Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 hurtig referenceguide

Garmin GPSMAP 4010 hurtig referenceguide
Søgning efter og navigation til en marineservice
Sådan finder du og navigerer til en marineservice fra din nuværende position:
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Offshore service.
2. Vælg den type marineservice, du vil navigere hen til. Plotteren viser en liste over de
50 nærmeste steder samt afstand og pejling hen til dem.
3. Vælg den marineservice, du vil navigere hen til. Der vises et skærmbillede med oplysninger
om den marineservice, du har valgt.
4. Vælg Naviger til > Kør til for at navigere direkte til positionen. (Eller vælg Lav rute til for at
oprette en specifik rute til positionen).
5. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
Liste over marineserviceemner
Kør til destination
Navigation til en destination på kortet
Sådan navigerer du til en destination på kortet:
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Ved at trykke på vippeknappen bruger du pilen på kortet ( ) til at vælge det punkt på kortet,
som du vil navigere til.
3. Vælg Naviger til.
4. Vælg Kør til for at navigere direkte til stedet eller vælg Lav rute til for at oprette en specifik
rute til stedet.
5. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
Navigationskort
Kør til destination
Markering af et waypoint
Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:
1. Tryk på MARK fra en hvilken som helst skærm.
2. Vælg Rediger for at angive et specifikt navn, symbol, vanddybde eller vandtemperatur,
eller for at tilføje en kommentar.
Sådan opretter du et nyt waypoint:
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Ved at trykke på vippeknappen bruger du pilen på kortet (
vil gemme som et waypoint.
3. Vælg Opret waypoint.
) til at vælge den position, du
Navigationskort
Redigering eller sletning af et waypoint
Sådan redigerer du et waypoint:
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg det waypoint, som du vil redigere.
3. Vælg Gennemse > Rediger.
4. Vælg den waypoint-attribut, du vil ændre (Navn, Symbol, Dybde, Vand temp. eller
Bemærkning).
Sådan sletter du et waypoint:
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg det waypoint, som du vil slette.
3. Vælg Gennemse > Slet.
GPSMAP® 4000-serien
lynvejledning
Sådan tænder og slukker du plotteren
Sådan tænder du for plotteren:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Når advarselsskærmen vises, skal du trykke på SELECT.
Sådan slukker du for plotteren:
1. Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold den nede.
2. Hvis der er tilsluttet én plotter, slukkes enheden. Hvis der er tilsluttet flere plottere, kommer der
en meddelelse frem med spørgsmålet: Vil du slukke for hele systemet. Vælg Ja for at slukke
for hele netværket, eller vælg Nej for at sætte plotteren i dvaletilstand.
Justering af baggrundsbelysning og farvevalg
Sådan justerer du niveauet for baggrundsbelysningen:
1. Mens plotteren er tændt, skal du trykke kortvarigt på Tænd/sluk-tasten.
2. Vælg Baggrundslys.
3. Vælg en mulighed for at justere baggrundsbelysningen:
• Hvis plotteren automatisk skal justere baggrundslyset til den omgivende belysning,
skal du vælge Auto.
• Hvis du selv vil justere baggrundslyset, skal du vælge Op eller Ned eller bruge
vippeknappen.
Brug af MOB-funktionen (Mand over bord)
Sådan markerer du og navigerer til en MOB-position (Mand over bord):
1. Tryk på MARK fra en hvilken som helst skærm.
2. Vælg Mand over bord.
3. Følg den farvede linje på skærmen til det sted,
hvor MOB-funktionen blev aktiveret.
Sådan sletter du en MOB-position:
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge
Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg den MOB-position, du vil slette.
MOB-positioner er markeret med
symbolet .
3. Vælg Gennemse > Slet.
Automatisk baggrundsbelysningssensor – opfanger den omgivende
belysning og justerer baggrundsbelysningen automatisk.
Tænd/sluk/baggrundslys – tryk og hold nede for at tænde eller slukke
for plotteren. Tryk kort på den for at justere baggrundsbelysningen.
Område (+/-) – tryk på op (+) og ned (-) for at øge og formindske
kortets zoomskala.
Vippeknap – tryk op, ned, til venstre og til højre for at flytte pilen på
kortet og indtaste data.
SELECT – tryk for at bekræfte meddelelser og vælge emner.
MARK – tryk for at markere din nuværende position som et waypoint.
Mand over bord
MENU – tryk for at få vist yderligere valgmuligheder på de fleste skærme.
HOME – tryk til enhver tid for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Numerisk tastatur (kun 4010/4210/4012/4212) – indtast tal og
bogstaver i felterne ved hjælp af vippeknappen.
Brug af kombinationsskærmbilleder
Sådan skifter du og får adgang til skærmkombinationer:
1. Gennemfør en af følgende handlinger for at adgang til skærmen Rediger kombination:
• Tryk på MENU på skærmen Kombinationer, og vælg derefter Skift kombination.
• På skærmen Hjem vælger du Kombinationer > Ubrugt kombi side (hvis der er en
åben).
2. Vælg en mulighed for at tilpasse skærmen Kombinationer. Hvis du har et BlueChart®
g2 Vision® SD-kort eller en tilslutning til netværksenheder som f.eks. ekkolod og radar,
vil der være flere valgmuligheder for kombinationsskærme.
• Vælg Funktioner for at vælge antallet af kombinationsskærme.
• Vælg Layout for at ændre til lodret eller vandret layout.
• Vælg Data felter for at slå datafelter til eller fra.
• Vælg en nummereret valgmulighed, f.eks. 1. Navigationskort eller 2. Ekkolod i
nedenstående eksempel, for at vælge den kombinationsskærm, du vil have vist.
Kombinationsskærm 1
Sådan justerer du farvevalget:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Vælg Farvevalg.
3. Vælg Dag farver, Nat farver eller Auto.
Brug af tastaturet til GPSMAP 4000-serien
Kombinationsskærm 2
Funktionstaster – tryk på funktionstasten ved siden af den
ønskede valgmulighed for at vælge den.
SD-kortstik – indsæt et BlueChart g2 Vision SD-kort for at få adgang
til yderligere funktioner på din plotter fra GPSMAP 4000-serien. Isæt
et tomt SD-kort for at overføre brugerdata til andre plottere i GPSMAP
4000/5000-serien eller en pc.
Tip og genveje
• Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
• Tryk på MENU i alle overordnede skærmbilleder for at få adgang til avancerede indstillinger.
• Tryk kortvarigt på Tænd/sluk-knappen for at justere baggrundslys og farvevalg.
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Garmin®, Gamin-logoet, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Datafelter
© 2007–2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
August 2010
Delnummer 190-00779-56 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising