Garmin | GPSMAP 420/420s | Installation guide | Garmin GPSMAP 420/420s Installationsvejledning

Garmin GPSMAP 420/420s Installationsvejledning
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
Din plotter i GPSMAP 400/500-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj
og monteringsudstyr. Dette er anført under hver sektion. Hvis du har problemer med at installere plotteren, skal du søge hjælp hos en
fagmand eller kontakte Garmins produktsupport.
Før du installerer plotteren i GPSMAP 400- eller 500-serien, skal du kontrollere, at pakken indeholder de elementer, der er vist på æsken.
Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Advarsel: Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
bemærk: Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af bore- eller skæreoverfladen.
Sådan installerer og bruger du din plotter:
1. Vælg et monteringssted (side 2).
2. Monter plotteren (side 2).
3. Installer transduceren, hvis det er relevant ( side 3).
4. Monter ledningsnettet (side 6).
5. Tilslut plotteren til et NMEA 2000-netværk (valgfrit, hvis relevant) (side 8).
6. Tilslut kablerne til plotteren (side 9).
7. Test installationen (side 9).
Funktionstabel for plottere
Plotterne i GPSMAP 400/500-serien har forskellig funktionalitet, afhængigt af modelnummeret. Brug denne tabel til at finde funktionssættet og
installationskravene for din plotter.
Marts 2012
Plotter
NMEA 2000
NMEA 0183
Garmin CANet
Ekkolod
GPSMAP 420/430/430x/440/440x/450
Nej
Ja
Ja
kun “s”-version
GPSMAP 520/525/530/535/540/545/550/555
Nej
Ja
Ja
kun “s”-version
GPSMAP 421/441/451
Ja
Ja
Nej
kun “s”-version
GPSMAP 431/531
Nej
Ja
Nej
kun “s”-version
GPSMAP 521/526/536/541/546/551/556
Ja
Ja
Nej
kun “s”-version
190-01074-76 Rev. C
Trykt i Taiwan
Valg af monteringssted
Overvej det følgende, når du vælger monteringsplaceringen for plotteren.
•
•
•
•
•
Placeringen giver optimal visning, mens du styrer fartøjet.
Placeringen giver let adgang til plotterens tastatur.
Placeringen er stærk nok til at understøtte plotterens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
Se tabellen over sikkerhedsafstande for kompas på side 10 for at undgå interferens med dit magnetiske kompas.
Placeringen giver plads til føring og tilslutning af kablerne. Der skal være mindst 8 cm (3") friplads bag kabinettet.
bemærk: Monter IKKE enheden i et område, der udsættes for ekstreme temperaturforhold. Temperaturintervallet for plotteren er fra fra -15 °C til 55
°C (5 °F til 131 °F). Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette område (ved opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen.
Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af producentens begrænsede garanti.
Montering af plotteren
Der er to monteringsmuligheder for plotteren:
• Overflademontering – monter plotteren på en holder (medfølger), der sidder fast på konsollen eller i loftet. Det kompakte, vandtætte
plotterhus er egnet til montering på udsatte steder eller på navigationsstationen.
• Indbygningsmontering – brug et valgfrit planmonteringssæt til at montere plotteren i et fladt panel. Du kan finde yderligere oplysninger om
det valgfri planmonteringssæt på www.garmin.com eller ved at kontakte din lokale Garmin-forhandler.
Overflademontering af plotteren
Brug den medfølgende holder til overflademontering af plotteren. Du skal bruge det følgende værktøj og monteringsudstyr:
• Bor
• Stjerneskruetrækker eller skruetrækker med flad kærv
• Tre 4 mm (#8) fladhovedede maskinbolte med matchende møtrikker og pakskiver samt et 5 mm
(5/32") borehoved eller tre #8 fladhovedede selvskærende skruer og et 1,5 mm (1/16") borehoved
til forboringshuller.
OK
Bemærk: Anvend fladhovedede maskinbolte eller selvskærende skruer til at fæstne drejefoden. Hvis du anvender skruer med forsænkede hoveder,
risikerer du at beskadige monteringsholderen.
Sådan monterer du holderen:
1. Anvend drejefoden som skabelon, og afmærk de tre huller, der skal holde armen på monteringsfladen.
2. Bor monteringshullerne.
• Hvis du fastgør foden med maskinbolte, skal du bore tre 5 mm (5/32") huller på de placeringer, du har
afmærket.
• Hvis du sikrer foden med selvskærende skruer, skal du bore tre 1,5 mm (1/16") forboringshuller på de
placeringer, du har afmærket. Lav ikke starthullerne dybere end en halv skruelængde.
3. Fastgør drejearmens fod med tre bolte eller skruer. Undgå at overspænde skruerne eller boltene, da du
kan beskadige drejearmens fod.
4. Placer drejemonteringsarmen over drejefoden, og sæt den fast med de korte knopper.
Sådan installerer du plotteren på monteringsholderen:
1. Juster rillen på bagsiden plotteren med den lange monteringsknop, og skub
plotteren på plads. Juster knoppen for at sprede holderens arme, hvis det er
nødvendigt. (Drej knoppen mod uret for at åbne armene og med uret for at
lukke dem).
2. Juster plotterens vinkel, og stram den lange monteringsknop, indtil plotteren sidder
helt stramt.
3. Roter drejeholderen ved at vride den til venstre eller højre. Armen klikker,
idet du drejer den. Vælg en god synsvinkel, og stram begge knopper.
2
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
Installation af en transducer
Se funktionstabellen for plottere på side 1 for at se, om din plotter kan anvende ekkolod. De følgende installationsprocedurer gælder kun for
plottere, der understøtter ekkolod.
BEMÆRK: De følgende procedurer indeholder installationsinstruktioner for den transducer, som følger med “s”-modeller i
GPSMAP 400/500-serien af plottere. Hvis du vælger en anden transducer, findes installationsinstruktionerne i transducersættet.
Nogle transducere skal muligvis installeres af en professionel marinemontør.
En korrekt transducerinstallering er nøglen til at få den optimale udnyttelse af din plotter. Sørg for, at du har de følgende komponenter i
transducerpakken samt det følgende værktøj:
Transducerpakke
• Agterspejlsmonteret transducer
(ikke afbildet)
A – 5 mm pakskiver (2)
B – 5 × 30 mm skruer (2)
C – 10-32 låsemøtrik (1)
D – 4 × 12 mm skrue (4)
E – 10-32 × 1,75" skrue (1)
F – 1/4" kabelklemmer (2)
G – Plastikafstandsstykke (1)
H – 1/4" gummipakskive (1)
I – Kabelklemme, 5,6" (4)
J – Kabelindgangsdæksel (1)
G
A
E
B
C
F
D
H
Nødvendigt værktøj
• Bor og borehoveder
• 9,5 mm (3/8") skruenøgle eller
indsatspatron
• Afdækningstape
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Marineforsegler
J
I
Bemærk: Klip IKKE transducerens ledning eller nogen del af dens kabel over. Klipper du transducerens kabel over, bortfalder garantien. Kablet kan
ikke splejses eller forbindes til nogen eksisterende transducerkabler (Garmin eller ej). Hvis transducerledningen er for kort, kan du købe forlængerkabler
hos din Garmin-forhandler.
Samling af transduceren
1. Sæt gummipakskiven (H) og plastikafstandsstykket (G) i transduceren
samtidigt. Smør IKKE gummipakskiven.
2. Før strøm-/datakablet mod transducerens bagside. Skub transduceren ind i
transducermonteringen.
3. Placer en 5 mm pakskive (A) på 10-32 × 1,75" skruen (E), og før skruen
gennem transducerholderen, afstandsstykket og gummipakskiven.
4. Placer den resterende 5 mm pakskive (A) i den synlige ende af
10-32 × 1,75" skruen. Stram 10-32-låseskruen (C) til med fingrene.
Efterstram transduceren efter installation på båden.
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl
Rille til kabelklemme
C
E
A
G
H
Transducerens bagside
Når du vælger en placering til agterspejlsmontering, skal du tænke på følgende for at opnå den optimale ydeevne:
•
•
•
•
For at få dit ekkolod til at fungere korrekt, skal transduceren være placeret i roligt vand.
Monter transduceren så tæt på bådens midte som muligt.
Monter ikke transduceren på steder, hvor den kan blive stødt ved søsætning, indhaling eller opbevaring.
Monter ikke transduceren i flugt med skruen på fartøjer med ét drev. Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe bådens ydeevne
og skade skruen. På både med to drev skal du så vidt muligt montere transduceren mellem drevene.
BEMÆRK: Monter ikke transduceren ved plankegange, stivere, fittings, vandindsugninger eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet. Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at fungere optimalt.
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
3
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl:
1. Placer transducerholderen på det valgte sted på agterspejlet. Kontroller, at transduceren sidder parallelt med vandlinjen.
Marker centerplaceringen på hvert hul på transducerholderen.
Påfør alle skruer marineforsegler,
så der ikke siver vand ind i
agterspejlet.
Monter dækslet til
transducerkablet et godt
stykke over vandlinjen.
Transduceren bør stikke
3,2 mm (1/8") under et
glasfiberskrog eller
9,5 mm (3/8") under et
aluminiumsskrog.
Kontroller, at transduceren sidder
under vandlinjen, når båden
planer ved høj hastighed.
Monter transduceren parallelt
med bunden.
Monter ikke transduceren direkte i flugt med skruen.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og skade skruen.
2. Bor 4 mm (5/32") forboringshuller med en dybde på ca. 25 mm (1") på de markerede steder. For at undgå at du borer hullerne for dybt, kan du
sætte et stykke tape rundt om borehovedet 25 mm (1") fra spidsen.
3. Påfør marineforsegler på skruerne (B) (5 x 30 mm). Sæt transduceren fast på agterspejlet med skruerne (5 x 30 mm). Juster transduceren,
så den går ud over bunden af agterspejlet ca. 3,2 mm (1/8") på glasfiberskrog eller 9,5 mm (3/8") på aluminiumsskrog. Juster transduceren,
så den holdes parallelt med bunden.
4. Stram 10-32 låsemøtrikken, indtil den rører ved monteringsbeslaget, og stram den derefter 1/4 drej mere. (Undgå at overspænde).
5. Placer den første kabelklemme (F) på transducerkablet ca. en tredjedel af afstanden mellem transduceren og toppen af agterspejlet.
6. Marker stedet. Bor et 3,2 mm (1/8") forboringshul, som er ca. 9,5 mm (3/8") dybt.
7. Sæt kabelklemmen på med en af skruerne (D) på 4 × 12 mm. Smør skruen med marineforsegler før installationen. Gentag trin 5 og 6 med
den anden kabelklemme.
8. Før transducerkablet frem til GPSMAP 400/500-plotteren.
Bemærk: Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre kilder til elektrisk interferens.
9. Test installationen af transduceren, efter at du har fuldført installationen af GPSMAP 400/500-plotteren. Se side 9.
Montering af en transducer på en trækmotor
1. Skub den store kabelklemme gennem sprækken på transducerholderen, så rillerne vender opad og er strakt lige langt ud på begge sider af
holderen.
bemærk: I koldt vand eller områder med meget tømmeraffald anbefales en 100-125 mm (4-5") snekkehjulsklemme i stedet for kabelklemmen.
2. Placer holderbeslaget på transducerholderens buede top.
3. Lad transducerens forside vende væk fra trækmotorens skrue, og anbring transducermodulet mod
trækmotorens hus.
4. Saml de to ender af kabelklemmen om motorhuset. Stik den spidse ende af kabelklemmen gennem
fastgøringshullet på den modsatte side, og træk i den, så den strammes blidt. (Kabelklemmen klikker,
når du trækker i den).
5. Placer transduceren, så den er parallel med bunden, når den er i brug, mens du kontrollerer,
at pakningen er justeret korrekt. Træk i kabelklemmen, indtil den er stram. Undgå slæk. Stram
låsemøtrikken, indtil den rører ved monteringsbeslaget, og stram den derefter 1/4 drej mere.
(Undgå at overspænde).
Kabelklemme
Transducerens forside
4
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
6. Før transducerkablet frem til GPSMAP 400/500-plotteren, idet kablet fastgøres til motorakslen vha. kabelklemmer. Du kan udfylde den
forreste del (undtagen kabelklemmelommen) af transducermonteringen med forsegler, så du undgår urenheder i monteringen.
Bemærk: Sørg for, at der er lidt kabel at give af for at undgå skade, når trækmotoren bruges.
Bemærk: Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre kilder til elektrisk interferens.
Indvendig montering
For at undgå at bore et hul for at montere en transducer, der går gennem skroget, kan en transducer sættes fast med epoxy inde i båden
(indvendig montering). Denne type installation kan give bedre støjreduktion og gør det muligt for dig at anvende en højere forstærkning.
For at en transducer skal kunne monteres inde i skroget (indvendig montering, ikke montering gennem skroget), skal båden være af glasfiber
uden kerne. Kontakt bådproducenten, hvis du er i tvivl. Professionel installation kan være nødvendig.
Nogle transducere er specielt designet til at blive monteret inde i et glasfiberskrog. Den almindelige plastiktransducer til agterspejlsmontering
kan også monteres vha. denne metode. Hvis du bruger en temperaturfølende transducer, vil den viste temperatur være skrogtemperaturen.
BEMÆRK: Et massivt glasfiberskrog må ikke være mere end 9,53 mm (5/8") tykt ved brug af en transducer på 500 W, og ikke mere end
25,4 mm (1") tykt ved brug af en transducer på 1 kW. 1 kW transducere er kun kompatible med enten GPSMAP 525/535/545/555/526/536/
546/556 eller med ikke-“s”-modeller, som er kompatible med en GSD 22.
Ved installation af en transducer, skal du være opmærksom på det følgende:
• Skroget skal bestå af massiv glasfiber uden luftbobler, laminater, fyldninger eller luftrum.
• Monteringsstedet skal være i et område med rent (turbulensfrit) vand ved alle hastigheder.
• Placeringen må ikke være over plankegange eller bag nogen forhindring på skroget, der kan skabe turbulens.
BEMÆRK: Mange moderne skrog har en særlig plads til indvendigt monterede transducere. Hvis du er usikker på, om dit skrog er udstyret
med en fast plads, skal du kontakte din skrog-producent.
Sådan kontrollerer du placeringen:
1. Lav en testenhed af et stykke PVC-rør eller en dunk som vist i den følgende illustration.
2. Lim midlertidigt testenheden fast på skroget med tætningsgummi eller RTV-forsegler, og fyld testenheden med vand eller let mineralolie.
3. Placer transduceren i vandet, så den er tynget ned og peger direkte mod bunden. Indstil enheden til optimal ydeevne. Hvis ekkoloddets
ydelse er meget forringet, skal du afprøve en anden placering.
PVC-rør
eller en
dåse
Vej transduceren ned for at
holde den på plads.
Fyld et rør eller en dåse med
vand eller let mineralolie.
Tætningsgummi
eller RTV-forsegler
Skrogets overflade
Test af placeringen
Sådan installerer du transduceren permanent:
1. Slib forsigtigt overfladen på skroget og fladen på transduceren med vådt eller tørt sandpapir med kornstørrelse 400.
2. Byg en inddæmning af tætningsgummi, der er cirka 6 mm (1/4") høj. Hæld cirka 3 mm (1/8") langsomt hærdende 2 komponent-epoxy ned i
inddæmningen.
3. Placer transduceren i epoxyen, og drej den for at undgå luftbobler.
4. Tryk transduceren på plads, og lad den hærde i 24 timer.
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
5
Installation af ledningsnettet
Plotteren leveres med et ledningsnet, der forbinder plotteren til strøm og til valgfri NMEA 0183- og Garmin CANet-enheder. Hvis det er
relevant, kan ledningsnettet også tilslutte plotteren til en transducer.
Si
k
3 A ring
Ledningsnettet kan ikke tilsluttes til et NMEA 2000-netværk. For vejledning i tilslutning til et NMEA 2000-netværk med kompatible enheder,
se side 8.
Til GPSMAP 400/500-plotteren
>
>
>
>
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strømtilførsel (10–32 V DC)
Sort
Jord
(strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183-port 1 Tx (ud)
Brun
NMEA 0183-port 1 Rx (ind
Grå
NMEA 0183-port 2 Tx (ud)
Violet
NMEA 0183-port 2 Rx (ind
Grøn
CANet L (hvis relevant)
Hvid
CANet H (hvis relevant)
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Til transducer (hvis relevant)
Ledningsnet til GPSMAP 400/500-serien
Noter:
• Brug en AGC/ 3AG udskiftningssikring på 3 Ampere.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og jordledningerne, skal du bruge 22 AWG-ledning.
• Du kan føre ledningsnettet direkte til batteriet, og hvis din båd har et elektrisk system, kan du muligvis føre ledningsnettet til en ubrugt
holder. Hvis du bruger bådens sikringsblok, skal du fjerne in-line sikringsholderen på ledningsnettets strømledning.
• Skær ikke transducerkablet over, da dette vil ugyldiggøre din garanti.
Bemærk: Maksimal indgangsspænding på er 32 V DC*. Overskrid ikke denne spænding, da det kan beskadige plotteren og får garantien til at
bortfalde.
BEMÆRK: Under en almindelig installation skal du kun bruge den røde og den sorte ledning. De andre ledninger behøver ikke at tilsluttes for
normal betjening af plotteren. For vejledning i tilslutning til en NMEA 0183- eller Garmin CANet- kompatibel enhed, se side 8.
Tilslutning af ledningsnettet til strøm.
* Visse GPSMAP 400/500-plottere kan tilsluttes til strømkilder med højspænding. Se afsnittet om strøm i
systemspecifikationerne på side 10 for at få flere oplysninger.
6
3A
2A
+
Jording på
båden
Til bådens 10–32 V DC*strømforsyning
-
1. Brug en testlampe eller et voltmeter for at fastsætte polariteten på spændingskilden.
2. Tilslut den røde (+ eller positiv) ledning til den positive spændingstilslutning.
(Hvis du bruger bådens sikringsholder, skal du føre den positive tilslutning gennem
sikringen som vist på tegningen).
3. Slut den sorte (- eller jord) ledning til den negative spændingstilslutning.
4. Installer eller kontroller 3 A-sikringen (i bådens in-line sikringsholder eller sikringsblok).
3 A-sikring
—
+
Til enheden
Eksempel med sikringsblok
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
Tilslutning af ledningsnettet til en NMEA 0183-enhed
Du kan tilslutte GPSMAP-enheden til andet NMEA-kompatibelt udstyr som f.eks. en DSC- eller AIS-enhed. Se ledningsdiagrammet for
tilslutning af plotteren til NMEA 0183-kompatible enheder.
-
+
GPSMAP
400/500
-plotter
Sikring
3A
>
>
Ledningsfarve
Batteri
10–32 V DC*
Rød (strøm)
Sort (jord)
Ledningsfunk­
tion
Strøm
Strøm jord
NMEA jord
Blå (ud)
NMEA 0183
-kompatibel enhed
NMEA Rx/A (+) >
NMEA Tx/A (+)
Brun (ind)
>
Ledningsføring af en GPSMAP 400/500-plotter til en standard NMEA 0183-enhed
Sådan tilsluttes ledningsnettet til en NMEA 0183-enhed:
1. På Garmin-enheder fungerer jordledningerne (sorte) som NMEA 0183-jord, og de skal samlet forbindes til den samme terminal som NMEA
0183-jord på din NMEA 0183-enhed. Se ledningsdiagrammet til NMEA 0183-enheden for at identificere ledningerne.
2. Tilslut den blå ledning (NMEA 0183 port 1 ud) fra GPSMAP 400/500-ledningsnettet til indgangsledningen (eller Rx/A + ledningen) på NMEA
0183-enheden, og den brune ledning (NMEA 0183 port 1 ind) til NMEA udgangsledningen (eller Tx/A + ledningen) på NMEA 0183-enhedens
ledningsnet.
3. Gentag trin 2 med de grå og violette ledninger til en yderligere NMEA 0183-enhed.
4. Indstil plotterens serielle port(e) til at bruge NMEA 0183-dataene (standard eller høj hastighed). Se Brugervejledningen til GPSMAP 400/500,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Tilslutning af ledningsnettet til valgfrit horn, lygte eller begge
GPSMAP 400/500-plotteren kan bruges med en lygte, et horn eller begge dele for at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Alarmen behøver ikke at blive tilsluttet for, at 400/500-plotteren kan fungere. Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav
spænding, når alarmen lyder. Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.
Hvis du vil skifte mellem visuelle alarmer og lydalarmer, skal du installere en switch.
+
Sikring
3A
GPSMAP
400/500
-plotter
Ledningsfarve
-
Batteri
10-32 V DC*
Rød
Sort (jord)
Horn
Gul (alarm)
Lygte
Relæ
100 ma maks.
spolestrøm
Ledningsføring af en GPSMAP 400/500-plotter til et horn, en lygte eller begge
* Visse GPSMAP 400/500-plottere kan tilsluttes til strømkilder med højspænding. Se afsnittet om strøm i
systemspecifikationerne på side 10 for at få flere oplysninger.
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
7
Tilslutning af ledningsnettet til en Garmin CANet-enhed
Hvis din GPSMAP 400/500-plotter er Garmin CANet-kompatibel, kan den modtage ekkolodsinformation fra en CANet-kompatibel Garmin
ekkolodsenhed eller Fishfinder-enhed. Se funktionstabellen for plottere på side 1 for at se, om din plotter er CANet-kompatibel.
Brugen af CANet optimerer ydeevnen for CANet-kompatible enheder og gør det muligt at dele sonaroplysninger fra et ekkolod eller en
fishfinder med op til to CANet-kompatible Garmin-plottere. En standard NMEA 0183-forbindelse tillader kun, at oplysninger om dybde,
temperatur og hastighed sendes til en enkelt plotter, mens en CANet-forbindelse giver komplette sonaraflæsninger, herunder Ultrascroll™,
så du kan få vist og styre de samme oplysninger på din(e) kompatible plotter(e), som du kan på dit Garmin-ekkolod eller din fishfinder.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge Garmin CANet sammen med din enhed, skal du anskaffe et valgfrit CANet-sæt. Kontakt din Garmin-forhandler,
eller gå ind på www.garmin.com.
Tilslutning af plotteren til et NMEA 2000-netværk
Hvis din GPSMAP 400/500-plotter er NMEA 2000-kompatibel, kan du tilslutte den til et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd for at
dele oplysninger med andre tilsluttede NMEA 2000-kompatible enheder. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000-netværk på båden,
skal du opbygge et. Se www.garmin.com for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: NMEA 2000-kompatible GPSMAP 400/500-plottere leveres ikke med NMEA 2000-stik eller -kabler. Du skal bruge et NMEA
2000 T-stik og et dropkabel for at tilslutte den til et eksisterende NMEA 2000-netværk. NMEA 2000-komponenter fås hos din lokale Garminforhandler eller marineforhandler.
NMEA 2000kompatibel
GPSMAP
400/500-plotter
NMEA 2000enhed (medføl­
ger ikke)
NMEA 2000enhed (medføl­
ger ikke)
Dropkabel
(medfølger
ikke)
T-stik
(medfølger
ikke)
Eksisterende NMEA 2000netværk
Tilslutning af en NMEA 2000-kompatibel GPSMAP 400/500-plotter til et
eksisterende NMEA 2000-netværk:
Sådan tilslutter du en NMEA 2000-kompatibel GPSMAP 400/500-plotter til dit eksisterende NMEA 2000-netværk:
1. Find det rigtige sted at tilslutte plotteren til det eksisterende NMEA 2000-netværk.
2. Frakobl den ene ende af et NMEA 2000 T-stik fra den samleskinne, der er tættest på det sted, hvor du vil tilslutte plotteren.
Hvis du får brug for at forlænge samleskinnen i NMEA 2000-netværket, skal du tilslutte en passende forlængerledning til NMEA 2000samleskinnen (medfølger ikke) på siden af det T-stik, du har frakoblet.
3. Tilføj et T-stik (medfølger ikke) til NMEA 2000-samleskinnen.
4. Før et NMEA 2000-dropkabel fra plotteren til toppen af det T-stik, du føjede til dit NMEA 2000-netværk.
Du kan bruge et dropkabel på op til 20 ft. (6 m). Hvis du har brug for mere kabel, kan du føje en forlængerledning til NMEA 2000samleskinnen ud fra retningslinjerne for NMEA 2000.
8
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
Tilslutning af kabler til plotteren
Brug diagrammerne nedenfor til at identificere stikkene bag på din GPSMAP 400/500-plotter. Diagrammerne repræsenterer ikke alle tænkelige
plotterkonfigurationer, men samtlige stiktyper er anført med henblik på identifikation. Det er ikke sikkert, at alle stik bag på plotteren skal
bruges til alle installationer.
➋
➌
➊
➌
GPSMAP 421, 441 og 451
➌
➎
GPSMAP 430x og 440x
➍
➊
➊ Ledningsnet
➋ NMEA 2000
➌ Ekstern GPS-
antenne (sælges
separat)
➍Kompatibel
➊
XM-antenne
med lydadapter
(sælges separat)
➎Kompatibel
GPSMAP 420, 430, 431, 440 og 450
➋
GPSMAP 530, 535, 540 og 545
XM-antenne
(sælges separat)
➋ ➊
➌
GPSMAP 521, 541, 551
GPSMAP 526, 536, 546 og 556
Test af installationen
Du tænder for din plotter første gang ved at trykke på og holde TÆND/SLUK-knappen inde, indtil plotteren bipper og tændes.
Brug VIPPEKNAPPEN og tasten VÆLG, og følg skærmbillederne for at konfigurere din plotter.
Test af den valgfri transducer-installation
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkoloddets sonarsignal, skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du kan ikke få en
dybde- eller afstandsaflæsning, når transduceren ikke er under vand.
Når du søsætter båden, skal du kontrollere den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under vandlinjen. Lad ikke din båd være i
vandet i længere tid uden at kontrollere, om der er lækager.
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
9
Sådan tester du transducermonteringen på agterspejlet:
1. Start med at teste installationen ved lav hastighed. Hvis ekkoloddet ser ud til at fungere korrekt, skal du gradvist øge bådens hastighed,
mens du holder øje med ekkoloddets funktion. Hvis sonarsignalet pludselig forsvinder, eller signalet fra bunden er meget forringet, skal du
notere hastigheden, hvorved dette sker.
2. Vend tilbage til den hastighed, hvor signalet forsvandt. Drej moderat til begge sider, og se om signalet forbedres.
3. Hvis signalstyrken forbedres, mens du drejer, skal du justere transduceren, så den stikker yderligere 1/8" under bådens agterspejl.
Det kræver måske op til flere justeringer, før forringelsen er helt fjernet.
4. Hvis signalet ikke forbedres, skal du evt. flytte transduceren til en anden placering.
Advarsel: Når du justerer dybden på transduceren, skal du udføre justeringerne i små trin. Hvis du placerer transduceren for dybt, kan det have
negativ virkning på bådens ydeevne og øge risikoen for, at transduceren rammer genstande under vandet.
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Størrelse: 400-serien: B × H × D: 14,5 × 12,7 × 7,6 cm
(5,7" × 5,0" × 3,0")
500-serien: B × H × D: 15,0 × 16,3 × 7,4 cm
(5,9" × 6,4" × 2,9")
Vægt:
400-serien: 560 g (1,30 lb.)
500-serien: 800 g (1,75 lb.)
Display: GPSMAP 420/421/430/440/431/441/450/451 (s):
10,6 cm diagonalt (4,0"), QVGA-skærm med justerbar
lysstyrke, 320 × 234 pixel.
GPSMAP 520/521/530/531/540/541/550/551 (s):
12,7 cm diagonalt (5,0"), QVGA-skærm med justerbar
lysstyrke, 320 × 240 pixel.
GPSMAP 525/526/535/536/545/546/555/556 (s):
12,7 cm diagonalt (5,0"), fuldt QVGA-display med
justerbar lysstyrke, 640 × 480 pixel.
Hus:
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht.
standarden IEC 529 IPX7.
Temperaturinterval: Fra -15 ºC til 55 ºC (Fra 5 ºF til 131 ºF)
Sikkerhedsafstande for kompas:
Ydeevne
Modelnummer
Sikkerhedsafstand
for kompas
GPSMAP 526/536/546/556
24 tommer (60 cm)
GPSMAP 421/431/441/451
26 tommer (65 cm)
GPSMAP 521/531/541/551
30 tommer (75 cm)
GPSMAP 420/430/440/450
GPSMAP 520/530/540/550/525/
535/545/555
38 tommer (95 cm)
Modtager:
GPSMAP 420/430/440/450 (s)
GPSMAP 520/530/540/550/525/535/545/555 (s):
Differential-parat WAAS-kompatibel modtager med
12 parallelle kanaler
GPSMAP 421/431/441/451 (s)
GPSMAP 521/531/541/551 (s):
Højfølsom WAAS-kompatibel modtager med 14 parallelle
kanaler.
GPSMAP 526/536/546/556 (s):
Højfølsom WAAS-kompatibel modtager med 12 parallelle
kanaler.
10
Erhvervelsestider: (Gennemsnitlige erhvervelsestider for en
stationær modtager med frit udsyn til himlen).
GPSMAP 420/430/440/450 (s)
GPSMAP 520/530/540/550/525/535/545/555 (s):
Varm*: Ca. 15 sekunder
Kold**: Ca. 45 sekunder
GPSMAP 421/431/441/451 (s)
GPSMAP 521/526/531/536/541/546/551/556 (s):
Varm*: Ca. 1 sekund
Kold**: Ca. 38 sekunder
*Varm: Din enhed er på eller nær den seneste position,
hvor du for nylig har modtaget satellitsignaler.
**Kold: Din enhed har flyttet sig mere end ca. 500 miles
(800 km), siden den blev slukket.
Opdateringshastighed: 1/sekund, vedvarende
GPS-nøjagtighed:
Position: 15 m (<49 ft.), typisk 95 %
Hastighed: 0,164 ft./sek. 0,05 m/sek. i stationær tilstand
WAAS-nøjagtighed:
Position: 3 m (<10 ft.), typisk 95 %
Hastighed: 0,05 m/sek. i stationær tilstand
Dynamik: 6 g
Strøm
Strømtilførsel: 10-32 V DC
GPSMAP 421/431/441/451 (s)
GPSMAP 521/531/541/551/526/536/546/556 (s)
Strømtilførsel: 10-35 V DC
GPSMAP 420/430/440/450 (s)
GPSMAP 520/530/540/550/525/535/545/555 (s):
Forbrug: Maks. 15 watt ved 13,8 V DC
Sikring: AGC/3AG - 3,0 A
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
Ekkolod
Effekt:
1 kW transducer, 1.000 W (RMS)
8.000 W (spids til spids)**;
Dobbeltfrekvens: 500 W (RMS), 4.000 W (spids til spids);
Dobbeltstråle: 400 W (RMS), 3.200 W (spids til spids)
Frekvens: 50/200 kHz (dobbeltfrekvens og 1 kW), 80/200 kHz
(dobbeltstråle)
Dybde: 762 m (2.500 ft.) (1 kW), 457 m (1.500 ft.)
(dobbeltfrekvens), 274 m (900 ft.) (dobbeltstråle)***
*Gennemsnitlige erhvervelsestider for en stationær
modtager med klart udsyn til himmelen.
**1 kW-transducere er kun understøttet af GPSMAP
525s/526s/535s/536s/545s/546s/555s/556s-enheder.
***Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold,
bundtype og andre vandforhold.
Kommunikation
NMEA 2000 PGN-oplysninger (gælder kun NMEA 2000-kompatible plottere):
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127250
Vanddybde
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127489
Motorparametre - Dynamiske
128267
Vanddybde
127505
Væskeniveau
129025
Position, hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129026
COG/SOG - hurtig opdatering
128267
Vanddybde
129029
GNSS - positionsdata
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129283
Cross Track fejl
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129284
Navigationsdata
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129285
Navigation - Rute-/WP-oplysninger
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129539
GNSS DOP’er
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129540
GNSS–satellitter kan ses
129808
DSC-opkaldsoplysninger
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (forældet)
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
Kompatible GPSMAP 400/500-plottere er NMEA
2000–certificerede.
NMEA 0183, Version 3.01-sætninger: SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHW, SDWPL
Du kan købe samtlige oplysninger om National Marine Electronics Association (NMEA)-format og -sætninger hos:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien
11
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset
formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en
enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat
at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at
være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger
om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP® og AutoLocate® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GXM™, HotFix™ og
Ultrascroll™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000®- og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Marts 2012
Delnummer 190-01074-76 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising