Garmin | GPSMAP 640 | Garmin GPSMAP 640 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP 640 Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP® 620/640-båtbrakett
Installer GPSMAP 620/640-båtbraketten på båten i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige verktøyene og festene som
oppgis. Disse varene er tilgjengelige hos de fleste forhandlere av maritime produkter. Bruk vernebriller, øreklokker og støvmaske når du borer.
Du må alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten, før du begynner å bore.
Hvis du opplever problemer med å installere enheten, kan du be en profesjonell montør om hjelp, eller du kan ta kontakt med
Garmins produktsupport. USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000. Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact
Support (Kontakt support) for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241.
Før du installerer GPSMAP 620/640-båtbraketten, kontrollerer du at pakken inneholder delene som er listet opp på esken. Hvis det mangler
deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Disse instruksjonene beskriver de tre hovedtrinnene i installasjonen av GPSMAP 620/640-båtbraketten:
1. Velge en plassering.
2. Installere båtbrakettsokkelen og feste båtbraketten til båtbrakettsokkelen.
3. Koble båtbraketten til strøm.
Disse instruksjonene dekker også to ekstra installasjonsalternativer, selv om disse ikke er nødvendige for å kunne bruke
GPSMAP 620/640:
• Koble GPSMAP 620/640-båtbraketten til andre NMEA 0183-kompatible enheter, for eksempel en VHF-radio med DSC
(Digital Selective Calling).
• Koble båtbraketten til en ekstern lydenhet.
Trinn 1: Velg en plassering for GPSMAP 620/640-båtbraketten
Tenk over følgende når du velger plasseringen:
• Plasseringen bør gi så god sikt som mulig når du styrer båten, og gi enkel tilgang til berøringsskjermen.
• Stedet der enheten skal plasseres, må være robust nok til å tåle vekten av GPSMAP 620/640-enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• Plasseringen må være minst 43 cm (17 tommer) fra et magnetisk kompass for å hindre elektromagnetisk interferens, som kan forårsake
unøyaktige kompassavlesninger.
• Plasseringen må ikke være utsatt for ekstreme temperaturforhold. GPSMAP 620/640-enheten er utformet for bruk mellom -15 °C og 55 °C
(5 °F og 131 °F).
Trinn 2: Installer GPSMAP 620/640-båtbrakettsokkelen og båtbraketten
Installer båtbraketten på en konsoll eller en overliggende konsoll. Installer båtbraketten ved hjelp av de følgende verktøyene og
monteringssettene (ikke inkludert):
• Tre flathodede maskinbolter nummer 8 (4 mm) med samsvarende muttere og tetningsskiver, eller tre
flathodete selvborende skruer nummer 8. Ikke bruk bolter eller skruer med et forsenket hode.
• Phillips-skrutrekker.
• Bor og borbits.
Slik installerer du båtbrakettsokkelen:
1. Koble dreiefestet ➊ fra bunnen av brakettsokkelen ➋ ved å løsne den korte knotten ➌.
2. Bruk dreiefestet som mal, og marker plasseringen for de tre hullene som skal brukes til å feste
dreiefestet til monteringsoverflaten.
3. Bor hull i de merkede plasseringene.
• Hvis du bruker flathodede maskinbolter nummer 8 (4 mm), borer du tre hull på 5 mm (3/16 tommer).
• Hvis du bruker flathodete selvborende skruer nummer 8 (4 mm), borer du tre styrehull på 3,2 mm
(1/8 tommer) som ikke er dypere enn halvparten av skruelengden.
4. Fest dreiefestet med monteringssettet. Ikke trekk for hardt til.
August 2012
190-01006-78 Rev. B
➍
➎
➌
➋
➊
Trykt i Taiwan
5. Koble toppen av brakettfestet løst til dreiefestet med den korte knotten.
Slik installerer du braketten på brakettfestet:
1. Juster sporet på baksiden av braketten ➍ med den lange monteringsknotten ➎ på brakettfestet, og skyv braketten på plass. Ved behov kan
monteringsknotten justeres for å skyve brakettarmene lenger fra hverandre.
2. Juster vinkelen på braketten, og stram til den lange monteringsknotten til den sitter godt.
3. Drei den monterte båtbraketten til venstre eller høyre for å rotere og justere den, og stram til den korte knotten til den sitter godt.
Trinn 3: Koble GPSMAP 620/640-båtbraketten til strøm
• Koble kabelen på GPSMAP 620/640-båtbraketten til strømkilden (fra 11 til 32 VDC) på båten.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, skal det brukes en 20 AWG-ledning.
• Hvis båten har et elektrisk system, kan det hende at du kan koble braketten direkte til en ubrukt holder på den eksisterende sikringsblokken.
Du kan også koble braketten direkte til batteriet.
• Bruk en sikring av typen AGC/3AG 2,5 A som erstatning ved behov.
Merk: Under en vanlig installering skal du bare bruke de røde og svarte ledningene. De andre ledningene på kabelen trenger ikke å kobles til for
normal drift av GPSMAP 620/640-enheten. Du finner informasjon om hvordan du kobler til en NMEA 0183-kompatibel enhet, nedenfor.
Slik kobler du båtbraketten til strøm:
1. Bruk et kontrollys eller voltmeter for å fastslå polariteten til spenningskilden.
2. Koble den røde (+ eller positiv) ledningen til den positive spenningspolen. Hvis du bruker en sikringsblokk på båten, må du koble den
positive ledningen gjennom sikringen.
3. Koble til den svarte (– eller jord) ledningen til den negative spenningspolen.
Valgfritt: Koble til en NMEA 0183-enhet
Du kan koble GPSMAP 620/640-båtbraketten til NMEA 0183-kompatibelt elektronisk utstyr, for eksempel VHF-radio. GPSMAP 620/640enheten har to NMEA 0183-porter og kan kommunisere med to NMEA 0183-kompatible enheter. Se ledningsdiagrammet hvis du vil ha
informasjon om kobling av båtbraketten til NMEA 0183-kompatible enheter.
Merknader:
• Bruk de samsvarende TX- og RX-ledningene for hver port når du kabler NMEA 0183-enheter for toveiskommunikasjon. Hvis du for
eksempel bruker port 1 TX-ledningen (gul), må du også bruke port 1 RX-ledningen (blå). Tilsvarende gjelder hvis du bruker port 2 TXledningen (brun), da du også må bruke port 2 RX-ledningen (hvit).
• Hvis NMEA 0183-enheten du kabler, bare sender eller bare mottar (enveiskommunikasjon), kobler du den riktige RX- eller TX-ledningen
fra båtbraketten og lar den andre ledningen på porten være frakoblet.
• Se produsentens instruksjoner for NMEA 0183-enheten hvis du vil ha informasjon om identifisering av ledninger og konfigurasjon.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183-ledningene, skal det brukes en 28 AWG-ledning.
+
Ledningsfarge
Sikring
2,5 A
Rød (strøm)
>
GPSMAP 620/640båtbrakett
>
Svart (jord)
Gul (port 1 TX)
ELLER
Brun (port 2 TX)
Blå (port 1 RX)
eller
Hvit (port 2 RX)
Batteri
11–32 VDC
Ledning
Rød (strøm)
Svart (jord)
NMEA 0183 RX
NMEA 0183 TX
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhet
Kabling av GPSMAP 620/640-båtbraketten til en NMEA 0183-kompatibel enhet
Valgfritt: Koble til en ekstern lydenhet
Bruk stereolydkontakten på 3,5 mm (1/8 tommer) på GPSMAP 620/640-båtbraketten til å koble til en ekstern
lydenhet med en stereolydkontakt på 3,5 mm (1/8 tommer).
Du kan også koble til en ekstern lydenhet ved hjelp av ledningene på brakettkabelen. Se tabellen hvis du vil
ha informasjon om ledningsfargene. Hvis det er nødvendig å forlenge lydsignalledningene, skal det brukes en
28 AWG-ledning.
© 2008-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Ledningsfunksjon Farge
Lyd venstre
Fiolett
Lyd høyre
Oransje
Lyd jord
Grønn
Lydledningstilkoblinger
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising