Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 hurtigveiledning

Garmin GPSMAP 4010 hurtigveiledning
Finne maritime tjenester og navigere til dem
Slik finner og navigerer du til en maritim tjeneste fra din gjeldende posisjon:
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Offshore-tjenester.
2. Velg kategorien av maritime tjenester du vil navigere til. Kartplotteren viser en liste over de
nærmeste 50 posisjonene og avstanden og peilingen til hver posisjon.
3. Velg den maritime tjenesten du vil navigere til. Det vises et skjermbilde med informasjon om
den maritime tjenesten du valgte.
4. Velg Naviger til > Gå til for å navigere direkte til posisjonen. (Eller velg Rute til for å opprette
en spesifikk rute til posisjonen.)
5. Følg den fargede linjen på skjermen til bestemmelsesstedet.
Liste over maritime tjenester
Gå til bestemmelsessted
Navigere til et bestemmelsessted på kartet
Slik navigerer du til et bestemmelsessted på kartet:
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på vippebryteren, og bruk kartmarkøren ( ) til å velge punktet på kartet du vil
navigere til.
3. Velg Naviger til.
4. Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen, eller velg Rute til for å opprette en bestemt
rute til posisjonen.
5. Følg den fargede linjen på navigasjonskartet til bestemmelsesstedet.
Navigasjonskart
Gå til bestemmelsessted
Merke et veipunkt
Slik merker du din gjeldende posisjon som et veipunkt:
1. Trykk på MARK fra et hvilket som helst skjermbilde.
2. Velg Rediger for å legge inn et spesifikt navn, symbol, vanndybde, vanntemperatur eller
legge til en kommentar.
Slik oppretter du et nytt veipunkt:
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på vippebryteren og bruk kartmarkøren ( ) til å merke av posisjonen du ønsker å
lagre som et veipunkt.
3. Velg Opprett veipunkt.
Navigasjonskart
Redigere eller slette et veipunkt
Slik redigerer du et veipunkt:
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
2. Velg veipunktet du vil redigere.
3. Velg Se på > Rediger.
4. Velg veipunktattributtet du vil endre (Navn, Symbol, Dybde, Vanntemp eller
Kommentar).
Slik sletter du et veipunkt:
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
2. Velg veipunktet du vil slette.
3. Velg Se på > Slett.
GPSMAP® 4000-serien
hurtigveiledning
Slå kartplotteren av og på
Slik slår du på kartplotteren:
1. Trykk på og slipp av/på-knappen.
2. Når varselskjermbildet vises, trykker du på SELECT.
Slik slår du av kartplotteren:
1. Trykk på og hold nede av/på-knappen.
2. Hvis én kartplotter er koblet til, slås enheten av. Hvis flere kartplottere er koblet til, blir du
spurt om du vil slå av hele systemet. Velg Ja for å slå av hele nettverket, eller Nei for å sette
kartplotteren i dvalemodus.
Bruke MOB-funksjonen
Bruke tastaturet i GPSMAP 4000-serien
Slik merker og navigerer du til en posisjon for MOB (mann over bord):
1. Trykk på MARK fra et hvilket som helst
skjermbilde.
2. Velg MOB.
3. Følg den fargede linjen på skjermen for å finne
punktet der MOB-funksjonen ble aktivert.
Slik sletter du en MOB-posisjon:
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter
i skjermbildet Hjem.
2. Velg den MOB-posisjonen du vil slette.
MOB-posisjoner er merket med symbolet .
3. Velg Se på > Slett.
Automatisk sensor for bakgrunnsbelysning – registrerer lysforholdene
rundt enheten og justerer bakgrunnsbelysningen automatisk deretter.
Av/på/bakgrunnsbelysning – trykk på og hold nede for å
slå kartplotteren av eller på. Trykk på og slipp for å justere
bakgrunnsbelysningen.
Skala (+/-) – trykk opp (+) og ned (-) for å øke eller redusere
zoomeskalaen til kartet.
Vippebryter – trykk opp, ned, til venstre eller til høyre for å flytte på
kartmarkøren og angi data.
SELECT – trykk for å bekrefte meldinger og velge elementer.
Mann over bord
MARK – trykk for å merke gjeldende posisjon som et veipunkt.
MENU – trykk for å vise flere alternativer i de fleste skjermbilder.
HOME – trykk når som helst for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
Justere bakgrunnsbelysningen og fargemodusen
Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:
1. Når kartplotteren er på, trykker du på og slipper av/på-knappen.
2. Velg Baklys.
3. Velg et alternativ for å justere bakgrunnsbelysningen:
• Hvis du vil at kartplotteren skal justere bakgrunnsbelysningen automatisk ut fra
lysforholdene i omgivelsene, velger du Auto.
• Hvis du vil justere bakgrunnsbelysningen manuelt, velger du Opp eller Ned eller bruker
vippebryteren.
Bruke kombinasjonsskjermbilder
Slik kan du få tilgang til og endre skjermbildekombinasjoner:
1. Gjør ett av følgende for å få tilgang til skjermbildet Rediger kombinasjon:
• Trykk på MENU i skjermbildet Kombinasjoner, og velg deretter Endre kombinasjon.
• Fra skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner > Ubrukt kombinasjon (hvis det er
tilgjengelig).
2. Velg et alternativ for å tilpasse skjermbildet Kombinasjoner. Hvis du har et BlueChart®
g2 Vision® SD-kort eller er koblet til nettverksenheter som ekkolodd og radar, vil flere
kombinasjonsskjermalternativer være tilgjengelige.
• Velg Ant. funksj. for å velge antallet kombinasjonsskjermbilder.
• Velg Layout for å endre til vertikal eller horisontal layout.
• Velg Datafelt for å slå datafeltet av eller på.
• Velg et nummerert alternativ, for eksempel 1. Nav. kart eller 2. Ekkolodd i eksempelet
nedenfor, for å velge kombinasjonsskjermbildet du vil vise.
Kombinasjonsskjermbilde 1
Slik endrer du fargemodus:
1. Trykk på og slipp av/på-knappen.
2. Velg Fargemodus.
3. Velg Dagfarger, Nattfarger eller Auto.
Talltastatur (bare 4010/4210/4012/4212) – angi tall og bokstaver i
felter i stedet for å bruke vippebryteren.
Skjermtaster – trykk på skjermtasten ved siden av alternativet du vil
vise, for å velge det.
SD-kortspor – sett inn et BlueChart g2 Vision SD-kort for å få tilgang til
flere funksjoner på kartplotteren i GPSMAP 4000-serien. Sett inn et tomt
SD-kort for å overføre brukerdata til andre kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien eller en PC.
Tips og snarveier
• Trykk på HOME fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
• Trykk på MENU fra et av hovedskjermbildene for å få tilgang til avanserte innstillinger.
• Trykk på og slipp av/på-knappen for å justere bakgrunnsbelysningen og fargemodusen.
Gå til www.garmin.com for å få mer dokumentasjon og informasjon.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Garmin®, Gamin-logoen, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd. og datterselskapene,
registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Kombinasjonsskjermbilde 2
Datafelt
© 2007–2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
August 2010
Delenummer 190-00779-58 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising