
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer én gang for både venstre og højre skærm
Konfigurer én gang for alle tilstande
Ved brug af en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar gælder de gain- og clutterindstillinger, der sidst er konfigureret til brug i en hvilken som helst radartilstand, automatisk for Radar Overlay.
Hvis gain f.eks. er indstillet til 50 % for tilstanden Havn, bliver gain automatisk indstillet til 50 % for Radar Overlay.
Hvis gain er indstillet til 40 % for tilstanden Offshore, bliver gain automatisk indstillet til 40 % for Radar Overlay.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
75
Radar
Standardindstillinger for gain og clutter
Indstilling
Standardværdi
Instruktioner
Gain
Auto
Se "Automatisk justering af gain på skærmen Radar" (side 76).
Sø-clutter
Stille, Mellem eller Hårdt
Se "Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter" (side 77).
Regn-clutter Fra
Se "Gendannelse af standardindstillingen for regn-clutter" (side 78).
FTC
Fra
Se "Gendannelse af FTC-standardindstillingen" (side 78).
Crosstalk
Til
Se "Justering af Krydstale-clutter på skærmen Radar" (side 80).
Automatisk justering af gain på skærmen Radar
Auto er standardværdien for gain-indstillingen. Den automatiske gain-indstilling for hver radartilstand er optimeret
til den pågældende tilstand og kan variere fra den automatiske gain-indstilling, der bruges for en anden tilstand.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Gain > Auto for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Gain > Auto for GPSMAP
5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Gain > Auto for GPSMAP 5000-enheder.
Plotteren indstiller automatisk gain én gang baseret på gennemsnitsforholdene, radarsignalets rækkevidde og den
valgte radartilstand. Plotteren justerer ikke automatisk gain igen, hvis forholdene ændrer sig.
Manuel justering af gain på skærmen Radar
Du kan manuelt justere gain, så du opnår optimal radarydeevne, der passer til de faktiske forhold.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Gain for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Gain for GPSMAP 5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Gain for GPSMAP 5000-enheder.
4. Vælg Op for at hæve gain, indtil lyspletter vises på tværs af skærmen Radar.
Data på skærmen Radar opdateres med få sekunders mellemrum. Som resultat deraf vises effekten fra den
manuelle justering af gain ikke med det samme. Juster gain langsomt.
5. Vælg Ned for at sænke gain, indtil pletterne forsvinder.
6. Hvis både, land eller andre mål er inden for området, skal du vælge Ned for at sænke gain, indtil målene
begynder at blinke.
7. Vælg Op for at hæve gain, indtil både, land eller andre mål lyser konstant på skærmen Radar.
8. Minimer forekomsten af nærliggende, store objekter, hvis det er nødvendigt (side 76).
9. Minimer forekomsten af sidesløjfe-ekkoer, hvis det er nødvendigt (side 77).
Minimering af interferens fra nærliggende, store objekter
Nærliggende mål af betydelig størrelse, som f.eks. moler, kan få et meget klart billede af målet frem på skærmen
Radar. Dette billede kan skjule mindre objekter, der er i nærheden.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
76
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Gain for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Gain for GPSMAP 5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Gain for GPSMAP 5000-enheder.
4. Vælg Ned for at sænke gain, indtil de mindre mål er klart synlige på skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere nærliggende store objekter, kan interferens få mindre eller mere
fjerntliggende mål til at blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Minimering af sidesløjfe-interferens på skærmen Radar
Sidesløjfe-interferens kan danne en stribe ud fra et mål i et halvcirkelformet mønster. Sidesløjfe-effekter kan undgås
ved at reducere gain eller reducere radarrækkevidden.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Gain for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Gain for GPSMAP 5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Gain > Auto for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre > Gain for GPSMAP 5000-enheder.
4. Vælg Ned for at sænke gain, indtil det halvcirkelformede, stribede mønster forsvinder fra skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere sidesløjfe-interferens, kan mindre eller mere fjerntliggende mål begynde at
blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter
Bemærk: Den sø-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 4000-serien. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse
> Sø-clutter for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 4000-serien. Vælg Højre > Støjundertrykkelse >
Sø-clutter for GPSMAP 5000-serien.
4. Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold: Hårdt, Mellem eller Stille.
Justering af sø-clutter på skærmen Radar
Du kan justere clutterens forekomst, så den passer til omskiftelige havforhold. Sø-clutter-indstillingen påvirker
forekomsten af nærliggende clutter og mål mere, end det påvirker forekomsten af fjerntliggende clutter og mål.
En højere sø-clutter-indstilling reducerer forekomsten af clutter, der skyldes nærliggende bølger, men den kan også
reducere eller eliminere forekomsten af nærliggende mål.
Bemærk: Den sø-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
77
Radar
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 4000-serien. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse
> Sø-clutter for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 4000-serien. Vælg Højre > Støjundertrykkelse >
Sø-clutter for GPSMAP 5000-enheder.
4. Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold: Hårdt, Mellem eller Stille.
5. Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af sø-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
skærmen Radar.
Clutter, der skyldes havforhold, kan stadig være synligt.
Gendannelse af FTC-standardindstillingen
Bemærk: Den FTC-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > FTC > Fra for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for begge skærme i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu >
Støjundertrykkelse > FTC > Fra for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse >
FTC > Fra for GPSMAP 5000-enheder.
Gendannelse af standardindstillingen for regn-clutter
Bemærk: Den regn-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre >
Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 5000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Højre >
Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 5000-enheder.
78
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Justering af regn-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes regn. Reducering af radarrækkevidde kan også minimere
regn-clutter (side 63).
Indstilling
FTC
Regn-clutter
Beskrivelse
Denne indstilling påvirker forekomsten af store, uklare masser af clutter, der skyldes regn fra en
hvilken som helst afstand.
Denne indstilling påvirker forekomsten af nærliggende regn-clutter og mål mere, end det påvirker
forekomsten af fjerntliggende regn-clutter og mål. En højere regn-clutter-indstilling reducerer
forekomsten af clutter, der skyldes regn i nærheden, men den kan også reducere eller eliminere
visningen af nærliggende mål.
Bemærk: De regn-clutter- og FTC-indstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke
gældende for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > FTC for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for begge skærme i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu >
Støjundertrykkelse > FTC for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse > FTC for
GPSMAP 5000-enheder.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Høj, Mellem eller Lav for at mindske eller øge forekomsten af regn-clutter, hvis du bruger en
GMR 20-, 21-, 40-, 41-, 18-, 18 HD-, 24-, 24 HD-, 404- eller 406-radar. Andre mål vil være klart synlige på
skærmen Radar.
• Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af regn-clutter, hvis du bruger en GMR 604 xHD-,
606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar. Andre mål vil være klart synlige på skærmen Radar. Hvis FTCindstillingen er større end 50 %, skal du overveje at reducere radarrækkevidden.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 4000-serien. Vælg Venstre >
Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 4000-serien. Vælg Højre >
Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 5000-enheder.
6. Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af nærliggende regn-clutter, indtil andre mål er klart
synlige på skærmen Radar.
Clutter, der skyldes regn, kan stadig være synligt.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
79
Radar
Justering af krydstale-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes interferens fra en anden nærliggende radarkilde. Til er
standardværdien for krydstaleindstillingen.
Bemærk: Den krydstaleindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 75).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Crosstalk > Til for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for begge skærme i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu >
Støjundertrykkelse > Crosstalk > Til for GPSMAP 4000-enheder. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse >
Crosstalk > Til for GPSMAP 5000-enheder.
Radarvisning
Indstillinger for datafelter
Datafelter kan vises i alle radartilstande, og de indeholder let overskuelige oplysninger i realtid.
Alle datafelter, der er konfigureret til brug i én radartilstand, vises i alle andre radartilstande. Alle datafelter, der er
konfigureret til brug på Radar Overlay, vises kun på Radar Overlay og skal konfigureres separat.
Der kan vælges mellem flere radar-overlays. Du kan vælge, hvilke datafelter der skal vises i hvert enkelt dataoverlay.
Når datafelter vises på radarskærmen, vises navigationsoversigtskortet under navigation. Kompasbånd kan vises
eller skjules i hvert overlay.
Visning af datafelt for Cruising på skærmen Radar
Datafeltet for Cruising viser data for GPS-hastighed, GPS-kurs, dybde og GPS-position.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Cruising > Til.
Konfiguration af datafelt for Cruising på skærmen Radar
Du skal have vist datafeltet for Cruising, inden du konfigurerer det (side 80).
Datafeltet for Cruising er opdelt i fire afsnit, og hvert afsnit vises i hvert sit hjørne af skærmen Radar. Du kan vælge
den type data, der vises i hvert afsnit af datafeltet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Cruising > Konfig. af datafelt.
Vælg Øverste venst..
Vælg den type data, der skal vises i det øverste venstre afsnit af datafeltet.
Gentag trin 4 og 5 for afsnittene Øverste højre, Nederst venst. og Nederste høj. på datafeltet.
Visning af navigationsdatafeltet på skærmen Radar
Navigationsdatafeltet vises i en række øverst på skærmen Radar. Navigationsdatafeltet kan vise data om ankomst,
afstand til destination, kursafvigelse, pejling og næste drej.
1.
2.
3.
4.
80
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Navigation.
Vælg Til eller Auto.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Konfiguration af navigationsfeltet på skærmen Radar
Du skal have vist navigationsdatafeltet, inden du konfigurerer det (side 80).
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Navigation > Konfig. af datafelt.
Fuldfør en handling:
• Vælg Rute ben. Vælg Til for at få vist waypoint VMG ved navigering af en rute eller en Automatisk
guidelinje.
• Vælg Næste drej > Distance for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Distance, Tid til destination eller Ankomst for at angive, hvordan
destinationsdataene vises.
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler
Datafelt
Viste data
Fiskeri
Dybde, vandtemperatur og fart gennem vandet
Brændstof
Brændstofhastighed, resterende brændstof, rækkevidde og brændstoføkonomi
Sejler
Fart gennem vandet, vindhastighed, vindvinkel og Wind Velocity Made Good (VMG).
Visning af datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler på skærmen Radar
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler vises i en række nederst på skærmen Radar. Kun et af disse tre datafelter
kan vises samtidig.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Fishing > Til for at få vist datafeltet Fiskeri.
• Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Brændstof > Til for at få vist datafeltet Brændstof.
• Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Sejlads > Til for at få vist datafeltet Sejlads.
Bemærk: Når du viser et af disse tre datafelter, bliver de to andre datafelter er automatisk skjult.
Indstilling af Sand vind eller Relativ vind for datafeltet Sejler
Du skal have vist datafeltet Sejler, inden du konfigurerer det (side 81).
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter > Sejler.
Fuldfør en handling:
• Vælg Vind > Relativ for at få vist luftstrømmen for en båd i bevægelse.
• Vælg Vind > Sand for at få vist luftstrømmen for en båd, der ligger stille.
Vind VMG og Waypoint VMG i datafelterne
Se "Vind VMG og Waypoint VMG i datafelterne" (side 58).
Visning af kompasbånd på skærmen Radar Overlay
Datafeltet med kompasbånd vises i en række øverst på skærmen Radar Overlay - over navigationsdatafeltet.
Det viser den aktuelle kurs, og en indikator, der viser pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Radar Overlay.
3. Vælg Menu > Opsætning > Datafelter > Kompastape > Til.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
81
Radar
Indstillinger for radarvisning
Indstillinger for radarens farveskala
Du kan indstille den farveskala, der bruges for alle radarskærme. Denne indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Farveskala på skærmen Hjem.
2. Vælg Hvid, Sort (til farver i nattilstand) eller Blå.
Indstilling af radarvisningens retning
Du kan indstille radarvisningens perspektiv. Retningsindstillingen gælder for alle radartilstande. Denne indstilling
gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Orientering på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kurs op for at indstille det øverste af kortet i henhold til de kursdata, der er modtaget fra en
kurssensor, også kendt som en magnetisk kurs. Kurslinjen vises lodret på skærmen.
• Vælg Nord op for at indstille det øverste af kortet mod nord.
• Vælg Rute op for at indstille kortet, så navigationsretningen altid er op.
Ændring af synsfeltet på skærmen Radar
Du kan automatisk ændre din nuværende position ned mod bunden af skærmen, samtidig med at hastigheden
øges. Indtast din tophastighed for at få det bedste resultat. Denne indstilling gælder for alle radartilstande. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Fart fremad > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv hastigheden.
3. Vælg Udført.
Radarnavigationsindstillinger
Visning af kurslinjen på skærmen Radar
Du kan få vist en udvidelse fra bådens bov i sejlretningen på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke for
Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Kurslinie > Vis på skærmen Hjem.
Sådan viser eller skjuler du områderinge på skærmen Radar
Områderingene kan hjælpe dig med at visualisere afstande på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke for
Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Ringe > Vis på skærmen Hjem.
Visning af navigationslinjer på skærmen Radar
Navigationslinjerne angiver den kurs, du har angivet, ved hjælp af Lav rute til, Guide til eller Go To. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Navigationslinjer > Vis på skærmen Hjem.
Sådan viser eller skjuler du waypoints på skærmen Radar
Se "Visning af waypoints på radarskærmen" (side 72).
82
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Indstillinger for radarscanner og antenne
Indstilling af antennens rotationshastighed
Bemærk: Du kan kun indstille rotationshastigheden for GMR 18-, 18 HD-, 24-, 24 HD-, 404-, 406-, 604 xHD-,
606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radaren. Antennen roterer ikke ved høj hastighed i tilstanden Dobbelt
rækkevidde.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Rotationshastighed på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Normal hastighed.
• Vælg Høj hastighed for at øge den fart, som antennen drejer rundt med, hvilket øger den hastighed,
skærmen opdateres med.
Indstilling af størrelsen på radarantennen
Du kan angive størrelsen af radarantennen for at optimere radarbilledet. Indtil du angiver antennens størrelse, vises
meddelelsen "Radaren skal konfigureres".
Bemærk: Du kan kun indstille antennens størrelse for GMR 404-, 406-, 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller
1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Antennestørrelse på skærmen Hjem.
2. Vælg 4 fod eller 6 fod.
Aktivering og konfiguration af en radar med zone, hvor der ikke skal sendes
Du kan angive et område, hvor radarscanneren ikke sender signaler.
Bemærk: Du kan kun indstille en radar med zone, hvor der ikke skal sendes, for GMR 604 xHD-, 606 xHD-,
1204 xHD- eller 1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Aktiver Send ikke-zone på skærmen Hjem.
Send ikke-zonen er angivet af et skyggeområde på skærmen Radar.
2. Vælg Vinkel 1 > Juster > Flyt.
3. Vælg Op eller Ned for at justere størrelsen på send-ikke-zonen.
4. Vælg Vinkel 2 > Juster > Flyt.
5. Vælg Op eller Ned for at justere størrelsen på send-ikke-zonen.
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske placering af radarscanneren på en båd, hvis
radarscanneren ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
1. Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2. Mål målpejlingen på radaren.
3. Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille forskydningen på bådens stævn.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Inden du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du måle forskydningen på bådens stævn (se forrige
procedure).
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret til brug i én radartilstand, gælder for alle andre
radartilstande og Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Stævn på båd på skærmen Hjem.
2. Vælg og hold Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
83
Radar
Visning af Radar Overlay
Justering af gain og clutter på Radar Overlay
Se "Om gain og clutter" (side 75).
Indstilling af visningsretningen for Radar Overlay
Se "Ændring af kortretning" (side 10).
Indstilling af datafelter for Radar Overlay
Se "Indstillinger for datafelter" (side 80).
Indstillinger for spor og waypoints
Visning af spor på Radar Overlay
Du kan angive, om spor af fartøj vises på Radar Overlay.
Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Waypoints og spor > Spor > Til på skærmen Hjem.
Håndtering af spor
Se "Spor" (side 36).
Valg af etikettype for waypoints
Du kan vælge typen af etiketter, der vises med waypoints, på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Waypoints og spor > Waypoint-display > Display på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Etiket for at identificere waypoints ved hjælp af etiketter.
• Vælg Bemærkning for at få vist bemærkninger som waypoint-etiketter.
• Vælg Symbol for at identificere waypoints ved hjælp af symboler.
Håndtering af waypoints
Se "Waypoints" (side 32).
Indstillinger for alarmer og andre fartøjer
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Se "Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone" (side 17).
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se "Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler" (side 69).
Visning af andre fartøjer på Radar Overlay
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på Radar Overlay. Indstillingen for displayområdet, der er
konfigureret for Radar Overlay, gælder kun for Radar Overlay. Indstillingerne for detaljerne og beregnet kurs,
der er konfigureret for Radar Overlay, gælder også for alle radartilstande.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Andre fartøjer > Displaykonfiguration på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Displayområde for at angive den afstand fra din position, hvor AIS-fartøjer skal vises. Vælg en
afstand.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for AIS-aktiverede og MARPA-markerede
fartøjer. Indtast kursen. Vælg Udført.
• Vælg Stier for at få vist sporene for AIS-fartøjer, og vælg længden på det viste spor vha. en sti.
84
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Navigationsindstillinger for Radar Overlay
Ændring af kortets zoomdetaljer
Du kan justere, hvor mange detaljer der skal vises på kortet ved forskellige zoomniveauer for Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Detalje på skærmen Hjem.
2. Vælg et detaljeniveau.
Visning og konfiguration af kurslinjen
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere kurslinjens
udseende på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Kurslinie på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Afstand > Skift distance for at indstille afstanden til enden af kurslinjen. Indtast afstanden.
• Vælg Tid > Skift tid, og angiv tiden til slutningen af kurslinjen. Indtast tiden.
3. Vælg Udført.
Visning af et oversigtskort ved panorering
Du kan kontrollere, om et oversigtskort skal vises, når du panorerer på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Oversigtskort på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist et oversigtskort hele tiden.
• Vælg Auto for kun at få vist et oversigtskort, når positionsikonet (
) ikke længere er synligt på skærmen.
Visning og konfiguration af spotdybder
På Radar Overlay kan du aktivere stedomgivelser og indstille en farlig dybde.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Spot dybder > Til på skærmen Hjem.
Vælg Spot dybder > Farlig.
Angiv den farlige dybde.
Vælg Udført.
Visning og konfiguration af navigationssymboler
Du kan få vist og konfigurere udseendet af navigationssymboler på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Symboler på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationssymbolstørrelse for at indstille størrelsen af navigationssymboler, der vises på kortet.
Vælg en størrelse.
• Vælg Navigationssymboltype > NOAA for at få vist NOAA-navigationssymbolsættet på kortet.
• Vælg Navigationssymboltype > IALA for at få vist IALA-navigationssymbolsættet på kortet.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
85
Radar
Visning af yderligere kortdetaljer
Du kan få vist yderligere oplysninger på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Symboler på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg POI'er til lands > Til for at få vist landbaserede bestemmelsessteder (POI'er).
• Vælg Fyrvinkler for at få vist vinklen, hvor et navigationslys er synligt. Vælg Til for at filtrere fyrvinkler
væk afhængigt af zoomniveauet.
• Vælg Kort omrids > Til for at vist de områder, som kortet dækker, når du bruger et BlueChart g2 Visiondatakort.
• Vælg Fotopunkter > Til for at få vist kameraikoner, når du bruger et BlueChart g2 Vision-datakort.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Se "Forskydning på bådens stævn" (side 83).
86
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekkolod
Ekkolod
Når du slutter din plotter til et Garmin GSD 22/24/26-ekkolodsmodul (ekstraudstyr) og en transducer, kan den
bruges som fishfinder. GSD 22/24/26 tilsluttes via Garmin Marine Network og deler ekkolodsdata med alle plottere,
der er tilsluttet netværket. Der er en smule forskel på funktionerne og valgmulighederne i modellerne GSD 22 og
GSD 24/26. Disse forskelle fremgår af de relevante afsnit nedenfor.
Ekkolodsvisninger
Ekkolodsvisning på fuld skærm
Ekkolodsvisningen på fuld skærm viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller
fra højre mod venstre. Du får ekkolodsvisning på fuld skærm ved at vælge Ekkolod > Fuld skærm på skærmen
Hjem.
Dybde, temperatur
og fart
Ikke-bundfast mål
område
Bund
GPS-fart og GPSkurs
Transducer-frekvens.
Ekkolodsvisning på fuld skærm
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med split zoom viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen
på den samme skærm. Du får ekkolodsvisning med split zoom ved at vælge Ekkolod > Split zoom på skærmen
Hjem.
Indzoomet
dybdeskala
Vinduet Zoom.
Zoomniveau
Ekkolodsvisning med opdelt zoom
Ekkolodsvisning med split frekvens
Visningen med split frekvens viser ekkolodsdata på én frekvens, f.eks. 200 kHz, i venstre side af skærmen og på
den anden frekvens, f.eks. 50 kHz, i højre side af skærmen. Du får ekkolodsvisning med split frekvens ved at vælge
Ekkolod > Split frekvens på skærmen Hjem. På GSD 26 kan du konfigurere zoom, dybdelinje og a-scope for de to
frekvenser individuelt i visning med split frekvens.
Bemærk: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug af en transducer med dobbeltfrekvens.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
87
Ekkolod
Transducerfrekvenser
Ekkolodsvisning med split frekvens
Vandtemperaturlog
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, viser vandtemperaturloggen vandtemperaturmålinger over
tid. Du kan få vist temperaturloggen ved at vælge Ekkolod > Vandtemperatur fra skærmen Hjem.
Indstilling af interval for temperaturlog og tidsskalaer
1. Vælg Ekkolod > Vandtemperatur på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Varighed for at angive skalaen for forløbet tid. Standardindstillingen er 10 minutter. Øg skalaen for
forløbet tid for at få vist temperaturvariationer over en længere periode.
• Vælg Skala for at indstille skalaen for temperaturintervallet. Standardindstillingen er 4 grader. Øg skalaen
for temperaturintervallet for at få vist flere variationer i temperaturen.
Temperatur og
dybde
Temperaturområde
Samlet
tid
Vandtemperaturlog
Waypoints på skærmen Ekkolod
Pause på skærmen Ekkolod
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Ekkolod pause.
88
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekkolod
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Ekkolod pause.
4. Angiv placeringen for waypointet ved hjælp af skæringspunktet for dybdelinjen og afstandslinjen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at flytte skæringspunktet.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på og trække skæringspunktet.
5. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Opret waypoint.
• For GSD 24/26 skal du vælge Nyt waypoint.
Indstillinger for skærmen Ekkolod
Du kan definere og justere skærmen Ekkolod for alle Ekkolodsvisninger.
Indstilling af zoomniveauet
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Zoom.
4. Fuldfør en handling:
• For GSD 22 skal du vælge 2x zoom auto eller 4x zoom auto for at zoome ind på ekkolodsdata med to eller
fire gange forstørrelse.
• For GSD 22 skal du vælge Manuel zoom for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område manuelt.
Vælg Vis opad eller Vis nedad for at indstille dybden for det forstørrede område. Vælg Zoom ind eller
Zoom ud for at øge eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område. Vælg Udført.
• For GSD 24/26 skal du vælge Indstil zoom for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område manuelt.
Vælg Vis opad eller Vis nedad for at indstille dybden for det forstørrede område. Vælg Zoom ind eller
Zoom ud for at øge eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område. Vælg Auto for at justere dybden
for det forstørrede område automatisk. Vælg Udført.
• For GSD 22 og GSD 24/26 skal du vælge Bundlås for at zoome ind på ekkolodsdata fra den nederste dybde,
og vælge Op eller Ned for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område. Vælg Udført.
Justering af gain
Du kan kontrollere detaljeniveauet som vises på skærmen Ekkolod. Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain.
Hvis skærmen virker rodet, skal du reducere gain. På GSD 24 og GSD 26 kan du indstille gain for hver frekvens
individuelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Gain.
Vælg en frekvens, hvis det er nødvendigt.
Vælg en indstilling for at angive gain.
Vælg Tilbage.
Justering af rækkevidden for dybdeskala
Du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, der vises til højre på skærmen.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Område.
Vælg en indstilling.
Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
89
Ekkolod
Justering af Område og Gain med genveje
• Når du bruger en GPSMAP 6000/7000-enhed med en GSD 22 eller GSD 24/26 skal du vælge + og - for at
justere området.
• Når du bruger en GPSMAP 6000-enhed med en GSD 24/26 skal du i ekkolodsvisningen på fuld skærm
vælge tasten Vælg for at skifte imellem justering af gain og område, hvis det er nødvendigt. Vælg + og - for
at justere område eller gain.
• Når du bruger en GPSMAP 7000-enhed med en GSD 24/26 med ekkolodsvisning på fuld skærm og manuelt
justeret gain (page 89), skal du vælge + og - langs den nederste del af skærmen til justering af gain.
Indstilling af rullehastigheden for skærmen Ekkolod
Du kan indstille hastigheden, hvormed skærmen Ekkolod ruller fra højre til venstre.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere.
5. Vælg Rullehastighed.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Ultrascroll®, Hurtig, Medium, eller Langsom for at indstille rullehastigheden manuelt.
• Vælg Auto for at få rullehastigheden til automatisk at tilpasse sig bådens fart gennem vandet, hvis du bruger
en vandhastighedssensor eller en hastighedskompatibel transducer.
1.
2.
3.
4.
Justering af billedfremføring
Du kan øge den hastighed, som ekkolodsbillederne fremføres med, ved at tillade at der trækkes mere end én
datakolonne på skærmen for hver kolonne med modtagne ekkolodsdata. F.eks. trækker indstillingen 2/1 to kolonner
oplysninger til skærmen. Det er nyttigt, hvis du bruger ekkoloddet på dybt vand.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg Billedfremføring.
6. Vælg en indstilling for billedfremføring.
1.
2.
3.
4.
Ændring af skærmen Ekkolod
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan flytte fokus på skærmen Ekkolod til en specifik dybde for en mere defineret ekkolodskærm. Når du flytter
fokus, indsamles der ikke data for områder uden for det valgte område.
1.
2.
3.
4.
5.
90
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Flere > Skift.
Vælg Op og Ned for at justere visningen.
Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekkolod
IKonfiguration af de avancerede ekkolodsindstillinger
Bemærk: Disse funktioner er kun tilgængelige på GSD 24 og GSD 26.
Før du kan konfigurere Temp. kilde, skal du have en GSD 26 og mere end én vandtemperatursensor eller transducer,
der kan måle temperatur.
På GSD 24 og GSD 26 kan du konfigurere forskellige indstillinger for ekkolodsvisning og datakilde.
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Flere > Avanceret.
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Send for at stoppe sending fra transduceren.
• Vælg TVG for at justere tidsvarierende gain, som kan reducere støj.
• Vælg Echo-stretch for at justere, hvordan målene vises på skærmen. Hvis ekkoet er for bredt, blandes
målene sammen. Hvis ekkoet er for smalt, kan målene være små og vanskelige at se.
• Vælg Bundsporing for at vælge, hvilken frekvens der skal bruges til at bestemme dybden.
• For GSD 26 skal du vælge Temp. kilde for at vælge, hvilken vandtemperatursensor eller transducer, der kan
måle temperatur, der er kilden til vandtemperaturloggen.
Frekvenser
Valg af frekvenser
Du kan angive, hvilke frekvenser der bruges, når du bruger en transducer med dobbeltfrekvens. På GSD 26 kan du
bruge en chirp-frekvens til at vise skarpere definerede mål på skærmen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Frekvens.
Fuldfør en handling:
• Vælg 200 kHz for at få vist data fra et ekkolodssignal på 200 kHz. Dette er hovedsageligt nyttigt til mere
lavt vand.
• Vælg 50 kHz for at få vist data fra et ekkolodssignal på 50 kHz. Dette er hovedsageligt nyttigt til dybt vand.
• For GSD 22 eller GSD 24 skal du vælge Dobbelt for at få vist data for både 200 kHz og 50 kHz
• For GSD 26, der bruges med en broadband transducer, skal du vælge High Chirp for at sende et chirp-signal
på den høje kanal.
• For GSD 26, der bruges med en broadband transducer, skal du vælge Low Chirp for at sende et chirp-signal
på den lave kanal.
Administration af frekvenser
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 26.
Du kan indstille GSD 26 til at køre på en lang række populære og forskellige frekvenser til fiskeri. Indstil frekvensen
på en lav indstilling for at opnå den maksimale dybdegennemtrængning.
Opsætning af nye frekvenser
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Frekvens > Administrer frekvenser.
Vælg Ny forudindstilling.
Vælg Høj eller Lav.
Angiv en frekvens:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
91
Ekkolod
Indstillinger for Støj og Interferens
Indstillingerne for støjundertrykkelse gør det muligt at reducere interferens og mængden af clutter, der vises på
ekkolodsskærmen. På GSD 24 og GSD 26 kan du justere indstillingerne for støjundertrykkelse individuelt for hver
enkelt frekvens.
Visning af overfladestøj
Du kan indstille, om resultaterne nær vandets overflade skal vises på ekkolodskærmen. Skjul overfladestøj for at
undgå clutter.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Støjundertrykkelse.
5. Vælg Overfladestøj > Vis.
1.
2.
3.
4.
Justering af Støjundertrykkelse
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Hvis du manuelt har øget eller reduceret indstillingen for gain (page 89), kan du minimere forekomsten af svage
ekkolodsresultater ved at øge støjundertrykkelsen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Støjundertrykkelse.
Vælg Op eller Ned.
Minimering af Interferens
Bemærk: Disse funktioner er kun tilgængelige på GSD 24 og GSD 26.
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Flere > Støjundertrykkelse.
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Interferens for at reducere effekterne af crosstalk og elektronisk interferens.
• Vælg Farvegrænse for at skjule dele af farvepaletten, hvilket hjælper med at eliminere felter med svag
clutter.
• Vælg Udjævning for at få ekkolodskærmen til at vises mere ensartet på dybt vand.
Ekkolodskærmens udseende
Visning og konfiguration af en dybdelinje
Du kan angive, om der skal vises en dybdelinje til hurtig reference på ekkolodskærmen.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg Dybdelinje > Vis.
6. Angiv referencelinjens dybde:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på og trække linjen.
1.
2.
3.
4.
92
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekkolod
Visning af A-scope
A-scope er et lodret blinkekkolod langs højre side af skærmen, der med det samme viser afstanden til mål i forhold
til en skala.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg A-Scope > Til.
6. For GSD 24/26 skal du vælge en peak-visningstid.
1.
2.
3.
4.
Visning af datafelter
Før du kan få vist oplysninger om fart gennem vandet, skal du have installeret og tilsluttet en vandhastighedssensor
eller en transducer, der kan måle hastighed. Før du kan få vist oplysninger om vandtemperatur, skal du have
installeret og tilsluttet en vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur.
Du kan få vist oplysninger som f.eks. enhedsspænding og navigationsoplysninger på ekkolodskærmene.
Navigationsoplysninger indeholder altid GPS-hastighed og GPS-kurs og indeholder oplysninger om pejling og
kursafvigelse, mens der navigeres.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg Datafelter.
6. Vælg en mulighed for hver datatype.
Hvis du vælger Auto, og hvis transduceren er egnet, viser plotteren dataene på skærmen Ekkolod.
1.
2.
3.
4.
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Du kan indstille, hvordan ekkoloddet fortolker ikke-bundfaste mål.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Udseende > Fiskesymbol på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod.
• Vælg
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og
oplysninger om måldybde.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om måldybde.
Visning og konfiguration af Whiteline
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at hjælpe med at definere signalets hårdhed eller blødhed.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Udseende > Whiteline på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Høj for at aktivere whiteline med den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærke returneringer
fremhæves med hvidt.
• Vælg Mellem for at aktivere whiteline med mange stærke resultater fremhævet med hvidt.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
93
Ekkolod
• Vælg Lav for at aktivere whiteline med den mindst følsomme indstilling. Kun de stærkeste returneringer
fremhæves med hvidt.
Fremhævning af Kant
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at hjælpe med at definere signalets hårdhed eller blødhed.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Udseende > Kant > Fra.
Indstilling af farveskalaen
Du kan indstille farveskalaen for alle ekkolodsskærme.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu.
Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere.
5. Vælg Udseende > Farveskala.
6. Vælg en indstilling.
1.
2.
3.
4.
Indstilling af Farve-gain
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan justere farve-gain for at øge eller reducere den visuelle intensitet for ekkolodskærmen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Flere > Udseende > Farve-gain.
Vælg en indstilling.
Ekkolodsalarmer
Indstilling af alarmer for lavt vand og dybt vand
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg Lavt vand > Til for at indstille en alarm til at udløses, når dybden er mindre end den angivne værdi.
3. Angiv den dybde, der udløser alarmen for lavt vand:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Dybt vand > Til for at indstille en alarm til at udløses, når dybden er større end den angivne værdi.
6. Angiv den dybde, der udløser alarmen for dybt vand:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for vandtemperatur
Du kan indstille en alarm til at udløses, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 2°F (1,1°C) over eller
under den angivne temperatur.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Vandtemperatur > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv en vandtemperatur:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
94
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekkolod
.For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af fiskealarm
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål for den angivne størrelse.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
for at udløse en alarm for fisk i alle størrelser.
• Vælg
• Vælg
for kun at udløse en alarm for mellemstore og store fisk.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for store fisk.
Indstilling af fiskekonturalarm
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål inden for det angivne
dybdeområde og det angivne farveområde.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk > Kontur på skærmen Hjem.
2. Vælg Top.
3. Angiv en afstand fra toppen for at vise en alarm for mål tæt på overfladen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Bund.
6. Angiv en afstand til bunden for at udløse en alarm for mål nær havbunden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
8. Vælg Intensitet.
9. Vælg en farve, og vælg Tilbage.
Indstilling af fiskebundalarm
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål inden for det angivne
område fra bunden og det angivne farveområde.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk > Bund på skærmen Hjem.
2. Vælg Interval.
3. Angiv en afstand til bunden for at udløse en alarm for mål nær havbunden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Intensitet.
6. Vælg en farve, og vælg Tilbage.
Konfiguration af transducer
Indstilling af køl offset
Køl offset kompenserer dybdeudlæsningen i forhold til transducerens placering, så du kan måle dybden fra bunden
af kølen i stedet for at måle den fra transducerens placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et
negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
95
Ekkolod
1. Mål køl offset baseret på transducerens placering:
Transducer i vandlinjen
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen,
Et (+) positivt tal viser
skal du måle afstanden fra transducerens
dybden ved bunden af kølen.
placering til bådens køl. Angiv denne værdi i
trin 3 som et positivt tal.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af
kølen, skal du måle afstanden fra transduceren
til vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 3 som
et negativt tal.
Transducer nederst på
kølen
2. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på
Et (-) negativt tal viser
skærmen Hjem.
dybden fra overfladen.
3. Angiv køl offset, der blev målt i trin 1:
Køl offset
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge
Vippeknappen eller det numeriske tastatur til at angive den afstand, der blev målt i trin 1. Kontroller, at du
har indtastet et positivt eller negativt tal baseret på transducerens placering.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen for at angive den afstand, der blev målt i
trin 1. Kontroller, at du har indtastet et positivt eller negativt tal baseret på transducerens placering.
4. Vælg Udført.
Indstilling af vandtemperatur offset
Du skal have en vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra en temperatursensor.
1. Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller en transducer, der kan måle temperatur, og som er
tilsluttet plotteren.
2. Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden temperatursensor eller et termometer, som du ved er nøjagtigt.
3. Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5 som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet
plotteren, måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig er. Angiv denne værdi i trin 5 som et
negativt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen til at være varmere, end den
egentlig er.
4. Vælg Opsætning > Min båd > Temp. offset på skærmen Hjem.
5. Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive
temperatur offset.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen til at angive temperatur offset.
6. Vælg Udført.
Justering af Transducer-indstillinger
Bemærk: Disse funktioner er kun tilgængelige på GSD 24 og GSD 26.
1.
2.
3.
4.
96
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Flere > Installation.
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Sendehastighed for at reducere egen-interferens. Du kan øge sendehastigheden for gøre
rullehastigheden hurtigere, men dette kan også skabe egen-interferens.
• Vælg Sendestyrke for at reducere transducer efterring tæt på overfladen. Sænk sendestyrken for at reducere
ringing.
• Vælg Filterbredde for at definere målets kanter. Et kortere filter vil definere målenes kanter. Længere filtre
vil give målene blødere kanter, men kan reducere støj.
• Vælg Transducer-diagnosticering for at få vist detaljerne for transduceren.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Digital Selective Calling
Digital Selective Calling
Plotter og VHF-radiofunktionalitet
Følgende tabel indikerer de funktioner, der er tilgængelige, når du slutter din plotter til en VHF-radio over et NMEA
0183- eller NMEA 2000-netværk.
Funktionalitet
NMEA 0183
VHF-radio
X
Plotteren kan overføre din GPS-position
til din radio. Hvis din radio er kompatibel,
overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og X
positionsoplysninger fra radioen (side 98).
Plotteren kan spore positionen på fartøjer,
X
der sender positionsrapporter (side 99).
Plotteren giver dig mulighed for hurtigt
at konfigurere og sende oplysninger om
individuelle rutineopkald til din Garmin
VHF-radio (side 100).
Når du iværksætter et mand over bordnødopkald fra din radio, viser plotteren
skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet
(side 98).
Når du iværksætter et mand over bordnødopkald fra plotteren, viser radioen siden
Nødopkald for at iværksætte et mand over
bord-nødopkald (side 98).
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin NMEA Garmin NMEA
0183 VHF-radio 2000 VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aktivering af DSC
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > DSC på skærmen Hjem.
Om DSC-listen
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan
indeholde op til 100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra
samme båd, erstatter det det første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Din plotter skal være tilsluttet en VHF-radio, der understøtter DSC, for at kunne vise DSC-listen.
På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
97
Digital Selective Calling
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til en DSC-kontakt fra plotteren (side 100).
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Information > DSC-liste > Tilføj kontakt på skærmen Hjem.
Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
Vælg Udført.
Angiv navnet på fartøjet.
Vælg Udført.
Indgående nødopkald
Hvis din Garmin-plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA 0183 eller NMEA 2000, advarer din plotter dig,
når din VHF-radio modtager et DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger sammen med
nødopkaldet, vil disse oplysninger også være tilgængelige og optages sammen med opkaldet.
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs position på navigationskortet på det
tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet blev sendt.
Visning af rapport over DSC-nødopkald
Se "Visning af en positionsrapport" (side 99).
Opkald til et fartøj i nød
Se "Sådan foretager du et individuelt rutineopkald" (side 100).
Navigering til et fartøj i nød
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs position på navigationskortet, når et
DSC-nødopkald sendes.
Se "Navigering til et sporet fartøj" (side 99).
Oprettelse af et waypoint på positionen for et fartøj i nød
Se "Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj" (side 99).
Redigering af oplysninger i en rapport over DSC-opkald
Se "Redigering af oplysninger i en positionsrapport" (side 99).
Sletning af en rapport over DSC-opkald
Se "Sletning af en positionsrapport" (side 99).
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio, og du iværksætter et mand over
bord-DSC-nødopkald fra din radio, viser din Garmin-plotter skærmen for mand over bord og beder dig navigere til
mand over bord-punktet. Hvis du har et Garmin-autopilotsystem tilsluttet netværket, vil din plotter bede dig om at
iværksætte et Williamson's turn i forhold til mand over bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vil plotteren ikke længere give dig besked om at
aktivere navigation til mand over bord-positionen.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra plotteren
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio, og du aktiverer navigation til en mand
over bord-position, viser radioen siden Nødopkald, så du hurtigt kan iværksætte et mand over bord-nødopkald.
På radioen skal du trykke på knappen til NØDOPKALD og holde den nede i mindst tre sekunder for at sende
nødopkaldet.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din radio i din Garmin VHF-radio Brugervejledning. Du kan
markere en MOB-position og navigere til den (side 33).
98
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Digital Selective Calling
Positionssporing
Når du slutter din Garmin-plotter til en VHF-radio ved hjælp af NMEA 0183, kan du spore fartøjer, der sender
positionsrapporter. Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at fartøjerne sender de korrekte
PGN-data (PGN 129808, DSC-opkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på DSC-listen (side 97).
Visning af en positionsrapport
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gense.
4. Vælg Næste side eller Forrige side for at skifte mellem detaljer for positionsrapporten og et navigationskort,
der markerer positionen.
Opkald til et sporet fartøj
Se "Sådan foretager du et individuelt rutineopkald" (side 100).
Navigering til et sporet fartøj
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gennemse > Naviger til.
4. Vælg Go To eller Lav rute til (side 31).
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gennemse > Næste side > Opret waypoint.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gennemse > Rediger.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. Angiv navnet på fartøjet. Vælg Udført.
• Vælg Symbol, og vælg et nyt symbol. Vælg Udført.
• Vælg Bemærkning. Indtast kommentar. Vælg Udført.
• Vælg Spor > Vis for at få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer fartøjets position.
• Vælg Stilinje. Vælg en farve til stilinjen.
Sletning af et positionsrapportopkald
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gennemse > Ryd rapport.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
99
Digital Selective Calling
Fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på navigationskortet, fiskekortet, Mariner’s Eye 3D-kortvisning og Radar
Overlay. Som standard vises en sort prik ➊ for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj, og et symbol
med et blåt flag ➋ angiver fartøjets senest rapporterede position. Der vises også en sort linje ➌, der angiver
fartøjets sti.
Du skal aktivere indstillingen DSC-stier for at få vist stier for sporede fartøjer (side 100).
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
➋
➊
➌
Fartøjssti på navigationskortet
Visning og indstilling af varigheden af stier for alle sporede fartøjer
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > DSC > DSC-stier.
Vælg antallet af timer, hvor sporede fartøjer skal vises på kortet eller 3D-kortvisningen.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du benytte
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald. Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra
din plotter, kan du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på (side 100). Radioen sender denne forespørgsel
sammen med dit opkald.
Valg af en DSC-kanal
Bemærk: Valget af en DSC-kanal er begrænset til de kanaler, der er tilgængelige i alle frekvensbånd: 6, 8, 9,
10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77. Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal, anvender
plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du ringer ved brug af en anden kanal.
1.
2.
3.
4.
På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
Vælg Gennemse > Opkald med radio > Kanal.
Vælg en kanal.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke
radioen er kodet med et MMSI-nummer.
100
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Digital Selective Calling
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3. Vælg Gennemse > Opkald med radio > Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
4. Vælg Opkald på Garmin VHF-radioen.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du benytte
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald til et AIS-mål. Inden du starter opkaldet,
kan du vælge en anden DSC-kanal end standardkanalen, kanal 72 (side 100).
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 4000-serien skal du bruge Vippeknappen til at vælge et AIS-mål
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på et AIS-mål .
4. Vælg AIS-fartøj > Opkald med radio > Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5. Vælg Opkald på Garmin VHF-radioen.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
.
101
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Specifikation
Størrelse
Vægt
Display
Kabinet
Temp. område
Sikkerheds­
afstand for
kompas
Enheder
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Alle modeller
Mål
7" H × 11,2" B × 4,2" D (176,9 × 284,4 × 106 mm)
8,9" H × 13.4" B × 4,13" D (226,9 × 340,4 × 105,1 mm)
9,5" H × 14,8" B × 4,13" D (240,5 × 375 × 105,1 mm)
6,8" H × 10,1" B × 4,17" D (173,5 × 256 × 105,9 mm)
9,47" H × 13" B × 4,7" D (240,5 × 330 × 119,2 mm)
11,65" H × 15,55" B × 5,66" D (295,8 × 394,9 × 143,8 mm)
6 lb. (2,7 kg)
8 lb. (3,5 kg)
10 lb. (4,5 kg)
6 lb. (2,7 kg)
9 lb. (4,3 kg)
12 lb. (5,4 kg)
5,17" H × 6,85" B (131,4 × 174 mm)
6,35" H × 8,43" B (161,4 × 214,2 mm)
7,3" H × 9,7" B (184,3 × 245,8 mm)
5" H × 6,73" B (128,2 × 170,9 mm)
7,11" H × 9,3" B (180,49 × 235,97 mm)
8,98" H × 11,97" B (228,1 × 304,1 mm)
Fuldt tætnet, robust plast- og aluminiumlegering, vandtæt iht. standarden
IEC 60529-IPX-7
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
31,5 tommer (80 cm)
Alle modeller
GPSMAP 4008, 4208,
5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210 39,4 tommer (1 m)
GPSMAP 4012, 4212, 39,4 tommer (1 m)
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215 15,8 tommer (40 cm)
– Lamperne i produktet kan indeholde kviksølv og skal genbruges eller bortskaffes i henhold til gældende
Hg lovgivning. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå til: www.garmin.com/aboutGarmin/environment
/disposal.jsp.
Strøm
Specifikation
Kilde
Brug
Enheder
Alle modeller
GPSMAP 4008, 4208, 5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210, 4012, 4212,
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Sikring
Alle modeller
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN) Alle modeller
NMEA 2000-forbrug
Alle modeller
102
Mål
10─35 V DC
35 W maks. ved 10 volt DC
40 W maks. ved 10 volt DC
60 W maks. ved 10 volt DC
7,5 A, 42 V hurtigvirkende
2
75 mA maksimum
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Appendiks
Kalibrering af berøringsskærmen på GPSMAP 5000-enheder
GPSMAP 5000-plotterens berøringsskærm kræver normalt ikke kalibrering. Hvis knapperne ikke fungerer, som de
skal, kan du bruge følgende procedure til at kalibrere skærmen.
1. Når plotteren er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen.
Advarselsskærmen vises.
2. Tryk et vilkårligt sted på den sorte del af skærmen i ca. 15 sekunder, indtil kalibreringsskærmen vises.
3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil "Kalibrering udført" vises.
4. Tryk på OK.
Screenshots
Bemærk: Hvis du vil tage screenshots ved hjælp af en GPSMAP 5008, 5208, 5012, 5212 eller 5215, skal du
bruge den trådløse Garmin RF-fjernbetjening.
Du kan tage et screenshot af et hvilket som helst skærmbillede, der vises på plotteren, som en bitmap-fil (.BMP) og
overføre filen til din computer.
Gem screenshots
1.
2.
3.
4.
Indsæt et hukommelseskort i datakortstikket på forsiden af plotteren.
Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Gem screenshot > Til.
Gå til det skærmbillede, du vil gemme.
Tag et screenshot:
• For GPSMAP 4000-serien skal du trykke på knappen HOME (Hjem) i mindst seks sekunder.
• For GPSMAP 5000-serien skal du trykke på knappen HOME (Hjem) på den trådløse Garmin RFfjernbetjening og holde den nede i mindst seks sekunder.
Vinduet Screenshot optaget vises.
5. Vælg OK.
Kopiering af screenshots til en computer
1. Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en datakortlæser, der er sluttet til en computer.
2. Fuldfør en handling:
• I Windows® skal du klikke på Start > Denne computer > Secure Digital-lagerenhed > Garmin > scrn.
• I Apple OS X skal du åbne hukommelseskortikonet øverst på skrivebordet og derefter åbne Garmin > scrn.
3. Kopier en .BMP-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig placering på computeren.
Visning af GPS-satellitpositioner
Du kan få vist den relative position af GPS-satellitter på himlen.
Vælg Opsætning > System > GPS på skærmen Hjem.
Systeminformation
Visning af systeminformation
Se "Visning af systeminformation" (side 3).
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Hændelseslog på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
103
Appendiks
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra Garminproduktsupport kan bede dig om at bruge denne information til at hente data om marinenetværket.
1. Indsæt et hukommelseskort i datakortstikket på plotteren.
2. Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Garmin-enheder > Gem på kassette.
3. Fjern hukommelseskortet.
Gendannelse af plotterens fabriksindstillinger
Bemærk: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har indtastet.
1. Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Fabriksindstillinger > Nulstil på skærmen Hjem.
2. Vælg Ja.
Kommunikation med trådløse enheder
Tilslutning af en trådløs enhed
Du kan tillade trådløse enheder, som f.eks. en fjernbetjening eller en optisk mus, at kommunikere med plotteren.
Vælg Opsætning > Kommunikation > Trådløse enheder > Nye forbindelser > Ja på skærmen Hjem.
Frakobling af en trådløs enhed
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > Trådløse enheder på skærmen Hjem.
2. Vælg en trådløs enhed.
3. Vælg Afbryd.
Garmin Marine Network
Garmin Marine Network lader dig hurtigt og nemt dele data fra eksterne Garmin-enheder mellem Garmin-plottere.
Du kan tilslutte en GPSMAP 4000/5000-plotter til et Garmin Marine Network for at modtage data fra og dele data
med andre Marine Network-kompatible enheder og plottere.
Overførsel af data via Garmin Marine Network
Se "Styring af plotterdata" (side 60).
Konfiguration af netværksenheder
Se "Konfiguration af netværksenhed" (side 62).
NMEA 0183 og NMEA 2000
En GPSMAP 4000/5000-plotter kan modtage data både fra NMEA 0183-kompatible enheder og visse
NMEA 2000-enheder, der er tilsluttet et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd.
NMEA 0183
Det NMEA 0183-datakabel, der leveres med GPSMAP 4000/5000-plottere, understøtter standard-NMEA 0183,
som anvendes til at tilslutte forskellige NMEA 0183-kompatible enheder, såsom VHF-radioer, NMEA-instrumenter,
autopiloter, vindsensorer eller kurssensorer.
GPSMAP 4000/5000-plottere kan modtage data fra op til fire NMEA 0183-kompatible enheder og sende GPS-data
til op til seks NMEA 0183-kompatible enheder.
Du kan se, hvordan du slutter en GPSMAP 4000/5000-plotter til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder i
Installationsvejledningen til GPSMAP 4000/5000-serien.
104
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Appendiks
Godkendte NMEA 0183-sætninger
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE og Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og ekkolods-NMEA 0183-input med support for DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) samt VHW-sætninger (vandtemperatur, hastighed og kurs).
Konfiguration af NMEA 0183-outputsætninger
Du kan konfigurere, hvordan plotteren ser NMEA 0183-outputsætninger.
1.
2.
3.
4.
På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Outputsætninger.
Vælg en indstilling: Ekkolod, Rute, System eller Garmin.
Vælg en eller flere NMEA 0183-outputsætninger.
Gentag trin 2 og 3 for at konfigurere yderligere indstillinger.
Indstilling af kommunikationsformat til hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere det input-/outputformat for hver port, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne
NMEA-enheder, en computer eller andre enheder fra Garmin.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Porttyper på skærmen Hjem.
2. Vælg en input- eller outputport.
3. Vælg et input-/outputformat:
• Vælg NMEA Standard for at understøtte input eller output fra standarddata fra NMEA 0183, DSC og
ekkolod NMEA-inputsupport til DPT-, MTW- og VHW-sætninger.
• Vælg NMEA High Speed for at understøtte input eller output fra 0183-standarddata til de fleste AISmodtagere.
• Vælg Garmin for at understøtte input eller output fra Garmins navnebeskyttede data til kommunikation med
software fra Garmin.
4. Gentag trin 3 for at konfigurere yderligere input-/outputporte.
Indstilling af decimalpræcision til NMEA 0183-output
Du kan justere antallet af cifre til højre for kommaet mhp. sending af NMEA 0183-output.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Pos. nøjagtighed.
2. Vælg To cifre, Tre cifre eller Fire cifre.
Indstilling af decimalpræcision til output for NMEA 0183 Cross Track-fejl (XTE)
Du kan justere antallet af cifre til højre for kommaet mhp. sending af NMEA 0183 XTE-output.
1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > XTE præcision.
2. Vælg To cifre eller Tre cifre.
Konfiguration af Waypoint ID
Du kan konfigurere, hvordan plotteren angiver waypoint-navne.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Waypoint ID'er på skærmen Hjem.
2. Vælg Navne eller Tal.
Nulstilling af standardkommunikationsindstillingerne for NMEA 0183
Du kan nulstille NMEA 0183-indstillingerne til deres standardværdier.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Standarder > OK på skærmen Hjem.
Visning af diagnostiske oplysninger for NMEA 0183
Skærmbilledet NMEA 0183 diagnostisk er et fejlfindingsværktøj, der bruges af installatører til at bekræfte,
at NMEA 0183-data sendes på tværs af systemet.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Diagnostik på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
105
Appendiks
NMEA 2000
GPSMAP 4000/5000-plottere er NMEA 2000-certificerede og kan modtage data fra et NMEA 2000-netværk, der er
installeret på båden, for at få vist specifikke oplysninger som f.eks. dybde, hastighed, vandtemperatur, vindhastighed
og -retning samt motordata.
Du kan også navngive motorer og tanke, så du kan identificere deres placering på fartøjet.
Du kan se, hvordan du slutter en GPSMAP 4000/5000-plotter til et eksisterende NMEA 2000-netværk, samt
hvordan du får vist en liste over understøttede NMEA 2000 PGN-numre under Installationsvejledningen til
GPSMAP 4000/5000-serien.
Visning af en liste over NMEA 2000-netværksenheder
Du kan se de enheder, der er sluttet til NMEA 2000-netværket.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning >Enhedsliste på skærmen Hjem.
2. Vælg en enhed for at få en liste over muligheder.
Registrering af motorer med tal
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift motoretiketter >
Brug numre på skærmen Hjem.
Registrering af motorer med navne
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift motoretiketter >
Vælg navne på skærmen Hjem.
2. Vælg den motor, der skal navngives.
3. Vælg motorens placering: Bagbord, Center, Styrbord, For eller Agter.
4. Vælg den etiket, der skal bruges til motoren.
5. Gentag trin 2-4 for evt. at mærke flere motorer, og vælg derefter Udført.
Registrering af tanke med tal
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift tanketiketter på
skærmen Hjem.
2. Vælg den tanktype, der skal registreres.
3. Vælg Brug numre.
Registrering af tanke med navne
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift tanketiketter på
skærmen Hjem.
2. Vælg den tanktype, der skal registreres.
3. Vælg Vælg navne.
4. Vælg en tank.
5. Vælg tankens placering: Bagbord, Center, Styrbord, For eller Agter.
6. Vælg den etiket, der skal bruges til tanken.
7. Gentag trin 4-6 for at mærke evt. yderligere tanke, og vælg derefter Udført.
106
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Appendiks
Valg af en foretrukken datakilde
Hvis mere end én datakilde er tilgængelig, kan du vælge den datakilde, du vil bruge.
1.
2.
3.
4.
Vælg Opsætning > Kommunikation > Foretrukne kilder på skærmen Hjem.
Vælg en datatype.
Vælg Skift kilde.
Vælg en datakilde.
Overførsel af NMEA 0183-data via et NMEA 2000-netværk
Du kan aktivere, konfigurere eller deaktivere bridging af output. Bridging af output opstår, når en plotter tager de
NMEA 0183-data, den modtager fra en hvilken som helst kilde, formaterer dem til NMEA 2000-data og derefter
sender dem via NMEA 2000-bussen.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Bridging af output på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at aktivere bridging af output fra plotteren.
• Vælg Auto, hvis plotterne på NMEA 2000-netværket skal kunne forhandle med hinanden om, hvilken plotter
der skal udføre denne funktion. Kun én plotter på NMEA 2000-netværket kan bridge NMEA 0183-data via
NMEA 2000-bussen på én gang.
Alle GPSMAP 4000- og 5000-enheder er NMEA 2000-certificerede.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
1. Gå til my.garmin.com.
2. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt til Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for
at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele
af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen, skal du gå til
www8.garmin.com/compliance.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne
enhed ("softwaren") i binær udførbar form ved normal betjening af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens
struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er stillet til rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer,
at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres
eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du
accepterer ikke at eksportere eller geneksportere softwaren til noget land i strid med den amerikanske lovgivning for
eksportkontrol eller lovgivningen for eksportkontrol i noget andet relevant land.
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
107
Indeks
Indeks
A
afstand til kystlinje 53
AIS
radar 70
SART 18
sporing 15, 101
trusler 18, 69
aktive spor
følge tilbage 37
gemme 37
rydde 38
alarmer
anker vagt 59
ankomst 59
dybt vand 94
ekkolod 93, 94
enhedsspænding 60
fisk 95
GPS-nøjagtighed 60
kollision 15, 17, 69
kursafvigelse 60
lavt vand 94
navigation 59
system 60
total brændstof om bord 60
ur 60
vandtemperatur 94
alarmzone 67
andre fartøjer
AIS 58, 69
beregnet kurs 58, 70, 84
MARPA 58, 69
stier 58, 70, 84, 99
animeret, strømforhold og tidevand 10,
26
anker alarm 59
ankomst alarm 59
antenne
rotationshastighed 83
størrelse 83
arbejdsmaksimum 47
arbejdsminimum 47
Auto guidning
afstand til kystlinje 53
BlueChart g2 Vision 26
linje 53
navigation 6
autopilot 38
B
baggrundsbelysning 2
bagpanel 1
berøringsskærm 103
billeder 26
BlueChart g2 Vision
datakort 21
Fish Eye 3D 23
kortomrids 13
kortsymboler 6
luftfotos 13
Mariner’s Eye 3D 22
108
POI’er 26
brændstof datafelt 57, 81
brændstofkapacitet 59
brændstofmålere
brændstoføkonomi 49
kombinationsskærm 29
konfigurere 47
statusalarmer 47
synkronisere med brændstof 49
vise 49
brændstof om bord 60
bund
sporing 91
whiteline 93
farveskala 94
frekvenser 91
gain 89
ikke-bundfaste mål 93
kegle 24
overfladestøj 92
rullehastighed 90
støj 92
udseende 89
visninger 87
whiteline 93
emneinformationer 8, 9
enheds-id-nummer 3
enhedsspænding alarm 60
C
chirp 91
clutter
FTC 75, 78, 79
hav 75, 77
krydstale 75
radartype 75
regn 75, 78, 79
standardindstillinger 76
cruising datafelt 56, 80
F
fabriksindstillinger 2, 104
farefarver 22
farlig dybde 12
fartøjsstier
varighed 100
vise 100
farveskala
ekkolod 94
radar 82
farvevalg 3
Find 39
Fish Eye 3D
datafelter 56
ekkolodskegle 24
emneinformationer 8, 9
ikke-bundfaste mål 24
spor 24
fiskealarm 95
fiskekort
AIS 18
datafelter 56
emneinformationer 8, 9
kortretning 10
kurslinje 11
MARPA 18
navigation 6
navigationssymboler 13, 24
oversigtskort 7
panorere 6
Radar Overlay 21, 74
roser 14
satellitbilleder 11, 25
strømforhold 10
tidevandsstationer 9
verdenskort 11
zoomdetalje 11
fiskeri datafelt 57, 81
foretrukken datakilde 107
forpanel 1
forskydning
stævn på båd 83
forskydning på bådens stævn 83
fotopunkter 13, 86
FTC 75, 78, 79
funktionstaster iii
fyrvinkler 13
D
data
kopiere 60
sikkerhedskopi 62
datafelter
brændstof 57, 81
cruising 56, 80
fiskeri 57, 81
kompastape 58, 82
navigation 56
radar 80
sejler 57, 81
datafeltet sejler 57, 81
datahåndtering 60
datakort 3
BlueChart g2 Vision 21
destinationer 31
Find 31
navigationskort 31
navigere til 40
vælge 31
digital selective calling
aktivere 97
kanaler 100
kontakter 98
dybdevisning 12
dybvands alarm 94
E
EBL
måle 71
vise 70
ekkolod
alarmer 93, 94
a-scope 92, 93
datafelter 93
dybdelinje 91, 92
dybdeskala 89
farve-gain 94
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Indeks
G
gain
ekkolod 89
radar 75
radartype 75
sidesløjfer 77
standardindstilling 76
store objekter 76
Garmin Marine Network 62
geografisk nord 54
Go To 31, 39
GPS
nøjagtigheds alarm 60
signaler 2
grafer
atmosfærisk tryk 46
dybde 46
konfigurere 45
lufttemperatur 46
omgivelsesdata 44
vandtemperatur 46
vindhastighed 45
vindvinkel 46
Guide til 32, 39
H
hændelseslog 83
hastighedsdata 45, 52
hukommelseskort 3, 61
I
IALA-symboler 13, 85
ID-nummer 3
ikke-bundfaste mål 24, 87, 91, 93,
95, 96
indstillinger
afstand til kystlinje 53
AIS 16
anker vagt 59
ankomst 59
antennestørrelse 83
a-scope 92, 93
Auto guidning 53
baggrundsbelysning 2
beregnet kurs 16, 70, 84
billeder 25
bipper 52
brændstof datafelt 57, 81
brændstofkapacitet 59
crosstalk 80
cruising datafelt 56, 80
datafelter 56, 93
datafeltet sejler 57, 81
detalje 11, 85
detaljer 16, 70, 84
drejningsovergang 52
DSC 97
dybdeenheder 55
dybdelinje 91, 92
dybt vand 94
ekkolodskegle 24
enheder for afstand 55
enhedsspænding 60
farefarver 22
fartenheder 55
fart fremad 82
fartkilder 45, 52
farveskala 82, 94
farvevalg 3
fiskealarm 95
fiskeri datafelt 57, 81
fiskesymboler 24, 93
foretrukne kilder 107
forhøjningsenheder 55
fotopunkter 13, 86
frekvens 91
FTC 78
fyrvinkler 13, 86
gain 76, 89
gemme screenshot 103
GPS 103
GPS-nøjagtighed 60
interval 38
justere fart gennem vandet 59
kollisionsalarm 17, 69
køl offset 95
kompasbånd datafelt 58
kompastape 81
kortdatum 54
kortomrids 13, 86
korttype 74
kurs 54
kursafvigelse 60
kurslinje 11, 82, 85
lavt vand 94
marine network 62
navigationsdatafelt 56, 80
navigationslinjer 82
navigationssymbol-str. 85
nav.sym-type 85
NMEA 0183-opsætning 104
NMEA 2000-enhedsliste 106
NMEA 2000-opsætning 106
område 89
områderinge 19, 82
optagemetode 38
output bridging 107
outputsætninger 105
overfladeradar 20
overfladestøj 92
oversigtskort 7, 85
POI’er til lands 13, 86
porttyper 105
positionsformat 54
pos. nøjagtighed 105
regn-clutter 78
retning 10, 82
ringe 82
roser 14
rotationshastighed 83
rullehastighed 90
rumfangsenheder 55
rutebredde 20
ruteetiketter 52
send-ikke-zone 83
servicepunkter 13
sikker dybde 23, 53
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
sikkerhedsregulering 12
sikker højde 53
simulator 51
sø-clutter 77
sommertid 54
sporfarve 37
spotdybder 12, 85
stævn på båd 83
standbytid 67
symboler 13
systemenheder 55
tænd automatisk 52
temperaturenheder 55
temp. offset 96
tid 54
tidevand/strømforhold 25
tidsformat 54
tidszone 54
total brændstof om bord 60
trådløse enheder 104
trykenheder 55
type 22
ur 60
vandtemperatur 94
verdenskort 11
vis 24
vise VRM/EBL 70
visningsområde 16, 70, 84
waypoint-id’er 105
whiteline 93
zoom 89
instrumentering data
kombinationer 29
navigere igennem 29
interferens fra store objekter 76
K
kollisionsalarm 15, 17, 69
køl offset 95
kombinationer
datafelter 28
fokusskærm 29
funktioner 27
instrumentering data 29
layout 27
tilpasning 27
vælge 27
kombinationer datafelter
fjerne 28
redigere 29
tilføje 28
kompasbånd datafelt 58, 82
kompasroser 14
konturkortversion 3
koordinatsystemer 54
kort
detaljer 13
fiskeri 21
navigation 5
omrids 13
symboler 6, 13, 85
krydstale 75, 80
kurs 82
kursafvigelsesalarm 60
109
Indeks
kurslinje 11, 82, 85
kursreference 54
L
landbaserede POI’er 13, 86
Lav rute til 31, 39
lavt vand, alarm 94
luftfotos 21, 26
M
magnetisk kurs 10, 82
magnetisk variation 54
måleenheder 55
målere
analog 48
brændstof 49
digital 48
grænser 47
maksimum 47
motor 47
statusalarmer 47
trip 49
type 48
mand over bord 4, 33
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
datafelter 56
emneinformationer 8, 9
farefarver 22
MARPA 18
områderinge 19
overfladeradar 20
rutebredde 20
satellitbilleder 22
sikker dybde 23
marineservice 13, 31, 39
MARPA
sporet objekt 69
sporing 68
tilstanden Vagt 66
trusler 18, 69
motormålere 47
kombinationsskærme 29
konfigurere 47
navigere igennem skærme 47
statusalarmer 47
N
navigationsalarmer 59
navigationsdatafelt 56
navigationskort
AIS 18
datafelter 56
dybdevisning 12
emneinformationer 8, 9
farlig dybde 12
fartøjsstier 99
fotopunkter 13
fyrvinkler 13
kortomrids 13
kurslinje 11
landbaserede POI’er 13
luftfotos 26
marineservicepunkter 13
MARPA 18
110
navigationssymboler 13
panorere 6
Radar Overlay 21, 74
retning 10
roser 14
satellitbilleder 11
verdenskort 11
zoom 5
zoomdetalje 11
navigationslinjer 82
navigationssymboler 13, 24, 85
NMEA 0183 104
NMEA 2000 106
NOAA-symboler 13, 85
nødopkald 98
nordlig kurs 10, 82
nulstille 104
numerisk tastatur 1
send-ikke-zone 83
skærmen overlay 73
støjundertrykkelse 75
synsfelt 82
tidsbestemt sending 66
tilstanden Dobbelt rækkevidde 66
tilstanden Havn 65
tilstanden Offshore 65
tilstanden Vagt 66
typer 64, 75
visningstilstande 64
zoomskala 63
Radar Overlay
kort 21, 73, 74
spor 84
vise 73
waypoints 84
zoom 73
regn-clutter 75, 78
relativ vind 57, 81
roser 14
rutebredde 20
ruter 31
aktuel position 34
drej 33, 35, 52
etikettype 52
Find 31
kopiere 61
navigation 34, 40, 72
navigere frem 41, 72
navigere parallelt med 41, 72
navigere tilbage 41, 72
oprette 34, 35
radar 72
redigere 36
slette 36
undgå waypoint 36
vise liste over 36
waypoints 35
O
områderinge 19, 82
områdetaster 5
omvej
køl 95
vandtemperatur 96
overfladeradar 20
oversigtskort 7, 85
P
panorere
kort 6
oversigtskort 7, 85
pc-data 50
Perspektiv 3D
AIS 18
datafelter 56
emneinformationer 8, 9
MARPA 18
områderinge 19
overfladeradar 20
rutebredde 20
POI-data 13, 21, 26, 86
positionsformat 54
positionsrapport 99
positionssporing 99
produktregistrering 107
R
radar
AIS 70
antennes rotationshastighed 83
antennestørrelse 83
clutter 75
cruising tilstand 64
farveskala 82
fast time constant 78, 79
forskydning på bådens stævn 83
gain 75
kurslinje 82
navigationslinjer 82
område 63, 75
områderinge 82
optimere visning 74
retning 82
sende 63
S
sand vind 57, 81
SART 18
satellitbilleder 21, 22, 25
satellitsignaler 2
SD-kortstik 1, 3
sende radar 63
send-ikke-zone 83
settings
backlight 2
sidesløjfe-interferens 77
sikker dybde 23, 53
sikker højde 53
sikkert digitalt kort 3
sikker zone kollisionsalarm 17, 69
simulatortilstand 51
skærmen hjem 4
skalamaksimum 47
skalaminimum 47
sø-clutter 75, 77
softwareversion 3
sommertid 54
specifikationer 102
split frekvens-visning 87
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Indeks
split zoom-visning 87, 88
spor
aktive 37
Find 31
gemme 37
gemme som rute 37
kopiere 61
liste 37
navigation 41
Radar Overlay 84
redigere 37
redigere/slette 24
registrere 38
slette 37
vise 36
sporing 68
sporlog
hukommelse 38
interval 38
spotdybder 12, 85
sprog 2, 52
støjundertrykkelse 75
strømforholdsstationer
indikatorer 10, 26
nærliggende 43
rapporter 43
symboler 6, 13, 85
systeminformation 103
T
tænd/sluk-knap 1
taster
blød iii, 1
område 1, 5, 19
temperaturdata 88
tid
display 54
format 54
zone 54
tidevandsstationer
indikatorer 10, 26
nærliggende 42
tidsbestemt sending 66
tidsvarierende gain 91
tilføje drej 34
tilstanden Cruising 64
tilstanden Dobbelt rækkevidde 66
tilstanden Havn 65
tilstanden Offshore 65
total brændstof om bord-alarm 60
transduceropsætning 91, 96
turmålere 49
TVG 91
vandtemperaturlog 88
vandtemperatur offset 96
VHF-radio
DSC-kanal 100
individuelle rutineopkald 100
nødopkald 98
opkald til et AIS-mål 101
video
kilde 50
konfigurere 50
vise 50
vindhastighed graf 45
vindvinkel graf 46
vind VMG 58
visning på fuld skærm 87
VRM
justere 71
måle 71
vise 70
W
waypoints
aktuel position 32
etiketter 84
Find 31
flytte 33
kopiere 61
liste over 33
mand over bord 33
navigere til 40
oprette 8, 72
radar 72
redigere 33
slette 33
sporet fartøj 99
undgå på rute 36
waypoints[]
ekkolod 88
waypoint VMG 58
Z
zoom 5, 19, 26, 85
ekkolod 89
zoomskala 63
U
ur alarm 60
V
vagt tilstand
alarmzone 67
MARPA 66
tidsbestemt sending 66
vand
fart 59
vandtemperatur alarm 94
Brugervejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
111
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Oktober 2011
Delnummer 190-01077-36 Rev. C
Tryk i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising