Garmin | GPSMAP 720 | User guide | Garmin GPSMAP 720 Anvandarhandbok

Garmin GPSMAP 720 Anvandarhandbok
GPSMAP 700-serien
Användarhandbok
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,
hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om den här produkten och andra Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ och UltraScroll™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen
är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder. XM® och XM WX Satellite Weather® är registrerade varumärken som tillhör XM Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om
produkten och säkerhet.
Den här användarhandboken innehåller information om följande produkter:
•
•
•
GPSMAP® 720/720s
GPSMAP 740/740s
GPSMAP 750/750s
Tips och genvägar
•
•
•
•
Välj Hem från vilken skärm som helst om du vill återgå till skärmen Hem.
Välj Meny från vilken huvudskärmar som helst om du vill lägga till ytterligare inställningar.
Tryck snabbt in för att justera inställningarna för belysning och färgläge.
Håll ned för att sätta på respektive stänga av plottern.
Konventioner för handboken
I den här handboken, när du instrueras att välja ett alternativ, väljer du det genom att använda fingret för att
trycka på alternativet på skärmen. Pilsymboler (>) i texten anger att du ska välja kommandona i angiven ordning.
Om du till exempel läser ”välj Sjökort > Navigationssjökort”, trycker du med fingret på Sjökort och sedan på
Navigationssjökort.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
i
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion......................................................i
Tips och genvägar..................................................... i
Konventioner för handboken..................................... i
Komma igång..................................................1
Framsidan och baksidan..........................................1
Slå på plottern..........................................................1
Stänga av plottern....................................................1
Inledande plotterinställningar...................................2
Hämta GPS-satellitsignaler......................................2
Justera belysningen.................................................2
Justera färgläget.......................................................2
Sätta in och ta ut data- och minneskort....................2
Visa systeminformation............................................3
Om skärmen Hem....................................................3
Sjökort och 3D-sjökortsvyer.........................4
Navigationssjökort....................................................4
AIS (Automatic Identification System)....................12
Perspective 3D.......................................................15
BlueChart g2 Vision................................................16
Mariner’s Eye 3D....................................................17
Fish Eye 3D............................................................18
Fiskekort.................................................................19
Visa satellitbilder på navigationssjökortet...............19
Visa flygfoton av landmärken.................................20
Animerade indikatorer för tidvatten och
strömmar..............................................................21
Utförliga data om vägar och intressanta
platser..................................................................21
Automatisk vägledning...........................................21
Kombinationer..............................................22
Om kombinationsskärmen......................................22
Konfigurera kombinationsskärmen.........................22
Navigering.....................................................25
Grundläggande frågor om navigering.....................25
Navigera med en plotter.........................................25
Waypoints...............................................................26
Rutter......................................................................28
Spår........................................................................30
Navigera med en Garmin-autopilot........................32
Vart?..............................................................33
Marina servicedestinationer...................................33
Almanacks-, båt- och miljödata..................36
Almanacksdata.......................................................36
Båtdata...................................................................38
Miljödata.................................................................41
Enhetskonfiguration.....................................44
Grundläggande frågor om
enhetskonfiguration.............................................44
Simulatorläge.........................................................44
ii
Slå på och stänga av plottern automatiskt.............44
Visa konfiguration...................................................45
Navigationsinställningar.........................................45
Information om din båt............................................50
Larm.......................................................................51
Hantering av plotterdata.........................................52
Radar.............................................................54
Sända radarsignaler...............................................54
Justera zoomskalan på radarskärmen...................54
Radarvisningslägen................................................55
Waypoints och rutter på radarskärmen..................60
Om överlagrad radarbild.........................................61
Optimera radarvisningen........................................62
Radarvisningens utseende.....................................66
Visningens utseende för överlagrad
radarbild...............................................................69
Ekolod............................................................71
Ekolodsbilder..........................................................71
Djuplogg.................................................................73
Temperaturlogg för givare......................................73
Waypoints på ekolodsskärmen...............................74
Ekolodsvisningens utseende..................................74
Ekolodslarm............................................................77
Konfigurera givare..................................................78
DSC (Digital Selective Calling)....................79
Plotter och VHF-radiofunktioner.............................79
Aktivera DSC..........................................................79
Om DSC-listan........................................................79
Inkommande nödanrop..........................................80
Man överbord-nödanrop initierade från en
VHF-radio............................................................80
Man överbord-nödanrop initierade från
plottern.................................................................80
Positionsspårning...................................................81
Individuella rutinanrop............................................83
Göra ett individuellt rutinanrop till ett
AIS-objekt............................................................83
Bilaga.............................................................84
Specifikationer........................................................84
Kalibrera pekskärmen............................................84
Skärmbilder............................................................85
Visa GPS-satellitpositioner.....................................85
Med WAAS/EGNOS...............................................85
Systeminformation..................................................85
NMEA 0183 och NMEA 2000.................................86
Registrera enheten.................................................89
Kontakta Garmins produktsupport..........................89
Överensstämmelseförklaring..................................89
Programlicensavtal . ..............................................89
Index..............................................................90
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Framsidan och baksidan
➊
➋
➌
Framsidan på GPSMAP 700-serien
➊
Strömknapp
➋
Automatisk sensor för
belysning
➌
SD-kortplats
➊
➋
➌
➍
Baksidan på GPSMAP 700-serien
➊
NMEA 2000-kontakt
➋
Ström-/datakontakt
➌
Radarport
➍
Extern GPS-antennkontakt
Slå på plottern
Tryck snabbt in
.
Stänga av plottern
Håll ned
.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
1
Komma igång
Inledande plotterinställningar
Första gången du startar plottern måste du ställa in ett antal grundinställningar. Du måste också konfigurera de här
inställningarna när du återställer de ursprungliga fabriksinställningarna (sidan 86). Du kan uppdatera var och en av de
här inställningarna vid ett senare tillfälle. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera initialinställningarna.
Hämta GPS-satellitsignaler
När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern
. När plottern tappar satellitsignaler
hittar satellitsignaler är signalstyrkestaplarna längst upp på skärmen Hem gröna
och ett blinkande frågetecken visas på fordonsikonen (båtikonen) på sjökortsskärmen.
försvinner de gröna staplarna
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Justera belysningen
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Summer/bild > Skärm.
Tips! Tryck snabbt in från vilken skärm som helst för att öppna visningsskärmen.
2. Så här justerar du belysningen:
• Välj Belysning > Auto för att låta plottern justera belysningen automatiskt, beroende på det omgivande ljuset.
• Använd skjutreglaget för att justera belysningen manuellt.
Välj Belysning om du vill växla mellan automatiskt och manuellt läge.
Justera färgläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Summer/bild > Skärm.
Tips! Tryck snabbt in från vilken skärm som helst för att öppna skärmen Skärm.
2 Välj Färgläge.
3. Välj Dagljusfärger, Nattljusfärger eller Auto.
Med inställningen Auto ändras färgpaletten automatiskt baserat på tider för soluppgång och solnedgång.
Sätta in och ta ut data- och minneskort
Du kan sätta in BlueChart® g2 Vision®-datakort (tillval) om du vill visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av
hamnar, marinor och andra intressanta platser. Du kan sätta in tomma SD-minneskort om du vill överföra data som
waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel Garmin-plotter eller en dator (sidan 52). SD-kortplatsen sitter på
framsidan av plottern.
•
•
Öppna luckan, sätt in datakortet eller minneskortet (med etiketten ➊ åt höger) på
kortplatsen och skjut in kortet så att det klickar på plats.
Skjut in datakortet eller minneskortet i kortplatsen en gång till och släpp när du vill
mata ut det.
➊
2
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Komma igång
Visa systeminformation
Du kan visa programvaruversion, baskarteversion och tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för
en Garmin-radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer. Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Systeminformation.
Om skärmen Hem
Från skärmen Hem kan du nå alla andra skärmar.
Obs! Alternativen på den här skärmen varierar beroende på plottertyp och anslutna enheter (tillval).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sjökort — här kommer du åt Navigationssjökort, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, Fiskekort och
Överlagrad radarbild.
Obs! Mariner’s Eye 3D- och Fish Eye 3D-sjökortsvyer är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 VisionSD-kort (sidan 16). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart
g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
Ekolod — här konfigurerar du och anger ekolodsinformation (endast tillgängligt för enheter i S-serien, som
GPSMAP 720s) (sidan 71).
Kombinationer — här konfigurerar du delad skärmvisning för sjökort/sjökort, sjökort/ekolod, sjökort/radar, ekolod/
radar eller ekolod/temperaturlogg (sidan 22).
Information — här kan du visa information om tidvatten, strömmar, himlakroppar, egna data och information om
andra båtar och mätare (sidan 36).
Markera — här kan du markera, ändra eller ta bort aktuell position som en waypoint eller en MÖB-plats (Man
överbord) (sidan 27).
Vart? — här kan du använda navigeringsfunktionerna (sidan 33).
Radar — här kan du ställa in och visa radarn (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en marinradar från
Garmin) (sidan 54).
Väder — (endast Nordamerika) ställer in och visar olika väderparametrar, bland annat nederbörd, väderprognos,
fiske, havsförhållanden och sikt (endast tillgängligt om plottern är ansluten till en vädermodul och du har en XM®prenumeration). Se GPSMAP 700 Series Weather® and XM Satellite Radio Supplement (endast Nordamerika).
Konfigurera — här kan du visa och ändra inställningarna för plottern och systemet (sidan 44).
Man överbord — här kan du markera din aktuella position som en waypoint och ställa in en kurs tillbaka till den
markerade positionen (sidan 27).
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
3
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Plottrarna i GPSMAP 700-serien har en enkel bildkarta. Sjökorten och 3D-sjökortsvyerna i listan nedan finns med på
plottern.
Obs! Mariner’s Eye 3D- och Fish Eye 3D-sjökortsvyer är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 VisionSD-kort (sidan 16). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2
SD-kort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
•
•
•
•
•
•
Navigationssjökort — visar navigationsdata som finns på förinlästa kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och tidvattenstationer i en översiktsvy (sidan 4).
Perspective 3D — visar en vy ovanifrån och bakom båten som ett visuellt navigationshjälpmedel (sidan 15).
Mariner’s Eye 3D — visar en detaljerad, tredimensionell vy ovanifrån och bakom båten som ett visuellt
navigationshjälpmedel (sidan 17).
Fish Eye 3D — visar en undervattensvy som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information (sidan 18).
Fiskekort — tar bort navigationsdata från sjökortet och förstärker bottenkonturer för djupavläsning (sidan 19).
Överlagrad radarbild — lägger radarinformation ovanpå navigationssjökortet eller fiskekortet (sidan 61).
Navigationssjökort
Använd sjökortet till att planera din kurs, visa kartinformation och som ett navigationshjälpmedel.
Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Navigationssjökort med BlueChart g2 Vision-data
➊
Belysning
➋
Marina tjänster
➌
Din båt
➍
Undervattensvrak
➎
Boj
➏
Synligt vrak
➐
Zoomskala
Zooma in och ut på kartan
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på navigationssjökortet (
avståndet på kartan.
Välj
och
). Stapeln under skaltalet betecknar det
för att zooma ut och zooma in.
Byta från ett sjökort till ett annat
1. På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du Meny > Ändra sjökort.
2. Välj ett annat sjökort.
4
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Sjökortssymboler
Sjökorten BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision använder grafiska symboler för att utmärka kartfunktioner, som följer
normerna för europeiska och internationella sjökort. En del andra vanliga symboler som visas kan t.ex. vara de som
visas nedan.
Ikon
Beskrivning
Strömstation
Ikon
Information
Beskrivning
Marin service
Tidvattenstation
Ikon
Beskrivning
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är djupkonturlinjer (med djupt vatten betecknat med
vit färg), tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler och
undervattensstenar och kabelområden.
Navigera till en punkt på sjökortet
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller
om din inbyggda karta stöder fiskekort.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Tryck på sjökortet för att välja plats med markören ( ).
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till om du vill navigera direkt till platsen.
• Välj Rutt till om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar (sidan 28).
• Välj Instruktioner till om du vill använda Automatisk vägledning (sidan 21).
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 46).
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
5.
Panorera i navigationssjökort, fiskekort eller överlagrad radarbild
Du kan panorera bort från din nuvarande position och till andra områden på navigationssjökortet, fiskekortet eller den
överlagrade radarbilden.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort,
eller om din inbyggda karta stöder fiskekort. Den överlagrade radarbilden är tillgänglig när enheten är ansluten till en
kompatibel radar.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort eller Överlagrad radarbild.
3. Tryck på och dra i kartan på navigeringsskärmen för att panorera.
När du panorerar förbi kanten på den aktuella kartan rullar skärmen framåt.
4. Välj Avbryt panorering för att avbryta panoreringen och återgå till att visa nuvarande position.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
5
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Konfigurera waypoint-symbolernas utseende
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny > Waypoints och spår > Waypoint-visning.
4. Välj en waypoint-symbol.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Etikett om du vill visa namnet och symbolen.
• Välj Endast symbol om du endast vill visa symbolen.
• Välj Kommentar om du vill visa tillagda kommentarer (sidan 27).
• Välj Dölj om du vill dölja symbolen.
Ställa in färg för det aktiva spåret
Se (sidan 31).
Visa eller dölja färgade spår
Du kan ange spårens färg (sidan 31) och sedan visa eller dölja alla spår med den färgen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny > Waypoints och spår > Spårvisning.
Välj en färg för att visa eller dölja alla spår med den färgen.
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information om en position eller ett objekt på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Tryck på en position eller ett objekt.
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet. Visade alternativ varierar beroende på den position eller det
objekt du valt.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Granska om du vill visa information om objekt i närheten av markören. (Granska visas inte om markören
inte befinner sig nära ett objekt. Om markören bara befinner sig nära ett enda objekt visas objektets namn.)
• Välj Navigera till för att navigera till den valda positionen (sidan 5).
• Välj Skapa waypoint för att markera en waypoint på markörens position.
• Välj Mät distans för att visa objektets avstånd och bäring från nuvarande position. Informationen visas i det
övre vänstra hörnet på skärmen. Välj Ange referens för att mäta från en vald position i stället för från din
nuvarande position.
• Välj Information för att visa information om tidvatten (sidan 36), strömmar (sidan 37), himlakroppar (sidan 38),
sjökortstext eller lokala tjänster nära markören.
• Välj Avbryt pekning om du vill ta bort pekaren från skärmen. Välj Avbryt panorering för att avbryta
panoreringen och återgå till att visa nuvarande position.
Visa ytterligare objektinformation
Du kan visa information om kartobjekt, waypoints och sjökort på skärmen.
Obs! Mariner’s Eye 3D- och Fish Eye 3D-sjökortsvyer är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 VisionSD-kort (sidan 16). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2
SD-kort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
6
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
3. Välj ett objekt ➊.
4. Välj knappen med objektets namn ➋ så visas informationen.
➋
➊
Visa tidvattenstationsinformation
Tidvattenstationsinformation visas på sjökortet med en tidvattenstationsikon ( ). Du kan visa ett detaljerat diagram för
en tidvattenstation, som hjälper dig att förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar (sidan 36).
Obs! Tidvattenstationsikoner är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 Vision-SD-kort (sidan 16).
Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din
inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj en tidvattenstationsikon ( ).
Information om tidvattenriktning ➊ och tidvattennivå ➋ visas nära ikonen.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj knappen med stationsnamnet ➌.
• Välj Granska om mer än ett objekt finns i närheten och välj knappen med stationsnamnet.
➌
➋
➊
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
7
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa och konfigurera tidvatten och strömmar
Du kan visa och konfigurera information om tidvatten och strömmar på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Tidv/strömmar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa indikatorer för strömstation och tidvattenstation på sjökortet, eller välj Av för att dölja
indikatorer för strömstation och tidvattenstation.
• Välj Animerad för att visa animerade indikatorer för tidvattenstation och animerade indikatorer för
strömriktning på sjökortet (sidan 21).
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information om olika typer
av navigationshjälpmedel, bland annat fasta sjömärken, fyrar och hinder. Se (sidan 10) för att konfigurera utseendet på
sjömärkessymboler.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortsvyn är bara tillgänglig om du använder ett BlueChart g2 Vision-SD-kort (sidan 16).
Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din
inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj ett sjömärke med markören ( ).
Ett alternativ som beskriver sjömärket visas, som Fast sjömärke eller Belysning.
4. Välj namnet på sjömärket (eller Granska och sedan namnet på sjömärket) för att visa detaljer om sjömärket.
Navigationssjökortets utseende
Ändra kartorientering
Du kan ställa in kartans perspektiv på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Sjökortets utseende > Riktning.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nord upp för att ställa in kartan i nordlig riktning.
• Välj Kurs uppåt för att ställa in kartan enligt de kursdata som tas emot från en riktningsgivare (även kallad
magnetisk kurs) eller för att använda GPS-kursdata. Riktningslinjen visas vertikalt på skärmen.
• Välj Kurs upp för att ställa in kartan så att navigationsriktningen alltid är uppåt.
Ändra kartans zoomdetaljer
Du kan justera hur mycket detaljer som visas på kartan vid olika zoomnivåer för navigationssjökortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
8
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
5. Välj Sjökortets utseende > Kartinfo.
6. Använd skjutreglaget för att välja detaljrikedom.
Välja en världskarta
Du kan använda en vanlig världskarta eller en skuggad reliefkarta på navigationssjökortet eller fiskekortet. Dessa
skillnader är endast synliga vid så stor utzoomning att detaljer i sjökortet inte syns.
Obs! Skuggade reliefkartor är tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är tillgängligt
om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta stöder
fiskekort. Den vanliga världskartan finns på alla plottrar i GPSMAP 700-serien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Sjökortets utseende.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Världskarta > Alla för att visa skuggad relief på sjökortet.
• Välj Världskarta > Allmän för att visa allmänna kartdata på sjökortet.
Visa och konfigurera riktningslinjen
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen. Du kan konfigurera
riktningslinjens utseende för navigationssjökortet eller fiskekortet.
Riktningslinje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Sjökortets utseende > Riktningslinje > Skärm.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Avstånd > Ändra distansen, ange avståndet till riktningslinjens slut och välj Klar.
• Välj Tid > Ändra tid, ange tiden det tar tills du når riktningslinjens slut och välj Klar.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
9
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Välja riktningslinjekällan
Källan för visningen av riktningslinjen på plottern bestäms av riktningslinjekällans inställning (Auto eller GPS-kurs)
och om kursinformation är tillgänglig från en riktningsgivare.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Om kursinformation är tillgänglig från en riktningsgivare och källans riktning ställts in på Auto, justeras både
riktningslinjen och fordonsikonen efter riktningen från givaren.
Om kursinformation är tillgänglig från en riktningsgivare och källans riktning ställts in på GPS-kurs, justeras
riktningslinjen efter GPS-kursen, men fordonsikonen justeras efter riktningen från givaren.
Om kursinformation inte är tillgänglig från en riktningsgivare justeras både riktningslinje och fordonsikon efter
GPS-kursen.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Sjökortets utseende > Riktningslinje > Källa.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj GPS-kurs.
• Välj Auto.
Visa och konfigurera lodade djupsiffror
På navigationssjökortet kan du aktivera lodade djup och ställa in farligt djup. Djupsiffror som är lika med eller grundare
än det farliga djupet indikeras med röd text.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Konfig. nav.-sjökort > Sjökortets utseende >
Djupsiffror > På.
2. Välj Djupsiffror > Farligt.
3. Ange det farliga djupet.
4. Välj Klar.
Konfigurera djupskugga
Du kan anpassa djupskuggans utseende på navigationssjökortet.
Obs! Djupskugga är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Konfig. nav.-sjökort > Sjökortets utseende >
Säkerhetsskugga.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Ange djupet och välj Klar. Områden på sjökortet med djup som är grundare än det angivna värdet är skuggade
i blått, medan områden med djup som är större än det angivna värdet är skuggade i vitt. Konturen ritas alltid till,
eller djupare än, det valda djupet.
• Välj Auto om du vill använda djupet från g2 Vision-sjökortet.
Visa och konfigurera sjömärkessymboler
Du kan visa och konfigurera sjömärkessymbolernas utseende på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
5.
10
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Sjökortets utseende > Symboler.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sjömärkesstorlek för att ställa in storleken på sjömärkessymbolerna som visas på kartan, och välj en
storlek.
• Välj Sjömärkestyp > NOAA för att visa NOAA-sjömärkessymboler på kartan.
• Välj Sjömärkestyp > IALA för att visa IALA-sjömärkessymboler (International Association of Lighthouse
Authorities) på kartan.
Visa ytterligare sjökortsinformation
Du kan visa landbaserade sevärdheter, fyrsektorer och fotopunkter på navigationssjökortet.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Konfig. nav.-sjökort > Sjökortets utseende >
Symboler.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sevärt på land > På för att visa landbaserade sevärdheter (POI).
• Välj Fyrsektorer för att visa den sektor som en fyr visas i. Välj På för att alltid visa fyrsektorer, eller välj Auto
så filtrerar plottern automatiskt bort fyrsektorer beroende på zoomnivå.
• Välj Fotopunkter > På för att visa kameraikoner när ett BlueChart g2 Vision-datakort används. På så vis kan du
visa flygfoton av landmärken (sidan 20).
Ändra fordonsikonen
Du kan välja en stor, mellanstor eller liten båt eller triangel som fordonsikon på sjökortet.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Konfig. nav.-sjökort > Sjökortets utseende >
Symboler > Fordonsikon.
2. Välj den ikon som du vill ska beteckna din båt på navigationssjökortet och fiskekortet.
Visa marina servicepunkter
Servicepunkter anger platser där det finns marin underhållsservice och serviceverkstäder.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Konfig. nav.-sjökort > Servicepunkter > På.
Visa och konfigurera kompassrosor
På navigationssjökortet eller fiskekortet kan du visa en kompassros ➊ runt båten, som anger kompassriktningen efter
båtens riktning. Faktisk vindriktning eller skenbar vindriktning visas ➋ om plottern är ansluten till en kompatibel marin
vindgivare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
Välj Meny.
Välj Konfig. nav.-sjökort eller Inställning för fiskekarta.
Välj Kompassros.
Välj en typ av kompassros (Kompass, Faktisk vind eller Skenbar vind).
➋
➊
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
11
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 50).
Visa och konfigurera överlagrade data
Se ”Om Nummervisning på sjökort” (sidan 48).
Använda waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 26).
Använda spår
Se ”Spår” (sidan 30).
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och spåra andra farkoster.
Om AIS
AIS varnar för trafik i området. När plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss AIS-information om
andra farkoster som finns inom räckhåll, som är utrustade med transponder och som aktivt sänder AIS-information. Den
information som rapporteras för varje farkost inkluderar MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPSfart, GPS-KÖG, den tid som förflutit sedan farkostens senaste position rapporterades, närmaste ankomst och tiden för
närmaste ankomst.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-objekt på navigationssjökortet
OM AIS-räddningsgivare
AIS-räddningsgivare (AIS-SART, eller SART) är fristående enheter som i aktiverat tillstånd sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer. Räddningsgivarsändningar skiljer sig från standard-AIS-sändningar och ser därför annorlunda ut än
standard-AIS-symboler på plottern. Istället för att spåra en räddningsgivarsändning för att undvika kollisioner spårar du
en räddningsgivarsändning för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en räddningsgivarsändning
När du tar emot en räddningsgivarsändning visas ett larm för nödanrop.
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till räddningsgivarsändningen.
AIS-spårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-objekt
är aktiverat. Objektet visas större på sjökortet. En grön linje fäst vid objektet anger
➊
dess kurs. Farkostens MMSI, fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen ställts in
på Visa (sidan 14). Om AIS-sändningen från farkosten försvinner visas en meddelanderam.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen från farkosten försvunnit och
➋
plottern visar en meddelanderam med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat farligt objekt från sjökortet eller
3D-sjökortsvyn.
AIS-fartyg. Farkosten rapporterar AIS-information. Riktningen som triangeln pekar i anger den
➌
riktning som AIS-farkosten rör sig i.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och
➍
siffrorna i närheten av symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till objektet.
12
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
➎
➏
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal ljuder och en meddelanderam
visas. Efter att larmet har bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den objektets
position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon ställts in på Av blinkar objektet, men
ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen visas inte (sidan 14). Om AIS-sändningen från
farkosten försvinner visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen från farkosten försvunnit och plottern
visar en meddelanderam med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter
farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Målet har valts.
AIS-räddningsgivarsändning. Du kan välja den här symbolen om du vill visa mer information om
räddningsgivarsändningen och börja navigera.
AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Test av AIS-räddningsgivarsändningen. Den här symbolen visas när en farkost initierar ett test av
sin räddningsgivarenhet och representerar inte någon verklig nödsituation. Du kan avaktivera de
här testsymbolerna och -larmen (sidan 14).
Test av AIS-räddningsgivarsändningen förlorades.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en
linje fäst vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3D-sjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Längden på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på inställningen för den projekterade kursen (sidan 14). Om
ett aktiverat AIS-objekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig visas ingen projekterad kurslinje.
Ändringar i informationen om fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan påverka beräkningen av
den projekterade kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt ➊ anger information om kurs över grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade
kursen ➋ för objektet baserat på informationen om kurs över grund och girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som
också baseras på informationen om girvinkel, anges av hakens ➌ riktning i slutet av riktningslinjen ➍. Hakens längd
ändras inte.
➋
➊
➌
➍
Mål med projekterad kurs, kurs och girriktning
När ett aktiverat AIS-objekt ➏ anger information om kurs över grund och kurs ➎, men information om girvinkel inte
anges beräknas objektets projekterade kurs ➐ baserat på informationen om kurs över grund.
➐
➏
➎
Mål med projekterad kurs och kurs
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
13
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och på alla 3D-sjökortsvyer avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och information om AIS-farkoster.
Aktivera larm för AIS-räddningsgivarsändningstest
För att undvika ett stort antal testlarm och symboler i områden där det finns många människor, t.ex. marinor, ignoreras
testlarm för AIS-räddningsgivarsändning som standard. Om du vill testa en AIS-räddningsgivarsändningsenhet måste du
aktivera plottern för att kunna ta emot testlarm.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AIS-räddningsgivartest.
Visa AIS-farkoster på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller på en 3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde
som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas endast på det sjökortet eller den 3D-sjökortsvyn.
Inställningarna för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas
på alla sjökort och alla 3D-sjökortsvyer.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > Inställning för AIS-visning.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj AIS-visn.-område när du vill indikera inom vilket avstånd från din position som AIS-fartyg ska visas. Välj
en distans eller välj Visa alla.
• Välj Info > Visa för att visa detaljer om andra AIS-aktiverade fartyg.
• Välj Projekterad kurs, ange den projekterade kurstiden för AIS-aktiverade fartyg och välj Klar.
• Välj Spår för att visa spår från AIS-fartyg och välj längden på det spår som visas med ett spår.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Tryck på en AIS-farkost.
Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och annan information som rapporteras om en spårad AISfarkost.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Tryck på en AIS-farkost.
Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Tryck på AIS-farkosten.
Välj AIS-fartyg > Avaktivera mål.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS. Den säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan
anpassas. Alla inställningar för kollisionslarm för säker zon tillämpas på alla sjökort, på alla 3D-sjökortsvyer, på alla
radarlägen och på överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > AIS-larm > På.
14
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
2.
3.
4.
5.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när en AIS-aktiverad farkost kommer in i säkerhetsringen runt
båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. Inställningen Av avaktiverar meddelanderamen och ljudlarmet,
men objektet märks fortfarande som farligt på skärmen.
Välj Mätområde för att ställa in den uppmätta radien för säkerhetsringen till ett angivet avstånd från 150 m till
3,0 km (eller från 500 fot till 2,0 nm, eller från 500 fot till 2,0 mile).
Välj ett avstånd.
Välj Tid till för att avge ett larm om AIS fastställer att ett objekt skär den säkra zonen inom det angivna
tidsintervallet (mellan 1 och 24 minuter).
Välj en tid.
Visa en lista med AIS-objekt
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Andra farkoster > AIS-lista.
Anropa ett AIS-objekt
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt” (sidan 83).
Perspective 3D
Perspective 3D ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under broar eller i kanaler och är
dessutom användbar när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
Välj Sjökort > Perspective 3D på skärmen Hem.
Perspective 3D
Navigationssjökort
Justera vyn
• Välj
för att flytta vyn närmare båten och närmare vattnet.
för att flytta vyn bort från båten.
• Välj
) anges tillfälligt längst ned på skärmen.
Skalan (
Panorera i vyerna Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D
Du kan panorera kring nuvarande position på vyerna Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D- och Fish Eye 3D-sjökortsvyer är bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 VisionSD-kort (sidan 16).
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D eller Fish Eye 3D.
Tryck på skärmen och dra den till vänster eller höger för att rotera 3D-vyn.
Välj Avbryt panorering för att avbryta panoreringen och återgå till att visa nuvarande position.
Perspective 3D- och Mariner’s Eye 3D-sjökortets utseende
Visa avståndsringar
Avståndsringarna hjälper till att visualisera avstånd i Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
15
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Sjökortets utseende > Avst.ringar > På.
Välja en farledsbredd
Farledens bredd är den magentafärgade linjen i Perspective 3D- eller Mariner’s Eye 3D-vyn som anger kursen till
destinationen när du navigerar. Du kan ange bredden på farleden.
Obs! Mariner’s Eye 3D är tillgängligt med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Sjökortets utseende > Farledsbredd.
Ange bredden.
Välj Klar.
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 50).
Visa och konfigurera överlagrade data
Se ”Nummervisning” (sidan 48).
Använda waypoints och spår
Se ”Waypoints” (sidan 26) eller ”Spår” (sidan 30).
BlueChart g2 Vision
Ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort (tillval) hjälper dig utnyttja plottern på bästa sätt. Förutom
detaljerade marina sjökort har BlueChart g2 Vision följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
Mariner’s Eye 3D (sidan 17) — visar en vy över och bakom båten som ett tredimensionellt navigationshjälpmedel.
BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D är mer detaljerat än förinlästa data.
Fish Eye 3D (sidan 18) — visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets
information.
Fiskekort (sidan 19) — visar sjökortet med förstärkta bottenkonturer och utan navigationsdata. Det här sjökortet
fungerar bra för djuphavsfiske.
Högupplösta satellitbilder (sidan 19) — visar högupplösta satellitbilder för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet.
Flygfoton (sidan 20) — visar marinor och andra viktiga navigationspunkter som hjälper dig visualisera
omgivningen.
Utförliga väg- och POI-data (sidan 21) — visar vägar, restauranger och andra intressanta platser (POI) längs
kusten.
Automatisk vägledning (sidan 21) — använder angivet säkert djup, säker höjd och sjökortsdata för att bestämma
den bästa kursen till din destination.
BlueChart g2 Vision-datakort
Meddelande
BlueChart g2 Vision-datakort är inte vattentäta. När du inte använder kortet förvarar du det i originalförpackningen och
ser till att det inte utsätts för sol eller regn för att undvika skador på kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan lätt ta skada av statisk elektricitet. I miljöer med låg luftfuktighet ska du jorda dig på
ett stort metallföremål innan du hanterar kortet för att undvika att skada det.
Du kan inte överföra BlueChart g2 Vision-data från datakortet till datorn i säkerhetskopierings- eller visningssyfte.
Du kan bara använda datakortet på Garmin GPS-enheter som är kompatibla med BlueChart g2 Vision eller Garmin
HomePort™.
Du kan sätta in eller ta bort ett BlueChart g2 Vision-datakort (sidan 2) när plottern är påslagen eller avstängd.
16
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Mariner’s Eye 3D
Ett BlueChart g2 Vision-datakort innehåller Mariner’s Eye 3D, en detaljerad ‑tredimensionell vy över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar eller i kanaler och när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.
Välj Sjökort > Mariner’s Eye 3D på skärmen Hem.
Mariner’s Eye 3D med avståndsringar
Navigationssjökort
Justera vyn
Se ”Justera vyn” (sidan 15).
Visa information om sjömärken
Se ”Visa information om sjömärken” (sidan 8).
Mariner’s Eye 3D-sjökortets utseende
Anpassa utseendet på 3D-terräng
Du kan välja hur sjökortsdata visas över 3D-terräng.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny > Sjökortets utseende > Format.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Klassisk för att använda färgpaletter för att ange 3D-terräng.
• Välj Sjökort för att tillhandahålla sjökortsinformation i en 3D-vy.
• Välj Foton för att tillhandahålla satellitbilder och sjökortsinformation i en 3D-vy.
Visa eller dölja färg på faror
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny > Sjökortets utseende > Färg på faror.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att visa grunt vatten och land med en färgskala. Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och
rött anger mycket grunt vatten.
• Välj Av för att visa land som det skulle se ut från vattnet.
Mariner’s Eye 3D, färger på faror Av
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Mariner’s Eye 3D, färger på faror På
17
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa avståndsringar
Se ”Visa avståndsringar” (sidan 15)
Välja ett säkert djup
Du kan ställa in utseendet för ett säkert djup i Mariner’s Eye 3D.
Obs! Den här inställningen påverkar endast utseendet för färg på faror i Mariner’s Eye 3D. Det påverkar inte
inställningen av automatisk vägledning för säkert vattendjup (sidan 46) eller ekolodsinställningen för grundvattenlarm
(sidan 77).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Mariner’s Eye 3D > Meny > Sjökortets utseende > Säkert djup.
2. Ange djupet.
3. Välj Klar.
Välja en farledsbredd
Se ”Välja en farledsbredd” (sidan 16).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 50).
Visa och konfigurera nummervisning
Se ”Nummervisning” (sidan 48).
Använda waypoints och spår
Se ”Waypoints” (sidan 26) eller ”Spår” (sidan 30).
Fish Eye 3D
Med hjälp av djupkonturlinjerna i BlueChart g2 Vision-kartografin visar Fish Eye 3D en undervattensvy över havs- eller
sjöbotten.
När en ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.ex. fisk) med röda, gröna och gula sfärer. Röd anger de senaste
målen och grönt anger de minsta.
Fish Eye 3D med ekolodskon
Justera vyn
Se ”Justera vyn” (sidan 15).
Fish Eye 3D-sjökortets utseende
Ange riktning på Fish Eye 3D-sjökortsvyn
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Vy.
2. Välj För, Akterut, Babord eller Styrbord.
18
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Visa en ekolodskon på sjökortet
Du kan visa en kon som anger det område som täcks av givaren.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Ekolodskon > På.
Visa svävande mål
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Fisksymboler > På.
Visa spår
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fish Eye 3D > Meny > Spår > På.
Visa överlagringsnummer
Se ”Nummervisning” (sidan 48).
Fiskekort
Använd fiskekortet för en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen på sjökortet.
Fiskekort
Navigationssjökort
Fiskekortet använder detaljerade batymetriska data och är bäst lämpat för djuphavsfiske.
Fiskekortets utseende
Använda waypoints
Se ”Waypoints” (sidan 26).
Använda spår
Se ”Spår” (sidan 30).
Visa andra farkoster
Se ”Konfigurera utseendet på andra farkoster” (sidan 50).
Visa sjömärken
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fiskekort > Meny > Sjömärken > På.
Visa överlagringsnummer
Se ”Nummervisning” (sidan 48).
Visa satellitbilder på navigationssjökortet
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller på både lands- och havsdelen av navigationssjökortet
med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om
du inte kan visa högupplösta bilder i BlueChart g2 Vision-området, kan du zooma in ytterligare genom att trycka på .
Du kan också ställa in en högre detaljnivå genom att ändra kartans zoomdetaljer (sidan 8).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Konfig. nav.-sjökort > Foton.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
19
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation på vatten med foton som läggs över land.
• Välj Fotokarta, bildmix för att visa foton på både vatten och land med angiven genomskinlighet. Använd
skjutreglaget för att justera fotots genomskinlighet. Ju högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.
Fotoöverlägg av
Fotokarta vid 50 %
Fotoöverlägg med endast land
Fotokarta vid 100 %
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du aktivera inställningen Fotopunkter (sidan 11).
Förprogrammerade BlueChart g2 Vision-datakort innehåller flygfoton av många landmärken, marinor och hamnar.
Med hjälp av dessa foton kan du orientera dig efter omgivningarna och bekanta dig med en marina eller hamn innan du
kommer dit.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort.
2. Välj en kameraikon.
• En standardkameraikon ( ) anger ett foto ovanifrån.
) anger ett perspektivfoto. Fotot togs från kamerans plats, riktad i konens
• En kameraikon med en kon (
riktning.
3. Välj Granska > Flygfoto.
och
när du vill zooma ut och in medan du visar flygfotot på hela skärmen.
Obs! Välj
20
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet.
För att göra det måste information om tidvattenstation och strömriktning finnas tillgänglig i den förinlästa kartan
eller BlueChart g2 Vision-regionen. Du måste också välja det animerade värdet för inställningen Tidv/strömmar
(sidan 8).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en vertikal stapel med en pil. En röd pil
som pekar nedåt anger fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger stigande tidvatten.
När du för markören över indikatorn för tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje pils riktning anger strömmens
riktning på en viss plats på sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på platsen. När
du för markören över indikatorn för strömriktning visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.
Riktningsindikator
Färg
Gul
Strömmens
fartintervall
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
röd
2 knop eller mer
Tidvattenstation med
fallande
tidvatten
Visa strömstationsinformation
Se ”Ströminformation” (sidan 37).
Utförliga data om vägar och intressanta platser
BlueChart g2 Vision innehåller detaljerade data om vägar och intressanta platser (POI). Dessa data innefattar mycket
detaljerade kustvägar och POI, t.ex. restauranger, logi och lokala sevärdheter.
Söka efter och navigera till POI
Se ”Vart?” (sidan 33).
Automatisk vägledning
Automatisk vägledning skapar och föreslår automatiskt den bästa vägen till en destination, baserat på tillgänglig
BlueChart g2 Vision-sjökortsinformation. Automatisk vägledning är tillgänglig när du navigerar till en destination med
Instruktioner till (sidan 26).
Konfigurera inställningar för automatisk vägledning
Se ”Konfiguration av automatiska vägledningsrutter” (sidan 45).
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
21
Kombinationer
Kombinationer
Om kombinationsskärmen
På kombinationsskärmen visas en kombination av olika skärmar samtidigt. Vilka alternativ som finns tillgängliga på
kombinationsskärmen beror på vilka tillbehör du har anslutit till plottern och om du använder ett BlueChart g2 Visiondatakort (tillval).
Konfigurera kombinationsskärmen
Välja en kombination
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
Anpassa kombinationsskärmen
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny.
4. Välj den skärm som du vill anpassa.
5. Justera inställningarna enligt ”Sjökort och 3D-sjökortsvyer” (sidan 4), ”Radar” (sidan 54) och ”Ekolod” (sidan 71).
Kombinationsskärm med nummervisning
Överlagrade nummer med datafält kan visas på alla kombinationsskärmar och ger snabbt information i realtid.
Dataöverlagringen ➊ för varje kombination kan konfigureras separat.
Flera kombinationsskärmar med dataöverlagring är tillgängliga. Du kan välja vilka datafält ➋ som ska visas i varje
dataöverlagring.
➋
22
➊
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Kombinationer
När nummervisning visas på kombinationsskärmen, visas den infällda navigeringsrutan ➌ vid navigering.
Kompasstejpen ➍ kan visas eller döljas för varje överlagring.
➍
➌
Kombinationsskärm med dataöverlagring
Välja en dataöverlagring på en kombinationsskärm
1.
2.
3.
4.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj Meny > Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
Välj
Konfigurera datafält på en kombinationsskärm
Du kan välja vilken typ av data som ska visas i ett datafält.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Välj Meny > Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
Välj
Tryck på ett datafält.
Välj en datakategori.
Välj de data du vill visa.
Konfigurera den infällda navigationsrutan på en kombinationsskärm
Den infällda navigationsrutan visas endast när båten navigerar till en destination.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny > Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
4. Välj
5. Välj Navigationsminikort > Konf. nav.-minikort.
6. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträckedetaljer > På för att visa VMG (waypoint Velocity Made Good) när du navigerar längs en rutt
med fler än en sträcka.
• Välj Nästa sväng > Distans för att visa data om nästa gir baserat på avstånd.
• Välj Nästa sväng > Tid när du vill visa data om nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst när du vill indikera hur destinationsdata
ska visas.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
23
Kombinationer
Visa kompasstejpen på en kombinationsskärm
Kompasstejpen visas i en rad högst upp på kombinationsskärmen. Den visar nuvarande kurs, dessutom visas en
indikator som visar bäringen till önskad kurs när du navigerar.
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny > Nummervisning > Visa kompasstejp.
Använda helskärmsbild
Du kan visa innehållet på valfri kombinationsskärm över hela plotterskärmen.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Kombinationer på skärmen Hem.
Välj en kombination.
Tryck på den skärm som du vill visa på plotterns helskärm.
Välj Avbryt pekning om du vill ta bort pekaren från skärmen.
Välj Avbryt panorering om du vill återgå till kombinationsskärmen.
Gå tillbaka till kombinationsskärmen från helskärmsbild
1. På helskärmsbilden väljer du Avbryt pekning för att ta bort pekaren från skärmen.
2. Välj Avbryt panorering om du vill återgå till kombinationsskärmen.
24
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Navigering
Navigering
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att peka ut den riktning som jag vill
färdas i (bäring)?
Navigera med Gå till. Se ”Ange och följa en direkt kurs med
hjälp av Gå till” (sidan 26).
Hur får jag plottern att vägleda mig längs en rät linje
(minimera avvikelse) till en position med hjälp av den
kortaste distansen från aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och navigera längs den
med hjälp av Rutt till (sidan 28).
Hur får jag plottern att vägleda mig till en position och
samtidigt undvika hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och navigera längs den med
hjälp av Rutt till. Se ”Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position” (sidan 28).
Hur får jag plottern att styra min autopilot?
Navigera med Rutt till (sidan 28).
Kan plottern skapa en kurs åt mig?
Om du har ett BlueChart g2 Vision-datakort, navigerar du
med automatisk vägledning. Se ”Ange och följa en kurs
med automatisk vägledning” (sidan 26).
Hur ändrar jag inställningarna för automatisk vägledning
för båten?
Se ”Konfiguration av automatiska vägledningsrutter”
(sidan 45).
Navigera med en plotter
Om du vill navigera med en plotter i serien GPSMAP 700, måste du först välja en destination, ange en kurs och skapa en
rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt Perspective
3D och Mariner’s Eye 3D.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av navigationssjökortet eller fiskekortet, eller så kan du välja en destination med
hjälp av Vart?
Välja en destination med navigationssjökortet
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Tryck på navigationssjökortet för att välja destinationen.
Avbryta navigering när navigationssjökortet används
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Navigationssjökort > Meny > Avbryt navigering.
Välja en destination med Vart?
1. På skärmen Hem väljer du Vart?
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Waypoints för att visa en lista med förinlästa positioner och positioner som du har markerat tidigare
(sidan 26).
• Välj Rutter för att visa en lista med rutter som du tidigare har sparat (sidan 28).
• Välj Spår för att visa en lista med registrerade spår (sidan 30).
• Välj Offshore-service för att visa en lista med marinor och andra offshore-punkter av intresse, uppräknade per
namn (sidan 33).
• Välj Sök efter namn för att söka efter waypoints, rutter, spår och offshore-punkter av intresse per namn
(sidan 33).
3. Välj en destination.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
25
Navigering
Kurser
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av de tre metoderna Gå till, Rutt till och Instruktioner till.
•
•
•
Gå till – tar dig direkt till destinationen.
Rutt till – skapar en rutt från din position till en destination, så att du kan lägga till girar längs vägen.
Instruktioner till – använder BlueChart g2 Vision-sjökortsdata för att föreslå den bästa vägen till din destination
med automatisk vägledning. Du måste använda ett BlueChart g2 Vision-datakort för att alternativet ska visas.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
 VARNING
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position till en vald destination.
1. Välja en destination med sjökort eller Vart? (sidan 25).
2. Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
3. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka
till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Skapa och följa en ny rutt med Rutt till
Se ”Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position” (sidan 28).
Följa en sparad rutt med Rutt till
Se ”Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt” (sidan 34).
Ange och följa en kurs med automatisk vägledning
 Varning
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
1. Välja en destination med sjökort eller Vart? (sidan 25).
2. Välj Navigera till > Guide till.
3. Granska kursen som visas med den magentafärgade automatiska vägledningslinjen.
Obs! En grå linje i någon del av den magentafärgade linjen indikerar att Automatisk vägledning inte kan beräkna en
del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra
höjd för hinder (sidan 46).
4. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Waypoints
Du kan lagra upp till 3 000 waypoints med ett användardefinierat namn, symbol, djup, vattentemperatur och kommentar
för varje waypoint.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj Markera (MARK) på skärmen Hem.
Markera din nuvarande position från vilken annan skärm som helst genom att trycka på Markera överst på skärmen.
Skapa en waypoint vid en annan position
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
26
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Navigering
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Tryck på en plats på sjökortet.
• Tryck på skärmen och dra den för att panorera till en ny plats. Tryck på en plats på sjökortet.
4. Välj Skapa waypoint.
5. Om det behövs kan du namnge waypointen och ange annan information om den. Välj waypointen till höger på
skärmen och välj Ändra waypoint.
• Välj Namn, ange namnet och välj Klar.
• Välj Symbol och välj en symbol.
• Välj Djup, ange djupet och välj Klar.
• Välj Vattentemperatur, ange vattentemperaturen och välj Klar.
• Välj Kommentar, ange kommentaren och välj Klar.
Markera och navigera till en MÖB-plats
När du markerar din nuvarande position som en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB-plats (Man överbord).
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Markera > Man överbord från valfri skärm.
• På skärmen Hem väljer du Man överbord.
En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en kurs tillbaka till den
markerade platsen med Gå till-funktionen.
Visa en lista med alla waypoints
På skärmbilden Hem väljer du Information > Egna data > Lista över waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1. På skärmbilden Hem väljer du Information > Egna data > Lista över waypoints.
2. Välj en waypoint.
3. Välj Ändra waypoint.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn, ändra namnet och välj Klar.
• Välj Symbol och välj en ny symbol.
• Välj Djup, ändra djupet och välj Klar.
• Välj Vattentemperatur, ändra vattentemperaturen och välj Klar.
• Välj ommentar, ändra kommentaren och välj Klar.
Skapa en ny waypoint från listan över waypoints
1. På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Lista över waypoints > Ny waypoint.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ange koordinater för att skapa en ny waypoint genom att ange nätkoordinater.
• Välj Använd sjökort för att välja en ny waypoint på sjökortet.
• Välj Använd aktuell position för att skapa en ny waypoint på din nuvarande position.
Flytta en sparad waypoint
1. På skärmbilden Hem väljer du Information > Egna data > Lista över waypoints.
2. Välj en waypoint.
3. Välj Ändra waypoint > Position.
4. Indikera en ny position för waypointen:
• Välj Använd sjökort för att flytta waypointen medan du visar sjökortet, tryck på en ny position på sjökortet och
välj Flytta waypoint.
• Välj Ange koordinater, flytta waypointen och välj Klar.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
27
Navigering
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
Du kan ta bort en waypoint eller MÖB-plats som har sparats.
1. På skärmbilden Hem väljer du Information > Egna data > Lista över waypoints.
2. Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3. Välj Radera.
Ta bort alla waypoints
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort användardata > Waypoints > Alla.
Kopiera waypoints
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 52).
Rutter
Du kan skapa och spara upp till 100 rutter. Varje rutt kan innehålla upp till 250 waypoints.
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekortet. När du har nått
destinationen kan du välja att spara rutten.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller
om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Tryck på en destination ➊.
➊
4. Välj Navigera till > Rutt till.
5. Tryck på den position ➋ där du vill göra din sista gir mot din destination ➌.
6. Välj Lägg till gir.
➋
➌
28
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Navigering
7. Om det behövs upprepar du steg 5 och 6 för att lägga till fler girar, arbeta dig bakåt från destinationen till båtens
nuvarande position.
Den sista giren du ska lägga till bör vara där du vill göra den första giren från din aktuella position. Det bör vara den
gir som är närmast din båt.
8. Välj Klar när rutten är klar.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
När du har nått destinationen uppmanas du att spara rutten.
11. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nej.
• Välj Ja > Ändra rutt > Namn, ange namnet på rutten och välj Klar.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller
en annan position.
1. Välj Information > Egna data > Rutter > Ny rutt > Använd sjökort på skärmen Hem.
2. Välj startpunkt ➊ för rutten.
➊
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Välj Lägg till gir för att markera ruttens startpunkt.
Tryck på en position på sjökortet där du vill göra nästa gir.
Välj Lägg till gir. Plottern markerar girens position med en waypoint.
Om det behövs upprepar du steg 4 och 5 för att lägga till fler girar.
Välj slutdestination.
Välj Klar.
Om det behövs väljer du Ändra rutt > Namn för att ange namnet på rutten.
Visa en lista med sparade rutter
Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt innehåller.
1.
2.
3.
4.
Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
Välj den rutt du vill redigera.
Välj Ändra i rutt.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn och ange namnet på rutten.
• Välj Ändra svängar > Använd sjökort och tryck på en girposition på sjökortet.
• Välj Ändra svängar > Använd girlista och välj en waypoint i listan.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
29
Navigering
5. Välj Klar.
Ta bort en sparad rutt
1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem.
2. Välj en rutt.
3. Välj Radera.
Ta bort alla sparade rutter
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort användardata > Rutter > OK.
Passera en waypoint på en sparad rutt
Du kan börja navigera längs en sparad rutt från valfri waypoint på rutten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt om du vill navigera längs rutten i närheten av den startpunkt som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten i närheten av den destinationspunkt som användes när rutten
skapades.
• Välj Kompensation om du vill navigera parallellt med rutten och på ett visst avstånd från den (sidan 35).
Tryck på den waypoint som du vill ska vara nästa gir på rutten.
Välj Navigera till > Rutt till.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Kopiera rutter
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 52).
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret
och kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny > Waypoints och spår > Spår > På.
En spårlinje ➊ på sjökortet anger ditt spår.
➊
30
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Navigering
Ställa in färg för det aktiva spåret
Du kan välja färg för det nuvarande spåret när du visar navigationssjökortet eller fiskekortet.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg.
2. Välj en spårfärg.
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Spara aktivt spår.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj tiden som det aktiva spåret började eller Midnatt, om det visas.
• Välj Hela registret.
3. Välj Spara.
Visa en lista med sparade spår
Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Ändra i spår.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn, ange det nya namnet och välj Klar.
• Välj Spårfärg och välj en färg.
Spara ett spår som en rutt
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Ändra i spår > Spara rutt.
Ta bort ett sparat spår
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Sparade spår.
2. Välj ett spår.
3. Välj Radera.
Ta bort alla sparade spår
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort användardata > Sparade spår.
Följa det aktiva spåret
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Följ aktivt spår.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj tiden som det aktiva spåret började eller Midnatt, om det visas.
• Välj Hela registret.
3. Granska kursen som visas med den färgade linjen.
4. Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Rensa det aktiva spåret
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas in.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
31
Navigering
Hantera spårminnet under inspelning
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Registreringsläge.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fyll om du vill spela in en spårlogg tills minnet tar slut.
• Välj Börja om om du kontinuerligt vill spela in en spårlogg och ersätta äldsta spårdata med nya data.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer
exakt, men fyller spårloggen snabbare. Upplösning rekommenderas då den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1. Från skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Intervall > Intervall.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Distans för att spela in spåret baserat på ett avstånd mellan punkter, välj Ändra och ange avståndet.
• Välj Tid för att spela in spåret baserat på ett tidsintervall, välj Ändra och ange tidsintervallet.
• Välj Upplösning om du vill spela in spårplottningen baserat på en missvisning från kursen. Välj Ändra om du
vill ange det största fel som tillåts från den sanna kursen innan en spårpunkt spelas in.
3. Välj Klar.
Kopiera spår
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 52).
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår
På skärmen Hem väljer du Information > Egna data > Ta bort användardata > Alla > OK.
Navigera med en Garmin-autopilot
När du börjar navigera (Gå till, Rutt till eller Instruktioner till), om du är ansluten via ett NMEA 2000-nätverk (National
Marine Electronics Association) till en kompatibel Garmin-autopilot (såsom GHP™ 10), ombeds du aktivera autopiloten.
32
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Vart?
Vart?
Använd alternativet Vart? på skärmen Hem för att söka efter och navigera till närliggande tjänster för bränsle,
reparation och annat, samt som waypoints och rutter som du har skapat.
Marina servicedestinationer
Plottern innehåller information om tusentals destinationer som tillhandahåller marina tjänster.
Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden.
Navigera till en marin servicedestination
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Offshore-service.
2. Välj den marina servicekategori som du vill navigera till.
Plottern visar en lista med de 50 närmaste platserna och avstånd och bäring till dem.
3. Välj en destination.
eller
om du vill visa mer information eller visa platsen på ett sjökort.
Tips! Välj
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 46).
6. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Gå till skärm
Instruktioner till skärmen
Avbryta navigeringen
På skärmen Hem väljer du Vart? > Avbryt navigering.
Söka efter och navigera till en destination
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
33
Vart?
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade spår och marina servicedestinationer per namn.
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Sök efter namn.
2. Ange minst en del av destinationens namn.
3. Välj Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina sökvillkor visas.
4. Välj position.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
6. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 46).
7. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
 VARNING
Funktionen Automatisk vägledning på BlueChart g2 Vision SD-kortet baseras på elektronisk sjökortsinformation. Dessa
data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella
iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Innan du kan bläddra i en lista med waypoints och navigera till dem måste du skapa och spara minst en waypoint
(sidan 26).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Gå till.
• Välj Rutt till.
• Välj Instruktioner till för att använda Automatisk vägledning.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger en grå linje i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av den Automatiska vägledningslinjen. Det beror på inställningarna
för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder (sidan 46).
6. Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon av dem måste du skapa och spara minst en rutt
(sidan 29).
1. På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Navigera till.
34
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Vart?
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ursprunglig om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
5. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka
till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon av dem måste du skapa och spara minst en rutt
(sidan 29).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Välj Kompensation om du vill navigera parallellt med rutten med en förskjutning från den med ett visst avstånd.
Indikera hur du ska navigera längs rutten.
• Välj Framåt – Babord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och
till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Framåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades
och till höger om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Babord om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till höger om den ursprungliga rutten.
Ange kompensationsavståndet.
Välj Klar.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas
med båten när du hamnar ur kurs.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka
till den magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera till ett inspelat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem måste du spela in och spara minst ett spår (sidan 31).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Spår.
Välj ett spår.
Välj Välj spår.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ursprunglig om du vill navigera längs spåret från startpunkten som användes när spåret skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs spåret från den destinationspunkt som användes när spåret skapades.
5. Granska kursen som visas med den färgade linjen.
6. Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
35
Almanacks-, båt- och miljödata
Almanacks-, båt- och miljödata
På informationsskärmen visas information om tidvatten, strömmar, astronomi och mätare.
Almanacksdata
Tidvattenstationsinformation
På skärmen Tidvatten visas information om en tidvattenstation ➊ för ett visst datum ➋ och klockslag ➌, inklusive
tidvattenhöjd ➍ och när nästa flod och ebb inträffar. Som standard visar plottern tidvatteninformation för den senast
visade tidvattenstationen och för aktuellt datum och klockslag.
På skärmen Hem väljer du Information > Tidvatten.
➊
➋
➍
➌
Tidvattenstationsinformation
Visa information om en närliggande tidvattenstation
1. På skärmen Hem väljer du Information > Tidvatteninformation > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
Visa tidvattenstationsinformation för ett annat datum
1. På skärmen Hem väljer du Information > Tidvatteninformation > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum, ange datumet och välj
Klar.
• Välj Nästa dag om du vill visa tidvatteninformation för dagen efter det datum som visas.
• Välj Föreg. dag om du vill visa tidvatteninformation för dagen innan det datum som visas.
36
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Almanacks-, båt- och miljödata
Ströminformation
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
På skärmen Strömmar visas information om en strömstation ➊ för ett visst datum och klockslag, inklusive aktuell fart
och nivå ➋. Som standard visar plottern ströminformation för den senast visade strömstationen och för aktuellt datum
och klockslag.
På skärmen Hem väljer du Information > Strömmar.
➊
➋
Strömstationsinformation
Visa information om en närliggande strömstation
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Strömmar > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
Konfigurera strömstationsinformation
Du kan indikera för vilket datum strömstationsinformation ska visas, och du kan visa informationen som ett sjökort eller
som en rapport.
Obs! Strömstationsinformation är tillgänglig med ett BlueChart g2 Vision-kort.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Strömmar > Närliggande stationer.
2. Välj en station.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum, ange ett datum och välj
Klar.
• Välj Visa rapport om du vill visa strömrapporten för den valda stationen. Rapporten inkluderar nivåer för
slackvatten, flod och ebb.
• Välj Nästa dag om du vill visa strömformation för dagen efter det datum som visas.
• Välj Föreg. dag om du vill visa ströminformation för dagen före det datum som visas.
eller
om du vill ändra tiden i 4- till 5-minuters intervall.
• Välj
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
37
Almanacks-, båt- och miljödata
Information om himlakroppar
På skärmen Astronomi visas information om solens och månens uppgång/nedgång, månfas och ungefärlig
himlavalvsposition för solen ➊ och månen ➋. Som standard visar plottern information om himlakroppar för aktuellt
datum och klockslag. Mitten av skärmen ➌ representerar himlen och de yttersta ringarna ➍ representerar horisonten.
På skärmen Hem väljer du Information > Astronomi.
➊
➍
➌
➋
Information om himlakroppar
Visa information om himlakroppar för ett annat datum
Du kan välja för vilket datum och klockslag du vill visa information om astronomi, och du kan visa månfasen för det
valda datumet och klockslaget.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Astronomi.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra datum > Manuell om du vill visa information för ett annat datum. Ange ett datum. Välj Klar.
• Välj Visa månfas om du vill visa månfasen det angivna datumet och tidpunkten.
eller
om du vill ändra tiden i 1-timmes intervall.
• Välj
Visa tidvatten-, ström- och astronomiinformation från navigationssjökortet
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Välj ett område i närheten av en informationsstation för tidvatten, ström eller himlakropp.
3. Välj Information.
4. Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
Båtdata
Motor- och bränslemätare
Visa motormätare
För att kunna avläsa mätarna måste du vara ansluten till ett NMEA 2000-nätverk som kan identifiera motordata. Mer
information finns i Installationsinstruktioner för GPSMAP 700-serien.
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor.
Växla mellan skärmarna för motor- och bränslemätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor.
2. Välj den vänstra och högra pilen när du vill växla från en mätare till nästa på mätarskärmen.
3. Upprepa steg 2 när du vill växla mellan alla motormätar- eller bränslemätarskärmar.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
För att fastställa det övre och nedre gränsvärdet för en mätare och önskat standarddriftsintervall, kan du konfigurera
upp till fyra värden för motormätaren och bränslemätaren. När ett värde överstiger intervallet för standarddrift, antar
mätartavlan eller stapeln röd färg.
38
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Almanacks-, båt- och miljödata
Inställning
Skala min.
Skala max.
Nominellt min.
Nominellt max.
Beskrivning
Det här värdet är lägre än nominellt min., och det betecknar mätarens nedre gräns. Inställningen är
inte tillgänglig för alla mätare.
Det här värdet är större än nominellt max., och det betecknar mätarens övre gräns. Inställningen är
inte tillgänglig för alla mätare.
Betecknar minvärde för standarddriftsintervallet.
Betecknar maxvärde för standarddriftsintervallet.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny > Mätarinställning >
Ange gränser för mätare.
2. Välj en mätare.
3. Välj Mätargränser > Egen > Ändra gränser.
4. Välj vilken mätargräns du vill ange (Skala min., Skala max., Nominellt min. eller Nominellt max.).
Obs! Vissa av dessa alternativ kanske inte är tillgängliga för alla mätare.
5. Välj mätargränsvärdet.
6. Upprepa stegen 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare mätargränsvärden.
Aktivera statuslarm för motormätare och bränslemätare
Om du har aktiverat statuslarm för mätare visas ett mätarstatusmeddelande när motorn skickar ett
varningslägesmeddelande över NMEA 2000-nätverket. Mätartavla eller stapeln antar röd färg, beroende på larmtyp.
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny > Mätarinställning >
Statuslarm > På.
Anpassa statuslarm för motor- och bränslemätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny > Mätarinställning >
Statuslarm > Egen.
2. Välj ett eller flera larm för motormätare eller bränslemätare som du vill aktivera eller inaktivera.
3. Välj Tillbaka.
Välja antal motorer som visas som mätare
Motormätarna kan visa information om upp till fyra motorer.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny > Mätarinställning >
Motorval > Antal motorer.
2. Välj antal motorer.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tillbaka.
• Välj Ändra motorer och utför stegen 2 till 5 för ”Välja vilka motorer som visas som mätare” (sidan 39) för att
välja för vilka motorer information ska visas i mätarna.
Välja vilka motorer som visas som mätare
Du måste manuellt välja det antal motorer som ska visas som motormätare (sidan 39) innan du kan välja för vilka
motorer information ska visas som mätare.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny > Mätarinställning >
Motorval > Ändra motorer.
2. Välj Första motorn.
3. Välj det numret för den motor för vilken du vill visa information i den första mätaren eller stapeln.
Om du till exempel väljer ”3”, visar den första motormätaren eller -stapeln information om den motor som har
identifierats som ”motor 3” i NMEA 2000-nätverket.
4. Upprepa steg 3 för den andra, tredje och fjärde motorstapeln efter behov.
5. Välj Tillbaka.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
39
Almanacks-, båt- och miljödata
Visa bränslemätare
Om du vill visa bränsleinformation måste plottern vara ansluten till en extern bränslegivare, t.ex Garmin GFS™ 10.
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor.
Konfigurera bränslemätare
Mängden bränsle ombord kan betecknas som total bränslenivå (numeriskt) eller som individuell tanknivå (grafiskt).
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny > Mätarinställning >
Bränslevisning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Använd total bränsle ombord om du vill visa ett numeriskt värde för den totala bränslenivån.
• Välj Anv bränsletanknivåer > Antal bränsletankar om du vill visa en grafisk beteckning av alla angivna
tankar.
Anpassa gränser för mätare
Se ”Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare” (sidan 38).
Aktivera och anpassa mätarlarm
Se ”Aktivera statuslarm för motor- och bränslemätare” (sidan 39) och ”Anpassa statuslarm för motor- och
bränslemätare” (sidan 39).
Synkronisera utslag på bränslemätarna med bränslenivåer
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Motor > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fyll alla tankar när tankarna är fulla. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet. Om det behövs justerar
du värdet.
• Välj Lägg till bränsle till båt när du tankat mindre än en full tank, ange mängden bränsle som du tankat och
välj Klar. En uppskattning av den tankade bränslemängden visas. Om det behövs justerar du värdet.
• Välj Ange tot. bräns. ombord för att ange den totala mängden bränsle i tankarna och välj Klar.
Trippmätare
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och bränsle för den aktuella trippen.
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Tripp.
40
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Almanacks-, båt- och miljödata
Återställa trippmätare
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Tripp > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nollställ tripp när du vill återställa alla värden för den nuvarande resan till 0,0.
• Välj Nollställ maximal fart när du vill återställa värdet för maximal fart till 0,0.
• Välj Nollställ logg när du vill återställa värdet för loggen till 0,0.
• Välj Nollställ alla när du vill återställa alla värden till 0,0.
Kompass
Visa kompassen
När du navigerar till en destination, visar kompassen information om distans ur kurs, distans till slutdestination, tid till
nästa waypoint och distans till nästa waypoint.
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Kompass.
Miljödata
Vindmätare
Visa vindmätare
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Vind.
Välja sann eller skenbar vind för vindmätare
Plottern måste vara ansluten till den kringutrustning som anges nedan för att kunna fånga in de data som visas i
vindstyrkediagrammet.
Vindhastighet
Skenbar vind
Fakt. vind
Beskrivning
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet på en båt i rörelse.
Visar vindstyrkedata baserat på det upplevda
luftflödet på en stillastående båt. För att erhålla
mest noggranna data ska alternativet VMG-källa
ställas in på Auto (sidan 42).
Sensorer som krävs
En vindsensor.
En vindsensor och vattenhastighetssensor eller en
vindsensor och en GPS-antenn.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Vind > Meny.
2. Välj Visa verklig vind eller Visa skenbar vind.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
41
Almanacks-, båt- och miljödata
Konfigurera VMG-källan
Du kan ange källan för Faktisk fart mot punkt (VMG) som används för att beräkna sann vindstyrka och bränsleekonomi.
Innan du kan konfigurera VMG-källan måste vindmätaren ställas in på Visa verklig vind (sidan 41). Vattenhastigheten
är den hastighet som avläses från en vatten-hastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från GPS-positionen.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Vind > Meny > VMG-källa.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj GPS-fart.
• Välj Fart g. vatten.
• Välj Auto om du vill låta plottern välja källa.
Konfigurera vindhastighetskällan
Du kan ange om de hastighetsdata för farkosten som visas på kompassen ska baseras på vattenhastighet eller GPShastighet. Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas
från GPS-positionen.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Vind > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hastighetsvisning > GPS-fart om du vill visa fartygets fart baserat på GPS-avläsningar.
• Välj Hastighetsvisning > Fgv om du vill visa fartygets fart baserat på avläsningen från en givare för fart genom
vatten.
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren
Du kan ange källa för den rubrik som visas på vindmätaren. Magnetisk kurs är de kursdata som tas emot från en
kurssensor och GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS (kurs över grund).
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Miljö > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Riktningskälla > GPS-kurs.
• Välj Riktningskälla > Magnetisk.
Välja intervall för vindmätaren för Close Hauled Wind
Du kan ange intervall för vindmätaren för Close Hauled Wind för både motvindsskalan och medvindsskalan.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Vind > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ändra motvindsskala. Ange max- och minvärden som ska visas när vindmätaren för Close Hauled Wind
för motvind visas.
• Välj Ändra medvindsskala. Ange max- och minvärden som ska visas när vindmätaren för Close Hauled Wind
för medvind visas.
42
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Almanacks-, båt- och miljödata
Miljömätare
Visa miljömätare
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Miljö.
Konfigurera justeringen för vindmätaren
Du kan ange justering för vindmätaren på sidan Miljö.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Miljö > Meny.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Justering > Nord upp om du vill ange vindmätarens överkant som nordlig riktning.
• Välj Justering > Kurs uppåt om du vill ange att vindmätaren ska rotera för att matcha kompassvisningens
riktning.
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren
Se (sidan 42).
Ställa in barometerns referenstid
Du kan ange den referenstid som ska användas för att beräkna barometertrenden. Trenden beräknas i barometerfältet.
På skärmen Hem väljer du Information > Mätare på instrumentbräd. > Miljö > Meny > Tryckreferenstid.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
43
Enhetskonfiguration
Enhetskonfiguration
Grundläggande frågor om enhetskonfiguration
Fråga
Hur justerar jag detaljrikedomen på en karta?
Hur ändrar jag tidszonsinställningen?
Hur ändrar jag språkinställningen?
Hur justerar jag bakgrundsbelysningens ljusstyrka?
Hur visar jag en kompasstejp överst på sjökortet?
Hur ändrar jag färg på det aktiva spåret?
Hur tar jag bort spårloggen på kartan?
Svar
Se ”Ändra kartans zoomdetaljer” (sidan 8).
Se ”Konfigurera tiden” (sidan 47).
Se ”Ställa in språk” (sidan 45).
Se ”Justera belysningen” (sidan 2).
Se ”Visa kompasstejpen på ett sjökort” (sidan 49).
Se ”Ställa in färg för det aktiva spåret” (sidan 31).
Se ”Rensa det aktiva spåret” (sidan 31).
Hur överför jag waypoints till ett minneskort?
Hur raderar jag alla waypoints, rutten och spåren?
Se ”Hantering av plotterdata” (sidan 52).
Se ”Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår”
(sidan 32).
Se ”Visa systeminformation” (sidan 3).
Hur kontrollerar jag plotterns programvaruversion och
kartversion?
Simulatorläge
 VARNING
Försök inte navigera med simulatorläget då GPS-mottagaren är avstängd. De satellitsignalstyrkestaplar som visas är
simuleringar och betecknar inte styrkan hos riktiga satellitsignaler.
I simulatorläget stängs GPS-mottagaren av för användning inomhus eller träning med hjälp av plottern. Plottern spårar
inte satelliter i simulatorläget.
Aktivera simulatorläget
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Simulator > På.
Konfigurera simulatorläget
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Simulator > Inställning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fart, ange båtens fart i simulatorläge och välj Klar.
• Välj Justera kursen. Välj Autospår så att plottern kan ange kursen automatiskt, eller välj Egen kurs om du vill
ange kursen manuellt.
• Välj Ange position, välj båtens simulerade position och sedan Välj.
• Välj Ställ in tid, ange den simulerade tiden och välj Klar.
• Välj Ange datum, ange det simulerade datumet och välj Klar.
Slå på och stänga av plottern automatiskt
Du kan ställa in så att plottern startas när ström är ansluten. I annat fall måste plottern startas med
.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Autostart > På.
Obs! Om Autostart ställts in som På och plottern stängs av med , och strömmen slås av och till inom kortare tid
än två minuter, kan du behöva trycka på för att starta om plottern.
44
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Visa konfiguration
Ställa in ljud
Du kan ange när plottern ska avge ett ljud.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > System > Summer/bild > Summer.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Endast larm om du vill att plottern endast ska avge ljud när larm utlöses (standard).
• Välj På (pek och larm) om du vill att plottern ska avge ljud vid tryck på skärmen och när larm utlöses.
Ställa in språk
Du kan välja vilket språk som ska visas på plottern.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Språk.
2. Välj ett språk.
Navigationsinställningar
Ruttinställningar
Välja en ruttetikettstyp
Du kan välja vilken typ av etiketter som ska visas med girar på kartan.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Navigering > Ruttetiketter.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visa namn om du vill identifiera girar med hjälp av waypoint-namn.
• Välj Visa nummer om du vill identifiera girar med hjälp av nummer, såsom Gir 1 och Gir 2.
Konfigurera gir för övergång
Du kan ange hur långt före en gir i en rutt som du övergår till nästa sträcka. Om du höjer det här värdet kan det förbättra
autopilotens noggrannhet vid navigering längs en rutt eller en automatisk vägledning med många girar eller vid
högre hastigheter. Om du sänker det här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller lägre
hastigheter.
1. På skärmbilden Hem väljer du Konfigurera > Navigering > Gir för överg., aktivering.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tid > Gir för överg, tid och ange tiden.
• Välj Avstånd > Dist. från gir för övergång och ange avståndet.
3. Välj Klar.
Konfigurera hastighetsdatakällor
Du kan ange källan för hastighetsdata som används för att beräkna sann vindstyrka och bränsleekonomi.
Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en vatten-hastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från GPSpositionen.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Fartkällor.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Vind och ange om beräknade vindstyrkedata kommer från en givare för fart genom vatten, om de är
baserade på GPS-fart eller om plottern väljer källa för fartdata automatiskt.
• Välj Bränsleekonomi och ange om de fartdata som ska användas för att beräkna bränsleekonomin kommer från
en givare för fart genom vatten eller om de är baserade på GPS-fart.
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid beräkning av automatisk vägledningsrutt.
Obs! Automatisk vägledning är tillgänglig med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-datakort.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
45
Enhetskonfiguration
Säkert vattendjup och säker höjd för hinder
 VARNING
Inställningarna för Säkert djup och Säker höjd påverkar hur plottern beräknar en automatisk vägledningsrutt. Om ett
område har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte någon automatisk vägledningsrutt i det
området. Om ett område i början eller slutet av en automatisk vägledningsrutt är grundare än det säkra vattendjupet eller
lägre än den säkra höjden för hinder, beräknas inte någon automatisk vägledningsrutt i det området. På sjökortet visas
kursen genom sådana områden som en grå linje. När båten inträder i ett sådant område visas ett varningsmeddelande.
Ställa in säkert vattendjup och säker höjd för hinder
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Navigation > Autom. körinstruktion.
2. Välj Säkert djup om du vill ange lägsta djup (avser sjökortets djupdata) som plottern ska använda vid beräkning av
en automatisk vägledningsrutt.
3. Ange lägsta säkra djup.
4. Välj Klar.
5. Välj Säker höjd om du vill ange den minimihöjd (se sjökortets höjddata) för broar som din båt säkert kan åka under.
6. Ange lägsta säkra höjd.
7. Välj Klar.
Inställning av automatisk vägledning för avstånd till kustlinje
Inställning för avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att den automatiska vägledningsrutten ska placeras. Den
automatiska vägledningsrutten kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar.
Ange avstånd till kustlinje
De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje (Närmast, Nära, Normal, Långt eller Längst bort) är
relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att den automatiska vägledningsrutten är placerad på lämpligt avstånd från
land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1. Förtöj båten eller kasta ankar.
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Navigation > Autom. körinstruktion > Avstånd till kustlinje >
Normal.
3. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
4. Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
5. Välj Navigera till > Guide till.
6. Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
7. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten, väljer du Meny > Avbryt navigering.
Gå vidare till steg 11.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du på skärmen Hem Konfigurering >
Navigering > Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Långt.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du på skärmen Hem Konfigurering >
Navigering > Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Nära.
8. Om du valt Nära eller Långt i steg 7 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om
rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in
Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den
automatiska vägledningsrutten, såvida inte den destination som valdes i steg 3 kräver navigering genom en smal
farvattenspassage.
46
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
9. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten, väljer du Meny > Avbryt navigering.
Gå vidare till steg 11.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du på skärmen Hem Konfigurering >
Navigering > Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du på skärmen Hem Konfigurering >
Navigering > Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Närmast.
10. Om du valt Längst bort eller Närmast i steg 9 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten.
Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in
Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den
automatiska vägledningsrutten, såvida inte den destination som valdes i steg 4 kräver navigering genom en smal
farvattenspassage.
11. Upprepa steg 1-10 minst en gång, med olika destinationer varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd
till kustlinje fungerar.
Ange kursreferens
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Enheter > Kurs.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Automatisk missvisning (automatisk magnetisk variation) när du vill ange den magnetiska missvisningen
för positionen automatiskt.
• Välj Geografisk för att ange geografisk norr som kursreferens.
• Välj Nät för att ange nätnorr som kursreferens (000º).
• Välj Egen missvisning för att ange värdet på den magnetiska variationen manuellt, ange den magnetiska
variationen och välj Klar.
Koordinatsystem
Ange positionsformat och koordinatsystem för kartreferens
Du kan ange med vilket positionsformat en viss positionsangivelse ska visas, och enligt vilket koordinatsystem kartan
ska struktureras. Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med
ett annat positionsformat.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Enheter.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Positionsformat när du vill ange med vilket positionsformat en viss positionsangivelse ska visas, och välj
ett positionsformat.
• Välj Kartdatum när du vill ange enligt vilket koordinatsystem kartan ska struktureras, och välj ett
koordinatsystem.
Konfigurera tiden
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Enheter > Tid.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tidsformat för att ange en standard för tidsangivelser, och välj 12 timmar, 24 timmar eller UTC
(universal time coordinate).
• Välj Tidszon > Autom. tidszon för att tillåta plottern att ange tidszon automatiskt.
• Välj Tidszon > Egen tidszon för att ange tidszonen manuellt, ange tidszonens timjustering och välj Klar.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
47
Enhetskonfiguration
Måttenhet
Du kan ange vilken måttenhet som ska visas på plottern, med hjälp av ett standardiserat måttsystem, eller så kan du
skapa ett eget måttsystem.
Välja ett standardiserat måttsystem
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Enheter > Systemenheter.
2. Välj Brittiska (mph, ft, ºF), Metriska (km/h, m, ºC) eller Nautiska (knop, fot, ºF).
Skapa ett eget måttsystem
Du måste ta emot NMEA-ekolodsdjupdata eller använda en plotter i S-serien (t.ex. GPSMAP 720s) med ett inbyggt
ekolod för att visa djup- och temperaturinformation.
Du kan välja individuella måttenheter för att skapa ett eget måttsystem för visning på plottern.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Enheter > Systemenheter > Anpassad.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Djup och välj Fot, Famnar eller Meter.
• Välj Temperatur och välj Fahrenheit (ºF) eller Celsius (ºC).
• Välj Avstånd och välj Mile, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Välj Fart > Båtens hastighet och välj Mile per timma, Kilometer per timma eller Knop.
• Välj Fart > Vindhastighet och välj Mile per timma, Meter per sekund eller Knop.
• Välj Höjd över havet och välj Fot eller Meter.
• Välj Volym och välj Liter, Gallon, USA eller Gallon, UK.
• välj Tryck > Mätartryck och välj kPa eller psi.
• Välj Tryck > Lufttryck och välj Millibar eller Tum kvicksilver.
Om nummervisning på sjökort
Nummervisning med datafält ➊ kan visas på specifika sjökort, 3D-sjökort, radarvyer (sidan 66) och
kombinationsskärmar (sidan 22). Datavisningen för varje sjökort eller 3D-vy kan konfigureras separat.
➊
➊
Navigationssjökort med dataöverlagring
Flera överlagringar med data är tillgängliga. Du kan välja vilka datafält som ska visas i varje dataöverlagring.
När överlagrade nummer visas på sjökortet, visas den infällda navigeringsrutan vid navigering. Kompasstejpen kan
visas eller döljas för varje överlagring.
48
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Välja en dataöverlagring
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Välj Meny.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Konfig. nav.-sjökort > Nummervisning.
• Välj Inställning för fiskekarta > Nummervisning.
• Välj Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
5. Välj
1.
2.
3.
4.
Konfigurera datafält på ett sjökort
Du kan välja vilken typ av data som ska visas i ett datafält.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Välj Meny.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Konfig. nav.-sjökort > Nummervisning.
• Välj Inställning för fiskekarta > Nummervisning.
• Välj Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
Välj
Tryck på ett datafält.
Välj en datakategori.
Välj vilka data som ska visas.
Konfigurera den infällda navigeringsrutan på ett sjökort
Den infällda navigationsrutan visas endast när båten navigerar till en destination.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Konfig. nav.-sjökort > Nummervisning.
• Välj Inställning för fiskekarta > Nummervisning.
• Välj Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
5. Välj
6. Välj Navigationsminikort > Konf. Konfiguration av navigationsminikort
7. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträckedetaljer > På för att visa VMG (waypoint Velocity Made Good) när du navigerar längs en rutt
med fler än en sträcka.
• Välj Nästa sväng > Distans för att visa data om nästa gir baserat på avstånd.
• Välj Nästa sväng > Tid när du vill visa data om nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst när du vill indikera hur destinationsdata
ska visas.
Visa kompasstejpen på ett sjökort
Kompasstejpen visas på en rad längs den övre kanten på ett sjökort eller en 3D-vy. Den visar nuvarande kurs, dessutom
visas en indikator som visar bäringen till önskad kurs när du navigerar.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
3. Välj Meny.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
49
Enhetskonfiguration
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Konfig. nav.-sjökort > Nummervisning.
• Välj Inställning för fiskekarta > Nummervisning.
• Välj Nummervisning.
5. Välj Visa kompasstejp.
Använda fartfiltret
Hastighetsfiltret visar båtens snitthastighet över en kort tidsperiod för jämnare hastighetsvärden.
1. Välj Konfigurering > System > GPS på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Fartfilter > På om du vill att fartfiltret ska vara aktiverat kontinuerligt, ange fartfiltrets tidsvaraktighet och
välj Klar.
• Välj Fartfilter > Auto om du vill låta enheten tillhandahålla optimala prestanda efter vad situationen kräver,
såsom vid färd med konstant fart eller med ofta växlande fart.
Andra farkoster
Du kan visa och konfigurera information om andra farkoster för navigationssjökortet, fiskekortet samt Perspective 3D
och Mariner’s Eye 3D.
Obs! Om du vill konfigurera AIS-information (Automatic Identification System) för andra båtar måste din båt vara
ansluten till en extern AIS-enhet.
Visa en lista med AIS-objekt
Se ”Visa en lista med AIS-objekt” (sidan 15).
Konfigurera utseendet på andra farkoster
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > Skärminställningar.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj AIS-lista om du vill visa en lista med AIS-objekt (sidan 12).
• Välj DSC-lista om du vill visa en logg över de senaste DSC-anropen och andra DSC-kontakter du har angett
(sidan 79).
• Välj Inställning för AIS-visning om du vill konfigurera hur AIS-fartyg visas på ett sjökort (sidan 14).
• Välj DSC-spår om du vill visa spår från DSC-fartyg och välj längden på det spår som visas med ett spår
(sidan 82).
• Välj AIS-larm om du vill konfigurera kollisionslarm för säker zon för AIS-fartyg (sidan 14).
Information om din båt
Kalibrera en vattenhastighetsenhet
Om du har en hastighetsavkännande givare, kan du kalibrera den hastighetsavkännande enheten.
1. Välj Konfigurering > Min båt > Kalibrera fart genom vatten på skärmen Hem.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte registrerar en hastighet visas ett meddelande om
"för låg fart". Välj OK och öka båtens hastighet. Om meddelandet visas igen stannar du båten och kontrollerar
att fartgivaren inte har fastnat. Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt. Kontakta Garmins
produktsupport om problemet kvarstår.
50
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Ställa in båtens bränslekapacitet
1. Välj Konfigurering > Min båt > Bränslekapacitet på skärmen Hem.
2. Ange den kombinerade bränslekapaciteten för alla motorer på båten.
3. Välj Klar.
Larm
Som standard är alla larm avstängda med undantag för destinations- och väderlarmen. Plottern måste vara påslagen för
att larmen ska fungera.
Obs! Se GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (endast Nordamerika) om
du behöver information om väderlarm.
Navigationslarm
Ange ett ankomstlarm
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du befinner dig inom ett visst avstånd eller tid från en gir eller destinationswaypoint.
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Larm > Navigation > Ankomst.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Typ och ange huruvida du vill att ankomstlarm ska ljuda endast när du närmar dig destinationer eller
närmar dig destinationer och girar.
• Välj Aktivering och ange huruvida ankomstlarmet ska utlösas för tid till ankomst eller avstånd till ankomst.
• Välj Ändra tid (om Aktivering är inställd på Tid) eller Ändra distansen (om Aktivering är inställd på Avstånd)
för att ange hur lång tid före ankomst (i minuter) eller hur långt före ankomst (i distansenheter) larmet ska ljuda.
Ange tiden eller avståndet och välj Klar.
Ställa in ankringslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Navigation > Ankringslarm > På.
2. Ange det driftavstånd som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Ställa in ur kurslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du är ur kurs med en viss distans.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Navigation > Ur kurs > På.
2. Ange den "ur kurs"-distans som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Systemlarm
Ställa in klocklarmet
Du kan ställa in ett larm med systemklockan (GPS).
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > Klocka > På.
2. Ange den tid som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Ange larm för enhetsspänning
Ställ in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > Enhetsspänning > På.
2. Ange den spänning som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
51
Enhetskonfiguration
Ställa in noggrannhetslarmet för GPS
Du kan ställa in ett larm att ljuda när GPS-positionens noggrannhet hamnar utanför det användardefinierade värdet.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > System > GPS-noggrannhet > På.
2. Ange den positionsnoggrannhet för GPS som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Ställa in larmet för totalt bränsle ombord
Plottern måste vara ansluten till en extern bränslegivare för att kunna hämta in bränsledata.
Du kan ställa in ett larm att ljuda när den totala mängden återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Bränsle > Totalt bränsle ombord > Till.
2. Ange den bränslemängd som ska utlösa larmet.
3. Välj Klar.
Kollisionslarm
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 14).
Ställa in ekolodslarm
Se ”Ekolodslarm” (sidan 77).
Ställa in väderlekslarm
Se GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (endast Nordamerika).
Hantering av plotterdata
Kopiera waypoints, rutter och spår till en plotter
Innan du kopierar data från MapSource® eller HomePort till en plotter, måste du utföra följande åtgärder:
Den första gången du använder ett minneskort för att kopiera data från HomePort eller MapSource® till en plotter,
måste du förbereda minneskortet genom att sätta in det i plottern och låta plottern placera en fil på det. Den här filen
innehåller information till HomePort eller MapSource för formatering av data.
• Kontrollera MapSource-versionen på datorn genom att klicka på Hjälp > Om MapSource. Om versionen
är äldre än 6.12.2 uppdaterar du till den mest aktuella versionen genom att klicka på Hjälp > Sök efter
programuppdateringar.
1. Så här slutför du en åtgärd:
• Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet (med hjälp av en SD-kortläsare som är ansluten till
datorn) i enlighet med den procedur som beskrivs i hjälpen för HomePort.
• Kopiera data från MapSource till det förberedda minneskortet (med hjälp av en SD-kortläsare som är ansluten
till datorn) i enlighet med den procedur som beskrivs i hjälpen för MapSource.
2. Kopiera data från datakortet till plottern. Se ”Kopiera data från ett datakort” (sidan 52).
•
Kopiera data från ett datakort
1. Sätt in ett datakort i plotterns SD-kortplats.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort på skärmen Hem.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Slå ihop från minneskort om du vill överföra data från datakortet till plottern och slå ihop dem med
befintliga egna data.
• Välj Byt ut från minneskort om du vill överföra data från datakortet till plottern och skriva över befintliga data
på plottern.
4. Välj filnamnet i listan om flera filer räknas upp.
52
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Enhetskonfiguration
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Spara till minneskort på skärmen Hem.
3. Så här väljer du en åtgärd för att indikera den nya filens namn:
• Välj ett filnamn i listan.
• Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil, ange filnamnet och välj Klar.
4. Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för användning med HomePort.
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort på skärmen Hem.
3. Välj Kopiera inbyggd karta om du vill kopiera de kartor som är inlästa på plottern till minneskortet.
Kopiera waypoints, rutter och spår till och från alla plottrar i ett NMEA 2000-nätverk
Du kan överföra information för waypoints, rutter och spår från en plotter som är ansluten till ett NMEA 2000-nätverk
till varje annan plotter som är ansluten till nätverket. Överföringen kan ta lång tid, beroende på antalet waypoints som
överförs.
1. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > NMEA 2000 på skärmen Hem.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Kopiera användardata om du vill överföra data till andra plottrar som är anslutna till nätverket. Befintliga
data skrivs över på plottrarna.
• Välj Kopiera användardata om du vill överföra data mellan alla plottrar som är anslutna till nätverket. Unika
data slås ihop med befintliga data på varje plotter.
Säkerhetskopiera data till en dator
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Spara till minneskort på skärmen Hem.
3. Utför en av följande åtgärder när du vill indikera namnet på den fil som ska säkerhetskopieras:
• Välj ett filnamn i listan.
• Välj Lägg till ny fil om du vill skapa en ny fil, ange filnamnet och välj Klar.
4. Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .ADM.
5. Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en SD-kortläsare som är ansluten till en dator.
6. Från Utforskaren i Windows® öppnar du mappen Garmin\UserData på minneskortet.
7. Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter
1. Sätt in minneskortet i en SD-kortläsare som är ansluten till datorn.
2. Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet, till en mapp med namnet Garmin\UserData.
3. Sätt in minneskortet i plotterns SD-kortplats.
4. Välj Information > Egna data > Dataöverföring > Kort > Byt ut från minneskort på skärmen Hem.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
53
Radar
Radar
 VARNING
Marinradarn sänder mikrovågsenergi som kan vara skadlig för människor och djur. Kontrollera att området runt radarn
är fritt innan du påbörjar radarsändningen. Radarn sänder en stråle cirka 12° över och under en horisontell linje från
radarns mittpunkt. Undvik att se rätt in i radarn eftersom ögonen är den känsligaste delen av kroppen.
När du ansluter plottern till en Garmin-marinradar (tillval) som till exempel GMR™ 404/406 eller GMR 18/24, kan du få
mer information om omgivningen.
GRM sänder en smal stråle med mikrovågsenergi i ett 360°-mönster. När strålen träffar ett mål reflekteras en del av
energin tillbaka till radarn.
Sända radarsignaler
1. Stäng av plottern och anslut radarn så som beskrivs i installationsanvisningarna för radarn.
2. Slå på plottern.
Radarn värms upp och en nedräkningsmekanism anger när radarn är klar.
Obs! Som säkerhetsåtgärd sätts radarn i viloläge när den är uppvärmd. På så sätt kan du kontrollera att området runt
radarn är fritt innan du påbörjar radarsändningen.
3. På skärmen Hem väljer du Radar.
4. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Ett nedräkningsmeddelande visas medan radarn startar och meddelandet ”Redo att sända” visas.
5. Välj Sänd.
Meddelandet ”Uppvärmn.” visas ett ögonblick och en bild börjar ritas.
Avbryta sändningen av radarsignaler
På skärmen Radar väljer du Till viloläge.
Sända radarsignaler från valfri skärm
1. Tryck snabbt in så att visningsskärmen öppnas.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Sänd radar.
• Välj Radar t. standby.
Justera zoomskalan på radarskärmen
Zoomskalan, även kallad radarräckvidden, visar avståndet från din position (mittpunkten) till den yttersta ringen. Varje
ring motsvarar en heltalsmultipel av zoomskalan. Om zoomskalan exempelvis har angetts till 3 mile motsvarar varje
ring 1 mile från mittpunkten utåt.
Tryck på
54
och
för att zooma ut och zooma in.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Radarvisningslägen
Radarskärmen har fyra standarddriftslägen. Varje läge kan bara användas med en kompatibel radar.
•
•
•
•
Navigationsläge — visar en helskärmsbild över den samlade radarinformationen.
Hamnläge — det här läget är avsett att användas i inlandsvatten och fungerar bäst med radarsignaler med kort
räckvidd (2 nm eller mindre).
Offshoreläge — det här läget är avsett att användas i öppet vatten och fungerar bäst med radarsignaler med lång
räckvidd.
Vaktpostläge — gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändningsoch vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en säkerhetszon i vaktpostläge, som identifierar en
säker zon runt din båt.
Radarläge
Kompatibel radar
GMR 20, 21, 40, 41
Navigation
Hamn
Offshore
Vaktpost
x
x
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
x
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
Navigationsläge
Navigationsläge är standardradarläget för radarn GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 och 406.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till navigationsläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa navigationsläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Navigation.
En helskärmsbild över den samlade radarinformationen visas. Din position är mitt på skärmen och avståndsringarna
➊ anger distansmått. Avståndet mellan ringarna ➋ och radarräckvidden ➌ visas längst ned på skärmen.
➊
➌
➋
Navigationsläge
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
55
Radar
Hamnläge
Hamnläge är standardradarläget för användning i inlandsvatten med radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD. Hamnläget fungerar bäst med radarsignaler med kort räckvidd (2 nm eller mindre).
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till hamnläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa hamnläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Hamn.
Hamnläge
Offshoreläge
Offshoreläge är standardradarläget för användning i öppet vatten med radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD.
Obs! Om du växlar från vaktpostläge till offshoreläge växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
Visa offshoreläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Offshore.
Offshoreläge
56
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Vaktpostläge
Vaktpostläge gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändnings- och
vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en säkerhetszon i det här läget som identifierar en säker
zon runt båten och som avger ett larm när ett radarobjekt kommer in i zonen. Vaktpostläge fungerar för alla GMRradarmodeller från Garmin.
Visa vaktpostläge
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost.
Aktivera tidsbegränsad sändning
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst. > Sändtid > På.
Ställa in vilo- och sändtider
Du måste aktivera tidsbegränsad sändning innan du kan ställa in vilo- och sändtider (sidan 57).
Om du vill spara ström kan du ange radarns vilolägestid och sändningstid för att utföra periodiska radarsignalsändningar
på inställda intervall.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst.
Välj Vilotid.
Ange tidsintervallet mellan radarsignalsändningar.
Välj Klar.
Välj Sändtid.
Ange varaktigheten för varje radarsignalsändning.
Välj Klar.
Aktivera en säkerhetszon
På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst. > Aktivera säkerhetszon.
Definiera en partiell säkerhetszon
Du måste aktivera en säkerhetszon innan du kan definiera zonens gränser (sidan 57).
Du kan definiera gränserna för en säkerhetszon som inte omger hela båten.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst. > Justera säkerhetszon > Flytta
säkerhetszon > Hörn 1.
2. Tryck på och dra positionen för den yttre säkerhetszonens hörn ( ).
3. Välj Hörn 2.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
57
Radar
4. Tryck på positionen för den inre säkerhetszonens hörn.
5. Välj Klar.
Definiera en rund säkerhetszon
Du måste aktivera en säkerhetszon innan du kan definiera zonens gränser (sidan 57).
Du kan definiera en rund säkerhetszon som omger hela båten.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Vaktpost > Meny > Vaktpostinst. > Justera säkerhetszon > Flytta
säkerhetszon > Cirkel.
2. Tryck på och dra positionen för den yttre säkerhetszonens cirkel, ( ).
3. Välj Hörn 2.
4. Tryck på och dra positionen för den inre säkerhetszonens hörn.
5. Välj Cirkel.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Se ”Ställa in kollisionslarm för säker zon” (sidan 14).
Visa en lista med AIS-hot
Du kan visa och anpassa utseendet för en lista över AIS-hot från valfri radarvy eller överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore, Vaktpost eller Överlagrad radarbild.
3. Välj Meny > Andra farkoster > AIS-lista.
58
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Visa AIS-farkoster på radarskärmen
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på radarskärmen. Om en inställning (förutom AIS-visningsområdet) har
konfigurerats för ett radarläge, tillämpas den inställningen på alla andra radarlägen. De inställningar för detaljer och
projekterad kurs som konfigurerats för ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen och på överlagrad radarbild.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Andra farkoster > Inställning för AIS-visning.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj AIS-visn.-område när du vill ange inom vilket avstånd från din position som AIS-fartyg ska visas och välj
ett avstånd.
• Välj Info > Visa för att visa detaljer om andra AIS-aktiverade fartyg.
• Välj Projekterad kurs, ange den projekterade kurstiden för AIS-aktiverade fartyg och välj Klar.
• Välj Spår för att visa spår från AIS-fartyg och välj längden på det spår som visas med ett spår.
VRM och EBL
Med VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing Line) mäter du avstånd och bäring från din båt till ett
målobjekt. På radarskärmen visas VRM som en cirkel med båtens aktuella position som mittpunkt, och EBL visas som
en linje som börjar vid båtens aktuella position och som skär VRM. Skärningspunkten är målet för VRM och EBL.
Visa VRM och EBL
Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny > Visa VRM/EBL.
Justera VRM och EBL
Du måste visa VRM och EBL innan du kan justera dem (sidan 59).
Du kan justera diametern för VRM och vinkeln för EBL, vilket flyttar skärningspunkten för VRM och EBL. Den VRM
och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1.
2.
3.
4.
5.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj Meny > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL.
Tryck på en ny position för skärningspunkten för VRM och EBL.
Välj Klar.
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt
Du måste visa VRM och EBL innan du kan justera dem (sidan 59).
Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Välj Meny > Justera VRM/EBL > Flytta VRM/EBL.
Tryck på målets position.
Avstånd och bäring till målplatsen visas uppe till vänster på skärmen.
5. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
59
Radar
Dölja VRM och EBL
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
3. Välj Meny > Justera VRM/EBL > Dölj VRM/EBL.
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt när VRM och EBL är dolda
Om du har dolt VRM och EBL (sidan 60), kan du snabbt visa avstånd och bäring till en position genom att trycka på
skärmen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Tryck på en plats.
Välj Ange VRM/EBL.
Mäta distansen till en punkt på radarskärmen
Du kan trycka på en punkt på radarskärmen för att visa distans och bäring för den positionen från din nuvarande position
längst upp till vänster på skärmen.
1.
2.
3.
4.
5.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn eller Offshore.
Tryck på en plats på skärmen.
Välj Mät distans.
Om det behövs väljer du Ange referens för att mäta från den valda positionen i stället för från din nuvarande
position.
Waypoints och rutter på radarskärmen
Markera en waypoint på radarskärmen
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj ett radarläge.
3. Tryck på en plats.
4. Välj Skapa waypoint.
Visa waypoints på radarskärmen
Du kan visa eller dölja waypoints som ligger inom det område som visas på radarskärmen. Den här inställningen gäller
inte för överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Waypoints.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Visa för att visa alla waypoints.
• Välj Endast navigering om du bara vill visa waypoints som är associerade med den aktiva rutten.
Dölja waypoints på radarskärmen
Du kan dölja waypoints som ligger inom det område som visas på radarskärmen.
På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Waypoints > Välj Dölj.
Navigera längs en sparad rutt på radarskärmen
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du registrera och spara minst en rutt
(sidan 28). Navigationslinjer måste visas för att du ska kunna visa en rutt på radarskärmen (sidan 68).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ursprunglig om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades.
• Välj Omvänd om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten skapades.
5. På skärmen Hem väljer du Radar.
1.
2.
3.
4.
60
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
6. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Rutten visas som en magentafärgad linje där startpunkt, destination och girar anges.
7. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
8. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
Navigera parallellt med en sparad rutt på radarskärmen
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till en av dem måste du registrera och spara minst en rutt
(sidan 28). Navigationslinjer måste visas för att du ska kunna visa en rutt på radarskärmen (sidan 68).
På skärmen Hem väljer du Vart? > Rutter.
Välj en rutt.
Välj Navigera till > Kompensation.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Framåt – Babord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades och
till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Framåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från startpunkten som användes när rutten skapades
och till höger om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Babord om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till vänster om den ursprungliga rutten.
• Välj Bakåt – Styrbord om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten som användes när rutten
skapades och till höger om den ursprungliga rutten.
5. Ange kompensationsavståndet.
6. Välj Klar.
7. På skärmen Hem väljer du Radar.
8. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Rutten visas som en magentafärgad linje där startpunkt, destination och girar anges.
9. Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
10. Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
1.
2.
3.
4.
Om överlagrad radarbild
Med överlagrad radarbild läggs radarinformation ovanpå navigationssjökortet eller fiskekortet. Data som visas på
överlagrad radarbild baseras på det senast använda radarläget (Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost) och alla
inställningskonfigurationer som tillämpats på överlagrad radarbild tillämpas också på det senast använda radarläget. Om
du exempelvis använder hamnläge och du sedan växlar till överlagrad radarbild kommer den överlagrade radarbilden
att visa radardata för hamnläge. Om du ändrar känslighetsinställning med menyn för överlagrad radarbild ändras
känslighetsinställningen för hamnläge automatiskt.
Överlagrad radarbild på navigationssjökortet
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
61
Radar
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering
När du använder överlagrad radarbild justerar plottern radardata med sjökortsdata baserat på båtens kurs, vilken som
standard baseras på data från en magnetisk kurssensor ansluten med ett NMEA 0183- eller NMEA 2000-nätverk. Om
det inte finns någon kurssensor tillgänglig baseras båtens kurs på GPS-spårningsdata.
GPS-spårningsdata anger den riktning som båten rör sig i, inte den riktning dit båten pekar. Om båten driver bakåt eller
åt sidan på grund av strömmar eller vind kan det hända att den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med
sjökortsdata. Du bör undvika den här situationen genom att använda båtkursdata från en elektronisk kompass.
Om båtens kurs baseras på data från en magnetisk kurssensor eller en autopilot kan kursdata försämras på grund av
felaktig inställning, mekaniskt fel, magnetisk störning eller andra faktorer. Om kursdatan försämras kan det hända att
den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med sjökortsdata.
Visa överlagrad radarbild
Den överlagrade radarbilden visar data baserat på det senast använda radarläget.
På skärmen Hem väljer du Radar > Överlagrad radarbild.
Radarbilden visas i orange ovanpå navigationssjökortet.
Zooma in och ut på den överlagrade radarbilden
Om du zoomar samtidigt som du panorerar på kartan påverkas bara zoomskalan på kartan. Radarräckvidden påverkas
inte. Om du zoomar medan kartan är låst på båten (utan panorering) påverkas både zoomskalan på kartan och
radarräckvidden.
Tryck på knapparna
och
för att zooma ut och zooma in.
Optimera radarvisningen
Du kan optimera radarvisningen för varje radarläge.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj en radarräckvidd (sidan 62).
4. Återställ standardvärdet för känslighetsinställningen (sidan 63).
5. Återställ standardvärdet för sjöekoinställningen (sidan 64).
6. Återställ standardvärdet för regnekoinställningen (sidan 65).
7. Återställ standardvärdet för FTC-inställningen (sidan 65).
8. Återställ standardvärdet för störningsinställningen (sidan 66).
9. Justera känslighetsinställningen manuellt (sidan 64).
10. Justera sjöekoinställningen manuellt (sidan 65).
11. Justera regneko- och FTC-inställningarna manuellt (sidan 65).
Om räckvidden på radarsignaler
Räckvidden på radarsignalen anger längden på den pulserande signal som sänds och tas emot av radarn. När räckvidden
ökar sänder radarn längre pulser för att nå avlägsna objekt. Mer närbelägna objekt, speciellt regn och vågor, reflekterar
också de långa pulserna vilket kan lägga till brus på radarskärmen. Visning av information om mål på större avstånd kan
minska det tillgängliga utrymmet på radarskärmen för visning av information om mål på kortare avstånd.
62
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Tips för att välja radarräckvidd
•
•
•
Bestäm vilken information du behöver se på radarskärmen. Behöver du exempelvis information om närbelägna
väderförhållanden eller objekt och trafik, eller är du mer intresserad av väderförhållanden längre bort?
Kontrollera de miljöförhållanden som radarn används i. Speciellt vid hårt väder kan radarsignaler med längre
räckvidd öka radarklotter på radarskärmen och göra det svårt att visa information om mer närliggande objekt.
Vid regn kan radarsignaler med kortare räckvidd göra det möjligt att på ett effektivare sätt visa information om
närliggande objekt, om regneko- och FTC-inställningarna konfigurerats optimalt.
Välj den kortaste effektiva räckvidden med utgångspunkt från din anledning till att använda radarn och nuvarande
miljöförhållanden.
Välja radarräckvidd
Se ”Justera zoomskalan på radarskärmen” (sidan 54).
Om känslighet och radarklotter
Känsligheten styr radarmottagarens känslighet. Standardinställningen för känsligheten, Auto, ställer automatiskt in
känsligheten en gång, baserat på genomsnittliga förhållanden, radarsignalens räckvidd och valt radarläge. Plottern
justerar inte om känsligheten automatiskt vid ändrade förhållanden. Om du vill optimera radarns utseende för specifika
förhållanden justerar du känsligheten manuellt (sidan 64).
Radarklotter är störningar orsakade av oönskade reflektioner av radarsignaler från oväsentliga objekt. Vanliga källor till
radarklotter är nederbörd, havsvågor och närliggande radarkällor.
Inställningar, konfigurationer och radartyp
När du använder en GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406 kommer alla inställningar för känslighet
och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge att tillämpas på alla andra radarlägen och på överlagrad
radarbild.
När du använder någon av radarenheterna GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD, måste inställningarna
för känslighet, FTC, regneko och sjöeko som har konfigurerats för användning i ett radarläge konfigureras separat för
varje läge. Inställningar för störningar som har konfigurerats för användning i ett läge används för alla radarlägen.
De senaste inställningarna för känslighet och radarklotter som konfigurerats för användning i ett radarläge tillämpas
automatiskt på överlagrad radarbild. Om exempelvis känsligheten för hamnläget ställs in på 50 %, ställs känsligheten för
överlagrad radarbild automatiskt in på 50 %. Om känsligheten för offshoreläget vid ett senare tillfälle ställs in på 40 %,
ställs känsligheten för överlagrad radarbild automatiskt in på 40 %.
Standardinställningar för känslighet och radarklotter
Inställning
Standardvärde
Instruktioner
Känslighet
Auto
Se ”Automatisk justering av känslighet på radarskärmen” (sidan 63).
Sjöeko
Lugn, Medel eller Grov
Se ”Återställa standardinställningar för sjöeko” (sidan 64).
Regneko
Av
Se ”Återställa standardinställningar för regneko” (sidan 65).
FTC
Av
Se ”Återställa standardinställningar för FTC” (sidan 65).
Störning
På
Se ”Justera störningsklotter på radarskärmen” (sidan 66).
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen
Auto är standardvärdet för känslighetsinställningen. Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är
optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska känslighetsinställningen som används för ett annat läge.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny > Känslighet > Auto.
Plottern ställer automatiskt in känsligheten en gång, baserat på genomsnittliga förhållanden, radarsignalens räckvidd och
valt radarläge. Plottern justerar inte om känsligheten automatiskt vid ändrade förhållanden.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
63
Radar
Manuell justering av känslighet på radarskärmen
För att få optimal radarprestanda som tar hänsyn till faktiska förhållanden kan du justera känsligheten manuellt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Känslighet.
Välj Upp för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på radarskärmen.
Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders intervall. Effekten av den manuellt justerade känsligheten
syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten långsamt.
Välj Ned för att minska känsligheten tills fläckarna försvinner.
Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du Ned för att minska känsligheten tills objekten börjar
blinka.
Välj Upp för att öka känsligheten tills båtar, land och andra objekt visas med fast sken på radarskärmen.
Om det behövs minimerar du visningen av närliggande stora objekt (sidan 64).
Om det behövs minimerar du visningen av sidlobsekon (sidan 64).
Minimera störning från närliggande stora objekt
Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan göra att en mycket ljus bild av objektet visas på
radarskärmen. Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Känslighet.
Välj Ned för att minska känsligheten tills de mindre objekten syns tydligt på radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort störningar från närliggande stora objekt kan göra att mindre eller mer
avlägsna objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen
Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan
undvika sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska radarräckvidden.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Känslighet.
Välj Ned för att minska känsligheten tills det halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan göra att mindre eller mer avlägsna objekt börjar blinka
eller försvinner från radarskärmen.
Återställa standardinställningar för sjöeko
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1.
2.
3.
4.
64
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Brusavvisning > Sjöeko > Förinställningar.
Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden: Grov, Medium eller Lugnt.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Justera sjöeko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av krabb sjö. Sjöekoinställningen påverkar visningen av
närliggande radarklotter och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna radarklotter och objekt. En högre
sjöekoinställning minskar visningen av radarklotter orsakade av närliggande vågor, men kan också minska eller ta bort
visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Brusavvisning > Sjöeko > Förinställningar.
Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden: Grov, Medium eller Lugnt.
Välj Meny > Brusavvisning > Sjöeko.
Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av sjöeko tills andra objekt syns tydligt på radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av havsförhållanden kan fortfarande synas.
Återställa standardinställningar för FTC
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den FTC-inställning som konfigurerats för användning i ett radarläge
antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny > Brusavvisning > FTC > Av.
Återställa standardinställningar för regneko
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den regnekoinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny > Brusavvisning > Regneko > Av.
Justera regneko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av regn. Att minska radarräckvidden kan också minimera regneko
(sidan 54).
Inställning
FTC
Regneko
Beskrivning
Den här inställningen påverkar visningen av stora, dimmiga radarklotterpartier orsakade av regn på alla
avstånd.
Den här inställningen påverkar visningen av närliggande regneko och objekt mer än det påverkar
visningen av avlägsna regneko och objekt. En högre regnekoinställning minskar visningen av
radarklotter orsakade av närliggande regn, men kan också minska eller ta bort visningen av närliggande
objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan de regneko- och FTC-inställningar som konfigurerats för användning i
ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny > Brusavvisning > FTC.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
65
Radar
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hög, Medium eller Låg för att minska eller öka visningen av regneko om du använder radarn GMR 20, 21,
40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406. Andra objekt ska förbli tydligt synliga på radarskärmen.
• Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av regneko om du använder radarn GMR 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Andra objekt ska förbli tydligt synliga på radarskärmen. Om FTCinställningen är större än 50 % bör du fundera på att minska radarräckvidden.
5. Välj Meny > Brusavvisning > Regneko.
6. Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av närliggande regneko tills andra objekt syns tydligt på
radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av regn kan fortfarande synas.
Justera störningsklotter på radarskärmen
Du kan minska visningen av radarklotter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor. På är
standardvärdet för störningsinställningen.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den störningsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild (sidan 63).
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny > Brusavvisning > Avvisa störningar > På.
Radarvisningens utseende
Överlagrade radarnummer
Nummervisning med datafält ➊ kan visas i alla radarlägen och ger snabbt information i realtid. Alla inforutor
som konfigurerats för användning i ett radarläge visas i alla andra radarlägen. Alla inforutor som konfigurerats för
användning på den överlagrade radarbilden visas bara där och måste konfigureras separat.
Flera överlagringar med radardata är tillgängliga. Du kan välja vilka datafält som ska visas i varje dataöverlagring.
När nummervisning visas på radarskärmen, visas den infällda navigeringsrutan ➋ vid navigering. Kompasstejpen ➌ kan
visas eller döljas för varje överlagring.
➌
➋
➊
Radar med dataöverlagring
Välja en dataöverlagring
1.
2.
3.
4.
66
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Radarinställning > Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
Välj
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Konfigurera datafält på en radar
Du kan välja vilken typ av data som ska visas i ett datafält.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Radarinställning > Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
Välj
Tryck på ett datafält.
Välj en datakategori.
Välj de data du vill visa.
Konfigurera den infällda navigationsrutan på radarskärmen
Den infällda navigationsrutan visas endast när båten navigerar till en destination.
1. På skärmen Hem väljer du Radar.
2. Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
3. Välj Meny > Radarinställning > Nummervisning.
eller
för att välja en datavisning.
4. Välj
5. Välj Navigationsminikort.
6. Välj Konfiguration av navigationsminikort.
7. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ruttsträckedetaljer > På för att visa VMG (waypoint Velocity Made Good) när du navigerar längs en rutt
med fler än en sträcka.
• Välj Nästa sväng > Distans för att visa data om nästa gir baserat på avstånd.
• Välj Nästa sväng > Tid när du vill visa data om nästa gir baserat på tid.
• Välj Destination och välj Distans, Tid till destination eller Ankomst när du vill indikera hur destinationsdata
ska visas.
Visa kompasstejpen på radarskärmen
Kompasstejpen visas i en rad högst upp på radarskärmen. Den visar nuvarande kurs, dessutom visas en indikator som
visar bäringen till önskad kurs när du navigerar.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Radar.
Välj Navigation, Hamn, Offshore eller Vaktpost.
Välj Meny > Radarinställning > Nummervisning.
Välj Visa kompasstejp.
Inställningar för radarvisning
Ställa in radarns färgpalett
Du kan ställa in den färgpalett som används för alla radarskärmar. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Färgpalett.
2. Välj Vit, Svart eller Blå.
Ställa in riktning på radarvisningen
Du kan ställa in radarvisningens perspektiv. Riktningsinställningen gäller för alla radarlägen. Den här inställningen
gäller inte för överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Riktning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Nord upp för att ställa in radarn i nordlig riktning.
• Välj Kurs uppåt för att ställa in radarn enligt de kursdata som tas emot från en riktningsgivare, även kallad
magnetisk kurs. Riktningslinjen visas vertikalt på skärmen.
• Välj Kurs upp för att ställa in radarn så att navigationsriktningen alltid är uppåt.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
67
Radar
Flytta synfältet på radarskärmen
Du kan automatiskt flytta din nuvarande position i riktning mot skärmens nederkant när farten ökar. Ange
topphastigheten för att få bäst resultat. Den här inställningen gäller för alla radarlägen. Den här inställningen gäller inte
för överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Maxfart radar > På.
2. Ange vid vilken högsta hastighet du avser att navigera.
3. Välj Klar.
Inställningar för radarnavigation
Visa riktningslinje på radarskärmen
Du kan visa en förlängning från båtens bog i färdens riktning på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för
överlagrad radarbild.
På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Riktningslinje > Visa.
Visa och dölja avståndsringar på radarskärmen
Avståndsringarna hjälper till att visualisera avstånd på radarskärmen. Den här inställningen gäller inte för överlagrad
radarbild.
På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Ringar > Visa.
Visa navigationslinjer på radarskärmen
Navigationslinjerna anger den kurs du ställt in med Rutt till, Instruktioner till eller Gå till. Den här inställningen gäller
inte för överlagrad radarbild.
På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Utseende > Nav.linjer > Visa.
Inställningar för radardom och antenn
Ställa in antennens rotationshastighet
Obs! Du kan bara ställa in rotationshastigheten för radarn GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Rotationshastighet.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Normal fart.
• Välj Hög fart för att öka antennens rotationshastighet, vilket ökar skärmens uppdateringshastighet.
Ställa in radarns antennstorlek
Du kan ange radarantennens storlek för att optimera radarbilden. Ett meddelande om att radarn behöver konfigureras
visas tills du angett antennstorlek.
Obs! Du kan bara ställa in antennstorlek för radarn GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Antennstorlek.
2. Välj 4 fot eller 6 fot.
Slå på och konfigurera radar för No-Xmit-zon
Du kan ange ett område inom vilket radardomen inte sänder ut signaler.
Obs! Du kan bara ställa in en No-Xmit-zon för radarn GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Ställ in No-Xmit-zon > Flytta No-Xmit-zon.
No-Xmit-zonen anges av ett skuggat område på radarskärmen.
2. Välj Vinkel 1.
3. Peka och dra markören för att ställa in styrbordsvinkeln för No-Xmit.
4. Välj Vinkel 2.
5. Peka och dra markören för att ställa in styrbordsvinkeln för No-Xmit.
68
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Radar
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad
med längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
1. Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2. Kontrollera målbäringen på radarn.
3. Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du mäta den potentiella kompensationen för förstäven (se
föregående procedur).
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen och
på överlagrad radarbild.
1. På skärmen Hem väljer du Radar > Radarinställning > Båtens för.
2. Välj och håll Upp eller Ned intryckt för att justera kompensationen.
Visningens utseende för överlagrad radarbild
Visa spår på överlagrad radarbild
Du kan ställa in om farkostspår ska visas på den överlagrade radarbilden.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Waypoints och spår > Spår > På.
Välja typ av waypointetikett
Du kan välja vilken typ av etiketter som ska visas tillsammans med waypoints på den överlagrade radarbilden.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Waypoints och spår > Waypoint-visning.
2. Välj en waypoint.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Etikett för att identifiera waypoints som använder etiketter.
• Välj Kommentar för att visa kommentarer som waypointetiketter.
• Välj Symbol för att identifiera waypoints som använder symboler.
Visa andra farkoster på överlagrad radarbild
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på den överlagrade radarbilden. Den inställning för visningsområde som
konfigurerats för den överlagrade radarbilden tillämpas bara på överlagrad radarbild. De inställningar för detaljer och
projekterad kurs som konfigurerats för den överlagrade radarbilden tillämpas även på alla radarlägen.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Andra farkoster > Inställning för
AIS-visning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj AIS-visningsområde för att ange avståndet från din position där AIS-fartyget visas och välj ett avstånd.
• Välj Info > Visa för att visa detaljer om andra AIS-aktiverade fartyg.
• Välj Proj. kurs för att ställa in projekterad kurstid för AIS-aktiverade fartyg och välj Klar.
• Välj Spår för att visa spår från AIS-fartyg och välj längden på det spår som visas med ett spår.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
69
Radar
Navigationsvisningsinställningar för överlagrad radarbild
Ändra kartans zoomdetaljer
Du kan justera hur mycket detaljer som visas på kartan vid olika zoomnivåer för den överlagrade radarbilden.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Plotterinställning >
Kartinfo.
2. Välj detaljnivå.
Visa och konfigurera riktningslinjen
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen. Du kan konfigurera
riktningslinjens utseende på den överlagrade radarbilden.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Överlagrad radarbild > Meny > Inställning > Plotterinställning >
Riktningslinje.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Avstånd > Ändra distansen och ange avståndet till riktningslinjens slut.
• Välj Tid > Ändra tid och ange tiden det tar tills du når riktningslinjens slut.
3. Välj Klar.
70
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Ekolod
Ekolod
När enheten är ansluten till en givare kan följande modeller i 700-serien användas som Fishfinder:
•
•
•
GPSMAP 720s
GPSMAP 740s
GPSMAP 750s
Ekolodsbilder
Plottern visar ekolodsdata med hjälp av tre olika vyer: helskärmsbild, delad zoombild och delad frekvensbild.
Helskärmsbild av ekolodningen
Helskärmsbilden av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar från en givare. Mätområdesskalan
till höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt som skärmen rullar från höger till vänster.
Välj Ekolod > Helskärmsbild på skärmen Hem.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Helskärmsbild av ekolodningen
➊
Intervalljusteringsknappar
➋
Djup, vattenhastighet och enhetsspänning
➌
Svävande mål
➍
Botten
➎
Mätområde
➏
GPS-hastighet och GPS-KÖG
➐
Givarfrekvens
Ställa in zoomnivån för helskärmsbilden
Du kan zooma in på en sektion av helskärmsbilden av ekolodningen.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Helskärm > Meny > Zoom.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj 2x autozoom för att zooma in på ekolodsdata med två gångers förstoring.
• Välj 4x autozoom för att zooma in på ekolodsdata med fyra gångers förstoring.
• Välj Manuell zoom för att manuellt ställa in djupräckvidden på det förstorade området. Välj Visning upp eller
Visning ned för att ställa in djupräckvidden på det förstorade området, välj Zooma in eller Zooma ut för att öka
eller minska förstoringen på det förstorade området och välj Klar.
• Välj Låst botten för att zooma in på ekolodsdata från bottendjupet, välj Upp eller Ned för att ställa in
djupräckvidden på det förstorade området och välj Klar.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
71
Ekolod
Delad zoombild av ekolodningen
Delad zoombild av ekolodningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet
på samma skärm.
Välj Ekolod > Delad zoombild på skärmen Hem.
➊
➋
➍
➌
➎
➏
➐
Delad zoombild av ekolodningen
➊
Djup, vattenhastighet och
enhetsspänning
➋
Skala för zoomat djup
➌
GPS-hastighet och GPS-KÖG
➍
Zoomfönster
➎
Mätområde
➏
Zoomfönster
➐
Givarfrekvens
Delad frekvensbild av ekolodningen
I den delade frekvensbilden av ekolodningen visas ett helskärmsdiagram av 200 kHz-frekvensekolodsdata till vänster på
skärmen och ett helskärmsdiagram av 50 kHz-frekvensekolodsdata till höger på skärmen.
Obs! För delad frekvensbild av ekolodningen krävs att du använder en givare med två frekvenser.
Välj Ekolod > Delad frekvens på skärmen Hem.
Delad frekvensbild av ekolodningen
Byta från en ekolodsvy till en annan
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Ändra ekolod.
4. Välj en annan ekolodsbild.
72
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Ekolod
Djuplogg
Om du använder en givare med djupfunktion, eller tar emot vattendjupsinformation via NMEA 0183 eller NMEA 2000,
visar djuploggen en grafisk logg över kronologiska djupavläsningar. Djupet visas högst upp till vänster på skärmen.
Diagrammet rullar åt vänster när information tas emot.
På skärmen Hem väljer du Ekolod > Djuplogg.
Ställa in område och tidsskalor för djuplogg
Du kan ange tidslängd och område för djup som visas i djuploggen.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Djuplogg.
2. Välj Meny.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Varaktighet för att ställa in skalan för förfluten tid ➊. Standardinställningen är 10 minuter. Om du ökar
skalan för förfluten tid kan du visa djupvariationer över en längre tidsperiod. Om du minskar skalan för förfluten
tid kan du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.
• Välj Skala för att ställa in skalan för djupområdet ➋. Om du ökar skalan för djupområdet kan du visa större
djupvariation. Om du minskar skalan för djupområdet kan du visa fler detaljer för variationen. Det nuvarande
djupet visas längst upp till vänster ➌.
• Välj Nollställ för att räkna om området för den automatiska djupskalan. Nollställ visas bara när inställningen för
skalan för djupområdet ställts in på Auto.
➌
➋
➊
Djuplogg
Temperaturlogg för givare
Om du använder en givare med temperaturfunktion eller tar emot vattentemperatur via NMEA 0183 eller NMEA 2000,
visas på skärmen Temperaturloggen en grafisk logg över kronologiska temperaturavläsningar. Nuvarande temperatur och
djup visas uppe till vänster på skärmen. Temperaturen visas längs den högra sidan och förfluten tid längs undersidan.
Diagrammet rullar åt vänster när information tas emot.
Välj Ekolod > Temp.logg på skärmen Hem.
Ställa in område och tidsskalor för temperaturlogg
Du kan ange tidslängd och område för temperaturer som visas i temperaturloggen för givaren.
1. Välj Ekolod > Temp.logg på skärmen Hem.
2. Välj Meny.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
73
Ekolod
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Varaktighet för att ställa in skalan för förfluten tid ➊. Standardinställningen är 10 minuter. Om du ökar
skalan för förfluten tid kan du visa temperaturvariationer över en längre tidsperiod. Om du minskar skalan för
förfluten tid kan du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.
• Välj Skala för att ställa in skalan för temperaturområdet ➋. Standardinställningen är 4 grader. Om du
ökar skalan för temperaturområdet kan du visa större temperaturvariation. Om du minskar skalan för
temperaturområdet kan du visa fler detaljer för variationen.
• Välj Nollställ för att räkna om området för den automatiska djupskalan. Nollställ visas bara när inställningen för
skalan ställts in på Auto.
➋
➊
Temperaturlogg för givare
Waypoints på ekolodsskärmen
Pausa ekolodsvisningen
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Pausa ekolod.
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod.
2. Välj en ekolodsbild.
3. Välj Meny > Pausa ekolod.
4. Tryck på och dra djuplinjens och avståndslinjens skärningspunkt när du vill ange waypointens position.
5. Välj Skapa waypoint.
Ekolodsvisningens utseende
Du kan definiera och justera inställningar för alla ekolodsbilder.
Ställa in ekolodsskärmens bildhastighet
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodet rullar från höger till vänster.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Bildhastighet.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Ultrascroll™, Snabbt, Medium eller Sakta för att ställa in bildhastigheten manuellt.
• Välj Auto om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt efter båtens fart genom vattnet, om du använder en
givare för fart genom vatten eller en givare med hastighetsfunktion.
74
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Ekolod
Visa ytstörningar
Du kan ställa in om ekolodets ekon nära vattenytan ska visas. Använd störfiltret om du vill ha färre småträffar i bilden.
På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Ytstörningar > Visa.
Visa och konfigurera en djupkurva
Du kan ställa in om en djupkurva ska visas som snabbreferens.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Djupkurva > Visa.
2. Tryck på och dra referenslinjen när du vill ange linjens djup.
Visa realtid
Realtid är en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Realtid > På.
Ställa in Avanc. bild
Med inställningen för bildavancering kan ekolodsbilden avancera snabbare genom att rita mer än en datakolumn på
skärmen för varje kolumn med ekolodsdata som tas emot. Det här är speciellt användbart när du använder ekolodet på
djupt vatten eftersom det tar längre tid för ekolodssignalen att färdas till botten och tillbaka till givaren.
Med inställningen 1/1 ritas en kolumn med information på skärmen per ekolodseko. Med inställningen 2/1 ritas två
kolumner med information på skärmen per ekolodseko och så vidare för inställningarna 4/1 och 8/1.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Avanc. bild.
2. Välj en inställning för bildavancering.
Visa överlagringsnummer
Du måste ha en givare för fart genom vatten eller en givare med hastighetsfunktion för att visa information om
fart genom vatten, och du måste ha en vattentemperaturgivare eller en givare med temperaturfunktion för att visa
information om vattentemperatur.
Du kan ställa in så att vattentemperatur, enhetsspänning, fart genom vattnet (om givaren har den funktionen) och
navigationsinformation visas automatiskt på ekolodsskärmen. Navigationsinformationen inkluderar alltid GPS-fart och
GPS-KÖG, och inkluderar information om bäring och kursavvikelse när du navigerar.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Nummervisning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Djup > Visa.
• Välj Vattentemperatur > Auto.
• Välj Fart g. vatten > Auto.
• Välj Enhetsspänning > Visa.
• Välj Navigering > Auto.
Om du väljer Auto och informationen är tillgänglig visas data på ekolodsskärmen.
Konfigurera utseendet för svävande mål
Du kan ställa in hur ekolodet tolkar svävande mål.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Utseende > Fisksymboler.
2. Så här slutför du en åtgärd:
för att visa svävande mål som symboler med ekolodsinformation i bakgrunden.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med ekolods- och djupinformation i bakgrunden.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler.
• Välj
för att visa svävande mål som symboler med djupinformation.
• Välj
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
75
Ekolod
Visa och konfigurera konturlinjen
Du kan framhäva den starkaste signalen från botten för att hjälpa dig definiera signalens hårdhet och mjukhet.
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställningar > Whiteline.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Hög för att aktivera konturlinjen med den mest känsliga inställningen. Nästan alla starka ekon markeras
med vitt.
• Välj Medium för att aktivera konturlinjen med många starka ekon markerade med vitt.
• Välj Låg för att aktivera konturlinjen med den minst känsliga inställningen. Bara de starkaste ekona markeras
med vitt.
Ställa in färgpaletten
1. På skärmen Hem väljer du Ekolod > Ekolodsinställning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Färgpalett > Blå.
• Välj Färgpalett > Vit.
Justera känsligheten på ekolodsskärmen
Du kan styra känsligheten för ekolodsmottagaren. Öka känsligheten om du vill visa fler detaljer. Om skärmen är plottrig
minskar du känsligheten.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Känslighet.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Auto om du vill att plottern automatiskt ska justera känsligheten.
• Välj Upp eller Ned för att öka eller minska känsligheten manuellt.
5. Välj Klar.
1.
2.
3.
4.
Justera brusavvisning på ekolodsskärmen
Inställningen för brusavvisning visas bara när du manuellt har ökat eller minskat känslighetsinställningen (sidan 76).
Du kan minimera visningen av svaga ekon från ekolodet genom att öka brusavvisningen.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Brusavvisning.
Välj Upp eller Ned.
Välja frekvens
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på ekolodsskärmen när du använder en givare med två frekvenser. Du kan
visa data från en 200 kHz-ekolodssignal, data från en 50 kHz-ekolodssignal eller data från båda signalerna samtidigt.
1.
2.
3.
4.
76
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Frekvens.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj 200 kHz för att visa data från en 200 kHz-ekolodssignal. Det är framförallt användbart i grunda
inlandsvatten.
• Välj 50 kHz för att visa data från en 50 kHz-ekolodssignal. Det är framförallt användbart i djupare vatten.
• Välj Dubbel när du vill visa både 200 kHz och 50 kHz data på en delad skärm.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Ekolod
Justera djupskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på skärmen.
På skärmen Hem väljer du Ekolod.
Välj en ekolodsbild.
Välj Meny > Mätområde.
Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Auto om du vill att plottern automatiskt ska justera djupskalan.
• Välj Upp eller Ned för att öka eller minska intervallet för djupskalan manuellt.
5. Välj Klar.
eller
om du manuellt vill justera djupskalans intervall.
Obs! Från ekolodsskärmen kan du trycka på
1.
2.
3.
4.
Ekolodslarm
Ställa in larm för grunt vatten och djupt vatten
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Ekolod.
2. Välj Grunt vatten > På för att ställa in ett larm som ljuder när djupet är mindre än det angivna värdet.
3. Ange djupet som utlöser larmet för grunt vatten.
4. Välj Klar.
5. Välj Djupt vatten > På för att ställa in ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet.
6. Ange djupet som utlöser larmet för djupt vatten.
7. Välj Klar.
Ställa in larm för vattentemperatur
Du kan ställa in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller under den
angivna temperaturen.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Ekolod > Vattentemperatur > På.
2. Ange en vattentemperatur.
3. Välj Klar.
Ställa in fisklarm
Du kan ställa in ett larm som ljuder när plottern upptäcker ett svävande mål motsvarande de angivna symbolerna.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Ekolod > Fisk.
2. Så här slutför du en åtgärd:
för att avge ett larm för fiskar av alla storlekar.
• Välj
för att avge ett larm bara för medelstora och stora fiskar.
• Välj
för att avge ett larm bara för stora fiskar.
• Välj
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
77
Ekolod
Konfigurera givare
Ställa in kölkompensation
Kölkompensationen kompenserar för ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från kölens spets istället
för från givarens plats. Ange ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för att kompensera
för en stor båt som går djupt.
1. Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:
• Om givaren är installerad vid vattenytan ➊ mäter du avståndet från givarens position till båtens köl. Ange värdet
i steg 3 som ett positivt tal.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel ➋ mäter du avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i
steg 3 som ett negativt tal.
➊
➋
Kölkompensation
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min båt > Kölkompensation.
3. Ange den distans som uppmättes i steg 1. Se till att du anger ett positivt eller negativt tal baserat på givarens plats.
4. Välj Klar.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Du måste ha en vattentemperatursensor för NMEA 0183 eller en givare med temperaturfunktion för att mäta
vattentemperaturen.
Temperaturkompensationen kompenserar för temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1. Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
2. Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare eller termometer som du vet mäter rätt.
3. Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5 som ett positivt tal om givaren som är ansluten till
plottern mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är. Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren
som är ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare än den faktiskt är.
4. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Min båt > Temp.kompensation.
5. Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.
6. Välj Klar.
78
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Plotter och VHF-radiofunktioner
Följande tabell anger de funktioner som är tillgängliga när du ansluter plottern till en VHF-radio över ett NMEA
0183-nätverk eller ett NMEA 2000-nätverk.
Funktioner
Plottern kan överföra din GPS-position
till radion. Om radion har funktioner för
det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
Plottern kan ta emot DSC-anrop och
positionsinformation från radion (sidan 80).
Plottern kan spåra positionerna för farkoster
som sänder ut positionsrapporter (sidan 81).
Med plottern kan du snabbt ställa in och
skicka individuella rutinanropsdetaljer till din
Garmin VHF-radio (sidan 83).
När du initierar ett man överbord-nödanrop
från radion, visar plottern man överbordskärmen och uppmanar dig att navigera till
man överbord-platsen (sidan 80).
När du initierar ett man överbord-nödanrop
från plottern, visar radion sidan Nödanrop
för att initiera ett man överbord-nödanrop
(sidan 80).
NMEA 0183
VHF-radio
X
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin NMEA Garmin NMEA
0183 VHF-radio 2000 VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aktivera DSC
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster > DSC > På.
Om DSC-listan
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan
innehålla upp till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från
samma båt ersätter det första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Plottern måste vara ansluten till en VHF-radio som hanterar DSC för att du ska kunna visa DSC-listan.
På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
79
DSC (Digital Selective Calling)
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till en DSC-kontakt från plottern (sidan 83).
1.
2.
3.
4.
5.
På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista > Lägg till kontakt.
Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
Välj Klar.
Ange farkostens namn.
Välj Klar.
Inkommande nödanrop
Om din Garmin-plotter och VHF-radio är anslutna via NMEA 0183 eller NMEA 2000, varnar plottern dig när VHFradion tar emot ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation skickades tillsammans med nödanropet, registreras den
informationen och blir tillgänglig med anropet.
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på navigationssjökortet för den
Symbolen
tidpunkt då DSC-nödanropet skickades.
Visa rapport över DSC-nödanrop
Se ”Visa en positionsrapport” (sidan 81).
Anropa ett fartyg i nöd
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop” (sidan 83).
Navigera till ett fartyg i nöd
Symbolen
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på sjökortet när ett DSC-nödanrop
skickas.
Se ”Navigera till en spårad farkost” (sidan 81).
Skapa en waypoint vid positionen för ett fartyg i nöd
Se ”Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost” (sidan 81).
Redigera information i en DSC-anropsrapport
Se ”Redigera information i en positionsrapport” (sidan 81).
Ta bort en DSC-anropsrapport
Se ”Ta bort en positionsrapport” (sidan 81).
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio
När din Garmin-plotter är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio och du initierar ett man överbord
DSC-nödanrop från radion, visar Garmin-plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att navigera till man
överbord-punkten. Om du har ett Garmin-autopilotsystem anslutet till nätverket, uppmanar plottern dig att påbörja en
Williamsons-sväng till man överbord-punkten.
Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte längre skärmen som uppmanar dig att aktivera
navigeringen till man överbord-platsen.
Man överbord-nödanrop initierade från plottern
När Garmin-plottern är ansluten till en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio och du aktiverar navigation till en man
överbord-plats, visar radion sidan Nödanrop där du snabbt kan initiera ett man överbord-nödanrop.
På radion trycker du ned knappen DISTRESS (nödanrop) i minst tre sekunder för att skicka nödanropet.
Information om hur du gör nödanrop från radion finns i användarhandboken för Garmin VHF Radio. Du kan markera en
MÖB-plats och navigera till den (sidan 27).
80
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
Positionsspårning
När du ansluter Garmin-plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan du spåra farkoster som skickar
positionsrapporter. Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, förutsatt att farkosten skickar rätt PGNdata (PGN 129808; DSC-anropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan (sidan 79).
Visa en positionsrapport
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
eller
om du vill växla mellan detaljer för positionsrapporten och ett navigationssjökort som
3. Välj
markerar platsen.
Anropa en spårad farkost
Se ”Göra ett individuellt rutinanrop” (sidan 83).
Navigera till en spårad farkost
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Navigera till.
4. Välj Gå till eller Rutt till (sidan 25).
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Skapa waypoint.
Redigera information i en positionsrapport
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Ändra.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. Ange farkostens namn. Välj Klar.
• Välj Symbol. Välj en ny symbol. Välj Klar.
• Välj Kommentar. Ange kommentaren. Välj Klar.
• Välj Spår > Visa när du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar farkostens position.
• Välj Spårlinje. Välj en färg för spårlinjen.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Rensa rapport.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
81
DSC (Digital Selective Calling)
Farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade farkoster på navigationssjökortet, fiskekortet och Mariner’s Eye 3D. Som standard
visas en svart punkt ➊ för varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost, och en blå flaggsymbol ➋ anger
farkostens senast rapporterade position. En svart linje ➌ som anger farkostens färdväg visas också.
Du måste aktivera inställningen DSC-spår för att kunna visa spår för spårade farkoster (sidan 82).
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
➋
➊
➌
Farkostspår på navigationssjökortet
Visa och ange varaktighet för spår för alla spårade farkoster
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > DSC-spår.
Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på sjökortet eller i 3D-vyn.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
Visa spårlinjen för en spårad farkost
Du kan visa spårlinjen för en bestämd spårad farkost.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
5.
82
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > DSC-lista.
Välj en farkost.
Välj Ändra > Spår > Visa.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
DSC (Digital Selective Calling)
Ändra utseende på en spårlinje
Du kan ändra utseende på en spårlinje för en bestämd spårad farkost.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är
tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din inbyggda karta
stöder fiskekort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Välj Meny > Andra farkoster > DSC-lista.
Välj en farkost.
Välj Granska > Ändra > Spårlinje.
Välj en färg för spårlinjen.
Individuella rutinanrop
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns gränssnitt
och ställa in ett individuellt rutinanrop. När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern, kan du välja vilken
DSC-kanal som du vill kommunicera på (sidan 83). Radion sänder denna begäran med ditt anrop.
Välja en DSC-kanal
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som är tillgängliga i alla frekvensband: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17,
67, 68, 69, 71, 72, 73 och 77. Standardkanalen är 72. Om du väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
Välj en farkost eller en station att anropa.
Välj Anrop med radio > Kanal.
Välj en kanal.
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett
anrop från en plotter.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster > DSC-lista.
2. Välj en farkost eller en station att anropa.
3. Välj Anrop med radio > Skicka.
Plottern skickar information om anropet till radion.
4. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
När du ansluter Garmin-plottern till en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du använda plotterns gränssnitt
och ställa in ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt. Innan du påbörjar anropet kan du välja en annan DSC-kanal än
standardkanalen 72 (sidan 83).
På skärmen Hem väljer du Sjökort.
Välj ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
Tryck på ett AIS-objekt .
Välj AIS-fartyg > Anrop med radio > Skicka.
Plottern skickar information om anropet till radion.
5. På din Garmin VHF-radio väljer du Anrop.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
83
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Specifikation
Storlek
Vikt
Skärm
Hölje
Temperaturområde
Säkert avstånd till
kompass
Mått
B × H × D: 226 × 142 × 80 mm (8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tum)
1,125 kg (2,48 lb)
B × H: 152 × 91 mm (6 × 3 19/32 tum)
Helt tätad, stöttålig plast- och aluminiumlegering, vattentät enligt IEC 60529 IPX-7
-15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
813 mm (32,0 tum)
GPS-prestanda
Specifikation
Mottagare
Hämtningstid
Parameter
Varm
Kall
Återhämtning
Uppdateringsfrekvens
Noggrannhet
GPS
DGPS
Hastighet
Mått
Högkänslig, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion
Ca 1 sek. (Enheten befinner sig på eller i närheten av den senaste platsen där
satellitsignaler nyligen hittats.)
Ca 38 sek. (Enheten har flyttats mer än cirka 800 km (500 mile) sedan den
stängdes av.)
< 1 sek.
1/sek., kontinuerligt
<10 m (33 fot) 95 % typiskt
3-5 m (10-16 fot) 95 % typiskt (WAAS/EGNOS-noggrannhet)
0,05 m/sek. i stadigt läge
Ström
Specifikation
Källa
Användning
Säkring
NMEA 2000 LEN-nummer (Load Equivalency Number)
NMEA 2000-förbrukning
Mått
10–32 V DC
Max 8,56 W vid 13,8 V DC
3A
2
Max 100 mA
Kalibrera pekskärmen
Pekskärmen på GPSMAP 700-seriens plotter behöver normalt inte kalibreras. Om knapparna däremot inte verkar
reagera på rätt sätt, kan du använda följande tillvägagångssätt för att kalibrera skärmen.
1. När plottern är avstängd trycker du på .
Varningsskärmen visas.
2. Tryck var som helst på den svarta delen av skärmen i cirka 15 sekunder tills kalibreringsskärmen visas.
3. Följ instruktionerna på skärmen tills ett meddelande om att kalibreringen är klar visas.
4. Tryck på OK.
84
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Bilaga
Skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av en skärm på plottern som en bitmappfil (.BMP) och överföra den till datorn.
Ta skärmbilder
1.
2.
3.
4.
Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plotterns framsida.
Välj Konfigurering > System > Summer/bild > Registrering av skärmbild > På.
Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
Tryck på HOME i minst sex sekunder.
Fönstret Tagen skärmbild visas.
5. Välj OK.
Kopiera skärmbilder till en dator
1. Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en SD-kortläsare som är ansluten till en dator.
2. Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn på minneskortet.
3. Kopiera en .BMP-fil från kortet och klistra in den på valfri plats på datorn.
Visa GPS-satellitpositioner
Du kan visa GPS-satelliters relativa position på himlen.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > GPS > Himlavalv.
Med WAAS/EGNOS
WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa) kan ge mer exakt GPS-positionsinformation. När du använder WAAS
eller EGNOS tar det dock längre tid för enheten att hitta satelliter.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > WAAS/EGNOS > PÅ.
Systeminformation
Visa systeminformation
Se ”Visa systeminformation” (sidan 3).
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Systeminformation > Händelselogg.
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett felsökningsverktyg. En representant för Garmins
produktsupport kan be dig använda den här informationen för att hämta data om nätverket.
1. Sätt in ett minneskort på SD-kortplatsen på plottern.
2. Välj Konfigurering > System > Systeminformation > Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3. Ta bort minneskortet.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
85
Bilaga
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har angett.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > System > Systeminformation > Fabriksinställning.
2. Välj Ja.
NMEA 0183 och NMEA 2000
En plotter i GPSMAP 700-serien kan hantera data både från NMEA 0183-kompatibla enheter och från vissa NMEA
2000-enheter som anslutits till ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten.
NMEA 0183
NMEA 0183-datakabeln som medföljer varje plotter i GPSMAP 700-serien uppfyller NMEA 0183-normen, som
används för att ansluta olika NMEA 0183-kompatibla enheter som exempelvis VHF-radio, NMEA-instrument,
autopilot, vindgivare och kompassgivare.
Information om hur du ansluter GPSMAP 700-plottern till NMEA 0183-kompatibla enheter (tillval) finns i GPSMAP
700-serien – Installationsinstruktioner.
Godkända NMEA 0183-satser
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE och Garmin, PGRME, PGRMM och PGRMZ.
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183-ekolodsdata med stöd för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, fart och riktning).
Konfigurera NMEA 0183-utsatser
Du kan konfigurera plotterns tolkning av NMEA 0183-utsatser.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning.
Välj en inställning: Rutt, System, Garmin eller Ekolod.
Välj en eller flera NMEA 0183-utsatser.
Upprepa steg 2 och 3 för att konfigurera ytterligare inställningar.
Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port
Du kan konfigurera indata-/utdataformat som ska användas för varje port när du ansluter plottern till externa NMEAenheter, en dator eller andra Garmin-enheter.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj seriell port 1.
• Välj seriell port 2.
3. Välj ett indata-/utdataformat:
• Välj Garmins dataöverföring som stöd för in- och utdata av Garmins data vid kommunikation med Garmins
programvara.
• Välj NMEA Std som stöd för in- eller utdata för vanliga NMEA 0183-data, DSC och ekolods-NMEA-indata för
DPT-, MTW- och VHW-satser.
• Välj NMEA, högfart som stöd för in- och utdata av vanliga 0183-data för de flesta AIS-mottagare.
Ställa in decimalnoggrannhet för NMEA 0183 ut
Du kan justera antalet siffror till höger om decimalpunkten för överföring av NMEA ut.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Positionsnoggrannhet.
2. Välj Två siffror, Tre siffror eller Fyra siffror.
86
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Bilaga
Konfigurera waypoint-identifiering
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Waypoint-ID.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn för att överföra waypoint-namn via NMEA 0183 under navigering.
• Välj Siffror för att överföra waypoint-nummer under navigering. Med det här alternativet kan du lösa
kompatibilitetsproblem med äldre NMEA 0183-autopiloter.
Visa diagnostikinformation för NMEA 0183
Skärmen Diagnostik för NMEA 0183 är ett felsökningsverktyg som används av installatörer för att bekräfta att NMEA
0183-data skickas över systemet.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 0183-inställning > Diagnostik.
NMEA 2000
Plottrar i GPSMAP 700-serien är NMEA 2000-certifierade och kan ta emot data från ett NMEA 2000-nätverk som
installerats på båten för att visa specifik information, som djup, fart, vattentemperatur, vindhastighet och riktning samt
motordata.
Du kan också namnge motorer och tankar så att du lättare kan hitta dem på båten.
Information om hur du ansluter en plotter i GPSMAP 700-serien till ett befintligt NMEA 2000-nätverk och en lista med
kompatibla NMEA 2000 PGN-nummer finns i GPSMAP 700-serien – Installationsinstruktioner.
Visa en lista med NMEA 2000-nätverksenheter
Du kan visa de enheter som är anslutna till NMEA 2000-nätverket.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Enhetslista.
2. Välj en enhet så visas en lista med alternativ.
Märka motor med siffror
På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter > Byt
motoretiketter > Använd siffror.
Märka motor med namn
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter > Byt
motoretiketter > Välj namn.
2. Välj motor som du vill namnge.
3. Välj motorns placering: Babord (B), Center (C), Styrbord (S), För (F), eller Akter (A).
4. Välj den etikett som du vill använda för motorn.
Märka tank med siffror
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter > Byt
tanketiketter.
2. Välj den typ av tank som du vill märka.
3. Välj Använd siffror.
Märka tank med namn
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurera > Kommunikation > NMEA 2000-inst. > Märk enheter > Byt
tanketiketter.
2. Välj den typ av tank som du vill märka.
3. Välj Välj namn.
4. Välj en tank.
5. Välj tankens placering: Babord (B), Center (C), Styrbord (S), För (F), eller Akter (A).
6. Välj den etikett som du vill använda för tanken.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
87
Bilaga
Välja en standarddatakälla
Om mer än en datakälla finns tillgänglig kan du välja vilken datakälla du vill använda.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Standardkällor.
2. Välj en datakälla.
Överföra NMEA 0183-data över ett NMEA 2000-nätverk
Du kan slå på, konfigurera eller stänga av utgångsbryggning. Utgångsbryggning inträffar när en plotter tar mottagna
NMEA 0183-data från en källa, formaterar dem till NMEA 2000-data och skickar dem över NMEA 2000-bussen.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Utgångsbryggning.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj På för att aktivera utgångsbryggning från plottern.
• Välj Auto om du vill tillåta att plottrarna på NMEA 2000-nätverket förhandlar med varandra för att fastställa
vilken plotter som ska utföra funktionen. Bara en plotter åt gången i NMEA 2000-nätverket kan brygga NMEA
0183-data över NMEA 2000-bussen.
•
•
Alla GPSMAP 700-enheter är NMEA 2000-certifierade.
88
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag:
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten:
•
•
•
Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information
om support från ditt hemland.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i
direktiv 1999/5/EG. Överensstämmelseförklaringen i sin helhet finns på www.garmin.com/compliance.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA PLOTTERN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.
Du intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
89
Index
Index
A
AIS
hot 15, 58
radar 59
spårning 12, 83
aktiva spår
följa 31
rensa 31
spara 31
andra farkoster
AIS 50, 58
projekterad kurs 59
spår 50, 59, 82
animerade strömmar, tidvatten 8, 21
ankomstlarm 51
ankringslarm 51
antenn
anslutning 1
rotationshastighet 68
storlek 68
återställa 86
automatisk missvisning 47
Automatisk vägledning
avstånd till kustlinje 46
BlueChart g2 Vision 21
linje 46
navigering 5
autopilot 32
avståndsringar 15, 68
avstånd till kustlinje 46
B
baksida 1
barometer 43
baskarteversion 3
belysning 2
belysningssensor 1
bildhastighet, ekolod 74
bildmix, fotokarta 20
BlueChart g2 Vision
datakort 16
Fish Eye 3D 18
flygfoton 11
Mariner’s Eye 3D 17
POI 21
sjökortssymboler 5
bränslekapacitet 51
bränslemätare
konfigurera 38, 40
statuslarm 39
synkronisera med bränsle 40
visa 40
bränsle ombord 52
brusavvisning, ekolod 76
brusavvisning, radar 63
bryggning, utgångs- 88
byta sjökort 4
D
dagljusfärger 2
data
kopiera 52
säkerhetskopiering 53
90
datafält
kombinationsskärm 23
radar 67
sjökort 49
datahantering 52
datakort 2
BlueChart g2 Vision 16
dataöverföring 52, 53, 86
delad frekvensvy 72
delad zoomvy 72
destinationer 25
navigationssjökort 25
navigera till 33
välja 25
Vart? 25
Digital Selective Calling
kanaler 83
kontakter 80
slå på 79
djuplogg 73
djupskugga 10
djupvattenlarm 77
DSC 79
E
EBL
mäta 59
visa 59
EGNOS 85
ekolod
bildhastighet 74
djupkurva 75
djupskala 77
färgpalett 76
frekvenser 76
känslighet 76
kon 19
konturlinje 76
larm 77
nummervisning 75
realtid 75
svävande mål 75
utseende 74
vyer 71
ytstörningar 75
enhetens ID-nummer 3
enhetsspänningslarm 51
F
fabriksinställningar 2, 86
färgläge 2
färg på faror 17
färgpalett
ekolod 76
radar 67
färg på spår 6, 31
farkostspår
utseende 83
varaktighet 82
visa 82
farled 16
farledsbredd 16
farligt djup 10
fartdata 45
fartfilter 50
fartgivare 42, 45, 50, 74
Fish Eye 3D
ekolodskon 19
inforutor 48
objektinformation 6
spår 19
svävande mål 19
fiskekort
AIS 15
inforutor 48
kartriktning 8
kompassros 11
navigering 5
objektinformation 6
panorering 5
riktningslinje 9
satellitbilder 9, 19
sjömärken 10, 19
strömmar 8
tidvattenstationer 7
världskarta 9
zoomdetalj 8
fisklarm 77
fisksymboler 19, 75
flygfoton 16, 20
foton 20
fotopunkter 11
framsida 1
FTC 63, 65
fyrsektorer 11
G
Garmins produktsupport 89
Gå till 26, 33
geografisk norr 47
GPS
noggrannhetslarm 52
prestanda 84
signaler 2
GPS-prestanda 84
Granska 6
grunt vatten-larm 77
H
hamnläge 56
händelselogg 68
helskärmsbild 71
hemskärm 3
himlavalv 85
I
IALA-symboler 11
ID-nummer 3
indikatorer för strömstation,
konfigurera 8
indikatorer för tidvattenstation,
konfigurera 8
infälld navigeringsruta
kombinationsskärm 23
radar 67
sjökort 49
information, knapp 3
information om himlakroppar 38
initialinställningar 2
inställningar
AIS 13
ankomst 51
ankringslarm 51
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Index
antennstorlek 68
automatisk start 44
Automatisk vägledning 46
avståndsringar 15, 68
avstånd till kustlinje 46
båtens för 69
belysning 2
bildhastighet 74
bränslekapacitet 51
detalj 8
detaljer 14, 59
distansenheter 48
djupenheter 48
djupkurva 75
djupsiffror 10
djupt vatten 77
DSC 79
ekolodskon 19
enhetsspänning 51
färgläge 2
färg på faror 17
färgpalett 67, 76
farledsbredd 16
fartenheter 48
fartkällor 45
fisklarm 77
fisksymboler 19, 75
format 17
foton 19
fotopunkter 11
frekvens 76
fyrsektorer 11
gir för övergång 45
GPS 85
GPS-noggrannhet 52
grunt vatten 77
höjdenheter 48
inforutor 48
intervall 32
kalibrera fart genom vatten 50
känslighet 63, 76
kartreferenssystem 47
klocka 51
kölkompensation 78
kollisionslarm 14, 58
kompassros 11
kompasstejp, inforuta för 24, 49, 67
konturlinje 76
kortgränser 11
kurs 47
land-POI 11
maxfart radar 68
nav.linjer 68
NMEA 0183-inställning 86
NMEA 2000-enhetslista 87
NMEA 2000-inställning 87
no-xmit-zon 68
nummervisning 75
område 77
porttyper 86
positionsformat 47
pos. noggrannhet 86
proj. kurs 14, 59
realtid 75
registrering av skärmbild 85
registreringsläge 32
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
regneko 65
riktning 8, 67
riktningslinje 9, 68
ringar 68
rotationshastighet 68
ruttetiketter 45
säkerhetsskugga 10
säker höjd 46
säkert djup 18, 46
servicepunkter 11
simulator 44
sjöeko 64
sjömärkesstorlek 10
sjömärkestyp 10
sommartid 47
spårfärg 31
standardkällor 88
störning 66
summer 45
symboler 10
systemenheter 48
systeminformation 85
temperaturenheter 48
temperaturkompensation 78
tid 47
tidsformat 47
tidszon 47
tidvatten/strömmar 19
totalt bränsle ombord 52
tryckenheter 48
ur kurs 51
utdatasatser 86
utgångsbryggning 88
världskarta 9
vattentemp 77
vilotid 57
visa 18
visa VRM/EBL 59
visningsområde 14, 59
volymenheter 48
ytstörningar 75
zooma 71
Instruktioner till 26, 33
J
justering 43
K
känslighet
ekolod 76
radar 63
radartyp 63
sidlober 64
standardinställning 63
stora objekt 64
klassiskt, 3D-terrängformat 17
klocklarm 51
knappar
område 15
ström i
kölkompensation 78
kollisionslarm 12, 14, 58
kombinationer
anpassa 22
välja 22
kompass 41
kompassros 11
kompasstejp, inforuta för 24, 49, 67
kompensation
båtens för 69
köl 78
vattentemperatur 78
kompensation för förstäven 69
konfiguration, plotter 44
konfigurera, knapp 3
kontaktinformation 89
koordinatsystem 47
kurs 42, 43, 67
kursavvikelselarm 51
kurser 26, 28
kursreferens 47
L
lägg till gir 28
landbaserade POI 11
larm
ankomst 51
ankringslarm 51
djupt vatten 77
ekolod 77
enhetsspänning 51
fisk 77
GPS-noggrannhet 52
grunt vatten 77
klocka 51
kollision 12, 14, 58
navigering 51
system 51
totalt bränsle ombord 52
ur kurs 51
vattentemperatur 77
larm för tot. bränsle omb. 52
ljusstyrka, bildskärm 2
lodade djup 10
M
magnetisk kurs 8, 43, 67
magnetisk variation 47
man överbord
från VHF-radio 80
radera 28
skapa från en navigationsskärm 27
skapa från huvudmeny 3
Mariner’s Eye 3D
AIS 15
avståndsringar 15
färg på faror 17
farledsbredd 16
inforutor 48
objektinformation 6
säkert djup 18
satellitbilder 17
marin service 11, 25, 33
märka motor och tank 87
mätare
analog 39
digital 39
gränser 39
max 39
motor 38
statuslarm 39
tripp 40
typ 39
91
Index
mät distans 6
måttenhet 48
minneskort 2, 53
MÖB 27, 80
radera 28
motorer
märka 87
motormätare 38
konfigurera 38
statuslarm 39
växla mellan skärmar 38
N
namnge motor och tank 87
nät, nord 47
nattljusfärger 2
navigationsläge 55
navigationslarm 51
navigationslinjer 68
navigationssjökort
AIS 15
djupskugga 10
farkostspår 82
farligt djup 10
flygfoton 20
fotopunkter 11
fyrsektorer 11
inforutor 48
kompassros 11
landbaserade POI 11
marina servicepunkter 11
objektinformation 6
panorering 5
riktning 8
riktningslinje 9
satellitbilder 9
sjömärkessymboler 10
världskarta 9
zooma 4
zoomdetalj 8
Navigera till 6
NMEA 0183 86
NMEA 2000 87
NMEA 2000-kontakt 1
NOAA-symboler 11
nödanrop 80
nominellt max 38
nominellt min 38
nordlig kurs 8, 43, 67
no-xmit-zon 68
nummervisning 48
O
objektinformation 6
offshoreläge 56
överlagrad radarbild 61
spår 69
zooma in och ut 62
överlagrad, radarbild 61
P
panorering
3D-vyer 15
sjökort 5
pekskärm 84
92
Perspective 3D
AIS 15
avståndsringar 15
farledsbredd 16
inforutor 48
objektinformation 6
POI-data 11, 16, 21
positionsformat 47
positionsnoggrannhet 86
positionsrapport 81
positionsspårning 81
produktregistrering 89
produktsupport 89
programvaruversion 3
projekterad kurs 13, 14
R
radar
AIS 59
antennrotationshastighet 68
antennstorlek 68
avståndsringar 68
brusavvisning 63
färgpalett 67
FTC (fast time constant) 65
hamnläge 56
känslighet 63
kompensation för förstäven 69
navigationsläge 55
navigationslinjer 68
no-xmit-zon 68
offshoreläge 56
område 54, 62
optimera visningen 62
radarklotter 63
riktning 67
riktningslinje 68
sända 54
synfält 68
tidsbegränsad sändning 57
typer 55, 63
vaktpostläge 57
visningslägen 55
zoomskala 54
radarklotter
FTC 63, 65
radartyp 63
regn 63, 65
sjö 63, 64, 65
standardinställningar 63
störning 63
registrering 89
regneko 62, 63, 65
rensa egna data 28, 30, 31, 32
riktning
karta 8
kompassvisning 43
radarvisning 67
riktningslinje 9, 68
rotera, 3D-vy 15
rutter
etikettstyp 45
girar 28, 29, 45
kopiera 53
navigera 28, 34, 60
navigera bakåt 35, 61
navigera framåt 35, 61
navigera parallellt med 35, 61
nuvarande position 28
passera waypoint 30
radar 60
radera 30
redigera 29
skapa 28, 29
Vart? 25
visa lista med 29
waypoints 29
Rutt till 26, 28, 33
S
säkerhetskopiera data 53
säkerhetszon 57
säker höjd 46
säkert djup 18, 46
säker zon, kollisionslarm för 14, 58
sänd radar 54
Sann vind 41
satellitbilder 16, 17, 19
satellitsignaler 2
SD-kortplats 1, 2
SD-kort (secure digital) 2
sidlobsstörningar 64
simulatorläge 44
sjöeko 63, 65
sjökort
detaljer 11
fiske 16
navigering 4
symboler 5, 10
sjökortsdatajustering 62
sjökortssymboler 5
sjömärken
konfigurera 10
välja 8
skala max 38
skala min 38
skapa waypoint 6, 27, 60, 74, 81
skenbar vind 41
skuggad relief 9
spår
aktiv 31
ändra/ta bort 19
färg 6, 31
kopiera 53
lista 31
navigera 35
på överlagrad radarbild 69
radera 31
redigera 31
spara 31
spara som rutt 31
spela in 32
Vart? 25
visa 30
spårlogg
intervall 32
minne 32
specifikationer 84
språk 2, 45
standarddatakälla 88
stora objekt, störningar från 64
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
Index
störning 63, 66
ström-/datakontakt 1
strömknapp i, 1
strömstationer
indikatorer 8, 21
närliggande 37
rapporter 37
svävande mål 19, 75
symboler 5, 10
systeminformation 85
T
tank, märka 87
temperaturlogg 73
tid
bildskärm 47
format 47
zon 47
tidsbegränsad sändning 57
tidvattenstationer
indikatorer 8, 21
närliggande 36
trippmätare 40
radar 60
radera 28
redigera 27
skapa 6, 26, 60, 74
spårad farkost 81
Vart? 25
visa 60
waypoint-visning 6
Z
zooma 4, 15, 71
zoomskala 4, 54
U
utgångsbryggning 88
V
vaktpostläge
säkerhetszon 57
tidsbegränsad sändning 57
Vart? 33
vatten
fart 50
vattentemperaturkompensation 78
vattentemperaturlarm 77
VHF-radio
anropa ett AIS-objekt 83
DSC-kanal 83
individuella rutinanrop 83
nödanrop 80
vind
sann 41
skenbar 41
vindhastighetskälla 42
vindmätare för Close Hauled Wind 42
VMG 42
VRM
justera 59
mäta 59
visa 59
W
WAAS/EGNOS 85
waypoint-identifiering 87
waypoints
dölja 60
ekolod 74
etikettstyp 69
flytta 27
kopiera 53
lista med 27
man överbord 27
navigera till 34
nuvarande position 26
överlagrad radarbild, märka 69
passera i rutt 30
GPSMAP 700-serien Användarhandbok
93
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Oktober 2011
Artikelnummer 190-01155-39 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising