Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 snabbreferenshandbok

Garmin GPSMAP 4010 snabbreferenshandbok
Söka efter en marin service och navigera dit
Om du vill hitta och navigera till en marinservice från nuvarande plats:
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Offshore.
2. Välj den marina servicekategori som du vill navigera till. Plottern visar listan med de
50 närmaste platserna och avstånd och bäring till dem.
3. Välj det marina servicealternativ som du vill navigera till. En skärm med information om vald
marinservice visas.
4. Välj Navigera till > Gå till för att navigera direkt till platsen. (Eller välj Rutt till om du vill skapa
en specifik rutt till platsen.)
5. Följ den färgade linjen på skärmen till destinationen.
Lista över marina servicealternativ
Gå till destination
Navigera till en destination på sjökortet
Så här navigerar du till en destination på sjökortet:
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Genom att trycka på navigeringsknappen flyttar du kartpekaren ( ) och markerar den plats
på sjökortet du vill färdas till.
3. Välj Navigera till.
4. Välj Gå till om du vill navigera direkt till platsen eller välj Rutt till om du vill skapa en specifik
rutt till platsen.
5. Följ den färgade linjen på sjökortet till destinationen.
Navigationssjökort
Gå till destination
Markera en waypoint
Så här markerar du din aktuella plats som en waypoint:
1. Tryck på MARK från valfri skärm.
2. Välj Ändra om du vill ange ett specifikt namn, en symbol, vattendjup, vattentemperatur
eller om du vill lägga till en kommentar.
Så här skapar du en ny waypoint:
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Genom att trycka på navigeringsknappen flyttar du kartpekaren (
plats som du vill spara som en waypoint.
3. Välj Skapa waypoint.
) och markerar den
Navigationssjökort
Ändra eller ta bort en waypoint
Så här ändrar du en waypoint:
1. Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Välj den waypoint som du vill redigera.
3. Välj Granska > Redigera.
4. Välj det waypointattribut som du vill ändra (Namn, Symbol, Djup, Vattentemp eller
Kommentar).
Så här tar du bort en waypoint:
1. Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Välj den waypoint som du vill ta bort.
3. Välj Granska > Ta bort.
GPSMAP® 4000-serien
Snabbreferenshandbok
Slå på och stänga av plottern
Så här startar du plottern:
1. Tryck på och släpp strömknappen .
2. När varningsskärmen visas trycker du på SELECT.
Så här stänger du av plottern:
1. Håll ner strömknappen.
2. Om en plotter ansluts stängs den av. Om flera plottrar ansluts får du en fråga om du vill stänga
av hela systemet. Välj Ja om du vill stänga av hela nätverket eller Nej om du vill placera
plottern i viloläge.
Använda MÖB-funktionen (Man överbord)
Använda knappsatsen på GPSMAP 4000-serien
Så här markerar och navigerar du till en MÖB-plats (Man överbord):
1. Tryck på MARK från valfri skärm.
2. Välj Man överbord.
3. Följ den färgade linjen på skärmen till den
plats där MÖB-funktionen aktiverades.
Så här tar du bort en MÖB:
1. Välj Information > Egna data > Waypoints
på skärmen Hem.
2. Välj den MÖB-plats som du vill ta bort.
MÖB-platser markeras med symbolen .
3. Välj Granska > Ta bort.
Automatisk sensor för belysning – identifierar omgivande ljus så
att belysningen justeras automatiskt.
Strömknapp/belysning – håll ner för att sätta på respektive stänga
av enheten. Tryck snabbt på knappen för att justera belysningen.
Räckviddsknappar (+/-) – tryck upp (+) eller ner (-) om du vill öka
eller minska kortets zoomskala.
Navigeringsknapp – tryck upp, ner, vänster och höger för att flytta
kartpekaren och ange data.
SELECT – tryck ner för att bekräfta meddelanden och välja alternativ.
MARK – tryck ner för att markera din aktuella position som en
waypoint.
MENU – tryck ner för att visa fler alternativ på de flesta skärmar.
Man överbord
HOME – tryck ner, när som helst, om du vill återgå till skärmen Hem.
Justera belysning och färgläge
Så här justerar du belysningsnivån:
1. Medan plottern är påslagen trycker du snabbt på strömknappen.
2. Välj Belysning.
3. Välj ett alternativ för att justera belysningen:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera belysningsnivån efter det omgivande ljuset
väljer du Automatisk.
• Om du vill ändra belysningen manuellt väljer du Upp eller Ner, eller använder
navigeringsknappen.
Använda kombinationsskärmbilder
Så här öppnar och ändrar du skärmkombinationer:
1. Utför någon av följande åtgärder om du vill öppna skärmen Ändra kombination:
• På skärmen Kombinationer trycker du på MENU och väljer sedan Ändra
kombination.
• På skärmen Hem väljer du Kombinationer > Oanvänd kombi (om sådan finns).
2. Välj ett alternativ för att anpassa skärmen Kombinationer. Om du har ett BlueChart®
g2 Vision® SD-kort eller är ansluten till nätverksenheter, t.ex. ekolod eller radar finns
fler alternativ på kombinationsskärmen.
• Välj Funktioner för att välja antal kombinationsskärmar.
• Välj Layout om du vill ändra till vertikal eller vågrät layout.
• Välj Inforutor om du vill aktivera eller avaktivera inforutan.
• Välj ett numrerat alternativ, t.ex. 1. Sjökort eller 2. Ekolod i nedanstående exempel för
att välja vilken kombinationsskärm som ska visas.
Kombinationsskärmbild 1
Så här justerar du färgläget:
1. Tryck snabbt på strömknappen .
2. Välj Färgläge.
3. Välj Dagsljusfärger, Nattljusfärger eller Automatiskt.
Numerisk knappsats (endast 4010/4210/4012/4212) – ange siffror
och bokstäver i fält i stället för att använda navigeringsknappen.
Kombinationsskärmbild 2
Programknappar – tryck på programknappen bredvid det
alternativ du vill välja.
SD-kortplats – sätt i ett BlueChart g2 Vision SD-kort för ytterligare
funktioner i din GPSMAP 4000-plotter. Sätt i ett tomt SD-kort om du
vill överföra användardata till andra GPSMAP 4000/5000-plottrar
eller en dator.
Tips och genvägar
• Tryck på HOME från alla skärmbilder om du vill återgå till skärmbilden Hem.
• Tryck på MENU från någon av huvudskärmarna om du vill öppna avancerade inställningar.
• Håll ner strömknappen om du vill ändra belysning och färgläge.
Gå till www.garmin.com för ytterligare dokumentation och information.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produkten, finns viktig
information om produkten och säkerhet.
Garmin®, Gamin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart® och g2 Vision® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag, registrerade i USA och i andra länder. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
Inforuta
© 2007–2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Augusti 2010
Artikelnummer 190-00779-59 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising