Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP 6008 Installationsinstruktioner
GPSMAP® 6000/7000-serien - Installationsinstruktioner
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
 Varning
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar.
Meddelande
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i för att undvika skador på båten.
GPSMAP 6000/7000-plottern och GPS 19x-antennen måste vara korrekt installerade enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och
verktyg som anges i varje avsnitt. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter.
Kontakta produktsupporten hos Garmin® om du har några frågor om installationen av din GPSMAP 6000/7000-plotter. Om du befinner dig i
USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020. I Storbritannien
kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000. Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per telefon på +44 (0) 870
8501241.
Innan du installerar GPSMAP 6000/7000-plottern kontrollerar du att förpackningen innehåller de angivna artiklarna. Kontakta genast din
Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot,
i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv in serienumret som står på din GPS 6000/7000-plotter och GPS 19x i det avsedda utrymmet, för framtida referens. Serienumren sitter på
en dekal på komponenternas baksidor.
Plotterns serienummer:
GPS 19x-serienummer:
Vid installation av GPSMAP 6000/7000-plottern måste du:
1. Montera GPSMAP 6000/7000-plottern (sidan 2).
2. Montera GPS-antennen (sidan 4).
3. Ansluta GPSMAP 6000/7000-plottern till ström (sidan 7).
4. Ansluta GPSMAP 6000/7000-plottern och GPS 19x-antennen till ett befintligt NMEA 2000-nätverk eller skapa ett enkelt NMEA 2000-nätverk
(sidan 8).
5. Se till att plotterns programvara är uppdaterad (sidan 17).
Följande ytterligare installationstillbehör behövs inte för användningen av GPSMAP 6000/7000-plottern. De medföljer för din
bekvämlighet:
• Ansluta plottern till andra Garmin Marine Network-kompatibla enheter, t.ex. ett ekolod eller en radar (sidan 9).
• Ansluta plottern till en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenn (sidan 15).
• Ansluta plottern till andra NMEA 0183-kompatibla enheter, t.ex. en VHF-radio med DSC (sidan 12).
• Ansluta plottern till ett externt larm (sidan 15).
• Ansluta plottern till en videoingångskälla, till en dator eller till en extern videobildskärm (sidan 16).
April 2012
Artikelnummer 190-01495-79 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Montera GPSMAP 6000/7000-plottern
Du kan montera GPSMAP 6000/7000-plottern på två olika sätt. Du kan använda den medföljande hållaren för att montera plottern med kulfäste
eller den medföljande mallen och materialet för infälld montering.
Montera GPSMAP 6000/7000-plottern på en plats där displayen syns tydligt utan reflexer och där pekskärmens funktioner kan användas utan
hinder.
Obs! Du kan inte montera GPSMAP 7015/7215-plottern med kulfäste. Eftersom GPSMAP 7015- och 7215-plottrarna är större, måste de
monteras infällda.
Montera GPSMAP 6000/7000-plottern med kulfäste
Använd det medföljande fästet vid montering av GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 eller GPSMAP 7212 med kulfäste.
Verktyg som behövs (medföljer ej):
• Borrmaskin och borrar
• Blyertspenna
• Monteringsmaterial (skruvar och muttrar, brickor och bultar)
Obs! Monteringsmaterialet för kulfästet (skruvar och muttrar, brickor och bultar) medföljer ej. Hålen i kulfästet har en diameter på 7,9 mm
(5/16 tum). Välj monteringsmaterial som passar hålen i kulfästet och bäst kan monteras på den önskade ytan. Storleken på borrspetsen beror
på vilket monteringsmaterial du använder.
Så här installerar du hållaren för kulfäste:
Obs! Du kan inte montera GPSMAP 7015/7215-plottern med kulfäste. Eftersom GPSMAP 7015- och 7215-plottrarna är större, måste de
monteras infällda.
1. Använd kulfästet som mall och märk ut de fyra monteringshålens platser. Lämna ett avstånd på minst 12,7 cm (5 tum) bakom 6000/7000plottern för kablarna.
Obs! För att undvika störningar, montera GPSMAP 6008/6208-plottrar 38,1 cm (15 tum), GPSMAP 6012/6212-plottrar 40,6 cm (16 tum)
och GPSMAP 7012/7212-plottrar 63,5 cm (25 tum) från en magnetisk kompass.
2. Borra styrhålen för monteringsmaterialet med en borrspets av rätt storlek.
3. Fäst kulfästet på ytan med skruvar och brickor.
Så här installerar du GPSMAP 6000/7000-plottern på hållaren för kulfäste:
1. Sätt fast monteringsvreden på GPSMAP 6000/7000-plottern utan att dra åt dem.
2. Skjut på plottern på kulfästet och dra åt monteringsvreden.
Monteringsratt
Hållare för kulfäste
Installera en GPSMAP 6000/7000-plotter på hållaren för kulfäste
2
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Infälld montering av GPSMAP 6000/7000-plottern
Material (medföljer):
• Mall för infälld montering
• Gummipackning
• Fyra mutterplattor för infälld montering
• Fyra 60 mm M3 × 0,5-skruvar (för att säkra mutterplattan i
monteringsytan)
• Fyra M4 × 0,7-skruvar (för att säkra plottern i mutterplattan)
• Fyra 7 mm nylonbrickor (för M4 × 0,7-skruvarna)
Verktyg som behövs (medföljer ej):
• Figursåg
• Sax
• Borrmaskin
• Borrspetsar – 9,5 mm (3/8 tum), 7,2 mm (9/32 tum) och
3,5 mm (9/64 tum)
• Stjärnskruvmejsel nr. 2
• Körnare och hammare
• Fil och sandpapper
1. Mallen för infälld montering medföljer produktförpackningen. Beskär mallen och kontrollera att den passar på platsen där du vill montera
plottern.
Obs!
• Se till att ytan som du monterar plottern på har tillräckligt med öppen yta bakom för att få plats med plottern och de anslutna kablarna.
Se schemat på mallen för infälld montering för det spel som behövs för din plotter.
• Se till att ventilationen bakom monteringsytan är god och att ett tillräckligt luftflöde skapas för att därigenom förhindra att plottern
överhettas
• Kontrollera att det är minst 13 mm (1/2 tum) med utrymme till höger om plottern för åtkomst till SD-kortluckan, enligt mallen för infälld
montering.
• För att undvika störningar, montera GPSMAP 6008/6208-plottrar 38,1 cm (15 tum), GPSMAP 6012/6212-plottrar 40,6 cm (16 tum),
GPSMAP 7012/7212-plottrar 63,5 cm (25 tum) och 7015/7215-plottrar 43,2 cm (17 tum) från en magnetisk kompass.
2. Mallen för infälld montering är självhäftande på baksidan. Ta bort skyddstejpen och fäst mallen på den plats där du vill montera plottern
infälld.
3. Borra med en 9,5 mm (3/8 tum) borrspets de rikthål som anges på mallens hörn innan du för in figursågbladet och börjar såga ut
monteringsytan.
4. Såga ut monteringsytan med en figursåg längs med insidan av den linje som anges på mallen för infälld montering. Fila och sandpappra
hålets kanter till rätt storlek. Var försiktig när du sågar ut hålet. Det finns inte mycket plats mellan höljet och monteringshålen.
5. Placera plottern i hålet och se till att monteringshålen på plottern ligger mot de större 7,2 mm (9/32 tum) hålen på mallen för infälld montering
efter sågning, slipning och filning av hålet. Om de inte passar med varandra, märker du upp nya platser för de större hålen.
6. Märk ut mittpunkten för vart och ett av de större 7,2 mm (9/32 tum) hålen med körnaren.
7. Borra med en 7,2 mm (9/32 tum) borrspets de fyra större hålen.
Använd 60 mm M3 × 0,5-skruven
8. Börja i ett hörn av mallen, placera en mutterplatta över det större hål du borrade i steg 7.
(för att säkra mutterplattan
9
Kontrollera att det mindre 3,5 mm ( /64 tum) hålet på mutterplattan ligger över det mindre
i monteringsytan
hålet på mallen. Om de inte passar med varandra, märker du upp en ny plats för det mindre
hålet. Upprepa det här steget för varje hörn på mallen.
9. Märk ut mittpunkten för vart och ett av de fyra mindre 3,5 mm (9/64 tum) hålen med körnaren.
10. Ta bort mallen för infälld montering från monteringsytan.
11. Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en mutterplatta på baksidan av
monteringsytan så att de stora och små hålen ligger i linje med varandra. Den upphöjda
Använd 70 mm M4 ×
delen av mutterplattan ska passa in i det större hålet.
0,7-skruven (för att säkra
plottern i mutterplattan
12. Säkra mutterplattan mot monteringsytan genom att fästa en medföljande 60 mm M3 ×
9
0,5-skruv genom det mindre 3,5 mm ( /64 tum) hålet.
Mutterplatta för infälld montering
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
3
Mutterplatta (×4)
70 mm M4×
0,7-skruv (×4)
60 mm M3×
0,5-skruv (×4)
Monteringsyta
Gummipackning
(4 st.)
Infälld montering av en GPSMAP 6000- eller 7000-plotter
13. Upprepa steg 11–12 för varje mutterplatta i de tre återstående hörnen på monteringsytan.
14. Montera gummipackningen på plotterns baksida. De övre och nedre sektionerna
riktas in mot hålen.
15. Om du inte kan komma åt plotterns baksida när den har monterats, måste du ansluta
alla nödvändiga kablar till plottern innan du placerar den i utskärningen.
16. Placera plottern i utskärningen.
17. Säkra plottern i monteringsytan med de medföljande 70 mm M4 × 0,7-skruvarna och
de svarta 7 mm nylonbrickorna.
Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du täcka över
anslutningar som inte används (sidan 17) med de bifogade väderskydden.
18. Sätt fast monteringslocken genom att snäppa dem på plats.
Montera GPS 19x-antennen
Monteringslock (×2)
Ytmontera GPS 19x-antennen och fäst den till en vanlig 1-tums rörgängad marinhållare (14 gängor per tum – medföljer inte) eller installera
antennen under glasfiber.
Välj ut en lämplig plats för GPS 19x-antennen på båten. För bästa mottagning bör GPS 19x-antennen monteras på en plats med obehindrad sikt
av himlen i alla riktningar.
• Undvik att montera GPS 19x-antennen där den skuggas av båtens yttre struktur, en
radomantenn eller en mast.
• På segelbåtar undviker du att montera GPS 19x-antennen högt upp på en mast för att
undvika felaktiga hastighetsavläsningar orsakade av kraftiga krängningar.
• GPS 19x-antennen ger mest stabila avläsningar när den sitter nära vattennivån.
• Montera GPS 19x-antennen minst 1 m (3 fot) bort från (helst över) radarstrålars väg
eller en VHF-radioantenn.
Sätt fast antennen tillfälligt på önskad monteringsplats och testa att den fungerar som den ska.
Om du upplever störningar med annan elektronik kan du försöka med en annan plats. När du
har bekräftat att enheten fungerar som den ska monterar du antennen permanent.
Verktyg som behövs (medföljer ej):
• Borrmaskin och borrar
• Skruvmejslar
• Marint tätningsmedel (valfritt)
4
Bättre
Bäst
Bra
SS BARNETT
EMI
EMI (Electromagnetic Interference)
från motorkomponenter
Över b­ äst
Under – OK
Radar
3 fot
(1 m)
VHF-radioantenn
Placeringsavvägningar för GPS 19x
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Ytmontering av GPS 19x-antennen
1. Använd ytmonteringsfästet som monteringsmall och utför följande steg:
• Märk ut de tre skruvplatserna på ytan med hjälp av en körnare.
• Leta upp kabelhålet i mitten av fästet med hjälp av en penna.
• Ställ undan ytmonteringsfästet. Borra inte genom ytmonteringsfästet.
2. Borra 3 mm (1/8 tum) rikthål på tre märkta platser.
Obs! Om du monterar GPS 19x på glasfiber bör du använda en försänkare för att
borra en försänkning genom det övre gelcoat-lagret (men inte djupare). På så sätt
undviker du sprickor i gelcoat-lagret när skruvarna dras åt.
3. Använd en hålsåg på 25 mm (1 tum) för att klippa kabelhålet i mitten.
4. Placera tätningsplattan längst ned på ytmonteringsfästet. Passa in skruvhålen.
Ytmonteringsfäste
5. Med hjälp av de medföljande M4-skruvarna ansluter du ytmonteringsfästet på
Tätningsplatta
monteringsytan.
Monteringsyta
6. Led NMEA 2000-kabeln genom kabelhålet på 25 mm (1 tum) kabelhålet och anslut
den till GPS 19x.
7. Se till att den stora packningen är på plats längst ned på GPS 19x-antennen.
Placera antennen på ytmonteringsfästet ➊ och lås fast den genom att dra den medsols ➋.
8. Sätt fast antennen på monteringsfästet med den medföljande M3-inställda skruven ➌.
➋
GPS 19xantenn
➊
➌
Gummipackning
9. Led NMEA 2000-droppkabeln bort från källor till elektroniska störningar och anslut den till ditt NMEA 2000-nätverk (sidan 8).
Montera GPS 19x-antennen på ett mastfäste
När du har kopplat mastfästesadaptern till GPS 19x kan du installera GPS 19x med en vanlig 1-tums rörgängad marinhållare (14 gängor per
tum – medföljer inte). Du kan leda NMEA 2000-kabeln genom masten eller på utsidan av masten.
Så här monterar du GPS 19x med kabeln ledd på mastens utsida:
1. Led NMEA 2000-droppkabeln genom mastfästesadaptern och placera kabeln i det lodräta spåret tillsammans med basen på
mastfästesadaptern.
2. Trä mastfästesadaptern på en vanlig 1-tums rörgängad marinhållare (14 gängor per tum – medföljer inte). Dra inte åt adaptern för hårt.
3. Anslut en NMEA 2000-droppkabel till GPS 19x-antennen.
4. Placera GPS 19x-antennen på mastfästesadaptern ➊ och lås fast den genom att vrida den medsols ➋.
5. Sätt fast antennen på adaptern med den medföljande M3-inställda skruven ➌.
6. (Valfritt) När GPS 19x är monterad på mastfästet fyller du kvarvarande utrymme vid det
lodräta kabelspåret med ett marint tätningsmedel.
GPS 19x7. Fäst marinfästet på båten om det inte redan är gjort.
antenn
8. Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar och anslut den till ditt NMEA
2000-nätverk (sidan 8).
➌
➋
➊
Så här monterar du GPS 19x med kabeln ledd genom masten:
1. Placera en vanlig 1-tums rörgängad marinhållare (14 gängor per tum, ingår ej) på önskad
plats och märk ut mittpunkten för masten.
2. Borra ett hål med en 19 mm (3/4 tum) borrspets så att kabeln kan passera igenom.
Mastfästes3. Sätt fast marinfästet på båten.
adapter
4. Trä mastfästesadaptern på masten. Dra inte åt adaptern för hårt.
Lodrät
5. Led en NMEA 2000-droppkabel genom masten och anslut den till GPS 19x-antennen.
kabelskåra
6. Placera GPS 19x-antennen på mastfästesadaptern ➊ och lås fast den genom att vrida
den medsols ➋.
7. Sätt fast antennen på adaptern med den medföljande M3-inställda skruven ➌.
8. (Valfritt) När GPS 19x är monterad på mastfästet fyller du det lodräta kabelspåret med ett marint tätningsmedel.
9. Led NMEA 2000-droppkabeln bort från källor till elektroniska störningar och anslut den till ditt NMEA 2000-nätverk (sidan 8).
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
5
Montera GPS 19x-antennen under däck
GPS 19x-antennen kan monteras under en glasfiberyta med de självhäftande plattorna fästa vid monteringsfästet under däck. GPS 19x kan inte
hämta satellitsignaler genom metall, därför kan du bara montera under däcket om ytan består av glasfiber.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj den plats på glasfiberytan där du vill montera GPS 19x.
Placera de självhäftande plattorna på monteringsfästet under däck.
Placera GPS 19x i monteringsfästet under däck.
Fäst monteringsfästet under däck på monteringsytan.
Säkra monteringsfästet under däck på monteringsytan med skruvar. Var mycket försiktig så att skruvarna inte går igenom däckets övre yta.
Anslut en NMEA 2000-droppkabel till GPS 19x.
Led NMEA 2000-droppkabeln bort från källor till elektroniska störningar och anslut den till ditt NMEA 2000-nätverk (sidan 8).
Monteringsyta
Självhäftande
plattor
GPS 19x-antenn
Monteringsfäste
under däck
Installera kablar
GPSMAP 6000/7000-plottern levereras med följande kablar:
•
•
•
•
En tvåstifts strömkabel
En 19-stifts NMEA 0183-datakabel
En 17-stifts marin videokabel (GPSMAP 7015/7215-plottern levereras med två olika marina videokablar)
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter
Installera låsringar på kablarna
För att göra det lättare att installera kablarna är låsringarna förpackade separat från kablarna. Varje låsring är förpackad i en liten påse med ett
nummer på etiketten för enkel identifiering. När du har dragit kablarna använder du följande tabell för att se vilken låsring som ska användas för
respektive kabel:
Kabel
Ström
Kontaktens
färg
Röd
NMEA 0183
Blå
Video
Gul
Video 2
Lila
(endast 7015/7215)
Låsringsnummer
➀
➁
➂
➂
Artikelnummer för
ersättningslåsring
145-01653-00
145-01370-00
145-00666-02
145-00666-02
Obs!
• NMEA 2000-kablarna och NMEA 2000-kontakterna levereras med förinstallerade låsringar. Ta inte bort låsringen från en NMEA 2000kabel när du drar kabeln.
• Tillbehörsenheter i Garmins marina nätverksserier använder särskilda nätverkskablar från Garmin (medföljer inte). Varje nätverkskabel
levereras även med en separat låsring i en påse märkt med ➃. En låsring som anpassats specifikt för nätverkskablar ska inte användas med
GPSMAP 6000/7000-kablar.
Installera en låsring på en kabel:
1. Led bort kabeln från källor till elektroniska störningar så att kabelanslutningen ligger vid plotterns monteringsplats.
6
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
2.
3.
4.
5.
Med tabellen ovan kan du identifiera rätt låsring för kabeln och sedan leta upp motsvarande påse med dess nummer.
Separera låsringarnas två halvor.
Passa in de två halvorna av låsringen över kabeln och snäpp sedan ihop dem.
För in O-ringen i änden av kontakten.
Installera en låsring
Installera kabeltågringar
Beroende på installationen kan det bli nödvändigt att borra hål för att leda igenom kontakterna på GPSMAP-kablarna. Du kan täcka dessa hål
med gummitågringar och få ett snyggare utseende. I vissa installationer behövs kanske inte tågringarna. Tågringarna i sig är INTE vattentäta.
Om du vill få en vattentät packning, applicerar du ett marint tätningsmedel runt
Trimma till denna linje
Använd det här
tågringen och kabeln efter installation. Se till att du testar systemet innan du installerar för marinvideokabeln.
hålet (ingen
och tätar tågringarna. Du kan köpa fler tågringar hos din Garmin-återförsäljare eller
trimning) för en
ström-, NMEA-,
direkt från Garmin på www.garmin.com.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Borrmaskin
31,7 mm (1 1/4 tum) hålskärarborr eller hålsåg
Brytbladskniv
Marint tätningsmedel (valfritt)
marin nätverkseller NMEA 2000kabel.
Dela
Så här installerar du kabeltågringen:
1. Märk den plats där du vill leda kabeln (ström, NMEA 0183, NMEA 2000,
marinvideo eller marint nätverk).
2. Använd en 31,7 mm (1 1/4 tum) hålskärarborr eller hålsåg för att göra
monteringshålet.
3. Se schemat med trimningsinstruktioner på sidan 7. Trimma försiktigt kabelhållet
i tågringen om det behövs.
4. Led kabeln till plottern och testa systemet.
5. Öppna upp tågringen vid delningen och lägg den runt kabeln.
6. Tryck in tågringen i installationshålet ordentligt tills den sitter på plats.
7. Applicera marint tätningsmedel om det behövs för att väderskydda
installationshålet (valfritt).
Ansluta strömkabeln
GPSMAP 6000/7000-plottern måste anslutas till båtens strömförsörjning.
1. Dra den medföljande 2-stifts strömkabeln till båtens batteri och till plottern.
2. Anslut ström- (röd) och jordkabeln (svart) till batteripolerna.
Obs!
• Använd skärmat 14 AWG-kablage för långa kabellängder av strömkabeln.
• Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
7
Installera GPSMAP 6000/7000-plottern och GPS 19x-antennen till NMEA
2000-nätverksanslutningarna
GPSMAP 6000/7000-plottern har förpackats tillsammans med de NMEA 2000-kontakter och kablar som krävs för anslutning av GPSMAP
6000/7000-plottern och en GPS 19x-antenn till ditt befintliga NMEA 2000-nätverk eller för att bygga ett grundläggande NMEA 2000-nätverk.
Mer information om NMEA 2000 finns på www.garmin.com.
Om du inte känner till NMEA 2000 bör du läsa kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000-nätverk” i Teknisk referens för Garmin NMEA
2000-produkter på den medföljande cd-skivan eller klicka på hyperlänken Manuals på produktsidan för din plotter på
www.garmin.com. Till exempel www.garmin.com/products/GPSMAP7212/.
Ansluta till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
Om det redan finns ett NMEA 2000-nätverk i båten använder du de medföljande T-kontakterna och droppkabeln för att ansluta GPSMAP
6000/7000-plottern och en GPS 19x-antenn till det befintliga nätverket.
Meddelande
Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten bör det redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte den medföljande NMEA
2000-nätkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk.
Så här ansluter du en GPSMAP 6000/7000-plotter och en GPS 19x till ett befintligt NMEA 2000-nätverk:
1. Bestäm dig för på vilken plats du vill ansluta
GPSMAP 6000/7000-plottern och GPS 19x till
det befintliga NMEA 2000-stamnätet.
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt
GPSMAP
från stamnätet närmast den plats där du vill ansluta
6000/7000-plotter
plottern.
GPS 19xOm du behöver förlänga NMEA 2000-stamnätet
antenn
ansluter du en lämplig förlängningskabel för
NMEA 2000-stamnätet (medföljer inte) till sidan
av den T-kontakt som du kopplade bort.
3. Anslut en medföljande T-kontakt till NMEA
Droppkablar
2000-stamnätet (för plottern).
(medföljer)
NMEA 20004. Led en medföljande droppkabel till plottern och till
enhet
övre delen av den T-kontakt som du kopplade till
(medföljer ej)
NMEA 2000-nätverket.
T-kontakter
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång
(medföljer)
kan du lägga till en droppkabelförlängning på upp
till 4 m (13 fot). Om du behöver mer kabel lägger du
till en förlängning till NMEA 2000-stamnätet, enligt
anvisningarna för NMEA 2000.
5. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt
från stamnätet närmast den plats där du vill ansluta
GPS 19x-antennen.
Befintligt NMEA 2000-nätverk
Om du behöver förlänga NMEA 2000-stamnätet
(medföljer ej)
ansluter du en lämplig förlängningskabel för
NMEA 2000-stamnätet (medföljer inte) till sidan
Ansluta en GPSMAP 6000/7000-plotter och en GPS 19x-antenn till ett
befintligt NMEA 2000-nätverk
av den T-kontakt som du kopplade bort.
6. Anslut en medföljande T-kontakt till NMEA 2000-stamnätet (för GPS 19x-antennen).
7. Led en av de medföljande droppkablarna från GPS 19x-antennen till ovansidan av den T-kontakt du lade till i NMEA 2000-nätverket.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du lägga till en droppkabelförlängning på upp till 4 m (13 fot). Om du behöver mer
kabel lägger du till en förlängning till NMEA 2000-stamnätet, enligt anvisningarna för NMEA 2000.
Obs!
• Schemat på sidan 8 visar bara NMEA 2000-dataanslutningen till en GPSMAP 6000/7000-plotter. Plottern måste även vara ansluten till
strömförsörjningen för att fungera.
• En GPS-antenn tillhandahåller positionsdata till alla enheter i NMEA 2000-nätverket. Anslut inte flera GPS-antenner om du använder flera
plottrar.
8
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Skapa ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
GPS 19xantenn
Om båten inte redan har ett befintligt NMEA 2000-nätverk måste
du skapa ett grundläggande NMEA 2000-nätverk.
Så här skapar du ett grundläggande NMEA 2000-nätverk:
1. Koppla ihop de tre medföljande T-kontakterna, sida vid sida.
2. Anslut termineringarna till ändarna av de kombinerade
T-kontakterna.
3. Anslut den medföljande NMEA 2000-nätkabeln till en
strömkälla med 12 V likström via en brytare. Anslut
strömkabeln till båtens tändningslås om så är möjligt.
4. Anslut NMEA 2000-nätkabeln till övre delen på en av
T-kontakterna.
5. Led och anslut de medföljande NMEA 2000-droppkablarna
från GPS 19x och från GPSMAP 6000/7000-plottern till övre
delen på de andra T-kontakterna.
Obs!
• Schemat visar bara NMEA 2000-dataanslutningen till
GPSMAP 6000/7000-plottern. Plottern måste även vara
ansluten till strömförsörjningen för att fungera (sidan 7).
• En GPS-antenn tillhandahåller positionsdata till alla enheter
i NMEA 2000-nätverket. Anslut inte flera
GPS-antenner om du använder flera plottrar.
GPSMAP
6000/7000-plotter
Tändningslås eller
kabelmonterad brytare
+
-
Batteri för 12
V DC
Honterminering
Säkring
NMEA
2000-strömkabel
Droppkablar
Hanterminering
Ansluta ett marint nätverk från Garmin
T-kontakter
Tillvalet för marint nätverk från Garmin är ett plug and playsystem som hanterar snabb dataöverföring mellan flera GarminSkapa ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
plottrar och andra nätverkskompatibla Garmin-enheter, t.ex. ett
Garmin-ekolod (GSD 22) eller en Garmin-radar (GMR™ 18 HD eller GMR 1206 xHD). GPSMAP 6000/7000-plottrarna har tre nätverksportar
som kan användas för att ansluta andra Garmin-nätverkskompatibla plottrar och enheter. Om nätverket behöver fler portar använder du en GMS
10-portutökare för Garmins marina nätverk eller en annan GPSMAP 6000/7000. Data från varje ansluten komponent delas med alla anslutna
Garmin-plottrar.
Obs!
• Alla NMEA 0183-enheter måste anslutas till en plotter i nätverket. Data delas sedan över nätverket till andra anslutna plottrar.
• Anslut alla plottrar till NMEA 2000-nätverket såväl som till det marina nätverket från Garmin. NMEA 2000-data delas inte i det marina
nätverket från Garmin.
• Anslut nätverkskomponenter, t.ex. en Garmin GMR-radar eller ett GSD-ekolod till en plotter i nätverket eller till en GMS 10
expansionsenhet för nätverksportar (tillbehör). Data delas mellan alla plottrar i nätverket.
• BlueChart® g2 Vision®-kartografidata delas mellan alla anslutna GPSMAP 6000/7000- och GPSMAP 4000/5000-plottrar.
• Videoingångar från marina videokablar kan bara visas på den anslutna plottern.
• Du kan ansluta en GPSMAP 6000/7000-plotter till ett marint nätverk med en GPSMAP 3000-plotter:
◦◦ De delar GPS-positionsinformation såväl som information till och från NMEA 0183-standardenheter.
◦◦ De delar information från anslutna nätverkskompatibla Garmin-enheter som ett ekolod (GSD 22) eller en radar (GMR 18 HD eller
GMR 1206 xHD).
◦◦ Garmin GPSMAP 3000-plottrar kan inte dela kartografidata med GPSMAP 6000/7000-plottrarna.
• Alla nätverkskomponenter måste anslutas till båtens strömförsörjning enligt respektive installationsinstruktioner. Följande scheman visar
bara nätverksanslutningarna, inte strömanslutningar.
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
9
Kabel till marint nätverk från Garmin:
• Den marina nätverkskabeln från Garmin (medföljer inte) har en låsring som gör att kabeln sitter
ordentligt fast i plottern eller den marina nätverksenheten. På grund av storleken på denna låsring
är den inte ansluten till nätverkskabeln vid leverans för att underlätta installationen på båten.
• När kabeln leds till plottern eller nätverksenheten fäster du låsringen runt kontakten och sätter dit
gummibrickan enligt instruktionerna som medföljer kabeln.
Obs! Den låsring som medföljer den marina nätverkskabeln från Garmin ska inte användas
tillsammans med en kabel som medföljer GPSMAP 6000/7000-plottern.
Exempel på konfigurationer av det marina nätverket från Garmin:
Följande bilder visar vanliga konfigurationer av Garmins marina nätverk. Bilderna visar bara hur enheterna ansluts till varandra med
Garmins marina nätverkskablar. Inga strömanslutningar visas i några av dessa scheman. Kontrollera att du ansluter varje enhet till
ström enligt motsvarande installationsinstruktioner.
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Marint nätverk med två plottrar
GDL 30A XM® vädermottagare
GSD 22-ekolod
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Till givaren
Garmin marin radar
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Utökat marint nätverk med två plottrar
10
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
GSD 22-ekolodsenhet
xxxx
GMS 10 marin expansionsenhet för nätverksportar
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Till givaren
Garmin marin radar
GDL 30A
XM-vädermottagare
Garmin
GPSMAP 3000-plotter
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ansluta en GPSMAP 6000/7000-plotter till ett befintligt marint nätverk från Garmin
Obs!
• Alla enheter anslutna till Garmins marina nätverk måste vara anslutna till båtens strömförsörjning. Dessa scheman visar
nätverksanslutningarna men inte strömanslutningarna. Anslut varje enhet enligt dess installationsinstruktioner.
• Dessa scheman visar anslutningarna för det marina nätverket från Garmin men inte NMEA 2000- eller NMEA 0183-anslutningarna.
• När du ansluter en GPSMAP 6000/7000-plotter till ett befintligt marint nätverk från Garmin kan du använda GMS 10, men det är inte
nödvändigt. Plottrarna i GPSMAP 6000/7000-serien har tre nätverksportar och fungerar som portexpansionsenheter. Anslut GPS-antennen
och ytterligare NMEA-enheter till en befintlig plotter eller den nya GPSMAP 6000/7000-plottern. Den befintliga plottern och den nya
GPSMAP 6000/7000-plottern delar NMEA 0183-data och data från Garmins marina nätverk.
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
11
Ansluta ytterligare NMEA 0183-enheter
NMEA 0183-datakabeln som medföljer GPSMAP 6000/7000-plottern följer NMEA 0183-standarden, som används för anslutning till olika
NMEA 0183-kompatibla enheter, t.ex. VHF-radioapparater, NMEA-instrument, autopiloter eller datorer.
Grundläggande NMEA 0183-kablage
I dessa scheman illustreras grundläggande NMEA 0183-kablage som används för att ansluta GPSMAP 6000/7000-plottern till NMEA
0183-kompatibla enheter, t.ex. en AIS- eller DSC-enhet. Mer utförlig information om GPSMAP 6000/7000-plotterns NMEA 0183-funktioner
finns
i avsnittet Avancerat NMEA 0183-kablage (sidan 13).
+
ledningsfärg
Säkring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
BATTERI
10–35 V
likström
Ledning
Röd (ström)
Röd (ström)
Svart (ström jord)
Svart (ström jord)
Svart (data jord)
Svart (data jord)
>
Vit
Sändning A (+)
>
>
>
>
orange/vit
sändning B (-)
Grå
Mottagning A (+)
Rosa
mottagning B (-)
>
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhet (AIS)
Ansluta till en NMEA 0183-kompatibel enhet (AIS)
+
ledningsfärg
Säkring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
BATTERI
10–35 V
likström
Ledning
Röd (ström)
Röd (ström)
Svart (ström jord)
Svart (ström jord)
Svart (data jord)
Svart (data jord)
NMEA 0183-kompatibel
enhet
orange/vit
vit
Sända
Grå
Ta emot
>
>
Rosa
frånkopplad
Ansluta till en envägs NMEA 0183-kompatibel enhet
Obs!
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en mottagningsledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du inte den rosa ledningen.
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en sändningsledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du den orangefärgade/vita
ledningen till jord.
• I installationsinstruktionerna till den NMEA 0183-kompatibla enheten finns uppgifter om hur du identifierar ledningarna Sändning A (+) och
B (-) samt ledningarna Mottagning A (+) och B (-).
• Använd skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa kabellängder.
• Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.
12
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Avancerat NMEA 0183-kablage
GPSMAP 6000/7000-plottern har fyra portar för mottagning av NMEA 0183-data (RX-portar) och två portar för sändning av NMEA 0183data (TX-portar). Anslut en NMEA 0183-enhet per RX-port för att skicka data till en 6000/7000-plotter, anslut upp till tre NMEA 0183-enheter
parallellt till varje TX-port för att ta emot data från en 6000/7000-plotter.
Varje RX- och TX-port har 2 ledningar, märkta A (+) och B (-) enligt NMEA 0183-konventionen. Anslut motsvarande A (+)- och B (-)-ledning
för varje port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183-kompatibla enheten. Studera tabellen och kabelscheman när du ansluter
6000/7000-plottern till NMEA 0183-enheter.
Se efter i installationsinstruktionerna till den NMEA 0183-kompatibla enheten för att identifiera kablarna Sändning (TX) A (+) och
B (-) samt kablarna Mottagning (RX) A (+) och B (-). Använd skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa kabellängder. Löd alla kontakter
och täta dem med krympslang.
Obs!
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183-enhet är portarna på GPSMAP 6000/7000-plottrar inte sammankopplade. Exempel:
om RX-porten på den NMEA-kompatibla enheten är ansluten till TX port 1 på GPSMAP 6000/7000, kan du ansluta TX-porten på din
NMEA 0183-kompatibla enhet till RX port 1, port 2, port 3 eller port 4 på GPSMAP 6000/7000.
• Jordledningarna på NMEA 0183-datakabeln från GPSMAP 6000/7000-plottern och den NMEA 0183-kompatibla enheten måste båda vara
jordade.
• Godkända NMEA 0183-satser – GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG,
GPWPL, GPXTE och Garmins egna satser – PGRME, PGRMM och PGRMZ.
• GPSMAP 6000/7000-plottrarna har även stöd för WPL-satsen, DSC och NMEA 0183-ekolodsindata med stöd för satserna DPT (djup) eller
DBT, MTW (vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, hastighet och riktning).
• Välj Konfigurering > Kommunikation på GPSMAP 6000/7000-plottern för att konfigurera NMEA 0183-kommunikationen. Mer
information finns i GPSMAP 6000/7000-serien Användarhandbok.
Port
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Stiftnummer
Mottagande
port 1
RX/A (+)
Vit
1
RX/B (-)
Orange/vit
2
Mottagande
port 2
RX/A (+)
Brun
5
RX/B (-)
Brun/vit
6
Mottagande
port 3
RX/A (+)
Lila
9
RX/B (-)
Lila/vit
10
Mottagande
port 4
RX/A (+)
Svart/vit
11
RX/B (-)
Röd/vit
12
Sändande
port 1
TX/A (+)
Grå
3
TX/B (-)
Rosa
4
Sändande
port 2
TX/A (+)
Blå
7
TX/B (-)
Blå/vit
8
Ej tillämpligt
GPS 17 in
Grön/vit
13
Ej tillämpligt
GPS 17 ut
Grön
14
Ej tillämpligt
reserv
Kontakt
Stift 3
Stift 1
Stift 8
Stift 17
Ändvy av NMEA
0183-kabel
15
Ej tillämpligt
Larm
Gul
16
Ej tillämpligt
Tillbehör på
Orange
17
Ej tillämpligt
Jord
Svart
18
Ej tillämpligt
reserv
19
GPSMAP 6000/7000-serien NMEA 0183-datakabel
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
13
+
Säkring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ledning
se tabell för
ledningsfärger
Ledning
Röd (ström)
Röd (ström)
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
Batteri
10–35 V
likström
Svart (ström jord)
Svart (ström jord)
Svart (data jord)
Svart (data jord)
>
RX/A (+)
tX/A (+)
>
>
>
>
RX/B (-)
tX/B (-)
TX/A (+)
rX/A (+)
TX/B (-)
rX/B (-)
>
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhet
Anslutning till en vanlig NMEA 0183-kompatibel enhet med tvåvägskommunikation
Säkring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ledning
se tabell för
ledningsfärger
Batteri
10–35 V likström
>
>
>
>
Ledning
Röd (ström)
Röd (ström)
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
-
+
Svart (ström jord)
Svart (ström jord)
Svart (data jord)
Svart (data jord)
RX/A (+)
tX/A (+)
RX/B (-)
tX/B (-)
ELLER
ELLER
TX/A (+)
rX/A (+)
TX/B (-)
rX/B (-)
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhet
>
>
Anslutning till en vanlig NMEA 0183-kompatibel enhet för envägskommunikation
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Säkring
7,5 A - 42 V
Ledning
se tabell för
ledningsfärger
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
Batteri
10–35 V
likström
Ledning
Röd (ström)
Röd (ström)
Svart (ström jord)
Svart (ström jord)
Svart (data jord)
Svart (data jord)
>
tX/A (+)
>
tX/B (-)
rX
NMEA 0183-kompatibel
enhet
>
Ej inkopplad
Anslutning för datasändning till en NMEA 0183-kompatibel enhet med en TX-anslutning med en ledning
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000-enhet
Säkring
7,5 A - 42 V
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
>
>
Ledning
se tabell för
ledningsfärger
Röd (ström)
Batteri
10–35 V
likström
Ledning
Röd (ström)
Svart (ström jord)
Svart (ström jord)
Svart (data jord)
Svart (data jord)
rX/b (-)
rX/a (+)
tX
NMEA 0183-kompatibel
enhet
>
Anslutning för datamottagning från en NMEA 0183-kompatibel enhet med en RX-anslutning med en ledning
14
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Ansluta till en lampa eller ett signalhorn (tillval)
GPSMAP 6000/7000-plottern kan användas tillsammans med en lampa, ett signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller blixtsignal när
plottern visar ett meddelande. Larmet måste inte vara inkopplat för att GPSMAP 6000/7000-plottern ska fungera. Larmkretsen växlar till ett
lågspänningsläge när larmet utlöses. Max. ström är 100 mA och ett relä behövs för att begränsa strömmen från plottern till 100 mA. Om du vill
växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm monterar du enpoliga, envägs omkopplare.
+
Ledningsfärg
Säkring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Batteri
10–35 V
likström
-
Röd (ström)
Svart (jord)
Strömkabel
Mistlur
NMEA 0183kabel
Gul (larm)
Relä
100 ma max
spolström
Lampa
Anslutning till en lampa, ett signalhorn eller både och
Anslutning till en seriell DB-9 PC-kontakt
GPSMAP 6000/7000-plottrar kan anslutas till en dator med en serieport via en seriell DB-9-kontakt.
+
Säkring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ström­
kabel
NMEA 0183kabel
Ledning
se tabell för
ledningsfärger
Batteri
10–35 V
likström
-
DB-9 seriell
PC-kontakt
DB-9
stiftnummer
Röd (ström)
Svart (ström jord)
stift 5: jord
1
2
3
4
5
Svart (data jord)
RX/B (-)
>
>
>
>
RX/A (+)
Stift 3: tX
tX/A (+)
Stift 2: rX
>
>
TX/B (-)
6
7
8
9
Ändvy
Ej inkopplad
Anslutning till en seriell DB-9 PC-kontakt
Ansluta till en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenn
Om du redan har en Garmin GPS 17 eller GPS 17 HVS installerat på båten, kan du ansluta den till GPSMAP 6000/7000-plottern istället för
att installera den medföljande GPS 19x. Anslut den befintliga GPS 17- eller GPS 17 HVS-antennen till den medföljande 19-stifts NMEA
0183-kabeln såväl som till båtens strömförsörjning genom att följa schemat nedan. Använd skärmat 22 AWG-kablage för långa kabellängder av
NMEA 0183- eller GPS 17 HVS-kabeln. Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.
Obs! Om du använder mer än en Garmin-plotter i ett marint nätverk från Garmin, ansluter du bara en av plottrarna till en GPS-antenn.
GPS-signalen delas mellan flera plottrar anslutna till ett marint nätverk från Garmin.
+
Ledningsfärg
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Säkring
7,5 A - 42 V
Strömkabel
NMEA 0183kabel
>
>
Batteri
10–35 V
likström
-
Ledningsfärg
Röd (ström)
Röd (ström)
Svart (jord)
Svart (jord)
Orange (acc. på)
Gul (på)
Grön (data ut)
Blå (data in)
GRÖN/vit (data in)
Vit (data ut)
Säkring
1A
>
>
GPS 17 eller
GPS 17 HVS
antenn
Ansluta till en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenn
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
15
Installera videokablar
GPSMAP 6000/7000-plottrarna kan ta emot och mata ut videosignaler via den medföljande 17-stifts kabeln för marin video. GPSMAP
7015/7215-plottrarna har en ytterligare 17-stifts kabel för marin video för anslutning av fler videokällor. GPSMAP 6000/7000-plottrarna
kan skicka ut kompositvideosignaler i NTSC- (National Television System Committee) och PAL-format (Phase Alternate Line) samt PCbildskärmssignaler (6008/6208 = VGA-utsignal, 6012/6212/7012/7212/7015/7215 = XGA-utsignal). Ingångarna på den marina videokabeln är
bara tillgängliga på den plotter som de är anslutna till och skickas inte över det marina nätverket. Mer information om den marina videokabelns
stift finns i bilagan (sidan 19).
Primär videokabel (video - gul kontakt)
Den här kabeln medföljer alla GPSMAP 6000/7000-plottrar och ansluts till den gula videokontakten på plotterns baksida. Den här kabeln
hanterar två separata kompositvideokällor och kan skicka ut en videosignal till en extern PC-bildskärm.
➊
➊
➋
Primär videokabel
➊ Video 1- och Video 2-ingångarna (RCA-kontakterna) gör det möjligt att ta emot signaler från två separata NTSC/PAL-kompatibla
kompositvideoenheter, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, TV eller videokamera. Plottern kan visa en videoingång åt gången eller växla
mellan de två. Mer information finns i GPSMAP 6000/7000-serien Användarhandbok. Ljud från en videokälla måste anslutas till ett separat
stereo/ljudsystem.
➋ Använd bildskärmsutgången (HD 15-stift) när du vill visa plotterns display på en datorbildskärm. Bildskärmen måste vara minst VGAkompatibel och kunna synkronisera mot flera frekvenser. Du undviker störningar genom att se till att jordanslutningen på de anslutna
skärmarna är kopplade till samma jordpunkt som plottern i GPSMAP 6000/7000-serien.
Sekundär videokabel (video 2 - lila kontakt)
Den här kabeln medföljer GPSMAP 7015/7215-plottrar och är inte kompatibel med någon annan GPSMAP 6000/7000-plotter. Den här kabeln
ansluts till den lila kontakten på baksidan av GPSMAP 7015/7215-plottern och hanterar två ytterligare kompositvideokällor, en S-Videokälla
och en PC VGA-ingång.
➌
➌
➍
➎
Sekundär videokabel (endast GPSMAP 7015/7215)
➌ Video 3- och Video 4-ingångarna (RCA-kontakterna) gör det möjligt att ta emot signaler från två NTSC/PAL-kompatibla
kompositvideoenheter, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, TV eller videokamera. GPSMAP 7015/7215-plottern kan visa upp till
fyra videoingångar samtidigt eller växla mellan alla anslutna videoingångar. Mer information finns i GPSMAP 6000/7000-serien
Användarhandbok. Ljud från en videokälla måste anslutas till ett separat stereo/ljudsystem.
➍ Anslut en dator till PC-bildskärmsingången (HD 15-stifts) för att använda GPSMAP 7015/7215-plottern som en datorbildskärm.
Mer information finns i GPSMAP 6000/7000-serien Användarhandbok.
➎ S-videoingång (S-videoanslutning) gör det möjligt att ta emot signaler från NTSC/PAL-kompatibla S-videoenheter, t.ex. videobandspelare,
DVD-spelare, TV eller videokamera. En S-videoanslutning ger högre kvalitet på videosignalen än en kompositvideoanslutning.
16
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Utföra de sista anslutningarna till GPSMAP 6000/7000-plottern
När strömkabeln och GPS-antennen (såväl som ev. ytterligare marina nätverksenheter från Garmin, NMEA 0183-enheter, NMEA 2000anslutningar eller videoanslutningar) har installerats på båten, ansluter du kablarna till GPSMAP 6000/7000-plottern.
Obs! Du måste installera låsringarna innan du ansluter kablarna till plottern (sidan 6).
Så här ansluter du en kabel till baksidan av en GPSMAP 6000/7000-plotter:
1. Tryck försiktigt in kabeln i rätt kontakt på baksidan av plottern tills den sitter ordentligt på plats. Använd inte våld. Stiften kan skadas.
2. När kabeln sitter på plats vrider du låsringen medurs tills den tar stopp. Var noga med att inte dra åt låsringen för mycket.
➊
➋
➊
➊
➍
➌
➎
➏
GPSMAP 6008/6208/6012/6212/7012/7212-anslutningar
➋
➊
➍
➎
➊
➊
➌
➐
➏
GPSMAP 7015/7215-anslutningar
➊ Kontakter för Garmins marina nätverk (×3) (svart)
➋ NMEA 2000-kontakt (svart)
➌ NMEA 0183-kontakt (blå)
➍ Strömkontakt (röd)
➎ Videokontakt (gul)
➏ Jordningsöra (används inte i en typisk installation)
➐ Video 2-kontakt (endast GPSMAP 7015/7215) (lila)
Uppdatera plotterns programvara
GPSMAP 6000/7000-plottern kan innehålla ett SD-kort för uppdatering av programvaran. Om så är fallet följer du instruktionerna som
medföljer kortet.
Om det inte finns ett SD-kort för uppdatering av programvaran besöker du www.garmin.com för att ta reda på om plotterns programvara är
aktuell. För att identifiera vilken programvaruversion plottern har, välj eller tryck på Konfigurering > System > Systeminformation.
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
17
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Specifikation
Storlek
Enheter
Mått
GPSMAP 6008, 6208
B × H × D: 291,5 × 187,8 × 148,5 mm (11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 tum)
GPSMAP 6012, 6212
B × H × D: 381,7 × 251,2 × 148,7 mm (15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32 tum)
GPSMAP 7012, 7212
B × H × D: 336,8 × 251,5 × 147,8 mm (13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 tum)
GPSMAP 7015, 7215
B × H × D: 394,9 × 300,7 × 148,5 mm (15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8 tum)
Vikt
GPSMAP 6008, 6208
5,12 kg (11 lb., 5 oz.)
GPSMAP 6012, 6212
7,23 kg (15 lb., 15 oz.)
GPSMAP 7012, 7212
6,94 kg (15 lb., 5 oz.)
GPSMAP 7015, 7215
7,87 kg (17 lb., 6 oz.)
Skärm
GPSMAP 6008, 6208
B × H: 174 × 131,3 mm (6 ¾ × 5 1/8 tum)
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212 B × H: 245,8 × 184,3 mm (9 11/16 × 7 1/4 tum)
GPSMAP 7015, 7215
B × H: 304,1 × 228,1 mm (12 × 9 tum)
Hölje
Alla modeller
Helt tätad, stöttålig plast- och aluminiumlegering, vattentät enligt IEC 60529 IPX-7
Temperaturområde
Alla modeller
-15 °C till 55 °C (5°F till 131°F)
Säkert avstånd till
GPSMAP 6008, 6208
38,1 cm (15 tum)
kompass
GPSMAP 6012, 6212
40,6 cm (16 tum)
GPSMAP 7012, 7212
63,5 cm (25 tum)
GPSMAP 7015, 7215
43,2 cm (17 tum)
– Lampor på produktens insida innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kastas bort enligt gällande lagar. Mer information finns på:
Hg www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.html.
GPS-prestanda
Specifikation
Mottagare
Hämtningstid
Parameter
Varm
Kall
Återhämtning
Uppdateringsfrekvens
Noggrannhet
GPS
DGPS
Hastighet
Mått
GPS19x: Högkänslig, differentialklar, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion
Ca. 38 sek. (Enheten befinner sig på eller i närheten av den senaste platsen där satellitsignaler nyligen hittats)
Ca. 45 sek. (Enheten har flyttats mer än cirka 800 km (500 mi.) sedan den stängdes av.)
< 2 sekunder
1/sek., kontinuerligt
<10 m (33 fot) 95 % typiskt
3-5 m (10-16 fot) 95% typiskt (WAAS/EGNOS-noggrannhet)
0,05 m/sek. i stadigt läge
Ström
Specifikation
Källa
Användning
Säkring
NMEA 2000 LEN-nummer (Load Equivalency
Number)
NMEA 2000-förbrukning
Enheter
Alla modeller
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Alla modeller
Alla modeller
Mått
10-35 Vdc
Max 35 W. vid 10 V likström
Max 45 W. vid 10 V likström
Max 65 W. vid 10 V likström
7,5 A, 42 V snabb respons
2
Alla modeller
Max 75 mA
PGN-information för NMEA 2000
Ta emot
059392
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
126996
18
ISO-erkännande
Sända
Produktinformation
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
Ta emot
127250
Sända
Farkostens kurs
127258
Magnetisk variation
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128267
Vattendjup
127493
Transmissionsparametrar, dynamiska
129025
Position – Snabb uppdatering
127505
Vätskenivå
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129029
GNSS-positionsdata
128267
Vattendjup
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129025
Position – Snabb uppdatering
129284
Navigationsdata
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
129285
Navigationsrutt/Waypointinformation
129029
GNSS-positionsdata
129540
GNSS Sats i vy
129038
AIS klass A positionsrapport
130306
Vinddata
129039
AIS klass B positionsrapport
130312
Temperatur
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129539
GNSS DOP:er
129540
GNSS Sats i vy
129794
AIS klass A statiskt relaterade och resrelaterade data
129808
DSC-samtalsinformation
129809
AIS klass B ”CS” statisk datarapport, del A
129810
AIS klass B ”CS” statisk datarapport, del B
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Plottrarna i GPSMAP 6000/7000-serien är
NMEA 2000-certifierade.
Stifttilldelning för primär marin videokabel
Stift 2
Stift 11
Stift 17
Anslutning
RCA 1 mitten
RCA 1 yttre
RCA 2 mitten
Stift 1 RCA 2 yttre
HD-15 stift 1
Stift 7
HD-15 stift 2
Stift 16 HD-15 stift 3
HD-15 stift 5
HD-15 stift 6
HD-15 stift 7
Primär marin
HD-15 stift 8
videokabel
HD-15 stift 10
HD-15 stift 13
HD-15 stift 14
HD-15 skal
Stift
2
6
11
15
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
Funktion
Video 1 in
Video 1 jord
Video 2 in
Video 2 jord
VGA, analog - röd
VGA, analog - grön
VGA, analog - blå
VGA, analog - jord
VGA, analog - röd, jord
VGA, analog - grön, jord
VGA, analog - blå, jord
VGA, synk jord
VGA, horisontell synk
VGA, vertikal synk
VGA, allmän skärmning
Stifttilldelning för primär marin videokabel
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner
19
Anslutning
RCA 1 mitten
RCA 1 yttre
RCA 2 mitten
RCA 2 yttre
HD-15 stift 1
Stift 2
Stift 1
HD-15 stift 2
Stift 11
HD-15 stift 3
Stift 7
HD-15 stift 5
Stift 17
Stift 16 HD-15 stift 6
HD-15 stift 7
HD-15 stift 8
Sekundär marin
HD-15 stift 10
videokabel (endast
HD-15 stift 13
7015/7215)
HD-15 stift 14
HD-15 skal
S-Video stift 3
S-Video stift 1
S-Video stift 4
S-Video stift 2
Stift
2
6
11
10
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
16
14
17
15
Funktion
Video 3 in
Video 3 jord
Video 4 in
Video 4 jord
VGA, analog - röd
VGA, analog - grön
VGA, analog - blå
VGA, analog - jord
VGA, analog - röd, jord
VGA, analog - grön, jord
VGA, analog - blå, jord
VGA, synk jord
VGA, horisontell synk
VGA, vertikal synk
VGA, allmän skärmning
S-Video in, luminans
S-Video in, luminans, jord
S-Video in, krominans
S-Video in, krominans, jord
Stift 4
Stift 3
Stift 2
Stift 1
S-Video in
Stift 1
Stift 5
Stift 11
Stift 15
VGA in
Stifttilldelningar för sekundär marin videokabel (endast GPSMAP 7015/7215)
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att hämta en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning
att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet
att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart® och g2 Vision® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och i andra länder. Dessa
varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association.
XM® och XM WX Satellite Weather® är registrerade varumärken som tillhör XM Satellite Radio Inc.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter hittar du på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
April 2012
Artikelnummer 190-01495-79 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising