Garmin | GPSMAP 420/420s | Garmin GPSMAP 420/420s Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP 420/420s Installationsinstruktioner
GPSMAP® 400/500-serien – Installationsinstruktioner
Plottern i GPSMAP 400/500-serien måste installeras på rätt sätt enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges i varje
avsnitt. Om du får problem med installationen av plottern kontaktar du en professionell installatör eller Garmins produktsupport.
Innan du installerar plottern i GPSMAP 400- eller 500-serien kontrollerar du att förpackningen innehåller de angivna artiklarna. Kontakta genast din
Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten
och säkerhet.
Varning! Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar.
Obs! Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i.
Så här installerar och använder du plottern:
1. Välj en monteringsplats (sidan 2).
2. Montera plottern (sidan 2).
3. Installera givaren, om en sådan finns ( sidan 3).
4. Installera kabelstammen (sidan 6).
5. Anslut plottern till ett NMEA 2000-nätverk (tillval, om ett sådant finns) (sidan 8).
6. Anslut kablarna till plottern (sidan 9).
7. Testa installationen (sidan 9).
Tabell över plotterfunktioner
Plottrar i GPSMAP 400/500-serien har olika funktioner baserat på modellnummer. I tabellen ser du vilka funktioner och installationskrav som
finns för plottern.
Mars 2012
Plotter
NMEA 2000
NMEA 0183
Garmin CANet
Ekolod
GPSMAP 420/430/430x/440/440x/450
Nej
Ja
Ja
endast ”s”-version
GPSMAP 520/525/530/535/540/545/550/555
Nej
Ja
Ja
endast ”s”-version
GPSMAP 421/441/451
Ja
Ja
Nej
endast ”s”-version
GPSMAP 431/531
Nej
Ja
Nej
endast ”s”-version
GPSMAP 521/526/536/541/546/551/556
Ja
Ja
Nej
endast ”s”-version
190-01074-79 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Välja monteringsplats
Ha följande i åtanke när du väljer monteringsplats för plottern:
•
•
•
•
•
Se till att du har optimal sikt för manövrering av båten.
Se till att plotterns knappsats är lättillgänglig.
Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera plotterns vikt och skydda den från kraftiga vibrationer eller stötar.
Om du vill undvika störningar med den magnetiska kompassen tittar du på tabellen för kompassäkerhetsavstånd på sidan 10.
Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och anslutning av kablarna. Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme bakom höljet.
Obs! Montera inte plottern på en plats som utsätts för extrema temperaturer eller förhållanden. Temperaturområdet för plottern är från -15 °C till 55 °C
(från 5 °F till 131 °F). Lång exponering för temperaturer som överskrider detta område (i förvarings- eller användningsförhållanden) kan leda till att
LCD-skärmen går sönder. Den typen av fel och efterföljande konsekvenser täcks inte av tillverkarens begränsade garanti.
Montera plottern
Det finns två monteringsalternativ för plottern:
• Ytmontering – montera plottern på ett fäste (medföljer) som ansluts till konsolen eller i taket. Plotterns kompakta och vattentäta hölje gör den
lämplig för montering på utsatta platser eller på navigeringsstationen.
• Nedsänkt montering – använd tillvalssatsen för nedsänkt montering i en platt panel. Mer information om tillvalssatsen för nedsänkt montering
finns på www.garmin.com eller kontakta närmaste Garmin-återförsäljare.
Ytmontering av plottern
Använd det medföljande fästet för att ytmontera plottern. Du behöver följande fästen och verktyg:
• Borrmaskin
• Stjärnskruvmejsel eller rak skruvmejsel
OK
• Tre 4 mm (#8) rundskallade maskinbultar med passande muttrar och brickor samt en 5 mm (5/32 tum) borrspets, eller tre 4 mm (#8) självgängande,
rundskallade skruvar och en 1,5 mm (1/16 tum) borrspets för förborrning.
Obs! Använd rundskallade maskinbultar eller självgängande skruvar för montering av vridbasen. Om du använder skruvar med försänkt skalle kan du skada
monteringsfästet.
Så här monterar du fästet:
1. Använd vridbasen som mall och markera platsen för de tre hålen som håller fast fästet i monteringsytan.
2. Borra monteringshålen.
• Om du sätter fast basen med maskinbultar borrar du tre 5 mm (5/32 tum) hål på de markerade platserna.
• Om du sätter fast basen med självgängande skruvar förborrar du tre 1,5 mm (1/16 tum) hål på
de markerade platserna. Förborra inte mer än halva skruvlängden.
3. Sätt fast vridbasen med tre bultar eller skruvar. Dra inte åt skruvarna eller bultarna för hårt.
Det kan skada vridbasen.
4. Placera det vridbara monteringsfästet över vridbasen och fäst det med den korta ratten.
Så här installerar du plottern på monteringsfästet:
1. Passa in skåran på plotterns baksida med den långa monteringsratten och skjut sedan
plottern på plats. Om det behövs justerar du ratten så att hållarens armar säras. (Vrid
ratten moturs för att bredda fästets armar eller medurs för att föra ihop dem.)
2. Justera plotterns vinkel och dra åt den långa monteringsratten tills plottern sitter
ordentligt fast.
3. Rotera det vridbara monteringsfästet genom att vrida det åt vänster eller höger. Fästet
klickar när du vrider det. Välj en bra betraktningsvinkel och dra sedan åt båda rattarna.
2
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
Installera en givare
Titta i tabellen över plotterfunktioner på sidan 1 för att se om din plotter kan använda ekolod. Följande procedurer för installation av givare gäller
endast för plottrar som kan använda ekolod.
Obs! Följande procedurer innehåller installationsinstruktioner för givaren som medföljer plottrar av ”s”-modell i GPSMAP 400/500-serien.
Om du väljer att använda en annan givare finns installationsinstruktioner i givarsatserna. Vissa givare måste kanske installeras av en professionell
marininstallatör.
En korrekt installation är oerhört viktigt för att få ut bästa möjliga prestanda ur plottrar med ekolod. Försäkra dig om att följande komponenter finns i
givarpaketet och att du har följande verktyg:
Givarpaket
• Akterspegelmonterad givare (ej med på bild)
A – Platta 5 mm-brickor (2)
B – 5 × 30 mm-skruvar (2)
C – 10-32-låsmutter (1)
D – 4 × 12 mm-skruv (4)
E – 10-32 × 1,75-tums skruv (1)
F – 1/4-tums kabelklämmor (2)
G – Plastmellanlägg (1)
H – 1/4-tums gummibricka (1)
I – Kabelband, 5,6-tums (4)
J – Kabelingångslock (1)
G
A
E
B
C
F
H
D
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
• 9,5 mm (3/8 tums) nyckel eller hylsa
• Maskeringstejp
• Phillips skruvmejsel nr. 2
• Marint tätningsmedel
J
I
Obs! Klipp inte av givarledningen eller någon del av givarkabeln. Det ogiltigförklarar garantin. Kabeln får inte skarvas eller anslutas till någon befintlig
givarkabel (vare sig den är från Garmin eller från annan leverantör). Om givarkabeln är för kort kan du skaffa förlängningskablar från din Garmin-återförsäljare.
Montera givaren
1. Sätt in gummibrickan (H) och plastmellanlägget (G) i givaren samtidigt. Smörj
INTE gummibrickan.
2. Led ström-/datakabeln mot givarens baksida. Skjut givaren mot givarfästet.
3. Placera en platt 5 mm-bricka (A) på 10-32 × 1,75-tumsskruven (E) och för in
skruven genom givarfästet, mellanlägget och gummibrickan.
4. Placera den återstående platta 5 mm-brickan (A) på den exponerade änden av
10-32 × 1,75-tums skruven. Dra åt 10-32-låsmuttern (C) med handen. Dra åt
givaren igen efter att den installerats på båten.
Montera givaren på en akterspegel
När du väljer en monteringsplats på en akterspegel bör du tänka på följande för att
få bästa prestanda:
Kabelbandets skåra
C
E
A
G
H
Givarens baksida
•
•
•
•
Ekolodet fungerar på rätt sätt om givaren sitter i lugnt vatten.
Montera givaren så nära båtens mitt som möjligt.
Montera inte givaren på platser där den kan stöta i vid sjösättning, flyttning eller förvaring.
Montera inte givaren i vägen för propellern på båtar med ett drev. Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens prestanda och skada
propellern. På båtar med dubbla drev monterar du givaren mellan dreven, om möjligt.
Obs! Montera inte givaren bakom stråk, stag, beslag, vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa luftbubblor eller orsaka turbulens i
vattnet. Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa prestanda.
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
3
Så här monterar du givaren på en akterspegel:
1. Placera givarfästet på den utvalda platsen på akterspegeln. Se till att givaren är parallell med vattenlinjen. Märk upp varje håls mittpunkt på
givarfästet.
Stryk marint tätningsmedel på
samtliga skruvgängor för att
förhindra läckage i akterspegeln.
Montera givarens
kabelhölje en god bit
ovanför vattenytan.
Givaren ska skjuta ut
3,2 mm (1/8 tum) nedanför
ett glasfiberskrov eller
9,5 mm (3/8 tum) nedanför
ett aluminiumskrov.
Se till att givaren är under
vattenytan även när båten
planar vid hög hastighet.
Montera givaren så den är
parallell med botten.
Montera inte givaren direkt i propellerns väg. Givaren kan
orsaka kavitation som kan försämra båtens prestanda och
skada propellern.
2. Borra 4 mm (5/32 tum) styrhål ca. 25 mm (1 tum) djupt på de märkta platserna. För att undvika att borra hålen för djupa kan du linda en bit tejp
25 mm (1 tum) från borrens spets.
3. Applicera marint tätningsmedel på 5 x 30 mm-skruvarna (B). Montera givarenheten på akterspegeln med 5 x 30 mm-skruvarna. Justera
givarenheten så att den sträcker sig förbi akterspegelns botten ca. 3,2 mm (1/8 tum) på glasfiberskrov eller 9,5 mm (3/8 tum) på aluminiumskrov.
Justera givarenheten så att den ligger parallellt med botten.
4. Dra åt 10-32-låsmuttern tills den kommer i kontakt med monteringsfästet och dra sedan åt ytterligare ett 1/4 varv. (Dra inte åt för hårt.)
5. Placera den första kabelklämman (F) på givarkabeln ungefär en tredjedel av avståndet mellan givaren och akterspegelns topp.
6. Markera platsen. Borra ett 3,2 mm (1/8 tum) styrhål ca. 9,5 mm (3/8 tum) djupt.
7. Montera kabelklämman med en av 4 × 12 mm-skruvarna (D). Täck skruven med marint tätningsmedel innan installation. Upprepa steg 5 och 6 för
den andra kabelklämman.
8. Led givarkabeln till GPSMAP 400/500-plottern.
Obs! Undvik att dra kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka elektriska störningar.
9. Testa givarinstallationen när du är klar med installationen av GPSMAP 400/500-plottern. Se sidan 9.
Montera en givare på en trollingmotor
1. Ha bandets räfflor riktade uppåt och dra det stora kabelbandet genom skåran på givarfästet tills lika långa ändar sticker ut från fästets båda sidor.
Obs! För kalla vatten, eller områden med grovt timmer eller skräp, rekommenderas en 100-125 mm (4-5 tum) lång skruvhjulsklämma i metall istället för
plastkabelbandet.
2. Placera monteringspackningen på givarfästets runda del.
3. Rikta givarens framsida bort från trollingmotorns propeller och placera givarenheten mot trollingmotorns
motorhus.
4. Linda de två ändarna av kabelbandet runt motorhuset. För den spetsiga änden av kabelbandet genom fästhålet
på den motsatta änden och dra det igenom tills det är ordentligt åtdraget, men inte för hårt. (Kabelbandet
klickar när du drar i det.)
5. Placera givaren så att den ligger parallellt med botten när den används och se till att packningen är rätt placerad.
Dra åt kabelbandets ände ordentligt. Klipp av överskott om det behövs. Dra åt låsmuttern tills
den kommer i kontakt med monteringsfästet och dra sedan åt ytterligare 1/4 varv. (Dra inte åt för hårt.)
Kabelband
Givarens framsida
4
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
6. Led givarkabeln till GPSMAP 400/500-plottern och använd kabelband för att fästa kabeln vid motoraxeln. Du kan fylla den framåtriktade delen
(utom kabelbandsfickan) på givarfästet med tätningsmedel för att undvika att skräp ansamlas där.
Obs! Lämna lite slack i kabeln så undviker du skador vid användning av trollingmotorn.
Obs! Undvik att dra kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka elektriska störningar.
Installera genomskrovsgivare
För att undvika att borra ett hål genom skrovet kan en akterspegelmonterad givare fästas med epoxilim på båtens insida (installation av
genomskrovsgivare). Den här typen av installation kan ge bättre brusreducering och möjliggöra en högre känslighetsinställning. För att en givare
ska kunna monteras inuti skrovet (genomskrovsgivare, ej givare genom skrovet) måste båten vara tillverkad av glasfiber utan kärna. Kontakta
båttillverkaren om du är osäker. Professionell installation kan behövas.
Vissa givare är särskilt utformade för att monteras inuti ett glasfiberskrov. Man kan även montera standardgivaren för akterspegel med den här
metoden. Om du använder en temperaturavkännande givare återspeglar den visade temperaturen skrovets temperatur.
Obs! Ett solitt glasfiberskrov får inte vara tjockare än 9,53 mm (5/8 tum) vid användning av en 500 W-givare och inte tjockare än 25,4 mm (1 tum)
vid användning av en 1 kW-givare. 1 kW-givare är endast kompatibla med GPSMAP 525/535/545/555/526/536/546/556 eller med modeller
som inte är ”s”-modeller kompatibla med en GSD 22.
Ha följande i åtanke när du installerar en givare:
• Skrovet måste bestå av solitt glasfiber utan luftbubblor, laminat, spackel eller tomma luftutrymmen.
• Den ska installeras i ett område med rent vatten (utan turbulens) i alla hastigheter.
• Platsen får inte vara över stråk eller bakom hinder på skrovet som kan skapa turbulens.
Obs! Många moderna skrov har en särskild ficka för installation av genomskrovsgivare. Om du är osäker på huruvida ditt skrov är utrustat med en
sådan ficka kontaktar du skrovtillverkaren.
Så här testar du platsen:
1. Tillverka en testenhet med en bit plaströr eller burk (se bilden).
2. Täta tillfälligt testenheten mot skrovet med fog- eller RTV-tätningsmedel och fyll sedan testenheten med vatten eller tunn mineralolja.
3. Placera givaren i vattnet, riktad rakt mot botten, och lägg tyngd på den. Ställ in enheten för bästa prestanda. Om ekolodets prestanda försämras
väsentligt provar du med en annan plats.
Plaströr
eller burk
Håll tryck på givaren så
att den hålls på plats.
Fyll ett rör eller en burk med vatten
eller lättflytande mineralolja.
Fogmassa eller
RTV-tätning
Skrovets yta
Testa placeringen
Så här installerar du givaren permanent:
1. Slipa försiktigt skrovets och givarens yta med vått eller torrt 400-sandpapper.
2. Bygg en ca. 6 mm (1/4 tum) hög damm med fogmassa. Häll i ca. 3 mm (1/8 tum) långsamt härdande två-komponentsepoxilim i dammen.
3. Placera givaren i epoxilimmet och vrid den så att eventuella luftbubblor försvinner.
4. Tryck ned givaren på plats och låt den sedan härda i 24 timmar.
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
5
Installera kabelstammen
Plottern levereras med en kabelstam som förser den med ström och ansluter den till tillvalsenheterna NMEA 0183 och Garmin CANet. Kabelstammen
ansluter dessutom plottern till en givare, om en sådan finns.
Sä
k
3 A ring
Kabelstammen ansluter inte till ett NMEA 2000-nätverk. Instruktioner om hur du ansluter till ett NMEA 2000-nätverk med kompatibla enheter finns
på sidan 8.
Till plottern i GPSMAP
400/500-serien
>
>
>
>
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Svart
Ström (10–32 V DC*)
Jord
(ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 port 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 port 1 Rx (in)
Grå
NMEA 0183 port 2 Tx (ut)
Lila
NMEA 0183 port 2 Rx (in)
Grön
CANet L (om sådan finns)
Vit
CANet H (om sådan finns)
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm lågt
Till givare (om sådan finns)
Kabelstam för GPSMAP 400/500-serien
Obs!
• Använd en AGC/3AG – 3 A utbytessäkring.
• Om du måste förlänga ström- och jordkablarna använder du 22 AWG-kabel.
• Du kan koppla kabelstammen direkt till batteriet. Om båten har ett elsystem är det möjligt att du kan ansluta kabelstammen till en ledig hållare i
säkringsplinten. Om du använder båtens säkringsplint tar du bort den kabelmonterade säkringshållaren från kabelstammens strömledning.
• Klipp inte av givarkabeln då det ogiltigförklarar garantin.
Obs! Den maximala inkommande spänningen är 32 V DC (likström)*. Överskrid inte denna spänning eftersom det kan skada plottern och ogiltigförklara
garantin.
Obs! Vid en normal installation används bara de röda och svarta kablarna. Övriga ledningar behöver inte anslutas vid normal användning av plottern.
Mer information om hur du ansluter till en NMEA 0183- eller Garmin CANet-kompatibel enhet finns på sidan 8.
3 A-säkring
Ansluta kabelstammen till strömmen
Båtjord
-
3A
2A
+
1. Använd en testlampa eller voltmeter till att fastställa spänningskällans polaritet.
2. Anslut den röda (+ eller positiva) ledningen till den positiva spänningsterminalen.
(Om du använder båtens säkringsplint leder du den positiva anslutningen genom
säkringen, som på bilden.)
3. Anslut den svarta (- eller negativa) ledningen till den negativa spänningsterminalen.
4. Installera eller kontrollera 3 A-säkringen (i den kabelmonterade säkringshållaren eller
på säkringsplinten på båten).
Till 10–32 V DC*
båtströmförsörjning
—
+
Till enhet
Exempel på säkringsplint
* Vissa plottrar i GPSMAP 400/500-serien kan anslutas till strömkällor med högre spänning. Mer information finns i
avsnittet Ström i Systemspecifikationer på sidan 10.
6
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
Ansluta kabelstammen till en NMEA 0183-enhet
Du kan koppla GPSMAP-enheten till annan NMEA-kompatibel utrustning, t.ex. en DSC- eller AIS-enhet. Se kabeldragningsschemat om du vill
ansluta plottern till NMEA 0183-kompatibla enheter.
-
+
Säkring
Plotter i
GPSMAP
400/500serien
3A
Ledningsfärg
Batteri
10–32 V likström*
Kabelfunktion
Ström
Röd (ström)
Svart (jord)
Ström jord
NMEA 0183
kompatibel enhet
NMEA jord
>
>
Blå (ut)
NMEA Rx/A (+)
Brun (in)
NMEA Tx/A (+)
>
>
Ansluta en plotter i GPSMAP 400/500-serien till en vanlig NMEA 0183-enhet
Så här ansluter du kabelstammen till en NMEA 0183-enhet:
1. För Garmin-enheter fungerar jordledningarna (svarta) som NMEA 0183-jord och måste anslutas tillsammans eller på samma terminal som NMEA
0183-jorden på NMEA 0183-enheten. Se kabeldragningsschemat för din NMEA 0183-enhet för kabelidentifikation.
2. Anslut den blåa (NMEA 0183 port 1 ut) kabeln från GPSMAP 400/500-kabelstammen till NMEA 0183 in (eller Rx/A +) kabeln på kabelstammen på
NMEA 0183-enheten, och den bruna (NMEA 0183 port 1 in) kabeln till NMEA ut (eller Tx/A +) kabeln på kabelstammen på NMEA 0183-enheten.
3. Upprepa steg 2 med de gråa och violetta kablarna för en ytterligare NMEA 0183-enhet.
4. Ställ in serieportarna på plottern till att använda NMEA 0183-data (standard eller hög fart). Mer information finns i GPSMAP 400/500-serien
Användarhandbok.
Ansluta kabelstammen till ett signalhorn, en lampa eller båda (tillval)
GPSMAP 400/500-plottern kan användas tillsammans med en lampa, ett signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller blixtsignal när plottern
visar ett meddelande. Larmet måste inte vara inkopplat för att GPSMAP 400/500-plottern ska fungera. Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge
när larmet utlöses. Max. ström är 100 mA och ett relä behövs för att begränsa strömmen från plottern till 100 mA. Montera en omkopplare om du vill
växla mellan visuella larm och ljudlarm.
+
Säkring
3A
Plotter i
GPSMAP
400/500serien
Ledningsfärg
-
Batteri
10–32 V DC*
Röd
Svart (jord)
Mistlur
Gul (larm)
Lampa
Relä
100 ma max
spolström
Ansluta en GPSMAP 400/500-plotter till ett signalhorn, en lampa eller båda
* Vissa plottrar i GPSMAP 400/500-serien kan anslutas till strömkällor med högre spänning. Mer information finns i
avsnittet Ström i Systemspecifikationer på sidan 10.
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
7
Ansluta kabelstammen till en Garmin CANet-enhet
Om GPSMAP 400/500-plottern är Garmin CANet-kompatibel kan den ta emot ekolodsinformation från en CANet-kompatibel Garmin ekolods- eller
Fishfinder-enhet. Titta i tabellen över plotterfunktioner på sidan 1 för att se om plottern är CANet-kompatibel.
Med CANet optimeras kapaciteten för CANet-kompatibla enheter så att ekolodsinformation från ett ekolod eller Fishfinder kan delas med upp till två
CANet-kompatibla Garmin-plottrar. En vanlig NMEA 0183-anslutning kan bara skicka information om djup, temperatur och hastighet till en plotter
medan en CANet-anslutning ger tillgång till alla ekolodsavläsningar, inklusive Ultrascroll™, så att du kan visa och kontrollera samma information på
dina kompatibla plottrar som på ditt kompatibla Garmin-ekolod eller Fishfinder.
Obs! För att använda Garmin CANet med din enhet måste du köpa en CANet-sats som tillval. Kontakta din Garmin-återförsäljare eller besök
www.garmin.com.
Ansluta plottern till ett NMEA 2000-nätverk
Om GPSMAP 400/500-plottern är NMEA 2000-kompatibel kan du ansluta den till ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten och dela information
med andra anslutna NMEA 2000-kompatibla enheter. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten måste du bygga ett. Mer information
finns på www.garmin.com.
Obs! NMEA 2000-kompatibla GPSMAP 400/500-plottrar levereras inte med NMEA 2000-kontakter eller -kablar. Du behöver en NMEA 2000
T-kontakt och droppkabel för att ansluta den till ett befintligt NMEA 2000-nätverk. NMEA 2000-komponenter finns hos din närmaste Garminåterförsäljare eller återförsäljare av marina produkter.
NMEA 2000kompatibel
GPSMAP
400/500-plotter
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
Droppkabel
(medföljer ej)
T-anslutning
(medföljer ej)
Befintligt NMEA 2000-nätverk
Ansluta en NMEA 2000-kompatibel GPSMAP 400/500-plotter till
ett befintligt NMEA 2000-nätverk
Så här ansluter du en NMEA 2000-kompatibel GPSMAP 400/500-plotter till ditt befintliga NMEA 2000-nätverk:
1. Bestäm en lämplig plats för att ansluta plottern till det befintliga NMEA 2000-nätverket.
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från stamnätet närmast den plats där du vill ansluta plottern.
Om du behöver förlänga NMEA 2000-stamnätet ansluter du en lämplig förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer inte) till sidan
av den T-kontakt som du kopplade bort.
3. Lägg till en T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000-stamnätet.
4. Led en NMEA 2000-droppkabel från plottern till ovansidan av den T-kontakt du lade till i NMEA 2000-nätverket.
Du kan använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot). Om du behöver mer kabel lägger du till en förlängning till NMEA 2000-stamnätet,
enligt anvisningarna för NMEA 2000.
8
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
Ansluta kablar till plottern
Använd diagrammen nedan för att identifiera kontakterna på baksidan av GPSMAP 400/500-plottern. Alla plotterkonfigurationer är inte representerade
i diagrammen, men alla kontakttyper finns med för att du ska kunna identifiera dem. Alla kontakter på baksidan av plottern kan inte användas för alla
installationer.
➋
➌
➊
➌
GPSMAP 421, 441 och 451
➌
➎
GPSMAP 430x och 440x
➍
➊
➊ Kabelstam
➋ NMEA 2000
➌ Extern GPS-
antenn
(säljs separat)
➍Kompatibel XM-
➊
antenn
med ljudadapter
(säljs separat)
➎Kompatibel
GPSMAP 420, 430, 431, 440 och 450
➋
GPSMAP 530, 535, 540 och 545
XM-antenn
(säljs separat)
➋ ➊
➌
GPSMAP 521, 541, 551
GPSMAP 526, 536, 546 och 556
Testa installationen
Om du vill slå på plottern för första gången håller du strömknappen nedtryckt tills plottern piper och slås på. Använd navigeringsknappen och
SELECT-knappen och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera plottern.
Testa installationen av givaren (tillval)
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodets signal måste givaren vara i vatten för att fungera på rätt sätt. Du kan inte erhålla en djup- eller
avståndsläsning när givaren inte befinner sig i vatten.
När du sjösätter båten för första gången bör du leta efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen. Lämna inte båten i vattnet under
längre tid utan att först leta efter läckage.
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
9
Så här testar du givarinstallationen på akterspegeln:
1. Börja med att testa installationen under låga hastigheter. Om ekolodet verkar fungera på rätt sätt ökar du gradvis båtens hastighet medan du
observerar ekolodets funktion. Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet
detta inträffar.
2. Dra ner hastigheten till den nivå där signalen förlorades. Sväng försiktigt i båda riktningarna och se om signalen förbättras.
3. Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du givaren så att den sticker ut ytterligare 1/8 tum under båtens akterspegel. Det kan krävas
flera justeringar innan försämringen elimineras.
4. Om signalen inte förbättras måste du kanske flytta givaren till en annan plats.
Varning! När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens prestanda och
utsätta givaren för högre risk att träffas av föremål under vattnet.
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Storlek: 400-serien: B × H × D: 14,5 × 12,7 × 7,6 cm
(5,7 × 5,0 × 3,0 tum)
500-serien: B × H × D: 15,0 × 16,3 × 7,4 cm
(5,9 × 6,4 × 2,9 tum)
Vikt:
400-serien: 560 g (1,30 lb.)
500-serien: 800 g (1,75 lb.)
Bildskärm: GPSMAP 420/421/430/440/431/441/450/451 (s):
10,6 cm diagonalt (4,0 tum), QVGA-bildskärm med justerbar
ljusstyrka, 320 × 234 bildpunkter.
GPSMAP 520/521/530/531/540/541/550/551 (s): 12,7 cm
diagonalt (5,0 tum), QVGA-bildskärm med justerbar ljusstyrka,
320 × 240 bildpunkter.
GPSMAP 525/526/535/536/545/546/555/556 (s): 12,7 cm
diagonalt (5,0 tum), Hel VGA-bildskärm med justerbar ljusstyrka,
640 × 480 bildpunkter.
Hölje: Helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt
IEC 529 IPX7-normer.
Temp. område: från -15 ºC till 55 º C (från 5 ºF till 131 ºF)
Kompassäkerhetsavstånd:
Modellnummer
Kompassäkerhets-avstånd
GPSMAP 526/536/546/556
60 cm (24 tum)
GPSMAP 421/431/441/451
65 cm (26 tum)
GPSMAP 521/531/541/551
75 cm (30 tum)
GPSMAP 420/430/440/450
95 cm (38 tum)
GPSMAP 520/530/540/550/525/
535/545/555
Prestanda
Mottagare:
GPSMAP 420/430/440/450 (s)
GPSMAP 520/530/540/550/525/535/545/555 (s):
Differentialklar, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion
GPSMAP 421/431/441/451 (s)
GPSMAP 521/531/541/551 (s):
Högkänslig, 14 parallella kanaler, WAAS-funktion.
GPSMAP 526/536/546/556 (s):
Högkänslig, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion.
10
Hämtningstider: (Genomsnittliga hämtningstider för en stationär
mottagare med fri sikt mot himlen.)
GPSMAP 420/430/440/450 (s)
GPSMAP 520/530/540/550/525/535/545/555 (s):
Varm*: Cirka 15 sekunder
Kall**: Cirka 45 sekunder
GPSMAP 421/431/441/451 (s)
GPSMAP 521/526/531/536/541/546/551/556 (s):
Varm*: Cirka 1 sekund
Kall**: Cirka 38 sekunder
*Varm: Enheten befinner sig på eller i närheten av den senaste
platsen där satellitsignaler nyligen hittats.
**Kall: Enheten har flyttats mer än cirka 800 km (500 mile) sedan
den stängdes av.
Uppdateringsfrekvens: 1/sekund, kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: < 15 m (49 fot), normalt 95 %
Hastighet: 0,05 m/s 0,164 fot/s i stadigt läge
WAAS-noggrannhet:
Position: < 3 m (10 fot), normalt 95 %
Hastighet: 0,05 m/s i stadigt läge
Dynamik: 6 g
Ström
Strömförsörjning: 10–32 V DC
GPSMAP 421/431/441/451 (s)
GPSMAP 521/531/541/551/526/536/546/556 (s)
Strömförsörjning: 10–35 V DC
GPSMAP 420/430/440/450 (s)
GPSMAP 520/530/540/550/525/535/545/555 (s)
Strömförbrukning: högst 15 W vid 13,8 V DC
Säkring: AGC/3AG – 3,0 A
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
Ekolod
Effekt: 1 kW givare, 1 000 W (RMS),
8 000 W (topp-till-topp)**;
Två frekvenser, 500 W (RMS), 4 000 W (topp-till-topp);
Två strålar, 400 W (RMS), 3 200 W (topp-till-topp)
Frekvens: 50/200 kHz (två frekvenser och 1 kW), 80/200 kHz (två
strålar)
Djup: 762 m (2 500 fot) (1 kW), 457 m (1 500 fot) (två frekvenser),
274 m (900 fot) (två strålar)***
*Genomsnittliga hämtningstider för en stationär mottagare med fri
sikt mot himlen.
**1 kW-givare kan endast hanteras av GPSMAP 525s/526s/535s/
536s/545s/546s/555s/556s-enheter.
***Djupkapaciteten beror på vattnets salthet, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
Kommunikation
NMEA 2000 PGN-information (gäller endast för NMEA 2000-kompatibla plottrar):
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127250
Vattendjup
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128267
Vattendjup
127505
Vätskenivå
129025
Position, snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129026
KÖG/FÖG snabb uppdatering
128267
Vattendjup
129029
GNSS – positionsdata
129038
AIS klass A positionsrapport
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129039
AIS klass B positionsrapport
129284
Navigationsdata
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129794
AIS klass A statiskt relaterade och resrelaterade data
129539
GNSS DOP:er
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
129540
GNSS Sats i vy
129808
DSC-samtalsinformation
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Kompatibla plottrar i GPSMAP 400/500-serien är
NMEA 2000-certifierade.
NMEA 0183, Version 3.01-meningar: SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHW, SDWPL
Du kan köpa fullständig information om format och meningar från NMEA (National Marine Electronics Association) från:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146, USA
www.nmea.org
GPSMAP®400/500-serien – Installationsinstruktioner
11
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning
att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet
att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmins logotyp, GPSMAP® och AutoLocate® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder.
GXM™, HotFix™ och Ultrascroll™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2012
Artikelnummer 190-01074-79 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising