Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 hurtigveiledning

Garmin GPSMAP 720 hurtigveiledning
Navigere ved hjelp av et kart
Opprette og navigere langs en rute
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon
Navigere til et punkt på kartet
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
Autoveiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må
sammenligne kursen nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på navigasjonskartet eller fiskekartet. Når
du har nådd bestemmelsesstedet, kan du velge å lagre ruten.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Trykk på bestemmelsesstedet ved hjelp av
markøren ( ).
4. Velg Naviger til > Rute til.
5. Trykk på posisjonen der du ønsker å ta den siste
svingen mot bestemmelsesstedet ditt ( ).
6. Velg Legg til sving.
Bestemmelsessted valgt
7. Hvis du vil legge til flere svinger, gjentar
du trinn 5 og 6 og arbeider deg bakover fra
bestemmelsesstedet til båtens gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, må være der som
du ønsker å gjøre første sving fra din gjeldende
posisjon. Det skal være svingen som er nærmest
båten.
8. Velg Ferdig når ruten er fullført.
Sving valgt
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede
linjen.
10. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre
hindringer.
Når du har nådd bestemmelsesstedet, blir du bedt om å lagre ruten.
11. Gjør følgende:
• Velg Nei
• Velg Ja > Rediger rute > Navn. Angi navnet på ruten. Velg Ferdig.
 FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann.
Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Trykk på kartet for å velge posisjonen ved hjelp av markøren ( ).
Velg Naviger til.
Gjør følgende:
• Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen.
• Velg Rute til for å opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger.
• Velg Guide til for å bruke autoveiledning.
6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den
magentafargede linjen angi at autoveiledningen ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanndybde og minste
sikre høyde på hindringer.
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre
hindringer.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå til-skjermbilde
Veiledning til-skjermbilde
GPSMAP 700-serien
®
hurtigveiledning
Slå kartplotteren av eller på
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Slå på kartplotteren
Trykk på og slipp
av/på-knappen.
Slå av kartplotteren
Trykk på og hold nede
av/på-knappen.
Merke et veipunkt eller en MOB-posisjon
Merke gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg Merk i skjermbildet Hjem.
MERK: Merk den gjeldende posisjonen fra hvilket som helst skjermbilde ved å trykke på
Merk øverst i skjermbildet.
Opprette et veipunkt et annet sted
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Gjør følgende:
• Trykk på en posisjon på kartet.
• Trykk på og dra skjermbildet for å panorere til en ny posisjon. Trykk på en posisjon på
kartet.
4. Velg Opprett veipunkt.
5. Hvis du vil gi navn til veipunktet, velger du veipunktet på høyre side av skjermen og velger
Rediger veipunkt.
6. Velg Navn, og angi et navn.
Navigere til en maritim tjeneste
Justere bakgrunnsbelysningen
Justere bakgrunnsbelysningen
1. Velg Konfigurer > System > Piper/visning > Skjerm i skjermbildet Hjem.
TIPS: Trykk på og slipp av/på-knappen fra hvilket som helst skjermbilde for å åpne
skjermbildet Skjerm.
2. Velg Bakgrunnsbelysning.
3. Justere bakgrunnsbelysningen:
• Velg Auto for å la kartplotteren justere bakgrunnsbelysningen automatisk, i forhold til
lysforholdene rundt enheten.
• Juster glidebryteren manuelt.
MERK: Velg Auto for å bytte mellom modiene Auto og Manuell.
Vise og konfigurere styrekurspilen
Styrekurspilen er en tegnet linje i kursretningen fra baugen av båten. Du kan konfigurere
hvordan styrekurspilen vises på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Gjør følgende:
• Velg Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart > Kartutseende >
Styrekurspil.
• Velg Fiskekart > Meny > Oppsett for fiskekart > Kartutseende > Styrekurspil.
3. Gjør følgende:
• Velg Avstand. Angi avstanden til enden av styrekurspilen.
• Velg Tid. Angi hvor lang tid det tar å nå enden av styrekurspilen.
4. Velg Ferdig.
Navigere til en maritim tjeneste
 FORSIKTIG
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på
elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner.
Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og
andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann.
Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Visiondatakort.
1. Velg Hvor skal du? > Offshore-tjenester i skjermbildet Hjem.
2. Velg kategorien av maritime tjenester som du vil navigere til.
Kartplotteren viser en liste over de 50 nærmeste stedene, med avstand og peiling til hvert
av dem.
3. Velg et bestemmelsessted.
eller
for å se tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen
Tips: Velg
på et kart.
4. Gjør følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Guide til for å bruke autoveiledning.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den
magentafargede linjen angi at autoveiledningen ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanndybde
og minste sikre høyde på hindringer.
6. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann
og andre hindringer.
Gå til www.garmin.com for å få mer dokumentasjon og informasjon.
Merke og navigere til en MOB-posisjon
Når du merker gjeldende posisjon, kan du angi den som en MOB-posisjon (mann over bord).
Gjør følgende:
• Fra et hvilket som helst skjermbilde velger du Merk > Mann over bord.
• Velg Mann over bord i skjermbildet Hjem.
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punktet, og kartplotteren oppretter
en kurs tilbake til den merkede posisjonen ved hjelp av Gå til-funksjonen.
Garmin®, Gamin-logoen, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd.
og datterselskapene, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Januar 2010
Delenummer 190-01155-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising