Garmin | GPSMAP 420/420s | Garmin GPSMAP 420/420s Snabbreferenshandbok

Garmin GPSMAP 420/420s Snabbreferenshandbok
Söka efter en marin service och navigera dit
Markera en waypoint eller Man överbord (MÖB)
Så här markerar du din aktuella plats som en waypoint eller som en MÖB:
1. Tryck på MARK från valfri skärm.
2. Spara waypointen genom att välja Tillbaka, eller välj Man överbord om du vill ange att
waypointen ska vara en MÖB-punkt.
Så här börjar du navigera:
1. På skärmen Hem väljer du Vart?.
2. Välj en kategori.
3. Välj en destination.
4. Välj Navigera till.
5. Välj Gå till.
ELLER
Välj Instruktioner till när du använder ett
förprogrammerat BlueChart® g2 Vision®-kort
om du vill använda Automatisk vägledning.
6. Följ den färgade linjen på skärmen till
destinationen.
Så här skapar du en ny waypoint:
1. Välj Sjökort > Sjökort på skärmbilden Hem.
2. Använd kartpekaren ( ) för att markera den plats som du vill ange
som en waypoint.
3. Tryck på SELECT.
4. Välj Skapa waypoint.
Så här flyttar du waypointen på navigationssjökortet:
1. Använd kartpekaren ( ) för att markera waypointen på
navigationssjökortet och tryck på SELECT.
2. Välj Granska. (Knappen Granska visas bara när mer än en waypoint
finns i närheten.)
3. Välj knappen för den waypoint som du vill ändra > Flytta.
4. Spara den nya platsen genom att trycka på SELECT.
Så här avbryter du navigeringen:
Tryck på MENU från navigationssjökortet och
välj Avbryt navigering.
Söka efter en destination via dess namn
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Sök efter namn.
2. Använd navigeringsknappen för att välja tecken och skriv hela eller en del av namnet på
destinationen.
3. Tryck på SELECT om du vill visa de 50 närmaste destinationerna som innehåller dina sökvillkor.
Gå till platsen genom att välja platsen > Navigera till > Gå till.
Visa sökresultat
®
Snabbreferenshandbok
Skapa en waypoint
Ändra eller ta bort en waypoint
Så här ändrar du en befintlig waypoint:
1. Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Välj den waypoint som du vill redigera.
3. Välj Ändra waypoint.
4. Välj det waypointattribut som du vill ändra (Namn, Symbol, Djup, Vattentemp, Kommentar
eller Position).
Så här tar du bort en waypoint eller en MÖB-plats:
1. Använd kartpekaren ( ) från navigationssjökortet för att markera waypointen eller MÖB på
navigationssjökortet.
ELLER
Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem.
2. Markera den waypoint eller den MÖB-plats som du vill ta bort.
3. Välj Granska > Ta bort (Knappen Granska visas bara när mer än en waypoint finns i
närheten.)
Ange namnet
GPSMAP 400/500-serien
Slå på enheten och söka efter en signal
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information
om produkten och säkerhet.
Slå på och stänga av enheten
Slå på enheten genom att trycka på strömknappen. När varningsskärmen
visas öppnar du skärmen Hem genom att välja Godkänn. Stäng av enheten
genom att hålla ned strömknappen.
Strömknappen/belysning - Håll den här knappen nedtryckt
om du vill slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt på den
om du vill justera ljusstyrkan och dag- respektive nattläget.
Ström/
belysning
Räckvidd (-/+) - Tryck på den här knappen om du vill justera
ekolodets räckvidd, zooma in eller ut på ett sjökort, gå en sida
uppåt eller nedåt i listor eller justera belysningsnivån.
Navigeringsknapp
Navigeringsknapp - Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du
vill navigera i menyer, markera fält eller mata in data.
Söka efter GPS-satellitsignaler
När du slår på enheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och
fastställa den aktuella positionen. När enheten hittar satellitsignaler är
signalstyrkestaplarna längst upp på skärmen Hem gröna
. När enheten
tappar satellitsignaler försvinner de gröna staplarna
och positionsikonen
visas som ett blinkande frågetecken.
Använda rutter och spår
Använda knappsatsen
MARK - Tryck på den här knappen för att markera en
waypoint.
Hemskärm
Mer dokumentation och information finns på www.garmin.com.
Mätområde
MARK
SELECT
MENU
HOME
SELECT - Tryck på den här knappen för att välja markerade
alternativ.
HOME - Tryck på den här knappen för att återgå till skärmen Hem.
MENU - Tryck på den här knappen om du vill visa fler inställningar och konfigurationsalternativ.
Tryck på den för att återgå till föregående skärmbild när det anges.
Ändra visningsinställningarna
Panorera och zooma på navigationssjökortet
Så här justerar du belysningen:
1. Tryck snabbt in strömknappen.
2. Välj Belysning.
3. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att justera
belysningen manuellt.
Använd navigeringsknappen när du vill flytta kartpekaren ( ) från den aktuella platsen och
rulla till andra områden på navigationssjökortet. När du panorerar förbi kanten på den aktuella
kartvisningen rullar skärmen framåt.
När du flyttar kartpekaren kan du visa avståndet och
bäring från din aktuella position och kartpekarens
positionskoordinater i kartans nedre högra hörn.
Obs! Tryck flera gånger på strömknappen om du vill växla mellan
maxbelysning, minimibelysning och din manuella inställning.
Kartpekare
Så här växlar du mellan dagläge och
nattläge:
1. Tryck snabbt in strömknappen.
2. Välj Färgläge.
3. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller
höger för att växla mellan lägena.
Om du vill panorera kartan trycker du
navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt höger eller åt
vänster.
Så här skapar du en rutt från din aktuella plats:
1. Använd kartpekaren ( ) från navigationssjökortet för att markera din
destination och tryck på SELECT.
2. Välj Navigera till > Rutt till.
3. Använd kartpekaren ( ) för att välja den plats där du vill göra den sista
giren mot din destination.
4. Tryck på SELECT. Upprepa det här steget om du vill lägga till fler girar.
5. Tryck på MENU för att avbryta, för att ångra den sista giren eller för att
börja navigera efter rutten.
Så här skapar du en rutt på en annan plats:
1. Välj Information > Egna data > Rutter > Ny rutt på skärmen Hem.
2. Välj Använd sjökort eller Använd waypointlista.
3. Om du väljer Använd sjökort använder du kartpekaren ( ) för att välja den startplats där du vill
påbörja den nya rutten. Om du väljer Använd waypointlista väljer du den första waypointen i rutten
och trycker på SELECT.
4. Välj plats för den första giren och tryck på SELECT. Upprepa tills rutten är klar.
5. Spara rutten genom att välja MENU.
6. Välj rutten om du vill redigera rutten, ta bort rutten eller navigera till rutten.
Så här redigerar du en rutt:
1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Välj Ändra i rutt. Du kan redigera ruttens namn eller använda sjökortet eller girlistan för att redigera
ruttens girar.
Så här aktiverar du spårloggen:
Från vilket sjökort som helst utom Fish Eye 3D väljer du MENU > Waypoints och spår > Spår >
På. En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Så här rensar du det aktiva spåret:
Från vilket sjökort som helst utom Fish Eye 3D väljer du MENU > Waypoints och spår > Aktiva
spår > Rensa aktivt spår. Spårminnet rensas och det aktuella spåret fortsätter att spelas in.
Zooma in och ut på kartan
Med räckviddsknapparna (-/+) styr du zoomnivån som anges av skalan längst ned på
navigationssjökortet (
). Stapeln under numret betecknar det avståndet på kartan.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Dagläge
Nattläge
Juni 2009
190-01074-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising