Garmin | GPSMAP® 620 | User guide | Garmin GPSMAP® 620 Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 620 Podręcznik użytkownika
GPSMAP® 620
Podręcznik użytkownika
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowana,
przesyłana, rozpowszechniana, pobierana ani przechowywana na jakimkolwiek nośniku, w jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody Garmin. Garmin
niniejszym udziela zgody na pobranie pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej na twardym dysku albo innym nośniku elektronicznym w celu jej przeglądania, i
na wydrukowanie jednego egzemplarza niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna lub drukowana kopia będzie zawierać pełny
tekst niniejszej informacji o prawach autorskich i pod warunkiem, że jakiekolwiek nieautoryzowane komercyjne rozpowszechnianie niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek
jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez obowiązku powiadomienia. Garmin zastrzega prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia
poprawek w swoich produktach i do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub organizacji o takich
zmianach lub poprawkach. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin.com) na której można znaleźć uaktualnienia i informacje uzupełniające
dotyczące użytkowania i pracy tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision®, oraz MapSource® są znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych, zarejestrowanymi
w USA i w innych krajach. Garmin Lock™ and myGarmin™ są znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Te znaki handlowe nie mogą być
wykorzystywane bez wyraźnej zgodny firmy Garmin.
Windows® oraz Windows NT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Mac® jest zarejestrowanym znakiem
handlowym firmy Apple Computer, Inc.
Wstęp
Wstęp
GPSMAP® 620 jest zarówno morskim jak i samochodowym
odbiornikiem GPS. Zestaw samochodowy, który obejmuje mapy
drogowe oraz uchwyt samochodowy, jest sprzedawany osobno.
Jeśli umieścisz urządzenie w uchwycie morskim, uruchomi się
ono w trybie morskim. Jeśli umieścisz urządzenie w uchwycie
samochodowym, uruchomi się ono w trybie samochodowym.
Ta instrukcja jest podzielona na dwie części; sekcja pierwsza
opisuje jak używać GPSMAP 620 w trybie morskim, a sekcja
druga opisuje użytkowanie urządzenia w trybie samochodowym.
Sekcje są oznaczone na krawędzi strony aby ułatwić korzystanie z
instrukcji.
ależy zapoznać się z zamieszczoną w instrukcji obsługi częścią Ważne
N
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającą ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Rejestracja produktu
Pomóż nam lepiej Cię wspierać, zarejestruj urządzenie w serwisie
http://my.garmin.com. Zachowaj oryginalny dowód zakupu lub
jego kopię w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin®
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia GPSMAP
620 prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin. Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin
.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się
telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer
0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com
/support i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje
o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd.,
dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
Określenia używane w instrukcji
Kiedy w instrukcji używamy określenia “dotknij” coś, użyj palca
aby dotknąć wskazany obiekt na ekranie.
Małe strzałki (>) występujące w tekście wskazują, że powinieneś
dotknąć serię obiektów na ekranie. Przykładowo, jeśli zobaczysz
w instrukcji: “dotknij Mapy > Mapa nawigacji”, powinieneś
dotknąć przycisk Mapy a następnie dotknąć przycisk Mapa
nawigacji.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 Spis treści
Spis treści
Wstęp......................................................................................i
Rejestracja produktu...................................................................... i
Kontakt z Garmin® ........................................................................ i
Określenia używane w instrukcji.................................................... i
Rozpoczynamy.....................................................................1
Funkcje obudowy GPSMAP 620................................................... 1
Uchwyty do GPSMAP 620............................................................ 1
Używanie uchwytu........................................................................ 2
Włączanie i wyłączanie GPSMAP 620.......................................... 3
Wymiana baterii............................................................................ 3
Wkładanie i wyjmowanie karty SD................................................ 4
Tryb Morski: Rozpoczynamy...............................................5
Krok 1: Zamontuj GPSMAP 620................................................... 5
Krok 2: Dostosuj GPSMAP 620.................................................... 5
Krok 3: Uzyskaj dostęp do satelitów............................................. 5
Krok 4: Używaj GPSMAP 620....................................................... 5
Nawigowanie bezpośrednio do celu............................................. 6
Zapisywanie bieżącej pozycji........................................................ 6
Nawigowanie bezpośrednio do zapisanej lokacji.......................... 7
Zatrzymywanie nawigacji.............................................................. 7
Regulacja głośności...................................................................... 7
Regulacja podświetlenia............................................................... 7
ii
Tryb morski: Korzystanie z map.........................................8
Używanie mapy nawigacji............................................................. 8
Interakcja z obiektami na mapie nawigacji.................................... 8
Dodatkowe informacje o obiekcie lub mapie................................. 9
Korzystanie z widoku Nad wodą................................................. 10
Korzystanie z BlueChart g2 Vision.............................................. 10
Korzystanie z widoku Nad wodą 3D............................................11
Korzystanie z widoku Rybie oko 3D.............................................11
Korzystanie z ekranu Mapa wędkarska.......................................11
Korzystanie ze zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości........ 12
Tryb morski: Nawigacja.....................................................13
Krok 1: Wybierz miejsce docelowe............................................. 13
Krok 2: Ustal kurs........................................................................ 13
Tryb morski: Dokąd?..........................................................19
Wyszukiwanie punktów usługowych........................................... 19
Wyszukiwanie Waypointów......................................................... 19
Wyszukiwanie zapisanych tras................................................... 19
Wyszukiwanie zapisanych śladów.............................................. 20
Wyszukiwanie według nazwy...................................................... 20
Tryb morski: Korzystanie z waypointów i tras................21
Korzystanie z waypointów typu Człowiek Za Burtą Man Overboard (MOB)............................................................. 21
Oznaczanie bieżącej pozycji jako waypoint................................ 21
Tworzenie waypointa w widoku Mapa nawigacji......................... 21
Edycja szczegółów waypointa.................................................... 22
Korzystanie ze śladów................................................................ 22
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Spis treści
Tryb morski: Korzystanie z Deski rozdzielczej................24
Korzystanie z ekranu kompasu................................................... 24
Korzystanie z ekranu “Numery”.................................................. 25
Korzystanie z ekranu podróży..................................................... 25
Tryb morski: Dane kalendarzowe.....................................26
Przeglądanie informacji ze stacji pływów.................................... 26
Przeglądanie informacji o prądach.............................................. 26
Przeglądanie danych astronawigacyjnych.................................. 27
Tryb morski: Dane użytkownika........................................28
Przenoszenie danych (Waypointy, Trasy, Ślady)
z karty SD i na kartę SD........................................................... 28
Tworzenie kopii zapasowej danych na PC.................................. 28
Kopiowanie danych z MapSource® do GPSMAP 620................. 29
Tryb morski: Informacje o innych jednostkach
pływających........................................................................30
Przeglądanie informacji z AIS..................................................... 30
Przeglądanie informacji z DSC................................................... 30
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja......................32
Konfiguracja ustawień systemowych.......................................... 32
Zmiana jednostek miary.............................................................. 33
Zmiana ustawień komunikacji..................................................... 34
Ustawienia sygnałów alarmowych.............................................. 34
Konfiguracja menu Moja łódź...................................................... 35
Konfiguracja menu Inne statki..................................................... 36
Ustawienia ekranu Mapa nawigacji............................................. 36
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Ustawienia ekranu Nad wodą oraz Nad wodą 3D...................... 39
Ustawienia ekranu Rybie oko 3D................................................ 40
Ustawienia ekranu Mapa wędkarska ......................................... 40
Konfiguracja opcji Aktywnego Śladu........................................... 41
Konfiguracja ekranu danych liczbowych..................................... 41
Tryb samochodowy: Rozpoczynamy...............................42
Krok 1: Zamontuj GPSMAP 620................................................. 42
Krok 2: Skonfiguruj GPSMAP 620.............................................. 42
Krok 3: Odbierz sygnał satelitów................................................. 42
Krok 4: Używaj GPSMAP 620..................................................... 42
Znajdź cel podróży...................................................................... 43
Dodanie punktu pośredniego do trasy........................................ 43
Korzystanie z objazdu................................................................. 43
Zatrzymanie nawigacji................................................................ 43
Tryb samochodowy: Dokąd?.............................................44
Znajdowanie adresu.................................................................... 44
Ustalenie pozycji Dom................................................................ 44
Opcje ekranu Jedź!..................................................................... 45
Znajdowanie miejsca przez wpisanie nazwy ............................. 45
Wyszukiwanie blisko innego miejsca.......................................... 45
Ostatnio znalezione miejsca....................................................... 45
Ulubione...................................................................................... 46
Znajdowanie miejsca na mapie................................................... 46
Używanie własnych tras.............................................................. 47
Wpisywanie współrzędnych........................................................ 48
Nawigacja po bezdrożach........................................................... 48
iii
Spis treści
Tryb samochodowy: Ekran mapy.....................................49
Ekran następnego zwrotu........................................................... 49
Ekran listy zwrotów..................................................................... 49
Komputer podróży....................................................................... 50
Tryb samochodowy: Zarządzanie plikami........................51
Ładowanie plików........................................................................ 51
Usuwanie plików ........................................................................ 51
Tryb samochodowy: Narzędzia.........................................52
Ustawienia.................................................................................. 52
Aktualna pozycja......................................................................... 52
Przeglądarka obrazków.............................................................. 52
Moje dane................................................................................... 52
Tryb samochodowy: Zaawansowana konfiguracja.........53
Zmiana ustawień systemowych.................................................. 53
Zmiana ustawień nawigacji......................................................... 53
Zmiana ustawień wyświetlania.................................................... 53
Regulacja głośności.................................................................... 54
Regulacja podświetlenia............................................................. 54
Zmiana ustawień czasu.............................................................. 54
Ustawienia językowe................................................................... 54
Zmiana ustawień mapy............................................................... 54
Ustawienia zabezpieczeń........................................................... 55
Przywracanie wszystkich ustawień............................................. 55
iv
Dodatki................................................................................56
Kalibracja ekranu........................................................................ 56
Resetowanie GPSMAP 620........................................................ 56
Aktualizacja oprogramowania..................................................... 56
Usuwanie danych użytkownika................................................... 56
Informacje o baterii .................................................................... 56
Ładowanie GPSMAP 620........................................................... 57
Wymiana bezpiecznika w zasilaczu samochodowym................. 57
Dbanie o GPSMAP 620 ............................................................. 57
Mapy dodatkowe......................................................................... 58
Sygnał z satelitów GPS............................................................... 58
Opcjonalne akcesoria................................................................. 59
Dane techniczne......................................................................... 59
Deklaracja Zgodności................................................................. 60
Licencja na oprogramowanie...................................................... 60
Rozwiązywanie problemów ....................................................... 60
Komunikaty i ostrzeżenia (Tryb morski)...................................... 61
Ważne informacje i ostrzeżenia.................................................. 62
Ważne Informacje....................................................................... 63
Postanowienia FCC.................................................................... 64
Gwarancja................................................................................... 64
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Uchwyty do GPSMAP 620
Funkcje obudowy GPSMAP 620
➊
➋
➎
➌
➌
➏
Zaczep uchwytu
morskiego
➍
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Przycisk zasilania — włącz lub wyłącz urządzenie.
Złącze zasilania — Zasilaj urządzenie oraz ładuj baterię
kablem zasilania zewnętrznego.
Złącze MCX — podłącz zewnętrzną antenę GPS.
Złącze USB — podłącz urządzenie do komputera.
Nakrętka zabezpieczająca baterię — przekręć w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara aby wyjąć baterię.
Bateria — wymienna, ładowalna bateria litowo-jonowa.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
➊
➋
➌
Zaczep uchwytu
samochodowego
➊
Adapter uchwytu morskiego — podłącz zaczep do uchwytu
morskiego.
➋
Adapter uchwytu samochodowego — podłącz zaczep
do kompatybilnego uchwytu samochodowego (zestaw z
uchwytem samochodowym jest jednym z opcjonalnych
akcesoriów do GPSMAP 620).
Wyjście audio — podłącz urządzenie do systemu audio za
pomocą standardowej wtyczki (3.5 mm).
➌
wskazówka: Kiedy zdejmujesz GPSMAP 620 z uchwytu
morskiego, wysusz metalowe złącza oraz użyj dołączonej osłony
aby uniknąć korozji.
Rozpoczynamy
UWAGA: Adapter do uchwytu z kulką nie jest kompatybilny z
uchwytami samochodowymi innymi niż przeznaczone do tego
urządzenia. Nie montuj odbiornika na szybie.
Używanie uchwytu
UWAGA: Nie używaj zaczepu uchwytu samochodowego na łodzi.
Złącze zasilania oraz wyjście audio nie są wodoszczelne, a więc
nie nadają się do użycia na łodzi. Nie używaj podstawki uchwytu
samochodowego na łodzi, gdyż nie jest ona wystarczająco stabilna
aby stosować ją na łodzi.
Aby zainstalować uchwyt na łodzi zobacz instrukcję montażu
znajdującą się w zestawie.
Aby zainstalować uchwyt samochodowy w swoim
samochodzie:
1. Umieść podstawkę uchwytu samochodowego na kokpicie a
następnie dociśnij każdą z czterech stron podstawki, tak aby
dostosowała się kształtem do kokpitu.
2. Przymocuj uchwyt do podstawki.
3. Podłącz kabel zasilający do gniazda zapalniczki w
samochodzie.
wskazówka: Jeśli dolna powierzchnia podstawki ślizga się po
kokpicie z powodu warstwy kurzy lub brudu, przetrzyj ją wilgotną
ściereczką.
Aby umieścić GPSMAP 620 w
uchwycie:
1. Podnieś zatrzask na górnej
części uchwytu.
2. Wpasuj dolną część
urządzenia do uchwytu.
3. Przechyl urządzenie do tyłu aż
się zatrzyma.
Umieszczanie GPSMAP 620
4. Zamknij zatrzask aby
w uchwycie
zabezpieczyć urządzenie w
uchwycie.
Aby zdjąć GPSMAP 620 z uchwytu:
1. Podnieś zatrzask na górnej części uchwytu.
2. Przechyl urządzenie do przodu i zdejmij z uchwytu.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Rozpoczynamy
Włączanie i wyłączanie GPSMAP 620
Włącz GPSMAP 620:
• Jeśli uchwyt na łodzi lub w samochodzie jest podłączony do
źródła zasilania, urządzenie samo włączy się po zamontowaniu
na uchwycie.
• Aby włączyć odbiornik ręcznie, przytrzymaj przycisk Power
aż na ekranie pojawi się logo Garmin.
Wyłącz GPSMAP 620:
• Gdy zdejmiesz urządzenie z uchwytu, pojawi się pytanie o
kontynuację pracy na zasilaniu z baterii. Dotknij Wyłącz aby
wyłączyć odbiornik.
• Aby wyłączyć odbiornik ręcznie, przytrzymaj przycisk Power
aż urządzenie się wyłączy.
wskazówka: Jeśli ręcznie wyłączysz urządzenie, gdy jest ono
zasilane zewnętrznie, bateria nadal będzie się ładować.
uwaga: Jeśli uchwyt morski nie jest podłączony przez zapłon,
GPSMAP 620 będzie pobierał prąd z akumulatora łodzi nawet
po wyłączeniu. Zdejmij urządzenie z uchwytu aby zapobiec
rozładowaniu akumulatora łodzi.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Wymiana baterii
ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową. Aby uniknąć
uszkodzenia schowaj odbiornik opuszczając pojazd oraz przechowuj je z dala
od promieni słonecznych.
Aby wyjąć baterię:
1. Zdejmij GPSMAP 620 z uchwytu.
2. Przekręć nakrętkę zabezpieczającą baterię w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara.
3. Odchyl baterię od urządzenia i wyjmij.
Aby umieścić baterię w odbiorniku:
1. Na tylnej ściance GPSMAP 620, wpasuj dolną część baterii do
urządzenia.
2. Przechyl baterię w stronę odbiornika aż będzie ściśle przylegać.
3. Przekręć nakrętkę zabezpieczającą w kierunku zgodnym ze
wskazówkami zegara.
Ważne informacje dotyczące baterii:
• Przed pierwszym użyciem GPSMAP 620 ładuj baterię przez co
najmniej 6 godzin.
• Bateria litowo-jonowa jest zapasowym źródłem zasilania. Kiedy
jest to możliwe używaj zasilania zewnętrznego.
Rozpoczynamy
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres
(dłużej niż tydzień), wyjmij baterię.
uwaga: GPSMAP 620 jest wodoszczelny (standard IPX7)
tylko jeśli bateria jest właściwie umieszczona na swoim miejscu.
Zachowaj ostrożność wyjmując baterię z urządzenia w pobliżu
wody.
Wkładanie i wyjmowanie karty SD
Aby zachować wodoszczelność GPSMAP 620, slot kart SD został
umieszczony pod baterią.
Aby włożyć kartę SD:
1. Wyjmij baterię. Slot kart SD znajduje się po przeciwnej stronie
od styków baterii.
2. Włóż kartę SD w slot naklejką ku górze stykami w stronę
przeciwną od styków baterii.
3. Wsuń kartę SD w slot i dociśnij aż usłyszysz kliknięcie.
4. Umieść baterię na miejscu.
Wkładanie karty SD
Aby wyjąć kartę SD:
1. Wyjmij baterię.
2. Przyciśnij kartę SD aż usłyszysz kliknięcie i karta zostanie
uwolniona ze slotu.
3. Wyjmij kartę SD.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb Morski: Rozpoczynamy
Tryb Morski: Rozpoczynamy
Krok 1: Zamontuj GPSMAP 620
Krok 4: Używaj GPSMAP 620
➊
➋➌ ➍
1. Zainstaluj uchwyt morski na łodzi zgodnie z instrukcją
dołączoną do zestawu.
2. Umieść GPSMAP 620 w uchwycie (zobacz stronę 2).
➎
Krok 2: Dostosuj GPSMAP 620
Aby włączyć GPSMAP 620 jeśli nie włączyło się automatycznie,
przytrzymaj przycisk Power aż na ekranie pojawi się logo
Garmin. Podążaj za wskazówkami na ekranie aby ustawić tryb
morski. Aby wyłączyć GPSMAP 620, przytrzymaj przycisk
Power.
Krok 3: Uzyskaj dostęp do satelitów
1. Wyjdź na otwartą przestrzeń z dala od wysokich budynków i
drzew.
2. Włącz GPSMAP 620.
Akwizycja satelitów może potrwać kilka minut. Ikona pasków
wskazuje siłę odbieranego sygnału satelitów. Jeśli chociaż jeden z
pasków jest zielony, GPSMAP 620 odbiera sygnał satelitów. Teraz
możesz wybrać cel podróży i rozpocząć nawigację.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Menu Dom
➊
➋
➌
➍
➎
Tryb pracy. Ikona łodzi reprezentuje tryb morski, natomiast
ikona samochodu pojawia się w trybie samochodowym.
Dotknij tą ikonę aby zmienić tryb pracy urządzenia.
Siła odbieranego sygnału satelitów GPS.
Stan baterii.
Aktualny czas.
Funkcje menu Dom. Dotknij ikonę aby przejść do danego
menu lub wykonać daną akcję.
Tryb Morski: Rozpoczynamy
Nawigowanie bezpośrednio do celu
1. Na ekranie menu Dom, dotknij Mapy > Mapa nawigacji.
2. Na mapie dotknij miejsce, do którego chciałbyś nawigować.
• Dotknij
lub
aby przybliżyć lub oddalić widok. Dotknij i
przeciągnij palcem po mapie aby zobaczyć sąsiednie rejony.
• Po więcej informacji na temat używania map zobacz str. 8.
3. Jeśli ikona
wskazuje lokację, do której chcesz się udać,
dotknij Nawiguj do > Nawiguj.
4. Podążaj w kierunku wskazywanym przez fioletową linię
wyznaczoną pomiędzy Twoją pozycją a punktem docelowym.
Nawiguj ostrożnie, omijaj masy lądowe oraz inne przeszkody
podążając do celu.
Wskazówki:
• Oprócz nawigowania bezpośrednio do celu możesz stworzyć
trasę lub pozwolić urządzeniu obliczyć trasę. Informacje o
zaawansowanych opcjach nawigacji znajdują się na stronie 13.
• Możesz także używać ekranu kompasu do nawigacji podążając
w kierunku wskazywanym przez znacznik.
Więcej informacji na ten temat na stronie 24.
Kierunek do
celu
Informacje
nawigacyjne
Pozycja
i kurs
Nawigowanie bezpośrednio do celu
Zapisywanie bieżącej pozycji
Aby zapisać lokację taką jak Twoja przystań bądź dobre miejsce
wędkarskie, zaznacz ją jako waypoint.
1. W menu Dom dotknij Zaznacz.
2. Jeśli chcesz nazwać waypoint dotknij Edytuj Waypoint >
Nazwa. Użyj klawiatury ekranowej aby wpisać nazwę inną niż
automatycznie nadany numer waypointa.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb Morski: Rozpoczynamy
Nawigowanie bezpośrednio do zapisanej
lokacji
1.
2.
3.
4.
W menu Dom dotknij Dokąd? > Waypointy.
Dotknij waypoint, do którego chcesz nawigować.
Dotknij Nawiguj do > Nawiguj.
Podążaj w kierunku wskazywanym przez fioletową linię
wyznaczoną pomiędzy Twoją pozycją a punktem docelowym.
Nawiguj ostrożnie, omijaj masy lądowe oraz inne przeszkody
podążając do celu.
Wskazówki:
• Oprócz nawigowania bezpośrednio do celu możesz stworzyć
trasę lub pozwolić urządzeniu obliczyć trasę. Informacje o
zaawansowanych opcjach nawigacji znajdują się na stronie 13.
• Możesz także używać ekranu kompasu do nawigacji podążając
w kierunku wskazywanym przez znacznik.
Więcej informacji na ten temat na stronie 24.
Zatrzymywanie nawigacji
1. Podczas nawigacji, na ekranie mapy dotknij Menu.
2. Dotknij Przerwij nawigację.
wskazówka: możesz także zatrzymać nawigację z ekranu
Dokąd?
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Regulacja głośności
1. Na dowolnym ekranie naciśnij i szybko puść przycisk Power.
2. Dotknij Głośność.
3. Dotknij i przeciągnij palcem po pasku głośności w lewo aby
zmniejszyć poziom głośności lub w prawo aby zwiększyć
poziom głośności. Pole po prawej stronie paska pokazuje
procentową wartość poziomu głośności.
Aby wyciszyć wszystkie dźwięki dotknij pole po prawej stronie
paska, słowo Mute zastąpi wartość procentową.
wskazówka: GPSMAP 620 musi być podłączony do
zewnętrznego źródła dźwięku abyś mógł usłyszeć dźwięki.
Regulacja podświetlenia
1. Na dowolnym ekranie naciśnij i szybko puść przycisk Power.
2. Dotknij i przeciągnij palcem po pasku podświetlenia w lewo aby
zmniejszyć poziom podświetlenia lub w prawo aby zwiększyć
poziom podświetlenia. Pole po prawej stronie paska pokazuje
procentową wartość poziomu podświetlenia.
Dotknij Schem. kolorów aby przełączyć pomiędzy Kolory
dzienne lub Kolory nocne. Ustawienie Auto powoduje
automatyczne zmiany trybu kolorów zależnie od pory dnia.
Tryb morski: Korzystanie z map
Tryb morski: Korzystanie z map
GPSMAP 620 wyposażony jest w bazową mapę całego świata
zawierającą informacje o ukształtowaniu terenu.
Możesz używać opcjonalnej karty SD z preinstalowaną mapą
BlueChart g2 Vision® aby w pełni wykorzystać możliwości
GPSMAP 620. Więcej informacji o BlueChart g2 Vision na str 10.
Istnieją cztery sposoby wyświetlania map na GPSMAP 620:
• Mapa nawigacji—widok mapy “z lotu ptaka”.
• Nad wodą—trójwymiarowy widok perspektywy z nad rufy
lodzi ułatwia nawigację (strona 10).
• Mapa wędkarska—ukrywa dane nawigacyjne z mapy oraz
uwidacznia kontury dna akwenu ułatwiając ocenę głębokości
(strona 11).
• Rybie oko 3D—trójwymiarowy, podwodny widok dna akwenu
reprezentujący dane mapowe (strona 11).
wskazówka: Widoki: Nad wodą 3D, Mapa wędkarska,
oraz Rybie oko 3D są dostępne tylko przy użyciu opcjonalnego
oprogramowania Blue Chart g2 Vision. str 10.
Używanie mapy nawigacji
Na ekranie menu głównego dotknij Mapy > Mapa nawigacji.
Używaj mapy nawigacji aby zaplanować trasę (str. 13), przeglądać
informacje zawarte na mapie, oraz jako pomoc przy nawigacji.
Przesuwanie widoku mapy
1. Na ekranie menu głównego dotknij Mapy > Mapa nawigacji.
2. Dotknij i przeciągnij palcem po mapie aby zobaczyć inne rejony.
3. Dotknij Zatrzym. kadrow. aby powrócić do widoku Twojej
bierzącej lokacji.
Przybliżanie i oddalanie widoku mapy
Skala na dole mapy (
) oznacza poziom przybliżenia. Pasek
pod wartością liczbową reprezentuje dystans na mapie.
Dotknij
lub
aby przybliżyć lub oddalić widok mapy.
Interakcja z obiektami na mapie nawigacji
1. Dotknij punkt na mapie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Korzystanie z map
2. Wybierz opcję:
wskazówka: Opcje te są dynamiczne i zależą od punktu, który
wybrałeś.
• Przegląd—Zobacz dane obiektów znajdujących się w
pobliżu znacznika. (Przegląd pojawia się tylko jeśli znacznik
znajduje się w pobliżu kilku obiektów. Jeśli znacznik jest
blisko tylko jednego punktu, zamiast opcji Przegląd pojawi
się nazwa tego obiektu.)
• Nawiguj do—przejdź do opcji nawigacji (strona 13).
• Utwórz Waypoint—Zapisuje waypoint w pozycji znacznika
(strona 21).
• Informacja—zobacz dodatkowe informacje na temat obiektu
lub rejonu mapy.
• Pomiar dystansu—zobacz dystans i położenie obiektu
względem bieżącej pozycji. Informacje pojawiają się
w lewym górnym rogu ekranu. Dotknij Ustaw punkt
odniesienia aby zmierzyć dystans do innego punktu niż
bieżąca pozycja.
wskazówka: Możesz dotknąć i przeciągnąć znacznik w inne
miejsce.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Dodatkowe informacje o obiekcie lub mapie
1. Dotknij obiekt lub rejon na mapie.
2. Dotknij Informacja, i wybierz jedną z opcji:
• Pływy—zobacz informacje o pływach z najbliższej stacji
pływów (strona 26).
• Prądy—zobacz informacje o prądach z najbliższej stacji
prądów (strona 26).
• Astronomiczne—zobacz kalendarz wschodów i zachodów
słońca dla obiektu lub rejonu na mapie (strona 27).
• Lokalne usługi—zobacz listę przystani oraz punktów
usługowych w pobliżu obiektu lub rejonu mapy.
• Notki do mapy—zobacz informacje dotyczące obiektu
udostępnione przez National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA).
Zdjęcia lotnicze
Możesz zobaczyć zdjęcia lotnicze przystani oraz innych
znaczących obiektów używając karty SD BlueChart g2 Vision.
1. Na mapie nawigacji dotknij ikonę aparatu.
• Zwykła ikona aparatu ( ) oznacza zdjęcie “z lotu ptaka”.
Tryb morski: Korzystanie z map
• Ikona aparatu ze stożkiem (
) oznacza zdjęcię z
perspektywy. Zdjęcie zostało zrobione z miejsca, w którym
znajduje się ikona aparatu w kierunku wskazywanym przez
stożek.
2. Dotknij Aerial Photo.
Korzystanie z BlueChart g2 Vision
Korzystanie z widoku Nad wodą
• Nad wodą 3D—trójwymiarowy widok perspektywy znad rufy
łodzi ułatwiający nawigację. Nad wodą 3D w BlueChart g2
Vision jest bardziej szczegółowy niż standardowa wersja.
• Rybie oko 3D—trójwymiarowy, podwodny widok dna akwenu
reprezentujący dane mapowe.
• Mapa wędkarska—wyświetla mapę z wyszczególnionymi
konturami dna pozbawioną danych nawigacyjnych. Ten widok
nadaje się do połowów na głębokich wodach.
• Zdjęcia satelitarne w wysokiej rozdzielczości—realistycznie
przedstawione obszary wodne i lądowe na mapie nawigacji.
• Drogi oraz punkty POI—wyświetla drogi, restauracje i inne
punkty użyteczności publicznej (POI) wzdłuż wybrzeża.
• Automatyczne naprowadzanie—używając danych na temat
bezpiecznej głębokości, bezpiecznej wysokości oraz danych
mapowych sugeruje najlepszą trasę do celu podróży.
Nad wodą to trójwymiarowy widok perspektywy znad rufy łodzi
skierowany zgodnie z bieżącym kursem, ułatwiający nawigację.
Podczas nawigowania możesz użyć widoku Nad wodą aby łatwiej
podążać wyznaczoną trasą.
Zobacz stronę 13 aby uzyskać więcej informacji na temat
nawigowania za pomocą GPSMAP 620.
Aby uzyskać dostęp do widoku Nad wodą, na ekranie Dom dotknij
Mapy > Nad wodą.
Dotknij przycisk aby przybliżyć widok do łodzi. Dotknij
przycisk aby oddalić widok od łodzi. Zmiany przybliżenia
oznaczone są procentowo na dole ekranu (
).
10
Opcjonalna karta SD BlueChart g2 Vision pozwala na
wykorzystanie maksimum możliwości GPSMAP 620. Oprócz
szczegółowych map morskich, BlueChart g2 Vision posiada
następujące funkcje:
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Korzystanie z map
Korzystanie z widoku Nad wodą 3D
Używając karty BlueChart g2 Vision SD card, możesz korzystać
z widoku Nad wodą 3D. Widok Nad wodą 3D (strona 10) jest
dużo bardziej szczegółowy w BlueChart g2 Vision. Ten widok jest
bardzo przydatny podczas nawigacji w trudnym otoczeniu mielizn,
raf, mostów czy wąskich kanałów, wejść oraz wyjść z portów. Nad
wodą 3D to trójwymiarowy widok zarówno linii brzegowej jak i
dna akwenu.
Aby uzyskać dostęp do widoku Nad wodą, na ekranie Dom dotknij
Mapy > Nad wodą.
Korzystanie z ekranu Mapa wędkarska
Używaj ekranu Mapa wędkarska aby zobaczyć szczegółowe
dane dotyczące kształtu dna oraz głębokości akwenu. Widok
ten pozbawiony jest pomocy nawigacyjnych takich jak boje czy
światła.
Mapa wędkarska korzysta z bardzo szczegółowych danych
batymetrycznych zawartych na karcie BlueChart g2 Vision, i
najlepiej nadaje się do połowów na głębokich wodach.
Dotknij przycisk aby przybliżyć widok do łodzi. Dotknij
przycisk aby oddalić widok od łodzi. Zmiany przybliżenia
oznaczone są procentowo na dole ekranu (
).
Korzystanie z widoku Rybie oko 3D
Rybie oko 3D udostępnia trójwymiarowy widok dna akwenu.
Przyciski oraz działają w ten sam sposób co w widoku Nad
wodą 3D.
Aby uzyskać dostęp do widoku Rybie oko 3D, na ekranie Dom
dotknij Mapy > Rybie oko 3D.
wskazówka: Podczas nawigacji w trybie Rybie oko 3D
fioletowa linia nie będzie widoczna.
Mapa wędkarska
Mapa nawigacji
Aby uzyskać dostęp do widoku Mapa wędkarska, na ekranie Dom
dotknij Mapy > Mapa wędkarska.
Dotknij
lub
aby przybliżyć lub oddalić widok mapy.
Możesz nawigować przy pomocy ekranu Mapa wędkarska tak
samo jak przy pomocy Mapy nawigacji.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 11
Tryb morski: Korzystanie z map
Korzystanie ze zdjęć satelitarnych
wysokiej rozdzielczości
Możesz nałożyć zdjęcia satelitarne na ląd oraz morze w widoku
Mapa nawigacji jeśli używasz BlueChart g2 Vision.
Aby włączyć zdjęcia satelitarne:
1. W widoku Mapa nawigacji, dotknij Menu > Ustawienia mapy
nawigacyjnej > Zdjęcia.
2. Dotknij jedno z poniższych:
• Wył.—wyświetla standardową mapę.
• Tylko ląd—wyświetla standardową mapę wody oraz nakłada
zdjęcia satelitarne na ląd.
• Poł. mapy fotograf.—półprzezroczyste zdjęcia przesłaniają
standardowe mapy lądu oraz wody. Im większa wartość
procentowa jest ustawiona, tym bardziej widoczne są
zdjęcia.
Zdjęcia satelitarne są widoczne tylko przy dużym przybliżeniu.
Jeśli nie widzisz zdjęć satelitarnych w BlueChart g2 Vision,
przybliż widok za pomocą przycisku , lub ustaw większą ilość
detali dotykając Menu > Ustawienia mapy nawigacyjnej >
Wygląd mapy > Szczegóły.
12
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Nawigacja
Tryb morski: Nawigacja
Aby nawigować za pomocą GPSMAP 620 najpierw wybierz cel,
następnie ustal kurs lub stwórz trasę. Podążaj ustalonym kursem
bądź trasą na ekranie mapy lub w widoku Nad wodą.
wskazówka: Możesz także używać ekranu kompasu do
nawigacji według kursu lub trasy (strona 24).
Krok 1: Wybierz miejsce docelowe
Możesz wybrać cel używając ekranu Mapa nawigacji lub menu
Dokąd?
Wybieranie celu za pomocą widoku Mapa
nawigacji
1. W menu Dom dotknij Mapy > Mapa nawigacji.
2. Na mapie dotknij miejsce, do którego chcesz nawigować.
Znacznik
wskazuje miejsce docelowe na mapie.
wskazówka: Dotknij
lub
aby przybliżyć lub oddalić
widok. Dotknij i przeciągnij palcem po mapie aby zobaczyć inne
rejony. Więcej informacji na temat używania map na stronie 8.
• Waypointy—Zobacz listę miejsc, które wceśniej zapisałeś
(strona 19).
• Trasy—zobacz listę zapisanych wcześniej tras (strona 19).
• Ślady—zobacz listę zapisanych śladów (strona 20).
• Przybrzeżny—zobacz listę pobliskich przystani oraz innych
przybrzeżnych punktów usługowych, wyświetlonych w
kolejności od najbliższego (strona 19).
• Wyszukaj wg nazwy—znajdź pobliską przystań lub punkt
uślugowy po nazwie (strona 20).
3. Dotknij miejsce, do którego chcesz nawigować.
Krok 2: Ustal kurs
Możesz ustalić kurs na 3 sposoby:
• Nawiguj—(kurs bezpośredni) tworzy bezpośrednią linię
pomiędzy bieżącą pozycją a miejscem docelowym. (strona 14).
• Trasa do—tworzy trasę pomiędzy bieżącą pozycją a miejscem
docelowym uwzględniając zwroty. (strona 15).
Wybieranie celu za pomocą menu Dokąd?
1. W menu Dom dotknij Dokąd?
2. Wybierz kategorię:
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 13
Tryb morski: Nawigacja
• Prowadź do—używa danych mapowych z karty BlueChart
g2 Vision automatycznie sugerując najlepszą trasę pomiędzy
bieżącą pozycją a miejscem docelowym. (strona 17).
Po wyznaczeniu kursu podążaj w wyznaczonym kierunku
używając widoku Mapa nawigacji, Nad wodą, lub Nad wodą 3D.
Ustalanie bezpośredniego kursu (Nawiguj)
Jeśli znacznik znajduje się w miejscu, do którego chcesz
nawigować, lub wybrałeś cel za pomocą menu Dokąd, dotknij
Nawiguj do > Nawiguj.
Podążanie za kursem (Nawiguj) w widoku .
Mapa nawigacji, Nad wodą, lub Nad wodą 3D.
Po ustaleniu kursu pojawi się różowa linia reprezentująca
bezpośredni kurs pomiędzy miejscem startowym a miejscem
docelowym. Linia ta nie zmienia się ani nie przemieszcza nawet
jeśli zboczysz z kursu.
UWAGA: Bezpośredni kurs oraz skorygowany kurs mogą
prowadzić przez ląd lub mieliznę. Steruj ostrożnie i omijaj masy
lądowe, mielizny i inne groźne przeszkody.
14
W środku różowej lini znajduje się cieńsza, fioletowa linia
reprezentująca skorygowany kurs. Linia skorygowanego kursu
jest dynamiczna i przemieszcza się wraz z łodzią kiedy zbaczasz z
kursu.
1. Po ustaleniu kursu, w menu Dom dotknij Mapy a następnie
dotknij Mapa nawigacji, Nad wodą, lub Nad wodą 3D.
2. Podążaj wzdłuż różowej linii (kurs bezpośredni).
3. Zbaczaj z kursu aby omijać ląd, mieliznę lub inne przeszkody na
wodzie.
4. Kiedy zboczysz z kursu, Podążaj wzdłuż fioletowej linii
(skorygowany kurs) aby kierować się w stronę miejsca
docelowego lub powróć na różową linię (kurs bezpośredni).
bezpośredni
kurs
skorygowany
kurs
miejsce
startu
podążanie według kursu w
widoku Mapa nawigacji
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Nawigacja
Bezpośredni
kurs
Skorygowany
kurs
podążanie według kursu w
widoku Nad wodą 3D
wskazówka: Kiedy nawigujesz według kursu, ważne
informacje pojawiają się na pasku danych powyżej górnej krawędzi
mapy. Aby dostosować pola na pasku danych zobacz stronę 37.
Dodawanie ostatniego zwrotu
3. Dotknij Dodaj zwrot.
4. Aby dodać kolejny zwrot wybierz następną lokację (poruszając
się wstecz od celu do miejsca początkowego) i naciśnij Dodaj
zwrot. Możesz dodać do 250 zwrotów do trasy.
Tworzenie trasy (Trasa do)
1. Kiedy znacznik
znajduje się w miejscu, do którego chcesz
nawigować, lub wybrałeś cel za pomocą menu Dokąd, dotknij
Nawiguj do > Trasa do.
2. Wybierz miejsce, w którym chcesz dokonać ostatniego zwrotu
na trasie do wyznaczonego celu.
Dodawanie kolejnego zwrotu
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 15
Tryb morski: Nawigacja
5. Dotknij Gotowe aby zakończyć tworzenie trasy i wyznaczyć
kurs, dotknij Anuluj trasę aby skasować trasę.
Podążanie wzdłuż trasy (Trasa do) w widoku.
Mapa nawigacji, Nad wodą, lub Nad wodą 3D
Po stworzeniu trasy za pomocą Trasa do lub wybraniu zapisanej
trasy z menu Dokąd? różowa i fioletowa linia pojawią się
pomiędzy punktem startowym a pierwszym zwrotem, oraz poprzez
kolejne punkty trasy. Te dwie linie reprezentują segment trasy (od
zwrotu do zwrotu), i nie przemieszczają się, nawet jeśli zboczysz z
kursu.
Gotowa trasa
Zapisywanie stworzonej trasy (Trasa do)
możesz zapisać do 50 tras, do 250 zwrotów w każdej z nich.
1. Po stworzeniu trasy dotknij Menu > Przerwij nawigację.
2. Dotknij Tak aby zapisać aktywną trasę.
uwaga: Nawet jeśli dokładnie wyznaczysz trasę segmenty mogą
prowadzić przez ląd lub mieliznę. Steruj ostrożnie i omijaj masy
lądowe, mielizny i inne groźne przeszkody.
Kiedy zboczysz z kursu pojawia się pomarańczowa strzałka, która
pomaga wrócić do segmentu trasy. Ta pomarańczowa strzałka
reprezentuje zalecany kurs.
1. Po stworzeniu trasy za pomocą Trasa do lub wybraniu
zapisanej trasy za pomocą menu Dokąd?, w menu Dom dotknij
Mapy a następnie dotknij Mapa nawigacji, Nad wodą, lub Nad
wodą 3D.
16
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Nawigacja
2. Podążaj wzdłuż różowej i fioletowej linii (segmentu) z punktu
startowego do pierwszego zwrotu.
3. Po dotarciu do pierwszego zwrotu podążaj wzdłuż różowej i
fioletowej linii (segmentu) do każdego następnego zwrotu, aż
dotrzesz do celu.
4. Zbaczaj z kursu aby omijać ląd, mielizny oraz inne przeszkody
na wodzie.
5. Kiedy zboczysz z kursu podążaj za pomarańczową strzałką
(zalecany kurs) aby wrócić do różowej i fioletowej linii
(segmentu trasy).
zwrot trasy
zalecany
kurs
Segment
trasy
punkt startowy
Podążanie wzdłuż trasy, Mapa
nawigacji
zwrot trasy
zalecany
kurs
Segment
trasy
Podążanie wzdłuż trasy, .
Nad wodą 3D
wskazówka: Kiedy nawigujesz wzdłuż trasy, ważne
informacje pojawiają się na pasku danych powyżej górnej krawędzi
mapy. Aby dostosować pola na pasku danych zobacz stronę 37.
Automatyczne ustalanie kursu (Prowadź do)
Używając BlueChart g2 Vision, możesz skorzystać z opcji
automatycznego wyznaczania sugerowanej trasy na podstawie
danych nawigacyjnych zawartych w BlueChart g2 Vision. Zobacz
stronę 35 aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego
wyznaczania kursu.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 17
Tryb morski: Nawigacja
Jeśli znacznik znajduje się w miejscu, do którego chcesz
nawigować, lub wybrałeś cel za pomocą menu Dokąd, dotknij
Nawiguj do > Prowadź do.
uwaga: Automatyczne wyznaczanie kursu w BlueChart g2
Vision bazuje na danych mapowych. Dokładnie porównuj kurs
z tym co widzisz i omijaj masy lądowe, mielizny i inne groźne
przeszkody.
4. Jeśli zboczysz z kursu, wróć na różową linię, kiedy trasa jest
wolna od przeszkód.
wskazówka: Kiedy nawigujesz według kursu, ważne
informacje pojawiają się na pasku danych powyżej górnej krawędzi
mapy. Aby dostosować pola na pasku danych zobacz stronę 37.
Podążanie według automatycznie wyznaczonego
kursu (Prowadź do) w widoku Mapa nawigacji,
Nad wodą, lub Nad wodą 3D
Po automatycznym wyznaczeniu kursu za pomocą menu Prowadź
do, różowa linia pojawi się na mapie. Różowa linia reprezentuje
sugerowaną trasę pomiędzy punktem startowym a miejscem
docelowym i nie przemieszcza się nawet jeśli zboczysz z kursu.
1. Po automatycznym wyznaczeniu kursu za pomocą menu
Prowadź do, w menu Dom dotknij Mapy a następnie dotknij
Mapa nawigacji, Nad wodą, lub Nad wodą 3D.
2. Podążaj wzdłuż różowej linii od punktu startu do celu.
3. Zbaczaj z kursu aby omijać ląd, mielizny oraz inne przeszkody
na wodzie.
18
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Dokąd?
Tryb morski: Dokąd?
Korzystaj z menu Dokąd? w menu Dom aby wyszukać najbliższe
stacje paliw, punkty naprawcze oraz inne punkty usługowe, a także
waypointy i trasy.
Wyszukiwanie punktów usługowych
1. W menu Dom dotknij Dokąd? > Przybrzeżny.
2. Dotknij kategorię usług, która Cię interesuje. Pojawi się lista 50
najbliższych lokacji wraz z odległością i kierunkiem położenia.
3. Dotknij punkt usługowy, do którego chcesz nawigować.
4. Doktnij Nawiguj, Trasa do, lub Prowadź do aby ustawić
wybrany punkt jako miejsce docelowe. Zobacz stronę 13 aby
dowiedzieć się więcej na temat nawigowania do celu.
Wyszukiwanie Waypointów
wskazówka: Musisz najpierw stworzyć i zapisać waypointy
zanim będziesz mógł je wyszukiwać i nawigować do nich.
1. W menu Dom dotknij Dokąd? > Waypointy. Pojawi się lista
zapisanych Waypointów posegregowana względem odległości,
z wyświetloną odległością oraz kierunkiem położenia.
2. Dotknij waypoint, do którego chcesz nawigować.
3. Dotknij Nawiguj do aby ustawić wybrany waypoint jako miejsce
docelowe. Zobacz stronę 13 aby dowiedzieć się więcej na temat
nawigowania do celu.
Wyszukiwanie zapisanych tras
1. W menu Dom dotknij Dokąd? > Trasy.
2. Dotknij zapisaną trasę, według której chcesz nawigować.
3. Dotknij Nawiguj do aby nawigować po zapisanej trasie, oraz
wybierz sposób nawigacji. Zobacz stronę 16 aby dowiedzieć się
więcej na temat nawigowania względem trasy.
• Do przodu—Nawiguj wzdłuż trasy od punktu startowego do
miejsca docelowego.
• Wstecz—Nawiguj zdłuż trasy w odwrotnym kierunku, od
miejsca docelowego do punktu startu.
• Przesunięcie—Nawiguj wzdłuż trasy równoległej do
wyznaczonej trasy oddalonej o ustaloną odległość. Najpierw
wybierz kierunek i stronę po której ma znajdować się
równoległa trasa, następnie ustal odległość od orginalnej
trasy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 19
Tryb morski: Dokąd?
Wyszukiwanie zapisanych śladów
1. W menu Dom dotknij Dokąd? > Ślady.
2. Dotknij zapisany ślad, według którego chcesz nawigować.
3. Dotknij Podążaj śladem aby nawigować według tego śladu.
Zobacz stronę 22 aby dowiedzieć się więcej na temat śladów.
4. Dotknij Nawiguj do lub Podążaj śladem aby rozpocząć
nawigację. Zobacz stronę 13 aby dowiedzieć się więcej na
temat nawigowania do celu. Zobacz stronę 22 aby dowiedzieć
się więcej na temat śladów.
Wyszukiwanie według nazwy
Korzystaj z menu Wyszukaj wg nazwy aby wyszukać punkty
usługowe, waypointy, zapisane trasy i ślady.
1. W menu Dom dotknij Dokąd? > Wyszukaj wg nazwy.
2. Użyj klawiatury ekranowej aby wpisać nazwę lub część nazwy
punktu usługowego, waypointa, zapisanej trasy lub śladu, a
następnie dotknij Gotowe.
3. Pojawi się lista wykiów wyszukiwania. Dotknij obiekt do którego
chcesz nawigować. Każdy wynik jest oznaczony ikoną aby
ułatwić rozpoznanie kategorii:
•
—punkt serwisowy
•
—standardowa ikona waipointa (ta ikona może być
zmieniona, zobacz stronę 22)
•
—zapisana trasa
•
—zapisany ślad
20
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Korzystanie z waypointów i tras
Tryb morski: Korzystanie z
waypointów i tras
Twórz waypointy w miejscach, do których chcesz powrócić, takich
jak przystanie czy dobre miejsca łowieckie. Możesz przechowywać
1,500 waypointów wraz ze zdefiniowaną nazwą, symbolem,
głębokością i temperaturą wody dla każdego waypointa.
Urządzenie zapisuje ślad Twojej podróży. Możesz zapisać aktywny
ślad.
Korzystanie z waypointów typu Człowiek
Za Burtą - Man Overboard (MOB)
Użyj waypointa Człowiek Za Burtą (MOB) aby stworzyć waypoint
oznaczony międzynarodowym symbolem MOB ( ) oraz odrazu
nawigować do tego punktu za pomocą bezpośredniego kursu
(Nawiguj).
Aby stworzyć waypoint MOB z menu głównego:
1. Dotknij Człow. za burtą. Twoja bieżąca pozycja zostaje
automatycznie oznaczona jako waypoint MOB.
2. Dotknij Tak aby rozpocząć nawigowanie do tego waypointa.
Aby stworzyć waypoint MOB z każdego innego ekranu:
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
1. Dotknij Zaznacz w lewym górnym rogu każdego ekranu oprócz
menu głównego. Twoja bieżąca pozycja zostaje automatycznie
oznaczona jako waypoint.
2. Dotknij Człowiek za burtą. Waypoint zostaje oznaczony jako
MOB. Urządzenie automatycznie rozpoczyna nawigować do
tego punktu.
Oznaczanie bieżącej pozycji jako
waypoint
1. Dotknij Zaznacz na dowolnym ekranie. Bieżąca pozycja zostaje
oznaczona jako waypoint z automatycznie nadaną nazwą.
2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• Edytuj Waypoint—edytuj nazwę, symbol, głębokość i
temperaturę wody, pozycję.
• Usuń—skasuj waypoint.
• Człowiek za burtą—oznacz waypoint jako Człowiek Za
Burtą (MOB).
• Wróć—powrót do poprzedniego ekranu.
Tworzenie waypointa w widoku Mapa
nawigacji
1. W menu Dom dotknij Mapy > Mapa nawigacji.
2. Dotknij miejsce na mapie, które chcesz oznaczyć jako waypoint.
Znacznik
pojawi się w wybranej lokacji.
21
Tryb morski: Korzystanie z waypointów i tras
3. Dotknij Utwórz Waypoint.
4. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• Edytuj Waypoint—edytuj nazwę, symbol, głębokość i
temperaturę wody, pozycję.
• Usuń—skasuj waypoint.
• Przesuń—zmień pozycję waypointa. Dotknij nową lokację
na mapie aby ustalić nową pozycję.
• Wróć—powróć do ekranu mapy.
Edycja szczegółów waypointa
4. Dotknij Użyj mapy lub Wpisz współrzędne.
5. Użyj klawiatury ekranowej aby wpisać nowe koordynaty
waypointa, lub dotknij nową lokacją na mapie a następnie
dotknij Przenieś Waypoint.
Usuwanie waypointa
1. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika > Lista
waypointów.
2. Dotknij nazwę waypointa, którego chcesz usunąć.
3. Dotknij Usuń.
1. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika >
Waypointy aby wyświetlić listę waypointów, lub dotknij waypoint
na mapie.
2. Dotknij nazwę waypointa, którego chcesz edytować.
3. Dotknij Edytuj Waypoint.
4. Dotknij atrybut waypointa, który chcesz zmienić.
5. Wprowadź nową nazwę, symbol, lub wartość.
Korzystanie ze śladów
Zmiana pozycji waypointa
Aby wyłączyć zapisywanie śladów, w menu Dom dotknij
Informacja > Dane użytkownika > Ślady > Opcje aktywnego
śladu > Tryb rejestracji > Wył..
1. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika >
Waypointy aby wyświetlić listę waypointów, lub dotknij waypoint
na mapie.
2. Dotknij nazwę waypointa, którego pozycję chcesz zmienić.
3. Dotknij Edytuj Waypoint > Pozycja.
22
Przerywana linia na mapie oznacza aktywny ślad. Aktywny ślad
zawiera 10,000 punktów. Możesz zdefiniować czy aktywny ślad
zatrzymuje się na 10,000 punktów, czy nadpisuje wcześniejsze
punkty (strona 41).
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie śladów w widoku Mapa
nawigacji dotknij Menu > Waypointy i ślady > Ślady.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Korzystanie z waypointów i tras
Zapisywanie aktywnego śladu
Możesz zapisać do 20 śladów, maksymalnie 700 punktów na ślad.
1. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika > Ślady
> Zapisz aktywny ślad.
2. Dotknij pole z czasem rozpoczęcia zapisu aktywnego śladu lub
dotknij Cały dziennik.
Zerowanie aktywnego śladu
W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika >
Ślady > Wyczyść aktywny ślad > OK. Pamięć śladu zostaje
wyczyszczona, aktywny ślad nadal jest zapisywany.
Podążanie wzdłuż aktywnego śladu
1. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika > Ślady
> Podążaj aktywnym śladem.
2. Dotknij pole z czasem rozpoczęcia zapisu aktywnego śladu lub
dotknij Cały dziennik.
wskazówka: Możesz także wybrać ślad z poziomu listy
zapisanych śladów (Informacja > Dane użytkownika > Ślady >
Ślady zapisane).
Edycja i usuwanie zapisanych śladów
1. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika > Ślady
> Ślady zapisane.
2. Dotknij ślad, który chcesz edytować lub usunąć.
3. Dotknij Edytuj ślad
• Nazwa—zmiana nazwy zapisanego śladu.
• Kolor śladu—zmiana koloru zapisanego śladu.
• Zapisz trasę—zapisz ślad jako trasę.
• Usuń—usuń zapisany ślad.
Nawigowanie względem zapisanego śladu
1. W menu Dom dotknij Dokąd? > Ślady.
2. Dotknij nazwę zapisanego śladu, według którego chcesz
nawigować.
3. Dotknij Podążaj śladem.
4. Dotknij Do przodu lub Wstecz aby nawigować w żądanym
kierunku.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
23
Tryb morski: Korzystanie z Deski rozdzielczej
Tryb morski: Korzystanie z Deski
rozdzielczej
Używaj Deski rozdzielczej aby uzyskać dostęp do ważnych
danych nawigacyjnych na jednym ekranie bez konieczności
używania ekranów mapowych.
Korzystanie z ekranu kompasu
W menu Dom dotknij Deska rozdz. > Kompas aby zobaczyć
ekran kompasu.
Nawigowanie według kursu lub trasy za pomocą
ekranu kompasu
Po ustaleniu kursu za pomocą menu Nawiguj, lub po stworzeniu
trasy w menu Trasa do, możesz skorzystać z ekranu kompasu aby
nawigować według kursu lub trasy.
Na ekranie kompasu widoczny jest także Twój aktualny kurs
oraz kurs skorygowany. Jeśli zboczysz z kursu dystans pomiędzy
aktualnym kursem a kursem skorygowanym zaznaczony jest
kolorem pomarańczowym na tarczy kompasu. Jest to kurs zalecany.
Kurs
zalecany
Aktualny kurs
Kurs
skorygowany
Nawigowanie według kursu na
ekranie kompasu
Aby nawigować według bezpośredniego kursu na ekranie
kompasu:
1. Po wyznaczeniu kursu, w menu Dom dotknij Deska rozdz. >
Kompas.
2. Podążaj za pomarańczową strzałką oznaczającą kurs
skorygowany, zbaczaj z kursu aby ominąć ląd, mieliznę lub inne
przeszkody na wodzie.
3. Jeśli zboczyłeś z kursu, kieruj się w stronę pomarańczowej
strzałki kursu skorygowanego aby zmniejszyć pomarańczowy
obszar kursu zalecanego i kontynuuj podróż do kolejnego
zwrotu na trasie.
uwaga: Bezpośredni kurs oraz skorygowany kurs mogą
prowadzić przez ląd lub mieliznę. Dokładnie porównuj kurs z
tym co widzisz i omijaj masy lądowe, mielizny i inne groźne
przeszkody.
24
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Korzystanie z Deski rozdzielczej
Korzystanie z ekranu “Numery”
Aby obejrzeć nawigacyjne dane liczbowe, takie jak kurs czy
prędkość, w menu Dom dotknij Deska rozdz. > Numery. Więcej
informacji na temat konfigurowania ekranu Numery na stronie 41.
Korzystanie z ekranu podróży
Ekran podróży dostarcza pomocnych statystyk dotyczących
podróży.
Aby zobaczyć ekran podróży, w menu Dom dotknij Deska rozdz.
> Podróż.
Zerowanie danych z ekranu podróży
1. Na ekranie podróży dotknij Menu.
2. Dotknij wybrane pole aby wyzerować tą informację lub dotknij
Resetuj wszystko.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
25
Tryb morski: Dane kalendarzowe
Tryb morski: Dane kalendarzowe
Skorzystaj z ekranu Informacja aby uzyskać dostęp do danych
kalendarzowych dotyczących pływów i prądów a także danych
astronawigacyjnych.
Możesz także uzyskać dane z konkretnej stacji wybierając ją za
pomocą mapy nawigacji. Dotknij miejsce w pobliżu żądanej stacji.
Jeśli znacznik znajduje się w pobliżu stacji, dotknij Informacja
a następnie dotknij Pływy, Prądy, lub Astronomiczne.
Przeglądanie informacji ze stacji pływów
Aby zobaczyć informacje o pływach, w menu Dom dotknij
Informacja > Pływy. Wyświetlone zostaną informacje z ostatnio
oglądanej stacji pływów.
Stacja pływów
Czas lokalny
Poziom
pływów w
danym czasie
26
Wykres stacji pływów
• Dotknij dowolny punkt na wykresie pływów aby zobaczyć
poziom pływów w danym czasie. Możesz także przeciągnąć
palcem aby przesunąć wykres.
• Dotknij Stacje w pobliżu aby zobaczyć inne stacje niedaleko
Twojej pozycji.
• Dotknij Zmień datę > Ręcznie aby zobaczyć informacje o
pływach dla innej daty.
• Dotknij Pokaż raport aby obejrzeć raport z wybranej stacji.
Przeglądanie informacji o prądach
Aby zobaczyć informacje o prądach, w menu Dom dotknij
Informacja > Prądy. Wyświetlone zostaną informacje z ostatnio
oglądanej stacji prądów.
• Dotknij dowolny punkt na wykresie aby zobaczyć aktywność
prądów w danym czasie. Możesz także przeciągnąć palcem aby
przesunąć wykres.
• Dotknij Stacje w pobliżu aby zobaczyć inne stacje niedaleko
Twojej pozycji.
• Dotknij Zmień datę > Ręcznie aby zobaczyć informacje o
prądach dla innej daty.
• Dotknij Pokaż raport aby obejrzeć raport z wybranej stacji.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Dane kalendarzowe
Przeglądanie danych astronawigacyjnych
Możesz obejrzeć dane astronawigacyjne dla Twojej bieżącej
lokacji. Zobacz informacje na temat wschodów i zachodów słońca
oraz księżyca, faz księżyca, a także przybliżone umiejscowienie
słońca i księżyca na nieboskłonie.
Aby zobaczyć dane astronawigacyjne, w menu Dom dotknij
Informacja > Astronomiczne.
• Dotknij Zmień datę > Ręcznie aby zobaczyć informacje dla
innej daty.
• Dotknij lewą lub prawą strzałkę aby zobaczyć informacje z
innej godziny dla danej daty.
• Dotknij Pokaż fazę księżyca aby sprawdzić fazę księżyca dla
danej daty i czasu. Dotknij Pokaż widok nieba aby powrócić
do widoku nieba.
• Dotknij Następny dzień lub Poprzedni dzień aby zobaczyć
informacje dla kolejnego lub poprzedniego dnia.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
27
Tryb morski: Dane użytkownika
Tryb morski: Dane użytkownika
Aby zobaczyć i zarządzać danymi użytkownika, w menu Dom
dotknij Informacja > Dane użytkownika.
Lista waypointów—wyświetl listę zapisanych waypointów.
Trasy—wyświetl listę zapisanych tras.
Ślady—wyświetl listę zapisanych śladów.
Przesyłanie danych—przenieś waypointy, trasy, oraz ślady, z
karty SD lub na kartę SD.
• Usuń Dane użytkownika—usuń wszystkie waypointy, trasy,
oraz ślady użytkownika.
•
•
•
•
Przenoszenie danych (Waypointy, Trasy,
Ślady) z karty SD i na kartę SD
1. Włóż kartę SD do urządzenia (strona 4).
2. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych.
Wybierz jedną z opcji:
• Zapisz na kartę—zapisz waypointy, trasy i ślady na kartę
SD.
• Łącz z karty—przenieś dane z karty SD na urządzenie
zachowując istniejące dane.
• Zastąp z karty—nadpisz dane na urządzeniu.
28
• Kopiuj mapę Built-In—skopiuj preinstalowaną mapę
bazową z GPSMAP 620 na kartę SD aby używać jej z
kompatybilnym oprogramowaniem PC.
Tworzenie kopii zapasowej danych na PC
1. Włóż kartę SD do urządzenia (strona 4).
2. W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych > Zapisz na kartę. Pojawi się lista
zapisanych danych użytkownika.
3. Stwórz nowy plik z danymi na karcie, jeśli jwcześniej tego nie
zrobiłeś. Dotknij Dodaj nowy plik i wpisz nazwę pliku.
4. Wyjmij kartę SD z urządzenia i włóż ją do czytnika kart
podłączonego do koputera PC.
5. Na komputerze otwórz folder Garmin\UserData znajdujący się
na karcie SD.
6. Skopiuj plik <nazwa>.ADM z karty SD do dowolnego katalogu
na komputerze.
Przywracanie danych z kopii zapasowej
1. Skopiuj plik <nazwa>.ADM z komputera PC na kartę SD do
folderu Garmin\UserData.
2. Włóż kartę SD do odbiornika.
3. W menu Dom urządzenia dotknij Informacja > Dane
użytkownika > Przesyłanie danych > Zastąp z karty.
4. Dotknij nazwę pliku, z którego chcesz przywrócić dane.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Dane użytkownika
Kopiowanie danych z MapSource® do
GPSMAP 620
Używanie karty SD:
1. Włóż kartę SD do Twojego GPSMAP 620. Urządzenie
umieszcza plik na karcie, informujący MapSource aby
sformatował dane. Ta operacja jest jednorazowa dla każdej
karty SD.
2. Sprawdź wersję programu MapSource klikając Pomoc >
MapSource - Informacje. Jeśli wersja jest starsza niż 6.12.2,
zaktualizuj ją klikając Pomoc > Sprawdź dostępność
aktualizacji lub zobacz stronę www.garmin.com.
3. Włóż kartę SD do czytnika kart SD podłączonego do komputera
PC.
4. W programie MapSource kliknij Prześlij > Wyślij do
urządzenia.
5. Wybierz literę dysku odpowiadającą czytnikowi kart oraz typ
danych jakie chcesz skopiować na urządzenie.
6. Kliknij Wyślij.
7. Włóż kartę SD do urządzenia.
8. W menu Dom urządzenia dotknij Informacja > Dane
użytkownika > Przesyłanie danych.
9. Dotknij Zastąp z karty lub Łącz z karty aby skopiować dane na
urządzenie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Bezpośrednie połączenie urządzenia z PC:
1. Włącz tryb morski w urządzeniu.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla mini-USB.
3. W programie MapSource kliknij Prześlij > Wyślij do
urządzenia.
4. W okienku wybierz GPSMAP 620.
5. Kliknij Wyślij.
29
Tryb morski: Informacje o innych jednostkach pływających
Tryb morski: Informacje o innych
jednostkach pływających
Korzystaj z ekranu Informacja aby zarządzać informacjami na
temat inych łodzi.
wskazówki: Aby zobaczyć informacje o innych łodziach
twoje urządzenie musi być podłączone do zewnętrznego Systemu
Automatycznej Identyfikacji (AIS) lub urządzenia DSC (Digital
Selective Calling).
Przeglądanie informacji z AIS
W menu Dom dotknij Informacja > Inne statki > Lista AIS
aby zobaczyć identyfikatory MMSI (Maritime Mobile Service
Identitiy) lub nazwy (jeśli łódź nadaje swoją nazwę) najbliższych
łodzi zaopatrzonych w AIS.
Przeglądanie informacji z DSC
W menu Dom dotknij Informacja > Inne statki > Lista DSC aby
zobaczyć listę odbieranych sygnałów DSC.
Standardowo lista DSC jest posortowana alfabetycznie po nazwie.
Aby zmienić typ sortowania listy DSC dotknij Menu, następnie
wybierz kategorię sortowania:
• Sortuj wg nazwy—(standardowo) posortowana alfabetycznie
lista sygnałów DSC.
• Sortuj wg godziny—lista sygnałow DSC posortowana
chronologicznie według czasu i daty.
• Sortuj wg MMSI—lista sygnałow DSC posortowana według
identyfikatorów MMSI.
• Sortuj wg typu—oddzielne listy dla wezwań pomocy oraz
raportów pozycji, posortowane chronologicznie.
Lista AIS jest posortowana względem dystansu, z najbliższą łodzią
na górze listy.
30
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Informacje o innych jednostkach pływających
Korzystanie z informacji DSC
Aby edytować sygnały DSC wybierz interesujący Cię sygnał z listy
DSC.
• Edytuj—dodaj nazwę do sygnału DSC aby ułatwić
identyfikację jednostki pływającej.
• Nawiguj do—ustaw sygnał DSC jako cel nawigacyjny. Zobacz
stronę 13 aby dowiedzieć się więcej o nawigowaniu do celu.
• Utwórz Waypoint—stwórz waypoint w pozycji z której
nadszedł sygnał DSC. Zobacz stronę 21 any dowiedzieć się
więcej o waypointach.
• Usuń raport—usuń wybrany sygnał DSC z listy.
Usuwanie wszystkich otrzymanych sygnałów
DSC
W menu Dom dotknij Informacja > Inne statki > Lista DSC
> Menu > Usuń wszystkie aby wyczyścić listę otrzymanych
sygnałów DSC.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 31
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
Tryb morski: Zaawansowana
konfiguracja
Użyj menu Konfiguracja aby zmienić główne ustawienia urządzenia.
Użyj ekranu Menu na różnych ekranach map aby skonfigurować
opcje dotyczące tych map.
Konfiguracja ustawień systemowych
W menu Dom dotknij Konfiguracja > System.
Symulator—Włącz lub wyłącz tryb symulacji. Dotknij
Ustawienia aby zmienić opcje symulacji.
Język—wybierz język tekstu.
Sygn. dźw./ekran—ustaw opcje brzęczyka oraz wyświetlania.
• Sygn. dźwięk.—dotknij Sygn. dźwięk. aby ustalić kiedy
urządzenie wydaje dźwięki. Ustawienia to: Wył., Tylko
alarmy, lub Wł. (przyc. i alarmy) (standardowo).
• Wyświetlanie—dotknij Wyświetlanie aby otworzyć menu
wyświetlania.
◦ Suwak—dostosuj siłę podświetlenia ekranu.
◦ Schem. kolorów—dotknij Schem. kolorów aby wybrać
Kolory dzienne lub Kolory nocne, dotknij Auto aby
pozwolić urządzeniu automatycznie wybierać tryb kolorów.
32
◦ Głośność—dostosuj poziom głośności.
• Wykonaj zrzut ekranowy—włącz funkcję zrzutów
ekranowych. Kiedy ta opcja jest włączona, dotknij i przytrzymaj
Dom na dowolnym ekranie aby zrobić zrzut ekranowy. Zrzut
zostaje zapisany na karcie SD.
• Kalibruj ekran dotykowy—dotykaj pojawiające się punkty
aby skalibrować ekran dotykowy.
GPS—zobacz informacje o GPS oraz zmień ustawienia GPS.
• Widok nieba—zobacz układ satelitów na niebie GPS.
• WAAS/EGNOS—włącz lub wyłącz WAAS (w Ameryce
Północnej) lub EGNOS (w Europie). WAAS/EGNOS zwiększa
dokładność pozycjonowania GPS, jednak przy włączonym
WAAS/EGNOS urządzenie dłużej szuka satelitów.
• Filtr prędkości—włącz lub wyłącz filtr prędkości. Filtr
prędkości uśrednia wyświetlaną prędkość łodzi z krótkiego
przedziału czasu aby podawać płynniejsze zmiany prędkości.
Informacje systemowe—Zobacz informacje o systemie, przywróć
ustawienia fabryczne, zobacz dziennik zdarzeń, lub zapisz
informacje systemowe.
• Ustawienia fabryczne—Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
• Dziennik zdarzeń—zobacz dziennik zdarzeń systemowych.
Wybierz zdarzenie aby zobaczyć więcej informacji.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
• Zapisz na kartę—używaj tej opcji tylko jeśli zalecił to
konsultant techniczny firmy Garmin.
Źródła prędkości—określa sensor prędkości podający dane do
obliczania wiatru. Dotknij Wiatr aby przełączać pomiędzy Pręd
na wodzie (z wodnego sensora prędkości) a Prędk. GPS (prędkość
obliczona na podstawie sygnału GPS).
Tryb pracy—zmiana trybu pracy.
Zmiana jednostek miary
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Jednostki.
System jednostek—ustal system jednostek miary: Brytyjskie
(mh, ft, ºF), Metryczne (kh, m, ºC), Morskie (kt, ft, ºF), lub
Niestandardowe. Dotknij Niestandardowe aby dowolnie ustalić
jednostki miary dla:
• Głębokość—ustal jednostki miary głębokości jako: Stopy,
Sążnie, lub Metry.
• Temperatura—ustal jednostki miary temperatury jako
Fahrenheit (ºF) lub Celsjusz (ºC).
wskazówka: Urządzenie musi odbierać dane z sonaru lub
modułu echosondy Garmin aby uzyskać informacje o głębokości i
temperaturze.
• Dystans—ustal jednostki miary odległości (Mile, Kilometry,
lub Mile morskie).
• Prędkość—ustal jednostki miary prędkości statku oraz
prędkości wiatru (Mile na godzinę, Kilometry na godzinę,
lub Węzły).
• Wysokość—ustal jednostki miary wysokości (Stopy or Metry).
• Ciśnienie atmosferyczne—ustal jednostki miary ciśnienia
atmosferycznego (Milibary lub Cale słupka rtęci).
Kierunek—wybierz odniesienie północy wykorzystywane do
określania wskazań kursu.
• Autom. odchylenie magnetyczne—kierunek północy
magnetycznej, automatycznie wyznaczany dla aktualnej pozycji.
• Rzeczywiste—kierunek północy rzeczywistej.
• Siatka—północ wyznaczona na podstawie siatki geograficznej
(000º).
• Odchylenie magnetyczne użytk.—deklinacja magnetyczna
ustalona przez użytkownika.
Format pozycji—wybierz system koordynatów, w którym
podawany jest odczyt pozycji. Nie zmieniaj formatu pozycji, chyba
że używasz mapy, w której wykorzystywany jest inny format
pozycji niż ustawiony w urządzeniu.
Ukł. odn. mapy—wybierz układ odniesienia. Standardowe ustawienie
to WGS 84. Nie zmieniaj układu odniesienia, chyba że używasz mapy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 33
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
w innym układzie odniesienia niż ustawiony w urządzeniu.
Czas—zmień ustawienia czasu.
• Format czasu—ustaw format wyświetlania czasu (12 godzinny,
24 godzinny, lub UTC).
• Strefa czasowa—ustaw strefę czasową.
Zmiana ustawień komunikacji
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Komunikacja.
Typ portu—wybierz format przesyłu danych (Transfer danych
Garmin, Standard NMEA lub Duża prędkość NMEA) między
odbiornikiem a urządzeniami obsługującymi protokół NMEA,
komputerem, lub innymi urządzeniami Garmin.
• Transfer danych Garmin—opatentowany protokół przesyłu
danych używany do komunikacji z oprogramowaniem
komputerowym Garmin.
• Standard NMEA—umożliwia przesyłanie oraz odbieranie danych
w standardowym formacie NMEA 0183, współpracę z DSC, a
także odbieranie sentencji DPT, MTW, i VHW z echosondy.
• Duża prędkość NMEA—umożliwia szybki transfer danych w
formacie 0183 dla większości odbiorników AIS.
Ustawienia NMEA—włącz lub wyłącz wyjście NMEA 0183 dla
sentencji tras i sentencji systemowych, oraz dostosuj ustawienia NMEA.
34
• Dokład. pozycji—ustal ilość cyfr po przecinku (Dwie cyfry,
Trzy cyfry, lub Cztery cyfry) dla transmisji wyjściowej
NMEA.
• Identyfikatory waypointów—wybierz jakie identyfikatory
waypointów urządzenie przesyła (Nazwy lub Numery).
Włączanie i wyłączanie sentencji wyjściowych
NMEA 0183
1. W menu Dom dotknij Konfiguracja > Komunikacja >
Ustawienia NMEA.
2. Dotknij jedną z opcji (Trasa, System, lub Garmin).
3. Dotknij sentencję wyjściową NMEA.
4. Dotknij Wył. aby wyłączyć, lub dotknij Wł. aby włączyć.
Ustawienia sygnałów alarmowych
Możesz ustawić GPSMAP 620 tak aby informował o zdarzeniach.
Konfiguracja ostrzeżeń nawigacyjnych
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Alarmy > Nawigacja.
Przybycie—Włącza sygnał alarmowy kiedy przypłyniesz do celu.
• Rodzaj—ustal czy urządzenie ma sygnalizować tylko dotarcie do
celu (Tylko cel), czy minięcie każdego zwrotu (Cel i zwroty).
• Aktywacja—ustal kryteria ostrzegania. Opcja Dystans pozwala
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
ustawić alarm gdy znajdujesz się w określonej odległości od
punktu. Opcja Czas sygnalizuje, że w określonym przedziale
czasu znajdziesz się w wybranym punkcie.
• Zmień dystans/Zmień czas—ustal odległość lub czas do
punktu aktywujące alarm.
Wlecz. kotwicy—ustaw sygnał alarmowy aby włączył się gdy
dryfując oddalisz się o określoną odległość od bierzącej pozycji.
Poza kursem—ustaw sygnał alarmowy aby włączył się gdy
zboczysz z kursu o określoną odległość.
Ustawienia ostrzeżeń systemowych
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Alarmy > System.
Zegar—ustaw budzik używając zegara GPS. Urządzenie musi być
włączone aby budzik zadziałał.
Dokład. GPS—ustaw sygnał alarmowy aby włączył się gdy
dokładność pomiaru pozycji GPS spadnie poniżej ustalonej
wartości.
Ustawienia ostrzeżeń echosondy
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Alarmy > Sonar.
wskazówka: Aby odbierać dane z echosondy musisz
podłączyć opcjonalny moduł echosondy oraz przetwornik
obsługujące protokół NMEA 0183.
Woda płytka/Głębina— ustaw alarm aby włączył się gdy
głębokość wody jest większa lub mniejsza niż ustalona wartość.
Temp. wody—ustaw alarm aby włączył się gdy temperatura
spadnie lub wzrośnie o 2°F (1.1°C) w stosunku do ustalonej
wartości.
Konfiguracja menu Moja łódź
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Moja łódź.
Automatyczne porady:
• Bezpieczna głębokość—ustal minimalną głębokość (względem
danych mapowych) akceptowalną podczas automatycznego
wyznaczania trasy. Bezpieczna głębokość poniżej jednego metra
nie jest akceptowalna podczas automatycznego wyznaczania
trasy.
• Bezpieczna wysokość—ustal minimalną wysokość (względem
danych mapowych) mostu, pod którym może bezpiecznie
przepłynąć Twoja łódź.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 35
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
Woda pod kilem—pozwala na określenie odległości od
przetwornika do kilu lub lustra wody. Wartość dodatnia spowoduje
mierzenie głębokości od kilu, zaś ujemna - od lustra wody.
AIS—włącz lub wyłącz AIS. AIS dostarcza informacji na temat
numerów ID, pozycji, kursu, oraz prędkości łodzi, które znajdują
się w zasięgu oraz są wyposażone w przekaźnik.
Aby ustawić parametr Woda pod kilem:
1. W menu Dom dotknij Konfiguracja > Moja łódź > Woda pod
kilem.
2. Użyj klawiatury ekranowej aby wprowadzić wartość.
• Wprowadź wartość dodatnią (+) parametru Woda pod kilem
aby głębokość była zliczana od kilu.
• Wprowadź wartość ujemną (-) parametru Woda pod kilem
aby była pokazywana głębokość od lustra wody.
3. Dotknij Gotowe aby zaakceptować wartość.
DSC—włącz lub wyłącz DSC.
Odl. do punktu zwrotu—ustal w jakiej odległości przed zwrotem
urządzenie będzie przechodzić do następnego segmentu trasy.
Konfiguracja menu Inne statki
W menu Dom dotknij Konfiguracja > Inne statki.
wskazówka: Aby skonfigurować AIS lub DSC Twój odbiornik
musi być podłączony do zewnętrznych urządzeń AIS lub DSC.
Alarm AIS— ustaw alarm aby włączył się gdy inna jednostka
wyposażona w AIS zbliży się na określoną odległość. Ta funkcja
może uchronić przed kolizją.
• Zasięg—Ustal promień bezpiecznej strefy (150m do 3km).
• Czas do—włącza alarm gdy AIS stwierdzi, że dana jednostka
wejdzie w bezpieczną strefę za określoną ilość czasu (1 do 24
minut).
wskazówka: Dodatkowe opcje dotyczące AIS oraz DSC są
dpstępne z poziomu konfiguracji Map nawigacyjnych (strona 36).
Ustawienia ekranu Mapa nawigacji
Na ekranie mapy dotknij Menu.
Waypointy i ślady—dostęp do informacji na temat waypointów i
śladów. Więcej o waypointach na stronie 21.
• Ślady—włącz lub wyłącz ślady.
• Lista waypointów—wyświetla listę wszystkich zapisanych
waypointów.
36
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
• Nowy Waypoint—zapisz nowy waypoint.
• Aktywny ślad—zmień opcje aktywnego śladu, usuń aktywny
ślad, nawiguj według aktywnego śladu, zapisz aktywny ślad.
• Ślady zapisane—wyświetl listę zapisanych śladów.
• Wyświetlanie śladów—pokaż lub ukryj ślady na mapie.
Inne statki—opcje dotyczące AIS oraz DSC a także ustawienia
wyświetlania informacji z AIS na mapie.
•
•
•
•
Lista AIS—zobacz listę AIS (strona 30).
Lista DSC—zobacz listę DSC (strona 30).
Alarm AIS—ustaw alarm AIS (strona 36).
Ustawienia wyświetlania AIS—konfiguracja wyświetlania
informacji AIS na mapie.
◦ Zakr. wyświetl. AIS—ustal zakres odległości od łodzi przy
którym ikony AIS pokazywane są na mapie.
◦ Przewidywany kurs—ustal odległość w czasie danego
obiektu przy której wyświetla się kurs tego obiektu.
◦ Szczegóły—Włącz lub wyłącz wyświetlanie informacji z
AIS na mapie.
◦ Szlaki—wyświetl ślady ikon AIS na mapie aby zobaczyć
jak przemieszczają się jednostki. Ustal jak długo ma być
wyświetlany ślad obiektów.
Przerwij nawigację—zatrzymaj nawigację.
Konfiguracja wyświetlania map nawigacyjnych
Na ekranie mapy dotknij Menu > Ustawienia mapy
nawigacyjnej.
Zdjęcia—włącz i skonfiguruj wyświetlanie zdjęć satelitarnych
BlueChart g2 Vision (strona 11).
Pływy/Prądy—włącz lub wyłącz ikony stacji pływów i prądów.
Punkty usług—włącz lub wyłącz ikony punktów serwisowych.
Róże—włącz róże wiatrów. Dotknij różę, którą chcesz wyświetlać
na ekranie mapy. Dotknij None jeśli nie chcesz aby róża wiatrów
była wyświetlana na mapie.
wskazówka: Musisz podłączyć opcjonalny sensor
wiatru kompatybilny z NMEA0183 aby zobaczyć róże wiatru
rzeczywistego i pozornego.
Paski danych—ustal jak dane liczbowe będą wyświetlane na
ekranie. Wybierz które dane będą wyświetlane na podstawie
kategorii. Jeśli wybierzesz Auto, dane liczbowe będą widoczne
tylko gdy dana kategoria jest aktywna.
• Pływanie: prędkość (GPS) i kurs (GPS).
◦ Ustaw. paska danych—ustal pozycję paska danych na
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 37
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
ekranie mapy oraz dostosuj zawartość pól danych.
• Nawigacja: prędkość (GPS), odległość od celu, godzina
przybycia, zejście z kursu, kierunek do celu, kurs (GPS).
Jeśli ustawisz opcję Auto, dane te pojawią się tylko podczas
nawigacji do celu.
◦ Ustaw. paska danych—włącz pole danych Etap trasy
(dodatkowe informacje o trasie) oraz ustal w jaki sposób
każde pole danych pokazuje informacje (czas lub odległość).
• Fishing: Głębokość, temperatura wody, prędkość względem
wody. Dane te są dostępne tylko jeśli urządzenie podłączone
jest do echosondy.
• Żeglowanie: Prędkość względem wody, prędkość i kierunek
wiatru oraz Velocity Made Good (VMG). prędkość i kierunek
wiatru oraz VMG są dostępne tylko jeśli urządzenie podłączone
jest do opcjonalnego sensora wiatru kompatybilnego z NMEA
0183.
◦ Wiatr—wybierz typ wiatru dla prezentowanych danych
(rzeczywisty lub pozorny).
38
Wygląd mapy—dostosuj wygląd ekranu mapy.
• Orientacja—zmień perspektywę widoku mapy:
◦ Płn-góra—górna krawędź mapy wskazuje kierunek
północny.
◦ Pokieruj—górna krawędź mapy wskazuje bierzący kurs.
Linia wskazująca kurs (jeśli jest wyświetlana) będzie
ustawiona pionowo.
◦ Według kursu—górna krawędź mapy wskazuje kierunek, w
którym powinieneś poruszać się względem ustalonej trasy.
• Szczegóły—dostosuj szczegółowość wyświetlanej mapy.
• Linia kierunku—Linia wskazująca bierzący kurs łodzi.
◦ Wył.—włącz linię kursu.
◦ Dystans—ustal odległość między łodzią a końcem linii.
◦ Czas—ustal czas jaki zajęłoby dopłynięcie do końca linii
kursu.
• Mapa świata—przęłącz pomiędzy podstawową mapą świata,
pełną mapą świata a mapą bazową. Podstawowa mapa świata
wyświetla linie brzegowe oraz ląd w kolorze żółtym. Pełna
mapa świata wyświetla linie brzegowe oraz zdjęcia satelitarne
lądu w niskiej rozdzielczości.
• Głęb. punktów—włącz lub wyłącz wyświetlanie punktów
głębokości oraz ustal niebezpieczną głębokość.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
• Symbole—dostosuj wygląd symboli pojawiających się na
mapie nawigacji.
◦ Rozmiar urządz. nawig.—dostosuj rozmiar symboli
widocznych na mapie.
◦ Typ urz. nawig.—wybierz zestaw symboli: National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) lub
International Association of Lighthouse Authorities (IALA).
◦ POI na lądzie—włącz ikony punktów POI widoczne na
lądzie (ta opcja jest dostępna tylko jeśli używasz BlueChart
g2 Vision).
◦ Sektory świateł—dostosuj sposób wyświetlania sektorów
świateł na mapie.
Ustawienia ekranu Nad wodą oraz Nad
wodą 3D
Na ekranie Nad wodą lub Nad wodą 3D dotknij Menu.
Waypointy i ślady—dostęp do informacji na temat waypointów i
śladów, tak jak na ekranie mapy (strona 36).
wskazówka: Opcja wyświetlania śladów nie jest dostępna
na ekranie Nad wodą. Potrzbujesz karty BlueChart g2 Vision aby
skorzystać z tej funkcji.
Inne statki—opcje dotyczące AIS oraz DSC a także ustawienia
wyświetlania informacji z AIS, tak jak na ekranie mapy (strona 37).
Paski danych—ustal jak dane liczbowe będą wyświetlane na
ekranie, tak jak na ekranie mapy (strona 37).
Wygląd mapy—dostosuj wygląd ekranu Nad wodą lub Nad wodą
3D.
• Schem. kolorów—(tylko Nad wodą 3D) wybór schematu
kolorów oznaczających niebezpieczne głębokości.
◦ Normalny—wyświetla ląd tak, jak jest widoczny z wody.
◦ Wodne niebezpieczeństwo—wyświetla ląd oraz płytką
wodę w skali kolorów. Niebieski oznacza głęboką wodę,
żółty oznacza płytką wodę, czerwony oznacza bardzo płytką
wodę. Zielony i brązowy oznaczają ląd.
◦ Wszystkie niebezpieczeń.—wyświetla ląd w ciemno
czerwonym kolorze.
Pierścienie zasięgu—włącz lub wyłącz wyświetlanie okręgów odległości.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 39
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
Bezpieczna głębokość—(tylko Nad wodą 3D) dostosuj głębokość
przy której płytka woda oznaczona jest na czerwono.
Inne statki—opcje dotyczące AIS oraz DSC a także ustawienia
wyświetlania informacji z AIS, tak jak na ekranie mapy (strona 37).
Szer. pasa naw.—dostosuj szerokość linii oznaczającej trasę
podczas nawigacji. Ta opcja ma wpływ na tryb “Nawiguj” oraz
“Trasa do”, ale nie wpływa na wyświetlanie w trybie “Prowadź do”.
Urządzenia nawigacyjne—włącz lub wyłącz wszystkie pomoce
nawigacyjne takie jak światła i boje.
Ustawienia ekranu Rybie oko 3D
Na ekranie Rybie oko 3D dotknij Menu.
Pokaż—wybierz kierunek, w którym ma być zwrócona kamera. Na
przykład jeśli dotkniesz Lewa burta, kamera zostanie umieszczona
na prawej burcie skierowana w poprzek łodzi na Lewą burtę.
Ślady—włącz lub wyłącz ślady.
Paski danych—ustal jak dane liczbowe będą wyświetlane na
ekranie, tak jak na ekranie mapy (strona 37).
Ustawienia ekranu Mapa wędkarska
Na ekranie Mapa wędkarska dotknij Menu.
Waypointy i ślady—dostęp do informacji na temat waypointów i
śladów, tak jak na ekranie mapy (strona 36).
40
Konfiguracja wyświetlania ekranu Mapa
wędkarska
Na ekranie Mapa wędkarska dotknij Menu > Ustawienia mapy
wędkarskiej.
Róże—włącz róże wiatrów, tak jak na ekranie mapy (strona 37).
Paski danych—ustal jak dane liczbowe będą wyświetlane na
ekranie, tak jak na ekranie mapy (strona 37).
Wygląd mapy—dostosuj wygląd ekranu Mapa wędkarska.
• Orientation—zmień perspektywę widoku mapy, tak jak na
ekranie mapy (strona 38).
• Szczegóły—dostosuj szczegółowość wyświetlanej mapy.
• Linia kierunku—Linia wskazująca bierzący kurs łodzi, tak jak
na ekranie mapy (strona 38).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb morski: Zaawansowana konfiguracja
• Rozmiar urządz. nawig.—dostosuj rozmiar symboli
widocznych na mapie.
• Typ urz. nawig.—wybierz zestaw symboli (NOAA lub IALA).
Konfiguracja opcji Aktywnego Śladu
W menu Dom dotknij Informacja > Dane użytkownika > Ślady >
Opcje aktywnego śladu.
Tryb rejestracji—wybierz Wył., Wypełnij, lub Zawijaj.
• Wył—ślad nie jest zapisywany.
• Wypełnij—zapisuje ślad aż do zapełnienia pamięci śladu.
• Zawijaj—zapętla zapisywanie śladu nadpisując stare dane
nowymi.
Interwał—zdefiniuj częstotliwość z jaką zapisywany jest ślad.
Zapisywanie z wyższą częstotliwością jest dokładniejsze ale
szybciej zapełnia dziennik śladu.
• Interwał—ustal czy interwał jest określany przez czas,
odległość czy resolution. (Dotknij Zmień aby ustalić wielkość.)
◦ Dystans—zapisuje ślad na podstawie dystansu pomiędzy
punktami.
◦ Czas—zapisuje ślad na podstawie interwału czasowego.
◦ Rozdzielczość—zapisuje ślad na podstawie różnic w
stosunku do Twojej trasy. Ta opcja jest rekomendowana ze
względu na efektywne użycie pamięci. Ustawiona odległość
(Change) to maksymalna dopuszczalna rozbieżność z
kursem zanim rozpoczęte zostanie zapisywanie śladu.
• Zmień—ustal wielkość interwału.
Kolor śladu—ustal kolor śladu.
Konfiguracja ekranu danych liczbowych
W menu Dom dotknij Deska rozdz. > Numery > Menu >
Konfiguracja.
1. Wybierz ilość pól danych, które będą wyświetlane na ekranie
danych liczbowych. Ekran danych liczbowych wyświetla
zmienne pola danych.
2. Dotknij pole danych, które chcesz zmienić.
3. Dotknij typ danych jaki ma być wyświetlany w danym polu.
4. Powtarzaj kroki 3 i 4 aż we wszystkich polach wyświetlane będą
żądane dane.
5. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 41
Tryb samochodowy: Rozpoczynamy
Tryb samochodowy: Rozpoczynamy
Krok 1: Zamontuj GPSMAP 620
Krok 4: Używaj GPSMAP 620
➊
➋
➌ ➍
➎
1. Postaw uchwyt samochodowy na kokpicie Twojego samochodu.
2. Zamontuj GPSMAP 620 w uchwycie (strona 2).
3. Podłącz kabel zasilający do gniazda zapalniczki w
samochodzie. Odbiornik powinien włączyć się automatycznie w
trybie samochodowym, jeśli urządzenie jest podłączone.
Krok 2: Skonfiguruj GPSMAP 620
Jeśli GPSMAP 620 nie włączył się automatycznie naciśnij
Przycisk zasilania aby go włączyć. Podążaj za instrukcjami
na ekranie. Przytrzymaj Przycisk zasilania aby wyłączyć
odbiornik.
Krok 3: Odbierz sygnał satelitów
Wyjdź na otwartą przestrzeń, z dala od garaży lub wysokich drzew
i budynków a następnie włącz GPSMAP 620.
Odbiór sygnału satelitów może potrwać kilka minut. Słupki
wskazują siłę sygnału satelitów. Gdy kolor słupków jest zielony,
GPSMAP 620 ustalił pozycję. Teraz możesz wybrać cel podróży i
rozpocząć nawigację.
42
➏
➐
➑
Tryb samochodowy: Menu Główne
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Siła sygnału GPS.
Tryb pracy. Dotknij ikonę aby zmienić tryb.
Status akumulatora.
Aktualny czas. Dotknij aby zmienić ustawienia czasu.
Dotknij by znaleźć cel.
Dotknij by obejrzeć mapę.
Dotknij by dostosować głośność.
Dotknij by korzystać z narzędzi takich jak Ustawienia lub
Własne trasy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Rozpoczynamy
Znajdź cel podróży
Menu Dokąd? udostępnia wiele różnych kategorii z których
korzystasz by znaleźć miasto, adres, i inne dodatki. Szczegółowe
mapy zainstalowane w GPSMAP 620 zawierają miliony punktów
użyteczności publicznej (POI), takich jak restauracje, hotele, itp.
1. Dotknij Dokąd?.
2. Wybierz kategorię.
Dodanie punktu pośredniego do trasy
Do trasy możesz dodać przystanek (punkt pośredni). GPSMAP 620
poda wtedy wskazówki jak dojechać do niego, a następnie do celu
podróży.
1.
2.
3.
4.
Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu > Dokąd?.
Poszukaj dodatkowego celu.
Dotknij Jedź!.
Dotknij Dodaj jako punkt pośredni by dodać ten cel do
trasy przed dotarciem do celu. Dotknij Ustaw jako nowy cel
podróży aby ustalić ten punkt jako cel podróży.
Korzystanie z objazdu
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu.
2. Dotknij Objazd.
3. Wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel.
GPSMAP 620 będzie próbował wrócić na wcześniej wyznaczoną
trasę tak szybko jak to możliwe. Jeśli trasa którą jedziesz jest
jedyną możliwą opcją przejazdu, GPSMAP 620 może nie
przeliczyć objazdu.
Zatrzymanie nawigacji
5. Dotknij Jedź!.
wskazówka: Dotknij
lub
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu.
2. Dotknij Stop.
aby zobaczyć więcej opcji.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 43
Tryb samochodowy: Dokąd?
Tryb samochodowy: Dokąd?
Menu Dokąd? udostępnia wiele kategorii w których możesz szukać
celu podróży. Zobacz stronę 43 by nauczyć się przeprowadzać
proste wyszukiwanie.
Znajdowanie adresu
wskazówka: W zależności od wersji map zainstalowanych w
GPSMAP 620, nazwy przycisków mogą się zmieniać, a niektóre
kroki mogą mieć inną kolejność.
1. Dotknij Dokąd? > Adres.
2. Jeśli konieczne, dotknij Zmień państwo/stan.
3. Dotknij Szukaj wszystkie.
LUB Dotknij Wpisz miasto/kod pocztowy, wprowadź nazwę
miasta lub kod pocztowy i dotknij Gotowe. Z listy wyników
wybierz miasto/kod pocztowy (nie wszystkie dane mapowe
zawierają kody pocztowe).
4. Wpisz numer domu, następnie dotknij Gotowe.
5. Wpisz nazwę ulicy i dotknij Gotowe.
6. Jeśli konieczne, z listy wyników wybierz właściwą ulicę.
7. Jeśli konieczne, dotknij właściwy adres.
44
Ustalenie pozycji Dom
Możesz ustalić pozycje Dom w miejscu, do którego często
powracasz.
1. Dotknij Dokąd? > Do domu.
2. Wybierz jedną z opcji:
• Wpisz adres.
• Użyj bierzącej lokacji.
• Wybierz z listy ostatnio znalezionych miejsc.
Nawigacja do domu
Po ustaleniu pozycji Dom, możesz szybko rozpocząć nawigację
dotykając Dokąd? > Jedź do Domu.
Zmiana pozycji domowej
Aby zmienić pozycję domową:
1. Dotknij Narzędzia > Moje dane > Ustal pozycję domową.
2. Wybierz jedną z opcji:
• Wpisz adres.
• Użyj bierzącej lokacji.
• Wybierz z listy ostatnio znalezionych miejsc.
Aby edytować pozycję domową:
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione > Wszystkie > Dom.
2. Dotknij Edytuj, wprowadź zmiany, dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Dokąd?
Opcje ekranu Jedź!
Używanie klawiatury ekranowej
Gdy pojawi się klawiatura ekranowa, dotknij znak by go
wprowadzić.
➊
➋
Dotknij by wstawić odstęp. Dotknij lub by przesunąć
kursor. Dotknij by usunąć znak. Dotknij i przytrzymaj
aby
skasować cały wpis.
➌
➍
Dotknij &?% by wpisać znaki specjalne.
Ekran Jedź!
➊
➋
➌
➍
Dotknij aby wyświetlić trasę na mapie.
Dotknij aby utworzyć i nawigować trasą do celu.
Dotknij aby wyświetlić miejsce docelowe na mapie.
Dotknij aby zapisać miejsce docelowe w Ulubionych.
Znajdowanie miejsca przez wpisanie nazwy
Jeśli znasz nazwę miejsca które szukasz, możesz ją wpisać
używając klawiatury ekranowej. Możesz też wpisać kilka liter z
nazwy by zawęzić wyszukiwanie.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty szczególne > Wpisz nazwę.
2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz litery. Dotknij Gotowe.
Wyszukiwanie blisko innego miejsca
1. Dotknij Dokąd? > Blisko….
2. Wybierz jedną z opcji:
• Aktualnej pozycji—szukanie w pobliżu aktualnej pozycji.
• Innego miasta—szukanie w pobliżu miasta które wpiszesz.
• Aktualnej trasy—Szukanie w pobliżu aktywnej trasy.
• Celu podróży—szukanie w pobliżu celu Twojej aktywnej
trasy.
Ostatnio znalezione miejsca
Twój GPSMAP 620 przechowuje listę 50 ostatnio znalezionych
miejsc. Ostatnio znalezione miejsce znajduje się na górze listy.
Dotknij Dokąd? > Ostatnio znalezione by ujrzeć listę miejsc
ostatnio znalezionych.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 45
Tryb samochodowy: Dokąd?
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Aby usunąć wszystkie ostatnio znalezione miejsca, dotknij Czyść>
Tak.
wskazówka: Kiedy dotkniesz Czyść, wszystkie pozycje z listy
zostaną skasowane. Ta funkcja nie kasuje tych miejsc z mapy.
Ulubione
Możesz zapisywać miejsca w Ulubionych, by szybko je
odnajdywać i nawigować do nich. Twoja pozycja DOM jest
również zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej pozycji
Na ekranie mapy dotknij ikonę pojazdu ( ). Następnie dotknij
Zapisz położenie by zapisać swoją bieżącą pozycję w Ulubionych.
Zapisywanie znalezionych miejsc
1. Na ekranie Jedź! dotknij Zapisz.
2. Dotknij OK. Miejsce zostaje zapisane w Ulubionych.
Znajdowanie zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione. Pojawi się lista zapisanych miejsc.
Edycja zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
46
2. Wybierz kategorię oraz lokację, którą chcesz edytować.
3. Dotknij Edycja.
4. Dotknij jedną z opcji:
• Zmień nazwę—wpisz nową nazwę i dotknij Gotowe.
• Zmień zdjęcie—wybierz zdjęcie, które chcesz przypisać do
danej lokacji.
• Zmień Symbol—wybierz symbol, który będzie oznaczał to
miejsce na mapie.
• Zmień numer telefonu—wpisz numer telefonu i dotknij
Gotowe.
• Zmień kategorie—wybierz inną kategorię dla danej lokacji.
• Usuń—usuwa miejsce z listy ulubionych. Dotknij Tak.
Znajdowanie miejsca na mapie
Użyj ekranu przeszukiwania mapy by przejrzeć różne miejsca na
mapie. Dotknij Dokąd? > Znajdź na mapie.
Wskazówki dotyczące przeglądania mapy
• Dotknij mapę, następnie przeciągnij palcem po ekranie.
• Dotknij lub by zmienić skalę.
• Dotknij dowolne miejsce na mapie. Pokaże się wskaźnik w tym
miejscu. Dotknij Zapisz by zapisać to miejsce.
• Dotknij Jedź! by nawigować do tego miejsca.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Dokąd?
• Jeśli aktywny jest tryb symulacji, dotknij Ustal poz. by
przenieść swoją pozycję w to miejsce (strona 53).
Edycja tras
1.
2.
3.
4.
Używanie własnych tras
Dotknij Dokąd? > Trasy. Wybierz trasę którą chcesz jechać i
dotknij Jedź!.
Tworzenie trasy
Używaj GPSMAP 620 do tworzenia i zapisywania tras zanim
wyruszysz w drogę. Możesz stworzyć do 10 tras.
Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) > Trasy > Nowa.
Dotknij Dodaj nowy punkt startowy.
Znajdź miejsce początku trasy i dotknij Wybierz.
Dotknij Dodaj nowy punkt końcowy.
Znajdź miejsce końca trasy i dotknij Wybierz.
Dotknij
by dodać kolejne miejsce do trasy. Dotknij
usunąć miejsce.
7. Dotknij Dalej by obliczyć trasę i ujrzeć ją na mapie.
8. Dotknij Zapisz by zapisać trasę i zakończyć.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
by
Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) > Trasy.
Wybierz trasę którą chcesz edytować.
Dotknij Edycja.
Dotknij jedną z opcji:
• Zmień nazwę—wprowadź nową nazwę i dotknij Gotowe.
• Dodaj/usuń punkty—dodaj nowy start, punkt pośredni lub
koniec trasy.
• Ręczna zmiana kolejności punktów—zmień kolejność
punktów na twojej trasie.
• Optymalizacja kolejności punktów— automatycznie
uporządkuj kolejność punktów.
• Ponowne obliczenie—zmień sposób kalkulacji trasy
- najszybsza, najkrótsza, bezdroże.
• Usuń—skasuj trasę.
Wprowadzone przez ciebie zmiany zapisują się automatycznie gdy
wychodzisz z któregokolwiek ekranu edycji trasy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 47
Tryb samochodowy: Dokąd?
Wpisywanie współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu podróży, możesz
użyć GPSMAP 620 by nawigować do celu poprzez wpisanie
koordynatów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w
geochachingu.
1. Dotknij Dokąd? > Współrzędne.
2. Dotknij Format aby wybrać właściwy format współrzędnych dla
rodzaju mapy której używasz.
3. Dotknij kierunek aby wybrac nowy kierunek.
4. Dotknij pole numeryczne aby wpisać współrzędne, a następnie
dotknij Gotowe.
5. Po wpisaniu współrzędnych dotknij Dalej.
Nawigacja po bezdrożach
Jeśli nie używasz dróg podczas nawigacji, skorzystaj z trybu Off
Road. Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Route
Preference > Off Road > OK.
48
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Ekran mapy
Tryb samochodowy: Ekran mapy
Twoja trasa zaznaczona jest fioletową linią. Podczas podróży
GPSMAP 620 prowadzi Cię za pomocą komunikatów głosowych
i strzałek na mapie. Punkt docelowy oznaczony jest flagą z
wzorem szachownicy. Jeśli zboczysz z drogi Twój GPSMAP 620
przekalkuluje trasę i poprowadzi cię nową drogą
➊
➊
➋
➌
➍
➎
Dotknij by zobaczyć ekran następnego zwrotu.
Dotknij by zobaczyć listę zwrotów.
Dotknij by przybliżyć lub oddalić widok.
Dotknij ikonę pojazdu aby zobaczyć ekran bieżącej pozycji.
Dotknij by zobaczyć komputer podróży.
Ekran następnego zwrotu
➋
➌
➍
➎
Automotive Mode: Map Page
WSKAZÓWKA: Ikona ograniczenia prędkości może pojawić
się gdy podróżujesz drogami wyższej kategorii. Pokazuje ona
ograniczenie prędkości na tej drodze.
Podczas nawigacji trasą, ekran następnego zwrotu pokaże zwrot na
mapie oraz poinformuje o pozostałym dystansie i czasie dotarcia
do tego zwrotu.
By ujrzeć następny zwrot na mapie, dotknij symbol zwrotu na
mapie, lub dotknij dowolny zwrot z listy zwrotów.
Ekran listy zwrotów
Gdy nawigujesz według wyznaczonej trasy, ekran listy zwrotów
podaje informacje o zwrotach na twojej trasie wraz z informacją o
odległościach pomiędzy zwrotami.
Dotknij pasek tekstowy na górze ekranu mapy by ujrzeć listę
zwrotów. Dotknij jedną pozycję z listy zwrotów by ujrzeć
szczegóły dotyczące tego zwrotu. Dotknij Pokaż mapę by ujrzeć
całą trasę na ekranie przeglądania mapy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 49
Tryb samochodowy: Ekran mapy
Komputer podróży
Ekran komputera podróży wyświetla twoją aktualną prędkość
oraz dostarcza pomocne statystyczne informacje na temat twojej
podróży. Aby go ujrzeć dotknij pole Prędkość na ekranie mapy.
Jeśli często się zatrzymujesz, zostaw GPSMAP 620 włączony by
mógł dokładnie obliczyć twój czas podróży.
Zerowanie komputera podróży
Jeśli chcesz mieć dokładne informacje o podróży którą zaraz
rozpoczniesz, wyzeruj informacje o podróży. Dotknij Zeruj
podróż by wyzerować dane podróży. Dotknij Zeruj pr. maks. by
wyzerować maksymalną prędkość.
50
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Zarządzanie plikami
Tryb samochodowy: Zarządzanie plikami
Pliki takie jak obrazy JPEG możesz przechowywać w pamięci nüvi
lub na opcjonalnej karcie pamięci SD.
WSKAZÓWKA: GPSMAP 620 nie jest kompatybilny z
systemami Windows® 95, 98, Me, lub NT. Nie jest również
kompatybilny z systemami Mac® OS 10.3 i starszymi. To samo
ograniczenie dotyczy większości urządzeń pracujących w trybie
pamięci masowej USB.
GPSMAP 620 obsługuje pliki graficzne JPEG i JPG oraz pliki GPX
waypointów i map dla MapSource (strona 58).
Ładowanie plików
Krok 1: Podłącz kabel USB
Podłącz wtyczkę mini-USB do złącza na tylnej ściance obudowy
GPSMAP 620. Podłącz większą wtyczkę kabla do wolnego portu
USB w Twoim komputerze.
WSKAZÓWKA: W niektórych systemach operacyjnych lub
komputerach z wieloma dyskami sieciowymi, dyski GPSMAP 620
mogą się nie pojawić. Zajrzyj do pomocy Twojego systemu
operacyjnego aby dowiedzieć się jak zamapować te dyski.
Twój GPSMAP 620 i karta pamięci SD pojawią się jako wymienne
dyski w „Mój komputer” dla komputerów z systemem Windows
lub jako zamontowane napędy w komputerach Mac.
Krok 2: Prześlij pliki do GPSMAP 620
Skopiuj i wstaw pliki z Twojego komputera do napędu/dysku
GPSMAP 620.
1. Przeglądaj dyski Twojego komputera aby odnaleźć plik do
skopiowania.
2. Podświetl plik i wybierz Edycja > Kopiuj.
3. Otwórz dysk/napęd “Garmin” lub kartę SD.
4. Wybierz Edycja > Wstaw. Plik pojawi się na liście plików
pamięci GPSMAP 620 lub karty pamięci SD.
Krok 3: Odłącz kabel USB
Kiedy skończysz kopiowanie plików, kliknij ikonę Odłącz lub
wysuń urządzenie
w zasobniku systemowym (Windows),
lub przeciągnij ikonę napędu do Kosza w komputerach Mac.
Odłącz GPSMAP 620 od Twojego komputera.
Usuwanie plików
Kiedy GPSMAP 620 połączony jest z komputerem, otwórz dysk
nüvi lub kartę SD. Podświetl plik, który chcesz usunąć i naciśnij
przycisk Delete na klawiaturze Twojego komputera.
UWAGA: Jeśli nie znasz przeznaczenia pliku, nIE usuwaj go. W
pamięci GPSMAP 620 przechowywane są ważne pliki systemowe,
które nIE powinny być usuwane.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 51
Tryb samochodowy: Narzędzia
Tryb samochodowy: Narzędzia
Menu Narzędzia udostępnia wiele funkcji pomocnych w czasie
podróży. W menu głównym dotknij Narzędzia aby przejść do
menu narzędzi.
Ustawienia
Więcej informacji na temat ustawień znajdziesz na stronie 53.
Aktualna pozycja
Dotknij Narzędzia > Aktualna pozycja aby zobaczyć informacje
o miejscu w którym się aktualnie znajdujesz. Funkcja ta jest
pomocna gdy potrzebujesz poinformować służby ratownicze o
miejscu w którym się znajdujesz. Dotknij jeden z przycisków z
prawej strony aby znaleźć najbliższe obiekty z wymienionych tam
kategorii. Dotknij Zapisz pozycję aby zachować Twoją aktualną
pozycję w pamięci.
Przeglądarka obrazków
Korzystając z przeglądarki, możesz zobaczyć zdjęcia zapisane w
pamięci GPSMAP 620 lub na karcie SD.
1. Dotknij Narzędzia > Przeglądarka obrazków.
2. Dotknij zdjęcie aby zobaczyć jego powiększenie.
3. Dotknij strzałki aby zobaczyć kolejne zdjęcia.
Pokaz slajdów
Dotknij Pokaz aby uruchomić pokaz slajdów, który wyświetla
każdy obrazek przez kilka sekund a następnie wyświetla kolejny
obrazek.
Dotknij ekran w dowolnym miejscu, aby przerwać ten pokaz.
Dotknij Stop aby wrócić do listy obrazków. Dotknij Wznów aby
wznowić pokaz slajdów. Dotknij lub aby powiększyć lub
pomniejszyć obrazek.
Nawigacja do zdjęć
Jeśli zdjęcie zawiera informacje o pozycji dotknij Info, a następnie
dotknij Jedź! aby stworzyć trasę do danego miejsca.
Moje dane
Dotknij Narzędzia > Moje dane aby zarządzać lub usuwać Twoje
zapisane dane, np. Ulubione.
Na stronie 52 znajdziesz więcej informacji na temat ładowania
obrazków do pamięci GPSMAP 620.
52
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Zaawansowana konfiguracja
Tryb samochodowy: Zaawansowana
konfiguracja
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij ikonę ustawień, które chcesz zmienić.
3. Dotknij przycisk poniżej nazwy ustawienia aby je zmienić.
Zmiana ustawień systemowych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > System.
Symulacja ����
GPS—włącza symulator i wyłącza tryb GPS, aby
symulować tryb nawigacji przy zmniejszonym zużyciu baterii.
Tryb pracy—zmiana trybu pracy na tryb morski.
Jednostki—umożliwia wybór jednostek: Kilometry lub Mile.
Układ klawiatury—wybierz QWERTY aby korzystać z układu
przypominającego klawiaturę komputera, lub wybierz ABC aby
korzystać z układu alfabetycznego.
O systemie—wyświetla wersję oprogramowania GPSMAP 620,
ID urządzenia oraz wersję dźwięku. Informacje te będą potrzebne
przy aktualizacji oprogramowania urządzenia lub zakupie
dodatkowych map (strona 58).
Przywróć—przywraca ustawienia fabryczne.
Zmiana ustawień nawigacji
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
Preferowane trasy—wybierz preferowany typ wyznaczania tras:
• Najszybsza—wyznaczane trasy będzie można przejechać
najszybciej, ale odległość może być większa.
• Najkrótsza—wyznaczane trasy będą możliwie krótkie, ale ich
przejechanie może zająć więcej czasu.
• Bezdroże—wyznacza trasy w linii prostej (bez względu na
drogi).
Unikane—określ jakich typów dróg chcesz unikać w
wyznaczanych trasach.
Przywróć—przywraca oryginalne ustawienia nawigacji.
Zmiana ustawień wyświetlania
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów—wybierz Dzienny - jasne tło ekranu, Nocny
- ciemne tło ekranu, lub Automatycznie aby tryby te przełączane
były automatycznie.
Zrzut ekranowy—włącza tryb zrzutów ekranowych. Dotknij
ikonę aby zapisać zrzut ekranowy. Pliki zawierające zrzut
ekranu zapisywane są w folderze Garmin\scrn w GPSMAP 620.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 53
Tryb samochodowy: Zaawansowana konfiguracja
Jasność—umożliwia regulację poziomu podświetlenia ekranu.
Redukcja jasności podświetlenia wydłuża czas pracy na baterii.
wskazówka: możesz także dostosować poziom jasności z
każdego ekranu szybko naciskając i puszczając przycisk Power
Przywróć—przywraca ustawienia fabryczne.
Regulacja głośności
Na ekranie głównym dotknij Głośność. Dotknij lub aby
dostosować poziom głośności. Dotknij Wycisz by wyciszyć
wszystkie dźwięki.
Regulacja podświetlenia
1. Na dowolnym ekranie szybko naciśnij i puść przycisk Power.
2. Dotknij lub aby dostosować jasność podświetlenia.
Zmiana ustawień czasu
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Czas.
Format czasu—wybierz 12-godzinny, 24-godzinny, lub UTC.
Bieżący czas—Ustaw prawidłowy czas w GPSMAP 620. Wybierz
Auto aby GPSMAP 620 sam aktualizował czas na podstawie
bieżącej lokacji.
Ustawienia językowe
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Język.
Język Głosu—zmienia język używany dla wskazówek
nawigacyjnych i komunikatów.
Tekst—zmienia język używany do wyświetlenia menu
ekranowego. Zmiana tego języka nie wpływa na opisy używane
na mapach, jak np. nazwy ulic czy obiektów, jak również dane
wprowadzone przez użytkownika.
Klawiatura—wybierz klawiaturę dla Twojego języka. Możesz
również zmienić język klawiatury z poziomu ekranu klawiatury
przyciskiem Tryb.
Przywróć—przywraca oryginalne ustawienia językowe.
Zmiana ustawień mapy
Naciśnij Narzędzia> Ustawienia> Mapa.
Szczegółowość map—określa ilość szczegółów wyświetlanych
na mapie. Im więcej wyświetlanych szczegółów, tym wolniejsze
odświeżanie mapy.
Przywróć—przywraca oryginalne ustawienia czasu.
54
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Tryb samochodowy: Zaawansowana konfiguracja
Widok mapy—określa sposób wyświetlania mapy.
Ustawienia zabezpieczeń
• Góra-kurs—wyświetlanie mapy płaskiej (2D) zorientowanej
wg kierunku ruchu ku górze ekranu.
• Góra-Północ—wyświetlanie mapy 2D zorientowanej wg
Północy ku górze ekranu.
• 3D—wyświetlanie mapy trójwymiarowej (3D) zorientowanej
wg kierunku ruchu ku górze ekranu.
Pojazd—umożliwia zmianę ikony pojazdu wyświetlanej na mapie.
Wymierz ikonę pojazdu i potwierdź zmianę przyciskiem OK.
Dodatkowe ikony znajdziesz na stronie internetowej:
www.garmingarage.com.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Zabezpieczenia.
Dziennik podróży—pozwala włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
dziennika podróży. Aby wyczyścić dziennik podróży naciśnij
Narzędzia > Moje Dane > Wyczyść dziennik podróży.
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij Przywróć.
3. Dotknij Tak.
Tryb bezpieczny—możesz włączyć lub wyłączyć tą funkcję.
Kiedy pojazd znajduje się w ruchu, tryb bezpieczny wyłącza
wszystkie funkcje, które wymagają zwiększonej uwagi
użytkownika i mogą stać się przyczyną rozproszenia uwagi
kierującego pojazdem.
Przywróć—przywraca oryginalne ustawienia zabezpieczeń.
Przywracanie wszystkich ustawień
Mapy Info—wyświetla listę zainstalowanych map oraz ich wersje.
Naciśnięcie mapy powoduje jej zaznaczenie (i używanie) lub
odznaczenie.
Przywróć—powoduje przywrócenie domyślnych ustawień
fabrycznych.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 55
Dodatki
Dodatki
Kalibracja ekranu
Włącz urządzenie w trybie morskim. Zobacz stronę 32 aby uzyskać
informacje na temat kalibracji ekranu.
Resetowanie GPSMAP 620
Jeśli ekran GPSMAP 620 przestanie działać, wyłącz GPSMAP 620
i włącz go ponownie. Jeśli to nie pomoże, wyjmij baterię na kilka
sekund.
Aktualizacja oprogramowania
1. Odwiedź www.garmin.com/products/webupdater aby pobrać i
zainstalować aplikację WebUpdater na komputerze.
2. Podłącz GPSMAP 620 do komputera za pomocą kabla miniUSB.
3. Uruchom program WebUpdater i postępuj według poleceń
pojawiających się na ekranie.
Jeśli potwierdzisz, że chcesz dokonać aktualizacji, WebUpdater
automatycznie pobierze odpowiednie aktualizacje i zainstaluje je w
Twoim GPSMAP 620.
56
Usuwanie danych użytkownika
Uwaga: Zostaną usunięte wszystkie wprowadzone przez
użytkownika informacje.
1. Przytrzymaj palec w lewym, górnym rogu ekranu GPSMAP 620
w czasie jego włączania.
2. Trzymaj palec aż do pojawienia się zapytania na ekranie.
3. Dotknij Tak aby usunąć dane użytkownika.
Wszystkie ustawienia przywrócone zostaną do wartości
fabrycznych. Usunięte zostaną również Twoje ulubione i zakładki.
Informacje o baterii
Aby zachować jak największą żywotność baterii nie zostawiaj
GPSMAP 620 na słońcu oraz unikaj kontaktu urządzenia ze
źródłami ciepła.
Ikona baterii w prawym, górnym rogu ekranu głównego wskazuje
aktualny status akumulatora GPSMAP 620. Aby zwiększyć
dokładność wskazań statusu, rozładuj całkowicie baterię, a
następnie naładuj, bez przerywania procesu ładowania.
wskazówka: Jeśli nie będziesz używał urządzenia przez
dłuższy czas (dłużej niż tydzień), wyjmij baterię z odbiornika.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Dodatki
Ładowanie GPSMAP 620
• Przed pierwszym użyciem GPSMAP 620 ładuj baterię przez
przynajmniej 6 godzin.
• Umieść GPSMAP 620 w samochodowym lub morskim
uchwycie podłączonym do źródła zasilania. Możliwe,
że kluczyk pojazdu musi być w pozycji ON/ACC aby
GPSMAP 620 ładował baterię.
• Podłącz zasilacz sieciowy AC do GPSMAP 620 oraz gniazdka
w ścianie.
Wymiana bezpiecznika w zasilaczu
samochodowym
Uwaga: Podczas zmieniania bezpiecznika zwróć uwagę, aby
wszystkie drobne części po wymianie znajdowały się na swoim
domyślnym miejscu.
Jeśli urządzenie nie ładuje się po podłączeniu do gniazda
zapalniczki, prawdopodobnie trzeba wymienić bezpiecznik.
1. Odkręć czarny krążek na końcu wtyczki do
zapalniczki.
2. Wyciągnij bezpiecznik (Szkło ze srebrnym
cylindrem) i zastąp go nowym bezpiecznikiem
1.5 A.
Nakrętka
Srebrna
końcówka
Bezpiecz
-nik
3. Upewnij się, że srebrna końcówka jest prawidłowo nałożona na
końcówkę bezpiecznika.
Dbanie o GPSMAP 620
Twój GPSMAP 620 zawiera czułe elementy elektronicznie,
które mogą zostać trwale uszkodzone jeśli zostaną narażone na
działanie mocnych uderzeń lub wibracji. Aby zminimalizować
ryzyko uszkodzenia, staraj się nie upuszczać GPSMAP 620 i nie
wykorzystywać go w warunkach dużych wibracji.
Czyszczenie urządzenia
GPSMAP 620 jest skonstruowany z wysokiej jakości materiałów
i nie wymaga od użytkownika innych zabiegów jak okresowe
czyszczenie. Obudowę urządzenia (oprócz ekranu dotykowego)
czyść ściereczką nasączoną delikatnym detergentem, a następnie
wytrzyj ją do sucha. Unikaj chemicznych środków czyszczących,
które mogą uszkodzić elementy wykonane z tworzywa sztucznego.
Czyszczenie ekranu dotykowego
Ekran dotykowy czyść za pomocą miękkiej, czystej i nie
pozostawiającej włókien ściereczki. Jeśli potrzeba, możesz użyć
wody, alkoholu izopropylowego lub środków do czyszczenia
szkieł optycznych. Nasącz nimi ściereczkę a następnie delikatnie
przetrzyj ekran dotykowy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 57
Dodatki
Bezpieczne korzystanie z GPSMAP 620
• Nie pozostawiaj GPSMAP 620 w miejscach, gdzie byłby on
narażony na długotrwałe działanie wysokich temperatur (np.
na podszybiu), gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie
urządzenia.
• Mimo, iż do obsługi ekranu dotykowego może być używany
rysik PDA, nigdy nie używaj go do obsługi urządzenia w czasie
jazdy. Nie używaj twardych lub ostrych przedmiotów do obsługi
ekranu dotykowego, ponieważ może to spowodować trwałe
uszkodzenie ekranu.
Wodoszczelność
Urządzenie jest wodoszczelne w standardzie IEC 60529 IPX7.
Może pozostać zanurzone w wodzie do głębokości 1 metra przez
maksymalnie 30 minut. Zbyt długie oddziaływanie wody może
uszkodzić urządzenie. Po wyjęciu z wody wysusz urządzenie przed
ponownym użyciem.
Zapobieganie kradzieży
• Aby uniknąć kradzieży, nie pozostawiaj urządzenia i uchwytu w
widocznym miejscu, gdy z nich nie korzystasz.
• Nie trzymaj urządzenia w schowku samochodowym.
• Zarejestruj urządzenie w serwisie http://my.garmin.com.
58
Mapy dodatkowe
Możesz zakupić dodatkowe mapy i wgrać je do Twojego
GPSMAP 620 lub na kartę pamięci.
Aby sprawdzić wersję map zainstalowanych w Twoim
GPSMAP 620, na ekranie głównym dotknij Narzędzia >
Ustawienia > Mapa > Mapy-info. Odwiedź www.garmin
.com/unlock/update.jsp aby sprawdzić czy dostępne są aktualizacje
dla Twoich map. Aby odblokować dodatkowe mapy potrzebujesz
numer ID urządzenia (strona 53) oraz numer seryjny (umieszczony
obok złącza kabla zasilającego).
Sygnał z satelitów GPS
Twój GPSMAP 620, aby pracować, musi odbierać sygnał z
satelitów GPS (Global Positioning System). Jeśli znajdujesz się
w pomieszczeniu, blisko budynków lub drzew, lub na parkingu
wielopoziomowych, GPSMAP 620 może nie odebrać sygnałów z
satelitów. Wyjdź na otwarty teren, wolny od wysokich przeszkód,
aby korzystać z Twojego GPSMAP 620.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Dodatki
Kiedy GPSMAP 620 odbierze sygnał z satelitów, słupki siły
sygnału na ekranie głównym staną się zielone. Kiedy sygnał
zostanie utracony, słupki staną się czerwone lub znikną.
Więcej informacji na temat systemu GPS, znajdziesz w serwisie
internetowym www.garmin.com/aboutGPS.
Opcjonalne akcesoria
Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjonalnych akcesoriach
odwiedź stronę http://buy.garmin.com, www.garmin.com/extras,
lub skontaktuj się z dealerem Garmin.
Dane techniczne
Wymiary: 151 mm × 102.49 mm × 47.25 mm
Waga: 490.4 g
Wyświetlacz: przekątna 5 3/16 cala, rozdzielczość 800 × 480
pikseli; panoramiczny ekran WQVGA TFT z białym
podświetlaniem, dotykowy
Obudowa: Wodoszczelna, standard IEC 529-IPX-7
Bezpieczny zakres temperatur: od -15°C do 55°C
Zakres temperatur ładowania: od 0°C do 45°C
Pamięć danych: pamięć wbudowana i opcjonalnie karty pamięci
SD. Pamięci nieulotne.
Połączenie z PC: tryb pamięci masowej USB 2.0, plug&play
System operacyjny: Garmin
Czas ładowania: Średnio 6 godzin
Zasilanie: 11–32 Vdc, samochodowe gniazdo zapalniczki, lub
zasilacz sieciowy AC.
Pobór mocy: maksymalnie 12 W.
Czas pracy na baterii: Do 9 godzin na minimalnym
podświetleniu, lub do 5 godzin na maksymalnym
podświetleniu.
Typ baterii: wymienna, Litowo-Jonowa
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości
Czas akwizycji satelitów*:
Gorący start: < 1 sec
Zimny start: < 33 sec
Twardy reset: < 36 sec.
*Wartości średnie dla nieruchomego urządzenia i niczym nie
osłoniętym widoku nieba.
Bezpieczna odległość od kompasu: 43.18 cm
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 59
Dodatki
Deklaracja Zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje, że produkt GPSMAP 620 jest zgodny z
wymaganiami i innymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Aby zobaczyć
pełną deklarację zgodności, zobacz serwis internetowy: www.garmin.com.
Licencja na oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z GPSMAP 620, ZGADZASZ SIĘ POZOSTAWAĆ W
ZGODZIE Z POSTANOWIENIAMI I WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI
NA OPROGRAMOWANIE. PROSIMY, PRZECZYTAJ UWAŻNIE TREŚĆ TEJ
LICENCJI.
Garmin udziela Tobie ograniczonej licencji na użytkowanie, w czasie normalnego
funkcjonowania urządzenia, oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu
(zwanego dalej „oprogramowanie”) w formie binarnego pliku wykonywalnego.
Tytuł prawny, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do
Oprogramowania pozostają własnością firmy Garmin.
Potwierdzasz, że oprogramowanie jest własnością firmy Garmin i jest chronione
przez prawa autorskie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz zapisami międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
Potwierdzasz również, że struktura, organizacja i kod Oprogramowania są
tajemnicą handlową firmy Garmin oraz, że Oprogramowanie w formie kodu
źródłowego pozostaje również tajemnicą handlową firmy Garmin. Zgadzasz
się nie dekompilować, disasemblować, modyfikować, dokonywać asemblacji
wstecznej, tzw. reverse engineering, czy sprowadzać Oprogramowania lub jego
części do formy czytelnej, jak również zgadzasz się nie tworzyć jakichkolwiek
produktów bazujących na Oprogramowaniu lub jego części. Zgadzasz się nie
eksportować lub reeksportować Oprogramowania do jakiegokolwiek państwa
objętego ograniczeniem eksportu prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
60
Rozwiązywanie problemów
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój GPSMAP 620
nigdy nie odbiera
sygnałów z satelitów.
Wyjdź z GPSMAP 620 na otwarty teren, z dala
od wysokich budynków lub drzew, poczekaj
kilka minut.
Urządzenie GPSMAP Sprawdź bezpiecznik (strona 57).
620 nie ładuje się w
Urządzenie GPSMAP 620 jest zdolne do
samochodzie.
ładowania tylko w zakresie temperaturowym od
0°C do 45°C). Jeżeli urządzenie jest narażone
na bezpośrednie promienie słoneczne lub
nagrzało się w inny sposób, nie jest zdolne do
ładowania.
Jak mogę usunąć
wszystko dane
użytkownika ?
Podczas włączania urządzenia przytrzymaj
lewy-górny róg ekranu. Należy trzymać do
momentu wyświetlenia zapytania. Naciśnij Tak
(Yes) aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Wskaźnik baterii jest
niedokładny
Pozwól na całkowite rozładowanie GPSMAP
620 a następnie naładuj całkowicie akumulator
(bez przerywania cyklu ładowania).
Ekran dotykowy
nieprawidłowo
reaguje na dotyk
Należy skalibrować urządzenie, tak jak jest to
podane na stronie 32.
Skąd mam wiedzieć,
że GPSMAP 620
pracuje w trybie
pamięci masowej
USB?
Kiedy Twój GPSMAP 620 pracuje w trybie
pamięci masowej USB, na jego ekranie
wyświetlany jest obraz GPSMAP 620
podłączonego do komputera. Powinieneś
również zobaczyć nowe dyski, klikając Mój
Komputer.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Dodatki
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój komputer nigdy
nie rozpoznaje, że
dołączony został
GPSMAP 620.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz GPSMAP 620 i włącz go ponownie.
3. Podłącz kabel USB do komputera.
GPSMAP 620 automatycznie przejdzie w tryb
pamięci masowej USB.
Na liście moich
dysków nie mogę
znaleźć żadnego
nowego wymiennego
napędu.
Jeśli masz wiele zmapowanych dysków
sieciowych w Twoim komputerze, Windows
może mieć problem z przypisaniem liter dysków
do napędów GPSMAP 620. Zobacz pomoc
systemu windows w celu uzyskania informacji o
sposobie mapowania dysków sieciowych.
Jak mogę odnaleźć
1.Naciśnij Dokąd > Blisko > Innej
restauracje, w pobliżu
miejscowości (i wpisz miejscowość, w
których będę się
której będziesz wypoczywać).
znajdować w hotelu ? 2. Wyszukaj hotel i naciśnij Jedż.
3. Naciśnij Menu > Dokąd > Blisko > Miejsce
Docelowe.
4.Szukaj restauracji. Restauracje w pobliżu
Twojego hotelu zostaną wyświetlone.
Komunikaty i ostrzeżenia (Tryb morski)
Boat is not Moving Fast Enough to Calibrate—(sensor
prędkości) pojawia się podczas kalibracji czujnika prędkości.
Zwiększ prędkość łodzi i skalibruj ponownie.
Can’t Read User Card—urządzenie “nie widzi” karty podczas
próby transferu danych.
Can’t Unlock Maps—mapy są zablokowane, i nie mogą być użyte
na tym urządzeniu.
Can’t Write User Card— urządzenie nie może zapisać danych na
karcie.
Database Error—błąd bazy danych, skontaktuj się z serwisem
Garmin.
Lost Satellite Reception—urządzenie przestało odbierać sygnał z
satelitów. Upewnij się, że nic nie zasłania nieba.
NMEA Depth Is Below Transducer—(echosonda) dane
głębokości przekazywane przez NMEA są mierzone od
przetwornika (nie zawierają parametru keel-offset).
Maps Fit, Some Maps Will Not Be Drawn—na karcie pamięci
znajduje się więcej map niż urządzenie może obsłużyć. Niektóre z
tych map nie będą dostępne.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
61
Ważne informacje i ostrzeżenia
Ważne informacje i ostrzeżenia
Nie unikanie opisanych poniżej, potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji może powodować wypadki lub kolizje, wynikiem
których może być utrata zdrowia lub życia.
W czasie instalacji urządzenia w pojeździe, umieść je w
bezpiecznym miejscu, aby nie przeszkadzało w obsłudze innych
urządzeń w które wyposażony jest pojazd oraz aby nie ograniczało
pola widzenia kierowcy.
Nie
ograniczaj
pola widzenia
kierowcy
Nie pozostawiaj niezabezpieczonego
urządzenia na
kokpicie.
Nie montuj urządzenia
przed poduszkami powietrznymi
lub w polu ich otwarcia
W czasie nawigacji porównuj informacje W wyświetlane
przez urządzenie z innymi dostępnymi źródłami informacji jak,
np.: znaki drogowe, charakterystyczne punkty, czy mapy. Dla
własnego bezpieczeństwa, zawsze rozwiąż wszelkie problemy
OSTRZEŻENIA związane z akumulatorem: Jeśli nie
przestrzegasz poniższych wskazówek, możesz przyczynić się do
skrócenia czasu jego użytkowania zwiększyć ryzyko związane
z uszkodzeniem urządzenia, pożarem, spaleniem chemicznym,
62
przed kontynuacją nawigacji.
Kieruj pojazdem z myślą o bezpieczeństwie. W czasie jazdy
nie rozpraszaj uwagi obsługą urządzenia i zachowaj pełną
kontrolę nad warunkami drogowymi. Zminimalizuj czas
poświęcany na przeglądanie ekranu urządzenia i korzystaj z
komunikatów głosowych gdy to możliwe. Nie wprowadzaj
danych, nie zmieniaj ustawień, ani nie korzystaj z funkcji
wymagających zwiększonej uwagi w czasie kierowania pojazdem.
Aby tego dokonać zjedź z drogi dla zwiększenia Twojego
bezpieczeństwa.
Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby dostarczyć informacji
o sugerowanej trasie przejazdu. W trakcie kalkulacji tras nie są
brane pod uwagę warunki drogowe, korki, warunki pogodowe,
czy inne czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i czas
podróży. Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Przy
nieprawidłowym jej użytkowaniu istnieje ryzyko wycieku
substancji chemicznych lub pożaru.
wyciekiem elektrolitu, i/lub urazów ciała.
Skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów by uzyskać
informacje o utylizacji zużytego akumulatora, lub potrzebujesz
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Ważne informacje i ostrzeżenia
dodatkowych informacji, odwiedź www.garmin.com/prop65.
Nie wrzucaj akumulatora do ogniska, nie spalaj.
Nie pozostawiaj zūmo w miejscach, gdzie byłby on długotrwale
narażony na działanie wysokich temperatur, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenia urządzenia.
Aby przechowywać urządzenie przez jakiś czas, przechowuj je w
temperaturze od -20°C do 60°C
Nie obsługuj urządzenia poza zakresem temperatur: -20°C do 55°C
Nie ładuj akumulatora poza urządzeniem, nie rozbieraj
akumulatora.
Trzymaj akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
rozbieraj, nie przebijaj, nie uszkadzaj akumulatora.
Akumulator wymieniaj tylko na oryginalny zamiennik producenta.
Używanie innego akumulatora tworzy ryzyko pożaru lub wybuchu.
Aby kupić zastępczy akumulator odwiedź dealera lub stronę
internetową Garmin.
OSTRZEŻENIE: Produkt, jego opakowanie i elementy, zawierają
związki chemiczne uznane w stanie Kalifornia za mogące
powodować poronienia, uszkodzenia płodu oraz zaburzenia
płodności. Niniejsza informacja zamieszczona jest w zgodzie
z postanowieniami California’s Proposition 65. Jeśli masz
jakiekolwiek pytania, lub potrzebujesz dodatkowych informacji,
odwiedź www.garmin.com/prop65.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
Ważne Informacje
INFORMACJE O MAPACH: Jednym z celów firmy Garmin
jest dostarczenie użytkownikowi możliwie najpełniejszej i
najdokładniejszej kartografii, dostępnej w przystępnej cenie.
Korzystamy z kombinacji rządowych i prywatnych źródeł danych,
które podawane są w informacjach o produkcie oraz komunikatach
o prawach autorskich, wyświetlanych w urządzeniu. Wszystkie
źródła danych posiadają w pewnym stopniu niedokładne lub
niekompletne dane. Ma to szczególne znaczenie poza obszarem
USA, gdzie pełne i dokładne dane, są niedostępne, lub zaporowo
drogie.
Przepis o recyklingu 2003 stanu Kalifornia wymaga recyklingu
urządzeń elektronicznych. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na stronie www.erecycle.org.
UWAGA DLA KIEROWCÓW W STANACH KALIFORNIA
I MINNESOTA: Prawo stanowe zabrania stosowania uchwytów
z przyssawką. W wymienionych stanach korzystać należy z
innych uchwytów samochodowych dostępnych opcjonalnie.
Garmin nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek mandaty, kary,
lub uszkodzenia, które mogą być spowodowane zlekceważeniem
niniejszej informacji. (California Vehicle Code Section 26708(a);
Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.)
63
Ważne informacje i ostrzeżenia
Postanowienia FCC
Urządzenie spełnia warunki części 15 postanowień FCC w
zakresie ograniczeń zakłóceń dla urządzeń cyfrowych klasy B
przeznaczonych DO UŻYTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO.
Ograniczenia te stworzone zostały z myślą o zabezpieczeniu przed
powstawaniem zakłóceń w instalacjach w budynkach i są znacznie
bardziej rygorystyczne niż dla sprzętu pracującego w terenie
otwartym.
Praca tego urządzenia podlega następującym warunkom: (1)
Urządzenie nie może powodować powstawania zakłóceń, oraz (2)
urządzenie musi być odporne na działanie zewnętrznych sygnałów
zakłócających, włącznie z zakłóceniami mogącymi powodować
nieprawidłową jego pracę. Urządzenie generuje, wykorzystuje i
może emitować energię na częstotliwościach radiowych i jeśli nie
jest poprawnie zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcją,
może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma przy
tym pełnej gwarancji, że zakłócenia nie będą występować mimo
poprawnej instalacji. Jeśli urządzenie zakłóca odbiór sygnałów
radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie
i włączenie urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do usunięcia
przyczyny tych zakłóceń, stosując poniższe środki zaradcze:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do innego obwodu zasilania niż
64
odbiornik.
• Konsultacja z doświadczonym instalatorem anten radiowotelewizyjnych.
Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być samodzielnie
naprawiane przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny
być dokonywane przez autoryzowany serwis firmy Garmin.
Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje mogą spowodować
trwałe uszkodzenie urządzenia, utratę gwarancji oraz zgodności z
postanowieniami FCC.
Gwarancja
Garmin gwarantuje że produkt będzie wolny od wad materiałowych
lub produkcyjnych przez rok od daty zakupu. W tym okresie
Garmin, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany
elementów uszkodzonych w trakcie normalnego użytkowania.
Naprawy lub wymiany dokonane będą darmowo, jednak
użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia uszkodzonego
urządzenia na własny koszt. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
wynikłych wskutek nieprawidłowego użycia, wypadku lub też
nieautoryzowanych prób napraw lub modyfikacji. GWARANCJA
I ROZWIĄZANIA ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE SĄ
WYŁĄCZNE I NADRZĘDNE PONAD WSZYSTKIMI INNYMI
GWARANCJAMI WYRAŻONYMI, DOMNIEMANYMI LUB
STATUTOWYMI,
Podręcznik użytkownika GPSMAP 620
WŁĄCZAJĄC W TO JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WYNIKAJĄCĄ Z GWARANCJI SPRZEDAWCY LUB TEŻ
SPECJALNYCH GWARANCJI. GWARANCJA NADAJE
UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ
RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA.
W ŻADNYM WYPADKU GARMIN NIE JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA USZKODZENIA PRZYPADKOWE,
ZAMIERZONE, NIEZAMIERZONE LUB BĘDĄCE WYNIKIEM
INNYCH USZKODZEŃ, JEŚLI WYNIKAJĄ ONE Z
UŻYTKOWANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA LUB
BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU LUB TEŻ
Z USZKODZEŃ PRODUKTU. W niektórych państwach wyłączenie
odpowiedzialności opisanych uszkodzeń nie jest dopuszczalne, stąd
zapis ten może nie być stosowany w Twoim wypadku.
Garmin pozostawia sobie wyłączne prawo do decyzji o naprawie,
wymianie urządzeń lub oprogramowania lub też do zaoferowania
pełnego zwrotu kosztów zakupu. W PRZYPADKU ZŁAMANIA
POSTANOWIEŃ GWARANCJI, ŻADNE Z TYCH ROZWIĄZAŃ
NIE MOŻE BYĆ ZASTOSOWANE.
Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, skontaktuj się z
autoryzowanym przedstawicielem firmy Garmin lub pomocą
techniczną tej firmy aby uzyskać informacje o sposobie dostarczenia
sprzętu oraz uzyskać numer RMA (dotyczy wysyłek bezpośrednio do
firmy GARMIN). Urządzenie powinno być bezpiecznie zapakowane,
a na zewnątrz opakowania powinien być umieszczony numer RMA.
Urządzenie powinno być przesłane do serwisu z góry opłaconą
przesyłką. Jako dowód zakupu należy dołączyć kopię oryginalnego
paragonu lub faktury.
Aukcje internetowe: Produkty sprzedawane poprzez aukcje
internetowe nie podlegają rabatom lub innym specjalnym ofertom
firmy Garmin. Potwierdzenia zawarcia transakcji poprzez aukcję
nie są akceptowane jako dowód zakupu. Aby skorzystać z serwisu
gwarancyjnego, wymagana jest kopia oryginalnego dowodu zakupu
urządzenia w autoryzowanej sieci sprzedaży. Garmin nie uzupełnia
brakujących elementów pakietów zakupionych poprzez aukcje.
Zakupy poza USA: Dla urządzeń zakupionych poza obszarem
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej obowiązują inne
postanowienia gwarancyjne. Gwarancja ta dostarczana jest przez
lokalnego dystrybutora w danym państwie i dystrybutor ten zapewnia
serwis urządzeń. Gwarancja dystrybutora obowiązuje wyłącznie na
terenie przez niego obsługiwanym. Urządzenia zakupione w USA
lub Kanadzie muszą być zwracane do centrum serwisowego firmy
Garmin w Anglii, USA, Kanadzie, lub na Tajwanie
Polska wersja instrukcji dla urządzeń GPSMAP 620 jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-01006-00, revision A) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń GPSMAP 602.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Lipiec 2010
Numer katalogowy 190-01006-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising