Garmin | GPSMAP 6008 | User manual | Garmin GPSMAP 6008 Brukerveiledning

Garmin GPSMAP 6008 Brukerveiledning
GPSMAP 6000-/7000-serien
®
brukerveiledning
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200
eller (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(utenfor Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,
distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin
gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning,
og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene,
registrert i USA og andre land. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ og UltraScroll™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for
National Maritime Electronics Association. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. XM® og XM WX
Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Innledning
Innledning
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om følgende produkter:
• GPSMAP® 6008
• GPSMAP 6208
• GPSMAP 6012
• GPSMAP 6212
• GPSMAP 7012
• GPSMAP 7212
• GPSMAP 7015
• GPSMAP 7215
Tips og snarveier
•
•
•
•
Trykk på Hjem (HOME) fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
Trykk på Meny (MENU) fra et hvilket som helst hovedskjermbilde for å få tilgang til flere innstillinger.
Trykk på og slipp av/på-knappen for å justere visningsinnstillingene for baklyset og fargemodusen.
Trykk på og hold nede av/på-knappen for å slå kartplotteren av eller på.
Standarder i brukerveiledningen
Når du får beskjed om å velge et element i denne brukerveiledningen, trykker du enten på skjermtasten på høyre
side av skjermen (enheter i GPSMAP 6000-serien), eller du bruker fingeren til å trykke på elementet på skjermen
(enheter i GPSMAP 7000-serien) for å velge det. Små piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i den viste
rekkefølgen. Hvis du for eksempel ser Velg Kart > Navigasjonskart, trykker du på skjermtasten Kart (GPSMAP
6000-serien) eller på Kart (GPSMAP 7000-serien), og deretter velger eller trykker du på Navigasjonskart.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
i
Innledning
Innholdsfortegnelse
Innledning...................................................i
Tips og snarveier................................................. i
Standarder i brukerveiledningen......................... i
Komme i gang............................................1
For- og bakpaneler............................................. 1
Skru på kartplotteren.......................................... 3
Skru av kartplotteren.......................................... 3
Førstegangsinnstillinger for kartplotter............... 3
Justere baklyset................................................. 3
Justere fargemodusen........................................ 3
Sette inn og fjerne data- og minnekort............... 4
Vise systeminformasjon...................................... 4
Om skjermbildet Hjem........................................ 5
Kart- og 3D-kartvisninger......................... 6
Navigasjonskart.................................................. 6
AIS (Automatic Identification System).............. 14
3D-perspektiv................................................... 19
Radaroverlegg.................................................. 21
BlueChart g2 Vision.......................................... 21
Mariner’s Eye 3D.............................................. 22
Fish Eye 3D...................................................... 24
Fiskekart........................................................... 25
Vise satellittbilder på navigasjonskartet............ 25
Vise luftfotografier av landemerker................... 26
Animasjonsindikatorer for tidevann og
strøm.............................................................. 27
Detaljerte data om veier og punkter av
interesse (POI)............................................... 27
Autoveiledning.................................................. 27
Kombinasjoner........................................28
Om skjermbildet Kombinasjoner...................... 28
Konfigurasjon av skjermbildet
Kombinasjoner............................................... 28
Navigasjon...............................................32
Grunnleggende spørsmål om navigasjon......... 32
Navigasjon med kartplotter............................... 32
Veipunkter........................................................ 34
Ruter................................................................. 35
Spor.................................................................. 39
Navigere med en Garmin-autopilot.................. 41
Hvor skal du?...........................................42
Maritime tjenester som
bestemmelsessteder...................................... 42
Almanakk-, omgivelses- og om
bord-data..................................................46
Almanakkdata................................................... 46
ii
Omgivelsesdata................................................ 48
Om bord-data................................................... 51
Konfigurasjon av enheten...................... 57
Spørsmål om grunnleggende
konfigurasjon av enheten............................... 57
Simulatormodus............................................... 57
Slå kartplotteren på automatisk........................ 58
Skjermkonfigurasjon......................................... 58
Navigasjonsinnstillinger.................................... 58
Informasjon om båten....................................... 66
Alarmer............................................................. 67
Håndtering av kartplotterdata........................... 69
Konfigurasjon av enhet i nettverk..................... 71
Radar........................................................72
Overføre radarsignaler..................................... 72
Stoppe sendingen av radarsignaler.................. 72
Justere zoomskalaen på radarskjermen.......... 72
Radarvisningsmodi........................................... 72
Objektbestemmelse (radar).............................. 77
Veipunkter og ruter på radarskjermen.............. 81
Om radaroverlegget......................................... 83
Optimalisere radarvisningen............................. 84
Radarvisningsutseende.................................... 91
Utseende på radaroverleggsvisning................. 96
Ekkolodd..................................................99
Ekkoloddvisninger............................................ 99
Vanntemperaturlogg....................................... 100
Veipunkter på ekkoloddskjermen................... 100
Innstillinger for ekkoloddskjermen.................. 101
Frekvenser..................................................... 103
Innstillinger for støy og interferens................. 104
Ekkoloddskjermens utseende........................ 104
Ekkoloddalarmer............................................ 106
Svingerkonfigurasjon...................................... 107
DSC (Digital Selective Calling)............. 109
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i
nettverk........................................................ 109
Slå på DSC..................................................... 109
Om DSC-listen................................................ 109
Innkommende nødanrop................................ 110
Mann over bord-nødanrop startet fra en
VHF-radio......................................................111
Mann over bord-nødanrop startet fra
kartplotteren..................................................111
Posisjonssporing.............................................111
Individuelle rutineanrop.................................. 113
Tillegg..................................................... 115
Spesifikasjoner............................................... 115
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Innledning
Kalibrere berøringsskjermen for
GPSMAP 7000-serien.................................. 116
Skjermdumper................................................ 116
Vise GPS-satellittposisjoner........................... 116
System informasjon........................................ 116
NMEA 0183 og NMEA 2000........................... 118
Produktregistrering......................................... 120
Kontakte Garmin............................................ 120
Samsvarserklæring........................................ 120
Lisensavtale for programvare......................... 120
Indeks.....................................................121
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
iii
Komme i gang
Komme i gang
For- og bakpaneler
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 6012 og 6212 sett forfra
➊
➋
➑
GPSMAP 7015 og 7215 sett forfra
➊ Av/på-knapp
➋ Automatisk baklyssensor
➌ Skalaknapper
➍ Vippebryter
➎ Skjermtaster
➏ Knappene Merk (MARK), Velg (SELECT), Meny (MENU) og Hjem (HOME)
➐ Numerisk tastatur (bare 6012 og 6212)
➑ SD-kortspor
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
1
Komme i gang
➋➌ ➍ ➎
➊
GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 og 7212 sett bakfra
➋
➊
➌
➎
➍
GPSMAP 7015 og 7215 sett bakfra
➊ Nettverkskontakter
➋ NMEA 2000-kontakt
➌ NMEA 0183-kontakt
➍ Strømkontakt
➎ Videokontakt (gul) og VGA-kontakt (lilla)
2
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Komme i gang
Skru på kartplotteren
Trykk på og slipp
av/på-knappen.
Skru av kartplotteren
Trykk på og hold nede
av/på-knappen.
Førstegangsinnstillinger for kartplotter
Første gang du slår på kartplotteren, må du konfigurere en rekke førstegangsinnstillinger. Disse innstillingene må
også konfigureres etter at de opprinnelige fabrikkinnstillingene er gjenopprettet (side 117). Alle disse innstillingene
kan oppdateres senere. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Hvis du vil kalibrere fart i vann, må en svinger som kan måle hastighet, være koblet til en GSD™ 22- eller
NMEA 0183-sensor som kan måle fart i vann.
Innhenting av GPS-satellittsignal
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Når
kartplotteren innhenter satellittsignaler, er linjene for signalstyrke øverst i skjermbildet Hjem grønne
. Når
kartplotteren mister satellittsignaler, forsvinner den grønne linjen
, og et blinkende spørsmålstegn vises på
båtikonet på kartskjermbildet.
Du finner mer informasjon om GPS på Garmins webområde på www.garmin.com/aboutGPS.
Justere baklyset
1. Velg Konfigurer > System > Piper/Display > Baklys > Baklys i skjermbildet Hjem.
2. Justere baklyset:
• Velg Auto for å la kartplotteren justere baklyset automatisk i forhold til lysforholdene rundt enheten.
• Velg Opp eller Ned for å justere baklyset manuelt.
Justere fargemodusen
1. Velg Konfigurer > System > Piper/Display > Fargemodus i skjermbildet Hjem.
2. Trykk på Dagfarger, Nattfarger eller Auto.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
3
Komme i gang
Sette inn og fjerne data- og minnekort
Kartplotteren støtter SD-kort. Sett inn valgfritt BlueChart® g2 Vision®-datakort for å vise satellittbilder og
luftfotografier med høy oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre punkter av interesse. Sett inn
tomme minnekort for å overføre data, for eksempel veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garminkartplotter eller en datamaskin (side 69). SD-kortsporet er plassert på forsiden av kartplotteren.
• Åpne dekslet, sett inn datakortet eller minnekortet i sporet, og trykk kortet ned til det klikker på plass.
• Trykk ned datakortet eller minnekortet i sporet på nytt for å løsne det for å ta det ut.
Kortmerke
Horisontalt SD-kortspor
Kortmerke
Vertikalt SD-kortspor
Vise systeminformasjon
Du kan vise programvareversjonen, basekartversjonen, ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt) og kartplotterens
ID-nummer. Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra
kartdatainformasjon.
Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon i skjermbildet Hjem.
4
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Komme i gang
Om skjermbildet Hjem
Bruk skjermbildet Hjem til å få tilgang til alle andre skjermbilder.
Merk: Alternativene i dette skjermbildet varierer basert på kartplottertype og valgfrie og tilkoblede
nettverksenheter.
Hjem-skjermbildet for
GPSMAP 6000-serien
Hjem-skjermbildet for
GPSMAP 7000-serien
• Kart – gir deg tilgang til navigasjonskartet, 3D-perspektivet, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, fiskekartet og
radaroverlegget (side 6).
Merk: Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D og fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2
Vision-datakort (side 21).
• Ekkolodd – setter opp og formidler informasjon om ekkolodd (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til
en Garmin-ekkoloddmodus) (side 99).
• Kombinasjoner – setter opp skjermen til å vise kart, ekkolodd, radar og video på en skjerm som er inndelt i to,
tre eller fire felt (side 28).
• Informasjon – viser informasjon om for eksempel tidevann, strømninger, stjernedata, brukerdata, andre båter,
måleinstrumenter og video (side 46).
• Merke (MARK) – merker, redigerer eller sletter gjeldende posisjon som et veipunkt eller en MOB-posisjon
(mann over bord) (side 34).
• Hvor skal du? – formidler navigasjonsfunksjoner (side 42).
• Radar – konfigurerer og viser radar (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en radarmodul) (side 72).
• Vær – (bare Nord-Amerika) setter opp og viser ulike værparametere, inkludert nedbør, værvarsel, fisking,
sjøforhold og sikt (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en værmodul og du har et XM®-abonnement).
Se XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (bare Nord-Amerika).
• Konfigurer – gir deg muligheten til å vise og redigere innstillinger for kartplotteren og systemet (side 57).
• Mann overbord – merker gjeldende posisjon som et veipunkt, og setter en kurs tilbake til den merkede
posisjonen. (side 34).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
5
Kart- og 3D-kartvisninger
Kart- og 3D-kartvisninger
Alle kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien har et grunnleggende bildekart over hele verden. Kartplotterne
GPSMAP 6208, 6212, 7212 og 7215 har detaljert innebygd BlueChart g2-offshorekartografi for amerikanske
farvann. Kart- og 3D-kartvisningene som er oppført nedenfor,
er tilgjengelige på kartplotteren.
Merk: Fiskekartet, Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2
Vision-datakort (side 21).
• Navigasjonskart – viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis
tilgjengelig. Dataene inkluderer bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd, båthavner og tidevannsstasjoner i en
oversiktsvisning (side 6).
• 3D-perspektiv – viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel (side 19).
• Mariner’s Eye 3D – viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel
(side 22).
• Fiskekart – fjerner navigasjonsdata fra kartet, men viser bunnkonturer tydeligere, noe som er til hjelp i
dybdegjenkjenning (side 25).
• Fish Eye 3D – gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til
kartinformasjonen (side 24).
Navigasjonskart
Bruk navigasjonskartet til å stake ut kursen, til å vise kartinformasjon og som navigasjonshjelp.
Velg Kart > Navigasjonskart i skjermbildet Hjem.
Sjømerke
Maritime
tjenester
Båten
Synlig
vrak
Bøye
Ikke synlig
vrak
Zoomskala
Navigasjonkart med BlueChart g2 Vision-data
Zoome inn og ut på kartet
Zoomnivået angis av skalatallet nederst på navigasjonskartet (
). Linjen under skalatallet angir den avstanden
på kartet.
Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien trykker du på knappene Skala (-/+) for å zoome ut og inn.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på knappen
og
for å zoome ut og inn.
6
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartsymboler
BlueChart g2- og BlueChart g2 Vision-kart bruker grafiske symboler til å angi kartfunksjoner. Symbolene er i
henhold til standardene for amerikanske og internasjonale kart. Noen vanlige symboler du kanskje får se, inkluderer,
men er ikke begrenset til, symbolene som vises nedenfor.
Ikon
Beskrivelse
Strømstasjon
Ikon
Informasjon
Beskrivelse
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Ikon
Beskrivelse
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde
tilgjengelig
Andre vanlige kartfunksjoner er dybdekonturlinjer (dypt vann vises i hvitt), tidevannssoner, loddskudd (som vist på
originalutgaven av kartet i papirformat), navigasjonshjelp og -symboler og hindringer og kabelområder.
Navigere til et punkt på et kart
 FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk kartinfor­masjon. Disse
dataene tar ikke hensyn til hindringer og bunndybde. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner du
gjør, og unngå land, grunt vann eller andre hindringer langs ruten din.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk synsinntrykk,
og styr for å unngå land, grunt vann og andre farlige objekter.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg hvor du ønsker å dra:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon ved hjelp av markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien må du trykke på navigasjonskartet for å velge posisjonen ved hjelp av markøren
( ).
4. Velg Naviger til.
5. Gjør følgende:
• Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen.
• Velg Rute til for å opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledningen (side 27).
6. Evaluer kursen som angis av den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi at
autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for
minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 59).
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
7
Kart- og 3D-kartvisninger
Panorere navigasjons- eller fiskekartet
Du kan panorere bort fra den gjeldende posisjonen til andre områder på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å panorere kartet.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på og drar navigasjonsskjermen for å panorere kartet.
Posisjonsikonet ( ) viser den gjeldende posisjonen din. Hvis posisjonsikonet forlater kartet mens du panorerer,
vises det et lite vindu (innsatt kart) til venstre på skjermen, slik at du kan følge med på den gjeldende posisjonen.
Markørens koordinatposisjon vises øverst til venstre på kartet, sammen med markørens avstand og peiling fra
gjeldende posisjon.
Markørkoordinater
Pekeravstand
og kurs fra
gjeldende
posisjon
Markør
Panorering­
salternativer
Innsatt kart
4. Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen og returnere skjermen til gjeldende posisjon.
Vise et innsatt kart
Du kan kontrollere om et innsatt kart vises på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Innsatt kart.
4. Gjør følgende:
• Velg På for å vise et innsatt kart hele tiden.
• Velg Auto for å vise et innsatt kart mens du panorerer, bare når posisjonsikonet ( ) ikke lenger vises på
skjermen.
8
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan vise informasjon om en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg en posisjon eller et objekt.
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet. Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.
4. Gjør følgende:
• Velg Se på for å vise detaljer om objektene i nærheten av markøren. (Se på vises ikke hvis markøren ikke er
i nærheten av et objekt. Hvis markøren er i nærheten av bare ett objekt,
vises navnet på objektet.)
• Velg Naviger til for å navigere til den valgte posisjonen (side 7).
• Velg Opprett veipunkt for å merke et veipunkt ved markørposisjonen.
• Velg Beregn avstand for å vise avstanden og peilingen til objektet i forhold til gjeldende posisjon.
Informasjonen vises øverst i venstre hjørne på skjermen. Velg Angi referanse
for å måle fra en annen posisjon enn den gjeldende posisjonen.
• Velg Informasjon for å vise informasjon om tidevann (side 46), strøm (side 47), stjerneinformasjon
(side 48), kartforklaringer eller lokale tjenester i nærheten av markøren.
Vise informasjon om flere objekter
Du kan vise informasjon om kartdetaljer, veipunkter og kart på skjermen.
Merk: Fiskekartet, Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2
Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en visning av et kart eller et 3D-kart.
3. Velg et objekt.
4. Trykk på knappen med navnet på elementet for å vise informasjonen.
Informasjon om
flere elementer
Valgt
element
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
9
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise informasjon om tidevannsstasjon
Informasjon om tidevannsstasjon vises på kartet med et ikon for tidevannsstasjon. Du kan vise en detaljert graf for
en tidevannsstasjon for å hjelpe med å forutse tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager (side 46).
Merk: Fiskekartet og ikoner for tidevannsstasjoner er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2
Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg et ikon for tidevannsstasjon ( ).
Informasjon om tidevannsretning og -nivå vises ved siden av ikonet.
4. Gjør følgende:
• Trykk på knappen med stasjonsnavnet.
• Velg Se på hvis mer enn ett element er i nærheten, og trykk på knappen med stasjonsnavnet.
Detaljert
informasjon om
tidevannsstasjon
Tidevannsnivå
Tidevannsretningspil
Vise og konfigurere tidevann og strøm
Du kan vise informasjon om tidevann og strøm på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Tidevann/strømninger.
4. Gjør følgende:
• Velg På for å vise indikatorer for gjeldende stasjon og tidevannsstasjon på kartet.
• Velg Animasjon for å vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og animasjonsindikatorer for
strømretning på kartet (side 27).
10
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Utseende på navigasjonskart
Endre kartorienteringen
Du kan angi kartets perspektiv på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Orientering.
4. Gjør følgende:
• Velg Nord opp for å angi at nord skal vises øverst i kartvisningen.
• Velg Styrekurs opp for å angi at styrekursdata som er mottatt fra et kompass, skal vises øverst i
kartvisningen – også kalt den magnetiske styrekursen – eller for å bruke GPS-kursdata. Styrekurspilen vises
vertikalt på skjermen.
• Velg Kurs opp for å angi at navigasjonsretningen alltid er opp på kartet.
Endre kartets zoomdetaljer
Du kan justere mengden detaljer som vises på kartet, med ulike zoomnivåer, for navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Detalj.
4. Velg et detaljnivå.
Velge et verdenskart
Du kan bruke et grunnleggende verdenskart eller et satellittbilde på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet og satellittbildet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort. Det
grunnleggende verdenskartet er tilgjengelig på alle kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende.
4. Gjør følgende:
• Velg Verdenskart > Full for å vise satellittbildet på kartet.
• Velg Verdenskart > Grunnlegg. for å vise grunnleggende kartadata på kartet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
11
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise og konfigurere styrekurspilen
Styrekurspilen er en tegnet linje i kursretningen fra baugen av båten. Du kan konfigurere hvordan styrekurspilen
vises på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Styrekurspil.
4. Gjør følgende:
• Velg Avstand for å angi avstanden til enden av styrekurspilen. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren eller talltastaturet til å angi avstanden. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på
skjermen.
• Velg Tid for å angi hvor lang tid det tar til du når enden av styrekurspilen. For GPSMAP 6000-serien bruker
du vippebryteren eller talltastaturet til å angi tiden. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
5. Velg Ferdig.
Styrekurspil
Vise og konfigurere dybdeloddskudd
På navigasjonskartet kan du slå på loddskudd og angi en verdi for en farlig dybde.
1. Velg Kart > Navigasjonskart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Finn dybder > På i
skjermbildet Hjem.
2. Velg Finn dybder > Farlig.
3. Angi verdien for den farlige dybden:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
12
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Konfigurere dybdeskyggelegging
Du kan tilpasse visningen av dybdeskyggelegging på navigasjonskartet.
Merk: Dybdeskyggelegging er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart > Navigasjonskart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Sikkerh.skygg.l i
skjermbildet Hjem.
2. Velg en dybde.
Områder med dybder som er mindre enn den angitte verdien, er skyggelagt med blått, mens områder med dybder
som er større enn den angitte verdien, er skyggelagt med hvitt. Konturen tegnes alltid ved den valgte dybden
eller dypere.
Vise og konfigurere symboler for navigasjonshjelpemidler
Du kan vise og konfigurere hvordan symboler vises for navigasjonshjelpemidler på navigasjonskartet eller
fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Navigasjonskart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Symboler.
• Velg Fiskekart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende.
3. Gjør følgende:
• Velg Bøyestørrelse for å angi størrelsen på symboler for navigasjonshjelp som vises på kartet. Velg en
størrelse.
• Velg Bøyetype > NOAA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (NOAA).
• Velg Bøyetype > IALA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (IALA).
Vise flere kartdetaljer
Du kan vise mer informasjon på navigasjonskartet.
1. Velg Kart > Navigasjonskart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Kartutseende > Symboler i skjermbildet
Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg POIer på land > På for å vise landbaserte punkter av interesse (POIer).
• Velg Fyrsektorer for å vise sektoren der en fyrlykt vises. Velg På for å vise fyrsektorer hele tiden, eller trykk
på Auto for å la kartplotteren filtrere ut fyrsektorer automatisk avhengig av zoomnivået.
• Velg Kartgrenser > På for å vise området kartet dekker når du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort.
• Velg Bildepunkter > På for å vise kameraikoner når du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort. Du kan nå
vise luftfotografier av landemerker (side 26).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
13
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise maritime servicepunkter
Velg Kart > Navigasjonskart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Servicepunkter > På i skjermbildet Hjem.
Vise og konfigurere roser
På navigasjonskartet eller fiskekartet kan du vise en kompassrose rundt båten, noe som angir kompassretning.
Faktisk eller merkbar vindretning vises hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel, maritim vindsensor.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny (MENU) > Kartoppsett > Roser.
4. Velg en type rose (Kompass, Faktisk vind eller Tilsynelatende vind).
Vindretningsindikator
Kompassrose
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 66).
Vise og konfigurere datalinjer
Se Datalinjer (side 62).
Bruke veipunkter
Se Veipunkter (side 34).
Bruke spor
Se Spor (side 39).
AIS (Automatic Identification System)
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å identifisere og spore andre fartøy.
Om AIS
AIS varsler deg om trafikk i området. Når du er koblet til en ekstern AIS-enhet, kan kartplotteren vise AISinformasjon om andre fartøy som er innen rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som aktivt overfører
AIS-informasjon. Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI (Maritime Mobile Service
Identity), plasseringen, GPS-hastigheten, GPS-styrekursen, tiden som har gått siden fartøyets forrige posisjon ble
rapportert, nærmeste møtepunkt og tiden til nærmeste møtepunkt.
14
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
AIS-mål
Farlig AISmål
Spore AISmål
Nærmeste punkt og
tidspunkt for ankomst
til farlig mål
Tapt farlig
AIS-mål
Tapt
AIS-mål
AIS-målbestemmelse på navigasjonskartet
AIS-objektsymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen trianglet peker i, angir retningen
som AIS-fartøyet beveger seg i.
Objektet har blitt valgt.
Objektet har blitt aktivert. Objektet vises større på kartet. En grønn linje som er knyttet til
objektet, angir objektets styrekurs. MMSI, hastigheten og retningen på fartøyet vises under
objektet hvis detaljinnstillingene har blitt satt til Vis (side 16). Hvis AIS-sendingen fra fartøyet
avbrytes, vises det en melding.
Objektet har forsvunnet. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet har blitt avbrutt,
og kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du
avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for objektet fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Farlig objekt innen rekkevidde. Objektet blinker mens en alarm utløses, og en melding vises.
Etter at alarmen har blitt bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en rød linje knyttet
til seg, objektets posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen har blitt
satt til Av, blinker objektet, men alarmen utløses ikke, og meldingen vises heller ikke (side 17).
Hvis AIS-sendingen fra fartøyet avbrytes, vises det en melding.
Plasseringen av dette symbolet angir det nærmeste møtepunktet for et farlig objekt, og tallene
ved siden av symbolet angir tiden til det nærmeste møtepunktet for det objektet.
Det farlige objektet har forsvunnet. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet har
blitt avbrutt, og kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores.
Hvis du avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for det farlige objektet fra kartet eller
3D-kartvisningen.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-objekter
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et aktivert AIS-objekt, vises objektets styrekurs
på et kart som en heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-objektet. En styrekurspil vises ikke i en
3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-objekt vises som en stiplet linje på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden
på linjen for den projiserte kursen er basert på verdien av innstillingen til den projiserte styrekursen (side 16). Hvis
et aktivert AIS-objekt ikke overfører hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises det ikke en
linje for projisert kurs. Endringer i hastigheten, kurs over land, eller informasjon om svinghyppighet som overføres
av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte kursen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
15
Kart- og 3D-kartvisninger
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet oppgis av et aktivert AIS-objekt, beregnes den
projiserte styrekursen for objektet basert på kursen over land og informasjonen om svinghyppighet. Retningen som
objektet svinger i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet, angis av retningen av haken på enden av
styrekurspilen. Lengden på haken endres ikke.
Projisert kurs
Aktivert
farlig mål
Styrekurs
MMSI
Svingeretning
Mål med kurs over land, styrekurs og svingegrad
Når kurs over land og informasjon om styrekurs er oppgitt av et aktivert AIS-objekt, men informasjon om
svinghyppighet ikke er oppgitt, beregnes den projiserte styrekursen for
objektet basert på informasjonen om kurs over land.
Projisert kurs
Aktivert
mål
MMSI
Styrekurs
Mål med kurs over land og styrekurs
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått av som standard.
Velg Konfigurer > Andre fartøy > AIS > Av i skjermbildet Hjem.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger deaktiveres. Dette inkluderer AISfartøybestemmelser og -sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AIS-fartøybestemmelser og -sporing, og
visningen av informasjon om AIS-fartøy.
Vise AIS- og MARPA-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy. MARPA-funksjonalitet
(Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerer med radar (side 77).
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i en 3D-kartvisning. Visningsområdet og MARPAinnstillingene som er konfigurert for ett kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den
3D-kartvisningen. Innstillingene for detaljene, den projiserte styrekursen og sporene som er konfigurert for ett kart
eller en 3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > Visningsoppsett.
4. Gjør følgende:
16
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon der AIS-fartøyene vises. Velg en avstand.
Velg MARPA > Vis for å vise MARPA-merkede fartøy.
Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy. For GPSMAP
6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi tiden. For GPSMAP 7000-serien bruker du
tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Spor for å vise kjølvannet til AIS-fartøy. Velg lengden på kjølvannet som vises ved hjelp av et spor.
•
•
•
•
Aktivere et objekt for et AIS-fartøy
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et AIS-fartøy.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et AIS-fartøy.
4. Velg AIS-fartøy > Aktiver objekt.
Vise informasjon om et AIS-objektfartøy
Du kan vise AID-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPS-styrekurs og annen informasjon som rapporteres om et
AIS-objektfartøy.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et AIS-fartøy.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et AIS-fartøy.
4. Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et objekt for et AIS-fartøy
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge AIS-fartøyet.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på AIS-fartøyet.
4. Velg AIS-fartøy > Deaktiver.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS og MARPA. MARPA-funksjonalitet fungerer med radar
(side 77). Den sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses. Alle innstillinger for kollisjonsalarm i
sikker sone brukes på alle kart, alle 3D-kartvisninger, alle radarmodi og på radaroverlegget.
1. Velg Konfigurer > Andre fartøy > Kollisjonsalarm > På i skjermbildet Hjem.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et MARPA-merket objekt eller et AIS-aktivert fartøy kommer inn
i den sikre sonen rundt båten din. Objektet merkes også som farlig på skjermen. Innstillingen Av deaktiverer
meldingen og alarmen, men objektet er fortsatt merket som farlig på skjermen.
2. Velg Skala for å sette den målte radiusen for ringen på den sikre sonen til en avstand fra 500 fot til 2,0 nm (eller
fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 fot til 2,0 mi.).
3. Velg en avstand.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
17
Kart- og 3D-kartvisninger
4. Velg Tid til for å aktivere en alarm hvis AIS eller MARPA registrerer at et objekt kommer til å krysse
sikkerhetssonen innen det definerte tidsintervallet (fra 1 til 24 minutter).
5. Velg et tidspunkt.
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > Liste > Vis.
4. Velg typen trussel du vil inkludere i listen (Alle trusler, bare MARPA-trusler, eller bare AIS-trusler).
Foreta et anrop til et AIS-objekt
Se Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-objekt (side 114).
Om AIS-SART-sendere
AIS-SART-sendere (AIS Search and Rescue Transmitters) er selvstendige enheter som sender rapporter om
nødposisjon når de aktiveres. SART-sendinger er annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor vises de ikke som
standard AIS-symboler på kartplotteren. I stedet for å spore en SART-sending for kollisjonsunngåelse, sporer du en
SART-sending for å lokalisere og bistå et fartøy.
Navigere til en SART-sending
Det vises en nødsignalalarm når du mottar en SART-sending.
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til SART-sendingen.
AIS-SART-målsymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-SART-sending. Du kan velge dette symbolet for å vise mer informasjon om SARTsendingen og begynne navigeringen.
AIS-SART-sendingen er avbrutt.
AIS-SART-testsending. Dette symbolet vises når et fartøy starter en test av SART-enheten.
Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon. Du kan deaktivere disse testsymbolene og
-varslene.
AIS-SART-testsending avbrutt.
Aktivere varsler for AIS-SART-testsendinger
Varsler for AIS-SART-testsendinger ignoreres som standard, slik at du unngår en mengde testvarsler og -symboler i
travle områder, for eksempel småbåthavner. Hvis du vil teste en AIS-SART-enhet, må du konfigurere kartplotteren
for å kunne motta testvarsler.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Andre fartøy > AIS-SART-test.
18
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
3D-perspektiv
3D-perspektiv viser båten sett ovenfra eller bakfra (avhengig av kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel.
Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og den
hjelper deg med å finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
Velg Kart > 3D-perspektiv i skjermbildet Hjem.
3D-perspektiv
Navigasjonskart
Justere visningen
• Flytt visningen nærmere båten din og nærmere vannet:
◦◦ For GPSMAP 6000-serien trykker du på knappen Skala (+).
◦◦ For GPSMAP 7000-serien trykker du på knappen
.
• Flytt visningen bort fra båten:
◦◦ For GPSMAP 6000-serien trykker du på knappen Skala (-).
◦◦ For GPSMAP 7000-serien trykker du på knappen
.
Skalaen (
) angis midlertidig nederst på skjermen.
Vise detaljer om navigeringshjelpemidler
Fra navigasjonskartet, fiskekartet, 3D-perspektivet eller Mariner’s Eye 3D kan du vise detaljer om ulike typer
navigeringshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og hindringer.
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et navigasjonshjelpemiddel ved hjelp av
markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien bruker du berøringsskjermen til å velge et navigasjonshjelpemiddel med markøren
( ).
Det vises et alternativ som beskriver navigasjonshjelpemiddelet, for eksempel Sjømerke eller Fyr.
4. Velg et alternativ for navigasjonshjelpemiddelet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
19
Kart- og 3D-kartvisninger
Utseende for kart i 3D-perspektiv
Vise skalaringer
Skalaringene hjelper deg med å visualisere avstander for 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
Merk: Mariner’s Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Kartutseende > Skalaringer > På.
Velge en feltbredde
Du kan angi bredden på navigasjonsfeltet som vises i 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
Merk: Mariner’s Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Kartutseende > Feltbredde.
4. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi bredden.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen til å angi bredden.
5. Velg Ferdig.
Vise overflateradar
Kartplotteren må være koblet til en maritim radar for å vise overflateradaren.
I 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D kan du vise radarretursignaler fra vannoverflaten.
Merk: Mariner’s Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
3D-perspektiv med informasjon fra overflateradar
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Overflateradar > På.
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 66).
Vise og konfigurere datalinjer
Se Datalinjer (side 62).
Bruke veipunkter og spor
Se Veipunkter (side 34) eller Spor (side 39).
20
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Radaroverlegg
Når du kobler kartplotteren til en valgfri maritim radar fra Garmin, kan du bruke radaroverlegg til å overlegge
radarinformasjon på navigasjonskartet eller fiskekartet (side 83).
BlueChart g2 Vision
Du kan bruke et valgfritt, forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort til å få mest mulig data ut av
kartplotteren. I tillegg til detaljerte maritime kart inneholder BlueChart g2 Vision følgende funksjoner:
• Mariner’s Eye 3D – viser båten sett ovenfra og bakfra og er et tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel.
BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D er mer detaljert enn de forhåndslastede dataene (side 22).
• Fish Eye 3D – gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til
kartinformasjonen (side 24).
• Fiskekart – viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved
dyphavsfiske (side 25).
• Satellittbilder med høy oppløsning – formidler satellittbilder med høy oppløsning, noe som gir en realistisk
visning av land- og vannområder på navigasjonskartet (side 25).
• Luftfotografier – viser båthavner og andre luftfotografier som er viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan
danne deg et bilde av omgivelsene (side 26).
• Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI) – viser veier, restauranter og andre punkter som kan
være av interesse langs kystlinjen (side 27).
• Autoveiledning – bruker angitt trygg dybde, trygg høyde og kartdata til å fastslå den beste kursen til
bestemmelsesstedet (side 27).
BlueChart g2 Vision-datakort
MERKNAD
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vanntette. Når du ikke bruker kortet, bør du oppbevare det
i originalemballasjen og slik at det ikke blir utsatt for sollys og regn for å hindre skade på kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan bli skadet av statisk elektrisitet. I miljøer med lav fuktighet bør du jorde deg
selv på et stort metallobjekt før du håndterer kortet slik at du unngår skade på det.
Du kan dele BlueChart g2 Vision-kartografidata fra et datakort som er satt inn i en kartplotter i GPSMAP 6000eller GPSMAP 7000-serien, med alle kartplottere i GPSMAP 4000-serien, 5000-serien, 6000-serien og 7000-serien
som er koblet til Garmins maritime nettverk (side 117). BlueChart g2 Vision-kartografi er bare kompatibel med
kartplottere i GPSMAP 4000-serien eller nyere. Tidligere kartplottermodeller som er kompatible med Garmins
maritime nettverk (for eksempel GPSMAP 3000), kan kobles til nettverket, men de kan ikke dele BlueChart g2
Vision-data.
Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra datakortet til datamaskinen for sikkerhetskopiering eller visning.
Datakortet kan bare brukes på BlueChart g2 Vision-kompatible GPS-enheter fra Garmin.
Du kan sette inn eller fjerne et BlueChart g2 Vision-datakort mens kartplotteren er slått av eller på (side 4).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
21
Kart- og 3D-kartvisninger
Mariner’s Eye 3D
Med et BlueChart g2 Vision-datakort kan du bruke funksjonen Mariner’s Eye 3D, som gir deg en
detaljert, tredimensjonal visning av båten ovenfra og bakfra (i forhold til kursen din), og som er et visuelt
navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler
når du navigerer, og den hjelper deg med å finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
Velg Kart > Mariner’s Eye 3D i skjermbildet Hjem.
Mariner’s Eye 3D med skalaringer
Navigasjonkart
Justere visningen
Se Justere visningen (side 19).
Vise detaljer om navigeringshjelpemidler
Se Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler (side 19).
Utseende for Mariner’s Eye 3D-kart
Tilpasse utseendet for 3D-terreng
Du kan velge hvordan kartdata skal vises i et 3D-terreng.
1. Velg Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny (MENU) > Kartutseende > Stil i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Klassisk for å bruke fargeskjemaer som angir 3D-terreng.
• Velg Kart for å oppgi kartinformasjon i en 3D-visning.
• Velg Bilder for å formidle satellittbilde og kartinformasjon i en 3D-visning.
22
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise eller skjule farefarger
1. Velg Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny (MENU) > Kartutseende > Farefarger i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg På for å vise grunt vann og land med en fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser grunt farvann, og
rødt viser svært grunt farvann.
• Velg Av for å vise land slik det ses fra vannet.
Mariner’s Eye 3D, farefarger av
Mariner’s Eye 3D, farefarger på
Vise skalaringer
Se Vise skalaringer (side 20).
Velge en sikker dybde
Du kan angi hvordan en sikker dybde skal vises for Mariner’s Eye 3D.
Merk: Denne innstillingen påvirker bare hvordan farefarger vises i Mariner’s Eye 3D. Den påvirker ikke
innstillingen for autoveiledning for sikker vanndybde (side 59) eller innstillingen
for alarmen for grunt vann (ekkolodd) (side 106).
1. Velg Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny (MENU) > Kartutseende > Sikker dybde i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi dybden.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen til å angi dybden.
3. Velg Ferdig.
Velge en feltbredde
Se Velge en feltbredde (side 20).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 66).
Vise overflateradar
Se Vise overflateradar (side 20).
Vise og konfigurere datalinjer
Se Datalinjer (side 62).
Bruke veipunkter og spor
Se Veipunkter (side 34) eller Spor (side 39).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
23
Kart- og 3D-kartvisninger
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til BlueChart g2 Vision-kartografien for å gi en undervannsvisning av haveller sjøbunnen.
Objekter (som fisk) angis av røde, grønne og gule kuler. De største objektene vises i rødt, og de minste objektene
vises i grønt.
Fish Eye 3D
Justere visningen
Se Justere visningen (side 19).
Utseende for Fish Eye 3D-kart
Angi retningen på visningen av Fish Eye 3D-kart
1. Velg Kart > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Vis i skjermbildet Hjem.
2. Velg Baug, Akterende, Babord eller Styrbord.
Vise en ekkoloddkjegle på kartet
Du kan vise en kjegle som angir området som dekkes av svingeren.
Velg Kart > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Ekkol. kjegle > På i skjermbildet Hjem.
Vise objekter
Velg Kart > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Fiskesymboler > På i skjermbildet Hjem.
Vise spor
Velg Kart > Fish Eye 3D > Meny (MENU) > Spor > På i skjermbildet Hjem.
Vise datalinjer
Se Datalinjer (side 62).
24
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Fiskekart
Bruk fiskekartet hvis du vil se en detaljert visning av bunnkonturene og dybdeloddskudd på kartet.
Fiskekart
Navigasjonkart
Fiskekartet bruker detaljerte batymetriske data på et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort og fungerer
best ved dyphavsfiske.
Fiskekartutseende
Bruke veipunkter
Se Veipunkter (side 34).
Bruke spor
Se Spor (side 39).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 66).
Vise navigeringshjelpemidler
Velg Kart > Fiskekart > Meny (MENU) > Bøyer > På i skjermbildet Hjem.
Vise datalinjer
Se Datalinjer (side 62).
Vise satellittbilder på navigasjonskartet
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over navigasjonskartet for land- eller sjøområdene eller begge deler
når du bruker et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbildene med høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis
du ikke kan se bildene med høy oppløsning i din BlueChart g2 Vision-region,
kan du zoome ytterligere inn ved hjelp av tasten Skala (+) (GPSMAP 6000-serien) eller knappen
(GPSMAP
7000-serien). Du kan også angi et høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer (side 11).
1. Velg Navigasjonskart > Meny (MENU) > Kartoppsett > Bilder i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for vannområdet med overliggende bilder av landområdet
på kartet.
• Velg Bildekart for å vise bilder på både vann- og landområdet med en angitt tetthet. Trykk på og hold nede
Opp eller Ned for å justere bildetettheten. Jo høyere prosentsats du angir, jo mer dekker satellittbildene av
både land- og vannområder.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
25
Kart- og 3D-kartvisninger
Uten overleggsbilde
Overleggsbilde med bare land
Bildekart ved 50 %
Bildekart ved 100 %
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du aktivere innstillingen Bildepunkter (side 13).
Forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision-datakort inneholder luftfotografier av en rekke landemerker, båthavner
og havneområder. Bruk disse bildene til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre deg kjent med en båthavn eller et
havneområde før ankomst.
1. Velg Kart > Navigasjonskart i skjermbildet Hjem.
2. Velg et kameraikon.
• Et standard kameraikon ( ) angir et luftfotografi.
• Et kameraikon med en kjegle (
) angir et a perspektivfotografi. Bildet ble tatt fra posisjonen til
kameraet, i retning av kjeglen.
3. Velg Se på > Luftfotografi.
Merk: Trykk på skalaknappene (-/+) (GPSMAP 6000-serien) eller trykk på
eller
(GPSMAP 7000-serien)
for å zoome ut og inn mens du viser luftfotografiet på hele skjermen.
26
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
Du kan vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og strømretning på navigasjonskartet eller fiskekartet. Hvis
du vil gjøre dette, må informasjon om tidevannsstasjon og strømretning være tilgjengelig på det forhåndslastede
kartet eller i BlueChart g2 Vision-regionen. Du må også velge animasjonsverdien for innstillingen Tidevann/
strømninger (side 10).
Det vises en indikator for en tidevannsstasjon på kartet som en vertikal feltgraf med en pil. En
rød pil som peker nedover, angir synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir
stigende tidevann. Når du flytter markøren over indikatoren for tidevannsstasjonen, vises
høyden på tidevannet ved stasjonen over stasjonsindikatoren.
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen på hver pil angir retningen Tidevannsstasjon
på strømmen på en bestemt posisjon på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen
ved fjære
for strømmen på den posisjonen. Når du flytter markøren over indikatoren for strømretning,
vises den bestemte hastigheten for strømmen på den posisjonen over retningsindikatoren.
Retningsindikator Farge
Gul
Gjeldende
hastighetsskala
0 til 1 knop
Oransje 1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Vise informasjon om strømstasjon
Se Strøminformasjon (side 47).
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI)
BlueChart g2 Vision inneholder detaljerte veidata og POI-data, blant annet svært detaljerte data om kystveier og
punkter av interesse, for eksempel restauranter, overnattingssteder, lokale attraksjoner og så videre.
Søke etter og navigere til POIer
Se Hvor skal du? (side 42).
Autoveiledning
Autoveiledning oppretter og foreslår automatisk den beste kursen til et bestemmelsessted basert på tilgjengelig
BlueChart g2 Vision-kartinformasjon. Autoveiledning er tilgjengelig når du navigerer til et bestemmelsessted ved
hjelp av Veiledning til (side 33).
Konfigurere innstillinger for autoveiledning
Se Konfigurasjoner for autoveiledningslinje (side 59).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
27
Kombinasjoner
Kombinasjoner
Om skjermbildet Kombinasjoner
Skjermbildet Kombinasjoner viser en kombinasjon av flere skjermbilder samtidig. Antallet alternativer som
er tilgjengelig i skjermbildet Kombinasjoner avhenger av hvilke valgfrie nettverksenheter du har koblet til
kartplotteren, og av om du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort. Du kan kombinere opptil tre skjermbilder på
GPSMAP 6000-serien og opptil fire på GPSMAP 7000-serien. Når du har valgt en kombinasjon, kan du tilpasse den.
Datafelt
Fokussk­
jermbilde
Bytte
fokusskjermbilde
(bare 6000-serien)
Konfigurasjon av skjermbildet Kombinasjoner
Velge en kombinasjon
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
Tilpasse skjermbildet Kombinasjoner
Merk: Du kan bare velge blant de alternativene som er tilgjengelige for kartplotteren din. Hvis du vil øke antallet
tilgjengelige skjermbilder, kan du bruke et BlueChart g2 Vision-datakort eller legge til nettverksenheter, for
eksempel et ekkolodd eller en radar.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny (MENU) > Endre kombinasjon.
4. Gjør følgende:
• Velg Funksjoner for å velge antallet kombinasjonsskjermbilder. Velg et antall.
• Velg Layout > Vertikal hvis du vil ordne skjermbildene vertikalt.
• Velg Layout > Horisontal hvis du vil ordne skjermbildene horisontalt.
• Velg Datafelt > På for å vise den horisontale søylen som inneholder datafeltene.
• Velg et nummerert alternativ, for eksempel 1. Nav.kart eller 2. Ekkolodd i bildet under, for å endre hvilken
informasjon som skal vises i det tilhørende skjermbildet.
28
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kombinasjoner
Kombinasjons­
skjermbilde 1
Kombinasjons­
skjermbilde 2
Datalinje
5. Velg Ferdig.
Legge til et datafelt
Skjermbildet Kombinasjoner kan vise opptil seks datafelt i GPSMAP 6000-serien og opptil åtte datafelt i GPSMAP
7000-serien.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg et ubrukt datafelt.
4. Velg typen data som vises i feltet.
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med kartplotteren og nettverkskonfigurasjonen.
Ubrukt
datafelt
Fjerne et datafelt
1.
2.
3.
4.
Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
Velg en kombinasjon.
Velg et datafelt som inneholder data.
Velg Ingen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
29
Kombinasjoner
Redigere et datafelt
1.
2.
3.
4.
Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
Velg en kombinasjon.
Velg et datafelt
Velg typen data som vises i feltet.
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med kartplotteren og nettverkskonfigurasjonen.
Vise instrumentdata
Du kan vise både motormåleinstrumenter og drivstoffmåleinstrumenter i et kombinasjonsskjermbilde.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny (MENU) > Endre kombinasjon.
4. Velg et nummerert alternativ.
5. Gjør følgende for å vise måleinstrumenter i et kombinasjonsskjermbilde:
• Velg Instrumenter > Motor > Ferdig for å vise motormåleinstrumenter.
• Velg Instrumenter > Drivstoff > Ferdig for å vise drivstoffmåleinstrumenter.
Bla gjennom instrumentskjermbilder
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon som inneholder et skjermbilde med instrumentdata.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien velger du ikonet nederst i høyre hjørne som representerer instrumentskjermbildet
du vil bla gjennom.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du venstre og høyre pil under måleinstrumentet.
Kartplotteren viser neste skjermbilde for drivstoffmåleinstrument eller motormåleinstrument.
4. Gjenta trinn 3 for å bla gjennom alle måleinstrumentskjermbildene.
Tilpasse instrumentdata
Se Motormåleinstrumenter (side 51) eller Drivstoffmåleinstrumenter (side 53).
Fokusere på et skjermbilde
Det største skjermbildet i et kombinasjonsskjermbilde kalles fokusskjermbildet. I GPSMAP 6000-serien kan du
bytte ut innholdet som vises i fokusskjermbildet.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg ikonet nederst i høyre hjørne som representerer skjermbildet du vil vise som fokusskjermbilde.
30
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Kombinasjoner
Bruke fullskjermvisning
Du kan vise innholdet av et hvilket som helst kombinasjonsskjermbilde på hele kartplotterskjermen.
Merk: For GPSMAP 6000-serien må kombinasjonsskjermbildet være fokusskjermbilde før du kan vise det på hele
kartplotterskjermen.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. For GPSMAP 6000-serien må du sørge for at kombinasjonsskjermbildet du vil vise på hele kartplotterskjermen,
er valgt som fokusskjermbilde. Hvis dette ikke er tilfellet, velger du ikonet nederst i høyre hjørne som
representerer skjermbildet du vil vise på hele kartplotterskjermen.
4. Gjør følgende for å vise et bilde på hele kartplotterskjermen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å panorere fokusskjermbildet.
• For GPSMAP 7000-serien berører du et kombinasjonsskjermbilde.
5. Gjør følgende for å gå tilbake til skjermbildet Kombinasjoner:
• Fra et radarskjermbilde velger du Slutt å peke.
• Fra et kartskjermbilde velger du Stopp panorering.
• Fra et ekkolodd- eller videoskjermbilde velger du Tilbake.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
31
Navigasjon
Navigasjon
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
Spørsmål
Svar
Hvordan får jeg autopiloten til å styre i den retningen
jeg ønsker (peiling)?
Naviger med Gå til. Se Stille inn og følge en direkte
kurs ved hjelp av Gå til (side 33).
Hvordan får jeg enheten til å veilede meg langs
en rett linje (med minimering av kryssruter) til
en posisjon med korteste avstand fra gjeldende
posisjon?
Opprett en rute på én etappe, og naviger etter den
ved hjelp av Rute til (side 35).
Hvordan får jeg enheten til å veilede meg til en
posisjon uten at jeg støter på hindringer?
Opprett en rute på flere etapper, og naviger etter den
ved hjelp av Rute til. Se Opprette og navigere etter
en rute fra gjeldende posisjon (side 35).
Hvordan får jeg enheten til å styre autopiloten?
Naviger ved hjelp av Rute til (side 35).
Kan enheten opprette en bane for meg?
Hvis du har et BlueChart g2 Vision-datakort, kan du
navigere ved hjelp av autoveiledning. Se Stille inn og
følge en kurs ved hjelp av autoveiledning (side 33).
Hvordan endrer jeg innstillingene for autoveiledning
for båten min?
Se Konfigurasjoner for autoveiledningslinjer
(side 59).
Navigasjon med kartplotter
Når du skal navigere med en kartplotter i GPSMAP 6000- eller 7000-serien, må du først velge et bestemmelsessted,
deretter angi en kurs eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på
navigasjonskartet eller fiskekartet, eller i 3D-perspektiv eller med Mariner’s Eye 3D.
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av ulike kart- og 3D-kartvisninger eller ved å bruke Hvor skal du?funksjonen.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet
1. Velg Kart > Navigasjonskart i skjermbildet Hjem.
2. Velg hvor du vil reise:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge bestemmelsesstedet med markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på navigasjonskartet for å velge bestemmelsesstedet med markøren
( ).
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av Hvor skal du?-funksjonen.
1. Velg Hvor skal du? i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Veipunkter for å vise en liste over forhåndsinnlastede steder og steder du tidligere har markert
(side 34).
• Velg Ruter for å vise en liste over ruter du tidligere har lagret (side 35).
• Velg Spor for å vise en liste over registrerte spor (side 39).
32
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Navigasjon
• Velg Offshore-tjenester for å vise en liste over marinaer og andre punter av interesse utenfor kysten, sortert
etter navn (side 42).
• Velg Søk etter navn for å søke etter veipunkter, ruter, spor og punkter av interesse utenfor kysten etter navn
(side 43).
3. Velg et bestemmelsessted.
Kurser
Du kan angi og følge en kurs til et bestemmelsessted ved hjelp av én av tre metoder: Gå til, Rute til eller Guide til.
• Gå til – du navigerer direkte til bestemmelsesstedet.
• Rute til – det opprettes en rute fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet, og du kan legge til avstikkere
underveis.
• Guide til – bruker BlueChart g2 Vision-kartdata for å foreslå den beste veien til bestemmelsesstedet ved bruk av
autoveiledning. Du må ha et BlueChart g2 Vision-datakort for å få frem dette alternativet.
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
 FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende posisjonen til et valgt bestemmelsessted.
1. Velg et bestemmelsessted ved hjelp av et kart eller Hvor skal du?-funksjonen (side 32).
2. Velg Naviger til > Gå til.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet.
Den korrigerte kursen er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
3. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Merk: Når du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet,
eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Opprette og følge en ny rute ved hjelp av Rute til
Se Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon (side 35).
Følge en lagret rute ved hjelp av Rute til
Se Finne og navigere etter en lagret rute (side 44).
Stille inn og følge en kurs ved hjelp av autoveiledning
 FORSIKTIG
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision SD-kortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
1. Velg et bestemmelsessted ved hjelp av et kart eller Hvor skal du?-funksjonen (side 32).
2. Velg Naviger til > Guide til.
3. Vurder kursen som vises med den magentafargede autoveiledningslinjen.
Merk: En grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen indikerer at autoveiledning ikke kan
beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for minste vanndybde og minste
høyde på hindringer (side 59).
4. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
33
Navigasjon
Veipunkter
Du kan lagre opptil 5000 veipunkter med brukerdefinert navn, symbol, dybde, vanntemperatur og kommentarer for
hvert veipunkt.
Merke gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg Merk (MARK) i skjermbildet Hjem.
Opprette et veipunkt et annet sted
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt > Flytt i skjermbildet Hjem.
2. Angi stedet for veipunktet:
• Velg Bruk kart for å flytte veipunktet mens du viser et kart. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren til å velge et nytt sted på kartet. For GPSMAP 7000-serien trykker du på et nytt sted på kartet.
Velg Flytt veipunkt.
• Velg Angi posisjon for å flytte veipunktet ved hjelp av koordinater. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren til å angi koordinatene til det nye stedet. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på
skjermen. Velg Ferdig.
Merke og navigere til en MOB-posisjon
Når du merker et veipunkt, kan du angi det som en MOB-posisjon (mann over bord).
Fra et hvilket som helst skjermbilde velger du Merk (MARK) > Mann over bord.
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punktet, og kartplotteren oppretter en kurs tilbake til
den merkede posisjonen ved hjelp av Gå til-funksjonen.
Vise en liste over veipunkter
Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
Redigere et lagret veipunkt
1.
2.
3.
4.
34
Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
Velg et veipunkt.
Velg Se på > Rediger.
Gjør følgende:
• Velg Navn. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å endre navnet.
For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Symbol. Velg et nytt symbol.
• Velg Dybde. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å endre dybden. For
GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Vanntemp. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å endre
vanntemperaturen. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Kommentar. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å endre kommentaren. For
GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Navigasjon
Flytte et lagret veipunkt
1.
2.
3.
4.
Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
Velg et veipunkt.
Velg Se på > Flytt.
Angi en ny posisjon for veipunktet:
• Velg Bruk kart for å flytte veipunktet mens du viser et kart. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren til å velge et nytt sted på kartet. For GPSMAP 7000-serien trykker du på et nytt sted på kartet.
Velg Flytt veipunkt.
• Velg Angi posisjon for å flytte veipunktet ved hjelp av koordinater. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren til å angi koordinatene til det nye stedet. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på
skjermen. Velg Ferdig.
Slette et veipunkt eller en MOB
Du kan slette et veipunkt eller en MOB som er lagret.
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
2. Velg et veipunkt eller en MOB
3. Velg Se på > Slett.
Slette alle veipunkter
Velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Veipunkter> Alle i skjermbildet Hjem.
Kopiere veipunkter
Se Håndtering av kartplotterdata (side 69).
Ruter
Du kan opprette og lagre opptil 20 ruter. Hver rute kan inneholde opptil 250 veipunkter.
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Denne prosedyren lagrer ikke rute- eller veipunktdata.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et bestemmelsessted med markøren (
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et bestemmelsessted med markøren ( ).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
).
35
Navigasjon
Bestemmelsessted
valgt
4. Velg Naviger til > Rute til.
5. Angi posisjonen der du ønsker å ta den siste svingen mot bestemmelsesstedet.
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon for den siste svingen ved hjelp av
markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på en posisjon for den siste svingen med
markøren ( ).
6. Velg Legg til sving.
Svingeposisjon
valgt
Bestemmelsessted
7. Hvis du vil legge til flere svinger, gjentar du trinn 5 og 6 og arbeider deg bakover fra bestemmelsesstedet til
båtens gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, må være der som du ønsker å gjøre første sving fra din gjeldende posisjon. Det
skal være svingen som er nærmest båten.
8. Velg Ferdig når ruten er fullstendig.
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
36
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Navigasjon
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den inneholder.
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter > Ny rute i skjermbildet Hjem.
2. Velg startpunktet for ruten:
• Velg Bruk kart. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon på kartet. For
GPSMAP 7000-serien trykker du på en posisjon på kartet.
• Velg Bruk veipunktliste, og velg et lagret veipunkt.
Startpunkt
3. Velg Legg til sving for å merke startpunktet for ruten.
4. Angi posisjonen der du vil gjøre neste sving:
• Velg Bruk kart. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon på kartet. For
GPSMAP 7000-serien trykker du på en posisjon på kartet.
• Velg Bruk veipunktliste, og velg et lagret veipunkt.
5. Velg Legg til sving.
Kartplotteren merker posisjonen for svingen med et veipunkt.
6. Hvis du vil legge til flere svinger, gjentar du tinn 4 og 5.
7. Velg et bestemmelsessted:
• Velg Bruk kart. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon på kartet. For
GPSMAP 7000-serien trykker du på en posisjon på kartet.
• Velg Bruk veipunktliste, og velg et lagret veipunkt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
37
Navigasjon
Bestem­
melsessted
Sving
Startpunkt
8. Velg Ferdig.
Vise en liste over lagrede ruter
Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter i skjermbildet Hjem.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute og endre svingene som ruten inneholder.
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Velg Se på > Rediger rute.
4. Gjør følgende:
• Velg Navn. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å endre navnet. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Rediger svinger > Bruk kart. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en
posisjon for svingen på kartet. For GPSMAP 7000-serien trykker du på en posisjon for svingen på kartet.
Velg Ferdig.
• Velg Rediger svinger > Bruk man.liste. Velg et veipunkt fra listen. Velg Ferdig.
Slette en lagret rute
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en rute.
3. Velg Se på > Slett.
Slette alle lagrede ruter
Velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Ruter i skjermbildet Hjem.
Navigere utenom et veipunkt på en lagret rute
Du kan begynne å navigere etter en lagret rute fra et hvilket som helst veipunkt på ruten.
1. Velg Hvor skal du? > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en rute.
3. Velg Naviger til.
38
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Navigasjon
4. Gjør følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten som er i nærheten av startpunktet som ble brukt da ruten ble
opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten som er i nærheten av bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble
opprettet.
• Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne (side 44).
5. Velg veipunktet der du vil gjøre neste sving på ruten:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge veipunktet.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på veipunktet.
6. Velg Rute til.
7. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
8. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Kopiere ruter
Se Håndtering av kartplotterdata (side 69).
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som registreres der og da, kalles det aktive sporet, og
dette kan lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Veipunkter og spor > Spor > På.
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.
Spor
Stille inn fargen på det aktive sporet
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor > Sporfarge i skjermbildet Hjem.
2. Velg en sporfarge.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
39
Navigasjon
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg tiden da det aktive sporet startet, eller Midnatt, hvis dette vises.
• Velg Hele loggen.
3. Velg Lagre.
Vise en liste over lagrede spor
Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor i skjermbildet Hjem.
Redigere et lagret spor
1.
2.
3.
4.
Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor i skjermbildet Hjem.
Velg et spor.
Velg Velg (SELECT) > Rediger spor.
Gjør følgende:
• Velg Navn. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å endre navnet.
For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Farge, og velg en farge for sporet.
Lagre et spor som en rute
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor i skjermbildet Hjem.
2. Velg et spor.
3. Velg Velg (SELECT) > Rediger spor > Lagre rute.
Slette et lagret spor
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor i skjermbildet Hjem.
2. Velg et spor.
3. Velg Velg (SELECT) > Slett.
Slette alle lagrede spor
Velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Spor i skjermbildet Hjem.
Følge det aktive sporet på nytt
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Følge aktivt spor i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg tiden da det aktive sporet startet, eller Midnatt, hvis dette vises.
• Velg Hele loggen.
3. Velg Følg spor.
4. Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
5. Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
40
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Navigasjon
Slette det aktive sporet
Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Slett aktivt spor i skjermbildet Hjem.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende sporet fortsetter.
Behandle sporloggminnet under registrering
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor > Registreringsmodus i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Fyll for å registrere en sporlogg til sporminnet er fullt.
• Velg Overskriv for å registrere en sporlogg kontinuerlig, noe som overskriver de eldste spordataene med nye
data.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere.
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor > Intervall > Intervall i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Avstand for å registrere sporet basert på en avstand mellom punkter. Velg Endre for å angi avstanden.
For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet. For GPSMAP 7000-serien bruker
du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Tid for å registrere sporet basert på et tidsintervall. Velg Endre for å angi tiden. For GPSMAP
6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på
skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Oppløsning for å registrere sporplottet basert på avvik fra kursen. Denne innstillingen anbefales for å
bruke minnet mest mulig effektivt. Velg Endre for å angi maksimalt avvik fra sann kurs som tillates før et
sporpunkt registreres. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
3. Velg Ferdig.
Kopiere spor
Se Håndtering av kartplotterdata (side 69).
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Alle i skjermbildet Hjem.
Navigere med en Garmin-autopilot
Når du starter all slags navigering (Gå til, Rute til, Guide til eller Følg spor), og hvis du er koblet til en kompatibel
Garmin-autopilot (f.eks. GHP™ 10), blir du bedt om å aktivere autopiloten.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
41
Hvor skal du?
Hvor skal du?
Bruk alternativet Hvor skal du? i skjermbildet Hjem for å søke etter og navigere til nærmeste bensinstasjon,
verksted og andre fasiliteter samt veipunkter og ruter du har opprettet.
Maritime tjenester som bestemmelsessteder
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartplotteren innholder informasjon om tusenvis av bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.
Navigere til en maritim tjeneste
 FORSIKTIG
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision SD-kortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Hvor skal du? > Offshore-tjenester i skjermbildet Hjem.
2. Velg kategorien av maritime tjenester som du vil navigere til.
Kartplotteren viser en liste over de 50 nærmeste stedene, med avstand og peiling til hvert av dem.
3. Velg et bestemmelsessted.
Tips: Velg Neste side for å se tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen på et kart.
4. Velg Naviger til.
5. Gjør følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Guide til for å bruke autoveiledning.
6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen indikere at
autoveiledningen ikke kan kalkulere deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for
minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 59).
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Gå til-skjermbilde
42
Guide til-skjermbilde (BlueChart g2 Vision)
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Hvor skal du?
Stoppe navigasjonen
Velg Hvor skal du? > Stopp navigasjon i skjermbildet Hjem.
Søke etter og navigere til et bestemmelsessted
 FORSIKTIG
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision SD-kortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede spor og maritime tjenester etter navn.
1. Velg Hvor skal du? > Søk etter navn i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende for å stave hele eller deler av navnet til bestemmelsesstedet:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge tegn.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder søkekriteriet, vises.
4. Velg sted.
5. Velg Naviger til.
6. Gjør følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Guide til for å bruke autoveiledning.
7. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen indikere at
autoveiledningen ikke kan kalkulere deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for
minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 59).
8. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Finne og navigere til et lagret veipunkt
 FORSIKTIG
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision SD-kortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Før du kan bla gjennom en liste over veipunkter og navigere til dem, må du opprette og lagre minst ett veipunkt
(side 34).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
43
Hvor skal du?
Velg Hvor skal du? > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
Velg et veipunkt.
Velg Naviger til.
Gjør følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Guide til for å bruke autoveiledning.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Når du bruker autoveiledning, vil en grå linje innenfor en hvilken som helst del av den magentafargede
linjen indikere at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen på grunn av innstillingene for
minste sikre dybde og minste sikre hindringshøyde (side 59).
6. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en av dem, må du opprette og lagre minst én rute
(side 37).
1. Velg Hvor skal du? > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en rute.
3. Velg Naviger til.
4. Gjør følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet.
Den korrigerte kursen er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og andre
hindringer.
Merk: Når du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet
eller styrer tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en av dem, må du opprette og lagre minst én rute
(side 37).
1. Velg Hvor skal du? > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en rute.
3. Velg Se på > Naviger til.
4. Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne.
44
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Hvor skal du?
5. Velg Forskyvning.
6. Angi forskyvningsavstanden:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
8. Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Velg Forover - babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, til
venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Forover - styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, til
høyre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover - babord for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble
opprettet, til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover - styrbord for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble
opprettet, til høyre for den opprinnelige ruten.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og andre
hindringer.
Merk: Når du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til bestemmelsesstedet,
eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem, må du registrere og lagre minst ett spor (side 40).
1. Velg Hvor skal du? > Spor i skjermbildet Hjem.
2. Velg et spor.
3. Velg Følg spor.
4. Gjør følgende:
• Velg Forover for å navigere etter sporet fra startpunktet som ble brukt da sporet ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter sporet fra bestemmelsesstedet som ble brukt da sporet ble opprettet.
5. Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6. Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
45
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Bruk informasjonsskjermbildet til å vise informasjon om tidevann, strømninger, stjerner og videodata.
Du kan også velge tidevann, strømninger og stjerneinformasjon for en bestemt stasjon direkte fra navigasjonskartet.
Velg området nær den ønskede stasjonen, velg Informasjon, og velg Tidevann, Strømninger eller
Stjerneinformasjon.
Almanakkdata
Informasjon om tidevannsstasjoner
Skjermbildet Tidevann viser informasjon om en tidevannsstasjon for angitt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert
tidevannshøyde og tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser kartplotteren tidevannsinformasjon
for sist viste tidevannsstasjon og for nåværende dato og klokkeslett.
Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Tidevann i skjermbildet Hjem.
Tidevannsstasjon
Tidevannsnivå
ved lokal tid
Lokal tid
Tid for neste flo
Informasjon om tidevannsstasjoner
Vise informasjon fra en tidevannsstasjon i nærheten
1. Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Tidevann > Stasjoner i nærheten i skjermbildet Hjem.
2. Velg en stasjon.
Vise informasjon for tidevannsstasjon for en annen dato
Du kan angi datoen for informasjon fra tidevannsstasjonen.
1. Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Tidevann > Stasjoner i nærheten i skjermbildet Hjem.
2. Velg en stasjon.
3. Gjør følgende:
• Velg Endre dato for å vise informasjon for en annen dato. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren til å angi datoen. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Neste dag for å vise tidevannsinformasjon for dagen etter den viste datoen.
• Velg Forrige dag for å vise tidevannsinformasjon for dagen før den viste datoen.
46
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Strøminformasjon
Merk: Gjeldende stasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
Strømninger-skjermbildet viser informasjon om en gjeldende stasjon på en bestemt dato og klokkeslett, inkludert
strømfart og -nivå. Som standard viser kartplotteren strøminformasjon for sist viste strømstasjon og for nåværende
dato og klokkeslett.
Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Strømninger i skjermbildet Hjem.
Strømstasjon
Strømnivå ved
lokal tid
Informasjon om strømstasjon
Vise informasjon fra en strømstasjon i nærheten
Merk: Gjeldende stasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Strømninger > Stasjoner i nærheten i skjermbildet Hjem.
2. Velg en stasjon.
Konfigurere informasjon om gjeldende stasjon
Du kan angi datoen til den gjeldende stasjonen som skal vises, og du kan vise informasjonen i et kart eller i et
rapportformat.
Merk: Gjeldende stasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Strømninger > Stasjoner i nærheten i skjermbildet Hjem.
2. Velg en stasjon.
3. Gjør følgende:
• Velg Endre dato > Manuell for å vise tidevannsinformasjon for en annen dato. For GPSMAP 6000-serien
bruker du vippebryteren til å angi datoen. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg
Ferdig.
• Velg Vis rapport for å vise strømrapporten for den valgte stasjonen. Rapporten omfatter nivåer for stille
vann, høyvann og lavvann.
• Velg Neste dag for å vise strøminformasjon for dagen etter den viste datoen.
• Velg Forrige dag for å vise strøminformasjon for dagen før den viste datoen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
47
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Stjerneinformasjon
Skjermbildet Stjerneinformasjon viser informasjon om soloppgang, solnedgang, måneoppgang og månenedgang,
om månefaser og om omtrentlig plassering av sol og måne på himmelen. Som standard viser kartplotteren
stjerneinformasjon for gjeldende dato og klokkeslett.
Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Stjerneinformasjon i skjermbildet Hjem.
Månens stilling
Solens
stilling
Himmel­
visningsvindu
Horisont
Høyde
Stjerneinformasjon
Vise stjerneinformasjon for en annen dato
Du kan velge dato og klokkeslett for visning av stjerneinformasjon, og du kan vise månefasen for valgt dato og
klokkeslett.
1. Velg Informasjon > Tidevann/strømninger > Stjerneinformasjon i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Endre klokkeslett for å vise informasjon om et bestemt klokkeslett på den aktuelle datoen. Velg Opp
eller Ned for å angi et nytt klokkeslett.
• Velg Endre dato > Manuell for å se informasjon for en annen dato. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren til å angi datoen. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Månefase for å vise månefasen på den bestemte datoen og det bestemte klokkeslettet.
Omgivelsesdata
Grafer for omgivelsesdata
Du kan vise og konfigurere grafer for ulike typer omgivelsesdata, inkludert vindstyrke, vindvinkel, lufttemperatur,
vanntemperatur, lufttrykk og dybde. Grafene viser datatendenser over tid. Du kan inkludere én eller flere grafer i et
Kombinasjoner-skjermbilde (side 28).
48
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Ulike sensorer, svingere og antenner kreves for å hente dataene som vises på grafene. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du kobler kartplotteren til tilleggsenheter i et NMEA 2000-nettverk, kan du se Technical Reference for
Garmin NMEA 2000 Products på CDen som følger med.
Konfigurere en graf
Du kan angi skala og varighet for hver enkelt graf. Varigheten representerer tidsintervallet som vises på grafen, og
skalaen representerer omfanget av de målte dataene, inkludert bestemte maksimums- og minimumsverdier.
1. Velg Informasjon > Grafer i skjermbildet Hjem.
2. Velg en type graf (Vindstyrke, Vindvinkel, Temperatur, Lufttrykkenheter eller Dybde).
3. Velg Grafoppsett.
4. Gjør følgende:
• Velg Varighet, og velg Opp eller Ned for å angi varigheten.
• Velg Skala. Velg Opp, Ned eller Auto. Når du velger Auto, beregner kartplotteren optimale minimumsog maksimumsverdier for området, basert på forhold i omgivelsene. Når kartplotteren mottar nye data om
forhold i omgivelsene, justerer den skalaen automatisk.
• Velg Nullstill skala for å la kartplotteren angi de optimale minimums- og maksimumsverdiene for området,
basert på forhold i omgivelsene.
Vindstyrkedata
Vise vindstyrkegrafen
Kartplotteren må være koblet til tilleggsenhetene som er oppført nedenfor, for å kunne vise dataene på
vindstyrkegrafen.
Vindstyrke
Merkbar vind
Faktisk vind
Bakkevind
Beskrivelse
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten er i bevegelse.
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten ligger i ro. Du får
de mest presise dataene ved å la innstillingen
for Vindstyrke-kilden stå på Auto (side 59).
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen
som oppleves på land.
Påkrevde sensorer
En vindsensor.
Enten en vindsensor og en fartsmåler, eller en
vindsensor og en GPS-antenne.
Enten en vindsensor, en vannfartsmåler, en
styrekurssensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor, en vannfartsmåler og en
styrekurssensor.
1. Velg Informasjon > Grafer > Vindstyrke i skjermbildet Hjem.
2. Velg typen vindstyrkedata som er inkludert i grafen (Tilsynelatende vind, Faktisk vind eller Bakkevind).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
49
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Vindvinkeldata
Vise vindvinkeldatagrafen
Kartplotteren må være koblet til tilleggsenhetene som er oppført nedenfor, for å kunne vise dataene på
vindstyrkegrafen.
Vindvinkel
Merkbar vind
Faktisk vind
Bakkevind
Beskrivelse
Viser vindretningdata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten er i bevegelse.
Dette er Merkbar vindvinkel, en verdi som
beregnes med båtens retning som referanse,
og som vises i grader babord eller grader
styrbord.
Viser vindretningdata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten ligger i ro. Dette
er Faktisk vindvinkel, en verdi som beregnes
med båtens retning som referanse, og som
vises i grader babord eller grader styrbord.
Du får de mest presise dataene ved å la
innstillingen for Vindstyrke-kilden stå på Auto
(side 59).
Viser vindretningdata basert på
luftstrømmen som oppleves på land. Dette
er Bakkevindvinkel, en verdi som beregnes
med nord som referanse, og som vises
i grader med urviseren. Nord kan være
geografisk nord, magnetisk nord eller
rutenett-nord, avhengig av konfigurasjonen av
styrekursreferansen (side 61).
Påkrevde sensorer
En vindsensor.
Enten en vindsensor og en fartsmåler, eller en
vindsensor og en GPS-antenne.
Enten en vindsensor, en vannfartsmåler, en
styrekurssensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor, en vannfartsmåler og en
styrekurssensor.
1. Velg Informasjon > Grafer > Vindvinkel i skjermbildet Hjem.
2. Velg typen vindretningsdata som er inkludert i grafen (Tilsynelatende vind, Faktisk vind eller Bakkevind).
Luft- og vanntemperaturdata
Vise grafen for luft- og vanntemperatur
Kartplotteren må være koblet til en vanntemperatursensor eller en svinger med temperaturfunksjon for å hente inn
dataene på vanntemperaturgrafen. Kartplotteren må være koblet til en lufttemperatursensor for å hente inn dataene
på lufttemperaturgrafen.
Hvis du har slått på og konfigurert vanntemperaturalarmen (side 106), viser grafen alle temperaturene som er 1,1 °C
(2 °F) over eller under temperaturen som er angitt for alarmen, i rødt.
1. Velg Informasjon > Grafer > Temperatur i skjermbildet Hjem.
2. Velg typen temperaturinformasjon som skal vises i grafen (Lufttemp. eller Vanntemp.).
Lufttrykkdata
Vise lufttrykkgrafen
Kartplotteren må være koblet til en barometersensor for å kunne vise dataene på lufttrykkgrafen.
Velg Informasjon > Grafer > Lufttrykkenheter i skjermbildet Hjem.
50
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Dybdedata
Vise dybdegrafen
Kartplotteren må være koblet til en svinger med dybdemålingsfunksjon for å kunne vise dataene på dybdegrafen.
Velg Informasjon > Grafer > Dybde i skjermbildet Hjem.
Hvis du har slått på og konfigurert alarmene for grunt og dypt vann (side 106), vil alle dybdedata for vann
grunnere enn dybden angitt for grunt vann-alarmen og dypere enn dybden angitt for dypt vann-alarmen, vises i
rødt på grafen.
Om bord-data
Motormåleinstrumenter
Vise motormåleinstrumenter
Du må være koblet til et NMEA 2000-nettverk (NMEA – National Marine Electronics Association) som kan
registrere motordata, for å kunne vise motormåleinstrumenter. Se i Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000- og
7000-serien hvis du vil ha mer informasjon.
Velg Informasjon > Motorer i skjermbildet Hjem.
Bla gjennom skjermbildene med motor- og drivstoffmåleinstrumenter
1. Velg Informasjon > Motorer i skjermbildet Hjem.
2. Flytte fra ett skjermbilde for måleinstrument til det neste:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du venstre og høyre pil øverst i skjermbildet.
Kartplotteren viser det neste skjermbildet for motor- eller drivstoffmåleinstrumenter.
3. Gjenta trinn 2 for å bla gjennom alle skjermbildene for motor- og drivstoffmåleinstrumenter.
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Du kan konfigurere opptil fire verdier for hvert motor- eller drivstoffmåleinstrument for å etablere øvre og nedre
grense og normalområdet for måleren. Når en verdi faller utenfor normalområdet, blir målerflaten eller -feltet
rødfarget.
Innstilling
Skalert minimalt
Beskrivelse
Denne verdien er mindre enn minimal skalering, og den representerer måleinstrumentets
nedre grense. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på alle måleinstrumenter.
Skalert maksimalt Denne verdien er større enn maksimal skalering, og den representerer måleinstrumentets
øvre grense. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på alle måleinstrumenter.
Minimumsverdi
Representerer den minste verdien i standarddriftsområdet.
Maksimumsverdi Representerer den høyeste verdien i standarddriftsområdet.
1. Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett > Angi målergrenser i skjermbildet Hjem.
2. Velg enmåler.
3. Velg Modus > Egendefinert.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
51
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
4. Velg måleinstrumentgrensen du vil angi (Skalert minimalt, Skalert maksimalt, Minimumsverdi eller
Maksimumsverdi).
5. Velg På.
6. Angi måleinstrumentgrensen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Gjenta trinn 4 til 6 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Aktivere statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Hvis du har aktivert statusalarmer for måleinstrumenter, vises det en advarsel på skjermen når motoren sender en
statusvarselmelding over NMEA 2000-nettverket. Avhengig av alarmtypen kan måleinstrumentflaten eller -feltet bli
rødfarget.
Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett > Statusalarmer > På i skjermbildet Hjem.
Tilpasse statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
1. Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett > Statusalarmer > Egendefinert i
skjermbildet Hjem.
2. Velg én eller flere alarmer for motor- eller drivstoffmåleinstrumenter.
3. Velg Tilbake.
Velge typen motormåleinstrument
Du kan angi typen måleinstrumenter som skal vises på den første siden for motormåleinstrumenter. Hvis du har én
eller to motorer, kan du vise enten analoge eller digitale måleinstrumenter. Hvis du har tre eller flere motorer, kan du
bare vise digitale måleinstrumenter.
Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett > Stil i skjembildet Hjem.
Analoge måleinstrumenter
Digitale måleinstrumenter
Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene
De digitale motormåleinstrumentene kan vise informasjon om opptil fire motorer. De analoge
motormåleinstrumentene kan vise informasjon om opptil to motorer.
1. Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett > Motorvalg > Ant. motorer i skjermbildet
Hjem.
2. Velg antallet motorer.
3. Velg Tilbake.
52
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Velge motorene som skal vises i måleinstrumentene
Du må manuelt velge antallet motorer som skal vises i motormåleinstrumentene (side 52), før du kan velge selve
motorene som det skal vises informasjon om.
1. Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett > Motorvalg i skjermbildet Hjem.
2. Velg Første motor.
3. Angi nummeret på motoren (1 til 8) som du vil vise informasjon om i første måleinstrument eller felt:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
Hvis du for eksempel velger 6, vil første motormåleinstrument eller felt vise informasjon om motoren identifisert
som Engine6 på NMEA 2000-nettverket.
4. Velg Ferdig.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for andre, tredje og fjerde motormåleinstrument eller felt, etter behov.
Drivstoffmåleinstrumenter
Du kan vise maksimalt to drivstoffmåleinstrumenter, ett over og ett under speedometeret midt på siden for
drivstoffmåleinstrumenter. Du må ha drivstoffnivåsensorer i drivstofftankene eller en drivstoffstrømsensor for å
kunne registrere dataene som skal vises i drivstoffmåleinstrumentene.
Hvis du bare bruker en drivstoffstrømsensor, vil den antatte mengden drivstoff om bord baseres på total
tankkapasitet, registrert mengde drivstoff i tankene og strømhastigheten for drivstoffet.
Antallet og konfigurasjonen av drivstoffmåleinstrumentene som vises, er basert på antallet og typen drivstoffsensorer
i båten, slik det vises nedenfor.
0 drivstoffnivåsensorer 1 drivstoffnivåsensor
2 eller flere
drivstoffnivåsensorer
0 drivstoffstrømsensorer Ingen
Øvre drivstoffmåleinstrument Øvre og nedre
drivstoffmåleinstrumenter vises.
drivstoffmåleinstrument
vises.
vises.
1 eller flere
drivstoffstrømsensorer
Øvre
drivstoffmåleinstrument
vises med antatt
drivstoffnivå.
Øvre drivstoffmåleinstrument Øvre og nedre
vises.
drivstoffmåleinstrument
vises.
Vise drivstoffmåleinstrumenter
Enheten må være koblet til en ekstern drivstoffsensor, for eksempel Garmin GFS™ 10, for at du skal kunne vise
drivstoffinformasjon.
1. Velg Informasjon > Motorer i skjermbildet Hjem.
2. Gå fra skjermbildene for motormåleinstrumenter til skjermbildet for drivstoffmåleinstrumenter:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du venstre og høyre pil øverst i skjermbildet.
Tilpasse grenseverdier for måleinstrumenter
Se Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 51).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
53
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Aktivere og konfigurere alarmer for måleinstrumenter
Se Aktivere statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 52) og Tilpasse statusalarmer for motorog drivstoffmåleinstrumenter (side 52).
Synkronisere måleinstrumentets drivstoffavlesninger med drivstoffnivåer
1. Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Fyll opp alle tanker når tankene er fulle. Drivstoffnivået tilbakestilles til maksimal kapasitet. Juster
etter behov.
• Velg Fyll drivstoff på båten når du har fylt mindre enn full tank. For GPSMAP 6000serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi mengden påfylt drivstoff.
For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig. Et estimat av
den påfylte drivstoffmengden vises. Juster etter behov.
• Velg Angi tot. drivstoff om bord for å angi den totale drivstoffmengden i tankene. For GPSMAP
6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi drivstoffmengden. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
Velg Ferdig.
Velge en datakilde for drivstofføkonomi
1. Velg Informasjon > Motorer > Meny (MENU) > Måleroppsett i skjermbildet Hjem.
2. Angi kilden for hastighetsdataene som brukes i beregningen av drivstofføkonomien:
• Velg Drivstofføkonomi > GPS-hastighet.
• Velg Drivstofføkonomi > Fart i vann for å bruke data fra et fartsmålerhjul.
Turmåleinstrumenter
Vise turmåleinstrumenter
Velg Informasjon > Tur i skjermbildet Hjem.
Kilometerteller, hastighet, tid og drivstoffinformasjon vises for turen.
Tilbakestille turmåleinstrumenter
1. Velg Informasjon > Tur i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Tilbakestill tur for å stille alle avlesninger for gjeldende tur til 0,0.
• Velg Tilb.still maks. hast. for stille avlesningen av den maksimale hastigheten til 0,0.
• Velg Tilbakestill KM Teller for å stille kilometertelleravlesningen til 0,0.
• Velg Tilbakestill alle for å stille alle avlesningene til 0,0.
54
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Vise video
Kartplotteren kan vise video hvis den er koblet til én eller flere videokilder med videokabelen som følger med. En
GPSMAP 7015- eller 7215-kartplotter kan også vise sanntidsdata fra en PC hvis kartplotteren er koblet til PCen
via VGA-inngangen (side 2). Se Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000- og 7000-serien hvis du vil ha mer
informasjon.
Velg Informasjon > Video i skjermbildet Hjem.
Velge en videokilde
1. Velg Informasjon > Video > Meny (MENU) i skjermbildet Hjem.
2. Velg Kilde.
3. Angi videokilden:
• For GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 og 7212 velger du Video 1 eller Video 2 for å vise
videoinndata. For GPSMAP 7015 og 7215 velger du Video 1, Video 2, Video 3 eller Video 4.
• For GPSMAP 7015 og 7215 velger du S-Video hvis du bruker en S-Video-kontakt.
• For GPSMAP 7015 og 7215 velger du VGA-inngang for å vise data i sanntid fra en PC. Kartplotterskjermen
vil se ut omtrent som en dataskjerm, og knappene Hjem (HOME),
Merk (MARK) og Meny (MENU) vil ikke vises.
• For GPSMAP 7015 og 7215 velger du QUAD-video for å vise fire forekomster av
RCA-videoinndata samtidig.
Konfigurere videoutseendet
Før du kan konfigurere videoutseendet, må du angi videokildeinnstillingen til S-Video, Video 1, Video 2, Video 3,
Video 4 eller QUAD-video (side 55).
1. Velg Informasjon > Video > Meny (MENU) i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Aspekt > Strekk for å vise video i utvidet format. Videoen kan ikke strekkes utover dimensjonene som
leveres av den tilkoblede videoenheten, og den vil kanskje ikke fylle hele skjermen.
• Velg Aspekt > Standard for å vise video i standardformat.
• Velg Lysstyrke. Velg Opp, Ned eller Auto.
• Velg Metning for å justere fargemetningen. Velg Opp, Ned eller Auto.
• Velg Kontrast. Velg Opp, Ned eller Auto.
• Velg Standard. Velg kildeformatet til videoen (PAL eller NTSC). Velg Auto for å la kartplotteren velge
kildeformatet automatisk.
Veksle mellom flere videokilder
Hvis du har to eller flere videokilder, kan du veksle mellom dem ved å bruke et bestemt tidsintervall.
1. Velg Informasjon > Video > Meny (MENU) > Kilde > Veksle i skjermbildet Hjem.
2. Velg hvor lenge hver video skal vises.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
55
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Konfigurere VGA-visningen
Før du kan konfigurere VGA-visningsmodusen på en GPSMAP 7015- eller 7215-kartplotter, må du angi
videokildeinnstillingen til VGA-inngang (side 55).
1. Velg Informasjon > Video i skjermbildet Hjem.
2. Trykk hvor som helst på skjermen.
Det vises et skjermbilde.
3. Gjør følgende:
• Trykk på lysstyrkepilene for å justere lysstyrken på skjermen.
• Trykk på kontrastpilene for å justere kontrasten på skjermen.
Avslutte VGA-visningen
1. Velg Informasjon > Video i skjermbildet Hjem.
2. Trykk hvor som helst på skjermen.
Det vises et skjermbilde.
3. Trykk på visningsmodusikonet øverst til venstre.
Videomenyen forsvinner.
4. Velg Kilde.
5. Velg en ny verdi for videokildeinnstillingen (side 55).
56
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Konfigurasjon av enheten
Spørsmål om grunnleggende konfigurasjon av enheten
Spørsmål
Hvordan justerer jeg detaljnivået i kartet?
Hvordan endrer jeg innstillingen for tidssone?
Hvordan endrer jeg innstillingen for språk?
Hvordan justerer jeg styrken på
bakgrunnsbelysningen?
Hvordan viser jeg en kompassbånd øverst på kartet?
Hvordan endrer jeg fargen på det aktive sporet?
Hvordan sletter jeg sporloggen på kartet?
Hvordan overfører jeg veipunkter til et minnekort?
Hvordan sletter jeg alle veipunkter, ruter og spor?
Hvordan kontrollerer jeg programvareversjonen og
kartversjonen på kartplotteren?
Svar
Se Endre detaljnivået for kartet (side 11).
Se Konfigurere tiden (side 61).
Se Angi språk (side 58).
Se Justere bakgrunnsbelysningen (side 3).
Se Vise datalinjen for kompassbånd (side 65).
Se Stille inn fargen på det aktive sporet (side 39).
Se Slette det aktive sporet (side 41).
Se Håndtering av kartplotterdata (side 69).
Se Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
(side 41).
Se Vise systeminformasjon (side 4).
Simulatormodus
 ADVARSEL
Siden GPS-mottakeren er slått av i simulatormodus, må du ikke bruke simulatormodus når du navigerer.
Strekene for satellittsignalstyrke er simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken.
I simulatormodus slås GPS-mottakeren av for innendørsbruk eller opplæringsbruk. Kartplotteren sporer ikke
satellitter i simulatormodus.
Slå simulatormodus på
Velg Konfigurer > System > Simulator > På i skjermbildet Hjem.
Konfigurere simulatormodus
1. Velg Konfigurer > System > Simulator > Oppsett i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Hastighet. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi båtens
hastighet i simulatormodus. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Sporkontroll. Velg Auto. spor for å la kartplotteren velge kursretning automatisk, eller velg Brukerspor for å angi kursretningen manuelt.
• Velg Angi posisjon. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge simulert posisjon for
båten For GPSMAP 7000-serien trykker du på navigasjonskartet. Velg Velg (SELECT).
• Velg Angi tid. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi
klokkeslettet. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Angi dato. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å angi datoen. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
57
Konfigurasjon av enheten
Slå kartplotteren på automatisk
Velg Konfigurer > System > Automatisk på i skjermbildet Hjem.
Når du velger På, slås kartplotteren automatisk på når strømmen slås på. Når du velger Av, må kartplotteren slås
av med av/på-knappen.
Merk: Hvis Automatisk på er På og kartplotteren slås av med av/på-knappen, og strømmen kuttes og
tilføres på nytt i løpet av to minutter, kan det hende at du må trykke på av/på-knappen for å starte
kartplotteren på nytt.
Skjermkonfigurasjon
Stille inn lyden
Du kan angi når kartplotteren skal avgi lydsignaler.
1. Velg Konfigurer > System > Piper/visning > Piper i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg bare alarmer hvis du vil at kartplotteren skal pipe bare når en alarm utløses (standard).
• Velg Knapp og alarm hvis du vil at kartplotteren skal pipe når du trykker på knapper, og når alarmer utløses.
Angi språk
Du kan velge hvilket språk som skal brukes på kartplotteren.
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Språk i skjermbildet Hjem.
2. Velg et språk.
Navigasjonsinnstillinger
Ruteinnstillinger
Velge en type rutemerke
Du kan velge typen merke som skal vises ved svinger på kartet.
1. Velg Konfigurer> Innstillinger > Navigasjon > Rutemerker i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Vis navn for å identifisere kursendringer på ruten med veipunktnavn.
• Velg Vis nummer for å identifisere rutesvinger ved hjelp av numre, for eksempel Rute 1, Rute 2 osv.
Konfigurere overganger for rutesvinger
Du kan stille inn hvor langt før en sving i en rute du går over til neste etappe. Hvis du øker denne verdien, kan det
bidra til å forbedre nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute eller en autoveiledningslinje med
mange svinger eller høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere, kan du bedre nøyaktigheten til
autopiloten ved å senke denne verdien.
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Svingovergang > Aktivering i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Tid. Velg Endre klokkeslett. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren
eller talltastaturet til å angi klokkeslettet. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet
på skjermen.
• Velg Avstand. Velg Endre distanse. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet
til å angi avstanden. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
58
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Konfigurere kilder for hastighetsdata
Du kan angi kilden til hastighetsdata som brukes til å beregne faktisk vindstyrke eller drivstofføkonomi. Fart i vann
er hastighetsavlesningen fra en vannsensor, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
1. Velg Konfigurer> Innstillinger > Navigasjon > Hastighetskilder i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Vind, og angi om den beregnede vindhastigheten kommer fra en Fart i vann-sensor, om den er basert
på GPS-hastigheten, eller om kartplotteren skal velge en kilde for hastighetsdata automatisk.
• Velg Drivstofføkonomi, og angi om hastighetsdataene som brukes i beregningen av drivstofføkonomien,
kommer fra en Fart i vann-sensor, eller om den er basert på GPS-hastigheten.
Konfigurasjoner for autoveiledningslinjer
Du kan angi dataene som kartplotteren skal bruke ved beregning av en autoveiledningslinje.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
Sikker vanndybde og sikker hindringshøyde
 FORSIKTIG
Innstillingen for Sikker dybde og Sikker høyde påvirker hvordan kartplotteren beregner autoveiledningslinjer.
Hvis et område har ukjent dybde eller ukjent hindringshøyde, beregnes ikke autoveiledningslinjen for det
området. Hvis et område på starten eller ved slutten av en autoveiledningslinje er grunnere enn sikker dybde
eller lavere enn sikker hindringshøyde, beregnes ikke autoveiledningslinjen for det området. På kartet vises
kursen gjennom slike områder som en grå strek. Når båten kommer inn i et slikt område, vises det en melding.
Stille inn sikker dybde og sikker hindringshøyde
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning i skjermbildet Hjem.
2. Velg Sikker dybde for å angi minimumsdybden (kartdybdedatum) som kartplotteren skal bruke ved beregning
av en autoveiledningslinje.
3. Angi minste sikre dybde:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Sikker høyde for å angi minimumshøyden (kartdybdedatum) på broer som båten kan seile under på trygt
vis.
6. Angi minste sikre høyde:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
59
Konfigurasjon av enheten
Innstillingen Autoveiledning for strandlinjedistanse
Innstillingen Strandlinjedistanse angir hvor nært stranden du vil at linjen for autoveiledning skal være. Linjen for
autoveiledning kan flytte på seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer.
Stille inn avstanden til strandlinjen
De tilgjengelige verdiene for innstillingen Strandlinjedistanse (Nærmest, Nærme, Normal, Langt borte eller Lengst
borte) er relative og ikke absolutte verdier. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for autoveiledning er plassert i en
passende avstand fra stranden, kan du vurdere plasseringen av linjen for autoveiledning ved hjelp av ett eller flere
kjente bestemmelsessteder der du må navigere gjennom en smal vannpassasje.
1. Legg båten til havn, eller kast ut ankeret.
2. Velg Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Normal i
skjermbildet Hjem.
3. Velg et bestemmelsessted som du har navigert til tidligere:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge bestemmelsesstedet med markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på navigasjonskartet for å velge bestemmelsesstedet med markøren
( ).
4. Velg Naviger til > Guide til.
5. Kontroller plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
6. Gjør følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning, velger du Meny (MENU) >
Navigeringsalternativer > Stopp navigasjon. Fortsett til trinn 10.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nært kjente hindringer, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Langt borte.
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer >
Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Nærme.
7. Hvis du valgte Nærme eller Langt borte i trinn 6, må du kontrollere plasseringen av linjen for autoveiledning.
Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse
til Nærme eller Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke reposisjonere autoveiledningslinjen med
mindre bestemmelsesstedet som er valgt i trinn 3,
krever navigering gjennom en smal vannpassasje.
8. Gjør følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning, velger du Meny (MENU) >
Navigeringsalternativer > Stopp navigasjon. Fortsett til trinn 10.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nært kjente hindringer, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Lengst borte.
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer >
Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Nærmest.
60
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
9. Hvis du valgte Lengst borte eller Nærmest i trinn 8, må du kontrollere plasseringen av linjen for
autoveiledning. Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse
til Nærme eller Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke reposisjonere autoveiledningslinjen med
mindre bestemmelsesstedet som er valgt i trinn 3, krever navigering gjennom en smal vannpassasje.
10. Gjenta trinn 1–9 minst én gang til, med ulike bestemmelsessteder hver gang, til du er godt kjent med funksjonen
Strandlinjedistanse.
Stille inn kursreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av kursinformasjonen.
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Styrekurs i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Auto. mag. var. (automatisk magnetisk variasjon) for å angi den magnetiske deklinasjonen for
posisjonen din automatisk.
• Velg Faktisk for å angi geografisk nord som kursreferanse.
• Velg Rutenett for å angi rutenett nord som kursreferanse (000º).
• Velg Bruker mag. var. for å angi den magnetiske variasjonen manuelt. For GPSMAP 6000-serien bruker
du vippebryteren eller talltastaturet til å angi magnetisk variasjon. For GPSMAP 7000-serien bruker du
tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
Koordinatsystemer
Stille inn posisjonsformat eller kartdatumkoordinatsystemer
Du kan angi posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning skal vises i, og koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter. Standard koordinatsystem er WGS 84.
Merk: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart
som benytter et annet posisjonsformat.
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Enheter i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Posisjonsformat for å angi posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning vises i, og velg et
posisjonsformat.
• Velg Kartdatum for å angi koordinatsystemet som kartet er ordnet etter, og velg et koordinatsystem.
Konfigurere tiden
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Tid i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Tidsformat for å angi en tidsstandard. Velg 12 timer, 24 timer eller UTC.
• Velg Tidssone > Auto for å la kartplotteren angi tidssonen automatisk.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
61
Konfigurasjon av enheten
• Velg Tidssone > Egendefinert for å angi tidssonen manuelt. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren eller talltastaturet til å angi tidssonens klokkeslett. For GPSMAP 7000-serien bruker du
tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Sommertid. Velg Opp, Ned eller Auto.
Måleenheter
Du kan stille inn måleenhetene som kartplotteren skal vise, ved å angi et standardisert eller et egendefinert
måleenhetssystem.
Velge et standardisert måleenhetssystem
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Systemenheter i skjermbildet Hjem.
2. Velg Engelsk måleenhet (mh, fot, ºF), Metrisk (km/t, m, ºC), eller Nautisk (knop, fot, ºF).
Opprette et egendefinert måleenhetssystem
Du må motta dybdedata for NMEA-ekkolodd eller bruke en Garmin-ekkoloddmodul for å kunne vise informasjon
om dybde og temperatur.
Du kan velge individuelle måleenheter og opprette et egendefinert måleenhetssystem for kartplotterskjermen.
1. Velg Konfigurer > Innstillinger > Enheter > Systemenheter > Egendefinert i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Dybde, og velg Fot, Favner eller Meter.
• Velg Temperatur, og velg Fahrenheit eller Celsius.
• Velg Avstand, og velg Miles, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Velg Hastighet > Fartøyets hastighet, og velg Miles i timen, Kilometer i timen eller Knop.
• Velg Hastighet > Vindstyrke, og velg Miles i timen, Meter per sek eller Knop.
• Velg Høyde, og velg Fot eller Meter.
• Velg Volum, og velg Liter, Gallon (US) eller Gallon (UK).
• Velg Trykk > Manometertrykk, og velg kPa eller psi.
• Velg Trykk > Lufttrykkenheter, og velg Millibar eller Tommer kvikksølv.
Datalinjer
Datalinjer kan vises på bestemte kart- og 3D-kartvisninger. Feltene gir deg lettfattelig informasjon i sanntid. En
datalinje som er konfigurert til å vises på en bestemt kart- eller 3D-kartvisning, vises ikke på andre kart- eller
3D-kartvisninger. Datalinjene for hver kart- eller 3D-kartvisning må konfigureres separat.
Datalinjene for cruise, navigasjon, fiske, drivstoff, seiling og kompassbånd kan brukes på alle
kart- og 3D-kartvisninger.
Merk: Fiskekartet, Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert
BlueChart g2 Vision-datakort.
62
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Datalinjer
3D-perspektiv med datalinjer
Vise Cruise-datalinjen
Cruise-datalinjen vises når du navigerer til et bestemmelsessted. Det viser GPS-hastighet, GPS-styrekurs, dybde og
GPS-posisjonsdata.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Cruise > På.
Konfigurere Cruise-datalinjen
Du bør vise Cruise-datalinjen før du konfigurerer det (side 63).
Cruise-datalinjen består av fire deler, og disse delene vises i hvert sitt hjørne av kartet. Du kan velge hvilken type
data som skal vises i hver av datalinjens deler.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Cruise > Datalinjeoppsett.
4. Velg Øverst venstre.
5. Velg typen data som skal vises i datalinjens øverste venstre del.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for datalinjens deler Øverst høyre, Nederst venst. og Nederst høyre.
Vise navigasjonsdatalinjen
Navigasjonsdatalinjen vises i en rad langs toppen av kartet. Navigasjonsdatalinjen kan vise avstanden til
bestemmelsesstedet, ankomst, kursavvik, peiling og data om neste kursendring.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Navigasjon.
4. Velg På eller Auto.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
63
Konfigurasjon av enheten
Konfigurere navigasjonsdatalinjen
Du bør vise navigasjonsdatalinjen før du konfigurerer det (side 63).
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Navigasjon > Datalinjeoppsett.
4. Gjør følgende:
• Velg Ruteetappe. Velg På for å vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt når du navigerer etter en rute
eller en autoveiledningslinje (side 65).
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Best.sted, og velg Avstand, Tid til best.sted eller Ankomst for å angi hvordan data om
bestemmelsessted skal vises.
Datalinjene Fisking, Drivstoff og Seiling
Datalinje
Viste data
Fisking
Dybde, vanntemperatur og fart i vann
Drivstoff
Drivstoffmengde, gjenværende drivstoff, rekkevidde og drivstofføkonomi
Seiling
Fart i vann, vindstyrke, vindvinkel og vind-VMG (vindens snittfart mot mål).
Vise datalinjene Fisking, Drivstoff eller Seiling
Datalinjene for fisking, drivstoff og seiling vises i en rad tvers over bunnen av kartet. Bare én av disse tre datalinjene
kan vises om gangen.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Fisking > På.
• Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Drivstoff > På.
• Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Seiling > På.
Merk: Når du viser ett av disse tre datalinjene, skjules de andre to feltene automatisk.
Stille inn faktisk eller merkbar vind for seiledatalinjen
Du bør vise seiledatalinjen før du konfigurerer det (side 64).
Du kan velge hvilken type vinddata som skal vises i seiledatalinjen.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Seiling.
4. Gjør følgende:
• Velg Vind > Merkbar for å vise luftstrømmen du opplever når båten er i bevegelse.
• Velg Vind > Faktisk for å vise luftstrømmen du opplever når båten ligger i ro.
64
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Vind-VMG og veipunkt-VMG i datalinjene
Kartplotteren veksler automatisk mellom visning av vind-VMG og veipunkt-VMG i datalinjene.
Veipunkt-VMG vises under følgende forhold:
• Ruteetappedelen av navigasjonsdatalinjen viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en rute eller
autoveiledningslinje.
• Seiledatalinjen viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en rute eller autoveiledningslinje, og når du slår av
ruteetappedelen av navigasjonsdatalinjen.
Vind-VMG vises under følgende forhold:
• Seiledatalinjen viser vind-VMG når du ikke navigerer etter en rute eller en autoveiledningslinje.
• Seiledatalinjen viser vind-VMG når ruteetappedelen av navigasjonsdatalinjen er på og du navigerer etter en rute.
Vise datalinjen for kompassbånd
Datalinjen for kompassbånd vises i en rad tvers over toppen av en kart- eller 3D-kartvisning, over
navigasjonsdatalinjen. Det viser gjeldende styrekurs samt en indikator som viser peilingen til den ønskede kursen
vises, under navigering.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny (MENU) > Datalinjer > Kompassbånd > På.
Andre fartøy
Du kan vise og konfigurere informasjon om andre fartøy for navigasjonskartet, fiskekartet, 3D-perspektiv og
Mariner’s Eye 3D.
Merk: For at du skal kunne konfigurere AIS-informasjon (AIS – Automatic Identification System) om andre
fartøy, må kartplotteren være koblet til en ekstern AIS-enhet. MARPA krever at det brukes et kompass. Kompasset
må vise NMEA 0183-setningen HDM eller HDG. Se Om MARPA (side 77).
Vise en liste over AIS- og MARPA-farer
Se Vise en liste over AIS- og MARPA-farer (side 18).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
65
Konfigurasjon av enheten
Konfigurere visningen av andre fartøy
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > Visningsoppsett.
4. Gjør følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor.
Velg en avstand.
• Velg MARPA > Vis for å vise informasjon om MARPA-merkede fartøy.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om andre fartøy.
• Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for MARPA-merkede fartøy. For GPSMAP 6000-serien
bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi styrekursen. For GPSMAP 7000-serien bruker du
tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy. Velg lengden på sporet som vises når du bruker en sti.
Informasjon om båten
Kalibrere en vannhastighetsenhet
Hvis du har en hastighetssvinger, kan du kalibere denne.
1. Velg Konfigurer > Min båt > Kalibrer fart i skjermbildet Hjem.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Hvis båten ikke kjører raskt nok, eller hvis fartsmåleren ikke registrerer en hastighet, vises det en melding
om at hastigheten er for lav. Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte. Hvis meldingen vises på nytt,
stopper du båten og kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt seg fast. Hvis hjulet spinner fritt,
kontrollerer du ledningsforbindelsene. Hvis den samme meldingen vises fremdeles, bør du kontakte Garmins
produktsupport.
Stille inn drivstoffkapasiteten for båten
1. Velg Konfigurer > Min båt > Drivstoffkapasitet i skjermbildet Hjem.
2. Angi den samlede drivstoffkapasiteten til samtlige av båtens motorer:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
66
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Alarmer
Som standard er alle alarmer slått av. Kartplotteren må være på for at alarmene skal fungere.
Navigasjonsalarmer
Stille inn en ankomstalarm
Du kan angi at det skal avgis en alarm når du er innenfor den angitte avstanden eller tiden fra et sving- eller
bestemmelsesstedveipunkt.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Navigasjon> Ankomst i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg type. Angi om ankomstalarmene bare skal varsle når du nærmer deg bestemmelsessteder, eller når du
nærmer deg svinger og bestemmelsessteder.
• Velg Aktivering. Angi om ankomstalarmen skal utløses basert på Tid til ankomst eller på Avstand til
ankomst.
• Velg Endre klokkeslett (hvis Aktivering er satt til Tid) eller Endre distanse (hvis Aktivering er satt til
Avstand) for å angi hvor lenge eller hvor langt det skal være før alarmen utløses, enten i minutter eller i
avstandsenheter. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi tid eller
avstand. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
Stille inn ankervaktalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis du overskrider en bestemt avdriftsavstand når båten ligger for anker.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ankervakt > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi avdriftsavstanden som skal utløse alarmen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn ute av kurs-alarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis du er ute av kurs med en bestemt avstand.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ute av kurs > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi ute av kurs-avstanden som skal utløse alarmen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
67
Konfigurasjon av enheten
Systemalarmer
Stille inn klokkealarmen
Du kan angi en alarm ved hjelp av systemklokken (GPS-klokken).
1. Velg Konfigurer > Alarmer > System > Klokke > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi klokkeslettet som skal utløse alarmen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn alarmen for spenning på enheten
Du kan angi at en alarm skal utløses når batteriet når et angitt lavt spenningsnivå.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > System > Spenn. p enhet > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi spenningen som skal utløse alarmen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn GPS-avviksalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses når GPS-systemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor en brukerdefinert verdi.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > System > GPS-nøyaktighet > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi nøyaktigheten til GPS-posisjonen som skal utløse alarmen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn alarmen for total drivstoffmengde om bord
Kartplotteren må være koblet til en ekstern drivstoffsensor for å kunne registrere data om drivstofføkonomi.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Drivstoff > Total drivstoffmengde om bord > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi drivstoffmengden som skal utløse alarmen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Kollisjonsalarm
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 17).
68
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Stille inn ekkoloddalarmer
Se Ekkoloddalarmer (side 106).
Stille inn væralarmer
Se XM WX Satellite Weather®-og XM Satellite Radio-tillegget (bare Nord-Amerika).
Håndtering av kartplotterdata
Kopiere veipunkter, ruter og spor til en kartplotter
Før du kopierer MapSource®- eller HomePort™-data til en kartplotter, må du gjøre følgende:
• Den første gangen du bruker et minnekort til å kopiere HomePort- eller MapSource®-data til en kartplotter, må
du klargjøre minnekortet ved å sette det inn i kartplotteren og la kartplotteren plassere en fil på det. Denne filen
gir informasjon til HomePort eller til MapSource om å formatere dataene.
• Kontroller hvilken versjon av MapSource du har på datamaskinen, ved å klikke på Hjelp > Om MapSource.
Hvis programvareversjonen er eldre en 6.12.2, oppdaterer du programvaren ved å klikke på Hjelp > Søk etter
programvareoppdateringer eller ved å gå til www.garmin.com.
1. Gjør følgende:
• Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet (bruk en SD-kortleser koblet til datamaskinen) i
henhold til prosessen som beskrives i emnet Overføre data i HomePort-hjelpesystemet.
• Kopier dataene fra MapSource til det klargjorte minnekortet (bruk en SD-kortleser koblet til datamaskinen)
i henhold til prosessen som beskrives i emnet Overføre data fra MapSource til en enhet i MapSourcehjelpesystemet.
2. Kopier dataene fra datakortet til kartplotteren. Se Kopiere data fra et datakort (side 69).
Kopiere data fra et datakort
1. Sett inn et datakort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort i skjermbildet Hjem.
3. Gjør følgende:
• Velg Integrer fra kort hvis du vil overføre data fra datakortet til kartplotteren og slå dem sammen med
eksisterende brukerdata.
• Velg Erstatt fra kort hvis du vil overføre data fra datakortet til kartplotteren og overskrive eksisterende
brukerdata på kartplotteren.
4. Velg filnavnet fra listen hvis flere filer står oppført.
5. Velg Slå sammen fra kort eller Erstatt fra kort.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
69
Konfigurasjon av enheten
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et minnekort
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Lagre på kort i skjermbildet Hjem.
3. Angi navnet på den nye filen:
• Velg et filnavn fra listen.
• Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil. Angi det nye filnavnet. Velg Ferdig.
4. Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk med HomePort.
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort i skjermbildet Hjem.
3. Velg Kopi av innebygd kart for å kopiere kartene som er lastet inn på kartplotteren, til minnekortet.
Kopiere veipunkter, ruter og spor til eller fra alle kartplotterne på et nettverk
Du kan overføre veipunkt-, rute- og sporinformasjon fra én kartplotter som er koblet til Garmins maritime nettverk,
til alle andre kartplottere som er koblet til nettverket.
1. Koble kartplotteren til et maritimt nettverk fra Garmin ved hjelp av nettverksporten på baksiden av kartplotteren
og en nettverkskabel fra Garmin.
2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Nettverk i skjermbildet hjem.
3. Gjør følgende:
• Velg Klon brukerdata for å overføre data fra kartplotteren til de andre kartplotterne som er koblet til
nettverket. Eksisterende data overskrives i disse kartplotterne.
• Velg Slå sammen brukerdata for å overføre data mellom alle kartplotterne som er koblet til nettverket.
Unike data blir slått sammen med eksisterende data på hver kartplotter.
70
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Konfigurasjon av enheten
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Lagre på kort i skjermbildet Hjem.
3. Gjør ett av følgende for å angi navnet på filen som skal sikkerhetskopieres:
• Velg et filnavn fra listen.
• Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil. Angi det nye filnavnet. Velg Ferdig.
4. Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
5. Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en SD-kortleser som er koblet til en datamaskin.
6. Fra Windows® Utforsker åpner du Garmin\UserData-mappen på minnekortet.
7. Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som helst på datamaskinen.
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter
1.
2.
3.
4.
Sett inn et minnekort i en SD-kortleser som er koblet til datamaskinen.
Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet, legg den i mappen som heter Garmin\UserData.
Sett minnekortet inn i SD-kortsporet på kartplotteren.
Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Erstatt fra kort i skjermbildet Hjem.
Konfigurasjon av enhet i nettverk
Vise tilkoblede enheter i et maritimt nettverk fra Garmin
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Maritimt nettverk i skjermbildet Hjem.
Alle tilkoblede enheter vises langs venstre side av skjermen.
Tildele et navn til en enhet i et maritimt nettverk fra Garmin
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Maritimt nettverk i skjermbildet Hjem.
Velg en enhet.
Velg Se på.
Angi et navn for enheten:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
5. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
71
Radar
Radar
 ADVARSEL
Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at
området rundt radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren sender ut en stråle ca. 12° under
og 12° over en horisontal linje som skjærer gjennom senteret til radaren. Unngå å se direkte på radaren, siden
øynene er de mest ømfindtlige delene av kroppen.
Hvis du kobler kartplotteren din til en valgfri maritim radar fra Garmin, for eksempel en GMR™ 404/406 eller en
GMR 18/24, kan du vise mer informasjon om omgivelsene. Radaren kobles til via Garmins maritime nettverk, og
den deler radardata med alle kartplottere som er koblet til nettverket.
Garmins maritime radar sender ut en smal stråle med mikrobølgeenergi mens den roterer i et mønster på 360°. Når
den utsendte energien treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren.
Overføre radarsignaler
1. Slå på nettverket.
Radaren varmes opp, og det telles ned for å varsle deg om når radaren er klar.
Merk: Som en sikkerhetsforanstaltning går radaren i standby når den er varmet opp.
Det gir deg muligheten til å sjekke at radaren har fri sikt før du begynner å bruke den.
2. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
3. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
En nedtellingsmelding vises mens radaren starter opp, og meldingen Klar til å overføre vises.
4. Velg Meny (MENU) > Send radar.
Meldingen Starter... vises en liten stund, før radaren begynner å tegne et bilde.
Stoppe sendingen av radarsignaler
Velg Meny (MENU) > Radar til standby i skjermbildet Radar.
Justere zoomskalaen på radarskjermen
Zoomskalaen, også kalt radarskalaen, representerer avstanden fra posisjonen din (senteret) til den ytterste ringen.
Hver ring representer like mye på zoomskalaen. Hvis zoomskalaen for eksempel er stilt inn på tre kilometer,
representerer hver ring én kilometer ut fra sentrum.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på knappen
og
i skjermbildet Radar.
• For GPSMAP 6000-serien trykker du på knappene Skala (-/+).
Radarvisningsmodi
Radarskjermen har fem standard driftsmodi. Hver modus er tilgjengelig for bruk bare med en kompatibel radar
(side 73).
• Cruise-modus – viser et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen.
• Havnemodus – ment for bruk i indre farvann, og denne modusen fungerer best med radarsignaler som har kort
rekkevidde (2 nm eller mindre).
72
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
• Offshore-modus – ment for bruk i åpent farvann, og denne modusen fungerer best med radarsignaler som har
lang rekkevidde.
• Modusen Dobbel rekkevidde – formidler en side-ved-side-visning av radardata med både kort og lang
rekkevidde.
• Vaktmodus – lar deg plassere radaren i modus for tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending og
standbysyklus for å spare strøm. Du kan også aktivere en vaktsone i vaktmodus som identifiserer en sikker sone
rundt båten.
Radarmodus Kompatibel radar
Cruise
Havn
Offshore
Dobbel
rekkevidde
Vaktpost
GMR 20, 21, 40, 41 GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Cruise-modus
Cruise-modus er standardbruk av radaren for radartypene GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 og 406.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Cruise-modus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Cruise-modus
Velg Radar > Cruise i skjermbildet Hjem.
Viser et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen. Posisjonen din er i sentrum av skjermbildet, og
ringene angir avstander.
Skalaringer
Styrekurspil
Radarrekkevidde
Avstand
mellom
ringene
Cruise-modus
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
73
Radar
Havnemodus
Havnemodus brukes som standard av radaren for indre farvann med radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD. Havnemodus fungerer best med radarsignaler med kort rekkevidde (2 nm eller mindre).
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Havnemodus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Havnemodus
Velg Radar > Havn i skjermbildet Hjem.
Radarrekkevidde
Avstand
mellom
ringene
Havnemodus
Offshore-modus
Offshore-modus brukes som standard av radaren for åpne farvann med radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Offshore-modus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Offshore-modus
Velg Radar > Offshore i skjermbildet Hjem.
Radarrekkevidde
Avstand
mellom
ringene
Offshore-modus
74
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Modusen Dobbel rekkevidde
Modusen Dobbel rekkevidde har en side-ved-side-visning av radardata for både kort og lang rekkevidde med
radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. De to radarvisningene i denne modusen kan være
spesielt nyttige om natten eller i dårlig vær.
Radardata for kort rekkevidde vises til venstre på skjermen for dobbel rekkevidde, og signalskalaen kan ikke
overstige 4 km (3 nm). Radardata for lang rekkevidde vises til høyre på skjermen for dobbel rekkevidde, og
signalskalaen må være større enn signalskalaen som vises på skjermen for kort rekkevidde. Skjermen for kort
rekkevidde kan sammenlignes med Havnemodus, og skjermen for lang rekkevidde kan sammenlignes med
Offshore-modus.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til modusen Dobbel rekkevidde, går antennen over til fulltidssending
og deaktiverer eventuelle vaktsoner. Hvis du bytter fra Havnemodus eller Offshore-modus til modusen Dobbel
rekkevidde, avbrytes alle MARPA-objekter, og du kan ikke bruke MARPA-objekter før du avslutter modusen
Dobbel rekkevidde.
Vise modusen Dobbel rekkevidde
Velg Radar > Modusen Dobbel rekkevidde i skjermbildet Hjem.
Radar med kort
rekkevidde
Radar med lang
rekkevidde
Modusen Dobbel rekkevidde
Vaktmodus
Vaktmodus lar deg plassere radaren i modus for tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending og
standbysyklus for å spare strøm. Du kan også aktivere en vaktsone i denne modusen, og den definerer en sikker sone
rundt båten. En alarm utløses når et radarobjekt kommer inn i sonen. Vaktmodus fungerer med alle GMR-modeller.
Vise vaktpostmodus
MERK: Hvis du bytter til vaktpostmodus og MARPA er deaktivert i vaktpostmodus, avbrytes alle MARPAobjekter, og du kan ikke bruke MARPA-objekter før du avslutter vaktpostmodus. Hvis MARPA er aktivert i
vaktpostodus, avbrytes ikke MARPA-objekter.
Velg Radar > Vaktpost i skjermbildet Hjem.
Aktivere MARPA i Vaktmodus
Velg Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktoppsett > MARPA > På i skjermbildet Hjem.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
75
Radar
Aktivere tidsbasert sending
Velg Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktoppsett > Tidsst. transm. > På i skjermbildet Hjem.
Angi standby- og sendetider
Du må aktivere tidsbasert sending før du kan angi standby- og sendetider (side 76).
Du kan spare strøm ved å angi at radarstandbytiden og sendetiden skal implementere periodiske
radarsignalsendinger på faste tidsintervaller.
1. Velg Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktoppsett i skjermbildet Hjem.
2. Velg Standbytid.
3. Skriv inn tidsintervallet mellom radarsignalsendinger:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Øverføringstid.
6. Skriv inn lengden på hver radarsignalsending:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
Aktivere en vaktsone
Velg Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktoppsett > Aktiver vaktsone i skjermbildet Hjem.
Definere en delvis vaktsone
Du må aktivere en vaktsone før du kan definere sonens grenser (side 76).
Du kan definere grensene for en vaktsone som ikke omslutter båten fullstendig.
1. Velg Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktoppsett > Juster vaktsone > Flytt
vaktsone > Hjørne 1 i skjermbildet Hjem.
2. Juster plasseringen av vaktsonehjørnet:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren og pilene på skjermen
(
og ).
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på vaktsonehjørnet og drar.
3. Velg Hjørne 2 og gjenta trinn 2 for å justere plasseringen av det andre hjørnet i
vaktsonen.
4. Velg Ferdig.
Hjørne 1
Hjørne 2
Definere en sirkulær vaktsone
Du må aktivere en vaktsone før du kan definere sonens grenser (side 76).
Du kan definere en sirkulær vaktsone som omslutter båten fullstendig.
1. Velg Radar > Vaktpost > Meny (MENU) > Vaktoppsett > Juster vaktsone > Flytt vaktsone > Sirkel i
skjermbildet Hjem.
2. Velg Meny (MENU) > Vaktoppsett > Juster vaktsone > Flytt vaktsone > Hjørne 1.
76
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
3. Juster størrelsen på vaktsonen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren og pilene på skjermen
(
og ).
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på vaktsonehjørnet og drar.
4. Velg Hjørne 2, og gjenta trinn 3 for å justere plasseringen av det andre hjørnet i vaktsonen.
5. Velg Ferdig.
Sirkelformet
Objektbestemmelse (radar)
Du kan bruke objektbestemmelse (radar) til å identifisere og spore objekter.
Om MARPA
MARPA brukes hovedsaklig til å unngå kollisjon ved hjelp av objektbestemmelse og -sporing.
Du må tilordne et MARPA-merke til et objekt for å kunne bruke MARPA. Radarsystemet overvåker automatisk
det merkede objektet og oppgir informasjon om objektet, inkludert rekkevidde, peiling, hastighet, GPS-styrekurs,
nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt. MARPA angir statusen på hvert merkede objekt (innhenter,
mistet, sporing eller farlig), og kartplotteren kan utløse en kollisjonsalarm hvis objektet kommer inn i den sikre
sonen.
Nærmeste punkt
og tidspunktet for
ankomst til farlig
MARPA-mål
Innhenter
MARPA-målet
Farlig MARPAmål
Sporer
MARPA-målet
Mistet
MARPA-mål
MARPA-målbestemmelse
MARPA-bestemmelsessymboler
Symbol Beskrivelse
Innhente et objekt. Konsentriske, stiplede grønne sirkler stråler ut fra objektet mens radaren stilles
inn på objektet.
Objektet har blitt innhentet. En grønn sirkel angir posisjonen til et objekt som radaren er stilt inn på.
En stiplet grønn linje festet til sirkelen angir den projiserte kursen over land eller objektets GPSstyrekurs.
Farlig objekt innen rekkevidde. En rød sirkel blinker fra objektet mens en alarm utløses og en
melding vises. Etter at alarmen har blitt bekreftet, angir et rødt punkt med en stiplet rød linje knyttet
til objektet objektets posisjon samt den projiserte kursen over land eller objektets GPS-styrekurs.
Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen har blitt satt til av, blinker objektet, men alarmen utløses
ikke,
og alarmmeldingen vises heller ikke (side 17).
Objektet har forsvunnet. En grønn sirkel med et kryss (X) i angir at radaren ikke kunne stilles inn på
objektet.
Nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt for et farlig objekt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
77
Radar
Tilordne et MARPA-merke til et objekt
Merk: MARPA krever at du bruker et kompass og et aktivt GPS-signal. Kompasset må oppgi NMEA
2000-parametergruppens nummer (PGN) 127250 eller utdatasetningen for NMEA 0183 HDM eller HDG.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn eller Offshore.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et objekt eller en posisjon.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et objekt eller en posisjon.
Målalternativer
Mål
4. Velg Tilegne mål.
Fjerne et MARPA-merke fra et målobjekt
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn eller Offshore.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et målobjekt.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et målobjekt.
4. Velg MARPA-objekt > Fjern.
Vise informasjon om et MARPA-merket objekt
Du kan vise rekkevidden, peilingen, hastigheten og annen informasjon om et MARPA-merket objekt.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn eller Offshore.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et målobjekt.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et målobjekt.
4. Velg MARPA-objekt.
78
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Stopp objektbestemmelse (radar)
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn eller Offshore.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et målobjekt.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et målobjekt.
4. Velg Slutt å peke.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 17).
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Fra en radarvisning eller radaroverlegget kan du vise og tilpasse hvordan en liste med AIS- og MARPA-trusler vises.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde, Vaktpost eller Radaroverl.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > Liste > Vis for å åpne listen i modusen Cruise, Havn, Offshore,
Dobbel rekkevidde eller Vaktpost eller på radaroverlegget.
• Åpne listen i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny (MENU) > Andre fartøy > Liste > Vis for
GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Andre fartøy > Liste > Vis for GPSMAP 7000-serien.
4. Velg typen trussel du vil inkludere i listen (Alle trusler, bare MARPA-trusler, eller bare
AIS-trusler).
Vise AIS-fartøy på radarskjermen
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radarskjermen. Innstillingen for visningsskala som er konfigurert
for én radarmodus, brukes for alle andre radarmodi, men den brukes ikke for radaroverlegget. Innstillingene for
detaljene og den projiserte styrekursen som er konfigurert for
én radarmodus, brukes på alle andre radarmodi og for radaroverlegget.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > Visningsoppsett.
4. Gjør følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon der AIS-fartøyene vises. Velg en avstand.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
• Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi tiden. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
79
Radar
VRM og EBL
VRM (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line) måler avstanden og peilingen fra båten din til et
målobjekt. På radarskjermen vises VRM som en sirkel som er sentrert på nåværende posisjon for båten din, og EBL
vises som en linje som starter ved båtens nåværende posisjon og krysser med VRM. Krysningspunktet er objektet
for VRM og EBL.
Vise VRM og EBL
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Vis VRM/EBL for modusen Cruise, Havn eller Offshore.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny (MENU) > Vis VRM/EBL for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Vis VRM/EBL for GPSMAP
7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny (MENU) > Vis VRM/EBL for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Vis VRM/EBL for GPSMAP
7000-serien.
Justere VRM og EBL
Du må vise VRM og EBL før du kan justere dem (side 80).
Du kan justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL, som flytter krysningspunktet for VRM og EBL. VRM og
EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for modusen Cruise, Havn eller Offshore.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Juster VRM/
EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Juster VRM/
EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 7000-serien.
4. Velg en ny posisjon for krysningspunktet for VRM og EBL:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en ny posisjon.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på en ny posisjon.
5. Velg Ferdig.
80
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt
Du må vise VRM og EBL før du kan justere dem (side 80).
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Dobbel rekkevidde.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for modusen Cruise, Havn eller Offshore.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Juster VRM/
EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Juster VRM/
EBL > Flytt VRM/EBL for GPSMAP 7000-serien.
4. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL,
slik at krysningspunktet for VRM og EBL er identisk med objektposisjonen.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på objektposisjonen.
Rekkevidden og peilingen til objektposisjonen vises øverst i venstre hjørne på skjermen.
5. Velg Ferdig.
Veipunkter og ruter på radarskjermen
Merke et veipunkt på radarskjermen
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg en radarmodus.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge en posisjon.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på en posisjon.
4. Velg Opprett veipunkt.
Vise veipunkter på radarskjermen
Du kan vise veipunkter som er innen rekkevidden som vises på radarskjermen. Denne innstillingen brukes ikke på
radaroverlegget.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Veipunkter i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Vis for å vise alle veipunkter.
• Velg Bare navigasjon for å vise bare veipunkter som er tilknyttet ruten som er aktiv.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
81
Radar
Navigere etter en lagret rute på radarskjermen
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du registrere og lagre minst én rute
(side 35). Navigasjonslinjer må vises i rekkefølge for å vise en rute på radarskjermen (side 94).
1. Velg Hvor skal du? > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en rute.
3. Velg Naviger til.
4. Gjør følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet.
5. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
6. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
Ruten vises som en magentafarget linje, der startpunkt, bestemmelsessted og svinger er angitt.
7. Evaluer kursen som angis av den magentafargede linjen.
8. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe av ruten, samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og
andre hindringer.
Navigere parallelt etter en lagret rute på radarskjermen
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du registrere og lagre minst én rute
(side 35). Navigasjonslinjer må vises i rekkefølge for å vise en rute på radarskjermen (side 94).
1. Velg Hvor skal du? > Ruter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en rute.
3. Velg Naviger til.
4. Velg Forskyvning for å navigere parallelt etter ruten, og forskyv den med en angitt avstand.
5. Velg Forskyvning.
6. Skriv inn forskyvningsavstanden:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
8. Gjør følgende:
• Velg Forover – babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, og til
venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Forover – styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet, og til
høyre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover – babord for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble
opprettet, og til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover – styrbord for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble
opprettet, og til høyre for den opprinnelige ruten.
82
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
9. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
10. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
Ruten vises som en magentafarget linje, der startpunkt, bestemmelsessted og svinger er angitt.
11. Evaluer kursen som angis av den magentafargede linjen.
12. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe av ruten, samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og
andre hindringer.
Om radaroverlegget
Radaroverlegget legger til radarinformasjon på navigasjonskartet eller fiskekartet. Data vises på
radaroverlegget basert på radarmodusen som sist ble brukt (Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost), og alle
innstillingskonfigurasjoner som ble brukt på radaroverlegget, brukes også på radarmodusen som sist ble
brukt. Hvis du for eksempel bruker havnemodusen og deretter bytter til radaroverlegget, viser radaroverlegget
havnemodusens radardata. Hvis du endret forsterkningsinnstillingen ved hjelp av radaroverleggmenyen, endres
forsterkningsinnstillingen for havnemodusen automatisk.
Radaroverlegget viser ikke data basert på radarmodusen for dobbel rekkevidde, og innstillingskonfigurasjoner som
ble brukt i overlegget, brukes ikke i modusen for dobbel rekkevidde.
Radaroverlegg på navigasjonskartet
Justering av radaroverlegg og kartdata
Når du bruker radaroverlegget, justerer kartplotteren radardata med kartdata basert på båtens styrekurs. Styrekursen
er som standard basert på data fra et magnetisk kompass som er tilkoblet ved hjelp av et NMEA 0183- eller NMEA
2000-nettverk. Hvis et kompass ikke er tilgjengelig, er båtens styrekurs basert på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angir retningen som båten beveger seg i, og ikke retningen som båten peker mot. Hvis båten
driver bakover eller sidelengs på grunn av strøm eller vind, er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres
nøyaktig med kartdataene. En slik situasjon kan unngås ved å bruke båtkursdata fra et elektronisk kompass.
Hvis båtens styrekurs er basert på data fra et magnetisk kompass eller en autopilot, kan styrekursdataene
være feilaktige på grunn av ugyldig oppsett, mekanisk feil, magnetisk interferens eller andre faktorer. Hvis
styrekursdataene er feilaktige, er det ikke sikkert radaroverlegget kan justeres nøyaktig med kartdataene.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
83
Radar
Vise radaroverlegget
Radaroverlegget viser data basert på radarmodusen som sist ble brukt.
Velg Radar > Radaroverl. i skjermbildet Hjem.
Radarbildet vises i oransje og legges oppå navigasjonskartet.
Zoome inn og ut på radaroverlegget
Zooming under panorering påvirker bare zoomskalaen til kartet. Radarrekkevidden endres ikke. Zooming mens
kartet er låst på båten (ikke panorering), påvirker zoomskalaen til kartet og radarrekkevidden.
Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien trykker du på knappene Skala (-/+) for å zoome ut og inn.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på knappen
og
for å zoome ut og inn.
Velge en karttype for radaroverlegget
Du kan angi om navigasjonskartet eller fiskekartet vises under radaroverlegget.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Radar > Radarover. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Karttype > Navigasjon.
• Velg Karttype > Fisking.
Optimalisere radarvisningen
Du kan optimalisere radarvisningen for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost samt for hvert skjermbilde i
modusen Dobbel rekkevidde.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Velg en radarrekkevidde (side 85).
4. Gjenopprett standardverdien for forsterkningsinnstillingen (side 86).
5. Gjenopprett standardverdien for sjøstøyinnstillingen (side 88).
6. Gjenopprett standardverdien for regnstøyinnstillingen (side 89).
7. Gjenopprett standardverdien for FTC-innstillingen (side 89).
8. Gjenopprett standardverdien for krysstaleinnstillingen (side 91).
9. Juster forsterkningsinnstillingen manuelt (side 86).
10. Juster sjøstøyinnstillingen manuelt (side 88).
11. Juster regnstøyinnstillingen og FTC-innstillingen manuelt (side 90).
84
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Om radarsignalenes rekkevidde
Rekkevidden av radarsignalene angir lengden på pulssignalet som sendes og mottas av radaren. Etter hvert som
rekkevidden øker, sender radaren lengre pulssignaler for å kunne nå objekter som er langt borte. Objekter som er
nærmere, spesielt regn og bølger, gjenspeiler også lengre pulssignaler, noe som kan føre til støy på radarskjermen.
Visning av informasjon om objekter med lang rekkevidde kan også redusere mengden med plass som er tilgjengelig
på radarskjermen for å vise informasjon om objekter med kort rekkevidde, så lenge du ikke bruker modusen Dobbel
rekkevidde (side 75).
Tips for å velge en radarrekkevidde
• Definer hvilken type informasjon du har behov for å se på radarskjermen. Trenger du for eksempel informasjon
om værforhold, objekter og trafikk i nærheten, eller er du mer opptatt
av værforhold langt borte?
• Vurder miljøforholdene som radaren brukes under. Radarsignaler med lang rekkevidde kan øke støyen på
radarskjermen, spesielt i dårlig vær, og dermed blir det vanskeligere å vise informasjon om objekter med kort
rekkevidde. Når det regner, kan radarsignaler med kort rekkevidde gi deg muligheten til å vise mer matnyttig
informasjon om objekter i nærheten, så lenge innstillingene for regnstøy og FTC er konfigurert optimalt.
• Velg den korteste og mest effektive rekkevidden, basert på årsaken til at du bruker radar samt rådende
miljøforhold.
Velge en radarrekkevidde
Se Justere zoomskalaen på radarskjermen (side 72).
Om forsterkning og støy
Forsterkningen kontrollerer følsomheten til radarmottakeren. Standardinnstillingen for forsterkning, Auto, angir
forsterkningen automatisk én gang, basert på gjennomsnittlige forhold, rekkevidden på radarsignalet og den valgte
radarmodusen. Kartplotteren justerer ikke forsterkningen på nytt automatisk etter hvert som forholdene endrer seg.
Hvis du vil optimalisere hvordan radaren vises
for bestemte forhold, justerer du forsterkningen manuelt (side 86).
Støy er interferens som forårsakes av uønsket refleksjon av radarsignaler fra uviktige objekter. Vanlige støykilder
kan være nedbør, bølger og radarkilder i nærheten.
Innstillingskonfigurasjoner og radartype
Når du bruker radartypen GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406, brukes alle forsterknings- og
støyinnstillinger som er konfigurert for bruk i én radarmodus, for alle andre radarmodi samt for radaroverlegget.
Når du bruker radartypen GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHDr, kan det hende at det brukes
forsterknings- og støyinnstillinger som er konfigurert for bruk i én radarmodus, for andre radarmodi, i henhold til
denne tabellen.
Innstilling
Radarmodus
Havn, Offshore, Vaktpost
Forsterkning
Sjøstøy
Regnstøy
FTC
Krysstale
Dobbel rekkevidde:
Dobbel rekkevidde:
venstre skjermbilde
høyre skjermbilde
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer én gang for både venstre og høyre skjermbilde
Konfigurer én gang for alle modi
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
85
Radar
Når du bruker radartypen GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD, brukes de siste forsterknings- og
støyinnstillingene som ble konfigurert for bruk i en radarmodus, automatisk for radaroverlegget. Hvis forsterkningen
for havnemodus for eksempel er satt til 50 %, settes forsterkningen for radaroverlegget automatisk til 50 %. Hvis
forsterkningen for Offshore-modus senere settes til 40 %, settes forsterkningen for radaroverlegget automatisk til
40 %.
Standardinnstillinger for forsterkning og støy
Innstilling
Standardverdi
Instruksjoner
Forsterkning Auto
Se Automatisk justering av forsterkning på radarskjermen
(side 86).
Sjøstøy
Rolig, Middels eller Grov Se Gjenopprette standardinnstillingen for sjøstøy (side 88).
Regnstøy
Av
Se Gjenopprette standardinnstillingen for regnstøy (side 89).
FTC
Av
Se Gjenopprette standard FTC-innstilling (side 89).
Krysstale
På
Se Justere krysstalestøy på radarskjermen (side 91).
Automatisk justering av forsterkning på radarskjermen
Auto er standardverdien for forsterkningsinnstillingen. Den automatiske forsterkningsinnstillingen
for hver radarmodus optimaliseres for den modusen, og den kan variere i forhold til den automatiske
forsterkningsinnstillingen som brukes for andre modi.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Forsterkning > Auto for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Forsterkning > Auto for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Forsterkning > Auto for
GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Forsterkning > Auto for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Forsterkning > Auto for
GPSMAP 7000-serien.
Kartplotteren angir forsterkningen automatisk én gang, basert på gjennomsnittlige forhold, rekkevidden på
radarsignalet og den valgte radarmodusen. Kartplotteren justerer ikke forsterkningen på nytt automatisk etter
hvert som forholdene endrer seg.
Manuell justering av forsterkning på radarskjermen
Du kan justere forsterkningen manuelt for optimal radarytelse under rådende forhold.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
86
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Forsterkning for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny (MENU) > Forsterkning for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Forsterkning for GPSMAP
7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Forsterkning for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Forsterkning for GPSMAP 7000-serien.
4. Velg Opp for å øke forsterkningen helt til lysprikker vises på radarskjermen.
Data på radarskjermen oppdateres med et par sekunders mellomrom. Det fører til at effekten av manuell
justering av forsterkningen ikke alltid vises umiddelbart. Juster forsterkningen gradvis.
5. Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til lysprikkene forsvinner.
6. Hvis båter, land eller andre objekter er innen rekkevidde, trykker du på Ned for å redusere forsterkningen helt til
objektene begynner å blinke.
7. Velg Opp for å øke forsterkningen helt til båter, land eller andre objekter lyser stabilt på radarskjermen.
8. Minimer om nødvendig visningen av store objekter i nærheten (side 87).
9. Minimer om nødvendig visningen av sidelobeekkosignaler (side 87).
Redusere interferens fra store objekter i nærheten
Store objekter i nærheten, for eksempel moloer, kan føre til at det vises et veldig lyst bilde av objektet på
radarskjermen. Dette bildet kan skjule mindre objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Forsterkning for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny (MENU) > Forsterkning for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Forsterkning for GPSMAP
7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Forsterkning for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Forsterkning for GPSMAP 7000-serien.
4. Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til de mindre objektene vises tydelig på radarskjermen.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne interferens fra store objekter i nærheten, kan det føre til at mindre
objekter eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjermen.
Redusere sidelobeinterferens på radarskjermen
Sidelobeinterferensvises kanskje som en strek ut fra et objekt i et halvsirkelmønster. Sidelobeeffekter kan unngås
ved å redusere forsterkningen eller radarrekkevidden.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
87
Radar
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Forsterkning for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde.
Velg
> Meny (MENU) > Forsterkning for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Forsterkning for
GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde.
Velg
> Meny (MENU) > Forsterkning for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Forsterkning for
GPSMAP 7000-serien.
4. Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til det halvsirkelformede strekmønstret forsvinner fra radarskjermen.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne sidelobeinterferens, kan det føre til at mindre objekter eller objekter
et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjermen.
Gjenopprette standardinnstillingen for sjøstøy
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > Sjøstøy for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Sjøstøy
for GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Støyavvisning > Sjøstøy for
GPSMAP 7000-serien.
4. Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold: Grov, Middels eller Rolig.
Justere sjøstøy på radarskjermen
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av krapp sjø. Sjøstøyinnstillingen påvirker visningen av
støy og objekter i nærheten mer enn den påvirker visningen av støy og objekter som er langt borte. En høyere
sjøstøyinnstilling reduserer visningen av støy som forårsakes av bølger i nærheten, men den kan også redusere eller
eliminere visningen av objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
88
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > Sjøstøy for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde.
Velg
> Meny (MENU) > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre >
Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde.
Velg
> Meny (MENU) > Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre >
Støyavvisning > Sjøstøy for GPSMAP 7000-serien.
4. Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold: Grov, Middels eller Rolig.
5. Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av sjøstøy til andre objekter vises tydelig på
radarskjermen.
Støy forårsaket av sjøforhold, vises kanskje fortsatt.
Gjenopprette standard FTC-innstilling
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at FTC-innstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > FTC > Av for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for begge skjermene i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny (MENU) > Støyavvisning > FTC > Av for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning >
FTC > Av for GPSMAP 7000-serien.
Gjenopprette standardinnstillingen for regnstøy
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at regnstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > Regnstøy > Av for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Støyavvisning > Regnstøy > Av for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning >
Regnstøy > Av for GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny
(MENU) > Støyavvisning > Regnstøy > Av for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre > Støyavvisning >
Regnstøy > Av for GPSMAP 7000-serien.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
89
Radar
Justere regnstøy på radarskjermen
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av regn. Reduksjon av radarrekkevidden kan også minimere
regnstøy (side 72).
Innstilling
FTC
Regnstøy
Beskrivelse
Denne innstillingen påvirker visningen av store, disige støymasser som forårsakes av regn
uavhengig av avstand.
Denne innstillingen påvirker visningen av regnstøy og objekter i nærheten mer enn den
påvirker visningen av regnstøy og objekter som er langt borte. En høyere regnstøyinnstilling
reduserer visningen av støy som forårsakes av regn i nærheten, men den kan også redusere
eller eliminere visningen av objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at regnstøy- og FTC-innstillingene som er konfigurert for
bruk i én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > FTC for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for begge skjermene i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny (MENU)
> Støyavvisning > FTC for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > FTC for GPSMAP
7000-serien.
4. Gjør følgende:
• Velg Høy, Middels eller Lav for å redusere eller øke visningen av regnstøy hvis du bruker radartypen GMR
20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406. Andre objekter bør vises tydelig på radarskjermen.
• Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av regnstøy hvis du bruker radartypen GMR 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Andre objekter bør vises tydelig på radarskjermen. Hvis FTCinnstillingen er større enn 50 %, bør du vurdere å redusere radarrekkevidden.
5. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > Regnstøy for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for kort rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
>
Meny (MENU) > Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning >
Regnstøy for GPSMAP 7000-serien.
• Konfigurer innstillingen for skjermen for lang rekkevidde i modusen Dobbel rekkevidde.
Velg
> Meny (MENU) > Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP 6000-serien. Velg Høyre >
Støyavvisning > Regnstøy for GPSMAP 7000-serien.
6. Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av regnstøy helt til andre objekter vises tydelig på
radarskjermen.
Støy forårsaket av regn, vises kanskje fortsatt.
90
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Justere krysstalestøy på radarskjermen
Du kan redusere visningen av støy som forårsakes av interferens fra en annen radarkilde i nærheten. På er
standardverdien for krysstaleinnstillingen.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at krysstaleinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 85).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn, Offshore, Dobbel rekkevidde eller Vaktpost.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Støyavvisning > Crosstalk > Av for modusen Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
• Konfigurer innstillingen for begge skjermene i modusen Dobbel rekkevidde. Velg
> Meny (MENU)
> Støyavvisning > Crosstalk > Av for GPSMAP 6000-serien. Velg Venstre > Støyavvisning > Crosstalk >
Av for GPSMAP 7000-serien.
Radarvisningsutseende
Innstillinger for datalinjer
Datalinjer kan vises i alle radarmodi, og de gir oppdatert sanntidsinformasjon.
Alle datalinjer som er konfigurert for bruk i én radarmodus, vises i alle andre radarmodi. Alle datalinjer som er
konfigurert for bruk på radaroverlegget, vises bare på radaroverlegget, og må konfigureres for seg.
Vise cruisedatalinjen på radarskjermen
Cruisedatalinjen viser GPS-hastighet, GPS-styrekurs, dybde og GPS-posisjonsdata.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Cruise > På.
Konfigurere cruisedatalinjen på radarskjermen
Du bør vise cruisedatalinjen før du konfigurerer det (side 91).
Cruisedatalinjen er delt inn i fire deler, og hver del vises i hvert sitt hjørne på radarskjermen. Du kan velge datatypen
som vises i hver del av datalinjen.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Cruise > Datalinjeoppsett.
4. Velg Øverst til venstre.
5. Velg datatypen som skal vises øverst til venstre i datalinjen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for delene Øverst høyre, Nederst venst. og Nederst høyre i datalinjen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
91
Radar
Vise navigasjonsdatalinjen på radarskjermen
Navigasjonsdatalinjen vises i en rad øverst på radarskjermen. Navigasjonsdatalinjen kan vise data om ankomst,
avstand til bestemmelsessted, avvik i styrekursen, peiling og neste sving.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Navigasjon.
4. Velg På eller Auto.
Konfigurere navigasjonsdatalinjen på radarskjermen
Du må vise navigasjonsdatalinjen før du konfigurerer den (side 92).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Navigasjon > Datalinjeoppsett.
4. Gjør følgende:
• Velg Ruteetappe. Velg På for å vise veipunkt-VMG (veipunktets snittfart mot mål) under navigasjon etter en
rute eller en autoveiledningslinje.
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Best.sted, og trykk på Avstand, Tid til best.stedd eller Ankomst for å angi hvordan data om
bestemmelsesstedet vises.
Datalinjer for fisking, drivstoff og seiling
Datalinje
Data som vises
Fisking
Dybde, vanntemperatur og fart i vann
Drivstoff
Drivstoffmengde, gjenværende drivstoff, område og drivstofføkonomi
Seiling
Fart i vann, vindstyrke, vindvinkel og vind-VMG (vindens snittfart mot mål).
Vise datalinjer for fisking, drivstoff og seiling på radarskjermen
Datalinjene for fisking, drivstoff og seiling vises i en rad nederst på radarskjermen. Bare én av disse tre datalinjene
kan vises om gangen.
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Gjør følgende:
• Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Fisking > På.
• Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Drivstoff > På.
• Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Seiling > På.
Merk: Når du viser én av disse tre datalinjene, skjules de to andre datalinjene automatisk.
92
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Angi faktisk eller merkbar vind for seiledatalinjen
Du bør vise seiledatalinjen før du konfigurerer det (side 92).
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Seiling.
4. Gjør følgende:
• Velg Vind > Merkbar for å vise luftflyten som registreres når båten er i bevegelse.
• Velg Vind > Faktisk for å vise luftflyten som registreres når båten ligger i ro.
Vind-VMG og veipunkt-VMG på datalinjene
Se Slik vises vind-VMG og veipunkt-VMG på datalinjene (side 65).
Vise datalinjen for kompasbånd
Kompassbånddatalinjen vises i en rad øverst på radarskjermen over navigasjonsdatalinjen. Den viser nåværende
styrekurs, og en indikator som viser peilingen til den ønskede styrekursen, vises mens du navigerer.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg modusen Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny (MENU) > Radaroppsett > Datalinjer > Kompassbånd > På.
Radarvisningsinnstillinger
Angi radarfargevalget
Du kan angi radarfargevalget som brukes for alle radarskjermer. Denne innstillingen brukes ikke på radaroverlegget.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Fargevalg i skjermbildet Hjem.
2. Velg Hvit, Svart (for nattmodusfarger) eller Blå.
Angi radarvisningsorientering
Du kan angi perspektivet for radarvisningen. Orienteringsinnstillingen gjelder alle radarmodi. Denne innstillingen
brukes ikke på radaroverlegget.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Orientering i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Nord opp for å angi at nord skal vises øverst i kartvisningen.
• Velg Styrekurs opp for å angi at styrekursdata som er mottatt fra et kompass, skal vises øverst i
kartvisningen – også kalt den magnetiske kursen. Styrekurspilen vises vertikalt på skjermen.
• Velg Kurs opp for å angi at navigasjonsretningen alltid er opp på kartet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
93
Radar
Flytte feltvisning på radarskjermen
Du kan flytte nåværende posisjon mot bunnen av skjermen automatisk mens hastigheten øker. Angi topphastigheten
din for å få best mulig resultat. Denne innstillingen gjelder for alle radarmodi. Denne innstillingen brukes ikke på
radaroverlegget.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Foranvisn. fart > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi hastigheten:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Radarnavigasjonsinnstillinger
Vise styrekurspilen på radarskjermen
På radarskjermen kan du vise en strek fra baugen av båten i styrekursretningen. Denne innstillingen brukes ikke på
radaroverlegget.
Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Styrekurspil > Vis i skjermbildet Hjem.
Vise og skjule skalaringer på radarskjermen
Du kan bruke skalaringene til å visualisere avstander på radarskjermen. Denne innstillingen brukes ikke på
radaroverlegget.
Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Ringer > Vis i skjermbildet Hjem.
Vise navigasjonslinjer på radarskjermen
Navigasjonslinjene angir kursen du har satt ved hjelp av Rute til, Veiledning til eller Gå til.
Denne innstillingen brukes ikke på radaroverlegget.
Velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Navigasjonslinjer > Vis i skjermbildet Hjem.
Innstillinger for radarskanner og antenne
Angi antennerotasjonshastighet
Merk: Du kan angi rotasjonshastighet bare for radartypene GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Antennen roterer ikke med høy hastighet i modusen Dobbel rekkevidde.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Rotasjonshastighet i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Normal hastighet.
• Velg Høy hastighet for å øke antennens rotasjonshastighet, noe som gjør at hastigheten på
skjermoppdateringen øker.
94
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Angi radarantennestørrelse
Du kan angi radarantennestørrelsen for å optimalisere radarbildet. Meldingen Radaren må konfigureres vises helt til
du har angitt antennestørrelsen.
Merk: Du kan angi antennestørrelse bare for radartypene GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Antennestørrelse i skjermbildet Hjem.
2. Velg 4 Foot eller 6 Foot.
Slå på og konfigurere en sendefri radarsone
Du kan angi et område som radarskanneren ikke sender signaler på.
Merk: Du kan angi en sendefri radarsone bare for radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Aktiver sendefri radarsone i skjermbildet Hjem.
Den sendefrie sonen angis av et skyggelagt område på radarskjermen.
2. Velg Vinkel 1 > Juster > Flytt.
3. Velg Opp eller Ned for å justere størrelsen på den sendefrie sonen.
4. Velg Vinkel 2 > Juster > Flytt.
5. Velg Opp eller Ned for å justere størrelsen på den sendefrie sonen.
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er
plassert i forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
1. Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2. Mål kompasskursen til objektet på radaren.
3. Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle baugforskyvningen (side 95).
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én radarmodus, gjelder for alle andre radarmodi og
for radaropplegget.
1. Velg Radar > Radaroppsett > Front på båt i skjermbildet Hjem.
2. Trykk på og hold nede Opp eller Ned for å angi forskyvningen.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
95
Radar
Utseende på radaroverleggsvisning
Justere forsterkning og støy på radaroverlegget
Se Om forsterkning og støy (side 85).
Angi orientering for radaroverleggsvisning
Se Endre kartorientering (side 11).
Angi datalinjer for radaroverlegget
Se Innstillinger for datalinjer (side 91).
Innstillinger for spor og veipunkter
Vise spor på radaroverlegget
Du kan angi om fartøyspor skal vises på radaroverlegget.
Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Veipunkter og spor > Spor > På i skjermbildet Hjem.
Behandle spor
Se Spor (side 39).
Velge en veipunktmerkeype
Du kan velge merkeyper som vises med veipunkter på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Veipunkter og spor > Vis veipunkt > Visning i skjermbildet
Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Merke for å identifisere veipunkter ved hjelp av merker.
• Velg Komment. for å vise kommentarer som veipunktmerker.
• Velg Symbol for å identifisere veipunkter ved hjelp av symboler.
Behandle veipunkter
Se Veipunkter (side 34).
Innstillinger for alarmer og andre fartøy
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 17).
Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se Vise en liste over AIS- og MARPA-trusler (side 79).
96
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Radar
Vise andre fartøy på radaroverlegget
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radaroverlegget. Innstillingen for visningsskalaen som er
konfigurert for radaroverlegget, gjelder bare på radaroverlegget. Innstillingen for detaljene og den projiserte
styrekursen som er konfigurert for radaroverlegget, gjelder for alle radarmodi.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Andre fartøy > Visningsoppsett i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon der AIS-fartøyene vises. Velg en avstand.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy.
• Velg Projiser s.kurs for å angi projisert styrekurstid for AIS-aktiverte og MARPA-merkede fartøy. For
GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi styrekursen. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Spor for å vise kjølvannet til AIS-fartøy. Velg lengden på kjølvannet som vises ved hjelp av et spor.
Innstillinger for visning av navigasjon med radaroverlegg
Endre kartets zoomdetaljer
Du kan justere mengden med detaljer som vises på kartet, med ulike zoomnivåer, for radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett > Detalj i skjermbildet Hjem.
2. Velg et detaljnivå.
Vise et innsatt kart under panorering
Du kan kontrollere om et innsatt kart vises under panorering med radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radarover. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett > Innsatt kart i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg På for å vise et innsatt kart under panorering.
• Velg Auto for å vise et innsatt kart bare når posisjonsikonet ( ) ikke lenger vises på skjermen.
Vise og konfigurere styrekurspilen
Styrekurspilen er en tegnet linje i kursretningen fra baugen av båten. Du kan konfigurere visningen av styrekurspilen
på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett > Styrekurspil i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Avstand for å angi avstanden til enden av styrekurspilen. For GPSMAP 6000-serien bruker du
vippebryteren eller talltastaturet til å angi avstanden. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på
skjermen.
• Velg Tid for å angi hvor lang tid det tar til du når enden av styrekurspilen. For GPSMAP 6000-serien bruker
du vippebryteren eller talltastaturet til å angi tiden. For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på
skjermen.
3. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
97
Radar
Vise og konfigurere dybdeloddskudd
På radaroverlegget kan du slå på loddskudd og angi en verdi for en farlig dybde.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett > Finn dybder > På i skjermbildet
Hjem.
2. Velg Finn dybder > Farlig.
3. Angi verdien for den farlige dybden:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
Vise og konfigurere symboler for navigasjonshjelpemidler
Du kan vise og konfigurere visningen av symboler for navigasjonshjelpemidler på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett > Symboler i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Bøyestørrelse for å angi størrelsen på symboler for navigasjonshjelp som vises på kartet. Velg en
størrelse.
• Velg Bøyetype > NOAA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (NOAA).
• Velg Bøyetype > IALA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (IALA).
Vise flere kartdetaljer
Du kan vise mer informasjon på radaroverlegget.
1. Velg Kart > Radaroverl. > Meny (MENU) > Oppsett > Kartoppsett > Symboler i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg POIer på land > På for å vise landbaserte POIer (punkter av interesse).
• Velg Fyrsektorer for å vise sektoren der en fyrlykt vises. Velg På for å filtrere fyrsektorer avhengig av
zoomnivå.
• Velg Kartgrenser > På for å vise området kartet dekker når du bruker et BlueChart g2
Vision-datakort.
• Velg Bildepunkter > På for å vise kameraikoner når du bruker et BlueChart g2
Vision-datakort.
Angi baugforskyvningen
Se Baugforskyvning (side 95).
98
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Ekkolodd
Ekkolodd
Hvis du kobler kartplotteren til en Garmin GSD 22-/24-/26-ekkoloddmodul og en svinger, kan den brukes som et
ekkolodd. GSD 22/24/26 kobles til via Garmin Marine Network og deler ekkoloddata med alle kartplottere som er
koblet til nettverket. GSD 22- og GSD 24-/26-modellene har litt ulike funksjoner og alternativer. Alle forskjeller er
markert i de aktuelle avsnittene nedenfor.
Ekkoloddvisninger
Fullskjermvisning for ekkolodd
Fullskjermsvisningen viser en graf med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på høyre side av
skjermen viser dybden til registrerte objekter mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre. Du kan vise ekkoloddet
på full skjerm ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Full skjerm.
Dybde, temperatur
og fart i vann
Objekter
Område
Bunn
GPS-hastighet og GPSkurs
Svingerfrekvens
Fullskjermvisning for ekkolodd
Splittet zoom-visning for ekkolodd
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på
samme skjermbilde. Du kan vise ekkoloddet med splittet zoom ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd >
Splitt zoom.
Zoomet dybdeskala
Zoomvindu
Zoomnivå
Splittet zoom-visning for ekkolodd
Splittet frekvens-visning for ekkolodd
Visningen for splittet frekvens viser ekkolodddata for én frekvens, for eksempel 200 kHz, på venstre side av
skjermen og data for en annen frekvens, for eksempel 50 kHz, på høyre side. Du kan vise ekkoloddet med splittet
frekvens ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Splitt frekvens. Med GSD 26-enheten kan du
konfigurere zoom, dybdelinje og a-skop for de to frekvensene separat i visningen for splittet frekvens.
Merk: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du bruker en dobbelfrekvenssvinger.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
99
Ekkolodd
Svingerfrekvenser
Splittet frekvens-visning for ekkolodd
Vanntemperaturlogg
Hvis du bruker en svinger som kan måle temperatur, viser temperaturloggen vanntemperaturavlesninger over tid. Du
kan vise temperaturloggen ved å gå til skjermbildet Hjem, og velge Ekkolodd > Vanntemperatur.
Angi temperaturloggskala og tidsskalaer
1. I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Vanntemperatur.
2. Velg Meny.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Varighet for å angi skalaen for medgått tid. Standardinnstillingen er 10 minutter. Du kan øke skalaen
for medgått tid for å vise temperaturvariasjoner over en lengre tidsperiode.
• Velg Skala for å angi temperaturskalaen. Standardinnstillingen er 4 grader. Øk temperaturskalaen for å vise
flere variasjoner i temperaturen.
Temperatur og
dybde
Temperaturområde
Medgått tid
Vanntemperaturlogg
Veipunkter på ekkoloddskjermen
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Stopp ekkolodd midlertidig.
100
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Ekkolodd
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermen
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Stopp ekkolodd midlertidig.
Angi posisjonen for veipunktet ved hjelp av krysningspunktet for dybdelinjen og avstandslinjen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å flytte krysningspunktet.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på og drar krysningspunktet.
5. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Opprett veipunkt.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Nytt veipunkt.
1.
2.
3.
4.
Innstillinger for ekkoloddskjermen
Du kan definere og justere ekkoloddskjermen for alle ekkoloddvisninger.
Angi zoomnivået
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Zoom.
Gjør ett av følgende:
• For GSD 22-enheten velger du 2x zoom auto eller 4x zoom auto for å zoome inn på ekkolodddata ved to
eller fire gangers forstørrelse.
• For GSD 22-enheten velger du Manuell zoom for å angi dybden for det forstørrede området manuelt. Velg
Vis opp eller Vis ned for å angi dybden for det forstørrede området. Velg Zoom inn eller Zoom ut for å øke
eller redusere forstørrelsen for det forstørrede området. Velg Ferdig.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Angi zoom for å angi dybden for det forstørrede området manuelt. Velg
Vis opp eller Vis ned for å angi dybden for det forstørrede området. Velg Zoom inn eller Zoom ut for å øke
eller redusere forstørrelsen for det forstørrede området. Velg Auto for å justere dybden for det forstørrede
området automatisk. Velg Ferdig.
• For GSD 22- og GSD 24-/26-enheten velger du Bunnlås for å zoome inn på ekkolodddata fra bunndybden
og deretter Opp eller Ned for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området. Velg Ferdig.
Justere forsterkningen
Du kan kontrollere detaljnivået som vises på ekkoloddskjermen. Øk forsterkningen for å se flere detaljer. Hvis
skjermbildet har mye støy, kan du redusere forsterkningen. Med GSD 24- og GSD 26-enheten kan du angi
forsterkningen for hver frekvens separat.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Forsterkning.
4. Velg eventuelt en frekvens.
5. Velg et alternativ for å angi forsterkningen.
6. Velg Tilbake.
Justere dybdeskalaen
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side på skjermen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Område.
4. Velg et alternativ.
5. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
101
Ekkolodd
Justere område og forsterkning med snarveier
• Hvis du bruker en GPSMAP 6000-/7000-serie med en GSD 22- eller GSD 24/26-enhet, velger du + og - for
å justere området.
• Hvis du bruker en GPSMAP 6000-serie med en GSD 24-/26-enhet, velger du etter behov Select-tasten i
fullskjermvisningen for ekkolodd for å veksle mellom og justere forsterkningen og området. Velg + og - for å
justere området eller forsterkningen.
• Hvis du bruker en GPSMAP 7000-serie med en GSD 24-/26-enhet, og forsterkningen er justert manuelt
(side 101), velger du + og - nederst på skjermen i fullskjermvisning for ekkolodd for å justere forsterkningen.
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen
Du kan angi hastigheten som ekkoloddskjermen ruller med fra høyre mot venstre.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer.
5. Velg Rullehastighet.
6. Gjør ett av følgende:
• Velg Ultrascroll®, Rask, Middels eller Sakte for å angi rullehastigheten manuelt.
• Velg Auto for å justere rullehastigheten automatisk i forhold til båtens hastighet hvis du bruker en måler for
fart i vann eller en svinger som kan måle hastighet.
Justere bildebevegelsen
Du kan øke hastigheten ekkoloddbildet beveger seg i, ved å la enheten tegne opp mer enn én kolonne med data
på skjermen for hver kolonne med ekkolodddata den mottar. Innstillingen 2/1 tegner to informasjonskolonner på
skjermen for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake. Dette er nyttig når du bruker ekkoloddet i dypt vann.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg Bildeforbedring.
6. Velg en innstilling for bildebevegelsen.
Skifte ekkoloddskjermen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan flytte fokuset på ekkoloddskjermen til en bestemt dybde for å få en tydeligere ekkoloddskjerm. Når du flytter
fokuset, samles det ikke inn data for områder utenfor det valgte området.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Skift.
4. Velg Opp og Ned for å justere visningen.
5. Velg Ferdig.
102
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Ekkolodd
Konfigurere de avanserte ekkoloddinnstillingene
Merk: Disse funksjonene er bare tilgjengelige på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Før du kan konfigurere temperaturkilden, må du ha en GSD 26-enhet og mer enn én vanntemperatursensor eller
svinger som kan måle temperatur.
Med GSD 24- og GSD 26-enheten kan du konfigurere ulike innstillinger for ekkoloddvisning og datakilder.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Avansert.
4. Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Send for å hindre svingeren i å sende.
• Velg Tidsvariabel forsterkning for å justere tidsvariabel forsterkning. Dette kan redusere støy.
• Velg Ekkoutvidelse for å justere hvordan objekter vises på skjermen. Hvis ekkoet er for stort, blandes
objektene sammen. Hvis ekkoet er for lite, kan objektene være små og vanskelige å se.
• Velg Bunnregistrering for å velge hvilken frekvens som skal brukes til å fastslå dybde.
• For GSD 26-enheten velger du Temperaturkilde for å velge hvilken vanntemperatursensor eller svinger som
kan måle temperatur, som skal være kilde for vanntemperaturloggen.
Frekvenser
Velge frekvenser
Du kan angi hvilke frekvenser som brukes når du bruker en dobbelfrekvenssvinger. Med GSD 26-enheten kan du
bruke en chirp-frekvens for å vise tydeligere objekter på skjermen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Frekvens.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg 200 kHz for å vise data fra et ekkoloddsignal på 200 kHz. Dette er hovedsaklig nyttig for grunnere
indre farvann.
• Velg 50 kHz for å vise data fra et ekkoloddsignal på 50 kHz. Dette er hovedsaklig nyttig for dypere farvann.
• For GSD 22- eller GSD 24-enheten velger du Dobbel for å vise både 200 kHz- og 50 kHz-data.
• For en GSD 26-enhet som brukes sammen med en bredbåndssvinger, velger du Høy Chirp for å sende et
chirp-signal på den høye kanalen.
• For en GSD 26-enhet som brukes sammen med en bredbåndssvinger, velger du Lav Chirp for å sende et
chirp-signal på den lave kanalen.
Behandle frekvenser
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 26-enheten.
Du kan stille inn GSD 26-enheten til å fungere på et stort utvalg populære, avgrensede fiskefrekvenser. Du får
maksimal dybdepenetrering hvis du angir frekvensen til en lav innstilling.
Oppsett av nye frekvenser
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Frekvens > Behandle frekvenser.
Velg Ny forhåndsinnstilling.
Velg Høy eller Lav.
Angi en frekvens:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
103
Ekkolodd
Innstillinger for støy og interferens
Med innstillingen for støyavvisning kan du redusere interferensen og mengden støy som vises på ekkoloddskjermen.
Med GSD 24- og GSD 26-enheten kan du justere innstillingene for støyavvisning separat for hver frekvens.
Vise overflatestøy
Du kan angi om retursignalene nær vannoverflaten skal vises på ekkoloddskjermen. Skjul overflatestøy for å
redusere forstyrrelsen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Støyavvisning.
5. Velg Overflatestøy > Vis.
Justere støyavvisningen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Hvis du har økt eller redusert forsterkningsinnstillingen manuelt (side 101), kan du minimere visningen av svake
ekkoloddsignaler ved å øke støyavvisningen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Støyavvisning.
4. Velg Opp eller Ned.
Redusere interferens
Merk: Disse funksjonene er bare tilgjengelige på GSD 24- og GSD 26-enheten.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Støyavvisning.
4. Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Interferens for å redusere effekten av krysstale og elektrisk interferens.
• Velg Fargegrense for å skjule en del av fargepaletten. Dette bidrar til å fjerne felt med svak støy.
• Velg Utjevning for å gjøre ekkoloddskjermen mer konsekvent i dypere vann.
Ekkoloddskjermens utseende
Vise og konfigurere en dybdelinje
Du kan angi om det skal vises en dybdelinje med hurtigreferanse på ekkoloddskjermen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg Dybdelinje > Vis.
6. Angi dybden for referanselinjen:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på og drar linjen.
104
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Ekkolodd
Vise A-skopet
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side på skjermen, som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg A-skop > På.
6. For GSD 24-/26-enheten velger du en tid for hold av toppverdi.
Vise Overleggingstall
Før du kan vise informasjon om fart i vann, må du ha installert og koblet til en sensor for fart i vann eller en svinger
som kan måle hastighet. Før du kan vise informasjon om vanntemperatur, må du ha installert og koblet til en
vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperatur.
Du kan vise informasjon som spenning på enheten og navigasjonsinformasjon på ekkoloddskjermbildene.
Navigasjonsinformasjonen inkluderer alltid GPS-hastighet og GPS-styrekurs, i tillegg til informasjon om peiling og
kursavvik mens du navigerer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer > Utseende.
5. Velg Overleggingstall.
6. Velg et alternativ for hver datatype.
Hvis du velger Auto, og hvis svingeren kan måle fart, vises dataene på ekkoloddskjermen.
Konfigurere visningen av objekter
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Du kan angi hvordan ekkoloddet tolker objekter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Utseende > Fiskesymboler.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen.
• Velg
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen samt informasjon om
objektdybde.
• Velg
for å vise objekter som symboler.
• Velg
for å vise objekter som symboler med informasjon om objektdybde.
Vise og konfigurere Whiteline
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Du kan merke det sterkeste signalet fra bunnen for å definere hvor sterkt eller svakt signalet er.
1. Velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Utseende > Whiteline i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Høy for å aktivere Whiteline med den mest følsomme innstillingen. Nesten alle sterke retursignaler er
markert med hvitt.
• Velg Middels for å aktivere Whiteline med mange sterke retursignaler markert med hvitt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
105
Ekkolodd
• Velg Lav for å aktivere Whiteline med den minst følsomme innstillingen. Bare de sterkeste retursignalene er
markert i hvitt.
Markere kanten
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan merke det sterkeste signalet fra bunnen for å definere hvor sterkt eller svakt signalet er.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Utseende > Kant > Av.
Angi fargevalget
Du kan angi fargevalget som brukes for alle ekkoloddskjermer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For GSD 22-enheten velger du Ekkoloddoppsett.
• For GSD 24-/26-enheten velger du Mer.
5. Velg Utseende > Fargevalg.
6. Velg et alternativ.
Angi fargeforsterkningen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan justere fargeforsterkningen for å øke eller redusere intensiteten på ekkoloddskjermbildet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Utseende > Fargeforsterkning.
4. Velg et alternativ.
Ekkoloddalarmer
Aktivere alarmer for grunt vann og dypt vann
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd.
2. Velg Grunt vann > På for å aktivere en alarm som skal utløses når dybden er mindre enn den angitte verdien.
3. Angi dybden som utløser alarmen for grunt vann:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Dypt vann > På for å aktivere en alarm som skal utløses når dybden er større enn den angitte verdien.
6. Angi dybden som utløser alarmen for dypt vann:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
Aktivere alarm for vanntemperatur
Du kan aktivere en alarm som utløses når svingeren rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller under
den angitte temperaturverdien.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Vanntemperatur > På i skjermbildet Hjem.
2. Angi en vanntemperatur:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
106
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Ekkolodd
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
Aktivere fiskealarmen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 22-enheten.
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt med en bestemt størrelse.
1. Velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm for alle fiskestørrelser.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for middels store og store fisker.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for store fisker.
Aktivere konturfiskealarmen
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt innenfor et bestemt dybdeområde og en
bestemt fargeskala.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk > Kontur.
2. Velg Topp.
3. Angi en avstand fra toppen for å vise en alarm for objekter nær overflaten:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Bunn.
6. Angi en avstand til bunnen for å utløse en alarm for objekter nær bunnen av vannet.
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
7. Velg Ferdig.
8. Velg Intensitet.
9. Velg en farge, og velg Tilbake.
Aktivere fiskealarmen for bunn
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på GSD 24- og GSD 26-enheten.
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt innenfor det bestemte området fra bunnen
og den bestemte fargeskalaen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk > Bunn.
2. Velg Spenn.
3. Angi en avstand til bunnen for å utløse en alarm for objekter nær bunnen av vannet.
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Intensitet.
6. Velg en farge, og velg Tilbake.
Svingerkonfigurasjon
Stille inn kjølkalibreringen
Kjølkalibreringen kompenserer for dybden av kjølen i overflateavlesningen slik at du kan måle dybden fra bunnen
av kjølen i stedet for fra svingerplasseringen. Angi et positivt tall til å kompensere for kjølen. Du kan angi et negativt
tall for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
107
Ekkolodd
1. Mål kjølkalibreringen etter svingerens plassering:
Svinger i vannlinjen
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen, måler du avstanden
Et positivt tall (+) viser
fra svingeren til båtens kjøl. Angi denne verdien som et
dybde ved bunnen av
kjølen.
positivt tall i trinn 3.
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen, måler du
Svinger ved bunnen
avstanden fra svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien
av kjølen
Et negativt tall (-) viser
som et negativt tall i trinn 3.
dybde ved overflaten.
2. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Min båt >
Kjølkalibrering.
Kjølkalibrering
3. Angi kjølkalibreringen som ble målt i trinn 1:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi avstanden målt i trinn 1.
Kontroller at du angir et positivt eller negativt tall ut fra svingerens plassering.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen til å angi avstanden målt i trinn 1. Kontroller at
du angir et positivt eller negativt tall ut fra svingerens plassering.
4. Velg Ferdig.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Du må ha en vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperatur.
Temperaturforskyvningen kompenserer for temperaturavlesningen fra en temperatursensor.
1. Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
kartplotteren.
2. Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller et termometer som du vet viser riktig temperatur.
3. Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet
til kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i
trinn 5 hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.
4. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Min båt > Temperaturforskyvning.
5. Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet til å angi temperaturforskyvningen.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen til å angi temperaturforskyvningen.
6. Velg Ferdig.
Justere innstillingene for svingeren
Merk: Disse funksjonene er bare tilgjengelige på GSD 24- og GSD 26-enheten.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Mer > Installering.
4. Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Sendehastighet for å hjelpe til med å redusere støy. Du kan øke sendehastigheten for å gjøre
rullehastigheten raskere, men dette kan også føre til støy.
• Velg Sendeeffekt for å redusere svingerringing nær overflaten. Angi lavere Sendeeffekt for å redusere
ringingen.
• Velg Filterbredde for å gjøre objektets kanter skarpere. Et kortere filter gjør kantene på objektene skarpere.
Lengre filtre skaper mykere objektkanter, men kan redusere støy.
• Velg Svingerdiagnostikk for å vise detaljer om svingeren.
108
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i nettverk
Følgende tabell angir funksjonene som er tilgjengelige når du kobler kartplotteren til en VHF-radio via et NMEA
0183-nettverk eller et NMEA 2000-nettverk.
Funksjonalitet
NMEA 0183 NMEA 2000
VHF-radio
VHF-radio
Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen X
til radioen din. Hvis radioen har disse
funksjonene, overføres informasjon om
GPS-posisjonen med DSC-anropene.
Kartplotteren kan motta DSCX
nødinformasjon og posisjonsinformasjon fra
radioen (side 111).
Kartplotteren kan spore posisjonene til
X
fartøy som sender posisjonsrapporter
(side 111).
Kartplotteren lar deg raskt stille inn og
sende detaljer om individuelle rutineanrop til
Garmin VHF-radioen (side 114).
Når du starter et nødanrop for mann
over bord fra radioen, viser kartplotteren
skjermbildet for mann over bord og ber deg
om å navigere til punktet for mann over bord
(side 111).
Når du starter et nødanrop for mann over
bord fra kartplotteren, viser radioen siden
for nødanrop for å aktivere et nødanrop for
mann over bord (side 111).
X
Garmin
NMEA 0183
VHF-radio
X
Garmin
NMEA 2000
VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Slå på DSC
Velg Konfigurer > Andre fartøy > DSC i skjermbildet Hjem.
Om DSC-listen
DSC-listen er en logg med de nyeste DSC-anropene og andre DSC-kontakter som er angitt. DSC-listen kan
inneholde opptil 100 oppføringer. DSC-listen viser det siste anropet fra en båt. Hvis det er mottatt to anrop fra
samme båt, overskriver det siste anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-listen
Kartplotteren må være koblet til en VHF-radio med støtte for DSC for at DSC-listen skal kunne vises.
Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
109
DSC (Digital Selective Calling)
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge et fartøy til på DSC-listen. Du kan forata anrop til DSC-kontakt fra kartplotteren (side 114).
1. Velg Informasjon > DSC-liste > Legg til kontakt i skjermbildet Hjem.
2. Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity):
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren eller talltastaturet.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
3. Velg Ferdig.
4. Angi navnet på fartøyet:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren.
• For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen.
5. Velg Ferdig.
Innkommende nødanrop
Hvis Garmin-kartplotteren og VHF-radioen er koblet til ved hjelp av NMEA 0183 eller NMEA 2000, varsler
kartplotteren deg når VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop. Hvis det ble sendt posisjonsinformasjon med
nødanropet, er den informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen og angir posisjonen til fartøyet på navigasjonskartet samtidig som
DSC-nødanropet ble sendt.
Vise DSC-nødanropsrapporten
Se Vise en posisjonsrapport (side 111).
Anrope et fartøy i nød
Se Foreta et individuelt rutineanrop (side 114).
Navigere til et fartøy i nød
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen og merker posisjonen til et fartøy på navigasjonskartet når et DSCnødanrop sendes.
Se Navigere til et sporet fartøy (side 111).
Opprette et veipunkt på posisjonen til et fartøy i nød
Se Opprette et veipunkt på posisjonen til et fartøy i nød (side 111).
Redigere informasjon i en DSC-anropsrapport
Se Redigere informasjon i en posisjonsrapport (side 112).
Slette en DSC-anropsrapport
Se Slette en posisjonsrapport (side 112).
110
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
DSC (Digital Selective Calling)
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio og du starter et DSC-nødanrop for
mann over bord fra radioen, viser Garmin-kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber deg om å navigere
til punktet for mann over bord. Hvis du har et Garmin-autopilotsystem som er koblet til nettverket, vil kartplotteren
be deg om å starte en Williamson-sving til punktet for mann over bord.
Hvis du annullerer nødanropet for mann over bord på radioen, vil kartplotterskjermbildet som ber deg om å aktivere
navigasjonen til mann over bord-posisjonen, ikke lenger vises.
Mann over bord-nødanrop startet fra kartplotteren
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio og du aktiverer navigasjonen til
en posisjon for mann over bord, viser radioen siden Nødanrop, slik at du raskt kan starte et nødanrop for mann over
bord.
Trykk på og hold nede knappen NØDANROP på radioen i minst tre sekunder for å sende nødanropet.
Du finner informasjon om hvordan du foretar nødanrop fra radioen, i brukerveiledningen for Garmin VHF-radioen.
Du kan merke en MOB og navigere til den (side 34).
Posisjonssporing
Hvis du kobler Garmin-kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA 0183, kan du spore fartøy som sender
posisjonsrapporter. Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 og hvis fartøyet sender riktige PGNdata (PGN 129808, DSC Call Information).
Hver posisjonsrapport som mottas, logges i DSC-listen (side 109).
Vise en posisjonsrapport
1.
2.
3.
4.
Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
Velg et posisjonsrapportanrop.
Velg Se på.
Velg Neste side eller Forrige side for å veksle mellom posisjonsrapportdetaljer og et navigasjonskart som
markerer posisjonen.
Anrope et sporet fartøy
Se Foreta et individuelt rutineanrop (side 114).
Navigere til et sporet fartøy
1.
2.
3.
4.
Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
Velg et posisjonsrapportanrop.
Velg Se på > Naviger til.
Velg Gå til eller Rute til (side 32).
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på > Neste side > Opprett veipunkt.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
111
DSC (Digital Selective Calling)
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1.
2.
3.
4.
Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
Velg et posisjonsrapportanrop.
Velg Se på > Rediger.
Gjør følgende:
• Velg Navn. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å angi navnet på fartøyet. For GPSMAP
7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Symbol, og velg et nytt symbol. Velg Ferdig.
• Velg Kommentar. For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å opprette kommentaren. For
GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
• Velg Sti > Vis for å vise en stilinje for fartøyet (hvis radioen din sporer fartøyets posisjon).
• Velg Stilinje. Velg en farge for stilinjen.
Slette et posisjonsrapportanrop
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Se på > Slett rapport.
Fartøystier på navigasjonskartet
Du kan vise stier for alle sporede fartøy i navigasjonskartet og fiskekartet, samt i Mariner’s Eye 3D-kartvisning og
radaroverlegget. Som standard vises det en svart prikk for hver tidligere rapportert posisjon for et sporet fartøy, og
et
Blue Flag-symbol angir siste rapporterte posisjon for fartøyet. Det vises også en svart linje som angir stien til
fartøyet.
Du må aktivere innstillingen for DSC-stier for å kunne vise stier for sporede fartøy (side 113).
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
Siste
rapporterte
posisjon for
fartøyet
Posisjon for
posisjonsrapport
Spor for fartøy
Fartøysti på navigasjonskartet
112
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
DSC (Digital Selective Calling)
Vise og stille inn varigheten for stier for alle sporede fartøy
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > DSC > DSC-stier.
4. Velg antallet timer som sporede fartøy skal vises på kart- eller 3D-kartvisningen.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle stipunkter som er mindre enn fire timer gamle, vises for alle
sporede fartøy.
Vise stilinjen for et sporet fartøy
Du kan vise stilinjen for et bestemt sporet fartøy.
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > DSC > DSC-liste.
4. Velg et fartøy.
5. Velg Se på > Rediger > Sti > Vis.
Endre utseendet på en stilinje
Du kan endre utseendet på en stilinje for et bestemt sporet fartøy.
Merk: Fiskekartet og Mariner’s Eye 3D er tilgjengelige hvis du har et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, 3D-perspektiv eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny (MENU) > Andre fartøy > DSC > DSC-liste.
4. Velg et fartøy.
5. Velg Se på > Rediger > Stilinje.
6. Velg en farge for stilinjen.
Individuelle rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du bruke
kartplottergrensesnittet til å sette opp et individuelt rutineanrop. Når du setter opp et individuelt rutineanrop fra
kartplotteren, kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på (side 114). Radioen overfører denne forespørselen
med ditt anrop.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
113
DSC (Digital Selective Calling)
Velge en DSC-kanal
Merk: Valget av en DSC-kanal begrenses til de kanalene som er tilgjengelige for alle frekvensbånd: 6, 8, 9, 10, 13,
15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77. Standardkanalen er 72.
Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den kanalen for etterfølgende anrop til foretar et anrop via en
annen kanal.
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3. Velg Se på > Anrop med radio > Kanal.
4. Velg en kanal.
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil radioen ikke motta anropsinformasjon hvis den ikke har et
MMSI-nummer programmert.
1. Velg Informasjon > DSC-liste i skjermbildet Hjem.
2. Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3. Velg Se på > Anrop med radio > Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
4. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du bruke
kartplottergrensesnittet til å sette opp et individuelt rutineanrop til et AIS-mål. Før du starter anropet, kan du velge
en annen DSC-kanal enn standardkanalen, kanal 72 (side 114).
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Gjør følgende:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren til å velge et AIS-mål .
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på et AIS-mål .
4. Velg AIS-fartøy > Anrop med radio > Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
5. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
114
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifisering
Størrelse
Enheter
Mål
GPSMAP 6008, 6208 B × H × D: 291,5 × 187,8 × 148,5 mm (11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8
tommer)
GPSMAP 6012, 6212 B × H × D: 381,7 × 251,2 × 148,7 mm (15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32
tommer)
GPSMAP 7012, 7212 B × H × D: 336,8 × 251,5 × 147,8 mm (13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32
tommer)
GPSMAP 7015, 7215 B × H × D: 394,9 × 300,7 × 148,5 mm (15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8
tommer)
Vekt
GPSMAP 6008, 6208 5,12 kg (11 lb., 5 oz.)
GPSMAP 6012, 6212 7,23 kg (15 lb., 15 oz.)
GPSMAP 7012, 7212 6,94 kg (15 lb., 5 oz.)
GPSMAP 7015, 7215 7,87 kg (17 lb., 6 oz.)
Skjerm
GPSMAP 6008, 6208 B × H: 174 × 131,3 mm (6 3/4 × 5 1/8 tommer)
GPSMAP 6012, 6212, B × H: 245,8 × 184,3 mm (9 11/16 × 7 1/4 tommer)
7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215 B × H: 304,1 × 228,1 mm (12 × 9 tommer)
Hus
Alle modeller
Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er
vanntett i henhold til IEC 60529 IPX-7.
Temperatur- skala Alle modeller
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Sikkerhetsavstand GPSMAP 6008, 6208 38,1 cm (15 tommer)
for kompass
GPSMAP 6012, 6212 40,6 cm (16 tommer)
GPSMAP 7012, 7212 63,5 cm (25 tommer)
GPSMAP 7015, 7215 43,2 cm (17 tommer)
– Lampene i dette produktet kan inneholde kvikksølv og må resirkuleres eller kasseres i henhold til
Hg lokale, regionale eller statlige lover. Gå til www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp hvis
du vil ha mer informasjon.
Strøm
Spesifisering
Kilde
Forbruk
Enheter
Alle modeller
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Sikring
Alle modeller
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for Alle modeller
NMEA 2000
Strømforbruk for NMEA 2000
Alle modeller
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Mål
10–35 VDC
Maks. 35 W ved 10 VDC
Maks. 45 W ved 10 VDC
Maks. 65 W ved 10 VDC
7,5 A, 42 V hurtigsikring
2
Maksimalt 75 mA
115
Tillegg
Kalibrere berøringsskjermen for GPSMAP 7000-serien
Berøringsskjermen for kartplotteren i GPSMAP 7000-serien krever vanligvis ikke kalibrering.
Hvis knappene imidlertid ikke ser ut til å fungere riktig, gjør du følgende for å kalibrere skjermen:
1. Mens kartplotteren er slått av trykker du på av/på-knappen.
Varselskjermbildet vises.
2. Trykk et sted på den svarte delen av skjermen, og hold nede i omtrent 15 sekunder inntil kalibreringsskjermbildet
vises.
3. Følg instruksjonene på skjermen til du ser en melding om at kalibreringen er fullført.
4. Velg OK.
Skjermdumper
Merk: Hvis du vil ta skjermdumper ved hjelp av en GPSMAP 7012, 7212, 7015 eller 7515, må du bruke den
trådløse Garmin RF-fjernkontrollen.
Du kan ta en skjermdump av et hvilket som helst skjermbilde som vises på kartplotteren, som en punktgrafikkfil
(BMP) og overføre den til datamaskinen.
Ta skjermdumper
1.
2.
3.
4.
Sett et minnekort i SD-kortsporet foran på kartplotteren.
Velg Konfigurer > System > Piper/Display > Opptak skjermdump > På.
Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.
Ta en skjermdump:
• For GPSMAP 6000-serien trykker du på tasten Hjem (HOME) i minst seks sekunder.
• For GPSMAP 7000-serien trykker du på knappen Hjem (HOME) på den trådløse Garmin RFfjernkontrollen i minst seks sekunder.
Vinduet Skjermdump er tatt vises.
5. Velg OK.
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1. Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en SD-kortleser som er koblet til en datamaskin.
2. Fra Windows Utforsker åpner du Garmin\scrn-mappen på minnekortet.
3. Kopier en BMP-fil fra kortet, og lim den inn i en mappe på datamaskinen.
Vise GPS-satellittposisjoner
Du kan vise den relative posisjonen til GPS-satellitter på himmelen.
Velg Konfigurer > System > GPS i skjermbildet Hjem.
System informasjon
Vise systeminformasjon
Se Vise systeminformasjon (side 4).
116
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Tillegg
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.
Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Hendelseslogg i skjermbildet Hjem.
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et feilsøkingsverktøy. En representant fra Garmins
produktsupport kan be deg om å bruke denne informasjonen til å hente data om det maritime nettverket.
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Garmin-enheter > Lagre på kort.
3. Fjern minnekortet.
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for kartplotteren
Merk: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger du har lagt inn.
1. Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Fabrikkinnstillinger > Tilbakestill i skjermbildet Hjem.
2. Velg Ja.
Kommunikasjon med trådløse enheter
Koble til en trådløs enhet
Du kan bruke trådløse enheter, for eksempel en fjernkontroll eller en optisk mus, til å kommunisere med
kartplotteren.
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Nye tilkoblinger > Ja i skjermbildet Hjem.
Koble fra en trådløs enhet
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Trådløse enheter i skjermbildet Hjem.
2. Velg en trådløs enhet.
3. Velg Koble fra.
Garmins maritime nettverk
Med Garmins maritime nettverk kan du dele data fra Garmin-tilleggsenheter mellom Garmin-kartplottere raskt og
enkelt. Du kan koble en kartplotter for GPSMAP 6000/7000-serien til et maritimt nettverk fra Garmin for å motta
data fra og dele data med andre enheter og kartplottere som er kompatible med Garmins maritime nettverk.
Overføre data via Garmins maritime nettverk
Se Håndtering av kartplotterdata (side 69).
Konfigurere nettverksenheter
Se Konfigurasjon av nettverksenheter (side 71).
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
117
Tillegg
NMEA 0183 og NMEA 2000
En kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien kan motta data fra både NMEA 0183-enheter og visse NMEA
2000-enheter som er koblet til et eksisterende NMEA 2000-nettverk i båten din.
NMEA 0183
NMEA 0183-datakabelen, som følger med alle kartplotterne i GPSMAP 6000/7000-serien, støtter NMEA
0183-standarden, som brukes til tilkobling av forskjellige NMEA 0183-kompatible enheter, for eksempel VHFradioer, NMEA-instrumenter, autopiloter, vindsensorer og kompasser.
Kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien kan motta data fra opptil fire NMEA 0183-kompatible enheter og sende
GPS-data til opptil seks NMEA 0183-kompatible enheter.
Se Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien hvis du vil koble kartplotteren i GPSMAP
6000/7000-serien til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter.
Godkjente NMEA 0183-setninger
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE og Garmin-setninger – PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne kartplotteren støtter også WPL-setningen, DSC og NMEA 0183-inndata for ekkolodd med støtte for setninger
av typen DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW (vanntemperatur, fart og styrekurs).
Konfigurere NMEA 0183-utgangssetninger
Du kan konfigurere hvordan kartplotteren leser NMEA 0183-utgangssetninger.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Utgangssetninger i skjermbildet Hjem.
2. Velg en innstilling: Ekkolodd, Rute, System eller Garmin.
3. Velg én eller flere NMEA 0183-utgangssetninger.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å konfigurere flere innstillinger.
Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere inndata-/utdataformatet for hver port som brukes når du kobler kartplotteren til eksterne NMEAenheter, en datamaskin eller andre Garmin-enheter.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Porttyper i skjermbildet Hjem.
2. Velg en inngangs-/utgangsport.
3. Velg et inndata-/utdataformat:
• Velg NMEA-std. for å støtte inndata eller utdata for standard NMEA 0183-data, DSC og inndatastøtte for
NMEA-ekkolodd for DPT-, MTW- og VHW-setninger.
• Velg NMEA høy hastighet for å støtte inndata eller utdata for standard 0183-data for de fleste AISmottakere.
• Velg Garmin for å støtte inndata eller utdata for Garmin-beskyttede data for grensesnitt med Garminprogramvare.
4. Gjenta trinn 3 for å konfigurere flere inndata-/utdataporter.
118
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Tillegg
Angi desimalnøyaktighet for NMEA 0183-utdata
Du kan justere antall sifre til høyre for desimaltegnet for sending av NMEA-utdata.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Pos.presisjoni skjermbildet Hjem.
2. Velg To sifre, Tre sifre eller Fire sifre.
Angi veipunktmerker for NMEA 0183-utdata
Du kan konfigurere hvordan kartplotteren formidler veipunktidentifikatorer.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Veipunktidentifikatorer i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navn eller Tall.
Tilbakestille standardinnstillinger for NMEA 0183-kommunikasjon
Du kan tilbakestille NMEA 0183-innstillinger til standardverdiene.
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Standarder > OK i skjermbildet Hjem.
Vise informasjon om NMEA 0183-diagnostikk
Skjermbildet NMEA 0183-feilsøking er et feilsøkingsverktøy som brukes av installatører til å bekrefte at NMEA
0183-data sendes i systemet.
Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 > Diagnostikk i skjermbildet Hjem.
NMEA 2000
Kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien er NMEA 2000-sertifiserte, og de kan motta data fra et
NMEA 2000-nettverk som er installert på båten din. Dermed kan dataene vise spesifikk informasjon på
informasjonsskjermen, for eksempel dybde, hastighet, vanntemperatur, vindstyrke/-retning og motordata.
Se Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien hvis du vil koble en kartplotter i GPSMAP
6000/7000-serien til et eksisterende NMEA 2000-nettverk, samt vise en liste over støttede NMEA 2000 PGN-numre.
Vise en liste over enheter i NMEA 2000-nettverket
Du kan vise enhetene som er koblet til NMEA 2000-nettverket.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 2000 > Enhetsliste i skjermbildet Hjem.
2. Velg en enhet for å vise en liste med alternativer.
Velge en foretrukket datakilde
Hvis mer enn én datakilde er tilgjengelig, kan du velge datakilden du vil bruke.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Foretrukkede kilder i skjermbildet Hjem.
2. Velg en datatype.
3. Velg Endre kilde.
4. Velg en datakilde.
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
119
Tillegg
Overføre NMEA 0183-data over et NMEA 2000-nettverk
Du kan slå på, konfigurere eller slå av utgangsbro. Utgangsbro oppstår når en kartplotter bruker NMEA
0183-dataene den mottar fra en kilde, formaterer dem til NMEA 2000-data og sender dem deretter via NMEA
2000-bussen.
1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 2000 > Utgangsbro i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg På for å aktivere utgangsbro fra kartplotteren.
• Velg Auto for å la kartplotterne i nettverket kommunisere med hverandre, slik at det avgjøres hvilken
kartplotter som skal utføre denne funksjonen. Bare én kartplotter i nettverket kan brokoble NMEA 0183-data
over NMEA 2000-bussen om gangen.
Alle enheter i GPSMAP 6000/7000-serien er NMEA 2000-sertifiserte.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til my.garmin.com.
Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker kartplotteren.
USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support (Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne Intelliducer-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du
gå til Garmins webområde for Garmin-produktet ditt: www.garmin.com.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE KARTPLOTTEREN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger
med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med
at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker
i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller
deler av den til lesbar form eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal
eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eller eksportlovene til et
hvilket som helst annet land som er aktuelt.
120
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Indeks
Indeks
strandlinjedistanse 60
av/på-knapp i, 1, 3
Symboler
3D-perspektiv
AIS 18
datalinjer 62
feltbredde 20
MARPA 18
objektinformasjon 9
overflateradar 20
skalaringer 20
B
bakgrunnsbelysning 1, 3
bakpanel 1
basiskartversjon 4
baugforskyvning 95
berøringsskjerm 116
bestemmelsessteder 32
Hvor skal du? 32
navigasjonskart 32
navigere til 43
velge 32
bildepunkter 13, 98
bilder 26
BlueChart g2 Vision
datakort 21
Fish Eye 3D 24
kartgrenser 13
kartsymboler 7
luftfotografier 13
Mariner’s Eye 3D 22
POIer 27
bøyer 13, 19, 25, 98
bunn
registrering 103
Whiteline 105
A
AIS
farer 18, 79
målbestemmelse 15, 114
radar 79
SART 18
aktive spor
følge på nytt 40
lagre 40
slette 41
alarmer
ankervakt 67
ankomst 67
dypt vann 106
ekkolodd 106
fisk 107
GPS-nøyaktighet 68
grunt vann 106
klokke 68
kollisjon 15, 17, 77, 79
navigasjon 67
spenning på enheten 68
system 68
total drivstoffmengde om bord
68
ute av kurs 67
vanntemperatur 106
alarm for dypt vann 106
alarm for lite drivstoff om bord 68
alarm for spenning på enhet 68
andre fartøy
AIS 65, 79
MARPA 65, 79
projisert styrekurs 66, 79, 97
stier 66, 79, 97, 112
animerte strømninger, tidevann 10,
27
ankervaktalarm 67
ankomstalarm 67
antenne
rotasjonshastighet 94
størrelse 95
autopilot 41
Autoveiledning
BlueChart g2 Vision 27
linje 59
navigasjon 7
C
chirp 103
Cruise-modus 73
cruisedatalinje 63, 91
D
data
kopiere 69
sikkerhetskopi 71
databehandling 69
datafelt i kombinasjoner
fjerne 29
legge til 29
redigere 30
datakort 4
BlueChart g2 Vision 21
datalinje for kompassbånd 65, 93
datalinjer
cruise 63, 91
drivstoff 64, 92
fiske 64, 92
kompassbånd 65, 93
navigasjon 63, 92
radar 91
seiling 64, 92
Digital Selective Calling (DSC)
kanaler 114
kontakter 110
slå på 109
drivstoffdatalinje 64, 92
drivstoffkapasitet 66
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
drivstoffmåleinstrumenter
drivstofføkonomi 54
Kombinasjoner-skjermbildet 30
konfigurere 51
statusalarmer 52
synkronisere med drivstoff 54
vise 53
drivstoff om bord 68
DSC 109
dybdeloddskudd 12, 98
dybdeskyggelegging 13
E
EBL
måle 81
vise 80
ekkolodd
alarmer 106
a-skop 105
dybdelinje 104
dybdeskala 101
fargeforsterkning 106
fargevalg 106
forsterkning 101
frekvenser 103
kjegle 24
objekter 105
overflatestøy 104
overleggstall 105
scroll-hastighet 102
støy 104
utseende 101
visninger 99
Whiteline 105
enhets-ID-nummer 4
F
fabrikkinnstillinger 3, 117
faktisk vind 64, 93
farefarger 22
fargemodus 3
fargevalg
ekkolodd 106
radar 93
farlig dybde 12
fartøystier
utseende 113
varighet 113
vise 113
feltbredde 20
Fish Eye 3D
datalinjer 62
ekkoloddkjegle 24
objekter 24
objektinformasjon 9
spor 24
fiskealarm 107
fiskedatalinje 64, 92
fiskekart
AIS 18
121
Indeks
bøyer 13, 25
datalinjer 62
detaljnivå (zoom) 11
innsatt kart 8
kartorientering 11
MARPA 18
navigasjon 7
objektinformasjon 9
panorering 8
radaroverlegg 21, 84
roser 14
satellittbilder 11, 25
strømninger 10
styrekurspil 12
tidevannsstasjoner 10
verdenskart 11
foretrukken datakilde 119
forskyvning
baug 95
forsterkning
ekkolodd 101
radar 85
radartype 85
sidelober 87
standardinnstilling 86
store objekter 87
frontpanel 1
FTC 85, 89, 90
fullskjermsvisning 99
fyrsektorer 13
G
Garmin Marine Network 71
Gå til 33, 42
geografisk nord 61
GPS
avviksalarm 68
signaler 3
grafer
dybde 51
konfigurere 49
lufttemperatur 50
lufttrykk 50
omgivelsesdata 48
vanntemperatur 50
vindstyrke 49
vindvinkel 50
grunt vann-alarm 106
Guide til 33, 42
H
hastighetsdata 59
Havnemodus 74
hendelseslogg 95
Hjem-skjermbildet 5
Hvor skal du? 42
I
IALA-symboler 13, 98
ID-nummer 4
122
innsatt kart 8, 97
innstillinger
a-skop 105
AIS 16
ankervakt 67
ankomst 67
antennestørrelse 95
automatisk på 58
Autoveiledning 59
avstandsenheter 62
baklys 3
baug 95
bildepunkter 13, 98
bilder 25
bøyestørrelse 13, 98
bøyetype 13, 98
cruise-datalinje 63, 91
datalinje for kompassbånd 65
datalinjer 62
detalj 11, 97
detaljer 16, 79, 97
drivstoffdatalinjen 64, 92
drivstoffkapasitet 66
DSC 109
dybdeenheter 62
dybdelinje 104
dypt vann 106
ekkoloddkjegle 24
farefarger 23
fargemodus 3
fargevalg 93, 106
feltbredde 20
finn dybder 12, 98
fiskealarm 107
fiskedatalinjen 64, 92
fiskesymboler 24, 105
foranvisning fart 94
foretrukne kilder 119
forsterkning 86, 101
frekvens 103
FTC 89
fyrsektorer 13, 98
GPS 116
GPS-nøyaktighet 68
grunt vann 106
hastighetsenheter 62
hastighetskilder 59
høydeenheter 62
innsatt kart 8, 97
intervall 41
kalibrere fart i vann 66
kartdatum 61
kartgrenser 13, 98
karttype 84
kjølkalibrering 107
klokke 68
kollisjonsalarm 17, 79
kompassbånd 93
krysstale 91
kurs 61
maritimt nettverk 71
navigasjonsdatalinjen 63, 92
navigasjonslinjer 94
NMEA 0183-oppsett 118
NMEA 2000-enhetsliste 119
NMEA 2000-oppsett 119
opptak av skjermdump 116
orientering 11, 93
overflateradar 20
overflatestøy 104
overleggstall 105
piper 58
POIer på land 13, 98
porttyper 118
pos.presisjon 119
posisjonsformat 61
projisert kurs 16, 79, 97
registreringsmodus 41
regnstøy 89
ringer 94
roser 14
rotasjonshastighet 94
rutemerker 58
scroll-hastighet 102
seiledatalinje 64, 92
sendingsfri sone 95
servicepunkter 14
sikker dybde 23, 59
sikkerhetsskyggelegging 13
sikker høyde 59
simulator 57
sjøstøy 88
skala 101
skalaringer 20, 94
sommertid 61
spenning på enheten 68
standby-tid 76
stil 22
støyavvisning 104
strandlinjedistanse 60
styrekurspil 12, 94, 97
svingovergang 58
symboler 13
systemenheter 62
systeminformasjon 117
temperaturenheter 62
temperaturforskyvning 108
tid 61
tidevann/strømninger 25
tidsformat 61
tidssone 61
total drivstoffmengde om bord
68
trådløse enheter 117
trykkenheter 62
ute av kurs 67
utgangsbro 120
utgangssetninger 118
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Indeks
vanntemperatur 106
veipunkt-IDer 119
verdenskart 11
vise 24
vise VRM/EBL 80
visningsskala 16, 79, 97
volumenheter 62
Whiteline 105
zoom 101
instrumentdata
bla gjennom 30
kombinasjoner 30
interferens fra store objekter 87
K
kart
detaljer 13
fiske 21
grenser 13
navigasjon 6
symboler 7, 13, 98
kjølkalibrering 107
klokkealarm 68
kollisjonsalarm 15, 17, 77, 79
kollisjonsalarm for sikker sone 17,
79
kombinasjoner
datafelt 29
fokusskjermbilde 30
funksjoner 28
instrumentdata 30
layout 28
tilpasse 28
velge 28
kompassroser 14
kontakter 2
koordinatsystemer 61
krysstale 85, 91
kurs 93
kurser 33, 35
L
landbaserte POIer 13, 98
legge til sving 36
luftfotografier 21, 26
M
magnetisk kurs 11, 93
magnetisk variasjon 61
maksimumsverdi 51
mål
analog 52
digital 52
drivstoff 53
grenser 52
maksimumsverdier 52
motor 51
statusalarmer 52
tur 54
type 52
målbestemmelse 77
måleenheter 62
mann over bord 5, 34, 35
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
datalinjer 62
farefarger 22
feltbredde 20
MARPA 18
objektinformasjon 9
overflateradar 20
satellittbilder 22
sikker dybde 23
skalaringer 20
maritime tjenester 14, 33, 42
MARPA
farer 18, 79
målbestemmelse 77
merket objekt 78
vaktmodus 75
merkbar vind 64, 93
minimumsverdi 51
minnekort 4, 70
Modusen Dobbel rekkevidde 75
motormåleinstrumenter 51
bla gjennom skjermbilder 51
Kombinasjoner-skjermbilde 30
konfigurere 51
statusalarmer 52
N
navigasjonsalarmer 67
navigasjonsdatalinjen 63, 92
navigasjonskart
AIS 18
bildepunkter 13
bøyesymboler 13
datalinjer 62
detaljnivå (zoom) 11
dybdeskyggelegging 13
farlig dybde 12
fartøystier 112
fyrsektorer 13
kartgrenser 13
landbaserte POIer 13
luftfotografier 26
maritime servicepunkter 14
MARPA 18
objektinformasjon 9
orientering 11
panorering 8
radaroverlegg 21, 84
roser 14
satellittbilder 11
styrekurspil 12
verdenskart 11
zoom 6
navigasjonslinjer 94
nettverkskontakter 2
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
NMEA 0183 2, 118
NMEA 2000 2, 119
NOAA-symboler 13, 98
nødanrop 110, 111
nordlig orientering 11, 93
O
objekter 24, 99, 103, 105, 107, 108
objektinformasjon 9
Offshore-modus 74
omkjøring
kjøl 107
vanntemperatur 108
oppsett av svinger 103, 108
overflateradar 20
P
panorering
innsatt kart 8, 97
kart 8
PC-data 55
POI-data 13, 21, 27, 98
posisjonsformat 61
posisjonsrapport 111
posisjonssporing 111
produktregistrering 120
programvareversjon 4
R
radar
AIS 79
antennerotasjonshastighet 94
antennestørrelse 95
baugforskyvning 95
cruise-modus 73
fargevalg 93
fast time constant (FTC) 89, 90
forsterkning 85
Havnemodus 74
Modusen Dobbel rekkevidde 75
navigasjonslinjer 94
Offshore-modus 74
optimalisere skjermen 84
orientering 93
overleggsskjermbilde 83
sende 72
sendingsfri sone 95
skala 72, 85
skalaringer 94
støy 85
støyavvisning 85
styrekurspil 94
synsfelt 94
tidsbasert sending 76
typer 73, 85
vaktmodus 75
visningsmodi 72
zoomskala 72
radaroverlegg
kart 21, 83, 84
123
Indeks
spor 96
veipunkter 96
vise 84
zoom 84
regnstøy 85, 89
roser 14
ruter
gjeldende posisjon 35
Hvor skal du? 33
kopiere 70
merkeype 58
navigere 35, 44, 82
navigere bakover 44, 82
navigere forover 44, 82
navigere parallelt med 44, 82
navigere utenom veipunkt 38
opprette 35, 37
radar 82
redigere 38
slette 38
svinger 35, 37, 58
veipunkter 37
vise liste over 38
Rute til 33, 35, 42
S
SART 18
satellittbilder 21, 22, 25
satellittsignaler 3
SD-kortspor 1, 4
secure digital-kort (SD-kort) 4
seiledatalinje 64, 92
sende radarsignal 72
sendingsfri sone 95
sidelobeinterferens 87
sikker dybde 23, 59
sikker høyde 59
simulatormodus 57
sjøstøy 85, 88
skalaknapper 1, 6
skalaringer 20, 94
skalert maksimalt 51
skalert minimalt 51
sommertid 62
spesifikasjoner 115
splittet frekvens-visning 99
splittet zoom-visning 99
spor
aktivt 40
Hvor skal du? 33
kopiere 70
lagre 40
lagre som rute 40
liste 40
navigere 45
radaroverlegg 96
redigere 40
redigere/slette 25
slette 40
124
vise 39
språk 3, 58
stjerneinformasjon 48
støy
FTC 85, 89, 90
krysstale 85
radartype 85
regn 85, 89, 90
sjø 85, 88
standardinnstillinger 86
støyavvisning 85
strandlinjedistanse 60
strømkontakt 2
strømstasjoner
indikatorer 10, 27
nær 47
rapporter 47
styrekurspil 12, 94, 97
styrekursreferanse 61
symboler 7, 13, 98
systeminformasjon 116
veipunkter
flytte 35
gjeldende posisjon 34
Hvor skal du? 33
kjøre utenom i rute 38
kopiere 70
liste over 34
mann over bord 34
merker 96
navigere til 43
opprette 9, 34, 81
radar 81
redigere 34
slette 35
sporet fartøy 111
vise 81
VGA-kontakt 2
VHF-radio
anrope et AIS-mål 114
DSC-kanal 114
individuelle rutineanrop 113
nødanrop 111
video
kilde 55
konfigurere 55
kontakter 2
vise 55
vind-VMG 65
vindstyrkegraf 49
vindvinkelgraf 50
vippebryter 1
VRM
justere 80
måle 81
vise 80
T
talltastatur 1
tasterr
programvarebasert i, 1
skala 1, 6, 19
strøm (av/på) i, 1
temperaturlogg 100
tid
format 61
skjerm 61
sone 61
tidevannsstasjoner
indikatorer 10, 27
nær 46
tidsbasert sending 76
tidsvariabel forsterkning 103
Tidsvariabel forsterkning 103
tilbakestille 117
turmåleinstrumenter 54
Z
zoom 6, 19, 26, 97
ekkolodd 101
zoomskala 72
U
ute av kurs-alarm 67
V
vaktmodus
MARPA 75
tidsbasert sending 76
vaktsone 76
vaktsone 76
valgknapper i, 1
vann
hastighet 66
vanntemperaturalarm 106
vanntemperaturforskyvning 108
vanntemperaturlogg 100
veipunkter
ekkolodd 100
veipunkt-VMG 65
Brukerveiledning for GPSMAP® 6000/7000-serien
Hvis du vil ha de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata)
for Garmin-produktene, kan du gå til Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Oktober 2011
Delenummer 190-01120-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising