Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP 720 Installationsinstruktioner
GPSMAP® 700 -serien - Installationsinstruktioner
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
 Varning
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar.
Meddelande
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i för att undvika skador på båten.
Plottern i GPSMAP 700-serien måste installeras på rätt sätt enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges i varje
avsnitt. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter.
Kontakta produktsupporten hos Garmin® om du har några frågor om installationen av din GPSMAP 700-plotter. Om du befinner dig i USA
går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA via telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020. I Storbritannien kontaktar
du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000. Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på
Contact Support för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på +44 (0) 870 8501241.
Innan du installerar GPSMAP 700-plottern kontrollerar du att förpackningen innehåller de angivna artiklarna. Kontakta genast din Garminåterförsäljare om det saknas delar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot,
i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv in serienumret som står på din GPSMAP 700 i det avsedda utrymmet, för framtida referens. Serienumret finns på en etikett på baksidan
av enheten.
Plotterns serienummer:
Vid installation av GPSMAP 700-plottern måste du:
1. Montera GPSMAP 700-plottern.
2. Ansluta plottern till ström (sidan 5).
3. Se till att plotterns programvara är uppdaterad (sidan 7).
Följande ytterligare installationstillbehör behövs inte för användningen av GPSMAP 700-plottern. De medföljer för din
bekvämlighet:
• Ansluta plottern till ett NMEA 2000-nätverk (sidan 6)
• Ansluta plottern till en fjärrmonterad GA 30 GPS-antenn (sidan 6).
• Ansluta plottern till en Garmin-marinradar (sidan 6).
• Ansluta plottern till andra NMEA 0183-kompatibla enheter, t.ex. en VHF-radio med DSC (sidan 5).
• Ansluta plottern till en ekolodsgivare (endast ”s”-modeller) (sidan 6).
Montera plottern
Du kan montera GPSMAP 700-plottern på två olika sätt. Du kan använda den medföljande hållaren och materialet för att montera plottern med
kulfäste eller den medföljande mallen och materialet för infälld montering.
Montera GPSMAP 700-plottern på en plats där displayen syns tydligt utan reflexer och där strömbrytaren och pekskärmens funktioner kan
användas utan hinder.
Februari 2010
Artikelnummer 190-01155-79 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Montera plottern med kulfäste
Använd den medföljande hållaren för att montera GPSMAP 700-plottern med kulfäste. Du kan leda kablar från monteringsytans undersida
genom den medföljande hållaren för kulfästet, även om det inte är nödvändigt. På sidan 3 finns instruktioner för hur du monterar hållaren för
kulfästet utan att leda kablar genom hållaren.
Material (medföljer):
• Hållare för kulfäste
• Kabelorganiseringsfäste
• Mall för kulfäste
• Fyra 35 mm M 4,2 × 1,4-skruvar (för fastsättning av
kulfästets hållare)
• Två 20 mm M 3,5 × 1,3-skruvar (för fastsättning av
kabelorganiseringsfästet)
Verktyg som behövs (medföljer ej):
• Figursåg
• Borrar och borrspetsar – 32 mm (1 1/4 tum) × 3 mm (1/8 tum)
• Stjärnskruvmejsel nr. 2
Så här monterar du hållaren för kulfästet med kablarna ledda genom hållaren:
1. Använd den medföljande mallen för hållaren för kulfästet och avgör vilken som är den bästa monteringsplatsen. Se till att lämna tillräckligt
med plats bakom plottern för kablarna.
Obs! För att undvika störningar bör du montera GPSMAP 700-plottern minst 813 mm (32 tum) från en magnetisk kompass.
2. Mallen för kulfästets hållare är självhäftande på baksidan. Ta bort skyddstejpen
GPSMAP
och fäst mallen på den plats där du vill montera hållaren för kulfästet på.
700-plotter
3. Använd en 32 mm-borrspets (1 1/4 tum) och borra genomföringshålet mitt i mallen.
4. Använd en 3 mm-borrspets (1/8 tum) och borra de sex styrhålen utmärkta på
Hållare för
kulfästets mall.
kulfäste
Obs! Om du monterar plottern på glasfiber rekommenderar vi att du använder
en försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning genom bara
det översta gelcoat-lagret. På så sätt undviker du sprickor i gelcoat-lagret när
skruvarna dras åt.
5. Ta bort mallen för kulfästets hållare från monteringsytan.
6. Led kablarna som krävs för installation genom det hål du borrade i steg 3 från
monteringsytans undersida.
Om du tänker använda alla fyra kablarna leder du dem i följande ordning så att
de får plats:
Kabelorgani­
• Radarkabel
ser­ingsfäste
• Ström-/datakabel
• GA 30 GPS-antennkabel
• NMEA 2000-kabel
Montera GPSMAP 700-plottern med kulfäste
Obs! Montera inte låsringen (sidan 4) på ström-/datakabeln eller på radarkabeln
förrän du har lett den genom monteringsytan.
7. Placera kabelorganiseringsfästet runt alla kablar och in i det 32 mm-hål (1 1/4 tum) som du borrade i steg 3.
8. Använd de två medföljande 20 mm M 3,5 × 1,3-skruvarna och skruva fast
kabelorganiseringsfästet i monteringsytan.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt. Garmin
rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på skruven innan den används.
9. Ha 152–178 mm (6–7 tum) kabelöverskott genom kabelorganiseringsfästet och fäst
varje kabel i rätt klämma. I kabelorganiseringsschemat kan du se vilken klämma som
hör till vilken kabel.
10. Placera kulfästets hållare över kabelorganiseringsfästet och led kablarna genom
GA 30 GPS-antennkabelklämma
baksidan av kulfästets hållare.
Ström-/datakabelklämma
11. Skruva fast kulfästet i ytan med de fyra medföljande 35 mm M 4,2 × 1,4-skruvarna.
12. Följ stegen på sidan 3 för att montera GPSMAP 700-plottern på kulfästets hållare.
Garmin marin radarkabelklämma
Testa överskottslängden på de kablar som letts genom hållaren.
NMEA 2000-kabelklämma
13. Justera kabelöverskottet om det behövs. Applicera marint tätningsmedel (valfritt).
➊
➋
➌
➍
➊
➋
➌
➍
Identifiering av
kabelorganiseringsfästets klämmor
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Så här monterar du kulfästets hållare utan att leda kablarna genom hållaren:
1. Använd den medföljande mallen för hållaren för kulfästet och avgör vilken som är den bästa monteringsplatsen. Se till att lämna tillräckligt
med plats bakom plottern för kablarna.
Obs! För att undvika störningar bör du montera GPSMAP 700-plottern minst 813 mm (32 tum) från en magnetisk kompass.
2. Mallen för kulfästets hållare är självhäftande på baksidan. Ta bort skyddstejpen och fäst mallen på den plats där du vill montera hållaren för
kulfästet på.
3. Använd en 3 mm (1/8 tum) borrspets och borra de fyra yttre styrhålen utmärkta på mallen. Borra inte de två styrhål som är utmärkta på
kabelorganiseringsfästet.
Obs! Om du monterar plottern på glasfiber rekommenderar vi att du använder en försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning
genom bara det översta gelcoat-lagret. På så sätt undviker du sprickor i gelcoat-lagret när skruvarna dras åt.
4. Ta bort mallen för kulfästets hållare från monteringsytan.
5. Skruva fast kulfästet i ytan med de fyra medföljande 35 mm M 4,2 × 1,4-skruvarna.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt. Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruven innan den används.
Så här installerar du GPSMAP 700-plottern på hållaren för kulfästet:
1. Sätt fast monteringsvreden på GPSMAP 700-plottern utan att dra åt dem.
2. Skjut på plottern på kulfästet och dra åt monteringsvreden.
Montera plottern infällt
Material (medföljer):
• Mall för infälld montering
• Fyra 35 mm M 4,2 × 1,4-skruvar
Verktyg som behövs (medföljer ej):
• Figursåg
• Borrar och borrspetsar – 9,5 mm (3/8 tum) × 3 mm (1/8 tum)
• Stjärnskruvmejsel nr. 2
• Körnare och hammare
• Fil och sandpapper
Så här monterar du en GPSMAP 700-plotter infällt:
1. Mallen för infälld montering medföljer produktförpackningen. Beskär mallen och kontrollera att den passar på platsen där du vill montera
plottern.
Obs!
• Kontrollera att den yta som du monterar plottern på har tillräckligt med plats bakom sig för att rymma plottern och de anslutna kablarna
och lämna ca. 13 mm (1/2 tum) till höger om plottern för tillgång till SD-kortets lucka och solskyddet.
• För att undvika störningar bör du montera GPSMAP 700-plottern minst 813 mm (32 tum) från en magnetisk kompass.
2. Mallen för infälld montering är självhäftande på baksidan. Ta bort skyddstejpen och fäst mallen på den plats där du vill montera plottern.
3. Använd en 9,5 mm-­borrspets (3/8 tum) och borra ett rikthål i hörnet på mallen innan du börjar såga ut monteringsytan.
4. Såga ut monteringsytan med figursågen längs med insidan av den linje som anges på mallen för infälld montering. Fila och sandpappra
hålets kanter till rätt storlek.
5. Om de övre och nedre monteringslocken är fästa på framsidan av plottern kan du ta bort dem genom att snäppa loss locken från sidorna.
6. Placera plottern i hålet och se till att monteringshålen på plottern riktas in mot rikthålen på mallen för infälld montering efter att ha sågat,
sandpapprat och filat hålet. Om de inte går att rikta in märker du platserna där rikthålen ska vara.
7. Märk ut mittpunkten för vart och ett av monteringshålen med körnaren.
8. Använd en 3 mm (1/8 tum) borrspets och borra rikthålen.
Obs! Om du monterar plottern på glasfiber rekommenderar vi att du använder en försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning
genom bara det översta gelcoat-lagret. På så sätt undviker du sprickor i gelcoat-lagret när skruvarna dras åt.
9. Placera plottern i utskärningen.
10. Skruva fast de fyra medföljande 35 mm M 4,2 × 1,4-monteringsskruvarna genom plottern i rikthålen.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt. Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruven innan den används.
11. Sätt fast de övre och undre monteringslocken genom att snäppa dem på plats.
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Installera ström-/datakabeln
Plottern levereras med en ström-/datakabel som ansluter plottern till ström och NMEA 0183-enheter
(tillval). Om det behövs ansluter ström-/datakabeln även plottern till en ekolodsgivare. Ström-/datakabeln
ansluter inte plottern till ett NMEA 2000-nätverk. Instruktioner om hur du ansluter plottern till ett NMEA
2000-nätverk finns på sidan 6.
För att göra det lättare att installera kablarna är låsringen förpackad separat från kabeln. Om du installerar
ström-/datakabeln genom kulfästet, installerar du inte låsringen förrän alla kablar har dragits.
Installera en låsring på kabeln:
1. Led bort kabeln från källor till elektroniska störningar så att kabelanslutningen ligger vid plotterns
monteringsplats.
2. Separera låsringarnas två halvor.
3. Passa in de två halvorna av låsringen över kabeln och snäpp sedan ihop dem.
4. För in O-ringen i änden av kontakten.
Sä
k
3 A ring
Installera låsringen
Till plottern i GPSMAP
700-serien
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Svart
Ström (10–32 V DC)
Jord
(ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 port 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 port 1 Rx (in)
Grå
NMEA 0183 port 2 Tx (ut)
Lila
NMEA 0183 port 2 Rx (in)
Grön
Reserv
Vit
Reserv
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm lågt
>
>
>
>
Till givare (om sådan finns)
Ström-/datakabel för GPSMAP 700-serien
Obs!
• Använd en AGC/3AG – 3 A utbytessäkring.
• Om du måste förlänga ström- och jordkablarna använder du 16 AWG-kabel.
• Du kan koppla kabeln direkt till batteriet. Om båten har ett elsystem är det möjligt att du kan ansluta kabeln till en ledig hållare i
säkringsplinten. Om du använder båtens säkringsplint tar du bort den kabelmonterade säkringshållaren från kabelns strömledning.
• Klipp inte av givarkabeln då det ogiltigförklarar garantin.
Meddelande
Den maximala inkommande spänningen är 32 V DC (likström). Överskrid inte denna spänning eftersom det kan skada plottern och
ogiltigförklara garantin.
OBS! Om du inte ansluter plottern till NMEA 0183-enheter använder du bara den röda och den svarta ledningen. Övriga ledningar behöver inte
anslutas vid normal användning av plottern. Mer information om hur du ansluter till en NMEA 0183-kompatibel enhet finns på sidan 5.
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Ansluta ström-/datakabeln till ström
3 A-säkring
Båtjord
Till 10–32 V DC
båtströmförsörjning
-
1. Använd en testlampa eller voltmeter till att fastställa spänningskällans polaritet.
2. Anslut den röda (+ eller positiva) ledningen till den positiva spänningsterminalen.
(Om du använder båtens säkringsplint leder du den positiva anslutningen genom
säkringen, som på bilden.)
3. Anslut den svarta (- eller jord) ledningen till den negativa spänningsterminalen.
4. Installera eller kontrollera 3 A-säkringen (i den kabelmonterade säkringshållaren
eller på säkringsplinten på båten).
3A
2A
+
—
+
Till enhet
Exempel på säkringsplint
Ansluta ström-/datakabeln till en NMEA 0183-enhet (valfritt)
Du kan koppla GPSMAP 700-plottern till annan NMEA 0183-kompatibel utrustning, t.ex.
en DSC- eller AIS-enhet. Se kabeldragningsschemat om du vill ansluta plottern till NMEA 0183-kompatibla enheter.
+
Ledningsfärg
Säkring
3A
Röd (ström)
Svart (jord)
GPSMAP 700
serien
>
>
-
Batteri
10–32 V DC
Kabelfunktion
Ström
Ström jord
NMEA jord
NMEA Rx/A (+) >
Blå (ut)
NMEA 0183-kompatibel
enhet
NMEA Tx/A (+) >
Brun (in)
Ansluta en plotter i GPSMAP 700-serien till en vanlig NMEA 0183-enhet
Så här ansluter du ström-/datakabeln till en NMEA 0183-enhet:
1. För Garmin-enheter fungerar jordledningarna (svarta) som NMEA 0183-jord och måste anslutas tillsammans eller på samma terminal
som NMEA 0183-jorden på NMEA 0183-enheten. Se kabeldragningsschemat för din NMEA 0183-enhet för kabelidentifikation.
2. Anslut den blåa (NMEA 0183 port 1 ut-) kabeln från GPSMAP 700-ström-/datakabeln till NMEA 0183 in- (eller Rx/A +-) kabeln från
NMEA 0183-enheten, och den bruna (NMEA 0183 port 1 in-) kabeln till NMEA ut- (eller Tx/A +-) kabeln från NMEA 0183-enheten.
3. Upprepa steg 2 med de gråa (NMEA 0183 port 2 ut-) och lila (NMEA 0183 port 2 in-) kablarna för en ytterligare NMEA 0183-enhet.
4. Ställ in serieporten (eller portarna) på plottern till att använda NMEA 0183-data (standard eller hög fart). Mer information finns i
GPSMAP 700-serien Användarhandbok.
Ansluta ström-/datakabeln till en lampa eller ett signalhorn (valfritt)
GPSMAP 700-plottern kan användas tillsammans med en lampa, ett signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller blixtsignal när plottern
visar ett meddelande. Larmet måste inte vara inkopplat för att plottern ska fungera. Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses. Max. ström är 100 mA och ett relä behövs för att begränsa strömmen från plottern till 100 mA. Om du vill växla manuellt mellan
visuella larm och ljudlarm monterar du enpoliga, envägs omkopplare.
+
Ledningsfärg
GPSMAP 700-plotter
Säkring
3A
Röd (ström)
Svart (jord)
Batteri
10–35 V
likström
-
Mistlur
Gul (larm)
Relä
100 ma max
spolström
Lampa
Anslutning till en lampa, ett signalhorn eller både och
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Ansluta plottern till ett NMEA 2000-nätverk (valfritt)
Du kan ansluta GPSMAP 700-plottern till ditt befintliga NMEA 2000-nätverk. Du behöver lämpliga NMEA 2000-kablar och -kontakter,
antingen för anslutning av plottern till ditt befintliga NMEA 2000-nätverk eller för att bygga ett NMEA 2000-nätverk om du inte redan har ett i
båten. Kontakta din lokala Garmin-återförsäljare.
Om du inte är bekant med NMEA 2000, läser du kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000-nätverk” i Teknisk referens för Garmin NMEA 2000produkter. Dokumentet finns på den medföljande cd-skivan och i avsnittet om NMEA 2000 på Garmins webbplats på http://www.garmin.com
/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000.
Ansluta plottern till en Garmin-marinradar (tillbehör)
Du kan ansluta GPSMAP 700-plottern till en Garmin-marinradar, t.ex. en GMR™ 18 HD (medföljer ej).
Så här ansluter du plottern till en Garmin-marinradar:
1. Installera radarn enligt de installationsinstruktioner som medföljer radarn.
2. Dra den marina nätverkskabeln till plottern och anslut den till radarporten.
Obs! GPSMAP 700-plottern är kompatibel med Garmins marina radarenheter men inte med Garmins marina nätverk. Anslut inga andra
marina nätverksenheter från Garmin till radarporten på GPSMAP 700-plottern.
3. Uppdatera plotterns programvara (sidan 7).
Ansluta plottern till en fjärrmonterad GA 30 GPS-antenn (tillbehör)
Plottrarna i GPSMAP 700-serien har en intern GPS-mottagare, men med vissa installationer, t.ex. vid infälld montering, får enheten kanske inte
en siktlinje upp i himlen vilket medför att enheten inte kan beräkna din GPS-position. Du kan installera en fjärrmonterad GA 30 GPS-antenn
(medföljer inte) på en lämplig plats och ansluta den till plottern för att tillhandahålla GPS-information.
Så här ansluter du plottern till en GA 30-antenn:
1. Installera GA 30-antennen enligt instruktionerna som medföljer antennen.
2. Led GA 30-kabeln till plottern och anslut den till den externa GPS-antennkontakten.
Ansluta plottern till en givare
Om du har en GPSMAP 700-plotter med ekolodskabel (anges med ett ”s” i produktnamnet), kan du ansluta en Garmin-givare och använda
ekolodsspecifika funktioner.
Så här ansluter du plottern till en givare:
1. Installera givaren enligt de instruktioner som medföljer givaren.
2. Led givarkabeln till plottern och anslut den till ström-/datakabeln.
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Identifiera kontakterna på baksidan
När ström-/datakabeln har anslutits till båten (och när eventuella valfria Garmin-radar, NMEA 0183­, NMEA 2000- eller externa GPS-enheter
har installerats) ansluter du kablarna till GPSMAP 700-plottern.
Obs! Du måste installera låsringarna innan du ansluter ström-/datakabeln eller en Garmin-radarkabel till plottern (sidan 4).
Så här ansluter du en kabel till baksidan av en GPSMAP 700-plotter:
1. Tryck försiktigt in kabeln i rätt kontakt på baksidan av plottern tills den sitter ordentligt på plats. Använd inte våld. Stiften kan skadas.
2. När kabeln sitter på plats vrider du låsringen medurs tills den tar stopp. Var noga med att inte dra åt låsringen för mycket.
➋
➊
➌
➍
GPSMAP 700-kontakter
➊ NMEA 2000-kontakt
➋ Radarport
➌ Ström-/datakontakt
➍ Extern GPS-antennkontakt
Uppdatera plotterns programvara
GPSMAP 700-plottern kan innehålla ett SD-kort för uppdatering av programvaran. Om så är fallet följer du instruktionerna som medföljer
kortet.
Om det inte finns ett SD-kort för uppdatering av programvaran besöker du www.garmin.com för att ta reda på om plotterns programvara är
aktuell. För att identifiera vilken programvaruversion plottern har, välj eller tryck på Konfigurering > System > Systeminformation.
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Specifikation
Storlek
Vikt
Skärm
Hölje
Temperaturområde
Säkert avstånd till
kompass
GPS-prestanda
Specifikation
Mottagare
Hämtningstid
Mått
B × H × D: 226 × 142 × 80 mm (8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tum)
1,125 kg (2,48 lb.)
B × H: 152 mm × 91 mm (6 × 3 19/32 tum)
Helt tätad, stöttålig plast- och aluminiumlegering, vattentät enligt IEC 60529 IPX-7
-15 °C till 55 °C (5°F till 131°F)
813 mm (32 tum)
Parameter
Varm
Kall
Återhämtning
Uppdateringsfrekvens
Noggrannhet
GPS
DGPS
Hastighet
Mått
Högkänslig, 12 parallella kanaler, WAAS-funktion
Ca. 1 sek. (Enheten befinner sig på eller i närheten av den senaste platsen där satellitsignaler nyligen hittats)
Ca. 38 sek. (Enheten har flyttats mer än cirka 800 km (500 mi.) sedan den stängdes av.)
< 1 sek.
1/sek., kontinuerligt
<10 m (33 fot) 95 % typiskt
3-5 m (10–16 fot), normalt 95% (WAAS/EGNOS-noggrannhet.)
0,05 m/sek. i stadigt läge
Ström
Specifikation
Källa
Användning
Säkring
NMEA 2000 LEN-nummer (Load Equivalency Number)
NMEA 2000-förbrukning
Ekolod
Ström
Frekvens
Djup
Mått
10–32 V DC
Max 8,56 W. vid 13,8 V DC
3A
2
Max 100 mA
1 kW givare, 1 000 W (RMS), 8 000 W (topp till topp), två frekvenser, 500 W (RMS), 4 000 W (topp till topp), två strålar, 400 W (RMS),
3 200 W (topp till topp)
50/200 kHz (två frekvenser och 1 kW), 80/200 kHz (två strålar)
762 m (2 500 fot) (1 kW), 457 m (1 500 fot) (två frekvenser), 274 m (900 fot) (två strålare) - Djupkapaciteten beror på vattnets salthalt,
bottentypen och andra vattenförhållanden.
PGN-information för NMEA 2000
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127245
Roder
127250
Farkostens kurs
127250
Farkostens kurs
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128267
Vattendjup
127493
Transmissionsparametrar – dynamiska
129025
Position, snabb uppdatering
127498
Motorparametrar – statiska
129026
KÖG/FÖG snabb uppdatering
127505
Vätskenivå
129029
GNSS - positionsdata
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Ta emot
Sända
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129283
Avvikelse från utlagd kurs
128267
Vattendjup
129284
Navigationsdata
129038
AIS klass A positionsrapport
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129039
AIS klass B positionsrapport
129539
GNSS DOP:er
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129540
GNSS Sats i vy
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
130306
Vinddata
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808
DSC-samtalsinformation
130306
Vinddata
130576
Status för mindre farkost
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Plottrarna i GPSMAP 700-serien är NMEA 2000certifierade.
NMEA 0183-information
NMEA 0183, version 3.01-meningar:
Ta emot
Sända
DPT
Djup
GPAPB
APB - kurs/spårstyrning (autopilot) mening ”B”
DBT
Djup under givare
GPBOD
BOD - bäring - start till destination
MTW
Vattentemperatur
GPBWC
BWC - bäring och avstånd till waypoint
VHW
Fart genom vattnet och kurs
GPGGA
GGA - GPS-fixdata
WPL
Waypointens plats
GPGLL
GLL - geografisk position - latitud/longitud
VDM
AIS VHF-datalänkmeddelande
GPGSA
GSA - GNSS DOP och aktiva satelliter
DSC
Digital selektiv anropsinformation
GPGSV
GSV - GNSS-satelliter i sikte
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
GPRMB
RMB - rekommenderad minimiinformation för navigering
HDG
Kurs, avvikelse och variation
GPRMC
RMC - rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
HDM
Kurs, magnetisk
GPRTE
RTE - rutter
MWD
Vindriktning och -hastighet
GPVTG
VTG - kurs över mark och markhastighet
MDA
Meteorologisk sammansatt
GPWPL
WPL - waypointens plats
MWV
Vindhastighet och -vinkel
GPXTE
XTE - Avvikelse från utlagd kurs
VDM
AIS VHF-datalänkmeddelande
PGRME
E - uppskattat fel
PGRMM
M - kartdatum
PGRMZ
Z - höjd
SDDBT
DBT - djup under givare
SDDPT
DPT - djup
SDMTW
MTW - vattentemperatur
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och kurs
Du kan köpa fullständig information om format och meningar från NMEA (National Marine Electronics Association) från:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146, USA
www.nmea.org
GPSMAP 700-serien - Installationsinstruktioner
Garmin®, Garmins logotyp, GPSMAP® och AutoLocate® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GMR™ är
ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter hittar du på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2010
Artikelnummer 190-01155-79 Rev.B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising