Garmin | GPSMAP 720 | User manual | Garmin GPSMAP 720 brukerveiledning

Garmin GPSMAP 720 brukerveiledning
GPSMAP 700-serien
brukerveiledning
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,
distribueres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin
gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning,
og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ og UltraScroll™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for
National Maritime Electronics Association. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. XM® og XM WX
Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Introduksjon
Introduksjon
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om følgende produkter:
• GPSMAP® 720/720s
• GPSMAP 740/740s
• GPSMAP 750/750s
Tips og snarveier
•
•
•
•
Trykk på Hjem fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
Trykk på Meny fra et hvilket som helst hovedskjermbilde for å få tilgang til flere innstillinger.
Trykk på og slipp for å justere innstillingene for bakgrunnslys og fargemodus.
Trykk på og hold for å slå kartplotteren av eller på.
Standarder i brukerveiledningen
Når du blir bedt om å velge noe i denne brukerveiledningen, trykker du lett på det aktuelle elementet på
skjermen med en finger. Små piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i den viste rekkefølgen.
Hvis du for eksempel ser Velg Kart > Navigasjonskart, trykker du på Kart på skjermen og deretter på
Navigasjonskart.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
i
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Introduksjon...................................................i
Tips og snarveier.................................................... i
Standarder i brukerveiledningen............................ i
Komme i gang...............................................1
Front- og bakpaneler............................................. 1
Skru på kartplotteren............................................. 1
Skru av kartplotteren............................................. 1
Førstegangsinnstillinger for kartplotter.................. 2
Innhenting av GPS-satellittsignal.......................... 2
Justere bakgrunnslyset......................................... 2
Endre fargemodusen............................................. 2
Sette inn og fjerne data- og minnekort.................. 2
Vise systeminformasjon......................................... 3
Om skjermbildet Hjem........................................... 3
Kart- og 3D-kartvisninger............................4
Navigasjonskart..................................................... 4
Automatisk identifikasjonssystem........................ 12
Perspective 3D.................................................... 15
BlueChart g2 Vision............................................. 16
Mariner’s Eye 3D................................................. 17
Fish Eye 3D......................................................... 18
Fiskekart.............................................................. 19
Vise satellittbilder på navigasjonskartet............... 19
Vise luftfotografier av landemerker...................... 20
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm...... 21
Detaljerte data om veier og punkter av
interesse (POI).................................................. 21
Autoveiledning..................................................... 21
Kombinasjoner...........................................22
Om skjermbildet Kombinasjoner......................... 22
Konfigurasjon av skjermbildet Kombinasjoner.... 22
Navigasjon..................................................25
Grunnleggende spørsmål om navigasjon............ 25
Navigasjon med kartplotter.................................. 25
Veipunkter........................................................... 26
Ruter.................................................................... 28
Spor..................................................................... 30
Navigere med en Garmin-autopilot..................... 32
Hvor skal du?..............................................33
Maritime tjenester som
bestemmelsessteder......................................... 33
Almanakk-, omgivelses- og om
bord-data.....................................................36
Almanakkdata...................................................... 36
Om bord-data...................................................... 38
Omgivelsesdata................................................... 41
Konfigurasjon av enheten.........................44
Spørsmål om grunnleggende konfigurasjon
av enheten........................................................ 44
ii
Simulatormodus.................................................. 44
Slå kartplotteren på automatisk........................... 44
Skjermkonfigurasjon............................................ 45
Navigasjonsinnstillinger....................................... 45
Informasjon om båten.......................................... 50
Alarmer................................................................ 51
Håndtering av kartplotterdata.............................. 52
Radar...........................................................54
Overføre radarsignaler........................................ 54
Justere zoomskalaen på radarskjermen............. 54
Radarvisningsmodi.............................................. 55
Veipunkter og ruter på radarskjermen................. 60
Om radaroverlegget............................................ 61
Optimalisere radarvisningen................................ 62
Radarvisningsutseende....................................... 66
Utseende på radaroverleggsvisning.................... 69
Ekkolodd.....................................................71
Ekkoloddvisninger............................................... 71
Dybdelogg........................................................... 73
Temperaturlogg for svinger.................................. 73
Veipunkter på ekkoloddskjermen........................ 74
Utseende på ekkoloddvisning............................. 74
Ekkoloddalarmer................................................. 77
Svingerkonfigurasjon........................................... 78
Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)...........................................79
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio.............. 79
Slå på DSC.......................................................... 79
Om DSC-listen..................................................... 79
Innkommende nødanrop..................................... 80
Mann over bord-nødanrop startet fra en
VHF-radio......................................................... 80
Mann over bord-nødanrop startet fra
kartplotteren...................................................... 80
Posisjonssporing................................................. 81
Individuelle rutineanrop....................................... 83
Foreta et individuelt rutineanrop til et
AIS-mål............................................................. 83
Tillegg..........................................................84
Spesifikasjoner.................................................... 84
Kalibrere berøringsskjermen............................... 84
Skjermdumper..................................................... 85
Vise GPS-satellittposisjoner................................ 85
Bruke WAAS/EGNOS.......................................... 85
Systeminformasjon.............................................. 85
NMEA 0183 og NMEA 2000................................ 86
Registrere enheten.............................................. 89
Kontakte Garmins produktsupport....................... 89
Samsvarserklæring............................................. 89
Lisensavtale for programvare.............................. 89
Indeks..........................................................90
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Komme i gang
Komme i gang
Front- og bakpaneler
➊
➋
➌
GPSMAP 700-serien sett forfra
➊
Av/på-knapp
➋
Automatisk baklyssensor
➌
Radarport
➊
➋
➌
➍
GPSMAP 700-serien sett bakfra
➊
NMEA 2000-kontakt
➋
Strøm-/datakontakt
➌
Radarport
➍
Ekstern GPS-antennekontakt
Skru på kartplotteren
Trykk på og slipp
.
Skru av kartplotteren
Trykk på og hold nede
.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
1
Komme i gang
Førstegangsinnstillinger for kartplotter
Første gang du slår på kartplotteren, må du konfigurere en rekke førstegangsinnstillinger. Du må også
konfigurere disse innstillingene etter at du eventuelt har gjenopprettet de opprinnelige fabrikkinnstillingene
(side 86). Du kan oppdatere hver enkelt innstilling senere. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere
førstegangsinnstillingene.
Innhenting av GPS-satellittsignal
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Når
kartplotteren innhenter satellittsignaler, er linjene for signalstyrke øverst i skjermbildet Hjem grønne
. Når
kartplotteren mister satellittsignaler, forsvinner de grønne linjene
, og et blinkende spørsmålstegn vises på
båtikonet på kartskjermbildet.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Justere bakgrunnslyset
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Piper/display > Skjerm.
TIPS: Trykk på og slipp fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne skjermbildet for skjerm- og
visningsinnstillinger.
2. Justere bakgrunnslyset:
• Velg Bakgrunnslys > Auto for å la kartplotteren justere bakgrunnslyset automatisk ut fra lysforholdene
i omgivelsene.
• Bruk glidebryteren til å justere bakgrunnslyset manuelt.
Velg Bakgrunnslys hvis du vil bytte mellom automatisk og manuell modus.
Endre fargemodusen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Piper/display > Skjerm.
TIPS: Trykk på og slipp fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne skjermbildet for skjerm- og
visningsinnstillinger.
2 Velg Fargemodus.
3. Velg Dagfarger, Nattfarger eller Auto.
Innstillingen Auto endrer automatisk fargene etter tiden på døgnet.
Sette inn og fjerne data- og minnekort
Du kan sette inn et valgfritt BlueChart® g2 Vision®-datakort for å vise høyoppløselige satellittbilder og
luftfotografier av havner, havneområder, båthavner og andre punkter av interesse. Du kan sette inn tomme
SD-minnekort for å overføre data, for eksempel veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garminkartplotter eller en datamaskin (side 52). SD-kortsporet er plassert foran på kartplotteren.
• Åpne dekslet, sett inn datakortet eller minnekortet (med etiketten ➊ mot høyre) i
sporet, og trykk kortet ned til det klikker på plass.
• Trykk ned datakortet eller minnekortet i sporet på nytt for å løse ut kortet.
➊
2
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Komme i gang
Vise systeminformasjon
Du kan vise programvareversjonen, basiskartversjonen, ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt),
programvareversjonen for en eventuell Garmin-radar (hvis aktuelt) og enhetens ID-nummer. Du trenger denne
informasjonen hvis du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra kartdatainformasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Systeminformasjon.
Om skjermbildet Hjem
Bruk skjermbildet Hjem til å få tilgang til alle andre skjermbilder.
Merk: Alternativene i dette skjermbildet varierer med kartplottertype og eventuelle tilkoblede enheter.
• Kart — gir deg tilgang til navigasjonskartet, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, fiskekartet
og radaroverlegget.
Merk: Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision (side 16). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision
eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
• Ekkolodd — setter opp og formidler ekkoloddinformasjon om ekkolodd (bare tilgjengelig med enheter i
S-serien, for eksempel GPSMAP 720s) (side 71).
• Kombinasjoner — setter opp skjermen for delt visning for kart/kart, kart/ekkolodd, kart/radar eller
ekkolodd/temperaturlogg (side 22).
• Informasjon — viser informasjon om for eksempel tidevann, strømninger, stjernedata, brukerdata, andre
båter og måleinstrumenter (side 36).
• Merke — merker, redigerer eller sletter gjeldende posisjon som et veipunkt eller en MOB-posisjon (mann
over bord) (side 27).
• Hvor skal du? — formidler navigasjonsfunksjoner (side 33).
• Radar — konfigurerer og viser radar (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en maritim Garminradar) (side 54).
• Vær — (bare Nord-Amerika) konfigurerer og viser ulike værparametre, inkludert nedbør, værvarsel,
fiske, sjøforhold og sikt (bare tilgjengelig hvis kartplotteren er koblet til en værmodul og du har et XM®abonnement). Se Weather®- og XM Satellite Radio-tillegget for GPSMAP 700-serien (bare Nord-Amerika).
• Konfigurer — gir deg muligheten til å vise og redigere innstillingene for kartplotteren og systemet
(side 44).
• Mann over bord — merker gjeldende posisjon som et veipunkt, og setter en kurs tilbake til den merkede
posisjonen (side 27).
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
3
Kart- og 3D-kartvisninger
Kart- og 3D-kartvisninger
Alle kartplottere i GPSMAP 700-serien har et grunnleggende bildekart. Kart- og 3D-kartvisningene som er
oppført nedenfor, er tilgjengelige på kartplotteren.
Merk: Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision (side 16). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision
eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
• Navigasjonskart — viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på forhåndslastede kart og fra
eventuelle tilgjengelige ekstra kart. Dataene omfatter bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd, båthavner og
tidevannsstasjoner i en oversiktsvisning (side 4).
• Perspective 3D — viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel (side 15).
• Mariner’s Eye 3D — viser båten sett ovenfra og bakfra og er et detaljert, tredimensjonalt visuelt
navigasjonshjelpemiddel (side 17).
• Fish Eye 3D — gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til
kartinformasjonen (side 18).
• Fiskekart — fjerner navigasjonsdata fra kartet, men viser bunnkonturer tydeligere, noe som er til hjelp i
dybdegjenkjenning (side 19).
• Radaroverlegg — legger til radarinformasjon på navigasjonskartet eller fiskekartet (side 61).
Navigasjonskart
Bruk navigasjonskartet til å stake ut kursen, til å vise kartinformasjon og som navigasjonshjelpemiddel.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Navigasjonskart med BlueChart g2 Vision-data
➊
Lys
➋
Marina-tjenester
➌
Båten
➍
Ikke synlig vrak
➎
Bøye
➏
Synlig vrak
➐
Zoomskala
Zoome inn og ut på kartet
Zoomnivået angis av skalatallet nederst på navigasjonskartet (
avstanden på kartet.
Velg knappene
og
). Linjen under skalatallet angir denne
for å zoome ut og inn.
Bytte fra ett kart til et annet
1. Velg Meny > Bytt kart for å gå fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2. Velg et annet kart.
4
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartsymboler
BlueChart g2- og BlueChart g2 Vision-kart bruker grafiske symboler for å angi kartfunksjoner. Symbolene er
i henhold til standardene for amerikanske og internasjonale kart. Du kan også komme til å se andre vanlige
symboler, blant annet symbolene nedenfor.
Ikon
Beskrivelse
Strømstasjon
Informasjon
Ikon
Beskrivelse
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Ikon
Beskrivelse
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde
tilgjengelig
Det er også vanlig å vise dybdekonturlinjer (dypt vann vises i hvitt), tidevannssoner, loddskudd (som vist
på originalutgaven av kartet i papirformat), navigasjonshjelp og -symboler, hindringer og kabelområder på
kartene.
Navigere til et punkt på kartet
 ADVARSEL
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller
hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Trykk på kartet for å velge posisjonen ved hjelp av markøren ( ).
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen.
• Velg Rute til for å opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger (side 28).
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledningen (side 21).
6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil et grått segment et eller annet sted på den magentafargede
linjen angi at autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes
sikkerhetsinnstillingene for minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 46).
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
5.
Panorere navigasjonskart, fiskekart eller radaroverlegg
Du kan panorere bort fra den nåværende posisjonen til andre områder på navigasjonskartet, fiskekartet eller
radaroverlegget.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller
hvis det innebygde kartet støtter fiskekart. Radaroverlegget er tilgjengelig når det er tilkoblet en kompatibel
radar.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radaroverlegg.
3. Trykk på og dra navigasjonsskjermbildet for å panorere kartet.
Når du panorerer utenfor kanten av kartet, rulles skjermbildet fremover for å gi en fortløpende kartdekning.
4. Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen og returnere til gjeldende posisjon.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
5
Kart- og 3D-kartvisninger
Konfigurere visningen av veipunktsymboler
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny > Veipunkter og spor > Veipunktvisning.
4. Velg et veipunktsymbol.
5. Gjør ett av følgende:
• Velg Etikett for å vise navnet og symbolet.
• Velg Bare symbol for å vise bare symbolet.
• Velg Kommentar for å vise eventuelle kommentarer du har lagt til (side 27).
• Velg Skjul for å skjule symbolet.
Stille inn fargen på det aktive sporet
Se (side 31).
Vise eller skjule fargede spor
Du kan angi fargen på sporene (side 31) og deretter velge å vise eller skjule alle sporene med den gitte fargen.
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny > Veipunkter og spor > Sporvisning.
Velg fargen du vil vise eller skjule alle spor med.
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan vise informasjon om en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Trykk på en posisjon eller et objekt.
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet. Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Se på for å vise detaljer om objekter i nærheten av markøren. (Se på vises ikke hvis markøren
ikke er i nærheten av et objekt. Hvis markøren er i nærheten av bare ett objekt, vises navnet på
objektet.)
• Velg Naviger til for å navigere til den valgte posisjonen (side 5).
• Velg Opprett veipunkt for å merke et veipunkt ved markørposisjonen.
• Velg Mål avstand for å vise avstanden og peilingen til objektet i forhold til gjeldende posisjon.
Informasjonen vises øverst i venstre hjørne på skjermen. Velg Angi referanse for å måle fra den valgte
posisjonen i stedet for gjeldende posisjon.
• Velg Informasjon for å vise informasjon om tidevann (side 36), strøm (side 37), stjerneinformasjon
(side 38), kartforklaringer eller lokale tjenester i nærheten av markøren.
• Velg Stopp peking for å fjerne pekeren fra skjermen. Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen
og returnere til gjeldende posisjon.
Vise ekstra objektinformasjon
Du kan vise informasjon om kartdetaljer, veipunkter og kart på skjermen.
Merk: Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision (side 16). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision
eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
6
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
3. Trykk på et objekt ➊.
4. Velg knappen med navnet på objektet ➋ for å vise informasjonen.
➋
➊
Vise informasjon om tidevannsstasjon
Informasjon om tidevannsstasjoner vises på kartet med et ikon for tidevannsstasjon ( ). Du kan vise en
detaljert graf for en tidevannsstasjon for å få hjelp til å forutse tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for
ulike dager (side 36).
Merk: Ikonene for tidevannsstasjon er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision
(side 16). Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart
g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg et ikon for tidevannsstasjon ( ).
Informasjon om tidevannsretning ➊ og tidevannsnivå ➋ vises ved siden av ikonet.
4. Gjør ett av følgende:
• Trykk på knappen med stasjonsnavnet ➌.
• Velg Se på hvis det er mer enn ett element i nærheten, og trykk på knappen med stasjonsnavnet.
➌
➋
➊
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
7
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise og konfigurere tidevann og strømninger
Du kan vise informasjon om tidevann og strøm på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Velg Tidevann/strømninger.
Gjør ett av følgende:
• Velg På for å vise indikatorer for gjeldende stasjon og tidevannsstasjon på kartet, eller Av for å skjule
indikatorer for gjeldende stasjon og tidevannsstasjon.
• Velg Animert for å vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og for strømretning på kartet
(side 21).
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
Fra navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du vise detaljer om ulike typer
navigasjonshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og hindringer. Se (side 10) for å konfigurere visningen av
symboler for navigasjonshjelpemidler.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartvisningen er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision (side 16). Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg en navigasjonshjelp med markøren ( ).
Det vises et alternativ som beskriver navigasjonshjelpemiddelet, for eksempel Sjømerke eller Fyr.
4. Velg navnet på navigasjonshjelpemiddelet (eller Se på og deretter navnet på navigasjonshjelpemiddelet)
for å vise detaljer om navigasjonshjelpemiddelet.
Utseende på navigasjonskart
Endre kartorienteringen
Du kan angi kartets perspektiv på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Velg Kartutseende > Orientering.
Gjør ett av følgende:
• Velg Nord opp for å angi at nord skal vises øverst i kartvisningen.
• Velg Styrekurs opp for å angi at styrekursdata som er mottatt fra et kompass, skal vises øverst i
kartvisningen (også kalt den magnetiske styrekursen), eller for å bruke GPS-kursdata. Kurspilen vises
vertikalt på skjermen.
• Velg Kurs opp for å angi at navigasjonsretningen alltid skal være opp på kartet.
Endre kartets zoomdetaljer
Du kan justere mengden detaljer som vises på kartet, med ulike zoomnivåer, for navigasjonskartet eller
fiskekartet.
1.
2.
3.
4.
8
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
5. Velg Kartutseende > Detaljer.
6. Bruk glidebryteren til å velge detaljnivået.
Velge et verdenskart
Du kan bruke et grunnleggende verdenskart eller et skyggerelieffkart på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Disse forskjellene er bare synlige når kartet zoomes langt nok ut til å se detaljene.
Merk: Relieffkart er tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision. Fiskekartet er bare
tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart. Det grunnleggende verdenskartet er tilgjengelig på alle kartplottere i GPSMAP
700-serien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Velg Kartutseende.
Gjør ett av følgende:
• Velg Verdenskart > Full for å vise det skyggelagte relieffet på kartet.
• Velg Verdenskart > Grunnleggende for å vise grunnleggende kartdata på kartet.
Vise og konfigurere kurspilen
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Du kan konfigurere hvordan
kurspilen skal vises på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Kurspil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Velg Kartutseende > Kurspil > Visning.
Gjør ett av følgende:
• Velg Avstand > Endre avstand, angi avstanden til enden av kurspilen og velg Ferdig.
• Velg Klokkeslett > Endre klokkeslett, angi hvor lang tid det tar å nå enden av kurspilen, og velg
Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
9
Kart- og 3D-kartvisninger
Velge kurspilens kilde
Kilden til visningen av kurspilen på kartplotteren bestemmes av innstillingen for kilden til kurspilen,
(Automatisk eller GPS-st.kurs), og om kursinformasjonen er tilgjengelig fra et kompass.
• Hvis det finnes tilgjengelig kursinformasjon fra et kompass, og retningskilden er satt til Auto, vil både
kurspilen og kjøretøyikonet innrettes etter kompassretningen.
• Hvis det finnes tilgjengelig kursinformasjon fra et kompass og retningskilden er satt til GPS-st.kurs,
innrettes kurspilen etter GPS-styrekursen, mens kjøretøyikonet innrettes etter kompassretningen.
• Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig kompassinformasjon, blir både kurspilen og kjøretøyikonet innrettet
etter GPS-styrekursen.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny.
4. Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
5. Velg Kartutseende > Kurspil > Kilde.
6. Gjør ett av følgende:
• Velg GPS-st.kurs.
• Velg Auto.
Vise og konfigurere dybdeloddskudd
På navigasjonskartet kan du slå på loddskudd og angi en verdi for farlig dybde. Dybdeloddskudd som er like
grunne som den farlige dybden eller enda grunnere, vises med rød tekst.
1. Velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart > Kartutseende > Finn dybder >
På fra skjermbildet Hjem.
2. Velg Finn dybder > Farlig.
3. Angi verdien for den farlige dybden.
4. Velg Ferdig.
Konfigurere dybdeskyggelegging
Du kan tilpasse visningen av dybdeskyggelegging på navigasjonskartet.
Merk: Dybdeskyggelegging er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart >
Kartutseende > Sikkerhetsskyggelegging.
2. Gjør ett av følgende:
• Angi avstanden og velg Ferdig. Områder på kartet med dybder som er mindre enn den angitte verdien,
er skyggelagt med blått, mens områder med dybder som er større enn den angitte verdien, er skyggelagt
med hvitt. Konturen tegnes alltid ved den valgte dybden eller dypere.
• Velg Auto hvis du vil bruke dybden fra g2 Vision-kartet.
Vise og konfigurere symboler for navigasjonshjelpemidler
Du kan vise og konfigurere hvordan symboler vises for navigasjonshjelpemidler på navigasjonskartet eller
fiskekartet.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Velg Kartutseende > Symboler.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
6. Gjør ett av følgende:
• Velg Str. på nav.hjelpemid. for å angi størrelsen på symboler for navigasjonshjelp som vises på kartet.
• Velg Type nav.hjelpem. > NOAA for å vise bøyesymbolsettet på kartet (NOAA).
• Velg Type nav.hjelpem. > IALA for å vise symbolsettet for navigasjonshjelpemidler fra International
Association of Lighthouse Authorities (IALA) på kartet.
Vise flere kartdetaljer
Du kan vise POIer på land, fyrsektorer og bildepunkter på navigasjonskartet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart >
Kartutseende > Symboler.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg POIer på land > På for å vise landbaserte punkter av interesse (POIer).
• Velg Fyrsektorer for å vise sektoren der en fyrlykt er synlig. Velg På for å vise fyrsektorer hele tiden,
eller velg Auto for å la kartplotteren filtrere ut fyrsektorer automatisk avhengig av zoomnivået.
• Velg Bildepunkter > På for å vise kameraikoner når du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort. Dette
gjør det mulig å vise luftfotografier av landemerker (side 20).
Endre kjøretøyikonet
Du kan velge en stor, middels stor eller liten båt eller trekant som kjøretøyikon på kartet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart >
Kartutseende > Symboler > Kjøretøyikon.
2. Velg det ikonet du vil skal representere din båt på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Vise maritime servicepunkter
Servicepunkter er steder der det utføres vedlikehold og reparasjon av båter.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart >
Servicepunkter > På.
Vise og konfigurere roser
På navigasjonskartet eller fiskekartet kan du vise en kompassrose ➊ rundt båten, som indikerer
kompassretningen i forhold til båtens styrekurs. Faktisk eller relativ vindretning vises ➋ hvis kartplotteren er
koblet til en kompatibel, maritim vindsensor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
Velg Meny.
Velg Oppsett for navigasjonskart eller Oppsett for fiskekart.
Velg Roser.
Velg en type rose (Kompass, Faktisk vind eller Relativ vind).
➋
➊
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
11
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 50).
Vise og konfigurere dataoverlegg
Se Om Kartoverleggstall (side 48).
Bruke veipunkter
Se Veipunkter (side 26).
Bruke spor
Se Spor (side 30).
Automatisk identifikasjonssystem
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å identifisere og spore andre fartøy.
Om AIS
AIS varsler deg om trafikk i området. Når du er koblet til en ekstern AIS-enhet, kan kartplotteren vise AISinformasjon om andre fartøy som er innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som aktivt
overfører AIS-informasjon. Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI (Maritime
Mobile Service Identity), plasseringen, GPS-hastigheten, GPS-styrekursen, tiden som har gått siden fartøyets
forrige posisjon ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tiden til nærmeste møtepunkt.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-målbestemmelse på navigasjonskartet
Om AIS-SART-sendere
AIS-SART-sendere (AIS Search and Rescue Transmitters) er selvstendige enheter som sender rapporter om
nødposisjon når de aktiveres. SART-sendinger er annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor vises de ikke
som standard AIS-symboler på kartplotteren. I stedet for å spore en SART-sending for kollisjonsunngåelse,
sporer du en SART-sending for å lokalisere og bistå et fartøy.
Navigere til en SART-sending
Det vises en nødsignalalarm når du mottar en SART-sending.
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til SART-sendingen.
AIS-målsymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-mål er aktivert. Objektet vises større på kartet. En grønn linje som er knyttet til
➊
objektet, angir objektets styrekurs. MMSI, hastigheten og retningen på fartøyet vises
under objektet hvis detaljinnstillingene er satt til Vis (side 14). Hvis AIS-sendingen fra
fartøyet avbrytes, vises det en melding.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet har blitt avbrutt,
➋
og kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis
du avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for det farlige målet fra kartet eller
3D-kartvisningen.
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen trianglet peker i, angir
➌
retningen som AIS-fartøyet beveger seg i.
12
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
➍
➎
➏
Plasseringen av dette symbolet angir det nærmeste møtepunktet for et farlig objekt, og
tallene ved siden av symbolet angir tiden til det nærmeste møtepunktet for det objektet.
Farlig mål innen rekkevidde. Objektet blinker mens en alarm utløses, og en melding
vises. Etter at alarmen er bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en tilknyttet
rød linje objektets posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen har
blitt satt til Av, blinker objektet, men alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller
ikke (side 15). Hvis AIS-sendingen fra fartøyet avbrytes, vises det en melding.
Objektet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra fartøyet er avbrutt, og
kartplotteren viser en melding med spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du
avbryter fartøysporingen, forsvinner symbolet for målet fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Målet er valgt.
AIS-SART-sending. Du kan velge dette symbolet for å vise mer informasjon om SARTsendingen og begynne navigeringen.
AIS-SART-sendingen er avbrutt.
AIS-SART-testsending. Dette symbolet vises når et fartøy starter en test av SARTenheten. Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon. Du kan deaktivere disse
testsymbolene og -varslene (side 14).
AIS-SART-testsending avbrutt.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs
på et kart som en heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. Det vises ingen kurspil i
3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet linje på et kart eller en 3D-kartvisning.
Lengden på linjen for den projiserte kursen er basert på verdien til innstillingen for den projiserte styrekursen
(side 14). Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger
seg, vises det ingen for projisert kurs. Endringer i hastigheten, kursen over land eller informasjonen om
svinghyppighet som overføres av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte kursen.
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet oppgis av et aktivert AIS-mål ➊, beregnes
den projiserte styrekursen ➋ for objektet ut fra kursen over land og informasjonen om svinghyppighet.
Retningen som objektet svinger i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet, angis av retningen
av haken ➌ på enden av kurspilen ➍. Lengden på haken endres ikke.
➋
➊
➍
➌
Mål med projisert kurs, retning og svingeretning
Når kurs over land og informasjon om styrekurs ➎ er oppgitt av et aktivert AIS-mål ➏, men informasjonen
om svinghyppighet ikke er oppgitt, beregnes den projiserte kursen ➐ for objektet ut fra informasjonen om kurs
over land.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
13
Kart- og 3D-kartvisninger
➐
➏
➎
Mål med projisert kurs og retning
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått av som standard.
Velg Konfigurer > Andre fartøy > AIS > Av i skjermbildet Hjem.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger deaktiveres. Dette omfatter AISfartøybestemmelser og -sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AIS-fartøybestemmelser og
-sporing, og informasjon om AIS-fartøy.
Aktivere varsler for AIS-SART-testsendinger
Varsler for AIS-SART-testsendinger ignoreres som standard, slik at du unngår en mengde testvarsler og
-symboler i travle områder, for eksempel småbåthavner. Hvis du vil teste en AIS-SART-enhet, må du
konfigurere kartplotteren for å kunne motta testvarsler.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Andre fartøy > AIS-SART-test.
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i en 3D-kartvisning. Visningsområdet som
er konfigurert for ett kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den 3D-kartvisningen.
Innstillingene for detaljene, den projiserte retningen og sporene som er konfigurert for ett kart eller én
3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > AIS-visningsoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg AIS-visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor. Velg en
avstand, eller velg Vis alle.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy.
• Velg Projisert retningstid, angi den projiserte retningstiden for AIS-aktiverte fartøy, og velg deretter
Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy, og velg lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
Aktivere et objekt for et AIS-fartøy
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Trykk på et AIS-fartøy.
Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPS-styrekurs og annen informasjon som rapporteres
om et AIS-målfartøy.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
14
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
3. Trykk på et AIS-fartøy.
4. Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Trykk på AIS-fartøyet.
Velg AIS-fartøy > Deaktiver mål.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS. Den sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den
kan tilpasses. Alle innstillinger for kollisjonsalarm i sikker sone brukes på alle kart, alle 3D-kartvisninger, alle
radarmodi og på radaroverlegget.
1. Velg Konfigurer > Andre fartøy > AIS-alarm > På fra skjermbildet Hjem.
Det vises en melding og en alarm utløses når et AIS-aktivert fartøy kommer inn i den sikre sonen rundt
båten din. Objektet merkes også som farlig på skjermen. Innstillingen Av deaktiverer meldingen og
alarmen, men objektet er fortsatt merket som farlig på skjermen.
2. Velg Rekkevidde for å sette den målte radiusen for ringen i den sikre sonen til en gitt avstand fra 500 fot
til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 fot til 2,0 mi.).
3. Velg en avstand.
4. Velg Tid til for å aktivere en alarm hvis AIS registrerer at et mål kommer til å krysse den sikre sonen innen
det definerte tidsintervallet (fra 1 til 24 minutter).
5. Velg et tidspunkt.
Vise en liste over lagrede AIS-mål
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny > Andre fartøy > AIS-liste.
Foreta et anrop til et AIS-mål
Se Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål (side 83).
Perspective 3D
Perspective 3D viser båten sett ovenfra og bakfra (avhengig av kursen) og er et visuelt
navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller
kanaler når du navigerer, og den hjelper deg med å finne ruter inn til og ut av ukjente havneområder eller
ankringsplasser.
Velg Kart > Perspective 3D i skjermbildet Hjem.
Perspective 3D
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Navigasjonskart
15
Kart- og 3D-kartvisninger
Justere visningen
• Velg
for å flytte visningen nærmere båten din og nærmere vannet.
• Velg
for å flytte visningen vekk fra båten.
Skalaen (
) angis midlertidig nederst på skjermen.
Panorere i visningene Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller Fish Eye 3D
Du kan panorere rundt den gjeldende posisjonen i visningene Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D eller
Fish Eye 3D.
Merk: Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er bare tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision (side 16).
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D eller Fish Eye 3D.
Trykk på og dra skjermbildet mot venstre eller høyre for å rotere 3D-visningen.
Velg Stopp panorering for å stoppe panoreringen og returnere til gjeldende posisjon.
Kartets utseende i Perspective 3D og Mariner’s Eye 3D
Vise rekkevidderinger
Rekkevidderingene hjelper deg med å visualisere avstander i Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Merk: Mariner's Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
3. Velg Meny > Kartutseende > Rekkevidderinger > På.
Velge en feltbredde
Navigasjonsfeltet er den magentafargede linjen i Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D som viser kursen mot
bestemmelsesstedet mens du navigerer. Du kan angi bredden på navigasjonsfeltet.
Merk: Mariner's Eye 3D er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Kartutseende > Feltbredde.
Angi bredden.
Velg Ferdig.
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 50).
Vise og konfigurere dataoverlegg
Se Overleggstall (side 48).
Bruke veipunkter og spor
Se Veipunkter (side 26) eller Spor (side 30).
BlueChart g2 Vision
Du kan bruke et valgfritt, forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort til å få mest mulig ut av
kartplotteren. I tillegg til detaljerte maritime kart inneholder BlueChart g2 Vision følgende funksjoner:
• Mariner’s Eye 3D (side 17) — viser båten sett ovenfra og bakfra og er et tredimensjonalt
navigasjonshjelpemiddel. BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D er mer detaljert enn de forhåndslastede
dataene.
• Fish Eye 3D (side 18) — gir en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i
henhold til kartinformasjonen.
• Fiskekart (side 19) — viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten navigasjonsdata. Dette kartet
fungerer godt ved dyphavsfiske.
• Satellittbilder med høy oppløsning (side 20) — gir en realistisk visning av land- og vannområder på
navigasjonskartet.
16
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
• Luftfoto (side 20) — viser båthavner og andre viktige luftfotografier slik at du bedre kan danne deg et
bilde av omgivelsene.
• Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI) (side 21) — gir en visning av veier, restauranter
og andre punkter som kan være av interesse langs kystlinjen.
• Autoveiledning (side 21) — bruker angitt trygg dybde, trygg høyde og kartdata til å fastslå den beste
kursen til bestemmelsesstedet.
BlueChart g2 Vision-datakort
MERKNAD
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vanntette. Når du ikke bruker kortet, bør du oppbevare det i
originalemballasjen slik at det ikke blir utsatt for sollys og regn, som kan skade kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan bli skadet av statisk elektrisitet. I miljøer med lav fuktighet bør du jorde deg
selv på et stort metallobjekt før du håndterer kortet, slik at du unngår skade på det.
Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra datakortet til datamaskinen for sikkerhetskopiering eller
visning. Datakortet kan bare brukes på BlueChart g2 Vision-kompatible GPS-enheter fra Garmin eller Garmin
HomePort™.
Du kan sette inn eller fjerne et BlueChart g2 Vision-datakort (side 2) mens kartplotteren er slått av eller på.
Mariner’s Eye 3D
Med et BlueChart g2 Vision-datakort kan du bruke funksjonen Mariner’s Eye 3D, et visuelt
navigasjonshjelpemiddel som gir deg en detaljert, tredimensjonal visning av båten ovenfra og bakfra (i forhold
til kursen din). Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du
navigerer, og å finne ruter inn til og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
Gå til skjermbildet Hjem og velg Kart > Mariner's Eye 3D.
Mariner’s Eye 3D med rekkevidderinger
Navigasjonskart
Justere visningen
Se Justere visningen (side 16).
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
Se Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler (side 8).
Utseende for Mariner’s Eye 3D-kart
Tilpasse utseendet for 3D-terreng
Du kan velge hvordan kartdata skal vises i et 3D-terreng.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny > Kartutseende > Stil.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Klassisk for å bruke fargevalg som angir 3D-terreng.
• Velg Kart for å vise kartinformasjon i 3D.
• Velg Bilder for å vise satellittbilde og kartinformasjon i 3D.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
17
Kart- og 3D-kartvisninger
Vise eller skjule farefarger
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny > Kartutseende > Farefarger.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg På for å vise grunt vann og land med en fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser grunt
farvann, og rødt viser svært grunt farvann.
• Velg Av for å vise land slik det ses fra vannet.
Mariner’s Eye 3D, farefarger av
Mariner’s Eye 3D, farefarger på
Vise rekkevidderinger
Se Vise rekkevidderinger (side 16).
Velge en sikker dybde
Du kan angi hvordan en sikker dybde skal vises for Mariner’s Eye 3D.
Merk: Denne innstillingen påvirker bare hvordan farefarger vises i Mariner’s Eye 3D. Den påvirker ikke
innstillingen for autoveiledning for sikker vanndybde (side 46) eller grunnalarminnstillingen for ekkolodd
(side 77).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Mariner’s Eye 3D > Meny > Kartutseende > Sikker dybde.
2. Angi dybden.
3. Velg Ferdig.
Velge en feltbredde
Se Velge en feltbredde (side 16).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 50).
Vise og konfigurere overleggstall
Se Overleggstall (side 48).
Bruke veipunkter og spor
Se Veipunkter (side 26) eller Spor (side 30).
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til BlueChart g2 Vision-kartografien for å gi en undervannsvisning av
hav- eller sjøbunnen.
Når en ekkoloddsvinger er koblet til, angis objekter (som fisk) av røde, grønne eller gule kuler. De største
objektene vises i rødt, og de minste objektene vises i grønt.
18
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
Fish Eye 3D med ekkoloddkjegle
Justere visningen
Se Justere visningen (side 16).
Utseende for Fish Eye 3D-kart
Angi retningen på visningen av Fish Eye 3D-kart
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fish Eye 3D > Meny > Vis.
2. Velg Baug, Akterende, Babord eller Styrbord.
Vise en ekkoloddkjegle på kartet
Du kan vise en kjegle som angir området som dekkes av svingeren.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fish Eye 3D > Meny > Ekkoloddkjegle > På.
Vise objekter
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fish Eye 3D > Meny > Fiskesymboler > På.
Vise spor
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fish Eye 3D > Meny > Spor > På.
Vise overleggstall
Se Overleggstall (side 48).
Fiskekart
Bruk fiskekartet hvis du vil se en detaljert visning av bunnkonturene og dybdeloddskudd på kartet.
Fiskekart
Navigasjonskart
Fiskekartet bruker detaljerte batymetriske data og fungerer best ved dyphavsfiske.
Fiskekartutseende
Bruke veipunkter
Se Veipunkter (side 26).
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
19
Kart- og 3D-kartvisninger
Bruke spor
Se Spor (side 30).
Vise andre fartøy
Se Konfigurere hvordan andre fartøy vises (side 50).
Vise navigasjonshjelpemidler
Velg Kart > Fiskekart > Meny > Navigasjonshjelpemidler > På fra skjermbildet Hjem.
Vise overleggstall
Se Overleggstall (side 48).
Vise satellittbilder på navigasjonskartet
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over land- og/eller sjøområdene på navigasjonskartet med et
forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer.
Hvis du ikke kan se bildene med høy oppløsning i din BlueChart g2 Vision-region, kan du zoome ytterligere
inn ved hjelp av -knappen. Du kan også angi et høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer (side 8).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Oppsett for navigasjonskart >
Bilder.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for vannområdet med overliggende bilder av
landområdet på kartet.
• Velg Bildekartblanding for å vise bilder på både vann- og landområdet med en angitt tetthet. Bruk
glidebryteren til å justere bildetettheten. Jo høyere prosentsats du angir, jo mer dekker satellittbildene
av både land- og vannområder.
Uten overleggsbilde
Bildekart ved 50 %
Overleggsbilde med bare land
Bildekart ved 100 %
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du aktivere innstillingen Bildepunkter (side 11).
Forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision-datakort inneholder luftfotografier av en rekke landemerker,
båthavner og havneområder. Bruk disse bildene til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre deg kjent med
en båthavn eller et havneområde før ankomst.
20
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kart- og 3D-kartvisninger
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart.
2. Velg et kameraikon.
• Et standard kameraikon ( ) angir et luftfotografi.
• Et kameraikon med en kjegle (
) angir et perspektivfotografi. Bildet ble tatt fra posisjonen til
kameraet, i retning av kjeglen.
3. Velg Se på > Luftfoto.
Merk: Velg knappene
og
for å zoome ut og inn mens luftfotografiet vises i fullskjermsmodus.
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
Du kan vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon og strømretning på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Hvis du vil gjøre dette, må informasjon om tidevannsstasjon og strømretning være tilgjengelig på det
forhåndslastede kartet eller i BlueChart g2 Vision-regionen. Du må også angi animasjonsverdien for
innstillingen Tidevann/strømninger (side 8).
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal feltgraf med en pil på kartet. En
rød pil som peker nedover, angir synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir
stigende tidevann. Når du flytter markøren over indikatoren for tidevannsstasjonen, vises
høyden på tidevannet ved stasjonen over stasjonsindikatoren.
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen på hver pil angir retningen
på strømmen i en bestemt posisjon på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen
for strømmen i den posisjonen. Når du flytter markøren over indikatoren for strømretning,
hastigheten for den bestemte strømmen i den posisjonen ovenfor retningsindikatoren.
Retningsindikator
Farge
Gul
Gjeldende
hastighetsskala
0 til 1 knop
Oransje
1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Tidevannsstasjon ved
fjære
Vise strømstasjonsinformasjon
Se Strøminformasjon (side 37).
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI)
BlueChart g2 Vision inneholder detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI), blant annet svært
detaljerte data om kystveier og POIer som restauranter, overnattingssteder, lokale attraksjoner og så videre.
Søke og navigere etter POIer
Se Hvor skal du? (side 33).
Autoveiledning
Autoveiledning oppretter og foreslår automatisk den beste kursen til et bestemmelsessted basert på tilgjengelig
BlueChart g2 Vision-kartinformasjon. Autoveiledning er tilgjengelig når du navigerer til et bestemmelsessted
ved hjelp av Veiledning til (side 26).
Konfigurere innstillinger for autoveiledning
Se Konfigurasjoner for autoveiledningslinje (side 45).
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
21
Kombinasjoner
Kombinasjoner
Om skjermbildet Kombinasjoner
Kombinasjonsskjermbildet viser en kombinasjon av flere skjermbilder samtidig. Antallet tilgjengelige
alternativer i kombinasjonsskjermbildet avhenger av hvor mye ekstrautstyr du har koblet til kartplotteren, og
om du bruker et BlueChart g2 Vision-datakort.
Konfigurasjon av skjermbildet Kombinasjoner
Velge en kombinasjon
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
Tilpasse skjermbildet Kombinasjoner
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny.
4. Velg skjermbildet du vil tilpasse.
5. Juster innstillingene slik det er beskrevet i Kart- og 3D-kartvisninger (side 4), Radar (side 54) eller
Ekkolodd (side 71).
Overleggstall for kombinasjonsskjermer
Overleggstall med datafelter kan vises på alle kombinasjonsskjermer, og de gir oversiktlig, oppdatert
sanntidsinformasjon. Dataoverlegget ➊ for hver kombinasjon kan konfigureres separat.
Det finnes flere tilgjengelige dataoverlegg for kombinasjonsskjermer. Du kan velge hvilke datafelter ➋ som
skal vises innenfor hvert dataoverlegg.
➋
22
➊
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Kombinasjoner
Når dataoverleggstall vises i kombinasjonsskjermbildet, vises innsatt navigasjon ➌ under navigering.
Kompassbåndet ➍ kan vises eller skjules innenfor hvert overlegg.
➍
➌
Kombinasjonsskjerm med dataoverlegg
Velge et dataoverlegg på en kombinasjonsskjerm
1.
2.
3.
4.
Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
Velg en kombinasjon.
Velg Meny > Overleggstall.
Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
Konfigurere datafelter på en kombinasjonsskjerm
Du kan velge hvilke typer data som skal vises innenfor et dataoverlegg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
Velg en kombinasjon.
Velg Meny > Overleggstall.
Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
Trykk på et datafelt.
Velg en datakategori.
Velg dataene som skal vises.
Konfigurere innsatt navigasjon på en kombinasjonsskjerm
Innsatt navigasjon vises bare når båten navigerer til et bestemmelsessted.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny > Overleggstall.
4. Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
5. Velg Innsatt navigasjon > Konf. av inns. nav.
6. Gjør ett av følgende:
• Velg Detaljer om ruteetappe > På for å vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt når du
navigerer etter en rute med flere etapper.
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Bestemmelsessted, og velg Avstand, Tid til bestemmelsessted eller Ankomst for å angi hvordan
data om bestemmelsessted skal vises.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
23
Kombinasjoner
Vise kompassbånd på en kombinasjonsskjerm
Kompassbåndet vises i en rad øverst på kombinasjonsskjermen. Den viser gjeldende retning samt en indikator
som viser peilingen til den ønskede kursen under navigering.
1. Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny > Overleggstall > Vis kompassbånd.
Bruke fullskjermsvisning
Du kan vise innholdet av et hvilket som helst kombinasjonsskjermbilde på hele kartplotterskjermen.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Kombinasjoner i skjermbildet Hjem.
Velg en kombinasjon.
Trykk på skjermbildet du vil vise over hele kartplotterskjermen.
Velg Stopp peking for å fjerne pekeren fra skjermen.
Velg Stopp panorering for å gå tilbake til kombinasjonsskjermbildet.
Gå tilbake til skjermbildet Kombinasjoner fra fullskjermsvisning
1. Velg Stopp peking for å fjerne pekeren fra skjermen.
2. Velg Stopp panorering for å gå tilbake til kombinasjonsskjermbildet.
24
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Navigasjon
Navigasjon
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
Spørsmål
Svar
Hvordan får jeg autopiloten til å styre i den
retningen jeg ønsker (peiling)?
Naviger med Gå til. Se Stille inn og følge en direkte
kurs ved hjelp av Gå til (side 26).
Hvordan får jeg kartplotteren til å veilede meg
langs en rett linje (med minimering av kryssruter)
til en posisjon med korteste avstand fra gjeldende
posisjon?
Opprett en rute på én etappe, og naviger etter den ved
hjelp av Rute til (side 28).
Hvordan får jeg kartplotteren til å veilede meg til en
posisjon uten at jeg støter på hindringer?
Opprett en rute på flere etapper, og naviger etter den
ved hjelp av Rute til. Se Opprette og navigere etter en
rute fra gjeldende posisjon (side 28).
Hvordan får jeg kartplotteren til å styre autopiloten?
Naviger ved hjelp av Rute til (side 28).
Kan kartplotteren opprette en kurs for meg?
Hvis du har et BlueChart g2 Vision-datakort, kan du
navigere ved hjelp av autoveiledning. Se Stille inn og
følge en kurs ved hjelp av autoveiledning (side 26).
Hvordan endrer jeg innstillingene for autoveiledning
for båten min?
Se Konfigurasjoner for autoveiledningslinje (side 45).
Navigasjon med kartplotter
Når du skal navigere med en kartplotter i GPSMAP 700-serien, må du først velge et bestemmelsessted,
deretter angi en kurs eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på
navigasjonskartet eller fiskekartet, eller i Perspective 3D eller med Mariner’s Eye 3D.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av navigasjons- eller fiskekart eller ved hjelp av Hvor skal du?funksjonen.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på navigasjonskartet for å velge bestemmelsessted.
Stoppe navigeringen mens navigasjonskartet brukes
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Stopp navigasjon.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av Hvor skal du?-funksjonen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du?.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Veipunkter for å vise en liste over forhåndsinnlastede steder og steder du tidligere har markert
(side 26).
• Velg Ruter for å vise en liste over ruter du tidligere har lagret (side 28).
• Velg Spor for å vise en liste over registrerte spor (side 30).
• Velg Offshore-tjenester for å vise en liste over marinaer og andre punkter av interesse utenfor kysten,
sortert etter navn (side 33).
• Velg Søk etter navn for å søke etter veipunkter, ruter, spor og punkter av interesse utenfor kysten etter
navn (side 33).
3. Velg et bestemmelsessted.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
25
Navigasjon
Kurser
Du kan angi og følge en kurs til et bestemmelsessted ved hjelp av én av tre metoder: Gå til, Rute til eller
Veiledning til.
• Gå til — du navigerer direkte til bestemmelsesstedet.
• Rute til — det opprettes en rute fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet, og du kan legge til
avstikkere underveis.
• Veiledning til — bruker BlueChart g2 Vision-kartdata for å foreslå den beste veien til bestemmelsesstedet
ved bruk av autoveiledning. Du må ha et BlueChart g2 Vision-datakort for å få frem dette alternativet.
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
 ADVARSEL
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende posisjonen til et valgt bestemmelsessted.
1. Velg et bestemmelsessted ved hjelp av et kart eller Hvor skal du?-funksjonen (side 25).
2. Velg Naviger til > Gå til.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen og til bestemmelsesstedet. Den korrigerte
kursen er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
3. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Merk: Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til
bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Opprette og følge en ny rute ved hjelp av Rute til
Se Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon (side 28).
Følge en lagret rute ved hjelp av Rute til
Se Finne og navigere etter en lagret rute (side 34).
Stille inn og følge en kurs ved hjelp av autoveiledning
 ADVARSEL
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
1. Velg et bestemmelsessted ved hjelp av et kart eller Hvor skal du?-funksjonen (side 25).
2. Velg Naviger til > Veiledning til.
3. Vurder kursen som vises med den magentafargede autoveiledningslinjen.
Merk: En grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen indikerer at autoveiledning ikke kan
beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene for minste vanndybde og
minste høyde på hindringer (side 46).
4. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Veipunkter
Du kan lagre opptil 3000 veipunkter med brukerdefinert navn, symbol, dybde, vanntemperatur og
kommentarer for hvert veipunkt.
Merke gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg Merk i skjermbildet Hjem.
Merk den gjeldende posisjonen fra et hvilket som helst skjermbilde ved å trykke på Merk øverst i
skjermbildet.
Opprette et veipunkt et annet sted
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
26
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Navigasjon
3. Gjør ett av følgende:
• Trykk på en posisjon på kartet.
• Trykk på og dra pekeren til en ny posisjon. Trykk på en posisjon på kartet.
4. Velg Opprett veipunkt.
5. Du kan eventuelt gi veipunktet et navn og legge inn annen informasjon om det. Velg veipunktet på høyre
side av skjermen og velg Rediger veipunkt.
• Velg Navn, skriv inn navnet og velg Ferdig.
• Velg Symbol, og velg et symbol.
• Velg Dybde, angi dybden og velg Ferdig.
• Velg Vanntemp., angi vanntemperaturen og velg Ferdig.
• Velg Kommentar, skriv inn kommentaren og velg Ferdig.
Merke og navigere til en MOB-posisjon
Når du merker gjeldende posisjon som et veipunkt, kan du angi det som en MOB-posisjon (mann over bord).
Gjør ett av følgende:
• Velg Merk > Mann overbord i et hvilket som helst skjermbilde.
• Velg Mann over bord i skjermbildet Hjem.
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punktet, og kartplotteren oppretter en kurs
tilbake til den merkede posisjonen ved hjelp av Gå til-funksjonen.
Vise en liste over alle veipunkter
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Liste over veipunkter.
Redigere et lagret veipunkt
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Liste over veipunkter.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg Rediger veipunkt.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Navn, endre navnet og velg Ferdig.
• Velg Symbol, og velg et nytt symbol.
• Velg Dybde, endre dybden og velg Ferdig.
• Velg Vanntemp., endre vanntemperaturen og velg Ferdig.
• Velg Kommentar, endre kommentaren og velg Ferdig.
Opprette et nytt veipunkt via listen over veipunkter
1. Velg Informasjon > Brukerdata > Liste over veipunkter > Nytt veipunkt fra skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Angi koordinater for å opprette et nytt veipunkt ved å angi rutenettkoordinater.
• Velg Bruk kart for å velge et nytt veipunkt på kartet.
• Velg Bruk gjeldende posisjon for å opprette et nytt veipunkt ved den gjeldende posisjonen.
Flytte et lagret veipunkt
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Liste over veipunkter.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg Rediger veipunkt > Posisjon.
4. Angi en ny posisjon for veipunktet:
• Velg Bruk kart for å flytte veipunktet mens du viser et kart, trykk på en ny posisjon på kartet og velg
Flytt veipunkt.
• Velg Angi koordinater, flytt veipunktet og velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
27
Navigasjon
Slette et veipunkt eller en MOB
Du kan slette et veipunkt eller en MOB som er lagret.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Liste over veipunkter.
2. Velg et veipunkt eller en MOB.
3. Velg Slett.
Slette alle veipunkter
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Veipunkter > Alle.
Kopiere veipunkter
Se Håndtering av kartplotterdata (side 52).
Ruter
Du kan opprette og lagre opptil 100 ruter. Hver rute kan inneholde opptil 250 veipunkter.
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på navigasjonskartet eller fiskekartet. Når du har nådd
bestemmelsesstedet, kan du velge å lagre ruten.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller
hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Trykk på et bestemmelsessted ➊.
➊
4. Velg Naviger til > Rute til.
5. Trykk på posisjonen ➋ der du ønsker å ta den siste svingen mot bestemmelsesstedet ➌.
6. Velg Legg til sving.
➋
➌
28
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Navigasjon
7. Gjenta om nødvendig trinnene 5 og 6 for å legge til flere svinger ved å arbeide deg bakover fra
bestemmelsesstedet til båtens gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, må være der du ønsker å gjøre første sving fra din gjeldende posisjon. Det
skal være den svingen som er nærmest båten.
8. Velg Ferdig når ruten er fullført.
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Når du har nådd bestemmelsesstedet, blir du spurt om du vil lagre ruten.
11. Gjør ett av følgende:
• Velg Nei.
• Velg Ja > Rediger rute > Navn, angi navnet på ruten og velg Ferdig.
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon
eller en annen posisjon.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Ruter > Ny rute > Bruk kart.
2. Velg startpunktet ➊ for ruten.
➊
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Velg Legg til sving for å merke startpunktet for ruten.
Trykk på stedet på kartet der du vil svinge neste gang.
Velg Legg til sving. Kartplotteren merker posisjonen for svingen med et veipunkt.
Gjenta om nødvendig trinnene 4 og 5 for å legge til flere svinger.
Velg det endelige bestemmelsesstedet.
Velg Ferdig.
Velg eventuelt Rediger rute > Navn for å angi navnet på ruten.
Vise en liste over lagrede ruter
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Ruter.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute og endre svingene som ruten inneholder.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Ruter.
Velg ruten du vil redigere.
Velg Rediger rute.
Gjør ett av følgende:
• Velg Navn og angi navnet på ruten.
• Velg Rediger svinger > Bruk kart og trykk på en svingeposisjon på kartet.
• Velg Rediger svinger > Bruk manøverliste og velg et veipunkt fra listen.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
29
Navigasjon
5. Velg Ferdig.
Slette en lagret rute
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Ruter.
2. Velg en rute.
3. Velg Slett.
Slette alle lagrede ruter
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Ruter > OK.
Navigere utenom et veipunkt på en lagret rute
Du kan begynne å navigere etter en lagret rute fra et hvilket som helst veipunkt på ruten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten som er i nærheten av startpunktet som ble brukt da ruten ble
opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten som er i nærheten av bestemmelsesstedet som ble brukt da
ruten ble opprettet.
• Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne (side 35).
Trykk på veipunktet der du vil gjøre neste sving på ruten.
Velg Naviger til > Rute til.
Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Kopiere ruter
Se Håndtering av kartplotterdata (side 52).
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som registreres der og da, kalles det aktive sporet,
og dette kan lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny > Veipunkter og spor > Spor > På.
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje ➊ på kartet.
➊
30
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Navigasjon
Stille inn fargen på det aktive sporet
Du kan velge fargen som gjeldende spor skal vises med, på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor >
Sporfarge.
2. Velg en sporfarge.
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet, eller Midnatt, hvis dette vises.
• Velg Hele loggen.
3. Velg Lagre.
Vise en liste over lagrede spor
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
Redigere et lagret spor
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2. Velg et spor.
3. Velg Rediger spor.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Navn, skriv inn det nye navnet og velg Ferdig.
• Velg Sporfarge, og angi deretter fargen.
Lagre et spor som en rute
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2. Velg et spor.
3. Velg Rediger spor > Lagre rute.
Slette et lagret spor
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2. Velg et spor.
3. Velg Slett.
Slette alle lagrede spor
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Lagrede spor.
Følge det aktive sporet på nytt
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet, eller Midnatt, hvis dette vises.
• Velg Hele loggen.
3. Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
4. Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Slette det aktive sporet
Velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Slett aktivt spor fra skjermbildet Hjem.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende sporet fortsetter.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
31
Navigasjon
Behandle sporloggminnet under registrering
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor >
Registreringsmodus.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Fyll for å registrere en sporlogg til sporminnet er fullt.
• Velg Overskriv for å registrere en sporlogg kontinuerlig, noe som overskriver de eldste spordataene
med nye data.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men
fyller sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke minnet mest mulig effektivt.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor >
Intervall > Intervall.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Avstand for å registrere sporet basert på en avstand mellom punkter, velg Endre og angi
avstanden.
• Velg Tid for å registrere sporet basert på et tidsintervall, velg Endre og angi tidsintervallet.
• Velg Oppløsning for å registrere sporplottet basert på avvik fra kursen. Velg Endre for å angi
maksimalt avvik fra faktisk kurs som tillates før et sporpunkt registreres.
3. Velg Ferdig.
Kopiere spor
Se Håndtering av kartplotterdata (side 52).
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Slett brukerdata > Alle > OK.
Navigere med en Garmin-autopilot
Hvis du begynner å navigere (Gå til, Rute til eller Veiledning til) mens du er koblet til en kompatibel Garminautopilot (f.eks. GHP™ 10 via et NMEA 2000-nettverk (National Marine Electronics Association), blir du bedt
om å aktivere autopiloten.
32
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Hvor skal du?
Hvor skal du?
Bruk alternativet Hvor skal du? i skjermbildet Hjem for å søke etter og navigere til nærmeste bensinstasjon,
verksted og andre fasiliteter samt veipunkter og ruter du har opprettet.
Maritime tjenester som bestemmelsessteder
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.
Navigere til en maritim tjeneste
 ADVARSEL
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Offshore-tjenester.
2. Velg kategorien av maritime tjenester du vil navigere til.
Kartplotteren viser en liste over de 50 nærmeste stedene, med avstand og peiling til hvert av dem.
3. Velg et bestemmelsessted.
eller
for å se tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen på et kart.
Tips: Velg
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi
at autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene
for minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 46).
6. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Gå til-skjermbilde
Veiledning til-skjermbilde
Stoppe navigasjonen
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Stopp navigasjon.
Søke etter og navigere til et bestemmelsessted
 ADVARSEL
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
33
Hvor skal du?
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede spor og maritime tjenester etter navn.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Søk etter navn.
2. Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
3. Velg Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder søkekriteriet, vises.
4. Velg sted.
5. Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi
at autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene
for minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 46).
7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
Finne og navigere til et lagret veipunkt
 ADVARSEL
Den automatiske veiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke mot hindringer og grunner. Du må sammenligne kursen
nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk øynene, og
styr unna land, grunt vann og andre farer.
Før du kan bla gjennom en liste over veipunkter og navigere til dem, må du opprette og lagre minst ett
veipunkt (side 26).
Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Veipunkter.
Velg et veipunkt.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Gå til.
• Velg Rute til.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede linjen angi
at autoveiledningen ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes sikkerhetsinnstillingene
for minste vanndybde og minste høyde på hindringer (side 46).
6. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en av dem, må du opprette og lagre minst én rute
(side 29).
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
2. Velg en rute.
3. Velg Naviger til.
34
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Hvor skal du?
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte
kursen er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og
andre hindringer.
Merk: Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til
bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en av dem, må du opprette og lagre minst én rute
(side 29).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en angitt avstand fra denne.
Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Velg Forover – babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Forover – styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover – babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover – styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
Angi forskyvningsavstanden.
Velg Ferdig.
En magentafarget linje vises. I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte
kursen er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og
andre hindringer.
Merk: Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs) for å navigere til
bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere etter dem, må du registrere og lagre minst ett spor
(side 31).
Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Spor.
Velg et spor.
Velg Følg spor.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter sporet fra startpunktet som ble brukt da sporet ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter sporet fra bestemmelsesstedet som ble brukt da sporet ble opprettet.
5. Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6. Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
35
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Informasjonsskjermbildet viser informasjon om tidevann, strømninger, stjerner og måleinstrumenter.
Almanakkdata
Informasjon om tidevannsstasjoner
Skjermbildet Tidevann viser informasjon om en tidevannsstasjon ➊ for en angitt dato ➋ og et bestemt
klokkeslett ➌, inkludert tidevannshøyde ➍ og tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser
kartplotteren tidevannsinformasjon for sist viste tidevannsstasjon og for nåværende dato og klokkeslett.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Tidevann.
➊
➋
➌
➍
Informasjon om tidevannsstasjoner
Vise informasjon fra en tidevannsstasjon i nærheten
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Tidevann > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
Vise informasjon fra tidevannsstasjon for en annen dato
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Tidevann > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre dato > Manuell for å vise tidevannsinformasjon for en annen dato, angi datoen og velg
Ferdig.
• Velg Neste dag for å vise tidevannsinformasjon for dagen etter den viste datoen.
• Velg Forrige dag for å vise tidevannsinformasjon for dagen før den viste datoen.
36
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Strøminformasjon
Merk: Strømstasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
Strømninger-skjermbildet viser informasjon om en strømstasjon ➊ for en bestemt dato og klokkeslett,
inkludert strømmens hastighet og nivå ➋. Som standard viser kartplotteren strøminformasjon for sist viste
strømstasjon og for nåværende dato og klokkeslett.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Strømninger.
➊
➋
Informasjon fra strømstasjon
Vise informasjon fra en strømstasjon i nærheten
Merk: Strømstasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Strømninger > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
Konfigurere informasjon om strømstasjon
Du kan angi datoen til den strømstasjonen som skal vises, og du kan vise informasjonen i et kart eller i et
rapportformat.
Merk: Strømstasjonsinformasjon er tilgjengelig hvis du bruker et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Strømninger > Stasjoner i nærheten.
2. Velg en stasjon.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre dato > Manuell for å vise tidevannsinformasjon for en annen dato, angi datoen og velg
Ferdig.
• Velg Vis rapport for å vise strømrapporten for den valgte stasjonen. Rapporten omfatter nivåer for
stille vann, høyvann og lavvann.
• Velg Neste dag for å vise strøminformasjon for dagen etter den viste datoen.
• Velg Forrige dag for å vise strøminformasjon for dagen før den viste datoen.
• Velg
eller
for å endre tiden i 4- til 5-minutters intervaller.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
37
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Stjerneinformasjon
Skjermbildet Stjerneinformasjon viser informasjon om soloppgang, solnedgang, måne opp, måne ned,
månefase og omtrentlig plassering av sol ➊ og måne ➋. Som standard viser kartplotteren stjerneinformasjon
for gjeldende dato og klokkeslett. Midten av skjermen ➌ representerer himmelen rett over deg, og de ytterste
ringene ➍ representerer horisonten.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Stjerneinformasjon.
➋
➍
➊
➌
Stjerneinformasjon
Vise stjerneinformasjon for en annen dato
Du kan velge dato og klokkeslett for visning av stjerneinformasjon, og du kan vise månefasen for valgt dato og
klokkeslett.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Stjerneinformasjon.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre dato > Manuell for å vise informasjon for en annen dato. Angi en dato. Velg Ferdig.
• Velg Vis månefase for å vise månefasen på den bestemte datoen og det bestemte klokkeslettet.
• Velg
eller
for å endre tiden i 1-times intervaller.
Velge tidevanns-, strømnings- og stjerneinformasjon fra navigasjonskartet
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart.
2. Velg et område i nærheten av en tidevanns-, strømnings- eller stjerneinformasjonsstasjon.
3. Velg Informasjon.
4. Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.
Om bord-data
Motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Vise motormåleinstrumenter
Du må være tilkoblet et NMEA 2000-nettverk som kan registrere motordata for å kunne vise
motormåleinstrumentene. Se installeringsinstruksjonene for GPSMAP 700-serien hvis du vil ha mer
informasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor.
Bla gjennom skjermbildene med motor- og drivstoffmåleinstrumenter
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor.
2. Bruk piltastene mot høyre og venstre til å gå fra ett skjermbilde for måleinstrument til det neste.
3. Gjenta trinn 2 for å bla gjennom alle skjermbildene for motor- og drivstoffmåleinstrumenter.
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
For å fastsette øvre og nedre grense for et måleinstrument og skalaen for ønsket drift, kan du konfigurere opptil
fire verdier for motor- eller drivstoffmåleren. Når en verdi faller utenfor normalområdet, blir målerflaten eller
-feltet rødfarget.
38
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Innstilling
Skalert minimalt
Beskrivelse
Denne verdien er mindre enn nominell minimal skalering, og den representerer
måleinstrumentets nedre grense. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på alle
måleinstrumenter.
Skalert maksimalt Denne verdien er større enn nominell maksimal skalering, og den representerer
måleinstrumentets øvre grense. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på alle
måleinstrumenter.
Minimumsverdi
Representerer den minste verdien i standard driftsområde.
Maksimumsverdi Representerer den høyeste verdien i standard driftsområde.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny >
Måleroppsett > Angi målergrenser.
2. Velg en måler.
3. Velg Målergrenser > Egendefinert > Rediger grenser.
4. Velg måleinstrumentgrensen du vil angi (Skala min., Skala maks., Min. verdi eller Maks. verdi).
MERK: Det er ikke sikkert at alle disse alternativene er tilgjengelige for alle måleinstrumenter.
5. Angi måleinstrumentgrense.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Aktivere statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Hvis du har aktivert statusalarmer for måleinstrumenter, vises det en advarsel på skjermen når motoren sender
en varselstatusmelding over NMEA 2000-nettverket. Avhengig av alarmtypen kan måleinstrumentflaten eller
-feltet bli rødfarget.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny >
Måleroppsett > Statusalarmer > På.
Tilpasse statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny >
Måleroppsett > Statusalarmer > Egendefinert.
2. Velg én eller flere alarmer for motor- eller drivstoffmåleinstrumenter som du vil slå på eller av.
3. Velg Tilbake.
Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene
Motormåleinstrumentene kan vise informasjon om opptil fire motorer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny >
Måleroppsett > Motorvalg > Antall motorer.
2. Velg antallet motorer.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Tilbake.
• Velg Rediger motorer og utfør trinn 2 til 5 under Velge motorene som skal vises i måleinstrumentene
(side 39) for å velge de motorene måleinstrumentene skal vise informasjon om.
Velge motorene som skal vises i måleinstrumentene
Du må manuelt velge antallet motorer som skal vises i motormåleinstrumentene (side 39), før du kan velge
selve motorene som det skal vises informasjon om.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny >
Måleroppsett > Motorvalg > Rediger motorer.
2. Velg Første motor.
3. Angi nummeret på motoren du vil vise informasjon om i første måleinstrument eller felt.
Hvis du for eksempel velger 3, vil første motorfelt vise informasjon om motoren identifisert som Engine3 i
NMEA 2000-nettverket.
4. Gjenta trinn 3 for andre, tredje og fjerde motorfelt etter behov.
5. Velg Tilbake.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
39
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Vise drivstoffmåleinstrumenter
Kartplotteren må være koblet til en ekstern drivstoffsensor, for eksempel Garmin GFS™ 10, for at du skal
kunne vise drivstoffinformasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor.
Konfigurere drivstoffmåleinstrumenter
Mengden drivstoff om bord kan vises enten som totalt drivstoffnivå (numerisk) eller for hver enkelt tank
(grafisk).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny >
Måleroppsett > Drivstoffvisning.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Bruk total drivstoffmengde om bord for å vise en numerisk verdi for det totale drivstoffnivået.
• Velg Bruk drivstofftanknivåer > Antall drivstofftanker for å vise en grafisk gjengivelse av alle de
angitte tankene.
Tilpasse grenseverdier for måleinstrumenter
Se Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 38).
Aktivere og tilpasse alarmer for måleinstrumenter
Se Aktivere statusalarmer for motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 39) og Tilpasse statusalarmer for
motor- og drivstoffmåleinstrumenter (side 39).
Synkronisere måleinstrumentets drivstoffavlesninger med drivstoffnivåer
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Motor > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Fyll opp alle tanker når tankene er fulle. Drivstoffnivået tilbakestilles til maksimal kapasitet.
Juster om nødvendig.
• Velg Legg til drivst. på båten når du har fylt mindre enn full tank, angi hvor mye drivstoff som er fylt
på, og velg Ferdig. Et estimat av den påfylte drivstoffmengden vises. Juster om nødvendig.
• Velg Angi tot. drivstoff om bord for å angi den totale drivstoffmengden i tankene, og velg deretter
Ferdig.
Turmåleinstrumenter
Vise turmåleinstrumenter
Turmåleinstrumenter viser informasjon om kilometerteller, hastighet, tid og drivstoff for gjeldende tur.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Tur.
40
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Tilbakestille turmåleinstrumenter
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Tur > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Nullstill tur for å stille alle avlesninger for gjeldende tur til 0,0.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å stille avlesningen av den maksimale hastigheten til 0,0.
• Velg Nullstill kilometerteller for å stille kilometertelleravlesningen til 0,0.
• Velg Nullstill alle for å stille alle avlesningene til 0,0.
Kompass
Vise kompasset
Mens du navigerer til et bestemmelsessted, viser kompasset informasjon om hvor langt ute av kurs du er,
avstanden til bestemmelsesstedet, tiden til neste veipunkt og avstanden til neste veipunkt.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Kompass.
Omgivelsesdata
Vindmålere
Vise vindmålere
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Vind.
Velge faktisk eller relativ vind for vindmålere
Kartplotteren må være koblet til tilleggsenhetene som er oppført nedenfor, for å kunne vise dataene på
vindstyrkegrafen.
Vindstyrke
Relativ vind
Faktisk vind
Beskrivelse
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten er i bevegelse.
Viser vindstyrkedata basert på luftstrømmen
som oppleves mens båten ligger i ro. Du får
de mest presise dataene ved å la innstillingen
for VMG-kilde stå på Auto (side 42).
Påkrevde sensorer
En vindsensor.
En vindsensor og en sensor for fart i vann
eller en vindsensor og en GPS-antenne.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Vind > Meny.
2. Velg Vis faktisk vind eller Vis relativ vind.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
41
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Konfigurere VMG-kilden
Du kan angi kilden til VMG-data (snittfart mot et mål) som brukes til å beregne faktisk vindstyrke. Før
du kan konfigurere VMG–kilden, må vindmåleren stilles til Vis faktisk vind (side 41). Fart i vann er
hastighetsavlesningen fra en vannsensor, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Vind > Meny >
VMG-kilde.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg GPS-hastighet.
• Velg Fart i vann.
• Velg Auto for at kartplotteren skal velge kilden automatisk.
Konfigurere vindstyrkekilden
Du kan angi om fartøyets hastighetsdata på kompasset skal være basert på fart i vann eller GPS-hastighet. Fart
i vann er hastighetsavlesningen fra en hastighetssensor i vannet, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPSposisjonen din.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Vind > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Hastighetsvisning > GPS-hastighet for å vise fartøyets hastighet basert på GPS-avlesninger.
• Velg Hastighetsvisning > Fart i vann for å vise fartøyets hastighet basert på en hastighetssensor i
vannet.
Konfigurere vindmålerens retningskilde
Du kan angi kilden for kursen som vises på vindmåleren. Magnetisk kurs er retningdataene fra en magnetisk
kurssensor, og GPS-kursdata beregnes av kartplotterens GPS (kurs over land).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Miljø > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Retningskilde > GPS-st.kurs.
• Velg Retningskilde > Magnetisk.
Velge skala for analog vindmåler
Du kan angi skalaene for den analoge vindmåleren både for motvind og medvind.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Vind > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Endre motvindskala. Angi maksimums- og minimumsverdiene som skal vises når dataene fra
den analoge motvindsmåleren vises.
• Velg Endre medvindskala. Angi maksimums- og minimumsverdiene som skal vises når dataene fra
den analoge medvindsmåleren vises.
42
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Almanakk-, omgivelses- og om bord-data
Miljømåleinstrumenter
Vise miljømåleinstrumenter
Velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Miljø fra skjermbildet Hjem.
Konfigurere justeringen av vindmåleren
Du kan angi justeringen av vindmåleren på Miljø-siden.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Miljø > Meny.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Justering > Nord opp for å stille inn toppen av vindmåleren til å vise nord.
• Velg Justering > Styrekurs opp for å stille inn vindmåleren til å rotere etter retningen på
kompassvisningen.
Konfigurere vindmålerens retningskilde
Se (side 42).
Stille inn barometerreferansetiden
Du kan angi referansetiden som brukes til å beregne barometertrenden. Trenden vises i barometerfeltet.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Dashbord-måleinstrumenter > Miljø > Meny > Ref.
tid for trykk..
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
43
Konfigurasjon av enheten
Konfigurasjon av enheten
Spørsmål om grunnleggende konfigurasjon av enheten
Spørsmål
Hvordan justerer jeg detaljnivået i kartet?
Hvordan endrer jeg innstillingen for tidssone?
Hvordan endrer jeg innstillingen for språk?
Hvordan justerer jeg styrken på bakgrunnslyset?
Hvordan viser jeg et kompassbånd øverst på kartet?
Hvordan endrer jeg fargen på det aktive sporet?
Hvordan sletter jeg sporloggen på kartet?
Hvordan overfører jeg veipunkter til et minnekort?
Hvordan sletter jeg alle veipunkter, ruter og spor?
Hvordan kontrollerer jeg programvareversjonen og
kartversjonen på kartplotteren?
Svar
Se Endre kartets zoomdetaljer (side 8).
Se Konfigurere tiden (side 47).
Se Angi språk (side 45).
Se Justere bakgrunnslyset (side 2).
Se Vise kompassbåndet på et kart (side 49).
Se Stille inn fargen på det aktive sporet (side 31).
Se Slette det aktive sporet (side 31).
Se Håndtering av kartplotterdata (side 52).
Se Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
(side 32).
Se Vise systeminformasjon (side 3).
Simulatormodus
 ADVARSEL
Siden GPS-mottakeren er slått av i simulatormodus, må du ikke bruke simulatormodus når du navigerer.
Strekene for satellittsignalstyrke er simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken.
I simulatormodus slås GPS-mottakeren av for innendørsbruk eller opplæringsbruk. Kartplotteren sporer ikke
satellitter i simulatormodus.
Slå simulatormodus på
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Simulator > På.
Konfigurere simulatormodus
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Simulator > Oppsett.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Hastighet, angi båtens hastighet i simulatormodus og velg Ferdig.
• Velg Sporkontroll. Velg Auto. spor for å la kartplotteren velge kursretning automatisk, eller velg
Brukerspor for å angi kursretningen manuelt.
• Velg Angi posisjon, velg båtens simulerte posisjon og deretter Velg.
• Velg Angi tid, oppgi den simulerte tiden og velg Ferdig.
• Velg Angi dato, oppgi den simulerte datoen og velg Ferdig.
Slå kartplotteren på automatisk
Du kan stille inn kartplotteren til å slå seg på når strømmen slås på. Hvis ikke må kartplotteren slås på ved
hjelp av .
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Automatisk på > På.
Merk: Hvis Automatisk på er slått På og kartplotteren slås av ved hjelp av , og strømmen slås av og på
igjen i løpet av mindre enn to minutter, må du antakelig trykke på for å starte kartplotteren på nytt.
44
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Konfigurasjon av enheten
Skjermkonfigurasjon
Stille inn lyden
Du kan angi når kartplotteren skal avgi lydsignaler.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Piper/display > Piper.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Bare alarmer hvis du vil at kartplotteren skal pipe bare når en alarm utløses (standard).
• Velg På (Berør og Alarmer) hvis du vil at kartplotteren skal pipe både når det trykkes på skjermen, og
når en alarm utløses.
Angi språk
Du kan velge hvilket språk som skal brukes på kartplotteren.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Språk.
2. Velg et språk.
Navigasjonsinnstillinger
Ruteinnstillinger
Velge en type ruteetikett
Du kan velge typen etikett som skal vises ved svinger på kartet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Navigasjon > Rutemerker.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Vis navn for å identifisere kursendringer på ruten med veipunktnavn.
• Velg Vis nummer for å identifisere rutesvinger ved hjelp av numre, for eksempel Rute 1, Rute 2 osv.
Konfigurere overganger for rutesvinger
Du kan stille inn hvor lenge eller hvor langt før en sving i en rute du går over til neste etappe. Hvis du øker
denne verdien, kan det bidra til å forbedre nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute eller en
autoveiledningslinje med mange svinger eller høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere, kan
du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke denne verdien.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Navigasjon > Aktivering av svingovergang.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Tid > Svingovergangstid, og angi tidspunktet.
• Velg Avstand > Svingovergangsavstand, og angi avstanden.
3. Velg Ferdig.
Konfigurere kilder for hastighetsdata
Du kan angi kilden til hastighetsdata som brukes til å beregne faktisk vindstyrke eller drivstofføkonomi. Fart i
vann er hastighetsavlesningen fra en vannsensor, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Hastighetskilder.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Vind, og angi om den beregnede vindhastigheten kommer fra en Fart i vann-sensor, om den er
basert på GPS-hastigheten, eller om kartplotteren skal velge en kilde for hastighetsdata automatisk.
• Velg Drivstofføkonomi, og angi om hastighetsdataene som brukes i beregningen av
drivstofføkonomien, kommer fra en Fart i vann-sensor eller er basert på GPS-hastigheten.
Konfigurasjoner for autoveiledningslinjer
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved beregning av en autoveiledningslinje.
Merk: Autoveiledning er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
45
Konfigurasjon av enheten
Sikker vanndybde og sikker hindringshøyde
 ADVARSEL
Innstillingene Sikker dybde og Sikker høyde påvirker hvordan kartplotteren beregner autoveiledningslinjer.
Hvis et område har ukjent dybde eller ukjent hindringshøyde, beregnes ikke autoveiledningslinjen for det
området. Hvis et område på starten eller ved slutten av en autoveiledningslinje er grunnere enn sikker dybde
eller lavere enn sikker hindringshøyde, beregnes ikke autoveiledningslinjen for det området. På kartet
vises kursen gjennom slike områder som en grå strek. Når båten kommer inn i et slikt område, vises det en
advarselsmelding.
Stille inn sikker dybde og sikker hindringshøyde
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Navigasjon > Autoveiledning.
2. Velg Sikker dybde for å angi minimumsdybden (kartdybdedatum) som kartplotteren skal bruke ved
beregning av en autoveiledningslinje.
3. Angi minste sikre dybde.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Sikker høyde for å angi minimumshøyden (karthøydedatum) på broer som båten kan seile under på
trygt vis.
6. Angi minste sikre høyde.
7. Velg Ferdig.
Innstillingen Autoveiledning for Strandlinjeavstand
Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nært stranden du vil at linjen for autoveiledning skal være. Linjen
for autoveiledning kan flytte på seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer.
Stille inn avstanden til strandlinjen
De tilgjengelige verdiene for innstillingen Strandlinjeavstand (Nærmest, Nær, Normal, Langt unna eller Lengst
unna) er relative og ikke absolutte verdier. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for autoveiledning er plassert
i passende avstand fra strandlinjen, kan du vurdere plasseringen av linjen for autoveiledning ved hjelp av ett
eller flere kjente bestemmelsessteder der du må navigere gjennom en smal vannpassasje.
1. Legg båten til havn, eller kast ut ankeret.
2. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand >
Normal.
3. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart.
4. Velg et bestemmelsessted som du har navigert til tidligere.
5. Velg Naviger til > Veiledning til.
6. Kontroller plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer,
og om svingene gir en effektiv reise.
7. Gjør ett av følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning, velger du Meny > Stopp
navigasjon. Gå til trinn 11.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nær kjente hindringer, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Langt unna.
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nær.
8. Hvis du valgte Nær eller Langt unna i trinn 7, må du kontrollere plasseringen av autoveiledningslinjen.
Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn
Strandlinjeavstand til Nær eller Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke flytte
autoveiledningslinjen med mindre bestemmelsesstedet som er valgt i trinn 3, krever navigering gjennom en
smal vannpassasje.
46
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Konfigurasjon av enheten
9. Gjør ett av følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for autoveiledning, velger du Meny > Stopp
navigasjon. Gå til trinn 11.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nær kjente hindringer, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Lengst unna.
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du til skjermbildet Hjem og velger
Konfigurer > Navigasjon > Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nærmest.
10. Hvis du valgte Lengst unna eller Nærmest i trinn 9, må du kontrollere plasseringen av linjen for
autoveiledning. Finn ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann, selv om du stiller inn
Strandlinjeavstand til Nær eller Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke flytte
autoveiledningslinjen med mindre bestemmelsesstedet som er valgt i trinn 4, krever navigering gjennom en
smal vannpassasje.
11. Gjenta trinn 1–10 minst én gang til, med ulike bestemmelsessteder hver gang, til du er godt kjent med
funksjonen Strandlinjeavstand.
Stille inn kursreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av kursinformasjonen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Enheter > Retning.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Auto. mag. var. (automatisk magnetisk variasjon) for å angi den magnetiske deklinasjonen for
posisjonen din automatisk.
• Velg Faktisk for å angi geografisk nord som kursreferanse.
• Velg Rutenett for å angi rutenettnord som kursreferanse (000º).
• Velg Brukerdef. magn.var. for å angi den magnetiske variasjonen manuelt, angi den magnetiske
variasjonen og velg Ferdig.
Koordinatsystemer
Stille inn posisjonsformat eller kartdatumkoordinatsystemer
Du kan angi posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning skal vises i, og koordinatsystemet som kartet er
ordnet etter. Standard koordinatsystem er WGS 84.
Merk: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Enheter.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Posisjonsformat for å angi posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning vises i, og velg et
posisjonsformat.
• Velg Kartdatum for å angi koordinatsystemet som kartet er ordnet etter, og velg et koordinatsystem.
Konfigurere tiden
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Enheter > Tid.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Tidsformat for å angi en klokkestandard, og velg 12 timer, 24 timer eller UTC.
• Velg Tidssone > Auto-tidssone for å la kartplotteren angi tidssonen automatisk.
• Velg Tidssone > Egendefinert tidssone for å angi tidssonen manuelt, angi tidssonejusteringen og velg
Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
47
Konfigurasjon av enheten
Måleenheter
Du kan stille inn måleenhetene som kartplotteren skal vise, ved å angi et standardisert eller et egendefinert
måleenhetssystem.
Velge et standardisert måleenhetssystem
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Enheter > Systemenheter.
2. Velg Engelsk (mt, fot, ºF), Metrisk (km/t, m, ºC) eller Nautisk (knop, fot, ºF).
Opprette et egendefinert måleenhetssystem
Du må motta dybdedata for NMEA-ekkolodd eller bruke en kartplotter i S-serien (for eksempel
GPSMAP 720s) med innebygd svinger for å kunne vise informasjon om dybde og temperatur.
Du kan velge individuelle måleenheter og opprette et egendefinert måleenhetssystem for kartplotterskjermen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Enheter > Systemenheter > Egendefinert.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Dybde, og velg Fot, Favner eller Meter.
• Velg Temperatur, og velg deretter Fahrenheit (ºF) eller Celsius (ºC).
• Velg Avstand, og velg Miles, Kilometer, Nautisk (nm, fot) eller Nautisk (nm, m).
• Velg Hastighet > Fartøyets hastighet, og velg Miles i timen, Kilometer i timen eller Knop.
• Velg Hastighet > Vindstyrke, og velg Miles i timen, Meter per sek eller Knop.
• Velg Høyde, og velg Fot eller Meter.
• Velg Volum, og velg Liter, Gallon (US) eller Gallon (UK).
• Velg Trykk > Manometertrykk, og velg kPa eller psi.
• Velg Trykk > Lufttrykk, og velg deretter Millibar eller Tommer, Mercury.
Om Kartoverleggstall
Overleggstall med datafelter ➊ kan vises på spesielle kart, 3D-kart, radarvisninger (side 66) og
kombinasjonsskjermer (side 22). Dataoverleggene for hver kart- eller 3D-kartvisning kan konfigureres separat.
➊
➊
Navigasjonskart med dataoverlegg
Det finnes flere tilgjengelige dataoverlegg. Du kan velge hvilke datafelter som skal vises innenfor hvert
dataoverlegg.
Når dataoverleggstall vises på kartet, vises innsatt navigasjon under navigering. Kompassbåndet kan vises eller
skjules innenfor hvert overlegg.
48
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Konfigurasjon av enheten
Velge et dataoverlegg
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Velg Meny.
Gjør ett av følgende:
• Velg Oppsett for navigasjonskart > Overleggstall.
• Velg Oppsett for fiskekart > Overleggstall.
• Velg Overleggstall.
5. Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
1.
2.
3.
4.
Konfigurere datafelter på et kart
Du kan velge hvilke typer data som skal vises innenfor et dataoverlegg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Velg Meny.
Gjør ett av følgende:
• Velg Oppsett for navigasjonskart > Overleggstall.
• Velg Oppsett for fiskekart > Overleggstall.
• Velg Overleggstall.
eller
for å velge et dataoverlegg.
Velg
Trykk på et datafelt.
Velg en datakategori.
Velg dataene som skal vises.
Konfigurere innsatt navigasjon på et kart
Innsatt navigasjon vises bare når båten navigerer til et bestemmelsessted.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Oppsett for navigasjonskart > Overleggstall.
• Velg Oppsett for fiskekart > Overleggstall.
• Velg Overleggstall.
5. Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
6. Velg Innsatt navigasjon > Konf. av inns. nav.
7. Gjør ett av følgende:
• Velg Detaljer om ruteetappe > På for å vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt når du
navigerer etter en rute med flere etapper.
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Bestemmelsessted, og velg Avstand, Tid til bestemmelsessted eller Ankomst for å angi hvordan
data om bestemmelsessted skal vises.
Vise kompassbåndet på et kart
Datalinjen for kompassbånd vises i en rad tvers over toppen av en kart- eller 3D-kartvisning. Den viser
gjeldende retning samt en indikator som viser peilingen til den ønskede kursen under navigering.
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
3. Velg Meny.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
49
Konfigurasjon av enheten
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Oppsett for navigasjonskart > Overleggstall.
• Velg Oppsett for fiskekart > Overleggstall.
• Velg Overleggstall.
5. Velg Vis kompassbånd.
Bruke hastighetsfilteret
Fartsfilteret angir gjennomsnittsfarten til båten over en kort periode, slik at du får jevnere fartsverdier.
1. Velg Konfigurer > System > GPS i skjermbildet Hjem.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Hastighetsfilter > På for å ha på hastighetsfilteret kontinuerlig, angi varigheten for
hastighetsfilteret, og velg deretter Ferdig.
• Velg Hastighetsfilter > Auto for å la enheten yte optimalt etter situasjonen, for eksempel når du reiser i
konstant hastighet, eller når du endrer hastigheten ofte.
Andre fartøy
Du kan vise og konfigurere informasjon om andre fartøy for navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D og
Mariner’s Eye 3D.
Merk: For at du skal kunne konfigurere AIS-informasjon (AIS – Automatic Identification System) om andre
fartøy, må kartplotteren være koblet til en ekstern AIS-enhet.
Vise en liste over lagrede AIS-mål
Se Vise en liste over AIS-mål (side 15).
Konfigurere visningen av andre fartøy
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > AIS-visningsoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg AIS-liste for å vise en liste over AIS-mål (side 12).
• Velg DSC-liste for å vise en logg over de seneste DSC-anropene og andre DSC-kontakter du har angitt
(side 79).
• Velg AIS-visningsoppsett for å konfigurere hvordan AIS-fartøy skal vises på et kart (side 14).
• Velg DSC-spor for å vise sporene til DSC-fartøy, og velg lengden på sporet som vises ved hjelp av en
sti (side 82).
• Velg AIS-alarm for å definere en kollisjonsalarm for sikker sone for AIS-fartøy (side 15).
Informasjon om båten
Kalibrere en vannhastighetsenhet
Hvis du har en hastighetssvinger, kan du kalibere denne.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Min båt > Kalibrere fart i vann.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis båten ikke kjører raskt nok, eller hvis fartsmåleren ikke registrerer noen hastighet, vises
det en melding om at hastigheten er for lav. Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte. Hvis
meldingen vises på nytt, stopper du båten og kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt
seg fast. Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer du kabelforbindelsene. Hvis den samme meldingen vises
fremdeles, bør du kontakte Garmins produktsupport.
50
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Konfigurasjon av enheten
Stille inn drivstoffkapasiteten for båten
1. Velg Konfigurer > Min båt > Drivstoffkapasitet i skjermbildet Hjem.
2. Angi den samlede drivstoffkapasiteten til samtlige av båtens motorer.
3. Velg Ferdig.
Alarmer
Som standard er alle alarmer slått av unntatt ankomst- og væralarmen. Kartplotteren må være på for at
alarmene skal fungere.
MERK: Se XM WX Satellite Weather®- og XM Satellite Radio-tillegget for GPSMAP 700-serien (bare NordAmerika) hvis du vil ha informasjon om væralarmer.
Navigasjonsalarmer
Stille inn en ankomstalarm
Du kan angi at det skal avgis en alarm når du er innenfor den angitte avstanden eller tiden fra et sving- eller
bestemmelsesstedveipunkt.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ankomst.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Type og angi om ankomstalarmene bare skal varsle når du nærmer deg bestemmelsessteder, eller
når du nærmer deg svinger og bestemmelsessteder.
• Velg Aktivering og angi om ankomstalarmen skal utløses basert på Tid til ankomst eller på Avstand til
ankomst.
• Velg Endre tid (hvis aktivering er satt til Tid) eller Endre avstand (hvis aktivering er satt til
Avstand) for å angi hvor lenge før ankomst (i minutter) eller hvor langt fra bestemmelsesstedet (i
avstandsenheter) alarmen skal utløses. Angi tiden eller avstanden, og velg deretter Ferdig.
Stille inn ankervaktalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis du overskrider en bestemt avdriftsavstand når båten ligger for anker.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ankervakt > På.
2. Angi avdriftsavstanden som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn ute av kurs-alarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis du er ute av kurs med en bestemt avstand.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Navigasjon > Ute av kurs > På.
2. Angi ute av kurs-avstanden som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Systemalarmer
Stille inn klokkealarmen
Du kan angi en alarm ved hjelp av systemklokken (GPS-klokken).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > System > Klokke > På.
2. Angi klokkeslettet som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn alarmen for spenning på enheten
Du kan angi at en alarm skal utløses når batteriet når et angitt lavt spenningsnivå.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > System > Spenning på enheten > På.
2. Angi spenningen som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
51
Konfigurasjon av enheten
Stille inn GPS-nøyaktighetsalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses når GPS-systemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor en brukerdefinert
verdi.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > System > GPS-nøyaktighet > På.
2. Angi nøyaktigheten til GPS-posisjonen som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Stille inn alarmen for total drivstoffmengde om bord
Kartplotteren må være koblet til en ekstern drivstoffsensor for å kunne registrere data om drivstoff.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Drivstoff > Total drivstoffmengde om
bord > På.
2. Angi drivstoffmengden som skal utløse alarmen.
3. Velg Ferdig.
Kollisjonsalarm
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 15).
Stille inn ekkoloddalarmer
Se Ekkoloddalarmer (side 77).
Stille inn væralarmer
Se XM WX Satellite Weather®- og XM Satellite Radio-tillegget for GPSMAP 700-serien (bare Nord-Amerika).
Håndtering av kartplotterdata
Kopiere veipunkter, ruter og spor til en kartplotter
Før du kopierer MapSource®- eller HomePort-data til en kartplotter, må du gjøre følgende:
• Den første gangen du bruker et minnekort til å kopiere HomePort- eller MapSource®-data til en kartplotter,
må du klargjøre minnekortet ved å sette det inn i kartplotteren og la kartplotteren plassere en fil på det.
Denne filen gir informasjon til HomePort eller til MapSource om å formatere dataene.
• Kontroller hvilken versjon av MapSource du har på datamaskinen, ved å klikke på Hjelp > Om
MapSource. Hvis programvareversjonen er eldre enn 6.12.2, oppdaterer du programvaren ved å klikke på
Hjelp > Søk etter programvareoppdateringer.
1. Gjør ett av følgende:
• Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet (bruk en SD-kortleser koblet til
datamaskinen) i henhold til prosessen som beskrives i HomePort-hjelpesystemet.
• Kopier dataene fra MapSource til det klargjorte minnekortet (bruk en SD-kortleser koblet til
datamaskinen) i henhold til prosessen som beskrives i MapSource-hjelpesystemet.
2. Kopier dataene fra datakortet til kartplotteren. Se Kopiere data fra et datakort (side 52).
Kopiere data fra et datakort
1. Sett inn et datakort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Integrer fra kort hvis du vil overføre data fra datakortet til kartplotteren og slå dem sammen med
eksisterende brukerdata.
• Velg Erstatt fra kort hvis du vil overføre data fra datakortet til kartplotteren og overskrive eksisterende
brukerdata på kartplotteren.
4. Velg filnavnet fra listen hvis flere filer står oppført.
52
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Konfigurasjon av enheten
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et minnekort
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Lagre på kort.
3. Velg en handling for å angi navnet på den nye filen:
• Velg et filnavn fra listen.
• Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil, angi filnavnet, og velg Ferdig.
4. Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk med HomePort.
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort.
3. Velg Kopier innebygd kart for å kopiere kartene som er lastet inn på kartplotteren, til minnekortet.
Kopiere veipunkter, ruter og spor til eller fra alle kartplotterne i et NMEA 2000-nettverk
Du kan overføre informasjon om veipunkter, ruter og spor fra én kartplotter som er koblet til et NMEA
2000-nettverk, til alle andre kartplottere som er koblet til nettverket. Overføringen kan ta lang tid, avhengig av
hvor mange veipunkter som skal overføres.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > NMEA 2000.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Klone brukerdata for å overføre data fra kartplotteren til de andre kartplotterne som er koblet til
nettverket. Eksisterende data overskrives i disse kartplotterne.
• Velg Integrer brukerdata for å overføre data mellom alle kartplotterne som er koblet til nettverket.
Unike data blir slått sammen med eksisterende data på hver kartplotter.
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Lagre på kort.
3. Gjør ett av følgende for å angi navnet på filen som skal sikkerhetskopieres:
• Velg et filnavn fra listen.
• Velg Legg til ny fil for å opprette en ny fil, angi filnavnet, og velg Ferdig.
4. Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
5. Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en SD-kortleser som er koblet til en datamaskin.
6. Åpne mappen Garmin\UserData på minnekortet i Windows® Utforsker.
7. Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som helst på datamaskinen.
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter
1. Sett inn et minnekort i en SD-kortleser som er koblet til datamaskinen.
2. Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet, og legg den i mappen som heter Garmin\
UserData.
3. Sett minnekortet inn i SD-kortsporet på kartplotteren.
4. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Kort > Erstatt fra
kort.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
53
Radar
Radar
 ADVARSEL
Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at
området rundt radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren sender ut en stråle ca. 12° under
og 12° over en horisontal linje som skjærer gjennom midtpunktet til radaren. Unngå å se direkte på radaren,
siden øynene er de mest ømfintlige delene av kroppen.
Hvis du kobler kartplotteren din til en valgfri maritim radar fra Garmin, for eksempel en GMR™ 404/406 eller
en GMR 18/24, kan du vise mer informasjon om omgivelsene.
GMR-radaren sender ut en smal stråle med mikrobølgeenergi mens den roterer i et mønster på 360°. Når den
utsendte energien treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren.
Overføre radarsignaler
1. Slå av kartplotteren, og koble til radaren i henhold til installeringsinstruksjonene for radar.
2. Slå på kartplotteren.
Radaren varmes opp, og det telles ned for å varsle deg om når radaren er klar.
MERK: Som en sikkerhetsforanstaltning går radaren i standby når den er varmet opp. Det gir deg
muligheten til å sjekke at radaren har fri sikt, før du begynner å bruke den.
3. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
4. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
En nedtellingsmelding vises mens radaren starter opp, og meldingen Klar til å overføre vises.
5. Velg Send.
Meldingen Starter vises en liten stund, før radaren begynner å tegne et bilde.
Stoppe sendingen av radarsignaler
Gå til skjermbildet Radar, og velg Til standby.
Overføre radarsignaler fra et hvilket som helst skjermbilde
1. Trykk på og slipp for å åpne visningsskjermbildet.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Sende radarsignal.
• Velg Radar på standby.
Justere zoomskalaen på radarskjermen
Zoomskalaen, også kalt radarskalaen, representerer avstanden fra posisjonen din (senteret) til den ytterste
ringen. Hver ring representerer like mye på zoomskalaen. Hvis zoomskalaen for eksempel er stilt inn på tre
kilometer, representerer hver ring én kilometer ut fra sentrum.
Trykk på
54
og
for å zoome ut og inn.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Radarvisningsmodi
Radarskjermen har fire standard driftsmodi. Hver modus er bare tilgjengelig for bruk med en kompatibel radar.
• Cruise-modus — viser et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen.
• Havnemodus — ment for bruk i indre farvann, og denne modusen fungerer best med radarsignaler som
har kort rekkevidde (2 nm eller mindre).
• Offshore-modus — ment for bruk i åpent farvann, og denne modusen fungerer best med radarsignaler som
har lang rekkevidde.
• Vaktmodus — lar deg plassere radaren i modus for tidsbasert sending, der du kan konfigurere en
radarsending og standbysyklus for å spare strøm. Du kan også aktivere en vaktsone i vaktmodus som
identifiserer en sikker sone rundt båten.
Radarmodus Kompatibel radar
Cruise
Havn
Offshore
Vaktpost
GMR 20, 21, 40, 41 GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
x
x
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
Cruise-modus
Cruise-modus er standard driftsmodus for radartypene GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 og
406.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Cruise-modus, går antennen over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Cruise-modus
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Cruise.
Viser et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen. Posisjonen din er i sentrum av
skjermbildet, og rekkevidderingene ➊ angir avstander. Avstanden mellom ringene ➋ og radarrekkevidden
➌ vises nederst på skjermen.
➊
➌
➋
Cruise-modus
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
55
Radar
Havnemodus
Havnemodus brukes som standard av radaren for indre farvann med radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD. Havnemodus fungerer best med radarsignaler med kort rekkevidde (2 nm eller
mindre).
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Havnemodus, går radaren over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Havnemodus
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Havn.
Havnemodus
Offshore-modus
Offshore-modus brukes som standard av radaren for åpne farvann med radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD eller 1206 xHD.
Merk: Hvis du bytter fra Vaktmodus til Offshore-modus, går radaren over til fulltidssending og deaktiverer
eventuelle vaktsoner.
Vise Offshore-modus
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Offshore.
Offshore-modus
56
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Vaktmodus
Vaktmodus lar deg plassere radaren i modus for tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending
og standbysyklus for å spare strøm. Du kan også aktivere en vaktsone i denne modusen, og den definerer en
sikker sone rundt båten. En alarm utløses når et radarobjekt kommer inn i sonen. Vaktmodus fungerer med alle
Garmins GMR-modeller.
Vise vaktpostmodus
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Vaktpost.
Aktivere tidsbasert sending
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Tidsst. transm. > På.
Angi standby- og sendetider
Du må aktivere tidsbasert sending før du kan angi standby- og sendetider (side 57).
Du kan spare strøm ved å angi at radarstandbytiden og sendetiden skal implementere periodiske
radarsignalsendinger på faste tidsintervaller.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett.
Velg Standbytid.
Skriv inn tidsintervallet mellom radarsignalsendinger.
Velg Ferdig.
Velg Transm.-tid.
Skriv inn varigheten på hver radarsignalsending.
Velg Ferdig.
Aktivere en vaktsone
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Aktiver vaktsone.
Definere en delvis vaktsone
Du må aktivere en vaktsone før du kan definere sonegrensene (side 57).
Du kan definere grensene for en vaktsone som ikke omslutter båten fullstendig.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Juster vaktsone > Flytt
vaktsone > Hjørne 1.
2. Trykk på og dra plasseringen av det ytre vaktsonehjørnet ( ).
3. Velg Hjørne 2.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
57
Radar
4. Trykk på plasseringen av det indre vaktsonehjørnet.
5. Velg Ferdig.
Definere en sirkulær vaktsone
Du må aktivere en vaktsone før du kan definere sonegrensene (side 57).
Du kan definere en sirkulær vaktsone som omslutter båten fullstendig.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Vaktpost > Meny > Vaktoppsett > Juster vaktsone > Flytt
vaktsone > Sirkel.
2. Trykk på og dra plasseringen av det ytre vaktsonehjørnet, ( ).
3. Velg Hjørne 2.
4. Trykk på og dra plasseringen av det indre vaktsonehjørnet.
5. Velg Sirkel.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Se Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone (side 15).
Vise en liste over lagrede AIS-trusler
Fra en radarvisning eller radaroverlegget kan du vise og tilpasse hvordan en liste med AIS-trusler skal vises.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore, Vaktpost eller Radaroverlegg.
3. Velg Meny > Andre fartøy > AIS-liste.
58
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Vise AIS-fartøy på radarskjermen
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radarskjermen. Hvis en av innstillingene (utenfor
AIS-visningsskalaen) konfigureres for én radarmodus, vil innstillingen gjelde for samtlige radarmodier.
Innstillingene for detaljene og den projiserte retningen som er konfigurert for én radarmodus, brukes på alle
andre radarmodi og for radaroverlegget.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
Velg Meny > Andre fartøy > AIS-visningsoppsett.
Gjør ett av følgende:
• Velg AIS-visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor, og velg en
avstand.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy.
• Velg Projisert retning, angi den projiserte styrekurstiden for AIS-aktiverte fartøy, og velg Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy, og velg lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
VRM og EBL
VRM (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line) måler avstanden og peilingen fra båten
din til et målobjekt. På radarskjermen vises VRM som en sirkel som er sentrert på nåværende posisjon for
båten din, og EBL vises som en linje som starter ved båtens nåværende posisjon og krysser med VRM.
Krysningspunktet er objektet for VRM og EBL.
Vise VRM og EBL
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny > Vis VRM/EBL.
Justere VRM og EBL
Du må vise VRM og EBL før du kan justere dem (side 59).
Du kan justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL, som flytter krysningspunktet for VRM og EBL.
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Velg Meny > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL.
Trykk på en ny posisjon for krysningspunktet for VRM og EBL.
Velg Ferdig.
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt
Du må vise VRM og EBL før du kan justere dem (side 59).
VRM og EBL som er konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Velg Meny > Juster VRM/EBL > Flytt VRM/EBL.
Trykk på målstedet.
Rekkevidden og peilingen til objektposisjonen vises øverst i venstre hjørne på skjermen.
5. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
59
Radar
Skjule VRM og EBL
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg Cruise, Havn eller Offshore.
3. Velg Meny > Juster VRM/EBL > Skjul VRM/EBL.
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt mens VRM og EBL er skjult
Hvis du har skjult VRM og EBL (side 60), kan du raskt vise rekkevidden og peilingen til et sted ved å trykke
på skjermen.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Trykk på et sted.
Velg Plasser VRM/EBL.
Måle avstanden til et punkt på radarskjermen
Du kan trykke på et punkt på radarskjermen for å vise avstanden og retningen til den posisjonen fra den
gjeldende posisjonen, øverst i venstre hjørne av skjermen.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg Cruise, Havn eller Offshore.
Trykk på en posisjon på kartet.
Velg Mål avstand.
Velg om nødvendig Angi referanse for å måle fra den valgte posisjonen i stedet for gjeldende posisjon.
Veipunkter og ruter på radarskjermen
Merke et veipunkt på radarskjermen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg en radarmodus.
3. Trykk på et sted.
4. Velg Opprett veipunkt.
Vise veipunkter på radarskjermen
Du kan vise eller skjule veipunkter som er innenfor rekkevidden som vises på radarskjermen. Denne
innstillingen brukes ikke på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Veipunkter.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Vis for å vise alle veipunkter.
• Velg Bare navigasjon for å vise bare veipunkter som er tilknyttet ruten som er aktiv.
Skjule veipunkter på radarskjermen
Du kan vise eller skjule veipunkter som er innenfor rekkevidden som vises på radarskjermen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Veipunkter.
Navigere etter en lagret rute på radarskjermen
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du registrere og lagre minst én rute
(side 28). Navigasjonslinjer må vises i rekkefølge for å vise en rute på radarskjermen (side 68).
Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet.
• Velg Bakover for å navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet som ble brukt da ruten ble opprettet.
5. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
1.
2.
3.
4.
60
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
6. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
Ruten vises som en magentafarget linje der startpunkt, bestemmelsessted og svinger er angitt.
7. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
8. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og
andre hindringer.
Navigere parallelt etter en lagret rute på radarskjermen
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter én av dem, må du registrere og lagre minst én rute
(side 28). Navigasjonslinjer må vises i rekkefølge for å vise en rute på radarskjermen (side 68).
Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Ruter.
Velg en rute.
Velg Naviger til > Forskyvning.
Gjør ett av følgende:
• Velg Forover – babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Forover - styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover – babord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til venstre for den opprinnelige ruten.
• Velg Bakover – styrbord for å navigere etter ruten fra startpunktet som ble brukt da ruten ble opprettet,
til høyre for den opprinnelige ruten.
5. Angi forskyvningsavstanden.
6. Velg Ferdig.
7. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
8. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
Ruten vises som en magentafarget linje der startpunkt, bestemmelsessted og svinger er angitt.
9. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna land, grunt vann og
andre hindringer.
1.
2.
3.
4.
Om radaroverlegget
Radaroverlegget legger til radarinformasjon på navigasjonskartet eller fiskekartet. Data vises på
radaroverlegget basert på radarmodusen som sist ble brukt (Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost), og alle
innstillingskonfigurasjoner som ble brukt på radaroverlegget, brukes også på radarmodusen som sist ble
brukt. Hvis du for eksempel bruker havnemodusen og deretter bytter til radaroverlegget, viser radaroverlegget
havnemodusens radardata. Hvis du endret forsterkningsinnstillingen ved hjelp av radaroverleggmenyen, endres
forsterkningsinnstillingen for havnemodusen automatisk.
Radaroverlegg på navigasjonskartet
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
61
Radar
Justering av radaroverlegg og kartdata
Når du bruker radaroverlegget, justerer kartplotteren radardata med kartdata basert på båtens retning.
Retningen er som standard basert på data fra et magnetisk kompass som er tilkoblet ved hjelp av et NMEA
0183- eller NMEA 2000-nettverk. Hvis et kompass ikke er tilgjengelig, er båtens retning basert på GPSsporingsdata.
GPS-sporingsdata angir retningen som båten beveger seg i, og ikke retningen som båten peker mot. Hvis båten
driver bakover eller sidelengs på grunn av strøm eller vind, er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres
nøyaktig med kartdataene. En slik situasjon kan unngås ved å bruke båtkursdata fra et elektronisk kompass.
Hvis båtens retning er basert på data fra et magnetisk kompass eller en autopilot, kan retningdataene være
feilaktige på grunn av ugyldig oppsett, mekanisk feil, magnetisk interferens eller andre faktorer. Hvis
retningdataene er feilaktige, er det ikke sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig med kartdataene.
Vise radaroverlegget
Radaroverlegget viser data basert på radarmodusen som sist ble brukt.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroverlegg.
Radarbildet vises i oransje og legges oppå navigasjonskartet.
Zoome inn og ut på radaroverlegget
Zooming under panorering påvirker bare zoomskalaen til kartet. Radarrekkevidden endres ikke. Zooming
mens kartet er låst på båten (ikke panorering), påvirker zoomskalaen til kartet og radarrekkevidden.
Trykk på knappene
og
for å zoome ut og inn.
Optimalisere radarvisningen
Du kan optimalisere radarvisningen for hver radarmodus.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg Cruise, Havn, Offshore eller Vaktpost.
3. Velg en radarrekkevidde (side 62).
4. Gjenopprett standardverdien for forsterkningsinnstillingen (side 63).
5. Gjenopprett standardverdien for sjøstøyinnstillingen (side 64).
6. Gjenopprett standardverdien for regnstøyinnstillingen (side 65).
7. Gjenopprett standardverdien for FTC-innstillingen (side 65).
8. Gjenopprett standardverdien for krysstaleinnstillingen (side 66).
9. Juster forsterkningsinnstillingen manuelt (side 64).
10. Juster sjøstøyinnstillingen manuelt (side 65).
11. Juster regnstøyinnstillingen og FTC-innstillingen manuelt (side 65).
Om radarsignalenes rekkevidde
Rekkevidden av radarsignalene angir lengden på pulssignalet som sendes og mottas av radaren. Etter hvert
som rekkevidden øker, sender radaren lengre pulssignaler for å kunne nå objekter som er langt borte. Objekter
som er nærmere, spesielt regn og bølger, gjenspeiler også lengre pulssignaler, noe som kan føre til støy på
radarskjermen. Visning av informasjon om objekter med lang rekkevidde kan også redusere hvor mye plass
som er tilgjengelig på radarskjermen for å vise informasjon om objekter med kort rekkevidde.
62
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Tips for å velge en radarrekkevidde
• Definer hvilken type informasjon du har behov for å se på radarskjermen. Trenger du for eksempel
informasjon om værforhold, objekter og trafikk i nærheten, eller er du mer opptatt av værforhold langt
borte?
• Vurder miljøforholdene som radaren brukes under. Radarsignaler med lang rekkevidde kan øke støyen på
radarskjermen, spesielt i dårlig vær, og dermed blir det vanskeligere å vise informasjon om objekter med
kort rekkevidde. Når det regner, kan radarsignaler med kort rekkevidde gi deg muligheten til å vise mer
effektiv informasjon om objekter i nærheten, så lenge innstillingene for regnstøy og FTC er konfigurert
optimalt.
• Velg den korteste og mest effektive rekkevidden, basert på årsaken til at du bruker radar samt de rådende
forholdene.
Velge en radarrekkevidde
Se Justere zoomskalaen på radarskjermen (side 54).
Om forsterkning og støy
Forsterkningen kontrollerer følsomheten til radarmottakeren. Standardinnstillingen for forsterkning, Auto,
angir forsterkningen automatisk én gang, basert på gjennomsnittlige forhold, rekkevidden på radarsignalet
og den valgte radarmodusen. Kartplotteren justerer ikke forsterkningen på nytt automatisk etter hvert som
forholdene endrer seg. Juster forsterkningen manuelt hvis du vil optimalisere hvordan radaren vises for
bestemte forhold (side 64).
Støy er interferens som forårsakes av uønsket refleksjon av radarsignaler fra uviktige objekter. Vanlige
støykilder kan være nedbør, bølger og radarkilder i nærheten.
Innstillingskonfigurasjoner og radartype
Når du bruker radartypen GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406, brukes alle forsterkningsog støyinnstillinger som er konfigurert for bruk i én radarmodus, for alle andre radarmodi samt for
radaroverlegget.
Når du bruker radartypen GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD, må forsterknings-, FTC- og
støyinnstillingene konfigureres separat for hver modus. Krysstaleinnstillinger som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, brukes i alle andre radarmodi. Forsterknings- og støyinnstillingene som sist ble konfigurert
for bruk i en radarmodus, blir automatisk brukt for radaroverlegget. Hvis forsterkningen for havnemodus for
eksempel er satt til 50 %, settes forsterkningen for radaroverlegget automatisk til 50 %. Hvis forsterkningen
for Offshore-modus senere settes til 40 %, settes forsterkningen for radaroverlegget automatisk til 40 %.
Standardinnstillinger for forsterkning og støy
Innstilling Standardverdi
Instruksjoner
Forsterkning Auto
Se Automatisk justering av forsterkning på radarskjermen (side 63).
Sjøstøy
Rolig, Middels eller Grov Se Gjenopprette standardinnstillingen for sjøstøy (side 64).
Regnstøy
Av
Se Gjenopprette standardinnstillingen for regnstøy (side 65).
FTC
Av
Se Gjenopprette standard FTC-innstilling (side 65).
Krysstale
På
Se Automatisk justering av krysstalestøy på radarskjermen (side 66).
Automatisk justering av forsterkning på radarskjermen
Auto er standardverdien for forsterkningsinnstillingen. Den automatiske forsterkningsinnstillingen
for hver radarmodus optimaliseres for den modusen, og den kan variere i forhold til den automatiske
forsterkningsinnstillingen som brukes for andre modi.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om forsterkningsinnstillingen som er konfigurert
for bruk i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
3. Velg Meny > Forsterkning > Auto.
Kartplotteren angir forsterkningen automatisk én gang, basert på gjennomsnittlige forhold, rekkevidden på
radarsignalet og den valgte radarmodusen. Kartplotteren justerer ikke forsterkningen på nytt automatisk etter
hvert som forholdene endrer seg.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
63
Radar
Manuell justering av forsterkning på radarskjermen
Du kan justere forsterkningen manuelt for optimal radarytelse under rådende forhold.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om forsterkningsinnstillingen som er konfigurert
for bruk i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Forsterkning.
Velg Opp for å øke forsterkningen helt til det kommer til syne lysprikker på radarskjermen.
Data på radarskjermen oppdateres med et par sekunders mellomrom. Det fører til at effekten av manuell
justering av forsterkningen ikke alltid vises umiddelbart. Juster forsterkningen gradvis.
Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til lysprikkene forsvinner.
Hvis båter, land eller andre objekter er innenfor rekkevidde, trykker du på Ned for å redusere
forsterkningen helt til objektene begynner å blinke.
Velg Opp for å øke forsterkningen helt til båter, land eller andre objekter lyser stabilt på radarskjermen.
Minimer om nødvendig visningen av store objekter i nærheten (side 64).
Minimer om nødvendig visningen av sidelobeekkosignaler (side 64).
Redusere interferens fra store objekter i nærheten
Store objekter i nærheten, for eksempel moloer, kan føre til at det vises et veldig lyst bilde av objektet på
radarskjermen. Dette bildet kan skjule mindre objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om forsterkningsinnstillingen som er konfigurert
for bruk i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Forsterkning.
Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til de mindre objektene vises tydelig på radarskjermen.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne interferens fra store objekter i nærheten, kan det føre til at
mindre objekter eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjermen.
Redusere sidelobeinterferens på radarskjermen
Sidelobeinterferens vises kanskje som en strek ut fra et objekt i et halvsirkelmønster. Sidelobeeffekter kan
unngås ved å redusere forsterkningen eller radarrekkevidden.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om forsterkningsinnstillingen som er konfigurert
for bruk i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Forsterkning.
Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til det halvsirkelformede strekmønstret forsvinner fra
radarskjermen.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne sidelobeinterferens, kan det føre til at mindre objekter eller
objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra radarskjermen.
Gjenopprette standardinnstillingen for sjøstøy
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk
i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1.
2.
3.
4.
64
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Støyavvisning > Sjøstøy > Forhåndsinnstillinger.
Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold: Grov, Middels eller Rolig.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Justere sjøstøy på radarskjermen
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av krapp sjø. Sjøstøyinnstillingen påvirker visningen av
støy og objekter i nærheten mer enn den påvirker visningen av støy og objekter som er langt borte. En høyere
sjøstøyinnstilling reduserer visningen av støy som forårsakes av bølger i nærheten, men den kan også redusere
eller eliminere visningen av objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk
i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Støyavvisning > Sjøstøy > Forhåndsinnstillinger.
Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold: Grov, Middels eller Rolig.
Velg Meny > Støyavvisning > Sjøstøy.
Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av sjøstøy til andre objekter vises tydelig på
radarskjermen.
Støy forårsaket av sjøforhold, vises kanskje fortsatt.
Gjenopprette standard FTC-innstilling
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om FTC-innstillingen som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg en av modiene Havn, Offshore eller Vaktpost.
3. Velg Meny > Støyavvisning > FTC > Av.
Gjenopprette standardinnstillingen for regnstøy
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om regnstøyinnstillingen som er konfigurert for
bruk i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
3. Velg Meny > Støyavvisning > Regnstøy > Av.
Justere regnstøy på radarskjermen
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av regn. Reduksjon av radarrekkevidden kan også minimere
regnstøy (side 54).
Innstilling
FTC
Regnstøy
Beskrivelse
Denne innstillingen påvirker visningen av store, disige støymasser som forårsakes av regn
uavhengig av avstand.
Denne innstillingen påvirker visningen av regnstøy og objekter i nærheten mer enn den
påvirker visningen av regnstøy og objekter som er langt borte. En høyere regnstøyinnstilling
reduserer visningen av støy som forårsakes av regn i nærheten, men den kan også redusere
eller eliminere visningen av objekter i nærheten.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at regnstøy- og FTC-innstillingene som er
konfigurert for bruk i én radarmodus, brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
3. Velg Meny > Støyavvisning > FTC.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
65
Radar
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Høy, Middels eller Lav for å redusere eller øke visningen av regnstøy hvis du bruker radartypen
GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406. Andre objekter bør vises tydelig på
radarskjermen.
• Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av regnstøy hvis du bruker radartypen
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD. Andre objekter bør vises tydelig på
radarskjermen. Hvis FTC-innstillingen er større enn 50 %, bør du vurdere å redusere radarrekkevidden.
5. Velg Meny > Støyavvisning > Regnstøy.
6. Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av regnstøy helt til andre objekter vises tydelig på
radarskjermen.
Støy forårsaket av regn, vises kanskje fortsatt.
Justere krysstalestøy på radarskjermen
Du kan redusere visningen av støy som forårsakes av interferens fra en annen radarkilde i nærheten. På er
standardverdien for krysstaleinnstillingen.
Merk: Avhengig av radaren som er i bruk, er det usikkert om krysstaleinnstillingen som er konfigurert for
bruk i én radarmodus, kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget (side 63).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
3. Velg Meny > Støyavvisning > Krysstaleavvisning > På.
Radarvisningsutseende
Radaroverleggstall
Overleggstall med datafelter ➊ kan vises i alle radarmodi, og de gir oversiktlig, oppdatert sanntidsinformasjon.
Alle datalinjer som er konfigurert for bruk i én radarmodus, vises i alle andre radarmodi. Alle datalinjer som er
konfigurert for bruk på radaroverlegget, vises bare på radaroverlegget, og må konfigureres for seg.
Det finnes flere tilgjengelige radardataoverlegg. Du kan velge hvilke datafelter som skal vises innenfor hvert
dataoverlegg.
Når dataoverleggstall vises på radarskjermen, vises innsatt navigasjon ➋ under navigering. Kompassbåndet ➌
kan vises eller skjules innenfor hvert overlegg.
➌
➋
➊
Radar med dataoverlegg
Velge et dataoverlegg
1.
2.
3.
4.
66
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Radaroppsett > Overleggstall.
Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Konfigurere datafelter på en radar
Du kan velge hvilke typer data som skal vises innenfor et dataoverlegg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Radaroppsett > Overleggstall.
Velg
eller
for å velge et dataoverlegg.
Trykk på et datafelt.
Velg en datakategori.
Velg dataene som skal vises.
Konfigurere innsatt navigasjon på radarskjermen
Innsatt navigasjon vises bare når båten navigerer til et bestemmelsessted.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
2. Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
3. Velg Meny > Radaroppsett > Overleggstall.
eller
for å velge et dataoverlegg.
4. Velg
5. Velg Innsatt navigasjon.
6. Velg Konf. av inns. nav.
7. Gjør ett av følgende:
• Velg Detaljer om ruteetappe > På for å vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt når du
navigerer etter en rute med flere etapper.
• Velg Neste sving > Avstand for å vise data om neste sving basert på avstand.
• Velg Neste sving > Tid for å vise data om neste sving basert på tid.
• Velg Bestemmelsessted, og velg Avstand, Tid til bestemmelsessted eller Ankomst for å angi hvordan
data om bestemmelsessted skal vises.
Vise kompassbånd på radarskjermen
Kompassbåndet vises i en rad øverst på radarskjermen. Den viser gjeldende retning samt en indikator som
viser peilingen til den ønskede kursen under navigering.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar.
Velg mellom modiene Cruise, Havn, Offshore og Vaktpost.
Velg Meny > Radaroppsett > Overleggstall.
Velg Vis kompassbånd.
Radarvisningsinnstillinger
Angi radarfargevalget
Du kan angi radarfargevalget som brukes for alle radarskjermer. Denne innstillingen brukes ikke på
radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Fargevalg.
2. Velg Hvit, Svart eller Blå.
Angi radarvisningsorientering
Du kan angi perspektivet for radarvisningen. Orienteringsinnstillingen gjelder alle radarmodi. Denne
innstillingen brukes ikke på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Orientering.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Nord opp for å angi at nord skal vises øverst i radarvisningen.
• Velg Styrekurs opp for å angi at retningsdata som er mottatt fra et kompass, skal vises øverst i
radarvisningen – også kalt den magnetiske kursen. Kurspilen vises vertikalt på skjermen.
• Velg Kurs opp for å angi at navigasjonsretningen alltid er opp på radarvisningen.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
67
Radar
Flytte feltvisning på radarskjermen
Du kan flytte nåværende posisjon mot bunnen av skjermen automatisk mens hastigheten øker. Angi
topphastigheten din for å få best mulig resultat. Denne innstillingen gjelder for alle radarmodi. Denne
innstillingen brukes ikke på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Foranvisn. fart > På.
2. Angi topphastigheten du forventer å navigere i.
3. Velg Ferdig.
Radarnavigasjonsinnstillinger
Vise kurspilen på radarskjermen
På radarskjermen kan du vise en strek fra baugen av båten i styrekursretningen. Denne innstillingen brukes
ikke på radaroverlegget.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Kurspil > Vis.
Vise og skjule rekkevidderinger på radarskjermen
Du kan bruke rekkevidderingene til å visualisere avstander på radarskjermen. Denne innstillingen brukes ikke
på radaroverlegget.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Ringer > Vis.
Vise navigasjonslinjer på radarskjermen
Navigasjonslinjene angir kursen du har satt ved hjelp av Rute til, Veiledning til eller Gå til. Denne innstillingen
brukes ikke på radaroverlegget.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Utseende > Navigasjonslinjer > Vis.
Innstillinger for radarskanner og antenne
Angi antennerotasjonshastighet
Merk: Du kan bare angi rotasjonshastighet for radartypene GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD eller 1206 xHD.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Rotasjonshastighet.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Normal hastighet.
• Velg Høy hastighet for å øke antennens rotasjonshastighet, noe som gjør at hastigheten på
skjermoppdateringen øker.
Angi radarantennestørrelse
Du kan angi radarantennestørrelsen for å optimalisere radarbildet. Meldingen Radaren må konfigureres vises
helt til du har angitt antennestørrelsen.
Merk: Du kan bare angi antennestørrelse for radartypene GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD
eller 1206 xHD.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Antennestørrelse.
2. Velg 4 fot eller 6 fot.
Slå på og konfigurere en sendefri radarsone
Du kan angi et område som radarskanneren ikke sender signaler på.
Merk: Du kan bare angi sendefri radarsone for radartypene GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD eller
1206 xHD.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Juster sone uten transm. > Flytt sone uten
transm.
Den sendefrie sonen angis av et skyggelagt område på radarskjermen.
2. Velg Vinkel 1.
3. Trykk på og dra markøren for å justere styrbordvinkelen for den sendefrie sonen.
4. Velg Vinkel 2.
5. Trykk på og dra markøren for å justere babordvinkelen for den sendefrie sonen.
68
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Radar
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er
plassert i forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
1. Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske kompasskursen til et objekt som står stille
innenfor synsvidde.
2. Mål kompasskursen til objektet på radaren.
3. Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Du måle den potensielle baugforskyvningen før du kan angi baugforskyvningen (se foregående prosedyre).
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én radarmodus, gjelder for alle andre
radarmodi og for radaropplegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Radar > Radaroppsett > Baugen.
2. Trykk på og hold nede Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Utseende på radaroverleggsvisning
Vise spor på radaroverlegget
Du kan angi om fartøyspor skal vises på radaroverlegget.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverl. > Meny > Veipunkter og spor > Spor > På.
Velge type veipunktmerke
Du kan velge typen merker som vises med veipunkter på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverl. > Meny > Veipunkter og spor > Vis veipunkt.
2. Velg et veipunkt.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Merke for å identifisere veipunkter ved hjelp av merker.
• Velg Kommentar for å vise kommentarer som veipunktmerker.
• Velg Symbol for å identifisere veipunkter ved hjelp av symboler.
Vise andre fartøy på radaroverlegget
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på radaroverlegget. Innstillingen for visningsskalaen som er
konfigurert for radaroverlegget, gjelder bare på radaroverlegget. Innstillingen for detaljene og den projiserte
retningen som er konfigurert for radaroverlegget, gjelder for alle radarmodi.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverl. > Meny > Andre fartøy > AIS-visningsoppsett.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg AIS-visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon som AIS-fartøy vises innenfor, og velg en
avstand.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy.
• Velg Projisert retning for å angi projisert retningstid for AIS-aktiverte fartøy, og velg Ferdig.
• Velg Stier for å vise sporene til AIS-fartøy, og velg lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
69
Radar
Innstillinger for visning av navigasjon med radaroverlegg
Endre kartets zoomdetaljer
For radaroverlegget kan du justere mengden med detaljer som vises på kartet, med ulike zoomnivåer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverlegg > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Detalj.
2. Velg et detaljnivå.
Vise og konfigurere kurspilen
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Du kan konfigurere visningen av
kurspilen på radaroverlegget.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Radaroverl. > Meny > Oppsett > Kartoppsett > Kurspil.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Avstand > Endre avstand, og angi avstanden til enden av kurspilen.
• Velg Klokkeslett > Endre klokkeslett, og angi hvor lang tid det tar å nå enden av kurspilen.
3. Velg Ferdig.
70
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Ekkolodd
Ekkolodd
Følgende kartplottere i 700-serien kan brukes som fiskeekkolodd når de er koblet til en svinger:
• GPSMAP 720s
• GPSMAP 740s
• GPSMAP 750s
Ekkoloddvisninger
Kartplotteren viser ekkoloddata ved hjelp av tre ulike visninger: Full skjerm, Splitt zoom og Splitt frekvens.
Ekkoloddvisning med fullskjerm
Fullskjermsvisningen viser en graf med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på høyre side av
skjermen viser dybden til registrerte objekter mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Full skjerm.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Ekkoloddvisning med fullskjerm
➊
Knapper for justering av
rekkevidde
➋
Dybde, fart i vann og enhetsspenning
➌
Objekter
➍
Bunn
➎
Område
➏
GPS-hastighet og GPS-kurs
➐
Svingerfrekvens
Angi zoomnivå i fullskjermsvisning
Du kan zoome inn på en del av fullskjermsvisningen av ekkoloddet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Full skjerm > Meny > Zoom.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg 2x autozoom for å zoome inn på ekkoloddata med to ganger forstørrelse.
• Velg 4x autozoom for å zoome inn på ekkoloddata med fire ganger forstørrelse.
• Velg Manuell zoom for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området manuelt. Velg Vis opp eller Vis
ned for å angi dybdeskalaen i det forstørrede området, velg Zoom inn eller Zoom ut for å øke eller
redusere forstørrelsen av det forstørrede området, og velg til slutt Ferdig.
• Velg Bunnlås for å zoome inn på ekkoloddata fra bunndybden, trykk på Opp eller Ned for å angi
dybdeskalaen i det forstørrede området, og velg til slutt Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
71
Ekkolodd
Ekkoloddvisning med splittet zoom
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen
på samme skjermbilde.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Splitt zoom.
➊
➋
➍
➌
➎
➏
➐
Ekkoloddvisning med splittet zoom
➊
Dybde, fart i vann og
enhetsspenning
➋
Zoomet dybdeskala
➌
GPS-hastighet og GPS-kurs
➍
Zoomvindu
➎
Område
➏
Zoomvindu
➐
Svingerfrekvens
Ekkoloddvisning med splittet frekvens
I ekkoloddvisningen med splittet frekvens viser venstre side av skjermen en graf med ekkoloddata med en
frekvens på 200 kHz, og høyre side av skjermen viser en graf med ekkoloddata med en frekvens på 50 kHz.
Merk: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du bruker en dobbelfrekvenssvinger.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Splitt frekvens.
Ekkoloddvisning med splittet frekvens
Bytte fra én ekkoloddvisning til en annen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Endre ekkolodd.
4. Velg en annen ekkoloddvisning.
72
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Ekkolodd
Dybdelogg
Hvis du bruker en svinger som kan måle dybder, eller mottar informasjon om vanndybden via NMEA 0183
eller NMEA 2000, viser dybdeloggen en grafisk logg for dybdeavlesningene over tid. Dybden vises øverst i
venstre hjørne av skjermen. Grafen skyves mot venstre etter hvert som det kommer inn informasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Dybdelogg.
Angi dybdeloggskala og tidsskalaer
Du kan angi tidsrommet og dybdeskalaen som vises i dybdeloggen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Dybdelogg.
2. Velg Meny.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Varighet for å angi skalaen for medgått tid ➊. Standardinnstillingen er 10 minutter. Hvis du øker
skalaen for medgått tid, kan du vise temperaturvariasjoner over et lengre tidsrom. Hvis du reduserer
skalaen for medgått tid, kan du vise flere detaljer i et kortere tidsrom.
• Velg Skala for å angi dybdeskalaen ➋. Hvis du øker dybdeskalaen, kan du vise mer variasjon i dybden.
Hvis du reduserer dybdeskalaen, kan du vise flere detaljer i variasjonen. Gjeldende dybde vises øverst i
venstre hjørne ➌.
• Velg Nullstill for å beregne den automatiske dybdeskalaen på nytt. Nullstill vises bare når
dybdeskalaen er stilt inn på Auto.
➌
➋
➊
Dybdelogg
Temperaturlogg for svinger
Hvis du bruker en svinger med temperaturmåler, eller hvis du mottar informasjon om vanntemperatur
fra NMEA 0183 eller NMEA 2000, fører skjermbildet Temperaturlogg en grafisk logg som viser
temperaturavlesningene over tid. Gjeldende temperatur og dybde vises øverst i venstre av skjermen.
Temperaturen vises på høyre side av skjermen, og medgått tid vises nederst. Grafen skyves mot venstre etter
hvert som det kommer inn informasjon.
I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Temp.logg.
Angi temperaturloggskala og tidsskalaer
Du kan angi tidsrommet og temperaturskalaen som vises i svingertemperaturloggen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Ekkolodd > Temp.logg.
2. Velg Meny.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
73
Ekkolodd
3. Gjør ett av følgende:
• Velg Varighet for å angi skalaen for medgått tid ➊. Standardinnstillingen er 10 minutter. Hvis du øker
skalaen for medgått tid, kan du vise temperaturvariasjoner over en lengre tidsperiode. Hvis du reduserer
skalaen for medgått tid, kan du vise flere detaljer i et kortere tidsrom.
• Velg Skala for å angi temperaturskalaen ➋. Standardinnstillingen er 4 grader. Hvis du øker
temperaturskalaen, kan du vise mer variasjon i temperaturen. Hvis du reduserer temperaturskalaen, kan
du vise flere detaljer i variasjonen.
• Velg Nullstill for å beregne den automatiske dybdeskalaen på nytt. Nullstill vises bare når skalaen er
stilt inn på Auto.
➋
➊
Temperaturlogg for svinger
Veipunkter på ekkoloddskjermen
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Stopp ekkolodd midlertidig.
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
2. Velg en ekkoloddvisning.
3. Velg Meny > Stopp ekkolodd midlertidig.
4. Trykk på og dra skjæringspunktet mellom dybde- og avstandslinjen for å angi plasseringen av veipunktet.
5. Velg Opprett veipunkt.
Utseende på ekkoloddvisning
Du kan definere og justere innstillingene for alle ekkoloddvisninger.
Angi scroll-hastighet på ekkoloddskjermen
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre til venstre.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Scroll-hastighet.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Ultrascroll™, Rask, Middels eller Sakte for angi scroll-hastigheten manuelt.
• Velg Auto for å justere scroll-hastigheten automatisk i forhold til båtens hastighet hvis du bruker en
måler for fart i vann eller en svinger som kan måle hastighet.
74
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Ekkolodd
Vise overflatestøy
Du kan angi om ekkoloddavlesninger nær overflaten skal vises. Skjul overflatestøy for å redusere forstyrrelsen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Overflatestøy > Vis.
Vise og konfigurere en dybdelinje
Du kan angi om det skal vises en dybdelinje med hurtigreferanse.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Dybdelinje > Vis.
2. Trykk på og dra referanselinjen for å angi dybden på linjen.
Vise A-skopet
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side på skjermen, som umiddelbart viser avstanden til objekter på en
skala.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > A-skop > På.
Stille inn bildebevegelse
Med innstillingen Bildebevegelse kan ekkoloddbildet gå fortere ved at det tegnes mer enn én datakolonne på
skjermen for hver kolonne ekkoloddata som mottas. Dette er spesielt nyttig når du bruker loddet i dypt vann,
fordi ekkoloddsignalet bruker lengre tid på bevege seg til bunnen av sjøen og tilbake til svingeren.
I innstillingen 1/1 tegnes én informasjonskolonne på skjermen for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake.
I innstillingen 2/1 tegnes to informasjonskolonner for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake, og så videre
for innstillingene 4/1 og 8/1.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Bildebevegelse.
2. Velg en innstilling for bildebevegelsen.
Vise overleggstall
Du må bruke en måler for fart i vann eller en svinger som kan måle hastighet for å vise informasjon om fart i
vann, og du må ha en vanntemperaturmåler eller en svinger som kan måle temperatur, for å vise informasjon
om vanntemperatur.
Du kan angi at vanntemperatur, enhetsspenning, fart i vann (hvis svingeren kan måle hastighet) og
navigasjonsinformasjon skal vises automatisk på ekkoloddskjermene. Navigasjonsinformasjonen inkluderer
alltid GPS-hastighet og GPS-styrekurs, i tillegg til informasjon om peiling og kursavvik mens du navigerer.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Overleggstall.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Dybde > Vis.
• Velg Vanntemp. > Auto.
• Velg Fart i vann > Auto.
• Velg Spenning på enheten > Vis.
• Velg Navigasjon > Auto.
Hvis du velger Auto og informasjonen er tilgjengelig, vises dataene på ekkoloddskjermen.
Konfigurere visningen av objekter
Du kan angi hvordan ekkoloddet tolker objekter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Utseende > Fiskesymboler.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen.
• Velg
for å vise objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen samt informasjon
om objektdybde.
• Velg
for å vise objekter som symboler.
• Velg
for å vise objekter som symboler med informasjon om objektdybde.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
75
Ekkolodd
Vise og konfigurere Whiteline
Du kan merke det sterkeste signalet fra bunnen for å definere hvor sterkt eller svakt signalet er.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett > Whiteline.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Høy for å aktivere Whiteline med den mest følsomme innstillingen. Nesten alle sterke
retursignaler er markert med hvitt.
• Velg Middels for å aktivere Whiteline med mange sterke retursignaler markert med hvitt.
• Velg Lav for å aktivere Whiteline med den minst følsomme innstillingen. Bare de sterkeste
retursignalene er markert i hvitt.
Angi fargevalget
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd > Ekkoloddoppsett.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Fargevalg > Blå.
• Velg Fargevalg > Hvit.
Justere forsterkningen på ekkoloddskjermen
Du kan kontrollere følsomheten på ekkoloddmottakeren. Øk forsterkningen for å se flere detaljer. Hvis
skjermbildet har mye støy, kan du redusere forsterkningen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Forsterkning.
Gjør ett av følgende:
• Velg Auto for at kartplotteren skal justere forsterkningen automatisk.
• Velg Opp eller Ned for å øke eller redusere forsterkningen manuelt.
5. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
Justere støyavvisningen på ekkoloddskjermen
Støyavvisningsinnstillingen vises bare når du har økt eller redusert forsterkningsinnstillingen manuelt
(side 76).
Du kan minimere visningen av svake ekkoloddsignaler ved å øke støyavvisningen.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Støyavvisning.
Velg Opp eller Ned.
Velge frekvenser
Du kan angi hvilke frekvenser som vises på ekkoloddskjermen når du bruker en dobbelfrekvenssvinger. Du
kan vise data fra et ekkoloddsignal på 200 kHz, data fra et ekkoloddsignal på 50 kHz, eller data fra begge
signaler samtidig.
1.
2.
3.
4.
76
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Frekvens.
Gjør ett av følgende:
• Velg 200 kHz for å vise data fra et ekkoloddsignal på 200 kHz. Dette er hovedsakelig nyttig for
grunnere indre farvann.
• Velg 50 kHz for å vise data fra et ekkoloddsignal på 50 kHz. Dette er i hovedsak nyttig for dypere
farvann.
• Velg Dobbel for å vise data for både 200 kHz og 50 kHz på delt skjerm.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Ekkolodd
Justere dybdeskalaen
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side på skjermen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Ekkolodd.
Velg en ekkoloddvisning.
Velg Meny > Rekkevidde.
Gjør ett av følgende:
• Velg Auto for at kartplotteren skal justere dybdeskalaen automatisk.
• Velg Opp eller Ned for å øke eller redusere rekkevidden for dybdeskalaen manuelt.
5. Velg Ferdig.
MERK: Fra ekkoloddskjermen kan du trykke på
eller
for å justere rekkevidden av
dybdeskalaen manuelt.
1.
2.
3.
4.
Ekkoloddalarmer
Aktivere alarmer for grunt vann og dypt vann
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd.
2. Velg Grunt vann > På for å aktivere en alarm som skal utløses når dybden er mindre enn den angitte
verdien.
3. Angi dybden som utløser grunnalarmen.
4. Velg Ferdig.
5. Velg Dypt vann > På for å aktivere en alarm som skal utløses når dybden er større enn den angitte verdien.
6. Angi dybden som utløser alarmen for dypt vann.
7. Velg Ferdig.
Aktivere alarm for vanntemperatur
Du kan aktivere en alarm som utløses når svingeren rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller
under den angitte temperaturverdien.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Vanntemp. > På.
2. Angi en vanntemperatur.
3. Velg Ferdig.
Aktivere fiskealarmen
Du kan aktivere en alarm som utløses når kartplotteren oppdager et objekt for de angitte symbolene.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd > Fisk.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm for alle fiskestørrelser.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for middels store og store fisker.
• Velg
hvis du vil at det skal avgis en alarm bare for store fisker.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
77
Ekkolodd
Svingerkonfigurasjon
Stille inn kjølkalibreringen
Kjølkalibreringen kompenserer for dybden av kjølen i overflateavlesningen slik at du kan måle dybden fra
bunnen av kjølen i stedet for fra svingerplasseringen. Angi et positivt tall for å kalibrere for kjølen. Du kan
angi et negativt tall for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
1. Gjør følgende basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen ➊, måler du avstanden fra svingeren til båtens kjøl. Angi denne
verdien som et positivt tall i trinn 3.
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen ➋, måler du avstanden fra svingeren til vannlinjen.
Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 3.
➊
➋
Kjølkalibrering
2. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Min båt > Kjølkalibrering.
3. Angi avstanden du regnet ut i trinn 1. Kontroller at du angir et positivt eller negativt tall ut fra svingerens
plassering.
4. Velg Ferdig.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Du må ha en NMEA 0183-vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle temperatur, for å måle
vanntemperaturen.
Temperaturforskyvningen kompenserer for temperaturavlesningen fra en temperatursensor.
1. Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
kartplotteren.
2. Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller et termometer som du vet viser riktig
temperatur.
3. Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er
koblet til kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den faktisk er. Angi denne verdien som et
negativt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at vanntemperaturen er høyere enn
den faktisk er.
4. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Min båt > Temp.forskyv.
5. Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3.
6. Velg Ferdig.
78
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio
Følgende tabell angir funksjonene som er tilgjengelige når du kobler kartplotteren til en VHF-radio via et
NMEA 0183-nettverk eller et NMEA 2000-nettverk.
Funksjonalitet
NMEA 0183
VHF-radio
Kartplotteren kan overføre GPSX
posisjonen til radioen din. Hvis radioen
har disse funksjonene, overføres
informasjon om GPS-posisjonen med
DSC-anropene.
Kartplotteren kan motta DSCX
nødinformasjon og posisjonsinformasjon
fra radioen (side 80).
Kartplotteren kan spore posisjonene til
X
fartøy som sender posisjonsrapporter
(side 81).
Med kartplotteren kan du raskt stille
inn og sende detaljer om individuelle
rutineanrop til Garmin VHF-radioen
(side 83).
Når du starter et nødanrop for mann
over bord fra radioen, viser kartplotteren
skjermbildet for mann over bord og ber
deg om å navigere til punktet for mann
over bord (side 80).
Når du starter et nødanrop for mann over
bord fra kartplotteren, viser radioen siden
for nødanrop for å starte et nødanrop for
mann over bord (side 80).
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin NMEA
0183 VHFradio
X
Garmin NMEA
2000 VHFradio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Slå på DSC
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Andre fartøy > DSC > På.
Om DSC-listen
DSC-ringelisten er en logg med de nyeste DSC-anropene og andre DSC-kontakter som er angitt. DSCringelisten kan inneholde opptil 100 oppføringer. DSC-ringelisten viser det siste anropet fra en båt. Hvis det er
mottatt to anrop fra samme båt, overskriver det siste anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-liste
Kartplotteren må være koblet til en VHF-radio med støtte for DSC for at DSC-listen skal kunne vises.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
79
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy på DSC-listen. Du kan foreta anrop til en DSC-kontakt fra kartplotteren (side 83).
1.
2.
3.
4.
5.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste > Legg til kontakt.
Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
Velg Ferdig.
Angi navnet på fartøyet.
Velg Ferdig.
Innkommende nødanrop
Hvis Garmin-kartplotteren og VHF-radioen er koblet til ved hjelp av NMEA 0183 eller NMEA 2000, varsler
kartplotteren deg når VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop. Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt med
nødanropet, er informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen og angir posisjonen til fartøyet på navigasjonskartet samtidig som
DSC-nødanropet ble sendt.
Vise DSC-nødanropsrapporten
Se Vise en posisjonsrapport (side 81).
Anrope et fartøy i nød
Se Foreta et individuelt rutineanrop (side 83).
Navigere til et fartøy i nød
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen og merker posisjonen til et fartøy på navigasjonskartet når et
DSC-nødanrop sendes.
Se Navigere til et sporet fartøy (side 81).
Opprette et veipunkt på posisjonen til et fartøy i nød
Se Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy (side 81).
Redigere informasjon i en DSC-anropsrapport
Se Redigere informasjon i en posisjonsrapport (side 81).
Slette en DSC-anropsrapport
Se Slette en posisjonsrapport (side 81).
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio og du starter et DSCnødanrop for mann over bord fra radioen, viser Garmin-kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber
deg om å navigere til punktet for mann over bord. Hvis du har et Garmin-autopilotsystem som er koblet til
nettverket, vil kartplotteren be deg om å starte en Williamson-sving til punktet for mann over bord.
Hvis du annullerer nødanropet for mann over bord på radioen, vil kartplotterskjermbildet som ber deg om å
aktivere navigasjonen til mann over bord-posisjonen, ikke lenger vises.
Mann over bord-nødanrop startet fra kartplotteren
Hvis Garmin-kartplotteren er koblet til en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio og du aktiverer navigasjonen
til en posisjon for mann over bord, viser radioen siden Nødanrop, slik at du raskt kan starte et nødanrop for
mann over bord.
Trykk på og hold nede knappen for NØDANROP på radioen i minst tre sekunder for å sende nødanropet.
Du finner informasjon om å foreta nødanrop fra radioen i brukerveiledningen for Garmin VHF-radio. Du kan
merke en MOB og navigere til den (side 27).
80
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Posisjonssporing
Hvis du kobler Garmin-kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA 0183, kan du spore fartøyer som
sender posisjonsrapporter. Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 og sørger for at fartøyet
sender riktige PGN-data (PGN 129808, DSC Call Information).
Alle posisjonsrapporter som mottas, logges i DSC-listen (side 79).
Vise en posisjonsrapport
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg
eller
for å veksle mellom posisjonsrapportdetaljer og et navigasjonskart som
markerer posisjonen.
Anrope et sporet fartøy
Se Foreta et individuelt rutineanrop (side 83).
Navigere til et sporet fartøy
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Naviger til.
4. Velg Gå til eller Rute til (side 25).
Opprette et veipunkt ved posisjonen til et sporet fartøy
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Opprett veipunkt.
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Rediger.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Navn. Angi navnet på fartøyet. Velg Ferdig.
• Velg Symbol. Velg et nytt symbol. Velg Ferdig.
• Velg Kommentar. Skriv inn kommentaren. Velg Ferdig.
• Velg Spor > Vis for å vise en sporlinje for fartøyet hvis radioen din sporer fartøyets posisjon.
• Velg Sporlinje. Velg en farge for sporlinjen.
Slette et posisjonsrapportanrop
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Slett rapport.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
81
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Fartøystier på navigasjonskartet
Du kan vise stier for alle sporede fartøy i navigasjonskartet og fiskekartet, samt i Mariner’s Eye
3D-kartvisningen. Som standard vises det en svart prikk ➊ for hver tidligere rapportert posisjon for et sporet
fartøy, og et Blue Flag-symbol ➋ angir siste rapporterte posisjon for fartøyet. Det vises også en svart linje ➌
som angir stien til fartøyet.
Du må aktivere innstillingen for DSC-spor for å kunne vise stier for sporede fartøy (side 82).
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
➋
➊
➌
Fartøyspor på navigasjonskartet
Vise og stille inn varigheten av stier for alle sporede fartøy
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > DSC-spor.
Velg antallet timer som sporede fartøy skal vises på kart- eller 3D-kartvisningen.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle sporpunkter som er mindre enn fire timer gamle, vises for alle
sporede fartøy.
Vise sporlinjen for et sporet fartøy
Du kan vise sporlinjen for et bestemt sporet fartøy.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
5.
82
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > DSC-liste.
Velg et fartøy.
Velg Rediger > Spor > Vis.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
Endre utseendet på en sporlinje
Du kan endre utseendet på en sporlinje for et bestemt sporet fartøy.
Merk: Mariner’s Eye 3D-kartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Fiskekartet er bare tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
Velg Meny > Andre fartøy > DSC-liste.
Velg et fartøy.
Velg Se på > Rediger > Sporlinje.
Velg en farge for sporlinjen.
Individuelle rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du bruke
kartplottergrensesnittet til å sette opp et individuelt rutineanrop. Når du setter opp et individuelt rutineanrop
fra kartplotteren, kan du velge hvilken DSC-kanal du vil kommunisere på (side 83). Radioen overfører denne
forespørselen med ditt anrop.
Velge en DSC-kanal
Merk: Valget av en DSC-kanal begrenses til de kanalene som er tilgjengelige for alle frekvensbånd: 6, 8, 9,
10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77. Standardkanalen er 72. Hvis du velger en annen kanal, bruker
kartplotteren den kanalen for etterfølgende anrop til du foretar et anrop via en annen kanal.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
Velg Anrop med radio > Kanal.
Velg en kanal.
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil radioen ikke motta anropsinformasjon hvis den ikke har
et MMSI-nummer programmert.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2. Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3. Velg Anrop med radio > Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
4. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du bruke
kartplottergrensesnittet til å sette opp et individuelt rutineanrop til et AIS-mål. Før du starter anropet, kan du
velge en annen DSC-kanal enn standardkanalen, som er kanal 72 (side 83).
Velg Kart i skjermbildet Hjem.
Velg en kart- eller 3D-kartvisning.
Trykk på et AIS-mål .
Velg AIS-fartøy > Anrop med radio > Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
5. Velg Anrop på Garmin VHF-radioen.
1.
2.
3.
4.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
83
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Størrelse
Vekt
Skjerm
Hus
Temp- område
Sikkerhetsavstand for
kompass
GPS-ytelse
Spesifikasjon
Mottaker
Innhentingstid
Oppdateringsfrekvens
Nøyaktighet
Hastighet
Mål
B × H × D: 226 × 142 × 80 mm (8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tommer)
1,125 kg (2,48 pund)
B × H: 152 × 91 mm (6 × 3 19/32 tommer)
Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er vanntett i henhold til
IEC 60529 IPX-7
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
813 mm (32,0 tommer)
Parameter
Mål
WAAS-kompatibel 12-parallellkanalsmottaker med høy følsomhet
Varm
Ca. 1 sekund (enheten er på eller nær det stedet der du sist hentet
satellittsignaler)
Kald
Ca. 38 sekunder (enheten har flyttet seg mer enn 800 km (500 miles)
etter at den ble slått av)
Ny innhenting < 1 sekund
1/sekund, fortløpende
GPS
< 10 m (33 fot) 95 % sannsynlighet
DGPS
3–5 m (10–16 fot) 95 % sannsynlighet (WAAS/EGNOS-nøyaktighet)
0,05 m/sekund stabil tilstand
Strøm
Spesifikasjon
Kilde
Forbruk
Mål
10–32 V DC
Maks 8,56 W ved
13,8 V DC
Sikring
3A
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for 2
NMEA 2000
Strømforbruk for NMEA 2000
Maksimalt 100 mA
Kalibrere berøringsskjermen
Berøringsskjermen for kartplotteren i GPSMAP 700-serien krever vanligvis ikke kalibrering. Hvis knappene
imidlertid ikke ser ut til å fungere riktig, gjør du følgende for å kalibrere skjermen.
1. Mens kartplotteren er slått av, trykker du på .
Varselskjermbildet vises.
2. Trykk et sted på den svarte delen av skjermen i omtrent 15 sekunder til kalibreringsskjermbildet vises.
3. Følg instruksjonene på skjermen til du ser en melding om at kalibreringen er fullført.
4. Trykk på OK.
84
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Tillegg
Skjermdumper
Du kan ta en skjermdump av et hvilket som helst skjermbilde som vises på kartplotteren, som en
punktgrafikkfil (BMP) og overføre den til datamaskinen.
Ta skjermdumper
1.
2.
3.
4.
Sett et minnekort i SD-kortsporet foran på kartplotteren.
Velg Konfigurer > System > Piper/Display > Opptak av skjermdump > På.
Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.
Trykk på HOME i minst seks sekunder.
Vinduet Skjermdump er tatt vises.
5. Velg OK.
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1. Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en SD-kortleser som er koblet til en datamaskin.
2. Fra Windows Utforsker åpner du mappen Garmin\scrn på minnekortet.
3. Kopier en BMP-fil fra kortet, og lim den inn et sted på datamaskinen.
Vise GPS-satellittposisjoner
Du kan vise den relative posisjonen til GPS-satellitter på himmelen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > GPS > Himmelvisning.
Bruke WAAS/EGNOS
WAAS (i Nord-Amerika) eller EGNOS (i Europa) kan gi mer nøyaktig GPS-posisjonsinformasjon. Når du
bruker WAAS eller EGNOS, bruker enheten imidlertid lengre tid på å innhente satellitter.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > WAAS/EGNOS > På.
Systeminformasjon
Vise systeminformasjon
Se Vise systeminformasjon (side 3).
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Hendelseslogg.
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et feilsøkingsverktøy. En representant fra Garmins
produktsupport kan be deg om å bruke denne informasjonen til å hente data om nettverket.
1. Sett inn et minnekort i SD-kortsporet på kartplotteren.
2. Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Garmin-enheter > Lagre på kort.
3. Ta ut minnekortet.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
85
Tillegg
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for kartplotteren
Merk: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger du har lagt inn.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > System > Systeminformasjon > Fabrikkinnstillinger.
2. Velg Ja.
NMEA 0183 og NMEA 2000
En kartplotter i GPSMAP 700-serien kan motta data fra både NMEA 0183-enheter og visse NMEA
2000-enheter som er koblet til et eksisterende NMEA 2000-nettverk i båten din.
NMEA 0183
NMEA 0183-datakabelen, som følger med alle kartplotterne i GPSMAP 700-serien, støtter NMEA
0183-standarden, som brukes til tilkobling av forskjellige NMEA 0183-kompatible enheter, for eksempel
VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter, vindsensorer og kompasser.
Se installeringsinstruksjonene for GPSMAP 700-serien hvis du vil koble kartplotteren i GPSMAP 700-serien
til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter.
Godkjente NMEA 0183-setninger
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG,
GPWPL, GPXTE og Garmin-setninger – PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne kartplotteren støtter også WPL-setningen, DSC og NMEA 0183-inndata for ekkolodd med støtte
for setninger av typen DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW (vanntemperatur, fart og
retning).
Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger
Du kan konfigurere hvordan kartplotteren leser NMEA 0183-utdatasetninger.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183 Oppsett.
Velg en innstilling: Rute, System, Garmin eller Ekkolodd.
Velg én eller flere NMEA 0183-utdatasetninger.
Gjenta trinn 2 og 3 for å konfigurere flere innstillinger.
Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere inndata-/utdataformatet for hver port som brukes når du kobler kartplotteren til eksterne
NMEA-enheter, en datamaskin eller andre Garmin-enheter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183 Oppsett.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Seriell port 1.
• Velg Seriell port 2.
3. Velg et inndata-/utdataformat:
• Velg Garmin Dataoverføring for å støtte inndata eller utdata for Garmin-beskyttede data for
grensesnitt med Garmin-programvare.
• Velg NMEA-std. for å støtte inndata eller utdata for standard NMEA 0183-data, DSC og inndatastøtte
for NMEA-ekkolodd for DPT-, MTW- og VHW-setninger.
• Velg NMEA høy hastighet for å støtte inndata eller utdata for standard 0183-data for de fleste AISmottakere.
Angi desimalnøyaktighet for NMEA 0183-utdata
Du kan justere antall sifre til høyre for desimaltegnet for sending av NMEA-utdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Pos.
presisjon.
2. Velg To sifre, Tre sifre eller Fire sifre.
86
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Tillegg
Konfigurere veipunktidentifikasjon
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Veipunkt–
IDer.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Navn for å overføre veipunktnavn via NMEA 0183 mens du navigerer.
• Velg Nummer for å overføre veipunktnumre mens du navigerer. Dette alternativet kan løse
kompatibilitetsproblemer med eldre NMEA 0183-autopiloter.
Vise NMEA 0183-diagnostikkinformasjon
Skjermbildet NMEA 0183-diagnost. er et feilsøkingsverktøy som brukes av installatører til å bekrefte at
NMEA 0183-data sendes gjennom systemet.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett > Diagnostikk.
NMEA 2000
Kartplottere i GPSMAP 700-serien er NMEA 2000-sertifiserte, og de kan motta data fra et NMEA
2000-nettverk som er installert på båten, slik at du kan vise informasjon som dybde, hastighet, vanntemperatur,
vindstyrke og -retning eller motordata på skjermen.
Du kan også navngi motorer og tanker slik at det blir lettere å identifisere hvor på båten de befinner seg.
Se installeringsinstruksjonene for GPSMAP 700-serien hvis du vil koble en kartplotter i GPSMAP 700-serien
til et eksisterende NMEA 2000-nettverk, samt vise en liste over støttede NMEA 2000 PGN-numre.
Vise en liste over enheter i NMEA 2000-nettverket
Du kan vise enhetene som er koblet til NMEA 2000-nettverket.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste.
2. Velg en enhet for å vise en liste over alternativer.
Merke motorene med tall
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk
enheter > Endre motormerker > Bruk tall.
Merke motorer med navn
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk
enheter > Endre motormerker > Bruk navn.
2. Velg motoren du vil gi navn til.
3. Velg motorens posisjon: Babord (P), Midten (C), Styrbord (S), Baug (F) eller Akter (A).
4. Velg merket du vil bruke på motoren.
Merke tankene med tall
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk
enheter > Endre tankmerker.
2. Velg typen tank du vil merke.
3. Velg Bruk tall.
Merke tankene med navn
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Merk
enheter > Endre tankmerker.
2. Velg typen tank du vil merke.
3. Velg Velg navn.
4. Velg en tank.
5. Velg tankens posisjon: Babord (P), Midten (C), Styrbord (S), Baug (F) eller Akter (A).
6. Velg merket du vil bruke på tanken.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
87
Tillegg
Velge en foretrukket datakilde
Hvis det er flere enn én tilgjengelig datakilde, kan du velge datakilden du vil bruke.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > Foretrukne kilder.
2. Velg en datakilde.
Overføre NMEA 0183-data over et NMEA 2000-nettverk
Du kan slå på, konfigurere eller slå av utdataoverføring. Utdataoverføring oppstår når en kartplotter bruker
NMEA 0183-dataene den mottar fra en kilde, formaterer dem til NMEA 2000-data og sender dem via
NMEA 2000-bussen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > Utdataoverføring.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg På for å aktivere utdataoverføring fra kartplotteren.
• Velg Auto for å la kartplotterne i NMEA 2000-nettverket kommunisere med hverandre, slik
at det avgjøres hvilken kartplotter som skal utføre denne funksjonen. Bare én kartplotter i
NMEA 2000-nettverket kan overføre NMEA 0183-data over NMEA 2000-bussen om gangen.
•
•
Alle kartplottere i GPSMAP 700-serien er NMEA 2000-sertifisert.
88
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for innenlandsk support.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til www.garmin.com/compliance.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE KARTPLOTTEREN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG
BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger
med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
immaterielle rettigheter til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet
i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for,
er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at
Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i
strid med USAs eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
89
Indeks
Indeks
A
AIS
farer 15, 58
målbestemmelse 12, 83
radar 59
aktive spor
følge på nytt 31
lagre 31
slette 31
alarmer
ankervakt 51
ankomst 51
dypt vann 77
ekkolodd 77
fisk 77
GPS-nøyaktighet 52
grunt vann 77
klokke 51
kollisjon 12, 14, 58
navigasjon 51
spenning på enheten 51
system 51
total drivstoffmengde om
bord 52
ute av kurs 51
vanntemperatur 77
alarm for lite drivstoff om bord 52
alarm for spenning på enhet 51
analog vindmåler 42
andre fartøy
AIS 50, 58
projisert retning 59
stier 50, 59, 82
animerte strømninger, tidevann 8, 21
ankervaktalarm 51
ankomstalarm 51
antenne
kontakt 1
rotasjonshastighet 68
størrelse 68
auto. mag. var. 47
autopilot 32
Autoveiledning
BlueChart g2 Vision 21
linje 46
navigasjon 5
strandlinjeavstand 46
av/på-knapp i, 1
B
bakgrunnslys 2
baklyssensor 1
bakpanel 1
barometer 43
basiskartversjon 3
baugforskyvning 69
berøringsskjerm 84
bestemmelsessteder 25
90
Hvor skal du? 25
navigasjonskart 25
navigere til 33
velge 25
bildepunkter 11
bilder 20
blanding, fotokart 20
BlueChart g2 Vision
datakort 16
Fish Eye 3D 18
kartsymboler 5
luftfoto 11
Mariner’s Eye 3D 17
POIer 21
bytte kart 4
C
cruise-modus 55
D
dagfarger 2
data
kopiere 52
sikkerhetskopiere 53
databehandling 52
datafelter
kart 49
kombinasjonsskjerm 23
radar 67
datakort 2
BlueChart g2 Vision 16
datalinje for kompassbånd 24, 49, 67
dataoverføring 52, 53, 86
Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
kanaler 83
kontakter 80
slå på 79
drivstoffkapasitet 51
drivstoffmåleinstrumenter
konfigurere 38, 40
statusalarmer 39
synkronisere med drivstoff 40
vise 40
drivstoff om bord 52
DSC 79
dybdeloddskudd 10
dybdelogg 73
dybdeskyggelegging 10
dypvannsalarm 77
E
EBL
måle 59
vise 59
EGNOS 85
ekkolodd
alarmer 77
a-skop 75
dybdelinje 75
dybdeskala 77
fargevalg 76
forsterkning 76
frekvenser 76
kjegle 19
objekter 75
overflatestøy 75
overleggstall 75
scroll-hastighet 74
utseende 74
visninger 71
Whiteline 76
enhets-ID-nummer 3
F
fabrikkinnstillinger 2, 86
faktisk vind 41
farefarger 17
fargemodus 2
fargevalg
ekkolodd 76
radar 67
farlig dybde 10
fartøystier
utseende 83
varighet 82
vise 82
fartsmåler 42, 45, 50, 74
feltbredde 16
Fish Eye 3D
datalinjer 48
ekkoloddkjegle 19
objekter 19
objektinformasjon 6
spor 19
fiskealarm 77
fiskekart
AIS 15
datalinjer 48
detaljnivå (zoom) 8
kartorientering 8
kurspil 9
navigasjon 5
navigasjonshjelpemidler 10, 19
objektinformasjon 6
panorere 5
roser 11
satellittbilder 9, 19
strømninger 8
tidevannsstasjoner 7
verdenskart 9
fiskesymboler 19, 75
foretrukken datakilde 88
forskyvning
baug 69
kjøl 78
vanntemperatur 78
førstegangsinnstillinger 2
forsterkning
ekkolodd 76
radar 63
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Indeks
radartype 63
sidelober 64
standardinnstilling 63
store objekter 64
frontpanel 1
FTC 63, 65
fullskjermsvisning 71
fyrsektorer 11
G
Garmins produktsupport 89
Gå til 26, 33
geografisk nord 47
GPS
avviksalarm 52
signaler 2
ytelse 84
GPS-ytelse 84
grunnalarm 77
H
hastighetsdata 45
hastighetsfilter 50
havnemodus 56
hendelseslogg 68
himmelvisning 85
Hvor skal du? 33
I
IALA-symboler 11
ID-nummer 3
indikatorer for gjeldende stasjon,
konfigurasjon 8
indikatorer for tidevannsstasjon,
konfigurasjon 8
informasjonsknapp 3
innsatt navigasjon
kart 49
kombinasjonsskjerm 23
radar 67
innstillinger
AIS 13
ankervakt 51
ankomst 51
antennestørrelse 68
a-skop 75
automatisk på 44
Autoveiledning 46
avstandsenheter 48
bakgrunnslys 2
baug 69
bildepunkter 11
bilder 19
datalinje for kompassbånd 24,
49, 67
datalinjer 48
detalj 8
detaljer 14, 59
drivstoffkapasitet 51
DSC 79
dybdeenheter 48
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
dybdelinje 75
dypt vann 77
ekkoloddkjegle 19
farefarger 17
fargemodus 2
fargevalg 67, 76
fart foranvisn. 68
feltbredde 16
fiskealarm 77
fiskesymboler 19, 75
foretrukne kilder 88
forsterkning 63, 76
frekvens 76
fyrsektorer 11
GPS 85
GPS-nøyaktighet 52
grunt vann 77
hastighetsenheter 48
hastighetskilder 45
høydeenheter 48
intervall 32
kalibrere fart i vann 50
kartdatum 47
kartgrenser 11
kjølkalibrering 78
klokke 51
klokkeslett 47
kollisjonsalarm 14, 58
krysstale 66
kurspil 9, 68
loddskudd 10
navigasjonslinjer 68
NMEA 0183-oppsett 86
NMEA 2000-enhetsliste 87
NMEA 2000-oppsett 87
opptak av skjermdump 85
orientering 8, 67
overflatestøy 75
overleggstall 75
piper 45
POIer på land 11
porttyper 86
posisjonsformat 47
pos.presisjon presisjon 86
projisert retning 14, 59
registreringsmodus 32
regnstøy 65
rekkevidderinger 15, 68
retning 47
ringer 68
roser 11
rotasjonshastighet 68
rutemerker 45
scroll-hastighet 74
sendingsfri sone 68
servicepunkter 11
sikker dybde 18, 46
sikkerhetsskyggelegging 10
sikker høyde 46
simulator 44
sjøstøy 64
skala 77
sommertid 47
spenning på enheten 51
sporfarge 31
standby-tid 57
stil 17
størrelse på
navigasjonshjelpemiddel 10
strandlinjeavstand 46
svingovergang 45
symboler 10
systemenheter 48
systeminformasjon 85
temperaturenheter 48
temperaturforskyvning 78
tidevann/strømninger 19
tidsformat 47
tidssone 47
total drivstoffmengde om
bord 52
trykkenheter 48
type navigasjonshjelpemiddel 10
utdataoverføring 88
utdatasetninger 86
ute av kurs 51
vanntemperatur 77
verdenskart 9
vise 18
vise VRM/EBL 59
visningsskala 14, 59
volumenheter 48
Whiteline 76
zoom 71
interferens fra store objekter 64
J
justering 43
justering av kartdata 62
K
kart
detaljer 11
fiske 16
navigasjon 4
symboler 5, 10
kartsymboler 5
kjølkalibrering 78
klassisk, visning av kartdata i
3D-terreng 17
klokkealarm 51
klokkeslett
format 47
skjerm 47
sone 47
knapper
skala 15
strøm i
kollisjonsalarm 12, 14, 58
kollisjonsalarm for sikker sone 14,
58
91
Indeks
kombinasjoner
tilpasse 22
velge 22
kompass 41
kompassroser 11
konfigurasjon, kartplotter 44
konfigurere, knapp 3
kontaktinformasjon 89
koordinatsystemer 47
krysstale 63, 66
kurser 26, 28
kurspil 9, 68
kursreferanse 47
L
landbaserte POIer 11
legge til sving 28
luftfoto 16, 20
lysstyrke, visning 2
M
magnetisk kurs 8, 43, 67
magnetisk variasjon 47
maksimumsverdi 38
måle avstand 6
måleenheter 48
måleinstrumenter
analog 39
digital 39
grenser 39
maksimumsverdier 39
motor 38
statusalarmer 39
tur 40
type 39
mann over bord
fra VHF-radio 80
opprette fra et
navigasjonsskjermbilde 27
opprette fra hovedmenyen 3
slette 28
Mariner’s Eye 3D
AIS 15
datalinjer 48
farefarger 17
feltbredde 16
objektinformasjon 6
rekkevidderinger 15
satellittbilder 17
sikker dybde 18
maritime tjenester 11, 25, 33
minimumsverdi 38
minnekort 2, 53
MOB 27, 80
slette 28
motorer
merke 87
motormåleinstrumenter 38
bla gjennom skjermbilder 38
konfigurere 38
statusalarmer 39
92
N
nattfarger 2
navigasjonsalarmer 51
navigasjonsfelt 16
navigasjonshjelpemidler
konfigurere 10
velge 8
navigasjonskart
AIS 15
bildepunkter 11
datalinjer 48
detaljnivå (zoom) 8
dybdeskyggelegging 10
farlig dybde 10
fartøystier 82
fyrsektorer 11
kurspil 9
landbaserte POIer 11
luftfoto 20
maritime servicepunkter 11
objektinformasjon 6
orientering 8
panorere 5
roser 11
satellittbilder 9
symboler for
navigasjonshjelpemidler 10
verdenskart 9
zoom 4
navigasjonslinjer 68
Naviger til 6
navngi motorer og tanker 87
NMEA 0183 86
NMEA 2000 87
NMEA 2000-kontakt 1
NOAA-symboler 11
nødanrop 80
nordlig kurs 8, 43, 67
nullstille 86
O
objekter 19, 75
objektinformasjon 6
offshore-modus 56
opprette veipunkt 6, 27, 60, 74, 81
orientering
kart 8
kompassvisning 43
radarvisning 67
overføring, utdata 88
overlegg, radar 61
overleggstall 48
P
panorere
3D-visninger 15
kart 5
Perspective 3D
AIS 15
datalinjer 48
feltbredde 16
objektinformasjon 6
rekkevidderinger 15
POI-data 11, 16, 21
posisjonsformat 47
posisjonspresisjon 86
posisjonsrapport 81
posisjonssporing 81
produktregistrering 89
produktsupport 89
programvareversjon 3
projisert kurs 13
projisert retning 14
R
radar
AIS 59
antennerotasjonshastighet 68
antennestørrelse 68
baugforskyvning 69
cruise-modus 55
fargevalg 67
fast time constant (FTC) 65
forsterkning 63
havnemodus 56
kurspil 68
navigasjonslinjer 68
offshore-modus 56
optimalisere skjermen 62
orientering 67
rekkevidderinger 68
sende 54
sendingsfri sone 68
skala 54, 62
støy 63
støyavvisning 63
synsfelt 68
tidsbasert sending 57
typer 55, 63
vaktpostmodus 57
visningsmodi 55
zoomskala 54
radaroverlegg 61
spor 69
zoome inn og ut 62
registrering 89
regnstøy 62, 63, 65
rekkevidderinger 15, 68
relativ vind 41
retning 42, 43, 67
roser 11
rotere, 3D-visning 15
rutenett nord 47
ruter
gjeldende posisjon 28
Hvor skal du? 25
kopiere 53
merketype 45
navigere 28, 34, 60
navigere bakover 35, 61
navigere forover 35, 61
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
Indeks
navigere parallelt med 35, 61
navigere utenom veipunkt 30
opprette 28, 29
radar 60
redigere 29
slette 30
svinger 28, 29, 45
veipunkter 29
vise liste over 29
Rute til 26, 28, 33
S
satellittbilder 16, 17, 19
satellittsignaler 2
scroll-hastighet, ekkolodd 74
SD-kortspor 1, 2
secure digital-kort (SD-kort) 2
sende radarsignal 54
sendingsfri sone 68
Se på 6
sidelobeinterferens 64
sikker dybde 18, 46
sikkerhetskopiering av data 53
sikker høyde 46
simulatormodus 44
sjøstøy 63, 65
skalert maksimalt 38
skalert minimalt 38
skjermbildet Hjem 3
skyggerelieff 9
slett brukerdata 28, 30, 31, 32
spesifikasjoner 84
splittet frekvens-visning 72
splittet zoom-visning 72
spor
aktivt 31
farge 6, 31
Hvor skal du? 25
kopiere 53
lagre 31
lagre som rute 31
liste 31
navigere 35
på radaroverlegg 69
redigere 31
redigere/slette 19
registrere 32
slette 31
vise 30
sporfarge 6, 31
sporlogg
intervall 32
minne 32
språk 2, 45
stjerneinformasjon 38
støy
FTC 63, 65
krysstale 63
radartype 63
regn 63, 65
Brukerveiledning for GPSMAP 700-serien
sjø 63, 64, 65
standardinnstillinger 63
støyavvisning, ekkolodd 76
støyavvisning, radar 63
strandlinjeavstand 46
strøm-/datakontakt 1
strømstasjoner
indikatorer 8, 21
nær 37
rapporter 37
symboler 5, 10
systeminformasjon 85
T
tanker, merking av 87
temperaturlogg 73
tidevannsstasjoner
indikatorer 8, 21
nær 36
tidsbasert sending 57
turmåleinstrumenter 40
nødanrop 80
vind
faktisk 41
relativ 41
vindstyrkekilde 42
VMG 42
VRM
justere 59
måle 59
vise 59
W
WAAS/EGNOS 85
Z
zoom 4, 15, 71
zoomskala 4, 54
U
utdataoverføring 88
ute av kurs-alarm 51
V
vaktpostmodus
tidsbasert sending 57
vaktsone 57
vaktsone 57
vann
hastighet 50
vanntemperaturalarm 77
vanntemperaturforskyvning 78
Veiledning til 26, 33
veipunkter
ekkolodd 74
flytte 27
gjeldende posisjon 26
Hvor skal du? 25
kjøre utenom i rute 30
kopiere 53
liste over 27
mann over bord 27
merketype 69
navigere til 34
opprette 6, 26, 60, 74
radar 60
radaroverlegg, merke 69
redigere 27
skjule 60
slette 28
sporet fartøy 81
vise 60
veipunktidentifikasjon 87
veipunktvisning 6
VHF-radio
anrope et AIS-mål 83
DSC-kanal 83
individuelle rutineanrop 83
93
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for Garmin-produkter finner
du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Oktober 2011
Delenummer 190-01155-38 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising