Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Skrócony podręcznik użytkownika
GPSMAP seria 8000
®
Skrócony podręcznik użytkownika
Marzec 2013
190-01557-60_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
GPSMAP seria 8000 — widok z przodu
Rozmieszczenie elementów urządzenia różni się w zależności
od modelu.‍ Ta ilustracja i tabela przedstawiają urządzenia
GPSMAP serii 8000.‍
À
Á
Â
Dostosowywanie schematu kolorów
1 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > System >
Wyświetlanie > Schemat kolorów.‍
2 Wybierz opcję.‍
Wkładanie karty pamięci
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci.‍ Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne.‍ Puste karty pamięci mogą służyć do przesyłania
danych, takich jak punkty, trasy i ślady do innego zgodnego
plotera nawigacyjnego firmy Garmin lub do komputera.‍
1 Otwórz drzwiczki À czytnika kart pamięci.‍
Klawisz zasilania
Automatyczny czujnik podświetlenia
Ekran dotykowy
Porady i skróty
• Wybierz Ekran główny na dowolnym ekranie, aby powrócić
do ekranu głównego.‍
• Wybierz Menu na dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych ustawień odnoszących się do danego ekranu.‍
• Naciśnij , aby dostosować podświetlenie i zablokować
ekran dotykowy.‍
• Przytrzymaj , aby włączyć lub wyłączyć ploter nawigacyjny.‍
Sygnały satelitarne GPS
Po włączeniu plotera nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję.‍ Gdy
ploter nawigacyjny zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
pojawi się symbol
.‍ Jeśli ploter nawigacyjny utraci sygnał
satelitarny, symbol
zniknie, a na mapie, nad ikoną , pojawi
się migający znak zapytania.‍
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.‍
• Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć
lub przewinąć zawartość ekranu.‍
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.‍
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.‍
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.‍
1 Wybierz .‍
2 Wybierz Zablokuj ekran dotykowy.‍
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > System >
Wyświetlanie > Podświetlenie.‍
PORADA: Naciśnij przycisk na dowolnym ekranie, aby
uzyskać dostęp do ustawień podświetlenia.‍
2 Wybierz opcję:
• Dostosuj poziom podświetlenia.‍
2
• Wybierz opcję Włącz automatyczne podświetlenie lub
Auto.‍
2 Włóż kartę pamięci Á oznaczeniem odwróconym od
drzwiczek.‍
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.‍
4 Zamknij drzwiczki czytnika.‍
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu.‍
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję Oznacz.‍
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Punkty > Utwórz punkt.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.‍
• Aby utworzyć punkt, korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, wybierz pozycję, a następnie wybierz Przenieś
punkt.‍
Oznaczanie pozycji MOB i nawigowanie do niej
Po zaznaczeniu punktu można oznaczyć go jako pozycję MOB
(„Człowiek za burtą”).‍
Wybierz opcję:
• Na dowolnym ekranie wybierz kolejno Oznacz >
Człowiek za burtą > Tak.‍
• Na dowolnym ekranie wybierz kolejno Człowiek za burtą
> Tak.‍
Międzynarodowy symbol MOB oznacza aktywny punkt MOB;
ploter nawigacyjny wyznacza bezpośredni kurs do oznaczonej
pozycji.‍
Nawigacja
Nawigacja do punktu na mapie
PRZESTROGA
Funkcja Auto Guidance jest oparta na mapach elektronicznych.‍
Dane takich map nie gwarantują odpowiedniej dystansu od
przeszkód i dna.‍ Należy uważnie porównywać kurs
z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać lądu, płytkiej wody
i innych przeszkód, które mogą znajdować się na kursie.‍
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do miejsca
docelowego, bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą
przebiegać przez ląd lub płytką wodę.‍ Należy wykonywać
obserwację wzrokową i sterować w sposób umożliwiający
ominięcie lądu, płytkiej wody lub innych niebezpiecznych
obiektów.‍
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
UWAGA: Funkcja Auto Guidance jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.‍
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.‍
2 W razie potrzeby wybierz opcję Select.‍
3 Wybierz opcję Nawiguj do.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Idź do.‍
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.‍
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz opcję
Prowadź do.‍
Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
5
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji Auto Guidance
szary odcinek na dowolnej części karmazynowej linii
wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć części linii Auto
Guidance.‍ Wynika to z ustawień minimalnej bezpiecznej
głębokości wody i minimalnej bezpiecznej wysokości
przeszkody.‍
Nawiguj,
kierując się karmazynową linią, aby uniknąć lądu,
6
wody płytkiej i innych przeszkód.‍
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji oraz nawigacja nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią.‍ Taka
procedura nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani
punktu.‍
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.‍
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.‍
2 Wybierz kolejno opcje Nawiguj do > Trasa do.‍
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.‍
4 Wybierz opcję Dodaj zwrot.‍
5 W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4, aby dodać dodatkowe
zwroty, rozpoczynając od miejsca docelowego, a kończąc na
bieżącej pozycji łodzi.‍
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.‍
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.‍
6 W razie potrzeby wybierz opcję Menu.‍
7 Wybierz opcję Podróżuj trasą.‍
8 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.‍
9 Nawiguj, kierując się karmazynową linią, aby uniknąć lądu,
wody płytkiej i innych przeszkód.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin®, logo Garmin, BlueChart®, g2 Vision® oraz
GPSMAP® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising