Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 Snabbreferenshandbok

Garmin GPSMAP 6008 Snabbreferenshandbok
Skapa och navigera längs en rutt
Navigera med ett sjökort
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position
Navigera till en punkt på sjökortet
Obs! Fiskekartan är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart® g2 Vision®-datakort.
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision-datakortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har
tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
GPSMAP 6000/7000-serien
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt
vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra
farliga föremål.
Snabbreferenshandbok
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekartan.
Med den här proceduren sparas inte rutten eller waypointdata.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekarta.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen för att välja en destination
med markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på en
destination med markören ( ).
Destination vald
4. Välj Navigera till > Rutt till.
5. Så här anger du den position där du vill göra din
sista gir mot din destination:
• För GPSMAP 6000-serien använder du
navigeringsknappen för att välja platsen
för den sista giren med markören.
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på platsen
för den sista giren med markören.
6. Välj Lägg till gir.
Gir vald
7. Om du vill lägga till ytterligare girar upprepar du
stegen 5 och 6, arbetar dig bakåt från destinationen till din båts aktuella position.
Den sista giren du ska lägga till bör vara där du vill göra den första giren från din aktuella
position. Det bör vara den gir som är närmast din båt.
8. Välj Klar när rutten är klar.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10.Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
 VARNING
Obs! Fiskekartan är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekarta.
3. Så här markerar du var du vill åka:
• För GPSMAP 6000-serien trycker du på navigeringsknappen för att markera positionen
med markören ( ).
• För GPSMAP 7000-serien trycker du på navigationssjökortet för att markera positionen
med markören ( ).
4. Välj Navigera till.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till om du vill navigera direkt till platsen.
• Välj Rutt till om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den
magentafärgade linjen att Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den
Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup
och minsta säkra höjd för hinder.
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Gå till
Instruktioner till (BlueChart g2 Vision)
®
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för
viktig information om produkten och säkerhet.
Slå på plottern
Tryck snabbt in
strömknappen.
Stänga av plottern
Stäng av enheten genom att hålla in
strömknappen.
Justera belysningen
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Belysning >
Belysning.
2. Så här justerar du belysningen:
• Välj Auto för att låta plottern justera belysningen automatiskt, beroende på det
omgivande ljuset.
• Välj Upp eller Ned för att justera belysningen manuellt.
Justera färgläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Färgläge.
2. Välj Dagsljusfärger, Nattljusfärger eller Auto.
Använda kombinationsskärmbilder
Markera en waypoint eller en MÖB-plats
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj Markera (MARK) på skärmen Hem.
Skapa en waypoint vid en annan position
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Waypoints > Ny waypoint >
Flytta.
2. Så här anger du platsen för waypointen:
• Välj Använd sjökort för att flytta waypointen medan du visar ett sjökort. För
GPSMAP 6000-serien använder du navigeringsknappen för att välja en ny position
på sjökortet. För GPSMAP 7000-serien trycker du på en ny position på sjökortet.
Välj Flytta waypoint.
• Välj Ange position för att flytta waypointen med koordinater. För GPSMAP 6000-serien
använder du navigeringsknappen för att ange koordinater för den nya platsen. För
GPSMAP 7000-serien använder du knappsatsen. Välj Klar.
Markera och navigera till en MÖB-plats
När du markerar en waypoint kan du ange att den ska
vara en MÖB-plats (Man överbord).
Tryck på Markera (MARK) > Man överbord från
valfri plats.
En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva
MÖB-punkten och plottern anger en kurs tillbaka till
den markerade platsen med Gå till-funktionen.
Man överbord
Navigera till en marin service
Justera belysningen och färgläget
Slå på och stänga av plottern
Välja en kombination
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
Anpassa skärmen Kombinationer
Obs! Du kan bara välja mellan de alternativ som är tillgängliga för plottern. Om du vill öka
antalet tillgängliga skärmar använder du ett BlueChart g2 Vision-datakort eller lägger till
nätverksenheter, t.ex. ekolod och radar.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj Meny (MENU) > Ändra kombinationen.
Så här slutför du en åtgärd:
Kombinations­
• Välj Funktioner för att välja
skärmbild 1
antal kombinationsskärmar.
Välj ett antal.
Kombinations­
• Välj Layout > Vertikal för att
skärmbild 2
ordna skärmarna vertikalt.
Inforuta
• Välj Layout > Horisont. för att
ordna skärmarna horisontellt.
• Välj Inforuta > På för att visa
den horisontella ruta som innehåller datafälten.
• Välj ett numrerat alternativ, t.ex. 1. Sjökort eller 2. Ekolod i bilden ovan för att ändra
typ av information som visas i motsvarande skärm.
5. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
Navigera till en marin servicedestination
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision-datakortet baseras på elektronisk
sjökortsinformation. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har
tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt
vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra
farliga föremål.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Visiondatakort.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Offshore-service.
2. Välj den marina servicekategori som du vill navigera till.
Plottern visar en lista med de 50 närmaste platserna och avstånd och bäring till dem.
3. Välj en destination.
Tips! Välj Nästa sida om du vill visa mer information eller visa platsen på ett sjökort.
4. Välj Navigera till.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till om du vill navigera direkt till platsen.
• Välj Rutt till om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den
magentafärgade linjen att Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den
Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup
och minsta säkra höjd för hinder.
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Mer dokumentation och information finns på www.garmin.com.
Garmin®, Gamin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart® och g2 Vision® är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och i andra länder.
Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
December 2009
Artikelnummer 190-01120-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising