Garmin | GPSMAP 640 | User manual | Garmin GPSMAP 640 brukerveiledning

Garmin GPSMAP 640 brukerveiledning
GPSMAP® 620
GPSMAP 640
brukerveiledning
© 2008–2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller
lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette
forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt
til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® og Windows NT® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.
Introduksjon
Introduksjon
GPSMAP® 620 og GPSMAP 640 er GPS-aktiverte navigasjonsenheter
for både maritim bruk og bruk i bil. Når du setter enheten i braketten
som er installert på båten, skrur den seg på i båtmodus. Når du setter
enheten i bilbraketten, slår den seg på i bilmodus.
Merk: GPSMAP 620 kan kun brukes i bilmodus hvis tilleggsutstyret
City Navigator NT-kart kjøpes og lastes over på enheten.
Denne brukerveiledningen er todelt. Den første delen beskriver
hvordan du bruker GPSMAP 620 og GPSMAP 640 i båtmodus, og den
andre delen beskriver hvordan du bruker enheten i bilmodus. Delene
er merket med kategorier langs kanten av siden for å hjelpe deg med å
identifisere bruksmodusen.
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Produktregistrering
Kontakte Garmin®
Hvis du har spørsmål om bruk av GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten, tar du kontakt med Garmins produktsupport.
I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact
Support for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin
(Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.
Standarder for brukerveiledningen
Når du blir bedt om å trykke på noe i denne brukerveiledningen,
bruker du fingeren til å trykke på det aktuelle elementet på skjermen.
Små piler (>) i teksten angir at du må trykke på flere elementer
etter hverandre. Hvis du for eksempel ser "Trykk på Kart >
Navigasjonskart", trykker du på Kart-knappen på skjermen og
deretter på Navigasjonskart.
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
i
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Introduksjon............................................................................... i
Produktregistrering.............................................................................. i
Kontakte Garmin® ............................................................................... i
Standarder for brukerveiledningen...................................................... i
Komme i gang........................................................................... 1
Funksjonene til GPSMAP 620- og GPSMAP 640-enhetene...............1
Funksjonene til braketten....................................................................1
Bruke braketten..................................................................................2
Slå enheten på og av..........................................................................3
Fjerne og sette inn batteripakken.......................................................3
Sette inn og ta ut et SD-kort (Secure Digital)......................................4
Båtmodus: Komme i gang....................................................... 5
Trinn 1: Montere GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten............5
Trinn 2: Konfigurere enheten..............................................................5
Trinn 3: Innhente satellitter.................................................................5
Trinn 4: Bruke GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten...............5
Navigere direkte til et bestemmelsessted...........................................6
Lagre din gjeldende posisjon..............................................................6
Navigere direkte til en lagret posisjon.................................................6
Stoppe navigasjonen..........................................................................7
Justere volumet..................................................................................7
Justere bakgrunnsbelysningen...........................................................7
ii
Båtmodus: Bruke kart.............................................................. 8
Bruke navigasjonskartet.....................................................................8
Samhandle med objekter på navigasjonskartet..................................9
Få tilgang til ekstra objekt- eller kartinformasjon................................9
Bruke Perspective 3D.......................................................................10
Bruke BlueChart g2 Vision................................................................10
Bruke Mariner's Eye 3D.................................................................... 11
Bruke Fish Eye 3D............................................................................ 11
Bruke fiskekart.................................................................................. 11
Aktivere satellittbilder med høy oppløsning......................................12
Båtmodus: Navigering........................................................... 13
Trinn 1: Velge et bestemmelsessted.................................................13
Trinn 2: Angi og følge kursen............................................................13
Båtmodus: Hvor skal du?...................................................... 19
Søke etter maritime tjenester............................................................19
Søke etter veipunkter........................................................................19
Søke etter lagrede ruter....................................................................19
Søke etter lagrede spor....................................................................20
Søke etter navn................................................................................20
Båtmodus: Bruke veipunkter og spor.................................. 21
Bruke Mann over bord-veipunkter (MOB).........................................21
Merke et veipunkt ved den gjeldende posisjonen.............................21
Opprette et veipunkt fra navigasjonskartet.......................................22
Redigere veipunktinformasjon..........................................................22
Bruke spor........................................................................................22
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Innholdsfortegnelse
Båtmodus: Bruke dashbordet............................................... 24
Bruke Kompass-skjermbildet............................................................24
Bruke Tall-skjermbildet......................................................................25
Bruke Trip-skjermbildet.....................................................................25
Båtmodus: Vise almanakkdata.............................................. 26
Vise informasjon om tidevannstasjon...............................................26
Vise strømningsinformasjon.............................................................26
Vise stjerneinformasjon....................................................................27
Båtmodus: Behandle brukerdata.......................................... 28
Overføre maritime data (veipunkter, ruter og spor) til eller fra et
SD-kort...........................................................................................28
Sikkerhetskopiere maritime data til en datamaskin..........................28
Kopiere maritime MapSource®-data eller kombinere dem med
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten..................................29
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy............. 30
Vise AIS-informasjon........................................................................30
Vise DSC-informasjon......................................................................34
Båtmodus: Avansert konfigurasjon...................................... 38
Konfigurere systeminnstillinger.........................................................38
Endre måleenheter...........................................................................39
Konfigurere kommunikasjonsinnstillinger.........................................40
Konfigurere alarminnstillinger...........................................................41
Konfigurere Min båt..........................................................................42
Konfigurere andre fartøy...................................................................43
Konfigurere navigasjonsinnstillinger.................................................43
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Konfigurere alternativer for navigasjonskart.....................................45
Konfigurere alternativer for Perspective 3D og
Mariner's Eye 3D............................................................................50
Innstillinger for Fish Eye 3D..............................................................51
Innstillinger for fiskekart....................................................................51
Konfigurere alternativene for aktivt spor...........................................52
Konfigurere Tall-skjermbildet............................................................52
Bilmodus: Komme i gang...................................................... 53
Trinn 1: Montere GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten..........53
Trinn 2: Konfigurere enheten............................................................53
Trinn 3: Innhente satellitter...............................................................53
Trinn 4: Bruke enheten.....................................................................53
Finne ditt bestemmelsessted............................................................54
Legge til et stopp..............................................................................54
Foreta en omkjøring..........................................................................54
Stoppe ruten.....................................................................................54
Bilmodus: Hvor skal du?....................................................... 55
Finne en adresse..............................................................................55
Angi en Hjem-posisjon......................................................................55
Kjør!-sidealternativer.........................................................................56
Finne et sted ved å stave navnet . ...................................................56
Søke i nærheten av en annen posisjon............................................56
Finne steder som nylig er funnet......................................................56
Favoritter...........................................................................................57
Finne et sted ved hjelp av kartet.......................................................58
Bruke egendefinerte ruter.................................................................58
iii
Innholdsfortegnelse
Angi koordinater................................................................................59
Navigere utenfor vei..........................................................................59
Endre sikkerhetsinnstillingene..........................................................67
Gjenopprette alle innstillinger...........................................................67
Bilmodus: bruke kartet.......................................................... 60
Tillegg...................................................................................... 68
Neste sving.......................................................................................60
Manøverliste.....................................................................................60
Tripcomputer.....................................................................................61
Bilmodus: behandle filer........................................................ 62
Kopiere filer til enheten.....................................................................62
Kopiere bildata til enheten ved hjelp av MapSource.........................63
Slette bilfiler......................................................................................63
Bilmodus: bruke verktøyene................................................. 64
Innstillinger........................................................................................64
Hvor er jeg?......................................................................................64
Bildeviser..........................................................................................64
Mine data..........................................................................................64
Bilmodus: avansert konfigurasjon....................................... 65
Endre systeminnstillingene...............................................................65
Endre navigasjonsinnstillingene.......................................................65
Justere visningsinnstillingene...........................................................65
Justere volumet................................................................................66
Justere bakgrunnsbelysningen.........................................................66
Oppdatere tidsinnstillingene.............................................................66
Angi språkene...................................................................................66
Endre kartinnstillingene....................................................................67
iv
Kalibrere skjermen............................................................................68
Nullstille GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.......................68
Oppdatere programvaren.................................................................68
Slette brukerdata..............................................................................68
Batteriinformasjon . ..........................................................................68
Lade GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten............................69
Sifte sikringen på bilbraketten...........................................................69
Ta vare på enheten...........................................................................69
Tilleggskart........................................................................................70
Om GPS-satellittsignaler..................................................................70
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør........................................................70
Spesifikasjoner.................................................................................71
Samsvarserklæring...........................................................................71
Lisensavtale for programvare...........................................................71
Feilsøking ........................................................................................72
Meldinger og alarmer (båtmodus).....................................................73
Indeks...................................................................................... 74
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Komme i gang
Komme i gang
Funksjonene til GPSMAP 620- og
GPSMAP 640-enhetene
➊
➋
Funksjonene til braketten
➍
➌
➎
➌
Båtbrakett
➏
➍
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊
Av/på-knappen – slå enheten av eller på manuelt.
Likestrøminngang – gir strøm til enheten og lader opp
batteripakken med en ekstern strømkabel.
MCX-kontakt – kobler til en ekstern GPS-antenne.
USB-kontakt – kobler enheten til en datamaskin.
Batterilåsering – løft og roter mot klokken for å løsne
batteripakken.
Batteri – utbyttbart og oppladbart lithiumionbatteri.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
➊
➋
➌
➍
➍
➋
➌
Bilbrakett
Bøylefesteadapter – kobler båtbraketten til båtbøylefestet.
Adapter for kulefeste – kobler brakettadapteren til en kompatibel
dashbordbrakett for bil. (Bilsettet er valgfritt tilbehør for
GPSMAP 620- og GPSMAP 640-enhetene).
Utgående lydlinje – kobler enheten til en utgående lydsender med
en standard 1/8 tommers (3,5 mm) stereolydplugg.
Låsetapp – brukes til å låse enheten i braketten.
1
Komme i gang
 FORSIKTIG
Adapteren for kulefestet på GPSMAP 620- og GPSMAP 640-enhetene
er ikke kompatibel med andre Garmin-bilbraketter enn den
medfølgende braketten. Enheten må ikke monteres på frontruten.
Merknad
Når du fjerner GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten fra
båtbraketten, tørker du metallkontaktene og bruker den tilhørende
gummihetten for å forebygge korrosjon.
Bruke braketten
Merknad
Du må ikke bruke bilbraketten i båten. Strømkontakten og
høyttalerenheten er ikke vanntett og er derfor ikke egnet for bruk
i båt. Du må heller ikke bruke sokkelen for bilbraketten i båten.
Sokkelen for bilbraketten kan ikke kobles til dashbordet ved hjelp av
festeanordninger og er derfor ikke stabil ved maritime forhold.
Hvis du vil installere båtbraketten i båten, ser du i
installeringsinstruksjonene for GPSMAP 620-/640-båtbraketten.
MERK: Hvis du vil montere GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten i båtens kontrollbord, kan du kjøpe
brakettsettet for innbygging i GPSMAP 600-serien på
www.garmin.com.
2
Slik installerer du bilbraketten i bilen:
1. Sett sokkelen for bilbraketten på dashbordet, og trykk ned på hver
av de fire sidene. Sokkelen bøyes og tilpasser seg dashbordet.
2. Klikk braketten fast på bilbrakettarmen.
3. Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen.
Tips: Hvis bunnflaten på bilbraketten glir på dashbordet på grunn av
støv- og smussansamling, tørker du det rent med en fuktig klut.
Slik setter du GPSMAP 620eller GPSMAP 640-enheten i
braketten:
1. Skyv opp låsetappen øverst på
braketten.
2. Sett bunnen av enheten i
holderen.
3. Vipp enheten bakover til den
stopper.
4. Skyv ned låsetappen for å feste
enheten til braketten.
Slik setter du GPSMAP 620eller GPSMAP 640-enheten i
braketten
Slik fjerner du enheten fra braketten:
1. Skyv opp låsetappen øverst på braketten.
2. Vipp enheten fremover, og løft den ut av braketten.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Komme i gang
Slå enheten på og av
Slå på GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten:
• Hvis braketten på båten eller i bilen er koblet til strøm, slår enheten
seg på når du setter den i braketten.
• Enheten slår seg på når den får ekstern strøm gjennom
likestrøminngangen.
• Hvis du vil slå på enheten manuelt, trykker du på og holder inne
til Garmin-logoen vises på skjermen.
Slå av GPSMAP 620 eller GPSMAP 640:
• Du blir spurt om å fortsette på batteristrøm når du fjerner enheten
fra braketten, eller du fjerner strøm fra likestrømsinngangen. Trykk
på Slå av for å slå av enheten.
• For å slå av enheten manuelt trykker du på og holder inne
enheten slås av.
til
Merk: Hvis du slår av enheten manuelt når den er koblet til en
strømkilde, vil den fortsette å lade batteriet.
Merknad
Fjerne og sette inn batteripakken
Merknad
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen
eller båten når du går, slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da
unngår du at den blir skadet.
Slik fjerner du batteripakken:
1. Slik fjerner du GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten fra
braketten.
2. Løft opp batterilåseringen på baksiden av enheten, og vri den mot
klokken.
3. Vipp batteripakken bort fra enheten, og løft det ut.
Slik setter du inn batteripakken:
1. Sett bunnen av batteripakken inn i enheten på baksiden av
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
2. Vipp batteripakken mot enheten til det sitter fast.
3. Vri låseringen med klokken for å låse batteripakken på plass.
Hvis båtbraketten ikke er kablet via tenningen eller en bryter, vil
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten tømme båtbatteripakken
selv når den er slått av. Fjern enheten fra braketten for å unngå
tømming av båtbatteripakken.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
3
Komme i gang
Viktige merknader om batteripakken:
• Før du bruker GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten for første
gang, må du lade batteriet i minst seks timer.
• Lithiumionbatteripakken som brukes i enheten, er primært en
reservebatterikilde. Bruk enheten i en brakett med ekstern strøm
når det er mulig.
2. Sett et SD-kort i åpningen så etiketten vises, og med
SD-kortkontaktene vendt bort fra batterikontaktene.
3. Skyv SD-kortet inn i SD-kortsporet, og trykk til det klikker
forsiktig og låses på plass.
4. Sett inn batteripakken.
• Hvis enheten ikke brukes i et lengre tidsrom (lengre enn en uke),
fjerner du batteripakken.
Merknad
GPSMAP 620- og GPSMAP 640-enhetene er bare vanntette i henhold
til IPX7-standarden når batteriet er koblet til og låst på plass. Vær
svært forsiktig i nærheten av vann når du fjerner batteriet fra enheten.
Sette inn og ta ut et SD-kort (Secure Digital)
For at GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten skal være vanntett i
henhold til IPX7-standarden, er SD-kortsporet plassert under batteriet.
Slik setter du inn et SD-kort:
1. Fjern batteripakken. SD-kortsporet er i bunnen av batterirommet
på motsatt side av batterikontaktene.
4
Sette inn et SD-kort
Slik fjerner du et SD-kort:
1. Ta ut batteriet.
2. Trykk inn SD-kortet til det klikker forsiktig og løsner fra
SD-kortsporet.
3. Fjern SD-kortet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Komme i gang
Båtmodus: Komme i gang
Trinn 1: Montere GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
Trinn 4: Bruke GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
➊
➋➌ ➍
1. Installer båtbraketten i båten i henhold til installeringsinstruksjonene
for GPSMAP 620-/640-båtbraketten.
2. Sett enheten i båtbraketten (side 2).
➎
Trinn 2: Konfigurere enheten
Hvis du vil slå på enheten når den ikke slår seg på automatisk,
trykker du på og holder nede til Garmin-logoen vises på skjermen.
Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere båtmodus
på enheten første gang. Hvis du vil slå av GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten, trykker du på og holder nede .
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene
indikerer styrken på satellittsignalene. Når minst én av linjene er
grønne, har enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et
bestemmelsessted og navigere dit.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: skjermbildet Hjem
➊
➋
➌
➍
➎
Bruksmodus. Et båtikon representerer båtmodus, og et bilikon
representerer bilmodus. Trykk på dette ikonet for å endre modus.
GPS-satellittstyrke.
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett.
Kategorier og handlinger i skjermbildet Hjem. Trykk på et ikon
for å vise den tilhørende menyen eller utføre den tilhørende
handlingen.
5
Båtmodus: Komme i gang
Navigere direkte til et bestemmelsessted
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på det stedet du vil navigere til, på navigasjonskartet.
og
for å zoome inn og ut. Trykk et sted på
• Trykk på
kartet, og dra for å panorere kartet.
Retning til
bestemmel­
sesstedet
Naviga­
sjonsinfor­
masjon
Posisjon og
styrekurs
• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 8.
er ved posisjonen du ønsker å navigere til,
3. Når pekerikonet
trykker du på Naviger til > Gå til.
4. Følg den magentafargede linjen som er tegnet opp mellom
din gjeldende posisjon og bestemmelsesstedet. Naviger med
forsiktighet. Unngå landmasser og hindringer når du følger linjen
til bestemmelsesstedet.
Tips:
• I tillegg til å navigere direkte til bestemmelsesstedet kan du
opprette en rute eller la enheten opprette en rute. Hvis du vil
ha informasjon om avanserte navigasjonsalternativer, kan du
se side 13.
• Du kan også bruke Kompass-skjermbildet for å navigere aktivt
til bestemmelsesstedet ved å følge en peker på et kompass.
Se side 24 hvis du vil ha mer informasjon.
Navigere direkte til et bestemmelsessted
Lagre din gjeldende posisjon
Hvis du vil lagre en posisjon, som båthavnen din eller en god
fiskeplass, merker du den som et veipunkt.
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Merk.
2. Hvis du vil gi veipunktet et navn, trykker du på Rediger veipunkt >
Navn. Bruk tastaturet på skjermen for å skrive inn et annet navn
enn nummeret som er tilordnet veipunktet som standard.
Navigere direkte til en lagret posisjon
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Veipunkter.
2. Trykk på veipunktet du vil navigere til.
3. Trykk på Naviger til > Gå til.
4. Følg den magentafargede linjen som er tegnet opp mellom
din gjeldende posisjon og bestemmelsesstedet. Naviger med
forsiktighet. Unngå landmasser og hindringer når du følger linjen til
bestemmelsesstedet.
6
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Komme i gang
Tips:
• I tillegg til å navigere direkte til bestemmelsesstedet kan du
opprette en rute eller la enheten opprette en rute. Hvis du vil
ha informasjon om avanserte navigasjonsalternativer, kan du
se side 13.
• Du kan også bruke Kompass-skjermbildet for å navigere aktivt
til bestemmelsesstedet ved å følge en peker på et kompass.
Se side 24 hvis du vil ha mer informasjon.
Stoppe navigasjonen
Justere bakgrunnsbelysningen
1. Trykk på
og slipp raskt fra et hvilket som helst skjermbilde.
2. Trykk på og dra glidebryteren for bakgrunnsbelysningen til
venstre for å redusere lysstyrken og til høyre for å øke lysstyrken.
Boksen til høyre for glidebryteren for bakgrunnsbelysningen viser
bakgrunnsbelysningsnivået i prosent.
Trykk på Fargemodus for å bytte mellom Dagfarger og Nattfarger.
Innstillingen Auto endrer automatisk fargene avhengig av tiden på
døgnet.
1. Når du navigerer, trykker du på Meny i navigasjonskartet.
2. Trykk på Stopp navigasjon.
Merk: Du kan også stoppe navigasjonen fra Hvor skal
du?-skjermbildet.
Justere volumet
1. Trykk på
og slipp raskt fra et hvilket som helst skjermbilde.
2. Trykk på Volum.
3. Trykk på og dra glidebryteren for volumet til venstre for å redusere
volumet og til høyre for å øke volumet. Boksen til høyre for
glidebryteren for volumet viser volumnivået i prosent.
Hvis du vil dempe volumet, trykker du på boksen til høyre for
glidebryteren for volumet. Ordet Dempet erstatter volumprosenten.
Merk: Enheten må kobles til en ekstern lydkilde for at du skal høre
lydvarslene i båtmodus.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
7
Båtmodus: Bruke kart
Båtmodus: Bruke kart
GPSMAP 620-enheten har et grunnleggende bildekart over hele
verden. GPSMAP 640-enheten har et grunnleggende bildekart over
hele verden og detaljert BlueChart® g2 offshore-kartografi for farvann
i USA.
Du kan bruke valgfrie forhåndsprogrammerte SD-kort for BlueChart
g2 Vision® for å få mest mulig ut av enheten. Hvis du vil ha mer
informasjon om bruk av BlueChart g2 Vision, kan du se side 10.
Det er fire måter du kan vise kart på:
• Navigasjonskart – gir en oversiktsvisning av det grunnleggende
bildekartet over hele verden samt valgfrie BlueChart g2 Vision-kart
og -bilder.
• Perspective 3D – viser båten sett ovenfra og bakfra og er et visuelt
navigasjonshjelpemiddel (side 10).
• Mariner's Eye 3D – viser en detaljert tredimensjonal
visning av båten sett ovenfra og bakfra og er et visuelt
navigasjonshjelpemiddel (side 11).
• Fiskekart – fjerner navigasjonsdata fra kartet og viser
bunnkonturer tydeligere for å oppnå bedre dybdegjenkjenning
(side 11).
• Fish Eye 3D – gir en undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen
visuelt i henhold til kartinformasjonen (side 11).
8
Merk: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kartvisninger er kun
tilgjengelige hvis du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision
(side 10). Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision eller et BlueChart g2, eller hvis det innebygde
kartet støtter fiskekart.
Bruke navigasjonskartet
I skjermbildet Hjem trykker du på Kart > Navigasjonskart.
Bruk navigasjonskartet til å planlegge en kurs (side 13), til å vise
kartinformasjon og som et visuelt navigasjonshjelpemiddel.
Panorere navigasjonskartet
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på og dra kartet for å vise andre områder på kartet.
3. Trykk på Stopp panorering for å gå tilbake til den gjeldende
posisjonen på navigasjonskartet.
Zoome inn og ut på navigasjonskartet
Målestokken nederst på kartet (
) viser zoomnivået. Linjen under
nummeret viser den numeriske målestokkavstanden på kartet.
Trykk på
og
for å zoome inn og ut på navigasjonskartet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Bruke kart
Samhandle med objekter på
navigasjonskartet
Få tilgang til ekstra objekt- eller
kartinformasjon
2. Trykk på et alternativ:
2. Trykk på Informasjon, og velg blant de følgende alternativene:
1. Trykk på et punkt på navigasjonskartet.
Merk: Alternativene som vises, er dynamiske og avhenger av
posisjonen du trykket på.
• Se på – vis detaljer for kartobjektene som er nær pekeren.
(Se på vises bare hvis pekeren er nær flere objekter på kartet –
hvis pekeren bare er nær ett objekt, vises navnet på objektet i
stedet for Se på.)
• Naviger til – vis navigeringsalternativene (side 13).
• Opprett veipunkt – merker et veipunkt ved pekerens posisjon
(side 22).
• Informasjon – viser tilleggsinformasjon om et objekt eller et
område på kartet.
• Mål avstand – viser avstanden og retningen til objektet fra den
gjeldende posisjonen. Informasjonen vises øverst i venstre
hjørne av skjermen. Trykk på Angi referanse for å måle fra en
annen posisjon enn den gjeldende posisjonen.
1. Trykk på et objekt eller et område på kartet.
• Tidevann – viser informasjon om tidevann fra
tidevannsstasjonen som er nærmest objektet eller
området på kartet (side 26).
• Strømninger – viser informasjon om strømninger fra
strømningsstasjonen som er nærmest objektet eller området
på kartet (side 26).
• Stjerneinformasjon – viser data om soloppgang og
solnedgang fra almanakken for objektet eller området på
kartet (side 27).
• Lokale tjenester – viser en liste over båthavner og maritime
tjenester nærmest objektet eller området på kartet.
• Kartforklaringer – viser NOAA-informasjon (National Oceanic
and Atmospheric Administration) som er tilknyttet kartet med
objektet.
Merk: Du kan trykke på og dra pekeren til en ny posisjon.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
9
Båtmodus: Bruke kart
Vise luftfotografier
Du kan vise luftfotografier av båthavner og andre landmerker som er
viktige for navigasjonen, når du bruker et SD-kort for BlueChart g2
Vision.
1. Trykk på et kameraikon på navigasjonskartet.
• Et standard kameraikon (
) angir et oversiktsfotografi.
) angir et
• Et kameraikon med en kjegle (
perspektivfotografi. Bildet ble tatt fra posisjonen til kameraet,
i retning av kjeglen.
2. Trykk på Luftfotografi.
Bruke Perspective 3D
Perspective 3D viser båten sett ovenfra eller bakfra (avhengig av
kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel.
Når du navigerer, kan du bruke Perspective 3D-skjermbildet for å
gjøre det enklere å følge kursen. Den er angitt med en uthevet linje.
Se side 13 hvis du vil ha mer informasjon om navigering.
Du får tilgang til Perspective 3D-skjermbildet fra skjermbildet Hjem
ved å trykke på Kart > Perspective 3D.
Trykk på for å flytte visningen nærmere båten og nærmere vannet.
Trykk på for å flytte visningen vekk fra båten. Dette vises på
målestokken (
) nederst på skjermen.
10
Bruke BlueChart g2 Vision
Med forhåndsprogrammerte SD-kort for BlueChart g2 Vision får du
størst mulig utbytte av enheten. I tillegg til detaljerte maritime kart
inneholder BlueChart g2 Vision følgende funksjoner:
• Mariner's Eye 3D – viser båten sett ovenfra og bakfra og er et
tredimensjonalt‑navigasjonshjelpemiddel. BlueChart g2 Vision
Mariner's Eye 3D er mer detaljert enn det vanlige Perspective
3D-skjermbildet.
• Fish Eye 3D – gir en tredimensjonal undervannsvisning som
fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.
• Fiskekart – viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten
navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved dyphavsfiske.
• Satellittbilder med høy oppløsning – gir høyoppløselige
satellittbilder som gir en realistisk visning av land- og vannområder
på navigasjonskartet.
• Detaljerte data om veier og punkter av interesse – viser veier,
restauranter og andre punkter av interesse (POIer) langs kystlinjen.
• Autoveiledning – bruker den angitte sikre dybden og høyden
for båten samt kartdata til å foreslå den beste overfarten til
bestemmelsesstedet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Bruke kart
Bruke Mariner's Eye 3D
Når du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision, kan du vise
Mariner's Eye 3D-skjermbildet. Mariner's Eye 3D-skjermbildet ligner
Perspective 3D-skjermbildet (side 10), men det er mye mer detaljert.
Denne visningen er nyttig når du må navigere deg gjennom grunt
farvann, rev, broer eller kanaler, og den hjelper deg med å finne ruter
inn til og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser. Mariner's
Eye 3D gir en tredimensjonal visning av både kysten og sjøbunnen.
Du får tilgang til skjermbildet Mariner's Eye 3D fra skjermbildet Hjem
ved å trykke på Kart > Mariner's Eye 3D.
Som på skjermbildet Perspective 3D trykker du på for å flytte
visningen nærmere båten og nærmere vannet. Trykk på for å flytte
visningen vekk fra båten. Dette vises umiddelbart av målestokken
(
) nederst på skjermen.
Trykk på og dra kartet til venstre eller høyre for å panorere
Perspective 3D.
Du får tilgang til skjermbildet Fish Eye 3D fra skjermbildet Hjem ved
å trykke på Kart > Fish Eye 3D.
Merk: Den magentafargede linjen vises ikke på skjermbildet Fish
Eye 3D når du navigerer, men andre aktiverte navigasjonsdatalinjer
vises.
Bruke fiskekart
Bruk fiskekartet hvis du vil se en detaljert visning av bunnkonturene
og dybdeloddskudd. Det er ingen navigasjonshjelpemidler, som for
eksempel bøyer og fyr, på fiskekartet.
Fiskekartet bruker svært detaljerte batymetriske data og fungerer best
ved dyphavsfiske.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et SD-kort for
BlueChart g2 Vision eller et SD-kort for BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
Bruke Fish Eye 3D
Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til BlueChart g2 Visionkartografien for å gi en undervannsvisning av hav- eller sjøbunnen.
Knappene og justerer visningen på samme måte som Mariner's
Eye 3D.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Fiskekart
Navigasjonskart
11
Båtmodus: Bruke kart
Hvis du vil gå til Fiskekart-skjermbildet fra skjermbildet Hjem,
trykker du på Kart > Fiskekart.
Trykk på
og
for å zoome inn og ut på fiskekartet.
Du kan navigere ved hjelp av fiskekartet på samme måte som når du
bruker navigasjonskartet.
Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbildene med høy
oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke får opp de
høyoppløselige bildene i BlueChart g2 Vision-regionen din, zoomer
du inn ved å trykke på , eller stiller inn et høyere detaljnivå ved å
trykke på Meny > Oppsett for navigasjonskart > Kartutseende >
Detalj.
Aktivere satellittbilder med høy oppløsning
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over
navigasjonskartet for land- eller sjøområdene eller begge deler når
du bruker et forhåndsprogrammert SD-kort for BlueChart g2 Vision.
Slik aktiverer du satellittbilder:
1. Mens du viser navigasjonskartet, trykker du på Meny > Oppsett
for navigasjonskart > Bilder.
2. Trykk på ett av følgende:
• Av – kartet viser standard kartinformasjon.
• Bare land – det vises standard kartinformasjon for vannområdet
med overliggende bilder for landområdet på kartet.
• Blanding av bilder på kart – overliggende bilder dekker både
vann- og landområdet med en angitt gjennomsiktighet. Jo
høyere du setter prosenten, desto mer dekker satellittbildene av
både vann og land.
12
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Navigering
Båtmodus: Navigering
Hvis du vil navigere ved å bruke GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten, velger du først et bestemmelsessted og
angir deretter kursen eller oppretter en rute. Følg kursen eller ruten
på navigasjonskartet, eller på Perspective 3D- eller Mariner's Eye
3D-skjermbildet.
TIPS: Du kan også bruke Kompass-skjermbildet til å følge en kurs
eller en rute på navigasjonskartet, Perspective 3D- eller Mariner's Eye
3D-skjermbildet. Se side 24 hvis du vil ha mer informasjon.
Trinn 1: Velge et bestemmelsessted
Du kan velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet eller
Hvor skal du?-menyen.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av
navigasjonskartet
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på det stedet du vil navigere til, på navigasjonskartet.
viser bestemmelsesstedet på kartet.
Pekerikonet
Tips: Trykk på og for å zoome inn og ut. Trykk et sted på
kartet, og dra for å panorere kartet. Hvis du vil ha mer informasjon
om bruk av kart, kan du se side 8.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av
Hvor skal du?
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du?
2. Trykk på en kategori:
• Veipunkter – vis en liste over posisjoner som du har merket
av tidligere (side 19).
• Ruter – vis en liste over ruter som du har lagret tidligere
(side 19).
• Spor – vis en liste over registrerte spor (side 20).
• Offshore-tjenester – vis en liste over nærliggende båthavner
og andre punkter av interesse utenfor kysten, vist etter
nærmeste avstand (side 19).
• Søk etter navn – søk etter navn på nærliggende båthavner og
andre punkter av interesse utenfor kysten (side 20).
3. Trykk på posisjonen du vil navigere til.
Trinn 2: Angi og følge kursen
Du kan angi kursen på tre måter:
• Gå til – (direkte kurs) oppretter en luftlinje fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet (side 14).
• Rute til – lager en rute fra bestemmelsesstedet til den gjeldende
posisjonen, og legger til svinger underveis (side 15).
13
Båtmodus: Navigering
• Veiledning til – bruker kartdata på et SD-kort for BlueChart
g2 Vision til automatisk å foreslå en overfart fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet (side 17).
Når du har angitt kursen, følger du den ved hjelp av navigasjonskartet,
Perspective 3D- eller Mariner's Eye 3D-skjermbildet.
Angi en direkte kurs (Gå til)
Når pekerikonet er ved posisjonen du vil navigere til, eller du har
valgt et bestemmelsessted ved hjelp av Hvor skal du?, trykker du på
Naviger til > Gå til.
Følge en automatisk kurs (Gå til) på
navigasjonskartet, Perspective 3D- eller
Mariner's Eye 3D-skjermbildet.
Når du har angitt kursen ved hjelp av Gå til, representerer en
magentafarget linje den direkte kursen fra startpunktet til sluttpunktet,
og den beveger seg ikke, selv når du er ute av kurs.
 FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over
land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og
andre farer.
sluttpunktet. Den korrigerte kursen er dynamisk, og den beveger seg
med båten når du er ute av kurs.
1. Når du har angitt en kurs fra skjermbildet Hjem, trykker du på Kart
og deretter på Navigasjonskart, Mariner's Eye eller Perspective
3D.
2. Følg den magentafargede linjen (direkte kurs).
3. Styr utenom kursen for å unngå land, grunt vann og andre
hindringer i vannet.
4. Når du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å kjøre til bestemmelsesstedet eller styrer tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Direkte kurs
Korrigert kurs
Startpunkt
Følge en direkte kurs på
navigasjonskartet
I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende posisjonen til
14
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Navigering
Direkte kurs
2. Trykk på posisjonen der du ønsker å ta den siste svingen mot
bestemmelsesstedet ditt.
Korrigert kurs
Følge en direkte kurs på Mariner's
Eye 3D-skjermbildet
Merk: Når du følger en kurs, vises viktig navigasjonsinformasjon i
et datafelt langs toppen av kartet. Hvis du vil justere innstillingene for
datalinjen, kan du se side 46.
Opprette en rute (Rute til)
1. Når pekerikonet
er ved posisjonen du vil navigere til, eller du
har valgt et bestemmelsessted ved hjelp av Hvor skal du?,
trykker du på Naviger til > Rute til.
Legge til den siste svingen
3. Trykk på Legg til sving.
4. Hvis du vil legge til en ekstra sving, trykker du på en annen
posisjon hvor du vil gjøre en sving (ved å gå baklengs fra
bestemmelsesstedet), og deretter på Legg til sving. Du kan
legge til opptil 250 svinger i en rute.
Legge til en ekstra sving
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
15
Båtmodus: Navigering
5. Trykk på Ferdig for å fullføre opprettingen av ruten og angi kursen,
eller trykk på Avbryt rute for å slette ruten.
 FORSIKTIG
Selv når du er nøye ved oppretting av en rute, kan etapper gå over land
eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre
farer.
Når du er ute av kurs, vises en oransje pil som hjelper deg med å styre
tilbake til ruteetappen ved det neste svingpunktet. Den oransje pilen
representerer kursen du skal styre etter.
Fullføre ruten
Lagre en opprettet rute (Rute til)
Du kan lagre opptil 50 ruter, med opptil 250 svinger i hver rute.
1. Når du har opprettet en rute, trykker du på Meny > Stopp
navigasjon.
2. Trykk på Ja for å lagre den gjeldende aktive ruten.
Følge en rute (Rute til) på navigasjonskartet,
Perspective 3D- eller Mariner's Eye
3D-skjermbildet.
1. Når du har opprettet en rute ved hjelp av Rute til eller valgt en
lagret rute fra Hvor skal du?-menyen, i trykker du på Kart i
skjermbildet Hjem og deretter på Navigasjonskart, Perspective
3D eller Mariner's Eye 3D.
2. Følg den magentafargede og lilla linjen (ruteetappe) fra startpunktet
til det første svingpunktet.
3. Når du har kommet til det første svingpunktet, følger du den
magentafargede og lilla linjen (ruteetappen) til hvert etterfølgende
svingpunkt, helt til du når sluttpunktet.
4. Styr utenom kursen for å unngå land, grunt vann og andre
hindringer i vannet.
Når du har opprettet en rute ved hjelp av Rute til eller valgt en lagret
rute fra Hvor skal du?-menyen, vises en magentafarget og lilla linje
mellom startpunktet og det første svingpunktet, som fortsetter til hvert
av de etterfølgende svingpunktene. Denne magentafargede og lilla
linjen representerer ruteetappen (fra svingpunkt til svingpunkt), og
beveger seg ikke, selv når du er ute av kurs.
16
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Navigering
5. Når du er ute av kurs, følger du den oransje pilen (kursen du skal
styre etter) for å styre tilbake til den magentafargede og lilla linjen
(ruteetappe).
Rutesving
Ruteetappe
Kursen du
skal styre
etter
Startpunkt
Følge en rute på navigasjonskartet
Rutesving
Kursen du
skal styre
etter
Ruteetappe
Følge en rute på Mariner's Eye
3D-skjermbildet
Merk: Når du følger en rute, vises viktig navigasjonsinformasjon i
en datalinje langs toppen av kartet. Hvis du vil justere innstillingene
for datalinjen, kan du se side 46.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Angi en automatisk kurs (Veiledning til)
Når du bruker et forhåndsprogrammert SD-kort for BlueChart g2
Vision, kan du bruke automatisk veiledning til å lage en automatisk
foreslått overfart som er basert på tilgjengelig BlueChart g2 Visionkartinformasjon. Se side 42 hvis du vil ha instruksjoner for oppsett av
automatisk veiledning for båten.
Når pekerikonet er ved posisjonen du vil navigere til, eller du har
valgt et bestemmelsessted ved hjelp av Hvor skal du?, trykker du på
Naviger til > Veiledning til.
 FORSIKTIG
Den automatiske veiledningsfunksjonen på SD-kortet for BlueChart
g2 Vision er basert på elektronisk kartinformasjon. Du må
sammenligne kursen nøye med observasjoner du gjør, og unngå land,
grunt vann og andre hindringer langs ruten.
Følge en automatisk kurs (Veiledning til) på
navigasjonskartet, Perspective 3D- eller Mariner's
Eye 3D-skjermbildet
Når du har opprettet en automatisk kurs ved hjelp av Veiledning
til, vises det en magentafarget linje. Den magentafargede linjen
representerer den foreslåtte overfarten mellom startpunktet og
sluttpunktet, og den beveger seg ikke, selv når du er ute av kurs.
17
Båtmodus: Navigering
1. Når du har angitt en automatisk kurs ved hjelp av Veiledning
til, trykker du på Kart i skjermbildet Hjem og deretter på
Navigasjonskart, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
2. Følg den magentafargede linjen fra startpunktet til sluttpunktet.
3. Styr utenom kursen for å unngå land, grunt vann og andre
hindringer i vannet.
4. Når du er ute av kurs, styrer du tilbake til den magentafargede
linjen når banen er klar.
Merk: Når du følger en kurs, vises viktig navigasjonsinformasjon i
et datafelt langs toppen av kartet. Hvis du vil justere innstillingene for
datalinjen, kan du se side 46.
18
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Hvor skal du?
Båtmodus: Hvor skal du?
Bruk Hvor skal du?-menyen på skjermbildet Hjem for å søke etter og
navigere til nærliggende bensinstasjoner, verksteder og andre tjenester,
samt veipunkter og ruter.
Søke etter maritime tjenester
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Offshoretjenester.
2. Trykk på kategorien maritime tjenester du vil navigere til. Det vises
en liste over de 50 nærmeste posisjonene, inkludert avstanden og
peilingen til hver av dem.
3. Trykk på den maritime tjenesten du vil navigere til.
4. Trykk på Gå til, Rute til eller Veiledning til for å angi den maritime
tjenesten du har valgt, som bestemmelsesstedet du skal navigere
til. Se side 13 hvis du vil ha mer informasjon om navigering til et
bestemmelsessted.
2. Trykk på veipunktet du vil navigere til.
3. Trykk på Naviger til for å angi det valgte veipunktet som
bestemmelsesstedet du skal navigere til. Se side 13 hvis du
vil ha mer informasjon om navigering til et bestemmelsessted.
Søke etter lagrede ruter
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Ruter.
2. Trykk på den lagrede ruten du vil navigere etter.
3. Trykk på Naviger til for å navigere etter den valgte ruten, og
velg hvordan du vil navigere etter den. Se side 16 hvis du vil ha
informasjon om navigering etter ruter.
• Forover – naviger etter ruten fra startpunktet til sluttpunktet.
• Bakover – naviger etter ruten baklengs, fra sluttpunktet til
startpunktet.
• Forskyvning – naviger etter en kurs parallelt med ruten og som
er en angitt avstand fra ruten. Velg først retningen og siden for
forskyvningen, og angi forskyvningsavstanden fra ruten.
Søke etter veipunkter
Merk: Du må opprette veipunkter før du kan søke etter og navigere
til dem.
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Veipunkter.
Det vises en liste over lagrede veipunkter, sortert etter avstand,
inkludert avstanden og peilingen til hver av dem.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
19
Båtmodus: Hvor skal du?
Søke etter lagrede spor
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Spor.
2. Trykk på den lagrede ruten du vil navigere etter.
3. Trykk på Følg spor for å navigere etter det valgte lagrede sporet.
Se side 22 hvis du vil ha mer informasjon om spor.
Søke etter navn
Bruk Søk etter navn-menyen til å søke i alle maritime tjenester,
veipunkter, lagrede ruter og lagrede spor.
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Søk etter navn.
2. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn navnet eller deler av
navnet på den maritime tjenesten, veipunktet, den lagrede ruten
eller det lagrede sporet som du ønsker å finne, og trykk på Ferdig.
20
3. Det vises en liste over søkeresultater. Trykk på elementet du vil
navigere til. Hver oppføring er markert med et ikon som hjelper deg
med å identifisere hvilken kategori den tilhører:
•
•
– ikon for maritime tjenester
– standardikon for veipunkt. Dette ikonet kan endres ved
hjelp av veipunktegenskaper (side 22).
•
– ikon for lagret rute
•
– ikon for lagret spor
4. Trykk på Naviger til eller Følg spor for å begynne navigeringen.
Se side 13 hvis du vil ha informasjon om navigering til et
bestemmelsessted. Se side 22 hvis du vil ha mer informasjon om
spor.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Bruke veipunkter og spor
Båtmodus: Bruke veipunkter og spor
Opprette veipunkter på steder du vil reise tilbake til, som båthavnen
eller en god fiskeplass. Du kan lagre opptil 1500 maritime veipunkter
med et brukerdefinert navn, et symbol, en dybde og en vanntemperatur
for hvert veipunkt.
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporet som registreres
for øyeblikket, er det aktive sporet. Du kan lagre det aktive sporet.
Bruke Mann over bord-veipunkter (MOB)
Du kan bruke et MOB-veipunkt (mann over bord) for både å opprette
et veipunkt med et internasjonalt MOB-symbol ( ) og umiddelbart
begynne å navigere til MOB-veipunktet med en direkte kurs (Gå til).
Slik merker du et MOB-veipunkt i skjermbildet Hjem:
1. Trykk på Mann over bord. Dette merker umiddelbart den
gjeldende posisjonen som et MOB-veipunkt.
2. Trykk på Ja for å begynne navigering til MOB-veipunktet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Slik merker du et MOB-veipunkt fra et annet skjermbilde:
1. Trykk på Merk øverst i venstre hjørne på et hvilket som helst
skjermbilde bortsett fra skjermbildet Hjem. Dette merker
umiddelbart den gjeldende posisjonen som et veipunkt.
2. Trykk på Mann over bord. Dette angir veipunktet som et
MOB-veipunkt og starter navigasjonen automatisk.
Merke et veipunkt ved den gjeldende
posisjonen
1. Trykk på Merk på et av skjermbildene. Dette merker den gjeldende
posisjonen som et veipunkt med et automatisk generert navn.
2. Velg blant følgende alternativer:
• Rediger veipunkt – angir navn, symbol, vanndybde,
vanntemperatur eller posisjon.
• Slett – sletter veipunktet.
• Mann over bord – angir den gjeldende posisjonen som et
MOB-veipunkt.
• Tilbake – går tilbake til det forrige skjermbildet.
21
Båtmodus: Bruke veipunkter og spor
Opprette et veipunkt fra navigasjonskartet
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Kart > Navigasjonskart.
2. Trykk på posisjonen du vil angi som et veipunkt. En
posisjonen.
peker angir
3. Trykk på Opprett veipunkt.
Redigere veipunktinformasjon
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Veipunkter for å vise listen over alle veipunktene, eller du kan
trykke på et veipunkt på navigasjonskartet.
2. Trykk på navnet på veipunktet du vil redigere.
3. Trykk på Rediger veipunkt.
4. Trykk på veipunktattributtet du vil endre.
5. Angi det nye navnet, symbolet, verdien eller kommentaren.
Endre posisjonen til et veipunkt
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Veipunkter for å vise listen over alle veipunkter, eller du kan trykke
på et veipunkt på navigasjonskartet.
2. Trykk på navnet til veipunktet du vil flytte.
3. Trykk på Rediger veipunkt > Posisjon.
5. Hvis du vil angi koordinater, bruker du tastaturet på skjermen til å
skrive inn de nye koordinatene for veipunktet. Hvis du bruker kartet,
trykker du på den nye posisjonen og deretter på Flytt veipunkt.
Slette et veipunkt eller en MOB-posisjon
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Liste over veipunkter.
2. Trykk på navnet på veipunktet eller MOB-posisjonen du vil slette.
3. Trykk på Slett, og trykk deretter på OK for å bekrefte at du vil slette
veipunktet.
Bruke spor
Det vises en slepelinje på kartet som angir det aktive sporet. Det aktive
sporet har plass til 10 000 sporpunkter. Du kan angi om det aktive
sporet stopper ved 10 000 sporpunkter eller overskriver de første
punktene (side 52).
Hvis du vil veksle mellom å vise eller ikke vise spor, trykker du på
Meny > Veipunkter og spor > Spor i navigasjonskartet.
Hvis du vil deaktivere registrering av spor, trykker du på
Informasjon > Brukerdata > Spor > Valg for aktivt spor >
Registreringsmodus > Av fra skjermbildet Hjem.
4. Trykk på Bruk kart eller Angi koordinater.
22
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Bruke veipunkter og spor
Lagre det aktive sporet
Navigere etter et lagret spor
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Spor > Lagre aktivt spor.
2. Trykk på navnet til det lagrede sporet du ønsker å navigere etter.
2. Trykk enten på klokkeslettet da det registreringen av det gjeldende
sporet begynte, eller trykk på Hele loggen.
4. Trykk på Forover eller Bakover for å følge sporet i den retningen
du foretrekker.
Slette det aktive sporet
Merk: Du kan også navigere etter et lagret spor fra listen over
lagrede spor (Informasjon > Brukerdata > Spor > Lagrede spor).
Du kan lagre opptil 20 spor med opptil 700 punkter per lagret spor.
I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Spor > Slett aktivt spor > OK. Sporminnet tømmes, og registreringen
av det gjeldende sporet fortsetter.
Følge det aktive sporet
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Spor > Følg aktivt spor.
2. Trykk enten på klokkeslettet da det registreringen av det gjeldende
sporet begynte, eller trykk på Hele loggen.
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Spor.
3. Trykk på Følg spor.
Redigere eller slette et lagret spor
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Spor > Lagrede spor.
2. Trykk på sporet du ønsker å redigere eller slette.
3. Trykk på Rediger spor
• Navn – endre navnet på det lagrede sporet.
• Sporfarge – endre fargen på det lagrede sporet.
• Lagre rute – lagre det lagrede sporet som en lagret rute.
• Slett – slette det lagrede sporet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
23
Båtmodus: Bruke dashbordet
Båtmodus: Bruke dashbordet
Bruk dashbordet hvis du vil vise viktige data som navigasjon og
tripformasjon på skjerm uten å bruke kartskjermbildene.
Bruke Kompass-skjermbildet
I skjermbildet Hjem trykker du på Dashbord > Kompass for å vise
Kompass-skjermbildet.
Følge en direkte kurs eller en rute ved hjelp av
Kompass-skjermbildet
Når du har angitt en kurs ved hjelp av Gå til eller opprettet en rute
ved hjelp av Rute til, kan du bruke Kompass-skjermbildet til å følge
kursen eller ruten.
Du kan vise den gjeldende styrekursen og den korrigerte kursen på
Kompass-skjermbildet. Når du er ute av kurs, kalles avstanden mellom
den gjeldende styrekursen og den korrigerte kursen Kursen du skal
styre etter, og denne er skyggelagt med oransje på kompasset.
Kursen du
skal styre
etter
Korrigert
kurs
Gjeldende
styrekurs
Følge en direkte kurs på
Kompass-skjermbildet
Slik følger du en direkte kurs på Kompass-skjermbildet:
1. Når du har angitt kursen, trykker du på Dashbord > Kompass i
skjermbildet Hjem.
2. Følg den oransje pekeren for den korrigerte kursen, og styr utenom
kursen for å unngå land, grunt vann og andre hindringer i vannet.
3. Når du er ute av kurs, snur du mot den oransje pekeren for
korrigert kurs slik at du reduserer Kursen du skal styre etter, som
er skyggelagt med oransje, og fortsetter til neste sving langs ruten
eller til bestemmelsesstedet.
 FORSIKTIG
En direkte kurs og en korrigert kurs kan gå over land eller grunt vann,
på samme måte som på navigasjonskartet. Bruk øynene, og styr unna
land, grunt vann og andre farer.
24
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Bruke dashbordet
Bruke Tall-skjermbildet
Hvis du vil vise viktige navigasjonstall, som styrekurs og GPShastighet, trykker du på Dashbord > Tall i skjermbildet Hjem.
Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av Tall-skjermbildet,
kan du se side 52.
Bruke Trip-skjermbildet
Trip-skjermbildet gir nyttig statistikk om turen.
I skjermbildet Hjem trykker du på Dashbord > Trip hvis du vil vise
Trip-skjermbildet.
Nullstille informasjon på Trip-skjermbildet
1. I Trip-skjermbildet trykker du på Meny.
2. Trykk på et element for å nullstille denne informasjonskategorien
på Trip-skjermbildet, eller trykk på Nullstill alle.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
25
Båtmodus: Vise almanakkdata
Båtmodus: Vise almanakkdata
Bruk Informasjon-skjermbildet til å se almanakkdata om tidevann og
strømninger, samt data om sol og måne (stjerneinformasjon).
Du kan også velge tidevann, strømninger og stjerneinformasjon for en
bestemt stasjon direkte fra navigasjonskartet. Trykk i nærheten av den
ønskede stasjonen. Når pekerikonet er nær den ønskede stasjonen,
trykker du på Informasjon og deretter på Tidevann, Strømninger,
eller Stjerneinformasjon.
Vise informasjon om tidevannstasjon
Hvis du vil vise tidevannsinformasjon fra skjermbildet Hjem, trykker
du på Informasjon > Tidevann. Informasjon om den sist viste
tidevannsstasjonen vises.
Tidevanns­
stasjon
Lokal tid
Tidevanns­nivå
ved lokal tid
Diagrammet for tidevannsstasjonen
26
• Trykk på et punkt på tidevannsdiagrammet for å vise
tidevannsnivået på et annet tidspunkt. Du kan også dra fingeren
langs grafen for å rulle.
• Trykk på Stasjoner i nærheten for å vise andre tidevannsstasjoner
i nærheten av din posisjon.
• Trykk på Endre dato > Manuell for å vise tidevannsinformasjonen
for en annen dato.
• Trykk på Vis rapport for å vise tidevannsrapporten for den valgte
stasjonen.
Vise strømningsinformasjon
Hvis du vil vise strømningsinformasjon i skjermbildet Hjem, trykker
du på Informasjon > Strømninger. Informasjon om den sist viste
strømstasjonen vises.
• Trykk på et punkt på tidevannsdiagrammet for å vise
strømningsaktiviteten på et annet tidspunkt. Du kan også dra
fingeren langs grafen for å rulle.
• Trykk på Stasjoner i nærheten for å se andre strømningsstasjoner
i nærheten av din posisjon.
• Trykk på Endre dato > Manuell for å se strømningsinformasjon
for en annen dato.
• Trykk på Vis rapport for å vise strømningsrapporten for den
valgte stasjonen.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Vise almanakkdata
Vise stjerneinformasjon
Du kan vise stjerneinformasjon fra almanakken for din gjeldende
posisjon. Du kan vise informasjon om når solen og månen står opp og
går ned, månefase og den omtrentlige stillingen til solen og månen på
himmelen.
Hvis du vil vise stjerneinformasjon i skjermbildet Hjem, trykker du på
Informasjon > Stjerneinformasjon.
• Trykk på Endre dato > Manuell for å vise informasjon for en
annen dato.
• Trykk på
og
for å vise stjerneinformasjon for et annet
klokkeslett på denne datoen.
• Trykk på Vis månefase for å vise månefasen på den bestemte
datoen og det bestemte klokkeslettet. Etter å ha trykket på Vis
månefase, trykker du på Vis himmelvisning for å gå tilbake til
visningen av stjerneinformasjonen.
• Trykk på Neste dag eller Forrige dag for å vise stjerneinformasjon
for en annen dag.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
27
Båtmodus: Behandle brukerdata
Båtmodus: Behandle brukerdata
Hvis du vil vise og behandle brukerdata i skjermbildet Hjem, trykker
du på Informasjon > Brukerdata.
Liste over veipunkter – vis en liste over alle lagrede veipunkter.
Ruter – vis en liste over lagrede ruter.
Spor – vis en liste over lagrede spor.
Dataoverføring – overfør veipunkter, ruter og spor til og fra et
SD-kort.
• Slett brukerdata – sletter alle brukerveipunkter, -ruter og -spor.
MERK: Brukerdata (veipunkter, ruter og spor) er ikke delt mellom
båt- og bilmodus.
•
•
•
•
Overføre maritime data (veipunkter, ruter
og spor) til eller fra et SD-kort
1. Sett inn et SD-kort i enheten (se side 4).
2. I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring.
3. Velg et alternativ:
• Lagre på kort – lagre veipunkter, ruter og spor på SD-kortet.
• Integrer fra kort – overfør data fra SD-kortet til enheten, og
kombiner dem med eksisterende brukerdata.
• Erstatt fra kort – overskriv elementer på enheten.
• Kopi av innebygd kart – kopier det forhåndslastede
basiskartet på enheten til et SD-kort til bruk med kompatible
PC-programvareprodukter fra Garmin.
Sikkerhetskopiere maritime data til en
datamaskin
1. Sett inn et SD-kort i enheten (side 4).
2. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Lagre på kort. En liste over datafiler opprettet
av brukeren vises.
3. Opprett en ny datafil på kortet hvis du ikke har opprettet en
tidligere. Trykk på Legg til ny fil, og skriv inn et filnavn.
4. Ta ut SD-kortet fra enheten, og sett det inn i en SD-kortleser som er
koblet til en datamaskin.
5. Fra Windows® Utforsker åpner du Garmin\UserData-mappen på
SD-kortet.
6. Kopier den aktuelle ADM-filen på kortet, og lim den inn hvor som
helst på datamaskinen.
28
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Behandle brukerdata
Gjenopprette sikkerhetskopierte maritime data på
enheten
5. I Send til enhet-vinduet velger du stasjonen for SD-kortleseren og
velger typen data du vil kopiere til enheten.
1. Kopier den aktuelle ADM-filen <filnavn> fra datamaskinen til et
SD-kort i en mappe som heter Garmin\UserData.
6. Klikk på Send. MapSource overfører en fil med navnet
USERDATA.adm til SD-kortet.
2. Sett inn SD-kortet i enheten.
7. Sett inn SD-kortet i enheten.
3. I skjermbildet Hjem på enheten trykker du på Informasjon >
Brukerdata > Dataoverføring > Erstatt fra kort.
8. I skjermbildet Hjem på enheten trykker du på Informasjon >
Brukerdata > Dataoverføring.
4. Trykk på navnet på den datafilen du vil gjenopprette.
9. Trykk på Erstatt fra kort eller Integrer fra kort for å kopiere eller
integrere data til enheten.
Kopiere maritime MapSource®-data eller
kombinere dem med GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
Ved hjelp av et SD-kort:
1. Sett inn SD-kortet i GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
Enheten legger en fil på kortet som gir MapSource beskjed om
å formatere data. Dette skal kun gjøres den første gangen du
kopierer eller integrerer MapSource-data til enheten fra et bestemt
SD-kort.
Koble enheten direkte til PC-en:
1. Slå på enheten i båtmodus, eller bytt til båtmodus.
2. Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av en mini-USB-kabel.
3. I MapSource klikker du på Overfør > Send til enhet.
4. I vinduet Send til enhet velger du GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten.
5. Klikk på Send.
2. Kontroller hvilken versjon av MapSource du har på PC-en, ved
å klikke på Hjelp > Om MapSource. Hvis versjonen er eldre
enn 6.12.2, kan du oppdatere til den nyeste versjonen ved å
klikke på Hjelp > Søk etter programvareoppdateringer eller se
webområdet til Garmin på www.garmin.com.
3. Sett inn SD-kortet i en SD-kortleser som er tilkoblet PC-en.
4. I MapSource klikker du på Overfør > Send til enhet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
29
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Båtmodus: Behandle informasjon fra
andre fartøy
AIS-fartøy
Bruk Informasjon-skjermbildet til å vise og behandle informasjon om
andre båter.
Farlig
mål
Merk: Hvis du vil vise informasjon om andre båter, må enheten
være tilkoblet en ekstern AIS-enhet (Automatic Identification System)
eller DSC-enhet (Digital Selective Calling).
Aktivert
AIS-mål
Vise AIS-informasjon
Du kan bruke AIS til å identifisere og spore andre fartøy.
Om AIS
AIS varsler deg om trafikk i området. Når kartplotteren er koblet
til en ekstern AIS-enhet, kan kartplotteren vise AIS-informasjon
om andre fartøy som er innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en
transponder, og som aktivt overfører AIS-informasjon. Informasjonen
som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI (Maritime Mobile
Service Identity), posisjonen, GPS-hastigheten, GPS-styrekursen,
tiden som har gått siden fartøyets forrige posisjon ble rapportert,
nærmeste møtepunkt og tiden til nærmeste møtepunkt.
30
Tapt mål
Farlig mål
er tapt
AIS-målbestemmelse på navigasjonskartet
AIS-målsymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen
trekanten peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger
seg i.
Målet er valgt.
AIS-målet er aktivert. Målet vises større på kartet. En grønn linje
som er festet til målet, angir målets styrekurs. Fartøyets MMSI,
hastighet og retning vises under målet hvis detaljinnstillingen er
satt til Vis (side 32). Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt,
vises en melding.
Målet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen
fra fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for tapt mål fra kartet eller
3D-kartvisningen.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Farlig mål innenfor rekkevidde. Objektet blinker mens en alarm
utløses, og en melding vises. Etter at alarmen er bekreftet,
angir en rød trekant med en tilknyttet rød linje målets posisjon
og styrekurs. Hvis AIS-alarmen er satt til Av, blinker målet, men
alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke. Hvis
AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises en melding.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet har blitt avbrutt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for det tapte farlige målet
fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Posisjonen for dette symbolet angir det nærmeste møtepunktet
for et farlig mål, og tallene ved siden av symbolet angir tiden til
det nærmeste møtepunktet for dette målet.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs på et kart som en heldekkende
linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. En styrekurspil vises
ikke i en 3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet linje
på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på den projiserte kurslinjen
er basert på innstillingsverdien til den projiserte kursen (side 33).
Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører hastighetsinformasjon, eller
hvis fartøyet ikke beveger seg, vises det ingen linje for projisert kurs.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Endringer i hastigheten, kursen over land eller informasjonen om
svinghyppighet som overføres av fartøyet, kan påvirke beregningen av
linjen for den projiserte kursen.
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet
oppgis av et aktivert AIS-mål, beregnes den projiserte kursen for målet
basert på kursen over land og informasjonen om svinghyppighet.
Retningen som målet svinger i, som også er basert på informasjonen
om svinghyppighet, angis av retningen til haken på enden av
styrekurspilen. Lengden på haken endres ikke.
Projisert kurs
Aktivert
AIS-mål
Hake
Styrekurspil
Mål med projisert kurs, styrekurs
og svingeretning
31
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Når informasjon om kurs over land og styrekurs er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, men informasjon om svinghyppighet ikke er oppgitt,
beregnes den projiserte styrekursen for målet basert på informasjonen
om kurs over land.
Projisert kurs
Aktivert
AIS-mål
Styrekurspil
Mål med projisert kurs og styrekurs
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått på som standard.
I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Andre fartøy >
AIS > Av.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger
deaktiveres. Dette omfatter AIS-fartøybestemmelser og -sporing,
kollisjonsalarmer som er et resultat av AIS-fartøybestemmelser og
-sporing, og informasjon om AIS-fartøy.
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive transpondersignaler
fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i
en 3D-kartvisning. Visningsområdet som er konfigurert for ett
kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den
3D-kartvisningen. Innstillingene for detaljene, den projiserte
styrekursen og sporene som er konfigurert for ett kart eller én
3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
Merk: Mariner's Eye 3D-kart er tilgjengelige hvis du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision. Fiskekartet er tilgjengelig hvis
du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller et SD-kort for
BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
3. Velg Meny > Andre fartøy > AIS-visningsoppsett.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg AIS-visningsskala for å angi avstanden fra din posisjon
som AIS-fartøy vises innenfor. Velg en avstand, eller velg
Vis alle.
• Velg Detaljer > Vis for å vise detaljer om andre AIS-aktiverte
fartøy.
32
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
• Velg Projisert styrekurs, angi projisert styrekurstid for
AIS-aktiverte fartøy, og velg Ferdig.
• Velg Spor for å vise sporene til AIS-fartøy, og velg lengden
på sporet som vises ved å bruke et spor.
Aktivere et mål for et AIS-fartøy
1. Velg Kart i skjermbildet Hjem.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
3. Trykk på et AIS-fartøy.
4. Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPS-styrekurs
og annen informasjon som rapporteres om et AIS-målfartøy.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
3. Trykk på et AIS-fartøy.
4. Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
3. Trykk på AIS-fartøyet.
4. Velg AIS-fartøy > Deaktiver mål.
Stille inn AIS-alarmen
AIS-alarmen brukes for å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses. Alle
AIS-alarminnstillinger brukes på alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Andre fartøy >
AIS-alarm > På.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et AIS-aktivert fartøy
kommer inn i den sikre sonen rundt båten din. Objektet merkes
også som farlig på skjermen. Innstillingen Av deaktiverer meldingen
og lydalarmen, men objektet er fortsatt merket som farlig på
skjermen.
2. Velg Skala for å sette den målte radiusen for den sikre sonen til en
angitt avstand fra 500 fot til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller
fra 500 fot til 2,0 mi).
3. Velg en avstand.
4. Velg Tid til for å aktivere en alarm hvis AIS registrerer at et
objekt kommer til å krysse den sikre sonen innen det definerte
tidsintervallet (fra 1 til 24 minutter).
5. Velg en tidsverdi.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
33
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Vise en liste over AIS-mål
Merk: Mariner's Eye 3D-kart er tilgjengelige hvis du bruker et
SD-kort for BlueChart g2 Vision. Fiskekartet er tilgjengelig hvis
du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision eller et SD-kort for
BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter fiskekart.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
3. Velg Meny > Andre fartøy > AIS-liste.
Vise DSC-informasjon
DSC-listen er en logg med de siste DSC-anropene og andre
DSC-kontakter som er angitt. DSC-listen viser det siste anropet fra
en båt. Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, erstatter det siste
anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-listen
Kartplotteren må være koblet til en VHF-radio med støtte for DSC for
at DSC-listen kan vises.
Sortere DSC-listen
DSC-listen sorteres som standard etter navn. Hvis du vil endre
sorteringen av DSC-listen, trykker du på Meny og velger en kategori
som du vil sortere etter:
• Sorter etter navn – (standard) viser en alfanumerisk liste over
DSC-anrop og -rapporter, sortert etter navn.
• Sorter etter type – skiller nødanropene fra posisjonsrapportene
og viser de siste anropene eller rapportene, sortert kronologisk i
rekkefølge.
• Sorter etter MMSI – viser en alfanumerisk liste over anrop og
rapporter, sortert etter MMSI-nummer.
• Sorter etter tid – viser de siste DSC-anropene og -rapportene
som er mottatt, sortert og oppført kronologisk etter klokkeslett og
dato. Anrop og rapporter med samme klokkeslett og dato viser den
samme informasjonen på listen.
• Sorter etter avstand – viser en alfanumerisk liste over anrop og
rapporter, sortert etter avstand fra din gjeldende posisjon.
I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste for å vise en liste over alle mottatte DSC-nødanrop og
-posisjonsrapporter.
34
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Bruke DSC-informasjon
Slette all mottatt DSC-informasjon
• Rediger – legg til et navn for DSC-anropet eller -rapporten for
å gjøre det enklere å identifisere fartøyet ved hjelp av MMSInummer.
• Naviger til – angi det valgte DSC-anropet eller -rapporten som et
bestemmelsessted du vil navigere til. Se side 13 hvis du vil ha mer
informasjon om navigering til et bestemmelsessted.
• Opprett veipunkt – merk et veipunkt ved posisjonen for det valgte
DSC-anropet eller den valgte DSC-rapporten. Se side 21 hvis du
vil ha mer informasjon om veipunkter.
• Slett rapport – slett det valgte DSC-anropet eller den valgte
DSC-rapporten.
Innkommende nødanrop
Hvis du vil redigere eller samhandle med DSC-nødanrop og
-posisjonsrapporter, velger du et nødanrop eller en posisjonsrapport
fra DSC-listen.
I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste > Meny > Slett alle for å slette listen over alle mottatte
DSC-nødanrop og -posisjonsrapporter.
Hvis Garmin-kartplotteren og VHF-radioen er koblet sammen ved
hjelp av NMEA 0183, varsler kartplotteren deg når VHF-radioen
mottar et DSC-nødanrop. Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt
med nødanropet, er informasjonen også tilgjengelig og registrert med
anropet.
Navigere til et fartøy i nød
-symbolet angir et nødanrop i DSC-listen, og merker posisjonen til
et fartøy på navigasjonskartet når et nødanrop sendes.
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy som en DSC-kontakt på DSC-listen.
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste > Legg til kontakt.
2. Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3. Velg Ferdig.
4. Angi navnet på fartøyet.
5. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
35
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Posisjonssporing
Hvis du kobler Garmin-kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av
NMEA 0183, kan du spore fartøyer som sender posisjonsrapporter.
Hver posisjonsrapport som er mottatt, er logget i DSC-listen.
Vise en posisjonsrapport
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
eller
for å veksle mellom
3. Velg
posisjonsrapportdetaljer og et navigasjonskart
som markerer posisjonen.
Navigere til et sporet fartøy
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Naviger til.
4. Velg Gå til eller Rute til.
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste.
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Rediger.
4. Gjør ett av følgende:
• Velg Navn. Angi navnet på fartøyet. Velg Ferdig.
• Velg Symbol. Velg et nytt symbol. Velg Ferdig.
MERK: Symbolet kan ikke endres hvis posisjonsrapportanropet
er et nødanrop.
• Velg Kommentar. Skriv inn kommentaren. Velg Ferdig.
• Velg Spor > Vis for å vise en sporlinje for fartøyet, hvis radioen
din sporer fartøyets posisjon.
• Velg Sporlinje. Velg en farge på sporlinjen.
Slette et posisjonsrapportanrop
1. I skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Andre fartøy >
DSC-liste.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Slett rapport.
2. Velg et posisjonsrapportanrop.
3. Velg Opprett veipunkt.
36
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Behandle informasjon fra andre fartøy
Fartøysspor på navigasjonskartet
Du kan vise spor for alle sporede fartøy på navigasjonskartet,
fiskekartet og i Mariner's Eye 3D-kartvisningen. Som standard vises
en svart prikk for hver tidligere rapporterte posisjon for et sporet
fartøy, og et blått flaggsymbol angir siste rapporterte posisjon for
fartøyet. En svart linje som viser banen til fartøyet vises også.
Siste rapporterte
posisjon for fartøyet
Vise og stille inn varigheten for spor for alle sporede fartøy
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
3. Velg Meny > Andre fartøy > DSC-spor.
4. Velg antall timer som sporede fartøy skal vises på kartet eller
3D-kartvisningen.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vises alle sporpunkter
som er mindre enn fire timer gamle for alle sporede fartøy.
Vise sporlinjen til et sporet fartøy
Tidligere rapporterte
posisjoner for fartøyet
Du kan vise sporlinjen til et bestemt sporet fartøy.
1. I skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart, Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
3. Velg Meny > Andre fartøy > DSC-liste.
Fartøyspor på navigasjonskartet
Du må aktivere innstillingen for DSC-spor for å vise spor til sporede
fartøy.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
4. Velg et fartøy.
5. Velg Rediger > Spor > Vis.
37
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Bruk Konfigurer-menyen til å konfigurere generelle innstillinger på
enheten.
Bruk menyskjermbildet på forskjellige kartskjermbilder til å
konfigurere kartspesifikk informasjon.
Konfigurere systeminnstillinger
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > System.
Simulator – slå simulatormodus På eller Av.
Trykk på Oppsett for å angi simulatoralternativene.
• Hastighet – angi hastigheten til båten i simulatormodus, og trykk
på Ferdig.
• Sporkontroll – trykk på Auto. spor for å la kartplotteren angi
styrekursen automatisk, eller trykk på Bruker-spor for å angi
styrekursen manuelt.
• Angi posisjon – velg den simulerte posisjonen til båten, og trykk
på Velg.
• Angi tid – angi den simulerte tiden, og trykk på Ferdig.
• Angi dato – angi den simulerte datoen, og trykk på Ferdig.
Språk – trykk på språket som skal vises på skjermen.
Tastaturlayout – velg QWERTY hvis du vil ha en layout som er
lik tastaturet til en datamaskin, eller velg ABCDE hvis du vil ha
38
alfabetisk layout.
Piper/display – angi alternativer for piper og display.
• Piper – trykk på Piper for å angi når enheten skal avgi lyd.
Innstillingene er Av, Bare alarmer og På (knapp og alarmer)
(standard).
• Visning – trykk på Visning for å åpne visningsmenyen.
◦◦ Glidebryter for bakgrunnsbelysning – juster lysstyrken på
bakgrunnsbelysningen.
◦◦ Fargemodus – trykk på Fargemodus for å velge Dagfarger
eller Nattfarger, eller trykk på Auto for å angi at enheten skal
justere fargene automatisk.
◦◦ Volum – juster volumnivåene.
• Opptak av skjermdump – veksle mellom å slå
skjermdumpfunksjonen av og på. Når opptak av skjermdump er
på, trykker du på og holder inne Hjem på et hvilket som helst
skjermbilde for å ta en skjermdump. Skjermdumpen lagres på det
innsatte SD-kortet.
• Lyd ut – angitt til Høy Z for best mulig lyd hvis stereoen har et
høyimpedansinntak. Hvis du opplever at lyden er forvrengt, kan du
forsøke å veksle denne innstillingen mellom Lav Z og Høy Z for å
forbedre lyden.
• Kalibrer berøringsskjerm – trykk på prikkene etter hvert som de
vises for å kalibrere berøringsskjermen.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
GPS – vis GPS-informasjon, og endre GPS-innstillinger.
• Himmelvisning – vis GPS-satellittkonstellasjonen.
• WAAS/EGNOS – bytt mellom å slå WAAS (i Nord-Amerika) eller
EGNOS (i Europa) av og på. WAAS/EGNOS kan gi mer nøyaktig
informasjon om GPS-posisjoner, men når du bruker WAAS/
EGNOS, vil enheten bruke lengre tid på å innhente satellitter.
• Hastighetsfilter – hastighetsfilteret angir gjennomsnittsfarten til
båten over en kort periode, slik at du får jevnere hastighetsverdier.
På gjør at hastighetsfilteret er på hele tiden. Auto gjør at enheten
yter optimalt etter hva situasjonen krever, som hvis du kjører i
konstant hastighet eller skifter hastighet ofte.
Systeminformasjon – vis systeminformasjon, gjenopprett
fabrikkinnstillinger, vis hendelsesloggen og lagre systeminformasjon.
• Fabrikkinnstillinger – slett alle brukerinnstillingene, og
gjenopprett fabrikkinnstillingene på enheten.
• Hendelseslogg – vis en liste over systemhendelser. Velg en
hendelse for å vise ekstra informasjon.
• Lagre på kort – lagre systeminformasjon på et minnekort som et
verktøy for feilsøking. En representant fra Garmins produktsupport
kan be deg om å bruke denne informasjonen til å hente data om
nettverket.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Hastighetskilder – angi om de kalkulerte vindhastighetsdataene
kommer fra en Fart i vann-sensor, om den er basert på
GPS-hastighet, eller om kartplotteren velger en hastighetsdatakilde
automatisk. Fart i vann er hastighetsavlesningen fra en fart i vannsensor, mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
Bruksmodus – Endre til bilmodus.
Endre måleenheter
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Enheter.
Systemenheter – angi målenheter for hele systemet: Engelsk
(mt, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC), Nautisk (kt, ft, F), eller
Egendefinert. Trykk på Egendefinert for å angi måleenhetene
enkeltvis for:
• Dybde – angi måleenheten for dybde Fot, Favner eller Meter.
• Temperatur – angi måleenhetene for temperatur Fahrenheit (ºF)
eller Celsius (ºC).
• Avstand – angi måleenhetene for avstandsmålinger
(Mil, Kilometer eller Nautiske mil).
• Hastighet – angi måleenhetene for målinger av Fartøyets
hastighet og Vindhastighet (Miles i timen, Kilometer i timen
eller Knop).
39
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
• Høyde over havet – angi måleenheten for høydemålinger
(Fot eller Meter).
• Lufttrykk – angi måleenhetene for målinger av lufttrykket
(Millibar eller Tommer kvikksølv).
Styrekurs – angi referansen som brukes ved beregning av
styrekursinformasjon.
Tid – endre tidsinnstillinger.
• Auto. mag. var. (automatisk magnetisk variasjon) – angi
automatisk den magnetiske variasjonen for posisjonen din.
• Faktisk – angi geografisk nord som styrekursreferanse.
• Rutenett – angi rutenettnord som styrekursreferanse (000º).
• Brukerdef. magn. var. – angi en brukerdefinert verdi for
magnetisk variasjon.
Posisjonsformat – velg koordinatsystemet som en gitt
posisjonsavlesning vises i. Endre posisjonsformatet bare
hvis kartet du bruker, angir et annet posisjonsformat.
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Kommunikasjon.
Kartdatum – endre koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.
Standardinnstillingen er WGS 84. Du må ikke endre innstillingen
for Kartdatum, med mindre kartet du bruker, angir et annet
posisjonsformat.
40
• Tidsformat – angi formatet for registrering av tid (12 timer,
24 timer, eller UTC).
• Tidssone – angi tidssonen som skal vises for tidsavlesninger.
Konfigurere kommunikasjonsinnstillinger
NMEA-port 1 eller NMEA-port 2 – velg inngangs-/utgangsformatet
(Garmin-dataoverføring, NMEA Std. eller NMEA høy hastighet)
som skal brukes ved tilkobling av enheten til eksterne NMEA-enheter,
til en datamaskin eller til andre Garmin-enheter.
• Garmin-dataoverføring – en protokoll for overføring av
beskyttede data som brukes som grensesnitt til Garmins
dataprogrammer.
• NMEA Std. – støtter inn- eller utdata for standard NMEA 0183data og DSC-data for DPT-, MTW- og VHW-setninger.
• NMEA høy hastighet – støtter inn- eller utdata for
NMEA 0183-høyhastighetsdata for de fleste AIS-mottakere.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
NMEA-oppsett – aktiver eller deaktiver NMEA 0183-utdata
for rutesetninger, systemsetninger, og juster Garmin NMEAinnstillingene.
• Pos.-presisjon – juster antall sifre (To sifre, Tre sifre eller Fire
sifre) til høyre for desimaltegnet for overføring av NMEA-utdata.
• Veipunkt-IDer – velg hvordan enheten angir
veipunktidentifikatorer (Navn eller Tall).
• Diagnostikk – et verktøy som brukes av installatører for å
verifisere at NMEA 0183-data sendes over systemet.
Aktivere eller deaktivere NMEA
0183-utdatasetninger
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Kommunikasjon >
NMEA-oppsett.
2. Trykk på en innstilling (Rute, System eller Garmin).
3. Trykk på NMEA-utdatasetningen.
4. Trykk på Av for å deaktivere, eller trykk på På for å aktivere
NMEA 0183-utdatasetningen.
Konfigurere alarminnstillinger
Du kan konfigurere enheten slik at den varsler deg når bestemte
hendelser inntreffer.
Stille inn navigasjonsalarmer
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Alarmer >
Navigasjon.
Ankomst – still inn en alarm som varsler deg når du ankommer et
forhåndsbestemt punkt.
• Type – angi at alarmen skal varsle deg ved enten Bare
bestemmelsessted eller ved Bestemmelsessted og svinger
(ved navigering etter en rute med svinger).
• Aktivering – still inn kriteriene for alarmen. Innstillingen Avstand
avgir en alarm når du er en angitt avstand fra punktet. Innstillingen
Tid avgir en alarm når du er en angitt tidsverdi fra punktet.
• Endre avstand/Endre tid – angi avstanden eller tidsverdien fra
punktet som alarmen skal varsle deg ved.
Ankervakt – still inn en alarm som varsler deg når du driver en angitt
avstand fra gjeldende posisjon.
Ute av kurs – still inn en alarm som varsler deg når du styrer en angitt
avstand fra den gjeldende kursen.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
41
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Stille inn systemalarmer
Konfigurere Min båt
Klokke – still inn en alarm ved hjelp av systemklokken (GPS).
Enheten må være aktivert for at klokkealarmen skal fungere.
Kjølkalibrering – kalibrer overflateavlesningen for dybden på
kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra
svingerplasseringen. Angi et positivt tall til å kompensere for kjølen.
Angi et negativt tall for å kompensere for et stort fartøy som ligger
dypt i vannet.
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Alarmer > System.
GPS-nøyaktighet – still inn en alarm som varsler deg når
nøyaktigheten til GPS-posisjonen kommer utenfor den angitte verdien.
Stille inn ekkoloddalarmer
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Alarmer >
Ekkolodd.
Grunt vann/Dypt vann – still inn en alarm som varsler deg når
dybden i henhold til en NMEA 0183-vanndybdesensor er mindre
eller større enn den angitte verdien.
Vanntemperatur – still inn en alarm som varsler deg når
temperaturen som er mottatt med en NMEA 0183-sensor rapporterer
en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller under den angitte
temperaturen.
42
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Min båt.
Slik justerer du kjølkalibreringen:
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Min båt >
Kjølkalibrering.
2. Bruk tastaturet på skjermen for å angi kalibreringen.
• Hvis du måler ned til kjølen (svinger installert ved vannlinjen),
angir du et (+) positivt tall.
• Hvis du måler ned til kjølen (svinger installert ved vannlinjen),
angir du et (-) negativt tall.
3. Trykk på Ferdig for å godta tallet.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Konfigurere andre fartøy
Konfigurere navigasjonsinnstillinger
MERK: Hvis du vil konfigurere AIS- eller DSC-informasjon for andre
båter, må enheten være tilkoblet en ekstern AIS- eller DSC-enhet.
Ruteetiketter – for lagrede ruter blir det angitt om rutesvingene
indikeres av tall (sving 1, sving 2 osv.) eller veipunktnavn, eller om
beskrivelsen av svinger er skjult.
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Andre fartøy.
AIS – slå AIS av eller på. AIS varsler deg om trafikk i området ved å
oppgi båt-IDer, posisjon, kurs og hastighet for båter med transpondere
innenfor rekkevidde.
DSC – slå DSC av eller på.
AIS-alarm (kun AIS) – En melding vises og en alarm varsler deg når
et AIS-aktivert fartøy kommer inn sikkerhetssoneringen rundt båten
din. Objektet merkes også som farlig på skjermen. Innstillingen Av
deaktiverer meldingen og lydalarmen, men objektet er fortsatt merket
som farlig på skjermen.
• Skala – endre den målte radiusen for sikkerhetssoneringen til en
angitt avstand fra 500 fot til 2,0 nm (eller 150 m til 3 km, eller
500 ft. til 2,0 mi).
• Tid til – aktiverer en alarm hvis AIS registrerer at et objekt
kommer til å krysse sikkerhetssonen innenfor det definerte
tidsintervallet (fra 1 til 24 minutter).
Merk: Flere AIS- og DSC-konfigurasjonsalternativer er tilgjengelige
fra alternativene for navigasjonskart. Se side 45.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
I skjermbildet Hjem trykker du på Konfigurer > Navigasjon.
Autoveiledning – du kan angi parametrene som kartplotteren skal
bruke ved beregning av en autoveiledningslinje.
 FORSIKTIG
Innstillingen for Sikker dybde og Sikker høyde påvirker hvordan
kartplotteren beregner autoveiledningslinjer. Hvis et område
har ukjent dybde eller ukjent hindringshøyde, beregnes ikke
autoveiledningslinjen for det området. Hvis et område på starten
eller ved slutten av en autoveiledningslinje er grunnere enn sikker
dybde eller lavere enn sikker hindringshøyde, beregnes ikke
autoveiledningslinjen for det området. På kartet vises kursen gjennom
slike områder som en grå strek. Når båten kommer inn i et slikt
område, vises en advarselsmelding.
• Sikker dybde – angi tillatt minimumsdybde (ved hjelp av
kartdybdedata) ved beregning av en autoveiledningsbane. En
sikker dybde på mindre enn én meter er ikke tillatt ved bruk av
Autoveiledning.
• Sikker høyde – angi minimumshøyden (ved hjelp av
karthøydedata) for broer for å sikre god klaring for båten.
43
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
• Strandlinjedistanse – still inn hvor nær stranden du vil kjøre:
Nærmest, Nærme, Normal, Langt unna eller Lengst unna.
Innstillingen Strandlinjedistanse angir hvor nært stranden du vil at
linjen for autoveiledning skal være. Linjen for autoveiledning kan
flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer.
Stille inn avstanden til strandlinjen
De tilgjengelige verdiene for innstillingen Strandlinjedistanse
(Nærmest, Nærme, Normal, Langt unna eller Lengst unna) er relative
og ikke absolutte verdier. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
autoveiledning er plassert i passende avstand fra strandlinjen, kan du
vurdere plasseringen av linjen for autoveiledning ved hjelp av ett eller
flere kjente bestemmelsessteder der du må navigere gjennom en smal
vannpassasje.
1. Legg båten til havn, eller kast ut ankeret.
2. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Normal.
3. I skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart.
4. Velg et bestemmelsessted som du har navigert til tidligere.
5. Velg Naviger til > Veiledning til.
6. Kontroller plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om
linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en
effektiv reise.
7. Gjør ett av følgende:
44
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for
autoveiledning, velger du Meny > Stopp navigasjon.
Gå til trinn 11.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nært kjente hindringer, går
du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Langt unna.
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du
til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Nærme.
8. Hvis du valgte Nærme eller Langt unna i trinn 7, må du kontrollere
plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om linjen går godt
utenom kjente hindringer, og om svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nærme eller
Nærmest. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke posisjonere
autoveiledningslinjen på nytt med mindre bestemmelsesstedet som
er valgt i trinn 3, krever navigering gjennom en smal vannpassasje.
9. Gjør ett av følgende:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen av linjen for
autoveiledning, velger du Meny > Stopp navigasjon.
Gå til trinn 11.
• Hvis linjen for autoveiledning går for nært kjente hindringer, går
du til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Lengst unna.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
• Hvis svingene i linjen for autoveiledning er for store, går du
til skjermbildet Hjem og velger Konfigurer > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjedistanse > Nærmest.
10. Hvis du valgte Lengst unna eller Nærmest i trinn 9, må du
kontrollere plasseringen av linjen for autoveiledning. Finn ut om
linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene gir en
effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent farvann,
selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nærme eller Nærmest.
Som en følge av dette vil kartplotteren ikke posisjonere linjen for
autoveiledning på nytt med mindre bestemmelsesstedet som er
valgt i trinn 4, krever navigering gjennom en smal vannpassasje.
11. Gjenta trinn 1–10 minst én gang til, med ulike bestemmelsessteder
hver gang, til du er godt kjent med innstillingen Strandlinjedistanse.
Konfigurere overganger for rutesvinger
Du kan stille inn hvor lenge eller hvor langt før en sving i en rute du
går over til neste etappe. Hvis du øker denne verdien, kan det bidra
til å forbedre nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en
rute eller en autoveiledningslinje med mange svinger eller ved høy
hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere, kan du bedre
nøyaktigheten til autopiloten ved å senke denne verdien.
2. Gjør ett av følgende:
• Velg Tid > Svingovergangstid, og angi tiden.
• Velg Avstand > Svingovergangsavstand, og angi avstanden.
3. Velg Ferdig.
Konfigurere alternativer for navigasjonskart
I navigasjonskartet trykker du på Meny.
Veipunkter og spor – få tilgang til snarveier til veipunkt- og
sporinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om veipunkter
og spor, kan du se side 21.
Spor – veksle mellom å vise eller ikke vise spor.
Liste over veipunkter – vis en liste over alle lagrede veipunkter.
Nytt veipunkt – merk et nytt veipunkt.
Aktivt spor – endre alternativer for aktivt spor, slett aktivt spor,
følg aktivt spor eller lagre aktivt spor.
• Lagrede spor – vis listen over lagrede spor.
• Sporvisning – vis eller skjul spor på kartet etter farge.
•
•
•
•
1. I skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > Navigasjon >
Aktivering av svingovergang.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
45
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
• Veipunktvisning – velg hvorvidt du vil vise etiketter for
veipunkter eller et bestemt symbol med veipunktsnavnet, en
kommentar, eller kun et symbol. Du kan også velge å skjule et
veipunkt på kart etter symbol. Med dette alternativet kan du velge å
begrense veipunktene på kartet til de som er relevant for gjeldende
aktivitet.
Andre fartøy – få tilgang til AIS- og DSC-snarveier samt
kartspesifikke AIS-visningsinnstillinger.
• AIS-liste – vis AIS-listen. Se side 34.
• DSC-liste – vis DSC-listen. Se side 34.
• AIS-visningsoppsett – konfigurer kartspesifikke AISvisningsinnstillinger.
◦◦ AIS-visningsskala – angi avstanden fra båten din på
navigasjonskartet der AIS-ikonene er synlige.
◦◦ Projisert styrekurs – angi tiden du er foran et AIS-mål, for å
projisere styrekursen til AIS-målet.
◦◦ Detaljer – veksle mellom å vise eller ikke vise AIS-detaljer på
navigasjonskartet.
◦◦ Spor – vis spor bak AIS-ikoner på navigasjonskartet hvis du
vil se en posisjonshistorikk for andre fartøy. Definer hvor lenge
etter hvert AIS-ikon du ønsker å beholde et spor.
46
◦◦ DSC-spor – velg antall timer som sporede fartøy skal vises
på navigasjonskartet. Hvis du for eksempel velger 4 timer,
vises alle sporpunkter som er mindre enn fire timer gamle, for
sporede fartøy. Navigasjonskartet viser en svart linje som angir
banen til fartøyet, en svart prikk for hver av de rapporterte
posisjonene, og et blått flaggsymbol som viser den siste
rapporterte posisjonen. Trykk på Av for å slå av spor for alle
fartøy.
• AIS-alarm – still inn AIS-alarmen. Se side 43.
Stopp navigasjon – stopp aktiv navigasjon.
Konfigurere oppsett og utseende på
navigasjonskartet
I navigasjonskartet trykker du på Meny > Oppsett for
navigasjonskart.
Bilder – aktiver og konfigurer BlueChart g2 Vision-satellittbilder
med høy oppløsning. Se side 12.
Tidevann/strømninger – slår ikoner for tidevanns- og
strømningsstasjoner av eller på.
Servicepunkter – slår ikoner for maritime tjenester av eller på.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Roser – viser kompassretningen, faktisk vindretning eller merkbar
vindretning etter styrekursen til båten.
Faktisk eller merkbar vindretning vises hvis kartplotteren er koblet til
en kompatibel, maritim vindsensor. Faktisk vind viser vindretningdata
basert på luftstrømmen som oppleves mens båten ligger i ro. Merkbar
vind viser vindretning basert på luftstrømmen som oppleves mens
båten er i bevegelse.
Trykk på Ingen hvis du ikke vil at en rose skal vises på kartet.
Merk: Du må koble til en NMEA 0183-vindsensor (valgfritt
tilbehør) for å vise rosene for faktisk vind og merkbar vind.
Datalinjer – kontroller hvordan kartnumre vises på skjermen. Velg om
du vil vise eller skjule numrene etter kategori. Når dette alternativet er
satt til Auto, vises overleggstallene bare når den kategorien er aktiv.
• Cruise: GPS-hastighet og GPS-styrekurs.
◦◦ Datalinjeoppsett – angi posisjonen til datalinjen på
navigasjonskartet, og angi innholdet i feltene.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
• Navigasjon: GPS-hastighet, avstand til bestemmelsesstedet,
ankomst (tid), ute av kurs, peiling (til bestemmelsesstedet) og
GPS-styrekurs. Når dette alternativet er satt til Auto, vises disse
tallene bare ved navigering til et bestemmelsessted.
◦◦ Datalinjeoppsett – veksle mellom å vise eller ikke vise
datafeltet Ruteetappe (viser ekstra ruteinformasjon), og angi
hvordan hvert datafelt gir navigeringsinformasjon (etter tid
eller etter avstand).
• Fisking: Dybde, vanntemperatur og vannhastighet er tilgjengelig
hvis en passende NMEA 0183-sensor er tilkoblet.
• Seiling: Fart i vann, vindstyrke, vindvinkel og vind-VMG
(vindens snittfart mot mål). Vindstyrke, -vinkel og -VMG er bare
tilgjengelig når du har koblet til en valgfri NMEA 0183-vindsensor.
Se side 49 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan kartplotteren
viser vind-VMG og veipunkt-VMG.
◦◦ Vind – velg typen vinddata som brukes i datafeltene for seiling
(merkbar eller faktisk).
47
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
• Kompasstape: viser den gjeldende styrekursen. En indikator som
viser at peilingen til ønsket kurs vises mens man navigerer.
Når du er ute av kurs, kalles avstanden mellom den gjeldende
styrekursen og den korrigerte kursen Kursen du skal styre etter,
og denne er skyggelagt med oransje på kompasstapen.
Peilings­
indikator
Styrekurs­
indikator
Kompasstape – ute av kurs
Kartutseende – tilpass utseendet på navigasjonskartet.
• Orientering – endre perspektivet på kartvisningen:
◦◦ Nord opp – angi at nord skal vises øverst i kartvisningen.
◦◦ Styrekurs opp – angi at GPS-styrekursen skal vises
øverst i kartvisningen. Styrekurspilen vises vertikalt
på skjermen hvis den vises. Hvis enheten er koblet til
NMEA 0183-styrekurssensor, forblir kartet orientert i henhold
til GPS-styrekurs (kurs over land), men fartøyikonet roterer i
henhold til magnetisk styrekurs fra sensoren.
◦◦ Kurs opp – still kartet slik at navigasjonsretningen alltid er
opp.
• Detalj – juster mengden detaljer som vises på kartet.
• Styrekurspil – trekk en utvidet linje fra baugen på båten i
reiseretningen.
◦◦ Av – deaktiver styrekurspil.
◦◦ Avstand – angi avstanden til enden av styrekurspilen.
◦◦ Tid – angi hvor lang tid det tar å nå enden av styrekurspilen.
Kompasstape – på rett kurs
48
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
• Verdenskart – veksle verdenskartet (basiskart) mellom
grunnleggende verdenskart og detaljrikt verdenskart.
◦◦ Det grunnleggende verdenskartet viser verdens kystlinjer
med landområdene i gult.
◦◦ Det detaljrike verdenskartet viser verdens kystlinjer med
landområdene dekket av bilder med lav oppløsning.
• Finn dybder – aktiver loddskudd, og angi en verdi for farlig
dybde.
• Sikkerhetsskyggelegging (med BlueChart g2 Vision-kort) –
områder med mindre dybde enn den spesifiserte verdien er merket
med blått, mens områder med større dybde enn den spesifiserte
verdien er merket med hvitt. Konturen tegnes alltid ved den valgte
dybden eller dypere. Velg Manuell for å angi dybden. Velg Auto
hvis du vil bruke dybden fra g2 Vision-kartet.
• Symboler – tilpass symbolene som vises på navigasjonskartet.
◦◦ Størrelse på navigasjonshjelpemidler – juster størrelsen på
symbolene som vises på kartet.
◦◦ Type navigasjonshjelpemidler – angi symbolsettet for
navigasjonshjelp: NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) eller IALA (International Association of
Lighthouse Authorities).
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
◦◦ POIer på land – slå av og på ikoner for punkter av interesse
(POI) som vises på land (dette alternativet er bare tilgjengelig
når du bruker et SD-kort for BlueChart g2 Vision).
◦◦ Fyrsektorer – vis sektoren der et navigeringsfyr er synlig.
Velg På for å vise fyrsektorer hele tiden, eller trykk på Auto
for å la kartplotteren filtrere ut fyrsektorer automatisk avhengig
av zoomnivået.
◦◦ Kartgrenser – vis hvilket område kartet dekker når du bruker
et BlueChart g2 Vision-datakort.
Forstå hvordan vind-VMG og veipunkt-VMG vises i
datalinjene
Kartplotteren skifter automatisk mellom å vise vind-VMG (vindens
snittfart mot mål) og veipunkt-VMG i datalinjene.
Veipunkt-VMG vises under følgende omstendigheter:
• Datalinjen Ruteetappe viser veipunkt-VMG når du navigerer etter
en rute eller en linje for automatisk veiledning.
• Datalinjen Seiling viser veipunkt-VMG når du navigerer etter en
rute eller en linje for automatisk veiledning og slår av datalinjen
Ruteetappe.
49
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Vind-VMG vises under følgende omstendigheter:
• Datalinjen Seiling viser vind-VMG når du ikke navigerer etter en
rute eller en linje for automatisk veiledning.
• Datalinjen Seiling viser vind-VMG når datalinjen Ruteetappe er på
og du navigerer etter en rute.
Konfigurere alternativer for Perspective 3D
og Mariner's Eye 3D
I skjermbildet Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D trykker du på
Meny.
Veipunkter og spor – gir tilgang til snarveier for veipunkt- og
sporinformasjon, som på navigasjonskartet. Se side 45.
Merk: Konfigurasjonsalternativet Sporvisning er ikke tilgjengelig på
skjermbildet Perspective 3D. Du trenger et SD-kort for BlueChart g2
Vision for å bruke denne funksjonen.
Andre fartøy – gir tilgang til AIS- og DSC-snarveier samt
kartspesifikke AIS-visningsinnstillinger, som på navigasjonskartet.
Se side 45.
Kartutseende – tilpass utseende til skjermbildene Perspective 3D
eller Mariner's Eye 3D.
• Stil – (bare Mariner's Eye 3D) velg hvordan kartdata vises over
3D-terreng.
• Farefarger – (bare Mariner's Eye 3D) skrur farefarger av eller på.
◦◦ På – innstillingen viser grunt vann og landområder med en
fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser grunt farvann,
og rødt viser svært grunt farvann.
◦◦ Av – innstillingen viser landområdet slik det ser ut fra vannet.
• Skalaringer – aktiver eller deaktiver skalaringene.
• Sikker dybde – (bare Mariner's Eye 3D) justere dybden der rødt
angir grunt vann.
• Bredde på felt – juster bredden på kurslinjen som tegnes opp
under navigering. Denne innstillingen påvirker direkte navigering
(Gå til) og ruter (Rute til), men den påvirker ikke automatisk
veiledning (Veiledning til).
Datalinjer – kontroller hvordan kartnumre vises på skjermen, som på
navigasjonskartet. Se side 46.
50
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Innstillinger for Fish Eye 3D
Roser – aktiver informasjonsroser rundt båtikonet, som på
navigasjonskartet. Se side 46.
Vis – endre synsvinkelen. Velg retningen du vil at kameraet skal peke
mot. Hvis du for eksempel trykker på Babord, plasseres kameraet
på styrbord side, og det har området over båten og til babord i
synsvinkelen.
Datalinjer – kontroller hvordan kartnumre vises på skjermen, som på
navigasjonskartet. Se side 47. Du kan også slå kompasstapen av eller
på (side 48).
Spor – veksle mellom å vise eller ikke vise spor.
• Orientering – endre perspektivet på kartvisningen, som på
navigasjonskartet. Se side 48.
• Detalj – juster hvor mange detaljer som vises på kartet.
• Styrekurspil – det vises en tegnet linje i kursretningen fra baugen
av båten, som på navigasjonskartet. Se side 48.
• Størrelse på navigasjonshjelpemidler – justerer størrelsen på
symbolene som vises på kartet.
• Type navigasjonshjelpemidler – velger symbolsettet for
navigasjonshjelp (NOAA eller IALA).
I skjermbildet Fish Eye 3D trykker du på Meny.
Datalinjer – kontroller hvordan kartnumre vises på skjermen, som på
navigasjonskartet. Se side 47.
Innstillinger for fiskekart
I fiskekartet trykker du på Meny.
Veipunkter og spor – bruk snarveier til veipunkt- og sporinformasjon,
som på navigasjonskartet. Se side 45.
Andre fartøy – få tilgang til AIS- og DSC-snarveier samt
kartspesifikke AIS-visningsinnstillinger, som på navigasjonskartet.
Se side 46.
Kartutseende – tilpass utseendet på fiskekartet.
Navigasjonshjelpemidler – veksle mellom å vise eller ikke vise all
navigasjonshjelp, for eksempel fyr og bøyer.
Konfigurere oppsett og utseende på fiskekartet
I fiskekartet trykker du på Meny > Oppsett for fiskekart.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
51
Båtmodus: Avansert konfigurasjon
Konfigurere alternativene for aktivt spor
I skjermbildet Hjem trykker du på Informasjon > Brukerdata >
Spor > Valg for aktivt spor.
Registreringsmodus – velg Av, Fyll eller Overskriv.
• Av – registrerer ikke en sporlogg.
• Fyll – registrerer en sporlogg til sporminnet er fullt.
• Overskriv – registrerer sporloggen uavbrutt, og overskriver de
eldste spordataene med nye data.
Intervall – angir hvor hyppig det registreres spor. En hyppigere
plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller sporloggen raskere.
• Intervall – angir om intervallet skal bestemmes av avstand, tid
eller oppløsning. (Trykk på Endre for å angi mengden.)
◦◦ Avstand – registrerer sporet ut fra avstanden mellom punktene.
◦◦ Tid – registrerer sporet ut fra et tidsintervall.
◦◦ Oppløsning – registrerer sporplottet basert på et avvik fra
kursen. Denne innstillingen anbefales for å bruke minnet mest
mulig effektivt. Avstandsverdien (Endre) angir den maksimale
tillatte avviksverdien fra den opprinnelige kursen før det
registreres et sporpunkt.
52
• Endre – angir verdien for intervallet.
Sporfarge – angir fargen på sporet.
Konfigurere Tall-skjermbildet
I skjermbildet Hjem trykker du på Dashbord > Tall > Meny >
Konfigurer.
1. Velg antall datafelter du vil skal vises på Tall-skjermbildet.
Tall-skjermbildet vises med datafelter som kan endres.
2. Trykk på datafeltet du vil endre.
3. Trykk på datatypen du vil skal vises i det valgte datafeltet.
4. Gjenta trinn 3 og 4 til alle datafeltene inneholder informasjonen
du ønsker.
5. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: Komme i gang
Bilmodus: Komme i gang
Trinn 1: Montere GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
Trinn 3: Innhente satellitter
Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær, og
slå på GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
2. Fest braketten på brakettarmen for bil, og sett GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten i braketten (side 2).
Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene
indikerer styrken på satellittsignalene. Når minst én av linjene er
grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et
bestemmelsessted og navigere dit.
3. Koble høyttaler-/strømkabelen for bil til et strømuttak i bilen.
Enheten skal automatisk slå seg på i bilmodus hvis den er koblet til
og bilen er i gang.
Trinn 4: Bruke enheten
➊
➋
1. Sett dashboardbraketten for bil på dashbordet til kjøretøyet.
Merk: GPSMAP 620 kan kun brukes i bilmodus hvis tilleggsutstyret
City Navigator NT-kart kjøpes og lastes over på enheten.
➌
➎
➍
➏
Trinn 2: Konfigurere enheten
Hvis enheten ikke slår seg på automatisk, trykker du og holder nede
til enheten slår seg på. Følg instruksjonene på skjermen. Trykk på
og hold nede for å slå av enheten.
➐
Bilmodus: menyside
➊
➋
➌
➍
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
➑
GPS-satellittstyrke.
Bruksmodus. Trykk på dette ikonet for å endre modus.
Batteristatus.
Lokaltid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
53
Bilmodus: Komme i gang
➎
➏
➐
➑
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Legge til et stopp
Trykk for å justere volumet.
Du kan legge til et stopp (også kalt et viapunkt) på ruten.
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten gir deg anvisninger til
viapunktet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.
Trykk på et verktøy som Innstillinger og Egendefinerte ruter.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny > Hvor skal du?.
Trykk for å vise kartet.
Finne ditt bestemmelsessted
Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som
du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre posisjoner. De
detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder millioner
av punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder.
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet. Trykk på Angi som nytt bestemmelsessted
for å gjøre dette til ditt endelige bestemmelsessted.
Foreta en omkjøring
1. Med en rute aktiv, trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
2. Velg en kategori.
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten prøver å lede deg tilbake
til den opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten du kjører, er
det eneste logiske alternativet, kan det hende enheten ikke beregner en
omkjøring.
3. Velg en underkategori.
Stoppe ruten
4. Velg et bestemmelsessted. 5. Trykk på Kjør!.
Tips: Trykk på
54
og
for å få frem flere valg.
1. Med en rute aktiv, trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: Hvor skal du?
Bilmodus: Hvor skal du?
På Hvor skal du?-menyen finner du flere forskjellige kategorier som
du kan bruke når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du foretar et enkelt søk, kan du se side 54.
Finne en adresse
merk: Avhengig av kartversjonen som er lastet inn på enheten,
kan navnene på knappene endre seg og noen trinn kan bli sortert ulikt.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig delstaten, landet eller provinsen.
3. Trykk på Stav by, angi byen eller postnummeret, og trykk på
Ferdig. Velg by eller postnummer fra listen. (Ikke alle kartdata
støtter postnummersøk.) Hvis du ikke er sikker på byen, trykker
du på Søk på alle.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg om nødvendig riktig gate fra listen.
7. Trykk om nødvendig på adressen.
Angi en Hjem-posisjon
Angi Hjem-posisjonen for stedet du kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over posisjoner som nylig er funnet.
Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du har angitt Hjem-posisjonen,
trykker du på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Endre Hjem-posisjon
Slik angir du en annen Hjem-posisjon:
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over posisjoner som nylig er funnet.
Slik redigerer du Hjem-posisjonen:
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Alle favoritter > Hjem.
2. Trykk på Rediger, angi endringene, og trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
55
Bilmodus: Hvor skal du?
Kjør!-sidealternativer
Bruke tastaturet på skjermen
Når et tastatur vises på skjermen, skriver du inn tall og bokstaver ved å
trykke på tastene.
➊
➌
➋
Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på og for å
flytte markøren. Trykk på for å slette et tegn. Trykk på og hold
inne
for å slette alt du har skrevet.
➍
Trykk på &?% for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
Kjør!- siden
➊
Trykk for å vise et kart med detaljerte kjøreanvisninger til denne
posisjonen.
➋
➌
➍
Trykk for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.
Søke i nærheten av en annen posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme….
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker i nærheten av gjeldende posisjon.
• En annen by – søker i nærheten av byen du angir.
Trykk for å vise denne posisjonen på kartet.
• Min gjeldende rute – søker langs den aktive ruten.
Trykk for å lagre denne posisjonen i Favoritter.
• Mitt bestemmelsessted – søker i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
Finne et sted ved å stave navnet
Hvis du vet navnet på bestemmelsesstedet du ser etter, kan du stave
det ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn.
Finne steder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 av dine nyeste treff i listen Nylige treff.
De stedene som ble vist sist, vises øverst på listen. Trykk på Hvor
skal du? > Nylige treff for å vise elementer som nylig er funnet.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Trykk på Ferdig.
56
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: Hvor skal du?
Slette steder som nylig er funnet
Redigere lagrede steder
Merk: Når du trykker på Fjern, fjernes alle elementer fra listen.
Denne prosessen sletter ikke det faktiske stedet fra enheten.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil redigere.
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene i listen Nylige treff.
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og
opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
Trykk på kjøretøyikonet ( ) på kartsiden. Trykk på Lagre posisjon
for å lagre den gjeldende posisjonen.
Lagre steder du finner
1. På Kjør!-siden trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element du vil redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn, og trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde du har lastet inn på enheten eller
på et SD-kort, for å tilordne det til posisjonen.
• Endre kartsymbol – trykk på et nytt symbol som skal brukes til
å merke denne posisjonen på kartet.
• Endre telefonnummer – angi et telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
• Endre kategorier – velg en annen kategori for posisjonen.
• Slett – trykk på Ja for å fjerne dette elementet fra listen
Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter. Du får frem en liste over de lagrede
posisjonene.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
57
Bilmodus: Hvor skal du?
Finne et sted ved hjelp av kartet
Bruke egendefinerte ruter
Tips for å se på kartet
Opprette en egendefinert rute
Bruk siden Se på kart til å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
• Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det vises en pil som peker på objektet.
Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til posisjonen.
• Hvis GPS-modusen er deaktivert, trykker du på Gi pos. for å angi
den valgte posisjonen som simulert posisjon (se side 65).
Trykk på Hvor skal du? > Egendefinerte ruter. Velg ruten du vil
kjøre, og trykk på Kjør!.
Bruk enheten til å opprette og lagre ruter før din neste tur. Du kan
lagre inntil ti ruter.
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) > Egendefinerte ruter >
Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn en posisjon som skal være startpunkt, og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn en posisjon som skal være sluttpunkt, og trykk på Velg.
for å legge til en ny posisjon i ruten. Trykk på
6. Trykk på
fjerne en posisjon.
for å
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og avslutte.
58
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: Hvor skal du?
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) > Egendefinerte ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et alternativ for å redigere ruten:
Angi koordinater
Hvis du kjenner de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet,
kan du bruke enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp
av bredde- og lengdegradskoordinater (eller andre koordinatformater).
Dette kan være svært nyttig i geocaching.
• Endre navn – angi et nytt navn, og trykk på Ferdig.
1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater.
• Legg til / fjern punkter – legg til eller fjern punkter fra ruten.
2. Trykk på Format for å velge det riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker.
• Ordne punkter manuelt – endre rekkefølgen på punktene
langs ruten.
• Ordne punktene i optimal rekkefølge – organiser rekkefølgen
på punktene automatisk.
• Omberegn – endre rutepreferansen til å beregne etter raskere
tid, kortere distanse eller utenfor vei.
• Slett – fjern denne ruten.
• Endringene lagres automatisk når du går ut av hvilken som
helst av sidene for ruteredigering.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
3. Trykk på et retningsfelt for å velge en ny retning.
4. Trykk på et tallfelt for å angi koordinatene, og trykk på Ferdig.
5. Når du har angitt de riktige koordinatene, trykker du på Neste.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan du bruke Utenfor
vei-modus. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Rutepreferanse > Utenfor vei > OK.
59
Bilmodus: bruke kartet
Bilmodus: bruke kartet
Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis
viser GPSMAP  620- eller GPSMAP 640-enheten veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet
og kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete flagg angir
bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten,
vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
➊
➊
➋
➌
➍
➎
Trykk for å vise neste sving.
Trykk for å vise manøverlisten.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk på kjøretøyikonet for å vise Hvor er jeg?-siden.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Neste sving
➋
➌
➍
➎
Bilmodus: kartside
Tips: Et fartsgrenseikon vises kanskje når du kjører på hovedveier.
Dette ikonet viser den gjeldende fartsgrensen på veien.
Når du navigerer etter en rute, viser Neste sving den neste svingen på
kartet, i tillegg til avstanden og tiden som gjenstår før du kommer til
svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på
svingindikatoren på kartet eller på en hvilken som helst sving på
manøverlisten.
Manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser manøverlisten detaljerte
svinginstruksjoner for hele ruten og avstanden mellom svingene.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å åpne manøverlisten. Trykk
på en sving i listen for å vise instruksjonene for den svingen. Trykk på
Vis kart for å vise hele ruten på siden Se på kart.
60
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: bruke kartet
Tripcomputer
Tripcomputeren angir gjeldende hastighet og gir nyttig statistikk om
turen. Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker du på feltet Hastighet
på kartet.
Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle
tid som er gått under turen, nøyaktig.
Nullstille tripcomputeren
Nullstill tripcomputeren før du begynner på turen. Trykk på
feltet Hastighet på kartet. Trykk på Nullstill trip for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren. Trykk på Nullstill maksimal for å
nullstille den maksimale hastigheten.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
61
Bilmodus: behandle filer
Bilmodus: behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, i internminnet på
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten eller på et SD-kort.
Merk: GPSMAP 620- og GPSMAP 640-enheten er ikke kompatible
med Windows® 95, 98, Me eller Windows NT®. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner. Dette er en
vanlig begrensning for de fleste USB-masselagringsenheter.
GPSMAP 620- og GPSMAP 640-enheten støtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-bildefiler.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource: se side 70.
MERK: Brukerdata (veipunkter, ruter og spor) er ikke delt mellom
båt- og bilmodus.
Kopiere filer til enheten
1. Sett inn et SD-kort i GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten
(valgfritt).
2. Sett inn en mini-USB-kontakt på baksiden av enheten.
3. Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port
på datamaskinen. Enheten og minnekortet vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner, og som
volumer på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen operativsystemer eller datamaskiner med
flere nettverksstasjoner kan ikke vise GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan
du tilordner stasjonene i hjelpefilen til operativsystemet.
4. Søk etter filen du vil kopiere på datamaskinen. Du kan kopiere
JPEG- og JPG-bildefiler eller kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource.
5. Merk filen, og klikk på Rediger > Kopier.
6. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
7. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen vises i listen over filer i enhetens
minne eller på minnekortet.
8. Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på ikonet Trygg
fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet, eller drar volumikonet
til papirkurven på Mac-datamaskiner.
9. Koble GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten fra
datamaskinen.
62
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: behandle filer
Kopiere bildata til enheten ved hjelp av
MapSource
1. Kontroller hvilken versjon av MapSource du har på datamaskinen,
ved å klikke på Hjelp > Om MapSource. Hvis versjonen er eldre
enn 6.12.2, kan du oppdatere til den nyeste versjonen ved å klikke
på Hjelp > Søk etter programvareoppdateringer eller gå inn på
webområdet til Garmin på www.garmin.com.
2. Sett inn en mini-USB-kontakt på baksiden av GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten.
3. Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port
på datamaskinen. Enheten og minnekortet vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner, og som
volumer på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen operativsystemer eller datamaskiner med
flere nettverksstasjoner kan ikke vise GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan
du tilordner stasjonene i hjelpefilen til operativsystemet.
7. Klikk på ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet,
eller dra volumikonet til papirkurven på Mac-datamaskiner.
8. Koble GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten fra
datamaskinen.
Slette bilfiler
Koble GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten til datamaskinen,
og åpne enhets- eller SD-kortstasjonen/-volumet. Merk filen du vil
slette og trykk på Delete-tasten på datamaskintastaturet.
Merknad
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette
den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må
slettes.
4. I MapSource klikker du på Overfør > Send til enhet.
5. I vinduet Send til enhet velger du stasjonen for GPSMAP 620eller GPSMAP 640-enheten, og angir datatypene du vil kopiere til
enheten.
6. Klikk på Send. MapSource overfører en fil med navnet Temp.gpx til
Garmin\GPX-katalogen.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
63
Bilmodus: bruke verktøyene
Bilmodus: bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du
er på reise. Fra menysiden trykker du på Verktøy for å få tilgang til
Verktøy-menyen.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se side 65.
Hvor er jeg?
Trykk på Hvor er jeg? for å vise informasjonen om den gjeldende
posisjonen, inkludert sykehus, politistasjoner og drivstoff.
Denne funksjonen er nyttig hvis du har behov for å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg. Trykk på Lagre posisjon
for å lagre den gjeldende posisjonen.
Vise en lysbildefremvisning
Trykk på Bildevisning for å starte en lysbildefremvisning. Hvert bilde
blir vist i noen sekunder før neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
Trykk på Stopp for å gå tilbake til bildelisten. Trykk på Fortsett for å
fortsette bildefremvisningen. Trykk på og for å zoome inn og ut.
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder informasjon om posisjon, trykker du på Info
og deretter på Kjør! for å opprette en rute dit.
Mine data
Trykk på Verktøy > Mine data for å behandle og slette lagrede data,
for eksempel Favoritter.
Bildeviser
Bruk bildeviseren til å vise bilder som du har lagret på enheten eller på
et SD-kort.
Se side 62 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn
bilder på enheten.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
64
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: avansert konfigurasjon
Bilmodus: avansert konfigurasjon
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på innstillingen for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > System.
GPS-simulator – slå på simulatoren for å slå av GPS-modus og
simulere navigasjon og for å spare batteristrøm.
Bruksmodus – endre til båtmodus.
Enheter – endre måleenhetene til Kilometer eller Mil.
astatur – trykk på QWERTY hvis du vil ha en layout som er lik
layouten på tastaturet til en datamaskin, eller trykk på ABC hvis du vil
ha en alfabetisk layout.
Om – vis programvarens versjonsnummer, nhets-ID-nummer og
lydversjonsnummeret til enheten. Du trenger denne informasjonen
når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata
(se side 70).
Endre navigasjonsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for å beregne ruten:
• Raskere tid – for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men der
distansen kan være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter som har kortere distanse,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
• Utenfor vei – for å beregne direkteruter (uten veier).
Unngåelser – velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
Justere visningsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Visning.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys bakgrunn, Nattid for en mørk
bakgrunn eller Auto for automatisk å veksle mellom de to.
Skjermdump – slå på skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage
en skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen Garmin\
Screenshot på GSMAP 620 eller GPSMAP 640-stasjonen.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige systeminnstillingene.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
65
Bilmodus: avansert konfigurasjon
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Levetiden til batteriet
øker hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået.
Angi språkene
Tips: Du kan også justere lysstyrken fra et av skjermbildene ved å
trykke på og raskt slippe .
Tale – endre språket for talemeldinger.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige skjerminnstillingene.
Justere volumet
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk.
Tekst – endre all tekst på skjermen til det valgte språket. Selv om
du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller
kartdata, for eksempel gatenavn.
På menysiden trykker du på Volum. Trykk på og for å justere
volumet. Trykk på boksen ved siden av Dempet for å dempe all lyd.
Tastatur – velg tastatur for språket ditt. Du kan også endre
tastaturspråkmodus fra et hvilket som helst tastatur ved å trykke på
Modus-knappen.
Justere bakgrunnsbelysningen
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige språkinnstillingene.
1. Trykk på
og slipp raskt fra et hvilket som helst skjermbilde.
2. Trykk på
og
for å justere bakgrunnsbelysningen.
Oppdatere tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat eller
UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – still inn tiden på enheten manuelt. Velg Automatisk
for å få GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten til å stille inn tiden
basert på posisjonen din.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige tidsinnstillingene.
66
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Bilmodus: avansert konfigurasjon
Endre kartinnstillingene
Endre sikkerhetsinnstillingene
Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du
viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Sikker modus – slå sikker modus av eller på. Når kjøretøyet beveger
seg, deaktiverer Sikker modus alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen
øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
• 3D – vise kartet tredimensjonalt (3D) med reiseretningen øverst.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre ikonet som brukes til å
vise din posisjon på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk
deretter på OK. Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmingarage.com.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Gjenopprette alle innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene dine. Hvis du vil slette
triploggen, kan du trykke på Verktøy > Mine data > Slette triplogg.
Kartinfo – vis kartene og versjonen for hvert kart som er lastet inn på
enheten. Trykk på et kart for å aktivere (hake) eller deaktivere (ingen
hake) kartet.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige kartinnstillingene.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
67
Tillegg
Tillegg
Kalibrere skjermen
Slå på enheten i båtmodus, eller bytt til båtmodus. Se side 38 hvis du
vil ha instruksjoner for kalibrering.
Nullstille GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
Hvis GPSMAP 620- GPSMAP 640-enheten slutter å svare, slår du
enheten av og slår den deretter på igjen. Hvis dette ikke hjelper, kan
du nullstille enheten ved å fjerne batteriet og koble det til igjen.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og last ned
WebUpdater-programmet på datamaskinen.
2. Koble GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg instruksjonene på skjermen.
Når du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater
automatisk ned oppdateringen og installerer den på enheten.
68
Slette brukerdata
VIKTIG: Dette fjerner all informasjon som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet av skjermen når du slår på
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til hurtigvinduet vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes. Alle elementer du
har lagret, blir slettet.
Batteriinformasjon
Hvis du vil maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke legge
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten i direkte sollys og du bør
unngå at den eksponeres for høye temperaturer over lengre perioder.
Batteriikonet i hjørnet på skjermbildene Meny og Hjem viser
batteristatusen til GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten. Hvis
du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du batteriet helt ut,
og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten før den er helt oppladet.
Merk: Hvis enheten ikke brukes i et lengre tidsrom (lengre enn en
uke), fjerner du batteripakken.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Tillegg
Lade GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
• Før du bruker enheten for første gang, må batteriet lades i minst
seks timer.
• Sett enheten i braketten med braketten koblet til en strømkilde. Det
kan hende at tenningen på bilen/båten må være vridd til ON/ACC
for at GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten skal lades opp.
• Du kan eventuelt koble vekselstrømadapteren som fulgte med, til
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten og en stikkontakt.
Sifte sikringen på bilbraketten
Merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de
små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan det hende du må skifte
sikringen på tuppen av biladapteren.
1. Løsne det svarte, runde endestykket, og ta det av.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv), og sett inn en
1,5 A-kvikksikring.
3. Sett sølvtuppen i det svarte endestykket. Skru på det svarte
endestykket.
Ta vare på enheten
Enhetens utside er laget av materialer av høy kvalitet og krever ikke
annet vedlikehold fra brukerens side enn rengjøring.
Rengjøre enhetens utside
Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med et
mildt vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre skjermen
Linsen på enheten er belagt med et spesielt belegg som ikke
gir gjenskinn, og som er følsomt overfor hudfett, voks og
rengjøringsmidler med slipeeffekt. Rengjøringsmidler som inneholder
ammoniakk, alkohol, virkestoffer med slipeeffekt eller fettløselige
midler, vil skade belegget mot gjenskinn. Det er viktig å rengjøre
linsen med et rengjøringsmiddel for briller (som er angitt som trygt for
belegg mot gjenskinn) og en ren, lofri klut.
69
Tillegg
Nedsenkning i vann
Enheten er vanntett i henhold til IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler
å være opptil 1 meter under vann i 30 minutter. Hvis enheten er under
vann lenger enn det, kan skader oppstå. Etter at enheten har vært under
vann, må du tørke av den og la den lufttørke før du bruker den igjen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når den ikke er i bruk for å
unngå tyveri.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på http://my.garmin.com.
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata fra Garmin og laste inn
kartene i GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enhetens internminne
eller et på et minnekort (valgfritt).
Åpne menysiden for å finne ut hvilke kartversjoner som finnes på
enheten. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart > Kartinfo. Gå til
www.garmin.com/unlock/update.jsp for å se om det er tilgjengelige
oppdateringer for kartprogramvaren din. Hvis du vil aktivere
tilleggskart, må du ha enhets-IDen (se side 65) og serienummeret
(dette finner du i området rundt strømkontakten).
70
Hvis du vil laste inn kart eller veipunkter i enhetsminnet eller
på et minnekort, velger du navnet for GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-stasjonen eller minnekortstasjonen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til MapSource.
Om GPS-satellittsignaler
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten må innhente GPSsatellittsignaler for å navigere. Hvis du er innendørs, i nærheten av
høye bygninger eller trær eller i et parkeringshus, kan det hende
enheten ikke innhenter satellittsignaler. Gå utendørs til et område uten
høye hindringer når du skal bruke enheten.
Når GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten mottar
satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på skjermbildet Hjem
(eller menysiden) grønne. Hvis enheten mister satellittsignalene,
blir linjene røde eller borte.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller www.garmin.com/extras, eller ta kontakt
med Garmin-forhandleren din.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse: 151 × 102,49 × 47,25 mm
(B × H × D: 6 × 4 × 1 7/8 tommer)
Vekt: 490,4 g (17,3 oz)
Skjerm: 5 3/16 tommer (132 mm) diagonalt, 800 × 480 piksler; lyssterk
og liggende WVGA-skjerm med hvit bakgrunnsbelysning og
berøringsskjerm
Veske: vanntett i henhold til IEC 529-IPX-7
Driftstemperaturområde: fra -15 til 55 °C (fra 5 til 131 °F)
Ladetemperaturområde: fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Datalagring: internt minne og valgfritt uttakbart SD-kort. Data lagres
i ubegrenset tid.
Datamaskingrensesnitt: USB 2.0-masselagring med høy hastighet og
full hastighet
Operativsystem: Garmin
Ladetid: ca. seks timer
Strøminntak: 11–32 Vdc, bilstrøm ved bruk av strømkabel
for bil eller vekselstrøm ved bruk av den medfølgende
vekselstrømadapteren.
Forbruk: maks. 12 W
Batterilevetid: opptil ni timer med minimal bakgrunnsbelysning,
og opptil fem timer med maksimal bakgrunnsbelysning.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Batteritype: oppladbart lithiumionbatteri som brukeren kan bytte ut
GPS-mottaker: høy følsomhet
Innhentingstider*:
Varm: <1 sekund
Kald: <33 sekunder
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: <36 sekunder
*Gjennomsnittlige innhentingstider for en stasjonær mottaker med fri
sikt mot himmelen.
Sikkerhetsavstand for kompass: 43,18 cm (17 tommer)
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med
hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC. Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du
gå til www.garmin.com/compliance.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE GPSMAP 620- ELLER GPSMAP
640-ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN
NØYE.
71
Tillegg
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset
lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten
("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av
produktet. Tittel, eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.
Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, reversere eller redusere Programvaren
eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter
basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere
eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som
er aktuelt.
72
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Enheten mottar aldri
satellittsignaler.
Ta med GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten
ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og
trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
GPSMAP 620- eller
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil
GPSMAP 640-enheten (side 69).
lades ikke i bilen.
Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner
strømuttaket med strøm.
Enheten kan bare lade ved temperaturer mellom
0 °C og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten
plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø,
kan den ikke lade.
Hvordan sletter jeg
alle brukerdataene?
Hold fingeren nederst i‑høyre hjørne av
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-skjermen mens
enheten slår seg på. Fortsett å trykke på skjermen
til meldingen vises. Trykk på Ja for å fjerne alle
brukerdata.
Batterimålerenmin
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp
igjen (uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker
på den.
Kalibrer berøringsskjermen slik det beskrives på
side 38.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet jeg at
GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten
er i USBmasselagringsmodus?
Når enheten er i USB-masselagringsmodus,
vises et bilde av GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten koblet til en datamaskin.
Du skal også kunne se to nye eksterne stasjoner i
Min datamaskin.
Datamaskinen
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
min finner aldri
2. Slå av GPSMAP 620- eller
GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-enheten.
GPSMAP 640-enheten 3. Koble USB-kabelen til en USB-port
når jeg kobler den til.
på datamaskinen og til enheten.
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten
slår seg automatisk på og går i USBmasselagringsmodus. Kontroller at
GPSMAP 640-enheten er koblet til en
USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner
på datamaskinen, kan det hende Windows har
problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-stasjonene.
Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Hvordan finner
jeg restauranter i
nærheten av et hotell
jeg skal bo på?
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme >
En annen by.
2. Finn hotellet, og trykk på Kjør!.
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme >
Mitt bestemmelsessted.
4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er
nærmest hotellet, vises øverst på listen.
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Meldinger og alarmer (båtmodus)
Båten går for sakte for kalibrering – (fartsmåler) vises under
kalibrering av fart i vann. Kontroller om fartshjulet er blokkert, og
kalibrer på nytt. Hvis hjulet løper fritt, kalibrerer du på nytt og øker
farten.
Databasefeil – generell databasefeil. Kontakt kundestøtte.
Ikke alle kart får plass. Noen kart vil ikke bli vist – det er flere kart
på SD-kortet enn det enheten støtter. Noen av kartene på kortet vil
ikke bli tegnet opp eller brukt til å finne kartfunksjoner.
Kan ikke lese brukerkort – kan ikke lese kort ved forsøk på
overføring av brukerdata.
Kan ikke låse opp kart – kartene er låst og kan ikke brukes på denne
enheten.
Kan ikke skrive på brukerkort – kan ikke skrive på kortet ved
forsøk på overføring av brukerdata.
Mistet satellittmottak – enheten har mistet satellittmottaket.
Kontroller at du har fri sikt mot himmelen.
73
Indeks
Indeks
A
adresser 55
AIS 30, 43
målbestemmelse 30
AIS-visningsområde 32
aktive spor 45
alarmer 73
ankervakt 41
ankomst 41
dypt vann 42
fisk 42
GPS-nøyaktighet 42
grunt vann 42
klokke 42
kollisjon 30
system 42
ute av kurs 41
vanntemperatur 42
alarm for dypt vann 42
andre båter 43
angi posisjonen din 58
ankervaktalarm 41
auto. mag. var. 40
Autoveiledning 10, 17, 43
av/på-knapp 1
74
B
bakgrunnsbelysning, Båt 7
bakgrunnsfarge
båt 7
bil 65
bare land 12
batteri 68
låsering 1
skifte 3
status 5, 72
batteriinformasjon 68
beregne på nytt 59
berøringsskjerm
innstillinger 66
kalibrere 38, 72
bilder
bildeviser 64
knytte til posisjoner 57
kopiere til enheten 62
luftfotografier 10
satellittbilder 12, 46
bildeviser 64
blanding 12
BlueChart g2 Vision 10
brakett 1
brukerdata
fjerne 28
slette 68
brukerdef. magn. var. 40
bruksmodus 5, 39, 65
C
enhetsinnstillinger for høyde 40
enhetsinnstillinger for trykk 40
erstatte fra kort 28
cruise 47
D
dashbord 24
datafeltet ruteetappe 47
datalinjer
Mariner’s Eye 3D 50
navigasjonskart 47
perspective 3D 50
VMG 49
dataoverføring 28
dempet, lyd 66
detaljerte anvisninger 60
detaljkart 67
diagnostikk, NMEA 0183 41
Digital Selective Calling 34, 43
DSC 34, 43
navigere til 35
redigere listen 35
spor 37
DSC-kontakt 35
DSC-liste 34
slette 35
sortering 34
dybde 39
E
enhets-ID 65
enhetsinnstillinger for hastighet 39
F
fabrikkinnstillinger 39
faktisk vind 47
farefarger 50
fargemodus
båt 7
bil 65
farger, fare 50
farlig mål, AIS 31
fartøyspor 37
fartsgrenseikon 60
Favoritter 57
feilsøking 72
feltbredde 50
filer 62–63
slette 63
støttede typer 62
finne steder 6, 54
etter adresse 55
etter navn 56
etter postnummer 55
i nærheten av en annen posisjon 56
lagrede steder (Favoritter) 57
Fish Eye 3D 11
fiske 47
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Indeks
fiskekart 11
fyrsektorer 49
J
G
K
Garmin-dataoverføring 40
geocaching 59
geografisk nord 40
gjeldende posisjon, lagre 57
gjenopprette sikkerhetskopiert båtdata
29
GPS 39
av/på 65
om GPS 5, 70
grunt vann-alarm 42
H
hastighetsfilter 39
hendelseslogg 39
hjem, angi en posisjon 55
Hvor er jeg? 64
Hvor skal du?
båt 13, 19
bil 55–59
I
ID-nummer
veipunkter 41
innstillinger, gjenopprette 67
integrere fra kort 28
JPEG-bildefiler 62
kalibrering, berøringsskjerm 38
kart
aktivere detaljkart 67
detaljnivå 67
fiske 8, 10
innstillinger 67
Kartinfo-knapp 67
legge til 70
navigasjon 8
oppdatere 70
se på 58
versjon 67
vise 67
zoome 58
kartdatum 40
kartgrenser, BlueChart 49
kartutseende
fiskekart 51
mariner’s eye 3D 50
navigasjonskart 48
perspective 3D 50
kartvisning i 2D, 3D 67
kilometer 65
kjølkalibrering, justere 42
kjøreanvisninger 60
kjøretøyikon 67
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Kjør!-sidealternativer 56
klokkealarm 42
klokkeslett 40
knytte et bilde til en posisjon 57
kollisjonsalarm 30
kommunikasjonsinnstillinger 40
kompass 24
trygg avstand 71
kompasstape 48, 51
konfigurere 5, 53
koordinater 59
kopiere innebygd kart 28
kurs opp 48
L
lade enheten 69, 72
lagre
din gjeldende posisjon 57, 58, 64
steder du finner 57
lagrede spor 45
lagre på kort 28, 39
legge til kontakt (DSC) 35
legge til sving 15
lithiumionbatteri 68, 71
loddskudd 49
lyd ut 1, 38
lydversjon 65
lysstyrke, skjerm
båt 7
bil 66
M
maks. fart, nullstille 61
måleenheter 39
endre 39
månefase 27
måne opp/ned 27
mann over bord (MOB) 21
slette 22
manøverliste 60
MapSource 62, 70
MapSource-data 29
Mariner’s Eye 3D 11
meldinger 73
menyside 5, 53
merkbar vind 47
merk-knapp 6, 21
mil 65
min båt 42
mine data 64
montere enheten 2
båt 5
bil 53
N
navigasjon 47, 60
innstillinger 65
modus 65
navigasjonskart 8
neste sving 60
NMEA, høy hastighet 40
75
Indeks
NMEA-oppsett 41
NMEA-std. 40
nødanrop
inngående 35
navigere til 35
nord opp 48
nullstille
enhet 68
maks. fart 61
tripdata 61
O
omkjøring 54
oppdatere
kart 70
programvare 68
oppsett for navigasjonskart 46
opptak av skjermdump
båt 38
bil 65
ordne punktene i optimal rekkefølge 59
ordne punkter manuelt 59
orientering 48
overføre data 28
overleggstall 39
P
panorere 8
Perspective 3D 10
piperalternativer 38
76
POIer på land 49
porttyper 40
posisjon 40
posisjonsikon 67
posisjonspresisjon 41
posisjonsrapporter, DSC 36
programvare
lisensavtale 71
oppdatere 68
versjon 65
projected heading, AIS 33
projisert styrekurs, AIS 33, 46
punkter av interesse 56
Q
QWERTY-tastatur 38, 65
R
registrere 70
rengjøring 69
ringer 50
roser 47
ruteetiketter 43
rutenett nord 40
ruter, båt
avbryte 16
følge 16
lagre 16
opprette 15
stoppe 7
vise 28
vise lagret 28
ruter, bil
egendefinert 58–59
innstillinger 65
legge til et stopp 54
redigere 59
simulere 65
stoppe 54, 66
utenfor vei 65
S
safe zone 43
Samsvarserklæring 71
satellittbilder 10, 12
satellittbilder med høy oppløsning 10
satellittsignaler 70
SD-kort
bruke 28
sette inn og bytte ut 4
seiledatalinje 47
se på kartet 58
servicepunkter 46
sikker dybde 43, 50
sikkerhetsinnstillinger 67
sikkerhetskopiere data 28
sikkerhetsskyggelegging 49
sikker høyde 43
sikker modus 67
sikker sone 43
sikring, skifte 69
simulatormodus
båt 38
bil 65
simulere en rute 65
skalaringer 50
skjermbildet Hjem 5
skjerm, lysstyrke
båt 7
bil 66
slette
alle brukerdata 68
Favoritter 57, 59
filer 63
liste med nylige funn 57
rute 59
tegn 56
slette brukerdata 28
slette rapport 35
søkeområde 56
sol opp/ned 27
sortere DSC-listen 34
spesifikasjoner 71
spor
AIS 33, 46
bruke 22
DSC 37, 46
lagre 23
redigere eller slette 23
sporvisning 45
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Indeks
språk, endre 38
språkinnstillinger 66
stasjoner i nærheten 26
stil, Mariner’s Eye 3D 50
stjerneinformasjon 27
stoppe navigasjon 7, 46
støttede filtyper 62
strandlinjedistanse 44
strømningsstasjoner 26
styrekurs 40
styrekurs opp 48
styrekurspil 48
svingovergang, ruter 45
symboler
AIS-målsetting 30
bilkart 57
DSC-fartøy 36
DSC-spor 46
MOB 21
på navigasjonskart 49
veipunkt 46
systemenheter 39
systeminformasjon, båt 39
systeminnstillinger 65
T
talespråk 66
tall, dashbord 25
ta meg hjem 55
tapt mål, AIS 30
tastatur
båt 38
bil 56, 65
tastatur på skjerm 56
temperatur 39
tidevannsstasjon 26
tidevann/strømninger 46
tidsinnstillinger 66
tidssone 40, 66
Tid til 43
tilbehør 70
tillegg 70–71
tilleggskart 70
tripcomputer, bil 61
tripdata, nullstille 61
triplogg 67
tripskjerm, båt 25
U
unngå
tyveri 70
veityper 65
USB 1, 73
masselagringsmodus 62
utenfor vei, ruting 59, 65
utgang, lyd 66
V
vanntemperaturalarm 42
Veiledning til 17
Brukerveiledning for GPSMAP 620 og GPSMAP 640
veipunkter
etiketter 46
liste 45
opprette 9, 22
slette 21, 22
vise 28
verdenskart 49
verktøy 64
viapunkt, legge til 54
vind
faktisk 47
merkbar 47
styrke 47
vise
brukerdata 28
strømninger 26
vise rapport 26
Vision
BlueChart g2 10
visningsinnstillinger 38, 65
visningsområde, AIS 32
VMG 47
volum, justere 7, 38, 54, 66
W
WAAS/EGNOS 39
WebUpdater 68
Z
zoom 8, 10, 11, 58
77
De nyeste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2008–2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
April 2011
Delenummer 190-01006-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising