Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Installeringsinstruksjoner
•
•
•
•
Installeringsinstruksjoner for
GPSMAP® 8000-serien
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller roterende verktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Montere komponentene
Hensyn ved montering
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
montere enheten på to ulike måter.‍ Du kan bruke braketten og
festeanordningene som følger med, til å bøylemontere enheten,
eller du kan bruke malen og festeanordningene som følger med,
til å bygge enheten inn i dashbordet.‍ Hvis du vil montere
enheten på en annen måte slik at den ligger flatt med fronten av
dashbordet, må du kjøpe et flatmonteringssett (selges separat,
vi anbefaler at det installeres av fagfolk) fra en forhandler for
Garmin®.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
MERK: Du kan ikke bruke alle monteringsmetoder for alle
enhetsmodeller.‍ Du finner mer informasjon om modellen din i
delen om de bestemte monteringsmetodene.‍
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.‍
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.‍
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.‍
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.‍
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.‍
Bøylemontere enheten
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
5 Ta ut minnekortet.‍
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene)
følger ikke med.‍ Hullene på bøylemonteringsbraketten er
7,9 mm (5/16 tomme) in diameter.‍ Før du kan bøylemontere
enheten, må du velge festeanordninger som er egnet for
hullene på bøylemonteringsbraketten, og som fester den til den
valgte monteringsoverflaten på en sikker måte.‍ Størrelsen på
det nødvendige styrehullet er avhengig av festeanordningene
du velger.‍
Du kan bare bøylemontere modellene på 8 og 12 tommer.‍ På
grunn av størrelsen på modellene på 15 tommer må du
installere dem ved hjelp av metoden for innbygging eller
flatmontering.‍
1 Bruk den medfølgende bøylemonteringsbraketten À som
mal, og merk av de fire styrehullene Á.‍
Nødvendige verktøy
• Boremaskin og borbits
August 2014
Trykt i Taiwan
190-01557-78_0B
4 Bruk en løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs
innsiden av streken som er angitt på malen.‍
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.‍
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen
på utsnittet.‍
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 7,2 mm (9/32 tomme) på malen.‍
8 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.‍
9 Bruk en borbits på 7,2 mm (9/32 tomme) til å bore de større
hullene.‍
10 Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate À
over det større hullet Á du boret i trinn 9.‍
2 Bor styrehullene med en borbits som egner seg for
monteringsfestene.‍
3 Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten ved hjelp av
monteringsfestene Â.‍
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.‍
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.‍
Sikre enheten
Du kan låse enheten fast til båten for ekstra sikkerhet (valgfritt).‍
1 Bøylemontere enheten (Bøylemontere enheten).‍
2 Bruk en stålkabel (ikke inkludert) og en lås (ikke inkludert) til
å låse baksiden av huset À til båten.‍
Det mindre hullet på 3,5 mm (9/64 tomme) Â på mutterplaten
skal være på linje med det mindre hullet på malen.‍
11 Hvis det mindre hullet på 3,5 mm (9/64 tomme) på
mutterplaten ikke er på linje med det mindre hullet på malen,
merker du av plasseringen for det nye hullet.‍
12 Gjenta trinn 10–11 for å bekrefte plasseringen av de
gjenværende mutterplatene og hullene på malen.‍
13 Bruk en borbits på 3,5 mm (9/64 tomme) til å bore de mindre
hullene.‍
14 Fjern malen fra monteringsoverflaten.‍
15 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at
de større og de mindre hullene står på linje.‍
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.‍
Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten.‍ Det
er bare litt klarering mellom huset og monteringshullene, hvis du
skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når
den er montert.‍
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet.‍ Du må kjøpe et
flatmonteringssett fra en Garmin forhandler hvis du vil montere
enheten slik at skjermen er jevnt med dashbordet.‍
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.‍
2 Fjern beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den
på stedet der du skal montere enheten.‍
3 Bruk en borbits på 13 mm (½ tommer) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.‍
2
16 Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en M3skrue Ä i det mindre hullet på 3,5 mm (9/64 tomme).‍
17 Gjenta trinn 15–16 for å feste de gjenværende mutterplatene
til monteringsoverflaten.‍
18 Installer gummipakningen Å på baksiden av enheten.‍
Delene på gummipakningen har lim på baksiden.‍ Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.‍
19 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.‍
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.‍
20 Plasser enheten i utsnittet.‍
21 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Æ.‍
22 Sett de medfølgende pluggene på hvert M4-skruehode.‍
23 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass
rundt kanten av enheten.‍
Hensyn ved montering av kortleser
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Kortleseren kan monteres innebygd i dashbordet ved hjelp av
de medfølgende festeanordningene.‍ Tenk over følgende når du
velger monteringssted.‍
• Kortleseren bør monteres på et tilgjengelig sted.‍ Du må
kunne få tilgang til kortleseren ved behov for å sette inn og ta
ut minnekort som inneholder ekstra kart- og
enhetsoppdateringer, og for å overføre brukerdata.‍
• For å unngå interferens med et magnetisk kompass bør
enheten ikke installeres nærmere et kompass enn verdien
for trygg kompassavstand som er oppført i
produktspesifikasjonene.‍
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.‍
Montere kortleseren
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten.‍ Det
er bare litt klarering mellom huset og monteringshullene, hvis du
skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når
den er montert.‍
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
innbygge enheten på stedet som er valgt.‍
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
stedet der du skal montere enheten.‍
2 Fjern beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den
på stedet der du skal montere enheten.‍
3 Bor ett eller flere hull med en borbits på 6 mm (¼ tomme)
innenfor hjørnene av streken som er angitt på malen, for å
klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.‍
4 Bruk en løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs
innsiden av streken som er angitt på malen.‍
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.‍
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen
på utsnittet.‍
7 Når enheten À sitter riktig i utsnittet, kontrollerer du at
monteringshullene på enheten samsvarer med styrehullene
Á på malen.‍
8 Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye
styrehull.‍
9 Bruk en sentreringskjørner til å trykke inn styrehullene og
bore klaringsforsenking gjennom det øverste laget med
gelbelegg, slik det anbefales i merknaden.‍
10 Fjern malen fra monteringsoverflaten.‍
11 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.‍
12 Plasser enheten i utsnittet.‍
13 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene Â.‍
14 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass
rundt kanten av enheten.‍
Hensyn ved montering av antenne
Du kan montere antennen på en flat overflate, installere den
under glassfiber eller feste den til en standard rørgjengestang
med utvendig diameter på 1 tomme, 14 gjenger per tomme
(ikke inkludert).‍ Du kan føre kabelen på utsiden av stangen eller
gjennom stangen.‍ Tenk over følgende retningslinjer for best
ytelse når du velger monteringssted for antennen.‍
• Monter antennen på et sted som har fri og uhindret sikt til
himmelen i alle retninger, for å sikre best mulig mottak À.‍
• Antennen bør ikke monteres i skyggen av båtens
overbygging Á, en antennekuppel eller masten.‍
• Antennen bør ikke monteres i nærheten av motoren eller
andre kilder som kan føre til elektromagnetisk interferens
(EMI) Â.‍
• Hvis det er montert en radar på båten, bør antennen
monteres over radarens bane Ã.‍ Antennen kan eventuelt
monteres under radarens bane Ä.‍
3
• Antennen må ikke monteres direkte i radarens bane Å.‍
• Antennen bør monteres minst 1 m (3 fot) unna (fortrinnsvis
over) radarens strålebane eller en VHF-radioantenne Æ.‍
6 Bruk de medfølgende M4-skruene til å feste
overflatemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.‍
7 Før kabelen  gjennom hullet på 25 mm (1 tomme), og
koble den til antennen.‍
8 Kontroller at den store gummipakningen à sitter på plass
nederst på antennen, plasser antennen på
overflatemonteringsbraketten, og vri den med klokken for å
låse den på plass.‍
9 Fest antennen til monteringsbraketten med den medfølgende
M3-justeringsskruen Ä.‍
10 Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.‍
Teste monteringsstedet
1 Fest antennen midlertidig på det stedet du vil montere den,
og test om den fungerer riktig.‍
2 Hvis du registrerer forstyrrelser fra annen elektronikk, flytter
du antennen til et annet sted og tester den på nytt.‍
3 Gjenta trinn 1–2 til du får full eller akseptabel signalstyrke.‍
4 Monter antennen.‍
Montere antennen med kabelen ført på utsiden av stangen
Før du fester antennen for godt, må du teste at alt fungerer som
det skal på monteringsstedet (Hensyn ved montering av
antenne).‍
1 Før kabelen gjennom adapteren for montering på stang À,
og plasser kabelen i det vertikale sporet Á langs sokkelen til
adapteren for montering på stang.‍
Montere antennen på en overflate
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Før du fester antennen for godt, må du teste at alt fungerer som
det skal på monteringsstedet (Hensyn ved montering av
antenne).‍
1 Bruk overflatemonteringsbraketten À som monteringsmal,
merk av plasseringen for de tre styrehullene, og tegn inn
kabelhullet i midten av braketten.‍
2 Skru adapteren for montering på stang fast til en standard
3
4
5
6
7
8
2 Legg overflatemonteringsbraketten til side.‍
Ikke bor gjennom braketten.‍
3 Bor de tre styrehullene på 3,2 mm (1/8 tomme).‍
4 Bruk en hullsag på 25 mm (1 tomme) til å skjære ut
kabelhullet i midten.‍
5 Plasser tetningsputen Á på bunnen av
overflatemonteringsbraketten, og juster den etter
skruehullene.‍
4
rørgjengestang med utvendig diameter på 1 tomme, 14
gjenger per tomme (ikke inkludert).‍
Ikke fest adapteren for stramt til stangen.‍
Koble kabelen til antennen.‍
Plasser antennen på adapteren for montering på stang, og
vri den med klokken for å låse den på plass.‍
Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3justeringsskruen Â.‍
Når antennen er montert på festet for montering på stang,
fyller du det gjenstående mellomrommet i det vertikale
kabelsporet med maritim tetningsmasse (valgfritt).‍
Fest stangen til båten hvis den ikke er festet fra før.‍
Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.‍
Montere antennen med kabelen ført gjennom stangen
Før du fester antennen for godt, må du teste at alt fungerer som
det skal på monteringsstedet (Hensyn ved montering av
antenne).‍
1 Plasser en standard rørgjengestang med utvendig diameter
på 1 tomme, 14 gjenger per tomme (ikke inkludert), på det
valgte stedet, og merk av det omtrentlige midtpunktet på
stangen.‍
2 Bor et hull med en borbits på 19 mm (3/4 tomme) som
kabelen kan føres gjennom.‍
3 Fest stangen til båten.‍
4 Sett adapteren for montering på stang på stangen.‍
Ikke stram til adapteren for mye.‍
5 Før kabelen gjennom stangen, og koble den til antennen.‍
6 Plasser antennen på adapteren for montering på stang, og
vri den med klokken for å låse den på plass.‍
7 Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3justeringsskruen À.‍
Kabel- og tilkoblingshensyn
MERKNAD
Det følger med en blå gummitetning for hver DVI-port på
enheten.‍ Tetningen må installeres mellom hver DVI-port og
DVI-kabelkontakt for å unngå skade på kontaktene.‍
• Strømkabelen, NMEA® 0183 og de maritime
nettverkskablene fra Garmin leveres uten låseringer installert
for å gjøre det enklere å trekke kablene.‍ Du bør trekke
kablene før du installerer låseringene.‍
• Når en låsering er festet på en kabel, må du kontrollere at
ringen er godt festet og at O-ringen er på plass, slik at strømeller datatilkoblingen forblir sikker.‍
• Enheten skal være tilkoblet til samme strømkilde som
kortleseren.‍ Hvis dette ikke er mulig, må enhetene være
tilkoblet til samme jord.‍
Hensyn ved stasjonstilkobling
8 Når du har montert antennen på stangen, fyller du det
vertikale kabelsporet Á med maritim tetningsmasse
(valgfritt).‍
Før
kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk
9
interferens.‍
Montere antennen under dekk
MERKNAD
Før du fester braketten for montering under dekk til overflaten,
må du kontrollere at de medfølgende skruene ikke går gjennom
overflaten.‍ Hvis de medfølgende skruene er for lange, må du
kjøpe skruer som er egnet for overflaten, før du går videre med
monteringen.‍
Før du fester antennen for godt, må du teste at alt fungerer som
det skal på monteringsstedet (Hensyn ved montering av
antenne).‍
Antennen kan ikke innhente signaler gjennom metall.‍ Den må
derfor bare monteres under en overflate av glassfiber.‍
1 Plasser klebeputene À på monteringsbraketten til bruk under
dekk Á.‍
Denne enheten kan konfigureres sammen med andre
kompatible enheter fra Garmin for å fungere sammen som en
stasjon.‍ Tenk over følgende når du planlegger stasjoner på
båten.‍
• Enheter som er eldre enn GPSMAP 8000-serien og
GPSMAP 8500-serien kan ikke brukes i en stasjon.‍
• Selv om det ikke er nødvendig, anbefaler vi at du installerer
alle enheten du planlegger å bruke i samme stasjon, i
nærheten av hverandre.‍
• Du trenger ingen spesielle tilkoblinger for å kunne opprette
en stasjon, så lenge alle enhetene er koblet til Garmin
Marine Network (Hensyn ved Garmin Marine Network).‍
• Du kan opprette og endre stasjoner ved hjelp av
enhetsprogramvaren.‍ Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med enheten.‍
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av strømkabelen.‍
4 Koble strømkabelen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan om nødvendig forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.‍
2 Plasser antennen i braketten for montering under dekk.‍
3 Fest monteringsbraketten til bruk under dekk til
monteringsoverflaten.‍
4 Skru braketten for montering under dekk fast til
monteringsoverflaten med skruer.‍
5 Koble kabelen til antennen Â.‍
6 Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.‍
Element
À
Á
Â
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fot) uten skjøt
5
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skjøte
• Skjøteledning på 12 AWG (3,31 mm²), opptil 4,6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²), opptil 11 m (36 fot)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fot) maksimal forlengelse
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner.‍ Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke den
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.‍
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio.‍ Med de
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 kan du
enten koble enheten til et eksisterende nettverk av typen NMEA
2000 eller opprette et grunnleggende nettverk av typen NMEA
2000 ved behov.‍
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products.‍ Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.‍
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.‍ Portene som er
merket ENGINE og HOUSE, er forbeholdt fremtidig bruk og skal
ikke kobles til et standard nettverk av typen NMEA 2000.‍
Hensyn ved Garmin Marine Network
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.‍
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.‍
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.‍
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.‍
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin og deres forhandlere.‍
• Det er fire porter merket med NETWORK på enheten.‍ Hver
av disse portene fungerer som en nettverkssvitsj.‍ Alle
kompatible enheter kan kobles til alle NETWORK porter for å
dele data med alle enheter på båten som er tilkoblet med en
kabel for Garmin Marine Network.‍
Hensyn for NMEA 2000®
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm.‍ Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk.‍ Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.‍
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.‍
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.‍
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.‍
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående (Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA
2000 bussen og NMEA 0183 enheten være koblet til felles
jord.‍
Grunnleggende NMEA 0183-tilkoblinger
Disse diagrammene illustrerer grunnleggende NMEA 0183-kabling som brukes til å koble enheten til enheter som er kompatible
med NMEA 0183.‍ Du finner mer informasjon om enhetens NMEA 0183-funksjoner på Avanserte NMEA 0183-tilkoblinger.‍
6
Standard enhet som er kompatibel med NMEA 0183
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunksjon
Garmin ledningsfarge
Funksjon for ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Jording for data
Svart
Jording for data
Motta A (+)
Hvit
Send A (+)
Motta B (-)
Oransje/hvit
Send B (-)
Send A (+)
Grå
Motta A (+)
Send B (-)
Rosa
Motta B (-)
Ensidig enhet som er kompatibel med NMEA 0183
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Funksjon til Garmin ledning
Farge på Garmin ledning
Funksjon for ledning for NMEA
0183-enhet
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Jording for data
Svart
Jording for data
Motta B (-)
Oransje/hvit
I/T
Motta A (+)
Hvit
Send
7
Element
Ï
Ð
Funksjon til Garmin ledning
Farge på Garmin ledning
Funksjon for ledning for NMEA
0183-enhet
Send A (+)
Grå
Motta
Send B (-)
Rosa
I/T
• Hvis enheten som er kompatibel med NMEA 0183 bare har én inngangsledning (RX) (ingen A, B, + eller -), kobler du ikke til den
rosa kabelen.‍
• Hvis enheten som er kompatibel med NMEA 0183 bare har én utgangsledning (TX) (ingen A, B, + eller -), kobler du den oransje/
hvite kabelen til jord.‍
• Se i installeringsinstruksjonene for enheten som er kompatibel med NMEA 0183 for å identifisere utgangsledningene A (+) og B
(-) og inngangsledningene A (+) og B (-).‍
• Bruk et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved forlenget kabeltrekking.‍
• Lodd alle tilkoblingene, og forsegle dem med varmekrymperør.‍
Avanserte NMEA 0183-tilkoblinger
Det er fire interne NMEA 0183-inndataporter (RX-porter) og to interne NMEA 0183-utdataporter (TX-porter) på den medfølgende
NMEA 0183-datakabelen.‍ Du kan koble én NMEA 0183-enhet per interne RX-port for å lese inn data på enheten fra Garmin.‍ Du
kan koble til opptil tre NMEA 0183-enheter parallelt til hver interne TX-port for å motta data fra enheten fra Garmin.‍ Hver interne RXog TX-port har to kabler, merket A (+) og B (-) i henhold til NMEA 0183-konvensjonen.‍ Koble de tilsvarende kablene A (+) og B (-)
for hver port til kablene A (+) og B (-) til den NMEA 0183-kompatible enheten.‍ Bruk tabellen og tilkoblingsdiagrammene når du
kobler datakabelen til NMEA 0183-enheter.‍
Se i installeringsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten for å finne frem til ledningene for utdata (TX) A (+) og B (-)
og inndata (RX) A (+) og B (-).‍ Bruk et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved forlenget kabeltrekking.‍ Lodd alle tilkoblingene, og
forsegle dem med varmekrymperør.‍
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.‍ Hvis
inndataene for den NMEA-kompatible enheten for eksempel er koblet til intern utdataport 1 på datakabelen, kan du koble
utdataporten på den NMEA 0183-kompatible enheten til alle de interne portene for inndata (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
kabelklemmen.‍
• Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen og den NMEA 0183-kompatible enheten må begge være jordet.‍
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som sendes til og leses av enheten, på Spesifikasjoner.‍
• De interne NMEA 0183-portene og kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede enheten fra Garmin.‍ Les delen
om NMEA 0183 eller konfigurering av kommunikasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten fra Garmin, for å få mer
informasjon.‍
Port
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Inndataport 1
RX/A (+)
Hvit
RX/B (-)
Oransje/hvit
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/hvit
RX/A (+)
Fiolett
RX/B (-)
Fiolett/hvit
RX/A (+)
Svart/hvit
RX/B (-)
Rød/hvit
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Rosa
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/hvit
Garmin GPS inn (ubrukt)
Hvit/Grønn
Inndataport 2
Inndataport 3
Inndataport 4
Utdataport 1
Utdataport 2
I/T
8
Pinnenummer
Port
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
I/T
Garmin GPS ut (ubrukt)
Grønn
I/T
Alarm
Gul
I/T
Tilbehør på
Oransje
I/T
Jording (skjerming)
Svart
I/T
Reserve
I/T
I/T
Reserve
I/T
Pinnenummer
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet tilkoblet for toveiskommunikasjon
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strømkabel
Enhet som samsvarer med NMEA 0183
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunksjon
Garmin ledningsfarge
NMEA Funksjon for 0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
RxB (-)
Oransje/hvit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet tilkoblet for enveiskommunikasjon
MERK: Dette diagrammet illustrerer tilkoblinger for både sending og mottak.‍ Se elementene Ê, Ë, Ì, Í og Î når du kobler
enheten fra Garmin til å motta informasjon fra en NMEA 0183-kompatibel enhet.‍ Se elementene Ê, Ë, Ì, Ï og Ð når du kobler
enheten fra Garmin til å sende informasjon til en NMEA 0183-kompatibel enhet.‍
9
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strømkabel
Enhet som samsvarer med NMEA 0183
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunksjon
Garmin ledningsfarge
NMEA Funksjon for 0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
RxB (-)
Oransje/hvit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
NMEA 0183-kompatibel enhet med en én enkelt mottaksledning tilkoblet for mottak av data
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Strømkabel
Enhet som samsvarer med NMEA 0183
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunksjon
Garmin ledningsfarge
NMEA Funksjon for 0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Rosa
I/T
NMEA 0183-kompatibel enhet med én enkelt sendeledning tilkoblet for sending av data
10
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunksjon
Garmin ledningsfarge
NMEA Funksjon for 0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Oransje/hvit
I/T
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når
kartplotteren viser en melding.‍ Dette er valgfritt, og
alarmledningen er ikke nødvendig for at enheten skal fungere
som normalt.‍ Tenk over følgende når du kobler enheten til en
lampe eller et signalhorn.‍
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.‍
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde på 10–35 VDC
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
NMEA 0183-kabel
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller
signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Hensyn for videoinndata og -utdata
Denne enheten tar videoinndata fra kilder for komposittvideo,
komponentvideo og digital video, avhengig av modell og
videoutdata til en skjerm.‍ Tenk over følgende når du kobler til
kilder for videoinndata og -utdata.‍
• Modellene på åtte og tolv tommer har to porter for
komposittvideo som er merket med CVBS 1 IN og CVBS 2
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.‍
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.‍
IN.‍ Modellen på femten tommer har fire porter for
komposittvideo som er merket med CVBS 1 IN, CVBS 2 IN,
CVBS 3 IN og VBS 4 IN.‍
• Modellene på femten tommer har én port for
komponentvideo som er merket COMPONENT IN (480i/
576i).‍
◦ Portene for kompositt- og komponentvideo bruker BNCkontakter.‍ Du kan bruke en BNC til RCA-adapter for å
koble en komposittvideokilde med RCA-kontakter til disse
portene.‍
◦ Videoen fra kildene som er koblet til disse portene, kan
bare vises på enheten eller på en ekstra skjerm som er
koblet til enheten.‍ Kompositt- eller komponentvideo deles
ikke over maritimt nettverk fra Garmin eller nettverk av
typen NMEA 2000.‍
• Modellene på femten tommer har én videoport merket DVI-I
VIDEO IN som tar video fra digitale eller analoge kilder via
en DVI-D- eller DVI-I-kabel.‍
◦ Du kan eventuelt bruke en HDMI til DVI-D-omformer for å
koble en HDMI-kompatibel kilde til denne enheten.‍
◦ Du kan eventuelt bruke en VGA til DVI-I-adapter for å
koble en VGA-kilde til denne porten.‍
11
• Du kan koble en skjerm til porten DVI-I VIDEO OUT for å
vise et gjenspeilet bilde av skjermen på en dataskjerm eller
HD TV via en DVI-D- eller DVI-I-kabel.‍
◦ Du kan eventuelt bruke en DVI-D til HDMI-adapter for å
koble til en HD TV eller en annen HDMI-kompatibel
skjerm.‍
◦ Du kan eventuelt bruke en DVI-I til VGA-adapter for å
koble til en dataskjerm eller en annen VGA-kompatibel
skjerm.‍
• Selv om vi anbefaler at du bruker DVI-kabler som selges av
Garmin, kan du også bruker tredjeparts DVI-kabler av høy
kvalitet.‍ Du bør teste DVI-kabelen ved å koble sammen
enhetene før du trekker kabelen.‍
Hensyn for videokontaktpakning
Det følger med gummipakninger for alle DVI- og VGA-kontakter
på enheten.‍ Disse pakningene må installeres mellom hver VGAport og VGA-kabelkontakt for å unngå skade på kontaktene.‍
Når du kobler til DVI eller VGA, bør du tenke over følgende
hensyn.‍
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Modeller på
8 tommer
Mål (B × H × D)
265 × 190 × 115 mm
(107/16 × 731/64 × 417/32 tom
mer)
Skjermstørrelse
(B × H)
171 × 130 mm
(647/64 × 51/8 tommer)
Vekt
3,23 kg (7,12 pund)
Mål (B × H × D)
333 × 247 × 97 mm
(137/64 × 923/32 × 313/36 tom
mer)
Skjermstørrelse
(B × H)
245 × 184 mm
(921/32 × 7¼ tommer)
Vekt
4,95 kg (10,91 pund)
Mål (B × H × D)
403 × 306 × 94 mm
(157/8 × 123/64 × 345/64 tomm
er)
Skjermstørrelse
(B × H)
304 × 228 mm
(1131/32 × 863/64 tommer)
Vekt
7,6 kg (16,76 pund)
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (fra 5 til
131 °F)
Materiale
Støpt aluminium og
polykarbonatplast
Modeller på
12 tommer
Modeller på
15 tommer
Alle modeller
Strømspesifikasjoner
• Det følger med blå pakninger for DVI-kontakter.‍
• Det følger med grå pakninger for VGA-kontakter.‍
• Når du installerer pakningen mellom en VGA-kabelkontakt
og porten, skal pilen på siden av tetningen peke mot
enheten.‍
Tilkoblinger for kortleser
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Alle modeller
Inngangseffekt
10–35 VDC
Sikring
7,5 A, 42 V
hurtigsikring
NMEA 2000 LEN
2
Strømforbruk for NMEA
2000
Maksimalt 75 mA
Modeller på
8 tommer
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
Trygg avstand fra et
kompass
Modeller på
12 tommer
12
310 mm
(12,2 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 35 W
10 VDC
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,6 A
Maksimalt strømforbruk på 3,5 A
12 VDC
Trygg avstand fra et
kompass
Modeller på
15 tommer
460 mm
(18,11 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 47 W
10 VDC
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
2,5 A
Maksimalt strømforbruk på 4,7 A
12 VDC
Koble kortleseren til maritimt nettverk fra Garmin
Kortleseren er ikke kompatibel med kartplottere fra Garmin som
er utgitt før GPSMAP 8000-serien og GPSMAP 8500.‍
Koble kortleseren til en Garmin enhet på det maritime
nettverket fra Garmin ved hjelp av en kabel for maritimt
nettverk fra Garmin.‍
Data fra kort som er satt inn i kortleseren, deles med alle
kompatible enheter på det maritime nettverket fra Garmin.‍
1,3 A
Maksimalt strømforbruk på 2,8 A
12 VDC
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av strømkabelen.‍
4 Koble strømkabelen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
Maksimalt strømforbruk på 28 W
10 VDC
Trygg avstand fra et
kompass
460 mm
(18,11 tommer)
Spesifikasjoner for GPS 19x-antennen
Mål
Spesifikasjon
Mål (diameter x høyde)
91,6 × 49,5 mm (319/32 tommer × 115/16 tommer)
Vekt
201 g (7,1 oz)
Temperaturområde
-30 til 80 °C (-22 til 176 °F)
Mål
Spesifikasjon
Informasjon om NMEA 0183
Dekselmateriale
Fullstendig tett, støtsikker plastlegering,
vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7standardene.‍
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til
mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt
posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad
og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
060928 ISO-adressekrav
GPRMB
126208 NMEA: Kommander, forespør og bekreft
gruppefunksjon
RMB: Anbefalt minimal
navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og
bakkehastighet
129029 GNSS-posisjonsdata
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
130306 Vinddata
PGRME
E: Beregnet feil
130312 Temperatur
PGRMM
M: Kartdatum
127250 Fartøykurs
PGRMZ
Z: Høyde
127258 Magnetisk variasjon
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
128259 Fart: Vannreferanse
SDDPT
DPT: Dybde
128267 Vanndybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
129025 Posisjon: Rask oppdatering
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
129284 Navigasjonsdata
DBT
Dybde under svinger
129285 Navigasjonsrute- og veipunktsinformasjon
MTW
Vanntemperatur
126992 Systemtid
VHW
Fart og retning i vann
127250 Fartøykurs
WPL
Veipunktposisjon
127489 Motorparametre: Dynamiske
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Trygg avstand fra et kompass 150 mm (5,91 tommer)
Strøminntakskilde
9–16 VDC
Inntaksspenning
40 mA ved 12 VDC
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 100 mA
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
126464 Send og motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
Send
129283 Kryssrutefeil
Motta
Motta
127488 Motorparametre: Rask oppdatering
127493 Sendeparametre: Dynamiske
127505 Væskenivå
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129539 GNSS DOPer
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse
A
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
A
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
B
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
13
Garmin®, Garmin logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising