Garmin | GPSMAP 4010 | User manual | Garmin GPSMAP 4010 brukerveiledning

Garmin GPSMAP 4010 brukerveiledning
GPSMAP 4000- og
5000-serien
®
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,
distribueres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin
gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning,
og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene,
registrert i USA og andre land. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ og UltraScroll™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for
National Maritime Electronics Association. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. XM® og XM WX
Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Introduksjon
Introduksjon
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om følgende produkter:
•
•
•
•
•
•
GPSMAP® 4008
GPSMAP 4010
GPSMAP 4012
GPSMAP 5008
GPSMAP 5012
GPSMAP 5015
Tips og snarveier
•
•
•
•
Trykk på Hjem fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
Trykk på Meny fra et hvilket som helst hovedskjermbilde for å få tilgang til flere innstillinger.
Velg av/på-knappen for å justere visningsinnstillingene for baklyset og fargemodusen.
Hold nede av/på-knappen for å slå kartplotteren av eller på.
Standarder i brukerveiledningen
•
•
•
•
Når du får beskjed om å velge et element:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien trykker du påskjermtasten langs høyre side av skjermen.
◦◦ For GPSMAP 5000-serien bruker du fingeren til å trykke på det elementet på skjermen.
Når du får beskjed om å velge en posisjon på en navigasjons-, vær-, radar- eller ekkoloddskjerm:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon ved hjelp av markøren ( ).
◦◦ For GPSMAP 5000-serien må du trykke på kartet for å velge posisjonen ved hjelp av markøren ( ).
Når du får beskjed om å skrive inn tekst eller tall:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
◦◦ For GPSMAP 5000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
Piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i rekkefølge. Hvis du for eksempel ser Velg Kart >
Navigasjonskart, velger du Kart og deretter Navigasjonskart.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
iii
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Introduksjon....................................................iii
Veipunkter og ruter på radarskjermen..................... 72
Om radaroverlegget................................................ 73
Optimalisere radarvisningen.................................... 74
Radarvisningsutseende........................................... 80
Utseende på radaroverleggsvisning........................ 84
Komme i gang..................................................1
Ekkolodd........................................................87
Tips og snarveier.......................................................iii
Standarder i brukerveiledningen...............................iii
Front- og bakpaneler................................................. 1
Skru på kartplotteren................................................. 2
Skru av kartplotteren................................................. 2
Førstegangsinnstillinger for kartplotter...................... 2
Innhenting av GPS-satellittsignal.............................. 2
Justere baklyset........................................................ 2
Endre fargemodusen................................................. 3
Sette inn og fjerne data- og minnekort...................... 3
Vise systeminformasjon............................................. 3
Om skjermbildet Hjem............................................... 4
Ekkoloddvisninger................................................... 87
Vanntemperaturlogg................................................ 88
Veipunkter på ekkoloddskjermen............................ 88
Innstillinger for ekkoloddskjermen........................... 89
Frekvenser.............................................................. 91
Ekkoloddskjermens utseende................................. 92
Ekkoloddalarmer..................................................... 94
Svingerkonfigurasjon............................................... 95
Kart- og 3D-kartvisninger...............................5
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio.................. 97
Slå på DSC.............................................................. 97
Om DSC-listen......................................................... 97
Innkommende nødanrop......................................... 98
Mann over bord-nødanrop startet fra
en VHF-radio........................................................ 98
Mann over bord-nødanrop startet
fra kartplotteren.................................................... 98
Posisjonssporing..................................................... 99
Individuelle rutineanrop......................................... 100
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål....... 101
Navigasjonskart......................................................... 5
Automatisk identifikasjonssystem............................ 15
Perspective 3D........................................................ 19
Radaroverlegg......................................................... 21
BlueChart g2 Vision................................................. 21
Mariner’s Eye 3D..................................................... 22
Fish Eye 3D............................................................. 23
Fiskekart.................................................................. 24
Vise atellittbilder på navigasjonskartet.................... 25
Vise luftfotografier av landemerker.......................... 26
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm.......... 26
Detaljerte data om veier og punkter av interesse
(POI)..................................................................... 26
Autoveiledning......................................................... 26
Kombinasjoner..............................................27
Om skjermbildet Kombinasjoner............................. 27
Konfigurasjon av skjermbildet Kombinasjoner........ 27
Navigasjon.....................................................31
Grunnleggende spørsmål om navigasjon................ 31
Navigasjon med kartplotter...................................... 31
Veipunkter............................................................... 32
Ruter........................................................................ 33
Spor......................................................................... 36
Navigere med en Garmin-autopilot......................... 38
Digital Selective Calling (digitalt selektivt
anrop).............................................................97
Tillegg...........................................................102
Spesifikasjoner...................................................... 102
Kalibrere berøringsskjermen for GPSMAP 5000serien.................................................................. 103
Skjermdumper....................................................... 103
Vise GPS-satellittposisjoner.................................. 103
Systeminformasjon................................................ 103
NMEA 0183 og NMEA 2000.................................. 104
Registrere enheten................................................ 107
Kontakte Garmins produktsupport......................... 107
Samsvarserklæring............................................... 107
Lisensavtale for programvare................................ 107
Indeks...........................................................108
Hvor skal du?.................................................39
Maritime tjenester som bestemmelsessteder.......... 39
Almanakk-, miljø- og om bord-data.............42
Almanakkdata.......................................................... 42
Omgivelsesdata....................................................... 44
Om bord-data.......................................................... 47
Konfigurasjon av enheten............................51
Spørsmål om grunnleggende konfigurasjon av
enheten................................................................. 51
Simulatormodus...................................................... 51
Skjermkonfigurasjon................................................ 52
Navigasjonsinnstillinger........................................... 52
Informasjon om båten.............................................. 59
Alarmer.................................................................... 59
Håndtering av kartplotterdata.................................. 60
Konfigurasjon av enhet i nettverk............................ 62
Radar..............................................................63
Radarsignaler.......................................................... 63
Radarvisningsmodi.................................................. 64
Objektbestemmelse (radar)..................................... 68
iv
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Komme i gang
Komme i gang
Front- og bakpaneler
➋
➊
➌
➍
➏
➎
➐
➑
GPSMAP 4012
➊
➋
➑
GPSMAP 5008
Element
Beskrivelse
➊
Av/på-knapp
➋
Automatisk baklyssensor
➌
Områdeknapper
➍
Vippebryter
➎
Skjermtaster
➏
Knappene MARK, SELECT, MENU og HOME
➐
Talltastatur (bare for 4012 og 4212)
➑
Spor for datakort
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
1
Komme i gang
➋
➌
➊
➍
Element
Beskrivelse
➊
Nettverkskontakter
➋
NMEA 2000-kontakt
➌
Strømkontakt
➍
Videokontakt
➎
NMEA 0183-kontakt
➎
Skru på kartplotteren
Velg
.
Skru av kartplotteren
Hold inne
.
Førstegangsinnstillinger for kartplotter
Første gang du slår på kartplotteren, må du konfigurere en rekke førstegangsinnstillinger. Du må også konfigurere disse
innstillingene når du har gjenopprettet de opprinnelige fabrikkinnstillingene (side 104). Du kan oppdatere hver enkelt
innstilling senere.
Konfigurere de opprinnelige innstillingene for kartplotteren
Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere førstegangsinnstillingene.
Innhenting av GPS-satellittsignal
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.
Når kartplotteren innhenter satellittsignaler, er linjene for signalstyrke øverst i skjermbildet Hjem grønne
.
Når kartplotteren mister satellittsignaler, forsvinner de grønne linjene
, og et blinkende spørsmålstegn vises
på båtikonet på kartskjermbildet.
Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, kan du gå til www.garmin.com/aboutGPS.
Justere baklyset
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Piper/display > Baklys > Baklys.
tips: Velg fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne skjermbildet for skjerm- og visningsinnstillinger.
2. Justere bakgrunnslyset:
• Velg Auto for å la kartplotteren justere bakgrunnsbelysningen automatisk, i forhold til lysforholdene rundt enheten.
• Velg Opp eller Ned for å justere baklyset manuelt.
2
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Komme i gang
Endre fargemodusen
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Piper/display > Baklys.
tips: Velg fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne skjermbildet for skjerm- og visningsinnstillinger.
2. Velg Fargemodus.
3. Velg Dagfarger, Nattfarger eller Automatisk.
Innstillingen Auto endrer automatisk fargene etter tiden på døgnet.
Sette inn og fjerne data- og minnekort
Du kan sette inn et valgfritt BlueChart® g2 Vision®-datakort for å vise høyoppløselige satellittbilder og luftfoto av
havner, havneområder, båthavner og andre punkter av interesse. Du kan sette inn tomme SD-minnekort for å overføre
data, for eksempel veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garmin-kartplotter eller en datamaskin (side 60).
Datakortsporet er plassert foran på kartplotteren.
•
•
Åpne dekselet foran sporet og sett inn datakortet (med etiketten ➊ vendt mot høyre for et vertikalt spor eller opp
for et horisontal spor) i sporet, og trykk ned kortet til det klikker på plass.
Trykk ned datakortet eller minnekortet i sporet på nytt for å løse ut kortet.
➊
Horisontalt SD-kortspor
➊
Vertikalt SD-kortspor
Vise systeminformasjon
Du kan vise programvareversjonen, basekartversjonen, ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt) og enhetens ID-nummer.
Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra kartdatainformasjon.
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Systeminformasjon.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
3
Komme i gang
Om skjermbildet Hjem
Bruk skjermbildet Hjem til å få tilgang til alle andre skjermbilder.
Merk: Alternativene i dette skjermbildet varierer med kartplottertype og eventuelle tilkoblede enheter.
Skjermbildet Hjem for GPSMAP 4000-serien
Menyelement
Kart
Ekkolodd
Kombinasjoner
Informasjon
Merk
Hvor skal du?
Radar
Vær
Konfigurer
Mann over bord
4
Skjermbildet Hjem for GPSMAP 5000-serien
Beskrivelse
Gir deg tilgang til navigasjonskartet, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, fiskekartet
og radaroverlegget (side 5).
Merk: Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et datakort for BlueChart
g2 Vision (side 21). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller
BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
Setter opp og formidler informasjon om ekkolodd (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en
Garmin-ekkoloddmodul) (side 87).
Setter opp en delt skjerm som viser kart, ekkolodd, radar, motor-og drivstoffinformasjon, samt video
på en skjerm som er delt i to eller tre felt (side 27).
Viser informasjon om tidevann, strømninger, stjernedata, brukerdata, andre båter, måleinstrumenter
og video (side 42).
Merker, redigerer eller sletter gjeldende posisjon som et veipunkt eller en MOB-posisjon
(mann over bord) (side 33).
Gir navigasjonsfunksjoner (side 39).
Setter opp og viser radar (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en maritim Garmin-radar)
(side 63).
(Bare Nord-Amerika) Setter opp og viser ulike værparametre, inkludert nedbør, værvarsel, fiske,
sjøforhold og sikt (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en værmodul og du har et XM®abonnement). Se XM WX Satellite Weather®- og XM Satellite Radio-tillegget (bare Nord-Amerika).
Gir deg muligheten til å vise og redigere innstillingene for kartplotteren og systemet (side 51).
Merker gjeldende posisjon som et veipunkt og setter en kurs tilbake til den merkede posisjonen
(side 33).
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Kart- og 3D-kartvisninger
Alle kartplottere i GPSMAP 4000- og 5000-serien har et grunnleggende bildekart. Kartplottere i GPSMAP 4208-, 4210-,
4212-, 5208-, 5212- og 5215-serien har detaljert innebygd BlueChart g2-offshorekartografi for amerikanske farvann.
Kart- og 3D-kartvisningene som er oppført nedenfor, er tilgjengelige på kartplotteren.
Merk: Kartvisningene for Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et datakort for
BlueChart g2 Vision (side 21). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller
BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
Retning
Navigasjonskart
Beskrivelse
Viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis
tilgjengelig. Dataene inkluderer navigasjonshjelpemidler, fyr, kabler, dybdeloddskudd, båthavner
og tidevannsstasjoner i en oversiktsvisning (side 5).
Viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel (side 19).
Viser båten ovenfra og bakfra, og er et detaljert, tredimensjonalt visuelt navigasjonshjelpemiddel
(side 22).
Gir en undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen (side 23).
Fjerner navigasjonsdata fra kartet, men viser bunnkonturer tydeligere, noe som er til hjelp i
dybdegjenkjenning (side 24).
Overlagrer radarinformasjon på navigasjonskartet eller på fiskekartet (side 73).
Perspective 3D
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Fiskekart
Radaroverlegg
Navigasjonskart
Bruk navigasjonskartet til å stake ut kursen, til å vise kartinformasjon og som navigasjonshjelpemiddel.
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
➍
➊
➎
➋
➏
➌
➐
Navigasjonskart med BlueChart g2 Vision-data
➊
Maritime tjenester
➎
Båten
➋
Synlig vrak
➏
Bøye
➌
Ikke synlig vrak
➐
Zoomskala
➍
Sjømerke
Zoome inn og ut på kartet
Zoomnivået angis av skalatallet nederst på navigasjonskartet (
på kartet.
•
•
). Linjen under skalatallet angir denne avstanden
For GPSMAP 4000-serien trykker du på områdeknappene (-/+) for å zoome inn og ut.
For GPSMAP 5000-serien trykker du på knappen
og
for å zoome inn og ut.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
5
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartsymboler
BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision-kart bruker grafiske symboler for å angi kartfunksjoner. Symbolene er i henhold
til standardene for amerikanske og internasjonale kart. Du kan også komme til å se andre vanlige symboler, blant annet
symbolene nedenfor.
Ikon
Beskrivelse
Strømstasjon
Informasjon
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde tilgjengelig
Andre vanlige kartfunksjoner er dybdekonturlinjer (dypt vann vises i hvitt), tidevannssoner, loddskudd (som vist på
originalutgaven av kartet i papirformat), navigasjonshjelpemidler og -symboler og hindringer og kabelområder.
Navigere til et punkt på et kart
 ADVARSEL:
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk kartinformasjon.
Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner
du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna
land, grunt vann og andre farer.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
Velg hvor du vil reise.
Velg Naviger til.
Velg et alternativ:
• Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen.
• Velg Rute til for å opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger (side 34).
• Velg Guide til for å bruke autoveiledningen (side 26).
6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi at
autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for
minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 53).
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
5.
Panorere navigasjons- eller fiskekartet
Du kan panorere bort fra din gjeldende posisjon til andre områder på navigasjonskartet, fiskekartet eller radaroverlegget.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart. Radaroverlegget er tilgjengelig når det er koblet til en kompatibel radar.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
6
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
3. Gjør ett av følgende:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren for å panorere kartet.
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på og drar navigasjonsskjermen for å panorere kartet.
Når du panorerer utenfor kanten av kartet, rulles skjermbildet fremover for å gi en fortløpende kartdekning.
Posisjonsikonet (
) viser den gjeldende posisjonen din. Hvis posisjonsikonet forlater kartet mens du panorerer,
vises det et lite vindu (nnsatt kart) til venstre på skjermen, slik at du kan følge med på den gjeldende posisjonen.
Markørens koordinatposisjon vises øverst til venstre på kartet, sammen med markørens avstand og peiling fra
gjeldende posisjon.
➊
➋
➌
➎
➍
➊
Markørkoordinater
➋
Pekeravstand og kurs fra gjeldende posisjon
➌
Markør
➍
Innsatt kart
➎
Panoreringsalternativer
4. Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen og returnere til gjeldende posisjon på skjermen.
Vise et innsatt kart
Du kan kontrollere om et innsatt kart vises på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 eller BlueChart g2 Vision,
eller ved å oppdatere til det nyeste innebygde kartet.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
Velg Meny > Kartoppsett > Innsatt kart.
Gjør ett av følgende:
• Velg På hvis du vil vise et innsatt kart hele tiden.
• Velg Av hvis du aldri vil vise et innsatt kart.
• Velg Automatisk hvis du vil vise et innsatt kart mens du panorerer, bare når posisjonsikonet (
er synlig på skjermen.
) ikke lenger
Konfigurere visningen av veipunktsymboler
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
3. Velg Meny > Veipunkter og spor > Veipunktvisning.
4. Velg et veipunktsymbol.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
7
Kart- og 3D-kartvisninger
5. Gjør ett av følgende:
• Velg Etikett for å vise navnet og symbolet.
• Velg Kommentar for å vise eventuelle kommentarer du har lagt til.
• Velg Symbol for å vise bare symbolet.
• Velg Skjul for å skjule symbolet.
Stille inn fargen på det aktive sporet
Se (side 37).
Vise eller skjule fargede spor
Du kan angi fargen på sporene (side 37) og deretter velge å vise eller skjule alle spor med denne fargen.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
Velg Meny > Veipunkter og spor > Sporvisning.
Velg fargen du vil vise eller skjule alle spor med.
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan vise informasjon om en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
3. Trykk på en posisjon eller et objekt.
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet. Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Se på for å vise detaljer om objekter i nærheten av markøren. (Se på vises ikke hvis markøren ikke er
i nærheten av et objekt. Hvis markøren er i nærheten av bare ett objekt, vises navnet på objektet.)
• Velg Naviger til for å navigere til den valgte posisjonen (side 6).
• Velg Opprett veipunkt for å merke et veipunkt ved markørposisjonen.
• Velg Beregn avstand for å vise avstanden og retningen til objektet i forhold til gjeldende posisjon. Informasjonen
vises øverst i venstre hjørne på skjermen. Velg Angi referanse for å måle fra en annen posisjon enn den gjeldende
posisjonen.
• Velg Informasjon for å vise informasjon om tidevann (side 42), strøm (side 43), stjerneinformasjon (side 44),
kartforklaringer eller lokale tjenester i nærheten av markøren.
• Velg Stopp peking for å fjerne pekeren fra skjermen. Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen og
returnere til gjeldende posisjon.
8
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise ekstra objektinformasjon
Du kan vise informasjon om kartdetaljer, veipunkter og kart på skjermen.
Merk: Mariner’s Eye 3D- og Fish Eye 3D-kartvisninger er bare tilgjengelige hvis du bruker et datakort for BlueChart
g2 Vision (side 21). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2,
eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg et objekt ➊.
➋
➊
4. Trykk på knappen med navnet på elementet for å vise informasjonen ➋.
Vise informasjon om tidevannsstasjon
Informasjon om tidevannsstasjoner vises på kartet med et ikon for tidevannsstasjon ( ). Du kan vise en detaljert graf
for en tidevannsstasjon som en hjelp til å forutse tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager (side 42).
Merk: Fiskekartet og ikoner for tidevannsstasjoner er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart
g2 Vision.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
3. Velg et ikon for tidevannsstasjon.
Informasjon om tidevannsretning ➊ og tidevannsnivå ➋ vises ved siden av ikonet.
➌
➋
➊
4. Gjør ett av følgende:
• Trykk på knappen med stasjonsnavnet ➌.
• Velg Se på hvis det er mer enn ett element i nærheten, og trykk på knappen med stasjonsnavnet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
9
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise og konfigurere tidevann og strømninger
Du kan vise informasjon om tidevann og strømninger på navigasjonskartet eller fiskekartet.
MERK: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Kartoppsett.
Velg Tidevann/strømninger.
Gjør ett av følgende:
• Velg På for å vise indikatorer for gjeldende stasjon og tidevannsstasjon på kartet, eller Av for å skjule indikatorer
for gjeldende stasjon og tidevannsstasjon.
• Velg Animert for å vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og animasjonsindikatorer for strømretning
på kartet (side 26).
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
Fra navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du vise detaljer om ulike typer
navigeringshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og hindringer. Se side 13 for å konfigurere utseendet på symboler
for navigasjonshjelpemidler.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision
(side 21). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg en navigasjonshjelp med markøren.
Det vises et alternativ som beskriver navigasjonshjelpemiddelet, for eksempel Sjømerke eller Fyr.
4. Velg navnet på navigasjonshjelpemiddelet (eller Se på og deretter navnet på navigasjonshjelpemiddelet) for å
vise detaljer om navigasjonshjelpemiddelet.
Utseende på navigasjonskart
Endre kartorienteringen
Du kan angi kartets perspektiv på navigasjonskartet eller fiskekartet.
MERK: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Kartoppsett.
Velg Kartutseende.
Velg Orientering.
Gjør ett av følgende:
• Velg Nord opp for å angi at nord skal vises øverst i kartvisningen.
• Velg Styrekurs opp for å angi at styrekursdata som er mottatt fra et kompass, skal vises øverst i kartvisningen
(også kalt den magnetiske styrekursen), eller for å bruke GPS-kursdata. Styrekurspilen vises vertikalt på skjermen.
• Velg Kurs opp for å angi at navigasjonsretningen alltid skal være opp på kartet.
10
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Endre kartets zoomdetaljer
Du kan justere mengden detaljer som vises på kartet, med ulike zoomnivåer, for navigasjonskartet eller fiskekartet.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny > Kartoppsett > Kartutseende > Detalj.
Velg et detaljnivå.
Velge et verdenskart
Du kan bruke et grunnleggende verdenskart eller et satellittbilde på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet og satelittbildet er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
Det grunnleggende verdenskartet er tilgjengelig på alle kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny > Kartoppsett > Kartutseende.
Gjør ett av følgende:
• Velg Verdenskart > Full for å vise satellittbildet på kartet.
• Velg Verdenskart > Grunnleggende for å vise grunnleggende kartdata på kartet.
Vise og konfigurere styrekurspilen
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Du kan konfigurere hvordan kurspilen skal vises
på navigasjonskartet, fiskekartet eller radaroverlegget.
Kurspil
MERK: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
Velg Meny.
Gjør ett av følgende:
• Velg Kartoppsett > Kartutseende på navigasjonskartet eller fiskekartet.
• Velg Oppsett > Kartoppsett på radaroverlegget.
5. Velg Styrekurspil > Visning.
6. Gjør ett av følgende:
• Velg Avstand > Endre distanse. Angi avstanden til enden av styrekurspilen. Velg Ferdig.
• Velg Tid > Endre tid. Angi hvor lang tid det tar å nå enden av styrekurspilen. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
11
Kart- og 3D-kartvisninger
Velge kurspilens kilde
Kilden til visningen av kurspilen på kartplotteren bestemmes av innstillingen for kilden til kurspilen, (Automatisk eller
GPS-st.kurs), og om kursinformasjonen er tilgjengelig fra et kompass.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvis det finnes tilgjengelig kursinformasjon fra et kompass, og retningskilden er satt til Auto, vil både kurspilen
og kjøretøyikonet innrettes etter kompassretningen.
Hvis det finnes tilgjengelig kursinformasjon fra et kompass og retningskilden er satt til GPS-st.kurs, innrettes
kurspilen etter GPS-styrekursen, mens kjøretøyikonet innrettes etter kompassretningen.
Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig kompassinformasjon, blir både kurspilen og kjøretøyikonet innrettet etter
GPS-styrekursen.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Kartoppsett.
Velg Kartutseende > Styrekurspil > Kilde.
Gjør ett av følgende:
• Velg GPS-st.kurs.
• Velg Automatisk.
Vise og konfigurere dybdeloddskudd
På navigasjonskartet kan du slå på loddskudd og angi en verdi for en farlig dybde.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Kartutseende > Finn dybder > På.
Velg Finn dybder > Farlig.
Angi verdien for den farlige dybden.
Velg Ferdig.
Konfigurere dybdeskyggelegging
Du kan tilpasse visningen av dybdeskyggelegging på navigasjonskartet.
Merk: Dybdeskyggelegging er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 eller BlueChart
g2 Vision.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Kartutseende >
Sikkerhetsskyggelegging.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Manuell (eller Endre dybde), angi dybden og velg Ferdig. Områder på kartet med dybder som er mindre
enn den angitte verdien, er skyggelagt med blått, mens områder med dybder som er større enn den angitte
verdien, er skyggelagt med hvitt. Konturen tegnes alltid ved den valgte dybden eller dypere.
• Velg Automatisk hvis du vil bruke dybden fra g2 eller g2 Vision-kartet.
12
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise og konfigurere symboler for navigasjonshjelpemidler
Du kan vise og konfigurere hvordan symboler vises for navigasjonshjelpemidler på navigasjonskartet, fiskekartet eller
radaroverlegg.
MERK: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Kartutseende > Symboler.
• Velg Fiskekart > Meny > Kartoppsett > Kartutseende.
• Velg Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Symboler.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Bøyestørrelse for å angi størrelsen på symboler for navigasjonshjelp som vises på kartet. Velg en størrelse.
• Velg Bøyetype > NOAA for å vise symbolsettet for navigasjonshjelpemiddel på kartet (NOAA).
• Velg Bøyetype > IALA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (IALA).
Vise flere kartdetaljer
Du kan vise POIer på land, fyrsektorer, kartgrenser og bildepunkter på navigasjonskartet.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Kartutseende > Symboler.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg POIer på land > På for å vise landbaserte punkter av interesse (POIer).
• Velg Fyrsektorer for å vise sektoren der en fyrlykt vises. Velg På for å vise fyrsektorer hele tiden, eller velg
Auto for å la kartplotteren filtrere ut fyrsektorer automatisk, avhengig av zoomnivået.
• Velg Kartgrenser > På for å vise området kartet dekker når du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
• Velg Bildepunkter > På for å vise kameraikoner når du brukert et datakort for BlueChart g2 Vision. Du kan nå
vise luftfotografier av landemerker (side 26).
Endre kjøretøyikonet
Du kan velge en stor, middels stor eller liten båt eller trekant som kjøretøyikon på kartet.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Kartutseende > Symboler >
Kjøretøyikon.
2. Velg det ikonet du vil skal representere din båt på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Vise maritime servicepunkter
Servicepunkter er steder der det utføres vedlikehold og reparasjon av båter.
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Servicepunkter > På.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
13
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise og konfigurere roser
På navigasjonskartet eller fiskekartet kan du vise en kompassrose ➊ rundt båten, som indikerer kompassretningen
i forhold til båtens styrekurs. Faktisk eller tilsynelatende vindretning vises ➋ hvis kartplotteren er koblet til en
kompatibel, maritim vindsensor.
MERK: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
➋
1.
2.
3.
4.
➊
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny > Kartoppsett > Roser.
Velg en type rose (Faktisk vind, Tilsynelatende vind eller Kompass).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere visningen av andre fartøy (side 58).
Vise og konfigurere datalinjer
Se Datalinjer (side 56).
Bruke veipunkter
Se Veipunkter (side 32).
Bruke spor
Se Spor (side 36).
14
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Automatisk identifikasjonssystem
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å identifisere og spore andre fartøy.
Om AIS
AIS varsler deg om trafikk i området. Når du er koblet til en ekstern AIS-enhet, kan kartplotteren vise AIS-informasjon
om andre fartøy som er innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som aktivt overfører AIS-informasjon.
Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI (Maritime Mobile Service Identity), plasseringen,
GPS-hastigheten, GPS-styrekursen, tiden som har gått siden fartøyets forrige posisjon ble rapportert, nærmeste møtepunkt
og tiden til nærmeste møtepunkt.
➊
➍
➋
➎
➏
➌
AIS-målbestemmelse på navigasjonskartet
AIS-målsymboler
Symbol
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen trianglet peker i, angir retningen som
AIS-fartøyet beveger seg i.
AIS-mål er valgt.
AIS-mål er aktivert. Objektet vises større på kartet. En grønn linje som er knyttet til objektet,
angir objektets styrekurs. MMSI, hastigheten og retningen på fartøyet vises under objektet hvis
detaljinnstillinger er satt til Vis (side 16). Hvis AIS-sendingen fra fartøyet avbrytes, vises det en
melding.
AIS-mål er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet er avbrutt, og kartplotteren
viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter fartøysporingen,
forsvinner symbolet for målet fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Farlig AIS-mål innen rekkevidde. Objektet blinker mens en alarm utløses, og en melding vises.
Etter at alarmen har blitt bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en rød linje knyttet til
seg, objektets posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er satt til Av,
blinker objektet, men alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke (side 17).
Hvis AIS-sendingen fra fartøyet avbrytes, vises det en melding.
Plasseringen av dette symbolet angir det nærmeste møtepunktet for et farlig objekt, og tallene ved
siden av symbolet angir tiden til det nærmeste møtepunktet for det objektet.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet har blitt avbrutt,
og kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores.
Hvis du avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for det farlige målet fra kartet eller
3D-kartvisningen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
15
Kart- og 3D-kartvisninger
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-objekter
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs på et kart som
en heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. Det vises ingen kurspil i 3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet linje på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på
linjen for den projiserte kursen er basert på verdien av innstillingen til den projiserte styrekursen (side 16). Hvis et aktivert
AIS-mål ikke overfører hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises det ingen for projisert kurs.
Endringer i hastigheten, kursen over land eller informasjonen om svinghyppighet som overføres av fartøyet, kan påvirke
beregningen av linjen for den projiserte kursen.
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet oppgis av et aktivert AIS-mål ➊, beregnes den projiserte
styrekursen ➋ for objektet ut fra kursen over land og informasjonen om svinghyppighet. Retningen som objektet svinger
i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet, angis av retningen av haken ➌ på enden av kurspilen ➍.
Lengden på haken endres ikke.
➋
➊
➍
➌
Mål med projisert kurs, retning og svingeretning
Når kurs over land og informasjon om styrekurs ➎ er oppgitt av et aktivert AIS-mål ➏, men informasjonen om
svinghyppighet ikke er oppgitt, beregnes den projiserte kursen ➐ for objektet ut fra informasjonen om kurs over land.
➐
➏
➎
Mål med projisert kurs og retning
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått av som standard.
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Andre fartøy > AIS > Av.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøybestemmelser
og -sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AIS-fartøybestemmelser og -sporing, og visningen av informasjon
om AIS-fartøy.
Vise AIS- og MARPA-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy. MARPA-funksjonalitet
(Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerer med radar (side 68).
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i en 3D-kartvisning. Visningsområdet og MARPAinnstillingene som er konfigurert for ett kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den
3D-kartvisningen. Innstillingene for detaljene, den projiserte retningen og sporene som er konfigurert for
ett kart eller en 3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart.
16
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Radaroverlegg.
Velg Meny > Andre fartøy > Visningsoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor. Velg en avstand.
• Velg MARPA > Vis for å vise MARPA-merkede fartøy.
merk: Dette valget er ikke tilgjengelig for Radaroverlegg siden du ikke kan skjule MARPA-merker på
skjermbildet Radaroverlegg (side 68).
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
• Velg Projiser styrekurs, angi den projiserte styrekurstiden for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy,
og velg Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy, og velg lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
Aktivere et objekt for et AIS-fartøy
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert datakort for
BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Radaroverlegg.
Velg AIS-fartøy.
Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPS-styrekurs og annen informasjon som rapporteres om et
AIS-målfartøy.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Radaroverlegg.
Velg et AIS-fartøy.
Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart
g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Radaroverlegg.
Velg AIS-fartøyet.
Velg AIS-fartøy > Deaktiver.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS og MARPA. MARPA-funksjonalitet fungerer med radar (side 68).
Den sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses. Alle innstillinger for kollisjonsalarm i sikker sone
brukes på alle kart, alle 3D-kartvisninger, alle radarmodi og på radaroverlegget.
Merk: Kollisjonsalarm for sikker sone settes automatisk til På hver gang du slår på kartplotteren.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Andre fartøy > Kollisjonsalarm > På.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et MARPA-merket objekt eller et AIS-aktivert fartøy kommer inn
i den sikre sonen rundt båten din. Objektet merkes også som farlig på skjermen. Innstillingen Av deaktiverer
meldingen og alarmen, men objektet er fortsatt merket som farlig på skjermen.
2. Velg Område for å sette den målte radiusen for ringen rundt den sikre sonen til en avstand fra 500 fot til 2,0 nm
(eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 fot til 2,0 mi.).
3. Velg en avstand.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
17
Kart- og 3D-kartvisninger
4. Velg Tid til for å aktivere en alarm hvis AIS eller MARPA registrerer at et objekt kommer til å krysse sikkerhetssonen
innen det definerte tidsintervallet (fra 1 til 24 minutter).
5. Velg et tidspunkt.
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Radaroverlegg.
Velg Meny > Andre fartøyer > Liste > Vis.
Velg typen trussel du vil inkludere i listen (Alle farer, bare AIS-trusler eller bare MARPA-trusler).
Foreta et anrop til et AIS-mål
Se Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål (side 100).
Om AIS-SART-sendere
AIS-SART-sendere (AIS Search and Rescue Transmitters) er selvstendige enheter som sender rapporter om nødposisjon
når de aktiveres. SART-sendinger er annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor vises de ikke som standard AISsymboler på kartplotteren. I stedet for å spore en SART-sending for kollisjonsunngåelse, sporer du en SART-sending for å
lokalisere og bistå et fartøy.
Navigere til en SART-sending
Det vises en nødsignalalarm når du mottar en SART-sending.
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til SART-sendingen.
AIS-SART-målsymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-SART-sending. Du kan velge dette symbolet for å vise mer
informasjon om SART-sendingen og begynne navigeringen.
AIS-SART-sendingen er avbrutt.
AIS-SART-testsending. Dette symbolet vises når et fartøy
starter en test av SART-enheten. Symbolet viser ikke en faktisk
nødssituasjon. Du kan deaktivere disse testsymbolene og
-varslene .
AIS-SART-testsending avbrutt.
Aktivere varsler for AIS-SART-testsendinger
Varsler for AIS-SART-testsendinger ignoreres som standard, slik at du unngår en mengde testvarsler og -symboler i travle
områder, for eksempel småbåthavner. Hvis du vil teste en AIS-SART-enhet, må du konfigurere kartplotteren for å kunne
motta testvarsler.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Andre fartøy > AIS-SART-test.
18
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Perspective 3D
Perspective 3D viser båten sett ovenfra og bakfra (avhengig av kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne
visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og den hjelper deg med
å finne ruter inn til og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Perspective 3D.
Perspective 3D
Navigasjonskart
Justere visningen
• Flytt visningen nærmere båten din og nærmere vannet:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien trykker du på knappen Område (+).
◦◦ For GPSMAP 5000-serien trykker du på knappen
.
• Flytt visningen bort fra båten:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien trykker du på knappen Område (-).
◦◦ For GPSMAP 5000-serien trykker du på knappen
.
Skalaen (
) angis midlertidig nederst på skjermen.
Rotere visningene Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D
Du kan rotere rundt den gjeldende posisjonen i visningene Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D.
Merk: Kartvisningene for Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et datakort for
BlueChart g2 Vision (side 21).
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D eller Fish Eye 3D.
3. Gjør ett av følgende:
• For GPSMAP 4000-serien trykker du vippebryteren mot venstre eller høyre for å rotere 3D-visningen.
• For GPSMAP 5000-serien trykker og drar du navigasjonsskjermen møt venstre eller høyre for å rotere
3D-visningen.
4. Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen og gå tilbake til skjermen på gjeldende posisjon.
Utseende for kart i Perspective 3D
Vise skalaringer
Skalaringene hjelper deg med å visualisere avstander for Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Merk: Mariner’s Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny > Kartutseende > Skalaringer > På.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
19
Kart- og 3D-kartvisninger
Velge en feltbredde
Du kan angi bredden på navigasjonsfeltet som vises i Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Merk: Mariner’s Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Kartutseende > Feltbredde.
Angi bredden.
Velg Ferdig.
Vise overflateradar
Kartplotteren må være koblet til en maritim radar for å vise overflateradaren.
I Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du vise radarretursignaler fra vannoverflaten.
Merk: Mariner’s Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
Perspective 3D med informasjon fra overflateradar
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny > Overflateradar > På.
Vise andre fartøy
Se Konfigurere visningen av andre fartøy (side 58).
Vise og konfigurere datalinjer
Se Datalinjer (side 56).
Bruke veipunkter og spor
Se Veipunkter (side 32) eller Spor (side 36).
20
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Radaroverlegg
Når du kobler kartplotteren til en valgfri maritim radar fra Garmin, kan du bruke radaroverlegg til å overlegge
radarinformasjon på navigasjonskartet eller fiskekartet (side 73).
BlueChart g2 Vision
Du kan bruke et valgfritt, forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort til å få mest mulig ut av kartplotteren.
I tillegg til detaljerte maritime kart inneholder BlueChart g2 Vision følgende funksjoner:
Retning
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Fiskekart
Satellittbilder med
høy oppløsning
Luftfotografier
Detaljerte data om
veier og punkter av
interesse (POI)
Autoveiledning
Beskrivelse
Viser båten sett ovenfra og bakfra og er et tredimensjonalt‑navigasjonshjelpemiddel. BlueChart g2
Vision Mariner’s Eye 3D er mer detaljert enn de forhåndslastede dataene (side 22).
Gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til
kartinformasjonen (side 23).
Viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved
dyphavsfiske (side 24).
Gir satellittbilder med høy oppløsning, noe som gir en realistisk visning av land- og vannområder
på navigasjonskartet (side 25).
Viser båthavner og andre luftfotografier som er viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan danne
deg et bilde av omgivelsene (side 26).
Viser veier, restauranter og andre punkter av interesse (POIer) langs kysten (side 26).
Bruker angitt trygg dybde, trygg høyde og kartdata til å fastslå den beste kursen til
bestemmelsesstedet (side 26).
Datakort for BlueChart g2 Vision
MERKNAD
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vanntette. Når du ikke bruker kortet, bør du oppbevare det i originalemballasjen slik
at det ikke blir utsatt for sollys og regn, som kan skade kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan bli skadet av statisk elektrisitet. I miljøer med lav fuktighet bør du jorde deg selv på et
stort metallobjekt før du håndterer kortet, slik at du unngår skade på det.
Du kan dele BlueChart g2 Vision-kartografidata fra et datakort som er satt inn i en kartplotter i GPSMAP 4000- eller
GPSMAP 5000-serien, med alle kartplottere i GPSMAP 4000-serien, 5000-serien, 6000-serien og 7000-serien som er
koblet til Garmin Marine Network (side 104). BlueChart g2 Vision-kartografi er bare kompatibel med kartplottere i
GPSMAP 4000-serien eller nyere. Tidligere kartplottermodeller som er kompatible med Garmin Marine Network
(for eksempel GPSMAP 3000), kan kobles til nettverket, men de kan ikke dele BlueChart g2 Vision-data.
Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra datakortet til datamaskinen for sikkerhetskopiering eller visning.
Datakortet kan bare brukes på BlueChart g2 Vision-kompatible GPS-enheter fra Garmin eller Garmin HomePort™.
Du kan sette inn eller fjerne et datakort for BlueChart g2 Vision mens kartplotteren er slått av eller på (side 3).
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
21
Kart- og 3D-kartvisninger
Mariner’s Eye 3D
Med et BlueChart g2 Vision-datakort kan du bruke funksjonen Mariner’s Eye 3D, et visuelt navigasjonshjelpemiddel som
gir deg en detaljert, tredimensjonal visning av båten ovenfra og bakfra (i forhold til kursen din). Denne visningen er nyttig
når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og å finne ruter inn til og ut av ukjente
havneområder eller ankringsplasser.
Velg Kart > Mariner’s Eye 3D i skjermbildet Hjem.
Mariner’s Eye 3D med skalaringer
Navigasjonskart
Justere visningen
Se Justere visningen (side 19).
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
Se Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler (side 10).
Utseende for Mariner’s Eye 3D-kart
Tilpasse utseendet for 3D-terreng
Du kan velge hvordan kartdata skal vises i et 3D-terreng.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny > Kartutseende > Stil.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Klassisk for å bruke fargevalg som angir 3D-terreng.
• Velg Kart for å vise kartinformasjon i 3D.
• Velg Bilder for å vise satellittbilde og kartinformasjon i 3D.
Vise eller skjule farefarger
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny > Kartutseende > Farefarger.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg På for å vise grunt vann og land med en fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser grunt farvann,
og rødt viser svært grunt farvann.
• Velg Av for å vise land slik det ses fra vannet.
Mariner’s Eye 3D, farefarger av
22
Mariner’s Eye 3D, farefarger på
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise skalaringer
Se Vise skalaringer (side 19).
Velge visning av sikker dybde
Du kan angi hvordan en sikker dybde skal vises for Mariner’s Eye 3D.
Merk: Denne innstillingen påvirker bare hvordan farefarger vises i Mariner’s Eye 3D. Den påvirker ikke innstillingen
for autoveiledning for sikker vanndybde (side 53) eller innstillingen for alarmen for grunt vann (ekkolodd) (side 94).
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny > Kartutseende > Sikker dybde.
2. Angi dybden.
3. Velg Ferdig.
Velge en feltbredde
Se Velge en feltbredde (side 20).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere visningen av andre fartøy (side 58).
Vise overflateradar
Se Vise overflateradar (side 20).
Vise og konfigurere datalinjer
Se Datalinjer (side 56).
Bruke veipunkter og spor
Se Veipunkter (side 32) eller Spor (side 36).
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til BlueChart g2 Vision-kartografien for å gi en undervannsvisning av hav- eller
sjøbunnen.
Objekter (som fisk) angis av røde, grønne og gule kuler. De største objektene vises i rødt, og de minste objektene vises
i grønt.
Fish Eye 3D
Justere visningen
Se Justere visningen (side 19).
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
23
Kart- og 3D-kartvisninger
Utseende for Fish Eye 3D-kart
Angi retningen på kartvisningen av Fish Eye 3D
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Fish Eye 3D > Meny > Vis.
2. Velg Baug, Akterende, Babord eller Styrbord.
Vise en ekkoloddkjegle på kartet
Du kan vise en kjegle som angir området som dekkes av svingeren.
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Fish Eye 3D > Meny > Ekkoloddkjegle > På.
Vise objekter
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Fish Eye 3D > Meny > Fiskesymboler > På.
Vise spor
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Fish Eye 3D > Meny > Spor > På.
Vise datalinjer
Se Datalinjer (side 56).
Fiskekart
Bruk fiskekartet hvis du vil se en detaljert visning av bunnkonturene og dybdeloddskudd på kartet.
Fiskekart
Navigasjonskart
Fiskekartet bruker detaljerte batymetriske data på et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision,
og fungerer best ved dyphavsfiske.
Fiskekartutseende
Bruke veipunkter
Se Veipunkter (side 32).
Bruke spor
Se Spor (side 36).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere visningen av andre fartøy (side 58).
Vise navigasjonshjelpemidler
I skjermbildet Hjem velger du Kart > Fiskekart > Meny > Navigasjonshjelpemidler > På.
Vise datalinjer
Se Datalinjer (side 56).
24
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise atellittbilder på navigasjonskartet
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over navigasjonskartet for land- eller sjøområdene eller begge deler når
du bruker et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke
kan se bildene med høy oppløsning i BlueChart g2 Vision-regionen, kan du zoome inn ytterligere ved hjelp av tasten
Område (+) (GPSMAP 4000-serien) eller knappen
(GPSMAP 5000-serien). Du kan også angi et høyere detaljnivå ved
å endre kartets zoomdetaljer (side 11).
1. I skjermbildet Hjem velger du Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Bilder.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for vannområdet med overliggende bilder av landområdet på
kartet.
• Velg Bildekart for å vise bilder på både vann- og landområdet med en angitt tetthet. Trykk på og hold nede Opp
eller Ned for å justere bildetettheten. Jo høyere prosentsats du angir, jo mer dekker satellittbildene av både landog vannområder.
Uten overleggsbilde
Bildekart ved 50 %
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Overleggsbilde med bare land
Bildekart ved 100 %
25
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du aktivere innstillingen Bildepunkter (side 13).
Forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision-datakort inneholder luftfotografier av en rekke landemerker, båthavner
og havneområder. Bruk disse bildene til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre deg kjent med en båthavn eller
et havneområde før ankomst.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
2. Velg et kameraikon.
• Et standard kameraikon ( ) angir et luftfotografi.
• Et kameraikon med en kjegle (
) angir et perspektivfotografi. Bildet ble tatt fra posisjonen til kameraet,
i retning av kjeglen.
3. Velg Se på > Luftfoto.
Merk: Trykk på områdeknappene (-/+) (GPSMAP 4000-serien), eller trykk på
eller
(GPSMAP 5000-serien)
for å zoome ut og inn mens du viser luftfotografiet på hele skjermen.
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
Du kan vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og strømretning på navigasjonskartet eller fiskekartet. Hvis du
vil gjøre dette, må informasjon om tidevannsstasjon og strømretning være tilgjengelig på det forhåndslastede kartet eller
i BlueChart g2 Vision-regionen. Du må også angi animasjonsverdien for innstillingen Tidevann/strømninger (side 10).
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal feltgraf med en pil på kartet. En rød pil som
peker nedover, angir synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir stigende tidevann. Når du
flytter markøren over indikatoren for tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved stasjonen over
stasjonsindikatoren.
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen på hver pil angir retningen på strømmen Tidevanns­
i en bestemt posisjon på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen for strømmen på den
stasjon ved
posisjonen. Når du flytter markøren over indikatoren for strømretning, vises den bestemte hastigheten for
fjære
strømmen på den posisjonen over retningsindikatoren.
Retningsindikator Farge
Gul
Gjeldende
hastighetsskala
0 til 1 knop
Oransje 1 til 2 knop
rød
2 knop eller mer
Vise strømstasjoninformasjon
Se Strøminformasjon (side 43).
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI)
BlueChart g2 Vision inneholder detaljerte veidata og POI-data, blant annet svært detaljerte data om kystveier og punkter av
interesse (POIer), for eksempel restauranter, overnattingssteder, lokale attraksjoner og så videre.
Søke og navigere etter POIer
Se Hvor skal du? (side 39).
Autoveiledning
Autoveiledning oppretter og foreslår automatisk den beste kursen til et bestemmelsessted basert på tilgjengelig BlueChart
g2 Vision-kartinformasjon. Autoveiledning er tilgjengelig når du navigerer til et bestemmelsessted ved hjelp av Veiledning
til (side 32).
Konfigurere innstillinger for autoveiledning
Se Konfigurasjoner for autoveiledningslinje (side 53).
26
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kombinasjoner
Kombinasjoner
Om skjermbildet Kombinasjoner
Skjermbildet Kombinasjoner viser en kombinasjon av flere skjermbilder samtidig. Antallet alternativer som er tilgjengelig
i skjermbildet Kombinasjoner avhenger av hvilke valgfrie nettverksenheter du har koblet til kartplotteren, og av om du
bruker et BlueChart g2 Vision-datakort. Du kan kombinere opptil tre skjermbilder i GPSMAP 4000-serien og opptil fire
skjermbilder i GPSMAP 5000-serien.
Konfigurasjon av skjermbildet Kombinasjoner
Velge en kombinasjon
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
Tilpasse kombinasjonsskjermbildet
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny > Endre kombinasjon.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Ant. funksj. for å velge antallet kombinasjonsskjermbilder. Velg et antall.
• Velg Layout > Vertikal hvis du vil ordne skjermbildene vertikalt.
• Velg Layout > Horisontal. hvis du vil ordne skjermbildene horisontalt.
• Velg Datafelt > På for å vise den vertikale linjen ➊ som inneholder datafeltene.
• Velg et nummerert alternativ, for eksempel 1. Nav. kart eller 2. Ekkolodd i bildet nedenfor for å endre hvilken
informasjon som vises i det korresponderende skjermbildet ➋.
5. Velg Ferdig.
➋
➊
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
27
Kombinasjoner
Datafelter på en kombinasjonsskjerm
Datafelter kan vises på kombinasjonsskjermer, og de gir oversiktlig sanntidsinformasjon. Datafeltoverlegget for hver
kombinasjon kan konfigureres separat.
Det finnes flere tilgjengelige dataoverlegg for kombinasjonsskjermer. Du kan velge hvilke datafelter ➊ som skal vises
innenfor hvert dataoverlegg.
➊
Legge til et datafelt
Skjermbildet Kombinasjoner kan vise opptil seks datafelter i GPSMAP 4000-serien og opptil åtte datafelter i GPSMAP
5000-serien.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
Velg en kombinasjon.
Velg et ubrukt datafelt ➊.
Velg typen data som vises i feltet.
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med kartplotteren og nettverkskonfigurasjonen.
➊
Fjerne et datafelt
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg et datafelt som inneholder data.
4. Velg Ingen.
28
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Kombinasjoner
Redigere et datafelt
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg et datafelt.
4. Velg typen data som vises i feltet.
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med kartplotteren og nettverkskonfigurasjonen.
Vise instrumentdata
Du kan vise både motormåleinstrumenter og drivstoffmåleinstrumenter i et kombinasjonsskjermbilde.
1.
2.
3.
4.
5.
I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
Velg en kombinasjon.
Velg Meny > Endre kombinasjon.
Velg et nummerert alternativ.
Gjør følgende for å vise måleinstrumenter i et kombinasjonsskjermbilde:
• Velg Instrumenter > Motor > Ferdig for å vise motormåleinstrumenter.
• Velg Instrumenter > Drivstoff > Ferdig for å vise drivstoffmåleinstrumenter.
Bla gjennom instrumentskjermbilder
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon som inneholder et skjermbilde med instrumentdata.
3. Gjør ett av følgende:
• For GPSMAP 4000-serien velger du ikonet nederst i høyre hjørne som representerer instrumentskjermbildet du
vil bla gjennom.
• For GPSMAP 5000-serien bruker du venstre og høyre pil under måleinstrumentet.
Kartplotteren viser neste skjermbilde for drivstoffmåleinstrument eller motormåleinstrument.
4. Gjenta trinn 3 for å bla gjennom alle måleinstrumentskjermbildene.
Tilpasse instrumentdata
Se Motormåleinstrumenter (side 47) eller Drivstoffmåleinstrumenter (side 49).
Fokusere på et skjermbilde
Det største skjermbildet i et kombinasjonsskjermbilde kalles fokusskjermbildet. I GPSMAP 4000-serien kan du bytte ut
innholdet som vises i fokusskjermbildet.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg ikonet ➊ nederst i høyre hjørne som representerer skjermbildet du vil vise som fokusskjermbilde.
➊
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
29
Kombinasjoner
Bruke fullskjermsvisning
Du kan vise innholdet av et hvilket som helst kombinasjonsskjermbilde på hele kartplotterskjermen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
3. For GPSMAP 4000-serien må du sørge for at kombinasjonsskjermbildet du vil vise på hele kartplotterskjermen,
er valgt som fokusskjermbilde. Hvis dette ikke er tilfellet, velger du ikonet nederst i høyre hjørne som representerer
skjermbildet du vil vise på hele kartplotterskjermen.
4. Gjør følgende for å vise et bilde på hele kartplotterskjermen:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren til å panorere fokusskjermbildet.
• For GPSMAP 5000-serien berører du et kombinasjonsskjermbilde.
5. Gjør følgende for å gå tilbake til skjermbildet Kombinasjoner:
• I et radarskjermbilde velger du Slutt å peke.
• I et kartskjermbilde velger du Stopp panorering.
• I et ekkolodd- eller videoskjermbilde velger du Tilbake.
• I et skjermbilde for måleinstrumenter utfører du ett av følgende:
◦◦ For GPSMAP 4000-serien velger du Tilbake.
◦◦ For GPSMAP 5000-serien trykker du på skjermbildet for instrument.
30
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Navigasjon
Navigasjon
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
Spørsmål
Hvordan får jeg autopiloten til å styre i den
retningen jeg ønsker (peiling)?
Hvordan får jeg kartplotteren til å veilede
meg langs en rett linje (med minimering
av kryssruter) til en posisjon med korteste
avstand fra gjeldende posisjon?
Hvordan får jeg kartplotteren til å veilede meg
til en posisjon uten at jeg støter på hindringer?
Hvordan får jeg kartplotteren til å styre
autopiloten?
Kan kartplotteren opprette en bane for meg?
Hvordan endrer jeg innstillingene for
autoveiledning for båten min?
Svar
Naviger med Gå til. Se Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
(side 32).
Opprett en rute på én etappe, og naviger etter den ved hjelp av Rute til
(side 34).
Opprett en rute på flere etapper, og naviger etter den ved hjelp av Rute til.
Se Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon (side 34).
Naviger ved hjelp av Rute til (side 34).
Merk: Hvis du vil navigere etter en rute opprettet av funksjonen
Autoveiledning med en autopilot, må kartplotteren være koblet til en
autopilot i Garmin GHP-serien over et NMEA 2000-nettverk.
Hvis du har et datakort for BlueChart g2 Vision, kan du navigere ved hjelp
av autoveiledning. Se Stille inn og følge en kurs ved hjelp av autoveiledning
(side 32).
Se Konfigurasjoner for autoveiledningslinjer (side 53).
Navigasjon med kartplotter
Hvis du skal navigere med en kartplotter i GPSMAP 4000- eller 5000-serien, må du først velge et bestemmelsessted,
deretter angi en kurs eller opprette en rute, og så følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på
navigasjonskartet eller fiskekartet, eller i Perspective 3D eller med Mariner’s Eye 3D.
MERK: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av navigasjons- eller fiskekartet eller ved hjelp av Hvor skal du?-funksjonen.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
2. Velg bestemmelsesstedet som du vil navigere til.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av funksjonen Hvor skal du?
1. I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du?.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Veipunkter for å vise en liste over forhåndsinnlastede steder og steder du tidligere har markert (side 32).
• Velg Ruter for å vise en liste over ruter du tidligere har lagret (side 33).
• Velg Spor for å vise en liste over registrerte spor (side 36).
• Velg Offshore-tjenester for å vise en liste over båthavner og andre offshore-punkter av interesse, sortert etter navn
(side 39).
• Velg Søk etter navn for å søke etter veipunkter, ruter, spor og offshore-punkter av interesse etter navn (side 40).
3. Velg et bestemmelsessted.
Kurser
Du kan angi og følge en kurs til et bestemmelsessted ved hjelp av én av tre metoder: Gå til, Rute til eller Veiledning til.
•
•
Gå til - du navigerer direkte til bestemmelsesstedet.
Rute til - det opprettes en rute fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet, og du kan legge til avstikkere underveis.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
31
Navigasjon
•
Guide til - bruker kartdata for BlueChart g2 Vision for å foreslå den beste veien til bestemmelsesstedet ved bruk av
autoveiledning. Du må ha et BlueChart g2 Vision-datakort for å få frem dette alternativet.
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
 ADVARSEL:
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna
land, grunt vann og andre farer.
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende posisjonen til et valgt bestemmelsessted.
1. Velg et bestemmelsessted ved hjelp av et kart eller Hvor skal du?-funksjonen (side 31).
2. Velg Naviger til > Gå til.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som representerer
den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er dynamisk og
beveger seg med båten når du er ute av kurs.
3. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Merk: Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet,
eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Opprette og følge en ny rute ved hjelp av Rute til
Se Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon (side 34).
Følge en lagret rute ved hjelp av Rute til
Se Finne og navigere etter en lagret rute (side 40).
Stille inn og følge en kurs ved hjelp av autoveiledning
 ADVARSEL:
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk kartinformasjon.
Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner
du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
1. Velg et bestemmelsessted ved hjelp av et kart eller Hvor skal du?-funksjonen (side 31).
2. Velg Naviger til > Veiledning til.
3. Vurder kursen som vises med den magentafargede autoveiledningslinjen.
Merk: En grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen indikerer at autoveiledning ikke kan beregne
deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for minste vanndybde og minste høyde på
hindringer (side 53).
4. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Veipunkter
Du kan lagre opptil 5000 veipunkter med brukerdefinert navn, symbol, dybde, vanntemperatur og kommentarer for hvert
veipunkt.
Merke gjeldende posisjon som et veipunkt
Gjør ett av følgende:
•
•
For GPSMAP 4000-serien velger du Merk på en skjerm.
For GPSMAP 5000-serien trykker du på Merk øverst på skjermen.
Opprette et veipunkt et annet sted
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt.
2. Angi stedet for veipunktet:
• Velg Bruk kart for å flytte veipunktet mens du viser et kart. Velg Velg.
• Velg Angi posisjon for å flytte veipunktet ved hjelp av koordinater. Velg Ferdig.
3. Du kan eventuelt gi veipunktet et navn og legge inn annen informasjon om det. Velg veipunktet på høyre side av
skjermen og velg Rediger veipunkt.
• Velg Navn. Velg Ferdig.
• Velg Symbol. Velg et nytt symbol.
32
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Navigasjon
•
•
•
Velg Dybde. Velg Ferdig.
Velg Vanntemperatur Velg Ferdig.
Velg Kommentar. Velg Ferdig.
Merke og navigere til en MOB-posisjon
Når du merker et veipunkt, kan du angi det som en MOB-posisjon (mann over bord).
Velg Merk > Mann overbord i et hvilket som helst skjermbilde.
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punktet, og kartplotteren oppretter en kurs tilbake til den
merkede posisjonen ved hjelp av Gå til-funksjonen.
Vise en liste over alle veipunkter
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter.
Redigere et lagret veipunkt
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg Se på > Rediger.
4. Velg et alternativ:
• Velg Navn. Velg Ferdig.
• Velg Symbol. Velg et nytt symbol.
• Velg Dybde. Velg Ferdig.
• Velg Vanntemperatur Velg Ferdig.
• Velg Kommentar. Velg Ferdig.
Opprette et nytt veipunkt via listen over veipunkter
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Liste over veipunkter > Nytt veipunkt.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Angi koordinater for å opprette et nytt veipunkt ved å angi rutenettkoordinater.
• Velg Bruk kart for å velge et nytt veipunkt på kartet.
• Velg Bruk gjeldende posisjon for å opprette et nytt veipunkt ved den gjeldende posisjonen.
Flytte et lagret veipunkt
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg Se på > Flytt.
4. Angi en ny posisjon for veipunktet:
• Velg Bruk kart for å flytte veipunktet mens du viser et kart. Velg Flytt veipunkt.
• Velg Angi posisjon for å flytte veipunktet ved hjelp av koordinater. Velg Ferdig.
Slette et veipunkt eller en MOB
Du kan slette et veipunkt eller en MOB som er lagret.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter.
2. Velg et veipunkt eller en MOB.
3. Velg Se på > Slett.
Slette alle veipunkter
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Veipunkter > Alle.
Kopiere veipunkter
Se Håndtering av kartplotterdata (side 60).
Ruter
Du kan opprette og lagre opptil 20 ruter. Hver rute kan inneholde opptil 250 veipunkter.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
33
Navigasjon
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på navigasjonskartet eller fiskekartet. Denne prosedyren lagrer
ikke rute- eller veipunktdata.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg et bestemmelsessted ➊ med markøren.
➊
4. Velg Naviger til > Rute til.
5. Velg posisjonen ➋ der du ønsker å ta den siste svingen mot bestemmelsesstedet ➌.
6. Velg Legg til sving.
➌
➋
7. Gjenta om nødvendig trinnene 5 og 6 for å legge til flere svinger ved å arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet
til båtens gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, må være der du ønsker å gjøre første sving fra din gjeldende posisjon. Det skal være
den svingen som er nærmest båten.
8. Velg Ferdig når ruten er fullført.
merk: Hvis du flytter markøren etter å ha valgt den siste svingen før du velger Ferdig, legges det til en ekstra
sving i ruten.
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Når du har nådd bestemmelsesstedet, blir du spurt om du vil lagre ruten.
34
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Navigasjon
11. Gjør ett av følgende:
• Velg Nei.
• Velg Ja > Rediger rute > Navn. Angi navnet på ruten. Velg Ferdig.
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en
annen posisjon.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter > Ny rute.
2. Velg startpunktet ➊ for ruten:
• Velg Bruk kart. Velg en posisjon på kartet.
• Velg Bruk veipunktliste, og velg et lagret veipunkt.
➊
3. Velg Legg til sving for å merke startpunktet for ruten.
4. Angi posisjonen der du vil gjøre neste sving ➋:
• Velg Bruk kart. Velg en posisjon på kartet.
• Velg Bruk veipunktliste, og velg et lagret veipunkt.
5. Velg Legg til sving.
Kartplotteren merker posisjonen for svingen med et veipunkt.
6. Gjenta om nødvendig trinnene 4 og 5 for å legge til flere svinger.
7. Velg det endelige bestemmelsesstedet ➌:
• Velg Bruk kart. Velg en posisjon på kartet.
• Velg Bruk veipunktliste, og velg et lagret veipunkt.
➌
➋
8. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
35
Navigasjon
Vise en liste over lagrede ruter
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute og endre svingene som ruten inneholder.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter.
Velg ruten du vil redigere.
Velg Se på > Rediger rute.
Gjør ett av følgende:
• Velg Navn. Angi navnet. Velg Ferdig.
• Velg Rediger svinger > Bruk kart. Velg svingen på kartet. Velg Rediger sving > Flytt sving. Velg en ny
svingeposisjon på kartet. Velg Legg til sving > Ferdig.
• Velg Rediger svinger > Bruk man.liste. Velg et veipunkt fra listen. Velg Se på > Flytt > Angi posisjon.
Angi en ny svingeposisjon. Velg Ferdig.
Slette en lagret rute
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Ruter.
2. Velg en rute.
3. Velg Se på > Slett.
Slette alle lagrede ruter
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Ruter.
Navigere utenom et veipunkt på en lagret rute
Du kan begynne å navigere etter en lagret rute fra et hvilket som helst veipunkt på ruten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten som er i nærheten av startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten som er i nærheten av bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble
opprettet.
• Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne (side 41).
Velg veipunktet der du vil gjøre neste sving på ruten.
Velg Rute til.
Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Kopiere ruter
Se Håndtering av kartplotterdata (side 60).
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som registreres der og da, kalles det aktive sporet,
og dette kan lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny > Veipunkter og spor > Spor > På.
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje ➊ på kartet.
36
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Navigasjon
➊
Stille inn fargen på det aktive sporet
Du kan velge fargen på det nåværende sporet.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor > Sporfarge.
2. Velg en sporfarge.
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg tiden da det aktive sporet startet, eller Midnatt, hvis dette vises.
• Velg Hele loggen.
3. Velg Lagre.
Vise en liste over lagrede spor
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
Redigere et lagret spor
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2. Velg et spor.
3. Velg Velg > Rediger spor.
4. Gjør følgende.
• Velg Navn. Endre navnet. Velg Ferdig.
• Velg Farge, og velg en farge for sporet.
Lagre et spor som en rute
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2. Velg et spor.
3. Velg Velg > Rediger spor > Lagre rute.
Slette et lagret spor
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2. Velg et spor.
3. Velg Velg > Slett.
Slette alle lagrede spor
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Lagrede spor.
Følge det aktive sporet på nytt
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2. Gjør ett av følgende:
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
37
Navigasjon
• Velg tiden da det aktive sporet startet, eller Midnatt, hvis dette vises.
• Velg Hele loggen.
3. Velg Følg spor.
4. Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
5. Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Slette det aktive sporet
Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Slett aktivt spor fra skjermbildet Hjem.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende sporet fortsetter.
Behandle sporloggminnet under registrering
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor > Registreringsmodus.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Fyll for å registrere en sporlogg til sporminnet er fullt.
• Velg Overskriv for å registrere en sporlogg kontinuerlig, noe som overskriver de eldste spordataene med nye data.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor > Intervall > Intervall.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Avstand for å registrere sporet basert på en avstand mellom punkter. Velg Endre. Angi avstanden.
Velg Ferdig.
• Velg Tid for å registrere sporet basert på et tidsintervall. Velg Endre. Angi tiden. Velg Ferdig.
• Velg Oppløsning for å registrere sporplottet basert på avvik fra kursen. Velg Endre. Angi maksimalt avvik som
tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres. Velg Ferdig.
3. Velg Ferdig.
Kopiere spor
Se Håndtering av kartplotterdata (side 60).
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Slett brukderdata > Alle.
Navigere med en Garmin-autopilot
Hvis du begynner å navigere (Gå til, Rute til eller Veiledning til) mens du er koblet til en kompatibel Garmin-autopilot
(f.eks. GHP™ 10) via et NMEA 2000-nettverk (National Marine Electronics Association), blir du bedt om å aktivere
autopiloten.
38
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Hvor skal du?
Hvor skal du?
Bruk alternativet Hvor skal du? i skjermbildet Hjem for å søke etter og navigere til nærmeste bensinstasjon, verksted
og andre fasiliteter samt veipunkter og ruter du har opprettet.
Maritime tjenester som bestemmelsessteder
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.
Navigere til en maritim tjeneste
 ADVARSEL:
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk kartinformasjon.
Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner
du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna
land, grunt vann og andre farer.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Offshore-tjenester.
2. Velg kategorien av maritime tjenester du vil navigere til.
Kartplotteren viser en liste over de 50 nærmeste stedene, med avstand og peiling til hvert av dem.
3. Velg et bestemmelsessted.
Tips: Velg Neste side for å se tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen på et kart.
4. Velg Naviger til.
5. Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi at
autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for
minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 53).
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Gå til-skjermbilde
Guide til-skjermbilde (BlueChart g2 Vision)
Stoppe navigasjonen
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Stopp navigasjon.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
39
Hvor skal du?
Søke etter og navigere til et bestemmelsessted
 ADVARSEL:
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk kartinformasjon.
Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner
du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna
land, grunt vann og andre farer.
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede spor og maritime tjenester etter navn.
1. I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Søk etter navn.
2. Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
3. Velg Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder søkekriteriet, vises.
4. Velg sted.
5. Velg Naviger til.
6. Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
7. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi at
autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene
for minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 53).
8. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Finne og navigere til et lagret veipunkt
 ADVARSEL:
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk kartinformasjon.
Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner
du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna
land, grunt vann og andre farer.
Før du kan bla gjennom en liste over veipunkter og navigere til dem, må du opprette og lagre minst ett veipunkt (side 32).
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Veipunkter.
Velg et veipunkt.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Når du bruker autoveiledning, indikerer en grå linje innenfor en hvilken som helst del av den magentafargede
linjen at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen som skyldes sikkerhetsinnstillingene for
minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 53).
6. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du opprette og lagre minst én rute (side 35).
40
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Hvor skal du?
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som representerer
den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er dynamisk og
beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og andre
hindringer.
Merk: Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet, eller
styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
1.
2.
3.
4.
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du opprette og lagre minst én rute (side 35).
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Se på > Naviger til.
Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne.
Velg Forskyvning.
Angi forskyvningsavstanden.
Velg Ferdig.
Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Velg Forover - babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, til venstre
for den opprinnelige ruten.
• Velg Forover - styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, til høyre
for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover - babord for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover - styrbord for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som representerer den
korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er dynamisk og beveger
seg med båten når du er ute av kurs.
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
Merk: Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet, eller
styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem, må du registrere og lagre minst ett spor (side 37).
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Spor.
Velg et spor.
Velg Følg spor.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter sporet fra startpunktet som ble brukt da sporet ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter sporet fra bestemmelsesstedet som ble brukt da sporet ble opprettet.
5. Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6. Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
41
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Informasjonsskjermbildet viser informasjon om tidevann, strømninger, stjerner, måleinstrumenter og video.
Almanakkdata
Informasjon om tidevannsstasjoner
Skjermbildet Tidevann viser informasjon om en tidevannsstasjon ➊ for en angitt dato ➋ og et bestemt klokkeslett
➌, inkludert tidevannshøyde ➍ og tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser kartplotteren
tidevannsinformasjon for sist viste tidevannsstasjon og for nåværende dato og klokkeslett.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Tidevann.
➊
➌
➋
➍
Informasjon om tidevannsstasjoner
Vise informasjon fra en tidevannsstasjon i nærheten
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Tidevann > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
Vise informasjon fra tidevannsstasjon for en annen dato
Du kan angi datoen for informasjon fra tidevannsstasjonen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Tidevann > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre dato for å vise informasjon om tidevann for en annen dato. Angi datoen. Velg Ferdig.
• Velg Gjeldende dato/klokkeslett for å vise informasjon om tidevann for den gjeldende datoen og klokkeslettet.
• Velg Neste dag for å vise tidevannsinformasjon for dagen etter den viste datoen.
• Velg Forrige dag for å vise tidevannsinformasjon for dagen før den viste datoen.
42
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Strøminformasjon
Merk: Strømstasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
Strømninger-skjermbildet viser informasjon om en strømstasjon ➊ for en bestemt dato og klokkeslett, inkludert
strømmens hastighet og nivå ➋. Som standard viser kartplotteren strøminformasjon for sist viste strømstasjon og
for nåværende dato og klokkeslett.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Strømninger.
➊
➋
Informasjon fra strømstasjon
Vise informasjon fra en strømstasjon i nærheten
Merk: Strømstasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Strømninger > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
Konfigurere informasjon om strømstasjon
Du kan angi datoen til den gjeldende stasjonen som skal vises, og du kan vise informasjonen i et kart eller i et
rapportformat.
Merk: Strømstasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Strømninger > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre dato > Manuell for å se tidevannsinformasjon for en annen dato. Angi datoen. Velg Ferdig.
• Velg Endre dato > Gjeldende dato/klokkeslett for å vise informasjon om tidevann for den gjeldende datoen.
• Velg Vis rapport for å vise strømrapporten for den valgte stasjonen. Rapporten omfatter nivåer for stille vann,
høyvann og lavvann.
• Velg Neste dag for å vise strøminformasjon for dagen etter den viste datoen.
• Velg Forrige dag for å vise strøminformasjon for dagen før den viste datoen.
• Velg eller for å endre tiden i 4- til 5-minutters intervaller.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
43
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Stjerneinformasjon
Skjermbildet for stjerneinformasjon viser informasjon om soloppgang, solnedgang, måne opp, måne ned,
månefase og omtrentlig plassering av sol ➊ og måne ➋. Som standard viser kartplotteren stjerneinformasjon
for gjeldende dato og klokkeslett. Midten av skjermen ➌ representerer himmelen rett over deg, og de ytterste
ringene ➍ representerer horisonten.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Stjerneinformasjon.
➋
➊
➍
➌
Stjerneinformasjon
Vise stjerneinformasjon for en annen dato
Du kan velge dato og klokkeslett for visning av stjerneinformasjon, og du kan vise månefasen for valgt dato og klokkeslett.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tidevann/strømninger > Stjerneinformasjon.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre klokkeslett for å vise informasjon om et bestemt klokkeslett på den aktuelle datoen. Velg Opp eller
Ned for å angi et nytt klokkeslett.
• Velg Endre dato > Manuell for å vise informasjon for en annen dato. Angi datoen. Velg Ferdig.
• Velg Endre dato > Gjeldende dato/klokkeslett for å vise informasjon om den gjeldende datoen.
• Velg Månefase for å vise månefasen på den bestemte datoen og det bestemte klokkeslettet. Velg Himmelvisning
for å gå tilbake til Himmelvisning når du viser Månefase.
Omgivelsesdata
Grafer for omgivelsesdata
Du kan vise og konfigurere grafer for ulike typer omgivelsesdata, inkludert vindstyrke, vindvinkel, lufttemperatur,
vanntemperatur, lufttrykk og dybde. Grafene viser datatendenser over tid. Du kan inkludere én eller flere grafer i et
Kombinasjoner-skjermbilde (side 27).
Ulike sensorer, svingere og antenner kreves for å hente dataene som vises på grafene. Hvis du vil ha informasjon om
hvordan du kobler kartplotteren til tilleggsenheter i et NMEA 2000-nettverk, kan du se Technical Reference for Garmin
NMEA 2000 Products på CDen som følger med.
44
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Konfigurere en graf
Du kan angi skala og varighet for grafene Lufttrykkenheter og Dybde. Varigheten representerer tidsintervallet som vises
på grafen, og skalaen representerer omfanget av de målte dataene, inkludert bestemte maksimums- og minimumsverdier.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Grafer.
Velg Lufttrykkenheter eller Dybde.
Velg Grafoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg Varighet, og velg Opp eller Ned for å angi varigheten.
• Velg Skala. Velg Opp, Ned eller Auto. Når du velger Auto, beregner kartplotteren optimale minimums- og
maksimumsverdier for området, basert på forhold i omgivelsene. Når kartplotteren mottar nye data om forhold
i omgivelsene, justerer den skalaen automatisk.
• Velg Tilbakestill skala for å la kartplotteren angi de optimale minimums- og maksimumsverdiene for området,
basert på forhold i omgivelsene. Tilbakestill skala vises bare når Automatisk allerede er valgt for Skala.
• Hvis du bare vil angi lufttrykk, velger du Trykk ref og velger referansetiden som brukes til å beregne
barometertrenden, som vises øverst i venstre hjørne av grafen.
Vindstyrkedata
Velge merkbar vind, faktisk vind eller bakkevind for vindmålerne
Kartplotteren må være koblet til tilleggsenhetene som er oppført nedenfor, for å kunne vise dataene på vindstyrkegrafen.
Vindstyrke
Tilsynelatende
vind
Faktisk vind
Bakkevind
Beskrivelse
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen som
oppleves mens båten er i bevegelse.
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten ligger i ro. Du får de
mest presise dataene ved å la innstillingen for
vindstyrkekilde stå på Automatisk (side 52).
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen som
oppleves på land.
Påkrevde sensorer
En vindsensor.
En vindsensor og en sensor for fart i vann eller en
vindsensor og en GPS-antenne.
Enten en vindsensor, en sensor for fart i vann,
en styrekurssensor og en GPS-antenne, eller en
vindsensor og en GPS-antenne, eller en vindsensor,
en sensor for fart i vann og en styrekurssensor.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Grafer > Vindstyrke.
2. Velg typen vindstyrkedata som er inkludert i grafen (Tilsynelatende vind, Faktisk vind eller Bakkevind).
Konfigurere vindstyrkekilder
Du kan angi om fartøyets hastighetsdata på kompasset skal være basert på fart i vann eller GPS-hastighet. Fart i vann
er hastighetsavlesningen fra en hastighetssensor i vannet, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Hastighetskilder.
2. Velg Vind.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Fart i vann for å angi at den beregnede vindhastigheten er basert på data fra en Fart i vann-sensor.
• Velg GPS-hastighet for å angi at den beregnede vindhastigheten er basert på data fra en GPS-antenne.
• Velg Automatisk hvis du vil at kartplotteren skal velge en hastighetsdatakilde automatisk.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
45
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Vindvinkeldata
Vise vindvinkeldatagrafen
Kartplotteren må være koblet til tilleggsenhetene som er oppført nedenfor, for å kunne vise dataene på vindstyrkegrafen.
vindvinkel
Beskrivelse
Tilsynelatende Viser vindretningdata basert på luftstrømmen som
vind
oppleves mens båten er i bevegelse. Dette er
tilsynelatende vindvinkel, en verdi som beregnes
med båtens retning som referanse, og som vises i
grader babord eller grader styrbord.
Faktisk vind
Viser vindretningdata basert på luftstrømmen som
oppleves mens båten ligger i ro. Dette er Faktisk
vindvinkel, en verdi som beregnes med båtens
retning som referanse, og som vises i grader
babord eller grader styrbord. Du får de mest presise
dataene ved å la innstillingen for vindstyrkekilde stå
på Automatisk (side 52).
Bakkevind
Viser vindretningdata basert på luftstrømmen som
oppleves på land. Dette er Bakkevindvinkel, en
verdi som beregnes med nord som referanse, og
som vises i grader med urviseren. Nord kan være
geografisk nord, magnetisk nord eller rutenett nord,
avhengig av konfigurasjonen av innstillingen for
styrekursreferanse (side 54).
Påkrevde sensorer
En vindsensor.
Enten en vindsensor og en fartsmåler, eller en
vindsensor og en GPS-antenne.
Enten en vindsensor, en sensor for fart i vann,
en styrekurssensor og en GPS-antenne, eller en
vindsensor og en GPS-antenne, eller en vindsensor,
en sensor for fart i vann og en styrekurssensor.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Grafer > Vindvinkel.
2. Velg typen vindretningsdata som er inkludert i grafen (Merkbar vind, Tilsynelatende vind eller Bakkevind).
Luft- og vanntemperaturdata
Vise grafen for luft- og vanntemperatur
Kartplotteren må være koblet til en vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperaturen, for å hente inn
dataene som vises på vanntemperaturgrafen. Kartplotteren må være koblet til en lufttemperatursensor for å hente inn
dataene på lufttemperaturgrafen.
Hvis du har slått på og konfigurert vanntemperaturalarmen (side 94), viser grafen i rødt alle temperaturene som er 1,1 °C
(2 °F) over eller under temperaturen som er angitt for alarmen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Grafer > Temperatur.
2. Velg typen temperaturinformasjon som skal vises i grafen (Lufttemperatur eller Vanntemperatur).
Lufttrykkdata
Vise lufttrykkgrafen
Kartplotteren må være koblet til en barometersensor for å kunne vise dataene på lufttrykkgrafen.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Grafer > Lufttrykkenheter.
Dybdedata
Vise dybdegrafen
Kartplotteren må være koblet til en svinger med dybdemålingsfunksjon for å kunne vise dataene på dybdegrafen.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Grafer > Dybde.
Hvis du har slått på og konfigurert alarmene for grunt og dypt vann (side 94), vises alle dybdedata for vann grunnere
enn dybden som er angitt for alarmen for grunt vann og dypere enn dybden som er angitt for alarmen for dypt vann,
i rødt på grafen.
46
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Om bord-data
Motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Vise motormåleinstrumenter
Du må være tilkoblet et NMEA 2000-nettverk som kan registrere motordata for å kunne vise motormåleinstrumentene.
Se i Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000- og 5000-serien hvis du vil ha mer informasjon.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer.
Bla gjennom skjermbildene med motor- og drivstoffmåleinstrumenter
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer.
2. Flytte fra ett skjermbilde for måleinstrument til det neste:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 5000-serien bruker du venstre og høyre pil øverst på siden.
Kartplotteren viser det neste skjermbildet for motor- eller drivstoffmåleinstrumenter.
3. Gjenta trinn 2 for å bla gjennom alle skjermbildene for motor- og drivstoffmåleinstrumenter.
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Du kan konfigurere opptil fire verdier for hvert motor- eller drivstoffmåleinstrument for å fortsette øvre og nedre grense
og normalområdet for måleren. Når en verdi faller utenfor normalområdet, blir målerflaten eller -feltet rødfarget.
Innstilling
Skalert minimalt
Skalert maksimalt
Minimumsverdi
Maksimumsverdi
Beskrivelse
Denne verdien er mindre enn nominell minimal skalering, og den representerer måleinstrumentets
nedre grense. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på alle måleinstrumenter.
Denne verdien er større enn nominell maksimal skalering, og den representerer måleinstrumentets
øvre grense. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på alle måleinstrumenter.
Representerer den minste verdien i standard driftsområde.
Representerer den høyeste verdien i standard driftsområde.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett > Angi målergrenser.
Velg en måler.
Velg Modus > Egendefinert.
Velg måleinstrumentgrensen du vil angi (Skalert minimalt., Skalert maksimalt, Minimumsverdi eller
Maksimumsverdi).
5. Velg På.
6. Velg ønsket grense fra listen.
7. Gjenta trinn 4 til 6 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
1.
2.
3.
4.
Aktivere statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Hvis du har aktivert statusalarmer for måleinstrumenter, vises det en advarsel på skjermen når motoren sender en
statusvarselmelding over NMEA 2000-nettverket. Avhengig av alarmtypen kan måleinstrumentflaten eller -feltet bli
rødfarget.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett > Status alarmer > På.
Tilpasse statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett > Status alarmer > Egendefinert.
2. Velg én eller flere alarmer for motor- eller drivstoffmåleinstrumenter som du vil slå på eller av.
3. Velg Tilbake.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
47
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Velge typen motormåleinstrument
Du kan angi typen måleinstrumenter som skal vises på den første siden for motormåleinstrumenter. Hvis du har én eller
to motorer, kan du vise enten analoge eller digitale måleinstrumenter. Hvis du har tre eller flere motorer, kan du bare vise
digitale måleinstrumenter.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett > Stil.
Analoge måleinstrumenter
Digitale måleinstrumenter
Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene
De digitale motormåleinstrumentene kan vise informasjon om opptil fire motorer. De analoge motormåleinstrumentene
kan vise informasjon om opptil to motorer.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett > Motorvalg > Antall motorer.
2. Velg antallet motorer.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Tilbake.
• Gjør ferdig trinn 2 og 3 av Velge motorene som skal vises i måleinstrumentene (side 48) for å velge motorene det
skal vises informasjon for i måleinstrumentene.
Velge motorene som skal vises i måleinstrumentene
Du må velge antallet motorer som skal vises i motormåleinstrumentene manuelt (side 48) før du kan velge selve motorene
som det skal vises informasjon om.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett > Motorvalg.
2. Velg Første motor.
3. Velg motoren du vil vise informasjon om i første måleinstrument eller felt.
Hvis du for eksempel velger Motor 2, viser det første motormåleinstrumentet eller feltet informasjon om motoren
identifisert som Motor 2 i NMEA 2000-nettverket.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for andre, tredje og fjerde motormåleinstrument eller felt etter behov.
5. Velg Tilbake.
48
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Drivstoffmåleinstrumenter
Du kan vise maksimalt to drivstoffmåleinstrumenter, ett over og ett under speedometeret midt på siden for
drivstoffmåleinstrumenter. Du må ha drivstoffnivåsensorer i drivstofftankene eller en drivstoffstrømsensor
for å kunne registrere dataene som skal vises i drivstoffmåleinstrumentene.
Hvis du bare bruker en drivstoffstrømsensor, vil den antatte mengden drivstoff om bord baseres på total tankkapasitet,
registrert mengde drivstoff i tankene og strømhastigheten for drivstoffet.
Antallet og konfigurasjonen av drivstoffmåleinstrumentene som vises, er basert på antallet og typen drivstoffsensorer
i båten, slik det vises nedenfor.
0 drivstoffstrøm­
sensorer
1 eller flere
drivstoffstrømsensorer
0 drivstoffnivåsensorer
1 drivstoffnivåsensor
2 eller flere drivstoffnivåsensorer
Ingen drivstoffmåleinstrumenter
vises.
1 drivstoffmåleinstrument vises
med antatt drivstoffnivå.
1 drivstoffmåleinstrument
vises.
1 drivstoffmåleinstrument
vises.
2 drivstoffmåleinstrumenter vises.
2 drivstoffmåleinstrumenter vises.
Vise drivstoffmåleinstrumenter
Kartplotteren må være koblet til en ekstern drivstoffsensor, for eksempel Garmin GFS™ 10, for at du skal kunne vise
drivstoffinformasjon.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer.
2. Gå fra skjermbildene for motormåleinstrumenter til skjermbildet for drivstoffmåleinstrumenter:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 5000-serien bruker du venstre og høyre pil øverst på siden.
Tilpasse grenseverdier for måleinstrumenter
Se Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 47).
Aktivere og tilpasse alarmer for måleinstrumenter
Se Aktivere statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 47) og Tilpasse statusalarmer for motorog drivstoffmåleinstrumenter (side 47).
Synkronisere måleinstrumentets drivstoffavlesninger med drivstoffnivåer
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Fyll opp alle tanker når tankene er fulle. Drivstoffnivået tilbakestilles til maksimal kapasitet. Juster om
nødvendig.
• Velg Fyll drivstoff på båten når du har fylt mindre enn full tank. Angi hvor mye drivstoff som er fylt på. Velg
Ferdig. Et estimat av den påfylte drivstoffmengden vises. Juster om nødvendig.
• Velg Angi totalt drivstoff ombord for å angi den totale drivstoffmengden i tankene. Angi drivstoffmengden.
Velg Ferdig.
Velge en datakilde for drivstofføkonomi
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Motorer > Meny > Måleroppsett.
2. Angi kilden for hastighetsdataene som brukes i beregningen av drivstofføkonomien:
• Velg Drivstofføkonomi > GPS-hastighet.
• Velg Drivstofføkonomi > Fart i vann for å bruke data fra et fartsmålerhjul.
Turmåleinstrumenter
Vise turmåleinstrumenter
Turmåleinstrumenter viser informasjon om kilometerteller, hastighet, tid og drivstoff for gjeldende tur.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tur.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
49
Almanakk-, miljø- og om bord-data
Tilbakestille turmåleinstrumenter
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Tur.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Tilbakestill tur for å sette alle avlesninger for gjeldende tur til 0,0.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å stille avlesningen av den maksimale hastigheten til 0,0.
• Velg Nullstill kilometerteller for å stille kilometertelleravlesningen til 0,0.
• Velg Nullstill alle for å stille alle avlesningene til 0,0.
Vise video
Kartplotteren kan vise video hvis den er koblet til én eller flere videokilder med videokabelen som følger med.
Se i Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000- og 5000-serien hvis du vil ha mer informasjon.
I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Video.
Velge en videokilde
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Video > Meny.
2. Velg Kilde.
3. Velg Video 1 eller Video 2 for å angi videokilden og vise videoinndata.
Konfigurere videoutseendet
Før du kan konfigurere videoutseendet, må du stille inn videokilden til Video 1 eller Video 2 (side 50).
1. Velg Informasjon > Video > Meny i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Aspekt > Strekk for å vise video i utvidet format. Videoen kan ikke strekkes utover dimensjonene som
leveres av den tilkoblede videoenheten, og den vil kanskje ikke fylle hele skjermen.
• Velg Aspekt > Standard for å vise video i standardformat.
• Velg Lysstyrke. Velg Opp, Ned eller Auto.
• Velg Metning for å justere fargemetningen. Velg Opp, Ned eller Auto.
• Velg Kontrast. Velg Opp, Ned eller Auto.
• Velg Standard. Velg kildeformatet til videoen (PAL eller NTSC). Velg Automatisk for å la kartplotteren velge
kildeformatet automatisk.
Veksle mellom flere videokilder
Hvis du har to eller flere videokilder, kan du veksle mellom dem ved å bruke et bestemt tidsintervall.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Video > Meny > Kilde > Alternativ.
2. Velg hvor lenge hver video skal vises.
50
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Konfigurasjon av enheten
Konfigurasjon av enheten
Spørsmål om grunnleggende konfigurasjon av enheten
Spørsmål
Hvordan justerer jeg detaljnivået i kartet?
Hvordan endrer jeg innstillingen for tidssone?
Hvordan endrer jeg innstillingen for språk?
Hvordan justerer jeg styrken på bakgrunnslyset?
Hvordan viser jeg et kompassbånd øverst på kartet?
Hvordan endrer jeg fargen på det aktive sporet?
Hvordan sletter jeg sporloggen på kartet?
Hvordan overfører jeg veipunkter til et minnekort?
Hvordan sletter jeg alle veipunkter, ruter og spor?
Hvordan kontrollerer jeg programvareversjonen og
kartversjonen på kartplotteren?
Svar
Se Endre kartets zoomdetaljer (side 11).
Se Konfigurere tiden (side 54).
Se Angi språk (side 52).
Se Justere baklyset (side 2).
Se Vise kompassbåndet på et kart (side 58).
Se Stille inn fargen på det aktive sporet (side 37).
Se Slette det aktive sporet (side 38).
Se Håndtering av kartplotterdata (side 60).
Se Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor (side 38).
Se Vise systeminformasjon (side 3).
Simulatormodus
 ADVARSEL
Siden GPS-mottakeren er slått av i simulatormodus, må du ikke bruke simulatormodus når du navigerer. Strekene for
satellittsignalstyrke er simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken.
I simulatormodus slås GPS-mottakeren av for innendørsbruk eller opplæringsbruk. Kartplotteren sporer ikke satellitter
i simulatormodus.
Slå simulatormodus på
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Simulator > På.
Konfigurere simulatormodus
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Simulator > Oppsett.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Hastighet. Angi båtens hastighet i simulatormodus. Velg Ferdig.
• Velg Sporkontroll. Velg Auto. spor for å la kartplotteren velge kursretning automatisk, eller velg Brukerspor
for å angi kursretningen manuelt.
• Velg Angi posisjon. Velg båtens simulerte posisjon. Velg Velg (SELECT).
• Velg Angi tid. Angi det simulerte tidspunktet. Velg Ferdig.
• Velg Angi dato. Angi den simulerte datoen. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
51
Konfigurasjon av enheten
Skjermkonfigurasjon
Stille inn lyden
Du kan angi når kartplotteren skal avgi lydsignaler.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Piper/display > Piper.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Bare alarmer hvis du vil at kartplotteren skal pipe bare når en alarm utløses (standard).
• Velg Knapp og alarm hvis du vil at kartplotteren skal pipe når du trykker på knapper, og når alarmer utløses.
Angi språk
Du kan velge hvilket språk som skal brukes på kartplotteren.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer> Innstillinger > Språk.
2. Velg et språk.
Navigasjonsinnstillinger
Ruteinnstillinger
Velge en type ruteetikett
Du kan velge typen etikett som skal vises ved svinger på kartet.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Rutemerker.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Vis navn for å identifisere kursendringer på ruten med veipunktnavn.
• Velg Vis nummer for å identifisere rutesvinger ved hjelp av numre, for eksempel Rute 1, Rute 2 osv.
Konfigurere overganger for rutesvinger
Du kan stille inn hvor langt før en sving i en rute du går over til neste etappe. Hvis du øker denne verdien, kan det bidra
til å forbedre nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute eller en autoveiledningslinje med mange svinger
eller høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere, kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Svingovergang > Aktivering.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Tid. Velg Endre klokkeslett. Angi tiden.
• Velg Avstand. Velg Endre distanse. Angi avstanden.
3. Velg Ferdig.
Konfigurere kilder for hastighetsdata
Du kan angi kilden til hastighetsdata som brukes til å beregne faktisk vindstyrke eller drivstofføkonomi. Fart i vann
er hastighetsavlesningen fra en hastighetssensor i vannet, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Hastighetskilder.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Vind, og angi om den beregnede vindhastigheten kommer fra en Fart i vann-sensor, om den er basert på
GPS-hastigheten, eller om kartplotteren skal velge en kilde for hastighetsdata automatisk.
• Velg Drivstofføkonomi, og angi om hastighetsdataene som brukes i beregningen av drivstofføkonomien, kommer
fra en Fart i vann-sensor eller er basert på GPS-hastigheten.
52
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Konfigurasjon av enheten
Konfigurasjoner for autoveiledningslinjer
Du kan angi dataene som kartplotteren skal bruke ved beregning av en autoveiledningslinje.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
Sikker vanndybde og sikker hindringshøyde
 ADVARSEL:
Innstillingene Sikker dybde og Sikker høyde påvirker hvordan kartplotteren beregner autoveiledningslinjer. Hvis et
område har ukjent dybde eller ukjent hindringshøyde, beregnes ikke autoveiledningslinjen for det området. Hvis et område
på starten eller ved slutten av en autoveiledningslinje er grunnere enn sikker dybde eller lavere enn sikker hindringshøyde,
beregnes ikke autoveiledningslinjen for det området. På kartet vises kursen gjennom slike områder som en grå strek. Når
båten kommer inn i et slikt område, vises det en advarselsmelding.
Stille inn sikker dybde og sikker hindringshøyde
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning.
2. Velg Sikker dybde for å angi minimumsdybden (kartdybdedatum) som kartplotteren skal bruke ved beregning av
en autoveiledningslinje.
3. Angi minste sikre dybde.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Sikker høyde for å angi minimumshøyden (karthøydedatum) på broer som båten kan seile under på trygt vis.
6. Angi minste sikre høyde.
7. Velg Ferdig.
Innstillingen Autoveiledning for Avstand til strandlinje
Innstillingen Avstand til strandlinje angir hvor nært stranden du vil at linjen for autoveiledning skal være. Linjen for
autoveiledning kan flytte på seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer.
Stille inn avstanden til strandlinjen
De tilgjengelige verdiene for innstillingen Avstand til strandlinje (Nærmest, Nærme, Normal, Langt borte eller Lengst
borte) er relative og ikke absolutte verdier. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for autoveiledning er plassert i en
passende avstand fra stranden, kan du vurdere plasseringen av linjen for autoveiledning ved hjelp av ett eller flere kjente
bestemmelsessteder der du må navigere gjennom en smal vannpassasje.
1. Legg båten til havn, eller kast ut ankeret.
2. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Avstand til
strandlinje > Normal.
3. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
4. Bruk markøren til å velge et bestemmelsessted du har navigert til tidligere.
5. Velg Naviger til > Veiledning til.
6. Kontroller plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
7. Gjør ett av følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning, velger du Meny > Stopp navigasjon.
Gå til trinn 11.
• Hvis autoveiledningslinjen går for nært kjente hindringer, går du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer >
Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Avstand til strandlinje > Langt borte.
• Hvis svingene i autoveiledningslinjen er for brede, går du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer >
Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Avstand til strandlinje > Nærme.
8. Hvis du valgte Nærme eller Langt borte i trinn 7, må du kontrollere plasseringen av autoveiledningslinjen. Finn ut om
linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Avstand til strandlinje
til Nærme eller Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke flytte autoveiledningslinjen med mindre
bestemmelsesstedet som er valgt i trinn 4, krever navigering gjennom en smal vannpassasje.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
53
Konfigurasjon av enheten
9. Gjør ett av følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning, velger du Meny (MENU) >
Navigeringsalternativer > Stopp navigasjon. Gå til trinn 11.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nær kjente hindringer, går du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer >
Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Avstand til strandlinje > Lengst borte.
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer >
Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Avstand til strandlinje > Nærmest.
10. Hvis du valgte Lengst borte eller Nærmest i trinn 9, må du kontrollere plasseringen av linjen for autoveiledning.
Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Avstand til strandlinje
til Nærme eller Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke flytte autoveiledningslinjen med mindre
bestemmelsesstedet som er valgt i trinn 4, krever navigering gjennom en smal vannpassasje.
11. Gjenta trinn 1-10 minst én gang til, med ulike bestemmelsessteder hver gang, til du er godt kjent med funksjonen
Avstand til strandlinje.
Stille inn kursreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av kursinformasjonen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Styrekurs.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Auto. mag. var. (automatisk magnetisk variasjon) for å angi den magnetiske deklinasjonen for posisjonen
din automatisk.
• Velg Faktisk for å angi geografisk nord som kursreferanse.
• Velg Rutenett for å angi rutenett nord som styrekursreferanse (000º).
• Velg Brukerdefinert magnetisk variasjon for å angi den magnetiske variasjonen manuelt. Angi den magnetiske
variasjonen. Velg Ferdig.
Koordinatsystemer
Stille inn posisjonsformat eller kartdatumkoordinatsystemer
Du kan angi posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning skal vises i, og koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Merk: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som
benytter et annet posisjonsformat.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Enheter.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Posisjonsformat for å angi posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning vises i, og velg et
posisjonsformat.
• Velg Kartdatum for å angi koordinatsystemet som kartet er ordnet etter, og velg et koordinatsystem.
Konfigurere tiden
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Tid.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Tidsformat for å angi en tidsstandard. Velg 12 timer, 24 timer eller UTC.
• Velg Tidssone for å velge tidssonen.
• Velg Sommertid. Velg På, Av eller Auto.
54
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Konfigurasjon av enheten
Måleenheter
Du kan stille inn måleenhetene som kartplotteren skal vise, ved å angi et standardisert eller et egendefinert
måleenhetssystem.
Velge et standardisert måleenhetssystem
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Systemenheter.
2. Velg Metrisk (km/t, m, ºC), Engelsk måleenhet (moh, ft, ºF) eller Nautisk (knop, ft, ºF).
Opprette et egendefinert måleenhetssystem
Du må motta dybdedata for NMEA-ekkolodd eller bruke en Garmin-ekkoloddmodul for å kunne vise informasjon om
dybde og temperatur.
Du kan velge individuelle måleenheter og opprette et egendefinert måleenhetssystem for kartplotterskjermen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Systemenheter > Egendefinert.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Dybde, og velg Fot, Favner eller Meter.
• Velg Temperatur, og velg Fahrenheit eller Celsius.
• Velg Avstand, og velg Miles, Kilometer, Nautisk (nm, fot) eller Nautisk (nm, m).
• Velg Hastighet > Fartøyets hastighet, og velg Miles i timen, Kilometer i timen eller Knop.
• Velg Hastighet > Vindstyrke, og velg Miles i timen, Meter per sek eller Knop.
• Velg Høyde, og velg Fot eller Meter.
• Velg Volum, og velg Liter, Gallons (US) eller Gallons (UK).
• Velg Trykk > Manometertrykk, og velg kPa eller psi.
• Velg Trykk > Lufttrykkenheter, og velg Millibar eller Tommer kvikksølv.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
55
Konfigurasjon av enheten
Datalinjer
Datalinjer ➊ vises på angitte kart og kartvisninger i 3D, radarvisninger og kombinasjonsskjermbilder. Datalinjen for
hvert kart eller en 3D-kartvisning må konfigureres separat.
➊
Perspective 3D med datalinjer
Det finnes flere tilgjengelige datalinjer. Du kan velge hvilke datafelter som skal vises innenfor hver datalinje.
Når datalinjetall vises på kartet, vises innsatt navigasjon under navigering.
Vise Cruise-datalinjen
Cruise-datalinjen vises når du navigerer til et bestemmelsessted. Det viser GPS-hastighet, GPS-styrekurs, dybde og
GPS-posisjonsdata.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny > Datalinjer > Cruise > På.
Konfigurere Cruise-datalinjen
Du bør vise Cruise-datalinjen før du konfigurerer den (side 56).
Cruise-datalinjen består av fire deler, og disse delene vises i hvert sitt hjørne av kartet. Du kan velge hvilken type data
som skal vises i hver av datalinjens deler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Velg Meny > Datalinjer > Cruise > Datalinjeoppsett.
Velg Øverst venstre.
Velg typen data som skal vises i datalinjens øverste venstre del.
Gjenta trinn 4 og 5 for delene Øverst høyre, Nederst venstre og Nederst høyre på datalinjen.
Vise navigasjonsdatalinjen
Navigasjonsdatalinjen vises i en rad langs toppen av kartet. Navigasjonsdatalinjen kan vise avstanden til
bestemmelsesstedet, ankomst, kursavvik, peiling og data om neste kursendring.
1.
2.
3.
4.
56
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Velg Meny > Datalinjer > Navigasjon.
Velg På eller Auto.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Konfigurasjon av enheten
Konfigurere navigasjonsdatalinjen
Du bør vise navigasjonsdatalinjen før du konfigurerer den (side 56).
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Velg Meny > Datalinjer > Navigasjon > Datalinjeoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg Ruteetappe. Velg På for å vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt når du navigerer etter en rute
eller en autoveiledningslinje (side 58).
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Bestemmelsessted, og velg Avstand, Tid til bestemmelsessted eller Ankomst for å angi hvordan data om
bestemmelsessted skal vises.
Datalinjene Fisking, Drivstoff og Seiling
Datalinje
Fiskebåt
Drivstoff
Seilbåt
Viste data
Dybde, vanntemperatur og fart i vann.
Drivstoffmengde, gjenværende drivstoff, rekkevidde og drivstofføkonomi.
Fart i vann, vindstyrke, vindvinkel og vind-VMG (vindens snittfart mot mål).
Vise datalinjene Fisking, Drivstoff eller Seiling
Datalinjene for fisking, drivstoff og seiling vises i en rad tvers over bunnen av kartet. Bare én av disse tre datalinjene kan
vises om gangen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Fisking > På.
• Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Drivstoff > På.
• Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Seiling > På.
Merk: Når du viser én av disse tre datalinjene, skjules de andre to linjene automatisk.
Stille inn faktisk eller tilsynelatende vind for seiledatalinjen
Du bør vise seiledatalinjen før du konfigurerer den (side 57).
Du kan velge hvilken type vinddata som skal vises i seiledatalinjen.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Velg Meny > Datalinjer > Seiling.
Gjør ett av følgende:
• Velg Vind > Merkbar for å vise luftstrømmen du opplever når båten er i bevegelse.
• Velg Vind > Faktisk for å vise luftstrømmen du opplever når båten ligger i ro.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
57
Konfigurasjon av enheten
Vind-VMG og veipunkt-VMG på datalinjene
Kartplotteren veksler automatisk mellom visning av vind-VMG og veipunkt-VMG i datalinjene.
Veipunkt-VMG vises under følgende forhold:
•
•
Ruteetappedelen av navigasjonsdatalinjen viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en rute eller autoveiledningslinje.
Seiledatalinjen viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en rute eller autoveiledningslinje, og når du slår av
ruteetappedelen av navigasjonsdatalinjen.
Vind-VMG vises under følgende forhold:
•
•
Seiledatalinjen viser vind-VMG når du ikke navigerer etter en rute eller en autoveiledningslinje.
Seiledatalinjen viser vind-VMG når ruteetappedelen av navigasjonsdatalinjen er på og du navigerer etter en rute.
Vise kompassbåndet på et kart
Datalinjen for kompassbånd vises i en rad tvers over toppen av en kart- eller 3D-kartvisning. Den viser gjeldende retning
samt en indikator som viser peilingen til den ønskede kursen under navigering.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny > Datalinjer > Kompassbånd > På.
Andre fartøy
Du kan vise og konfigurere informasjon om andre fartøy for navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D og Mariner’s
Eye 3D.
Merk: For at du skal kunne konfigurere AIS-informasjon (AIS - Automatic Identification System) om andre fartøy,
må kartplotteren være koblet til en ekstern AIS-enhet. MARPA krever at det brukes et kompass. Kompasset må vise
NMEA 0183-setningen HDM eller HDG. Se Om MARPA (side 68).
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler (side 18).
Konfigurere visningen av andre fartøy
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
58
I skjermbildet Hjem velger du Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > Visningsoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor. Velg en avstand.
• Velg MARPA > Vis for å vise informasjon om MARPA-merkede fartøy.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om andre fartøy.
• Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for MARPA-merkede fartøy. Angi styrekursen. Velg Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy. Velg lengden på sporet som vises når du bruker en sti.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Konfigurasjon av enheten
Informasjon om båten
Kalibrere en vannhastighetsenhet
Hvis du har en hastighetssvinger, kan du kalibere denne.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Min båt > Kalibrere fart.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Hvis båten ikke kjører raskt nok, eller hvis fartsmåleren ikke registrerer en hastighet, vises meldingen
Hastigheten er for lav. Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte. Hvis meldingen vises på nytt, stopper
du båten og kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt seg fast. Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer
du kabelforbindelsene. Hvis den samme meldingen vises fremdeles, bør du kontakte Garmins produktsupport.
Stille inn drivstoffkapasiteten for båten
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Min båt > Drivstoffkapasitet.
2. Angi den samlede drivstoffkapasiteten til samtlige av båtens motorer:
3. Velg Ferdig.
Alarmer
Som standard er alle alarmer slått av, unntatt bestemmelsessted- og væralarmen. Kartplotteren må være på for at
alarmene skal fungere.
Navigasjonsalarmer
Stille inn en ankomstalarm
Du kan angi at det skal avgis en alarm når du er innenfor den angitte avstanden eller tiden fra en sving eller veipunktet
til et bestemmelsessted.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ankomst.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg type. Angi om ankomstalarmene bare skal varsle når du nærmer deg bestemmelsessteder, eller når du
nærmer deg svinger og bestemmelsessteder.
• Velg Aktivering. Angi om ankomstalarmen skal utløses basert på Tid til ankomst eller på Avstand til ankomst.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre klokkeslett (hvis aktivering er satt til Tid) for å angi hvor lang tid før ankomst (i minutter) alarmen
skal avgis. Angi tiden. Velg Ferdig.
• Velg Endre distanse (hvis aktivering er satt til Avstand) for å angi hvor lenge før ankomst (i avstandsenheter)
alarmen skal avgis. Angi avstanden. Velg Ferdig.
Stille inn ankervaktalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis du overskrider en bestemt avdriftsavstand når båten ligger for anker.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ankervakt > På.
2. Angi avdriftsavstanden som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
59
Konfigurasjon av enheten
Stille inn ute av kurs-alarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis du er ute av kurs med en bestemt avstand.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ute av kurs > På.
2. Angi ute av kurs-avstanden som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Systemalarmer
Stille inn klokkealarmen
Du kan angi en alarm ved hjelp av systemklokken (GPS-klokken).
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > System > Klokke > På.
2. Angi klokkeslettet som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn alarmen for spenning på enheten
Du kan angi at en alarm skal utløses når batteriet når et angitt lavt spenningsnivå.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > System > Spenning på enheten > På.
2. Angi spenningen som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn GPS-avviksalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses når GPS-systemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor en brukerdefinert verdi.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > System > GPS-nøyaktighet > På.
2. Angi nøyaktigheten til GPS-posisjonen som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn alarmen for total drivstoffmengde om bord
Kartplotteren må være koblet til en ekstern drivstoffsensor for å kunne registrere data om drivstofføkonomi.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du fastsetter.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Alarmer > Drivstoff > Total drivstoffmengde om bord > På.
2. Angi drivstoffmengden som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Kollisjonsalarm
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 17).
Stille inn ekkoloddalarmer
Se Ekkoloddalarmer (side 93).
Stille inn væralarmer
Se XM WX Satellite Weather®- og XM Satellite Radio-tillegget (bare Nord-Amerika).
Håndtering av kartplotterdata
Kopiere veipunkter, ruter og spor til en kartplotter
Før du kopierer MapSource® eller HomePort™-data til en kartplotter, må du gjøre følgende:
•
•
60
Den første gangen du bruker et minnekort til å kopiere HomePort- eller MapSource®-data til en kartplotter, må
du klargjøre minnekortet ved å sette det inn i kartplotteren og la kartplotteren plassere en fil på det. Denne filen
gir informasjon til HomePort eller til MapSource om å formatere dataene.
Kontroller hvilken versjon av MapSource du har på datamaskinen, ved å klikke på Hjelp > Om MapSource. Hvis
programvareversjonen er eldre enn 6.12.2, oppdaterer du til den nyeste versjonen ved å klikke på Hjelp > Søk etter
programvareoppdateringer, eller gå til www.garmin.com.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Konfigurasjon av enheten
1. Gjør ett av følgende:
• Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet (bruk en datakortleser koblet til datamaskinen)
i henhold til prosessen som beskrives i HomePort-hjelpesystemet.
• Kopier dataene fra MapSource til det klargjorte minnekortet (bruk en datakortleser koblet til datamaskinen) i
henhold til prosessen som beskrives i MapSource-hjelpesystemet.
2. Kopier dataene fra datakortet til kartplotteren. Se Kopiere data fra et datakort (side 61).
Kopiere data fra et datakort
1. Sett inn et datakort i datakortsporet på kartplotteren.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Integrer fra kort hvis du vil overføre data fra datakortet til kartplotteren og slå dem sammen med
eksisterende brukerdata.
• Velg Erstatt fra kort hvis du vil overføre data fra datakortet til kartplotteren og overskrive eksisterende
brukerdata på kartplotteren.
4. Velg filnavnet fra listen hvis flere filer står oppført.
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et minnekort
1. Sett inn et minnekort i datakortsporet på kartplotteren.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Lagre på kort.
3. Angi navnet på den nye filen:
• Velg et filnavn fra listen.
• Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil. Angi det nye filnavnet. Velg Ferdig.
4. Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk med HomePort.
1. Sett inn et minnekort i datakortsporet på kartplotteren.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort.
3. Velg Kopier innebygd kart > Begynn kopiering for å kopiere kartene som er lastet inn på kartplotteren,
til minnekortet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
61
Konfigurasjon av enheten
Kopiere veipunkter, ruter og spor til eller fra alle kartplotterne på et nettverk
Du kan overføre veipunkt-, rute- og sporinformasjon fra én kartplotter som er koblet til Garmin Marine Network, til alle
andre kartplottere som er koblet til nettverket.
1. Koble kartplotteren til et Garmin Marine Network-nettverk ved hjelp av nettverksporten på baksiden av kartplotteren
og en nettverkskabel fra Garmin.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Nettverk.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Klone brukerdata for å overføre data fra kartplotteren til de andre kartplotterne som er koblet til nettverket.
Eksisterende data overskrives i disse kartplotterne.
• Velg Integrer brukerdata for å overføre data mellom alle kartplotterne som er koblet til nettverket. Unike data
blir slått sammen med eksisterende data på hver kartplotter.
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1. Sett inn et minnekort i datakortsporet på kartplotteren.
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Lagre på kort.
3. Gjør ett av følgende for å angi navnet på filen som skal sikkerhetskopieres:
• Velg et filnavn fra listen.
• Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil. Angi det nye filnavnet. Velg Ferdig.
4. Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
5. Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det i en datakortleser som er koblet til en datamaskin.
6. Gjør ett av følgende:
• I Windows® klikker du på Start > Min datamaskin > Sikker digital lagringsenhet > Garmin > Brukerdata.
• Åpne minnekortikonet på skrivebordet i Apple OS X, og åpne deretter Garmin > Brukerdata.
7. Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som helst på datamaskinen.
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter
1. Sett inn et minnekort i en datakortleser som er koblet til datamaskinen.
2. Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet, og legg den i mappen som heter Garmin\UserData.
3. Sett minnekortet inn i datakortsporet på kartplotteren.
4. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Erstatt fra kort.
Konfigurasjon av enhet i nettverk
Vise tilkoblede nettverksenheter i Garmin Marine Network
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Kommunikasjon > Ethernet.
Alle tilkoblede enheter vises langs venstre side av skjermen.
Tildele et navn til en enhet i Garmin Marine Network
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Kommunikasjon > Ethernet.
2. Velg en enhet.
3. Velg Se på.
4. Angi et navn på enheten.
5. Velg Ferdig.
62
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Radar
 ADVARSEL
Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at området
rundt radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren sender ut en stråle ca. 12° under og 12° over en
horisontal linje som skjærer gjennom midtpunktet til radaren. Unngå å se direkte på radaren, siden øynene er de mest
ømfintlige delene av kroppen.
Hvis du kobler kartplotteren din til en valgfri maritim radar fra Garmin, for eksempel en GMR™ 404/406 eller en GMR
18/24, kan du vise mer informasjon om omgivelsene. Radaren kobles til via Garmin Marine Network, og den deler
radardata med alle kartplottere som er koblet til nettverket.
GMR-radaren sender ut en smal stråle med mikrobølgeenergi mens den roterer i et mønster på 360°. Når den utsendte
energien treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren.
Radarsignaler
Overføre radarsignaler
1. Slå av kartplotteren, og koble til radaren i henhold til installeringsinstruksjonene for radar.
2. Slå på nettverket.
Radaren varmes opp, og det telles ned for å varsle deg om når radaren er klar.
Merk: Som en sikkerhetsforanstaltning går radaren i standby når den er varmet opp. Det gir deg muligheten
til å sjekke at radaren har fri sikt, før du begynner å bruke den.
3. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
4. Velg Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde, Vaktpost eller Radaroverlegg.
En nedtellingsmelding vises mens radaren starter opp, og meldingen Klar til å overføre vises.
5. Velg Meny > Radaroverføring.
Meldingen Starter... vises en liten stund, før radaren begynner å tegne et bilde.
Stoppe sendingen av radarsignaler
I Radar-skjermbildet velger du Meny > Radar standby.
Justere zoomskalaen på radarskjermen
Zoomskalaen, også kalt radarskalaen, representerer avstanden fra posisjonen din (senteret) til den ytterste ringen.
Hver ring representerer like mye på zoomskalaen. Hvis zoomskalaen for eksempel er stilt inn på tre kilometer,
representerer hver ring én kilometer ut fra sentrum.
•
•
For GPSMAP 5000-serien trykker du på
og .
For GPSMAP 4000-serien trykker du på områdeknappene (-/+).
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
63
Radar
Radarvisningsmodi
Radarskjermen har fem standard driftsmodi. Hver modus er tilgjengelig for bruk bare med en kompatibel radar (side 64).
•
•
•
•
•
Cruise-modus - viser et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen.
Havnemodus - ment for bruk i indre farvann, og denne modusen fungerer best med radarsignaler som har kort
rekkevidde (2 nm eller mindre).
Offshore-modus - ment for bruk i åpent farvann, og denne modusen fungerer best med radarsignaler som har lang
rekkevidde.
Modusen Dobbel rekkevidde - formidler en side-ved-side-visning av radardata med både kort og lang rekkevidde.
Vaktmodus - lar deg plassere radaren i modus for tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending og
standbysyklus for å spare strøm. Du kan også aktivere en vaktsone i vaktmodus som identifiserer en sikker sone
rundt båten.
Radarmodus
Kompatibel radar
GMR 20, 21, 40, 41
Cruise
Havn
Offshore
Dobbel
rekkevidde
Vaktpost
x
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD,
1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Cruise-modus
Cruise-modus er standardbruk av radaren for radartypene GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 og 406.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Cruise-modus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer eventuelle
vaktsoner.
Vise Cruise-modus
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Cruise.
Viser et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen. Posisjonen din er i sentrum av skjermbildet,
og rekkevidderingene ➊ angir avstander. Avstanden mellom ringene ➋ og radarrekkevidden ➌ vises nederst
på skjermen.
➊
➌
➋
Cruise-modus
64
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Havnemodus
Havnemodus brukes som standard av radaren for bruk i indre farvann med radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204
xHD eller 1206 xHD. Havnemodus fungerer best med radarsignaler med kort rekkevidde (2 nm eller mindre).
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Havnemodus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer eventuelle
vaktsoner.
Vise Havnemodus
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Havn.
Havnemodus
Offshore-modus
Offshore-modus brukes som standard av radaren for åpne farvann med radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Offshore-modus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Offshore-modus
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Offshore.
Offshore-modus
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
65
Radar
Modusen Dobbel rekkevidde
Modusen Dobbel rekkevidde har en side-ved-side-visning av radardata, for både kort og lang rekkevidde med radartypene
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. De to radarvisningene i denne modusen kan være spesielt nyttige
om natten eller i dårlig vær.
Radardata for kort rekkevidde vises til venstre ➊ på skjermen for dobbel rekkekvidde, og signalskalaen kan ikke
overstige 3 nm (4 km). Radardata for lang rekkevidde vises til høyre ➋ på skjermen for dobbel rekkevidde, og
signalskalaen må være større enn signalskalaen som vises på skjermen for kort rekkevidde. Skjermen for kort rekkevidde
kan sammenlignes med Havnemodus, og skjermen for lang rekkevidde kan sammenlignes med Offshore-modus.
➊
➋
Modusen Dobbel rekkevidde
Merk: Hvis du bytter fra modusen Vaktpost til modusen Dobbel rekkevidde, går radaren over til fulltidssending
og deaktiverer eventuelle vaktsoner. Hvis du bytter fra modusen Havn eller modusen Offshore til modusen Dobbel
rekkevidde, avbrytes alle MARPA-mål, og du kan ikke bruke MARPA-mål før du avslutter modusen Dobbel rekkevidde.
Vise modusen Dobbel rekkevidde
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Dobbel rekkevidde.
Vaktmodus
Vaktmodus lar deg plassere radaren i modus for tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending og
standbysyklus for å spare strøm. Du kan også aktivere en vaktsone i denne modusen, og den definerer en sikker sone
rundt båten. En alarm utløses når et radarobjekt kommer inn i sonen. Vaktmodus fungerer med alle Garmins GMRmodeller.
Vise vaktpostmodus
MERK: Hvis du bytter til vaktpostmodus og MARPA er deaktivert i vaktpostmodus, avbrytes alle MARPA-mål, og
du kan ikke bruke MARPA-mål før du avslutter vaktpostmodus. Hvis MARPA er aktivert i vaktpostmodus, avbrytes ikke
MARPA-objekter.
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost.
Aktivere MARPA i Vaktmodus
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > MARPA > På.
Aktivere tidsbasert sending
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Tidsstilt transmisjon > På.
66
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Angi standby- og sendetider
Du må aktivere tidsbasert sending før du kan angi standby- og sendetider (side 66).
Du kan spare strøm ved å angi at standbytiden for radar og sendetiden skal implementere periodiske
radarsignalsendinger ved faste intervaller.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett.
Velg Standbytid.
Skriv inn tidsintervallet mellom radarsignalsendinger.
Velg Ferdig.
Velg Transm.-tid.
Skriv inn varigheten på hver radarsignalsending.
Velg Ferdig.
Aktivere en vaktsone
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Aktiver vaktsone.
Definere en delvis vaktsone
Du må aktivere en vaktsone før du kan definere sonens grenser (side 67).
Du kan definere grensene for en vaktsone som ikke omslutter båten fullstendig.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Juster
vaktsone > Flytt vaktsone > Hjørne 1.
2. Juster plasseringen av vaktsonehjørnet:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren og pilene på skjermen (
og ).
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på vaktsonehjørnet og drar.
3. Velg Hjørne 2 og gjenta trinn 2 for å justere plasseringen av det andre hjørnet i vaktsonen.
4. Velg Ferdig.
Hoek 1
Hoek 2
Definere en sirkulær vaktsone
Du må aktivere en vaktsone før du kan definere sonens grenser (side 67).
Du kan definere en sirkulær vaktsone som omslutter båten fullstendig.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Juster
vaktsone > Flytt vaktsone.
Merk: Vaktsonen vises som en delvis vaktsone under trinn 2 og 3 av denne fremgangsmåten.
2. Juster vaktsonens innerste ring:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren og pilene på skjermen
(
og ).
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på vaktsonehjørnet og drar.
3. Velg Hjørne 2, og gjenta trinn 2 for å justere posisjonen av den ytre ringen i vaktsonen.
4. Velg Sirkel > Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Cirkelvormig
67
Radar
Objektbestemmelse (radar)
Du kan bruke objektbestemmelse (radar) til å identifisere og spore objekter.
Om MARPA
MARPA brukes hovedsaklig til å unngå kollisjon ved hjelp av objektbestemmelse og -sporing.
Du må tilordne et MARPA-merke til et objekt for å kunne bruke MARPA. Radarsystemet overvåker automatisk det
merkede objektet og oppgir informasjon om objektet, inkludert rekkevidde, peiling, hastighet, GPS-styrekurs, nærmeste
møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt. MARPA angir statusen på hvert merkede objekt (innhenter, mistet, sporing
eller farlig), og kartplotteren kan utløse en kollisjonsalarm hvis objektet kommer inn i den sikre sonen.
➌
➊
➍
➋
➎
Symboler for MARPA-målbestemmelse
Symbol
➊
➋
➌
➍
➎
68
Beskrivelse
Innhente et objekt. Konsentriske, stiplede grønne sirkler stråler ut fra objektet mens radaren stilles inn
på objektet.
Objektet har blitt innhentet. En grønn sirkel angir posisjonen til et objekt som radaren er stilt inn på.
En stiplet grønn linje festet til sirkelen angir den projiserte kursen over land eller objektets GPS-styrekurs.
Nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt for et farlig objekt.
Farlig objekt innen rekkevidde. En rød sirkel blinker fra objektet mens en alarm utløses og en melding
vises. Etter at alarmen har blitt bekreftet, angir et rødt punkt med en stiplet rød linje knyttet
til objektet objektets posisjon samt den projiserte kursen over land eller objektets GPS-styrekurs.
Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er satt til Av, blinker målet, men alarmen utløses ikke,
og meldingen vises heller ikke (side 17).
Objektet har forsvunnet. En grønn sirkel med et kryss (X) i angir at radaren ikke kunne stilles inn på målet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Tilordne et MARPA-merke til et objekt
Merk: MARPA krever at du bruker et kompass og et aktivt GPS-signal. Kompasset må oppgi NMEA
2000-parametergruppens nummer (PGN) 127250, eller utdatasetningen for NMEA 0183-HDM eller HDG.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Velg et objekt eller en posisjon ➊.
Velg Tilegne mål ➋.
➋
➊
Fjerne et MARPA-merke fra et målobjekt
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Velg et målobjekt.
Velg MARPA-mål > Fjern.
Vise informasjon om et MARPA-merket objekt
Du kan vise rekkevidden, peilingen, hastigheten og annen informasjon om et MARPA-merket objekt.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Velg et målobjekt.
Velg MARPA-mål.
Stopp objektbestemmelse (radar)
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Velg et målobjekt.
Velg Slutt å peke.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 17).
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Fra en radarvisning eller radaroverlegget kan du vise og tilpasse hvordan en liste med AIS- og MARPA-trusler vises.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde, Vaktpost eller Radaroverlegg.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Andre fartøy > Liste > Vis for å åpne listen i modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde
eller Vaktpost eller på radaroverlegget.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
69
Radar
Åpne listen i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny > Andre fartøy > Liste > Vis for GPSMAP
4000-serien. Velg Venstre > Andre fartøy > Liste > Vis for GPSMAP 5000-serien.
4. Velg typen trussel du vil inkludere i listen (Alle farer, bare MARPA-farer eller bare AIS-farer).
•
Vise AIS-fartøy på radarskjermen
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radarskjermen. Hvis en av innstillingene (utenfor AIS-visningsskalaen)
konfigureres for én radarmodus, vil innstillingen gjelde for samtlige radarmodi bortsett fra Radaroverlegg. Innstillingene
for detaljene og den projiserte styrekursen som er konfigurert for én radarmodus, brukes på alle andre radarmodi, også
Radaroverlegg.
1.
2.
3.
4.
I skjermbildet Hjem velger du Radar.
Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
Velg Meny > Andre fartøy > Visningsoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor. Velg en avstand.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
• Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy. Angi tiden.
Velg Ferdig.
VRM og EBL
VRM (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line) måler avstanden og peilingen fra båten din til et
målobjekt. På radarskjermen vises VRM som en sirkel som er sentrert på nåværende posisjon for båten din, og EBL
vises som en linje som starter ved båtens nåværende posisjon og krysser med VRM. Krysningspunktet er objektet for
VRM og EBL.
Vise VRM og EBL
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Vis VRM/EBL for modusen Cruise, Havn eller Offshore.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Vis VRM/EBL for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Vis VRM/EBL for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Vis VRM/EBL for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Vis VRM/EBL for GPSMAP 5000-serien.
70
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Justere VRM og EBL
Du må vise VRM og EBL før du kan justere dem (side 70).
Du kan justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL, som flytter krysningspunktet for VRM og EBL. VRM og
EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for modusen Cruise, Havn eller Offshore.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Juster VRM/EBL > Flytt
VRM/EBL for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Juster VRM/EBL > Flytt
VRM/EBL for GPSMAP 5000-serien.
4. Velg en ny posisjon for krysningspunktet for VRM og EBL.
5. Velg Ferdig.
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt
Du må vise VRM og EBL før du kan justere dem (side 70).
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for modusen Cruise, Havn eller Offshore.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Juster VRM/EBL > Flytt
VRM/EBL for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Juster VRM/EBL >
Flytt VRM/EBL for GPSMAP 5000-serien.
4. Gjør ett av følgende:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren til å justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL,
slik at krysningspunktet for VRM og EBL er identisk med målposisjonen.
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på målposisjonen.
Rekkevidden og peilingen til objektposisjonen vises øverst i venstre hjørne på skjermen.
5. Velg Ferdig.
Vise avstanden til et punkt på radarskjermen
Du kan velge et punkt på radarskjermen for å vise avstanden og retningen til den posisjonen fra gjeldende posisjon
øverst i venstre hjørne av skjermen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Velg ønsket posisjon på radarskjermen.
Avstanden og styrekursen til den valgte posisjonen vises øverst i venstre hjørne på skjermen.
4. Velg Slutt å peke.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
71
Radar
Veipunkter og ruter på radarskjermen
Merke et veipunkt på radarskjermen
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg en radarmodus.
3. Velg en posisjon.
4. Velg Opprett veipunkt.
Vise eller skjule veipunkter på radarskjermen
Du kan vise eller skjule veipunkter som er innenfor rekkevidden som vises på radarskjermen. Denne innstillingen
brukes ikke på radaroverlegget.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar > Radaroppsett > Utseende > Veipunkter.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Vis for å vise alle veipunkter.
• Velg Bare navigasjon for å vise bare veipunkter som er tilknyttet ruten som er aktiv.
• Velg Skjul for å skjule alle veipunkter.
Navigere etter en lagret rute på radarskjermen
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du registrere og lagre minst én rute (side 33).
Navigasjonslinjer må vises i rekkefølge for å vise en rute på radarskjermen (side 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet.
I skjermbildet Hjem velger du Radar.
Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
Ruten vises som en magentafarget linje der startpunkt, bestemmelsessted og svinger er angitt.
Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann
og andre hindringer.
Navigere parallelt etter en lagret rute på radarskjermen
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du registrere og lagre minst én rute (side 33).
Navigasjonslinjer må vises i rekkefølge for å vise en rute på radarskjermen (side 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
72
I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne.
Velg Forskyvning.
Angi forskyvningsavstanden.
Velg Ferdig.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover - babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Forover - styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover - babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Velg Bakover - styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
9. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
10. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
Ruten vises som en magentafarget linje der startpunkt, bestemmelsessted og svinger er angitt.
11. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
12. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
•
Om radaroverlegget
Radaroverlegget legger over radarinformasjon på navigasjonskartet eller fiskekartet. Data vises på radaroverlegget
basert på radarmodusen som sist ble brukt (Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost), og alle innstillingskonfigurasjoner
som ble brukt på radaroverlegget, brukes også på radarmodusen som sist ble brukt. Hvis du for eksempel bruker
havnemodusen og deretter bytter til radaroverlegget, viser radaroverlegget havnemodusens radardata. Hvis du endret
forsterkningsinnstillingen ved hjelp av radaroverleggmenyen, endres forsterkningsinnstillingen for havnemodusen
automatisk.
Radaroverlegget viser ikke data basert på radarmodusen for dobbel rekkevidde, og innstillingskonfigurasjoner som
ble brukt i overlegget, brukes ikke i modusen for dobbel rekkevidde.
Radaroverlegg på navigasjonskartet
Justering av radaroverlegg og kartdata
Når du bruker radaroverlegget, justerer kartplotteren radardata med kartdata basert på båtens retning. Retningen er som
standard basert på data fra et magnetisk kompass som er tilkoblet ved hjelp av et NMEA 0183- eller NMEA 2000-nettverk.
Hvis et kompass ikke er tilgjengelig, er båtens retning basert på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angir retningen som båten beveger seg i, og ikke retningen som båten peker mot. Hvis båten driver
bakover eller sidelengs på grunn av strøm eller vind, er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig med
kartdataene. En slik situasjon kan unngås ved å bruke båtkursdata fra et elektronisk kompass.
Hvis båtens retning er basert på data fra et magnetisk kompass eller en autopilot, kan retningdataene være feilaktige på
grunn av ugyldig oppsett, mekanisk feil, magnetisk interferens eller andre faktorer. Hvis retningdataene er feilaktige,
er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig med kartdataene.
Vise radaroverlegget
Radaroverlegget viser data basert på radarmodusen som sist ble brukt.
I skjermbildet Hjem velger du Radar > Radaroverlegg.
Radarbildet vises i oransje og legges oppå navigasjonskartet.
Zoome inn og ut på radaroverlegget
Zooming under panorering påvirker bare zoomskalaen til kartet. Radarrekkevidden endres ikke. Zooming mens kartet
er låst på båten (ikke panorering), påvirker zoomskalaen til kartet og radarrekkevidden.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
73
Radar
Gjør ett av følgende:
• For GPSMAP 4000-serien trykker du på områdeknappene (-/+) for å zoome ut og inn.
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på knappene
og
for å zoome ut og inn.
Velge en karttype for radaroverlegget
Du kan angi om navigasjonskartet eller fiskekartet vises under radaroverlegget.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert datakort for BlueChart g2 Vision.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Karttype > Navigasjon.
• Velg Karttype > Fisking.
Optimalisere radarvisningen
Du kan optimalisere radarvisningen for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost samt for hvert skjermbilde
i modusen Dobbel rekkevidde.
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Velg en radarrekkevidde (side 75).
4. Gjenopprett standardverdien for forsterkningsinnstillingen (side 76).
5. Gjenopprett standardverdien for sjøstøyinnstillingen (side 77).
6. Gjenopprett standardverdien for regnstøyinnstillingen (side 78).
7. Gjenopprett standardverdien for FTC-innstillingen (side 78).
8. Gjenopprett standardverdien for krysstaleinnstillingen (side 80).
9. Juster forsterkningsinnstillingen manuelt (side 76).
10. Juster sjøstøyinnstillingen manuelt (side 77).
11. Juster regnstøyinnstillingen og FTC-innstillingen manuelt (side 79).
74
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Om radarsignalenes rekkevidde
Rekkevidden av radarsignalene angir lengden på pulssignalet som sendes og mottas av radaren. Etter hvert som
rekkevidden øker, sender radaren lengre pulssignaler for å kunne nå objekter som er langt borte. Objekter som er
nærmere, spesielt regn og bølger, gjenspeiler også lengre pulssignaler, noe som kan føre til støy på radarskjermen.
Visning av informasjon om mål med lang rekkevidde kan også redusere mengden med plass som er tilgjengelig på
radarskjermen for visning av informasjon om mål med kort rekkevidde, med mindre du bruker modusen Dobbel
rekkevidde (side 66).
Tips for å velge en radarrekkevidde
•
•
•
Definer hvilken type informasjon du har behov for å se på radarskjermen. Trenger du for eksempel informasjon
om værforhold, objekter og trafikk i nærheten, eller er du mer opptatt av værforhold langt borte?
Vurder miljøforholdene som radaren brukes under. Radarsignaler med lang rekkevidde kan øke støyen på
radarskjermen, spesielt i dårlig vær, og dermed blir det vanskeligere å vise informasjon om objekter med kort
rekkevidde. Når det regner, kan radarsignaler med kort rekkevidde gi deg muligheten til å vise mer matnyttig
informasjon om objekter i nærheten, så lenge innstillingene for regnstøy og FTC er konfigurert optimalt.
Velg den korteste og mest effektive rekkevidden, basert på årsaken til at du bruker radar samt rådende miljøforhold.
Velge en radarrekkevidde
Se Justere zoomskalaen på radarskjermen (side 63).
Om forsterkning og støy
Forsterkningen kontrollerer følsomheten til radarmottakeren. Standardinnstillingen for forsterkning, Auto, angir
forsterkningen automatisk én gang, basert på gjennomsnittlige forhold, rekkevidden på radarsignalet og den valgte
radarmodusen. Kartplotteren justerer ikke forsterkningen på nytt automatisk etter hvert som forholdene endrer seg.
Hvis du vil optimalisere hvordan radaren vises under bestemte forhold, justerer du forsterkningen manuelt (side 76).
Støy er interferens som forårsakes av uønsket refleksjon av radarsignaler fra uviktige objekter. Vanlige støykilder kan
være nedbør, bølger og radarkilder i nærheten.
Innstillingskonfigurasjoner og radartype
Når du bruker radartypen GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406, brukes alle forsterknings- og
støyinnstillinger som er konfigurert for bruk i én radarmodus, for alle andre radarmodi samt for radaroverlegget.
Når du bruker radartypen GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHDr, kan det hende at det brukes
forsterknings- og støyinnstillinger som er konfigurert for bruk i én radarmodus, for andre radarmodi, i henhold
til denne tabellen.
Innstilling
Radarmodus
Havn, Offshore, Vaktpost
Forsterkning
Sjøstøy
Regnstøy
FTC
Krysstale
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer én gang for alle modi
Dobbel rekkevidde: venstre
Dobbel rekkevidde: høyre
skjermbilde
skjermbilde
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer én gang for både venstre og høyre skjermbilde
Når du bruker radartypen GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD, brukes de siste forsterknings- og
støyinnstillingene som ble konfigurert for bruk i en radarmodus, automatisk for radaroverlegget. Hvis forsterkningen
for havnemodus for eksempel er satt til 50 %, settes forsterkningen for radaroverlegget automatisk til 50 %. Hvis
forsterkningen for Offshore-modus senere settes til 40 %, settes forsterkningen for radaroverlegget automatisk til 40 %.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
75
Radar
Standardinnstillinger for forsterkning og støy
Innstilling
Standardverdi
Instruksjoner
Forsterkning Auto
Se Automatisk justering av forsterkning på radarskjermen (side 76).
Sjøstøy
Rolig, Middels eller Grov
Se Gjenopprette standardinnstillingen for sjøstøy (side 77).
Regnstøy
Av
Se Gjenopprette standardinnstillingen for regnstøy (side 78).
FTC
Av
Se Gjenopprette standard FTC-innstilling (side 78).
Krysstale
På
Se Justere krysstalestøy på radarskjermen (side 80).
Automatisk justering av forsterkning på radarskjermen
Auto er standardverdien for forsterkningsinnstillingen. Den automatiske forsterkningsinnstillingen for hver radarmodus
optimaliseres for den modusen, og den kan variere i forhold til den automatiske forsterkningsinnstillingen som brukes
for andre modi.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Forsterkning > Automatisk for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning > Automatisk for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Forsterkning > Auto for GPSMAP
5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning > Automatisk for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Forsterkning > Automatisk for
GPSMAP 5000-serien.
Kartplotteren angir forsterkningen automatisk én gang, basert på gjennomsnittlige forhold, rekkevidden på
radarsignalet og den valgte radarmodusen. Kartplotteren justerer ikke forsterkningen på nytt automatisk etter
hvert som forholdene endrer seg.
Manuell justering av forsterkning på radarskjermen
Du kan justere forsterkningen manuelt for optimal radarytelse under rådende forhold.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. I skjermbildet Hjem velger du Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Forsterkning for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Forsterkning for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Forsterkning for GPSMAP 5000-serien.
4. Velg Opp for å øke forsterkningen helt til det kommer til syne lysprikker på radarskjermen.
Data på radarskjermen oppdateres med et par sekunders mellomrom. Det fører til at effekten av manuell justering
av forsterkningen ikke alltid vises umiddelbart. Juster forsterkningen gradvis.
5. Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til lysprikkene forsvinner.
6. Hvis båter, land eller andre objekter er innenfor rekkevidde, trykker du på Ned for å redusere forsterkningen helt
til objektene begynner å blinke.
7. Velg Opp for å øke forsterkningen helt til båter, land eller andre objekter lyser stabilt på radarskjermen.
8. Minimer om nødvendig utseendet på store objekter i nærheten (side 76).
9. Minimer om nødvendig utseendet på sidelobeekkosignaler (side 77).
Redusere interferens fra store objekter i nærheten
Store objekter i nærheten, for eksempel moloer, kan føre til at det vises et veldig lyst bilde av objektet på radarskjermen.
Dette bildet kan skjule mindre objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
76
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Forsterkning for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Forsterkning for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Forsterkning for GPSMAP 5000-serien.
4. Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til de mindre objektene vises tydelig på radarskjermen.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne interferens fra store objekter i nærheten, kan det føre til at mindre
objekter eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjermen.
Redusere sidelobeinterferens på radarskjermen
Sidelobeinterferens vises kanskje som en strek ut fra et objekt i et halvsirkelmønster. Sidelobeeffekter kan unngås ved å
redusere forsterkningen eller radarrekkevidden.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Forsterkning for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Forsterkning for GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Forsterkning for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Forsterkning for GPSMAP 5000-serien.
4. Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til det halvsirkelformede strekmønstret forsvinner fra radarskjermen.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne sidelobeinterferens, kan det føre til at mindre objekter eller objekter et
stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjermen.
Gjenopprette standardinnstillingen for sjøstøy
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > Sjøstøy for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Sjøstøy for
GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Støyavvisning > Sjøstøy for
GPSMAP 5000-serien.
4. Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold: Grov, Middels eller Rolig.
Justere sjøstøy på radarskjermen
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av krapp sjø. Sjøstøyinnstillingen påvirker visningen av støy og objekter
i nærheten mer enn den påvirker visningen av støy og objekter som er langt borte. En høyere sjøstøyinnstilling reduserer
visningen av støy som forårsakes av bølger i nærheten, men den kan også redusere eller eliminere visningen av objekter
i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
77
Radar
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > Sjøstøy for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Sjøstøy for
GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Støyavvisning > Sjøstøy for
GPSMAP 5000-serien.
4. Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold: Grov, Middels eller Rolig.
5. Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av sjøstøy til andre objekter vises tydelig på radarskjermen.
Støy forårsaket av sjøforhold, vises kanskje fortsatt.
Gjenopprette standard FTC-innstilling
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at FTC-innstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > FTC > Av for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for begge skjermene i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > FTC > Av for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > FTC > Av for
GPSMAP 5000-serien.
Gjenopprette standardinnstillingen for regnstøy
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at regnstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > Regnstøy > Av for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > Regnstøy > Av for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Regnstøy > Av for
GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > Regnstøy > Av for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Støyavvisning > Regnstøy > Av for
GPSMAP 5000-serien.
78
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Justere regnstøy på radarskjermen
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av regn. Reduksjon av radarrekkevidden kan også minimere regnstøy
(side 63).
Innstilling
FTC
Regnstøy
Beskrivelse
Denne innstillingen påvirker visningen av store, disige støymasser som forårsakes av regn uavhengig av
avstand.
Denne innstillingen påvirker visningen av regnstøy og objekter i nærheten mer enn den påvirker visningen
av regnstøy og objekter som er langt borte. En høyere regnstøyinnstilling reduserer visningen av støy
som forårsakes av regn i nærheten, men den kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i
nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at regnstøy- og FTC-innstillingene som er konfigurert for
bruk i én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > FTC for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for begge skjermene i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > FTC for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > FTC for
GPSMAP 5000-serien.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Høy, Middels eller Lav for å redusere eller øke visningen av regnstøy hvis du bruker radartypen GMR 20, 21,
40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406. Andre objekter bør vises tydelig på radarskjermen.
• Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av regnstøy hvis du bruker radartypen GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Andre objekter bør vises tydelig på radarskjermen. Hvis FTC-innstillingen er
større enn 50 %, bør du vurdere å redusere radarrekkevidden.
5. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > Regnstøy for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP
5000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP 4000-serien. Velg Høyre > Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP
5000-serien.
6. Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av regnstøy helt til andre objekter vises tydelig på
radarskjermen.
Støy forårsaket av regn, vises kanskje fortsatt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
79
Radar
Justere krysstalestøy på radarskjermen
Du kan redusere visningen av støy som forårsakes av interferens fra en annen radarkilde i nærheten. På er standardverdien
for krysstaleinnstillingen.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at krysstaleinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 75).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Støyavvisning > Krysstale > På for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for begge skjermene i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny >
Støyavvisning > Krysstale > På for GPSMAP 4000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Krysstale >
På for GPSMAP 5000-serien.
Radarvisningsutseende
Innstillinger for datalinjer
Datalinjer kan vises i alle radarmodi, og de gir oppdatert sanntidsinformasjon.
Alle datalinjer som er konfigurert for bruk i én radarmodus, vises i alle andre radarmodi. Alle datalinjer som er konfigurert
for bruk på radaroverlegget, vises bare på radaroverlegget, og må konfigureres for seg.
Det finnes flere tilgjengelige radardataoverlegg. Du kan velge hvilke datafelter som skal vises innenfor hvert dataoverlegg.
Når dataoverleggstall vises på radarskjermen, vises navigasjonslinjen under navigering. Kompassbåndet kan vises eller
skjules innenfor hvert overlegg.
Vise cruisedatalinjen på radarskjermen
Cruisedatalinjen viser GPS-hastighet, GPS-styrekurs, dybde og GPS-posisjonsdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Cruise > På.
Konfigurere cruisedatalinjen på radarskjermen
Du bør vise cruisedatalinjen før du konfigurerer den (side 80).
Cruisedatalinjen er delt inn i fire deler, og hver del vises i hvert sitt hjørne på radarskjermen. Du kan velge hvilken type
data som skal vises i hver av datalinjens deler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Cruise > Datalinjeoppsett.
Velg Øverst venstre.
Velg typen data som skal vises i datalinjens øverste venstre del.
Gjenta trinn 4 og 5 for delene Øverst høyre, Nederst venstre og Nederst høyre på datalinjen.
Vise navigasjonsdatalinjen på radarskjermen
Navigasjonsdatalinjen vises i en rad øverst på radarskjermen. Navigasjonsdatalinjen kan vise data om ankomst,
avstand til bestemmelsessted, avvik i styrekursen, peiling og neste sving.
1.
2.
3.
4.
80
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Navigasjon.
Velg På eller Auto.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Konfigurere navigasjonsdatalinjen på radarskjermen
Du bør vise navigasjonsdatalinjen før du konfigurerer den (side 80).
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Navigasjon > Datalinjeoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg Ruteetappe. Velg På for å vise veipunkt-VMG (veipunktets snittfart mot mål) under navigasjon etter en
rute eller en autoveiledningslinje.
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Bestemmelsessted, og velg Avstand, Tid til bestemmelsessted eller Ankomst for å angi hvordan data om
bestemmelsessted skal vises.
Datalinjene Fisking, Drivstoff og Seiling
Datalinje
Viste data
Fiskebåt
Dybde, vanntemperatur og fart i vann
Drivstoff
Drivstoffmengde, gjenværende drivstoff, rekkevidde og drivstofføkonomi
Seilbåt
Fart i vann, vindstyrke, vindvinkel og vind-VMG (vindens snittfart mot mål).
Vise datalinjer for fisking, drivstoff og seiling på radarskjermen
Datalinjene for fisking, drivstoff og seiling vises i en rad nederst på radarskjermen. Bare én av disse tre datalinjene kan
vises om gangen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Fisking > På for å vise fiskedatalinjen.
• Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Drivstoff > På for å vise drivstoffdatalinjen.
• Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Seiling > På for å vise seiledatalinjen.
Merk: Når du viser én av disse tre datalinjene, skjules de andre to datalinjene automatisk.
Stille inn faktisk eller tilsynelatende vind for seiledatalinjen
Du bør vise seiledatalinjen før du konfigurerer den (side 81).
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
Velg Meny > Radaroppsett > Datalinjer > Seiling.
Gjør ett av følgende:
• Velg Vind > Merkbar for å vise luftflyten som registreres når båten er i bevegelse.
• Velg Vind > Faktisk for å vise luftstrømmen du opplever når båten ligger i ro.
Vind-VMG og veipunkt-VMG på datalinjene
Se Vind-VMG og veipunkt-VMG på datalinjene (side 58).
Vise kompassbåndet på skjermbildet Radaroverlegg
Kompassbånddatalinjen vises i en rad øverst på skjermbildet Radaroverlegg over navigasjonsdatalinjen. Den viser
gjeldende styrekurs samt en indikator som viser peilingen til den ønskede kursen under navigering.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg Radaroverlegg.
3. Velg Meny > Oppsett > Datalinjer > Kompassbånd > På.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
81
Radar
Radarvisningsinnstillinger
Angi radarfargevalget
Du kan angi radarfargevalget som brukes for alle radarskjermer. Denne innstillingen brukes ikke på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Fargevalg.
2. Velg Hvit, Svart (for nattmodusfarger) eller Blå.
Angi radarvisningsorientering
Du kan angi perspektivet for radarvisningen. Orienteringsinnstillingen gjelder alle radarmodi. Denne innstillingen brukes
ikke på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Orientering.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Styrekurs opp for å angi at styrekursdata som er mottatt fra et kompass, skal vises øverst i kartvisningen også kalt den magnetiske kursen. Styrekurspilen vises vertikalt på skjermen.
• Velg Nord opp for å angi at nord skal vises øverst i kartvisningen.
• Velg Kurs opp for å angi at navigasjonsretningen alltid skal være opp på kartet.
Flytte feltvisning på radarskjermen
Du kan flytte gjeldende posisjon mot bunnen av skjermen automatisk mens hastigheten øker. Angi topphastigheten
din for å få best mulig resultat. Denne innstillingen gjelder for alle radarmodi. Denne innstillingen brukes ikke på
radaroverlegget.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Foranvisningsfart > På fra skjermbildet Hjem.
2. Angi hastigheten.
3. Velg Ferdig.
Radarnavigasjonsinnstillinger
Vise styrekurspilen på radarskjermen
På radarskjermen kan du vise en strek fra baugen av båten i styrekursretningen. Denne innstillingen brukes ikke
på radaroverlegget.
Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Styrekurspil > Vis i skjermbildet Hjem.
Vise og skjule skalaringer på radarskjermen
Du kan bruke rekkevidderingene til å visualisere avstander på radarskjermen. Denne innstillingen brukes ikke
på radaroverlegget.
Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Ringer > Vis i skjermbildet Hjem.
Vise navigasjonslinjer på radarskjermen
Navigasjonslinjene angir kursen du har satt ved hjelp av Rute til, Veiledning til eller Gå til. Denne innstillingen brukes
ikke på radaroverlegget.
Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Navigasjonslinjer > Vis i skjermbildet Hjem.
Vise og skjule veipunkter på radarskjermen
Se Vise veipunkter på radarskjermen (side 72).
82
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Innstillinger for radarskanner og antenne
Angi antennerotasjonshastighet
Merk: Du kan angi rotasjonshastighet bare for radartypene GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD. Antennen roterer ikke med høy hastighet i modusen Dobbel rekkevidde.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Rotasjonshastighet i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Normal hastighet.
• Velg Høy hastighet for å øke antennens rotasjonshastighet, noe som gjør at hastigheten på
skjermoppdateringen øker.
Angi radarantennestørrelse
Du kan angi radarantennestørrelsen for å optimalisere radarbildet. Meldingen Radaren må konfigureres vises helt til du
har angitt antennestørrelsen.
Merk: Du kan angi antennestørrelse bare for radartypene GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206
xHD.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Antennestørrelse.
2. Velg 4 fot eller 6 fot.
Slå på og konfigurere en sendefri radarsone
Du kan angi et område som radarskanneren ikke sender signaler på.
Merk: Du kan angi en sendefri radarsone bare for radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Aktiver sendefri radarsone i skjermbildet Hjem.
Den sendefrie sonen angis av et skyggelagt område på radarskjermen.
2. Velg Vinkel 1 > Juster > Flytt.
3. Velg Opp eller Ned for å justere størrelsen på den sendefrie sonen.
4. Velg Vinkel 2 > Juster > Flytt.
5. Velg Opp eller Ned for å justere størrelsen på den sendefrie sonen.
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert
i forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
1. Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2. Mål kompasskursen til objektet på radaren.
3. Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Du må måle den potensielle baugforskyvningen før du kan angi baugforskyvningen (se foregående prosedyre).
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én radarmodus, gjelder for alle andre radarmodi og
for radaropplegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Baugen.
2. Trykk på og hold nede Opp eller Ned for å angi forskyvningen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
83
Radar
Utseende på radaroverleggsvisning
Justere forsterkning og støy på radaroverlegget
Se Om forsterkning og støy (side 75).
Angi orientering for radaroverleggsvisning
Se Endre kartorienteringen (side 10).
Angi datalinjer for radaroverlegget
Se Innstillinger for datalinjer (side 80).
Innstillinger for spor og veipunkter
Vise spor på radaroverlegget
Du kan angi om fartøyspor skal vises på radaroverlegget.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverl. > Meny > Veipunkter og spor > Spor > På.
Behandle spor
Se Spor (side 36).
Velge en veipunktmerketype
Du kan velge typen merker som vises med veipunkter på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Veipunkter og spor > Vis veipunkt > Visning i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Merke for å identifisere veipunkter ved hjelp av merker.
• Velg Kommentar for å vise kommentarer som veipunktmerker.
• Velg Symbol for å identifisere veipunkter ved hjelp av symboler.
Behandle veipunkter
Se Veipunkter (side 32).
Innstillinger for alarmer og andre fartøy
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 17).
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler (side 69).
Vise andre fartøy på radaroverlegget
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radaroverlegget. Innstillingen for visningsskalaen som er
konfigurert for radaroverlegget, gjelder bare på radaroverlegget. Innstillingen for detaljene og den projiserte
retningen som er konfigurert for radaroverlegget, gjelder for alle radarmodi.
1. Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Andre fartøy > Visningsoppsett fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon der AIS-fartøyene vises. Velg en avstand.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
• Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
Angi styrekursen. Velg Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy, og velg lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
84
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Radar
Innstillinger for visning av navigasjon med radaroverlegg
Endre kartets zoomdetaljer
For radaroverlegget kan du justere mengden med detaljer som vises på kartet, med ulike zoomnivåer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Detalj.
2. Velg et detaljnivå.
Vise og konfigurere styrekurspilen
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Du kan konfigurere visningen av kurspilen
på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Styrekurspil fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Avstand > Endre distanse for å angi avstanden til enden av styrekurspilen. Angi avstanden.
• Velg Klokkeslett > Endre klokkeslett for å angi hvor lang tid det tar å nå enden av kurspilen. Angi tiden.
3. Velg Ferdig.
Vise et innsatt kart under panorering
Du kan kontrollere om et innsatt kart vises under panorering med radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Innsatt kart fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg På for å vise et innsatt kart hele tiden.
• Velg Auto for å vise et innsatt kart bare når posisjonsikonet (
) ikke lenger vises på skjermen.
Vise og konfigurere dybdeloddskudd
På radaroverlegget kan du slå på loddskudd og angi en verdi for en farlig dybde.
1.
2.
3.
4.
Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Finn dybder > På fra skjermbildet Hjem.
Velg Finn dybder > Farlig.
Angi verdien for den farlige dybden.
Velg Ferdig.
Vise og konfigurere symboler for navigasjonshjelpemidler
Du kan vise og konfigurere visningen av symboler for navigasjonshjelpemidler på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Symboler fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Bøyestørrelse for å angi størrelsen på symboler for navigasjonshjelp som vises på kartet. Velg en størrelse.
• Velg Bøyetype > NOAA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (NOAA).
• Velg Bøyetype > IALA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (IALA).
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
85
Radar
Vise flere kartdetaljer
Du kan vise mer informasjon på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Symboler fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg POIer på land > På for å vise landbaserte punkter av interesse (POIer).
• Velg Fyrsektorer for å vise sektoren der en fyrlykt er synlig. Velg På for å filtrere fyrsektorer avhengig
av zoomnivået.
• Velg Kartgrenser > På for å vise området kartet dekker når du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort.
• Velg Bildepunkter > På for å vise kameraikoner når du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort.
Angi baugforskyvningen
Se Baugforskyvning (side 83).
86
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Ekkolodd
Ekkolodd
Hvis du kobler kartplotteren til en Garmin GSD 22-/24-/26-ekkoloddmodul og en svinger, kan den brukes som et
ekkolodd. GSD 22/24/26 kobles til via Garmin Marine Network og deler ekkoloddata med alle kartplottere som er koblet
til nettverket. GSD 22- og GSD 24-/26-modellene har litt ulike funksjoner og alternativer. Alle forskjeller er markert i de
aktuelle avsnittene nedenfor.
Ekkoloddvisninger
Fullskjermvisning for ekkolodd
Fullskjermsvisningen viser en graf med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på høyre side av skjermen
viser dybden til registrerte objekter mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre. Du kan vise ekkoloddet på full skjerm
ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Full skjerm.
Dybde, temperatur
og fart i vann
Objekter
Område
Bunn
GPS-hastighet og
GPS-kurs
Svingerfrekvens
Fullskjermvisning for ekkolodd
Splittet zoom-visning for ekkolodd
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på samme
skjermbilde. Du kan vise ekkoloddet med splittet zoom ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Splitt zoom.
Zoomet dybdeskala
Zoomvindu
Zoomnivå
Splittet zoom-visning for ekkolodd
Splittet frekvens-visning for ekkolodd
Visningen for splittet frekvens viser ekkolodddata for én frekvens, for eksempel 200 kHz, på venstre side av skjermen og
data for en annen frekvens, for eksempel 50 kHz, på høyre side. Du kan vise ekkoloddet med splittet frekvens ved å gå til
skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Splitt frekvens. Med GSD 26-enheten kan du konfigurere zoom, dybdelinje og
a-skop for de to frekvensene separat i visningen for splittet frekvens.
Merk: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du bruker en dobbelfrekvenssvinger.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
87
Ekkolodd
Svingerfrekvenser
Splittet frekvens-visning for ekkolodd
Vanntemperaturlogg
Hvis du bruker en svinger som kan måle temperatur, viser temperaturloggen vanntemperaturavlesninger over tid. Du kan
vise temperaturloggen ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Vanntemperatur.
Angi temperaturloggskala og tidsskalaer
1. I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Vanntemperatur.
2. Velg Meny.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Varighet for å angi skalaen for medgått tid. Standardinnstillingen er 10 minutter. Du kan øke skalaen for
medgått tid for å vise temperaturvariasjoner over en lengre tidsperiode.
• Velg Skala for å angi temperaturskalaen. Standardinnstillingen er 4 grader. Øk temperaturskalaen for å vise flere
variasjoner i temperaturen.
Temperatur
og dybde
Temperaturområde
Medgått tid
Vanntemperaturlogg
Veipunkter på ekkoloddskjermen
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Stopp ekkolodd midlertidig.
88
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Ekkolodd
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Stopp ekkolodd midlertidig.
4. Angi posisjonen for veipunktet ved hjelp av krysningspunktet for dybdelinjen og avstandslinjen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å flytte krysningspunktet.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på og drar krysningspunktet.
5. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Opprett veipunkt.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Nytt veipunkt.
Innstillinger for ekkoloddskjermen
Du kan definere og justere ekkoloddskjermen for alle ekkoloddvisninger.
Angi zoomnivået
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Zoom.
4. Gjør ett av følgende:
• For GSD 22-enheten velger du 2x zoom auto eller 4x zoom auto for å zoome inn på ekkolodddata ved to eller fire
gangers forstørrelse.
• For GSD 22-enheten velger du Manuell zoom for å angi dybden for det forstørrede området manuelt. Velg Vis opp
eller Vis ned for å angi dybden for det forstørrede området. Velg Zoom inn eller Zoom ut for å øke eller redusere
forstørrelsen for det forstørrede området. Velg Ferdig.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Angi zoom for å angi dybden for det forstørrede området manuelt. Velg Vis
opp eller Vis ned for å angi dybden for det forstørrede området. Velg Zoom inn eller Zoom ut for å øke eller
redusere forstørrelsen for det forstørrede området. Velg Auto for å justere dybden for det forstørrede området
automatisk. Velg Ferdig.
• For GSD 22- og GSD 24-/26-enheten velger du Bunnlås for å zoome inn på ekkolodddata fra bunndybden og
deretter Opp eller Ned for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området. Velg Ferdig.
Justere forsterkningen
Du kan kontrollere detaljnivået som vises på ekkoloddskjermen. Øk forsterkningen for å se flere detaljer. Hvis skjermbildet
har mye støy, kan du redusere forsterkningen. Med GSD 24- og GSD 26-enheten kan du angi forsterkningen for hver
frekvens separat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Forsterkning.
Velg eventuelt en frekvens.
Velg et alternativ for å angi forsterkningen.
Velg Tilbake.
Justere dybdeskalaen
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side på skjermen.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Område.
Velg et alternativ.
Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
89
Ekkolodd
Justere område og forsterkning med snarveier
• Hvis du bruker en GPSMAP 6000-/7000-serie med en GSD 22- eller GSD 24/26-enhet, velger du + og - for å
justere området.
• Hvis du bruker en GPSMAP 6000-serie med en GSD 24-/26-enhet, velger du etter behov Select-tasten i
fullskjermvisningen for ekkolodd for å veksle mellom og justere forsterkningen og området. Velg + og - for å
justere området eller forsterkningen.
• Hvis du bruker en GPSMAP 7000-serie med en GSD 24-/26-enhet, og forsterkningen er justert manuelt (side 89),
velger du + og - nederst på skjermen i fullskjermvisning for ekkolodd for å justere forsterkningen.
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen
Du kan angi hastigheten som ekkoloddskjermen ruller med fra høyre mot venstre.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer.
5. Velg Rullehastighet.
6. Gjør ett av følgende:
• Velg Ultrascroll®, Rask, Middels eller Sakte for å angi rullehastigheten manuelt.
• Velg Auto for å justere rullehastigheten automatisk i forhold til båtens hastighet hvis du bruker en måler for fart i
vann eller en svinger som kan måle hastighet.
1.
2.
3.
4.
Justere bildebevegelsen
Du kan øke hastigheten ekkoloddbildet beveger seg i, ved å la enheten tegne opp mer enn én kolonne med data på
skjermen for hver kolonne med ekkolodddata den mottar. Innstillingen 2/1 tegner to informasjonskolonner på skjermen for
hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake. Dette er nyttig når du bruker ekkoloddet i dypt vann.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg Bildeforbedring.
6. Velg en innstilling for bildebevegelsen.
1.
2.
3.
4.
Skifte ekkoloddskjermen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan flytte fokuset på ekkoloddskjermen til en bestemt dybde for å få en tydeligere ekkoloddskjerm. Når du flytter
fokuset, samles det ikke inn data for områder utenfor det valgte området.
1.
2.
3.
4.
5.
90
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Mer > Skift.
Velg Opp og Ned for å justere visningen.
Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Ekkolodd
Konfigurere de avanserte ekkoloddinnstillingene
Merk: Disse funksjonene er bare tilgjengelige på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Før du kan konfigurere temperaturkilden, må du ha en GSD 26-enhet og mer enn én vanntemperatursensor eller svinger
som kan måle temperatur.
Med GSD 24- og GSD 26-enheten kan du konfigurere ulike innstillinger for ekkoloddvisning og datakilder.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Mer > Avansert.
Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Send for å hindre svingeren i å sende.
• Velg Tidsvariabel forsterkning for å justere tidsvariabel forsterkning. Dette kan redusere støy.
• Velg Ekkoutvidelse for å justere hvordan objekter vises på skjermen. Hvis ekkoet er for stort, blandes objektene
sammen. Hvis ekkoet er for lite, kan objektene være små og vanskelige å se.
• Velg Bunnregistrering for å velge hvilken frekvens som skal brukes til å fastslå dybde.
• For GSD 26-enheten velger du Temperaturkilde for å velge hvilken vanntemperatursensor eller svinger som kan
måle temperatur, som skal være kilde for vanntemperaturloggen.
Frekvenser
Velge frekvenser
Du kan angi hvilke frekvenser som brukes når du bruker en dobbelfrekvenssvinger. Med GSD 26-enheten kan du bruke en
chirp-frekvens for å vise tydeligere objekter på skjermen.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Frekvens.
Gjør ett av følgende:
• Velg 200 kHz for å vise data fra et ekkoloddsignal på 200 kHz. Dette er hovedsaklig nyttig for grunnere indre
farvann.
• Velg 50 kHz for å vise data fra et ekkoloddsignal på 50 kHz. Dette er hovedsaklig nyttig for dypere farvann.
• For GSD 22- eller GSD 24-enheten velger du Dobbel for å vise både 200 kHz- og 50 kHz-data.
• For en GSD 26-enhet som brukes sammen med en bredbåndssvinger, velger du Høy Chirp for å sende et chirpsignal på den høye kanalen.
• For en GSD 26-enhet som brukes sammen med en bredbåndssvinger, velger du Lav Chirp for å sende et chirpsignal på den lave kanalen.
Behandle frekvenser
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 26-enheten.
Du kan stille inn GSD 26-enheten til å fungere på et stort utvalg populære, avgrensede fiskefrekvenser. Du får maksimal
dybdepenetrering hvis du angir frekvensen til en lav innstilling.
Oppsett av nye frekvenser
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Frekvens > Behandle frekvenser.
Velg Ny forhåndsinnstilling.
Velg Høy eller Lav.
Angi en frekvens:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
91
Ekkolodd
Innstillinger for støy og interferens
Med innstillingen for støyavvisning kan du redusere interferensen og mengden støy som vises på ekkoloddskjermen. Med
GSD 24- og GSD 26-enheten kan du justere innstillingene for støyavvisning separat for hver frekvens.
Vise overflatestøy
Du kan angi om retursignalene nær vannoverflaten skal vises på ekkoloddskjermen. Skjul overflatestøy for å redusere
forstyrrelsen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Støyavvisning.
5. Velg Overflatestøy > Vis.
1.
2.
3.
4.
Justere støyavvisningen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Hvis du har økt eller redusert forsterkningsinnstillingen manuelt (side 89), kan du minimere visningen av svake
ekkoloddsignaler ved å øke støyavvisningen.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Støyavvisning.
Velg Opp eller Ned.
Redusere interferens
Merk: Disse funksjonene er bare tilgjengelige på GSD 24- og GSD 26-enheten.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Mer > Støyavvisning.
Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Interferens for å redusere effekten av krysstale og elektrisk interferens.
• Velg Fargegrense for å skjule en del av fargepaletten. Dette bidrar til å fjerne felt med svak støy.
• Velg Utjevning for å gjøre ekkoloddskjermen mer konsekvent i dypere vann.
Ekkoloddskjermens utseende
Vise og konfigurere en dybdelinje
Du kan angi om det skal vises en dybdelinje med hurtigreferanse på ekkoloddskjermen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg Dybdelinje > Vis.
6. Angi dybden for referanselinjen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på og drar linjen.
1.
2.
3.
4.
92
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Ekkolodd
Vise A-skopet
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side på skjermen, som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg A-skop > På.
6. For GSD 24-/26-enheten velger du en tid for hold av toppverdi.
1.
2.
3.
4.
Vise Overleggingstall
Før du kan vise informasjon om fart i vann, må du ha installert og koblet til en sensor for fart i vann eller en svinger
som kan måle hastighet. Før du kan vise informasjon om vanntemperatur, må du ha installert og koblet til en
vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperatur.
Du kan vise informasjon som spenning på enheten og navigasjonsinformasjon på ekkoloddskjermbildene.
Navigasjonsinformasjonen inkluderer alltid GPS-hastighet og GPS-styrekurs, i tillegg til informasjon om peiling og
kursavvik mens du navigerer.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg Overleggingstall.
6. Velg et alternativ for hver datatype.
Hvis du velger Auto, og hvis svingeren kan måle fart, vises dataene på ekkoloddskjermen.
1.
2.
3.
4.
Konfigurere visningen av objekter
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Du kan angi hvordan ekkoloddet tolker objekter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Utseende > Fiskesymboler.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen.
• Velg
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen samt informasjon om
objektdybde.
• Velg
for å vise objekter som symboler.
• Velg
for å vise objekter som symboler med informasjon om objektdybde.
Vise og konfigurere Whiteline
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Du kan merke det sterkeste signalet fra bunnen for å definere hvor sterkt eller svakt signalet er.
1. Velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Utseende > Whiteline i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Høy for å aktivere Whiteline med den mest følsomme innstillingen. Nesten alle sterke retursignaler er markert
med hvitt.
• Velg Middels for å aktivere Whiteline med mange sterke retursignaler markert med hvitt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
93
Ekkolodd
◦◦ Velg Lav for å aktivere Whiteline med den minst følsomme innstillingen. Bare de sterkeste retursignalene er
markert i hvitt.
Markere kanten
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan merke det sterkeste signalet fra bunnen for å definere hvor sterkt eller svakt signalet er.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Utseende > Kant > Av.
Angi fargevalget
Du kan angi fargevalget som brukes for alle ekkoloddskjermer.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny.
Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer.
5. Velg Utseende > Fargevalg.
6. Velg et alternativ.
1.
2.
3.
4.
Angi fargeforsterkningen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan justere fargeforsterkningen for å øke eller redusere intensiteten på ekkoloddskjermbildet.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Mer > Utseende > Fargeforsterkning.
Velg et alternativ.
Ekkoloddalarmer
Aktivere alarmer for grunt vann og dypt vann
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd.
2. Velg Grunt vann > På for å aktivere en alarm som skal utløses når dybden er mindre enn den angitte verdien.
3. Angi dybden som utløser alarmen for grunt vann:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Dypt vann > På for å aktivere en alarm som skal utløses når dybden er større enn den angitte verdien.
6. Angi dybden som utløser alarmen for dypt vann:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
Aktivere alarm for vanntemperatur
Du kan aktivere en alarm som utløses når svingeren rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller under den
angitte temperaturverdien.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Vanntemperatur > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi en vanntemperatur:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
94
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Ekkolodd
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Aktivere fiskealarmen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt med en bestemt størrelse.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm for alle fiskestørrelser.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for middels store og store fisker.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for store fisker.
Aktivere konturfiskealarmen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt innenfor et bestemt dybdeområde og en bestemt
fargeskala.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk > Kontur.
2. Velg Topp.
3. Angi en avstand fra toppen for å vise en alarm for objekter nær overflaten:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Bunn.
6. Angi en avstand til bunnen for å utløse en alarm for objekter nær bunnen av vannet.
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
8. Velg Intensitet.
9. Velg en farge, og velg Tilbake.
Aktivere fiskealarmen for bunn
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt innenfor det bestemte området fra bunnen og
den bestemte fargeskalaen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk > Bunn.
2. Velg Spenn.
3. Angi en avstand til bunnen for å utløse en alarm for objekter nær bunnen av vannet.
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Intensitet.
6. Velg en farge, og velg Tilbake.
Svingerkonfigurasjon
Stille inn kjølkalibreringen
Kjølkalibreringen kompenserer for dybden av kjølen i overflateavlesningen slik at du kan måle dybden fra bunnen av
kjølen i stedet for fra svingerplasseringen. Angi et positivt tall til å kompensere for kjølen. Du kan angi et negativt tall for å
kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
95
Ekkolodd
1. Mål kjølkalibreringen etter svingerens plassering:
Svinger i vannlinjen
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen, måler
Et positivt tall (+) viser
du avstanden fra svingeren til båtens kjøl. Angi
dybde ved bunnen av
denne verdien som et positivt tall i trinn 3.
kjølen.
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen,
måler du avstanden fra svingeren til vannlinjen.
Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 3.
2. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Min
båt > Kjølkalibrering.
Svinger ved bunnen av
kjølen
3. Angi kjølkalibreringen som ble målt i trinn 1:
Et negativt tall (-) viser
• For GPSMAP 6000-serien bruker du
dybde ved overflaten.
vippebryteren eller talltastaturet til å angi
Kjølkalibrering
avstanden målt i trinn 1. Kontroller at du angir
et positivt eller negativt tall ut fra svingerens
plassering.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen til å angi avstanden målt i trinn 1. Kontroller at du
angir et positivt eller negativt tall ut fra svingerens plassering.
4. Velg Ferdig.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Du må ha en vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperatur.
Temperaturforskyvningen kompenserer for temperaturavlesningen fra en temperatursensor.
1. Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til kartplotteren.
2. Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller et termometer som du vet viser riktig temperatur.
3. Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet til
kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5
hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.
4. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Min båt > Temperaturforskyvning.
5. Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi temperaturforskyvningen.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen til å angi temperaturforskyvningen.
6. Velg Ferdig.
Justere innstillingene for svingeren
Merk: Disse funksjonene er bare tilgjengelige på GSD 24- og GSD 26-enheten.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Mer > Installering.
Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Sendehastighet for å hjelpe til med å redusere støy. Du kan øke sendehastigheten for å gjøre rullehastigheten
raskere, men dette kan også føre til støy.
• Velg Sendeeffekt for å redusere svingerringing nær overflaten. Angi lavere Sendeeffekt for å redusere ringingen.
• Velg Filterbredde for å gjøre objektets kanter skarpere. Et kortere filter gjør kantene på objektene skarpere. Lengre
filtre skaper mykere objektkanter, men kan redusere støy.
• Velg Svingerdiagnostikk for å vise detaljer om svingeren.
96
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio
Følgende tabell angir funksjonene som er tilgjengelige når du kobler kartplotteren til en VHF-radio via et NMEA
0183-nettverk eller et NMEA 2000-nettverk.
Funksjonalitet
NMEA 0183
VHF-radio
X
Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen
til radioen din. Hvis radioen har disse
funksjonene, overføres informasjon om
GPS-posisjonen med DSC-anropene.
Kartplotteren kan motta DSC-nødinformasjon X
og posisjonsinformasjon fra radioen (side 98).
Kartplotteren kan spore posisjonene
X
til fartøy som sender posisjonsrapporter
(side 99).
Med kartplotteren kan du raskt stille inn og
sende detaljer om individuelle rutineanrop til
Garmin VHF-radioen (side 100).
Når du starter et nødanrop for mann over bord
fra radioen, viser kartplotteren skjermbildet for
mann over bord og ber deg om å navigere til
punktet for mann over bord (side 98).
Når du starter et nødanrop for mann over
bord fra kartplotteren, viser radioen siden for
nødanrop for å aktivere et nødanrop for mann
over bord (side 98).
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin NMEA
0183 VHF-radio
X
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Slå på DSC
Velg Konfigurer > Andre fartøy > DSC fra skjermbildet Hjem.
Om DSC-listen
DSC-ringelisten er en logg med de nyeste DSC-anropene og andre DSC-kontakter som er angitt. DSC-ringelisten
kan inneholde opptil 100 oppføringer. DSC-ringelisten viser det siste anropet fra en båt. Hvis det er mottatt to anrop
fra samme båt, overskriver det siste anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-liste
Kartplotteren må være koblet til en VHF-radio med støtte for DSC for at DSC-listen skal kunne vises.
Velg Informasjon > DSC-liste fra skjermbildet Hjem.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
97
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy på DSC-listen. Du kan foreta anrop til en DSC-kontakt fra kartplotteren (side 100).
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Informasjon > DSC-liste > Legg til kontakt fra skjermbildet Hjem.
Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
Velg Ferdig.
Angi navnet på fartøyet.
Velg Ferdig.
Innkommende nødanrop
Hvis Garmin-kartplotteren og VHF-radioen er koblet til ved hjelp av NMEA 0183 eller NMEA 2000, varsler kartplotteren
deg når VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop. Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet, er informasjonen
også tilgjengelig og registrert med anropet.
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen og angir posisjonen til fartøyet på navigasjonskartet samtidig som DSCnødanropet ble sendt.
Vise DSC-nødanropsrapporten
Se Vise en posisjonsrapport (side 99).
Anrope et fartøy i nød
Se Foreta et individuelt rutineanrop (side 100).
Navigere til et fartøy i nød
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen og merker posisjonen til et fartøy på navigasjonskartet samtidig som
det sendes et DSC-nødanrop.
Se Navigere til et sporet fartøy (side 99).
Opprette et veipunkt på posisjonen til et fartøy i nød
Se Opprette et veipunkt på posisjonen til et fartøy i nød (side 99).
Redigere informasjon i en DSC-anropsrapport
Se Redigere informasjon i en posisjonsrapport (side 99).
Slette en DSC-anropsrapport
Se Slette en posisjonsrapport (side 99).
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio og du starter et DSC-nødanrop for mann
over bord fra radioen, viser Garmin-kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber deg om å navigere til punktet for
mann over bord. Hvis du har et Garmin-autopilotsystem som er koblet til nettverket, vil kartplotteren be deg om å starte en
Williamson-sving til punktet for mann over bord.
Hvis du annullerer nødanropet for mann over bord på radioen, vil kartplotterskjermbildet som ber deg om å aktivere
navigasjonen til mann over bord-posisjonen, ikke lenger vises.
Mann over bord-nødanrop startet fra kartplotteren
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio og du aktiverer navigasjonen til en
posisjon for mann over bord, viser radioen siden Nødanrop, slik at du raskt kan starte et nødanrop for mann over bord.
Trykk på og hold nede knappen NØDANROP på radioen i minst tre sekunder for å sende nødanropet.
Du finner informasjon om å foreta nødanrop fra radioen i brukerveiledningen for Garmin VHF-radio. Du kan merke
en MOB og navigere til den (side 33).
98
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Posisjonssporing
Hvis du kobler Garmin-kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA 0183, kan du spore fartøyer som sender
posisjonsrapporter. Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 og sørger for at fartøyet sender riktige
PGN-data (PGN 129808, DSC Call Information).
Hver posisjonsrapport som mottas, logges i DSC-listen (side 97).
Vise en posisjonsrapport
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på.
4. Velg Neste side eller Forrige side for å veksle mellom posisjonsrapportdetaljer og et navigasjonskart som
markerer posisjonen.
Anrope et sporet fartøy
Se Foreta et individuelt rutineanrop (side 100).
Navigere til et sporet fartøy
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på > Naviger til.
4. Velg Gå til eller Rute til (side 31).
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på > Neste side > Opprett veipunkt.
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på > Rediger.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Navn. Angi navnet på fartøyet. Velg Ferdig.
• Velg Symbol, og velg et nytt symbol. Velg Ferdig.
• Velg Kommentar. Skriv inn kommentaren. Velg Ferdig.
• Velg Stier > Vis for å vise en stilinje for fartøyet hvis radioen din sporer fartøyets posisjon.
• Velg Stilinje. Velg en farge for stilinjen.
Slette et posisjonsrapportanrop
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på > Slett rapport.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
99
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Fartøysspor på navigasjonskartet
Du kan vise stier for alle sporede fartøy i navigasjonskartet og fiskekartet, samt i Mariner’s Eye 3D-kartvisning og
radaroverlegget. Som standard vises det en svart prikk ➊ for hver tidligere rapportert posisjon for et sporet fartøy, og
et Blue Flag-symbol ➋ angir siste rapporterte posisjon for fartøyet. Det vises også en svart linje ➌ som angir stien til
fartøyet.
Du må aktivere innstillingen for DSC-stier for å kunne vise stier for sporede fartøy (side 100).
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart.
➋
➊
➌
Fartøysti på navigasjonskartet
Vise og stille inn varigheten for spor for alle sporede fartøy
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > DSC > DSC-stier.
Velg antallet timer som sporede fartøy skal vises på kart- eller 3D-kartvisningen.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle stipunkter som er mindre enn fire timer gamle, vises for alle
sporede fartøy.
Individuelle rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du bruke
kartplottergrensesnittet til å sette opp et individuelt rutineanrop. Når du setter opp et individuelt rutineanrop fra
kartplotteren, kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på (side 100). Radioen overfører denne forespørselen
med ditt anrop.
Velge en DSC-kanal
Merk: Valget av en DSC-kanal begrenses til de kanalene som er tilgjengelige for alle frekvensbånd: 6, 8, 9, 10, 13, 15,
16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77. Standardkanalen er 72. Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den
kanalen for etterfølgende anrop til foretar et anrop via en annen kanal.
1.
2.
3.
4.
Velg Informasjon > DSC-liste fra skjermbildet Hjem.
Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
Velg Se på > Anrop med radio > Kanal.
Velg en kanal.
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil radioen ikke motta anropsinformasjon hvis den ikke har et
MMSI-nummer programmert.
100
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Tillegg
1. Velg Informasjon > DSC-liste fra skjermbildet Hjem.
2. Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3. Velg Se på > Anrop med radio > Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
4. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du bruke
kartplottergrensesnittet til å sette opp et individuelt rutineanrop til et AIS-mål. Før du starter anropet,
kan du velge en annen DSC-kanal enn standardkanalen, kanal 72 (side 100).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Gjør ett av følgende:
• For GPSMAP 4000-serien bruker du vippebryteren til å velge et AIS-mål
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på et AIS-mål .
4. Velg AIS-fartøy > Anrop med radio > Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
5. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
.
101
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Størrelse
Enheter
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
Vekt
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Alle modeller
Mål
H × B × D: 176,9 × 284,4 × 106 mm (7 × 11,2 × 4,2 tommer)
H × B × D: 226,9 x 340,4 x 105,1 mm (8,9 × 13,4 × 4,13 tommer)
H × B × D: 240,5 × 375 × 105,1 mm (9,5 × 14,8 × 4,13 tommer)
H × B × D: 173,5 × 256 × 105,9 mm (6,8 × 10,1 × 4,17 tommer)
H × B × D: 240,5 × 330 × 119,2 mm (9,47 × 13 × 4,7 tommer)
GPSMAP 5015, 5215 H × B × D: 295,8 × 394,9 × 143,8 mm (11,65 × 15,55 × 5,66 tommer)
2,7 kg (6 pund)
3,5 kg (8 pund)
4,5 kg (10 pund)
2,7 kg (6 pund)
4,3 kg (9 pund)
5,4 kg (12 pund)
Skjerm
H × B: 131,4 × 174 mm (5,17 × 6,85 tommer)
H × B: 161,4 × 214,2 mm (6,35 × 8,43 tommer)
H × B: 184,3 × 245,8 mm (7,3 × 9,7 tommer)
H × B: 128,2 × 170,9 mm (5 × 6,73 tommer)
H × B: 180,49 × 235,97 mm (7,11 × 9,3 tommer)
H × B: 228,1 × 304,1 mm (8,98 × 11,97 tommer)
Hus
Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er vanntett
i henhold til IEC 60529 IPX-7.
Temp- Område
Alle modeller
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Sikkerhetsavstand GPSMAP 4008, 4208, 80 cm (31,5 tommer)
for kompass
5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210 1 m (39,4 tommer)
GPSMAP 4012, 4212, 1 m 39,4 tommer)
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215 40 cm (15,8 tommer)
- Lampene i dette produktet kan inneholde kvikksølv og må resirkuleres eller kasseres i henhold til lokale, regionale
Hg eller statlige lover. Gå til www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp hvis du vil ha mer informasjon.
Strøm
Spesifikasjon
Kilde
Forbruk
Sikring
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for
NMEA 2000
Strømforbruk for NMEA 2000
102
Enheter
Alle modeller
GPSMAP 4008, 4208, 5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210, 4012, 4212,
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Alle modeller
Alle modeller
Mål
10-35 VDC
Maks. 35 W ved 10 VDC
Maks. 40 W ved 10 VDC
Alle modeller
Maksimalt 75 mA
Maks. 60 W ved 10 VDC
7,5 A, 42 V hurtigsikring
2
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Tillegg
Kalibrere berøringsskjermen for GPSMAP 5000-serien
Berøringsskjermen for kartplotteren i GPSMAP 5000-serien krever vanligvis ikke kalibrering. Hvis knappene
imidlertid ikke ser ut til å fungere riktig, gjør du følgende for å kalibrere skjermen.
1. Mens kartplotteren er slått av, trykker du på av/på-knappen.
Varselskjermbildet vises.
2. Trykk et sted på den svarte delen av skjermen i omtrent 15 sekunder til kalibreringsskjermbildet vises.
3. Følg instruksjonene på skjermen til du ser en melding om at kalibreringen er fullført.
4. Trykk på OK.
Skjermdumper
Merk: Hvis du vil ta skjermdumper ved hjelp av en GPSMAP 5008, 5208, 5012, 5212, 5015 eller 5215, må du bruke
den trådløse Garmin RF-fjernkontrollen.
Du kan ta en skjermdump av et hvilket som helst skjermbilde som vises på kartplotteren, som en punktgrafikkfil (BMP)
og overføre den til datamaskinen.
Ta skjermdumper
1.
2.
3.
4.
Sett et minnekort i datakortsporet foran på kartplotteren.
Velg Konfigurer > System > Piper/Display > Opptak skjermdump > På.
Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.
Ta en skjermdump:
• For GPSMAP 4000-serien trykker du på tasten HOME og holder den nede i minst seks sekunder.
• For GPSMAP 5000-serien trykker du på knappen HOME på den trådløse Garmin RF-fjernkontrollen
og holder den nede i minst seks sekunder.
Vinduet Skjermdump er tatt vises.
5. Velg OK.
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1. Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en datakortleser som er koblet til en datamaskin.
2. Gjør ett av følgende:
• I Windows® klikker du på Start > Min datamaskin > Secure Digital storage device > Garmin > scrn.
• I Apple OS X åpner du minnekortikonet på skrivebordet og deretter Garmin > scrn.
3. Kopier en BMP-fil fra kortet, og lim den inn et sted på datamaskinen.
Vise GPS-satellittposisjoner
Du kan vise den relative posisjonen til GPS-satellitter på himmelen.
Velg Konfigurer > System > GPS i skjermbildet Hjem.
Systeminformasjon
Vise systeminformasjon
Se Vise systeminformasjon (side 3).
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Hendelseslogg.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
103
Tillegg
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et feilsøkingsverktøy. En representant fra Garmins produktsupport
kan be deg om å bruke denne informasjonen til å hente data om det maritime nettverket.
1. Sett inn et minnekort i datakortsporet på kartplotteren.
2. Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Garmin-enheter > Lagre på kort.
3. Ta ut minnekortet.
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for kartplotteren
Merk: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger du har lagt inn.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Systeminformasjon > Fabrikkinnstillinger > Tilbakestill.
2. Velg Ja.
Kommunikasjon med trådløse enheter
Koble til en trådløs enhet
Du kan bruke trådløse enheter, for eksempel en fjernkontroll eller en optisk mus, til å kommunisere med kartplotteren.
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Nye tilkoblinger > Ja fra skjermbildet Hjem.
Koble fra en trådløs enhet
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Trådløse enheter fra skjermbildet Hjem.
2. Velg en trådløs enhet.
3. Velg Koble fra.
Garmin Marine Network
Med Garmin Marine Network kan du dele data fra Garmin-tilleggsenheter mellom Garmin-kartplottere raskt og enkelt.
Du kan koble en kartplotter for GPSMAP 4000-/5000-serien til et Garmin Marine Network-nettverk for å motta data fra
og dele data med andre enheter og kartplottere som er kompatible med Garmin Marine Network.
Overføre data via Garmin Marine Network
Se Håndtering av kartplotterdata (side 60).
Konfigurere nettverksenheter
Se Konfigurasjon av enhet i nettverk (side 62).
NMEA 0183 og NMEA 2000
En kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien kan motta data fra både NMEA 0183-kompatible enheter og visse
NMEA 2000-enheter som er koblet til et eksisterende NMEA 2000-nettverk i båten din.
NMEA 0183
NMEA 0183-datakabelen, som følger med alle kartplotterne i GPSMAP 4000/5000-serien, støtter NMEA 0183-standarden,
som brukes til tilkobling av forskjellige NMEA 0183-kompatible enheter, for eksempel VHF-radioer, NMEA-instrumenter,
autopiloter, vindsensorer og kompasser.
Kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien kan motta data fra opptil fire NMEA 0183-kompatible enheter og sende
GPS-data til opptil seks NMEA 0183-kompatible enheter.
Tilkobling av kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien til NMEA 0183-kompatible enheter (ekstrautstyr), er beskrevet
i Instralleringsinstruksjoner for GPSMAP 4000- og 5000-serien.
104
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Tillegg
Godkjente NMEA 0183-setninger
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE og Garmin-setninger - PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne kartplotteren støtter også WPL-setningen, DSC og NMEA 0183-inndata for ekkolodd med støtte for setninger
av typen DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW (vanntemperatur, fart og retning).
Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger
Du kan konfigurere hvordan kartplotteren leser NMEA 0183-utdatasetninger.
1.
2.
3.
4.
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Utdatasetninger i skjermbildet Hjem.
Velg en innstilling: Ekkolodd, Rute, System eller Garmin.
Velg én eller flere NMEA 0183-utdatasetninger.
Gjenta trinn 2 og 3 for å konfigurere flere innstillinger.
Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere inndata-/utdataformatet for hver port som brukes når du kobler kartplotteren til eksterne
NMEA-enheter, en datamaskin eller andre Garmin-enheter.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Porttyper fra skjermbildet Hjem.
2. Velg en inngangs-/utgangsport.
3. Velg et inndata-/utdataformat:
• Velg NMEA-standard for å støtte inndata eller utdata for standard NMEA 0183-data, DSC og inndatastøtte for
NMEA-ekkolodd for DPT-, MTW- og VHW-setninger.
• Velg NMEA høy hastighet for å støtte inndata eller utdata for standard 0183-data for de fleste AIS-mottakere.
• Velg Garmin for å støtte inndata eller utdata for Garmin-beskyttede data for grensesnitt med Garmin-programvare.
4. Gjenta trinn 3 for å konfigurere flere inndata-/utdataporter.
Angi desimalnøyaktighet for NMEA 0183-posisjonsutdata
Du kan justere antall sifre til høyre for desimaltegnet for sending av NMEA0183-posisjonsutdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Pos. presisjon.
2. Velg To sifre, Tre sifre eller Fire sifre.
Angi desimalnøyaktighet for utdata for NMEA 0183 Cross Track Error (XTE) (feilsignal for kryssrute)
Du kan justere antall sifre til høyre for desimaltegnet for sending av NMEA 0183 XTE-utdata.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > XTE-nøyaktighet fra skjermbildet Hjem.
2. Velg To sifre eller Tre sifre.
Konfigurere veipunktidentifikasjon
Du kan konfigurere hvordan kartplotteren formidler veipunktidentifikatorer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Veipunkt-IDer.
2. Velg Navn eller Tall.
Tilbakestille standardinnstillinger for NMEA 0183-kommunikasjon
Du kan tilbakestille NMEA 0183-innstillinger til standardverdiene.
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Standarder > OK fra skjermbildet Hjem.
Vise NMEA 0183-diagnostikkinformasjon
Skjermbildet NMEA 0183-diagnost. er et feilsøkingsverktøy som brukes av installatører til å bekrefte at
NMEA 0183-data sendes gjennom systemet.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Diagnostikk.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
105
Tillegg
NMEA 2000
Kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien er NMEA 2000-sertifiserte, og de kan motta data fra et NMEA 2000-nettverk
som er installert på båten, slik at du kan vise informasjon som dybde, hastighet, vanntemperatur, vindstyrke og -retning
eller motordata på skjermen.
Du kan også navngi motorer og tanker slik at det blir lettere å identifisere hvor på båten de befinner seg.
Hvis du vil bruke en kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien som skal kobles til et eksisterende NMEA 2000-nettverk,
samt se en liste over støttede NMEA 2000 PGN-numre, kan du se Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000- og
5000-serien.
Vise en liste over enheter i NMEA 2000-nettverket
Du kan vise enhetene som er koblet til NMEA 2000-nettverket.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 2000 > Enhetsliste fra skjermbildet Hjem.
2. Velg en enhet for å vise en liste over alternativer.
Merke motorene med tall
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk enheter >
Endre motormerker > Bruk tall.
Merke motorer med navn
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk enheter >
Endre motormerker > Bruk navn.
2. Velg motoren du vil gi navn til.
3. Velg motorens posisjon: Babord (P), Midten (C), Styrbord (S), Baug (F) eller Akter (A).
4. Velg merket du vil bruke på motoren.
5. Gjenta trinn 2 til 4 for å merke flere motorer, hvis dette er aktuelt, og velg deretter Ferdig.
Merke tankene med tall
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk enheter >
Endre tankmerker.
2. Velg typen tank du vil merke.
3. Velg Bruk tall.
Merke tankene med navn
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk enheter >
Endre tankmerker.
2. Velg typen tank du vil merke.
3. Velg Velg navn.
4. Velg en tank.
5. Velg tankens posisjon: Babord (P), Midten (C), Styrbord (S), Baug (F) eller Akter (A).
6. Velg merket du vil bruke på tanken.
7. Gjenta trinn 4 til 6 for å merke flere tanker, hvis dette er aktuelt, og velg deretter Ferdig.
Velge en foretrukket datakilde
Hvis det er flere enn én tilgjengelig datakilde, kan du velge datakilden du vil bruke.
1.
2.
3.
4.
106
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > Foretrukne kilder.
Velg en datatype.
Velg Endre kilde.
Velg en datakilde.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Tillegg
Overføre NMEA 0183-data over et NMEA 2000-nettverk
Du kan slå på, konfigurere eller slå av utgangsbro. Utdataoverføring oppstår når en kartplotter bruker
NMEA 0183-dataene den mottar fra en kilde, formaterer dem til NMEA 2000-data og sender dem via
NMEA 2000-bussen.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 2000 > Utgangsbro fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg På for å aktivere utdataoverføring fra kartplotteren.
• Velg Auto for å la kartplotterne i NMEA 2000-nettverket kommunisere med hverandre, slik at det avgjøres
hvilken kartplotter som skal utføre denne funksjonen. Bare én kartplotter i NMEA 2000-nettverket kan brokoble
NMEA 0183-data over NMEA 2000-bussen om gangen.
Alle enheter i GPSMAP 4000- og 5000-serien er NMEA 2000-sertifiserte.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
1. Gå til my.garmin.com.
2. Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
•
•
•
I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon,
eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC. Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til www8.garmin.com/compliance.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE KARTPLOTTEREN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR
OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene (“Garmin”) gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle
rettigheter til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen,
organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er
aktuelt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
107
Indeks
Indeks
A
AIS
farer 18, 69
målbestemmelse 15, 101
radar 70
SART 18
aktive spor
følge på nytt 37
lagre 37
slette 38
alarmer
ankervakt 59
ankomst 59
dypt vann 94
ekkolodd 93, 94
fisk 95
GPS-nøyaktighet 60
grunt vann 94
klokke 60
kollisjon 15, 17, 69
navigasjon 59
spenning på enheten 60
system 60
total drivstoffmengde om bord 60
ute av kurs 60
vanntemperatur 94
alarm for dypt vann 94
alarm for lite drivstoff om bord 60
alarm for spenning på enhet 60
andre fartøy
AIS 58, 69
MARPA 58, 69
projisert retning 58, 70, 84
stier 58, 70, 84, 100
animerte strømninger, tidevann 10, 26
ankervaktalarm 59
ankomstalarm 59
antenne
rotasjonshastighet 83
størrelse 83
autopilot 38
Autoveiledning
avstand til strandlinje 53
BlueChart g2 Vision 26
linje 53
navigasjon 6
av/på-knapp 1
avstand til strandlinje 53
B
bakgrunnslys 2
bakpanel 1
basiskartversjon 3
baugforskyvning 83
berøringsskjerm 103
bestemmelsessteder 31
Hvor skal du? 31
navigasjonskart 31
navigere til 40
velge 31
bildepunkter 13, 86
bilder 26
BlueChart g2 Vision
datakort 21
Fish Eye 3D 23
kartgrenser 13
kartsymboler 6
luftfoto 13
Mariner's Eye 3D 22
108
F
POIer 26
bunn
registrering 91
Whiteline 93
C
chirp 91
cruise-datalinje 56, 80
Cruise-modus 64
D
data
kopiere 60
sikkerhetskopiere 62
databehandling 60
datafelt i kombinasjoner
fjerne 28
legge til 28
redigere 29
datakort 3
BlueChart g2 Vision 21
datalinje for kompassbånd 58, 82
datalinjer
cruise 56, 80
drivstoff 57, 81
fiske 57, 81
kompasstape 58, 82
navigasjon 56
radar 80
seiling 57, 81
Digital Selective Calling (digitalt selektivt
anrop)
kanaler 100
kontakter 98
slå på 97
Dobbel rekkevidde-modus 66
drivstoffdatalinje 57, 81
drivstoffkapasitet 59
drivstoffmåleinstrumenter
drivstofføkonomi 49
kombinasjoner-skjermbilde 29
konfigurere 47
statusalarmer 47
synkronisere med drivstoff 49
vise 49
drivstoff om bord 60
dybdeloddskudd 12, 85
dybdeskyggelegging 12
E
EBL
måle 71
vise 70
ekkolodd
alarmer 93, 94
a-skop 93
dybdelinje 92
dybdeskala 89
fargeforsterkning 94
fargevalg 94
forsterkning 89
frekvenser 91
kjegle 24
objekter 93
overflatestøy 92
overleggstall 93
scroll-hastighet 90
støy 92
utseende 89
visninger 87
Whiteline 92, 93
enhets-ID-nummer 3
fabrikkinnstillinger 2, 104
faktisk vind 57, 81
farefarger 22
fargemodus 3
fargevalg
ekkolodd 94
radar 82
farlig dybde 12
fartøystier
varighet 100
vise 100
feltbredde 20
Fish Eye 3D
datalinjer 56
ekkoloddkjegle 24
objekter 24
objektinformasjon 8, 9
spor 24
fiskealarm 95
fiskedatalinje 57, 81
fiskekart
AIS 18
datalinjer 56
detaljnivå (zoom) 11
innsatt kart 7
kartorientering 10
kurspil 11
MARPA 18
navigasjon 6
navigasjonshjelpemidler 13, 24
objektinformasjon 8, 9
panorere 6
Radaroverlegg 21, 74
roser 14
satellittbilder 11, 25
strømninger 10
tidevannsstasjoner 9
verdenskart 11
foretrukken datakilde 106
forskyvning
baug 83
vanntemperatur 94
forsterkning
ekkolodd 89
radar 75
radartype 75
sidelober 77
standardinnstilling 76
store objekter 76
frontpanel 1
FTC 75, 78, 79
fullskjermsvisning 87
fyrsektorer 13
G
Garmin Marine Network 62
Gå til 31, 39
geografisk nord 54
GPS
avviksalarm 60
signaler 2
grafer
dybde 46
konfigurere 45
lufttemperatur 46
lufttrykk 46
omgivelsesdata 44
vanntemperatur 46
vindstyrke 45
vindvinkel 46
grunt vann-alarm 94
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Indeks
H
hastighetsdata 45, 52
Havn-modus 65
hendelseslogg 83
Hvor skal du? 39
I
IALA-symboler 13, 85
ID-nummer 3
innsatt kart 7, 85
innstillinger
AIS 16
ankervakt 59
ankomst 59
antennestørrelse 83
a-skop 93
automatisk på 52
Autoveiledning 53
avstandsenheter 55
avstand til strandlinje 53
bakgrunnslys 2
baug 83
bildepunkter 13, 86
bilder 25
bøyestørrelse 85
bøyetype 85
cruise-datalinje 56, 80
datalinje for kompassbånd 58
datalinjer 56
detalj 11, 85
detaljer 16, 70, 84
drivstoffdatalinje 57, 81
drivstoffkapasitet 59
DSC 97
dybdeenheter 55
dybdelinje 92
dypt vann 94
ekkoloddkjegle 24
farefarger 22
fargemodus 3
fargevalg 82, 94
fart foranvisn. 82
feltbredde 20
fiskealarm 95
fiskedatalinje 57, 81
fiskesymboler 24, 93
foretrukne kilder 106
forsterkning 76, 89
frekvens 91
FTC 78
fyrsektorer 13, 86
GPS 103
GPS-nøyaktighet 60
grunt vann 94
hastighetsenheter 55
hastighetskilder 45, 52
høydeenheter 55
innsatt kart 7, 85
intervall 38
kalibrere fart i vann 59
kartdatum 54
kartgrenser 13, 86
karttype 74
kjølkalibrering 95
klokke 60
klokkeslett 54
kollisjonsalarm 17, 69
kompasstape 81
krysstale 80
kurspil 11, 82, 85
loddskudd 12, 85
maritimt nettverk 62
navigasjonsdatalinje 56, 80
navigasjonslinjer 82
NMEA 0183-oppsett 104
NMEA 2000-enhetsliste 106
NMEA 2000-oppsett 106
opptak av skjermdump 103
orientering 10, 82
overflateradar 20
overflatestøy 92
overleggstall 93
piper 52
POIer på land 13, 86
porttyper 105
posisjonsformat 54
pos.presisjon presisjon 105
projisert retning 16, 70, 84
registreringsmodus 38
regnstøy 78
rekkevidderinger 19, 82
retning 54
ringer 82
roser 14
rotasjonshastighet 83
rutemerker 52
scroll-hastighet 90
seiledatalinje 57, 81
sendingsfri sone 83
servicepunkter 13
sikker dybde 23, 53
sikkerhetsskyggelegging 12
sikker høyde 53
simulator 51
sjøstøy 77
skala 89
sommertid 54
spenning på enheten 60
sporfarge 37
standby-tid 67
stil 22
svingovergang 52
symboler 13
systemenheter 55
systeminformasjon 104
temperaturenheter 55
temperaturforskyvning 94, 96
tidevann/strømninger 25
tidsformat 54
tidssone 54
total drivstoffmengde om bord 60
trådløse enheter 104
trykkenheter 55
utdataoverføring 107
utdatasetninger 105
ute av kurs 60
vanntemperatur 94
veipunkt-IDer 105
verdenskart 11
vise 24
vise VRM/EBL 70
visningsskala 16, 70, 84
volumenheter 55
Whiteline 92, 93
zoom 89
instrumentdata
bla gjennom 29
kombinasjoner 29
interferens fra store objekter 76
K
kart
detaljer 13
fiske 21
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
grenser 13
navigasjon 5
symboler 6, 13, 85
kjølkalibrering 95
klokkealarm 60
klokkeslett
format 54
skjerm 54
sone 54
kollisjonsalarm 15, 17, 69
kollisjonsalarm for sikker sone 17, 69
kombinasjoner
datafelter 28
fokusskjermbilde 29
funksjoner 27
instrumentdata 29
layout 27
tilpasse 27
velge 27
kompassroser 14
koordinatsystemer 54
krysstale 75, 80
kurser 31
kurspil 11, 82, 85
kursreferanse 54
L
landbaserte POIer 13, 86
legge til sving 34
luftfoto 21, 26
M
magnetisk kurs 10, 82
magnetisk variasjon 54
maksimumsverdi 47
målbestemmelse 68
måleenheter 55
måleinstrumenter
analog 48
digital 48
drivstoff 49
grenser 47
maksimumsverdier 47
motor 47
statusalarmer 47
tur 49
type 48
mann over bord 4, 33
Mariner's Eye 3D
AIS 18
datalinjer 56
farefarger 22
feltbredde 20
MARPA 18
objektinformasjon 8, 9
overflateradar 20
rekkevidderinger 19
satellittbilder 22
sikker dybde 23
maritime tjenester 13, 31, 39
MARPA
farer 18, 69
målbestemmelse 68
merket objekt 69
Vaktpost-modus 66
minimumsverdi 47
minnekort 3, 61
motormåleinstrumenter 47
bla gjennom skjermbilder 47
kombinasjoner-skjermbilde 29
konfigurere 47
statusalarmer 47
109
Indeks
N
navigasjonsalarmer 59
navigasjonsdatalinje 56
navigasjonshjelpemidler 13, 24, 85
navigasjonskart
AIS 18
bildepunkter 13
datalinjer 56
detaljnivå (zoom) 11
dybdeskyggelegging 12
farlig dybde 12
fartøystier 100
fyrsektorer 13
kartgrenser 13
kurspil 11
landbaserte POIer 13
luftfoto 26
maritime servicepunkter 13
MARPA 18
objektinformasjon 8, 9
orientering 10
panorere 6
Radaroverlegg 21, 74
roser 14
satellittbilder 11
symboler for
navigasjonshjelpemidler 13
verdenskart 11
zoom 5
navigasjonslinjer 82
NMEA 0183 104
NMEA 2000 106
NOAA-symboler 13, 85
nødanrop 98
nordlig kurs 10, 82
O
objekter 24, 87, 91, 93, 95, 96
objektinformasjon 8, 9
Offshore-modus 65
omkjøring
kjøl 95
vanntemperatur 96
oppsett av svinger 91, 96
overflateradar 20
P
panorere
innsatt kart 7, 85
kart 6
PC-data 50
Perspective 3D
AIS 18
datalinjer 56
feltbredde 20
MARPA 18
objektinformasjon 8, 9
overflateradar 20
rekkevidderinger 19
POI-data 13, 21, 26, 86
posisjonsformat 54
posisjonsrapport 99
posisjonssporing 99
produktregistrering 107
programvareversjon 3
R
radar
AIS 70
antennerotasjonshastighet 83
antennestørrelse 83
baugforskyvning 83
110
cruise-modus 64
Dobbel rekkevidde-modus 66
fargevalg 82
fast time constant (FTC) 78, 79
forsterkning 75
Havn-modus 65
kurspil 82
navigasjonslinjer 82
Offshore-modus 65
optimalisere skjermen 74
orientering 82
overleggsskjermbilde 73
rekkevidderinger 82
sende 63
sendingsfri sone 83
skala 63, 75
støy 75
støyavvisning 75
synsfelt 82
tidsbasert sending 66
typer 64, 75
Vaktpost-modus 66
visningsmodi 64
zoomskala 63
Radaroverlegg
kart 21, 73, 74
spor 84
veipunkter 84
vise 73
zoom 73
regnstøy 75, 78
rekkevidderinger 19, 82
retning 82
roser 14
ruter
gjeldende posisjon 34
Hvor skal du? 31
kopiere 61
merketype 52
navigere 34, 40, 72
navigere bakover 41, 72
navigere forover 41, 72
navigere parallelt med 41, 72
navigere utenom veipunkt 36
opprette 34, 35
radar 72
redigere 36
slette 36
svinger 33, 35, 52
veipunkter 35
vise liste over 36
Rute til 31, 39
S
SART 18
satellittbilder 21, 22, 25
satellittsignaler 2
SD-kortspor 1, 3
secure digital-kort (SD-kort) 3
seiledatalinje 57, 81
sende radarsignal 63
sendingsfri sone 83
sidelobeinterferens 77
sikker dybde 23, 53
sikker høyde 53
simulatormodus 51
sjøstøy 75, 77
skalaknapper 5
skalert maksimalt 47
skalert minimalt 47
skjermbildet Hjem 4
skjermtaster iii
sommertid 54
spesifikasjoner 102
splittet frekvens-visning 87
splittet zoom-visning 87, 88
spor
Hvor skal du? 31
kopiere 61
lagre 37
lagre som rute 37
liste 37
navigere 41
Radaroverlegg 84
redigere 37
redigere/slette 24
registrere 38
slette 37
vise 36
sporlogg
intervall 38
minne 38
språk 2, 52
støy
FTC 75, 78, 79
krysstale 75
radartype 75
regn 75, 78, 79
sjø 75, 77
standardinnstillinger 76
støyavvisning 75
strømstasjoner
indikatorer 10, 26
nær 43
rapporter 43
symboler 6, 13, 85
systeminformasjon 103
T
talltastatur 1
taster
skala 1, 5, 19
skjerm iii, 1
temperaturlogg 88
tidevannsstasjoner
indikatorer 10, 26
nær 42
tidsbasert sending 66
tidsvariabel forsterkning 91
Tidsvariabel forsterkning 91
tilbakestille 104
tilsynelatende vind 57, 81
turmåleinstrumenter 49
U
ute av kurs-alarm 60
V
vaktpostmodus
MARPA 66
tidsbasert sending 66
vaktsone 67
vaktsone 67
vann
hastighet 59
vanntemperaturalarm 94
vanntemperaturforskyvning 94, 96
vanntemperaturlogg 88
Veiledning til 32, 39
veipunkter
ekkolodd 88
flytte 33
gjeldende posisjon 32
Hvor skal du? 31
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
Indeks
kjøre utenom i rute 36
kopiere 61
liste over 33
mann over bord 33
merker 84
navigere til 40
opprette 8, 72
radar 72
redigere 33
slette 33
sporet fartøy 99
veipunkt-VMG 58
VHF-radio
anrope et AIS-mål 101
DSC-kanal 100
individuelle rutineanrop 100
nødanrop 98
video
kilde 50
konfigurere 50
vise 50
vindstyrkegraf 45
vindvinkelgraf 46
vind-VMG 58
VRM
justere 71
måle 71
vise 70
Z
zoom 5, 19, 26, 85
ekkolodd 89
zoomskala 63
Brukerveiledning for GPSMAP® 4000- og 5000-serien
111
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Oktober 2011
Delenummer 190-01077-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising