Garmin | GPSMAP 6008 | User guide | Garmin GPSMAP 6008 Användarhandbok

Garmin GPSMAP 6008 Användarhandbok
GPSMAP 6000/7000-serien
®
Användarhandbok
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200
eller +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)
Tel. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,
hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att hämta en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift
av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell
revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ och UltraScroll™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® och
NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. XM® och XM WX Satellite Weather® är registrerade varumärken som tillhör XM
Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Den här användarhandboken innehåller information om följande produkter:
• GPSMAP® 6008
• GPSMAP 6208
• GPSMAP 6012
• GPSMAP 6212
• GPSMAP 7012
• GPSMAP 7212
• GPSMAP 7015
• GPSMAP 7215
Tips och genvägar
•
•
•
•
Välj Hem (HOME) från alla skärmar om du vill återgå till skärmen Hem.
Välj Meny (MENU) från alla huvudskärmar om du vill lägga till ytterligare inställningar.
Tryck snabbt in strömknappen för att justera visningsinställningarna för belysning och färgläge.
Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen om du vill slå på eller stänga av plottern.
Konventioner för handboken
När du uppmanas välja ett alternativ i den här handboken kan du antingen trycka på programknappen
till höger på skärmen (GPSMAP 6000-serien) eller trycka på alternativet på skärmen med fingret (GPSMAP
7000-serien). Pilsymboler (>) i texten anger att du ska välja kommandona i angiven ordning. Om t.ex. ”Välj
Sjökort > Navigationssjökort” visas, ska du trycka på programknappen Sjökort (GPSMAP 6000-serien) eller
trycka på Sjökort (GPSMAP 7000-serien) och sedan trycka på Navigationssjökort.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
i
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion.................................................i
Tips och genvägar............................................... i
Konventioner för handboken............................... i
Komma igång.............................................1
Framsidan och baksidan.................................... 1
Slå på plottern.................................................... 3
Stänga av plottern.............................................. 3
Inledande plotterinställningar............................. 3
Justera belysningen........................................... 3
Justera färgläget................................................. 3
Sätta in och ta ut data- och minneskort.............. 4
Visa systeminformation...................................... 4
Om skärmen Hem.............................................. 5
Sjökort och 3D-sjökortsvyer.................... 6
Navigationssjökort.............................................. 6
AIS (Automatic Identification System).............. 14
Perspektiv 3D................................................... 19
Överlagrad radarbild......................................... 21
BlueChart g2 Vision.......................................... 21
Mariner’s Eye 3D.............................................. 22
Fish Eye 3D...................................................... 24
Fiskekort........................................................... 25
Visa satellitbilder på navigationssjökort............ 25
Visa flygfoton av landmärken........................... 26
Animerade indikatorer för tidvatten och
strömmar........................................................ 27
Utförliga väg- och POI-data.............................. 27
Automatisk vägledning..................................... 27
Kombinationer.........................................28
Om skärmen Kombinationer............................. 28
Konfiguration av skärmen Kombinationer........ 28
Navigering................................................32
Grundläggande frågor om navigering............... 32
Navigera med en plotter................................... 32
Waypoints......................................................... 34
Rutter................................................................ 35
Spår.................................................................. 39
Navigera med en Garmin-autopilot.................. 41
Vart?.........................................................42
Marina servicedestinationer............................. 42
Almanacks-, miljö- och båtdata............. 46
Almanacksdata................................................. 46
Miljödata........................................................... 48
Båtdata............................................................. 51
ii
Enhetskonfiguration................................ 57
Grundläggande frågor om
enhetskonfiguration........................................ 57
Simulatorläge................................................... 57
Slå på och stänga av plottern automatiskt....... 58
Visa konfiguration............................................. 58
Navigationsinställningar................................... 58
Information om din båt...................................... 66
Larm................................................................. 67
Hantering av plotterdata................................... 69
Konfiguration av nätverksansluten enhet......... 71
Radar........................................................72
Sända radarsignaler......................................... 72
Avbryta sändningen av radarsignaler............... 72
Justera zoomskalan på radarskärmen............. 72
Radarvisningslägen.......................................... 72
Radarspårning.................................................. 77
Waypoints och rutter på radarskärmen............ 81
Om överlagrad radarbild................................... 83
Optimera radarvisningen.................................. 84
Radarvisningens utseende............................... 91
Visningens utseende för överlagrad
radarbild......................................................... 96
Ekolod.......................................................99
Ekolodsbilder.................................................... 99
Temperaturlogg för vatten.............................. 100
Waypoints på ekolodsskärmen....................... 100
Inställningar på skärmen Ekolod.................... 101
Frekvenser..................................................... 103
Inställningar för brus och störningar............... 104
Ekolodsskärmens utseende........................... 104
Ekolodslarm.................................................... 106
Konfigurera givare.......................................... 107
DSC (Digital Selective Calling)............. 109
Nätverksansluten plotter och VHFradiofunktioner............................................. 109
Aktivera DSC.................................................. 109
Om DSC-listan................................................ 109
Inkommande nödanrop.................................. 110
Man överbord-nödanrop initierade från
en VHF-radio.................................................111
Man överbord-nödanrop initierade från
plottern..........................................................111
Positionsspårning............................................111
Individuella rutinanrop.................................... 113
Bilaga...................................................... 115
Specifikationer................................................ 115
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Introduktion
Kalibrera GPSMAP 7000-seriens
pekskärm..................................................... 116
Skärmbilder.................................................... 116
Visa GPS-satellitpositioner............................. 116
Systeminformation.......................................... 116
NMEA 0183 och NMEA 2000......................... 118
Produktregistrering......................................... 120
Kontakta Garmin............................................ 120
Överensstämmelseförklaring.......................... 120
Programlicensavtal......................................... 120
Index.......................................................121
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
iii
Komma igång
Komma igång
Framsidan och baksidan
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
Framsidan av GPSMAP 6012 och 6212
➊
➋
➑
Framsidan av GPSMAP 7015 och 7215
➊ Strömknapp
➋ Automatisk sensor för belysning
➌ Räckviddsknappar
➍ Navigeringsknapp
➎ Programknappar
➏ Knapparna MARK, SELECT, MENU och HOME
➐ Numerisk knappsats (endast 6012 och 6212)
➑ SD-kortplats
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
1
Komma igång
➋➌ ➍ ➎
➊
Baksidan av GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 och 7212
➋
➊
➌
➎
➍
Baksidan av GPSMAP 7015 och 7215
➊ Nätverkskontakter
➋ NMEA 2000-kontakt
➌ NMEA 0183-kontakt
➍ Strömkontakt
➎ Videokontakt (gul) och VGA-kontakt (lila)
2
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Komma igång
Slå på plottern
Tryck snabbt in
strömknappen.
Stänga av plottern
Stäng av enheten genom att hålla in
strömknappen.
Inledande plotterinställningar
Första gången du startar plottern måste du ställa in ett antal grundinställningar. Du måste också ställa in dessa
inställningar när du återställer ursprungliga fabriksinställningar (sidan 117). Varje inställning kan uppdateras vid ett
senare tillfälle. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du vill kalibrera farten genom vattnet måste du ha en givare med hastighetsfunktion ansluten till en GSD™
22 eller en givare för fart genom vatten med NMEA 0183-funktion.
Hämta GPS-satellitsignaler
När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När
plottern hittar satellitsignaler är signalstyrkestaplarna längst upp på skärmen Hem gröna
. När plottern tappar
satellitsignaler försvinner de gröna staplarna
och ett blinkande frågetecken visas på båtikonen i sjökortsfönstret.
Mer information om GPS finns på Garmins webbplats på www.garmin.com/aboutGPS.
Justera belysningen
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Belysning > Belysning.
2. Så här justerar du belysningen:
• Välj Auto för att låta plottern justera belysningen automatiskt, beroende på det omgivande ljuset.
• Välj Upp eller Ned för att justera belysningen manuellt.
Justera färgläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Färgläge.
2. Välj Dagsljusfärger, Nattljusfärger eller Automatiskt.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
3
Komma igång
Sätta in och ta ut data- och minneskort
Plottern har stöd för SD-kort. Sätt in BlueChart® g2 Vision®-datakort (tillval) om du vill visa högupplösta
satellitbilder och flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser. Sätt in tomma minneskort om du vill
överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel Garmin-plotter eller en dator (sidan 69). SDkortplatsen sitter på framsidan av plottern.
• Öppna luckan, sätt in datakortet eller minneskortet på kortplatsen och skjut in kortet så att det klickar på plats.
• Skjut in datakortet eller minneskortet i kortplatsen en gång till och släpp när du vill mata ut det.
Kortetikett
Horisontell SD-kortplats
Kortetikett
Vertikal SD-kortplats
Visa systeminformation
Du kan visa programvaruversionen, baskarteversionen, all tilläggskartinformation (om sådan finns) och enhetens
ID-nummer. Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare
kartinformation.
Välj Konfigurering > System > Systeminformation på skärmen Hem.
4
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Komma igång
Om skärmen Hem
Från skärmen Hem kan du nå alla andra skärmar.
Obs! Alternativen på den här skärmen varierar beroende på plottertyp och anslutna nätverksenheter (tillval).
Skärmbilden Hem på
GPSMAP 6000-serien
Skärmbilden Hem på
GPSMAP 7000-serien
• Sjökort – här kommer du åt Navigationssjökort, Perspektiv 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, Fiskekort och
Överlagrad radarbild (sidan 6).
Obs! Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, och Fiskekort finns bara om du använder ett BlueChart g2 Visiondatakort (sidan 21).
• Ekolod – ställer in och ger ekolodsinformation (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en Garminekolodsmodul) (sidan 99).
• Kombinationer – ställer in skärmen för att visa sjökort, ekolod, radar och video på en skärm delad i två, tre eller
fyra fält (sidan 28).
• Information – visar information om tidvatten, strömmar, himlakroppar, egna data och information om andra
båtar, mätare och video (sidan 46).
• Markera – markerar, redigerar eller tar bort aktuell plats som en waypoint eller en MÖB-plats
(Man överbord) (sidan 34).
• Vart? – tillhandahåller navigeringsfunktioner (sidan 42).
• Radar – ställer in och visar radar (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en radarmodul) (sidan 72).
• Väder – (endast Nordamerika) ställer in och visar olika väderparametrar, bland annat nederbörd, väderprognos,
fiske, havsförhållanden och sikt (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en vädermodul och du har en
XM®-prenumeration). Se XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (endast Nordamerika).
• Konfigurering – här kan du visa och redigera inställningar för plottern och systemet (sidan 57).
• Man överbord – markerar aktuell position som en waypoint och ställer in en kurs tillbaka till den markerade
positionen (sidan 34).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
5
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Alla plottrar i GPSMAP 6000/7000-serien har en enkel bildkarta som täcker hela världen. Plottrarna GPSMAP 6208,
6212, 7212 och 7215 har inbyggd detaljerad BlueChart g2-havskartografi för amerikanskt vatten. Sjökorten och
3D-sjökortsvyerna i listan nedan finns med på plottern.
Obs! Fiskekort, Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Visiondatakort (sidan 21).
• Navigationssjökort – visar navigationsdata som finns på förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana
finns. Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och tidvattenstationer i en översiktsvy (sidan 6).
• Perspektiv 3D – visar en vy ovanifrån och bakom båten som ett visuellt navigationshjälpmedel (sidan19).
• Mariner’s Eye 3D – visar en detaljerad, tredimensionell vy ovanifrån och bakom båten som ett visuellt
navigationshjälpmedel (sidan 22).
• Fiskekort – tar bort navigationsdata från sjökortet och förstärker bottenkonturer för djupavläsning (sidan 25).
• Fish Eye 3D – tillhandahåller en undervattensvy som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information
(sidan 24).
Navigationssjökort
Använd sjökortet till att planera din kurs, visa kartinformation och som ett navigationshjälpmedel.
Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
Fyr
Marin service
Din båt
Synligt vrak
Boj
Undervattensvrak
Zoomskala
Navigationssjökort med BlueChart g2 Vision-data
Zooma in och ut på kartan
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på navigationssjökortet (
). Stapeln under skaltalet betecknar det
avståndet på kartan.
Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på räckviddsknapparna (-/+) för att zooma ut eller zooma in.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på knapparna
och
för att zooma ut eller zooma in.
6
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Sjökortssymboler
Sjökorten BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision använder grafiska symboler för att utmärka kartfunktioner, som
följer normerna för europeiska och internationella sjökort. En del vanliga symboler som visas kan t.ex. vara de som
visas nedan.
Ikon
Beskrivning
Strömstation
Ikon
Information
Beskrivning
Marin service
Tidvattenstation
Ikon
Beskrivning
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är djupkonturlinjer (med djupt vatten betecknat med
vit färg), tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler och
undervattensstenar och kabelområden.
Navigera till en punkt på sjökortet
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision-datakortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup.
Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan
finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd
visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Så här markerar du var du vill åka:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att markera positionen med markören
( ).
• För GPSMAP 7000-serien pekar du på navigationssjökortet för att markera positionen med markören ( ).
4. Välj Navigera till.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till om du vill navigera direkt till platsen.
• Välj Rutt till om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar.
• Välj Instruktioner till om du vill använda Automatisk vägledning (sidan 27).
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 59).
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
7
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Panorera i navigationssjökortet eller fiskekortet
Du kan panorera bort från aktuell position och till andra områden på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att panorera på kartan.
• För GPSMAP 7000-serien pekar du på navigationsskärmen och drar den för att panorera på kartan.
Positionsikonen ( ) stannar kvar på din aktuella position. Om positionsikonen försvinner från kartan när du
panorerar, visas ett litet fönster (minikort) till vänster på skärmen där du kan se din aktuella position. Markörens
koordinatposition visas i det övre vänstra hörnet på kartan tillsammans med markörens avstånd och bäring från
aktuell position.
Markörkoordinater
Markörens
distans och
bäring från
aktuell plats
Panorerings­
alternativ
Markören
Minikort
4. Välj Avbryt panorering för att avbryta panoreringen och återgå till att visa aktuell position.
Visa ett minikort
Du kan styra om ett minikort visas på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Minikort.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På om du alltid vill visa ett minikort.
• Välj Auto om du vill visa ett minikort när du panorerar, bara när positionsikonen ( ) inte längre syns på
skärmen.
8
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information om en position eller ett objekt på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj en position eller ett objekt.
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet. Visade alternativ varierar beroende på den position eller det
objekt du valt.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Granska om du vill visa information om objekt i närheten av markören. (Granska visas inte om
markören inte befinner sig nära ett objekt. Om markören bara befinner sig nära ett enda objekt visas objektets
namn.)
• Välj Navigera till för att navigera till vald position (sidan 7).
• Välj Skapa waypoint för att markera en waypoint på markörens position.
• Välj Mät distans för att visa objektets avstånd och bäring från aktuell position. Informationen visas i det
övre vänstra hörnet på skärmen. Välj Ange referens för att mäta från en annan position än din aktuella
position.
• Välj Information för att visa information om tidvatten (sidan 46), strömmar (sidan 47), himlakroppar
(sidan 48), sjökortstext eller lokala tjänster nära markören.
Visa ytterligare objektinformation
Du kan visa information om kartobjekt, waypoints och sjökort på skärmen.
Obs! Fiskekort, Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj ett objekt.
4. Välj knappen med objektets namn så visas informationen.
Ytterligare
objektinformation
Valt
objekt
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
9
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa tidvattensstationsinformation
Tidvattenstationsinformation visas på sjökortet med en tidvattenstationsikon. Du kan visa ett detaljerat diagram för
en tidvattenstation, som hjälper dig att förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar (sidan 46).
Obs! Ikonerna för fiskekort och tidvattenstation är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj en tidvattenstationsikon ( ).
Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära ikonen.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj knappen med stationsnamnet.
• Välj Granska om mer än ett objekt finns i närheten och välj knappen med stationsnamnet.
Tidvattennivå
Detaljerad tid­
vattensstations­
information
Pil för
tidvattensriktning
Visa och konfigurera tidvatten och strömmar
Du kan visa information om tidvatten och strömmar på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Tidvatten/strömmar.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa indikatorer för strömstation och tidvattenstation på sjökortet.
• Välj Animerad för att visa animerade indikatorer för tidvattenstation och animerade indikatorer för
strömriktning på sjökortet (sidan 27).
10
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Navigationssjökortets utseende
Ändra kartorientering
Du kan ställa in kartans perspektiv på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende > Orientering.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Norr upp för att ställa in kartan i nordlig riktning.
• Välj Rak kurs för att ställa in kartan enligt de kursdata som tas emot från en riktningsgivare, även kallad
magnetisk kurs, eller för att använda GPS-kursdata. Riktningslinjen visas vertikalt på skärmen.
• Välj Kurs upp för att ställa in kartan så att navigationsriktningen alltid är uppåt.
Ändra kartans zoomdetaljer
Du kan justera hur mycket detaljer som visas på kartan vid olika zoomnivåer för navigationssjökortet eller
fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende > Kartinfo.
4. Välj detaljnivå.
Välja en världskarta
Du kan antingen använda en vanlig världskarta eller satellitbilder på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekort och satellitbilder är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort. Den
vanliga världskartan finns på alla plottrar i GPSMAP 6000/7000-serien.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Världskarta > Fullt för att visa satellitbilder på sjökortet.
• Välj Världskarta > Allmän för att visa allmänna kartdata på sjökortet.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
11
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa och konfigurera riktningslinjen
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen. Du kan konfigurera
riktningslinjens utseende för navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende > Riktningslinje.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans för att ställa in avståndet till riktningslinjens slut. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange avståndet.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
• Välj Tid för att ställa in tiden tills du når riktningslinjens slut. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange tiden.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
5. Välj Klar.
Riktningslinje
Visa och konfigurera lodade djupsiffror
På navigationssjökortet kan du aktivera lodade djup och ställa in farligt djup.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende >
Djupsiffror > På på skärmen Hem.
2. Välj Djupsiffror > Farligt.
3. Så här anger du det farliga djupet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
12
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Konfigurera djupskugga
Du kan anpassa djupskuggans utseende på navigationssjökortet.
Obs! Djupskugga är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende >
Säkerhetsskugga på skärmen Hem.
2. Välj ett djup.
Områden med djup som är grundare än det angivna värdet är skuggade i blått, medan områden med djup som är
större än det angivna värdet är skuggade i vitt. Konturen ritas alltid till, eller djupare än, det valda djupet.
Visa och konfigurera sjömärkessymboler
Du kan visa och konfigurera sjömärkessymbolernas utseende på navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Navigationssjökort > Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende > Symboler.
• Välj Fiskekort > Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjömärkesstorlek för att ställa in storleken på sjömärkessymbolerna som visas på kartan. Välj storlek.
• Välj Sjömärkestyp > NOAA för att visa NOAA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
• Välj Sjömärkestyp > IALA för att visa IALA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
Visa ytterligare sjökortsinformation
Du kan visa ytterligare information på navigationssjökortet.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny (MENU) > Kortinställning > Sjökortets utseende > Symboler på
skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sevärt på land > På för att visa landbaserade sevärdheter (POI).
• Välj Fyrsektorer för att visa den sektor som en fyr visas i. Välj På för att alltid visa fyrsektorer, eller välj
Auto så filtrerar plottern automatiskt bort fyrsektorer beroende på zoomnivå.
• Välj Kortgränser > På för att visa det område som kartorna täcker när ett BlueChart g2 Vision-datakort
används.
• Välj Fotopunkter > På för att visa kameraikoner när ett BlueChart g2 Vision-datakort används. På så vis kan
du visa flygfoton av landmärken (sidan 26).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
13
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa marina servicepunkter
Välj Sjökort > Navigationssjökort > Meny (MENU) > Kortinställning > Servicepunkter > På på skärmen
Hem.
Visa och konfigurera kompassrosor
På navigationssjökortet eller fiskekortet kan du visa en kompassros runt båten, som anger kompass­riktningen. Sann
vindriktning eller skenbar vindriktning visas om plottern är ansluten till en kompati­bel marin vindsensor.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny (MENU) > Kortinställning > Kompassros.
4. Välj en typ av kompassros (Kompass, Sann vind eller Skenbar vind).
Vindriktnings­
indikator
Kompassros
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 66).
Visa och konfigurera inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 62).
Använda waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 34).
Använda spår
Se ”Spår” (sidan 39).
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och spåra andra farkoster.
Om AIS
AIS varnar för trafik i området. När plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss AIS-information
om andra farkoster som finns inom räckhåll, som är utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation. Den information som rapporteras för varje farkost inkluderar MMSI (Maritime Mobile Service
Identity), position, GPS-fart, GPS-KÖG, den tid som förflutit sedan farkostens senaste position rapporterades,
närmaste ankomst och tiden för närmaste ankomst.
14
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
AIS-objekt
Farligt AISobjekt
Spåra AISobjekt
Närmaste punkt och
tid för ankomst till
farligt objekt
Förlorat
farligt AISobjekt
Förlorat
AIS-objekt
AIS-objekt på navigationssjökortet
AIS-spårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-fartyg. Farkosten rapporterar AIS-information. Riktningen som triangeln pekar i anger den
riktning som AIS-farkosten rör sig i.
Objektet är valt.
Objektet är aktiverat. Objektet visas större på sjökortet. En grön linje fäst vid objektet anger
dess kurs. Farkostens MMSI, fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen
ställts in på Visa (sidan 16). Om AIS-sändningen från farkosten försvinner visas en
meddelanderam.
Objektet förlorat. Ett grönt X anger att AIS-sändningen från farkosten försvunnit och plottern
visar en meddelanderam med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter
farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal ljuder och en meddelanderam
visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den objektets
position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon ställts in på Av blinkar objektet, men
ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen visas inte (sidan 17). Om AIS-sändningen från
farkosten försvinner visas en meddelanderam.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och
siffrorna i närheten av symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till objektet.
Farligt objekt förlorat. Ett rött X anger att AIS-sändningen från farkosten försvunnit och
plottern visar en meddelanderam med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat farligt objekt från sjökortet eller
3D-sjökortsvyn.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs över grund visas objektets kurs på ett sjökort som
en linje fäst vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3D-sjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Längden på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på inställningen för den projekterade kursen (sidan 16).
Om ett aktiverat AIS-objekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig visas ingen projekterad
kurslinje. Ändringar i informationen om fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan påverka
beräkningen av den projekterade kurslinjen.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
15
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade
kursen för objektet baserat på informationen om kurs över grund och girvinkel. Riktningen som objektet girar i,
som också baseras på informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av riktningslinjen. Hakens längd
ändras inte.
Projekterad kurs
Aktiverat
farligt mål
Kurs
MMSI
Girriktning
Mål med kurs över grund, kurs och girvinkel
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund och kurs, men information om girvinkel inte
anges beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen om kurs över grund.
Projekterad kurs
Aktiverat
mål
MMSI
Kurs
Mål med kurs över grund och kurs
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
Välj Konfigurering > Andra farkoster > AIS > På på skärmen Hem.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och på alla 3D-sjökortsvyer avaktiveras. Det inkluderar
AIS-farkostspårning, kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och visning av information om AISfarkoster.
Visa AIS- och MARPA-farkoster på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster. MARPAfunktionen (Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerar med radar (sidan 77).
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller på en 3D-sjökortsvy. Inställningarna för
visningsområde och MARPA som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas endast på det
sjökortet eller den 3D-sjökortsvyn. Inställningarna för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett
sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort och alla 3D-sjökortsvyer.
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > Skärminställningar.
4. Så här slutför du en åtgärd:
16
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Välj Visningsområde för att ange avståndet från din position där AIS-farkoster visas. Välj ett avstånd.
Välj MARPA > Visa för att visa MARPA-taggade farkoster.
Välj Info > Visa för att visa information om AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
Välj Proj. kurs för att ställa in projekterad kurstid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster. För
GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
tiden. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Spår för att visa AIS-farkosters spår. Välj längden på det spår som visas med ett spår.
•
•
•
•
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en AIS-farkost.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en AIS-farkost.
4. Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och annan information som rapporteras om en spårad
AIS-farkost.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en AIS-farkost.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en AIS-farkost.
4. Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja AIS-farkosten.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på AIS-farkosten.
4. Välj AIS-fartyg > Avaktivera.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS och MARPA. MARPA-funktionen fungerar med
radar (sidan 77). Den säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan anpassas. Alla inställningar för
kollisionslarm för säker zon tillämpas på alla sjökort, på alla 3D-sjökortsvyer, på alla radarlägen och på överlagrad
radarbild.
1. Välj Konfigurering > Andra farkoster > Kollisionslarm > På på skärmen Hem.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett MARPA-taggat objekt eller en AIS-aktiverad farkost
kommer in i säkerhetsringen runt båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. Inställningen Av
avaktiverar meddelanderamen och ljudlarmet, men objektet märks fortfarande som farligt på skärmen.
2. Välj Mätområde för att ställa in den uppmätta radien för säkerhetsringen till ett angivet avstånd från 150 m till 3
km (eller från 500 fot till 2,0 nm, eller från 500 fot till 2,0 mile).
3. Välj ett avstånd.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
17
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
4. Välj Tid till för att avge ett larm om AIS eller MARPA fastställer att ett objekt skär den säkra zonen inom det
angivna tidsintervallet (mellan 1 och 24 minuter).
5. Välj en tid.
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > Lista > Visa.
4. Välj vilka typer av hot som ska tas med i listan (Alla risker, endast MARPA-hot eller endast
AIS-hot).
Anropa ett AIS-objekt
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt” (sidan 114).
OM AIS-räddningsgivare
AIS-räddningsgivare (AIS-SART, eller SART) är fristående enheter som i aktiverat tillstånd sänder ut
positionsrapporter om nödsituationer. Räddningsgivarsändningar skiljer sig från standard-AIS-sändningar och ser
därför annorlunda ut än standard-AIS-symboler på plottern. Istället för att spåra en räddningsgivarsändning för att
undvika kollisioner spårar du en räddningsgivarsändning för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en räddningsgivarsändning
När du tar emot en räddningsgivarsändning visas ett larm för nödanrop.
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till räddningsgivarsändningen.
AIS-räddningsgivarspårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-räddningsgivarsändning. Du kan välja den här symbolen om du vill visa mer information
om räddningsgivarsändningen och börja navigera.
AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen. Den här symbolen visas när en farkost initierar ett
test av sin räddningsgivarenhet och representerar inte någon verklig nödsituation. Du kan
avaktivera de här testsymbolerna och -larmen.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Aktivera larm för AIS-räddningsgivarsändningstest
För att undvika ett stort antal testlarm och symboler i områden där det finns många människor, t.ex.
marinor, ignoreras testlarm för AIS-räddningsgivarsändning som standard. Om du vill testa en AISräddningsgivarsändningsenhet måste du aktivera plottern för att kunna ta emot testlarm.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AIS-räddningsgivartest.
18
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Perspektiv 3D
Perspektiv 3D ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under broar eller i kanaler
och är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
Välj Sjökort > Perspektiv 3D på skärmen Hem.
Perspektiv 3D
Navigationssjökort
Justera vyn
• Flytta vyn närmare båten och längre ned mot vattnet:
◦◦ För GPSMAP 6000-serien trycker du på räckviddsknappen (+).
◦◦ För GPSMAP 7000-serien trycker du på knappen
.
• Flytta vyn bort från båten:
◦◦ För GPSMAP 6000-serien trycker du på räckviddsknappen (-).
◦◦ För GPSMAP 7000-serien trycker du på knappen
.
Skalan (
) anges tillfälligt längst ned på skärmen.
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information om olika typer
av navigationshjälpmedel, bland annat fasta sjömärken, fyrar och hinder.
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett sjömärke med markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien använder du pekskärmen för att välja ett sjömärke med markören
( ).
Ett alternativ som beskriver sjömärket visas, som Fyr eller Ljus.
4. Välj ett alternativ för sjömärket.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
19
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Perspektiv 3D-sjökortets utseende
Visa avståndsringar
Avståndsringarna hjälper till att visualisera avstånd i Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Sjökortets utseende > Avståndsringar > På.
Välja en farledsbredd
Du kan ange bredden på farleden som visas i Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Sjökortets utseende > Farledsbredd.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
bredden.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen på skärmen för att ange bredden.
5. Välj Klar.
Visa ytradar
Plottern måste vara ansluten till en marinradar för att visa ytradar.
I Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa radarekon från vattenytan.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Perspektiv 3D med ytradarinformation
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Ytradar > På.
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 66).
Visa och konfigurera inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 62).
Använda waypoints och spår
Se ”Waypoints” (sidan 34) eller ”Spår” (sidan 39).
20
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Överlagrad radarbild
När du ansluter plottern till en Garmin-marinradar (tillval), kan du använda överlagrad radarinformation på
navigationssjökortet eller fiskekortet (sidan 83).
BlueChart g2 Vision
Ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort (tillval) hjälper dig utnyttja plottern på bästa sätt. Förutom
detaljerade marina sjökort har BlueChart g2 Vision följande funktioner:
• Mariner’s Eye 3D – visar en vy över och bakom båten som ett tredimensionellt navigationshjälp­medel.
BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D är mer detaljerat än förladdade data (sidan 22).
• Fish Eye 3D – visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information
(sidan 24).
• Fiskekort – visar sjökortet med förstärkta bottenkonturer och utan navigationsdata. Det här sjökortet fungerar
bra för djuphavsfiske (sidan 25).
• Högupplösta satellitbilder – högupplösta satellitbilder tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet (sidan 25).
• Flygfoton – visar flygfoton på marinor och andra viktiga navigationspunkter som hjälper dig visualisera
omgivningen (sidan 26).
• Detaljerade vägar och POI-data – visar vägar, restauranger och andra sevärdheter (POI) längs kusten
(sidan 27).
• Autom. körinstruktion – använder angivet säkert djup, säker höjd och sjökortsdata för att bestämma den bästa
kursen till din destination (sidan 27).
BlueChart g2 Vision-datakort
Meddelande
BlueChart g2 Vision-datakort är inte vattentäta. När du inte använder kortet förvarar du det i
originalförpackningen och ser till att det inte utsätts för sol eller regn för att undvika skador på kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan lätt ta skada av statisk elektricitet. I miljöer med låg luftfuktighet ska du
jorda dig på ett stort metallföremål innan du hanterar kortet för att undvika att skada det.
Du kan dela BlueChart g2 Vision-kartografidata från ett datakort som satts in i en plotter i GPSMAP 6000- eller
GPSMAP 7000-serien med alla plottrar i GPSMAP 4000-serien, 5000-serien, 6000-serien och 7000-serien anslutna
till marint nätverk från Garmin (sidan 117). BlueChart g2 Vision-kartografi är endast kompatibel med plottrar i
GPSMAP 4000-serien och senare. Äldre plottermodeller som är kompatibla med marint nätverk från Garmin (till
exempel GPSMAP 3000-serien) kan anslutas till nätverket men kan inte dela BlueChart g2 Vision-data.
Du kan inte överföra BlueChart g2 Vision-data från datakortet till datorn i säkerhetskopierings- eller visningssyfte.
Du kan bara använda datakortet på Garmin GPS-enheter som är kompatibla med BlueChart g2 Vision.
Du kan sätta in eller ta bort ett BlueChart g2 Vision-datakort när plottern är påslagen eller avstängd
(sidan 4).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
21
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Mariner’s Eye 3D
Ett BlueChart g2 Vision-datakort innehåller Mariner’s Eye 3D, en detaljerad tredimensionell vy över och bakom
båten (baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över
besvärliga rev, under broar eller i kanaler och när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
Välj Sjökort > Mariner’s Eye 3D på skärmen Hem.
Mariner’s Eye 3D med avståndsringar
Navigationssjökort
Justera vyn
Se ”Justera vyn” (sidan 19).
Visa information om sjömärken
Se ”Visa information om sjömärken” (sidan 19).
Mariner’s Eye 3D-sjökortets utseende
Anpassa utseendet på 3D-terräng
Du kan välja hur sjökortsdata visas över 3D-terräng.
1. Välj Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny (MENU) > Sjökortets utseende > Format på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Klassiskt för att använda färgpaletter för att ange 3D-terräng.
• Välj Sjökort för att tillhandahålla sjökortsinformation i en 3D-vy.
• Välj Foton för att tillhandahålla satellitbilder och sjökortsinformation i en 3D-vy.
22
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa eller dölja färg på faror
1. Välj Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny (MENU) > Sjökortets utseende > Färg på faror på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa grunt vatten och land med en färgskala. Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten
och rött anger mycket grunt vatten.
• Välj Av för att visa land som det skulle se ut från vattnet.
Mariner’s Eye 3D, färger på faror Från
Mariner’s Eye 3D, färger på faror Till
Visa avståndsringar
Se ”Visa avståndsringar” (sidan 20).
Välja ett säkert djup
Du kan ställa in utseendet för ett säkert djup i Mariner’s Eye 3D.
Obs! Den här inställningen påverkar endast utseendet för färg på faror i Mariner’s Eye 3D. Det påverkar
inte inställningen av automatisk vägledning för säkert vattendjup (sidan 59) eller ekolodsinställningen för
grundvattenlarm (sidan 106).
1. Välj Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny (MENU) > Sjökortets utseende > Säkert djup på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
djupet.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen på skärmen för att ange djupet.
3. Välj Klar.
Välja en farledsbredd
Se ”Välja en farledsbredd” (sidan 20).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 66).
Visa ytradar
Se ”Visa ytradar” (sidan 20).
Visa och konfigurera inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 62).
Använda waypoints och spår
Se ”Waypoints” (sidan 34) eller ”Spår” (sidan 39).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
23
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Fish Eye 3D
Med hjälp av djupkonturlinjerna i BlueChart g2 Vision-kartografin visar Fish Eye 3D en undervattensvy över havseller sjöbotten.
Svävande mål (t.ex. fisk) anges med röda, gröna och gula sfärer. Röd anger de senaste målen och grönt anger de
minsta.
Fish Eye 3D
Justera vyn
Se ”Justera vyn” (sidan 19).
Fish Eye 3D-sjökortets utseende
Ange riktning på Fish Eye 3D-sjökortsvyn
1. Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Vy på skärmen Hem.
2. Välj Fören, Aktern, Babord eller Styrbord.
Visa en ekolodskon på sjökortet
Du kan visa en kon som anger det område som täcks av givaren.
Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Ekolodskon > På på skärmen Hem.
Visa svävande mål
Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Fisksymboler > På på skärmen Hem.
Visa spår
Välj Sjökort > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Spår > På på skärmen Hem.
Visa inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 62).
24
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Fiskekort
Använd fiskekortet för en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen på sjökortet.
Fiskekort
Navigationssjökort
Fiskekortet använder detaljerade batymetriska data på ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort och är bäst
lämpat för djuphavsfiske.
Fiskekortets utseende
Använda waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 34).
Använda spår
Se ”Spår” (sidan 39).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 66).
Visa sjömärken
Välj Sjökort > Fiskekort > Meny (MENU) > Sjömärken > På på skärmen Hem.
Visa inforutor
Se ”Inforutor” (sidan 62).
Visa satellitbilder på navigationssjökort
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, på havsdelen eller på båda delarna av navigationssjökortet
med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta satellitbilderna bara tillgängliga vid
lägre zoomnivåer. Om du inte kan se de högupplösta bilderna i BlueChart g2 Vision-regionen kan du zooma
in ytterligare genom att välja räckviddsknappen (+) (GPSMAP 6000-serien) eller knappen
(GPSMAP
7000-serien). Du kan också ställa in en högre detaljnivå genom att ändra kartans zoomdetaljer (sidan 11).
1. Välj Navigationssjökort > Meny (MENU) > Kortinställning > Foton på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation på vatten med foton som läggs över land.
• Välj Fotokarta för att visa foton på både vatten och land med angiven genomskinlighet. Välj och håll Upp
eller Ned intryckt för att justera fotogenomskinligheten. Ju högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
25
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Fotoöverlägg från
Fotoöverlägg med endast land
Fotokarta vid 50 %
Fotokarta vid 100 %
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du aktivera inställningen Fotopunkter
(sidan 13).
Förprogrammerade BlueChart g2 Vision-datakort innehåller flygfoton av många landmärken, marinor och hamnar.
Med hjälp av dessa foton kan du orientera dig efter omgivningarna och bekanta dig med en marina eller hamn innan
du kommer dit.
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmen Hem.
2. Välj en kameraikon.
• En standardkameraikon ( ) anger ett foto ovanifrån.
• En kameraikon med en kon (
) anger ett perspektivfoto. Fotot togs från kamerans plats, riktad i
konens riktning.
3. Välj Granska > Flygfoto.
Obs! Tryck på räckviddsknapparna (-/+) (GPSMAP 6000-serien) eller tryck på
eller
(GPSMAP 7000-serien) för att zooma ut eller in medan du visar flygfoto i helskärmsläge.
26
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet.
För att göra det måste information om tidvattenstation och strömriktning finnas tillgänglig i den förladdade kartan
eller BlueChart g2 Vision-regionen. Du måste också välja animerat värde för
inställningen Tidvatten/strömmar (sidan 10).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en vertikal stapel med en pil. En röd pil
som pekar nedåt anger fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger stigande tidvatten.
När du för markören över indikatorn för tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Tidvatten­
station med
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje pils riktning anger strömmens
fallande
riktning på en viss plats på sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på platsen.
tidvatten
När du för markören över indikatorn för strömriktning visas strömmens specifika fart på platsen
över riktningsindikatorn.
Riktningsindikator Färg
Gul
Strömmens
fartintervall
0 till 1 knop
Orange 1 till 2 knop
Röd
2 knop eller mer
Visa strömstationsinformation
Se ”Ströminformation” (sidan 47).
Utförliga väg- och POI-data
BlueChart g2 Vision innehåller detaljerade väg- och POI-data, som innehåller mycket detaljerade kustvägar och
POI, t.ex. restauranger, logi, lokala sevärdheter och mer.
Söka efter och navigera till POI
Se ”Vart?” (sidan 42).
Automatisk vägledning
Automatisk vägledning skapar och föreslår automatiskt den bästa vägen till en destination, baserat på tillgänglig
BlueChart g2 Vision-sjökortsinformation. Automatisk vägledning är tillgänglig när du navigerar till en destination
med Instruktioner till (sidan 33).
Konfigurera inställningar för automatisk vägledning
Se ”Konfiguration av automatiska vägledningsrutter” (sidan 59).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
27
Kombinationer
Kombinationer
Om skärmen Kombinationer
På skärmen Kombinationer visas en kombination av olika skärmar samtidigt. Vilka alternativ som finns tillgängliga
på skärmen Kombinationer beror på vilka nätverkstillbehör du har anslutit till plottern och om du använder ett
BlueChart g2 Vision-datakort (tillval). Du kan kombinera upp till tre skärmar i GPSMAP 6000-serien och upp till
fyra skärmar i GPSMAP 7000-serien. När du valt en kombination kan du anpassa den.
Datafält
Fokusskärm
Växla fokusskärm
(endast 6000-serien)
Konfiguration av skärmen Kombinationer
Välja en kombination
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
Anpassa skärmen Kombinationer
Obs! Du kan bara välja mellan de alternativ som är tillgängliga för plottern. Om du vill öka antalet tillgängliga
skärmar använder du ett BlueChart g2 Vision-datakort eller lägger till nätverksenheter, t.ex. ekolod och radar.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny (MENU) > Ändra kombinationen.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Funktioner för att välja antal kombinationsskärmar. Välj ett antal.
• Välj Layout > Vertikal för att ordna skärmarna vertikalt.
• Välj Layout > Horisont. för att ordna skärmarna horisontellt.
• Välj Inforuta > På för att visa den horisontella ruta som innehåller datafälten.
• Välj ett numrerat alternativ, t.ex. 1. Sjökort eller 2. Ekolod i bilden nedan för att ändra typ av information
som visas i motsvarande skärm.
28
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Kombinationer
Kombinations­
skärmbild 1
Kombinations­
skärmbild 2
Inforuta
5. Välj Klar.
Lägga till ett datafält
På skärmen Kombinationer kan du visa upp till sex datafält i GPSMAP 6000-serien, och upp till åtta datafält i
GPSMAP 7000-serien.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj ett oanvänt datafält.
4. Välj vilken typ av data som visas i fältet.
De tillgängliga dataalternativen varierar, beroende på plottern och nätverkskonfigurationen.
Oanvänt
datafält
Ta bort ett datafält
1.
2.
3.
4.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj ett datafält som innehåller data.
Välj Ingen.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
29
Kombinationer
Redigera ett datafält
1.
2.
3.
4.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj ett datafält.
Välj vilken typ av data som visas i fältet.
De tillgängliga dataalternativen varierar, beroende på plottern och nätverkskonfigurationen.
Visa instrumentdata
Du kan visa motormätare eller bränslemätare på en kombinationsskärm.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny (MENU) > Ändra kombinationen.
4. Välj ett numrerat alternativ.
5. Så här slutför du en åtgärd för att visa mätare på en kombinationsskärm:
• Välj Instrumentering > Motor > Klar för att visa motormätare.
• Välj Instrumentering > Bränsle > Klar för att visa bränslemätare.
Växla mellan instrumentskärmar
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination som innehåller en skärm med instrumentdata.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien väljer du ikonen nere till höger som motsvarar den mätarskärm som du vill växla
mellan.
• För GPSMAP 7000-serien väljer du vänster och höger pil under mätaren.
Plottern visar nästa bränslemätarskärm eller motormätarskärm.
4. Upprepa steg 3 för att växla mellan alla mätarskärmar.
Anpassa instrumentdata
Se ”Motormätare” (sidan 51) eller ”Bränslemätare” (sidan 53).
Fokusera på en skärm
Den största skärmen på en kombinationsskärm kallas för fokusskärm. I GPSMAP 6000-serien kan du växla till
innehållet som visas på fokusskärmen.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj ikonen nere till höger som motsvarar den skärm som du vill visa i fokusskärmen.
30
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Kombinationer
Använda helskärmsbild
Du kan visa innehållet på valfri kombinationsskärm över hela plotterskärmen.
Obs! För GPSMAP 6000-serien måste kombinationsskärmen finnas i fokusskärmen innan den kan visas över hela
plotterskärmen.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. För GPSMAP 6000-serien ser du till att kombinationsskärmen som du vill visa över hela plotterskärmen finns
i fokusskärmen. Om den inte gör det väljer du ikonen nere till höger som motsvarar den skärm som du vill visa
över hela plotterskärmen.
4. Så här slutför du en åtgärd för att visa hela plotterskärmen:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att panorera på fokusskärmen.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en kombinationsskärm.
5. Så här slutför du en åtgärd för att återgå till skärmen Kombinationer:
• Välj Avbryt pekläge på en radarskärm.
• Välj Avbryt panorering på en sjökortsskärm.
• Välj Tillbaka på en ekolods- eller videoskärm.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
31
Navigering
Navigering
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att peka ut den riktning som jag
vill färdas i (bäring)?
Navigera med Gå till. Se ”Ange och följa en direkt kurs
med hjälp av Gå till” (sidan 33).
Hur får jag enheten att vägleda mig längs en rät
linje (minimera avvikelse) till en position med hjälp
av den kortaste distansen från aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och navigera
längs den med hjälp av Rutt till (sidan 35).
Hur får jag enheten att vägleda mig till en position
och samtidigt undvika hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och navigera längs
den med hjälp av Rutt till. Se ”Skapa och navigera
längs en rutt från din aktuella position” (sidan 35).
Hur får jag enheten att styra min autopilot?
Navigera med Rutt till (sidan 35).
Kan enheten skapa en färdväg åt mig?
Om du har ett BlueChart g2 Vision-datakort, navigerar
du med automatisk vägledning. Se ”Ange och följa en
kurs med automatisk vägledning” (sidan 33).
Hur ändrar jag inställningarna för automatisk
vägledning för båten?
Se ”Konfiguration av automatiska vägledningsrutter”
(sidan 59).
Navigera med en plotter
Om du vill navigera med en plotter i serien GPSMAP 6000 eller 7000, måste du först välja en destination, ange
en kurs och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa kursen eller rutten på navigationssjökortet,
fiskekortet samt Perspektiv 3D och Mariner’s Eye 3D.
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3D-vyer, eller så kan du välja en destination med hjälp av
funktionen Vart?.
Välja en destination med navigationssjökortet
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort.
2. Så här markerar du var du vill åka:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på navigeringsknappen för att välja destination med hjälp av
markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på navigationssjökortet för att välja destinationen med hjälp av
markören ( ).
Välja en destination med Vart?
1. På skärmen Hem väljer du Vart?.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Waypoints när du vill visa en lista med förinlästa positioner och positioner som du har markerat tidigare
(sidan 34).
• Välj Rutter när du vill visa en lista med rutter som du tidigare har sparat (sidan 35).
• Välj Spår när du vill visa en lista med registrerade spår (sidan 39).
32
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Navigering
• Välj Offshore när du vill visa en lista med marinor och andra offshore-punkter av intresse, uppräknade per
namn (sidan 42).
• Välj Sök efter namn när du vill söka efter waypoints, rutter, spår och offshore-punkter av intresse per namn
(sidan 43).
3. Välj en destination.
Kurser
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av de tre metoderna Gå till, Rutt till och Instruktioner
till.
• Gå till – tar dig direkt till destinationen.
• Rutt till – skapar en rutt från din plats till en destination, så att du kan lägga till girar längs vägen.
• Instruktioner till – använder BlueChart g2 Vision-sjökortsdata för att föreslå den bästa vägen till din destination
med automatisk vägledning. Du måste använda ett BlueChart g2 Vision datakort för att alternativet ska visas.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
 VARNING
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd
visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position till en vald destination.
1. Välja en destination med sjökort eller Vart? (sidan 32).
2. Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
3. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr
tillbaka till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Skapa och följa en ny rutt med Rutt till
Se ”Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position” (sidan 35).
Följa en sparad rutt med Rutt till
Se ”Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt” (sidan 44).
Ange och följa en kurs med automatisk vägledning
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup.
Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan
finnas i din väg.
1. Välja en destination med sjökort eller Vart? (sidan 32).
2. Välj Navigera till > Instruktioner till.
3. Granska kursen som visas med den magentafärgade automatiska vägledningslinjen.
Obs! En grå linje i någon del av den magentafärgade linjen indikerar att Automatisk vägledning inte kan
beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup
och minsta säkra höjd för hinder (sidan 59).
4. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
33
Navigering
Waypoints
Du kan lagra upp till 5000 waypoints med ett användardefinierat namn, symbol, djup, vattentemperatur och
kommentar för varje waypoint.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj Markera (MARK) på skärmen Hem.
Skapa en waypoint vid en annan position
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints > Ny waypoint > Flytta.
2. Så här anger du platsen för waypointen:
• Välj Använd sjökort för att flytta waypointen medan du visar ett sjökort. För GPSMAP 6000-serien
använder du navigeringsknappen för att välja en ny position på sjökortet. För
GPSMAP 7000-serien trycker du på en ny position på sjökortet. Välj Flytta waypoint.
• Välj Ange position för att flytta waypointen med koordinater. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen för att ange koordinater för den nya platsen. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
Markera och navigera till en MÖB-plats
När du markerar en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB-plats (Man överbord).
Tryck på Markera (MARK) > Man överbord från valfri plats.
En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en kurs tillbaka till den
markerade platsen med Gå till-funktionen.
Visa en lista med alla waypoints
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1.
2.
3.
4.
34
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Granska > Redigera.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ändra namnet. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Symbol. Välj en ny symbol.
• Välj Djup. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen
för att ändra djupet. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Vattentemp. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska
knappsatsen för att ändra vattentemperaturen. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj
Klar.
• Välj Kommentar. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ändra kommentaren.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Navigering
Flytta en sparad waypoint
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Granska > Flytta.
Indikera en ny position för waypointen:
• Välj Använd sjökort för att flytta waypointen medan du visar ett sjökort. För GPSMAP 6000-serien
använder du navigeringsknappen för att välja en ny position på sjökortet. För GPSMAP 7000-serien trycker
du på en ny position på sjökortet. Välj Flytta waypoint.
• Välj Ange position för att flytta waypointen med koordinater. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen för att ange koordinater för den nya platsen. För GPSMAP 7000-serien använder du
knappsatsen. Välj Klar.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
Du kan ta bort en waypoint eller MÖB-plats som har sparats.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints.
2. Välj en waypoint eller en MÖB-plats
3. Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla waypoints
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort egna data > Waypoints > Alla.
Kopiera waypoints
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 69).
Rutter
Du kan skapa och spara upp till 20 rutter. Varje rutt kan innehålla upp till 250 waypoints.
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här
proceduren sparas inte rutten eller waypointdata.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på navigeringsknappen för att välja destination med hjälp av
markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en destination med markören ( ).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
35
Navigering
Destination
vald
4. Välj Navigera till > Rutt till.
5. Så här anger du den position där du vill göra din sista gir mot din destination:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på navigeringsknappen för att välja destination med hjälp av.
markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på platsen för den sista giren med markören ( ).
6. Välj Lägg till sväng.
Girplats
vald
Destination
7. Om du vill lägga till ytterligare girar upprepar du stegen 5 och 6, arbetar dig bakåt från destinationen till din båts
aktuella position.
Den sista giren du ska lägga till bör vara där du vill göra den första giren från din aktuella position. Det bör vara
den gir som är närmast din båt.
8. Välj Klar när rutten är klar.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
36
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Navigering
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på den.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Rutter > Ny rutt.
2. Välj startpunkt för rutten:
• Välj Använd sjökort. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en position
på sjökortet. För GPSMAP 7000-serien trycker du på en position på sjökortet.
• Välj Använd waypointlista och välj en sparad waypoint.
Startpunkt
3. Välj Lägg till sväng för att markera ruttens startpunkt.
4. Indikera den plats där du vill göra nästa gir:
• Välj Använd sjökort. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en position
på sjökortet. För GPSMAP 7000-serien trycker du på en position på sjökortet.
• Välj Använd waypointlista och välj en sparad waypoint.
5. Välj Lägg till sväng.
Plottern markerar girens position med en waypoint.
6. Om du vill lägga till ytterligare girar, upprepar du stegen 4 och 5.
7. Välj en destination.
• Välj Använd sjökort. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en position
på sjökortet. För GPSMAP 7000-serien trycker du på en position på sjökortet.
• Välj Använd waypointlista och välj en sparad waypoint.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
37
Navigering
Destination
Gir
Startpunkt
8. Välj Klar.
Visa en lista med sparade rutter
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Rutter.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt innehåller.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Välj Granska > Ändra i rutt.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ändra namnet. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Ändra svängar > Använd sjökort. För GPSMAP 6000-serien använder du navigerings­knappen för
att välja en girposition på sjökortet. För GPSMAP 7000-serien trycker du på en girposition på sjökortet. Välj
Klar.
• Välj Ändra svängar > Använd girlista. Välj en waypoint från listan. Välj Klar.
Ta bort en sparad rutt
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort egna data > Rutter.
Passera en waypoint på en sparad rutt
Du kan börja navigera längs en sparad rutt från valfri waypoint på rutten.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Navigera till.
38
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Navigering
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt om du vill navigera längs rutten i närheten av den startpunkt som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten i närheten av den destinationspunkt som användes när rutten
skapades.
• Välj Komp. om du vill navigera parallellt med rutten och på ett visst avstånd från den (sidan 44).
5. Välj den waypoint som du vill ska vara nästa gir på rutten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för välja waypoint.
• För GPSMAP 7000-serien pekar du på waypointen.
6. Välj Rutt till.
7. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
8. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Kopiera rutter
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 69).
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva
spåret och kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny (MENU) > Waypoints och spår > Spår > På.
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Spår
Ställa in färg för det aktiva spåret
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg.
2. Välj en spårfärg.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
39
Navigering
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Spara aktivt spår.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj tiden som det aktuella spåret började eller Midnatt, om det visas.
• Välj Hela registret.
3. Välj Spara.
Visa en lista med sparade spår
Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1.
2.
3.
4.
Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
Välj ett spår.
Välj Välj (SELECT) > Ändra i spår.
Utför en åtgärd.
• Välj Namn. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ändra namnet. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Färg och välj en färg för spåret.
Spara ett spår som en rutt
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Välj (SELECT) > Ändra i spår > Spara rutt.
Ta bort ett sparat spår
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Välj (SELECT) > Ta bort.
Ta bort alla sparade spår
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort egna data > Spår.
Följa det aktiva spåret
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Följ aktivt spår.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj tiden som det aktuella spåret började eller Midnatt, om det visas.
• Välj Hela registret.
3. Välj Följ spår.
4. Granska kursen som visas med den färgade linjen.
5. Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
40
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Navigering
Rensa det aktiva spåret
Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktuella spåret fortsätter att spelas in.
Hantera spårminnet under inspelning
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ> Registreringsläge.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fyll om du vill spela in en spårlogg tills minnet tar slut.
• Välj Börja om om du kontinuerligt vill spela in en spårlogg och ersätta äldsta spårdata med nya data.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer
exakt, men fyller spårloggen snabbare.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Intervall >
Intervall.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans om du vill spela in spåret baserat på en distans mellan punkter. Välj Ändra när du vill ange
distansen. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Tid om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall. Välj Ändra när du vill ange tiden. För
GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen. För GPSMAP
7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Upplösning om du vill spela in spårplottningen baserat på en missvisning från kursen. Den här
inställningen rekommenderas då den utnyttjar minnet på bästa sätt. Välj Ändra om du vill ange det största
fel som tillåts från den sanna kursen innan en spårpunkt spelas in. För GPSMAP 6000-serien använder
du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen. För GPSMAP 7000-serien använder du
knappsatsen. Välj Klar.
3. Välj Klar.
Kopiera spår
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 69).
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort egna data > Alla.
Navigera med en Garmin-autopilot
När du startar någon typ av navigering (Gå till, Rutt till, Instruktioner till eller Följ spår) och om du är ansluten till
en kompatibel Garmin autopilot (t.ex. en GHP™ 10), uppmanas du att aktivera autopiloten.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
41
Vart?
Vart?
Använd alternativet Vart? på skärmen Hem för att söka efter och navigera till närliggande tjänster för bränsle,
reparation och annat, samt som waypoints och rutter som du har skapat.
Marina servicedestinationer
Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden.
Plottern innehåller information om tusentals destinationer som tillhandahåller marina tjänster.
Navigera till en marin servicedestination
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup.
Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan
finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd
visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Offshore.
2. Välj den marina servicekategori som du vill navigera till.
Plottern visar en lista med de 50 närmaste platserna och avstånd och bäring till dem.
3. Välj en destination.
Tips! Välj Nästa sida om du vill visa mer information eller visa platsen på ett sjökort.
4. Välj Navigera till.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen
att Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på
inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 59).
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Gå till skärm
42
Instruktioner till skärmen
(BlueChart g2 Vision)
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Vart?
Avbryta navigeringen
På skärmen Hem väljer du Vart? > Avbryt navigering.
Söka efter och navigera till en destination
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup.
Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan
finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd
visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade spår och marina servicedestinationer per namn.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Sök efter namn.
2. Utför en åtgärd genom att stava till minst en del av destinationens namn.
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja tecken.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina sökvillkor visas.
4. Välj position.
5. Välj Navigera till.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
7. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen
att Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på
inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 59).
8. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup.
Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan
finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd
visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Innan du kan bläddra i en lista med waypoints och navigera till dem, måste du skapa och spara minst en waypoint
(sidan 34).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
43
Vart?
På skärmen Hem väljer du Vart? > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder automatisk vägledning, indikerar en grå linje längs någon del av den magentafärgade
linjen att automatisk vägledning inte kan beräknas för den delen pga inställningarna för lägsta säkra vattendjup
och lägsta säkra höjd för hinder (sidan 59).
6. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon av dem, måste du skapa och spara minst en rutt
(sidan 37).
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Navigera till.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra
hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr
tillbaka till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon av dem, måste du skapa och spara minst en rutt
(sidan 37).
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Granska > Navigera till.
4. Välj Komp. för att navigera parallellt med rutten med en förskjutning från den med ett visst avstånd.
44
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Vart?
5. Välj Komp..
6. Ange kompensationsavståndet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
8. Indikera hur du ska navigera längs rutten.
• Välj Framåt – Babord för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och
till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Framåt – Styrbord för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades
och till höger om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Babord för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Styrbord för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till höger om den ursprungliga rutten.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra
hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr
tillbaka till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem, måste du registrera och spara minst ett spår
(sidan 40).
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Följ spår.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som användes när spåret skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs spåret från den destinationspunkt som användes när spåret skapades.
5. Granska kursen som visas med den färgade linjen.
6. Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
45
Almanacks-, miljö- och båtdata
Almanacks-, miljö- och båtdata
Använd skärmen Information när du vill visa information om tidvatten, strömmar, himlakroppar, mätare och video.
Du kan också välja information om tidvatten, strömmar och himlakroppar för en viss station direkt från sjökortet.
Välj området i närheten av den önskade stationen, välj Information och välj Tidvatten, Strömmar eller
Astronomi.
Almanacksdata
Tidvattensstationsinformation
På skärmen Tidvatten visas information om en tidvattenstation för ett visst datum och klockslag, inklusive
tidvattenhöjd och när nästa flod och ebb inträffar. Som standard visar plottern tidvatteninformation för den senast
visade tidvattenstationen och för aktuellt datum och klockslag.
Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Tidvatten.
Tidvattenstation
Tidvattennivå
vid lokal tid
Lokal tid
Tid till nästa
tidvattenflod
Tidvattensstationsinformation
Visa information om en närliggande tidvattenstation
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Tidvatten > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
Visa tidvattenstationsinformation för ett annat datum
Du kan indikera för vilket datum du vill visa tidvattenstationsinformation.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Tidvatten > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum. För GPSMAP 6000serien använder du navigeringsknappen för att ställa in datum. För GPSMAP 7000-serien använder du
knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Nästa dag om du vill visa tidvatteninformation för dagen efter det datum som visas.
• Välj Föregående dag om du vill visa tidvatteninformation för dagen innan det datum som visas.
46
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Almanacks-, miljö- och båtdata
Ströminformation
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
På skärmen Strömmar visas information om en strömstation för ett visst datum och klockslag, inklusive aktuell
hastighet och nivå. Som standard visar plottern ströminformation för den senast visade strömstationen och för
aktuellt datum och klockslag.
Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Strömmar.
Strömstation
Strömnivå vid
lokal tid
Strömstationsinformation
Visa information om en närliggande strömstation
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Strömmar > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
Konfigurera strömstationsinformation
Du kan indikera för vilket datum strömstationsinformation ska visas, och du kan visa informationen som ett sjökort
eller som en rapport.
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Strömmar > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum. För GPSMAP
6000-serien använder du navigeringsknappen för att ställa in datum. För GPSMAP 7000-serien använder du
knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Visa rapport om du vill se strömrapporten för den valda stationen. Rapporten inkluderar nivåer för
slackvatten, flod och ebb.
• Välj Nästa dag om du vill visa strömformation för dagen efter det datum som visas.
• Välj Föregående dag om du vill visa ströminformation för dagen innan det datum som visas.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
47
Almanacks-, miljö- och båtdata
Information om himlakroppar
På skärmen Astronomi visas information om sol- och mån uppgång/nedgång, månfas och ungefärlig himlavalvsplats
för solen och månen. Som standard visar plottern information om himlakroppar för aktuellt datum och klockslag.
Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Astronomi.
Månposition
Solposition
Himlavalvsfönster
Horisont
Fri höjd
Information om himlakroppar
Visa information om himlakroppar för ett annat datum
Du kan välja för vilket datum och klockslag du vill visa information om himlakroppar, och du kan visa månfasen för
det valda datumet och klockslaget.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten/strömmar > Astronomi.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra tid när du vill visa information för en viss tidpunkt ett visst datum. Välj Upp eller Ned när du
vill ange en ny tid.
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa information för ett annat datum.
För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ställa in datum.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Månfas om du vill visa månfasen det angivna datumet och tidpunkten.
Miljödata
Diagram med miljödata
Du kan visa och konfigurera diagram för olika typer av miljödata, däribland vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur,
vattentemperatur, atmosfäriskt tryck och djup. I diagrammen visas datatrender över en tidsperiod. Du kan inkludera
ett eller flera diagram på skärmen Kombinationer (sidan 28).
48
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Almanacks-, miljö- och båtdata
Olika sensorer, givare eller antenner krävs för att fånga in de data som visas i diagrammen. Information om hur du
ansluter plottern till kringutrustning med hjälp av ett NMEA 2000-nätverk finns i Teknisk referens för Garmin NMEA
2000-produkter, på den medföljande CD-skivan.
Konfigurera ett diagram
Du kan ange skala och varaktighet för varje diagram. Varaktigheten betecknar det tidsintervall som visas i
diagrammet, och skalan betecknar intervallet för de uppmätta data som visas i diagrammet, inklusive specifika maxoch minvärden.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Diagram.
2. Välj typ av diagram (Vindhastighet, Vindvinkel, Temperatur, Atmo. tryck eller Djup).
3. Välj Diagraminställning.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Varaktighet och välj Upp eller Ned för att ange varaktighet.
• Välj Skala. Välj Upp, Ned eller Auto. När du väljer Auto ställer plottern in optimala min- och maxvärden
för intervallet, baserat på miljöförhållanden. När plottern får nya data om miljöförhållanden, justeras skalan
automatiskt.
• Välj Återställ skala om du vill att plottern ska ställa in optimala min- och maxvärden för intervallet, baserat
på miljöförhållanden.
Vindstyrkedata
Visa diagrammet för vindhastighet
Plottern måste vara ansluten till den kringutrustning som anges nedan för att kunna fånga in de data som visas i
vindstyrkediagrammet.
Vindhastighet
Skenbar vind
Beskrivning
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet på en båt i rörelse.
Sann vind
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet på en stillastående båt. För att
erhålla mest noggranna data, ska alternativet
för vindstyrkekälla ställas in på Auto
(sidan 59).
Vind vid marken Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet vid kaj.
Sensorer som krävs
En vindsensor.
En vindsensor och hastighetssensor eller en
vindsensor och en GPS-antenn.
En vindsensor, en vattenhastighetssensor,
en kurssensor och en GPS-antenn, eller
en vindsensor och en GPS-antenn, eller en
vindsensor, en vattenhastighetssensor och
en kurssensor.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Vindhastighet.
2. Välj vilken typ av vindstyrkedata som ska tas med i diagrammet (Skenbar vind, Sann vind eller Vind vid
marken).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
49
Almanacks-, miljö- och båtdata
Vindriktningsdata
Visa diagrammet för vindriktningsdata
Plottern måste vara ansluten till den kringutrustning som anges nedan för att kunna fånga in de data som visas i
vindstyrkediagrammet.
Vindvinkel
Skenbar vind
Sann vind
Vind vid
marken
Beskrivning
Visar vindriktningsdata baserat på det
upplevda luftflödet på en båt i rörelse. Detta
är den skenbara vindriktningen, som beräknas
med båtens bog som referens, och betecknas
med grader babord eller grader styrbord.
Visa vindriktningsdata baserat på det
upplevda luftflödet på en stillastående båt.
Detta är den sanna vindriktningen, som
beräknas med båtens bog som referens, och
betecknas med grader babord eller grader
styrbord. För att erhålla mest noggranna data,
ska alternativet för vindstyrkekälla ställas in på
Auto (sidan 59).
Visa vindriktningsdata baserat på det
upplevda luftflödet vid kaj. Detta är
vindriktningen vid marken, som beräknas
med norr som referens, och betecknas med
grader medurs. Norr kan vara geografisk norr,
magnetisk norr eller nätnorr, beroende på hur
referensinställningen för kurs har konfigurerats
(sidan 61).
Sensorer som krävs
En vindsensor.
En vindsensor och hastighetssensor eller en
vindsensor och en GPS-antenn.
En vindsensor, en vattenhastighetssensor,
en kurssensor och en GPS-antenn, eller
en vindsensor och en GPS-antenn, eller en
vindsensor, en vattenhastighetssensor och en
kurssensor.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Vindvinkel.
2. Välj vilken typ av vindriktningsdata som ska tas med i diagrammet (Skenbar vind, Sann vind eller Vind vid
marken).
Luft- och vattentemperaturdata
Visa diagrammet för luft- och vattentemperatur
Plottern måste vara ansluten till en vattentemperatursensor eller en givare med temperaturfunktioner för
att kunna fånga in de data som visas i diagrammet för vattentemperatur. Plottern måste vara ansluten till en
lufttemperatursensor för att kunna fånga in de data som visas i diagrammet för lufttemperatur.
Om du har aktiverat och konfigurerat vattentemperaturlarmet (sidan 106), visas med röd färg i diagrammet alla
vattentemperaturdata som är 1,1°C (2°F) över eller under den temperatur som har angetts för larmet.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Temperatur.
2. Välj vilken typ av temperaturinformation som ska tas med i diagrammet (lufttemperatur eller
vattentemperatur).
Data för atmosfäriskt tryck
Visa diagrammet för atmosfäriskt tryck
Plottern måste vara ansluten till en barometertrycksensor för att kunna fånga in de data som visas i diagrammet för
atmosfäriskt tryck.
På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Atmo. tryck.
50
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Almanacks-, miljö- och båtdata
Djupdata
Visa djupdiagrammet
Plottern måste vara ansluten till en djupavkännande givare för att kunna fånga in de data som visas i
djupdiagrammet.
På skärmen Hem väljer du Information > Diagram > Djup.
Om du har aktiverat och konfigurerat larmen för grunt och djupt vatten (sidan 106), visas med röd färg i
diagrammet alla vattendjupsdata som är lägre än det djup som har angetts för larmet för grunt vatten, och högre
än det djup som har angetts för larmet för djupt vatten.
Båtdata
Motormätare
Visa motormätare
Du måste vara ansluten till ett NMEA 2000-nätverk (National Marine Electronics Association) som kan
identifiera motordata för att kunna avläsa mätarna. Mer information finns i Installationsinstruktioner för GPSMAP
6000/7000-serien.
På skärmen Hem väljer du Information > Motorer.
Växla mellan skärmarna för motor och bränslemätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer.
2. Gå från en mätarskärm till nästa:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien väljer du vänster- och högerpilarna överst på sidan.
På plottern visas nästa motormätar- eller bränslemätarskärm.
3. Upprepa steg 2 när du vill växla mellan alla motormätar- eller bränslemätarskärmar.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
Du kan konfigurera upp till fyra värden för varje motor- och bränslemätare, för att upprätta de övre och under
gränserna för mätaren samt intervallet för önskvärd standarddrift. När ett värde överstiger intervallet för
standarddrift, antar mätartavlan eller stapeln röd färg.
Inställning
Skala min
Skala max
Nominellt min
Nominellt max
Beskrivning
Det här värdet är lägre än skala min, och det betecknar mätarens nedre gräns.
Inställningen är inte tillgänglig för alla mätare.
Det här värdet är större än skala max, och det betecknar mätarens övre gräns.
Inställningen är inte tillgänglig för alla mätare.
Betecknar minvärde för standarddriftsintervallet.
Betecknar maxvärde för standarddriftsintervallet.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny (MENU) > Mätarinställning >
Ange gränser för mätare.
2. Välj en mätare.
3. Välj Läge > Manuell.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
51
Almanacks-, miljö- och båtdata
4. Välj det mätargränsvärde som du vill ange (Skala min, Skala max, Nominellt min, eller Nominellt max).
5. Välj På.
6. Mata in mätargränsvärdet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Upprepa stegen 4 till 6 om du vill ställa in ytterligare mätargränsvärden.
Aktivera statuslarm för motor- och bränslemätare
Om du har aktiverat statuslarm för mätare visas ett mätarstatusmeddelande när motorn skickar ett
varningslägesmeddelande över NMEA 2000-nätverket. Mätartavla eller stapeln antar röd färg, beroende på larmtyp.
På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny (MENU) > Mätarinställning > Statuslarm > På.
Anpassa statuslarm för motor- och bränslemätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny (MENU) > Mätarinställning > Statuslarm >
Manuell.
2. Välj ett eller flera motor- eller bränslemätarlarm.
3. Välj Tillbaka.
Välja motormätartyp
Du kan ange vilka typer av mätare som ska visas på den första motormätarsidan. Om du har en eller två motorer, kan
du visa analoga eller digitala mätare. Om du har tre eller fler motorer, kan du endast visa digitala mätare.
På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny > Mätarinställning > Format.
Analoga mätare
Digitala mätare
Välja antal motorer som visas som mätare
De digitala motormätarna kan visa information om upp till fyra motorer. De analoga motormätarna kan visa
information om upp till två motorer.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny (MENU) > Mätarinställning > Motorval > Antal
motorer.
2. Välj antal motorer
3. Välj Tillbaka.
52
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Almanacks-, miljö- och båtdata
Välja vilka motorer som visas som mätare
Du måste manuellt välja det antal motorer som ska visas som motormätare (sidan 52) innan du kan välja för vilka
motorer information ska visas som mätare.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny (MENU) > Mätarinställning > Motorval.
2. Välj Första motorn.
3. Ange det numret för den motor (1 till 8) för vilken du vill visa information i den första mätaren eller stapeln:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
Om du till exempel väljer ”6”, visar den första motormätaren eller -stapeln information om den motor som har
identifierats som ”motor 6” i NMEA 2000-nätverket.
4. Välj Klar.
5. Upprepa stegen 3 och 4 för den andra, tredje och fjärde motormätaren eller -stapeln, efter behov.
Bränslemätare
Maximalt två bränslemätare, en övre och en nedre, visas ovanför och nedanför hastighetsmätaren i mitten av
bränslemätarsidan. Du måste ha bränslenivåsensorer i bränsletankarna eller en bränsleflödessensor för att kunna
fånga in de data som visas i bränslemätarna.
Om du endast använder en bränslesensor, då är det bränsle som finns ombord den uppskattade bränslenivån, och den
baseras på den totala tankvolymen, den registrerade mängden bränsle i tankarna och bränslets flödestakt.
Antalet och konfigurationen av de bränslemätare som visas baseras på antal och typ av bränsledatasensorer ombord,
så som visas nedan.
0 bränsleflö­
dessensorer
1 eller fler
bränsleflö­
dessensorer
0 bränslenivåsensorer
1 bränslenivåsensor
Inga bränslemätare visas.
Den övre bränslemätaren
visas.
Den övre bränslemätaren
visas.
Den övre bränslemätaren
visas med uppskattad
bränslenivå.
2 eller fler bränslenivåsensorer
Den övre och den nedre
bränslemätaren visas.
Den övre och den nedre
bränslemätaren visas.
Visa bränslemätare
Om du vill visa bränsleinformation måste plottern vara ansluten till en extern bränslegivare, t.ex Garmin GFS™ 10.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer.
2. Så här växlar du från en mätarskärm till en annan:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien väljer du vänster- och högerpilarna överst på sidan.
Anpassa gränser för mätare
Se ”Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare” (sidan 51).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
53
Almanacks-, miljö- och båtdata
Aktivera och anpassa mätarlarm
Se ”Aktivera statuslarm för motor- och bränslemätare” (sidan 52) och ”Anpassa statuslarm för motor- och
bränslemätare” (sidan 52).
Synkronisera utslag på bränslemätarna med bränslenivåer
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fyll alla tankar när tankarna är fulla. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
Om det behövs justerar du värdet.
• Välj Lägg till bränsle till båt när du har fyllt på mindre än en full tank. För GPSMAP 6000-serien använder
du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange mängden påfyllt bränsle. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
En uppskattning av den tankade bränslemängden visas. Om det behövs justerar du värdet.
• Välj Ange totalt bränsle ombord för att ange den totala mängden bränsle i tankarna. För GPSMAP
6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen
för att ange mängden bränsle. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
Välja en bränsleekonomidatakälla
1. På skärmen Hem väljer du Information > Motorer > Meny (MENU) > Mätarinställning.
2. Indikera källan för hastighetsdata som används för att beräkna bränsleekonomin:
• Välj Bränsleekonomi > GPS-hastighet.
• Välj Bränsleekonomi > Fart genom vattnet om du vill använda data från ett hastighetshjul.
Trippmätare
Visa trippmätare
På skärmen Hem väljer du Information > Tripp.
Logg, hastighet, tid och bränsleinformation för resan visas.
Återställa trippmätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Tripp.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nollställ tripp när du vill återställa alla värden för den aktuella resan till 0,0.
• Välj Nollställa maxfart när du vill återställa värdet för maximal hastighet till 0,0.
• Välj Nollställ logg när du vill återställa värdet för loggen till 0,0.
• Välj Nollställ alla när du vill återställa alla värden till 0,0.
54
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Almanacks-, miljö- och båtdata
Visa video
Du kan visa video på Plottern om du är ansluten till en eller flera videokällor med den medföljande videokabeln. På
en GPSMAP 7015- eller 7215-plotter kan du även visa realtidsdata från en dator om plottern är ansluten till en dator
via VGA-ingången (sidan 2). Mer information finns i Installationsinstruktioner för GPSMAP 6000/7000-serien.
På skärmen Hem väljer du Information > Video.
Välja en videokälla
1. På skärmen Hem väljer du Information > Video > Meny.
2. Välj Källa.
3. Indikera källan för video:
• För GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 och 7212 väljer du Video 1 eller Video 2 för att
visa den inkommande videosignalen. För GPSMAP 7015 och 7215 väljer du Video 1, Video 2, Video 3 eller
Video 4.
• För GPSMAP 7015 och 7215 väljer du S-Video om du använder en S-Video-kontakt.
• För GPSMAP 7015 och 7215 väljer du VGA-ingång för att visa realtidsdata från en dator.
På plotterns skärm återges samma bild som på datorskärmen, den innehåller inte knapparna Hem, Markera
eller Meny.
• För GPSMAP 7015 och 7215 väljer du Quad-video för att visa fyra RCA-videoingångar samtidigt.
Konfigurera utseendet på video
Innan du kan konfigurera utseendet på video, måste du ställa in videokällan på S-Video, Video 1, Video 2, Video 3,
Video 4 eller Quad-video (sidan 55).
1. På skärmen Hem väljer du Information > Video > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Utseende > Dra ut om du vill visa video med utsträckt bildförhållande. Videobilden kan inte sträckas
bortom de mått som tillhandahålls av den anslutna videoenheten, och kanske inte fyller hela skärmen.
• Välj Utseende > Standard om du vill visa videobilden med standardbildförhållande.
• Välj Ljusstyrka. Välj Upp, Ned eller Auto.
• Välj Mättnad om du vill justera färgmättnaden. Välj Upp, Ned eller Auto.
• Välj Kontrast. Välj Upp, Ned eller Auto.
• Välj Standard. Välj källformat för video (PAL eller NTSC). Välj Auto om du vill att källformat ska väljas
automatiskt i plottern.
Alternera mellan flera videokällor
Om du har två eller flera videokällor, kan du alternera mellan dem med hjälp av ett bestämt tidsintervall.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Video > Meny (MENU) > Källa > Alternera.
2. Välj hur lång tid varje videobild ska visas.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
55
Almanacks-, miljö- och båtdata
Konfigurera VGA-skärmen
Innan du kan konfigurera VGA-skärmens läge på en GPSMAP 7015- eller 7215-plotter, måste du välja VGA-ingång
som videokälla (sidan 55).
1. På skärmen Hem väljer du Information > Video.
2. Peka någonstans på skärmen.
En meny visas.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Peka på pilarna för ljusstyrka om du vill justera skärmens ljusstyrka.
• Peka på pilarna för kontrast om du vill justera skärmens kontrast.
Avsluta konfigurering av VGA-skärmen
1. På skärmen Hem väljer du Information > Video.
2. Peka någonstans på skärmen.
En meny visas.
3. Peka på ikonen för visningsläge i det övre vänstra hörnet.
Videomenyn visas.
4. Välj Källa.
5. Välj ett nytt värde för videokälla (sidan 55).
56
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Enhetskonfiguration
Grundläggande frågor om enhetskonfiguration
Fråga
Hur justerar jag detaljrikedomen på en karta?
Hur ändrar jag tidszonsinställningen?
Hur ändrar jag språkinställningen?
Hur justerar jag bakgrundsbelysningens ljusstyrka?
Hur visar jag en kompasstejp överst på sjökortet?
Hur ändrar jag färg på det aktiva spåret?
Hur tar jag bort spårloggen på kartan?
Hur överför jag waypoints till ett minneskort?
Hur raderar jag alla waypoints, rutten och spåren?
Svar
Se ”Ändra kartans zoomdetaljer” (sidan 11).
Se ”Konfigurera tiden” (sidan 61).
Se ”Ställa in språk” (sidan 58).
Se ”Justera belysningen” (sidan 3).
Se ”Visa inforutan för kompasstejp” (sidan 65).
Se ”Ställa in färg för det aktiva spåret” (sidan 39).
Se ”Rensa det aktiva spåret” (sidan 41).
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 69).
Se ”Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår”
(sidan 41).
Hur kontrollerar jag plotterns programvaruversion och Se ”Visa systeminformation” (sidan 4).
kartversion?
Simulatorläge
 VARNING
Försök inte navigera med simulatorläget då GPS-mottagaren är avstängd. De satellitsignalstyrkestaplar som
visas är simuleringar och betecknar inte styrkan hos riktiga satellitsignaler.
I simulatorläget stängs GPS-mottagaren av för användning inomhus eller träning med hjälp av plottern. Plottern
spårar inte satelliter i simulatorläget.
Aktivera simulatorläget
Välj Konfigurering > System > Simulator > Till på skärmen Hem.
Konfigurera simulatorläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Simulator > Inställning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hastighet. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska
knappsatsen för att ange båtens hastighet i simulatorläge. För GPSMAP 7000-serien använder du
knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Justera kursen. Välj Autospår så att plottern kan ange kursen automatiskt, eller välj Egen kurs om du
vill ange kursen manuellt.
• Välj Ange position. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en simulerad
position för båten. För GPSMAP 7000-serien pekar du på navigationssjökortet. Välj Välj (SELECT).
• Välj Ställ in tid. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska
knappsatsen för att ange tiden. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Ställ in datum. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ställa in datum.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
57
Enhetskonfiguration
Slå på och stänga av plottern automatiskt
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Automatisk start.
När du väljer På, slås plottern på automatiskt så snart strömmen slås på. När du väljer Av, måste plottern slås på
med strömknappen.
Obs! Om Automatisk start är På och plottern är frånslagen med strömknappen och strömmen slås av och
till inom kortare tid än två minuter, kan du behöva trycka på strömknappen för att starta om plottern.
Visa konfiguration
Ställa in ljud
Du kan ange när plottern ska avge ett ljud.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Summer.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Endast larm om du vill att plottern endast ska avge ett ljud när larm utlöses (standard).
• Välj Knapp och larm om du vill att plottern ska avge ett ljud när knappar trycks ned och när larm utlöses.
Ställa in språk
Du kan välja vilket språk som ska visas på plottern.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Språk.
2. Välj ett språk.
Navigationsinställningar
Ruttinställningar
Välja en ruttetikettstyp
Du kan välja vilken typ av etiketter som ska visas med girar på kartan.
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Inställningar > Navigation > Ruttetiketter.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visa namn om du vill identifiera girar med hjälp av waypoint-namn.
• Välj Visa nummer om du vill identifiera girar med hjälp av nummer, såsom Gir 1 och Gir 2.
Konfigurera gir för övergång
Du kan ange hur långt före en gir i en rutt som du övergår till nästa sträcka. Om du höjer det här värdet kan det
förbättra autopilotens noggrannhet vid navigering längs en rutt eller en automatisk vägledning med många girar eller
vid högre hastigheter. Om du sänker det här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller
lägre hastigheter.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Navigation > Gir för övergång > Aktivering.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tid. Välj Ändra tid. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska
knappsatsen för att ange tiden. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
• Välj Distans. Välj Ändra distansen. För GPSMAP 6000-serien använder du navigerings­knappen eller den
numeriska knappsatsen för att ange distansen. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
58
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Konfigurera hastighetsdatakällor
Du kan ange källan för hastighetsdata som används för att beräkna sann vindstyrka och bränsleekonomi.
Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en vatten hasighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från
GPS-positionen.
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Inställningar > Navigation > Fartkällor.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind och indikera om beräknade vindstyrkedata kommer från en sensor för vattenhastighet, om de är
baserade på GPS-hastighet eller om plottern väljer källa för hastighetsdata automatiskt.
• Välj Bränsleekonomi och indikera om de hastighetsdata som ska användas för att beräkna bränsleekonomin
kommer från en sensor för vattenhastighet eller om de är baserade på GPS-hastighet.
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
Du kan ange vilka data plottern ska använda vid beräkning av automatisk vägledningsrutt.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Säkert vattendjup och säker höjd för hinder
 VARNING
Inställningarna för säkert djup och säker höjd påverkar hur plottern beräknar en automatisk vägledningsrutt.
Om ett område har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte någon automatisk
vägledningsrutt i det området. Om ett område i början eller slutet av en automatisk vägledningsrutt är
grundare än det säkra vattendjupet eller lägre än den säkra höjden för hinder, beräknas inte någon automatisk
vägledningsrutt i det området. På sjökortet visas kursen genom sådana områden som en grå linje. När båten
inträder i ett sådant område visas ett meddelande.
Ställa in säkert vattendjup och säker höjd för hinder
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Navigation > Autom. körinstruktion.
2. Välj Säkert djup om du vill ange lägsta djup (avser sjökortets djupdata) som plottern ska använda vid beräkning
av en automatisk vägledningsrutt.
3. Ange lägsta säkra djup:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Säker höjd om du vill ange den minimihöjd (se sjökortets höjddata) för broar som din båt säkert kan åka
under.
6. Ange lägsta säkra höjd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
59
Enhetskonfiguration
Inställning av automatisk vägledning för avstånd till kustlinje
Inställning för avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att den automatiska vägledningsrutten ska placeras.
Den automatiska vägledningsrutten kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar.
Ange avstånd till kustlinje
De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje (Närmast, Nära, Normal, Långt eller Längst bort) är
relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att den automatiska vägledningsrutten är placerad på lämpligt avstånd från
land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1. Förtöj båten eller kasta ankar.
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Navigation > Autom. körinstruk­tion > Avstånd
till kustlinje > Normal.
3. Välj en destination som du har navigerat till tidigare:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på navigeringsknappen för att välja destination med hjälp av
markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på navigationssjökortet för att välja destinationen med hjälp av
markören ( ).
4. Välj Navigera till > Instruktioner till.
5. Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Om placeringen av den automatiska vägledningsrutten är tillfredsställande väljer du Meny (MENU) >
Navigeringsalternativ > Avbryt navigering. Gå vidare till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du, på skärmen Hem Konfigurering >
Inställningar > Navigation > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Långt.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera >
Inställningar > Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Nära.
7. Om du valt Nära eller Långt i steg 6 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrut­ten. Fastställ
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in
Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den
automatiska vägledningsrutten, såvida inte den destination som valdes i steg 3 kräver navigering genom en smal
farvattenpassage.
8. Så här slutför du en åtgärd:
• Om placeringen av den automatiska vägledningsrutten är tillfredsställande väljer du
Meny (MENU) > Navigeringsalternativ > Avbryt navigering. Gå vidare till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera >
Inställningar > Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du, på skärmen Hem, Konfigurera >
Inställningar > Navigering > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Närmast.
60
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
9. Om du valt Längst bort eller Närmast i steg 8 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten.
Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in
Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den
automatiska vägledningsrutten, såvida inte den destination som valdes i steg 3 kräver navigering genom en smal
farvattenpassage.
10. Upprepa steg 1-9 minst en gång, med olika destinationer varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd
till kustlinje fungerar.
Ange kursreferens
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Enheter > Kurs.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Automatisk missvisning (automatisk magnetisk variation) när du vill ange den magnetiska
missvisningen för positionen automatiskt.
• Välj Geografisk för att ange geografisk norr som kursreferens.
• Välj Nät för att ange nätnorr som kursreferens (000º).
• Välj Egen missvisning när du vill ange det magnetiska variationsvärdet manuellt. För
GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen
för att ange den magnetiska missvisningen. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
Koordinatsystem
Ange positionsformat och koordinatsystem för kartreferens
Du kan ange med vilket positionsformat en viss positionsangivelse ska visas, och enligt vilket koordinatsystem
kartan ska struktureras. Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort
med ett annat positionsformat.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Enheter.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Positionsformat när du vill ange med vilket positionsformat en viss positionsangivelse ska visas, och
välj ett positionsformat.
• Välj Kartdatum när du vill ange enligt vilket koordinatsystem kartan ska struktureras, och välj ett
koordinatsystem.
Konfigurera tiden
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Enheter > Tid.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tidsformat när du vill ange en standard för tidsangivelser. Välj 12 timmar, 24 timmar eller UTC
(Universal Time Coordinate).
• Välj Tidszon > Auto om du vill tillåta plottern att ange tidszon automatiskt.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
61
Enhetskonfiguration
• Välj Tidszon > Anpassat när du vill ange tidszon manuellt. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange timjustering för tidszonen. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Sommartid. Välj Upp, Ned eller Auto.
Måttenhet
Du kan ange vilken måttenhet som ska visas på plottern, med hjälp av ett standardiserat måttsystem, eller så kan du
skapa ett eget måttsystem.
Välja ett standardiserat måttsystem
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Enheter > Systemenheter.
2. Välj Brittiska [mph, ft, ºF], Metriska [km/h, m, ºC] och Nautiska [knop, fot, ºF].
Skapa ett eget måttsystem
Du måste ta emot NMEA-ekolodsdjupdata eller använda en Garmin-ekolodsmodul för att kunna visa djup- och
temperaturinformation.
Du kan välja individuella måttenheter för att skapa ett eget måttsystem för visning på plottern.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Inställningar > Enheter > Systemenheter > Anpassat.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Djup och välj Fot, Famnar eller Meter.
• Välj Temperatur och välj Fahrenheit eller Celsius.
• Välj Distans och välj Mile, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Välj Hastighet > Båtens hastighet och välj Mile per timme, Kilometer per timme eller Knop.
• Välj Hastighet > Vindhastighet och välj Mile per timme, Meter per sek eller Knop.
• Välj Höjd över havet och välj Fot eller Meter.
• Välj Volym och välj Liter, Gallon, USA eller Gallon, UK.
• Välj Tryck > Mätartryck och välj kPa eller psi.
• Välj Tryck > Atmo.tryck och välj Millibar eller Tum kvicksilver.
Inforutor
Inforutor kan visas på specifika sjökort och 3D-vyer och ger snabbt tillgänglig realtidsinformation. En inforuta som
har konfigurerats för att visas på ett sjökort eller en 3D-vy visas inte på andra sjökort eller 3D-vyer. Inforutorna för
varje sjökort eller 3D-vy måste konfigureras separat.
Inforutorna för navigation, fiske, bränsle, segling och kompasstejp är tillgängliga på alla sjökort och 3D-vyer.
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2
Vision-datakort.
62
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Inforutor
Perspektiv 3D med inforutor
Visa navigeringsinforuta
Navigeringsinforutan visas medan du navigerar till en destination. I den visas GPS-hastighet, GPS-kurs, djup och
GPS-positionsdata.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Navigation > På.
Konfigurera navigeringsinforutan
Du bör visa navigeringsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 63).
Navigeringsinforutan är indelad i fyra sektioner som visas i var sitt hörn på sjökortet. Du kan välja vilken typ av data
som visas i var och en av inforutans sektioner.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
4. Välj Övre vänster.
5. Välj vilken typ av data som ska visas i den övre vänstra sektionen av inforutan.
6. Upprepa stegen 4 och 5 för sektionerna Övre höger, Nedre vänster och Nedre höger av inforutan.
Visa navigationsinforutan
Navigationsinforutan visas på en rad utmed sjökortets överkant. Navigationsinforutan kan visa distans till
destination, ankomst, ur kurs, bäring och nästa sväng.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Navigation.
4. Välj På eller Auto.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
63
Enhetskonfiguration
Konfigurera navigationsinforutan
Du bör visa navigationsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 63).
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträcka. Välj På när du vill visa waypoint-VMG (Velocity Made Good) vid navigering längs en
rutt eller automatisk vägledningsrutt (sidan 65).
• Välj Nästa sväng > Distans när du vill visa data om nästa gir baserat på distans.
• Välj Nästa sväng > Tid när du vill visa data om nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst när du vill indikera hur
destinationsdata ska visas.
Inforutor för fiske, bränsle och segling
Inforuta
Data som visas
Fiske
Djup, vattentemperatur och fart genom vattnet
Bränsle
Bränsleförbrukning, återstående bränsle, räckvidd och bränsleekonomi
Segling
Fart genom vattnet, vindhastighet, vindriktning och vind-VMG.
Visa inforutor med data för fiske, bränsle och segling
Inforutorna med data för fiske, bränsle och segling visas på en rad utmed sjökortets nederkant. Bara en av de här tre
inforutorna kan visas åt gången.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny > Inforutor > Fiske > På.
• Välj Meny > Inforutor > Bränsle > På.
• Välj Meny > Inforutor > Segling > På.
Obs! När du visar en av de här tre inforutorna döljs de andra två automatiskt.
Ställa in sann eller skenbar vind för seglingsinforutan
Du bör visa inforutan för segling innan du konfigurerar den (sidan 64).
Du kan välja vilken typ av vinddata som ska visas i inforutan för segling.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Segling.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind > Skenbar för att visa det upplevda luftflödet på en båt i rörelse.
• Välj Vind > Gegrfskt för att visa det upplevda luftflödet på en stillastående båt.
64
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Vind-VMG och waypoint-VMG i inforutorna
Plottern växlar automatiskt mellan att visa vind-VMG och waypoint-VMG i inforutorna.
Waypoint-VMG visas under följande förhållanden:
• I sektionen av navigationsinforutan med ruttsträcka visas waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt eller en
automatisk vägledningsrutt.
• Inforutan Segling visar waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt eller en automatisk vägledningsrutt och du
inaktiverar inforutans sektion för ruttsträcka.
Vind-VMG visas under följande förhållanden:
• Inforutan Segling visar vind-VMG när du inte navigerar längs en rutt eller en automatisk vägledning.
• I inforutan för segling visas vind-VMG när sektionen med ruttsträcka för navigationsinforutan är aktiv och du
navigerar längs en rutt.
Visa inforutan för kompasstejp
Inforutan för kompasstejp visas på en rad utmed sjökortets överkant eller som en 3D-vy ovanför
navigationsinforutan. Den visar aktuell kurs, dessutom visas en indikator som visar bäringen till önskad kurs när du
navigerar.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny > Inforutor > Kompasstejp > På.
Andra farkoster
Du kan visa och konfigurera information om andra farkoster för navigationssjökortet, fiskekortet samt Perspektiv 3D
och Mariner’s Eye 3D.
Obs! Om du vill konfigurera AIS-information (Automatic Identification System) för andra båtar måste din båt vara
ansluten till en extern AIS-enhet. MARPA kräver att du använder en kompassgivare. Kompassgivaren måste sända
NMEA 0183-satsen HDM eller HDG. Se ”Om MARPA” (sidan 77).
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Se ”Visa en lista med AIS- och MARPA-hot” (sidan 18).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
65
Enhetskonfiguration
Konfigurera utseendet på andra farkoster
Obs! Fiskekortet samt 3D-vyn Mariner’s Eye är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > Skärminställningar.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde när du vill indikera inom vilket avstånd från din position som AIS-farkoster ska visas.
Välj ett avstånd.
• Välj MARPA > Visa när du vill visa information om MARPA-märkta farkoster.
• Välj Detaljer > Visa när du vill visa detaljer om andra farkoster.
• Välj Proj. kurs när du vill ange den projekterade kurstiden för MARPA-märkta farkoster. För GPSMAP
6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange kursen. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Spår när du vill visa spår från AIS-farkoster. Välj längden på det spår som visas med ett spår.
Information om din båt
Kalibrera en vattenhastighetsenhet
Om du har en hastighetsavkännande givare, kan du kalibrera den hastighetsavkännande enheten.
1. Välj Konfigurering > Min båt > Kalibrera fart genom vatten på skärmen Hem.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte registrerar en hastighet visas ett meddelande om
”för låg fart”. Välj OK och öka båtens hastighet. Om meddelandet visas igen stannar du båten och kontrollerar
att fartgivaren inte har fastnat. Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt. Kontakta Garmins
produktsupport om problemet kvarstår.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1. Välj Konfigurering > Min båt > Bränslekapacitet på skärmen Hem.
2. Ange den kombinerade bränslekapaciteten för alla motorer på båten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
66
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Larm
Som standard är alla larm avstängda. Plottern måste vara påslagen för att larmen ska fungera.
Navigationslarm
Ange ett ankomstlarm
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du befinner dig inom ett visst avstånd eller tid från en gir eller destinationswaypoint.
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Larm > Navigation > Ankomst.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Typ. Välj huruvida du vill att ankomstlarm ska ljuda endast när du närmar dig destinationer eller
närmar dig destinationer och girar.
• Välj Aktivering. Välj huruvida ankomstlarmet ska utlösas för tid till ankomst eller avstånd till ankomst.
• Välj Ändra tiden (om aktivering är inställt på Tid) eller Ändra distansen (om aktivering är inställt
på Distans) när du vill indikera hur länge eller hur långt innan ankomst larmet ska ljuda, i minuter
eller distansenhet. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska
knappsatsen för att ange tiden eller distansen. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj
Klar.
Ställa in ankringslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Navigation > Ankringslarm > På.
2. Ange det driftavstånd som ska utlösa larmet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Ställa in ur kurslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du är ur kurs med en viss distans.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Navigation > Ur kurs > På.
2. Ange den ur kursdistans som ska utlösa larmet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
67
Enhetskonfiguration
Systemlarm
Ställa in klocklarmet
Du kan ställa in ett larm med systemklockan (GPS).
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > Klocka > På.
2. Ange den tid som ska utlösa larmet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Ange larm för enhetsspänning
Ställ in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > Enhetsspänning > På.
2. Ange den spänning som ska utlösa larmet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Ställa in noggrannhetslarmet för GPS
Du kan ställa in ett larm att ljuda när GPS-positionens noggrannhet hamnar utanför det användardefinierade värdet.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > GPS-noggrannhet > På.
2. Ange den positionsnoggrannhet för GPS som ska utlösa larmet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Ställa in larmet för totalt bränsle ombord
Plottern måste vara ansluten till en extern bränslesensor för att kunna hämta in bränsleekonomidata.
Du kan ställa in ett larm att ljuda när den totala mängden återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Bränsle > Totalt bränsle ombord > Till.
2. Ange den bränslemängd som ska utlösa larmet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Kollisionslarm
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 17).
68
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Ställa in ekolodslarm
Se ”Ekolodslarm” (sidan 106).
Ställa in väderlekslarm
Se XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (endast Nordamerika).
Hantering av plotterdata
Kopiera waypoints, rutter och spår till en plotter
Innan du kopierar data från MapSource® eller HomePort™ till en plotter, måste du utföra följande åtgärder:
• Den första gången du använder ett minneskort för att kopiera data från HomePort eller MapSource® till en
plotter, måste du förbereda minneskortet genom att sätta in det i plottern och låta plottern placera en fil på det.
Den här filen innehåller information till HomePort eller MapSource för formatering av data.
• Kontrollera MapSource-versionen på datorn genom att klicka på Hjälp > Om MapSource. Om versionen
är äldre än 6.12.2 uppdaterar du till den mest aktuella versionen genom att klicka på Hjälp > Sök efter
programuppdateringar eller besöka www.garmin.com.
1. Så här slutför du en åtgärd:
• Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet (med hjälp av en SD-kortläsare som är ansluten
till datorn) i enlighet med den procedur som beskrivs i avsnittet ”Överföra data” i hjälpen för HomePort.
• Kopiera data från MapSource till det förberedda minneskortet (med hjälp av en SD-kortläsare som är
ansluten till datorn) i enlighet med den procedur som beskrivs i avsnittet ”Överföra data från MapSource till
en enhet” i hjälpen för MapSource.
2. Kopiera data från datakortet till plottern. Se ”Kopiera data från ett datakort” (sidan 69).
Kopiera data från ett datakort
1. Sätt in ett datakort i plotterns SD-kortplats.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort på skärmen Hem.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Slå ihop från minneskort om du vill överföra data från datakortet till plottern och slå ihop dem med
befintliga egna data.
• Välj Byt ut från minneskort om du vill överföra data från datakortet till plottern och skriva över befintliga
data på plottern.
4. Välj filnamnet i listan om flera filer räknas upp.
5. Välj Slå ihop från minneskort eller Byt ut från minneskort.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
69
Enhetskonfiguration
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Spara till minneskort på skärmen Hem.
3. Ange den nya filens namn:
• Välj ett filnamn i listan.
• Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil. Ange filnamnet. Välj Klar.
4. Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
Kopiera inbyggda kartor till ett minnekort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för användning med HomePort.
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort på skärmen Hem.
3. Välj Kopiera inbyggd karta om du vill kopiera de kartor som är inlästa på plottern till minneskortet.
Kopiera waypoints, rutter och spår till och från alla plottrar i ett nätverk
Du kan överföra information om waypoints, rutter och spår från en plotter som anslutits till det marina nätverket från
Garmin till alla andra plottrar i nätverket.
1. Anslut plottern till ett marint nätverk från Garmin via nätverksporten på plotterns baksida och en nätverkskabel
från Garmin.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Nätverk på skärmen Hem.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Kopiera användardata om du vill överföra data till andra plottrar som är anslutna till nätverket.
Befintliga data skrivs över på plottrarna.
• Välj Kopiera användardata om du vill överföra data mellan alla plottrar som är anslutna till nätverket.
Unika data slås ihop med befintliga data på varje plotter.
70
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Säkerhetskopiera data till en dator
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Spara till minneskort på skärmen Hem.
3. Utför en av följande åtgärder när du vill indikera namnet på den fil som ska säkerhetskopieras:
• Välj ett filnamn i listan.
• Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil. Ange filnamnet. Välj Klar.
4. Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
5. Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en SD-kortläsare som är ansluten till en dator.
6. Från Utforskaren i Windows® öppnar du mappen Garmin\UserData på minneskortet.
7. Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter
1.
2.
3.
4.
Sätt in minneskortet i en SD-kortläsare som är ansluten till datorn.
Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet, till en mapp med namnet Garmin\UserData.
Sätt in minneskortet i plotterns SD-kortplats.
Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Byt ut från minneskort på skärmen Hem.
Konfiguration av nätverksansluten enhet
Visa nätverksenheter som är anslutna till det marina nätverket från Garmin
Välj Konfigurering > Kommunikation > Marina nätverk på skärmen Hem.
Alla anslutna enheter visas till vänster på skärmen.
Tilldela ett namn till en enhet i Garmins marina nätverk
Välj Konfigurering > Kommunikation > Marina nätverk på skärmen Hem.
Välj en enhet.
Välj Granska.
Ange ett namn på enheten.
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
5. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
71
Radar
Radar
 VARNING
Marinradarn sänder mikrovågsenergi som kan vara skadlig för människor och djur. Kontrollera att området
runt radarn är fritt innan du påbörjar radarsändningen. Radarn sänder en stråle cirka 12° över och under en
horisontell linje från radarns mittpunkt. Undvik att se rätt in i radarn eftersom ögonen är den känsligaste delen
av kroppen.
När du ansluter plottern till en Garmin-marinradar (tillval) som till exempel GMR™ 404/406 eller GMR 18/24, kan
du få mer information om omgivningen. Radarn ansluts via det marina nätverket från Garmin och delar radardata
med alla nätverksanslutna plottrar.
GRM sänder en smal stråle med mikrovågsenergi i ett 360°-mönster. När strålen träffar ett mål reflekteras en del av
energin tillbaka till radarn.
Sända radarsignaler
1. Slå på nätverket.
Radarn värms upp och en nedräkningsmekanism anger när radarn är klar.
Obs! Som säkerhetsåtgärd sätts radarn i viloläge när den är uppvärmd. På så sätt kan du kontrollera att området
runt radarn är fritt innan du påbörjar radarsändningen.
2. Välj Radar på skärmen Hem.
3. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
Ett nedräkningsmeddelande visas medan radarn startar och meddelandet ”Klar för användn.” visas.
4. Välj Meny (MENU) > Sändning.
Meddelandet ”Uppvärmn.” visas ett ögonblick och en bild börjar ritas.
Avbryta sändningen av radarsignaler
Välj Meny (MENU) > Radar till standby på skärmen Radar.
Justera zoomskalan på radarskärmen
Zoomskalan, även kallad radarräckvidden, visar avståndet från din position (mittpunkten) till den yttersta ringen.
Varje ring motsvarar en heltalsmultipel av zoomskalan. Om zoomskalan exempelvis har angetts till 3 mile motsvarar
varje ring 1 mile från mittpunkten utåt.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på knapparna
och
från radarskärmen.
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på räckviddsknapparna (-/+).
Radarvisningslägen
Radarskärmen har fem standarddriftslägen. Varje läge kan bara användas med en kompatibel radar (sidan 73).
• Navigationsläge – visar en helskärmsbild över den samlade radarinformationen.
• Hamnläge – det här läget är avsett att användas i inlandsvatten och fungerar bäst med radarsignaler med kort
räckvidd (2 nm eller mindre).
72
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
• Offshoreläge – det här läget är avsett att användas i öppet vatten och fungerar bäst med radarsignaler med lång
räckvidd.
• Dubbelt mätområdesläge – visar en vy sida vid sida av radardata med både kort och lång räckvidd.
• Vaktpostläge – gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat sändningsläge där du kan konfigurera en
radarsändnings- och vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en säkerhetszon i vaktpostläge,
som identifierar en säker zon runt din båt.
Radarläge
Kompatibel radar
GMR 20, 21, 40, 41
Navigation
Hamn
Offshore
Dubbelt
mätområde
Vaktpost
x
GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Navigationsläge
Navigationsläge är standardradarläget för radarn GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 och 406.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till navigationsläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa navigationsläge
Välj Radar > Navigation på skärmen Hem.
En helskärmsbild över den samlade radarinformationen visas. Din position är mitt på skärmen och ringarna
anger distansmått.
Avståndsringar
Riktningslinje
Radarräckvidd
Avstånd
mellan ringar
Navigationsläge
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
73
Radar
Hamnläge
Hamnläge är standardradarläget för användning i inlandsvatten med radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD
eller 1206 xHD. Hamnläget fungerar bäst med radarsignaler med kort räckvidd (2 nm eller mindre).
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till hamnläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa hamnläge
Välj Radar > Hamn på skärmen Hem.
Avstånd
mellan ringar
Radarräckvidd
Hamnläge
Offshoreläge
Offshoreläge är standardradarläget för användning i öppet vatten med radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD
eller 1206 xHD.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till offshoreläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa offshoreläge
Välj Radar > Offshore på skärmen Hem.
Radarräckvidd
Avstånd
mellan ringar
Offshoreläge
74
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Dubbelt mätområdesläge
Med dubbelt mätområdesläge visas en vy sida vid sida av radardata med både kort och lång räckvidd med radarn
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. De två radarvyer som tillhandahålls i det här läget är speciellt
användbara på natten eller vid hårt väder.
Radardata med kort räckvidd visas till vänster på skärmen och signalens räckvidd kan inte överskrida
3 nm (4 km). Radardata med lång räckvidd visas till höger på skärmen och signalens räckvidd måste vara större
än den signalräckvidd som visas på skärmbilden med kort räckvidd. Skärmbilden med den korta räckvidden är
jämförbar med hamnläge och skärmbilden med den långa räckvidden är jämförbar med offshoreläge.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till dubbelt mätområdesläge växlar radarn till heltidssändning och alla
säkerhetszoner avaktiveras. Om du växlar från hamnläge eller offshoreläge till dubbelt mätområdesläge avbryts alla
MARPA-objekt och du kan inte hämta MARPA-objekt förrän du avslutar dubbelt mätområdesläge.
Visa dubbelt mätområdesläge
Välj Radar > Dubbelt mätområdesläge på skärmen Hem.
Kortdistansradar
Långdistansradar
Dubbelt mätområdesläge
Vaktpostläge
Vaktpostläge gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändningsoch vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en säkerhetszon i det här läget som identifierar en
säker zon runt båten och som avger ett larm när ett radarobjekt kommer in i zonen. Vaktpostläge fungerar med alla
GMR-modeller.
Visa vaktpostläge
Obs! Om du växlar till vaktpostläge och MARPA är avaktiverat i vaktpostläge avbryts alla MARPA-objekt och du
kan inte hämta MARPA-objekt förrän du avslutar vaktpostläget. Om MARPA är aktiverat i vaktpostläge avbryts inte
MARPA-objekt.
Välj Radar > Vaktpost på skärmen Hem.
Aktivera MARPA i vaktpostläge
Välj Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktpostinställning > MARPA > På på skärmen Hem.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
75
Radar
Aktivera tidsbegränsad sändning
Välj Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktpostinställning > Sändtid > På på skärmen Hem.
Ställa in vilo- och sändtider
Du måste aktivera tidsbegränsad sändning innan du kan ställa in vilo- och sändtider (sidan 76).
Om du vill spara ström kan du ange radarns vilolägestid och sändningstid för att utföra periodiska
radarsignalsändningar på inställda intervall.
1. Välj Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktpostinställning på skärmen Hem.
2. Välj Vilotid.
3. Ange tidsintervallet mellan radarsignalsändningar:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Sändtid.
6. Ange längden på varje radarsignalsändning:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
Aktivera en säkerhetszon
Välj Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktpostinställning > Aktivera säkerhetszon på skärmen Hem.
Definiera en partiell säkerhetszon
Du måste aktivera en säkerhetszon innan du kan definiera zonens gränser (sidan 76).
Du kan definiera gränserna för en säkerhetszon som inte omger hela båten.
1. Välj Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktpostinställning > Ställ in
larmzon > Flytta säkerhetszon > Hörn 1 på skärmen Hem.
2. Justera positionen för säkerhetszonens hörn:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen och pilarna på
skärmen (
och ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på säkerhetszonens hörn och drar.
3. Välj Hörn 2 och upprepa steg 2 för att justera positionen för säkerhetszonens andra
hörn.
4. Välj Klar.
Hörn 1
Hörn 2
Definiera en rund säkerhetszon
Du måste aktivera en säkerhetszon innan du kan definiera zonens gränser
(sidan 76).
Du kan definiera en rund säkerhetszon som omger hela båten.
1. Välj Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktpostinställning > Ställ in larmzon > Flytta säkerhetszon >
Cirkel på skärmen Hem.
2. Välj Meny (MENU) > Vaktpostinställning > Ställ in larmzon > Flytta säkerhetszon > Hörn 1.
76
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
3. Justera storleken på säkerhetszonen:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen och pilarna på skärmen
(
och ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på säkerhetszonens hörn och drar.
4. Välj Hörn 2 och upprepa steg 3 för att justera positionen för säkerhetszonens
andra hörn.
5. Välj Klar.
Rund
Radarspårning
Med radarspårning kan du identifiera och spåra objekt.
Om MARPA
MARPA används i huvudsak för att undvika kollision genom objektspårning.
Om du vill använda MARPA måste du tilldela ett objekt en MARPA-tagg. Radarsystemet övervakar automatiskt
det taggade objektet och ger dig information om objektet, bland annat avstånd, bäring, fart, GPS-KÖG, närmaste
ankomst och tid till närmaste ankomst. MARPA anger status för varje taggat objekt (hämtar, förlorad, spårar eller
farligt) och plottern kan avge ett kollisionslarm om objektet kommer in i säkerhetszonen.
Närmaste punkt
och tid för
ankomst till farligt
MARPA-objekt
Hämtar
MARPA-objekt
Farligt MARPAobjekt
Spårar
MARPA-objekt
Tappade
MARPA-objekt
MARPA-spårning
MARPA-spårningssymboler
Symbol Beskrivning
Ett objekt hämtas. Koncentriska, streckade gröna ringar sänds ut från objektet medan radarn låser
fast vid det.
Målet har hämtats. En heldragen grön ring anger positionen för ett objekt som radarn låst fast vid.
En streckad grön linje fäst vid cirkeln anger objektets projekterade kurs över grund eller GPS-KÖG.
Farligt objekt i området. En röd ring blinkar från objektet samtidigt som en larmsignal ljuder och en
meddelanderam visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd punkt med en streckad röd linje fäst
vid den objektets position och projekterad kurs över grund eller GPS-KÖG. Om kollisionslarmet för
säker zon ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen visas inte
(sidan 17).
Objektet förlorat. En heldragen grön ring med ett X i anger att radarn inte kunde låsa fast vid
objektet.
Närmaste ankomstpunkt och tid till närmaste ankomstpunkt till ett farligt objekt.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
77
Radar
Tilldela ett objekt en MARPA-tagg
Obs! MARPA kräver att en riktningsgivare och en aktiv GPS-signal används. Riktningsgivaren måste tillhandahålla
NMEA 2000-parametergruppnumret (PGN) 127250, eller NMEA 0183 HDM- eller HDG-utsatsen.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett objekt eller en position.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på ett objekt eller en position.
Målalternativ
Mål
4. Välj Söker eko.
Ta bort en MARPA-tagg från ett målobjekt
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett spårat objekt.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på ett spårat objekt.
4. Välj MARPA-objekt > Ta bort.
Visa information om ett MARPA-taggat objekt
Du kan visa avstånd, bäring, fart och annan information om ett MARPA-taggat objekt.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett spårat objekt.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på ett spårat objekt.
4. Välj MARPA-objekt.
78
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Avbryta radarspårning
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett spårat objekt.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på ett spårat objekt.
4. Välj Avbryt pekläge.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 17).
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Du kan visa och anpassa utseendet för en lista över AIS- och MARPA-hot från valfri radarvy eller överlagrad
radarbild.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde, Vaktpost eller Överlagrad radarbild.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > Lista > Visa för att öppna listan i navigations-, hamn-, offshore-,
dubbelt mätområdes- eller vaktpostläge, eller i överlagrad radarbild.
• Öppna listan i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny (MENU) > Andra farkoster > Lista > Visa för
GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Andra farkoster > Lista > Visa för GPSMAP 7000-serien.
4. Välj vilka typer av hot som ska tas med i listan (Alla risker, endast MARPA-hot eller endast AIS-hot).
Visa AIS-farkoster på radarskärmen
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på radarskärmen. Den inställning för visningsområde som konfigurerats
för ett radarläge tillämpas i alla andra radarlägen, men tillämpas inte på överlagrad radarbild. De inställningar för
detaljer och projekterad kurs som konfigurerats för ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen och på överlagrad
radarbild.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > Skärminställningar.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde för att ange avståndet från din position där AIS-farkoster visas. Välj ett avstånd.
• Välj Info > Visa för att visa information om AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
• Välj Proj. kurs för att ställa in projekterad kurstid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster. För
GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
tiden. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
79
Radar
VRM och EBL
Med VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing Line) mäter du avstånd och bäring från din båt
till ett målobjekt. På radarskärmen visas VRM som en cirkel med båtens aktuella position som mittpunkt, och EBL
visas som en linje som börjar vid båtens aktuella position och som skär VRM. Skärningspunkten är målet för VRM
och EBL.
Visa VRM och EBL
Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Visa VRM/EBL för navigations-, hamn- eller offshoreläge.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Visa VRM/EBL för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Visa VRM/EBL för GPSMAP
7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Visa VRM/EBL för GPSMAP 6000-serien. Välj Höger > Visa VRM/EBL för GPSMAP
7000-serien.
Justera VRM och EBL
Du måste visa VRM och EBL innan du kan justera dem (sidan 80).
Du kan justera diametern för VRM och vinkeln för EBL, vilket flyttar skärningspunkten för VRM och EBL. Den
VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för navigations-, hamn- eller offshoreläge.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 6000-serien.
Välj Vänster > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 6000-serien.
Välj Höger > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 7000-serien.
4. Välj en ny position för skärningspunkten för VRM och EBL:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en ny position.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en ny position.
5. Välj Klar.
80
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt
Du måste visa VRM och EBL innan du kan justera dem (sidan 80).
Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Dubbelt mätområde.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för navigations-, hamn- eller offshoreläge.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 6000-serien.
Välj Vänster > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 6000-serien.
Välj Höger > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL för GPSMAP 7000-serien.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att justera diametern för
VRM och vinkeln för EBL, så att skärningspunkten för VRM och EBL hamnar på målplatsen
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på målplatsen.
Avstånd och bäring till målplatsen visas uppe till vänster på skärmen.
5. Välj Klar.
Waypoints och rutter på radarskärmen
Markera en waypoint på radarskärmen
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj ett radarläge.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en position.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en position.
4. Välj Skapa waypoint.
Visa waypoints på radarskärmen
Du kan visa waypoints som ligger inom det område som visas på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för
överlagrad radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Waypoints på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visa för att visa alla waypoints.
• Välj End. navig. om du bara vill visa waypoints som är associerade med den aktuella rutten.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
81
Radar
Navigera längs en sparad rutt på radarskärmen
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du registrera och spara minst en rutt
(sidan 35). Navigationslinjer måste visas för att du ska kunna visa en rutt på radarskärmen (sidan 94).
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Navigera till.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades.
5. Välj Radar på skärmen Hem.
6. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
Rutten visas som en magentafärgad linje där startpunkt, destination och girar anges.
7. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
8. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra
hinder.
Navigera parallellt med en sparad rutt på radarskärmen
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du registrera och spara minst en rutt
(sidan 35). Navigationslinjer måste visas för att du ska kunna visa en rutt på radarskärmen (sidan 94).
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Navigera till.
4. Välj Komp. för att navigera parallellt med rutten med en förskjutning från den med ett visst avstånd.
5. Välj Komp..
6. Ange kompensationsavståndet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
8. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt – Babord för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och
till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Framåt – Styrbord för att navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades
och till höger om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Babord för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Styrbord för att navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till höger om den ursprungliga rutten.
82
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
9. Välj Radar på skärmen Hem.
10. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
Rutten visas som en magentafärgad linje där startpunkt, destination och girar anges.
11. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
12. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra
hinder.
Om överlagrad radarbild
Med överlagrad radarbild läggs radarinformation ovanpå navigationssjökortet eller fiskekortet. Data som visas på
överlagrad radarbild baseras på det senast använda radarläget (Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost) och alla
inställningskonfigurationer som tillämpats på överlagrad radarbild tillämpas också på det senast använda radarläget.
Om du exempelvis använder hamnläge och du sedan växlar till överlagrad radarbild kommer den överlagrade
radarbilden att visa radardata för hamnläge. Om du ändrar känslighetsinställning med menyn för överlagrad
radarbild ändras känslighetsinställningen för hamnläge automatiskt.
Överlagrad radarbild visar inte data baserat på radarläget för dubbelt mätområde, och inställningskonfi­gurationer
som tillämpats på överlagringen tillämpas inte på det dubbla mätområdesläget.
Överlagrad radarbild på navigationssjökortet
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering
När du använder överlagrad radarbild justerar plottern radardata med sjökortsdata baserat på båtens kurs, vilken som
standard baseras på data från en magnetisk kurssensor ansluten med ett NMEA 0183- eller NMEA 2000-nätverk.
Om det inte finns någon kurssensor tillgänglig baseras båtens kurs på GPS-spårningsdata.
GPS-spårningsdata anger den riktning som båten rör sig i, inte den riktning dit båten pekar. Om båten driver bakåt
eller åt sidan på grund av strömmar eller vind kan det hända att den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt
med sjökortsdata. Du bör undvika den här situationen genom att använda båtkursdata från en elektronisk kompass.
Om båtens kurs baseras på data från en magnetisk kurssensor eller en autopilot kan kursdata försämras på grund av
felaktig inställning, mekaniskt fel, magnetisk störning eller andra faktorer. Om kursdatan försämras kan det hända att
den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med sjökortsdata.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
83
Radar
Visa överlagrad radarbild
Den överlagrade radarbilden visar data baserat på det senast använda radarläget.
Välj Radar > Överlagrad radarbild på skärmen Hem.
Radarbilden visas i orange ovanpå navigationssjökortet.
Zooma in och ut på den överlagrade radarbilden
Om du zoomar samtidigt som du panorerar på kartan påverkas bara zoomskalan på kartan. Radarräck­vidden
påverkas inte. Om du zoomar medan kartan är låst på båten (utan panorering) påverkas både zoomskalan på kartan
och radarräckvidden.
Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på räckviddsknapparna (-/+) för att zooma ut eller zooma in.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på knapparna
och
för att zooma ut eller zooma in.
Välja en sjökortstyp för överlagrad radarbild
Du kan ange om navigationssjökortet eller fiskekortet ska visas under den överlagrade radarbilden.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Radar > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjökortstyp > Navigation.
• Välj Sjökortstyp > Fiske.
Optimera radarvisningen
Du kan optimera radarvisningen för navigationsläge, hamnläge, offshoreläge eller vaktpostläge var och en för sig,
och för varje skärmbild i dubbelt mätområdesläge.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Välj en radarräckvidd (sidan 85).
4. Återställ standardvärdet för känslighetsinställningen (sidan 86).
5. Återställ standardvärdet för sjöekoinställningen (sidan 88).
6. Återställ standardvärdet för regnekoinställningen (sidan 89).
7. Återställ standardvärdet för FTC-inställningen (sidan 89).
8. Återställ standardvärdet för störningsinställningen (sidan 91).
9. Justera känslighetsinställningen manuellt (sidan 86).
10. Justera sjöekoinställningen manuellt (sidan 88).
11. Justera regneko- och FTC-inställningarna manuellt (sidan 90).
84
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Om räckvidden på radarsignaler
Räckvidden på radarsignalen anger längden på den pulserande signal som sänds och tas emot av radarn. När
räckvidden ökar sänder radarn längre pulser för att nå avlägsna objekt. Mer närbelägna objekt, speciellt regn och
vågor, reflekterar också de långa pulserna vilket kan lägga till brus på radarskärmen. Att visa information om
avlägsna objekt kan också minska det tillgängliga utrymmet på radarskärmen för att visa information om närbelägna
objekt, såvida du inte använder dubbelt mätområdesläge
(sidan 75).
Tips för att välja radarräckvidd
• Bestäm vilken information du behöver se på radarskärmen. Behöver du exempelvis information om närbelägna
väderförhållanden eller objekt och trafik, eller är du mer intresserad av väderförhållanden längre bort?
• Kontrollera de miljöförhållanden som radarn används i. Speciellt vid hårt väder kan radarsignaler med längre
räckvidd öka radarklotter på radarskärmen och göra det svårt att visa information om mer närliggande objekt.
Vid regn kan radarsignaler med kortare räckvidd göra det möjligt att på ett effektivare sätt visa information om
närliggande objekt, om regneko- och FTC-inställningarna konfigurerats optimalt.
• Välj den kortaste effektiva räckvidden med utgångspunkt från din anledning till att använda radarn och aktuella
miljöförhållanden.
Välja radarräckvidd
Se ”Justera zoomskalan på radarskärmen” (sidan 72).
Om känslighet och radarklotter
Känsligheten styr radarmottagarens känslighet. Standardinställningen för känsligheten, Auto, ställer automatiskt in
känsligheten en gång, baserat på genomsnittliga förhållanden, radarsignalens räckvidd och valt radarläge. Plottern
justerar inte om känsligheten automatiskt vid ändrade förhållanden.
Om du vill optimera radarns utseende för specifika förhållanden ska du justera känsligheten manuellt (sidan 86).
Radarklotter är störningar orsakade av oönskade reflektioner av radarsignaler från oväsentliga objekt. Vanliga källor
till radarklotter är nederbörd, havsvågor och närliggande radarkällor.
Inställningar, konfigurationer och radartyp
När du använder en GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406 kommer alla inställningar för
känslighet och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge att tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
När du använder radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD kan inställningar för känslighet
och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen i enlighet med tabellen.
Inställning
Radarläge
Hamn, Offshore, Vaktpost
Känslighet
Sjöeko
Regneko
FTC
Störning
Dubbelt mätområde:
Dubbelt mätområde:
vänster skärm
höger skärm
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera separat
Konfigurera en gång för både vänster och höger skärm
Konfigurera en gång för alla lägen
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
85
Radar
När du använder radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD kommer den senaste inställningen
för känslighet och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge att automatiskt tillämpas på
överlagrad radarbild. Om exempelvis känsligheten för hamnläget ställs in på 50 %, ställs känsligheten för överlagrad
radarbild automatiskt in på 50 %. Om känsligheten för offshoreläget vid ett senare tillfälle ställs in på 40 %, ställs
känsligheten för överlagrad radarbild automatiskt in på 40 %.
Standardinställningar för känslighet och radarklotter
Inställning
Standardvärde
Instruktioner
Känslighet
Auto
Se ”Automatisk justering av känslighet på radarskärmen”
(sidan 86).
Sjöeko
Lugn, Medel eller Grov
Se ”Återställa standardinställningar för sjöeko” (sidan 88).
Regneko
Av
Se ”Återställa standardinställningar för regneko” (sidan 89).
FTC
Av
Se ”Återställa standardinställningar för FTC” (sidan 89).
Störning
På
Se ”Justera störningsklotter på radarskärmen” (sidan 91).
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen
Auto är standardvärdet för känslighetsinställningen. Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är
optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska känslighetsinställningen som används för ett annat
läge.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Känslighet > Auto för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Känslighet > Auto för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Känslighet > Auto för GPSMAP
7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Känslighet > Auto för GPSMAP 6000-serien. Välj Höger > Känslighet > Auto för GPSMAP
7000-serien.
Plottern ställer automatiskt in känsligheten en gång, baserat på genomsnittliga förhållanden, radarsignalens
räckvidd och valt radarläge. Plottern justerar inte om känsligheten automatiskt vid ändrade förhållanden.
Manuell justering av känslighet på radarskärmen
För att få optimal radarprestanda som tar hänsyn till faktiska förhållanden kan du justera känsligheten manuellt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
86
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Känslighet för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Känslighet för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster >
Känslighet för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Känslighet för GPSMAP 6000-serien. Välj Höger > Känslighet för
GPSMAP 7000-serien.
4. Välj Upp för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på radarskärmen.
Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders intervall. Effekten av den manuellt justerade
känsligheten syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten långsamt.
5. Välj Ned för att minska känsligheten tills fläckarna försvinner.
6. Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du Ned för att minska känsligheten tills objekten
börjar blinka.
7. Välj Upp för att öka känsligheten tills båtar, land och andra objekt visas med fast sken på radarskärmen.
8. Minimera vid behov visningen av närliggande stora objekt (sidan 87).
9. Minimera vid behov visningen av sidlobsekon (sidan 87).
Minimera störning från närliggande stora objekt
Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan göra att en mycket ljus bild av objektet visas på
radarskärmen. Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Känslighet för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Känslighet för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster >
Känslighet för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Känslighet för GPSMAP 6000-serien. Välj Höger > Känslighet för
GPSMAP 7000-serien.
4. Välj Ned för att minska känsligheten tills de mindre objekten syns tydligt på radarbilden.
Att minska känsligheten för att få bort störningar från närliggande stora objekt kan göra att mindre eller mer
avlägsna objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen
Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan
undvika sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska radarräckvidden.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
87
Radar
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Känslighet för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Känslighet för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster >
Känslighet för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Känslighet för GPSMAP 6000-serien. Välj Höger > Känslighet för
GPSMAP 7000-serien.
4. Välj Ned för att minska känsligheten tills det halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från
radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan göra att mindre eller mer avlägsna objekt börjar
blinka eller försvinner från radarskärmen.
Återställa standardinställningar för sjöeko
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > Sjöeko för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 6000-serien.
Välj Vänster > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 6000-serien.
Välj Höger > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 7000-serien.
4. Välj en inställning som speglar aktuella havsförhållanden: Grov, Medel eller Lugn.
Justera sjöeko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av krabb sjö. Sjöekoinställningen påverkar visningen av
närliggande radarklotter och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna radarklotter och objekt. En högre
sjöekoinställning minskar visningen av radarklotter orsakade av närliggande vågor, men kan också minska eller ta
bort visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
88
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > Sjöeko för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 6000-serien.
Välj Vänster > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 6000-serien.
Välj Höger > Brusavvisning > Sjöeko för GPSMAP 7000-serien.
4. Välj en inställning som speglar aktuella havsförhållanden: Grov, Medel eller Lugn.
5. Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av sjöeko tills andra objekt syns tydligt på radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av havsförhållanden kan fortfarande synas.
Återställa standardinställningar för FTC
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den FTC-inställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > FTC > Av för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för båda skärmarna i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny (MENU) >
Brusavvisning > FTC > Av för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > FTC > Av för
GPSMAP 7000-serien.
Återställa standardinställningar för regneko
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den regnekoinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > Regneko > Av för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Brusavvisning > Regneko > Av för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning >
Regneko > Av för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny
(MENU) > Brusavvisning > Regneko > Av för GPSMAP 6000-serien. Välj Höger > Brusavvisning >
Regneko > Av för GPSMAP 7000-serien.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
89
Radar
Justera regneko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av regn. Att minska radarräckvidden kan också minimera
regneko (sidan 72).
Inställning
FTC
Regneko
Beskrivning
Den här inställningen påverkar visningen av stora, dimmiga radarklotterpartier orsakade av
regn på alla avstånd.
Den här inställningen påverkar visningen av närliggande regneko och objekt mer än det
påverkar visningen av avlägsna regneko och objekt. En högre regnekoinställning minskar
visningen av radarklotter orsakade av närliggande regn, men kan också minska eller ta bort
visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan de regneko- och FTC-inställningar som konfigurerats för
användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild
(sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > FTC för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för båda skärmarna i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny (MENU) >
Brusavvisning > FTC för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > FTC för GPSMAP
7000-serien.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hög, Medel eller Låg för att minska eller öka visningen av regneko om du använder radarn GMR 20,
21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406. Andra objekt ska förbli tydligt synliga på radarskärmen.
• Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av regneko om du använder radarn GMR 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Andra objekt ska förbli tydligt synliga på radarskärmen. Om FTCinställningen är större än 50 % bör du fundera på att minska radarräckvidden.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > Regneko för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för skärmen med kort räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Brusavvisning > Regneko för GPSMAP 6000-serien.
Välj Vänster > Brusavvisning > Regneko för GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurera inställningen för skärmen med lång räckvidd i dubbelt mätområdesläge.
Välj
> Meny (MENU) > Brusavvisning > Regneko för GPSMAP 6000-serien.
Välj Höger > Brusavvisning > Regneko för GPSMAP 7000-serien.
6. Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av närliggande regneko tills andra objekt syns tydligt på
radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av regn kan fortfarande synas.
90
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Justera störningsklotter på radarskärmen
Du kan minska visningen av klotter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor. På är
standardvärdet för störningsinställningen.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den störningsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 85).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn, Offshore, Dubbelt mätområde eller Vaktpost.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Brusavvisning > Störning > På för läget Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurera inställningen för båda skärmarna i dubbelt mätområdesläge. Välj
> Meny (MENU) >
Brusavvisning > Störning > På för GPSMAP 6000-serien. Välj Vänster > Brusavvisning > Störning > På
för GPSMAP 7000-serien.
Radarvisningens utseende
Inställningar för inforuta
Inforutor kan visas i alla radarlägen och de ger information i realtid.
Alla inforutor som konfigurerats för användning i ett radarläge visas i alla andra radarlägen.
Alla inforutor som konfigurerats för användning på den överlagrade radarbilden visas bara där
och måste konfigureras separat.
Visa navigeringsinforutan på radarskärmen
I navigeringsinforutan visas data om GPS-fart, GPS-KÖG, djup och GPS-position.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Navigation > På.
Konfigurera navigeringsinforutan på radarskärmen
Du bör visa navigeringsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 91).
Navigeringsinforutan är indelad i fyra sektioner och varje sektion visas i ett hörn på radarskärmen. Du kan välja
vilken typ av data som visas i var och en av inforutans sektioner.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
4. Välj Övre vänster.
5. Välj vilken typ av data som ska visas i den övre vänstra sektionen av inforutan.
6. Upprepa stegen 4 och 5 för sektionerna Övre höger, Nedre vänster och Nedre höger av inforutan.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
91
Radar
Visa navigationsinforutan på radarskärmen
Navigationsinforutan visas i en rad högst upp på radarskärmen. I navigationsinforutan kan data om ankomst, avstånd
till destination, kursavvikelse, bäring och nästa gir visas.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Navigation.
4. Välj På eller Auto.
Konfigurera navigationsinforutan på radarskärmen
Du bör visa navigationsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 92).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Navigation > Inställningar inforuta.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträcka. Välj På för att visa waypoint-VMG när du navigerar längs en rutt eller en automatisk
vägledningsrutt.
• Välj Nästa sväng > Distans för att visa data för nästa gir baserat på avstånd.
• Välj Nästa sväng > Tid för att visa data för nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst för att ange hur destinationsdata visas.
Inforutor för fiske, bränsle och segling
Inforuta
Data som visas
Fiske
Djup, vattentemperatur och fart genom vattnet
Bränsle
Bränsleförbrukning, återstående bränsle, räckvidd och bränsleekonomi
Segling
Fart genom vattnet, vindhastighet, vindvinkel och vind-VMG (faktisk fart mot punkt).
Visa inforutor för fiske, bränsle och segling på radarskärmen
Inforutorna för fiske, bränsle och segling visas i en rad längst ned på radarskärmen. Bara en av de här tre inforutorna
kan visas åt gången.
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Fiske > På.
• Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Bränsle > På.
• Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Segling > På.
Obs! När du visar en av de här tre inforutorna döljs de andra två automatiskt.
92
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Ställa in sann eller skenbar vind för seglingsinforutan
Du bör visa seglingsinforutan innan du konfigurerar den (sidan 92).
1. Välj Radar på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Segling.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind > Skenbar för att visa det upplevda luftflödet på en båt i rörelse.
• Välj Vind > Gegrfskt för att visa det upplevda luftflödet på en stillastående båt.
Vind-VMG och waypoint-VMG i inforutorna
Se ”Hur vind-VMG och waypoint-VMG visas i inforutorna” (sidan 65).
Visa inforutan för kompasstejp
Inforutan för kompasstejp visas i en rad högst upp på radarskärmen, ovanför navigationsinforutan. Den visar aktuell
kurs, dessutom visas en indikator som visar bäringen till önskad kurs när du navigerar.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj läget Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny (MENU) > Radarinställning > Inforutor > Kompasstejp > På.
Inställningar för radarvisning
Ställa in radarns färgpalett
Du kan ställa in den färgpalett som används för alla radarskärmar. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Färgpalett på skärmen Hem.
2. Välj Vit, Svart (för nattlägesfärger), eller Blå.
Ställa in riktning på radarvisningen
Du kan ställa in radarvisningens perspektiv. Riktningsinställningen gäller för alla radarlägen. Den här inställningen
gäller inte för överlagrad radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Riktning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Norr upp för att ställa in kartan i nordlig riktning.
• Välj Rak kurs för att ställa in kartan enligt de kursdata som tas emot från en riktningsgivare, även kallad
magnetisk kurs. Riktningslinjen visas vertikalt på skärmen.
• Välj Kurs upp för att ställa in kartan så att navigationsriktningen alltid är uppåt.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
93
Radar
Flytta synfältet på radarskärmen
Du kan automatiskt flytta din aktuella position i riktning mot skärmens nederkant när farten ökar. Ange
topphastigheten för att få bäst resultat. Den här inställningen gäller för alla radarlägen. Den här inställningen gäller
inte för överlagrad radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Maxfart radar > På på skärmen Hem.
2. Ange farten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Inställningar för radarnavigation
Visa riktningslinje på radarskärmen
Du kan visa en förlängning från båtens bog i färdens riktning på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för
överlagrad radarbild.
Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Riktningslinje > Visa på skärmen Hem.
Visa och dölja avståndsringar på radarskärmen
Avståndsringarna hjälper till att visualisera avstånd på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Ringar > Visa på skärmen Hem.
Visa navigationslinjer på radarskärmen
Navigationslinjerna anger den kurs du ställt in med Rutt till, Instruktioner till eller Gå till. Den här inställningen
gäller inte för överlagrad radarbild.
Välj Radar > Radarinställning > Utseende > Nav.linjer > Visa på skärmen Hem.
Inställningar för radardom och antenn
Ställa in antennens rotationshastighet
Obs! Du kan bara ställa in rotationshastigheten för radarn GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Antennen roterar inte med hög hastighet i dubbelt mätområdesläge.
1. Välj Radar > Radarinställning > Rotationshastighet på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Normal fart.
• Välj Hög fart för att öka antennens rotationshastighet, vilket ökar skärmens uppdateringshastighet.
94
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Ställa in radarns antennstorlek
Du kan ange radarantennens storlek för att optimera radarbilden. Ett meddelande om att radarn behöver konfigureras
visas tills du angett antennstorlek.
Obs! Du kan bara ställa in antennstorlek för radarn GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. Välj Radar > Radarinställning > Antennstorlek på skärmen Hem.
2. Välj 4 fot eller 6 fot.
Slå på och konfigurera radar för No-Xmit-zon
Du kan ange ett område inom vilket radardomen inte sänder ut signaler.
Obs! Du kan bara ställa in en No-Xmit-zon för radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. Välj Radar > Radarinställning > Aktivera No-Xmit-zon på skärmen Hem.
No-Xmit-zonen anges av ett skuggat område på radarskärmen.
2. Välj Vinkel 1 > Justera > Flytta.
3. Välj Upp eller Ned för att justera storleken på No-Xmit-zonen.
4. Välj Vinkel 2 > Justera > Flytta.
5. Välj Upp eller Ned för att justera storleken på No-Xmit-zonen.
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens fysiska placering på båten om radardomen inte är
justerad med längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
1. Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2. Kontrollera målbäringen på radarn.
3. Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du mäta den (sidan 95).
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1. Välj Radar > Radarinställning > Förstäv på skärmen Hem.
2. Välj och håll Upp eller Ned intryckt för att justera kompensationen.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
95
Radar
Visningens utseende för överlagrad radarbild
Justera känslighet och radarklotter på överlagrad radarbild
Se ”Om känslighet och radarklotter” (sidan 85).
Ställa in visningsriktning för överlagrad radarbild
Se ”Ändra kartorientering” (sidan 11).
Ställa in inforutor för överlagrad radarbild
Se ”Inställningar för inforuta” (sidan 91).
Inställningar för spår och waypoints
Visa spår på överlagrad radarbild
Du kan ställa in om farkostspår ska visas på den överlagrade radarbilden.
Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Waypoints och spår > Spår > På.
Hantera spår
Se ”Spår” (sidan 39).
Välja typ av waypointetikett
Du kan välja vilken typ av etiketter som ska visas tillsammans med waypoints på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Waypoints och spår > Waypoint-visning >
Visning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Etikett för att identifiera waypoints som använder etiketter.
• Välj Kommentar för att visa kommentarer som waypointetiketter.
• Välj Symbol för att identifiera waypoints som använder symboler.
Hantera waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 34).
Inställningar för larm och andra farkoster
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 17).
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Se ”Visa en lista över AIS- och MARPA-hot” (sidan 79).
96
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Radar
Visa andra farkoster på överlagrad radarbild
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på den överlagrade radarbilden. Den inställning för visningsområde
som konfigurerats för den överlagrade radarbilden tillämpas bara på överlagrad radarbild. De inställningar för
detaljer och projekterad kurs som konfigurerats för den överlagrade radarbilden tillämpas även på alla radarlägen.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Andra farkoster > Skärminställningar.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visningsområde för att ange avståndet från din position där AIS-farkoster visas. Välj ett avstånd.
• Välj Info > Visa för att visa information om AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
• Välj Proj. kurs för att ställa in projekterad kurstid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster. För
GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
kursen. För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Spår för att visa AIS-farkosters spår. Välj längden på det spår som visas med ett spår.
Navigationsvisningsinställningar för överlagrad radarbild
Ändra kartans zoomdetaljer
Du kan justera hur mycket detaljer som visas på kartan vid olika zoomnivåer för den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning > Kartinfo på
skärmen Hem.
2. Välj detaljnivå.
Visa ett minikort vid panorering
Du kan styra om ett minikort visas när du panorerar på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning > Minikort på
skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa ett minikort när du panorerar.
• Välj Auto för att visa ett minikort bara när positionsikonen ( ) inte längre syns på skärmen.
Visa och konfigurera riktningslinjen
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen. Du kan konfigurera
riktningslinjens utseende på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning > Riktningslinje på
skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans för att ställa in avståndet till riktningslinjens slut. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange avståndet.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
• Välj Tid för att ställa in tiden tills du når riktningslinjens slut. För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange tiden.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
97
Radar
Visa och konfigurera lodade djupsiffror
På den överlagrade radarbilden kan du aktivera lodade djup och ställa in farligt djup.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning > Djupsiffror > På.
2. Välj Djupsiffror > Farligt.
3. Så här anger du det farliga djupet:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
Visa och konfigurera sjömärkessymboler
Du kan visa och konfigurera sjömärkessymbolernas utseende på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning > Symboler på
skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjömärkesstorlek för att ställa in storleken på sjömärkessymbolerna som visas på kartan. Välj storlek.
• Välj Sjömärkestyp > NOAA för att visa NOAA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
• Välj Sjömärkestyp > IALA för att visa IALA-sjömärkessymboluppsättningen på kartan.
Visa ytterligare sjökortsinformation
Du kan visa ytterligare information på den överlagrade radarbilden.
1. Välj Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny (MENU) > Inställning > Kortinställning > Symboler på
skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sevärt på land > På för att visa landbaserade sevärdheter (POI).
• Välj Fyrsektorer för att visa den sektor som en fyr visas i. Välj På för att filtrera bort fyrsektorer beroende
på zoomnivå.
• Välj Kortgränser > På för att visa vilket område kartorna täcker när ett BlueChart g2 Vision-datakort
används.
• Välj Fotopunkter > På för att visa kameraikoner när ett BlueChart g2 Vision-datakort används.
Ställa in kompensation för förstäven
Se ”Kompensation för förstäven” (sidan 95).
98
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Ekolod
Ekolod
När du ansluter en plotter till en Garmin GSD 22/24/26 ekolodsmodul (tillbehör) och en givare kan plottern
användas som en Fishfinder. GSD 22/24/26 ansluts via Garmin Marine Network och tar emot samma ekolodsdata
som alla plottrar som är anslutna till nätverket. Modellerna GSD 22 och GSD 24/26 har något olika funktioner och
alternativ. Eventuella skillnader visas i motsvarande avsnitt nedan.
Ekolodsbilder
Helskärmsbild av ekolodningen
Helskärmsbilden av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar från en givare.
Mätområdesskalan till höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt som skärmen rullar
från höger till vänster. Du kan visa helskärmsbilden av ekolodningen genom att välja Ekolod > Helskärmsbild på
skärmen Hem.
Djup, temperatur och
fart genom vattnet
Svävande mål
Mätområde
Botten
GPS-hastighet och
GPS-KÖG
Givarfrekvens
Helskärmsbild av ekolodningen
Delad zoombild av ekolodningen
Delad zoombild av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar och en förstorad del av
diagrammet på samma skärm. Du kan visa den delade zoombilden av ekolodningen genom att välja Ekolod > Delad
zoombild på skärmen Hem.
Skala för zoomat djup
Zoomfönster
Zoomnivå
Delad zoombild av ekolodningen
Delad frekvensbild av ekolodningen
Den delade frekvensbilden av ekolodningen visar ekolodsdata för den ena frekvensen, t.ex. 200 kHz, på skärmens
vänstra sida och den andra frekvensen, t.ex. 50 kHz, på den högra. Du kan visa den delade frekvensbilden av
ekolodningen genom att välja Ekolod > Delad frekvens på skärmen Hem. Med GSD 26 kan du konfigurera
zoomen, djupkurvan och realtiden för de båda frekvenserna oberoende av varandra i den delade frekvensbilden.
Obs! För delad frekvensbild av ekolodningen krävs att du använder en givare med två frekvenser.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
99
Ekolod
Givarfrekvenser
Delad frekvensbild av ekolodningen
Temperaturlogg för vatten
Om du använder en givare med temperaturfunktion visar temperaturloggen temperaturavläsningarna för vatten över
tid. Du kan visa temperaturloggen genom att välja Ekolod > Vattentemp. på skärmen Hem.
Ställa in område och tidsskalor för temperaturlogg
1. Välj Ekolod > Vattentemp. på skärmen Hem.
2. Välj Meny.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Varaktighet för att ställa in skalan för förfluten tid. Standardinställningen är 10 minuter. Visa
temperaturvariationer över en längre tidsperiod genom att öka skalan för förfluten tid.
• Välj Skala för att ställa in skalan för temperaturområdet. Standardinställningen är 4 grader. Visa större
temperaturvariation genom att öka skalan för temperaturområdet.
Temperatur
och djup
Temperaturområde
Förfluten tid
Temperaturlogg för vatten
Waypoints på ekolodsskärmen
Pausa ekolodsskärmen
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Pausa ekolod.
100
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Ekolod
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Pausa ekolod.
Ställ in waypointpositionen med hjälp av skärningspunkten för djupkurvan och avståndskurvan:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att flytta skärningspunkten.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på och drar skärningspunkten.
5. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Skapa waypoint.
• För GSD 24/26 väljer du Ny Wpt.
1.
2.
3.
4.
Inställningar på skärmen Ekolod
Du kan definiera och justera ekolodsskärmen för alla ekolodsbilder.
Ställa in zoomnivån
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Zoom.
Så här slutför du en åtgärd:
• För GSD 22 väljer du 2x Zoom Auto eller 4x Zoom Auto om du vill zooma in ekolodsdata med två eller
fyra gångers förstoring.
• För GSD 22 väljer du Manuell zoom för att manuellt ställa in djupräckvidden för det förstorade området.
Välj Visning upp eller Visning ned för att ställa in djupet för det förstorade området. Välj Zooma in eller
Zooma ut för att öka eller minska förstoringen på det förstorade området. Välj Klar.
• För GSD 24/26 väljer du Ställ in zoom för att manuellt ställa in djupräckvidden för det förstorade området.
Välj Visning upp eller Visning ned för att ställa in djupet för det förstorade området. Välj Zooma in eller
Zooma ut för att öka eller minska förstoringen på det förstorade området. Välj Auto för att manuellt justera
djupet för det förstorade området. Välj Klar.
• För GSD 22 och GSD 24/26 väljer du Bottenlås för att zooma in på ekolodsdata från bottendjupet, och Upp
eller Ned för att ställa in djupräckvidden för det förstorade området. Välj Klar.
Justera ökningen
Du kan styra detaljnivån som visas på ekolodsskärmen. Öka känsligheten om du vill visa fler detaljer. Om skärmen
är plottrig minskar du känsligheten. Med GSD 24 och GSD 26 kan du ställa in ökningen för varje frekvens
oberoende.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Känslighet.
4. Om det behövs väljer du en frekvens.
5. Välj ett alternativ för att ställa in ökningen.
6. Välj Tillbaka.
Justera djupskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på skärmen.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mätområde.
4. Välj ett alternativ.
5. Välj Klar.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
101
Ekolod
Justera räckvidd och ökning med genvägar
• Om du använder GPSMAP 6000/7000-serien med en GSD 22 eller GSD 24/26 väljer du + och - för att
justera räckvidden.
• Om du använder GPSMAP 6000-serien med en GSD 24/26 väljer du knappen Välj på helskärmsbilden av
ekolodningen för att växla mellan justering av ökningen och räckvidden om det behövs. Välj + och - för att
justera räckvidden eller ökningen.
• När du använder GPSMAP 7000-serien med en GSD 24/26 väljer du + och - längs den nedre delen av
skärmen för att justera ökningen när du befinner dig på helskärmsbilden av ekolodningen och ökningen har
justerats manuellt (sidan 101).
Ställa in ekolodsskärmens bildhastighet
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsskärmen rullar från höger till vänster.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer.
5. Välj Bildhastighet.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ultrascroll®, Snabb, Medel eller Sakta för att ställa in bildhastigheten manuellt.
• Välj Auto om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt efter båtens fart genom vattnet, om du använder
en givare för fart genom vatten eller en givare med hastighetsfunktion.
Justera bildutvecklingen
Du kan öka hastigheten med vilken ekolodsbilden utvecklas genom att låta den rita mer än en datakolumn på
skärmen för varje kolumn med ekolodsdata som tas emot. Med inställningen 2/1 ritas till exempel två kolumner med
information på skärmen per ekolodseko. Detta är praktiskt när du använder ekolodet på djupt vatten.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Bildutveckling.
6. Välj en inställning för bildutveckling.
Flytta ekolodsskärmen
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan flytta ekolodsskärmens fokus till ett specifikt djup för en mer definierad ekolodsskärm. När du flyttar fokus
samlas inte data in för områden utanför den valda räckvidden.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Flytta.
4. Välj Upp och Ned för att justera bilden.
5. Välj Klar.
102
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Ekolod
Konfigurera avancerade ekolodsinställningar
Obs! De här funktionerna är endast tillgängliga på GSD 24 och GSD 26.
Innan du kan konfigurera Temperaturkälla måste du ha en GSD 26 och mer än en vattentemperaturgivare eller
givare med temperaturfunktion.
Med GSD 24 and GSD 26 kan du konfigurera olika inställningar för ekolodsvisning och datakälla.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Avancerat.
4. Välj ett eller flera alternativ:
• Välj Sända om du vill stoppa sändarens sändningar.
• Välj TVG om du vill justera tidsberoende ökning, vilket kan minska brus.
• Välj Echo-sträcka för att justera hur objekten visas på skärmen. Om ekot är för brett blandas objekten
samman. Om ekot är för smalt kan objekten vara små och svåra att se.
• Välj Bottenspårning för att välja vilken frekvens som ska användas för att bestämma djup.
• För GSD 26 väljer du Temperaturkälla för att välja vilken vattentemperaturgivare eller givare med
temperaturfunktion som ska användas som källa för vattentemperaturloggen.
Frekvenser
Välja frekvens
Du kan välja vilka frekvenser som används när du använder en givare med två frekvenser. Med GSD 26 kan du
använda en chirp-frekvens för att visa bättre definierade objekt på skärmen.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Frekvens.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj 200 kHz för att visa data från en 200 kHz-ekolodssignal. Det är framförallt användbart i grunda
inlandsvatten.
• Välj 50 kHz för att visa data från en 50 kHz-ekolodssignal. Det är framförallt användbart i djupare vatten.
• För GSD 22 eller GSD 24 väljer du Dubbel för att visa både 200 kHz- och 50 kHz-data
• För en GSD 26 som används med en bredbandsgivare väljer du Hög chirp för att sända en chirp-signal på
den höga kanalen.
• För en GSD 26 som används med en bredbandsgivare väljer du Låg chirp för att sända en chirp-signal på
den låga kanalen.
Hantera frekvenser
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 26.
Du kan ställa in att GSD 26 ska användas på en mängd populära, diskreta fiskefrekvenser. För maximal
djupgenomträngning ger du frekvensen en låg inställning.
Konfigurera nya frekvenser
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Frekvens > Hantera frekvenser.
Välj Ny förinställning.
Välj Hög eller Låg.
Ange en frekvens:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
103
Ekolod
Inställningar för brus och störningar
Med inställningarna för brusavvisning kan du minska störningarna och mängden störeko som visas på
ekolodsskärmen. Med GSD 24 och GSD 26 kan du justera inställningarna för brusavvisning individuellt för varje
frekvens.
Visa ytstörningar
Du kan ställa in om ekolodets ekon nära vattenytan ska visas på ekolodsskärmen. Använd störfiltret om du vill ha
färre småträffar i bilden.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Brusavvisning.
5. Välj Störfilter > Visa.
Justera brusavvisningen
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Om du har ökat känslighetsinställningen manuellt (sidan 101), kan du minimera förekomsten av svaga ekon från
ekolodet genom att öka brusavvisningen.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Brusavvisning.
4. Välj Upp eller Ned.
Minimera störningar
Obs! De här funktionerna är endast tillgängliga på GSD 24 och GSD 26.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Brusavvisning.
4. Välj ett eller flera alternativ:
• Välj Störningar om du vill minska effekten av störningar och elektriska störningar.
• Välj Färggräns om du vill dölja en del av färgpaletten för att eliminera fält med svagt störeko.
• Välj Utjämning för att ge ekolodsskärmen ett jämnare utseende på djupt vatten.
Ekolodsskärmens utseende
Visa och konfigurera en djupkurva
Du kan ställa in om en djupkurva ska visas som snabbreferens på ekolodsskärmen.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Djupkurva > Visa.
6. Ställ in djupet för referenslinjen:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på och drar linjen.
104
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Ekolod
Visa realtid
Realtid är en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Realtidsbild > På.
6. För GSD 24/26 väljer du en nedhållningstid.
Visa överlagringsnummer
Innan du kan visa information om fart genom vatten måste en givare för fart genom vatten eller en givare med
hastighetsfunktion vara installerad och ansluten. Innan du kan visa information om vattentemperatur måste en
vattentemperaturgivare eller en givare med hastighetsfunktion vara installerad och ansluten.
Du kan visa information som enhetsspänning och navigeringsinformation på ekolodsskärmarna.
Navigationsinformationen inkluderar alltid GPS-fart och GPS-KÖG, och inkluderar information om bäring och
kursavvikelse när du navigerar.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer > Utseende.
5. Välj Nummervisning.
6. Välj ett alternativ för varje datatyp.
Om du väljer Auto och givaren har funktionen visar plottern datauppgifterna på ekolodsskärmen.
Konfigurera utseendet för svävande mål
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Du kan ställa in hur ekolodet tolkar svävande mål.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Utseende > Fisksymboler.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolodsinformation i bakgrunden.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolods- och djupinformation i bakgrunden.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med djupinformation.
Visa och konfigurera Whiteline
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Du kan framhäva den starkaste signalen från botten för att definiera signalens hårdhet och mjukhet.
1. Välj Ekolod > Ekolodsinställning > Utseende > Whiteline på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hög för att aktivera whiteline med den mest känsliga inställningen. Nästan alla starka ekon markeras
med vitt.
• Välj Medium för att aktivera whiteline med många starka ekon markerade med vitt.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
105
Ekolod
• Välj Låg för att aktivera whiteline med den minst känsliga inställningen. Bara de starkaste ekona markeras
med vitt.
Framhäva framkanten
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan framhäva den starkaste signalen från botten för att hjälpa dig definiera signalens hårdhet och mjukhet.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Utseende > Framkant > Av.
Ställa in färgpaletten
Du kan ställa in färgpaletten för alla ekolodsskärmar.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny.
4. Välj ett alternativ:
• För GSD 22 väljer du Ekolodsinställning.
• För GSD 24/26 väljer du Mer.
5. Välj Utseende > Färgpalett.
6. Välj ett alternativ.
Ställa in färgmättnaden
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan ställa in färgmättnaden för att öka eller minska ekolodsskärmens visuella intensitet.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Utseende > Färgmättnad.
4. Välj ett alternativ.
Ekolodslarm
Ställa in larm för grunt vatten och djupt vatten
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Ekolod.
2. Välj Grunt vatten > På för att ställa in ett larm som ljuder när djupet är mindre än det angivna värdet.
3. Ange djupet som utlöser larmet för grunt vatten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Djupt vatten > På för att ställa in ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet.
6. Ange djupet som utlöser larmet för djupt vatten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
Ställa in larmet för vattentemperatur
Du kan ställa in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller under den
angivna temperaturen.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Vattentemperatur > På på skärmen Hem.
2. Ange en vattentemperatur:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
106
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Ekolod
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
Ställa in fisklarm
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 22.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när plottern upptäcker ett svävande mål motsvarande angiven storlek.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj
för att avge ett larm för fiskar av alla storlekar.
• Välj
för att avge ett larm bara för medelstora och stora fiskar.
• Välj
för att avge ett larm bara för stora fiskar.
Ställa in konturfisklarmet
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan ställa in att ett larm ska ljuda när plottern upptäcker ett svävande mål inom angiven djupräckvidd och
färgintervall.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk > Kontur på skärmen Hem.
2. Välj Övre.
3. Ange ett avstånd längst uppifrån för att visa ett larm för föremål nära ytan:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Botten.
6. Ange ett avstånd till botten där ett larm ska ljuda för föremål nära vattnets botten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
7. Välj Klar.
8. Välj Intensitet.
9. Välj en färg och välj sedan Tillbaka.
Ställa in bottenfisklarmet
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på GSD 24 och GSD 26.
Du kan ställa in att ett larm ska ljuda när plottern upptäcker ett svävande mål inom angiven räckvidd från botten och
angivet färgintervall.
1. Välj Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk > Botten på skärmen Hem.
2. Välj Steg.
3. Ange ett avstånd till botten där ett larm ska ljuda för föremål nära vattnets botten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
4. Välj Klar.
5. Välj Intensitet.
6. Välj en färg och välj sedan Tillbaka.
Konfigurera givare
Ställa in kölkompensation
Kölkompensationen kompenserar för ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från kölens spets
istället för från givarens plats. Ange ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för att
kompensera för en stor båt som går djupt.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
107
Ekolod
1. Mät kölkompensationen baserat på givarens plats:
Givare vid vattenytan
• Om givaren är installerad vid vattenytan mäter du avståndet
Ett positivt (+) värde
från givarens plats till båtens köl. Ange värdet i steg 3 som
visar djupet vid kölens
nederdel.
ett positivt tal.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel mäter du
Givare vid kölens
avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 3
nederdel
Ett negativt (-) värde
som ett negativt tal.
visar djupet från ytan.
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min båt >
Kölkompensation.
Kölkompensation
3. Ange kölkompensationen som du mätte i steg 1:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
avståndet som du mätte i steg 1. Se till att du anger ett positivt eller negativt tal baserat på givarens plats.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen på skärmen för att ange avståndet som du mätte i steg 1.
Se till att du anger ett positivt eller negativt tal baserat på givarens plats.
4. Välj Klar.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Du måste ha en vattentemperaturgivare eller en givare med temperaturfunktion.
Temperaturkompensationen kompenserar för temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1. Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller givare med temperaturfunktion som är ansluten till
plottern.
2. Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare eller termometer som du vet mäter rätt.
3. Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5 som ett positivt tal om givaren som är ansluten till
plottern mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är. Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om
givaren som är ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare än den faktiskt är.
4. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min båt > Temp.kompensation.
5. Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen för att ange
temperaturkompensationen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen på skärmen för att ange temperaturkompensationen.
6. Välj Klar.
Ändra givarinställningarna
Obs! De här funktionerna är endast tillgängliga på GSD 24 och GSD 26.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Mer > Installation.
4. Välj ett eller flera alternativ:
• Välj Sändhastighet för att reducera själv-interferens. Du kan öka sändhastigheten för att snabba upp
bildhastigheten, men detta kan även skapa själv-interferens.
• Välj Sändeffekt för att minska givarringningar nära ytan. Sänk sändeffekten för att minska ringningarna.
• Välj Filterbredd för att definiera föremålets kanter. Ett kortare filter definierar föremålens kanter. Längre
filter skapar mjukare kanter på föremålen men kan minska brus.
• Välj Givardiagnostik för att visa detaljer för givaren.
108
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner
Följande tabell anger de funktioner som är tillgängliga när du ansluter plottern till en VHF-radio över ett NMEA
0183-nätverk eller ett NMEA 2000-nätverk.
Funktioner
NMEA 0183 NMEA 2000 Garmin NMEA
VHF-radio
VHF-radio 0183 VHF-radio
X
X
X
Plottern kan överföra din GPS-position
till radion. Om radion har funktioner för
det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
Plottern kan ta emot DSC-anrop och
X
positionsinformation från radion
(sidan 111).
Plottern kan spåra positionerna för
X
farkoster som sänder ut
positionsrapporter (sidan 111).
Med plottern kan du snabbt ställa in och
skicka individuella rutinanropsdetaljer till
din Garmin VHF-radio (sidan 114).
När du initierar ett man överbordnödanrop från radion, visar plottern man
överbord-skärmen och uppmanar dig att
navigera till man överbord-platsen
(sidan 111).
När du initierar ett man överbordnödanrop från plottern, visar radion sidan
Nödanrop för att initiera ett man överbordnödanrop (sidan 111).
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aktivera DSC
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > DSC.
Om DSC-listan
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan
innehålla upp till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från
samma båt ersätter det första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Plottern måste vara ansluten till en VHF-radio som hanterar DSC för att du ska kunna visa DSC-listan.
Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
109
DSC (Digital Selective Calling)
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till en DSC-kontakt från plottern (sidan 114).
1. På skärmen Hem väljer du Information > DSC-lista > Lägg till kontakt.
2. Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen eller den numeriska knappsatsen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
3. Välj Klar.
4. Ange farkostens namn:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen.
• För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen.
5. Välj Klar.
Inkommande nödanrop
Om din Garmin-plotter och VHF-radio är anslutna via NMEA 0183 eller NMEA 2000, varnar plottern dig när VHFradion tar emot ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation skickades tillsammans med nödanropet, registreras den
informationen och blir tillgänglig med anropet.
Symbolen
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på navigationssjökortet för
den tidpunkt då DSC-nödanropet skickades.
Visa rapport över DSC-nödanrop
Se ”Visa en positionsrapport” (sidan 111).
Anropa ett fartyg i nöd
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop” (sidan 114).
Navigera till ett fartyg i nöd
Symbolen
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på sjökortet när ett DSCnödanrop skickas.
Se ”Navigera till en spårad farkost” (sidan 111).
Skapa en waypoint vid positionen för ett fartyg i nöd
Se ”Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost” (sidan 111).
Redigera information i en DSC-anropsrapport
Se ”Redigera information i en positionsrapport” (sidan 112).
Ta bort en DSC-anropsrapport
Se ”Ta bort en positionsrapport” (sidan 112).
110
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio
När din Garmin-plotter är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio och du initierar ett man överbord
DSC-nödanrop från radion, visar Garmin-plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att navigera till man
överbord-punkten. Om du har ett Garmin-autopilotsystem anslutet till nätverket, uppmanar plottern dig att påbörja
en Williamsons-sväng till man överbord-punkten.
Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte längre skärmen som uppmanar dig att aktivera
navigeringen till man överbord-platsen.
Man överbord-nödanrop initierade från plottern
När Garmin-plottern är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio och du aktiverar navigation till en
man överbord-plats, visar radion sidan Nödanrop där du snabbt kan initiera ett man överbord-nödanrop.
På radion håller du ned knappen DISTRESS (nödanrop) i minst tre sekunder för att skicka nödanropet.
Information om hur du gör nödanrop från radion finns i användarhandboken för Garmin VHF Radio. Du kan
markera en MÖB-plats och navigera till den (sidan 34).
Positionsspårning
När du ansluter Garmin-plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan du spåra farkoster som skickar
positionsrapporter. Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, förutsatt att farkosten skickar rätt PGNdata (PGN 129808; DSC-anropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan (sidan 109).
Visa en positionsrapport
1.
2.
3.
4.
Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
Välj ett positionsrapportanrop.
Välj Granska.
Välj Nästa sida eller Föregående sida om du vill växla mellan detaljer för positionsrapporten och ett
navigationssjökort som markerar platsen.
Anropa en spårad farkost
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop” (sidan 114).
Navigera till en spårad farkost
1.
2.
3.
4.
Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
Välj ett positionsrapportanrop.
Välj Granska > Navigera till.
Välj Gå till eller Rutt till (sidan 32).
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska > Nästa sida > Skapa waypoint.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
111
DSC (Digital Selective Calling)
Redigera information i en positionsrapport
1.
2.
3.
4.
Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
Välj ett positionsrapportanrop.
Välj Granska > Redigera.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ange farkostens namn. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Symbol och välj en ny symbol. Välj Klar.
• Välj Kommentar. För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att ange kommentaren.
För GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
• Välj Spår > Visa när du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar farkostens position.
• Välj Spårlinje. Välj en färg för spårlinjen.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Granska > Rensa rapport.
Farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade farkoster på navigationssjökortet, fiskekortet och 3D-vyn Mariner’s Eye samt på
den överlagrade radarbilden. Som standard visas en svart punkt för varje tidigare rapporterad position för en spårad
farkost, och en
blå flaggsymbol indikerar farkostens senast rapporterade position. En svart linje som indikerar
farkostens färdväg visas också.
Du måste aktivera inställningen DSC-spår för att kunna visa spår för spårade farkoster (sidan 113).
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Senast rapporterade
farkostposition
Positionrapportplats
Farkostspår
Farkostspår på navigationssjökortet
112
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
Visa och ange varaktighet för spår för alla spårade farkoster
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > DSC > DSC-spår.
4. Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på sjökortet eller i 3D-vyn.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som är nyare än fyra timmar för alla spårade
farkoster.
Visa spårlinjen för en spårad farkost
Du kan visa spårlinjen för en bestämd spårad farkost.
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > DSC > DSC-lista.
4. Välj en farkost.
5. Välj Granska > Redigera > Spår > Visa.
Ändra utseende på en spårlinje
Du kan ändra utseende på en spårlinje för en bestämd spårad farkost.
Obs! Fiskekortet samt Mariner’s Eye 3D är tillgängliga med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny (MENU) > Andra farkoster > DSC > DSC-lista.
4. Välj en farkost.
5. Välj Granska > Redigera > Spårlinje.
6. Välj en färg för spårlinjen.
Individuella rutinanrop
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns
gränssnitt och ställa in ett individuellt rutinanrop. När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern, kan du
välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på (sidan 114). Radion sänder denna begäran med ditt anrop.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
113
DSC (Digital Selective Calling)
Välja en DSC-kanal
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som är tillgängliga i alla frekvensband: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16,
17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 och 77. Standardkanalen är 72. Om du väljer en annan kanal använder plottern den kanalen
för efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj en farkost eller en station att anropa.
3. Välj Granska > Anrop med radio > Kanal.
4. Välj en kanal.
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar radion inte emot anropsinformation vid initiering av
ett anrop från en plotter.
1. Välj Information > DSC-lista på skärmen Hem.
2. Välj en farkost eller en station att anropa.
3. Välj Granska > Anrop med radio > Skicka.
Plottern skickar information om anropet till radion.
4. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns
gränssnitt och ställa in ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt. Innan du påbörjar anropet, kan du välja en annan
DSC-kanal än standardkanalen 72 (sidan 114).
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja ett AIS-objekt .
• För GPSMAP 7000-serien pekar du på ett AIS-objekt .
4. Välj AIS-fartyg > Anrop med radio > Skicka.
Plottern skickar information om anropet till radion.
5. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
114
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Specifikation
Storlek
Enheter
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Vikt
Mått
B × H × D: 291,5 × 187,8 × 148,5 mm (11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 tum)
B × H × D: 381,7 × 251,2 × 148,7 mm (15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32 tum)
B × H × D: 336,8 × 251,5 × 147,8 mm (13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 tum)
B × H × D: 394,9 × 300,7 × 148,5 mm (15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8
tum)
5,12 kg (11 lb., 5 oz.)
7,23 kg (15 lb., 15 oz.)
6,94 kg (15 lb., 5 oz.)
7,87 kg (17 lb., 6 oz.)
B × H: 174 × 131,3 mm (6 3/4 × 5 1/8 tum)
B × H: 245,8 × 184,3 mm (9 11/16 × 7 1/4 tum)
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Skärm
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212,
7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215 B × H: 304,1 × 228,1 mm (12 × 9 tum)
Hölje
Alla modeller
Helt tätad, stöttålig plast- och aluminiumlegering, vattentät enligt
IEC 60529 IPX-7
Temperaturområde Alla modeller
-15 °C till 55 °C (5°F till 131°F)
Säkert avstånd till GPSMAP 6008, 6208 38,1 cm (15 tum)
kompass
GPSMAP 6012, 6212 40,6 cm (16 tum)
GPSMAP 7012, 7212 63,5 cm (25 tum)
GPSMAP 7015, 7215 43,2 cm (17 tum)
– Lampor på produktens insida innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kastas bort enligt
Hg gällande lagar. Mer information finns på: www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Ström
Specifikation
Källa
Användning
Säkring
Enheter
Alla modeller
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Alla modeller
NMEA 2000 LEN-nummer (Load Equivalency Alla modeller
Number)
NMEA 2000-förbrukning
Alla modeller
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Mått
10–35 VDC
Max 35 W. vid 10 V DC
Max 45 W. vid 10 V DC
Max 65 W. vid 10 V DC
7,5 A, 42 V snabb
respons
2
Max 75 mA
115
Bilaga
Kalibrera GPSMAP 7000-seriens pekskärm
Pekskärmen på GPSMAP 7000-seriens plotter behöver normalt inte kalibreras. Om knapparna däremot inte verkar
reagera på rätt sätt, kan du använda följande tillvägagångssätt för att kalibrera skärmen.
1. När plottern är avstängd trycker du på strömknappen.
Varningsskärmen visas.
2. Tryck var som helst på den svarta delen av skärmen i cirka 15 sekunder tills kalibreringsskärmen visas.
3. Följ instruktionerna på skärmen tills ett meddelande om att kalibreringen är klar visas.
4. Tryck på OK.
Skärmbilder
Obs! Om du vill ta skärmbilder med GPSMAP 7012, 7212, 7015 eller 7515 måste du använda
Garmin RF Wireless Remote Control.
Du kan ta en skärmbild av en skärm på plottern som en bitmappfil (.BMP) och överföra den till datorn.
Ta skärmbilder
1.
2.
3.
4.
Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plotterns framsida.
Välj Konfigurering > System > Summer/bild > Registrering av skärmbild > På.
Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
Ta en skärmbild:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på knappen HOME och håller den intryckt i minst sex sekunder.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på knappen HOME på Garmin RF Wireless Remote Control och håller
den intryckt i minst sex sekunder.
Fönstret Tagen skärmbild visas.
5. Välj OK.
Kopiera skärmbilder till en dator
1. Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en SD-kortläsare som är ansluten till en dator.
2. Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn på minneskortet.
3. Kopiera en .BMP-fil från kortet och klistra in den på valfri plats på datorn.
Visa GPS-satellitpositioner
Du kan visa GPS-satelliters relativa position på himlen.
Välj Konfigurering > System > GPS på skärmen Hem.
Systeminformation
Visa systeminformation
Se ”Visa systeminformation” (sidan 4).
116
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Bilaga
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
Välj Konfigurering > System > Systeminformation > Händelselogg på skärmen Hem.
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett felsökningsverktyg. En representant för Garmins
produktsupport kan be dig använda den här informationen för att hämta data om det marina nätverket.
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Konfigurering > System > Systeminformation > Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3. Ta bort minneskortet.
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har angett.
1. Välj Konfigurering > System > Systeminformation > Fabriksinställning > Återställ på skärmen Hem.
2. Välj Ja.
Kommunikation med trådlösa enheter
Ansluta en trådlös enhet
Du kan tillåta att en trådlös enhet, som en fjärrkontroll eller en optisk mus, kommunicerar med plottern.
Välj Konfigurering > Kommunikation > Trådlös enhet > Nya anslutningar > Ja på skärmen Hem.
Koppla från en trådlös enhet
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Trådlös enhet på skärmen Hem.
2. Välj en trådlös enhet.
3. Välj Koppla bort.
Marint nätverk från Garmin
Med ett marint nätverk från Garmin kan du snabbt och enkelt dela data från Garmin-kringutrustning med Garminplottrar. Du kan ansluta en GPSMAP 6000/7000-plotter till ett marint nätverk från Garmin för att ta emot data från
och dela data med andra enheter och plottrar som är kompatibla med ett marint nätverk.
Överföra data över marint nätverk från Garmin
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 69).
Konfigurera nätverksanslutna enheter
Se ”Konfiguration av nätverksansluten enhet” (sidan 71).
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
117
Bilaga
NMEA 0183 och NMEA 2000
En plotter i GPSMAP 6000/7000-serien kan hantera data både från NMEA 0183-kompatibla enheter och från vissa
NMEA 2000-enheter som anslutits till ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten.
NMEA 0183
NMEA 0183-datakabeln som medföljer varje plotter i GPSMAP 6000/7000-serien uppfyller
NMEA 0183-normen, som används för att ansluta olika NMEA 0183-kompatibla enheter som exempelvis VHFradio, NMEA-instrument, autopilot, vindgivare och kompassgivare.
En GPSMAP 6000/7000-plotter kan ta emot data från fyra NMEA 0183-kompatibla enheter och skicka GPS-data till
sex NMEA 0183-kompatibla enheter.
Information om hur du ansluter GPSMAP 6000/7000-plottern till NMEA 0183-kompatibla enheter (tillval) finns i
GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner.
Godkända NMEA 0183-satser
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE och Garmin, PGRME, PGRMM och PGRMZ.
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183-ekolodsdata med stöd för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, fart och riktning).
Konfigurera NMEA 0183-utsatser
Du kan konfigurera plotterns tolkning av NMEA 0183-utsatser.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Utdatasats på skärmen Hem.
2. Välj en inställning: Ekolod, Rutt, System eller Garmin.
3. Välj en eller flera NMEA 0183-utsatser.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att konfigurera ytterligare inställningar.
Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port
Du kan konfigurera indata-/utdataformat som ska användas för varje port när du ansluter plottern till externa NMEAenheter, en dator eller andra Garmin-enheter.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Porttyper på skärmen Hem.
2. Välj en indata- eller utdataport.
3. Välj ett indata-/utdataformat:
• Välj NMEA std som stöd för in- eller utdata för vanliga NMEA 0183-data, DSC och ekolods-NMEA-indata
för DPT-, MTW- och VHW-satser.
• Välj NMEA hög fart som stöd för in- och utdata av vanliga 0183-data för de flesta AIS-mottagare.
• Välj Garmin som stöd för in- och utdata av Garmins data vid kommunikation med Garmins programvara.
4. Upprepa steg 3 om du vill konfigurera ytterligare indata-/utdataportar.
118
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Bilaga
Ställa in decimalnoggrannhet för NMEA 0183 ut
Du kan justera antalet siffror till höger om decimalpunkten för överföring av NMEA ut.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Positionsnoggrannhet på skärmen Hem.
2. Välj 2 siffror, 3 siffror eller 4 siffror.
Ställa in waypointetiketter för NMEA 0183 ut
Du kan konfigurera hur plottern tillhandahåller waypoint-ID.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Waypoint-ID på skärmen Hem.
2. Välj Namn eller Siffror.
Återställa NMEA 0183-kommunikation till standardinställningarna
Du kan återställa NMEA 0183-inställningar till standardvärdena.
Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Standardinställningar > OK på skärmen
Hem.
Visa diagnostikinformation för NMEA 0183
Skärmen Diagnostik för NMEA 0183 är ett felsökningsverktyg som används av installatörer för att bekräfta att
NMEA 0183-data skickas över systemet.
Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 0183 > Diagnostik på skärmen Hem.
NMEA 2000
Plottrar i GPSMAP 6000/7000-serien är NMEA 2000-certifierade och kan ta emot data från ett
NMEA 2000-nätverk som installerats på båten för att visa specifik information på informationsskärmen, som djup,
fart, vattentemperatur, vindhastighet och riktning samt motordata.
Information om hur du ansluter en plotter i GPSMAP 6000/7000-serien till ett befintligt NMEA 2000-nätverk och en
lista med kompatibla NMEA 2000 PGN-nummer finns i GPSMAP 6000/7000-serien – Installationsinstruktioner.
Visa en lista med NMEA 2000-nätverksenheter
Du kan visa de enheter som är anslutna till NMEA 2000-nätverket.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 2000 > Enhetslista.
2. Välj en enhet så visas en lista med alternativ.
Välja en standarddatakälla
Om mer än en datakälla finns tillgänglig kan du välja vilken datakälla du vill använda.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Standardkällor på skärmen Hem.
2. Välj en datatyp.
3. Välj Ändra källa.
4. Välj en datakälla.
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
119
Bilaga
Överföra NMEA 0183-data över ett NMEA 2000-nätverk
Du kan slå på, konfigurera eller stänga av utgångsbryggning. Utgångsbryggning inträffar när en plotter tar mottagna
NMEA 0183-data från en källa, formaterar dem till NMEA 2000-data och skickar dem över NMEA 2000-bussen.
1. Välj Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 2000 > Utgångsbryggning på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att aktivera utgångsbryggning från plottern.
• Välj Auto om du vill tillåta att plottrarna på nätverket förhandlar med varandra för att fastställa vilken plotter
som ska utföra funktionen. Bara en plotter åt gången i nätverket kan brygga NMEA 0183-data över NMEA
2000-bussen.
Alla enheter i GPSMAP 6000-serien och 7000-serien är NMEA 2000-certifierade.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag.
Gå till my.garmin.com. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder plottern. Om du
befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per
telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support (Kontakta
support) för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i
direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på
Garmins webbplats: www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA PLOTTERN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I
FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som
är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och
de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran
är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte
kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på
något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger
på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land
i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt
land.
120
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Index
Index
A
AIS
hot 18, 79
radar 79
räddningsgivare 18
spårning 15, 114
aktiva spår
följa 40
spara 40
ta bort 41
andra farkoster
AIS 65, 79
MARPA 65, 79
projekterad kurs 66, 79, 97
spår 66, 79, 97, 112
animerade strömmar, tidvatten 10,
27
ankomstlarm 67
ankringslarm 67
antenn
rotationshastighet 94
storlek 95
återställ 117
automatisk vägledning
avstånd till kustlinje 60
BlueChart g2 Vision 27
linje 59
navigation 7
autopilot 41
avståndsringar 20, 94
avstånd till kustlinje 60
avstickare
köl 107
vattentemperatur 108
B
baksida 1
baskarteversion 4
belysning 1, 3
BlueChart g2 Vision
datakort 21
Fish Eye 3D 24
flygfoton 13
kortgränser 13
Mariner’s Eye 3D 22
POI-platser 27
sjökortssymboler 7
botten
spåra 103
whiteline 105
bränslekapacitet 66
bränslemätare
bränsleekonomi 54
konfigurera 51
skärmen kombinationer 30
statuslarm 52
synkronisera med bränsle 54
visa 53
bränsle ombord 68
brusavvisning 85
ytstörningar 104
enhetens ID-nummer 4
enhetsspänningslarm 68
C
chirp 103
F
fabriksinställningar 3, 117
färgläge 3
färg på faror 22
färgpalett
ekolod 106
radar 93
farkostspår
utseende 113
varaktighet 113
visa 113
farledsbredd 20
farligt djup 12
Fish Eye 3D
ekolodskon 24
inforutor 62
objektinformation 9
spår 24
svävande mål 24
fiskekort
AIS 18
inforutor 62
kartriktning 11
kompassros 14
MARPA 18
minikort 8
navigation 7
objektinformation 9
överlagrad radarbild 21, 84
panorering 8
riktningslinje 12
satellitbilder 11, 25
sjömärken 13, 25
strömmar 10
tidvattenstationer 10
världskarta 11
zoomdetalj 11
fisklarm 107
flygfoton 21, 26
foton 26
fotopunkter 13, 98
framsida 1
FTC 85, 89, 90
fyrsektorer 13
D
data
kopiera 69
säkerhetskopiering 71
datahantering 69
datakort 4
BlueChart g2 Vision 21
delad frekvensvy 99
delad zoomvy 99
destinationer 32
navigationssjökort 32
navigera till 43
välja 32
Vart? 32
diagram
atmosfäriskt tryck 50
djup 51
konfigurera 49
lufttemperatur 50
miljödata 48
vattentemperatur 50
vindhastighet 49
vindvinkel 50
djupskuggning 13
djupvattenlarm 106
DSC 109
DSC (Digital Selective Calling)
kanaler 114
kontakter 110
slå på 109
dubbelt mätområde 75
E
EBL
mäta 81
visa 80
ekolod
bildhastighet 102
brus 104
djupkurva 104
djupskala 101
färgmättnad 106
färgpalett 106
frekvenser 103
känslighet 101
kon 24
larm 106
nummervisning 105
realtid 105
svävande mål 105
utseende 101
vyer 99
whiteline 105
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
G
gå till 33, 42
geografiskt norr 61
givarkonfigurering 103, 108
GPS
noggrannhetslarm 68
prestanda 115
signaler 3
grunt vatten-larm 106
121
Index
H
hamnläge 74
händelselogg 95
hastighetsdata 59
helskärmsbild 99
hem, skärmbild 5
I
IALA-symboler 13, 98
ID-nummer 4
information om himlakroppar 48
inforuta för bränsle 64, 92
inforuta för fiske 64, 92
inforuta för kompasstejp 65, 93
inforuta för segling 64, 92
inforutor
bränsle 64, 92
fiske 64, 92
kompasstejp 65, 93
navigation 63, 91, 92
radar 91
segla 64, 92
inställningar
AIS 16
ankomst 67
ankringslarm 67
antennstorlek 95
automatisk start 58
automatisk vägledning 59
avståndsenheter 62
avståndsringar 20, 94
avstånd till kustlinje 60
båtens för 95
belysning 3
bildhastighet 102
bränslekapacitet 66
brusavvisning 104
detalj 11, 97
detaljer 16, 79, 97
djupenheter 62
djupkurva 104
djupsiffror 12, 98
djupt vatten 106
DSC 109
ekolodskon 24
enhetslista NMEA 2000 119
enhetsspänning 68
färgläge 3
färg på faror 23
färgpalett 93, 106
farledsbredd 20
fartenheter 62
fartkällor 59
fisklarm 107
fisksymboler 24, 105
format 22
foton 25
fotopunkter 13, 98
frekvens 103
122
FTC 89
fyrsektorer 13, 98
gir för övergång 58
GPS 116
GPS-noggrannhet 68
grunt vatten 106
höjdenheter 62
inforuta för bränsle 64, 92
inforuta för fiske 64, 92
inforuta för kompasstejp 65
inforuta för segling 64, 92
inforutor 62
inställning NMEA 0183 118
inställning NMEA 2000 119
intervall 41
kalibrera fgv 66
känslighet 86, 101
kartreferenssystem 61
klocka 68
kölkompensation 107
kollisionslarm 17, 79
kompassros 14
kompasstejp 93
kortgränser 13, 98
kurs 61
land-POI 13, 98
marint nätverk 71
maxfart radar 94
minikort 8, 97
nav.linjer 94
navigationsinforuta 63, 92
navigeringsinforuta 63, 91
no-xmit-zon 95
nummervisning 105
område 101
porttyper 118
pos. noggrannhet 119
positionsformat 61
proj. kurs 16, 79, 97
realtid 105
registrering av skärmbild 116
registreringsläge 41
regneko 89
riktning 11, 93
riktningslinje 12, 94, 97
ringar 94
rotationshastighet 94
ruttetiketter 58
säkerhetsskugga 13
säker höjd 59
säkert djup 23, 59
servicepunkter 14
simulator 57
sjöeko 88
sjökortstyp 84
sjömärkesstorlek 13, 98
sjömärkestyp 13, 98
sommartid 61
standardkällor 119
störning 91
summer 58
symboler 13
systemenheter 62
systeminformation 117
temperaturenheter 62
temperaturkompensation 108
tid 61
tidsformat 61
tidszon 61
tidvatten/strömmar 25
totalt bränsle ombord 68
trådlösa enheter 117
tryckenheter 62
ur kurs 67
utdatasats 118
utgångsbryggning 120
världskarta 11
vattentemp 106
vilotid 76
visa 24
visa VRM/EBL 80
visningsområde 16, 79, 97
volymenheter 62
waypoint-ID 119
whiteline 105
ytradar 20
ytstörningar 104
zooma 101
instruktioner till 33, 42
instrumenteringsdata
kombinationer 30
växling 30
K
känslighet
ekolod 101
radar 85
radartyp 85
sidolober 87
standardinställning 86
stora objekt 87
klocklarm 68
kölkompensation 107
kollisionslarm 15, 17, 77, 79
kollisionslarm för säker zon 17, 79
kombinationer
anpassa 28
datafält 29
fokusskärm 30
funktioner 28
instrumenteringsdata 30
layout 28
välja 28
kombinationsdatafält
lägga till 29
redigera 30
ta bort 29
kompassros 14
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
Index
kompensation
båtens för 95
kompensation för förstäven 95
kontakter 2
koordinatsystem 61
kurs 93
kursavvikelselarm 67
kurser 33, 35
kursreferens 61
L
lägg till sväng 36
landbaserade POI-platser 13, 98
larm
ankomst 67
ankringslarm 67
djupt vatten 106
ekolod 106
enhetsspänning 68
fisk 107
GPS-noggrannhet 68
grunt vatten 106
klocka 68
kollision 15, 17, 77, 79
navigation 67
system 68
totalt bränsle ombord 68
ur kurs 67
vattentemperatur 106
larm för tot. bränsle omb. 68
lodat djup 12, 98
M
magnetisk kurs 11, 93
magnetisk variation 61
man överbord 5, 34, 35
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
avståndsringar 20
färg på faror 22
farledsbredd 20
inforutor 62
MARPA 18
objektinformation 9
säkert djup 23
satellitbilder 22
ytradar 20
marin service 14, 33, 42
Marint nätverk från Garmin 71
MARPA
hot 18, 79
märkt objekt 78
spårning 77
vaktpostläge 75
mätare
analog 52
bränsle 53
digital 52
gränsvärden 52
maxvärden 52
motor 51
statuslarm 52
tripp 54
typ 52
måttenhet 62
minikort 8, 97
minneskort 4, 70
motormätare 51
konfigurera 51
skärmen kombinationer 30
statuslarm 52
växla mellan skärmbilder 51
N
nätverkskontakter 2
navigationsinforuta 63, 92
navigationsläge 73
navigationslarm 67
navigationslinjer 94
navigationssjökort
AIS 18
djupskuggning 13
farkostspår 112
farligt djup 12
flygfoton 26
fotopunkter 13
fyrsektorer 13
inforutor 62
kompassros 14
kortgränser 13
landbaserade POI-platser 13
marina servicepunkter 14
MARPA 18
objektinformation 9
överlagrad radarbild 21, 84
panorering 8
riktning 11
riktningslinje 12
satellitbilder 11
sjömärkessymboler 13
världskarta 11
zooma 6
zoomdetalj 11
navigeringsinforuta 63, 91
navigeringsknapp 1
NMEA 0183 2, 118
NMEA 2000 2, 119
no-xmit-zon 95
NOAA-symboler 13, 98
nödanrop 110, 111
nominellt max 51
nominellt min 51
nordlig kurs 11, 93
numerisk knappsats 1
O
objektinformation 9
Offshoreläge 74
överlagrad radarbild
sjökort 21, 83, 84
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
spår 96
visa 84
waypoints 96
zooma 84
P
panorering
minikort 8, 97
sjökort 8
PC-data 55
pekskärm 116
Perspektiv 3D
AIS 18
avståndsringar 20
farledsbredd 20
inforutor 62
MARPA 18
objektinformation 9
ytradar 20
POI-data 13, 21, 27, 98
positionsformat 61
positionsrapport 111
positionsspårning 111
produktregistrering 120
programknappar i, 1
programvaruversion 4
R
räckviddsknappar 1, 6
radar
AIS 79
antennrotationshastighet 94
antennstorlek 95
avståndsringar 94
brusavvisning 85
dubbelt mätområde 75
färgpalett 93
FTC (fast time constant) 89, 90
hamnläge 74
känslighet 85
kompensation för förstäven 95
navigationsläge 73
navigationslinjer 94
no-xmit-zon 95
Offshoreläge 74
område 72, 85
optimera visningen 84
överlagringsskärm 83
radarklotter 85
riktning 93
riktningslinje 94
sända 72
tidsbegränsad sändning 76
typer 73, 85
vaktpostläge 75
visningsfält 94
visningslägen 72
zoomskala 72
radarklotter
FTC 85, 89, 90
123
Index
hav 85, 88
radartyp 85
regn 85, 89, 90
standardinställningar 86
störning 85
räddningsgivare 18
regneko 85, 89
riktningslinje 12, 94, 97
rutter
aktuell position 35
etikettstyp 58
girar 35, 37, 58
kopiera 70
navigera 35, 44, 82
navigera parallellt med 44, 82
navigering bakåt 44, 82
navigering framåt 44, 82
passera waypoint 38
radar 82
redigera 38
skapa 35, 37
ta bort 38
Vart? 33
visa lista med 38
waypoints 37
rutt till 33, 35, 42
S
säkerhetszon 76
säker höjd 59
säkert djup 23, 59
sänd radar 72
sann vind 64, 93
satellitbilder 21, 22, 25
satellitsignaler 3
sd-kort (secure digital) 4
SD-kortplats 1, 4
sidolobsstörningar 87
simulatorläge 57
sjöeko 85, 88
sjökort
detaljer 13
fiske 21
gränser 13
navigation 6
symboler 7, 13, 98
sjömärken 13, 19, 25, 98
skala max 51
skala min 51
skenbar vind 64, 93
sommartid 62
spår
aktiv 40
kopiera 70
lista 40
navigera 45
överlagrad radarbild 96
redigera 40
redigera/ta bort 25
124
spara 40
spara som rutt 40
ta bort 40
Vart? 33
visa 39
spårning 77
specifikationer 115
språk 3, 58
standarddatakälla 119
störning 85, 91
störningar från stora objekt 87
strömknapp i, 1, 3
strömkontakt 2
strömstationer
indikatorer 10, 27
närliggande 47
rapporter 47
svävande mål 24, 99, 103, 105, 107,
108
symboler 7, 13, 98
systeminformation 116
T
tangenter
mjuk i, 1
område 1, 6, 19
ström i, 1
temperaturlogg för vatten 100
tid
bildskärm 61
format 61
zon 61
tidsbegränsad sändning 76
tidsberoende ökning 103
tidvattenstationer
indikatorer 10, 27
närliggande 46
trippmätare 54
TVG (Time-Varying Gain) 103
kontakter 2
visa 55
vind-VMG 65
vindhastighetsdiagram 49
vindriktningsdiagram 50
VRM
justera 80
mäta 81
visa 80
W
waypoints
ekolod 100
waypoint-VMG 65
waypoints
aktuell position 34
etiketter 96
flytta 35
kopiera 70
lista med 34
man överbord 34
navigera till 43
passera i rutt 38
radar 81
redigera 34
skapa 9, 34, 81
spårad farkost 111
ta bort 35
Vart? 33
visa 81
Y
ytradar 20
Z
zooma 6, 19, 26, 97
ekolod 101
zoomskala 72
V
vaktpostläge
MARPA 75
säkerhetszon 76
tidsbegränsad sändning 76
Vart? 42
vatten
fart 66
Vattentemperatur 100
vattentemperaturkompensation 108
vattentemperaturlarm 106
VGA-kontakt 2
VHF-radio
anropa ett AIS-objekt 114
DSC-kanal 114
individuella rutinanrop 113
nödanrop 111
video
källa 55
konfigurera 55
GPSMAP® 6000/7000-serien Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter hittar du på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Oktober 2011
Artikelnummer 190-01120-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising