Garmin | GPSMAP 4010 | User guide | Garmin GPSMAP 4010 Anvandarhandbok

Garmin GPSMAP 4010 Anvandarhandbok
GPSMAP 4000/5000-serien
®
Användarhandbok
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,
hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ och UltraScroll™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® och
NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. XM® och XM WX Satellite Weather® är registrerade varumärken som tillhör XM
Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om
produkten och säkerhet.
Den här användarhandboken innehåller information om följande produkter:
•
•
•
•
•
•
GPSMAP® 4008
GPSMAP 4010
GPSMAP 4012
GPSMAP 5008
GPSMAP 5012
GPSMAP 5015
Tips och genvägar
•
•
•
•
Välj Hem från vilken skärm som helst om du vill återgå till skärmen Hem.
Välj Meny från vilka huvudskärmar som helst om du vill lägga till ytterligare inställningar.
Välj strömknappen för att justera belysning och färgläge.
Håll ned strömknappen om du vill slå på eller stänga av plottern.
Konventioner för handboken
•
•
•
•
När du uppmanas välja ett objekt:
◦◦ För GPSMAP 4000-serien trycker du på programknappen till höger om skärmen.
◦◦ För GPSMAP 5000-serien använder du fingret för att peka på det objektet på skärmen.
När du uppmanas välja en position på en skärm för navigation, väder, radar eller ekolod:
◦◦ För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen för att markera positionen med markören ( ).
◦◦ För GPSMAP 5000-serien pekar du på sjökortet för att markera positionen med markören ( ).
När du uppmanas ange text eller siffror:
◦◦ För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
◦◦ För GPSMAP 5000-serien använder du knappsatsen.
Pilsymboler (>) i texten anger att du ska välja alternativen i angiven ordning. Om du till exempel läser ”välj Sjökort >
Navigationssjökort”, väljer du Sjökort och sedan Navigationssjökort.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
iii
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................iii
Tips och genvägar.....................................................iii
Konventioner för handboken.....................................iii
Komma igång...................................................1
Framsidan och baksidan........................................... 1
Slå på plottern........................................................... 2
Stänga av plottern..................................................... 2
Inledande plotterinställningar.................................... 2
Hämta GPS-satellitsignaler....................................... 2
Justera belysningen.................................................. 2
Justera färgläget........................................................ 3
Sätta in och ta ut data- och minneskort..................... 3
Visa systeminformation............................................. 3
Om skärmen Hem..................................................... 4
Sjökort och 3D-sjökortsvyer..........................5
Navigationssjökort..................................................... 5
AIS (Automatic Identification System)..................... 15
Perspektiv 3D.......................................................... 19
Överlagrad radarbild................................................ 21
BlueChart g2 Vision................................................. 21
Mariner’s Eye 3D..................................................... 22
Fish Eye 3D............................................................. 23
Fiskekort.................................................................. 24
Visa atellitbilder på navigationssjökortet.................. 25
Visa flygfoton av landmärken.................................. 26
Animerade indikatorer för tidvatten
och strömmar........................................................ 26
Utförliga data om vägar och intressanta platser...... 26
Automatisk vägledning............................................ 26
Kombinationer...............................................27
Om skärmen Kombinationer.................................... 27
Konfigurera skärmen Kombinationer....................... 27
Navigering......................................................31
Grundläggande frågor om navigering...................... 31
Navigera med en plotter.......................................... 31
Waypoints................................................................ 32
Rutter....................................................................... 33
Spår......................................................................... 36
Navigera med en Garmin autopilot.......................... 38
Radarspårning......................................................... 68
Waypoints och rutter på radarskärmen................... 72
Om överlagrad radarbild.......................................... 73
Optimera radarvisningen......................................... 74
Radarvisningens utseende...................................... 80
Visningens utseende för överlagrad radarbild......... 84
Ekolod.............................................................87
Ekolodsbilder........................................................... 87
Temperaturlogg för vatten....................................... 88
Waypoints på ekolodsskärmen................................ 88
Inställningar på skärmen Ekolod............................. 89
Frekvenser.............................................................. 91
Ekolodsskärmens utseende.................................... 92
Ekolodslarm............................................................. 94
Konfigurera givare................................................... 95
DSC (Digital Selective Calling).....................97
Plotter och VHF-radiofunktioner.............................. 97
Aktivera DSC........................................................... 97
Om DSC-listan......................................................... 97
Inkommande nödanrop........................................... 98
Man överbord-nödanrop initierade från
en VHF-radio........................................................ 98
Man överbord-nödanrop initierade från plottern...... 98
Positionsspårning.................................................... 98
Individuella rutinanrop........................................... 100
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt.... 101
Bilaga............................................................102
Specifikationer....................................................... 102
Kalibrera GPSMAP 5000-seriens pekskärm......... 103
Skärmbilder........................................................... 103
Visa GPS-satellitpositioner.................................... 103
Systeminformation................................................. 103
NMEA 0183 och NMEA 2000................................ 104
Registrera enheten................................................ 107
Kontakta Garmins produktsupport......................... 107
Försäkran om överensstämmelse......................... 107
Programlicensavtal . ............................................. 107
Index.............................................................108
Vart?...............................................................39
Marina servicedestinationer.................................... 39
Almanacks-, miljö- och båtdata...................42
Almanacksdata........................................................ 42
Miljödata.................................................................. 44
Båtdata.................................................................... 47
Enhetskonfiguration......................................51
Grundläggande frågor om enhetskonfiguration....... 51
Simulatorläge.......................................................... 51
Visa konfiguration.................................................... 52
Navigationsinställningar.......................................... 52
Information om din båt............................................. 59
Larm........................................................................ 59
Hantering av plotterdata.......................................... 60
Konfiguration av nätverksansluten enhet................ 62
Radar..............................................................63
Radarsignaler.......................................................... 63
Radarvisningslägen................................................. 64
iv
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Komma igång
Komma igång
Framsidan och baksidan
➋
➊
➌
➍
➏
➎
➐
➑
GPSMAP 4012
➊
➋
➑
GPSMAP 5008
Objekt Beskrivning
➊
Strömknapp
➋
Automatisk sensor för belysning
➌
Räckviddsknappar
➍
Navigeringsknapp
➎
Programknappar
➏
Knapparna MARK, SELECT, MENU och HOME
➐
Numerisk knappsats (endast 4012 och 4212)
➑
Datakortplats
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
1
Komma igång
➋
➌
➊
➍
Objekt
Beskrivning
➊
Nätverkskontakter
➋
NMEA 2000-kontakt
➌
Strömanslutning
➍
Videoanslutning
➎
NMEA 0183-kontakt
➎
Slå på plottern
Välj
.
Stänga av plottern
Håll ned
.
Inledande plotterinställningar
Första gången du startar plottern måste du ställa in ett antal grundinställningar. Du måste också konfigurera de här
inställningarna när du återställer ursprungliga fabriksinställningar (sidan 104). Du kan uppdatera var och en av de här
inställningarna vid ett senare tillfälle.
Konfigurera inledande plotterinställningar
Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera initialinställningarna.
Hämta GPS-satellitsignaler
När du slagit på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern
hittar satellitsignaler är signalstyrkestaplarna längst upp på skärmen Hem gröna
. När plottern tappar satellitsignaler
försvinner de gröna staplarna
och ett blinkande frågetecken visas på fordonsikonen (båtikonen) på sjökortsskärmen.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Justera belysningen
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Summer/bild > Belysning > Belysning.
Tips! Välj från vilken skärm som helst om du vill öppna bildskärmen.
2. Så här justerar du belysningen:
• Välj Auto för att låta plottern justera belysningen automatiskt, beroende på det omgivande ljuset.
• Välj Upp eller Ned för att justera belysningen manuellt.
2
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Komma igång
Justera färgläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Summer/bild > Belysning.
Tips! Välj från vilken skärm som helst om du vill öppna bildskärmen.
2. Välj Färgläge.
3. Välj Dagsljusfärger, Nattljusfärger eller Automatiskt.
Med inställningen Auto ändras färgpaletten automatiskt baserat på tider för soluppgång och solnedgång.
Sätta in och ta ut data- och minneskort
Du kan sätta in BlueChart® g2 Vision®-datakort (tillval) om du vill visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av hamnar,
marinor och andra intressanta platser. Du kan sätta in tomma SD-minneskort om du vill överföra data som waypoints,
rutter och spår till en annan kompatibel Garmin-plotter eller en dator (sidan 60). Datakortplatsen sitter på framsidan av
plottern.
•
•
Öppna luckan, sätt in datakortet (med etiketten ➊ åt höger för vertikal kortplats och uppåt för horisontell kortplats) på
kortplatsen och skjut in kortet så att det klickar på plats.
Skjut in datakortet eller minneskortet i kortplatsen en gång till och släpp när du vill mata ut det.
➊
Horisontell SD-kortplats
➊
Vertikal SD-kortplats
Visa systeminformation
Du kan visa programvaruversionen, baskarteversionen, all tilläggskartinformation (om sådan finns) och enhetens
ID-nummer. Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare
kartinformation.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > System information.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
3
Komma igång
Om skärmen Hem
Från skärmen Hem kan du nå alla andra skärmar.
Obs! Alternativen på den här skärmen varierar beroende på plottertyp och anslutna enheter (tillval).
Skärmbilden Hem på GPSMAP 4000-serien
Menyalternativ
Sjökort
Ekolod
Kombinationer
Information
Markera
Vart?
Radar
Väder
Konfigurering
Man överbord
4
Skärmbilden Hem på GPSMAP 5000-serien
Beskrivning
Här kommer du åt Navigationssjökort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, Fiskekort och
Överlagrad radarbild (sidan 5).
Obs! Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 Visiondatakort (sidan 21). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett
BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
Ställer in och ger ekolodsinformation (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en Garminekolodsmodul) (sidan 87).
Här konfigurerar du delad skärmvisning för sjökort, ekolod, radar, motor och bränsledata, samt video
på en skärm delad i två eller tre fält (sidan 27).
Visar information om tidvatten, strömmar, himlakroppar, egna data och information om andra båtar,
mätare och video (sidan 42).
Markerar, redigerar eller tar bort aktuell plats som en waypoint eller en MÖB-plats (man överbord)
(sidan 33).
Tillhandahåller navigeringsfunktioner (sidan 39).
Ställer in och visar radar (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en marinradar från Garmin)
(sidan 63).
(endast Nordamerika) Ställer in och visar olika väderparametrar, bland annat nederbörd,
väderprognos, fiske, havsförhållanden och sikt (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en
vädermodul och du har en XM®-prenumeration). Se XM WX Satellite Weather® and XM Satellite
Radio Supplement (endast Nordamerika).
Här kan du visa och ändra inställningarna för plottern och systemet (sidan 51).
Markerar aktuell position som en waypoint och ställer in en kurs tillbaka till den markerade (sidan 33).
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Alla plottrar i GPSMAP 4000/5000-serien har en enkel bildkarta. Plottrarna GPSMAP 4208, 4210, 4212, 5208, 5212, och
5215 har inbyggd detaljerad BlueChart g2-havskartografi för amerikanskt vatten. Sjökorten och 3D-sjökortsvyerna i listan
nedan finns med på plottern.
Obs! Sjökortsvyerna Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 Visiondatakort (sidan 21). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett BlueChart g2datakort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
Kurs
Navigationssjökort
Beskrivning
Visar navigationsdata som finns på förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och tidvattenstationer i en översiktsvy (sidan 5).
Perspektiv 3D
Visar en vy ovanifrån och bakom båten som ett visuellt navigationshjälpmedel (sidan 19).
Mariner’s Eye 3D
Visar en detaljerad, tre‑dimensionell vy ovanifrån och bakom båten som ett visuellt
navigationshjälpmedel (sidan 22).
Fish Eye 3D
Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information
(sidan 23).
Fiskekort
Tar bort navigationsdata från sjökortet och förstärker bottenkonturer för djupavläsning (sidan 24).
Överlagrad radarbild Lägger radarinformation ovanpå navigationssjökortet eller fiskekortet (sidan 73).
Navigationssjökort
Använd navigationssjökortet till att planera din kurs, visa kartinformation och som ett navigationshjälpmedel.
Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
➍
➊
➎
➋
➏
➌
➐
Navigationssjökort med BlueChart g2 Vision-data
➊
Marin service
➎
Din båt
➋
Synligt vrak
➏
Boj
➌
Undervattensvrak
➐
Zoomskala
➍
Fast sjömärke
Zooma in och ut på kartan
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på navigationssjökortet (
på kartan.
•
•
). Stapeln under skaltalet betecknar det avståndet
För GPSMAP 4000-serien trycker du på räckviddsknapparna (-/+) för att zooma ut eller zooma in.
För GPSMAP 5000-serien trycker du på knapparna
och
för att zooma ut eller zooma in.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
5
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Sjökortssymboler
Sjökorten BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision använder grafiska symboler för att utmärka kartfunktioner, som följer
normerna för amerikanska och internationella sjökort. En del andra vanliga symboler som visas kan t.ex. vara de som
visas nedan.
Ikon
Beskrivning
Strömstation
Information
Marin service
Tidvattenstation
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är djupkonturlinjer (med djupt vatten betecknat med
vit färg), tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler och
undervattensstenar och kabelområden.
Navigera till en punkt på sjökortet
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinfor­mation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChartg2Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller
om din inbyggda karta stöder fiskekort.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
Så här markerar du var du vill åka.
Välj Navigera till.
Välj ett alternativ:
• Välj Gå till om du vill navigera direkt till platsen.
• Välj Rutt till om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar (sidan 34).
• Välj Instruktioner till om du vill använda Automatisk vägledning (sidan 26).
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 53).
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
5.
Panorera i navigationssjökortet eller fiskekortet
Du kan panorera bort från din aktuella position och till andra områden på navigationssjökortet, fiskekortet eller den
överlagrade radarbilden.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChartg2Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om
din inbyggda karta stöder fiskekort. Den överlagrade radarbilden är tillgänglig när enheten är ansluten till en kompatibel
radar.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
6
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen för att panorera på kartan.
• För GPSMAP 5000-serien pekar du på navigationsskärmen och drar den för att panorera på kartan.
När du panorerar förbi kanten på den aktuella kartan rullar skärmen framåt. Positionsikonen (
) stannar kvar på din
aktuella position. Om positionsikonen försvinner från kartan när du panorerar, visas ett litet fönster (inikort) till vänster
på skärmen där du kan se din aktuella position. Markörens koordinatposition visas i det övre vänstra hörnet på kartan
tillsammans med markörens avstånd och bäring från aktuell position.
➊
➋
➎
➌
➍
➊
Markörkoordinater
➋
Markörens distans och bäring från aktuell position
➌
Markören
➍
Minikort
➎
Panoreringsalternativ
4. Välj Avbryt panorering för att avbryta panoreringen och återgå till att visa aktuell position.
Visa ett minikort
Du kan styra om ett minikort visas på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2- eller BlueChart g2 Vision-datakort, eller genom
uppdatering av den senaste inbyggda kartan.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
Välj Meny > Kortinställning > Minikort.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På om du alltid vill visa ett minikort.
• Välj Av om du aldrig vill visa ett minikort.
• Välj Auto om du vill visa ett minikort när du panorerar, bara när positionsikonen (
skärmen.
) inte längre syns på
Konfigurera waypoint-symbolernas utseende
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
3. Välj Meny > Waypoints och spår > Waypoint-visning.
4. Välj en waypoint-symbol.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
7
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Etikett om du vill visa namnet och symbolen.
• Välj Kommentar om du vill visa tillagda kommentarer.
• Välj Endast symbol om du endast vill visa symbolen.
• Välj Dölj om du vill dölja symbolen.
Ställa in färg för det aktiva spåret
Se (sidan 37).
Visa eller dölja färgade spår
Du kan ange spåren färg (sidan 37) och sedan visa eller dölja alla spår med den färgen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
Välj Meny > Waypoints och spår > Spårvisning.
Välj en färg för att visa eller dölja alla spår med den färgen.
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information om en position eller ett objekt på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
3. Välj en position eller ett objekt.
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet. Visade alternativ varierar beroende på den position eller det objekt
du valt.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Granska om du vill visa information om objekt i närheten av markören. (Granska visas inte om markören
inte befinner sig nära ett objekt. Om markören bara befinner sig nära ett enda objekt visas objektets namn.)
• Välj Navigera till för att navigera till vald position (sidan 6).
• Välj Lägga ut waypoint för att markera en waypoint på markörens position.
• Välj Mät distans för att visa objektets avstånd och bäring från aktuell position. Informationen visas i det övre
vänstra hörnet på skärmen. Välj Ange referens för att mäta från en annan position än din aktuella position.
• Välj Information för att visa information om tidvatten (sidan 42), strömmar (sidan 43), astronomi (sidan 44),
sjökortstext eller lokala tjänster nära markören.
• Välj Avbryt pekning om du vill ta bort pekaren från skärmen. Välj Avbryt panorering för att avbryta
panoreringen och återgå till att visa nuvarande position.
8
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa ytterligare objektinformation
Du kan visa information om kartobjekt, waypoints och sjökort på skärmen.
Obs! Sjökortsvyerna Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2Visiondatakort (sidan 21). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett BlueChart g2datakort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj ett objekt ➊.
➋
➊
4. Välj knappen med objektets namn så visas informationen ➋.
Visa tidvattensstationsinformation
Tidvattenstationsinformation visas på sjökortet med en tidvattenstationsikon ( ). Du kan visa ett detaljerat diagram för
en tidvattenstation, som hjälper dig att förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar (sidan 42).
Obs! Ikonerna för fiskekort och tidvattenstation är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
3. Välj en tidvattenstationsikon.
Information om tidvattenriktning ➊ och tidvattennivå ➋ nära ikonen.
➌
➋
➊
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj knappen med stationsnamnet ➌.
• Välj Granska om mer än ett objekt finns i närheten och välj knappen med stationsnamnet.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
9
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa och konfigurera tidvatten och strömmar
Du kan visa information om tidvatten och strömmar på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Kortinställning.
Välj Tidv/strömmar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa indikatorer för strömstation och tidvattenstation på sjökortet, eller välj Av för att dölja
indikatorer för strömstation och tidvattenstation.
• Välj Animerad för att visa animerade indikatorer för tidvattenstation och animerade indikatorer för strömriktning
på sjökortet (sidan 26).
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information om olika typer
av navigationshjälpmedel, bland annat fasta sjömärken, fyrar och hinder. Se sidan 13 för att konfigurera utseendet på
sjömärkessymboler.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är bara tillgänglig om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort (sidan 21).
Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din
inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj ett sjömärke med markören.
Ett alternativ som beskriver sjömärket visas, som Fast sjömärke eller Belysning.
4. Välj namnet på sjömärket (eller välj Granska och sedan namnet på sjömärket) för att visa detaljer om sjömärket.
Navigationssjökortets utseende
Ändra kartorientering
Du kan ställa in kartans perspektiv på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Kortinställning.
Välj Sjökortets utseende.
Välj Riktning.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nord upp för att ställa in kartan i nordlig riktning.
• Välj Kurs uppåt för att ställa in kartan enligt de kursdata som tas emot från en riktningsgivare (även kallad
magnetisk kurs) eller för att använda GPS-kursdata. Riktningslinjen visas vertikalt på skärmen.
• Välj Kurs upp för att ställa in kartan så att navigationsriktningen alltid är uppåt.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Ändra kartans zoomdetaljer
Du kan justera hur mycket detaljer som visas på kartan vid olika zoomnivåer för navigationssjökortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny > Kortinställning > Sjökortets utseende > Kartinfo.
Välj detaljnivå.
Välja en världskarta
Du kan antingen använda en vanlig världskarta eller satellitbilder på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekort och satellitbilder är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort. Den vanliga
världskartan finns på alla plottrar i GPSMAP 4000/5000-serien.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj meny > Kortinställning > Sjökortets utseende.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Världskarta > Fullt för att visa satellitbilder på sjökortet.
• Välj Världskarta > Allmän för att visa allmänna kartdata på sjökortet.
Visa och konfigurera riktningslinjen
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen. Du kan konfigurera riktningslinjens
utseende för navigationssjökortet, fiskekortet eller den överlagrade radarbilden.
Riktningslinje
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
Välj Meny.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Kortinställning > Sjökortets utseende på navigationssjökortet eller fiskekortet.
• Välj Konfiguration > Kortinställning på Överlagrad radarbild.
5. Välj Riktningslinje > Visning.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans > Ändra distansen. Anger avståndet till riktningslinjens slut. Välj Klar.
• Välj Tid > Ändra tid. Anger tiden det tar tills du når riktningslinjens slut. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
11
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Välja riktningslinjekällan
Källan för visningen av riktningslinjen på plottern bestäms av riktningslinjekällans inställning (Auto eller GPS-kurs)
och om kursinformation är tillgänglig från en riktningsgivare.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Om kursinformation är tillgänglig från en riktningsgivare och källans riktning ställts in på Auto, justeras både
riktningslinjen och fordonsikonen efter riktningen från givaren.
Om kursinformation är tillgänglig från en riktningsgivare och källans riktning ställts in på GPS-kurs, justeras
riktningslinjen efter GPS-kursen, men fordonsikonen justeras efter riktningen från givaren.
Om kursinformation inte är tillgänglig från en riktningsgivare justeras både riktningslinje och fordonsikon efter
GPS-kursen.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Kortinställning.
Välj Sjökortets utseende > Riktningslinje > Källa.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj GPS-kurs.
• Välj Auto.
Visa och konfigurera lodade djupsiffror
På navigationssjökortet kan du aktivera lodade djup och ställa in farligt djup.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Kortinställning > Sjökortets utseende > Djupsiffror > På
på skärmen Hem.
2. Välj Djupsiffror > Farligt.
3. Ange det farliga djupet.
4. Välj Klar.
Konfigurera djupskugga
Du kan anpassa djupskuggans utseende på navigationssjökortet.
Obs! Djupskugga är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Kortinställning > Sjökortets utseende > Säkerhetsskugga på
skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Manuell (eller Ändra djup), ange djupet och välj Klar. Områden på sjökortet med djup som är grundare
än det angivna värdet är skuggade i blått, medan områden med djup som är större än det angivna värdet är
skuggade i vitt. Konturen ritas alltid till, eller djupare än, det valda djupet.
• Välj Auto om du vill använda djupet från g2 eller g2 Vision-sjökortet.
12
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa och konfigurera sjömärkessymboler
Du kan visa och konfigurera sjömärkessymbolernas utseende på navigationssjökortet, fiskekortet eller den överlagrade
radarbilden.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Navigationssjökort > Meny > Kortinställning > Sjökortets utseende > Symboler.
• Välj Fiskekort > Meny > Kortinställning > Sjökortets utseende.
• Välj Överlagrad radarbild > Meny > Konfiguration > Kortinställning > Symboler.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjömärkesstorlek för att ställa in storleken på sjömärkessymbolerna som visas på kartan. Välj storlek.
• Välj Sjömärkestyp > NOAA för att visa NOAA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
• Välj Sjömärkestyp > IALA för att visa IALA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
Visa ytterligare sjökortsinformation
Du kan visa landbaserade sevärdheter, fyrsektorer, kortgränser och fotopunkter på navigationssjökortet.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Kortinställning > Sjökortets utseende > Symboler på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sevärt på land > På för att visa landbaserade sevärdheter (POI).
• Välj Fyrsektorer för att visa den sektor som en fyr visas i. Välj På för att alltid visa fyrsektorer, eller välj Auto så
filtrerar plottern automatiskt bort fyrsektorer beroende på zoomnivå.
• Välj Kortgränser > På för att visa det område som kartorna täcker när ett BlueChart g2 Vision-datakort används.
• Välj Fotopunkter > På för att visa kameraikoner när ett BlueChart g2 Vision-datakort används. På så vis kan du
visa flygfoton av landmärken (sidan 26).
Ändra fordonsikonen
Du kan välja en stor, mellanstor eller liten båt eller triangel som fordonsikon på sjökortet.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Kortinställningar > Sjökortets utseende >
Symboler > Fordonsikon.
2. Välj den ikon som du vill ska beteckna din båt på navigationssjökortet och fiskekortet.
Visa marina servicepunkter
Servicepunkter anger platser där det finns marin underhållsservice och serviceverkstäder.
Välj Kort > Navigationssjökort > Meny > Kortinställning > Servicepunkter > På på skärmen Hem.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
13
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa och konfigurera kompassrosor
På navigationssjökortet eller fiskekortet kan du visa en kompassros ➊ runt båten, som anger kompassriktningen efter
båtens riktning. Faktisk vindriktning eller skenbar vindriktning visas ➋ om plottern är ansluten till en kompatibel marin
vindgivare.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
➋
1.
2.
3.
4.
➊
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny > Kortinställning > Kompassros.
Välj en typ av kompassros (Sann vind, Skenbar vind eller Kompass).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 58).
Visa och konfigurera inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 56).
Använda waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 32).
Använda spår
Se ”Spår” (sidan 36).
14
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och spåra andra farkoster.
Om AIS
AIS varnar för trafik i området. När plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss AIS-information om
andra farkoster som finns inom räckhåll, som är utrustade med transponder och som aktivt sänder AIS-information. Den
information som rapporteras för varje farkost inkluderar MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart,
GPS-KÖG, den tid som förflutit sedan farkostens senaste position rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.
➊
➍
➋
➎
➏
➌
AIS-objekt på navigationssjökortet
AIS-spårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-fartyg. Farkosten rapporterar AIS-information. Riktningen som triangeln pekar i anger den
➊
riktning som AIS-farkosten rör sig i.
AIS-objektet har valts.
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-objekt är aktiverat. Objektet visas större på sjökortet. En grön linje fäst vid objektet anger dess
kurs. Farkostens MMSI, fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen ställts in på Visa
(sidan 16). Om AIS-sändningen från farkosten försvinner visas en meddelanderam.
AIS-objekt har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen från farkosten försvunnit och
plottern visar en meddelanderam med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter
farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Farligt AIS-objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal ljuder och en meddelanderam
visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den objektets position
och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon ställts in på Av, blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte
och meddelanderamen visas inte (sidan 17). Om AIS-sändningen från farkosten försvinner visas en
meddelanderam.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna
i närheten av symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till objektet.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen från farkosten försvunnit och plottern
visar en meddelanderam med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter farkost­
spårningen försvinner symbolen för förlorat farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
15
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje
fäst vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3D-sjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Längden på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på inställningen för den projekterade kursen (sidan 16). Om ett
aktiverat AIS-objekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar
i informationen om fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan påverka beräkningen av den projekterade
kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt ➊ anger information om kurs över grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen
➋ för objektet baserat på informationen om kurs över grund och girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som också
baseras på informationen om girvinkel, anges av hakens ➌ riktning i slutet av riktningslinjen ➍. Hakens längd ändras inte.
➋
➊
➌
➍
Mål med projekterad kurs, kurs och girriktning
När ett aktiverat AIS-objekt ➎ anger information om kurs över grund och kurs ➏, men information om girvinkel inte
anges beräknas objektets projekterade kurs ➐ baserat på informationen om kurs över grund.
➐
➏
➎
Mål med projekterad kurs och kurs
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och på alla 3D-sjökortsvyer avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och visning av information om AIS-farkoster.
Visa AIS- och MARPA-farkoster på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster. MARPA-funktionen
(Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerar med radar (sidan 68).
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller på en 3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde
och MARPA som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas endast på det sjökortet eller den
3D-sjökortsvyn. Inställningarna för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett sjökort eller en
3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort och alla 3D-sjökortsvyer.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
16
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Överlagrad radarbild.
Välj Meny > Andra farkoster > Skärminställningar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde när du vill indikera inom vilket avstånd från din position som AIS-farkoster ska visas.
Välj ett avstånd.
• Välj MARPA > Visa för att visa MARPA-taggade farkoster.
Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt för den överlagrade radarbilden eftersom du inte kan dölja MARPA
taggar på skärmen för den överlagrade radarbilden (sidan 68).
• Välj Info > Visa för att visa information om AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
• Välj Proj. kurs, ange projekterad kurstid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster och välj Klar.
• Välj Spår för att visa spår från AIS-farkoster och välj längden på det spår som visas med ett spår.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Överlagrad radarbild.
Välj ett AIS-fartyg.
Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och annan information som rapporteras om en spårad
AIS-farkost.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Överlagrad radarbild.
Välj ett AIS-fartyg.
Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Överlagrad radarbild.
Välj AIS-fartyget.
Välj AIS-fartyg > Avaktivera mål.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS och MARPA. MARPA-funktionen fungerar med radar (sidan 68).
Den säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan anpassas. Alla inställningar för kollisionslarm för säker zon
tillämpas på alla sjökort, på alla 3D-sjökortsvyer, på alla radarlägen och på överlagrad radarbild.
Obs! Kollisionslarmet för säker zon ställs automatiskt in på På varje gång du slår på plottern.
1. Välj Konfigurering > Andra farkoster > Kollisionslarm > På på skärmen Hem.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett MARPA-taggat objekt eller en AIS-aktiverad farkost
kommer in i säkerhetsringen runt båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. Inställningen Av avaktiverar
meddelanderamen och ljudlarmet, men objektet märks fortfarande som farligt på skärmen.
2. Välj Mätområde för att ställa in den uppmätta radien för säkerhetsringen till ett angivet avstånd från 150 m. till 3 km
(eller från 500 fot till 2,0 nm, eller från 500 fot till 2,0 mile).
3. Välj ett avstånd.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
17
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
4. Välj Tid till för att avge ett larm om AIS eller MARPA fastställer att ett objekt skär den säkra zonen inom det angivna
tidsintervallet (mellan 1 och 24 minuter).
5. Välj en tid.
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Överlagrad radarbild.
Välj Meny > Andra farkoster > Lista > Visa.
Välj vilka typer av hot som ska tas med i listan (Alla risker, endast AIS-hot eller endast MARPA-hot).
Anropa ett AIS-objekt
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt” (sidan 100).
OM AIS-räddningsgivare
AIS-räddningsgivare (AIS-SART, eller SART) är fristående enheter som i aktiverat tillstånd sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer. Räddningsgivarsändningar skiljer sig från standard-AIS-sändningar och ser därför annorlunda ut än
standard-AIS-symboler på plottern. Istället för att spåra en räddningsgivarsändning för att undvika kollisioner spårar du en
räddningsgivarsändning för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en räddningsgivarsändning
När du tar emot en räddningsgivarsändning visas ett larm för nödanrop.
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till räddningsgivarsändningen.
AIS-räddningsgivarspårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-räddningsgivarsändning. Du kan välja den här symbolen om
du vill visa mer information om räddningsgivarsändningen och
börja navigera.
AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen. Den här symbolen visas
när en farkost initierar ett test av sin räddningsgivarenhet och
representerar inte någon verklig nödsituation. Du kan avaktivera
de här testsymbolerna och -larmen.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Aktivera larm för AIS-räddningsgivarsändningstest
För att undvika ett stort antal testlarm och symboler i områden där det finns många människor, t.ex. marinor, ignoreras
testlarm för AIS-räddningsgivarsändning som standard. Om du vill testa en AIS-räddningsgivarsändningsenhet måste du
aktivera plottern för att kunna ta emot testlarm.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AIS-räddningsgivartest.
18
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Perspektiv 3D
Perspektiv 3D ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under broar eller i kanaler och är dessutom användbar när
du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
Välj Sjökort > Perspektiv 3D på skärmen Hem.
Perspektiv 3D
Navigationssjökort
Justera vyn
• Flytta vyn närmare båten och längre ned mot vattnet:
◦◦ För GPSMAP 4000-serien trycker du på räckviddsknappen (+).
◦◦ För GPSMAP 5000-serien trycker du på knappen
.
• Flytta vyn bort från båten:
◦◦ För GPSMAP 4000-serien trycker du på räckviddsknappen (-).
◦◦ För GPSMAP 5000-serien trycker du på knappen
.
Skalan (
) anges tillfälligt längst ned på skärmen.
Rotera vyerna Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D
Du kan rotera runt nuvarande position på sjökortsvyerna Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D.
Obs! Sjökortsvyerna Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2
Vision-datakort (sidan 21).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Mariner’s Eye 3D, Perspektiv 3D eller Fish Eye 3D.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 4000-serien, tryck på till vänster eller höger på navigeringsknappen för att rotera 3D-vyn.
• För GPSMAP 5000-serien, tryck på navigationsskärmen och dra den till vänster eller höger för att rotera 3D-vyn.
4. Välj Avbryt panorering för att avbryta roteringen och återgå till att visa nuvarande position.
Perspektiv 3D-sjökortets utseende
Visa avståndsringar
Avståndsringarna hjälper till att visualisera avstånd i Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Sjökortets utseende > Avståndsringar > På.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
19
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Välja en farledsbredd
Du kan ange bredden på farleden som visas i Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Sjökortets utseende > Farledsbredd.
Ange bredden.
Välj Klar.
Visa ytradar
Plottern måste vara ansluten till en marinradar för att visa ytradar.
Du kan visa radarekon från vattenytan i Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Perspektiv 3D med ytradarinformation
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Ytradar > På.
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 58).
Visa och konfigurera inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 56).
Använda waypoints och spår
Se ”Waypoints” (sidan 32) eller ”Spår” (sidan 36).
20
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Överlagrad radarbild
När du ansluter plottern till en Garmin-marinradar (tillval), kan du använda överlagrad radarinformation på navigations­
sjökortet eller fiskekortet (sidan 73).
BlueChart g2 Vision
Ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort (tillval) hjälper dig utnyttja plottern på bästa sätt. Förutom detaljerade
marina sjökort har BlueChart g2 Vision följande funktioner:
Kurs
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Fiskekort
Högupplösta
satellitbilder
Flygfoton
Detaljerade vägar
och POI-data
Automatisk
vägledning
Beskrivning
Visar en vy över och bakom båten som ett tre‑dimensionellt navigationshjälpmedel. BlueChart
g2 Vision Mariner’s Eye 3D är mer detaljerat än förinlästa data (sidan 22).
Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger havs botten utifrån sjökortets information
(sidan 23).
Visar sjökortet med förstärkta bottenkonturer och utan navigationsdata. Det här sjökortet
fungerar bra för djuphavsfiske (sidan 24).
Högupplösta satellitbilder tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på navigations­
sjökortet (sidan 25).
Visar flygfoton på marinor och andra viktiga navigationspunkter som hjälper dig visualisera
omgivningen (sidan 26).
Visar vägar, restauranger och andra sevärdheter (POI) längs kusten (sidan 26).
Använder angivet säkert djup, säker höjd och sjökortsdata för att bestämma den bästa kursen
till din destination (sidan 26).
BlueChart g2 Vision-datakort
Meddelande
BlueChart g2 Vision-datakort är inte vattentäta. När du inte använder kortet förvarar du det i originalförpack­ningen och ser
till att det inte utsätts för sol eller regn för att undvika skador på kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan lätt ta skada av statisk elektricitet. I miljöer med låg luftfuktighet ska du jorda dig på ett
stort metallföremål innan du hanterar kortet för att undvika att skada det.
Du kan dela BlueChart g2 Vision-kartografidata från ett datakort som satts in i en plotter i GPSMAP 4000- eller GPSMAP
5000-serien med alla plottrar i GPSMAP 4000-serien, 5000-serien, 6000-serien och 7000-serien anslutna till marint
nätverk från Garmin (sidan 104). BlueChart g2 Vision-kartografi är endast kompatibel med plottrar i GPSMAP 4000-serien
och senare. Äldre plottermodeller som är kompatibla med marint nätverk från Garmin (till exempel GPSMAP 3000-serien)
kan anslutas till nätverket men kan inte dela BlueChart g2 Vision-data.
Du kan inte överföra BlueChart g2 Vision-data från datakortet till datorn i säkerhetskopierings- eller visningssyfte. Du kan
bara använda datakortet på Garmin GPS-enheter som är kompatibla med BlueChart g2 Vision eller Garmin HomePort™.
Du kan sätta in eller ta bort ett BlueChart g2 Vision-datakort när plottern är påslagen eller avstängd (sidan 3).
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
21
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Mariner’s Eye 3D
Ett BlueChart g2 Vision-datakort innehåller Mariner’s Eye 3D, en detaljerad ‑tredimensionell vy över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar eller i kanaler och när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
Välj Sjökort > Mariner’s Eye 3D på skärmen Hem.
Mariner’s Eye 3D med avståndsringar
Navigationssjökort
Justera vyn
Se ”Justera vyn” (sidan 19).
Visa information om sjömärken
Se ”Visa information om sjömärken” (sidan 10).
Mariner’s Eye 3D-sjökortets utseende
Anpassa utseendet på 3D-terräng
Du kan välja hur sjökortsdata visas över 3D-terräng.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny > Sjökortets utseende > Format.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Klassisk för att använda färgpaletter för att ange 3D-terräng.
• Välj Sjökort för att tillhandahålla sjökortsinformation i en 3D-vy.
• Välj Foton för att tillhandahålla satellitbilder och sjökortsinformation i en 3D-vy.
Visa eller dölja färg på faror
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny > Sjökortets utseende > Färg på faror.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa grunt vatten och land med en färgskala. Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten
och rött anger mycket grunt vatten.
• Välj Av för att visa land som det skulle se ut från vattnet.
Mariner’s Eye 3D, färger på faror Av
22
Mariner’s Eye 3D, färger på faror På
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa avståndsringar
Se ”Visa avståndsringar” (sidan 19).
Välja utseende för säkert djup
Du kan ställa in utseendet för ett säkert djup i Mariner’s Eye 3D.
Obs! Den här inställningen påverkar endast utseendet för färg på faror i Mariner’s Eye 3D. Det påverkar inte inställningen
av automatisk vägledning för säkert vattendjup (sidan 53) eller ekolodsinställningen för grundvattenlarm (sidan 94).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny > Sjökortets utseende > Säkert djup.
2. Ange djupet.
3. Välj Klar.
Välja en farledsbredd
Se ”Välja en farledsbredd” (sidan 20).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 58).
Visa ytradar
Se ”Visa ytradar” (sidan 20).
Visa och konfigurera inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 56).
Använda waypoints och spår
Se ”Waypoints” (sidan 32) eller ”Spår” (sidan 36).
Fish Eye 3D
Med hjälp av djupkonturlinjerna i BlueChart g2 Vision-kartografin visar Fish Eye 3D en undervattensvy över havs- eller
sjöbotten.
Svävande mål (t.ex. fisk) anges med röda, gröna och gula sfärer. Röd anger de senaste målen och grönt anger de minsta.
Fish Eye 3D
Justera vyn
Se ”Justera vyn” (sidan 19).
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
23
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Fish Eye 3D-sjökortets utseende
Ange riktning på Fish Eye 3D-sjökortsvyn
1. Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Vy på skärmen Hem.
2. Välj För, Akterut, Babord eller Styrbord.
Visa en ekolodskon på sjökortet
Du kan visa en kon som anger det område som täcks av givaren.
Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Ekolodskon > På på skärmen Hem.
Visa svävande mål
Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Fisksymboler > På på skärmen Hem.
Visa spår
Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Spår > På på skärmen Hem.
Visa inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 56).
Fiskekort
Använd fiskekortet för en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen på sjökortet.
Fiskekort
Navigationssjökort
Fiskekortet använder detaljerade batymetriska data på ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort och är bäst
lämpat för djuphavsfiske.
Fiskekortets utseende
Använda waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 32).
Använda spår
Se ”Spår” (sidan 36).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 58).
Visa sjömärken
Välj Sjökort > Fiskekort > Meny > Sjömärken > På.
Visa inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 56).
24
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa atellitbilder på navigationssjökortet
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, på havsdelen eller på båda delarna av navigationssjökortet med
ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer.
Om du inte kan se de högupplösta bilderna i BlueChart g2 Vision-regionen kan du zooma in ytterligare genom att välja
räckviddsknappen (+) (GPSMAP 4000-serien) eller knappen
(GPSMAP 5000-serien). Du kan också ställa in en
högre detaljnivå genom att ändra kartans zoomdetaljer (sidan 11).
1. Välj Navigationskort > Meny > Kortinställning > Foton på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation på vatten med foton som läggs över land.
• Välj Fotokarta för att visa foton på både vatten och land med angiven genomskinlighet. Välj och håll Upp eller
Ned intryckt för att justera fotogenomskinligheten. Ju högre procentvärde du anger, desto mer täcker satellitfotona
land och vatten.
Fotoöverlägg av
Fotoöverlägg med endast land
Fotokarta vid 50 %
Fotokarta vid 100%
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
25
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du aktivera inställningen Fotopunkter (sidan 13).
Förprogrammerade BlueChart g2 Vision-datakort innehåller flygfoton av många landmärken, marinor och hamnar.
Med hjälp av dessa foton kan du orientera dig efter omgivningarna och bekanta dig med en marina eller hamn innan
du kommer dit.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Välj en kameraikon.
• En standardkameraikon ( ) anger ett foto ovanifrån.
• En kameraikon med en kon (
) anger ett perspektivfoto. Fotot togs från kamerans plats, riktad i konens
riktning.
3. Välj Granska > Flygfoto.
Obs! Tryck på räckviddsknapparna (-/+) (GPSMAP 4000-serien) eller tryck på
eller
(GPSMAP 5000-serien)
för att zooma ut eller in medan du visar flygfoto i helskärmsläge.
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet. För att
göra det måste information om tidvattenstation och strömriktning finnas tillgänglig i den förladdade kartan eller BlueChart
g2 Vision-regionen. Du måste också välja det animerade värdet för inställningen Tidvatten/strömmar (sidan 10).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en vertikal stapel med en pil. En röd pil
som pekar nedåt anger fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger stigande tidvatten.
När du för markören över indikatorn för tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje pils riktning anger strömmens
riktning på en viss plats på sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på platsen.
När du för markören över indikatorn för strömriktning visas strömmens specifika fart på platsen
över riktningsindikatorn.
Riktningsindikator Färg
Gul
Tidvattenstation
med fallande
tidvatten
Strömmens fartintervall
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
röd
2 knop eller mer
Visa strömstationsinformation
Se ”Ströminformation” (sidan 43).
Utförliga data om vägar och intressanta platser
BlueChart g2 Vision innehåller detaljerad information om vägar och intressanta platser (POI), vilket omfattar mycket
detaljerade kustvägar och POI, t.ex. restauranger, logi, lokala sevärdheter med mera.
Söka efter och navigera till POI
Se ”Vart?” (sidan 39).
Automatisk vägledning
Automatisk vägledning skapar och föreslår automatiskt den bästa vägen till en destination, baserat på tillgänglig BlueChart
g2 Vision-sjökortsinformation. Automatisk vägledning är tillgänglig när du navigerar till en destination med Instruktioner
till (sidan 32).
Konfigurera inställningar för automatisk vägledning
Se ”Konfiguration av automatiska vägledningsrutter” (sidan 53).
26
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Kombinationer
Kombinationer
Om skärmen Kombinationer
På skärmen Kombinationer visas en kombination av olika skärmar samtidigt. Vilka alternativ som finns tillgängliga på
skärmen Kombinationer beror på vilka nätverkstillbehör du har anslutit till plottern och om du använder ett BlueChart
g2 Vision-datakort (tillval). Du kan kombinera upp till tre skärmar i GPSMAP 4000-serien och upp till fyra skärmar i
GPSMAP 5000-serien.
Konfigurera skärmen Kombinationer
Välja en kombination
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
Anpassa skärmen Kombinationer
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny (MENU) > Ändra kombinationen.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Funktioner för att välja antal kombinationsskärmar. Välj ett antal.
• Välj Layout > Vertikal för att ordna skärmarna vertikalt.
• Välj Layout > Horisont. för att ordna skärmarna horisontellt.
• Välj Inforuta > På för att visa den vertikala ruta ➊ som innehåller datafälten.
• Välj ett numrerat alternativ, t.ex. 1. Sjökort eller 2. Ekolod i bilden nedan för att ändra typ av information som
visas i motsvarande skärm ➋.
5. Välj Klar.
➋
➊
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
27
Kombinationer
Datafält på kombinationsskärmar
Datafält kan visas på kombinationsskärmar och ger snabbt information i realtid. Datafältsöverlagringen för varje
kombination kan konfigureras separat.
Flera kombinationsskärmar med dataöverlagring är tillgängliga. Du kan välja vilka datafält ➊ som ska visas i varje
dataöverlagring.
➊
Lägga till ett datafält
På skärmen Kombinationer kan du visa upp till sex datafält i GPSMAP 4000-serien, och upp till åtta datafält i GPSMAP
5000-serien.
1.
2.
3.
4.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj ett oanvänt datafält ➊.
Välj vilken typ av data som visas i fältet.
De tillgängliga dataalternativen varierar, beroende på plottern och nätverkskonfigurationen.
➊
Ta bort ett datafält
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj ett datafält som innehåller data.
4. Välj Ingen.
28
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Kombinationer
Redigera ett datafält
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj ett datafält.
4. Välj vilken typ av data som visas i fältet.
De tillgängliga dataalternativen varierar, beroende på plottern och nätverkskonfigurationen.
Visa instrumentdata
Du kan visa motormätare eller bränslemätare på en kombinationsskärm.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj Meny (MENU) > Ändra kombinationen.
Välj ett numrerat alternativ.
Så här slutför du en åtgärd för att visa mätare på en kombinationsskärm:
• Välj Instrumentering > Motor > Klar för att visa motormätare.
• Välj Instrumentering > Bränsle > Klar för att visa bränslemätare.
Växla mellan instrumentskärmar
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination som innehåller en skärm med instrumentdata.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 4000-serien väljer du ikonen nere till höger som motsvarar den mätarskärm som du vill
växla mellan.
• För GPSMAP 5000-serien väljer du vänster och höger pil under mätaren.
Plottern visar nästa bränslemätarskärm eller motormätarskärm.
4. Upprepa steg 3 för att växla mellan alla mätarskärmar.
Anpassa instrumentdata
Se ”Motormätare” (sidan 47) eller ”Bränslemätare” (sidan 49).
Fokusera på en skärm
Den största skärmen på en kombinationsskärm kallas för fokusskärm. I GPSMAP 4000-serien kan du växla till
innehållet som visas på fokusskärmen.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj ikonen ➊ nere till höger som motsvarar den skärm som du vill visa i fokusskärmen.
➊
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
29
Kombinationer
Använda helskärmsbild
Du kan visa innehållet på valfri kombinationsskärm över hela plotterskärmen.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. För GPSMAP 4000-serien ser du till att kombinationsskärmen som du vill visa över hela plotterskärmen finns
i fokusskärmen. Om den inte gör det väljer du ikonen nere till höger som motsvarar den skärm som du vill visa
över hela plotterskärmen.
4. Så här slutför du en åtgärd för att visa hela plotterskärmen:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen för att panorera på fokusskärmen.
• För GPSMAP 5000-serien trycker du på en kombinationsskärm.
5. Så här slutför du en åtgärd för att återgå till skärmen Kombinationer:
• Välj Avbryt pekläge på en radarskärm.
• Välj Avbryt panorering på en sjökortsskärm.
• Välj Tillbaka på en ekolods- eller videoskärm.
• Utför något av följande från en mätarskärm:
◦◦ För GPSMAP 4000-serien väljer du Tillbaka.
◦◦ För GPSMAP 5000-serien pekar du på instrumentskärmen.
30
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigering
Navigering
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Hur får jag plottern att peka ut den riktning
som jag vill färdas i (bäring)?
Hur får jag plottern att vägleda mig längs en
rät linje (minimera avvikelse) till en position
med hjälp av den kortaste distansen från
aktuell position?
Hur får jag plottern att vägleda mig till en
position och samtidigt undvika hinder?
Hur får jag plottern att styra min autopilot?
Kan plottern skapa en färdväg åt mig?
Hur ändrar jag inställningarna för automatisk
vägledning för båten?
Svar
Navigera med Gå till. Se ”Ange och följa en direkt kurs med hjälp av
Gå till” (sidan 32).
Bygg en rutt med endast en sträcka och navigera längs den med hjälp
av Rutt till (sidan 34).
Bygg en rutt med flera sträckor och navigera längs den med hjälp av
Rutt till. Se ”Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position”
(sidan 34).
Navigera med Rutt till (sidan 34).
Obs! Om du vill navigera längs en rutt som skapats av funktionen
Automatisk vägledning med autopilot måste plottern vara ansluten
till en autopilot i Garmin GHP-serien via ett NMEA 2000-nätverk.
Om du har ett BlueChart g2 Vision-datakort, navigerar du med
automatisk vägledning. Se ”Ange och följa en kurs med automatisk
vägledning” (sidan 32).
Se ”Konfiguration av automatiska vägledningsrutter” (sidan 53).
Navigera med en plotter
Om du vill navigera med en plotter i serien GPSMAP 4000 eller 5000, måste du först välja en destination, ange en kurs
och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt
Perspektiv 3D och Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är tillgängligt om du använder ett BlueChartg2Vision-datakort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av navigationssjökortet eller fiskekortet, eller så kan du välja en destination med
hjälp av Vart?.
Välja en destination med navigationssjökortet
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Välj den destination som du vill navigera till.
Välja en destination med Vart?
1. På skärmen Hem väljer du Vart?.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Waypoints när du vill visa en lista med förinlästa positioner och positioner som du har markerat tidigare
(sidan 32).
• Välj Rutter när du vill visa en lista med rutter som du tidigare har sparat (sidan 33).
• Välj Spår när du vill visa en lista med registrerade spår (sidan 36).
• Välj Offshore-service när du vill visa en lista med marinor och andra offshore-punkter av intresse, uppräknade
per namn (sidan 39).
• Välj Sök efter namn när du vill söka efter waypoints, rutter, spår och offshore-punkter av intresse per namn
(sidan 40).
3. Välj en destination.
Kurser
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av de tre metoderna Gå till, Rutt till och Instruktioner till.
•
•
Gå till – tar dig direkt till destinationen.
Rutt till – skapar en rutt från din position till en destination, så att du kan lägga till girar längs vägen.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
31
Navigering
•
Instruktioner till – använder BlueChart g2 Vision-sjökortsdata för att föreslå den bästa vägen till din destination med
automatisk vägledning. Du måste använda ett BlueChart g2 Vision datakort för att alternativet ska visas.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
 Varning
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position till en vald destination.
1. Välja en destination med sjökort eller Vart? (sidan 31).
2. Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med
båten när du hamnar ur kurs.
3. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka
till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Skapa och följa en ny rutt med Rutt till
Se ”Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position” (sidan 34).
Följa en sparad rutt med Rutt till
Se ”Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt” (sidan 40).
Ange och följa en kurs med automatisk vägledning
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
1. Välja en destination med sjökort eller Vart? (sidan 31).
2. Välj Navigera till > Guide till.
3. Granska kursen som visas med den magentafärgade automatiska vägledningslinjen.
Obs! En grå linje i någon del av den magentafärgade linjen indikerar att Automatisk vägledning inte kan beräkna en
del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra
höjd för hinder (sidan 53).
4. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Waypoints
Du kan lagra upp till 5000 waypoints med ett användardefinierat namn, symbol, djup, vattentemperatur och kommentar
för varje waypoint.
Markera din aktuella position som en waypoint
Så här slutför du en åtgärd:
•
•
För GPSMAP 4000-serien väljer du Markera på vilken skärm som helst.
För GPSMAP 5000-serien pekar du på Markera längst upp på skärmen.
Skapa en waypoint vid en annan position
1. Välj Information > Egna data > Waypoints > Ny waypoint på skärmen Hem.
2. Så här anger du platsen för waypointen:
• Välj Använd sjökort för att flytta waypointen medan du visar ett sjökort. Välj Välj.
• Välj Ange position för att flytta waypointen med koordinater. Välj Klar.
3. Om det behövs kan du namnge waypointen och ange annan information om den. Välj waypointen till höger på
skärmen och välj Ändra waypoint.
• Välj Namn. Välj Klar.
• Välj Symbol. Välj en ny symbol.
32
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigering
•
•
•
Välj Djup. Välj Klar.
Välj Vattentemp. Välj Klar.
Välj Kommentar. Välj Klar.
Markera och navigera till en MÖB-plats
När du markerar en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB-plats (man överbord).
Välj Markera > Man överbord från valfri skärm.
En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en kurs tillbaka till den
markerade platsen med Gå till-funktionen.
Visa en lista med alla waypoints
Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
Redigera en sparad waypoint
1. Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Välj en waypoint.
3. Välj Granska > Redigera.
4. Välj ett alternativ:
• Välj Namn. Välj Klar.
• Välj Symbol. Välj en ny symbol.
• Välj Djup. Välj Klar.
• Välj Vattentemp. Välj Klar.
• Välj Kommentar. Välj Klar.
Skapa en ny waypoint från listan över waypoints
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Lista över waypoints > Ny waypoint.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ange koordinater för att skapa en ny waypoint genom att ange nätkoordinater.
• Välj Använd sjökort för att välja en ny waypoint på sjökortet.
• Välj Använd aktuell position för att skapa en ny waypoint på din nuvarande position.
Flytta en sparad waypoint
1. Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Välj en waypoint.
3. Välj Granska > Flytta.
4. Indikera en ny position för waypointen:
• Välj Använd sjökort för att flytta waypointen medan du visar ett sjökort. Välj Flytta waypoint.
• Välj Ange position för att flytta waypointen med koordinater. Välj Klar.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
Du kan ta bort en waypoint eller MÖB-plats som har sparats.
1. Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3. Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla waypoints
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort användardata > Waypoints > Alla.
Kopiera waypoints
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 60).
Rutter
Du kan skapa och spara upp till 20 rutter. Varje rutt kan innehålla upp till 250 waypoints.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
33
Navigering
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här proceduren
sparas inte rutten eller waypointdata.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChartg2 Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om
din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj en destination ➊ med markören.
➊
4. Välj Navigera till > Rutt till.
5. Välj den position ➋ där du vill göra din sista gir mot din destination ➌.
6. Välj Lägg till gir.
➋
➌
7. Om det behövs upprepar du steg 5 och 6 för att lägga till fler girar, arbeta dig bakåt från destinationen till båtens
nuvarande position.
Den sista giren du ska lägga till bör vara där du vill göra den första giren från din aktuella position. Det bör vara
den gir som är närmast din båt.
8. Välj Klar när rutten är klar.
Obs! Om du flyttar markören när du har valt den sista giren men innan du väljer Klar, läggs en extra gir till i rutten.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
När du har nått destinationen uppmanas du att spara rutten.
34
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigering
11. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nej.
• Välj Ja > Ändra i rutt > Namn. Ange ruttens namn. Välj Klar.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.
1. Välj Information > Egna data > Rutter > Ny rutt på skärmen Hem.
2. Välj startpunkt ➊ för rutten:
• Välj Använd sjökort. Välj en position på sjökortet.
• Välj Använd waypointlista och välj en sparad waypoint.
➊
3. Välj Lägg till gir för att markera ruttens startpunkt.
4. Välj den plats där du vill göra nästa gir ➋:
• Välj Använd sjökort. Välj en position på sjökortet.
• Välj Använd waypointlista och välj en sparad waypoint.
5. Välj Lägg till gir.
Plottern markerar girens position med en waypoint.
6. Om det behövs upprepar du steg 4 och 5 för att lägga till fler girar.
7. Välj slutdestination ➌:
• Välj Använd sjökort. Välj en position på sjökortet.
• Välj Använd waypointlista och välj en sparad waypoint.
➌
➋
8. Välj Klar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
35
Navigering
Visa en lista med sparade rutter
Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt innehåller.
1.
2.
3.
4.
Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
Välj den rutt du vill redigera.
Välj Granska > Ändra rutt.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. Ange namnet. Välj Klar.
• Välj Ändra svängar > Använd sjökort. Markera giren på sjökortet. Välj Ändra i sväng > Flytta gir. Välj en ny
girplats på sjökortet. Välj Lägg till gir > Klar.
• Välj Ändra svängar > Använd girlista. Välj en waypoint från listan. Välj Granska > Flytta > Ange position.
Ange en ny girplats. Välj Klar.
Ta bort en sparad rutt
1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
2. Välj en rutt.
3. Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Information > Egna data > Ta bort egna data > Rutter på skärmen Hem.
Passera en waypoint på en sparad rutt
Du kan börja navigera längs en sparad rutt från valfri waypoint på rutten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt om du vill navigera längs rutten i närheten av den startpunkt som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten i närheten av den destinationspunkt som användes när rutten
skapades.
• Välj Komp. om du vill navigera parallellt med rutten och på ett visst avstånd från den (sidan 41).
Välj den waypoint som du vill ska vara nästa gir på rutten.
Välj Rutt till.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Kopiera rutter
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 60).
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret
och kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Waypoints och spår > Spår > På.
En spårlinje ➊ på sjökortet anger ditt spår.
36
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Navigering
➊
Ställa in färg för det aktiva spåret
Du kan välja färg på ditt aktuella spår.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg.
2. Välj en spårfärg.
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Spara aktivt spår.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj tiden som det aktuella spåret började eller Midnatt, om det visas.
• Välj Hela registret.
3. Välj Spara.
Visa en lista med sparade spår
Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Välj > Ändra i spår.
4. Utför en åtgärd.
• Välj Namn. Ändra namnet. Välj Klar.
• Välj Färg och välj en färg för spåret.
Spara ett spår som en rutt
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Välj > Ändra i spår > Spara rutt.
Ta bort ett sparat spår
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Välj > Ta bort.
Ta bort alla sparade spår
Välj Information > Egna data > Ta bort egna data > Sparade spår på skärmen Hem.
Följa det aktiva spåret
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Följ aktivt spår.
2. Så här slutför du en åtgärd:
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
37
Navigering
• Välj tiden som det aktuella spåret började eller Midnatt, om det visas.
• Välj Hela registret.
3. Välj Välj spår.
4. Granska kursen som visas med den färgade linjen.
5. Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Rensa det aktiva spåret
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktuella spåret fortsätter att spelas in.
Hantera spårminnet under inspelning
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Registreringsläge.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fyll om du vill spela in en spårlogg tills minnet tar slut.
• Välj Börja om om du kontinuerligt vill spela in en spårlogg och ersätta äldsta spårdata med nya data.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt,
men fyller spårloggen snabbare.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Intervall > Intervall.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans om du vill spela in spåret baserat på en distans mellan punkter. Välj Byt. Ställ in distansen. Välj Klar.
• Välj Tid om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall. Välj Byt. Ställ in tiden. Välj Klar.
• Välj Upplösning om du vill spela in spårplottningen baserat på en missvisning från kursen. Välj Byt. Ange det
största fel som tillåts från den sanna kursen innan en spårpunkt spelas in. Välj Klar.
3. Välj Klar.
Kopiera spår
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 60).
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår
Välj Information > Egna data > Ta bort egna data > Alla på skärmen Hem.
Navigera med en Garmin autopilot
När du börjar navigera (Gå till, Rutt till eller Instruktioner till), om du är ansluten via ett NMEA 2000-nätverk (National
Marine Electronics Association) till en kompatibel Garmin-autopilot (såsom GHP™ 10), ombeds du aktivera autopiloten.
38
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Vart?
Vart?
Använd alternativet Vart? på skärmen Hem för att söka efter och navigera till närliggande tjänster för bränsle, reparation
och annat, samt som waypoints och rutter som du har skapat.
Marina servicedestinationer
Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden.
Plottern innehåller information om tusentals destinationer som tillhandahåller marina tjänster.
Navigera till en marin servicedestination
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Offshore-service.
2. Välj den marina servicekategori som du vill navigera till.
Plottern visar en lista med de 50 närmaste platserna och avstånd och bäring till dem.
3. Välj en destination.
Tips! Välj Nästa sida om du vill visa mer information eller visa platsen på ett sjökort.
4. Välj Navigera till.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 53).
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Gå till skärm
Instruktioner till skärmen
(BlueChart g2 Vision)
Avbryta navigeringen
På skärmen Hem väljer du Vart? > Avbryt navigering.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
39
Vart?
Söka efter och navigera till en destination
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade spår och marina servicedestinationer per namn.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Sök efter namn.
2. Skriv ut minst en del av destinationens namn.
3. Välj Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina sökvillkor visas.
4. Välj position.
5. Välj Navigera till.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
7. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 53).
8. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Innan du kan bläddra i en lista med waypoints och navigera till dem, måste du skapa och spara minst en waypoint
(sidan 32).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder automatisk vägledning, indikerar en grå linje längs någon del av den magentafärgade linjen att
automatisk vägledning inte kan beräknas för den delen pga inställningarna för lägsta säkra vattendjup och lägsta säkra
höjd för hinder (sidan 53).
6. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du skapa och spara minst en rutt (sidan 35).
40
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Vart?
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ursprunglig om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka
till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
1.
2.
3.
4.
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du skapa och spara minst en rutt (sidan 35).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Granska > Navigera till.
Välj Kompensation om du vill navigera parallellt med rutten med en förskjutning från den med ett visst avstånd.
Välj Komp.
Ange kompensationsavståndet.
Välj Klar.
Indikera hur du ska navigera längs rutten.
• Välj Framåt – Babord för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och till
vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Framåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades
och till höger om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Babord för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades
och till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Styrbord för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades
och till höger om den ursprungliga rutten.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med
båten när du hamnar ur kurs.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka
till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem, måste du registrera och spara minst ett spår (sidan 37).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Spår.
Välj ett spår.
Välj Välj spår.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ursprunglig om du vill navigera längs spåret från startpunkten som användes när spåret skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs spåret från den destinationspunkt som användes när spåret skapades.
5. Granska kursen som visas med den färgade linjen.
6. Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
41
Almanacks-, miljö- och båtdata
Almanacks-, miljö- och båtdata
På informationsskärmen visas information om tidvatten, strömmar, astronomi, mätare och video.
Almanacksdata
Tidvattensstationsinformation
På skärmen Tidvatten visas information om en tidvattenstation ➊ för ett visst datum och klockslag ➋, inklusive
tidvattenhöjd ➌ och när nästa flod och ebb inträffar ➍. Som standard visar plottern tidvatteninformation för den senast
visade tidvattenstationen och för aktuellt datum och klockslag.
Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Tidvatten.
➊
➌
➋
➍
Tidvattensstationsinformation
Visa information om en närliggande tidvattenstation
1. Välj Information > Tidvatten/strömmar > Tidvatten > Närliggande stationer på skärmen Hem.
2. Välj en station.
Visa tidvattenstationsinformation för ett annat datum
Du kan indikera för vilket datum du vill visa tidvattenstationsinformation.
1. Välj Information > Tidvatten/strömmar > Tidvatten > Närliggande stationer på skärmen Hem.
2. Välj en station.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum. Ange datumet. Välj Klar.
• Välj Aktuellt datum/tid om du vill visa tidvatteninformation för aktuellt datum och aktuell tid.
• Välj Nästa dag om du vill visa tidvatteninformation för dagen efter det datum som visas.
• Välj Föreg. dag om du vill visa tidvatteninformation för dagen innan det datum som visas.
42
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanacks-, miljö- och båtdata
Ströminformation
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-datakort.
På skärmen Strömmar visas information om en strömstation ➊ för ett visst datum och klockslag, inklusive aktuell fart
och nivå ➋. Som standard visar plottern ströminformation för den senast visade strömstationen och för aktuellt datum
och klockslag.
Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Strömmar.
➊
➋
Strömstationsinformation
Visa information om en närliggande strömstation
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
1. Välj Information > Tidvatten/strömmar > Strömmar > Närliggande stationer på skärmen Hem.
2. Välj en station.
Konfigurera strömstationsinformation
Du kan indikera för vilket datum strömstationsinformation ska visas, och du kan visa informationen som ett sjökort eller
som en rapport.
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Information > Tidvatten/strömmar > Strömmar > Närliggande stationer på skärmen Hem.
2. Välj en station.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum. Ange datumet. Välj Klar.
• Välj Ändra datum > Aktuellt datum/tid om du vill visa tidvatteninformation för det aktuella datumet.
• Välj Visa rapport om du vill visa strömrapporten för den valda stationen. Rapporten inkluderar nivåer för
slackvatten, flod och ebb.
• Välj Nästa dag om du vill visa ströminformation för dagen efter det datum som visas.
• Välj Föreg. dag om du vill visa ströminformation för dagen före det datum som visas.
• Välj
eller
om du vill ändra tiden i 4- till 5-minuters intervall.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
43
Almanacks-, miljö- och båtdata
Information om himlakroppar
På skärmen Astronomi visas information om solens och månens uppgång/nedgång, månfas och ungefärlig
himlavalvsposition för solen ➊ och månen ➋. Som standard visar plottern information om himlakroppar för aktuellt
datum och klockslag. Mitten av skärmen ➌ representerar himlen och de yttersta ringarna representerar horisonten ➍.
Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Astronomi.
➋
➊
➍
➌
Information om himlakroppar
Visa information om himlakroppar för ett annat datum
Du kan välja för vilket datum och klockslag du vill visa information om astronomi, och du kan visa månfasen för det valda
datumet och klockslaget.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Astronomi.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra tid när du vill visa information för en viss tidpunkt ett visst datum. Välj Upp eller Ned när du vill
ange en ny tid.
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa information för ett annat datum. Ange datumet. Välj Klar.
• Välj Ändra datum > Aktuellt datum/tid om du vill visa information för det aktuella datumet.
• Välj Månfas om du vill visa månfasen det angivna datumet och den angivna tidpunkten. Välj Himlavalv för
att återgå till himlavalvsvyn när du visar månfasen.
Miljödata
Diagram med miljödata
Du kan visa och konfigurera diagram för olika typer av miljödata, däribland vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur,
vattentemperatur, atmosfäriskt tryck och djup. I diagrammen visas datatrender över en tidsperiod. Du kan inkludera
ett eller flera diagram på skärmen Kombinationer (sidan 27).
Olika sensorer, givare eller antenner krävs för att fånga in de data som visas i diagrammen. Information om hur du
ansluter plottern till kringutrustning med hjälp av ett NMEA 2000-nätverk finns i Teknisk referens för Garmin NMEA
2000-produkter, på den medföljande CD-skivan.
44
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanacks-, miljö- och båtdata
Konfigurera ett diagram
Du kan ställa in skalan och varaktigheten i diagrammen för lufttryck och djup. Varaktigheten betecknar det tidsintervall
som visas i diagrammet, och skalan betecknar intervallet för de uppmätta data som visas i diagrammet, inklusive specifika
max- och minvärden.
1.
2.
3.
4.
Välj Information > Diagram på skärmen Hem.
Välj Lufttryck eller Djup.
Välj Diagraminställning.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Varaktighet och välj Upp eller Ned för att ange varaktighet.
• Välj Skala. Välj Upp, Ned eller Auto. När du väljer Auto ställer plottern in optimala min- och maxvärden
för intervallet, baserat på miljöförhållanden. När plottern får nya data om miljöförhållanden, justeras skalan
automatiskt.
• Välj Återställ skala om du vill att plottern ska ställa in optimala min- och maxvärden för intervallet, baserat på
miljöförhållanden. Återställ skala visas endast när Auto redan har valts för Skala.
• Om du bara vill ha lufttryck väljer du Tryckref. och väljer den referenstid som ska användas för att beräkna
barometertrenden som visas i diagrammets övre vänstra hörn.
Vindstyrkedata
Välja skenbar vind, sann vind eller vind vid marken för vinddiagrammet
Plottern måste vara ansluten till den kringutrustning som anges nedan för att kunna fånga in de data som visas i
vindstyrkediagrammet.
Vindhastighet
Skenbar vind
Fakt. vind
Vind vid
marken
Beskrivning
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet på en båt i rörelse.
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet på en stillastående båt. För att
erhålla så noggranna data som möjligt ska
vindhastighetskällan ställas in på Auto (sidan 52).
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet vid kaj.
Sensorer som krävs
En vindsensor.
En vindsensor och vattenhastighetssensor eller en
vindsensor och en GPS-antenn.
En vindsensor, en vattenhastighetssensor, en
kurssensor och en GPS-antenn, eller en vindsensor
och en GPS-antenn, eller en vindsensor, en
vattenhastighetssensor och en kurssensor.
1. Välj Information > Diagram > Vindhastighet på skärmen Hem.
2. Välj vilken typ av vindstyrkedata som ska tas med i diagrammet (Skenbar vind, Sann vind eller Vind vid marken).
Konfigurera vindhastighetskällor
Du kan ange om de hastighetsdata för farkosten som visas på kompassen ska baseras på vattenhastighet eller GPShastighet. Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas
från GPS-positionen.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Navigation > Fartkällor på skärmen Hem.
2. Välj Vind.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fart genom vatten för att ange att den beräknade vindhastigheten är baserad på data från en givare för fart
genom vatten.
• Välj GPS-fart för att ange att den beräknade vindhastigheten är baserad på data från en GPS-antenn.
• Välj Auto om du vill att plottern automatiskt ska välja fartdatakälla.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
45
Almanacks-, miljö- och båtdata
Vindriktningsdata
Visa diagrammet för vindriktningsdata
Plottern måste vara ansluten till den kringutrustning som anges nedan för att kunna fånga in de data som visas i vindstyrke­
diagrammet.
Vindvinkel
Skenbar vind
Fakt. vind
Vind vid
marken
Beskrivning
Visar vindriktningsdata baserat på det upplevda
luftflödet på en båt i rörelse. Detta är den skenbara
vindriktningen, som beräknas med båtens bog som
referens, och betecknas med grader babord eller
grader styrbord.
Visa vindriktningsdata baserat på det upplevda
luftflödet på en stillastående båt. Detta är den sanna
vindriktningen, som beräknas med båtens bog som
referens, och betecknas med grader babord eller
grader styrbord. För att erhålla så noggranna data
som möjligt ska vindhastighetskällan ställas in på
Auto (sidan 52).
Visa vindriktningsdata baserat på det upplevda
luftflödet vid kaj. Detta är vindriktningen vid
marken, som beräknas med norr som referens,
och betecknas med grader medurs. Norr kan vara
geografiskt norr, magnetiskt norr eller nätnorr,
beroende på hur referensinställningen för kurs har
konfigurerats (sidan 54).
Sensorer som krävs
En vindsensor.
En vindsensor och hastighetssensor eller en
vindsensor och en GPS-antenn.
En vindsensor, en vattenhastighetssensor, en
kurssensor och en GPS-antenn, eller en vindsensor
och en GPS-antenn, eller en vindsensor, en
vattenhastighetssensor och en kurssensor.
1. Välj Information > Diagram > Vindvinkel på skärmen Hem.
2. Välj vilken typ av vindriktningsdata som ska tas med i diagrammet (Skenbar vind, Sann vind eller Vind vid
marken).
Luft- och vattentemperaturdata
Visa diagrammet för luft- och vattentemperatur
Plottern måste vara ansluten till en vattentemperatursensor eller en givare med temperaturfunktioner för att kunna fånga in
de data som visas i diagrammet för vattentemperatur. Plottern måste vara ansluten till en lufttemperatursensor för att kunna
fånga in de data som visas i diagrammet för lufttemperatur.
Om du har aktiverat och konfigurerat vattentemperaturlarmet (sidan 94), visas med röd färg i diagrammet alla vattentempe­
raturdata som är 1,1°C (2°F) över eller under den temperatur som har angetts för larmet.
1. Välj Information > Diagram > Temperatur på skärmen Hem.
2. Välj vilken typ av temperaturinformation som ska tas med i diagrammet (Lufttemperatur eller Vattentemperatur).
Data för atmosfäriskt tryck
Visa diagrammet för atmosfäriskt tryck
Plottern måste vara ansluten till en barometertrycksensor för att kunna fånga in de data som visas i diagrammet för
atmosfäriskt tryck.
På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Luft tryck.
Djupdata
Visa djupdiagrammet
Plottern måste vara ansluten till en djupavkännande givare för att kunna fånga in de data som visas i djupdiagrammet.
På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Djup.
Om du har aktiverat och konfigurerat larmen för grunt och djupt vatten (sidan 94), visas med röd färg i diagrammet
alla vattendjupsdata som är lägre än det djup som har angetts för larmet för grunt vatten, och högre än det djup som
har angetts för larmet för djupt vatten.
46
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanacks-, miljö- och båtdata
Båtdata
Motor- och bränslemätare
Visa motormätare
För att kunna avläsa mätarna måste du vara ansluten till ett NMEA 2000-nätverk som kan identifiera motordata. Mer
information finns i Installationsinstruktioner för GPSMAP 4000/5000-serien.
Välj Information > Motorer på skärmen Hem.
Växla mellan skärmarna för motor och bränslemätare
1. Välj Information > Motorer på skärmen Hem.
2. Gå från en mätarskärm till nästa:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 5000-serien väljer du vänster- och högerpilarna överst på sidan.
På plottern visas nästa motormätar- eller bränslemätarskärm.
3. Upprepa steg 2 när du vill växla mellan alla motormätar- eller bränslemätarskärmar.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
Du kan konfigurera upp till fyra värden för varje motor- och bränslemätare, för att upprätta de övre och under gränserna för
mätaren samt intervallet för önskvärd standarddrift. När ett värde överstiger intervallet för standarddrift, antar mätartavlan
eller stapeln röd färg.
Inställning
Skala min.
Skala max.
Nominellt min.
Nominellt max.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beskrivning
Det här värdet är lägre än nominellt min., och det betecknar mätarens nedre gräns. Inställningen är
inte tillgänglig för alla mätare.
Det här värdet är större än nominellt max., och det betecknar mätarens övre gräns. Inställningen är
inte tillgänglig för alla mätare.
Betecknar minvärde för standarddriftsintervallet.
Betecknar maxvärde för standarddriftsintervallet.
Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställning > Ange gränser för mätare på skärmen Hem.
Välj en mätare.
Välj Läge > Anpassat.
Välj vilken mätargräns du vill ange (Skala min., Skala max., Nominellt min. eller Nominellt max.).
Välj På.
Välj önskat gränsvärde i listan.
Upprepa stegen 4 till 6 om du vill ställa in ytterligare mätargränsvärden.
Aktivera statuslarm för motormätare och bränslemätare
Om du har aktiverat statuslarm för mätare visas ett mätarstatusmeddelande när motorn skickar ett
varningslägesmeddelande över NMEA 2000-nätverket. Mätartavla eller stapeln antar röd färg, beroende på larmtyp.
Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställning > Statuslarm > På på skärmen Hem.
Anpassa statuslarm för motor- och bränslemätare
1. Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställning > Statuslarm > Anpassat på skärmen Hem.
2. Välj ett eller flera larm för motormätare eller bränslemätare som du vill aktivera eller inaktivera.
3. Välj Tillbaka.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
47
Almanacks-, miljö- och båtdata
Välja motormätartyp
Du kan ange vilka typer av mätare som ska visas på den första motormätarsidan. Om du har en eller två motorer, kan du
visa analoga eller digitala mätare. Om du har tre eller fler motorer, kan du endast visa digitala mätare.
Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställningar > Format på skärmen Hem.
Analoga mätare
Digitala mätare
Välja antal motorer som visas som mätare
De digitala motormätarna kan visa information om upp till fyra motorer. De analoga motormätarna kan visa information
om upp till två motorer.
1. Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställningar > Motorval > Antal motorer.
2. Välj antal motorer.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tillbaka.
• Utför stegen 2 och 3 för ”Välja vilka motorer som visas som mätare” (sidan 48) för att välja för vilka motorer
information ska visas i mätarna.
Välja vilka motorer som visas som mätare
Du måste manuellt välja det antal motorer som ska visas som motormätare (sidan 48) innan du kan välja för vilka motorer
information ska visas som mätare.
1. Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställningar > Motorval på skärmen Hem.
2. Välj Första motorn.
3. Välj den motor för vilken du vill visa information i den första mätaren eller stapeln.
Om du till exempel väljer ”Motor 2”, visar den första motormätaren eller -stapeln information om den motor som har
identifierats som ”Motor 2” i NMEA 2000-nätverket.
4. Upprepa stegen 2 och 3 för den andra, tredje och fjärde motormätaren eller -stapeln, efter behov.
5. Välj Tillbaka.
48
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Almanacks-, miljö- och båtdata
Bränslemätare
Maximalt två bränslemätare, en övre och en nedre, visas ovanför och nedanför hastighetsmätaren i mitten av bränslemätar­
sidan. Du måste ha bränslenivåsensorer i bränsletankarna eller en bränsleflödessensor för att kunna fånga in de data som
visas i bränslemätarna.
Om du endast använder en bränslesensor, då är det bränsle som finns ombord den uppskattade bränslenivån, och den
baseras på den totala tankvolymen, den registrerade mängden bränsle i tankarna och bränslets flödestakt.
Antalet och konfigurationen av de bränslemätare som visas baseras på antal och typ av bränsledatasensorer ombord,
så som visas nedan.
0
bränsleflödessensorer
1 eller fler
bränsleflödessensorer
0 bränslenivåsensorer
1 bränslenivåsensor
2 eller fler bränslenivåsensorer
Inga bränslemätare visas.
1 bränslemätare visas.
2 bränslemätare visas.
1 bränslemätaren visas med
uppskattad bränslenivå.
1 bränslemätare visas.
2 bränslemätare visas.
Visa bränslemätare
Om du vill visa bränsleinformation måste plottern vara ansluten till en extern bränslegivare, t.ex Garmin GFS™ 10.
1. Välj Information > Motorer på skärmen Hem.
2. Så här växlar du från en mätarskärm till en annan:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 5000-serien väljer du vänster- och högerpilarna överst på sidan.
Anpassa gränser för mätare
Se ”Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare” (sidan 47).
Aktivera och anpassa mätarlarm
Se ”Aktivera statuslarm för motor- och bränslemätare” (sidan 47) och ”Anpassa statuslarm för motor- och
bränslemätare” (sidan 47).
Synkronisera utslag på bränslemätarna med bränslenivåer
1. Välj Information > Motorer > Meny på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fyll alla tankar när tankarna är fulla. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet. Om det behövs justerar
du värdet.
• Välj Lägg till bränsle till båt när du har fyllt på mindre än en full tank. Ange mängden påfyllt bränsle. Välj Klar.
En uppskattning av den tankade bränslemängden visas. Om det behövs justerar du värdet.
• Välj Ange totalt bränsle ombord för att ange den totala mängden bränsle i tankarna. Ange bränslemängden.
Välj Klar.
Välja en bränsleekonomidatakälla
1. Välj Information > Motorer > Meny > Mätarinställning på skärmen Hem.
2. Indikera källan för hastighetsdata som används för att beräkna bränsleekonomin:
• Välj Bränsleekonomi > GPS-fart.
• Välj Bränsleekonomi > Vatten om du vill använda data från ett hastighetshjul.
Trippmätare
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och bränsle för den aktuella trippen.
Välj Information > Tripp på skärmen Hem.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
49
Almanacks-, miljö- och båtdata
Återställa trippmätare
1. Välj Information > Tripp på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nollställ tripp när du vill återställa alla värden för den aktuella resan till 0,0.
• Välj Nollställ maximal fart när du vill återställa värdet för maximal fart till 0,0.
• Välj Nollställ logg när du vill återställa värdet för loggen till 0,0.
• Välj Nollställ alla när du vill återställa alla värden till 0,0.
Visa video
Du kan visa video på Plottern om du är ansluten till en eller flera videokällor med den medföljande videokabeln. Mer
information finns i Installationsinstruktioner för GPSMAP 4000/5000-serien.
Välj Information > Video på skärmen Hem.
Välja en videokälla
1. Välj Information > Video > Meny på skärmen Hem.
2. Välj Källa.
3. Välj Video 1 eller Video 2 för att indikera källan för video och visa videoingången.
Konfigurera utseendet på video
Innan du kan konfigurera utseendet på video, måste du ställa in videokällan på Video 1 eller Video 2 (sidan 50).
1. Välj Information > Video > Meny på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Utseende > Dra ut om du vill visa video med utsträckt bildförhållande. Videobilden kan inte sträckas bortom
de mått som tillhandahålls av den anslutna videoenheten, och kanske inte fyller hela skärmen.
• Välj Utseende > Standard om du vill visa videobilden med standardbildförhållande.
• Välj Ljusstyrka. Välj Upp, Ned eller Auto.
• Välj Mättnad om du vill justera färgmättnaden. Välj Upp, Ned eller Auto.
• Välj Kontrast. Välj Upp, Ned eller Auto.
• Välj Standard. Välj källformat för video (PAL eller NTSC). Välj Auto om du vill att källformat ska väljas
automatiskt i plottern.
Alternera mellan flera videokällor
Om du har två eller flera videokällor, kan du alternera mellan dem med hjälp av ett bestämt tidsintervall.
1. Välj Information > Video > Meny > Källa > Alternera på skärmen Hem.
2. Välj hur lång tid varje videobild ska visas.
50
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhetskonfiguration
Enhetskonfiguration
Grundläggande frågor om enhetskonfiguration
Fråga
Hur justerar jag detaljrikedomen på en karta?
Hur ändrar jag tidszonsinställningen?
Hur ändrar jag språkinställningen?
Hur justerar jag bakgrundsbelysningens ljusstyrka?
Hur visar jag en kompasstejp överst på sjökortet?
Hur ändrar jag färg på det aktiva spåret?
Hur tar jag bort spårloggen på kartan?
Hur överför jag waypoints till ett minneskort?
Hur raderar jag alla waypoints, rutter och spår?
Hur kontrollerar jag plotterns programvaruversion och
kartversion?
Svar
Se ”Ändra kartans zoomdetaljer” (sidan 11).
Se ”Konfigurera tiden” (sidan 54).
Se ”Ställa in språk” (sidan 52).
Se ”Justera belysningen” (sidan 2).
Se ”Visa inforutan för kompasstejp” (sidan 58).
Se ”Ställa in färg för det aktiva spåret” (sidan 37).
Se ”Rensa det aktiva spåret” (sidan 38).
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 60).
Se ”Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår” (sidan 38).
Se ”Visa systeminformation” (sidan 3).
Simulatorläge
 VARNING
Försök inte navigera med simulatorläget då GPS-mottagaren är avstängd. De satellitsignalstyrkestaplar som visas är
simuleringar och betecknar inte styrkan hos riktiga satellitsignaler.
I simulatorläget stängs GPS-mottagaren av för användning inomhus eller träning med hjälp av plottern. Plottern spårar
inte satelliter i simulatorläget.
Aktivera simulatorläget
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Simulator > På.
Konfigurera simulatorläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Simulator > Inställning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hastighet. Ange båtens hastighet i simulatorläge. Välj Klar.
• Välj Justera kursen. Välj Autospår så att plottern kan ange kursen automatiskt, eller välj Egen kurs om
du vill ange kursen manuellt.
• Välj Ange position. Välj båtens simulerade position. Välj Välj.
• Välj Ställ in tid. Ange den simulerade tiden. Välj Klar.
• Välj Ställ in datum. Ange det simulerade datumet. Välj Klar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
51
Enhetskonfiguration
Visa konfiguration
Ställa in ljud
Du kan ange när plottern ska avge ett ljud.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Summer.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Endast larm om du vill att plottern endast ska avge ljud när larm utlöses (standard).
• Välj Knapp och larm om du vill att plottern ska avge ett ljud när knappar trycks ned och när larm utlöses.
Ställa in språk
Du kan välja vilket språk som ska visas på plottern.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Språk på skärmen Hem.
2. Välj ett språk.
Navigationsinställningar
Ruttinställningar
Välja en ruttetikettstyp
Du kan välja vilken typ av etiketter som ska visas med girar på kartan.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Navigation > Ruttetiketter på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visa namn om du vill identifiera girar med hjälp av waypoint-namn.
• Välj Visa nummer om du vill identifiera girar med hjälp av nummer, såsom Gir 1 och Gir 2.
Konfigurera gir för övergång
Du kan ange hur långt före en gir i en rutt som du övergår till nästa sträcka. Om du höjer det här värdet kan det förbättra
autopilotens noggrannhet vid navigering längs en rutt eller en automatisk vägledning med många girar eller vid högre
hastigheter. Om du sänker det här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller lägre hastigheter.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Navigation > Gir för övergång > Aktivering på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tid. Välj Ändra tid. Ange tiden.
• Välj Distans. Välj Ändra distansen. Ange distansen.
3. Välj Klar.
Konfigurera hastighetsdatakällor
Du kan ange källan för hastighetsdata som används för att beräkna sann vindstyrka och bränsleekonomi. Vattenhastigheten
är den hastighet som avläses från en vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från GPS-positionen.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Navigation > Fartkällor på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind och indikera om beräknade vindstyrkedata kommer från en sensor för fart genom vatten, om de är
baserade på GPS-fart eller om plottern väljer källa för hastighetsdata automatiskt.
• Välj Bränsleekonomi och ange om de fartdata som ska användas för att beräkna bränsleekonomin kommer från
en givare för fart genom vatten eller om de är baserade på GPS-fart.
52
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhetskonfiguration
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
Du kan ange vilka data plottern ska använda vid beräkning av automatisk vägledningsrutt.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Säkert vattendjup och säker höjd för hinder
 Varning
Inställningarna för Säkert djup och Säker höjd påverkar hur plottern beräknar en automatisk vägledningsrutt. Om ett
område har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte någon automatisk vägledningsrutt i det
området. Om ett område i början eller slutet av en automatisk vägledningsrutt är grundare än det säkra vattendjupet eller
lägre än den säkra höjden för hinder, beräknas inte någon automatisk vägledningsrutt i det området. På sjökortet visas
kursen genom sådana områden som en grå linje. När båten inträder i ett sådant område visas ett varningsmeddelande.
Ställa in säkert vattendjup och säker höjd för hinder
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Navigation > Automatisk vägledning på skärmen Hem.
2. Välj Säkert djup om du vill ange lägsta djup (avser sjökortets djupdata) som plottern ska använda vid beräkning
av en automatisk vägledningsrutt.
3. Ange lägsta säkra djup.
4. Välj Klar.
5. Välj Säker höjd om du vill ange den minimihöjd (se sjökortets höjddata) för broar som din båt säkert kan åka under.
6. Ange lägsta säkra höjd.
7. Välj Klar.
Inställning av automatisk vägledning för avstånd till kustlinje
Inställning för avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att den automatiska vägledningsrutten ska placeras. Den
automatiska vägledningsrutten kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar.
Ange avstånd till kustlinje
De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje (Närmast, Nära, Normal, Långt eller Längst bort) är relativa,
inte absoluta. Du kan kontrollera att den automatiska vägledningsrutten är placerad på lämpligt avstånd från land med hjälp
av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1. Förtöj båten eller kasta ankar.
2. Välj Konfigurering > Inställningar > Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Normal på
skärmen Hem.
3. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
4. Använd markören för att välja en destination som du tidigare navigerat till.
5. Välj Navigera till > Instruktioner till.
6. Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och om girarna möjliggör en effektiv färd.
7. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten, väljer du Meny > Avbryt navigering.
Gå vidare till steg 11.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du, på skärmen Hem Konfigurering >
Inställningar > Navigation > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Långt.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera >
Inställningar > Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Nära.
8. Om du valt Nära eller Långt i steg 7 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om
rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd
till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den automatiska
vägledningsrutten, såvida inte den destination som valdes i steg 4 kräver navigering genom en smal farvattenspassage.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
53
Enhetskonfiguration
9. Så här slutför du en åtgärd:
• Om placeringen av den automatiska vägledningsrutten är tillfredsställande väljer du Meny (MENU) >
Navigeringsalternativ > Avbryt navigering. Gå vidare till steg 11.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera >
Inställningar > Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera >
Inställningar > Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Närmast.
10. Om du valt Längst bort eller Närmast i steg 9 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten.
Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd
till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den automatiska vägled­
ningsrutten, såvida inte den destination som valdes i steg 4 kräver navigering genom en smal farvattenspassage.
11. Upprepa steg 1-10 minst en gång, med olika destinationer varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd
till kustlinje fungerar.
Ange kursreferens
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Enheter > Kurs på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Automatisk missvisning (automatisk magnetisk variation) när du vill ange den magnetiska missvisningen
för positionen automatiskt.
• Välj Geografisk för att ange geografisk norr som kursreferens.
• Välj Nät för att ange nätnorr som kursreferens (000º).
• Välj Egen missvisning när du vill ange det magnetiska variationsvärdet manuellt. Ange värde för magnetisk
variation. Välj Klar.
Koordinatsystem
Ange positionsformat och koordinatsystem för kartreferens
Du kan ange med vilket positionsformat en viss positionsangivelse ska visas, och enligt vilket koordinatsystem kartan
ska struktureras. Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med
ett annat positionsformat.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Enheter på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Positionsformat när du vill ange med vilket positionsformat en viss positionsangivelse ska visas, och välj
ett positionsformat.
• Välj Kartdatum när du vill ange enligt vilket koordinatsystem kartan ska struktureras, och välj ett
koordinatsystem.
Konfigurera tiden
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Enheter > Tid på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tidsformat när du vill ange en standard för tidsangivelser. Välj 12 timmar, 24 timmar eller UTC (Universal
Time Coordinate).
• Välj Tidszon när du vill ange tidszon.
• Välj Sommartid. Välj På, Av eller Auto.
54
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhetskonfiguration
Måttenhet
Du kan ange vilken måttenhet som ska visas på plottern, med hjälp av ett standardiserat måttsystem, eller så kan du skapa
ett eget måttsystem.
Välja ett standardiserat måttsystem
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Enheter > Systemenheter på skärmen Hem.
2. Välj Brittiska (mph, ft, ºF), Metriska (km/h, m, ºC) och Nautiska (knop, fot, ºF).
Skapa ett eget måttsystem
Du måste ta emot NMEA-ekolodsdjupdata eller använda en Garmin-ekolodsmodul för att kunna visa djup- och
temperaturinformation.
Du kan välja individuella måttenheter för att skapa ett eget måttsystem för visning på plottern.
1. Välj Konfigurering > Inställningar > Enheter > Systemenheter > Anpassat på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Djup och välj Fot, Famnar eller Meter.
• Välj Temperatur och välj Fahrenheit eller Celsius.
• Välj Avstånd och välj Mile, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Välj Hastighet > Båtens hastighet och välj Mile per timme, Kilometer per timme eller Knop.
• Välj Hastighet > Vindhastighet och välj Mile per timme, Meter per sek eller Knop.
• Välj Höjd över havet och välj Fot eller Meter.
• Välj Volym och välj Liter, Gallon, USA eller Gallon, UK.
• välj Tryck > Mätartryck och välj kPa eller psi.
• Välj Tryck > Atmo.tryck och välj Millibar eller Tum kvicksilver.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
55
Enhetskonfiguration
Inforutor
Inforutor ➊ visas på specifika sjökort och 3D-vyer, radarvyer och kombinationsskärmar. Inforutan för varje sjökort eller
en 3D-vy måste konfigureras separat.
➊
Perspektiv 3D med inforutor
Flera inforutor är tillgängliga. Du kan välja vilka datafält som ska visas i varje inforuta. När inforutornas nummer visas
på sjökortet, visas den infällda navigeringsrutan vid navigering.
Visa navigeringsinforuta
Navigeringsinforutan visas medan du navigerar till en destination. I den visas GPS-hastighet, GPS-kurs, djup och
GPS-positionsdata.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Navigation > På.
Konfigurera navigeringsinforutan
Du bör visa navigeringsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 56).
Navigeringsinforutan är indelad i fyra sektioner som visas i var sitt hörn på sjökortet. Du kan välja vilken typ av data
som visas i var och en av inforutans sektioner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Välj Meny > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
Välj Övre vänster.
Välj vilken typ av data som ska visas i den övre vänstra sektionen av inforutan.
Upprepa stegen 4 och 5 för sektionerna Övre höger, Nedre vänster och Nedre höger av inforutan.
Visa navigationsinforutan
Navigationsinforutan visas på en rad utmed sjökortets överkant. Navigationsinforutan kan visa distans till destination,
ankomst, ur kurs, bäring och nästa sväng.
1.
2.
3.
4.
56
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Välj Meny > Inforutor > Navigation.
Välj På eller Auto.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhetskonfiguration
Konfigurera navigationsinforutan
Du bör visa navigationsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 56).
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Välj Meny > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträcka. Välj På när du vill visa waypoint-VMG (Velocity Made Good) vid navigering längs en rutt
eller automatisk vägledningsrutt (sidan 58).
• Välj Nästa sväng > Distans när du vill visa data om nästa gir baserat på distans.
• Välj Nästa sväng > Tid när du vill visa data om nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst när du vill indikera hur destinationsdata
ska visas.
Inforutor för fiske, bränsle och segling
Inforuta
Fiske
Bränsle
Segling
Data som visas
Djup, vattentemperatur och fart genom vattnet
Bränsleförbrukning, återstående bränsle, räckvidd och bränsleekonomi
Fart genom vattnet, vindhastighet, vindriktning och vind-VMG.
Visa inforutor med data för fiske, bränsle och segling
Inforutorna med data för fiske, bränsle och segling visas på en rad utmed sjökortets nederkant. Bara en av de här tre
inforutorna kan visas åt gången.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Inforutor > Fiske > På.
• Välj Meny > Inforutor > Bränsle > På.
• Välj Meny > Inforutor > Segling > På.
Obs! När du visar en av de här tre inforutorna döljs de andra två automatiskt.
Ställa in sann eller skenbar vind för seglingsinforutan
Du bör visa inforutan för segling innan du konfigurerar den (sidan 57).
Du kan välja vilken typ av vinddata som ska visas i inforutan för segling.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Välj Meny > Inforutor > Segling.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind > Skenbar för att visa det upplevda luftflödet på en båt i rörelse.
• Välj Vind > Gegrfskt för att visa det upplevda luftflödet på en stillastående båt.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
57
Enhetskonfiguration
Vind-VMG och waypoint-VMG i inforutorna
Plottern växlar automatiskt mellan att visa vind-VMG och waypoint-VMG i inforutorna.
Waypoint-VMG visas under följande förhållanden:
•
I sektionen av navigationsinforutan med ruttsträcka visas waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt eller en
automatisk vägledningsrutt.
• Inforutan Segling visar waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt eller en automatisk vägledningsrutt och du
inaktiverar inforutans sektion för ruttsträcka.
Vind-VMG visas under följande förhållanden:
•
•
Inforutan Segling visar vind-VMG när du inte navigerar längs en rutt eller en automatisk vägledning.
I inforutan för segling visas vind-VMG när sektionen med ruttsträcka för navigationsinforutan är aktiv och du
navigerar längs en rutt.
Visa kompasstejpen på ett sjökort
Kompasstejpen visas på en rad längs den övre kanten på ett sjökort eller en 3D-vy. Den visar nuvarande kurs, dessutom
visas en indikator som visar bäringen till önskad kurs när du navigerar.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Kompasstejp > På.
Andra farkoster
Du kan visa och konfigurera information om andra farkoster för navigationssjökortet, fiskekortet samt Perspektiv 3D
och Mariner’s Eye 3D.
Obs! Om du vill konfigurera AIS-information (Automatic Identification System) för andra båtar måste din båt vara
ansluten till en extern AIS-enhet. MARPA kräver att du använder en kompassgivare. Kompassgivaren måste sända
NMEA 0183-satsen HDM eller HDG. Se ”Om MARPA” (sidan 68).
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Se ”Visa en lista med AIS- och MARPA-hot” (sidan 18).
Konfigurera utseendet på andra farkoster
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är tillgängligt om du använder ett BlueChartg2Vision-datakort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda
karta stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
58
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > Skärminställningar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde när du vill indikera inom vilket avstånd från din position som AIS-farkoster ska visas.
Välj ett avstånd.
• Välj MARPA > Visa när du vill visa information om MARPA-märkta farkoster.
• Välj Detaljer > Visa när du vill visa detaljer om andra farkoster.
• Välj Proj. kurs när du vill ange den projekterade kurstiden för MARPA-märkta farkoster. Ange kurs. Välj Klar.
• Välj Spår när du vill visa spår från AIS-farkoster. Välj längden på det spår som visas med ett spår.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhetskonfiguration
Information om din båt
Kalibrera en vattenhastighetsenhet
Om du har en hastighetsavkännande givare, kan du kalibrera den hastighetsavkännande enheten.
1. Välj Konfigurering > Min båt > Kalibrera fart genom vatten på skärmen Hem.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte registrerar en hastighet visas ett meddelande om
”för låg fart”. Välj OK och öka båtens hastighet. Om meddelandet visas igen stannar du båten och kontrollerar att
fartgivaren inte har fastnat. Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt. Kontakta Garmins produktsupport
om problemet kvarstår.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1. Välj Konfigurering > Min båt > Bränslekapacitet på skärmen Hem.
2. Ange den kombinerade bränslekapaciteten för alla tankar på båten:
3. Välj Klar.
Larm
Som standard är alla larm avstängda med undantag för destinations- och väderlarmen. Plottern måste vara påslagen för att
larmen ska fungera.
Navigationslarm
Ange ett ankomstlarm
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du befinner dig inom ett visst avstånd eller tid från en gir eller destinations-waypoint.
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Larm > Navigation > Ankomst.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Typ. Välj huruvida du vill att ankomstlarm ska ljuda endast när du närmar dig destinationer eller närmar dig
destinationer och girar.
• Välj Aktivering. Välj huruvida ankomstlarmet ska utlösas för tid till ankomst eller avstånd till ankomst.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra tid (om aktiveringen är inställd på Tid) för att indikera hur långt före ankomsten (i minuter) larmet
ska utlösas. Ange tiden. Välj Klar.
• Välj Ändra distansen (om aktiveringen är inställd på Distans) för att indikera hur långt före ankomsten
(i längdenheter) larmet ska utlösas. Ange distansen. Välj Klar.
Ställa in ankringslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Navigation > Ankringslarm > På.
2. Ange det driftavstånd som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
59
Enhetskonfiguration
Ställa in ur kurslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du är ur kurs med en viss distans.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Navigation > Ur kurs > På.
2. Ange den ”ur kurs”-distans som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Systemlarm
Ställa in klocklarmet
Du kan ställa in ett larm med systemklockan (GPS).
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > Klocka > På.
2. Ange den tid som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Ange larm för enhetsspänning
Ställ in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > Enhetsspänning > På.
2. Ange den spänning som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Ställa in noggrannhetslarmet för GPS
Du kan ställa in ett larm att ljuda när GPS-positionens noggrannhet hamnar utanför det användardefinierade värdet.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > GPS-noggrannhet > På.
2. Ange den positionsnoggrannhet för GPS som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Ställa in larmet för totalt bränsle ombord
Plottern måste vara ansluten till en extern bränslesensor för att kunna hämta in bränsleekonomidata.
Du kan ställa in ett larm att ljuda när den totala mängden återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Bränsle > Totalt bränsle ombord > Till.
2. Ange den bränslemängd som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Kollisionslarm
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 17).
Ställa in ekolodslarm
Se ”Ekolodslarm” (sidan 93).
Ställa in väderlekslarm
Se XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (endast Nordamerika).
Hantering av plotterdata
Kopiera waypoints, rutter och spår till en plotter
Innan du kopierar data från MapSource® eller HomePort™ till en plotter måste du utföra följande åtgärder:
•
•
60
Den första gången du använder ett minneskort för att kopiera data från HomePort eller MapSource till en plotter,
måste du förbereda minneskortet genom att sätta in det i plottern och låta plottern placera en fil på det. Den här filen
innehåller information till HomePort eller MapSource för formatering av data.
Kontrollera MapSource-versionen på datorn genom att klicka på Hjälp > Om MapSource. Om programvaruversionen
är äldre än 6.12.2 uppdaterar du till den senaste versionen genom att klicka på Hjälp > Sök efter programuppdate­
ringar, eller går till www.garmin.com.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Enhetskonfiguration
1. Så här slutför du en åtgärd:
• Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet (med hjälp av en datakortläsare som är ansluten till
datorn) i enlighet med den procedur som beskrivs i hjälpen för HomePort.
• Kopiera data från MapSource till det förberedda minneskortet (med hjälp av en datakortläsare som är ansluten till
datorn) i enlighet med den procedur som beskrivs i hjälpen för MapSource.
2. Kopiera data från datakortet till plottern. Se ”Kopiera data från ett datakort” (sidan 61).
Kopiera data från ett datakort
1. Sätt in ett datakort i plotterns datakortplats.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort på skärmen Hem.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Slå ihop från minneskort om du vill överföra data från datakortet till plottern och slå ihop dem med
befintliga egna data.
• Välj Byt ut från minneskort om du vill överföra data från datakortet till plottern och skriva över befintliga data
på plottern.
4. Välj filnamnet i listan om flera filer räknas upp.
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort
1. Sätt in ett minneskort på datakortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Spara till minneskort på skärmen Hem.
3. Ange den nya filens namn:
• Välj ett filnamn i listan.
• Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil. Ange filnamnet. Välj Klar.
4. Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för användning med HomePort.
1. Sätt in ett minneskort på datakortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort på skärmen Hem.
3. Välj Kopiera inbyggd karta > Starta kopiering om du vill kopiera de kartor som är inlästa på plottern till
minneskortet.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
61
Enhetskonfiguration
Kopiera waypoints, rutter och spår till och från alla plottrar i ett nätverk
Du kan överföra information om waypoints, rutter och spår från en plotter som anslutits till det marina nätverket från
Garmin till alla andra plottrar i nätverket.
1. Anslut plottern till ett marint nätverk från Garmin via nätverksporten på plotterns baksida och en nätverkskabel från
Garmin.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Nätverk på skärmen Hem.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Kopiera användardata om du vill överföra data till andra plottrar som är anslutna till nätverket. Befintliga
data skrivs över på plottrarna.
• Välj Kopiera användardata om du vill överföra data mellan alla plottrar som är anslutna till nätverket. Unika
data slås ihop med befintliga data på varje plotter.
Säkerhetskopiera data till en dator
1. Sätt in ett minneskort på datakortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Spara till minneskort på skärmen Hem.
3. Utför en av följande åtgärder när du vill indikera namnet på den fil som ska säkerhetskopieras:
• Välj ett filnamn i listan.
• Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil. Ange filnamnet. Välj Klar.
4. Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
5. Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en datakortläsare som är ansluten till en dator.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• I Windows®, klicka på Start > Den här datorn > Secure Digital storage device > Garmin > UserData.
• I Apple OS X, öppna ikonen för minneskort på skrivbordet och öppna sedan Garmin > UserData.
7. Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter
1. Sätt in ett minneskort i en datakortläsare som är ansluten till datorn.
2. Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet, till en mapp med namnet Garmin\UserData.
3. Sätt in minneskortet i plotterns datakortplats.
4. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Byt ut från minneskort på skärmen Hem.
Konfiguration av nätverksansluten enhet
Visa nätverksenheter som är anslutna till det marina nätverket från Garmin
Välj Konfigurering > Kommunikation > Marina nätverk på skärmen Hem.
Alla anslutna enheter visas till vänster på skärmen.
Tilldela ett namn till en enhet i Garmins marina nätverk
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Marina nätverk på skärmen Hem.
2. Välj en enhet.
3. Välj Granska.
4. Ange ett namn på enheten.
5. Välj Klar.
62
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Radar
 VARNING
Marinradarn sänder mikrovågsenergi som kan vara skadlig för människor och djur. Kontrollera att området runt radarn är
fritt innan du påbörjar radarsändningen. Radarn sänder en stråle cirka 12° över och under en horisontell linje från radarns
mittpunkt. Undvik att se rätt in i radarn eftersom ögonen är den känsligaste delen av kroppen.
När du ansluter plottern till en Garmin-marinradar (tillval) som till exempel GMR™ 404/406 eller GMR 18/24, kan du
få mer information om omgivningen. Radarn ansluts via det marina nätverket från Garmin och delar radardata med alla
nätverksanslutna plottrar.
GRM sänder en smal stråle med mikrovågsenergi i ett 360°-mönster. När strålen träffar ett mål reflekteras en del av energin
tillbaka till radarn.
Radarsignaler
Sända radarsignaler
1. Stäng av plottern och anslut radarn så som beskrivs i installationsanvisningarna för radarn.
2. Slå på nätverket.
Radarn värms upp och en nedräkningsmekanism anger när radarn är klar.
Obs! Som säkerhetsåtgärd sätts radarn i viloläge när den är uppvärmd. På så sätt kan du kontrollera att området runt
radarn är fritt innan du påbörjar radarsändningen.
3. På skärmen Hem väljer du Radar.
4. Välj Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde, Vaktpost eller Överlagrad radarbild.
Ett nedräkningsmeddelande visas medan radarn startar och meddelandet ”Redo att sända” visas.
5. Välj Meny > Sänd radar.
Meddelandet ”Uppvärmn.” visas ett ögonblick och en bild börjar ritas.
Avbryta sändningen av radarsignaler
Välj Meny > Radar till standby på skärmen Radar.
Justera zoomskalan på radarskärmen
Zoomskalan, även kallad radarräckvidden, visar avståndet från din position (mittpunkten) till den yttersta ringen. Varje ring
motsvarar en heltalsmultipel av zoomskalan. Om zoomskalan exempelvis har angetts till 3 mile motsvarar varje ring 1 mile
från mittpunkten utåt.
•
•
För GPSMAP 5000-serien pekar du på
och .
För GPSMAP 4000-serien trycker du på räckviddsknapparna (-/+).
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
63
Radar
Radarvisningslägen
Radarskärmen har fem standarddriftslägen. Varje läge kan bara användas med en kompatibel radar (sidan 64).
•
•
•
•
•
Navigationsläge – visar en helskärmsbild över den samlade radarinformationen.
Hamnläge – det här läget är avsett att användas i inlandsvatten och fungerar bäst med radarsignaler med kort räckvidd
(2 nm eller mindre).
Offshoreläge – det här läget är avsett att användas i öppet vatten och fungerar bäst med radarsignaler med lång
räckvidd.
Dubbelt mätområdesläge – visar en vy sida vid sida av radardata med både kort och lång räckvidd.
Vaktpostläge – gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändningsoch vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en säkerhetszon i vaktpostläge, som identifierar en säker
zon runt din båt.
Radarläge
Kompatibel radar
GMR 20, 21, 40, 41
Navigation
Hamn
Offshore
Dubbelt
mätområde
Vaktpost
x
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Navigationsläge
Navigationsläge är standardradarläget för radarn GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 och 406.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till navigationsläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa navigationsläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Navigation.
En helskärmsbild över den samlade radarinformationen visas. Din position är mitt på skärmen och avståndsringarna ➊
anger distansmått. Avståndet mellan ringarna ➋ och radarräckvidden ➌ visas längst ned på skärmen.
➊
➌
➋
Navigationsläge
64
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Hamnläge
Hamnläge är standardradarläget för användning i inlandsvatten med radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD. Hamnläget fungerar bäst med radarsignaler med kort räckvidd (2 nm eller mindre).
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till hamnläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner avaktiveras.
Visa hamnläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Hamn.
Hamnläge
Offshoreläge
Offshoreläge är standardradarläget för användning i öppet vatten med radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till offshoreläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa offshoreläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Offshore.
Offshoreläge
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
65
Radar
Dubbelt mätområdesläge
Med dubbelt mätområdesläge visas en vy sida vid sida av radardata med både kort och lång räckvidd med radarn GMR
604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. De två radarvyer som tillhandahålls i det här läget är speciellt användbara
på natten eller vid hårt väder.
Radardata med kort räckvidd visas till vänster ➊ på skärmen och signalens räckvidd kan inte överskrida 3 nm (4 km).
Radardata med lång räckvidd visas till höger ➋ på skärmen och signalens räckvidd måste vara större än den signalräck­
vidd som visas på skärmbilden med kort räckvidd. Skärmbilden med den korta räckvidden är jämförbar med hamnläge
och skärmbilden med den långa räckvidden är jämförbar med offshoreläge.
➊
➋
Dubbelt mätområdesläge
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till dubbelt mätområdesläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszo­
ner avaktiveras. Om du växlar från hamnläge eller offshoreläge till dubbelt mätområdesläge avbryts alla MARPA-objekt
och du kan inte hämta MARPA-objekt förrän du avslutar dubbelt mätområdesläge.
Visa dubbelt mätområdesläge
Välj Radar > Dubbelt mätområdesläge på skärmen Hem.
Vaktpostläge
Vaktpostläge gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändnings- och
vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en säkerhetszon i det här läget som identifierar en säker zon runt
båten och som avger ett larm när ett radarobjekt kommer in i zonen. Vaktpostläge fungerar för alla GMR-radarmodeller
från Garmin.
Visa vaktpostläge
Obs! Om du växlar till vaktpostläge och MARPA är avaktiverat i vaktpostläge avbryts alla MARPA-objekt och du kan
inte hämta MARPA-objekt förrän du avslutar vaktpostläget. Om MARPA är aktiverat i vaktpostläge avbryts inte MARPAobjekt.
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost.
Aktivera MARPA i vaktpostläge
Välj Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinställning > MARPA > På på skärmen Hem.
Aktivera tidsbegränsad sändning
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst. > Sändtid > På.
66
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Ställa in vilo- och sändtider
Du måste aktivera tidsbegränsad sändning innan du kan ställa in vilo- och sändtider (sidan 66).
Om du vill spara ström kan du ange radarns vilolägestid och sändningstid för att utföra periodiska radarsignalsändningar på
inställda intervall.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst..
Välj Vilotid.
Ange tidsintervallet mellan radarsignalsändningar.
Välj Klar.
Välj Sändtid.
Ange varaktigheten för varje radarsignalsändning.
Välj Klar.
Aktivera en säkerhetszon
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst. > Aktivera säkerhetszon.
Definiera en partiell säkerhetszon
Du måste aktivera en säkerhetszon innan du kan definiera zonens gränser (sidan 67).
Du kan definiera gränserna för en säkerhetszon som inte omger hela båten.
1. Välj Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinställning > Justera säkerhetszon > Flytta
säkerhetszon > Hörn 1på skärmen Hem.
2. Justera positionen för säkerhetszonens hörn:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen och pilarna på skärmen
(
och ).
• För GPSMAP 5000-serien trycker du på säkerhetszonens hörn och drar.
3. Välj Hörn 2 och upprepa steg 2 för att justera positionen för säkerhetszonens andra hörn.
4. Välj Klar.
Hörn 1
Hörn 2
Definiera en rund säkerhetszon
Du måste aktivera en säkerhetszon innan du kan definiera zonens gränser (sidan 67).
Du kan definiera en rund säkerhetszon som omger hela båten.
1. Välj Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinställning > Justera säkerhetszon > Flytta säkerhetszon
på skärmen Hem.
Obs! Säkerhetszonen visas som en partiell säkerhetszon under steg 2 och 3 i den här proceduren.
2. Justera säkerhetszonens inre ring:
Cirkulär
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen och pilarna på skärmen
(
och ).
• För GPSMAP 5000-serien trycker du på säkerhetszonens hörn och drar.
3. Välj Hörn 2 och upprepa steg 2 för att justera positionen för säkerhetszonens yttre ring.
4. Välj Cirkel > Klar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
67
Radar
Radarspårning
Med radarspårning kan du identifiera och spåra objekt.
Om MARPA
MARPA används i huvudsak för att undvika kollision genom objektspårning.
Om du vill använda MARPA måste du tilldela ett objekt en MARPA-tagg. Radarsystemet övervakar automatiskt det
taggade objektet och ger dig information om objektet, bland annat avstånd, bäring, fart, GPS-KÖG, närmaste ankomst och
tid till närmaste ankomst. MARPA anger status för varje taggat objekt (hämtar, förlorad, spårar eller farligt) och plottern
kan avge ett kollisionslarm om objektet kommer in i säkerhetszonen.
➌
➊
➍
➋
➎
MARPA-spårningssymboler
Symbol
➊
➋
➌
➍
➎
68
Beskrivning
Ett objekt hämtas. Koncentriska, streckade gröna ringar sänds ut från objektet medan radarn låser fast
vid det.
Målet har hämtats. En heldragen grön ring anger positionen för ett objekt som radarn låst fast vid.
En streckad grön linje fäst vid cirkeln anger objektets projekterade kurs över grund eller GPS-KÖG.
Närmaste ankomstpunkt och tid till närmaste ankomstpunkt till ett farligt objekt.
Farligt objekt i området. En röd ring blinkar från objektet samtidigt som en larmsignal ljuder och en
meddelanderam visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd punkt med en streckad röd linje fäst vid
den objektets position och projekterad kurs över grund eller GPS-KÖG. Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen visas inte (sidan 17).
Objektet förlorat. En heldragen grön ring med ett X i anger att radarn inte kunde låsa fast vid objektet.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Tilldela ett objekt en MARPA-tagg
Obs! MARPA kräver att en riktningsgivare och en aktiv GPS-signal används. Riktningsgivaren måste tillhandahålla
NMEA 2000-parametergruppnumret (PGN) 127250, eller NMEA 0183 HDM- eller HDG-utsatsen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj ett objekt eller en position ➊.
Välj Söker eko ➋.
➋
➊
Ta bort en MARPA-tagg från ett målobjekt
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj ett spårat objekt.
Välj MARPA-objekt > Ta bort.
Visa information om ett MARPA-taggat objekt
Du kan visa avstånd, bäring, fart och annan information om ett MARPA-taggat objekt.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj ett spårat objekt.
Välj MARPA-objekt.
Avbryta radarspårning
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj ett spårat objekt.
Välj Avbryt pekläge.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 17).
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Du kan visa och anpassa utseendet för en lista över AIS- och MARPA-hot från valfri radarvy eller överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde, Vaktpost eller Överlagrad radarbild.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Andra farkoster > Lista >Visa för att öppna listan i navigations-, hamn-, offshore-, dubbelt
mätområdes- eller vaktpostläge, eller i överlagrad radarbild.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
69
Radar
Öppna listan i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Andra farkoster > Lista > Visa för GPSMAP
4000-serien. Välj Vänster > Andra farkoster > Lista > Visa för GPSMAP 5000-serien.
4. Välj vilka typer av hot som ska tas med i listan (Alla risker, endast MARPA-hot eller endast AIS-hot).
•
Visa AIS-farkoster på radarskärmen
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på radarskärmen. Om en inställning (förutom AIS-visningsområdet) har
konfigurerats för ett radarläge, tillämpas den inställningen på alla andra radarlägen, förutom på överlagrad radarbild. De
inställningar för detaljer och projekterad kurs som konfigurerats för ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen, även
på överlagrad radarbild.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Andra farkoster > Skärminställningar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde när du vill indikera inom vilket avstånd från din position som AIS-farkoster ska visas. Välj
ett avstånd.
• Välj Info > Visa för att visa information om AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
• Välj Proj. kurs för att ställa in projekterad kurstid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster. Ange tiden.
Välj Klar.
VRM och EBL
Med VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing Line) mäter du avstånd och bäring från din båt till ett
målobjekt. På radarskärmen visas VRM som en cirkel med båtens aktuella position som mittpunkt, och EBL visas som
en linje som börjar vid båtens aktuella position och som skär VRM. Skärningspunkten är målet för VRM och EBL.
Visa VRM och EBL
Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Visa VRM/EBL för navigations-, hamn- eller offshoreläge.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Visa VRM/EBL för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Visa VRM/EBL för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Visa VRM/EBL för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Visa VRM/EBL för GPSMAP 5000-serien.
70
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Justera VRM och EBL
Du måste visa VRM och EBL innan du kan justera dem (sidan 70).
Du kan justera diametern för VRM och vinkeln för EBL, vilket flyttar skärningspunkten för VRM och EBL. Den VRM och
EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för navigations-, hamn- eller offshoreläge.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Justera
VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/
EBL för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Justera
VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/
EBL för GPSMAP 5000-serien.
4. Välj en ny position för skärningspunkten för VRM och EBL:
5. Välj Klar.
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt
Du måste visa VRM och EBL innan du kan justera dem (sidan 70).
Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för navigations-, hamn- eller offshoreläge.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Justera
VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/
EBL för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Justera
VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/
EBL för GPSMAP 5000-serien.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen för att justera diametern för VRM och vinkeln för
EBL, så att skärningspunkten för VRM och EBL hamnar på målplatsen.
• För GPSMAP 5000-serien trycker du på målplatsen.
Avstånd och bäring till målplatsen visas uppe till vänster på skärmen.
5. Välj Klar.
Visa distansen till en punkt på radarskärmen
Du kan välja en punkt på radarskärmen för att visa distans och bäring för den positionen från din nuvarande position längst
upp till vänster på skärmen.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Välj önskad position på radarskärmen.
Distans och bäring till vald position visas uppe till vänster på skärmen.
4. Välj Avbryt pekläge.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
71
Radar
Waypoints och rutter på radarskärmen
Markera en waypoint på radarskärmen
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj ett radarläge.
3. Välj en position.
4. Välj Skapa waypoint.
Visa eller dölja waypoints på radarskärmen
Du kan visa eller dölja waypoints som ligger inom det område som visas på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte
för överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Waypoints.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visa för att visa alla waypoints.
• Välj Endast navigering om du bara vill visa waypoints som är associerade med den aktiva rutten.
• Välj Dölj för att dölja alla waypoints.
Navigera längs en sparad rutt på radarskärmen
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du registrera och spara minst en rutt (sidan 33).
Navigationslinjer måste visas för att du ska kunna visa en rutt på radarskärmen (sidan 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ursprunglig om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
Rutten visas som en magentafärgad linje där startpunkt, destination och girar anges.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Navigera parallellt med en sparad rutt på radarskärmen
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du registrera och spara minst en rutt (sidan 33).
Navigationslinjer måste visas för att du ska kunna visa en rutt på radarskärmen (sidan 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Välj Kompensation om du vill navigera parallellt med rutten med en förskjutning från den med ett visst avstånd.
Välj Komp.
Ange kompensationsavståndet.
Välj Klar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt – Babord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och
till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Framåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och
till höger om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Babord om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades
och till vänster om den ursprungliga rutten.
72
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Välj Bakåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till höger om den ursprungliga rutten.
9. På skärmen Hem väljer du Radar.
10. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
Rutten visas som en magentafärgad linje där startpunkt, destination och girar anges.
11. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
12. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
•
Om överlagrad radarbild
Med överlagrad radarbild läggs radarinformation ovanpå navigationssjökortet eller fiskekortet. Data som visas på
överlagrad radarbild baseras på det senast använda radarläget (Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost) och alla
inställningskonfigurationer som tillämpats på överlagrad radarbild tillämpas också på det senast använda radarläget.
Om du exempelvis använder hamnläge och du sedan växlar till överlagrad radarbild kommer den överlagrade radarbilden
att visa radardata för hamnläge. Om du ändrar känslighetsinställning med menyn för överlagrad radarbild ändras
känslighetsinställningen för hamnläge automatiskt.
Överlagrad radarbild visar inte data baserat på radarläget för dubbelt mätområde, och inställningskonfigurationer som
tillämpats på överlagringen tillämpas inte på det dubbla mätområdesläget.
Överlagrad radarbild på navigationssjökortet
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering
När du använder överlagrad radarbild justerar plottern radardata med sjökortsdata baserat på båtens kurs, vilken som
standard baseras på data från en magnetisk kurssensor ansluten med ett NMEA 0183- eller NMEA 2000-nätverk. Om det
inte finns någon kurssensor tillgänglig baseras båtens kurs på GPS-spårningsdata.
GPS-spårningsdata anger den riktning som båten rör sig i, inte den riktning dit båten pekar. Om båten driver bakåt eller
åt sidan på grund av strömmar eller vind kan det hända att den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med
sjökortsdata. Du bör undvika den här situationen genom att använda båtkursdata från en elektronisk kompass.
Om båtens kurs baseras på data från en magnetisk kurssensor eller en autopilot kan kursdata försämras på grund av
felaktig inställning, mekaniskt fel, magnetisk störning eller andra faktorer. Om kursdatan försämras kan det hända att
den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med sjökortsdata.
Visa överlagrad radarbild
Den överlagrade radarbilden visar data baserat på det senast använda radarläget.
Välj Radar > Överlagrad radarbild på skärmen Hem.
Radarbilden visas i orange ovanpå navigationssjökortet.
Zooma in och ut på den överlagrade radarbilden
Om du zoomar samtidigt som du panorerar på kartan påverkas bara zoomskalan på kartan. Radarräckvidden påverkas inte.
Om du zoomar medan kartan är låst på båten (utan panorering) påverkas både zoomskalan på kartan och radarräckvidden.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
73
Radar
Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 4000-serien trycker du på räckviddsknapparna (-/+) för att zooma ut eller zooma in.
• För GPSMAP 5000-serien trycker du på knapparna
och
för att zooma ut eller zooma in.
Välja en sjökortstyp för överlagrad radarbild
Du kan ange om navigationssjökortet eller fiskekortet ska visas under den överlagrade radarbilden.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Radar > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Kortinställning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjökortstyp > Navigation.
• Välj Sjökortstyp > Fiske.
Optimera radarvisningen
Du kan optimera radarvisningen för navigationsläge, hamnläge, offshoreläge eller vaktpostläge var och en för sig,
och för varje skärmbild i dubbelt mätområdesläge.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Välj en radarräckvidd (sidan 75).
4. Återställ standardvärdet för känslighetsinställningen (sidan 76).
5. Återställ standardvärdet för sjöekoinställningen (sidan 77).
6. Återställ standardvärdet för regnekoinställningen (sidan 78).
7. Återställ standardvärdet för FTC-inställningen (sidan 78).
8. Återställ standardvärdet för störningsinställningen (sidan 80).
9. Justera känslighetsinställningen manuellt (sidan 76).
10. Justera sjöekoinställningen manuellt (sidan 77).
11. Justera regneko- och FTC-inställningarna manuellt (sidan 79).
74
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Om räckvidden på radarsignaler
Räckvidden på radarsignalen anger längden på den pulserande signal som sänds och tas emot av radarn. När räckvidden
ökar sänder radarn längre pulser för att nå avlägsna objekt. Mer närbelägna objekt, speciellt regn och vågor, reflekterar
också de långa pulserna vilket kan lägga till brus på radarskärmen. Att visa information om avlägsna objekt kan också
minska det tillgängliga utrymmet på radarskärmen för att visa information om närbelägna objekt, såvida du inte använder
dubbelt mätområdesläge (sidan 66).
Tips för att välja radarräckvidd
•
•
•
Bestäm vilken information du behöver se på radarskärmen. Behöver du exempelvis information om närbelägna
väderförhållanden eller objekt och trafik, eller är du mer intresserad av väderförhållanden längre bort?
Kontrollera de miljöförhållanden som radarn används i. Speciellt vid hårt väder kan radarsignaler med längre räckvidd
öka radarklotter på radarskärmen och göra det svårt att visa information om mer närliggande objekt. Vid regn kan
radarsignaler med kortare räckvidd göra det möjligt att på ett effektivare sätt visa information om närliggande objekt,
om regneko- och FTC-inställningarna konfigurerats optimalt.
Välj den kortaste effektiva räckvidden med utgångspunkt från din anledning till att använda radarn och aktuella
miljöförhållanden.
Välja radarräckvidd
Se ”Justera zoomskalan på radarskärmen” (sidan 63).
Om känslighet och radarklotter
Känsligheten styr radarmottagarens känslighet. Standardinställningen för känsligheten, Auto, ställer automatiskt in
känsligheten en gång, baserat på genomsnittliga förhållanden, radarsignalens räckvidd och valt radarläge. Plottern
justerar inte om känsligheten automatiskt vid ändrade förhållanden. Om du vill optimera radarns utseende för specifika
förhållanden ska du justera känsligheten manuellt (sidan 76).
Radarklotter är störningar orsakade av oönskade reflektioner av radarsignaler från oväsentliga objekt. Vanliga källor till
radarklotter är nederbörd, havsvågor och närliggande radarkällor.
Inställningar, konfigurationer och radartyp
När du använder en GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406 kommer alla inställningar för känslighet
och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge att tillämpas på alla andra radarlägen och på överlagrad
radarbild.
När du använder radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD kan inställningar för känslighet och
radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen
i enlighet med tabellen.
Inställning
Radarläge
Hamn, Offshore, Vaktpost
Känslighet
Sjöeko
Regneko
FTC
Störning
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera en gång för alla lägen
Dubbelt mätområde:
Dubbelt mätområde:
vänster skärm
höger skärm
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera en gång för både vänster och höger skärm
När du använder radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD kommer den senaste inställningen för
känslighet och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge att automatiskt tillämpas på överlagrad
radarbild. Om exempelvis känsligheten för hamnläget ställs in på 50 %, ställs känsligheten för överlagrad radarbild
automatiskt in på 50 %. Om känsligheten för offshoreläget vid ett senare tillfälle ställs in på 40 %, ställs känsligheten
för överlagrad radarbild automatiskt in på 40 %.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
75
Radar
Standardinställningar för känslighet och radarklotter
Inställning
Standardvärde
Instruktioner
Känslighet
Auto
Se ”Automatisk justering av känslighet på radarskärmen” (sidan 76).
Sjöeko
Lugn, Medel eller Grov
Se ”Återställa standardinställningar för sjöeko” (sidan 77).
Regneko
Av
Se ”Återställa standardinställningar för regneko” (sidan 78).
FTC
Av
Se ”Återställa standardinställningar för FTC” (sidan 78).
Störning
På
Se ”Justera störningsklotter på radarskärmen” (sidan 80).
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen
Auto är standardvärdet för känslighetsinställningen. Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är
optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska känslighetsinställningen som används för ett annat läge.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Känslighet > Auto för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet > Auto för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Känslighet > Auto för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet > Auto för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Känslighet > Auto för GPSMAP 5000-serien.
Plottern ställer automatiskt in känsligheten en gång, baserat på genomsnittliga förhållanden, radarsignalens räckvidd
och valt radarläge. Plottern justerar inte om känsligheten automatiskt vid ändrade förhållanden.
Manuell justering av känslighet på radarskärmen
För att få optimal radarprestanda som tar hänsyn till faktiska förhållanden kan du justera känsligheten manuellt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Känslighet för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Känslighet för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Känslighet för GPSMAP 5000-serien.
4. Välj Upp för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på radarskärmen.
Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders intervall. Effekten av den manuellt justerade känsligheten
syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten långsamt.
5. Välj Ned för att minska känsligheten tills fläckarna försvinner.
6. Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du Ned för att minska känsligheten tills objekten börjar
blinka.
7. Välj Upp för att öka känsligheten tills båtar, land och andra objekt visas med fast sken på radarskärmen.
8. Om det behövs minimerar du visningen av närliggande stora objekt (sidan 76).
9. Om det behövs minimerar du visningen av sidlobsekon (sidan 77).
Minimera störning från närliggande stora objekt
Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan göra att en mycket ljus bild av objektet visas på
radarskärmen. Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning
i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
76
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Känslighet för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Känslighet för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Känslighet för GPSMAP 5000-serien.
4. Välj Ned för att minska känsligheten tills de mindre objekten syns tydligt på radarbilden.
Att minska känsligheten för att få bort störningar från närliggande stora objekt kan göra att mindre eller mer avlägsna
objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen
Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan undvika
sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska radarräckvidden.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Känslighet för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Känslighet för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Känslighet för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Känslighet för GPSMAP 5000-serien.
4. Välj Ned för att minska känsligheten tills det halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan göra att mindre eller mer avlägsna objekt börjar blinka
eller försvinner från radarskärmen.
Återställa standardinställningar för sjöeko
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > Sjöeko för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP
5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP
5000-serien.
4. Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden: Grov, Medium eller Lugnt.
Justera sjöeko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av krabb sjö. Sjöekoinställningen påverkar visningen av närliggande
radarklotter och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna radarklotter och objekt. En högre sjöekoinställning
minskar visningen av radarklotter orsakade av närliggande vågor, men kan också minska eller ta bort visningen av
närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
77
Radar
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > Sjöeko för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP
5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP
5000-serien.
4. Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden: Grov, Medium eller Lugnt.
5. Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av sjöeko tills andra objekt syns tydligt på radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av havsförhållanden kan fortfarande synas.
Återställa standardinställningar för FTC
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den FTC-inställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > FTC > Av för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för båda skärmarna i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Brusavvisning >
FTC > Av för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > FTC > Av för GPSMAP 5000-serien.
Återställa standardinställningar för regneko
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den regnekoinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > Regneko > Av för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Regneko > Av för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > Regneko > Av
för GPSMAP 5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Regneko > Av för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Brusavvisning > Regneko > Av
för GPSMAP 5000-serien.
78
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Justera regneko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av regn. Att minska radarräckvidden kan också minimera regneko
(sidan 63).
Inställning
FTC
Regneko
Beskrivning
Den här inställningen påverkar visningen av stora, dimmiga radarklotterpartier orsakade av regn på alla
avstånd.
Den här inställningen påverkar visningen av närliggande regneko och objekt mer än det påverkar visningen
av avlägsna regneko och objekt. En högre regnekoinställning minskar visningen av radarklotter orsakade
av närliggande regn, men kan också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan de regneko- och FTC-inställningar som konfigurerats för användning
i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > FTC för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för båda skärmarna i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Brusavvisning >
FTC för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > FTC för GPSMAP 5000-serien.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hög, Medium eller Låg för att minska eller öka visningen av regneko om du använder radarn GMR 20, 21,
40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406. Andra objekt ska förbli tydligt synliga på radarskärmen.
• Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av regneko om du använder radarn GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Andra objekt ska förbli tydligt synliga på radarskärmen. Om FTC-inställningen
är större än 50 % bör du fundera på att minska radarräckvidden.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > Regneko för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Regneko för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > Regneko för GPSMAP
5000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny >
Brusavvisning > Regneko för GPSMAP 4000-serien. Välj Höger > Brusavvisning > Regneko för GPSMAP
5000-serien.
6. Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av närliggande regneko tills andra objekt syns tydligt på
radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av regn kan fortfarande synas.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
79
Radar
Justera störningsklotter på radarskärmen
Du kan minska visningen av radarklotter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor. På är standardvär­
det för störningsinställningen.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den störningsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 75).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Brusavvisning > Störning > På för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för båda skärmarna i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny > Brusavvisning >
Störning > På för GPSMAP 4000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > Störning > På för GPSMAP
5000-serien.
Radarvisningens utseende
Inställningar för inforuta
Inforutor kan visas i alla radarlägen och de ger information i realtid.
Alla inforutor som konfigurerats för användning i ett radarläge visas i alla andra radarlägen. Alla inforutor som
konfigurerats för användning på den överlagrade radarbilden visas bara där och måste konfigureras separat.
Flera överlagringar med radardata är tillgängliga. Du kan välja vilka datafält som ska visas i varje dataöverlagring.
När överlagrade nummer visas på radarskärmen, visas den infällda navigeringsrutan vid navigering. Kompasstejpen
kan visas eller döljas för varje överlagring.
Visa navigeringsinforutan på radarskärmen
I navigeringsinforutan visas data om GPS-fart, GPS-KÖG, djup och GPS-position.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Navigation > På.
Konfigurera navigeringsinforutan på radarskärmen
Du bör visa navigeringsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 80).
Navigeringsinforutan är indelad i fyra sektioner och varje sektion visas i ett hörn på radarskärmen. Du kan välja vilken
typ av data som visas i var och en av inforutans sektioner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
Välj Övre vänster.
Välj vilken typ av data som ska visas i den övre vänstra sektionen av inforutan.
Upprepa stegen 4 och 5 för sektionerna Övre höger, Nedre vänster och Nedre höger av inforutan.
Visa navigationsinforutan på radarskärmen
Navigationsinforutan visas i en rad högst upp på radarskärmen. I navigationsinforutan kan data om ankomst, avstånd till
destination, kursavvikelse, bäring och nästa gir visas.
1.
2.
3.
4.
80
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Navigation.
Välj På eller Auto.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Konfigurera navigationsinforutan på radarskärmen
Du bör visa navigationsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 80).
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträcka. Välj På för att visa waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt eller en automatisk
vägledningsrutt.
• Välj Nästa sväng > Distans för att visa data om nästa gir baserat på avstånd.
• Välj Nästa sväng > Tid när du vill visa data om nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst när du vill indikera hur destinationsdata
ska visas.
Inforutor för fiske, bränsle och segling
Inforuta
Data som visas
Fiske
Djup, vattentemperatur och fart genom vattnet
Bränsle
Bränsleförbrukning, återstående bränsle, räckvidd och bränsleekonomi
Segling
Fart genom vattnet, vindhastighet, vindvinkel och vind-VMG (faktisk fart mot punkt)
Visa inforutor för fiske, bränsle och segling på radarskärmen
Inforutorna för fiske, bränsle och segling visas i en rad längst ned på radarskärmen. Bara en av de här tre inforutorna kan
visas åt gången.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Fiske > På för att visa inforutan för fiske.
• Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Bränsle > På för att visa inforutan för bränsle.
• Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Segling > På för att visa inforutan för segling.
Obs! När du visar en av de här tre inforutorna döljs de andra två automatiskt.
Ställa in sann eller skenbar vind för seglingsinforutan
Du bör visa inforutan för segling innan du konfigurerar den (sidan 81).
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj Meny > Radarinställning > Inforutor > Segling.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind > Skenbar för att visa det upplevda luftflödet på en båt i rörelse.
• Välj Vind > Gegrfskt för att visa det upplevda luftflödet på en stillastående båt.
Vind-VMG och waypoint-VMG i inforutorna
Se ”Hur vind-VMG och waypoint-VMG visas i inforutorna” (sidan 58).
Visa kompasstejpen på skärmen för överlagrad radarbild
Inforutan för kompasstejp visas i en rad högst upp på skärmen för överlagrad radarbild, ovanför navigationsinforutan.
Den visar aktuell kurs, dessutom visas en indikator som visar bäringen till önskad kurs när du navigerar.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Överlagrad radarbild.
3. Välj Meny > Inställning > Inforutor > Kompasstejp > På.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
81
Radar
Inställningar för radarvisning
Ställa in radarns färgpalett
Du kan ställa in den färgpalett som används för alla radarskärmar. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Färgpalett.
2. Välj Vit, Svart (för nattlägesfärger) eller Blå.
Ställa in riktning på radarvisningen
Du kan ställa in radarvisningens perspektiv. Riktningsinställningen gäller för alla radarlägen. Den här inställningen gäller
inte för överlagrad radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Riktning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Rak kurs för att ställa in kartan enligt de kursdata som tas emot från en riktningsgivare, även kallad
magnetisk kurs. Riktningslinjen visas vertikalt på skärmen.
• Välj Nord upp för att ställa in kartan i nordlig riktning.
• Välj Kurs upp för att ställa in kartan så att navigationsriktningen alltid är uppåt.
Flytta synfältet på radarskärmen
Du kan automatiskt flytta din aktuella position i riktning mot skärmens nederkant när farten ökar. Ange topphastigheten
för att få bäst resultat. Den här inställningen gäller för alla radarlägen. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Maxfart radar > På på skärmen Hem.
2. Ange farten.
3. Välj Klar.
Inställningar för radarnavigation
Visa riktningslinje på radarskärmen
Du kan visa en förlängning från båtens bog i färdens riktning på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för
överlagrad radarbild.
Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Riktningslinje > Visa på skärmen Hem.
Visa och dölja avståndsringar på radarskärmen
Avståndsringarna hjälper till att visualisera avstånd på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Ringar > Visa på skärmen Hem.
Visa navigationslinjer på radarskärmen
Navigationslinjerna anger den kurs du ställt in med Rutt till, Instruktioner till eller Gå till. Den här inställningen gäller inte
för överlagrad radarbild.
Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Nav.linjer > Visa på skärmen Hem.
Visa och dölja waypoints på radarskärmen
Se ”Visa waypoints på radarskärmen” (sidan 72).
82
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Inställningar för radardom och antenn
Ställa in antennens rotationshastighet
Obs! Du kan bara ställa in rotationshastigheten för radarn GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD. Antennen roterar inte med hög hastighet i dubbelt mätområdesläge.
1. Välj Radar > Radarinställning > Rotationshastighet på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Normal fart.
• Välj Hög fart för att öka antennens rotationshastighet, vilket ökar skärmens uppdateringshastighet.
Ställa in radarns antennstorlek
Du kan ange radarantennens storlek för att optimera radarbilden. Ett meddelande om att radarn behöver konfigureras visas
tills du angett antennstorlek.
Obs! Du kan bara ställa in antennstorlek för radarn GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Antennstorlek.
2. Välj 4 fot eller 6 fot.
Slå på och konfigurera radar för No-Xmit-zon
Du kan ange ett område inom vilket radardomen inte sänder ut signaler.
Obs! Du kan bara ställa in en No-Xmit-zon för radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Ställ in No-Xmit-zon.
No-Xmit-zonen anges av ett skuggat område på radarskärmen.
2. Välj Vinkel 1 > Ställ in > Flytta.
3. Peka och dra markören för att ställa in styrbordsvinkeln för No-Xmit Upp eller Ned.
4. Välj Vinkel 2 > Ställ in > Flytta.
5. Peka och dra markören för att ställa in styrbordsvinkeln för No-Xmit Upp eller Ned.
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad
med längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
1. Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2. Kontrollera målbäringen på radarn.
3. Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du mäta den potentiella kompensationen för förstäven
(se föregående procedur).
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Båtens för.
2. Välj och håll Upp eller Ned intryckt för att justera kompensationen.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
83
Radar
Visningens utseende för överlagrad radarbild
Justera känslighet och radarklotter på överlagrad radarbild
Se ”Om känslighet och radarklotter” (sidan 75).
Ställa in visningsriktning för överlagrad radarbild
Se ”Ändra kartorientering” (sidan 10).
Ställa in inforutor för överlagrad radarbild
Se ”Inställningar för inforuta” (sidan 80).
Inställningar för spår och waypoints
Visa spår på överlagrad radarbild
Du kan ställa in om farkostspår ska visas på den överlagrade radarbilden.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Waypoints och spår > Spår > På.
Hantera spår
Se ”Spår” (sidan 36).
Välja typ av waypointetikett
Du kan välja vilken typ av etiketter som ska visas tillsammans med waypoints på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Waypoints och spår > Waypoint-visning > Visning
på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Etikett för att identifiera waypoints som använder etiketter.
• Välj Kommentar för att visa kommentarer som waypointetiketter.
• Välj Symbol för att identifiera waypoints som använder symboler.
Hantera waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 32).
Inställningar för larm och andra farkoster
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 17).
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Se ”Visa en lista med AIS- och MARPA-hot” (sidan 69).
Visa andra farkoster på överlagrad radarbild
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på den överlagrade radarbilden. Den inställning för visningsområde som
konfigurerats för den överlagrade radarbilden tillämpas bara på överlagrad radarbild. De inställningar för detaljer och
projekterad kurs som konfigurerats för den överlagrade radarbilden tillämpas även på alla radarlägen.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Andra farkoster > Skärminställningar.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde för att ange avståndet från din position där AIS-farkoster visas. Välj ett avstånd.
• Välj Info > Visa för att visa information om AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
• Välj Proj. kurs för att ställa in projekterad kurstid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster. Ange kurs.
Välj Klar.
• Välj Spår för att visa spår från AIS-fartyg och välj längden på det spår som visas med ett spår.
84
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Radar
Navigationsvisningsinställningar för överlagrad radarbild
Ändra kartans zoomdetaljer
Du kan justera hur mycket detaljer som visas på kartan vid olika zoomnivåer för den överlagrade radarbilden.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Plotterinställning > Kartinfo.
2. Välj detaljnivå.
Visa och konfigurera riktningslinjen
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen. Du kan konfigurera riktningslinjens
utseende på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Kortinställning > Riktningslinje på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans > Ändra distansen för att ställa in avståndet till riktningslinjens slut. Ange distansen.
• Välj Tid > Ändra tid för att ställa in tiden det tar tills du når riktningslinjens slut. Ange tiden.
3. Välj Klar.
Visa ett minikort vid panorering
Du kan styra om ett minikort visas när du panorerar på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Kortinställning > Minikort på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På om du alltid vill visa ett minikort.
• Välj Auto för att visa ett minikort bara när positionsikonen (
) inte längre syns på skärmen.
Visa och konfigurera lodade djupsiffror
På den överlagrade radarbilden kan du aktivera lodade djup och ställa in farligt djup.
1.
2.
3.
4.
Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Kortinställning > Djupsiffror > På på skärmen Hem.
Välj Djupsiffror > Farligt.
Ange det farliga djupet.
Välj Klar.
Visa och konfigurera sjömärkessymboler
Du kan visa och konfigurera sjömärkessymbolernas utseende på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Kortinställning > Symboler på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjömärkesstorlek för att ställa in storleken på sjömärkessymbolerna som visas på kartan. Välj storlek.
• Välj Sjömärkestyp > NOAA för att visa NOAA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
• Välj Sjömärkestyp > IALA för att visa IALA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
85
Radar
Visa ytterligare sjökortsinformation
Du kan visa ytterligare information på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Kortinställning > Symboler på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sevärt på land > På för att visa landbaserade sevärdheter (POI).
• Välj Fyrsektorer för att visa den sektor som en fyr visas i. Välj På för att filtrera bort fyrsektorer beroende på
zoomnivå.
• Välj Kortgränser > På för att visa vilket område kartorna täcker när ett BlueChart g2 Vision-datakort används.
• Välj Fotopunkter > På för att visa kameraikoner när ett BlueChart g2 Vision-datakort används.
Ställa in kompensation för förstäven
Se ”Kompensation för förstäven” (sidan 83).
86
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekolod
Ekolod
När du ansluter en plotter till en Garmin GSD 22/24/26 ekolodsmodul (tillbehör) och en givare kan plottern användas som
en Fishfinder. GSD 22/24/26 ansluts via Garmin Marine Network och tar emot samma ekolodsdata som alla plottrar som är
anslutna till nätverket. Modellerna GSD 22 och GSD 24/26 har något olika funktioner och alternativ. Eventuella skillnader
visas i motsvarande avsnitt nedan.
Ekolodsbilder
Helskärmsbild av ekolodningen
Helskärmsbilden av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar från en givare. Mätområdesskalan till
höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt som skärmen rullar från höger till vänster. Du kan
visa helskärmsbilden av ekolodningen genom att välja Ekolod > Helskärmsbild på skärmen Hem.
Djup, temperatur
och fart genom
vattnet
Svävande mål
Mätområde
Botten
GPS-hastighet och
GPS-KÖG
Givarfrekvens
Helskärmsbild av ekolodningen
Delad zoombild av ekolodningen
Delad zoombild av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet
på samma skärm. Du kan visa den delade zoombilden av ekolodningen genom att välja Ekolod > Delad zoombild på
skärmen Hem.
Skala för zoomat
djup
Zoomfönster
Zoomnivå
Delad zoombild av ekolodningen
Delad frekvensbild av ekolodningen
Den delade frekvensbilden av ekolodningen visar ekolodsdata för den ena frekvensen, t.ex. 200 kHz, på skärmens vänstra
sida och den andra frekvensen, t.ex. 50 kHz, på den högra. Du kan visa den delade frekvensbilden av ekolodningen genom
att välja Ekolod > Delad frekvens på skärmen Hem. Med GSD 26 kan du konfigurera zoomen, djupkurvan och realtiden
för de båda frekvenserna oberoende av varandra i den delade frekvensbilden.
Obs! För delad frekvensbild av ekolodningen krävs att du använder en givare med två frekvenser.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
87
Ekolod
Givarfrekvenser
Delad frekvensbild av ekolodningen
Temperaturlogg för vatten
Om du använder en givare med temperaturfunktion visar temperaturloggen temperaturavläsningarna för vatten över tid. Du
kan visa temperaturloggen genom att välja Ekolod > Vattentemp. på skärmen Hem.
Ställa in område och tidsskalor för temperaturlogg
1. Välj Ekolod > Vattentemp. på skärmen Hem.
2. Välj Meny.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Varaktighet för att ställa in skalan för förfluten tid. Standardinställningen är 10 minuter. Visa
temperaturvariationer över en längre tidsperiod genom att öka skalan för förfluten tid.
• Välj Skala för att ställa in skalan för temperaturområdet. Standardinställningen är 4 grader. Visa större
temperaturvariation genom att öka skalan för temperaturområdet.
Temperatur
och djup
Temperaturområde
Förfluten tid
Temperaturlogg för vatten
Waypoints på ekolodsskärmen
Pausa ekolodsskärmen
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Pausa ekolod.
88
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekolod
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Pausa ekolod.
4. Ställ in waypointpositionen med hjälp av skärningspunkten för djupkurvan och avståndskurvan:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att flytta skärningspunkten.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på och drar skärningspunkten.
5. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Skapa waypoint.
• För GSD 24/26 väljer du Ny Wpt.
Inställningar på skärmen Ekolod
Du kan definiera och justera ekolodsskärmen för alla ekolodsbilder.
Ställa in zoomnivån
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Zoom.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• För GSD 22 väljer du 2x Zoom Auto eller 4x Zoom Auto om du vill zooma in ekolodsdata med två eller fyra
gångers förstoring.
• För GSD 22 väljer du Manuell zoom för att manuellt ställa in djupräckvidden för det förstorade området. Välj
Visning upp eller Visning ned för att ställa in djupet för det förstorade området. Välj Zooma in eller Zooma ut
för att öka eller minska förstoringen på det förstorade området. Välj Klar.
• För GSD 24/26 väljer du Ställ in zoom för att manuellt ställa in djupräckvidden för det förstorade området. Välj
Visning upp eller Visning ned för att ställa in djupet för det förstorade området. Välj Zooma in eller Zooma ut
för att öka eller minska förstoringen på det förstorade området. Välj Auto för att manuellt justera djupet för det
förstorade området. Välj Klar.
• För GSD 22 och GSD 24/26 väljer du Bottenlås för att zooma in på ekolodsdata från bottendjupet, och Upp eller
Ned för att ställa in djupräckvidden för det förstorade området. Välj Klar.
Justera ökningen
Du kan styra detaljnivån som visas på ekolodsskärmen. Öka känsligheten om du vill visa fler detaljer. Om skärmen är
plottrig minskar du känsligheten. Med GSD 24 och GSD 26 kan du ställa in ökningen för varje frekvens oberoende.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Känslighet.
Om det behövs väljer du en frekvens.
Välj ett alternativ för att ställa in ökningen.
Välj Tillbaka.
Justera djupskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på skärmen.
1.
2.
3.
4.
5.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mätområde.
Välj ett alternativ.
Välj Klar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
89
Ekolod
Justera räckvidd och ökning med genvägar
• Om du använder GPSMAP 6000/7000-serien med en GSD 22 eller GSD 24/26 väljer du + och - för att justera
räckvidden.
• Om du använder GPSMAP 6000-serien med en GSD 24/26 väljer du knappen Välj på helskärmsbilden av
ekolodningen för att växla mellan justering av ökningen och räckvidden om det behövs. Välj + och - för att justera
räckvidden eller ökningen.
• När du använder GPSMAP 7000-serien med en GSD 24/26 väljer du + och - längs den nedre delen av skärmen för
att justera ökningen när du befinner dig på helskärmsbilden av ekolodningen och ökningen har justerats manuellt
(sidan 89).
Ställa in ekolodsskärmens bildhastighet
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsskärmen rullar från höger till vänster.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer.
5. Välj Bildhastighet.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ultrascroll®, Snabb, Medel eller Sakta för att ställa in bildhastigheten manuellt.
• Välj Auto om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt efter båtens fart genom vattnet, om du använder en
givare för fart genom vatten eller en givare med hastighetsfunktion.
1.
2.
3.
4.
Justera bildutvecklingen
Du kan öka hastigheten med vilken ekolodsbilden utvecklas genom att låta den rita mer än en datakolumn på skärmen för
varje kolumn med ekolodsdata som tas emot. Med inställningen 2/1 ritas till exempel två kolumner med information på
skärmen per ekolodseko. Detta är praktiskt när du använder ekolodet på djupt vatten.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Bildutveckling.
6. Välj en inställning för bildutveckling.
1.
2.
3.
4.
Flytta ekolodsskärmen
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan flytta ekolodsskärmens fokus till ett specifikt djup för en mer definierad ekolodsskärm. När du flyttar fokus samlas
inte data in för områden utanför den valda räckvidden.
1.
2.
3.
4.
5.
90
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mer > Flytta.
Välj Upp och Ned för att justera bilden.
Välj Klar.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekolod
Konfigurera avancerade ekolodsinställningar
Obs! De här funktionerna är endast tillgängliga på GSD 24 och GSD 26.
Innan du kan konfigurera Temperaturkälla måste du ha en GSD 26 och mer än en vattentemperaturgivare eller givare
med temperaturfunktion.
Med GSD 24 and GSD 26 kan du konfigurera olika inställningar för ekolodsvisning och datakälla.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mer > Avancerat.
Välj ett eller flera alternativ:
• Välj Sända om du vill stoppa sändarens sändningar.
• Välj TVG om du vill justera tidsberoende ökning, vilket kan minska brus.
• Välj Echo-sträcka för att justera hur objekten visas på skärmen. Om ekot är för brett blandas objekten samman.
Om ekot är för smalt kan objekten vara små och svåra att se.
• Välj Bottenspårning för att välja vilken frekvens som ska användas för att bestämma djup.
• För GSD 26 väljer du Temperaturkälla för att välja vilken vattentemperaturgivare eller givare med
temperaturfunktion som ska användas som källa för vattentemperaturloggen.
Frekvenser
Välja frekvens
Du kan välja vilka frekvenser som används när du använder en givare med två frekvenser. Med GSD 26 kan du använda en
chirp-frekvens för att visa bättre definierade objekt på skärmen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Frekvens.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj 200 kHz för att visa data från en 200 kHz-ekolodssignal. Det är framförallt användbart i grunda inlandsvatten.
• Välj 50 kHz för att visa data från en 50 kHz-ekolodssignal. Det är framförallt användbart i djupare vatten.
• För GSD 22 eller GSD 24 väljer du Dubbel för att visa både 200 kHz- och 50 kHz-data
• För en GSD 26 som används med en bredbandsgivare väljer du Hög chirp för att sända en chirp-signal på den
höga kanalen.
• För en GSD 26 som används med en bredbandsgivare väljer du Låg chirp för att sända en chirp-signal på den låga
kanalen.
Hantera frekvenser
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 26.
Du kan ställa in att GSD 26 ska användas på en mängd populära, diskreta fiskefrekvenser. För maximal
djupgenomträngning ger du frekvensen en låg inställning.
Konfigurera nya frekvenser
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Frekvens > Hantera frekvenser.
Välj Ny förinställning.
Välj Hög eller Låg.
Ange en frekvens:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
91
Ekolod
Inställningar för brus och störningar
Med inställningarna för brusavvisning kan du minska störningarna och mängden störeko som visas på ekolodsskärmen.
Med GSD 24 och GSD 26 kan du justera inställningarna för brusavvisning individuellt för varje frekvens.
Visa ytstörningar
Du kan ställa in om ekolodets ekon nära vattenytan ska visas på ekolodsskärmen. Använd störfiltret om du vill ha färre
småträffar i bilden.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Brusavvisning.
5. Välj Störfilter > Visa.
1.
2.
3.
4.
Justera brusavvisningen
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Om du har ökat känslighetsinställningen manuellt (sidan 89), kan du minimera förekomsten av svaga ekon från ekolodet
genom att öka brusavvisningen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Brusavvisning.
Välj Upp eller Ned.
Minimera störningar
Obs! De här funktionerna är endast tillgängliga på GSD 24 och GSD 26.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mer > Brusavvisning.
Välj ett eller flera alternativ:
• Välj Störningar om du vill minska effekten av störningar och elektriska störningar.
• Välj Färggräns om du vill dölja en del av färgpaletten för att eliminera fält med svagt störeko.
• Välj Utjämning för att ge ekolodsskärmen ett jämnare utseende på djupt vatten.
Ekolodsskärmens utseende
Visa och konfigurera en djupkurva
Du kan ställa in om en djupkurva ska visas som snabbreferens på ekolodsskärmen.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Djupkurva > Visa.
6. Ställ in djupet för referenslinjen:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på och drar linjen.
1.
2.
3.
4.
92
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekolod
Visa realtid
Realtid är en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Realtidsbild > På.
6. För GSD 24/26 väljer du en nedhållningstid.
1.
2.
3.
4.
Visa överlagringsnummer
Innan du kan visa information om fart genom vatten måste en givare för fart genom vatten eller en givare med
hastighetsfunktion vara installerad och ansluten. Innan du kan visa information om vattentemperatur måste en
vattentemperaturgivare eller en givare med hastighetsfunktion vara installerad och ansluten.
Du kan visa information som enhetsspänning och navigeringsinformation på ekolodsskärmarna. Navigationsinformationen
inkluderar alltid GPS-fart och GPS-KÖG, och inkluderar information om bäring och kursavvikelse när du navigerar.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Nummervisning.
6. Välj ett alternativ för varje datatyp.
Om du väljer Auto och givaren har funktionen visar plottern datauppgifterna på ekolodsskärmen.
1.
2.
3.
4.
Konfigurera utseendet för svävande mål
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Du kan ställa in hur ekolodet tolkar svävande mål.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Utseende > Fisksymboler.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolodsinformation i bakgrunden.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolods- och djupinformation i bakgrunden.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med djupinformation.
Visa och konfigurera Whiteline
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Du kan framhäva den starkaste signalen från botten för att definiera signalens hårdhet och mjukhet.
1. Välj Ekolod > Ekolodsinställning > Utseende > Whiteline på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hög för att aktivera whiteline med den mest känsliga inställningen. Nästan alla starka ekon markeras med vitt.
• Välj Medium för att aktivera whiteline med många starka ekon markerade med vitt.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
93
Ekolod
•
Välj Låg för att aktivera whiteline med den minst känsliga inställningen. Bara de starkaste ekona markeras med
vitt.
Framhäva framkanten
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan framhäva den starkaste signalen från botten för att hjälpa dig definiera signalens hårdhet och mjukhet.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Utseende > Framkant > Av.
Ställa in färgpaletten
Du kan ställa in färgpaletten för alla ekolodsskärmar.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny.
Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer.
5. Välj Utseende > Färgpalett.
6. Välj ett alternativ.
1.
2.
3.
4.
Ställa in färgmättnaden
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan ställa in färgmättnaden för att öka eller minska ekolodsskärmens visuella intensitet.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mer > Utseende > Färgmättnad.
Välj ett alternativ.
Ekolodslarm
Ställa in larm för grunt vatten och djupt vatten
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Ekolod.
2. Välj Grunt vatten > På för att ställa in ett larm som ljuder när djupet är mindre än det angivna värdet.
3. Ange djupet som utlöser larmet för grunt vatten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Djupt vatten > På för att ställa in ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet.
6. Ange djupet som utlöser larmet för djupt vatten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
Ställa in larmet för vattentemperatur
Du kan ställa in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller under den
angivna temperaturen.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Vattentemperatur > På på skärmen Hem.
2. Ange en vattentemperatur:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
94
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Ekolod
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Ställa in fisklarm
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när plottern upptäcker ett svävande mål motsvarande angiven storlek.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj
för att avge ett larm för fiskar av alla storlekar.
• Välj
för att avge ett larm bara för medelstora och stora fiskar.
• Välj
för att avge ett larm bara för stora fiskar.
Ställa in konturfisklarmet
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan ställa in att ett larm ska ljuda när plottern upptäcker ett svävande mål inom angiven djupräckvidd och färgintervall.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk > Kontur på skärmen Hem.
2. Välj Övre.
3. Ange ett avstånd längst uppifrån för att visa ett larm för föremål nära ytan:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Botten.
6. Ange ett avstånd till botten där ett larm ska ljuda för föremål nära vattnets botten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
8. Välj Intensitet.
9. Välj en färg och välj sedan Tillbaka.
Ställa in bottenfisklarmet
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan ställa in att ett larm ska ljuda när plottern upptäcker ett svävande mål inom angiven räckvidd från botten och
angivet färgintervall.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk > Botten på skärmen Hem.
2. Välj Steg.
3. Ange ett avstånd till botten där ett larm ska ljuda för föremål nära vattnets botten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Intensitet.
6. Välj en färg och välj sedan Tillbaka.
Konfigurera givare
Ställa in kölkompensation
Kölkompensationen kompenserar för ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för
från givarens plats. Ange ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för att kompensera för en
stor båt som går djupt.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
95
Ekolod
1. Mät kölkompensationen baserat på givarens plats:
Givare vid vattenytan
• Om givaren är installerad vid vattenytan mäter du
Ett positivt (+) värde visar
avståndet från givarens plats till båtens köl. Ange
djupet vid kölens nederdel.
värdet i steg 3 som ett positivt tal.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel
mäter du avståndet från givaren till vattenytan.
Ange värdet i steg 3 som ett negativt tal.
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min
båt > Kölkompensation.
Givare vid kölens
nederdel
3. Ange kölkompensationen som du mätte i steg 1:
Ett negativt (-) värde visar
• För GPSMAP 6000-serien använder du
djupet från ytan.
navigeringsknappen eller den numeriska
Kölkompensation
knappsatsen för att ange avståndet som du
mätte i steg 1. Se till att du anger ett positivt eller
negativt tal baserat på givarens plats.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen på skärmen för att ange avståndet som du mätte i steg 1. Se till
att du anger ett positivt eller negativt tal baserat på givarens plats.
4. Välj Klar.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Du måste ha en vattentemperaturgivare eller en givare med temperaturfunktion.
Temperaturkompensationen kompenserar för temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1. Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
2. Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare eller termometer som du vet mäter rätt.
3. Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5 som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är. Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är
ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare än den faktiskt är.
4. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min båt > Temp.kompensation.
5. Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
temperaturkompensationen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen på skärmen för att ange temperaturkompensationen.
6. Välj Klar.
Ändra givarinställningarna
Obs! De här funktionerna är endast tillgängliga på GSD 24 och GSD 26.
1.
2.
3.
4.
96
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mer > Installation.
Välj ett eller flera alternativ:
• Välj Sändhastighet för att reducera själv-interferens. Du kan öka sändhastigheten för att snabba upp
bildhastigheten, men detta kan även skapa själv-interferens.
• Välj Sändeffekt för att minska givarringningar nära ytan. Sänk sändeffekten för att minska ringningarna.
• Välj Filterbredd för att definiera föremålets kanter. Ett kortare filter definierar föremålens kanter. Längre filter
skapar mjukare kanter på föremålen men kan minska brus.
• Välj Givardiagnostik för att visa detaljer för givaren.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Plotter och VHF-radiofunktioner
Följande tabell anger de funktioner som är tillgängliga när du ansluter plottern till en VHF-radio över ett NMEA
0183-nätverk eller ett NMEA 2000-nätverk.
Funktioner
NMEA 0183
VHF-radio
X
Plottern kan överföra din GPS-position till
radion. Om radion har funktioner för det,
överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
Plottern kan ta emot DSC-anrop och
X
positionsinformation från radion (sidan 98).
Plottern kan spåra positionerna för farkoster
X
som sänder ut positionsrapporter (sidan 98).
Med plottern kan du snabbt ställa in och skicka
individuella rutinanropsdetaljer till din Garmin
VHF-radio (sidan 100).
När du initierar ett man överbord-nödanrop från
radion, visar plottern man överbord-skärmen
och uppmanar dig att navigera till man
överbord-platsen (sidan 98).
När du initierar ett man överbord-nödanrop från
plottern, visar radion sidan Nödanrop för att
initiera ett man överbord-nödanrop (sidan 98).
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin NMEA
0183 VHF-radio
X
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aktivera DSC
Välj Konfigurering > Andra farkoster > DSC på skärmen Hem.
Om DSC-listan
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla
upp till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt
ersätter det första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Plottern måste vara ansluten till en VHF-radio som hanterar DSC för att du ska kunna visa DSC-listan.
Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
97
DSC (Digital Selective Calling)
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till en DSC-kontakt från plottern (sidan 100).
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Information > DSC-lista > Lägg till kontakt på skärmen Hem.
Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
Välj Klar.
Ange farkostens namn.
Välj Klar.
Inkommande nödanrop
Om din Garmin-plotter och VHF-radio är anslutna via NMEA 0183 eller NMEA 2000, varnar plottern dig när VHFradion tar emot ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation skickades tillsammans med nödanropet, registreras den
informationen och blir tillgänglig med anropet.
Symbolen
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på navigationssjökortet för den
tidpunkt då DSC-nödanropet skickades.
Visa rapport över DSC-nödanrop
Se ”Visa en positionsrapport” (sidan 99).
Anropa ett fartyg i nöd
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop” (sidan 100).
Navigera till ett fartyg i nöd
Symbolen
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på sjökortet när ett DSC-nödanrop
skickas.
Se ”Navigera till en spårad farkost” (sidan 99).
Skapa en waypoint vid positionen för ett fartyg i nöd
Se ”Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost” (sidan 99).
Redigera information i en DSC-anropsrapport
Se ”Redigera information i en positionsrapport” (sidan 99).
Ta bort en DSC-anropsrapport
Se ”Ta bort en positionsrapport” (sidan 99).
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio
När din Garmin-plotter är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio och du initierar ett man överbord DSCnödanrop från radion, visar Garmin-plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att navigera till man överbordpunkten. Om du har ett Garmin-autopilotsystem anslutet till nätverket, uppmanar plottern dig att påbörja en Williamsonssväng till man överbord-punkten.
Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte längre skärmen som uppmanar dig att aktivera navigeringen
till man överbord-platsen.
Man överbord-nödanrop initierade från plottern
När Garmin-plottern är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio och du aktiverar navigation till en man
överbord-plats, visar radion sidan Nödanrop där du snabbt kan initiera ett man överbord-nödanrop.
På radion håller du ned knappen DISTRESS (nödanrop) i minst tre sekunder för att skicka nödanropet.
Information om hur du gör nödanrop från radion finns i användarhandboken för Garmin VHF Radio. Du kan markera
en MÖB-plats och navigera till den (sidan 33).
Positionsspårning
När du ansluter Garmin-plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan du spåra farkoster som skickar positionsrappor­
ter. Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, förutsatt att farkosten skickar rätt PGN-data (PGN 129808;
DSC-anropsinformation).
98
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
DSC (Digital Selective Calling)
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan (sidan 97).
Visa en positionsrapport
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska.
4. Välj Nästa sida eller Föregående sida om du vill växla mellan detaljer för positionsrapporten och ett navigationssjö­
kort som markerar platsen.
Anropa en spårad farkost
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop” (sidan 100).
Navigera till en spårad farkost
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska > Navigera till.
4. Välj Gå till eller Rutt till (sidan 31).
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska > Nästa sida > Skapa waypoint.
Redigera information i en positionsrapport
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska > Redigera.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. Ange farkostens namn. Välj Klar.
• Välj Symbol och välj en ny symbol. Välj Klar.
• Välj Kommentar. Ange kommentaren. Välj Klar.
• Välj Spår > Visa när du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar farkostens position.
• Välj Spårlinje. Välj en färg för spårlinjen.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska > Rensa rapport.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
99
DSC (Digital Selective Calling)
Farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade farkoster på navigationssjökortet, fiskekortet och 3D-vyn Mariner’s Eye samt på den
överlagrade radarbilden. Som standard visas en svart punkt ➊ för varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost,
och en blå flaggsymbol ➋ anger farkostens senast rapporterade position. En svart linje ➌ som anger farkostens färdväg
visas också.
Du måste aktivera inställningen DSC-spår för att kunna visa spår för spårade farkoster (sidan 100).
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda
karta stöder fiskekort.
➋
➊
➌
Farkostspår på navigationssjökortet
Visa och ange varaktighet för spår för alla spårade farkoster
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision-datakort eller ett BlueChart g2-datakort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > DSC > DSC-spår.
Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på sjökortet eller i 3D-vyn.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
Individuella rutinanrop
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns gränssnitt
och ställa in ett individuellt rutinanrop. När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern, kan du välja vilken DSCkanal som du vill kommunicera på (sidan 100). Radion sänder denna begäran med ditt anrop.
Välja en DSC-kanal
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som är tillgängliga i alla frekvensband: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17,
67, 68, 69, 71, 72, 73 och 77. Standardkanalen är 72. Om du väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1.
2.
3.
4.
Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
Välj en farkost eller en station att anropa.
Välj Granska > Anrop med radio > Kanal.
Välj en kanal.
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett
anrop från en plotter.
100
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Bilaga
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj en farkost eller en station att anropa.
3. Välj Granska > Anrop med radio > Skicka.
Plottern skickar information om anropet till radion.
4. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns gränssnitt
och ställa in ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt. Innan du påbörjar anropet, kan du välja en annan DSC-kanal än
standardkanalen 72 (sidan 100).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 4000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett AIS-objekt
• För GPSMAP 5000-serien pekar du på ett AIS-objekt .
4. Välj AIS-fartyg > Anrop med radio > Skicka.
Plottern skickar information om anropet till radion.
5. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
.
101
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Specifikation
Storlek
Vikt
Skärm
Hölje
Enheter
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
Mått
7" H × 11,2" B × 4.2" D (176,9 × 284,4 × 106 mm)
8,9" H × 13,4" B × 4.13" D (226,9 × 340,4 × 105,1 mm)
9,5" H × 14,8" B × 4.13" D (240,5 × 375 × 105,1 mm)
6,8" H × 10,1" B × 4.17" D (173,5 × 256 × 105,9 mm)
9,47" H × 13" B × 4.7" D (240,5 × 330 × 119,2 mm)
GPSMAP 5015, 5215
11,65" H × 15,55" B × 5.66" D (295,8 × 394,9 × 143,8 mm)
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Alla modeller
2,7 kg (6 lb.)
3,5 kg (8 lb.)
4,5 kg (10 lb.)
2,7 kg (6 lb.)
4,3 kg (9 lb.)
5,4 kg (12 lb.)
5,17" H × 6,85" B (131,4 × 174 mm)
6,35" H × 8,43" B (161,4 × 214,2 mm)
7,3" H × 9,7" B (184,3 × 245,8 mm)
5" H × 6,73" B (128,2 × 170,9 mm)
7,11" H × 9,3" B (180,49 × 235,97 mm)
8,98" H × 11,97" B (228,1 × 304,1 mm)
Helt tätad, stöttålig plast- och aluminiumlegering, vattentät enligt
IEC 60529 IPX-7
-15 °C till 55 °C (5°F till 131°F)
Temperaturområde Alla modeller
Mätområde
Säkert avstånd till GPSMAP 4008, 4208,
31,5 tum (31 1/2 tum)
kompass
5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210
39,4 tum (39 3/8 tum)
GPSMAP 4012, 4212,
39,4 tum (1 m)
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
15,8 tum (40 cm)
– Lampor på produktens insida innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kastas bort enligt gällande lagar.
Hg Mer information finns på: www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Ström
Specifikation
Källa
Användning
Säkring
NMEA 2000 LEN-nummer
(Load Equivalency Number)
NMEA 2000-förbrukning
102
Enheter
Alla modeller
GPSMAP 4008, 4208, 5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210, 4012, 4212, 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Alla modeller
Alla modeller
Mått
10–35 V likström
Max 35 W. vid 10 V likström
Max 40 W vid 10 V likström
Max 60 W vid 10 V likström
7,5 A, 42 V snabb respons
2
Alla modeller
Max 75 mA
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Bilaga
Kalibrera GPSMAP 5000-seriens pekskärm
Pekskärmen på GPSMAP 5000-seriens plotter behöver normalt inte kalibreras. Om knapparna däremot inte verkar reagera
på rätt sätt, kan du använda följande tillvägagångssätt för att kalibrera skärmen.
1. När plottern är avstängd trycker du på strömknappen.
Varningsskärmen visas.
2. Tryck var som helst på den svarta delen av skärmen i cirka 15 sekunder tills kalibreringsskärmen visas.
3. Följ instruktionerna på skärmen tills ett meddelande om att kalibreringen är klar visas.
4. Tryck på OK.
Skärmbilder
Obs! Om du vill ta skärmbilder med GPSMAP 5008, 5208, 5012, 5212, 5015 eller 5215 måste du använda Garmin RF
Wireless Remote Control.
Du kan ta en skärmbild av en skärm på plottern som en bitmappfil (.BMP) och överföra den till datorn.
Ta skärmbilder
1.
2.
3.
4.
Sätt in ett minneskort på datakortplatsen på plotterns framsida.
Välj Konfigurering > System > Summer/bild > Registrering av skärmbild > På.
Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
Ta en skärmbild:
• För GPSMAP 4000-serien trycker du på knappen HOME och håller den intryckt i minst sex sekunder.
• För GPSMAP 5000-serien trycker du på knappen HOME på Garmin RF Wireless Remote Control och håller
den intryckt i minst sex sekunder.
Fönstret Tagen skärmbild visas.
5. Välj OK.
Kopiera skärmbilder till en dator
1. Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en datakortläsare som är ansluten till en dator.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• I Windows®, klicka på Start > Den här datorn > Secure Digital storage device > Garmin > scrn.
• I Apple OS X, öppna ikonen för minneskort på skrivbordet och öppna sedan Garmin > scrn.
3. Kopiera en .BMP-fil från kortet och klistra in den på valfri plats på datorn.
Visa GPS-satellitpositioner
Du kan visa GPS-satelliters relativa position på himlen.
Välj Konfigurering > System > GPS på skärmen Hem.
Systeminformation
Visa systeminformation
Se ”Visa systeminformation” (sidan 3).
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Systeminformation > Händelselogg.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
103
Bilaga
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett felsökningsverktyg. En representant för Garmins
produktsupport kan be dig använda den här informationen för att hämta data om det marina nätverket.
1. Sätt in ett minneskort på datakortplatsen på plottern.
2. Välj Konfigurering > System > Systeminformation > Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3. Ta bort minneskortet.
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har angett.
1. Välj Konfigurering > System > Systeminformation > Fabriksinställning > Återställ på skärmen Hem.
2. Välj Ja.
Kommunikation med trådlösa enheter
Ansluta en trådlös enhet
Du kan tillåta att en trådlös enhet, som en fjärrkontroll eller en optisk mus, kommunicerar med plottern.
Välj Konfigurering > Kommunikation > Trådlös enhet > Nya anslutningar > Ja på skärmen Hem.
Koppla från en trådlös enhet
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Trådlös enhet på skärmen Hem.
2. Välj en trådlös enhet.
3. Välj Koppla bort.
Marint nätverk från Garmin
Med ett marint nätverk från Garmin kan du snabbt och enkelt dela data från Garmin-kringutrustning med Garmin-plottrar.
Du kan ansluta en GPSMAP 4000/5000-plotter till ett marint nätverk från Garmin för att ta emot data från och dela data
med andra enheter och plottrar som är kompatibla med ett marint nätverk.
Överföra data över marint nätverk från Garmin
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 60).
Konfigurera nätverksanslutna enheter
Se ”Konfiguration av nätverksansluten enhet” (sidan 62).
NMEA 0183 och NMEA 2000
En plotter i GPSMAP 4000/5000-serien kan hantera data både från NMEA 0183-kompatibla enheter och från vissa NMEA
2000-enheter som anslutits till ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten.
NMEA 0183
NMEA 0183-datakabeln som medföljer varje plotter i GPSMAP 4000/5000-serien uppfyller NMEA 0183-normen, som
används för att ansluta olika NMEA 0183-kompatibla enheter som exempelvis VHF-radio, NMEA-instrument, autopilot,
vindgivare och kompassgivare.
En GPSMAP 4000/5000-plotter kan ta emot data från fyra NMEA 0183-kompatibla enheter och skicka GPS-data till sex
NMEA 0183-kompatibla enheter.
Information om hur du ansluter GPSMAP 4000/5000-plottern till NMEA 0183-kompatibla enheter (tillval) finns
i GPSMAP 4000/5000-serien – Installationsinstruktioner.
104
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Bilaga
Godkända NMEA 0183-satser
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE och Garmin, PGRME, PGRMM och PGRMZ.
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183-ekolodsdata med stöd för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, fart och riktning).
Konfigurera NMEA 0183-utsatser
Du kan konfigurera plotterns tolkning av NMEA 0183-utsatser.
1.
2.
3.
4.
Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Utdatasats på skärmen Hem.
Välj en inställning: Ekolod, Rutt, System eller Garmin.
Välj en eller flera NMEA 0183-utsatser.
Upprepa steg 2 och 3 för att konfigurera ytterligare inställningar.
Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port
Du kan konfigurera indata-/utdataformat som ska användas för varje port när du ansluter plottern till externa NMEAenheter, en dator eller andra Garmin-enheter.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Porttyper på skärmen Hem.
2. Välj en indata- eller utdataport.
3. Välj ett indata-/utdataformat:
• Välj NMEA standard som stöd för in- och utdata för vanliga NMEA 0183-data, DSC och ekolods-NMEA-indata
för DPT-, MTW- och VHW-satser.
• Välj NMEA, högfart som stöd för in- och utdata av vanliga 0183-data för de flesta AIS-mottagare.
• Välj Garmin som stöd för in- och utdata av Garmins data vid kommunikation med Garmins programvara.
4. Upprepa steg 3 om du vill konfigurera ytterligare indata-/utdataportar.
Ställa in decimalnoggrannhet för utdata för NMEA 0183-position
Du kan justera antalet siffror till höger om decimalpunkten för överföring av utdata för NMEA 0183-position.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Positions-på skärmen
Hem.
2. Välj Två siffror, Tre siffror eller Fyra siffror.
Ställa in decimalnoggrannhet för utdata för NMEA 0183-XTE (avvikelse från utlagd kurs)
Du kan justera antalet siffror till höger om decimalpunkten för överföring av utdata för NMEA 0183-XTE.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > XTE-noggrannhet på skärmen Hem.
2. Välj Två siffror eller Tre siffror.
Konfigurera waypoint-identifiering
Du kan konfigurera hur plottern tillhandahåller waypoint-ID.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Waypoint-ID.
2. Välj Namn eller Siffror.
Återställa NMEA 0183-kommunikation till standardinställningarna
Du kan återställa NMEA 0183-inställningar till standardvärdena.
Välj Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Standardinställningar > OK på skärmen Hem.
Visa diagnostikinformation för NMEA 0183
Skärmen Diagnostik för NMEA 0183 är ett felsökningsverktyg som används av installatörer för att bekräfta att NMEA
0183-data skickas över systemet.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Diagnostik.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
105
Bilaga
NMEA 2000
Plottrar i GPSMAP 4000/5000-serien är NMEA 2000-certifierade och kan ta emot data från ett NMEA 2000-nätverk som
installerats på båten för att visa specifik information, som djup, fart, vattentemperatur, vindhastighet och riktning samt
motordata.
Du kan också namnge motorer och tankar så att du lättare kan hitta dem på båten.
Information om hur du ansluter en plotter i GPSMAP 4000/5000-serien till ett befintligt NMEA 2000-nätverk och en lista
med kompatibla NMEA 2000 PGN-nummer finns i GPSMAP 4000/5000-serien – Installationsinstruktioner.
Visa en lista med NMEA 2000-nätverksenheter
Du kan visa de enheter som är anslutna till NMEA 2000-nätverket.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 2000 > Enhetslista på skärmen Hem.
2. Välj en enhet så visas en lista med alternativ.
Märka motor med siffror
På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter >
Byt motoretiketter > Använd siffror.
Märka motor med namn
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter >
Byt motoretiketter > Välj namn.
2. Välj motor som du vill namnge.
3. Välj motorns placering: Babord (B), Center (C), Styrbord (S), För (F), eller Akter (A).
4. Välj den etikett som du vill använda för motorn.
5. Upprepa steg 2 t.o.m. 4 för att märka ytterligare motorer om sådana finns, och välj sedan Klar.
Märka tank med siffror
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter >
Byt tanketiketter.
2. Välj den typ av tank som du vill märka.
3. Välj Använd siffror.
Märka tank med namn
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter >
Byt tanketiketter.
2. Välj den typ av tank som du vill märka.
3. Välj Välj namn.
4. Välj en tank.
5. Välj tankens placering: Babord (B), Center (C), Styrbord (S), För (F), eller Akter (A).
6. Välj den etikett som du vill använda för tanken.
7. Upprepa steg 4 t.o.m. 6 för att märka ytterligare tankar om sådana finns, och välj sedan Klar.
Välja en standarddatakälla
Om mer än en datakälla finns tillgänglig kan du välja vilken datakälla du vill använda.
1.
2.
3.
4.
106
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Standardkällor.
Select a type of data.
Select Change Source.
Välj en datakälla.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Bilaga
Överföra NMEA 0183-data över ett NMEA 2000-nätverk
Du kan slå på, konfigurera eller stänga av utgångsbryggning. Utgångsbryggning inträffar när en plotter tar mottagna
NMEA 0183-data från en källa, formaterar dem till NMEA 2000-data och skickar dem över NMEA 2000-bussen.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 2000 > Utgångsbryggning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att aktivera utgångsbryggning från plottern.
• Välj Auto om du vill tillåta att plottrarna på NMEA 2000-nätverket förhandlar med varandra för att fastställa
vilken plotter som ska utföra funktionen. Bara en plotter åt gången i NMEA 2000-nätverket kan brygga NMEA
0183-data över NMEA 2000-bussen.
Alla enheter i GPSMAP 4000-serien och 5000-serien är NMEA 2000-certifierade.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag.
1. Gå till my.garmin.com.
2. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
•
•
•
Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information
om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Försäkran om överensstämmelse
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter
i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse i sin helhet finns på
www8.garmin.com/compliance.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA PLOTTERN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som
är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och
de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat
sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.
Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
107
Index
Index
A
AIS
hot 18, 69
radar 70
spårning 15, 98
aktiva spår
följa 38
rensa 38
spara 37
andra farkoster
AIS 58, 69
MARPA 58, 69
projekterad kurs 58, 70, 84
spår 58, 70, 84, 97
animerade strömmar, tidvatten 9, 26
ankomstlarm 59
ankringslarm 59
antenn
rotationshastighet 83
storlek 83
återställa 101
Automatisk vägledning
avstånd till kustlinje 53
BlueChart g2 Vision 26
linje 53
navigering 6
autopilot 38
avståndsringar 19, 82
avstånd till kustlinje 53
B
baksida 1
baskarteversion 3
belysning 2
BlueChart g2 Vision
datakort 21
Fish Eye 3D 23
flygfoton 13
kortgränser 13
Mariner’s Eye 3D 22
POI 26
sjökortssymboler 6
bränslekapacitet 59
bränslemätare
bränsleekonomi 49
kombinationsskärmen 29
konfigurera 47
statuslarm 47
synkronisera med bränsle 49
visa 49
bränsle ombord 60
brusavvisning 75
D
data
kopiera 60
säkerhetskopiering 62
datahantering 60
108
datakort 3
BlueChart g2 Vision 21
delad frekvensvy 89
delad zoomvy 88
destinationer 31
navigationssjökort 31
navigera till 39
välja 31
Vart? 31
diagram
atmosfäriskt tryck 46
djup 46
konfigurera 45
lufttemperatur 46
miljödata 44
vattentemperatur 46
vindhastighet 45
vindvinkel 46
Digital Selective Calling
kanaler 98
kontakter 95
slå på 95
djupskugga 12
djupvattenlarm 93
Dubbelt mätområdesläge 66
E
EBL
mäta 71
visa 70
ekolod
bildhastighet 90
djupkurva 91
djupskala 92
färgpalett 92
frekvenser 92
känslighet 92
kon 24
konturlinje 92
larm 93
nummervisning 91
realtid 91
svävande mål 91
utseende 90
ytstörningar 90
enhetens ID-nummer 3
enhetsspänningslarm 60
F
fabriksinställningar 2, 101
färgläge 3
färg på faror 22
färgpalett
ekolod 92
radar 82
farkostspår
varaktighet 97
visa 97
farledsbredd 20
farligt djup 12
fartdata 45, 52
Fish Eye 3D
ekolodskon 24
inforutor 56
objektinformation 8, 9
spår 24
svävande mål 24
fiskekort
AIS 18
inforutor 56
kartriktning 10
kompassros 14
MARPA 18
minikort 7
navigering 6
objektinformation 8, 9
Överlagrad radarbild 21, 74
panorering 6
riktningslinje 11
satellitbilder 11, 25
sjömärken 13, 24
strömmar 9
tidvattenstationer 9
världskarta 11
zoomdetalj 11
fisklarm 93
flygfoton 21, 26
foton 26
fotopunkter 13, 86
framsida 1
FTC 75, 78, 79
fyrsektorer 13
G
Gå till 31, 39
geografisk norr 54
GPS
noggrannhetslarm 60
prestanda 99
signaler 2
grunt vatten-larm 93
H
Hamnläge 65
händelselogg 83
helskärmsbild 87
hemskärm 4
I
IALA-symboler 13, 85
ID-nummer 3
inforuta för bränsle 57, 81
inforuta för fiske 57, 81
inforuta för segling 57, 81
inforutor
bränsle 57, 81
fiske 57, 81
kompasstejp 58, 82
navigation 56, 80
navigering 56
radar 80
segla 57, 81
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Index
inställningar
AIS 16
ankomst 59
ankringslarm 59
antennstorlek 83
automatisk start 52
Automatisk vägledning 53
avståndsringar 19, 82
avstånd till kustlinje 53
båtens för 83
belysning 2
bildhastighet 90
bränslekapacitet 59
detalj 11, 85
detaljer 17, 70, 84
distansenheter 55
djupenheter 55
djupkurva 91
djupsiffror 12, 85
djupt vatten 93
DSC 95
ekolodskon 24
enhetsspänning 60
färgläge 2
färg på faror 22
färgpalett 82, 92
farledsbredd 20
fartenheter 55
fartkällor 45, 52
fisklarm 93
fisksymboler 24, 91
format 22
foton 25
fotopunkter 13, 86
frekvens 92
FTC 78
fyrsektorer 13, 86
gir för övergång 52
GPS 100
GPS-noggrannhet 60
grunt vatten 93
höjdenheter 55
inforuta för bränsle 57, 81
inforuta för fiske 57, 81
inforuta för segling 57, 81
inforutor 56
intervall 38
kalibrera fart genom vatten 59
känslighet 75, 92
kartreferenssystem 54
klocka 60
kölkompensation 93
kollisionslarm 18, 69
kompassros 14
kompasstejp 81
kompasstejp, inforuta för 58
konturlinje 92
kortgränser 13, 86
kurs 54
land-POI 13, 86
marint nätverk 62
maxfart radar 82
minikort 7, 85
navigationsinforuta 56, 80
navigeringsinforuta 56, 80
nav.linjer 82
NMEA 0183-inställning 102
NMEA 2000-enhetslista 103
NMEA 2000-inställning 103
no-xmit-zon 83
nummervisning 91
område 92
porttyper 102
positionsformat 54
pos. noggrannhet 102
proj. kurs 17, 70, 84
realtid 91
registrering av skärmbild 100
registreringsläge 38
regneko 78
riktning 10, 82
riktningslinje 11, 82, 85
ringar 82
rotationshastighet 83
ruttetiketter 52
säkerhetsskugga 12
säker höjd 53
säkert djup 23, 53
servicepunkter 13
simulator 51
sjöeko 77
sjökortstyp 74
sjömärkesstorlek 85
sjömärkestyp 85
sommartid 55
spårfärg 37
standardkällor 103
störning 80
summer 52
symboler 13
systemenheter 55
systeminformation 101
temperaturenheter 55
temperaturkompensation 94
tid 55
tidsformat 55
tidszon 55
tidvatten/strömmar 25
totalt bränsle ombord 60
trådlösa enheter 101
tryckenheter 55
ur kurs 60
utdatasatser 102
utgångsbryggning 104
världskarta 11
vattentemp 93
vilotid 67
visa 24
visa VRM/EBL 70
visningsområde 17, 70, 84
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
volymenheter 55
waypoint-ID 103
ytradar 20
ytstörningar 90
zooma 87
Instruktioner till 32, 39
instrumentdata
kombinationer 29
växling 29
K
känslighet
ekolod 92
radar 75
radartyp 75
sidlober 77
standardinställning 75
stora objekt 76
klocklarm 60
knappar
mjuk iii, 1
område 1, 5, 19
kölkompensation 93
kollisionslarm 15, 18, 69
kombinationer
anpassa 27
datafält 28
fokusskärm 29
funktioner 27
instrumentdata 29
layout 27
välja 27
kombinationsdatafält
lägga till 28
redigera 29
ta bort 28
kompassros 14
kompasstejp, inforuta för 58, 82
kompensation
båtens för 83
köl 93
vattentemperatur 94
kompensation för förstäven 83
koordinatsystem 54
kurs 82
kursavvikelselarm 60
kurser 31
kursreferens 54
L
lägg till gir 34
landbaserade POI 13, 86
larm
ankomst 59
ankringslarm 59
djupt vatten 93
ekolod 93
enhetsspänning 60
fisk 93
GPS-noggrannhet 60
grunt vatten 93
109
Index
klocka 60
kollision 15, 18, 69
navigering 59
system 60
totalt bränsle ombord 60
ur kurs 60
vattentemperatur 93
larm för tot. bränsle omb. 60
lodade djup 12, 85
M
magnetisk kurs 10, 82
magnetisk variation 54
man överbord 4, 33
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
avståndsringar 19
färg på faror 22
farledsbredd 20
inforutor 56
MARPA 18
objektinformation 8, 9
säkert djup 23
satellitbilder 22
ytradar 20
marin service 13, 31, 39
Marint nätverk från Garmin 62
MARPA
hot 18, 69
märkt objekt 69
spårning 68
Vaktpostläge 66
mätare
analog 48
bränsle 49
digital 48
gränser 47
max 47
motor 47
statuslarm 47
tripp 49
typ 48
måttenhet 55
minikort 7, 85
minneskort 3, 61
motormätare 47
kombinationsskärmen 29
konfigurera 47
statuslarm 47
växla mellan skärmar 47
N
navigationsinforuta 56
Navigationsläge 64
navigationslarm 59
navigationslinjer 82
navigationssjökort
AIS 18
djupskugga 12
farkostspår 97
farligt djup 12
110
flygfoton 26
fotopunkter 13
fyrsektorer 13
inforutor 56
kompassros 14
kortgränser 13
landbaserade POI 13
marina servicepunkter 13
MARPA 18
objektinformation 8, 9
Överlagrad radarbild 21, 74
panorering 6
riktning 10
riktningslinje 11
satellitbilder 11
sjömärkessymboler 13
världskarta 11
zooma 5
zoomdetalj 11
navigeringsinforuta 56, 80
NMEA 0183 102
NMEA 2000 103
NOAA-symboler 13, 85
nödanrop 96
nominellt max 47
nominellt min 47
nordlig kurs 10, 82
no-xmit-zon 83
numerisk knappsats 1
O
objektinformation 8, 9
Offshoreläge 65
Överlagrad radarbild
sjökort 21, 73, 74
spår 84
visa 73
waypoints 84
zooma 73
P
panorering
minikort 7, 85
sjökort 6
PC-data 50
pekskärm 100
Perspektiv 3D
AIS 18
avståndsringar 19
farledsbredd 20
inforutor 56
MARPA 18
objektinformation 8, 9
ytradar 20
POI-data 13, 21, 26, 86
positionsformat 54
positionsrapport 96
positionsspårning 96
produktregistrering 105
programknappar iii
programvaruversion 3
R
räckviddsknappar 5
radar
AIS 70
antennrotationshastighet 83
antennstorlek 83
avståndsringar 82
brusavvisning 75
Dubbelt mätområdesläge 66
färgpalett 82
FTC (fast time constant) 78, 79
Hamnläge 65
känslighet 75
kompensation för förstäven 83
navigationsläge 64
navigationslinjer 82
no-xmit-zon 83
Offshoreläge 65
område 63, 74
optimera visningen 74
överlagringsskärm 73
radarklotter 75
riktning 82
riktningslinje 82
sända 63
synfält 82
tidsbegränsad sändning 66
typer 64, 75
Vaktpostläge 66
visningslägen 64
zoomskala 63
radarklotter
FTC 75, 78, 79
radartyp 75
regn 75, 78, 79
sjö 75, 77, 78
standardinställningar 75
störning 75
regneko 75, 78
riktningslinje 11, 82, 85
rutter
etikettstyp 52
girar 34, 35, 52
kopiera 61
navigera 34, 40, 72
navigera bakåt 41, 72
navigera framåt 41, 72
navigera parallellt med 41, 72
nuvarande position 34
passera waypoint 36
radar 72
radera 36
redigera 36
skapa 34, 35
Vart? 31
visa lista med 36
waypoints 35
Rutt till 31, 39
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
Index
S
säkerhetszon 67
säker höjd 53
säkert djup 23, 53
säker zon, kollisionslarm för 18, 69
sänd radar 63
Sann vind 57, 81
satellitbilder 21, 22, 25
satellitsignaler 2
SD-kortplats 1, 3
SD-kort (secure digital) 3
sidlobsstörningar 77
simulatorläge 51
sjöeko 75, 78
sjökort
detaljer 13
fiske 21
gränser 13
navigering 5
symboler 6, 13, 85
sjömärken 13, 24, 85
skala max 47
skala min 47
skenbar vind 57, 81
sommartid 55
spår
aktiv 37
ändra/ta bort 24
kopiera 61
lista 37
navigera 41
Överlagrad radarbild 84
radera 38
redigera 37
spara 37
spara som rutt 37
spela in 38
Vart? 31
visa 37
spårlogg
intervall 38
minne 38
spårning 68
specifikationer 99
språk 2, 52
standarddatakälla 103
stora objekt, störningar från 76
störning 75, 80
strömknapp 1
strömstationer
indikatorer 9, 26
närliggande 43
rapporter 43
svävande mål 24, 91
symboler 6, 13, 85
systeminformation 101
T
temperaturlogg 89
tid
bildskärm 55
format 55
zon 55
tidsbegränsad sändning 66
tidvattenstationer
indikatorer 9, 26
närliggande 42
trippmätare 49
V
vaktpostläge
MARPA 66
säkerhetszon 67
tidsbegränsad sändning 66
Vart? 39
vatten
fart 59
vattentemperaturkompensation 94
vattentemperaturlarm 93
VHF-radio
anropa ett AIS-objekt 98
DSC-kanal 98
individuella rutinanrop 98
nödanrop 96
video
källa 50
konfigurera 50
visa 50
vindhastighetsdiagram 45
vindriktningsdiagram 46
vind-VMG 58
VRM
justera 71
mäta 71
visa 70
W
waypoints
ekolod 90
etiketter 84
flytta 33
kopiera 61
lista med 33
man överbord 33
navigera till 40
nuvarande position 32
passera i rutt 36
radar 72
radera 33
redigera 33
skapa 8, 72, 90
spårad farkost 97
Vart? 31
waypoint-VMG 58
Y
ytradar 20
Z
zooma 5, 19, 26, 85, 87
zoomskala 63
Användarhandbok för GPSMAP® 4000/5000-serien
111
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2011
Artikelnummer 190-01077-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising