Garmin | GPSMAP 5012 | Garmin GPSMAP 5012 verkorte handleiding

Garmin GPSMAP 5012 verkorte handleiding
Een maritieme dienst zoeken en ernaartoe navigeren
Vanaf uw huidige positie naar een maritieme dienst zoeken en er naartoe navigeren:
1. Tik in het startscherm op Waarheen? > Buitengaats diensten.
2. Tik op het soort maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. De kaartplotter geeft een lijst
met de 50 dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
3. Tik op het soort maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. Er wordt een scherm met
informatie over de geselecteerde maritieme dienst weergegeven.
4. Tik op Navigeren naar > Ga naar om rechtstreeks naar de locatie te navigeren. (Of tik op
Route naar om een specifieke route naar de locatie te maken.)
5. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar de bestemming.
Lijst met maritieme diensten
Naar bestemming gaan
Naar een bestemming op de kaart navigeren
Naar een bestemming op de kaart navigeren:
1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
2. Tik op het punt op de kaart waar u naartoe wilt navigeren. Een aanwijzer (
punt.
3. Tik op Navigeren naar.
4. Tik op Ga naar als u rechtstreeks naar de positie wilt navigeren.
5. Volg de lijn op de navigatiekaart naar de bestemming.
) markeert het
Een waypoint markeren
Uw huidige positie als een waypoint markeren:
1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven op Mark.
2. Tik op Wijzig om een specifieke naam, symbool, waterdiepte, watertemperatuur of een
opmerking op te geven.
Een nieuw waypoint maken:
1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
2. Tik op de positie die u als waypoint wilt markeren.
3. Tik op Creëer waypoint.
Navigatiekaart
Een waypoint bewerken of verwijderen
Een waypoint bewerken:
1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
2. Selecteer het waypoint op de navigatiekaart.
3. Tik op de knop voor het waypoint dat u wilt bewerken.
4. Tik op Wijzig.
5. Selecteer het kenmerk van het waypoint dat u wilt wijzigen (Naam, Symbool, Diepte,
Watertemp. of Opmerking).
Een waypoint verwijderen:
1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Tik op het waypoint dat u wilt verwijderen.
3. Tik op Herzie > Wis.
Navigatiekaart
Naar bestemming gaan
GPSMAP 5000-serie
®
Verkorte handleiding
Het toestel in- en uitschakelen
De kaartplotter inschakelen:
1. Druk kort op de aan-uitknop .
2. Tik op Akkoord als het waarschuwingsscherm wordt weergegeven.
Een MOB-locatie (man-over-boord) markeren en er naartoe navigeren:
1. Tik in het startscherm op Man-over-boord.
2. Tik op Ja om te beginnen met navigeren naar de MOB-locatie.
De kaartplotter uitschakelen:
1. Houd de aan-uitknop ingedrukt.
2. Als er één kaartplotter is aangesloten, wordt de kaartplotter uitgeschakeld. Als er meerdere
kaartplotters zijn aangesloten, wordt u gevraagd of u het gehele systeem wilt uitschakelen.
Tik op Ja als u het gehele netwerk wilt uitschakelen, of op Nee als u de kaartplotter in de
slaapstand wilt zetten.
Een MOB-positie verwijderen:
1. Tik in het startscherm op Informatie >
Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Tik op de MOB-positie die u wilt verwijderen.
MOB-posities worden aangeduid met het
symbool .
3. Tik op Herzie > Wis.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
De schermverlichting en kleurmodus aanpassen
De schermverlichting aanpassen:
1. Druk als de kaartplotter is ingeschakeld kort op de aan-uitknop .
2. Tik op Schermverlichting.
3. Selecteer een optie om de schermverlichting in te schakelen:
• Als u wilt dat de kaartplotter de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht
aanpast, tik dan op Auto.
• Als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen, houd dan Op of Neer ingedrukt of tik
en versleep de helderheidsbalk.
Helderheidsbalk
De kleurmodus aanpassen:
1. Druk kort op de aan-uitknop .
2. Tik op Kleurmodus.
3. Tik op Dagkleuren, Nachtkleuren of Auto.
Routes maken en bewerken
De functie Man-over-boord gebruiken
Man-over-boord
Combinatieschermen gebruiken
Toegang tot schermcombinaties en deze wijzigen:
1. Voer een van de volgende acties uit om toegang te krijgen tot het scherm Wijzig
combinatie:
• Tik terwijl er een combinatiescherm is geopend op Menu > Wijzig combinatie.
• Tik in het startscherm op Combinaties > Ongebruikte combo (indien beschikbaar).
2. Selecteer een optie om het combinatiescherm aan te passen. Als u een BlueChart®
g2 Vision® SD-kaart hebt of bent verbonden met netwerktoestellen zoals een echolood
en radar, zijn er meer combinatieschermen mogelijk.
• Tik op Functies om het aantal combinatieschermen te selecteren.
• Tik op Indeling als u de verticale of horizontale indeling wilt wijzigen.
• Tik op Databalk als u de gegevensbalk wilt in- of uitschakelen.
• Tik op een genummerde optie, zoals 1. Nav.kaart
of 2. Perspective 3D
Combinatiescherm
in het voorbeeld, om
1
het weer te geven
combinatiescherm
Combinatiescherm
2
te selecteren.
Een route vanaf uw huidige positie berekenen
1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
2. Tik op uw bestemming op de navigatiekaart. Tik op het scherm en versleep de kaart met uw
vinger. De bestemming wordt aangegeven
met .
3. Tik op Navigeer naar > Route naar.
4. Tik op de locatie waar u de laatste koerswijziging
in de richting van uw bestemming wilt maken.
5. Tik op Voeg koersw. toe.
6. Als u aanvullende koerswijzigingen wilt toevoegen,
raak dan steeds de positie aan waar u een
koerswijziging wilt uitvoeren (werk terug vanaf de
eindbestemming) en tik op Voeg koersw. toe.
7. Tik op OK om de route te voltooien of tik op
Annuleer route om de route te wissen.
Een route vanaf een andere positie berekenen:
1. Tik in het startscherm op Informatie >
Gebruikersgegevens > Routes > Nieuwe route >
Gebruik kaart.
2. Tik op het startpunt van de route. Het startpunt
wordt aangegeven met .
3. Tik op Voeg koersw. toe.
4. Tik op de locatie van de eerste koerswijziging.
5. Tik op Voeg koersw. toe. Herhaal dit tot de route compleet is.
Een route bewerken:
1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Routes.
2. Tik op de route die u wilt bewerken.
3. Tik op Herzie > Wijzig route. U kunt de naam van de route en de koerswijzigingen bewerken
of de route verwijderen.
Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.
Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart® en g2 Vision® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet
worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Gegevensbalk
Augustus 2010
© 2007–2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Onderdeelnummer 190-00803-55 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising