Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD คู่มือสำหรับเจ้าของ

Garmin GPSMAP® 8008 MFD คู่มือสำหรับเจ้าของ
GPSMAP® 8000/8500
SERIES
คู่มือสำหรับเจ้าของ
© 2016–2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฏหมายลิขสิ ทธิ์ ห้ามทำสำเนาคู่มือนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งให้บุคคลหรื อหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สำหรับการปรับปรุงปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
Garmin , โลโก้ Garmin, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , FUSION , quatix , Ultrascroll และ VIRB เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain™,
ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin Nautix™, Garmin Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™,
GXM™, HomePort™, MotionScope™, OneChart™, Panoptix™, Shadow Drive™ และ SmartMode™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอม
จาก Garmin
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google™ Inc. เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้
เครื่ องหมายดังกล่าวโดย Garmin อยูภ่ ายใต้สิทธิ์การอนุญาตใช้งาน CZone™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Power Products, LLC. FLIR เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ FLIR Systems, Inc. SiriusXM เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียน Wi-Fi Alliance Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้า และลิขสิ ทธิ์
อื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
®
®
®
®
สารบัญ
บทนำ ................................................................................. 1
ภาพรวมอุปกรณ์ ............................................................................ 1
การใช้หน้าจอสัมผัส .................................................................. 1
ปุ่มบนหน้าจอ ............................................................................ 1
การล็อคและปลดล็อคหน้าจอสัมผัส .............................................. 1
คำแนะนำและปุ่มลัด ....................................................................... 1
การเข้าถึงคู่มือสำหรับเจ้าของบนชาร์ตพล็อตเตอร์ ............................. 1
การดาวน์โหลดคู่มือ ....................................................................... 1
ศูนย์สนับสนุน Garmin ................................................................... 1
การใส่การ์ดหน่วยความจำ .............................................................. 1
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS ....................................................... 2
การเลือกที่มาของ GPS ............................................................. 2
การปรับแต่งชาร์ตพล็อตเตอร์................................................ 2
หน้าจอหลัก ................................................................................... 2
การเพิ่มรายการในรายการที่ใช้ประจำ ........................................ 2
การปรับแต่งหน้า ........................................................................... 2
การปรับแต่งแผนผัง SmartMode หรือหน้ารวม ........................... 2
การเพิ่มแผนผัง SmartMode ..................................................... 2
การสร้างหน้าการรวมใหม่ .......................................................... 3
การลบหน้าการรวม ................................................................... 3
การปรับแต่งโอเวอร์เลย์ข้อมูล ..................................................... 3
การรีเซ็ตแผนผังสถานี ............................................................... 3
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า ............................................................................. 3
การบันทึกค่าที่ตั้งล่วงหน้าใหม่ .................................................... 3
จัดการค่าที่ตั้งล่วงหน้า ............................................................... 3
การตั้งค่าประเภทของเรือ ................................................................ 3
การปรับไฟหน้าจอ ......................................................................... 3
การปรับโหมดสี ............................................................................. 3
การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น .............................................................. 3
การเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์โดยอัตโนมัติ .............................................. 3
การปิดระบบโดยอัตโนมัติ ............................................................... 4
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™ ............................................ 4
บทบาท ActiveCaptain .................................................................. 4
เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ...................................... 4
การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ..................... 4
การอัปเดตแผนที่ด้วย ActiveCaptain .............................................. 4
การติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สาย ........................................ 4
เครือข่าย Wi‑Fi ............................................................................. 5
การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย Wi‑Fi ................................................. 5
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์ ............................ 5
การเปลี่ยนช่องสัญญาณไร้สาย .................................................. 5
การเปลี่ยนโฮสต์ Wi‑Fi .............................................................. 5
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ ............................................... 5
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา ............................................. 5
การซูมเข้าและซูมออกโดยการใช้หน้าจอสัมผัส ............................ 5
สัญลักษณ์บนแผนที่ .................................................................. 5
การวัดระยะทางบนแผนที่ ........................................................... 5
การสร้างเวย์พอยท์บนแผนที่ ...................................................... 6
การดูข้อมูลตำแหน่งและวัตถุบนแผนที่ ......................................... 6
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids ............................................. 6
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่ ...................................................... 6
แผนที่แบบพรีเมียม ......................................................................... 6
การดูข้อมูลสถานีพยากรณ์ระดับน้ำ ............................................. 6
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว ................... 6
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ .................................... 6
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง ..................... 7
การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ................................. 7
ระบบการระบุอัตโนมัติ .................................................................... 7
สัญลักษณ์เป้าหมาย AIS ............................................................ 7
ทิศมุ่งหน้าและเส้นทางคาดเดาของเป้าหมายที่มีการเปิดใช้งาน
AIS ......................................................................................... 7
การติดตามเป้าหมายสำหรับเรือ AIS ........................................... 7
การดูข้อมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เป้าหมาย .................................... 7
สารบัญ
การยกเลิกการติดตามเป้าหมายสำหรับเรือ AIS ....................... 7
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA .......................... 8
การตั้งค่าการเตือนระยะปลอดภัยในการชน ................................. 8
สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS ................................................. 8
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความช่วยเหลือ ....................... 8
สัญลักษณ์เป้าหมายอุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS .... 8
การเปิดใช้งานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS ................... 8
การปิดการรับสัญญาณ AIS ....................................................... 8
เมนูแผนที่ ..................................................................................... 8
ชั้นแผนที่ ................................................................................. 8
การตั้งค่าชั้นแผนที่ ............................................................... 8
การตั้งค่าชั้นความลึก ............................................................ 9
การตั้งค่าชั้นของเรือของฉัน .................................................. 9
การตั้งค่า Layline ................................................................ 9
การตั้งค่าชั้นข้อมูลผู้ใช้ ......................................................... 9
การตั้งค่าแผนผังเรือลำอื่น ..................................................... 9
การตั้งค่าชั้นน้ำ .................................................................... 9
การตั้งค่าชั้นสภาพอากาศ ..................................................... 9
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์เรดาร์ .................................................... 9
การตั้งค่าแผนที่ ...................................................................... 10
การตั้งค่า Fish Eye 3D ........................................................... 10
แผนที่ที่รองรับ ............................................................................. 10
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours ................................ 10
การสร้างแผนที่แหล่งน้ำโดยใช้คุณสมบัติ Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 10
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours .................. 10
ชุมชน Garmin Quickdraw .......................................................... 10
การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย
ActiveCaptain ....................................................................... 10
การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้
ActiveCaptain .................................................................. 10
การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain .............. 10
การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย Garmin
Connect™ ............................................................................ 11
การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ Garmin Connect .......... 11
การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้
Garmin Connect .............................................................. 11
การตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours ...................................... 11
สีของระยะความลึก ................................................................. 11
การนำทางด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์.......................................... 11
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง .................................................... 12
จุดหมาย ..................................................................................... 12
ค้นหาจุดหมายโดยใช้ชื่อ ......................................................... 12
เลือกจุดหมายโดยใช้แผนที่เดินเรือนำทาง ................................. 12
การค้นหาจุดบริการทางทะเล .................................................... 12
การหยุดการนำทาง ................................................................. 12
Waypoint ................................................................................... 12
บันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์ ......................... 12
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งอื่น ............................................... 12
การทำเครื่องหมายตำแหน่ง SOS ............................................. 12
การดูรายการเวย์พอยท์ทั้งหมด ................................................. 12
การแก้ไขเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้ .................................................. 12
การเลื่อนตำแหน่งเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้ ...................................... 13
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้ ................... 13
การลบเวย์พอยท์หรือ MOB ..................................................... 13
การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด .......................................................... 13
การตั้งค่าและการเดินทางตามเส้นทางตรงโดยใช้ตัวเลือกไปที่ ..... 13
เส้นทาง ...................................................................................... 13
การสร้างเส้นทางและการนำทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ....... 13
การสร้างและการบันทึกเส้นทาง ................................................ 13
การดูรายการของเส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ ........... 13
การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก ........................................................ 13
การเรียกดูและการนำทางไปยังเส้นทางที่บันทึกไว้ ...................... 14
การเรียกดูและการนำทางคู่ขนานกับเส้นทางที่บันทึกไว้ ............... 14
i
การลบเส้นทางที่บันทึก ............................................................ 14
การลบเส้นทางที่บันทึกทั้งหมด .................................................. 14
การแนะนำอัตโนมัติ ..................................................................... 14
การตั้งค่าและการเดินทางตามเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ .......... 14
การสร้างและการบันทึกเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ................... 14
การปรับเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ที่บันทึกไว้ ........................ 14
ยกเลิการคำนวณ การนำทางอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู่ .............. 14
การตั้งค่าถึงตามเวลา ............................................................... 14
การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ ................................. 15
การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง ............................................... 15
แทร็ค ......................................................................................... 15
การแสดงแทร็ค ....................................................................... 15
การตั้งค่าสีให้กับแทร็คที่ใช้งาน ................................................ 15
การบันทึกแทร็คที่ใช้งาน ......................................................... 15
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว้ ........................................... 15
การแก้ไขแทร็คที่บันทึกไว้ ....................................................... 15
การบันทึกแทร็คเป็นเส้นทาง ..................................................... 15
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว้ ......................... 16
การลบแทร็คที่บันทึกไว้ ........................................................... 16
ลบแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด ....................................................... 16
การย้อนรอยแทร็คที่ใช้งาน ...................................................... 16
การลบแทร็คที่ใช้งาน .............................................................. 16
การจัดการหน่วยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก .................................................................................... 16
การตั้งค่าช่วงการบันทึกของบันทึกแทร็ค ................................... 16
ขอบเขต ...................................................................................... 16
การสร้างขอบเขต .................................................................... 16
การเแปลงเส้นทางเป็นขอบเขต ................................................. 16
การแปลงแทร็คเป็นขอบเขต ..................................................... 16
การแก้ไขขอบเขต ................................................................... 16
การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode ........................... 16
การตั้งค่าการเตือนขอบเขต ...................................................... 16
การลบขอบเขต ....................................................................... 17
การซิงโครไนซ์ข้อมูลผู้ใช้ใน Garmin Marine Network ................. 17
การลบเวย์พอยท์, เส้นทาง และแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด .................... 17
คุณลักษณะการแล่นเรือ...................................................... 17
การตั้งค่าประเภทของเรือ .............................................................. 17
การแข่งขันเรือใบ ........................................................................ 17
การแนะนำเส้นเริ่มต้น .............................................................. 17
การตั้งค่าเส้นเริ่มต้น ............................................................ 17
การใช้การแนะนำเส้นเริ่มต้น ............................................... 17
การเริ่มตัวนับเวลาการแข่งขัน .................................................. 17
การหยุดตัวนับเวลาการแข่งขัน ................................................. 17
การตั้งระยะห่างระหว่างหัวเรือและเสาอากาศ GPS ..................... 17
การตั้งค่า Layline ........................................................................ 17
การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ ................................................... 18
การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ ................................... 18
รักษาทิศทางลม ...................................................................... 18
การตั้งชนิดการรักษาทิศทางลม ........................................... 18
การใช้การรักษาทิศทางลม .................................................. 18
การใช้การรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุ่งหน้า ............... 18
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมด้วยออโตไพลอต ................... 18
Tack และ Gybe ..................................................................... 18
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุ่งหน้า ...................... 18
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม ...................... 18
การตั้งการหน่วงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ ....... 18
การเปิดใช้ตัวยับยั้ง Gybe ................................................... 18
เส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม .............................................. 18
การตั้งค่าเส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม ............................ 18
Fishfinder โซน่าร์............................................................. 19
การหยุดการส่งสัญญาณโซน่าร์ ..................................................... 19
การเปลี่ยนมุมมองโซน่าร์ .............................................................. 19
มุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม ................................................................... 19
มุมมองของโซน่าร์แบบแยกความถี่ ............................................ 19
มุมมองของโซน่าร์แบบแยกซูม ................................................. 19
Garmin ClearVüมุมมองโซน่าร์ .................................................... 19
ii
มุมมองโซน่าร์ SideVü ................................................................. 19
เทคโนโลยีการสแกน SideVü .................................................. 20
การวัดระยะทางบนจอโซน่าร์ ................................................... 20
มุมมองโซน่าร์ Panoptix ............................................................... 20
มุมมองโซน่าร์ด้านล่าง LiveVü ................................................. 20
มุมมองโซน่าร์ด้านหน้า LiveVü ................................................ 20
RealVü มุมมองโซน่าร์ด้านหน้าแบบ 3D ................................... 20
มุมมองโซน่าร์ กวาดด้านล่าง .................................................... 21
RealVü มุมมองโซน่าร์แบบประวัติ 3D ...................................... 21
มุมมองของโซน่าร์ FrontVü ..................................................... 21
การเลือกชนิดของหัวโซน่าร์ ......................................................... 21
การปรับเข็มทิศ ....................................................................... 21
การสร้างเวย์พอยท์บนหน้าจอโซน่าร์ ............................................. 21
การหยุดจอแสดงผลโซน่าร์ชั่วขณะ ................................................ 21
การดูประวัติของโซน่าร์ ................................................................ 21
การแบ่งปันโซน่าร์ ....................................................................... 21
การเลือกที่มาของโซน่าร์ ......................................................... 21
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซน่าร์ ................................................... 22
การปรับระดับของรายละเอียด ....................................................... 22
การปรับความเข้มของสี ................................................................ 22
การบันทึกโซนาร์ ......................................................................... 22
การบันทึกหน้าจอของโซน่าร์ ................................................... 22
การหยุดการบันทึกโซน่าร์ ........................................................ 22
การลบการบันทึกโซน่าร์ .......................................................... 22
การเล่นการบันทึกโซนาร์ ......................................................... 22
การตั้งค่าโซน่าร์ทั่วไป, Garmin ClearVü และ SideVü ................... 22
การตั้งค่าระดับการซูมบนหน้าจอโซน่าร์ .................................... 22
การตั้งค่าความเร็วการเลื่อน ..................................................... 22
การปรับช่วงระยะของมาตราส่วนความลึกหรือความกว้าง ............ 23
การตั้งค่าการตัดค่ารบกวนโซน่าร์ ............................................. 23
การตั้งค่าลักษณะโซน่าร์ .......................................................... 23
เสียงเตือนโซน่าร์ .................................................................... 23
การตั้งค่าหัวโซน่าร์ขั้นสูง ......................................................... 23
การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์ ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ
SideVü ................................................................................. 24
ความถี่โซน่าร์ ......................................................................... 24
การเลือกความถี่ ................................................................. 24
การสร้างการตั้งค่าความถี่ล่วงหน้า ....................................... 24
การเปิดใช้ A-Scope ............................................................... 24
การตั้งค่าโซน่าร์ Panoptix ........................................................... 24
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม ............................... 24
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü ...................................... 24
เมนูโซน่าร์ LiveVü ด้านหน้าและ FrontVü ................................ 25
การตั้งค่ามุมส่งสัญญาณหัวโซน่าร์ LiveVü และ FrontVü ....... 25
การตั้งค่าการเตือนความลึก FrontVü ................................... 25
การตั้งค่าลักษณะ LiveVü และ FrontVü ................................... 25
การตั้งค่าลักษณะ RealVü ....................................................... 25
การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์ Panoptix .................................... 25
การตั้งค่าชดเชยหัวเรือ ....................................................... 26
เรดาร์............................................................................... 26
การแปลความหมายเรดาร์ ............................................................. 26
โอเวอร์เลย์เรดาร์ .................................................................... 26
โอเวอร์เลย์เรดาร์และการปรับข้อมูลแผนที่ให้สอดคล้องกัน .......... 26
การส่งสัญญาณเรดาร์ .................................................................. 26
การหยุดการส่งสัญญาณเรดาร์ ................................................. 26
การตั้งค่าโหมดการส่งตามกำหนดเวลา ...................................... 26
การเปิดใช้และการปรับโซนที่ไม่มีการส่งเรดาร์ ........................... 27
การปรับช่วงเรดาร์ ....................................................................... 27
คำแนะนำในการเลือกช่วงเรดาร์ ............................................... 27
เทคโนโลยีดอปเปลอร์เรดาร์ MotionScope™ ................................ 27
การเปิดใช้งานโซนคุ้มกัน ............................................................. 27
การกำหนดโซนคุ้มกันเป็นวงกลม .............................................. 27
การกำหนดโซนคุ้มกันบางส่วน ................................................. 27
การปิดใช้งานโซนคุ้มกัน ......................................................... 27
MARPA ..................................................................................... 27
สัญลักษณ์เป้าหมาย MARPA ................................................... 27
สารบัญ
การกำหนดแท็ก MARPA ให้กับวัตถุ ........................................ 28
การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเป้าหมาย .................................... 28
การดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA ................................ 28
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA ........................ 28
การแสดงเรือ AIS บนหน้าจอเรดาร์ ........................................... 28
VRM และ EBL ...................................................................... 28
การแสดง VRM และ EBL ................................................... 28
การปรับ VRM และ EBL ..................................................... 28
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเป้าหมาย ............................ 28
รอยทางเสียงสะท้อน ..................................................................... 28
การเปิดรอยทางเสียงสะท้อน ..................................................... 28
การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะท้อน ...................................... 28
การลบรอยทางเสียงสะท้อน ...................................................... 28
การปรับการแสดงผลเรดาร์ที่ดีที่สุด ................................................ 28
เกนเรดาร์และสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ ............................... 28
การปรับตั้งเกนบนหน้าจอเรดาร์โดยอัตโนมัติ ......................... 28
การปรับเกนบนหน้าจอเรดาร์ด้วยตนเอง ............................... 29
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญ่ในระยะใกล้ ................. 29
การลดการรบกวนของภาพสะท้อนแบบเส้นบนหน้าจอเรดาร์ ... 29
การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลบนหน้าจอเรดาร์
โดยอัตโนมัติ ...................................................................... 29
การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลบนหน้าจอเรดาร์
ด้วยตนเอง ......................................................................... 29
การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนบนหน้าจอ
เรดาร์ ............................................................................... 29
การลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ Cross Talk บนหน้าจอ
เรดาร์ ............................................................................... 29
เมนูตัวเลือกเรดาร์ ................................................................... 29
เมนูการตั้งค่าเรดาร์ ................................................................. 30
การตั้งค่าลักษณะเรดาร์ ........................................................... 30
การตั้งค่าการติดตั้งเรดาร์ ......................................................... 30
ค่าชดเชยด้านหน้าเรือ ........................................................ 30
การตั้งค่าตำแหน่งพักที่กำหนดเอง ........................................ 30
การเลือกที่มาเรดาร์อื่น ................................................................. 30
การเปลี่ยนโหมดเรดาร์ ................................................................. 30
ออโตไพลอต..................................................................... 30
การเปิดหน้าจอออโตไพลอต ......................................................... 30
หน้าจอออโตไพลอต ..................................................................... 31
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น ............................. 31
การตั้งค่าประหยัดพลังงาน ....................................................... 31
การเปิดใช้งาน Shadow Drive™ ............................................. 31
แถบโอเวอร์เลย์ออโตไพลอต ......................................................... 31
การใช้ออโตไพลอต ..................................................................... 31
การปรับทิศมุ่งหน้าด้วยพวงมาลัยเรือ ......................................... 31
การปรับทิศมุ่งหน้าด้วยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัยเป็น
ขั้น ........................................................................................ 31
รูปแบบการบังคับเลี้ยว .................................................................. 31
การขับตามรูปแบบยูเทิร์น ........................................................ 31
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบวงกลม ..................................... 31
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบซิกแซก .................................... 31
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน ................................ 31
การขับตามรูปแบบวงโคจร ....................................................... 31
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร์ .............................. 32
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบการค้นหา ................................ 32
การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว .............................................. 32
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล............................... 32
ฟังก์ชันการทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์และวิทยุ VHF ในเครือข่าย .. 32
เปิดใช้งาน DSC .......................................................................... 32
รายการ DSC .............................................................................. 32
การดูรายการ DSC ................................................................. 32
การเพิ่มที่ติดต่อ DSC .............................................................. 32
สัญญาณแจ้งเหตุร้ายเรียกเข้า ....................................................... 32
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุร้าย .............................................. 32
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard ที่เริ่มต้นจากวิทยุ VHF ... 32
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มต้นจา
กชาร์ตพล็อตเตอร์ ................................................................... 32
สารบัญ
การติดตามตำแหน่ง ..................................................................... 32
การดูรายงานตำแหน่ง ............................................................. 32
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม .................................................... 33
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งของเรือที่ติดตาม ........................... 33
การแก้ไขข้อมูลในรายงานตำแหน่ง .......................................... 33
การลบการเรียกรายงานตำแหน่ง .............................................. 33
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่ ................................................. 33
การเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ........................................... 33
การเลือกช่อง DSC ................................................................. 33
การสร้างการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง .......................... 33
การสร้างการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปยังเป้าหมาย
AIS ....................................................................................... 33
ตัววัดและกราฟ................................................................. 33
การดูตัววัด .................................................................................. 33
การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในตัววัด .............................................. 33
การปรับแต่งตัววัด ................................................................... 33
การปรับแต่งขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนต์และตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง .... 33
การดูตัววัดเครื่องยนต์และตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 34
การเลือกจำนวนเครื่องยนต์ที่แสดงในตัววัด ............................... 34
การกำหนดค่าเครื่องยนต์ที่แสดงในตัววัด .................................. 34
เปิดใช้งานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต์ ...................... 34
เปิดใช้งานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต์บางรายการ ..... 34
การตั้งค่าการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ................................................. 34
การตั้งค่าความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ ..................................... 34
การซิงโครไนซ์ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตาม
จริง ....................................................................................... 34
การดูตัววัดลม .............................................................................. 34
การกำหนดค่าตัววัดลมการแล่นเรือ ........................................... 34
การกำหนดค่าที่มาข้อมูลความเร็ว ............................................. 34
การกำหนดค่าที่มาข้อมูลทิศมุ่งหน้าของตัววัดลม ......................... 34
การกำหนดค่าตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่ ................................. 34
การดูตัววัดการเดินทาง ................................................................. 34
การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง ...................................................... 34
การดูกราฟ .................................................................................. 35
การตั้งค่าช่วงกราฟและสเกลเวลา ............................................. 35
การจัดการแบตเตอรี่ ..................................................................... 35
การตั้งค่าหน้าการจัดการแบตเตอรี่ ............................................ 35
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า ........................ 35
ข้อมูลสถานีพยากรณ์ระดับน้ำ ....................................................... 35
ข้อมูลสถานีกระแสน้ำ ................................................................... 35
ข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า ................................................................... 35
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือข้อมูลท้องฟ้าสำหรับวันเดือนปี
ที่ต่างกัน ..................................................................................... 35
การดูข้อมูลสำหรับระดับน้ำที่ต่างกันหรือสถานีกระแสน้ำ .................. 35
การดูข้อมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง ........................................ 35
ตัวจัดการคำเตือน.............................................................. 35
การดูข้อความ .............................................................................. 35
การจัดเรียงและคัดกรองข้อความ ................................................... 35
การบันทึกข้อความไปที่การ์ดหน่วยความจำ .................................... 35
การล้างข้อความทั้งหมด ................................................................ 35
Media Player .................................................................. 35
การเปิด Media Player ................................................................. 36
ไอคอน .................................................................................. 36
การเลือกที่มาของสื่อ .................................................................... 36
การเล่นเพลง ............................................................................... 36
เรียกดูเพลง ............................................................................ 36
การเปิดใช้งานค้นหาด้วยตัวอักษรและตัวเลข ........................ 36
การตั้งค่าเพลงเพื่อเล่นซ้ำ ......................................................... 36
การตั้งค่าให้เล่นซ้ำทุกเพลง ...................................................... 36
การตั้งค่าให้เล่นเพลงแบบสับเปลี่ยน .......................................... 36
การปรับระดับเสียง ....................................................................... 36
การปิดเสียงสื่อ ........................................................................ 36
การเปิดและปิดใช้งานโซน ....................................................... 36
วิทยุ VHF ................................................................................... 36
การสแกนช่อง VHF ................................................................ 36
iii
การปรับสเควลซ์ของ VHF ....................................................... 36
วิทยุ ........................................................................................... 36
การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ ........................................................... 36
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ ............................................................... 36
การเปลี่ยนโหมดการปรับ ......................................................... 36
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า ....................................................................... 36
การบันทึกสถานีเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า ..................................... 36
การเลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า ..................................................... 36
การลบค่าที่ตั้งล่วงหน้า ........................................................ 36
การเล่น DAB .............................................................................. 37
การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ DAB ................................................... 37
การสแกนสถานี DAB .............................................................. 37
การเปลี่ยนสถานี DAB ............................................................. 37
การเลือกสถานี DAB จากรายการ ........................................ 37
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู่ ...................................... 37
ค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้า ............................................................. 37
การบันทึกสถานี DAB เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า ............................ 37
การเลือกค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้าจากรายการ .......................... 37
การลบค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้า .............................................. 37
วิทยุดาวเทียม SiriusXM ............................................................... 37
การหา ID วิทยุ SiriusXM ........................................................ 37
การเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก SiriusXM ................................ 37
การปรับแต่งแนะนำช่อง ........................................................... 37
การบันทึกช่อง SiriusXM ในค่าที่ตั้งล่วงหน้า ............................. 37
การปลดล็อคการควบคุมโดยผู้ปกครอง SiriusXM ....................... 37
การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองบนช่องวิทยุ SiriusXM ...... 37
การเปลี่ยนรหัสผ่านการควบคุมโดยผู้ปกครองในวิทยุ
SiriusXM .......................................................................... 38
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของการควบคุมโดยผู้ปกครอง ..... 38
การล้างช่องที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM .......................... 38
การตั้งชื่ออุปกรณ์ ........................................................................ 38
การอัปเดตซอฟต์แวร์ Media Player ............................................. 38
สภาพอากาศ SiriusXM...................................................... 38
ข้อกำหนดของอุปกรณ์ SiriusXM และการสมัครสมาชิก ................... 38
การแพร่สัญญาณข้อมูลสภาพอากาศ ............................................. 38
การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ ............................................... 38
การดูข้อมูลหยาดน้ำฟ้า ................................................................ 38
มุมมองหยาดน้ำฟ้า .................................................................. 38
ข้อมูลเซลล์พายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า .......................................... 38
ข้อมูลพายุเฮอริเคน ...................................................................... 38
การแจ้งเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ ........................ 38
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ............................................................ 39
การดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศสำหรับช่วงเวลาอื่นๆ .................. 39
ศูนย์กลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ ............ 39
การดูพยากรณ์อากาศทางทะเลหรือพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่ง .. 39
พยากรณ์อากาศในเมือง .......................................................... 39
การดูสภาพทะเล .......................................................................... 39
ลมที่ผิวน้ำ .............................................................................. 39
ความสูงของคลื่น, ช่วงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น ............ 39
การดูข้อมูลสภาพทะเลที่พยากรณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาอื่นๆ ............ 39
การดูข้อมูลการตกปลา ................................................................. 39
ข้อมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ ............................. 39
การพยากรณ์อากาศตำแหน่งในการตกปลา ............................... 40
การเปลี่ยนช่วงสีของอุณหภูมิผิวทะเล ........................................ 40
ข้อมูลทัศนวิสัย ............................................................................ 40
การดูข้อมูลทัศนวิสัยที่พยากรณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาอื่น ................. 40
การดูรายงานเรื่องทุ่น ................................................................... 40
การดูข้อมูลสภาพอากาศท้องถิ่นใกล้ทุ่น ..................................... 40
โอเวอร์เลย์สภาพอากาศ ............................................................... 40
การเปิดโอเวอร์เลย์สภาพอากาศบนแผนที่ .................................. 40
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์สภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง ........... 40
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์สภาพอากาศบนแผนที่ตกปลา ..................... 40
การดูข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ ....................................... 40
การดูวิดีโอ ........................................................................ 40
การเลือกที่มาของวิดีโอ ................................................................. 40
สลับไปมาระหว่างที่มาของวิดีโอหลายแหล่ง ............................... 40
iv
อุปกรณ์วิดีโอแบบเครือข่าย ........................................................... 41
การใช้การค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือ
ข่าย ....................................................................................... 41
การบันทึกค่าวิดีโอที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือ
ข่าย .................................................................................. 41
การตั้งชื่อค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย .... 41
การเปิดใช้งานค่าที่ตั้งล่วงหน้าของวิดีโอบนกล้องวิดีโอเครือ
ข่าย .................................................................................. 41
การตั้งค่ากล้อง ....................................................................... 41
การตั้งค่าวิดีโอ ........................................................................ 41
การเชื่อมโยงกล้องกับที่มาวิดีโอ ................................................ 41
การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องวิดีโอ ................................. 41
การควบคุมกล้องวิดีโอโดยใช้การควบคุมบนหน้าจอ ............... 41
การควบคุมกล้องวิดีโอโดยใช้ท่าทาง .................................... 41
การกำหนดค่าลักษณะของวิดีโอ .................................................... 41
การกำหนดค่าการแสดงผล PC ..................................................... 42
การออกจากโหมดการแสดงผล PC ........................................... 42
กล้องแอ็คชัน Garmin VIRB® ...................................................... 42
การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB 360 ........................................ 42
การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB ............................................... 42
การควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ ............ 42
การตั้งค่ากล้องแอ็คชัน VIRB .............................................. 42
การตั้งค่าวิดีโอของกล้องแอ็คชัน VIRB ................................ 42
การเพิ่มการควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ในหน้าจอื่นๆ ............ 42
การควบคุมการเล่นวิดีโอของกล้องแอ็คชัน VIRB .................. 42
การเริ่มเล่นภาพสไลด์วิดีโอ VIRB ........................................ 43
การกำหนดค่าอุปกรณ์ ........................................................ 43
การตั้งค่าระบบ ............................................................................ 43
การตั้งค่าเสียงและการแสดงผล ................................................. 43
การตั้งค่า GPS ....................................................................... 43
การตั้งค่าสถานี ....................................................................... 43
การดูข้อมูลซอฟต์แวร์ของระบบ ................................................ 43
การดูล็อกกิจกรรม .............................................................. 43
การตั้งค่าการกำหนดค่า ................................................................ 43
การตั้งค่าหน่วยวัด ................................................................... 43
การตั้งค่าการนำทาง ................................................................ 44
การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ ............................ 44
การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง ............................................... 44
การตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร ............................................................ 44
NMEA การตั้งค่า 0183 ........................................................... 44
การกำหนดค่าประโยคเอาต์พุต NMEA 0183 ........................ 45
การตั้งค่ารูปแบบการติดต่อสื่อสารสำหรับแต่ละพอร์ต NMEA
0183 ................................................................................ 45
การตั้งค่า NMEA 2000 ........................................................... 45
การตั้งชื่ออุปกรณ์และเซนเซอร์ในเครือข่าย .......................... 45
Marine Network .................................................................... 45
การตั้งค่าการเตือน ....................................................................... 45
การเตือนการนำทาง ................................................................ 45
การตั้งค่าการเตือนการลากสมอ ........................................... 45
การเตือนระบบ ........................................................................ 45
เสียงเตือนโซน่าร์ .................................................................... 45
การตั้งค่าการเตือนสภาพอากาศ ............................................... 45
การตั้งค่าการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ............................................. 45
การตั้งค่า เรือของฉัน ................................................................... 45
การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ .............................................. 46
การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ ..................................................... 46
การปรับตั้งค่าอุปกรณ์วัดความเร็วน้ำ ......................................... 46
การต้ังค่าเรือลำอื่น ................................................................... 46
การตั้งค่าที่ซิงค์ใน Garmin Marine Network ................................ 46
การเรียกคืนการตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์เดิมจากโรงงาน .................... 47
การแบ่งปันและการจัดการข้อมูลผู้ใช้ ................................... 47
การคัดลอกเวย์พอยท์, เส้นทาง และแทร็คจาก HomePort ไปยังชาร์ต
พล็อตเตอร์ .................................................................................. 47
การเลือกประเภทไฟล์สำหรับเวย์พอยท์และเส้นทางของบุคคลที่สาม ... 47
การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้จากการ์ดหน่วยความจำ ................................ 47
การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้ไปยังการ์ดหน่วยความจำ .............................. 47
สารบัญ
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการ์ดหน่วยความจำ ............................ 47
การสำรองข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ................................................ 47
การเรียกคืนข้อมูลสำรองไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์ ............................... 47
การบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำ ............................... 47
ภาคผนวก......................................................................... 48
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ ...................................................... 48
การอัปเดตซอฟต์แวร์ ................................................................... 48
การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำ ..................... 48
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ ................................................... 48
การสลับสายแบบดิจิตอล ............................................................... 48
การจับคู่อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID กับชาร์ตพล็อต
เตอร์ ........................................................................................... 48
การจับคู่อุปกรณ์ GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์จากชาร์ตพล็อต
เตอร์ ...................................................................................... 48
การจับคู่อุปกรณ์ GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์จากอุปกรณ์ GRID ... 48
การหมุนคันบังคับ GRID .......................................................... 49
การทำความสะอาดหน้าจอ ............................................................ 49
การดูภาพบนการ์ดหน่วยความจำ .................................................. 49
ภาพหน้าจอ ................................................................................. 49
การจับภาพหน้าจอ .................................................................. 49
การคัดลอกภาพหน้าจอไปยังคอมพิวเตอร์ .................................. 49
การแก้ไขปัญหา .......................................................................... 49
อุปกรณ์ของฉันไม่รับสัญญาณ GPS ......................................... 49
อุปกรณ์ของฉันเปิดไม่ได้หรือเครื่องปิดอยู่ตลอดเวลา ................... 49
อุปกรณ์ของฉันไม่สร้างเวย์พอยท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ................ 49
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin ................................................... 50
ข้อมูลจำเพาะ .............................................................................. 50
ข้อมูลจำเพาะ .......................................................................... 50
ข้อมูล NMEA 2000 PGN ....................................................... 50
NMEA ข้อมูล 0183 ................................................................ 51
ดัชนี ................................................................................. 52
สารบัญ
v
บทนำ
ปุม
เปิดและปิดรอยทางเสียงสะท้อนของเรดาร์
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
หาเป้าหมายเรดาร์และเริ่มทำการติดตามเป้าหมายนั้น
แสดงและตั้งค่าเส้น VRM/EBL
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีในบางรุ่น
เว็บไซต์ Garmin ที่ www.garmin.com จะแสดงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ หน้าช่วยเหลือสนับสนุนจะมีคำตอบสำหรับคำถามที่
พบบ่อยให้ และคุณยังสามารถดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์และแผนที่
เดินเรือได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีข้อมูลการติดต่อกับฝ่ายสนับสนุน Garmin
ในกรณีที่คุณมีคำถามอื่นๆ อีกด้วย
เปิดเมนูสำหรับหน้า หรือฟังก์ชัน
®
ภาพรวมอุปกรณ์
ตำแหน่งของรายการต่างๆ อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
ฟงกชัน
เปิดเมนู สภาพอากาศ สำหรับหน้าหรือฟังก์ชัน
เปิดเมนู เรดาร์ สำหรับหน้าหรือฟังก์ชัน
เปิดเมนู ค่าที่ตั้งล่วงหน้า สำหรับหน้าหรือฟังก์ชัน
การล็อคและปลดล็อคหน้าจอสัมผัส
คุณสามารถล็อคหน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการสัมผัสที่โดยไม่ได้ตั้งใจได้
> ล็อคหน้าจอสัมผัส เพื่อล็อคหน้าจอ
เพื่อปลดล็อคหน้าจอ
1 เลือก
2 เลือก
คำแนะนำและปุ่มลัด
•
•
•
•
•
หน้าจอสัมผัส
À
Á
Â
ปุ่ม Power
เซนเซอร์ไฟหน้าจออัตโนมัติ
การใช้หน้าจอสัมผัส
•
•
•
•
แตะที่หน้าจอเพื่อเลือกรายการ
ลากหรือปัดนิ้วของคุณบนหน้าจอเพื่อแพนหรือเลื่อน
เลื่อนสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก
แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า
•
•
•
•
กด เพื่อเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
เลือก Home จากหน้าจอใดก็ได้เพื่อกลับไปยังหน้าแรก
เลือก Menu เพื่อเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอนี้
เลือก Menu เพื่อปิดเมนูเมื่อเสร็จสิ้น
กด เพื่อเปิดตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การปรับไฟหน้าจอและการล็อค
หน้าจอสัมผัส
กด และเลือก ปิดเครื่อง > ปิดระบบ หรือกด ค้างไว้จนแถบ ปิด
ระบบ เต็มเพื่อปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
กด และเลือก ปิดเครื่อง > สถานีเข้าสู่โหมดสลีป เพื่อตั้งค่าชาร์ต
พล็อตเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
ในหน้าจอหลักของบางรุ่น ให้ปัดขึ้นหรือลงบนปุ่มประเภททางด้าน
ขวาเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
ในบางรุ่น จะแสดงปุ่มประเภททางด้านขวาเพียงบางส่วน ลูกศรที่ด้าน
บนหรือด้านล่างของปุ่มแสดงว่าไม่ได้แสดงปุ่มทั้งหมด
ในบางปุ่มเมนู ให้กดปุ่ม À เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือก
ปุ่มบนหน้าจอ
ปุ่มบนหน้าจอเหล่านี้อาจจะถูกแสดงอยู่บนบางหน้าจอ และบางฟังก์ชัน
การใช้งานเท่านั้น ปุ่มบางปุ่มอาจจะเข้าถึงได้จากในหน้ารวมหรือแผนผัง
SmartMode™ หรือเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น เรดาร์ เท่านั้น
ปุ่ม
ฟังก์ชัน
ล้างไอคอนบนหน้าจอออก และดึงตำแหน่งเรือให้กลับมาอยู่ที่กลาง
หน้าจอ
เปิดดูรายการแบบเต็มจอ
สร้างเวย์พอยท์ ใหม่
สร้างเส้นทาง พร้อมด้วยการเลี้ยวไปยังจุดหมาย
เพิ่มการเลี้ยวให้กับเส้นทางที่ตำแหน่งที่เลือก
ลบการเลี้ยวครั้งล่าสุดที่เพิ่มเข้าไปในเส้นทาง
สร้างเส้นทางตรงที่ไม่มีการเลี้ยวไปยังจุดหมาย
สร้างเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติไปยังจุดหมาย
เริ่มการนำทาง
จบการนำทาง
หยุดและเริ่มการส่งสัญญาณเรดาร์
การเข้าถึงคู่มือสำหรับเจ้าของบนชาร์ตพล็อตเตอร์
1 เลือก Info > คู่มือสำหรับเจ้าของ
2 เลือกคู่มือ
3 เลือก เปิด
การดาวน์โหลดคู่มือ
คุณสามารถหาคู่มือสำหรับเจ้าของฉบับล่าสุด พร้อมคำแปลได้จาก
เว็บไซต์ Garmin
1 ไปที่ garmin.com/manuals/GPSMAP8000
2 ดาวน์โหลดคู่มือ
ศูนย์สนับสนุน Garmin
เปิดเมนูการปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลของเรดาร์
ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น คู่มือ
ผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการให้
บริการลูกค้า
เปิดเมนูการปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลเรดาร์
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
เปิดเมนูการปรับเกนของเรดาร์
บทนำ
ไฟสีเขียวที่ตัวเลือกระบุว่าตัวเลือกเปิดใช้งาน Á
• เมื่อใช้ได้ ให้กดลูกศร Â เพื่อเปิดเมนู
ในบางปุ่ม เมื่อเลือกตัวเลือก Á ลูกศรเมนู Â จะปรากฏขึ้น
1
คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำเสริมกับชาร์ตพล็อตเตอร์ได้ การ์ด
แผนที่ทำให้คุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง และ
ภาพถ่ายอ้างอิงทางอากาศของท่าเรือน้ำลึก ท่าเรือ ท่าจอดเรือ และจุดสน
ใจอื่นๆ ได้ คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำเปล่าเพื่อบันทึกแผนที่
Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซน่าร์ (ด้วยหัวโซน่าร์ที่ใช้
ร่วมกันได้) และถ่ายโอนข้อมูล เช่น เวย์พอยท์และเส้นทางไปยังชาร์ต
พล็อตเตอร์เครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร์ได้
อุปกรณ์นี้รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด 32 GB ฟอร์แมตเป็น FAT32
1 เปิดฝา À ของเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ
ต่างกันบนจอแสดงผลแต่ละตัว เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหน้าในหน้า
จอแสดงผลตัวหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏที่จอแสดงผลตัวนั้น
เท่านั้น เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ของแผนผัง การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะปรากฏในจอแสดงผลทั้งหมดในสถานี เพื่อให้ได้การแสดงลักษณะที่
เหมือนกัน
รายการ SmartMode จะถูกปรับเข้าหากิจกรรม เช่นการล่องเรือ หรือ
การเข้าเทียบท่า เมื่อปุ่ม SmartMode ถูกเลือกจากหน้าจอหลัก จอแสดง
ผลแต่ละตัวในสถานีจะสามารถแสดงข้อมูลแตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น
เมื่อ การล่องเรือ ถูกเลือกจากหน้าจอหลัก จอแสดงผลตัวหนึ่งจะแสดง
แผนที่เดินเรือนำทาง และจอแสดงผลอีกตัวหนึ่งจะสามารถแสดงหน้าจอ
เรดาร์ได้
การเพิ่มรายการในรายการที่ใช้ประจำ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือกหมวดหมู่จากทางขวา
2 กดปุ่มทางซ้ายค้างไว้
รายการนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในหมวดหมู่หน้าจอหลัก รายการโปรด
การปรับแต่งหน้า
2 เสียบการ์ดหน่วยความจำ Á โดยให้ด้านที่มีฉลากหันออกจากฝาปิด
3 กดการ์ดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 ปิดฝาเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณ์อาจต้องมีมุมมองที่ชัดเจนของท้องฟ้าเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
เวลาและวันที่จะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากตำแหน่ง
GPS
1 เปิดอุปกรณ์
2 โปรดรอสักครู่ในขณะที่อุปกรณ์ค้นหาดาวเทียม
อาจใช้เวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
เมื่ออุปกรณ์ได้รับสัญญาณดาวเทียมแล้ว
จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของ
หน้าจอหลัก
หากอุปกรณ์สูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป
จะหายไป และจะมี
เครื่องหมายคำถามกระพริบอยู่เหนือ บนแผนที่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ให้ไปที่ www.garmin.com
/aboutGPS สำหรับความช่วยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม โปรดดู
อุปกรณ์ของฉันไม่รับสัญญาณ GPS, หน้า 49
การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของข้อมูล GPS ที่ต้องการได้ หากคุณมีที่มาของ
GPS มากกว่าหนึ่ง
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > GPS > ที่มา
2 เลือกที่มาของข้อมูล GPS
การปรับแต่งชาร์ตพล็อตเตอร์
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักของชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดใน
ชาร์ตพล็อตเตอร์ได้ คุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณได้เชื่อมต่อ
กับชาร์ตพล็อตเตอร์ไว้ด้วย คุณอาจจะไม่มีตัวเลือกและคุณสมบัติบาง
อย่างที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้
หมวดหมู่ที่เรียงอยู่ด้านขวามือของหน้าจอจะช่วยให้สามารถเข้าถึง
คุณสมบัติหลักของชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น
หมวดหมู่ โซนาร์ จะแสดงมุมมองและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโซน่า
ร์ คุณสามารถบันทึกรายการที่คุณใช้เป็นประจำไว้ที่หมวดหมู่ รายการ
โปรด
ตัวเลือกที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอหลักทั้งหมดสามารถมองเห็นได้จาก
หน้าจออื่นทุกหน้าจอยกเว้นปุ่ม ตั้งค่า ปุ่ม ตั้งค่า จะถูกเรียกใช้งานได้จาก
หน้าจอหลักเท่านั้น
ในขณะที่กำลังดูหน้าอื่นอยู่ คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอหลักได้โดยการ
เลือก Home
เมื่อมีการติดตั้งจอแสดงผลหลายตัวลงบน Garmin Marine Network
คุณสามารถรวมกลุ่มเข้าไว้ในสถานีเดียวกันได้ สถานีจะทำให้จอแสดง
ผลต่างๆ ทำงานร่วมกัน แทนที่จะแสดงผลแยกกัน คุณสามารถปรับแต่ง
แผนผังของหน้าบนจอแสดงผลแต่ละตัวได้ ซึ่งจะทำให้แต่ละหน้าแตก
2
การปรับแต่งแผนผัง SmartMode หรือหน้ารวม
คุณสามารถปรับแต่งแผนผังและข้อมูลที่แสดงในหน้ารวมและแผนผัง
SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหน้าในการแสดงผลที่คุณกำลัง
โต้ตอบอยู่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะในการแสดงผลนั้น
ยกเว้นชื่อและสัญลักษณ์ SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือสัญลักษณ์
SmartMode สำหรับแผนผัง ชื่อหรือสัญลักษณ์ใหม่จะปรากฏในการ
แสดงผลทั้งหมดในสถานีนั้น
1 เปิดหน้าขึ้นมาเพื่อปรับแต่ง
2 เลือก Menu
3 เลือก แก้ไขเค้าโครง หรือ แก้ไขคอมโบ
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก ชื่อ หรือ ชื่อและสัญลักษณ์ > ชื่อ ป้อน
ชื่อใหม่ และเลือก เสร็จ
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ SmartMode ให้เลือก ชื่อและสัญลักษณ์
> สัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ใหม่
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟังก์ชันที่แสดงและแผนผังหน้าจอ ให้เลือก
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟังก์ชันบนหน้าจอเป็นบางส่วน ให้เลือกหน้าต่างที่
ต้องการเปลี่ยน และเลือกฟังก์ชันจากรายการทางด้านขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหน้าจอ ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่ง
ใหม่
• ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในหน้าและแถบข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือก
โอเวอร์เลย์ และเลือกตัวเลือก
• ในการกำหนดค่าที่ตั้งล่วงหน้าไปยังบางส่วนของหน้าจอ
SmartMode ให้เลือก ค่าที่ตั้งล่วงหน้า > รวม และเลือกค่าที่ตั้ง
ล่วงหน้าจากรายการทางด้านขวา
การเพิ่มแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเพิ่มแผนผัง SmartMode ตามที่คุณต้องการได้ การปรับแต่ง
แต่ละครั้งที่ดำเนินการกับแผนผัง SmartMode หนึ่งสำหรับหน้าจอหลัก
ในสถานีจะไปปรากฏในการแสดงผลในสถานีนั้น
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก SmartMode™ > Menu > เพิ่มแผนผัง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก ชื่อและสัญลักษณ์ > ชื่อ ป้อนชื่อใหม่
และเลือก เสร็จ
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ SmartMode ให้เลือก ชื่อและสัญลักษณ์
> สัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ใหม่
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟังก์ชันที่แสดงและแผนผังหน้าจอ ให้เลือก
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟังก์ชันบนหน้าจอเป็นบางส่วน ให้เลือกหน้าต่างที่
ต้องการเปลี่ยน และเลือกฟังก์ชันจากรายการทางด้านขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหน้าจอ ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่ง
ใหม่
• ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในหน้าและแถบข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือก
โอเวอร์เลย์ และเลือกตัวเลือก
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
• ในการกำหนดค่าที่ตั้งล่วงหน้าไปยังบางส่วนของหน้าจอ
SmartMode ให้เลือก ค่าที่ตั้งล่วงหน้า > รวม และเลือกค่าที่ตั้ง
ล่วงหน้าจากรายการทางด้านขวา
การสร้างหน้าการรวมใหม่
คุณสามารถสร้างหน้าการรวมแบบกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของคุณได้
1 เลือก คอมโบ > Menu > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกหน้าต่าง
3 เลือกฟังก์ชันสำหรับหน้าต่าง
4 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละหน้าต่างของหน้า
5 ลากลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
6 แตะหน้าต่างค้างไว้เพื่อจัดเรียงใหม่
7 แตะฟิลด์ข้อมูลค้างไว้เพื่อเลือกข้อมูลใหม่
8 เลือก แผนผัง และเลือกแผนผัง
9 เลือก ชื่อ ป้อนชื่อสำหรับหน้า และเลือก เสร็จ
10 เลือก โอเวอร์เลย์ และเลือกข้อมูลที่จะแสดง
11 เลือก เสร็จ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแต่งหน้า
การลบหน้าการรวม
1 เลือก คอมโบ > Menu > ลบคอมโบ
2 เลือกการรวม
การปรับแต่งโอเวอร์เลย์ข้อมูล
คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่ถูกแสดงบนหน้าจอได้
1 เลือกตัวเลือกตามประเภทหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่:
• จากมุมมองเต็มหน้าจอ ให้เลือก Menu > แก้ไขโอเวอร์เลย์
• จากหน้าจอรวม ให้เลือก Menu > แก้ไขคอมโบ > โอเวอร์เลย์
• จากหน้าจอ SmartMode ให้เลือก Menu > แก้ไขเค้าโครง > โอ
เวอร์เลย์
คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในกล่องโอเวอร์เลย์อย่าง
รวดเร็ว ให้กดกล่องโอเวอร์เลย์ค้างไว้
2 เลือกรายการเพื่อปรับแต่งข้อมูลและแถบข้อมูล:
• ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในกล่องโอเวอร์เลย์ ให้เลือกกล่องโอ
เวอร์เลย์ เลือกข้อมูลใหม่ที่ต้องการแสดง แล้วเลือก Back
• ในการเลือกตำแหน่งและแผนผังของแถบข้อมูลโอเวอร์เลย์ ให้
เลือก ข้อมูล แล้วเลือกตัวเลือก
• ในการปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในระหว่างการนำทาง ให้เลือก
การนำทาง แล้วเลือกตัวเลือก
• ในการเปิดแถบข้อมูล เช่น ตัวควบคุมสื่อ ให้เลือก แถบบนสุด หรือ
แถบล่างสุด แล้วเลือกตัวเลือกที่จำเป็น
เลื
อ
ก เสร็จ
3
การรีเซ็ตแผนผังสถานี
คุณสามารถเรียกคืนแผนผังเริ่มต้นจากโรงงานได้สำหรับทุกสถานี
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลสถานี > รีเซ็ตสถานี
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
ค่าที่ตั้งล่วงหน้าคือชุดการตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมกับหน้าจอหรือมุมมอง
คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเฉพาะตัวเพื่อปรับกลุ่มของการตั้งค่าให้
เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าบางตัวอาจจะ
เหมาะสำหรับเวลาที่คุณตกปลา และอีกตัวอาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณ
ล่องเรือ ค่าที่ตั้งล่วงหน้าจะมีให้เลือกบนบางหน้าจอเท่านั้น เช่น แผนที่
มุมมองโซน่าร์ และมุมมองเรดาร์
ในการเลือกค่าที่ตั้งล่วงสำหรับหน้าจอที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เลือก Menu >
แล้วเลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
ในขณะที่คุณกำลังใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้า แล้วคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าหรือมุมมอง คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นในค่าที่ตั้งล่วงหน้า
หรือสร้างค่าที่ตั้งล่วงหน้าใหม่ตามการปรับแต่งใหม่ได้
การบันทึกค่าที่ตั้งล่วงหน้าใหม่
หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งการตั้งค่าและมุมมองของหน้าจอไปแล้ว คุณ
สามารถบันทึกการปรับแต่งนั้นเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าใหม่ได้
1 จากหน้าจอที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าและมุมมอง
> บันทึก > ใหม่
2 เลือก Menu >
3 ป้อนชื่อ และเลือก เสร็จ
จัดการค่าที่ตั้งล่วงหน้า
คุณสามารถปรับแต่งค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่โหลดไว้ล่วงหน้า และแก้ไขค่าที่
ตั้งล่วงหน้าที่คุณสร้างขึ้นมาได้
> จัดการ
1 จากหน้าจอที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เลือก Menu >
2 เลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งล่วงหน้า ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ ป้อนชื่อลง
ไป แล้วเลือก เสร็จ
• ในการแก้ไขค่าที่ตั้งล่วงหน้า ให้เลือก แก้ไข แล้วอัปเดตค่าที่ตั้ง
ล่วงหน้า
• ในการลบค่าที่ตั้งล่วงหน้า ให้เลือก ลบ
• ในการรีเซ็ตค่าที่ตั้งล่วงหน้าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ให้
เลือก รีเซตทั้งหมด
การตั้งค่าประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดค่าชาร์ตพล็อตเตอร์
และเพื่อใช้คุณสมบัติที่ปรับแต่งมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได้
1 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การปรับไฟหน้าจอ
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > จอแสดงผล > แสงสว่างหน้าจอ
2 การปรับไฟหน้าจอ
คำแนะนำ: จากหน้าจอใดก็ได้ ให้กด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านระดับ
ต่างๆ ของความสว่าง ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์เมื่อความสว่างต่ำมาก
จนคุณไม่สามารถมองเห็นหน้าจอได้
การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > โหมดสี
คำแนะนำ: เลือก
สี
2 เลือกตัวเลือก
> โหมดสี จากหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าใช้การตั้งค่า
การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอต้อนรับเริ่มต้นในชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ
ได้
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพที่คุณต้องการใช้
2 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ภาพเปิดเครื่อง >
เลือกภาพ
3 เลือกช่องการ์ดหน่วยความจำ
4 เลือกภาพ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ภาพที่มีขนาดไม่เกิน 50 MB
5 เลือก ตั้งค่าเป็นภาพเปิดเครื่อง
ในการดูหน้าจอต้อนรับที่มีภาพใหม่ ให้ปิดแล้วเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
การเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์ให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายไฟ
ไม่เช่นนั้น คุณต้องเปิดชาร์ตพล็อตเตอร์โดยการกด
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > เปิดเครื่องอัตโนมัติ
3
หมายเหตุ: เมื่อ เปิดเครื่องอัตโนมัติ ตั้งไว้ที่ เปิด และชาร์ตพล็อตเตอร์
ถูกปิดเครื่องโดยใช้ และแหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกและมีการจ่ายไฟ
ใหม่ภายในระยะเวลาน้อยกว่าสองนาที คุณอาจต้องกด เพื่อเริ่มต้น
การทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์อีกครั้ง
การปิดระบบโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์และทั้งระบบให้ปิดโดยอัตโนมัติหลัง
จากเข้าสู่โหมดสลีปเป็นระยะเวลาที่เลือก หรือคุณต้องกด ค้างไว้เพื่อ
ปิดระบบด้วยตัวเอง
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ปิดอัตโนมัติ
2 เลือกตัวเลือก
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™
ข้อควรระวัง
คุณสมบัตินี้ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูล Garmin ไม่สามารถรับรองความ
แม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความทันสมัยของข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ การใช้
งานหรือการเชื่อถือข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับอะแดปเตอร์ Wi‑Fi เพื่อ
ใช้คุณสมบัติ ActiveCaptain
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain มอบการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ ชาร์ต
แผนที่ และชุมชนของ GPSMAP เพื่อประสบการณ์การแล่นเรือที่เชื่อม
ต่อกัน
บนอุปกรณ์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถ
ดาวน์โหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่และแผนที่นำทางได้ คุณสามารถใช้
แอปพลิเคชันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เช่น
เวย์พอยท์และเส้นทาง เชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw
Contours และอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ คุณยังสามารถวางแผนการเดิน
ทาง และดูและควบคุมอุปกรณ์ GPSMAP ได้จากแอปพลิเคชัน
คุณสามารถเชื่อมต่อกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับท่าจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปพลิเคชันสามารถพุชการ
แจ้งเตือนอัจฉริยะ เช่น การโทรและข้อความ ไปยังจอแสดงผลชาร์ต
พล็อตเตอร์เมื่อทำการจับคู่แล้ว
®
บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโต้ตอบของคุณกับอุปกรณ์ GPSMAP โดยใช้แอปพลิเคชัน
ActiveCaptain ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ
เจ้าของ ผู้มาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ์ แผนที่ในตัว และการ์ดแผนที่ในตัวกับ
แอคเคาท์
ใช่
อัปเดตซอฟต์แวร์
ใช่
ถ่ายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ­
ดาวน์โหลดหรือสร้างโดยอัตโนมัติ
ใช่
พุชการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
ใช่
ใช่
ใช่
ถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น เวย์พอยท์และเส้นทาง ใช่
เริ่มต้นการนำทางไปยังเวย์พอยท์ที่ระบุหรือนำทางเส้นทาง
ที่ระบุ และส่งเวย์พอยท์หรือเส้นทางดังกล่าวไปยังอุปกรณ์
GPSMAP
ใช่
ใช่
เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พร้อมใช้งานในรุ่นที่มีเทคโนโลยี
Wi‑Fi เท่านั้น
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับอุปกรณ์ GPSMAP โดยใช้
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปดังกล่าวจะมอบหนทางที่ง่ายและ
รวดเร็วในการโต้ตอบกับชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ และทำงานต่างๆ ให้
เสร็จสิ้น เช่น การแบ่งปันข้อมูล การลงทะเบียน การอัปเดตซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ และการรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือ
1 จากอุปกรณ์ GPSMAP ให้เลือก ActiveCaptain
2 จากหน้า ActiveCaptain ให้เลือก เครือข่าย Wi-Fi > Wi-Fi > เปิด
3 ป้อนชื่อและรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายนี้
4 จากร้านค้าแอปพลิเคชันในอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ติดตั้งและเปิด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
5 นำอุปกรณ์มือถือเข้าสู่ระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ์ GPSMAP
4
6 จากการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เปิดหน้าการเชื่อมต่อ
Wi‑Fi และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่คุณ
ได้ป้อนลงในอุปกรณ์ Garmin
การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain
หากอุปรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด
สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ประกาศ
การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจต้องอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดใหญ่ อาจมีขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลาหลายนาที
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับอุปกรณ์ GPSMAP (เริ่มต้นใช้งานแอปพลิ
เคชัน ActiveCaptain, หน้า 4)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบน
อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวน์โหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ์
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับอุปกรณ์ GPSMAP อีกครั้ง การอัปเด
ตจะได้รับการถ่ายโอนมายังอุปกรณ์ หลังจากการถ่ายโอนเสร็จสิ้น
คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งการอัปเดต
3 เมื่อคุณได้รับแจ้งโดยอุปกรณ์ GPSMAP ให้เลือกตัวเลือกสำหรับติด
ตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยทันที ให้เลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ให้เลือก ยกเลิก เมื่อคุณพร้อมติด
ตั้งการอัปเดต ให้เลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟท์แวร์ > ติด
ตั้งทันที
การอัปเดตแผนที่ด้วย ActiveCaptain
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวน์โหลดและถ่าย
โอนการอัปเดตแผนที่ล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ในการประหยัดพื้นที่
ในอุปกรณ์มือถือของคุณ พื้นที่ในการ์ด ActiveCaptain และเวลา
ดาวน์โหลด ให้พิจารณาการใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อ
ดาวน์โหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณต้องการ
หากคุณกำลังดาวน์โหลดทั้งแผนที่ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Garmin
Express™ เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ลงในการ์ดหน่วยความจำ แอปพลิเค
ชัน Garmin Express จะดาวน์โหลดแผนที่ขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าแอปพลิ
เคชัน ActiveCaptain สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ garmin.com
/express
ประกาศ
การอัปเดตแผนที่อาจต้องอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดใหญ่ อาจมีขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลทั่วไปจากผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูล
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับอุปกรณ์ GPSMAP (เริ่มต้นใช้งานแอปพลิ
เคชัน ActiveCaptain, หน้า 4)
2 เมื่อมีการอัปเดตแผนที่ และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์
มือถือของคุณ ให้เลือก OneChart > My Charts
3 เลือกแผนที่ที่คุณต้องการอัปเดต
4 เลือกพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลด
5 เลือก Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวน์โหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ์
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ GPSMAP อีกครั้ง
การอัปเดตจะได้รับการถ่ายโอนมายังอุปกรณ์ หลังจากการถ่ายโอน
เสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแล้วจะพร้อมใช้งาน
การติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สาย
ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายที่คุณสามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ไร้สายได้
ก่อนที่คุณจะสร้างเครือข่าย Wi‑Fi ได้ คุณต้องเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์
กับอะแดปเตอร์ Wi‑Fi
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายช่วยให้คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน
Garmin เช่น ActiveCaptain
ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถสร้างเครือข่าย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ไร้สายได้ ในครั้งแรกที่คุณเข้าถึงการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย คุณ
จะได้รับข้อความให้ตั้งค่าเครือข่าย
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > เครือข่าย Wi-Fi > Wi-Fi > เปิด > ตกลง
2 ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สายนี้ หากจำเป็น
3 ป้อนรหัสผ่าน
คุณจะต้องใช้รหัสผ่านนี้ในการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายจากอุปกรณ์ไร้
สาย รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
Fish Eye 3D: ให้มุมมองใต้น้ำที่ที่แสดงให้เห็นภาพพื้นทะเลตามข้อมูลที่
อยู่ในแผนที่ เมื่อมีการเชื่อมต่อหัวโซน่าร์ เป้าหมายที่ถูกพัก (เช่น
ปลา) จะถูกแสดงออกมาเป็นวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดง
หมายถึงเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด และสีเขียวหมายถึงเป้าหมายที่เล็กที่สุด
แผนที่ตกปลา: ให้มุมมองเส้นชั้นความสูงพื้นใต้น้ำและการหยั่งความลึก
แบบละเอียดบนแผนที่ แผนที่นี้จะเอาข้อมูลการนำทางออกจากแผนที่
โดยจะให้ข้อมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของ
เส้นชั้นความสูงพื้นใต้น้ำเพื่อให้รับรู้ถึงความลึกที่แม่นยำได้ แผนที่นี้
เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝั่ง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
โอเวอร์เลย์เรดาร์: ซ้อนข้อมูลเรดาร์บนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่
ตกปลา เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ถูกเชื่อมต่อกับเรดาร์ คุณสมบัตินี้อาจ
ไม่มีในบางรุ่น
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
เครือข่าย Wi‑Fi
การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย Wi‑Fi
คุณต้องกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายของชาร์ตพล็อตเตอร์ก่อนจึงจะ
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายกับเครือข่ายไร้สายของชาร์ตพล็อตเตอร์
ได้ (การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย Wi‑Fi, หน้า 5)
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายหลายรายการกับชาร์ตพล็อตเตอร์
เพื่อแชร์ข้อมูล
1 จากอุปกรณ์ไร้สาย ให้เปิดใช้เทคโนโลยี Wi‑Fi และค้นหาเครือข่าย
ไร้สาย
2 เลือกชื่อของเครือข่ายไร้สายของชาร์ตพล็อตเตอร์ (การตั้งค่าเครือ
ข่ายไร้สาย Wi‑Fi, หน้า 5)
3 ป้อนรหัสผ่านเครือข่าย
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
แผนที่เดินเรือนำทาง ได้รับการปรับให้เหมาะกับการนำทาง คุณสามารถ
วางแผนเส้นทาง ดูข้อมูลแผนที่ และใช้แผนที่เป็นตัวช่วยในการนำทาง
ในการเปิด แผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรือ
นำทาง
การเปลี่ยนช่องสัญญาณไร้สาย
คุณสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณไร้สายได้ หากคุณมีปัญหาในการค้นหา
หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ หรือหากคุณพบว่ามีการรบกวน
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > เครือข่าย Wi-Fi > ขั้นสูง > ช่อง
2 ป้อนช่องสัญญาณใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องสัญญาณไร้สายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายนี้
การเปลี่ยนโฮสต์ Wi‑Fi
คุณสามารถเปลี่ยนชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นโฮสต์Wi‑Fi ได้ ซึ่ง
เป็นประโยชน์หากคุณกำลังมีปัญหากับการติดต่อสื่อสารผ่าน Wi‑Fi การ
เปลี่ยนโฮสต์ Wi‑Fi ช่วยให้คุณสามารถเลือกชาร์ตพล็อตเตอร์ที่อยู่ใกล้
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมากกว่าในทางกายภาพได้
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > เครือข่าย Wi-Fi > ขั้นสูง > โฮสต์ Wi-Fi
2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับข้อมูลแผนที่และ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้
คุณสามารถเข้าถึงแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติได้โดยการเลือก แผนที่
เดินเรือ
แผนที่เดินเรือนำทาง: แสดงข้อมูลการนำทางที่มีอยู่บนแผนที่ที่โหลดไว้
ล่วงหน้าของคุณ และจากแผนที่ส่วนเพิ่ม หากมี ข้อมูลประกอบไปด้วย
ทุ่น ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ท่าจอดเรือ และสถานี
พยากรณ์ระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง
Perspective 3D: ให้มุมมองจากด้านบนและด้านหลังของเรือ (ตามเส้น
ทางของคุณ) และให้ภาพเพื่อช่วยให้การนำทาง มุมมองแบบนี้จะช่วย
ได้มากในการแล่นเรือผ่านเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือ
ช่องแคบ และยังมีประโยชน์ในตอนที่ต้องพยายามหาทางเส้นทางเข้า
และออกจากท่าเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย
Mariner’s Eye 3D: ให้มุมมองแบบสามมิติอย่างละเอียดจากด้านบนและ
ด้านหลังของเรือ (ตามเส้นทางของคุณ) และให้ภาพเพื่อช่วยให้การ
นำทาง มุมมองแบบนี้จะช่วยได้มากในการแล่นเรือผ่านเขตน้ำตื้น หิน
โสโครก สะพาน หรือช่องแคบ และในตอนที่ต้องพยายามหาทางเส้น
ทางเข้าและออกจากท่าเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พร้อมด้วยรายละเอียดท้องน้ำและ
เนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้
งานเมื่อตกปลา ในการเปิด แผนที่ตกปลา ให้เลือก แผนที่เดินเรือ >
แผนที่ตกปลา
การซูมเข้าและซูมออกโดยการใช้หน้าจอสัมผัส
คุณสามารถซูมเข้าและซูมออกในหน้าจอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น
แผนที่และมุมมองโซน่าร์
• เลื่อนสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก
• แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า
สัญลักษณ์บนแผนที่
ตารางนี้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ทั่วไปที่คุณอาจพบได้บนแผนที่ราย
ละเอียด
ไอคอน
คำอธิบาย
ทุ่น
ข้อมูล
จุดบริการทางทะเล
สถานีพยากรณ์ระดับน้ำ
สถานีกระแสน้ำ
เลือกภาพมุมสูงได้
เลือกภาพแนวระนาบได้
คุณสมบัติอื่นๆ ที่พบได้ในแผนที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเส้นชั้นความ
ลึก, โซนน้ำขึ้นน้ำลง, การหยั่งความลึก (ตามที่ปรากฏในแผนที่กระดาษ
แบบดั้งเดิม), เครื่องช่วยนำทางและสัญลักษณ์; สิ่งกีดขวาง และพื้นที่สาย
เคเบิลใต้น้ำ
การวัดระยะทางบนแผนที่
เลือก วัดระยะทาง
หมุดจะปรากฏบนหน้าจอที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ระยะทางและมุม
จากหมุดจะแสดงที่มุม
5
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์
ให้เลือก Select
เทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็นอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเส้นทางของคุณ
การสร้างเวย์พอยท์บนแผนที่
1 จากแผนที่ ให้เลือกตำแหน่งหรือวัตถุ
2 เลือก
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางรุ่นไม่รับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เช่น BlueChart g2 Vision จะช่วยให้คุณ
สามารถใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณได้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือ
จากแผนที่ทางทะเลแบบละเอียดแล้ว แผนที่แบบพรีเมียมอาจจะมี
คุณสมบัติเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่
Mariner’s Eye 3D: ให้มุมมองจากด้านบน และด้านหลังของเรือเพื่อ
สร้างระบบนำทางแบบสามมิติ
Fish Eye 3D: ให้มุมมองใต้น้ำแบบสามมิติที่แสดงให้เห็นภาพพื้นทะเล
ตามข้อมูลที่อยู่ในแผนที่
แผนที่ตกปลา: แสดงแผนที่ที่มีเส้นชั้นความสูงของพื้นใต้น้ำ และไม่มี
ข้อมูลการนำทาง แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอก
ชายฝั่ง
ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง: ให้ภาพจากดาวเทียมความละเอียด
สูงเพื่อมุมมองที่สมจริงของพื้นดินและพื้นน้ำบนแผนที่เดินเรือนำทาง
(การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หน้า 7)
ภาพถ่ายทางอากาศ: แสดงภาพถ่ายทางอากาศของท่าจอดเรือและสิ่ง
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการการนำทางที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพสิ่งที่อยู่
รอบตัว (การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หน้า 7)
ถนนและข้อมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและข้อมูลจุดสนใจ (POI)
แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝั่งแบบละเอียด และ POI เช่น
ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่น่าสนใจในพื้นที่
การนำทางอัตโนมัติ: ใช้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและข้อมูล
แผนที่เพื่อกำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดในการไปสู่จุดหมายของคุณ
การดูข้อมูลตำแหน่งและวัตถุบนแผนที่
คุณสามารถดูข้อมูล เช่น ระดับน้ำ กระแสน้ำ ท้องฟ้า หมายเหตุของ
แผนที่ บริการในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหน่งและวัตถุบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได้
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือกตำแหน่งหรือ
วัตถุ
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของแผนที่ ตัวเลือกจะแตกต่าง
กันออกไปตามตำแหน่งหรือวัตถุที่คุณเลือก
2 หากจำเป็น ให้เลือก
3 เลือก สารสนเทศ
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องช่วยนำทางประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงแนวเตือน แสงไฟ และสิ่ง
กีดขวาง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ให้เลือก Navaid
2 เลือกชื่อของ Navaid
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่
ข้อควรระวัง
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดัง
กล่าวไม่รับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะห่างใต้ท้องเรือ เปรียบ
เทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็นอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเส้นทางของคุณ
เมื่อใช้ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจข้ามผ่านแผ่นดินหรือน้ำ
ตื้น ใช้การมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือกตำแหน่ง
2 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก นำทางไปยัง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหน่งโดยตรง ให้เลือก ไปที่ หรือ
• ในการสร้างเส้นทางไปยังตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยว ให้เลือก
เส้นทางไปยัง หรือ
• ในการใช้การแนะนำอัตโนมัติ ให้เลือก การนำทางอัตโนมัติ หรือ
4 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใช้งานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนต์สีเทาภายในส่วน
ใดๆ ของเส้นสีม่วงแดงระบุว่าการแนะนำอัตโนมัติไม่สามารถคำนวณ
ส่วนของเส้นการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งค่าสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
5 เดินทางตามเส้นสีม่วงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
แผนที่แบบพรีเมียม
ข้อควรระวัง
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดัง
กล่าวไม่รับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะห่างใต้ท้องเรือ เปรียบ
6
®
®
การดูข้อมูลสถานีพยากรณ์ระดับน้ำ
บนแผนที่แสดงถึงสถานีพยากรณ์ระดับน้ำ คุณสามารถดูกราฟแบบ
ละเอียดของสถานีพยากรณ์ระดับน้ำเพื่อช่วยในการคาดการณ์ระดับน้ำ
ในแต่ละเวลาหรือในแต่ละวันได้
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือกสถานีพยากรณ์
ระดับน้ำ
ข้อมูลทิศทางของคลื่นและระดับน้ำจะแสดงอยู่ใกล้กับ
2 เลือกชื่อสถานี
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถดูเครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณ์ระดับน้ำและทิศทางของ
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได้
คุณจะต้องเปิดใช้งานไอคอนเคลื่อนไหวในการตั้งค่าแผนที่ด้วย (การ
แสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, หน้า 6)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณ์ระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เป็นกราฟ
แท่งแนวตั้งพร้อมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังลดลง
และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อน
เคอร์เซอร์มาอยู่บนเครื่องหมายสถานีพยากรณ์ระดับน้ำแล้ว ความสูงของ
ระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นด้านบนของเครื่องหมายสถานี
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเป็นลูกศรบนแผนที่ ทิศทางของลูก
ศรแต่ละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหน่งนั้นบนแผนที่ สีของ
ลูกศรปัจจุบันแสดงถึงช่วงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหน่งนั้น เมื่อคุณ
เลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่บนเครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแส
น้ำที่ตำแหน่งนั้นจะปรากฏขึ้นด้านบนเครื่องหมายทิศทาง
สี
ช่วงความเร็วของกระแสน้ำ
เหลือง
0 ถึง 1 น็อต
ส้ม
1 ถึง 2 น็อต
แดง
มากกว่า 2 น็อต
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณ์ระดับน้ำและกระแสน้ำแบบ
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได้
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือก Menu > ชั้น >
แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณ์ระดับน้ำแบบเคลื่อนไหว
และเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่ ให้เลือก
ที่เคลื่อนไหว
• ในการเปิดการใช้งานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หน้าที่ระบุว่าจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ใน
ช่วงเวลาใด ให้เลือก แถบเลื่อน
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถโอเวอร์เลย์ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในส่วนพื้นดิน
หรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่
การซุมระดับต่ำเท่านั้น ในกรณีที่คุณไม่สามารถมองเห็นภาพความ
ละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก เพื่อ
ทำการซูมเข้าได้ คุณยังสามารถตั้งค่าระดับรายละเอียดให้สูงขึ้นได้โดย
การเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu > ชั้น > ภาพถ่ายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือก พื้นดินเท่านั้น เพื่อแสดงข้อมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ
พร้อมด้วยภาพถ่ายที่ทับส่วนพื้นดิน
• เลือก แผนที่ภาพถ่าย เพื่อแสดงภาพถ่ายบนทั้งพื้นน้ำและพื้นดิน
ตามความทึบที่ระบุ ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของภาพถ่าย ยิ่ง
คุณตั้งค่าเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ ภาพถ่ายจากดาวเทียมก็จะยิ่ง
ครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเท่านั้น
การดูภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำคัญ
ก่อนที่คุณจะสามารถดูภาพถ่ายทางอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทางได้
คุณต้องเปิดการตั้งค่า ภาพถ่ายดาวเทียมในการตั้งค่าแผนที่ก่อน
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ท่าจอดเรือ และ
ท่าเรือเพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ หรือเพื่อเตรียมตัวล่วง
หน้าก่อนที่จะไปถึงท่าจอดเรือ หรือท่าเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือกไอคอนกล้อง
• ในการดูภาพมุมสูง ให้เลือก
• ในการดูภาพแนวระนาบ ให้เลือก
ภาพจะถูกถ่ายจาก
ตำแหน่งของกล้องโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย
2 เลือก ภาพถ่ายทางอากาศ
ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะ
ช่วยให้คุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได้ และยังช่วยเตือนคุณให้
ทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นด้วย เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AIS
ภายนอก ชาร์ตพล็อตเตอร์จะสามารถแสดงข้อมูล AIS บางชนิดเกี่ยวกับ
เรือลำอื่นที่อยู่ในระยะได้ ซึ่งต้องเป็นเรือที่มีการติดตั้งเครื่องรับส่ง
สัญญาณ และมีการส่งข้อมูล AIS อยู่เป็นระยะด้วย
ข้อมูลที่จะถูกรายงานออกมาสำหรับเรือแต่ละลำจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ประจำตัวทางทะเล (Maritime Mobile Service Identity - MMSI),
ตำแหน่ง, ความเร็ว GPS, ทิศทาง GPS, เวลานับจากการส่งสัญญาณ
ตำแหน่งของเรือครั้งสุดท้าย, จุดเฉียดใกล้ที่สุด และเวลาที่ต้องใช้ในการ
ไปจุดเฉียดใกล้ที่สุด
ชาร์ตพล็อตเตอร์บางรุ่นยังรองรับการติดตามแบบ Blue Force Tracking
ด้วย เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชาร์ตพล็อต
เตอร์เป็นสีเขียวฟ้า
สัญลักษณ์เป้าหมาย AIS
สัญลักษณ์ คำอธิบาย
เรือ AIS เรือกำลังรายงานข้อมูล AIS ทิศทางที่สามเหลี่ยมชี้ไปแสดง­
ถึงทิศทางที่เรือ AIS กำลังมุ่งไป
เป้าหมายถูกเลือก
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
สัญลักษณ คำอธิบาย
เป้าหมายถูกเปิดใช้งาน เป้าหมายจะดูใหญ่กว่าบนแผนที่ เส้นสีเขียว
ที่ติดอยู่กับเป้าหมายแสดงถึงทิศทางที่เป้าหมายกำลังมุ่งไป ค่า
MMSI ความเร็ว และทิศทางของเรือจะปรากฏอยู่ด้านล่างเป้าหมาย
ในกรณีที่รายละเอียดถูกตั้งค่าเป็นแสดง ในกรณีที่การส่งสัญญาณ
AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีป้ายข้อความแสดงขึ้นมา
เป้าหมายหายไปแล้ว สัญลักษณ์ X สีเขียวหมายความว่าการส่ง
สัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแล้ว และชาร์ตพล็อตเตอร์ก็จะ
แสดงป้ายข้อความขึ้นมาถามว่าจะให้ติดตามเรือลำดังกล่าวต่อ
หรือไม่ หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณ์เป้าหมายหาย
ไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เป้าหมายอันตรายอยู่ในระยะ เป้าหมายจะกะพริบพร้อมกับมีการส่ง
เสียงสัญญาณเตือน และมีป้ายข้อความแสดงขึ้นมา หลังจากที่รับ­
ทราบถึงสัญญาณเตือนแล้ว สามเหลี่ยมทึบสีแดง พร้อมด้วยเส้นสี
แดงที่ติดกันจะแสดงให้ทราบถึงตำแหน่ง และทิศทางที่เป้าหมาย
กำลังมุ่งไป หากมีการตั้งค่าการเตือนระยะปลอดภัยในการชนให้
เป็นปิด เป้าหมายจะยังคงกะพริบอยู่ แต่จะไม่มีเสียงเตือนดังขึ้นมา
และก็จะไม่มีการแสดงป้ายเตือนด้วย ในกรณีที่การส่งสัญญาณ AIS
จากเรือลำนั้นหายไป จะมีป้ายข้อความแสดงขึ้นมา
เป้าหมายอันตรายหายไปแล้ว สัญลักษณ์ X สีแดงหมายความว่าการ
ส่งสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแล้ว และชาร์ตพล็อตเตอร์ก็
จะแสดงป้ายข้อความขึ้นมาถามว่าจะให้ติดตามเรือลำดังกล่าวต่อ
หรือไม่ หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณ์เป้าหมาย
อันตรายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
ตำแหน่งของสัญลักษณ์นี้แสดงถึงจุดหมายที่ใกล้ที่สุดไปยังเป้า
หมายอันตราย และตัวเลขที่อยู่ใกล้กับสัญลักษณ์แสดงถึงเวลาที่ต้อง
ใช้จากจุดหมายที่ใกล้ที่สุดไปยังเป้าหมาย
หมายเหตุ: เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชาร์ต
พล็อตเตอร์เป็นสีเขียวฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
ทิศมุ่งหน้าและเส้นทางคาดเดาของเป้าหมายที่มีการเปิดใช้งาน
AIS
เมื่อมีการให้ข้อมูลทิศมุ่งหน้า และเส้นทางบนพื้นดินโดยเป้าหมายที่มีการ
เปิดใช้งาน AIS ทิศมุ่งหน้าของเป้าหมายจะปรากฏบนแผนที่เป็นเส้นทึบ
ติดกับสัญลักษณ์ของเป้าหมาย AIS เส้นทิศมุ่งหน้าจะไม่ปรากฏบนมุม
มองแผนที่แบบ 3 มิติ
เส้นทางคาดเดาของเป้าหมายที่มีการเปิดใช้งาน AIS จะแสดงเป็นเส้น
ประบนแผนที่ หรือบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ความยาวของเส้นแสดง
เส้นทางคาดเดาขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการคาดเดาทิศมุ่งหน้า ในกรณีที่เป้า
หมายที่มีการเปิดใช้งาน AIS ไม่ได้ส่งข้อมูลความเร็วมา หรือเรือเป้า
หมายไม่มีการเคลื่อนไหว เส้นแสดงเส้นทางคาดเดาจะไม่ปรากฏขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ว เส้นทางบนพื้น หรือข้อมูลอัตราการเลี้ยวของ
เรืออาจจะกระทบกับการคำนวณเส้นแสดงเส้นทางคาดเดา
ในกรณีที่เส้นทางบนพื้น ทิศมุ่งหน้า และข้อมูลอัตราการเลี้ยวของเรือถูก
ส่งมาโดยเป้าหมายที่มีการเปิดใช้งาน AIS เส้นทางคาดเดาจะถูกคำนวณ
จากเส้นทางบนพื้น และอัตราการเลี้ยวของเรือ ทิศทางที่เป้าหมายเลี้ยว
ไป ซึ่งขึ้นอยู่กับข้ออัตราการเลี้ยวของเรือจะถูกแสดงเป็นทิศทางรูปตะขอ
ที่ปลายของเส้นทิศมุ่งหน้า ความยาวของตะขอจะไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการให้ข้อมูลทิศมุ่งหน้า และเส้นทางบนพื้นดินโดยเป้าหมายที่มีการ
เปิดใช้งาน AIS แต่ไม่มีการให้ข้อมูลอัตราการเลี้ยว เส้นทางคาดเดาจะ
ถูกคำนวณจากข้อมูลเส้นทางบนพื้นเท่านั้น
การติดตามเป้าหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > เปิดใช้งานเป้าหมาย
การดูข้อมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เป้าหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS, ทิศมุ่งหน้า
GPS และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเรือ AIS เป้าหมายได้
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS
การยกเลิกการติดตามเป้าหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > ยกเลิกการใช้งาน
7
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
1 จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ > แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ต้องการให้รวมอยู่ในรายการ
การตั้งค่าการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าการเตือนการชน คุณจะต้องมีชาร์ตพล็อต
เตอร์ที่รองรับการใช้งานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AIS หรือเรดาร์
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะถูกใช้กับ AIS และ MARPA เท่านั้น
ระบบของ MARPA ทำงานร่วมกับเรดาห์ ระยะปลอดภัยใช้เพื่อหลีกเลี่ยง
การชน และสามารถตั้งค่าตามต้องการได้
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > การเตือนการชน > เปิด
ป้ายข้อความจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีวัตถุที่ถูกติดด้วย MARPA หรือ
เรือที่มีการเปิดใช้ AIS เข้ามาในระยะปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ วัตถุ
นั้นจะยังถูกติดเลเบลอันตรายบนหน้าจอด้วย เมื่อสัญญาณเตือนถูก
ปิดแล้ว ป้ายข้อความ และเสียงเตือนจะหยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคง
ถูกติดเลเบลสถานะอันตรายบนหน้าจออยู่
2 เลือก ระยะ
3 เลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
4 เลือก เวลาถึง
5 เลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถ้าเป้าหมายถูกคำนวณว่าจะเข้า
มาในระยะปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น ต้องการได้รับการเตือนถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการชน
ล่วงหน้า 10 นาทีก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งค่า เวลาถึง เป็น 10 แล้ว
สัญญาณเตือนภัยจะดังล่วงหน้าเป็นเวลา 10 นาทีก่อนที่เรือจะเข้ามา
ในระยะปลอดภัย
สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS
อุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS ที่ทำงานด้วยตัวเองจะส่ง
รายงานแจ้งตำแหน่งฉุกเฉินเมื่อถูกเปิดใช้งาน ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถ
รับสัญาณจากตัวส่งสัญญาณของหน่วยกู้ภัย (Search and Rescue
Transmitters - SART), วิทยุแจ้งตำแหน่งฉุกเฉิน (Emergency
Position Indicating Radio Beacons - EPIRB) และสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ ได้ การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมีความแตก
ต่างจากการส่งสัญญาณแบบมาตรฐานของ AIS ดังนั้นสัญญาณนี้จึง
แสดงออกมาแตกต่างกันในชาร์ตพล็อตเตอร์ คุณจะติดตามการส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อหาตำแหน่ง และให้ความช่วยเหลือเรือ
หรือคน แทนที่จะติดตามการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความช่วยเหลือ
เมื่อคุณได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ สัญญาณเตือนการขอความ
ช่วยเหลือจะปรากฏขึ้น
เลือก ทบทวน > ไปที่ เพื่อเริ่มการนำทางไปยังต้นสัญญาณ
สัญลักษณ์เป้าหมายอุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS
สัญลักษณ์ คำอธิบาย
การส่งสัญญาณของอุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ AIS เลือก­
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ และเริ่มต้นการนำทาง
สัญญาณขาดหาย
การทดสอบสัญญาณ ปรากฏขึ้นตอนที่เรือเริ่มการทดสอบอุปกรณ์
สัญญาณขอความช่วยเหลือ และไม่ได้แสดงถึงเหตุฉุกเฉินจริง
การทดสอบสัญญาณขาดหาย
การเปิดใช้งานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการทดสอบ และสัญลักษณ์การเตือนจำนวนมากใน
บริเวณที่มีเรือหนาแน่นเช่นท่าจอดเรือ คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่
รับข้อความทดสอบ AIS ได้ ในการทดสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน AIS คุณต้อง
เปิดใช้งานชาร์ตพล็อตเตอร์ให้พร้อมรับการทดสอบสัญญาณเตือน
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของวิทยุแจ้งตำแหน่ง
ฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio Beacons EPIRB) ให้เลือก การทดสอบ AIS-EPIRB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความช่วย
เหลือ (Man Overboard - MOB) ให้เลือก การทดสอบ AISMOB
8
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของตัวส่งสัญญาณของ
หน่วยกู้ภัย (Search and Rescue Transmitters - SART) ให้
เลือก ทดสอบ AIS-SART
การปิดการรับสัญญาณ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกตั้งค่าให้เป็นเปิดตามมาตรฐาน
เลือก ตั้งค่า > เรือลำอื่นๆ > AIS > ปิด
ระบบการทำงานของ AIS ทั้งหมดบนแผนที่ และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
จะถูกปิดการใช้งาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเป้า และการติดตาม
เรือ AIS การเตือนการชนที่เป็นผลจากการตั้งเป้า และการติดตามเรือ
AIS และการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ด้วย
เมนูแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งค่าบางประเภทไม่สามารถใช้กับแผนที่บางประเภท ตัว
เลือกบางอย่างจำเป็นต้องมีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณ์เสริม เช่น เรดาร์
จากแผนที่ ให้เลือก Menu
ชั้น: ปรับลักษณะของรายการที่แตกต่างกันบนแผนที่ (ชั้นแผนที,่
หน้า 8)
Quickdraw Contours: เปิดการวาดเส้นชั้นความสูงพื้นใต้น้ำ และทำให้
คุณสามารถสร้างเลเบลแผนที่ตกปลาได้ (แผนที่ Garmin
Quickdraw Contours, หน้า 10)
ตั้งค่า: ปรับการตั้งค่าแผนที่ (การตั้งค่าแผนที่, หน้า 10)
แก้ไขโอเวอร์เลย์: ปรับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ (การปรับแต่งโอเวอร์เลย์
ข้อมูล, หน้า 3)
ชั้นแผนที่
ชั้นในแผนที่ช่วยให้คุณเปิดและปิดและปรับแต่งคุณสมบัติของแผนที่ได้
การตั้งค่าแต่ละอันจะใช้เฉพาะกับแผนที่และมุมมองแผนที่ที่กำลังถูกใช้
งานอยู่เท่านั้น
หมายเหตุ: การตั้งค่าบางอย่างไม่สามารถใช้กับแผนที่และรุ่นชาร์ตพล็อต
เตอร์ทั้งหมดได้ ตัวเลือกบางอย่างจำเป็นต้องมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณ์เสริม
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซ่อนรายการที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ (การตั้งค่าชั้น
แผนที,่ หน้า 8)
เรือของฉัน: แสดงและซ่อนรายการที่เกี่ยวข้องกับเรือ (การตั้งค่าชั้นของ
เรือของฉัน, หน้า 9)
ข้อมูลผู้ใช้: แสดงและซ่อนข้อมูลผู้ใช้ เช่น เวยพอยท์ ขอบเขต และแทร็ค
และเปิดรายการข้อมูลผู้ใช้ (การตั้งค่าชั้นข้อมูลผู้ใช้, หน้า 9)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือลำอื่น (การตั้งค่าแผนผังเรือลำอื่น,
หน้า 9)
น้ำ: แสดงและซ่อนรายการความลึก (การตั้งค่าชั้นน้ำ, หน้า 9)
Quickdraw Contours: แสดงและซ่อนข้อมูล Garmin Quickdraw (การ
ตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours, หน้า 11)
การติดตามเป้า: แสดงและซ่อนแทร็คบนมุมมองแผนที่ 3 มิติ
วงวัดระยะ: แสดง และตั้งค่าลักษณะของวงแหวนช่วงบนมุมมองแผนที่ 3
มิติ วงวัดระยะ ช่วยคุณในให้มองเห็นภาพระยะทางในมุมมองแผนที่
บางประเภท
การตั้งค่าชั้นแผนที่
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > แผนที่เดินเรือ
ภาพถ่ายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือ
ทั้งบนบกและส่วนที่เป็นน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อใช้แผนที่แบบ
พรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือ
นำทาง, หน้า 7)
กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบ่งชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบ่งชี้สถานี
พยากรณ์ระดับน้ำบนแผนที่ (การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ,
หน้า 6) และเปิดการใช้งานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หน้าที่ระบุว่าจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ในช่วง
เวลาใด
ทุ่นนำทาง: แสดงเครื่องช่วยนำทางบนแผนที่
POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผ่นดิน
จุดถ่ายรูป: แสดงไอคอนกล้องสำหรับภาพถ่ายทางอากาศ (การดู
ภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หน้า 7)
จุดบริการ: แสดงตำแหน่งสำหรับบริการทางทะเล
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
ความลึก: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งค่าชั้นความลึก, หน้า 9)
การตั้งค่าชั้นความลึก
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ความลึก
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นล่างเพื่อแบ่งแยกด้วย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแต่แนวชายฝั่งไปจนถึงระดับความลึกที่
ต้องการ
บอกจุดที่ลึก: เปิดการหยั่งความลึก และตั้งค่าระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีค่าเท่ากับหรือตื้นกว่าระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเป็นข้อความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งค่าระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใต้น้ำและการหยั่งความลึก และทำให้การแสดงแผนที่ง่าย
ขึ้นสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมขณะตกปลา
การตั้งค่าชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือของฉัน
เส้นทิศมุ่งหน้า: แสดงและปรับเส้นทิศมุ่งหน้า ซึ่งก็คือเส้นที่ลากบนแผนที่
จากจุดหัวเรือไปในทิศทางที่กำลังเดินทางไป (การตั้งค่าเส้นทิศทางที่
กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม, หน้า 18)
แทร็กที่ใช้งานอยู่: แสดงแทร็คที่ใช้งานบนแผนที่ และเปิดเมนู ตัวเลือก
แทร็กที่ใช้งานอยู่
ผังลม: แสดงภาพของของมุมหรือทิศทางลมที่ได้จากเซนเซอร์ลมที่เชื่อม
ต่อและตั้งค่าที่มาลม
วงกลมแสดงทิศ: แสดงปลายหัวเข็มทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทาง
ของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุ่งหน้าของเรือเป็นหลัก การเปิดใช้งานตัว
เลือกนี้จะปิดใช้งานตัวเลือก ผังลม
ไอคอนรูปเรือ: ตั้งค่าไอคอนที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณบนแผนที่
การตั้งค่า Layline
ในการใช้คุณสมบัติ Layline คุณจะต้องเชื่อมต่อเซนเซอร์รับลมเข้ากับ
ชาร์ตพล็อตเตอร์
เมื่ออยู่ในโหมดการแล่นเรือ (การตั้งค่าประเภทของเรือ, หน้า 3) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได้ Layline จะมี
ประโยชน์มากในเวลาทำการแข่งขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือของฉัน > Layline
> ตั้งค่าอื่น ๆ
การแสดงผล: ตั้งค่าว่าจะให้ Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแล่นเรือ: ทำให้คุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณ์ใช้ในการคำนวณ
Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใช้มุมการพัด
ของลมที่ได้มากจากเซนเซอร์รับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใช้การใส่มุมต้านลม และทิศทางลมด้วยตัวเอง
มุม Windward: ให้คุณตั้งค่า Layline ตามมุมแล่นเรือ Windward
มุม Leeward: ให้คุณตั้งค่า Layline ตามมุมแล่นเรือ Leeward
การปรับแก้ระดับน้ำ: ปรับความถูกต้องของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองข้อมูล Layline ตามช่วงเวลาที่ป้อน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุ่งหน้าของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ให้ป้อนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศมุ่งหน้าของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ให้ป้อนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งค่าชั้นข้อมูลผู้ใช้
คุณสามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้ เช่น เวย์พอยท์ ขอบเขต และแทร็คบน
แผนที่ได้
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > ข้อมูลผู้ใช้
จุดเดินทาง: แสดงเวย์พอยท์บนแผนที่ และเปิดรายการเวย์พอยท์
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที่ และเปิดรายการขอบเขต
การติดตามเป้า: แสดงแทร็คบนแผนที่
การตั้งค่าแผนผังเรือลำอื่น
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องรับ
สัญญาณ AIS, เรดาร์ หรือวิทยุ VHF
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือลำอื่นๆ
DSC: ตั้งค่าวิธีการแสดงเรือ DSC และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ DSC
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
AIS: ตั้งค่าวิธีการแสดงเรือ AIS และรายทางบนแผนที่ และแสดงรายการ
AIS
MARPA: ตั้งค่าวิธีการแสดงเรือ MARPA และรายทางบนแผนที่ และ
แสดงรายการ MARPA
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเรือลำอื่นบนแผนที่
คาดการณ์: ตั้งค่าเวลาทิศมุ่งหน้าที่คาดการณ์ไว้สำหรับเรือที่เปิดใช้งาน
AIS และติดแท็ก MARPA
การเตือนการชน: ตั้งค่าการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งค่า
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน, หน้า 8)
การตั้งค่าชั้นน้ำ
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > น้ำ
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นล่างเพื่อแบ่งแยกด้วย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแต่แนวชายฝั่งไปจนถึงระดับความลึกที่
ต้องการ
บอกจุดที่ลึก: เปิดการหยั่งความลึก และตั้งค่าระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีค่าเท่ากับหรือตื้นกว่าระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเป็นข้อความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งค่าระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใต้น้ำและการหยั่งความลึก และทำให้การแสดงแผนที่ง่าย
ขึ้นสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมขณะตกปลา
เฉดสีความสูงต่ำ: แสดงความลาดชันของพื้นใต้ด้วยเฉดสี การใช้งานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุ่นเท่านั้น
ภาพโซนาร์: แสดงภาพโซน่าร์เพื่อช่วยแสดงความหนาแน่นของพื้นใต้
น้ำ การใช้งานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุ่นเท่านั้น
ระดับทะเลสาบ: ตั้งค่าระดับน้ำปัจจุบันของทะเลสาบ การใช้งานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุ่นเท่านั้น
การตั้งค่าชั้นสภาพอากาศ
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือก Menu > ชั้น >
แผนที่เดินเรือ > สภาพอากาศ >
จากแผนที่สภาพอากาศ ให้เลือก Menu > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > สภาพ
อากาศ
ชั้นตรวจวัด: ตั้งค่ารายการสภาพอากาศที่ตรวจวัดที่จะแสดง สภาพ
อากาศที่ตรวจวัดคือสภาพอากาศปัจจุบันที่มองเห็นได้ในขณะนี้
ชั้นพยากรณ์อากาศ: ตั้งค่ารายการสภาพอากาศที่พยากรณ์ที่จะแสดง
โหมดชั้น: แสดงข้อมูลสภาพอากาศที่พยากรณ์หรือตรวจวัด
วนซ้ำ: แสดงการวนซ้ำข้อมูลสภาพอากาศที่พยากรณ์หรือตรวจวัด
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ พร้อมความรุนแรงของสภาพที่
เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา
การสมัครสมาชิกสภาพอากาศ: แสดงข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาพ
อากาศ
เรียกค่าเริ่มต้น: รีเซ็ตการตั้งค่าสภาพอากาศเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
แก้ไขโอเวอร์เลย์: ปรับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ (การปรับแต่งโอเวอร์เลย์
ข้อมูล, หน้า 3)
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์เรดาร์
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือก Menu > ชั้น >
เรดาร์ >
จากหน้าจอเรดาร์ ให้เลือก Menu
เรดาร์เข้าสู่สแตนด์บาย: หยุดการส่งสัญญาณเรดาร์
เพิ่ม: ปรับเกน (การปรับตั้งเกนบนหน้าจอเรดาร์โดยอัตโนมัติ, หน้า 28)
Clutter จากทะเล: ปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเล (การปรับ
ตั้งเกนบนหน้าจอเรดาร์โดยอัตโนมัติ, หน้า 28)
ตัวเลือกเรดาร์: เปิดเมนูตัวเลือกเรดาร์ (เมนูตัวเลือกเรดาร์, หน้า 29)
เรือลำอื่นๆ: ตั้งค่าวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนมุมมองเรดาร์ (การตั้งค่า
แผนผังเรือลำอื่น, หน้า 9)
การตั้งค่าเรดาร์: เปิดการตั้งค่าการแสดงผลเรดาร์ (เมนูการตั้งค่าเรดาร์,
หน้า 30)
แก้ไขโอเวอร์เลย์: ปรับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ (การปรับแต่งโอเวอร์เลย์
ข้อมูล, หน้า 3)
9
การตั้งค่าแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งค่าบางประเภทไม่สามารถใช้กับแผนที่ และมุมมอง
แผนที่ 3 มิติบางประเภท การตั้งค่าบางประเภทต้องใช้อุปกรณ์เสริม
ภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ตั้งค่า
ปฐมนิเทศ: ตั้งค่ามุมมองของแผนที่
รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแต่ละระดับการ
ซูม
แผนที่โลก: เลือกใช้ระหว่างแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบ่งระดับ
ด้วยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกต่างเหล่านี้ได้ก็ต่อ
เมื่อซูมออกไกลเกินจนไม่สามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได้
เส้นเริ่มต้น: ตั้งค่าเส้นเริ่มต้นสำหรับการแข่งขันแล่นเรือ
แผนที่แทรก: แสดงแผนที่ขนาดเล็กโดยจับจุดศูนย์กลางที่ตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ
การตั้งค่า Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก Menu
มุมมอง: ตั้งค่ามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
การติดตามเป้า: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร์: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซน่าร์
สัญลักษณ์ปลา: แสดงเป้าหมายที่ถูกพัก
แผนที่ที่รองรับ
เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาบนผืนน้ำได้อย่างปลอดภัยและเพลิดเพลิน
อุปกรณ์ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย Garmin
หรือผู้ผลิตภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผู้จำหน่ายนอก
เหนือจาก Garmin ให้ตรวจสอบผู้จำหน่ายก่อนซื้อ ให้ระมัดระวังเป็น
พิเศษสำหรับผู้จำหน่ายออนไลน์ หากคุณได้ซื้อแผนที่ที่ระบบไม่รองรับ
มาแล้ว ให้คืนแผนที่สู่ผู้จำหน่าย
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
คำเตือน
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ให้ผู้ใช้สามารถสร้าง
แผนที่ได้ Garmin จะไม่รับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ความเชื่อถือได้
ความสมบูรณ์ หรือความทันการณ์ของแผนที่ที่สร้างโดยบุคคลที่สาม การ
ใช้งานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สร้างโดยบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยง
ของคุณเอง
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำให้คุณสามารถ
สร้างแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเส้นชั้นความสูงและความลึกของแหล่งน้ำทุก
ประเภทได้ทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกข้อมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมา
รอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของแผนที่ที่ถูกเก็บ
ข้อมูลในแต่ละรอบ
วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหน่ง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำ
กว่า 16 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหน่ง GPS ที่ดี และความเร็วอยู่ระหว่าง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง
20 ไมล์/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหน่ง GPS ที่ไม่ดี
และความเร็วสูงกว่า 32 กม./ชม. (20 ไมล์/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหน้าจอรวม หรือดูเป็น
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได้
10
การสร้างแผนที่แหล่งน้ำโดยใช้คุณสมบัติ Garmin
Quickdraw Contours
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะต้องมีความลึกของโซน่าร์ ตำแหน่ง GPS ของคุณ และการ์ดหน่วย
ความจำที่มีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเพียงพอ
1 จากหน้ามุมมองแผนที่ เลือก Menu > Quickdraw Contours > เริ่ม
การบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ เลือก Menu > Quickdraw Contours >
หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แล้วใส่ชื่อให้แผนที่นั้น
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลให้กับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดน่าสนใจต่างๆ ได้
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือกตำแหน่ง
2 เลือก เพิ่มป้าย Quickdraw
3 ใส่ข้อความสำหรับเลเบล แล้วเลือก เสร็จ
ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เป็นชุมชนออนไลน์สาธารณะแบบไม่มีค่า
ใช้จ่ายซึ่งให้คุณสามารถแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
ของคุณกับคนอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแผนที่ที่ผู้ใช้อื่นสร้าง
ขึ้นได้ด้วย
หากอุปกรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อเข้าสู่ชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมต่อกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย ActiveCaptain, หน้า 10)
การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เปิดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GPSMAP (เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หน้า 4)
2 จากแอปพลิเคชัน ให้เลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวน์โหลดเส้นชั้นความสูงจากผู้อื่นในชุมชน (การ
ดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain,
หน้า 10) และแบ่งปันเส้นชั้นความสูงที่คุณสร้างไว้ (การแบ่งปันแผนที่
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw
โดยใช้ ActiveCaptain, หน้า 10)
การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผู้ใช้
อื่นสร้างขึ้นและแบ่งปันกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก
Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใช้แผนที่และคุณสมบัติค้นหาเพื่อค้นหาพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบ่งปัน
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว
3 เลือก Select Download Region
4 ลากกล่องเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวน์โหลด
6 เลือก Download Area
ครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ์
GPSMAP เส้นชั้นความสูงที่ดาวน์โหลดไว้จะได้รับการถ่ายโอนไปยัง
อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain
คุณสามารถแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสร้าง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได้
เมื่อคุณแบ่งปันแผนที่ชั้นความสูง จะแบ่งปันเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เท่านั้น เวย์พอยท์ของคุณจะไม่ถูกแบ่งปัน
เมื่อคุณตั้งค่าแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบ่งปันชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หากไม่ ให้ทำตามขั้น
ตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการแบ่งปัน
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก
Quickdraw Community
ครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ์
GPSMAP แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยังชุมชน
โดยอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย Garmin
Connect™
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มต้นใช้งาน > Quickdraw Community > เริ่มต้นใช้งาน
3 หากคุณไม่มีแอคเคาท์ Garmin Connect ให้สร้างใหม่
4 ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก เรือ ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบว่าคุณมีการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เพื่อ
แบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช้ Garmin Connect
คุณสามารถแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสร้าง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได้
เมื่อคุณแบ่งปันแผนที่ชั้นความสูง จะแบ่งปันเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เท่านั้น เวย์พอยท์ของคุณจะไม่ถูกแบ่งปัน
1 ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องอ่านการ์ด
2 ใส่การ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
3 เข้าถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin
Quickdraw ด้วย Garmin Connect™, หน้า 11)
4 เลือก แบ่งปันชั้นความสูงของคุณ
5 เรียกดูการ์ดหน่วยความจำของคุณและเลือกโฟลเดอร์ /Garmin
6 เปิดโฟลเดอร์ Quickdraw และเลือกไฟล์ชื่อ ContoursLog.svy
หลังจากอัปโหลดไฟล์ ให้ลบไฟล์ ContoursLog.svy ออกจากการ์ด
หน่วยความจำของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับการอัปโหลดในอนาคต
ข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย
การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ Garmin
Connect
คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผู้ใช้
อื่นสร้างขึ้นและแบ่งปันกับชุมชน Garmin Quickdraw
หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถเข้าสู่ชุมชน
Garmin Quickdraw ได้โดยการใช้เว็บไซต์ Garmin Connect
หากอุปกรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรเข้าสู่ชุมชน Garmin
Quickdraw โดยใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การเชื่อมต่อกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย ActiveCaptain, หน้า 10)
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
2 เข้าถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin
Quickdraw ด้วย Garmin Connect™, หน้า 11)
3 เลือก ค้นหาชั้นความสูง
4 ใช้แผนที่และคุณสมบัติค้นหาเพื่อค้นหาพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบ่งปัน
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว
5 เลือก เลือกพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
6 ลากขอบของกล่องเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
7 เลือก เริ่มดาวน์โหลด
8 บันทึกไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ
คำแนะนำ: หากคุณไม่พบไฟล์ ให้มองหาในโฟลเดอร์ "Downloads"
เบราว์เซอร์อาจบันทึกไฟล์ไว้ที่นั่น
9 ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากคอมพิวเตอร์
10 ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าสู่เครื่องอ่านการ์ด
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะรู้จักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัติ ชาร์ตพล็อต
เตอร์อาจใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่
การตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours
การแสดงผล: แสดง Garmin Quickdraw Contours ตัว เส้นชั้นความสูง
ของผู้ใช้ แสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณเอง
ตัวเลือก เส้นชั้นความสูงของชุมชน แสดงแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดจาก
ชุมชน Garmin Quickdraw
บันทึกซ้อน: ตั้งค่าระยะทางระหว่างความลึกของโซน่าร์กับความลึกของ
การบันทึกเส้นชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกล่าสุดของคุณ ให้ปรับการตั้งค่านี้เพื่อให้ความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
ตัวอย่างเช่น หากเวลาล่าสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซน่าร์เท่ากับ 3.1
ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซน่าร์ของวันนี้เท่ากับ 3.6 ม. (12 ฟุต)
ให้ป้อน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับค่า บันทึกซ้อน
ค่าชดเชยแสดงผู้ใช้: ตั้งค่าความแตกต่างในความลึกของเส้นชั้นความสูง
และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหล่งน้ำ หรือเพื่อชดเชยค่าความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
ค่าชดเชยแสดงชุมชน: ตั้งค่าความแตกต่างในความลึกของเส้นชั้นความ
สูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชนเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหล่งน้ำ หรือเพื่อชดเชยค่าความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
การสำรวจสี: ตั้งค่าสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours
เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปิดการตั้งค่า
นี้ บริเวณเส้นชั้นความสูงจะใช้สีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหน่ง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกว่า
16 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึกและตำแหน่ง
GPS ที่ดี และความเร็วอยู่ระหว่าง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20
ไมล์/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหน่ง GPS ที่ไม่ดี และ
ความเร็วสูงกว่า 32 กม./ชม. (20 ไมล์/ชม.)
ระยะเฉดความลึก: ระบุความลึกต่ำสุดและสูงสุดของช่วงความลึกและสี
สำหรับช่วงความลึกนั้น
สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งค่าช่วงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหน่งที่ปลาที่เป็นเป้าหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งค่าช่วงที่ลึกกว่าได้ เพื่อตรวจดูว่าความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแค่ไหนภายในช่วงความลึกเฉพาะ คุณสามารถสร้างช่วงความลึก
ได้สิบช่วง สำหรับการตกปลาบนฝั่ง ช่วงความลึกสูงสุดห้าช่วงสามารถ
ช่วยลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการบนแผนที่ได้
แดง
จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
ส้ม
จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)
เหลือง
จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)
เขียว
จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)
การนำทางด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์
ข้อควรระวัง
หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หน้าจอการควบคุมระบบออโต
ไพลอตโดยเฉพาะต้องได้รับการติดตั้งที่แต่ละพวงมาลัยเรือเพื่อปิดใช้
งานระบบโตไพลอต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดัง
กล่าวไม่รับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะห่างใต้ท้องเรือ เปรียบ
เทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็นอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเส้นทางของคุณ
จากแผนที่ ให้เลือก Menu > Quickdraw Contours > ตั้งค่า
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
11
เมื่อใช้ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจข้ามผ่านแผ่นดินหรือน้ำ
ตื้น ใช้การมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่บางอันมีเฉพาะในแผนที่แบบพรีเมียมในบาง
บริเวณเท่านั้น
ในการให้นำทาง คุณจะต้องเลือกจุดหมาย กำหนดเส้นทาง หรือสร้างเส้น
ทางขึ้นมา แล้วเดินทางตามเส้นทางนั้น คุณสามารถเดินทางตามเส้นทาง
บนแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D ได้
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเส้นทางไปยังจุดหมายได้โดยใช้วิธี
การหนึ่งในสามวิธีการต่อไปนี้: ไปที่, เส้นทางไปยัง หรือ การนำทาง
อัตโนมัติ
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน
ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชาร์ตพล็อตเตอร์สร้างเส้นทางแบบเส้น
ตรงหรือเส้นนำทางไปยังจุดหมาย เส้นทางอาจจะวิ่งผ่านพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ
เส้นทางไปยัง: สร้างเส้นทางจากตำแหน่งของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตให้คุณเพิ่มเลี้ยวระหว่างทางได้ ตัวเลือกนี้จะมอบเส้นทางแบบ
เส้นตรงไปยังจุดหมายให้ แต่จะอนุญาตให้คุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได้
การนำทางอัตโนมัติ: ใช้ข้อมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับข้อมูล
แผนที่เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของคุณ ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใช้แผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชาร์ตพล็อต
เตอร์ที่รองรับการใช้งานด้วย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบบอกราย
ละเอียดทุกจุดไปสู่จุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวาง
อื่น (การแนะนำอัตโนมัต,ิ หน้า 14)
ในกรณีที่คุณใช้ออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ที่ใช้ NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเส้นทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่
ยมในบางพื้นที่
®
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม
คำตอบ
ฉันจะทำให้ชาร์ตพล็อตเตอร์
นำทางฉันไปในทิศทางที่ฉัน­
ต้องการไปได้อย่างไร (ทิศทาง)?
นำทางโดยใช้ตัวเลือก ไปที่ (การตั้งค่าและ
การเดินทางตามเส้นทางตรงโดยใช้ตัว
เลือกไปที่, หน้า 13)
ฉันจะทำให้อุปกรณ์แนะนำเส้น
สร้างเส้นทางแบบขาเดียว และนำทางโดย­
ทางให้เป็นเส้นตรง (ลดการเลี้ยว­ ใช้ตัวเลือก เส้นทางไปยัง (การสร้างเส้น
ให้เหลือน้อยที่สุด) ไปยังจุดหมาย­ ทางและการนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน
โดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดจาก
ของคุณ, หน้า 13)
ตำแหน่งปัจจุบันได้อย่างไร?
ฉันจะทำให้อุปกรณ์แนะนำเส้น
สร้างเส้นทางแบบหลายขา และนำทางโดย­
ทางไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยง­ ใช้ตัวเลือก เส้นทางไปยัง (การสร้างเส้น
สิ่งกีดขวางที่มีอยู่ในแผนที่ได้
ทางและการนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน
อย่างไร?
ของคุณ, หน้า 13)
ฉันจะใช้ให้อุปกรณ์นี้บังคับระบบ นำทางโดยใช้ตัวเลือกเส้นทางไปยัง
ออโตไพลอตของฉันได้อย่างไร? (การสร้างเส้นทางและการนำทางจาก
ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ, หน้า 13)
อุปกรณ์นี้สามารถสร้างเส้นทาง
ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการ­
ให้ฉันได้หรือไม่?
แนะนำอัตโนมัติ และคุณอยู่ในบริเวณที่การ
แนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ให้คุณใช้
การนำทางโดยใช้ตัวเลือกการแนะนำ
อัตโนมัติ (การตั้งค่าและการเดินทางตาม
เส้นทาง การนำทางอัตโนมัต,ิ หน้า 14)
ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแนะนำ โปรดดู การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำ
อัตโนมัติสำหรับเรือของฉันได้
อัตโนมัติ, หน้า 15
อย่างไร?
จุดหมาย
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใช้แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติได้หลาย
ชนิด หรือใช้เลือกจากรายการก็ได้
ค้นหาจุดหมายโดยใช้ชื่อ
คุณสามารถค้นหาเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้ เส้นทางที่บันทึกไว้ แทร็คที่บันทึก
ไว้ และจุดบริการทางทะเลโดยใช้ชื่อในการค้นหาได้
1 เลือก Info > บริการต่าง ๆ > ค้นหาตามรายชื่อ
2 ใส่ชื่อจุดหมายของคุณให้ได้บางส่วนเป็นอย่างน้อย
12
3 ในกรณีที่จำเป็น เลือก เสร็จ
จุดหมาย 50 แห่งที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ในข้อกำหนดการค้นหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย
เลือกจุดหมายโดยใช้แผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย
การค้นหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชาร์ตพล็อตเตอร์มีข้อมูลจุดบริการทางทะเลอยู่หลายพันแห่ง
1 เลือก Info > บริการต่าง ๆ
2 เลือก บริการนอกชายฝั่ง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือกประเภทของการบริการทางทะเล
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงรายการสถานที่ที่ใกล้ที่สุด และระยะทาง
พร้อมทิศทางสำหรับแต่ละที่
4 เลือกจุดหมาย
คุณสามารถเลือก หน้าถัดไป หรือ หน้าก่อนหน้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ได้
การหยุดการนำทาง
ในขณะที่กำลังทำการนำทาง จากแผนที่เดินเรือนำทาง หรือแผนที่ตก
ปลา เลือกตัวเลือก
• เลือก Menu > หยุดการเดินเรือ
• ในขณะที่กำลังทำการนำทางด้วยการแนะนำอัตโนมัติ เลือก
Menu > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ
Waypoint
Waypoint คือตำแหน่งที่คุณบันทึกและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Waypoint
สามารถทำเครื่องหมายได้ว่าคุณอยู่ที่ใด คุณกำลังจะไปที่ใด และคุณได้
ไปที่ใดมาแล้วบ้าง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น ชื่อ
ความสูง และความลึกได้
บันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์
จากหน้าจอใดก็ได้ เลือก Mark
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งอื่น
1 เลือกInfo > ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม่
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการสร้างเวย์พอยท์โดยใช้การใส่พิกัดตำแหน่ง ให้เลือก ใส่
พิกัด แล้วป้อนพิกัดลงไป
• ในการสร้างเวย์พอยท์โดยใช้แผนที่ ให้เลือก ใช้แผนภูมิ เลือก
ตำแหน่งแล้วเลือกปุ่ม Select
การทำเครื่องหมายตำแหน่ง SOS
คุณสามารถทำเครื่องหมายตำแหน่ง SOS หรือ MOB (Man
Overboard)
1 กด SOS ค้างไว้หนึ่งวินาที
2 เลือกประเภทของ SOS
3 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก ตกลง เพื่อนำทางไปยังตำแหน่ง Man
Overboard
ในกรณีที่คุณเลือกตกลง ชาร์ตพล็อตเตอร์จะกำหนดเส้นทางตรงกลับที่
ตำแหน่งนั้น ในกรณีที่คุณเลือก SOS ประเภทอื่น รายละเอียดการขอ
ความช่วยเหลือจะถูกส่งไปที่วิทยุ VHF คุณต้องส่งสัญญาณขอความช่วย
เหลือโดยใช้วิทยุ
การดูรายการเวย์พอยท์ทั้งหมด
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
การแก้ไขเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์
3 เลือก ทบทวน > แก้ไข
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มชื่อ ให้เลือก ชื่อ แล้วป้อนชื่อลงไป
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
•
•
•
•
ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ ให้เลือก สัญลักษณ์
ในการเปลี่ยนความลึก ให้เลือก ความลึก
ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ให้เลือก อุณหภูมิน้ำ
ในการเปลี่ยนความเห็น ให้เลือก ข้อคิดเห็น
การเลื่อนตำแหน่งเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์
3 เลือก ทบทวน > เลื่อน
4 กำหนดตำแหน่งใหม่ให้เวย์พอยท์
• ในการเลื่อนเวย์พอยท์โดยใช้แผนที่ ให้เลือก ใช้แผนภูมิ แล้ว
เลือกตำแหน่งใหม่บนแผนที่ และเลือก เลื่อนจุดเดินทาง
• ในการเลื่อนเวย์พอยท์โดยใช้พิกัด ให้เลือก ใส่พิกัด แล้วป้อนพิกัด
ใหม่ลงไป
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
ข้อควรระวัง
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดัง
กล่าวไม่รับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะห่างใต้ท้องเรือ เปรียบ
เทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็นอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเส้นทางของคุณ
เมื่อใช้ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจข้ามผ่านแผ่นดินหรือน้ำ
ตื้น ใช้การมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
ก่อนที่คุณจะสามารถนำทางไปยังเวย์พอยท์ คุณจะต้องสร้างเวย์พอยท์
ขึ้นมาก่อน
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหน่งโดยตรงเลย ให้เลือก ไปที่
• ในการสร้างเส้นทางไปยังตำแหน่งเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวด้วย
ให้เลือก เส้นทางไปยัง
• ในการใช้การแนะนำอัตโนมัติ ให้เลือก การนำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใช้งานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนต์สีเทาภายในส่วน
ใดๆ ของเส้นสีม่วงแดงระบุว่าการแนะนำอัตโนมัติไม่สามารถคำนวณ
ส่วนของเส้นการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งค่าสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
6 เดินทางตามเส้นสีม่วงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
3 เดินทางตามเส้นสีม่วงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
4 ในกรณีที่คุณออกนอกเส้นทาง ให้ตามเส้นสีม่วง (เส้นทางที่ได้รับการ
แก้ไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเส้นสีม่วงแดง (เส้น
ทางหลัก)
เส้นทาง
การสร้างเส้นทางและการนำทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
คุณสามารถสร้างเส้นทาง และใช้เส้นทางนั้นนำทางได้ทันทีบนแผนที่เดิน
เรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา วิธีนี้จะไม่บันทึกข้อมูลเส้นทาง หรือข้อมูล
เวย์พอยท์
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือกจุดหมาย
2 เลือก เส้นทางไปยัง
3 เลือกตำแหน่งของการเลี้ยวครั้งสุดท้ายก่อนถึงจุดหมาย
4 เลือก เพิ่มทางโค้ง
5 ในกรณีที่จำเป็น ให้ทำซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว โดยถอยหลังจากจุดหมายก
ลับมาที่ตำแหน่งปัจจุบันของเรือของคุณ
เลี้ยวสุดท้ายที่คุณเพิ่มเข้าไปควรเป็นจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจาก
ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเป็นเลี้ยวที่ใกล้กับเรือของคุณ
ที่สุด
6 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก Menu
7 เลือก เสร็จ
8 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
9 เดินทางตามเส้นสีม่วงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การสร้างและการบันทึกเส้นทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเส้นทางและเวย์พอยท์ทุกอันในเส้นทางไว้ด้วย จุดเริ่ม
ต้นอาจจะเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้
คุณสามารถเพิ่มเวย์พอยท์หรือเลี้ยวในหนึ่งเส้นทางได้สูงสุด 250
รายการ
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ >
ใหม่ > เส้นทางที่ใช้บนแผนที่
2 เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
3 เลือก เพิ่มทางโค้ง
4 เลือกตำแหน่งของเลี้ยวถัดไปบนแผนที่
5 เลือก เพิ่มทางโค้ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะบันทึกตำแหน่งของการเลี้ยวด้วยเวย์พอยท์
6 ในกรณีที่จำเป็น ให้ทำขั้นตอน 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
7 เลือกจุดหมายสุดท้าย
การลบเวย์พอยท์หรือ MOB
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์หรือ MOB
3 เลือก ทบทวน > ลบ
การดูรายการของเส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก ตัวกรอง เพื่อดูเส้นทางอย่างเดียว หรือเเส้
การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด
การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง > ทั้งหมด
การตั้งค่าและการเดินทางตามเส้นทางตรงโดยใช้ตัวเลือกไปที่
ข้อควรระวัง
เมื่อใช้ไปที่ เส้นทางตรงและเส้นทางที่แก้ไขอาจข้ามผ่านแผ่นดินหรือน้ำ
ตื้น ใช้การมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
คุณสามารถตั้งค่า และการเดินทางตามเส้นทางตรงจากตำแหน่งปัจจุบัน
ของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได้
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หน้า 12)
2 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่
เส้นสีม่วงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเส้นสีม่วงแดงจะมีเส้นสี
ม่วงที่บางกว่าอยู่ซึ่งแสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจะมีการ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
นทางการแนะนำอัตโนมัติอย่างเดียว
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเส้นทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยู่ในเส้นทางได้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก ทบทวน > แก้ไขเส้นทาง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก ชื่อ แล้วป้อนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวย์พอยท์จากรายการเลี้ยว ให้เลือก แก้ไขเส้นทาง
โค้ง > ใช้บัญชีรายการทางโค้ง แล้วเลือกเวย์พอยท์จากรายการ
นั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใช้แผนที่ ให้เลือก แก้ไขเส้นทางโค้ง > ใช้
แผนภูมิ แล้วเลือกตำแหน่งบนแผนที่
13
การเรียกดูและการนำทางไปยังเส้นทางที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเส้นทาง และนำทางไปสู่เส้นทางเหล่า
นั้นได้ คุณจะต้องสร้าง และบันทึกเส้นทางขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา ให้
เลือก ข้างหน้า
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดหมายตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา ให้
เลือก ย้อนกลับ
เส้นสีม่วงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเส้นสีม่วงแดงจะมีเส้นสี
ม่วงที่บางกว่าอยู่ซึ่งแสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
5 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
6 เดินทางไปตามเส้นสีม่วงแดงในแต่ละช่วงของเส้นทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเส้นทาง ให้ตามเส้นสีม่วง (เส้นทางที่ได้รับการ
แก้ไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเส้นสีม่วงแดง (เส้น
ทางหลัก)
การแนะนำอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดัง
กล่าวไม่รับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะห่างใต้ท้องเรือ เปรียบ
เทียบเส้นทางกับสิ่งที่มองเห็นอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเส้นทางของคุณ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
คุณสามารถใช้การแนะนำอัตโนมัติเพื่อร่างเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุด
หมายของคุณ การแนะนำอัตโนมัติจะใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณในการ
เก็บข้อมูลแผนที่ เช่น ระดับความลึกของน้ำ และสิ่งกีดขวางที่มีบันทึกไว้
เพื่อทำการคำนวณเส้นทางแนะนำ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ใน
ระหว่างการนำทาง
การตั้งค่าและการเดินทางตามเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หน้า 12)
2 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเส้นทางที่ถูกแสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
4 เลือก เริ่มต้นการนำทาง
5 เดินทางตามเส้นสีม่วงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
หมายเหตุ: เมื่อใช้งานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนต์สีเทาภายในส่วน
ใดๆ ของเส้นสีม่วงแดงระบุว่าการแนะนำอัตโนมัติไม่สามารถคำนวณ
ส่วนของเส้นการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งค่าสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
การเรียกดูและการนำทางคู่ขนานกับเส้นทางที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเส้นทาง และนำทางไปสู่เส้นทางเหล่า
นั้นได้ คุณจะต้องสร้าง และบันทึกเส้นทางขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคู่ขนานไปกับเส้นทาง โดยเว้นช่วงจากเส้น
ทางจริงเป็นระยะห่างตามที่กำหนด
5 แสดงวิธีการนำทางในเส้นทาง:
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา
โดยให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ด้านหน้า
กราบซ้าย
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา
โดยให้อยู่ทางด้านขวามือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ด้านหน้า
กราบขวา
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดหมายตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา โดย
ให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ย้อนกลับ - ท่าเรือ
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดหมายตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา โดย
ให้อยู่ทางด้านขวามือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ย้อนกลับ - กราบ
เรือ
6 ในกรณีที่จำเป็น เลือก เสร็จ
เส้นสีม่วงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเส้นสีม่วงแดงจะมีเส้นสี
ม่วงที่บางกว่าอยู่ซึ่งแสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
7 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
8 เดินทางไปตามเส้นสีม่วงแดงในแต่ละช่วงของเส้นทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
9 ในกรณีที่คุณออกนอกเส้นทาง ให้ตามเส้นสีม่วง (เส้นทางที่ได้รับการ
แก้ไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเส้นสีม่วงแดง (เส้น
ทางหลัก)
การลบเส้นทางที่บันทึก
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก ทบทวน > ลบ
การลบเส้นทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการ
แนะนำอัตโนมัติ
14
การสร้างและการบันทึกเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ >
ใหม่ > การนำทางอัตโนมัติ
2 เลือกจุดเริ่มต้น แล้วเลือก ถัดไป
3 เลือกจุดหมาย แล้วเลือก ถัดไป
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเส้นทางที่อยู่ใกล้ภัยอันตราย
ให้เลือก ตรวจดูอันตราย
• ในการปรับเปลี่ยนเส้นทาง ให้เลือก ปรับเส้นทาง แล้วทำตามคำ
แนะนำบนหน้าจอ
• ในการลบเส้นทาง ให้เลือก ยกเลิกการแนะนำอัตโนมัติ
• ในการบันทึกเส้นทาง ให้เลือก เสร็จ
การปรับเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ที่บันทึกไว้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเส้นทาง แล้วเลือก ทบทวน > แก้ไข > ปรับเส้นทาง
3
4
5
6
คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช้ การนำทางอัตโนมัติ ให้
เลือกเส้นทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แล้วเลือก ปรับเส้นทาง
เลือกตำแหน่งบนเส้นทาง
ลากจุดไปยังตำแหน่งใหม่
ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือกจุด และเลือก ลบทิ้ง
เลือก เสร็จ
ยกเลิการคำนวณ การนำทางอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู่
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก Back เพื่อยกเลิกการคำนวณทันทีอย่าง
รวดเร็วได้
การตั้งค่าถึงตามเวลา
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้บนเส้นทาง หรือบนเส้นทาง การนำทาง
อัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธ์ว่าคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไว้ในเวลาใด ตัวเลือกนี้
ทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหน่งนั้นได้ เช่น การเปิด
สะพาน หรือเส้นเริ่มต้นการแข่งขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu
2 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก ตัวเลือกการนำทาง
3 เลือก เวลาที่มาถึง
คำแนะนำ: คุณสามารถเปิดเมนู เวลาที่มาถึง ได้อย่างรวดเร็วโดยการ
เลือกจุดบนเส้นทาง
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
การตั้งค่า ความลึกที่ต้องการ และ ระยะห่างแนวตั้ง จะส่งผลต่อวิธีการที่
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะคำนวณเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไม่เคยมีข้อมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไม่มีข้อมูลความสูง เส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไม่ถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มต้น และจุดจบของเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
มีความตื้นกว่าค่า ความลึกที่ต้องการ หรือต่ำกว่าระยะห่างแนวตั้ง เส้น
ทาง การนำทางอัตโนมัติ อาจจะไม่ถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อมูลแผนที่ เส้นทางที่ผ่านบริเวณเหล่านั้นจะเส้นออกมาเป็นเส้นสีเทา
หรือเส้นสีม่วงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเข้าสู่บริเวณเหล่านั้น
จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งค่าบางประเภทไม่สามารถใช้กับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอร์ที่ชาร์ตพล็อตเตอร์ใช้ในตอนที่คำนวณเส้น
ทาง การนำทางอัตโนมัติ ได้
ความลึกที่ต้องการ: กำหนดค่าความลึกต่ำสุดโดยยึดจากข้อมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัย
หมายเหตุ: ค่าความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตก่อนปี
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใส่ค่าที่น้อยกว่า 3 ฟุต แผนที่จะใช้ความลึก
ที่ 3 ฟุตเท่านั้นสำหรับการคำนวณเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
ระยะห่างแนวตั้ง: กำหนดค่าความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากข้อมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผ่านได้อย่าง
ปลอดภัย
ระยะห่างแนวชายฝั่ง: กำหนดว่าคุณต้องการให้เส้นทาง การนำทาง
อัตโนมัติ อยู่ใกล้แนวชายฝั่งแค่ไหน เส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนได้หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในระหว่างที่กำลังเดินทาง
ค่าที่เป็นไปได้สำหรับการตั้งค่าตัวนี้จะเป็นค่าสัมพัทธ์ ไม่ใช่ค่าตายตัว
เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางห่างจากชายฝั่งใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหน่งของเส้นทาง
การนำทางอัตโนมัติ โดยใช้จุดหมายที่คุ้นเคยที่จำเป็นต้องใช้การเดิน
ทางผ่านทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง, หน้า 15)
การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง
การตั้งค่า ระยะห่างแนวชายฝั่ง จะระบุว่าคุณต้องการวางเส้น การนำทาง
อัตโนมัติ ใกล้กับชายฝั่งมากแค่ไหน เส้น การนำทางอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนได้หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในระหว่างที่กำลังเดินทาง ค่าที่เป็นไป
ได้สำหรับการตั้งค่า ระยะห่างแนวชายฝั่ง จะเป็นค่าสัมพัทธ์ ไม่ใช่ค่า
ตายตัว เพื่อให้แน่ใจว่าเส้น การนำทางอัตโนมัติ จะถูกวางห่างจาก
ชายฝั่งในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหน่งของเส้น
การนำทางอัตโนมัติ โดยใช้จุดหมายที่คุ้นเคยที่จำเป็นต้องใช้การเดิน
ทางผ่านทางน้ำที่แคบได้
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ >
ระยะห่างแนวชายฝั่ง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมาก่อนหน้านี้แล้ว
4 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันว่าเส้น
ทางนี้ได้หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และเลี้ยวทุกจุดทำให้
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติเป็นที่พอใจแล้ว ให้
เลือก Menu > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แล้วดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางที่
มีข้อมูลอยู่แล้วมากเกินไป ให้เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า >
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่างแนวชายฝั่ง > ไกล
• หากเลี้ยวของเส้นการแนะนำอัตโนมัติกว้างไป ให้เลือก ตั้งค่า >
การกำหนดค่า > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่าง
แนวชายฝั่ง > ใกล้
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล้ หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ให้ตรวจทาน
ตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันว่าเส้นทางนี้ได้
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และเลี้ยวทุกจุดทำให้เกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
การนำทางอัตโนมัติ จะคงระยะห่างจากสิ่งกีดขวางในน่านน้ำให้กว้าง
ไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าระยะห่างแนวชายฝั่งเป็น ใกล้ หรือ ใกล้ที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ชาร์ตพล็อตเตอร์อาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งเส้น การนำทางอัตโนมัติ ยกเว้นว่าจุดหมายที่เลือก
จำเป็นต้องเดินทางผ่านทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติเป็นที่พอใจแล้ว ให้
เลือก Menu > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แล้วดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางที่
มีข้อมูลอยู่แล้วมากเกินไป ให้เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า >
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่างแนวชายฝั่ง > ไกล
ที่สุด
• หากเลี้ยวของเส้นการแนะนำอัตโนมัติกว้างไป ให้เลือก ตั้งค่า >
การกำหนดค่า > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่าง
แนวชายฝั่ง > ใกล้ที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล้ที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ให้ตรวจ
ทานตำแหน่งการวางเส้น การนำทางอัตโนมัติ และยืนยันว่าเส้นทางนี้
ได้หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และเลี้ยวทุกจุดทำให้เกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัติ จะคงระยะห่างจากสิ่งกีดขวางในน่านน้ำให้กว้าง
ไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าระยะห่างแนวชายฝั่งเป็น ใกล้ หรือ ใกล้ที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ชาร์ตพล็อตเตอร์อาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งเส้น การนำทางอัตโนมัติ ยกเว้นว่าจุดหมายที่เลือก
จำเป็นต้องเดินทางผ่านทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบ โดยใช้จุด
หมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งจนกระทั่งคุณคุ้นเคยกับการ
ทำงานของการตั้งค่าระยะห่างแนวชายฝั่ง
แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเส้นทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยู่จะเรียกว่าแทร็คที่ใช้งาน และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแต่ละอันได้
การแสดงแทร็ค
จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือก Menu > เวย์พอยท์และ
แทร็ค > การติดตามเป้า > เปิด
เส้นรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ
การตั้งค่าสีให้กับแทร็คที่ใช้งาน
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่ใช้งาน
อยู่ > สีเป้าที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค
การบันทึกแทร็คที่ใช้งาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยู่จะเรียกว่าแทร็คที่ใช้งาน
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
ปัจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใช้งานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ์
3 เลือก บันทึก
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว้
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
การแก้ไขแทร็คที่บันทึกไว้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แก้ไขการติดตามเป้า
4 เลือกตัวเลือก:
• เลือก ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่ลงไป
• เลือก สีเป้าที่ติดตาม แล้วเลือกสี
การบันทึกแทร็คเป็นเส้นทาง
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
15
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก Select > แก้ไขการติดตามเป้า > บันทึกเส้นทาง
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสู่แทร็คเหล่านั้น
ได้ คุณจะต้องสร้างและบันทึกแทร็คขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งแทร็ค (แทร็ค,
หน้า 15)
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างแทร็คขึ้นมา ให้
เลือก ข้างหน้า
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สร้างแทร็คขึ้นมา ให้
เลือก ย้อนกลับ
5 ตรวจดูเส้นทางที่ถูกแสดงโดยเส้นสี
6 เดินทางไปตามเส้นในแต่ละช่วงของเส้นทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
การลบแทร็คที่บันทึกไว้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก Select > ลบ
ลบแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > บันทึกการติดตาม
การย้อนรอยแทร็คที่ใช้งาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยู่จะเรียกว่าแทร็คที่ใช้งาน
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ติดตามแทร็กที่ใช้งานอยู่
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใช้งานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ์
3 ตรวจดูเส้นทางที่ถูกแสดงโดยเส้นสี
4 เดินทางตามเส้นสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
การลบแทร็คที่ใช้งาน
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ลบแทร็กที่ใช้งานอยู่
หน่วยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใช้งานจะถูกบันทึกต่อ
ไป
การจัดการหน่วยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่ใช้งาน
อยู่
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหน่วยความจำเต็ม ให้เลือก เติม
• ในการบันทึกแทร็คอย่างต่อเนื่อง โดยให้แทนข้อมูลที่เก่าที่สุดด้วย
ข้อมูลใหม่ ให้เลือก ห่อ
การตั้งค่าช่วงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได้ การบันทึกจุดให้ถี่ขึ้น
จะให้ความแม่นยำที่มากกว่า แต่ก็จะทำให้บันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นด้วย
ขอแนะนำให้ใช้การบันทึกแบบเป็นช่วงเพื่อให้ใช้หน่วยความจำได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่ใช้งาน
อยู่ > อันตรภาค > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คโดยใช้ระยะทางระหว่างจุดเป็นเกณฑ์ ให้เลือก
ระยะทาง > เปลี่ยน แล้วป้อนระยะทางลงไป
• ในการบันทึกแทร็คโดยใช้ช่วงระยะเวลาเป็นเกณฑ์ ให้เลือก เวลา
> เปลี่ยน แล้วป้อนช่วงเวลาลงไป
16
• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใช้ตัวแปรจากเส้นทางของคุณ ให้เลือก
ความละเอียด > เปลี่ยน แล้วป้อนจำนวนครั้งความผิดพลาดสูงสุด
ที่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้จากเส้นทางจริงลงไปก่อนที่จะทำการบัน
ทึกจุดแทร็ค นี่คือตัวเลือกการบันทึกที่แนะนำ
ขอบเขต
ขอบเขตจะทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยู่ภายใน
บริเวณน่านน้ำที่กำหนดไว้ได้ คุณสามารถตั้งให้มีการเตือนในกรณีที่คุณ
เข้า หรือออกจากขอบเขตได้
คุณสามารถสร้างขอบเขตอาณาบริเวณ เส้นขอบเขต หรือวงกลม
ขอบเขตได้โดยการใช้แผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และเส้นทางที่
บันทึกไว้ให้กลายเป็นเส้นขอบเขตได้ด้วย คุณสามารถสร้างขอบเขต
อาณาบริเวณโดยใช้เวย์พอยท์ได้โดยการสร้างเส้นทางจากเวย์พอยท์
แล้วแปลงเส้นทางเป็นเส้นขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตให้ทำหน้าที่เป็นขอบเขตปัจจุบันได้ คุณ
สามารถเพิ่มข้อมูลขอบเขตปัจจุบันลงในช่องข้อมูลบนแผนที่ได้
การสร้างขอบเขต
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต > เขตแดนใหม่
2 เลือกรูปร่างของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การเแปลงเส้นทางเป็นขอบเขต
ก่อนที่คุณจะสามารถแปลงเส้นทางเป็นขอบเขตได้ คุณจะต้องสร้างและ
บันทึกเส้นทางขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง (การสร้างและการบันทึกเส้น
ทาง, หน้า 13)
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทางและเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก ทบทวน > แก้ไขเส้นทาง > บันทึกเป็นขอบเขต
การแปลงแทร็คเป็นขอบเขต
ก่อนที่คุณจะสามารถแปลงแทร็คเป็นขอบเขตได้ คุณจะต้องสร้างและบัน
ทึกแทร็คขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งแทร็ค (การบันทึกแทร็คที่ใช้งาน, หน้า 15)
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก Select > แก้ไขการติดตามเป้า > บันทึกเป็นขอบเขต.
การแก้ไขขอบเขต
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แก้ไขเขตแดน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการแก้ไขลักษณะของขอบเขตบนผนที่ ให้เลือก ตัวเลือกการ
แสดงผล
• ในการเปลี่ยนเส้นขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ให้เลือก แก้ไข
เขตแดน
• ในการแก้ไขการเตือนขอบเขต ให้ลือก การเตือน
การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode เพื่อเปิดแผนผัง
โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าหรือออกจากขอบเขต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้ง
ค่าขอบเขตรอบท่าจอดเรือของคุณ และเปิดแผนผัง ด็อกกิ้ง โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเข้าใกล้ท่าจอดเรือ
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เชื่อมโยง SmartMode™ > SmartMode™
4 การเลือก การเข้าสู่ และเลือกแผนผัง
5 เลือก การออก และเลือกแผนผัง
การตั้งค่าการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเข้าไปในระยะที่ใกล้กับขอบเขตที่
กำหนดไว้
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก การเตือน > เปิด
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
4 ป้อนระยะทาง
การลบขอบเขต
1 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แก้ไขเขตแดน > ลบ
การซิงโครไนซ์ข้อมูลผู้ใช้ใน Garmin Marine
Network
ประกาศ
ก่อนที่คุณจะซิงโครไนซ์ข้อมูลผู้ใช้ในเครือข่าย คุณควรจะสำรองข้อมูลผู้
ใช้ของคุณไว้ก่อนเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้
โปรดดู การสำรองข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, หน้า 47
คุณสามารถแชร์เวย์พอยท์ แทร็ค และเส้นทางกับอุปกรณ์ที่สามารถ
รองรับการใช้งานที่เชื่อมต่ออยู่กับ Garmin Marine Network (อีเทอร์
เน็ต) ได้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในบางรุ่น
เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > ข้อมูลผู้ใช้ร่วมกัน > เปิด
ในกรณีที่มีการทำการเปลี่ยนแปลงเวย์พอยท์ แทร็ค หรือเส้นทางบน
ชาร์ตพล็อตเตอร์ตัวหนึ่ง ข้อมูลนั้นจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติไม่ที่
ชาร์ตพล็อตเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
การลบเวย์พอยท์, เส้นทาง และแทร็คที่บันทึกไว้
ทั้งหมด
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > ทั้งหมด > ตกลง
คุณลักษณะการแล่นเรือ
การตั้งค่าประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดค่าชาร์ตพล็อตเตอร์
และเพื่อใช้คุณสมบัติที่ปรับแต่งมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได้
1 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การแข่งขันเรือใบ
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อเพิ่มโอกาสที่เรือของคุณจะข้ามเส้นเริ่มต้นได้
ทันทีเมื่อการแข่งขันเริ่มต้น เมื่อคุณซิงโครไนซ์ตัวนับเวลาการแข่งขันกับ
ตัวนับเวลาถอยหลังอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน คุณจะได้รับการ
เตือนในช่วงเวลาหนึ่งนาทีก่อนการแข่งขันเริ่มต้น เมื่อคุณรวมตัวนับเวลา
การแข่งขันกับเส้นเริ่มต้นเสมือน อุปกรณ์จะวัดความเร็ว ทิศทาง และเวลา
ที่เหลือบนตัวนับเวลาถอยหลัง อุปกรณ์ใช้ข้อมูลเพื่อระบุว่าเรือของคุณจะ
ข้ามเส้นเริ่มต้นก่อน หลัง หรือตรงตามเวลาเริ่มต้นการแข่งขันที่ถูกต้อง
การแนะนำเส้นเริ่มต้น
การแนะนำเส้นเริ่มต้นการแล่นเรือเป็นรูปแทนของข้อมูลที่คุณจำเป็นต้อง
ใช้ในการข้ามเส้นเริ่มต้น ณ เวลาและความเร็วที่เหมาะสม
หลังจากที่คุณตั้งหมุดเส้นเริ่มต้นด้านขวาและซ้าย และความเร็วและเวลา
ที่เป็นเป้าหมาย และหลังจากที่คุณเริ่มตัวนับเวลาการแข่งขันแล้ว เส้น
คาดการณ์จะปรากฏขึ้น เส้นคาดการณ์จะขยายออกจากตำแหน่งปัจจุบัน
ของคุณไปสู่เส้นเริ่มต้น และเส้นที่ขยายออกจากแต่ละหมุด
จุดสิ้นสุดและสีของเส้นคาดการณ์ระบุสถานที่ที่เรือจะไปถึงเมื่อตัวจับเวลา
จะหมดเวลา โดยอิงตามความเร็วของเรือในปัจจุบันของคุณ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยู่ก่อนเส้นเริ่มต้น เส้นจะเป็นสีขาว ซึ่งจะระบุว่าต้องเพิ่ม
ความเร็วเรือเพื่อให้ไปถึงเส้นเริ่มต้นได้ทันเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยู่หลังเส้นเริ่มต้น เส้นจะเป็นสีแดง ซึ่งจะระบุว่าต้องลด
ความเร็วเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไปถึงเส้นเริ่มต้นก่อนที่
ตัวจับเวลาจะหมดเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยู่ที่เส้นเริ่มต้น เส้นจะเป็นสีขาว ซึ่งจะระบุว่าเรือกำลัง
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อให้ไปถึงเส้นเริ่มต้นเมื่อตัวจับเวลา
หมดเวลาพอดี
โดยค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าต่างการแนะนำเส้นเริ่มต้นและตัวนับเวลาการ
แข่งขันจะปรากฏในหน้าจอรวมการแข่งขันเดินเรือ
คุณลักษณะการแลนเรือ
การตั้งค่าเส้นเริ่มต้น
หน้าต่างการแนะนำเส้นเริ่มต้นจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอรวมการแข่งขันแล่น
เรือโดยปริยาย
1 จากหน้าจอรวมการแข่งขันแล่นเรือ ให้เลือก Menu > การแนะนำเส้น
เริ่มต้น > เส้นเริ่มต้น
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการทำเครื่องหมายเส้นเริ่มต้นด้านซ้ายและขวาในขณะที่คุณ
เดินเรือผ่าน ให้เลือก Ping เครื่องหมาย
• ในการทำเครื่องหมายเส้นเริ่มต้นด้านซ้ายและขวาโดยใส่พิกัด ให้
เลือก ใส่พิกัด
• ในการสลับตำแหน่งของเครื่องหมายด้านซ้ายและขวาหลังจากที่
คุณตั้งแล้ว ให้เลือก สลับเครื่องหมายกราบซ้ายและขวา
การใช้การแนะนำเส้นเริ่มต้น
คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแนะนำเส้นเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณข้ามเส้น
เริ่มต้นได้ที่ความเร็วที่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันแล่นเรือ
1 ทำเครื่องหมายเส้นเริ่มต้น (การตั้งค่าเส้นเริ่มต้น, หน้า 17)
2 จากหน้าจอรวมการแข่งขันแล่นเรือ ให้เลือก Menu > การแนะนำเส้น
เริ่มต้น > เร็วเป้าหมาย และเลือกความเร็วเป้าหมายเมื่อข้ามเส้นเริ่ม
ต้น
3 เลือก เวลาเป้าหมาย และเลือกเวลาเป้าหมายในการข้ามเส้นเริ่มต้น
4 เลือก Back
5 เริ่มตัวนับเวลาการแข่งขัน (การเริ่มตัวนับเวลาการแข่งขัน,
หน้า 17)
การเริ่มตัวนับเวลาการแข่งขัน
ตัวนับเวลาการแข่งขันจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอรวมการแข่งขันแล่นเรือโดย
ปริยาย
1 จากหน้าจอรวมการแข่งขันแล่นเรือ ให้เลือก เริ่มต้น
หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงได้จากหน้า แล่นเรือใบ
SmartMode และแผนที่เดินเรือนำทาง
2 เมื่อจำเป็น ให้เลือก ซิงค์ เพื่อซิงโครไนซ์กับตัวนับเวลาการแข่งขัน
ของกรรมการ
การหยุดตัวนับเวลาการแข่งขัน
จากหน้าจอรวมการแข่งขันแล่นเรือ ให้เลือก หยุด
การตั้งระยะห่างระหว่างหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใส่ระยะห่างระหว่างหัวเรือของคุณและตำแหน่งเสาสัญญาณ
GPS ของคุณ นี่จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าหัวเรือข้ามเส้นเริ่มต้น ณ เวลาเริ่ม
ต้นที่เที่ยงตรง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu > แล่นเรือใบ > เส้นเริ่มต้น
> ค่าชดเชยหัวเรือ GPS
2 ป้อนระยะทาง
3 เลือก เสร็จ
การตั้งค่า Layline
ในการใช้คุณสมบัติ Layline คุณจะต้องเชื่อมต่อเซนเซอร์รับลมเข้ากับ
ชาร์ตพล็อตเตอร์
เมื่ออยู่ในโหมดการแล่นเรือ (การตั้งค่าประเภทของเรือ, หน้า 3) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได้ Layline จะมี
ประโยชน์มากในเวลาทำการแข่งขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือของฉัน > Layline
> ตั้งค่าอื่น ๆ
การแสดงผล: ตั้งค่าว่าจะให้ Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแล่นเรือ: ทำให้คุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณ์ใช้ในการคำนวณ
Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใช้มุมการพัด
ของลมที่ได้มากจากเซนเซอร์รับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใช้การใส่มุมต้านลม และทิศทางลมด้วยตัวเอง
มุม Windward: ให้คุณตั้งค่า Layline ตามมุมแล่นเรือ Windward
มุม Leeward: ให้คุณตั้งค่า Layline ตามมุมแล่นเรือ Leeward
การปรับแก้ระดับน้ำ: ปรับความถูกต้องของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองข้อมูล Layline ตามช่วงเวลาที่ป้อน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุ่งหน้าของเรือ
17
หรือมุมลมจริงออก ให้ป้อนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศมุ่งหน้าของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ให้ป้อนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ
คุณสามารถป้อนค่าชดเชยความลึกท้องเรือเพื่อชดเชยการอ่านค่าความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหน่งการติดตั้งหัวโซน่าร์ ซึ่งให้คุณดูความลึกของ
น้ำด้านล่างท้องเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
คุณ
หากคุณต้องการทราบความลึกของน้ำด้านล่างท้องเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซน่าร์ติดตั้งที่เส้นน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดท้องเรือ
ให้วัดระยะทางจากตำแหน่งหัวโซน่าร์ไปยังท้องเรือ
หากคุณต้องการความลึกจริงของน้ำและหัวโซน่าร์ติดตั้งต่ำกว่าเส้นน้ำ
ให้วัดระยะทางจากด้านล่างของหัวโซน่าร์ขึ้นไปยังเส้นน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อคุณมีข้อมูลความลึกที่ถูกต้องเท่านั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งที่เส้นน้ำ À หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดท้อง
เรือ ให้วัดระยะห่างจากตำแหน่งหัวโซน่าร์ถึงท้องเรือของเรือ ป้อน
ค่านี้เป็นตัวเลขที่เป็นบวก
• หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของท้องเรือ Á และคุณ
ต้องการทราบความลึกจริงของน้ำ ให้วัดระยะทางจากหัวโซน่าร์
ไปยังเส้นน้ำ ป้อนค่านี้เป็นจำนวนลบ
1 จากหน้าออโตไพลอต ให้เลือก Menu > ตั้งค่า Autopilot > ชนิดลม
ปะทะ
2 เลือก ที่ปรากฏ หรือ จริง
การใช้การรักษาทิศทางลม
ก่อนที่คุณจะเปิดใช้ชนิดการรักษาทิศทางลม คุณต้องเชื่อมต่อเซนเซอร์
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เข้ากับระบบออโตไพลอต
เมื่อระบบออโตไพลอตอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม ให้เลือก รักษาทิศทาง
ลม
การใช้การรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุ่งหน้า
ก่อนที่คุณจะเปิดใช้ชนิดการรักษาทิศทางลม คุณต้องเชื่อมต่อเซนเซอร์
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เข้ากับระบบออโตไพลอต
เมื่อใช้การรักษาทิศมุ่งหน้า ให้เลือก Menu > รักษาทิศทางลม
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมด้วยออโตไพลอต
คุณสามารถปรับมุมการรักษาทิศทางลมบนระบบออโตไพลอตเมื่อใช้
งานการรักษาทิศทางลม
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 1° ให้เลือก หรือ
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 10° ให้กด หรือ ค้างไว้
Tack และ Gybe
คุณสามารถตั้งออโตไพลอตให้ทำการ Tack และ Gybe ในขณะที่ใช้
การรักษาทิศมุ่งหน้าหรือทิศทางลม
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุ่งหน้า
1 ใช้การรักษาทิศมุ่งหน้า (การใช้ออโตไพลอต, หน้า 31)
2 เลือก Menu
3 เลือกตัวเลือก
ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณผ่านการ Tack และ Gybe
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
ก่อนที่คุณจะใช้การรักษาทิศทางลมได้ คุณต้องมีเซนเซอร์ลมติดตั้งอยู่
1 ใช้การรักษาทิศทางลม (การใช้การรักษาทิศทางลม, หน้า 18)
2 เลือก Menu
3 เลือกตัวเลือก
ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณทางการปรับใบเรือและการเปลี่ยน
ทิศทางเรือและข้อมูลเกี่ยวกับการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทาง
เรือจะปรากฏบนหน้าจอ
2 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > ค่าชดเชย
ความลึกท้องเรือ
หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งที่เส้นน้ำ หรือเลือก
ถูกติดตั้งที่ด้านล่างของท้องเรือ
4 ใส่ระยะห่างที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1
3 เลือก
หากหัวโซน่าร์
การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ
ข้อควรระวัง
เมื่อใช้ ระบบออโตไพลอตจะควบคุมเฉพาะหางเสือเท่านั้น คุณและลูกเรือ
ของคุณยังคงต้องควบคุมใบเรือเมื่อใช้ออโตไพลอต
นอกเหนือจากการรักษาทิศมุ่งหน้าแล้ว คุณยังสามารถใช้ระบบออโต
ไพลอตเพื่อรักษาทิศทางลมได้ คุณยังสามารถใช้ระบบออโตไพลอตเพื่อ
ควบคุมหางเสือในขณะ Tack และ Gybe
รักษาทิศทางลม
คุณสามารถตั้งให้ระบบออโตไพลอตรักษาทิศทางที่กำหนดที่สัมพันธ์กับ
มุมลมในปัจจุบัน ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเซนเซอร์ลม NMEA
2000 หรือ NMEA 0183 ที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อรักษาทิศทางลมหรือ
ปรับใบเรือหรือปรับทิศทางเรือตามลม
®
การตั้งชนิดการรักษาทิศทางลม
ก่อนที่คุณจะเปิดใช้ชนิดการรักษาทิศทางลม คุณต้องเชื่อมต่อเซนเซอร์
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เข้ากับระบบออโตไพลอต
สำหรับการกำหนดค่าระบบออโตไพลอตขั้นสูง ดูวิธีการติดตั้งที่มากับ
ระบบออโตไพลอตของคุณ
18
การตั้งการหน่วงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ
การหน่วงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือจะให้คุณหน่วงเวลา
การบังคับปรับใบเรือและเปลี่ยนทิศทางเรือหลังจากที่คุณเริ่มใช้
1 จากหน้าออโตไพลอต ให้เลือก Menu > ตั้งค่า Autopilot > การตั้งค่า
ใบ > ความล่าช้า Tack
2 เลือกระยะเวลาการหน่วง
3 ถ้าจำเป็น ให้เลือก เสร็จ
การเปิดใช้ตัวยับยั้ง Gybe
หมายเหตุ: ตัวยับยั้ง Gybe ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้คุณทำการ Gybe เอง
ด้วยพังงาหรือการบังคับด้วยเท้า
ตัวยับยั้ง Gybe จะขัดขวางไม่ให้ออโตไพลอตทำการ Gybe
1 จากหน้าตัวยับยั้ง ให้เลือก Menu > ตั้งค่า Autopilot > การตั้งค่าใบ
> ตัวยับยั้ง Gybe
2 เลือก เปิด
เส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม
เส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปคือเส้นที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่วัดจากเส้นทางที่กำลัง
มุ่งไปหรือจากเส้นทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสร้างหรือการหา
จุดอ้างอิง
การตั้งค่าเส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปและจุดวัดมุม
เส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปคือเส้นที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่วัดจากเส้นทางที่กำลัง
มุ่งไปหรือจากเส้นทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสร้างหรือการหา
จุดอ้างอิง
คุณสามารถแสดงเส้นทิศมุ่งหน้าและเส้นทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได้
คุณลักษณะการแลนเรือ
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุ่งหน้าคือทิศที่เรือหันหัวไป
เมื่อมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า
1 จากแผนที่ ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือของฉัน > เส้นทิศมุ่งหน้า
2 จุดวัดมุม
3 ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก ที่มา แล้วเลือกตัวเลือก
• ในการใช้ที่มาที่มีอยู่ ให้เลือก อัตโนมัติ
• ในการใช้เส้นทิศมุ่งหน้าของเสา GPS สำหรับ COG ให้เลือก ทิศ
หัวเรือจีพีเอส
• ในการใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าที่เชื่อมต่อ ให้เลือก
อ้างอิงทิศเหนือ
• ในการใช้ข้อมูลจากทั้งเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าที่เชื่อมต่อ และจากเสา
GPS ให้เลือก COG และ มุ่งหน้า
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเส้นทิศมุ่งหน้า และเส้น COG บนแผนที่
4 เลือก จอแสดงผล แล้วเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แล้วป้อนความยาวของเส้นที่แสดงบน
แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แล้วป้อนเวลาที่ใช้ในการคำนวณระยะทางที่
เรือของคุณจะต้องเดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปัจจุบันของคุณ
Fishfinder โซน่าร์
เมื่อเชื่อมต่อกับหัวโซน่าร์อย่างถูกต้อง ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
ของคุณจะสามารถใช้เป็น Fishfinder ได้ ชาร์ตพล็อตเตอร์รุ่นที่ไม่มี xsv
หรือ xs ในชื่อจะต้องใช้โมดูลวัดความลึก Garmin และหัวโซน่าร์เพื่อ
แสดงข้อมูลโซน่าร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซน่าร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของ
คุณ ให้ไปที่ www.garmin.com/transducers
มุมมองโซน่าร์ที่ต่างกันจะช่วยให้คุณดูปลาในพื้นที่ได้ มุมมองโซน่าร์จะ
พร้อมใช้ต่างกันไปตามชนิดของหัวโซน่าร์และโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูหน้าจอโซน่าร์
Panoptix™ บางอย่างได้เมื่อคุณมีโมดูลหัวโซน่าร์ Panoptix ที่ใช้ร่วมกัน
ได้เท่านั้น
มุมมองโซน่าร์พื้นฐานมีอยู่สี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ต่างกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า
สำหรับแต่ละมุมมองในหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แต่ละตัวได้
หากคุณไม่เห็นการจัดเรียงมุมมองโซน่าร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
คุณสามารถสร้างหน้าจอรวมที่กำหนดเอง (การสร้างหน้าการรวมใหม่,
หน้า 3) หรือแผนผัง SmartMode ได้ (การเพิ่มแผนผัง SmartMode,
หน้า 2)
À
Á
Â
ข้อมูลความลึก
เป้าหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใต้น้ำ
มุมมองของโซน่าร์แบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซน่าร์แบบแยกความถี่ ด้านหนึ่งของจอจะแสดงกราฟ
ข้อมูลโซน่าร์ความถี่สูงแบบเต็ม และอีกด้านหนึ่งของจอจะแสดงกราฟ
ข้อมูลโซน่าร์ความถี่ต่ำแบบเต็ม
หมายเหตุ: มุมมองของโซน่าร์แบบแยกความถี่ต้องใช้หัวโซน่าร์ชนิด
ความถี่คู่
มุมมองของโซน่าร์แบบแยกซูม
มุมมองของโซน่าร์แบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของค่าโซน่าร์ที่อ่านได้
และส่วนที่ขยายของกราฟนั้นบนหน้าจอเดียวกัน
Garmin ClearVüมุมมองโซน่าร์
หมายเหตุ: ในการรับโซน่าร์แบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเป็น
ต้องมีชาร์ตพล็อตเตอร์หรือ Fishfinder และหัวโซน่าร์ที่ทำงานร่วมกันได้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหัวโซน่าร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้ไปที่
www.garmin.com/transducers
โซน่าร์ความถี่สูง Garmin ClearVü จะให้ภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดล้อมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสร้างที่เรือแล่นผ่านโดย
ละเอียด
หัวโซน่าร์แบบทั่วไปจะปล่อยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซน่าร์แบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปล่อยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคล้าย
กับรูปร่างของลำคลื่นในเครื่องถ่ายเอกสาร ลำคลื่นเหล่านี้จะให้ภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยู่ใต้เรือได้ชัดเจนกว่า
การหยุดการส่งสัญญาณโซน่าร์
จากหน้าจอโซน่าร์ ให้เลือก Menu > ส่งสัญญาณ
การเปลี่ยนมุมมองโซน่าร์
1 จากหน้าจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีโซน่าร์ ให้เลือก
หน้าต่างเพื่อเปลี่ยนแปลง
2 เลือก Menu > เปลี่ยนโซน่าร์
3 เลือกมุมมองโซน่าร์
มุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพร้อมใช้อยู่หลายมุมมองขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
มุมมองโซน่าร์เต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญ่ของค่าโซน่าร์ที่
อ่านได้จากหัวโซน่าร์ มาตราส่วนช่วงระยะทางด้านขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับได้ขณะที่หน้าจอเลื่อนจากขวาไปซ้าย
Fishfinder โซนาร
มุมมองโซน่าร์ SideVü
หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรุ่นไม่รองรับโซน่าร์ SideVü ในตัว หากรุ่นของ
คุณไม่มีโซน่าร์ SideVü ในตัว คุณจำเป็นต้องมีโมดูลวัดความลึกและหัว
โซน่าร์ SideVü ที่ใช้ร่วมกันได้
หากรุ่นของคุณมีโซน่าร์ SideVü ในตัว คุณจำเป็นต้องมีหัวโซน่าร์
SideVü ที่ใช้ร่วมกันได้
เทคโนโลยีโซน่าร์แบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยู่ด้านข้าง
ของเรือให้คุณเห็น คุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือค้นหาในการค้นหา
โครงสร้างและปลาได้
19
ในการดูมุมมองโซน่าร์ Panoptix ทั้งห้ามุมมอง คุณจำเป็นต้องมีหัวโซน่า
ร์หนึ่งตัวเพื่อแสดงมุมมองด้านล่าง และหัวโซน่าร์ตัวที่สองเพื่อแสดงมุม
มองด้านหน้า
ในการเข้าใช้มุมมองโซน่าร์ Panoptix ให้เลือก โซนาร์ และเลือกมุมมอง
มุมมองโซน่าร์ด้านล่าง LiveVü
มุมมองโซน่าร์นี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยู่ใต้เรือ และสามารถใช้
เพื่อดูฝูงปลาและปลาได้
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
ด้านซ้ายของเรือ
ด้านขวาของเรือ
หัวโซน่าร์บนเรือของคุณ
ต้นไม้
ยางเก่า
ท่อนไม้
ระยะห่างจากด้านข้างของเรือ
น้ำระหว่างเรือและพื้น
เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใช้ลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซน่าร์ SideVü จะใช้ลำคลื่นแบบ
แบนในการสแกนน้ำและด้านใต้จนถึงด้านข้างของเรือของคุณ
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
ประวัติมุมมองด้านล่าง Panoptix ในมุมมองโซน่าร์แบบเลื่อน
เรือ
ช่วงระยะ
รอยทาง
ดรอปชอตริก
พื้น
มุมมองโซน่าร์ด้านหน้า LiveVü
มุมมองโซน่าร์นี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรือ และ
สามารถใช้เพื่อดูฝูงปลาและปลาได้
การวัดระยะทางบนจอโซน่าร์
คุณสามารถวัดวัดระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนมุมมองโซน่าร์ SideVü
ได้
1 จากมุมมองโซน่าร์ SideVü ให้เลือกตำแหน่งบนหน้าจอ
2 เลือก วัด
หมุดจะปรากฏบนจอ ณ ตำแหน่งที่เลือก
3 เลือกตำแหน่งอื่น
ระยะห่างและมุมจากหมุดจะอยู่ในรายการในมุมบนซ้าย
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหน่งปัจจุบันของหมุด ให้
เลือก วัด
มุมมองโซน่าร์ Panoptix
หมายเหตุ: บางรุ่นไม่รองรับหัวโซน่าร์ Panoptix
ในการรับโซน่าร์ Panoptix คุณจำเป็นต้องมีชาร์ตพล็อตเตอร์และหัวโซ
น่าร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
มุมมองโซน่าร์ Panoptix จะให้คุณดูรอบๆ เรือได้แบบเรียลไทม์ คุณยัง
สามารถดูเหยื่อของคุณใต้น้ำและฝูงปลารอบเหยื่อด้านหน้าหรือด้านใต้
เรือของคุณ
มุมมองโซน่าร์ LiveVü จะให้คุณดูภาพเคลื่อนไหวสดของด้านหน้าหรือ
ด้านใต้เรือของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง หน้าจอจะอัปเดตเร็วมากซึ่งจะให้
ภาพโซน่าร์ที่ดูเหมือนวิดีโอสด
มุมมองโซน่าร์แบบ 3D RealVü จะให้ภาพสามมิติของสิ่งที่อยู่ด้านหน้า
หรือด้านใต้เรือของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง หน้าจอจะอัปเดตในแต่ละการ
ค้นหาของหัวโซน่าร์
20
เรือ
À
Á
Â
Ã
Ä
ช่วงระยะ
ปลา
รอยทาง
พื้น
RealVü มุมมองโซน่าร์ด้านหน้าแบบ 3D
มุมมองโซน่าร์นี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของหัวโซน่าร์
สามารถใช้มุมมองนี้เมื่อคุณไม่เคลื่อนที่ และจำเป็นต้องเห็นข้างใต้และ
ปลาที่เข้ามาที่เรือ
À
Á
คำอธิบายสี
เรือ
Fishfinder โซนาร
Â
Ã
Ä
Å
• หากคุณมีหัวโซน่าร์ชนิดอื่น ให้เลือกจากรายการ
ตัวระบุ Ping
ปลา
พื้น
ช่วงระยะ
มุมมองโซน่าร์ กวาดด้านล่าง
มุมมองโซน่าร์นี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยู่ข้างใต้หัวโซน่าร์ และ
สามารถใช้เมื่อคุณไม่เคลื่อนที่และต้องการดูสิ่งที่อยู่รอบๆ เรือของคุณ
RealVü มุมมองโซน่าร์แบบประวัติ 3D
มุมมองโซน่าร์นี้ให้ภาพสามมิติของสิ่งที่อยู่ด้านหลังเรือของคุณในขณะที่
เรือกำลังเคลื่อนที่ และแสดงห้วงน้ำทั้งหมดใน 3D ตั้งแต่ข้างใต้จนถึง
ด้านบนสุดของน้ำ ใช้มุมมองนี้สำหรับค้นหาปลา
การปรับเข็มทิศ
ก่อนที่คุณจะปรับเข็มทิศได้ ต้องติดตั้งหัวโซน่าร์บนคานให้ห่างจากทรอล
ลิ่งมอเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็ก และหย่อนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบต้องมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปิดใช้เข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใช้เข็มทิศ คุณต้องติดตั้งหัวโซน่าร์บนคาน เข็มทิศจะ
ไม่ทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซน่าร์บนมอเตอร์
หมายเหตุ: จะใช้งานการปรับเทียบเข็มทิศได้กับหัวโซน่าร์ที่มีเข็มทิศ
ภายในเท่านั้น เช่น หัวโซน่าร์ PS21-TR
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณก่อนการปรับเทียบได้ แต่คุณต้องหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหว่างการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซน่าร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ >
การติดตั้งโซนาร์
2 หากจำเป็น ให้เลือก ใช้งาน AHRS เพื่อเปิดเซนเซอร์ AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การสร้างเวย์พอยท์บนหน้าจอโซน่าร์
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
คำอธิบายสี
เรือ
ช่วงระยะ
พื้น
โครงสร้าง
ปลา
มุมมองของโซน่าร์ FrontVü
มุมมองของโซน่าร์ Panoptix FrontVü ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์
ด้วยการแสดงสิ่งกีดขวางที่อยู่ใต้น้ำด้านหน้าเรือในระยะสูงสุด 91 เมตร
(300 ฟุต)
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
โซน่าร์ FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
ในการดูมุมมองของโซน่าร์ FrontVü คุณต้องติดตั้งและเชื่อมต่อหัวโซน่า
ร์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น หัวโซน่าร์ PS21 ทั้งนี้คุณอาจต้องอัปเดต
ซอฟต์แวร์หัวโซน่าร์
การเลือกชนิดของหัวโซน่าร์
ก่อนที่คุณจะเลือกชนิดของหัวโซน่าร์ได้ คุณต้องทราบว่าคุณมีหัวโซน่าร์
ชนิดใดอยู่ก่อน
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้ใช้งานร่วมกันได้กับหัวโซน่าร์อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวม
ถึงหัวโซน่าร์ Garmin ClearVü™ ซึ่งมีอยู่ที่ www.garmin.com
/transducers
ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับหัวโซน่าร์ที่ไม่มีในชาร์ตพล็อตเตอร์คุณอาจต้อง
ตั้งชนิดของหัวโซน่าร์เพื่อทำให้โซน่าร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้า
อุปกรณ์ตรวจพบหัวโซน่าร์โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การติดตั้ง
โซนาร์ > ชนิดทรานดิวเซอร์
2 เลือกตัวเลือก:
• หากคุณมีหัวโซน่าร์ลำคลื่นคู่ 200/77 kHz ให้เลือก ลำแสงคู่
200/77 kHz
• หากคุณมีหัวโซน่าร์ความถี่คู่ 200/50 kHz ให้เลือก ความถี่คู่
200/50kHz
Fishfinder โซนาร
1
2
3
4
จากมุมมองโซน่าร์ ให้ลากหน้าจอหรือเลือก
เลือกตำแหน่ง
เลือก เวย์พอยท์ใหม่ หรือ
หากจำเป็นให้แก้ไขข้อมูลเวย์พอยท์
การหยุดจอแสดงผลโซน่าร์ชั่วขณะ
จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก
การดูประวัติของโซน่าร์
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซน่าร์เพื่อดูประวัติข้อมูลโซน่าร์ได้
หมายเหตุ: หัวโซน่าร์บางตัวไม่บันทึกประวัติข้อมูลโซน่าร์
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้ลากหน้าจอไปทางขวา
2 เลือก Back เพื่อออกจากประวัติ
การแบ่งปันโซน่าร์
คุณลักษณะนี้อาจใช้งานไม่ได้บนชาร์ตพล็อตเตอร์บางรุ่น
คุณสามารถดูข้อมูลโซน่าร์จากที่มาที่ใช้ร่วมกันได้บน Garmin Marine
Network คุณสามารถดูข้อมูลโซน่าร์จากโมดูลโซน่าร์ภายนอกที่ใช้ร่วม
กันได้ เช่น โมดูลโซน่าร์ GCV™ นอกจากนี้คุณสามารถดูข้อมูลโซน่าร์จา
กชาร์ตพล็อตเตอร์อื่นๆ ที่มีโมดูลโซน่าร์ในตัว
ชาร์ตพล็อตเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายสามารถแสดงข้อมูลโซน่าร์จาก
โมดูลโซน่าร์และหัวโซน่าร์ที่ใช้ร่วมกันได้ทุกตัวบนเครือข่าย ไม่ว่าชาร์ต
พล็อตเตอร์และหัวโซน่าร์จะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอย่างเช่น
จากหัวโซน่าร์ที่มี Garmin ClearVü ติดตั้งที่ด้านหลังของเรือ คุณ
สามารถดูข้อมูลโซน่าร์ด้วย GPSMAP 8212 ที่ติดตั้งที่ด้านหน้าของเรือ
เมื่อแบ่งปันข้อมูลโซน่าร์ ค่าการตั้งค่าโซน่าร์บางค่าเช่น ระยะ และ เพิ่ม
จะได้รับการซิงโครไนซ์ทั่วทั้งอุปกรณ์บนเครือข่าย ค่าการตั้งค่าโซน่าร์
อื่นๆ เช่น การตั้งค่า การปรากฏตัว จะไม่ได้รับการซิงโครไนซ์ และควร
ได้รับการกำหนดค่าบนอุปกรณ์รายอุปกรณ์แต่ละตัว นอกจากนี้อัตราการ
เลื่อนของมุมมองโซน่าร์แบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะได้รับการ
ซิงโครไนซ์เพื่อทำให้มุมมองแบบแยกมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
หมายเหตุ: การใช้หัวโซน่าร์หลายตัวพร้อมกันสามารถสร้างการแทรก
สัญญาณข้ามซึ่งสามารถขจัดได้โดยการปรับ การรบกวน ในการตั้งค่า
โซน่าร์
การเลือกที่มาของโซน่าร์
คุณลักษณะบางตัวอาจใช้ไม่ได้ในทุกรุ่น
เมื่อคุณกำลังใช้ที่มาของโซน่าร์สำหรับมุมมองโซน่าร์นั้นมากกว่าหนึ่ง
แหล่ง คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใช้สำหรับมุมมองโซน่าร์นั้นได้ ตัวอย่าง
เช่น หากคุณมีที่มาสองที่สำหรับ Garmin ClearVü คุณสามารถเลือก
ที่มาเพื่อใช้จากมุมมองโซน่าร์ Garmin ClearVü ได้
1 เปิดมุมมองโซน่าร์ซึ่งคุณจะเปลี่ยนที่มา
2 เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > ที่มา
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซน่าร์นี้
21
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซน่าร์
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซน่าร์เพื่อให้ระบุที่มานั้นได้ง่าย ตัวอย่าง
เช่น คุณใช้ "Bow" เป็นชื่อของหัวโซน่าร์บนหัวเรือของคุณ
ที่มาถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อมุมมองปัจจุบันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยน
ชื่อที่มาของโซน่าร์ Garmin ClearVü คุณต้องเปิดมุมมองโซน่าร์
Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > ที่มา >
เปลี่ยนชื่อที่มา
2 ป้อนชื่อ
การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบน
หน้าจอโซน่าร์ได้โดยการปรับเกนสำหรับหัวโซน่าร์ดั้งเดิมหรือโดยการ
ปรับความสว่างสำหรับหัวโซน่าร์ Garmin ClearVü อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าคุณต้องการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเข้มข้นสูงสุดบนหน้าจอ
คุณสามารถลดเกนหรือความสว่างเพื่อขจัดเสียงรบกวนและการกลับคืน
ความเข้มข้นต่ำ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถ
เพิ่มเกนหรือความสว่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมบนหน้าจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำให้จำแนกการกลับคืนจริงได้ยากขึ้น
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu
2 เลือก เพิ่ม หรือ ความสว่าง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสว่างเอง ให้เลือก ขึ้น หรือ ล่าง
• ในการอนุญาตให้ชาร์ตพล็อตเตอร์ปรับเกนหรือความสว่าง
อัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกอัตโนมัติ
การปรับความเข้มของสี
คุณสามารถปรับความเข้มของสีและเน้นพื้นที่ที่น่าสนใจบนจอโซน่าร์ได้
โดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซน่าร์ดั้งเดิมหรือความเปรียบต่าง
สำหรับหัวโซน่าร์ Garmin ClearVü และ SideVü/ClearVü การตั้งค่านี้
จะทำงานได้ดีที่สุดหลังจากที่คุณได้ปรับระดับของรายละเอียดที่แสดงบน
จอด้วยการตั้งค่าเกนหรือความสว่าง
ถ้าคุณต้องการเน้นเป้าหมายเป็นปลาที่มีขนาดเล็กหรือสร้างการแสดงผล
เป้าหมายที่เข้มข้นขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือการตั้งค่าความ
เปรียบต่างได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับ
คืนความเข้มข้นสูงที่ข้างใต้ ถ้าคุณต้องการลดความเข้มข้นของการกลับ
คืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับต่างได้
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu
2 เลือกตัวเลือก:
• ขณะที่อยู่ในมุมมองโซน่าร์ Garmin ClearVü หรือ SideVü ให้
เลือก คอนทราสต์
• ขณะที่อยู่ในมุมมองโซน่าร์ Panoptix LiveVü ให้เลือก เกนสี
• ขณะที่อยู่ในมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก การตั้งค่าโซนาร์ > ขั้นสูง >
เกนสี
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดความเข้มของสีเอง ให้เลือก ขึ้น หรือ ล่าง
• ในการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือก ค่าเดิม
การบันทึกโซนาร์
การบันทึกหน้าจอของโซน่าร์
หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรุ่นรองรับการบันทึกโซน่าร์
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ด
2 จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การบันทึก
โซนาร์ > บันทึกโซนาร์
การบันทึกโซน่าร์ 15 นาทีใช้พื้นที่ว่างในการ์ดหน่วยความจำที่เสียบ
อยู่ประมาณ 200 MB คุณสามารถบันทึกโซน่าร์ได้จนเต็มความจุ
การ์ด
การหยุดการบันทึกโซน่าร์
ก่อนที่คุณจะหยุดการบันทึกโซน่าร์ คุณต้องเริ่มการบันทึก (การบันทึก
หน้าจอของโซน่าร์, หน้า 22)
จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การบันทึก
โซนาร์ > หยุดการบันทึก
22
การลบการบันทึกโซน่าร์
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ด
2 จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การบันทึก
โซนาร์ > ดูการบันทึก
3 เลือกการบันทึก
4 เลือก ลบ
การเล่นการบันทึกโซนาร์
ก่อนที่คุณจะเล่นการบันทึกโซน่าร์ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิ
เคชัน HomePort™ และบันทึกข้อมูลโซน่าร์ลงในการ์ดหน่วยความจำ
1 ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากอุปกรณ์
2 ใส่การ์ดหน่วยความจำในเครื่องอ่านการ์ดของคอมพิวเตอร์
3 เปิดแอปพลิเคชัน HomePort
4 เลือกการบันทึกโซน่าร์จากรายการอุปกรณ์ของคุณ
5 คลิกขวาที่การบันทึกโซน่าร์ในหน้าต่างด้านล่าง
6 เลือก การเล่น
การตั้งค่าโซน่าร์ทั่วไป, Garmin ClearVü และ
SideVü
หมายเหตุ: แต่ละรุ่นเรดาร์ โมดูลตัวส่งเสียง และหัวโซน่าร์มีตัวเลือกและ
การตั้งค่าแตกต่างกัน
หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่ใช้กับหัวโซน่าร์ Panoptix
จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์
เลื่อนความเร็ว: ตั้งค่าอัตราการเลื่อนโซน่าร์จากขวาไปซ้าย (การตั้งค่า
ความเร็วการเลื่อน, หน้า 22)
ในน้ำตื้น คุณสามารถเลือกความเร็วการเลื่อนให้ช้าลงเพื่อขยายเวลา
ในการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ ในน้ำลึก คุณสามารถเลือกความเร็ว
การเลื่อนให้เร็วขึ้นได้ ความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติจะปรับความเร็ว
การเลื่อนไปที่ความเร็วของเรือที่แล่น
ตัดการรบกวน: ลดการรบกวนและสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่แสดง
บนหน้าจอโซน่าร์ (การตั้งค่าการตัดค่ารบกวนโซน่าร์, หน้า 23)
การปรากฏตัว: กำหนดค่าลักษณะหน้าจอโซน่าร์ (การตั้งค่าลักษณะโซ
น่าร์, หน้า 23)
สัญญาณเตือน: ตั้งค่าเสียงเตือนโซน่าร์ (เสียงเตือนโซน่าร์, หน้า 23)
ขั้นสูง: กำหนดค่าหน้าจอโซน่าร์และการตั้งค่าแหล่งข้อมูล (การตั้งค่าหัว
โซน่าร์ขั้นสูง, หน้า 23) ไม่สามารถใช้ได้กับมุมมองโซน่าร์ Garmin
ClearVü หรือ SideVü
การติดตั้งโซนาร์: กำหนดค่าหัวโซน่าร์ (การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์
ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ SideVü, หน้า 24)
การตั้งค่าระดับการซูมบนหน้าจอโซน่าร์
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > ซูม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการซูมเข้าข้อมูลโซน่าร์จากความลึกส่วนลึก ให้เลือก ปุ่มล็อก
ด้านล่าง
• ในการตั้งช่วงความลึกของพื้นที่ที่ขยายเอง ให้เลือก กำหนดการ
ซูม, เลือก มุมมองบน หรือ มุมมองล่าง เพื่อตั้งช่วงความลึกของ
พื้นที่ที่ขยาย และเลือก ซูมเข้า หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการ
ขยายของพื้นที่ที่ขยาย
• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัติ ให้เลือก กำหนดการซูม >
อัตโนมัติ
• ในการยกเลิกการซูม ให้เลือก ไม่ย่อ/ขยาย
การตั้งค่าความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซน่าร์จะเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอ การ
ใช้ความเร็วการเลื่อนสูงขึ้นจะแสดงให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังตกปลา การใช้ความเร็ว
การเลื่อนต่ำลงจะแสดงข้อมูลโซน่าร์บนหน้าจอได้นานขึ้น การตั้งค่า
ความเร็วการเลื่อนบนมุมมองโซน่าร์หนึ่งมุมมองจะปรับใช้กับมุมมองโซ
น่าร์ทุกมุมมอง
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > เลื่อน
ความเร็ว
Fishfinder โซนาร
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติด้วยข้อมูลความเร็วเหนือ
พื้นหรือความเร็วน้ำ ให้เลือก อัตโนมัติ
การตั้งค่าอัตโนมัติจะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ
เป้าหมายในน้ำจึงถูกดึงเข้ามาด้วยอัตราส่วนลักษณะที่ถูกต้องและ
มีความบิดเบือนน้อยลง เมื่อดูมุมมองโซน่าร์ Garmin ClearVü
หรือ SideVü แนะนำให้ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ
• ในการเลือกความเร็วการเลื่อนที่เร็วมาก ให้เลือก Ultrascroll®
ตัวเลือก Ultrascroll จะเลื่อนข้อมูลโซน่าร์อย่างรวดเร็ว แต่
คุณภาพภาพจะลดลง ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ตัวเลือกเร็วจะให้
สมดุลที่ดีระหว่างการเลื่อนภาพที่รวดเร็วและเป้าหมายที่บิดเบือน
น้อยลง
การปรับช่วงระยะของมาตราส่วนความลึกหรือความกว้าง
คุณสามารถปรับช่วงระยะของมุมมองมาตราส่วนความลึกดั้งเดิมและมุม
มองโซน่าร์ Garmin ClearVü และช่วงระยะของมาตราส่วนความกว้าง
สำหรับมุมมองโซน่าร์ SideVü
การอนุญาตให้อุปกรณ์ปรับช่วงระยะอัตโนมัติจะรักษาส่วนลึกไว้ภายใน
ส่วนล่างหรือสามส่วนด้านนอกหน้าจอโซน่าร์และใช้เพื่อติดตามส่วนลึกที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศน้อยหรือปานกลาง
การปรับช่วงระยะเองจะทำให้คุณดูช่วงระยะที่กำหนดได้ ซึ่งใช้เพื่อ
ติดตามส่วนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญ่เช่น ทาง
ชันหรือหน้าผาได้ พื้นสามารถปรากฏบนหน้าจอได้ตราบใดที่ปรากฏ
ภายในช่วงระยะที่คุณตั้ง
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > ระยะ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตให้ชาร์ตพล็อตเตอร์ปรับช่วงระยะอัตโนมัติ ให้
เลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มหรือลดช่วงระยะเอง ให้เลือก ขึ้น หรือ ล่าง
คำแนะนำ: จากหน้าจอโซน่าร์ คุณสามารถเลือก หรือ ปรับช่วง
ระยะเองได้
คำแนะนำ: เมื่อดูหน้าจอโซน่าร์หลายจอ คุณสามารถเลือก Select
เพื่อเลือกหน้าจอที่ทำงานอยู่ได้
การตั้งค่าการตัดค่ารบกวนโซน่าร์
จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > ตัดการรบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาค่า
รบกวนที่อยู่ใกล้
ใช้การตั้งค่าการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามต้องการเพื่อตัดการรบกวน
จากหน้าจอ การแก้ไขปัญหาการติดตั้งที่เกิดจากค่ารบกวนเป็นวิธีที่ดี
ที่สุดในการกำจัดการรบกวน
ขีดจำกัดสี: ซ่อนส่วนตัวเลือกสีเพื่อช่วยกำจัดสัญญาณสะท้อนที่ไม่
ต้องการที่เกิดขึ้น
เมื่อตั้งค่าขีดจำกัดสีไปที่สีของการตอบกลับที่ไม่ต้องการ คุณจะ
สามารถกำจัดการแสดงการตอบกลับที่ไม่ต้องการบนหน้าจอได้
การทำให้เรียบ: กำจัดค่ารบกวนที่ไม่ได้เกิดจากการสะท้อนกลับโซน่าร์
ตามปกติ และปรับลักษณะการสะท้อนกลับ เช่น พื้น
เมื่อตั้งค่าการทำให้เรียบไปที่สูง ค่ารบกวนระดับต่ำจำนวนมากจะยัง
คงอยู่เมื่อใช้การควบคุมการรบกวน แต่ค่ารบกวนจะลดลงเนื่องจาก
ถูกเฉลี่ยออกไป การทำให้เรียบจะช่วยลดจุดจากท้องน้ำ การทำให้
เรียบและการรบกวนทำงานร่วมกันได้เพื่อกำจัดค่ารบกวนระดับต่ำ
คุณสามารถปรับเพิ่มการตั้งค่าการทำให้เรียบและการรบกวนทีละน้อย
ได้เพื่อกำจัดค่ารบกวนที่ไม่ต้องการออกจากหน้าจอ
ค่ารบกวนบนผิวน้ำ: ซ่อนค่ารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่
ต้องการ ลำคลื่นที่กว้าง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเป้าหมายได้มากขึ้นแต่
จะสร้างค่ารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นด้วย
TVG: ปรับเกนที่แตกต่างกันตามเวลาซึ่งสามารถช่วยลดค่ารบกวนได้
การควบคุมนี้ใช้ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่คุณต้องการควบคุมและลด
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการหรือค่ารบกวนใกล้ผิวน้ำ นอกจากนี้ ยัง
ช่วยให้สามารถแสดงเป้าหมายที่อยู่ใกล้ผิวน้ำซึ่งถูกซ่อนหรือปิดบัง
โดยค่ารบกวนบนผิวน้ำ
ข้อมูลโอเวอร์เลย์: ตั้งค่าข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอโซน่าร์
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวด้านขวาของหน้าจอที่แสดง
ช่วงถึงเป้าหมายตามสเกลทันที
เส้นความลึก: แสดงเส้นความลึกที่อ้างอิงทันที
ชายขอบ: เน้นสัญญาณที่แรงที่สุดจากด้านล่างเพื่อช่วยกำหนดความแรง
หรือความอ่อนของสัญญาณ
ภาพขั้นสูง: แสดงภาพโซน่าร์อย่างรวดเร็วโดยลากจากมากกว่าหนึ่ง
คอลัมน์ข้อมูลบนหน้าจอสำหรับแต่ละคอลัมน์ของข้อมูลส่งเสียงที่ได้
รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ส่งเสียงในน้ำลึก เนื่องจาก
สัญญาณโซน่าร์ใช้เวลาเดินทางไปยังท้องน้ำและกลับมายังหัวโซน่าร์
นาน
การตั้งค่า 1/1 จะลากข้อมูลหนึ่งคอลัมน์บนหน้าจอต่อการตอบกลับ
ของอุปกรณ์ส่งเสียง การตั้งค่า 2/1 จะลากข้อมูลสองคอลัมน์บนหน้า
จอต่อการตอบกลับของอุปกรณ์ส่งเสียง และสำหรับการตั้งค่า 4/1 และ
8/1
เสียงเตือนโซน่าร์
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไม่มีในหัวโซน่าร์บางรุ่น
จากมุมมองโซน่าร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปิดเสียงเตือนโซน่าร์ได้โดยเลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน
> โซนาร์
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกน้อยกว่าค่าที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกมากกว่าค่าที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกด้านหน้าเรือน้อย
กว่าค่าที่ระบุ ซึ่งสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได้ (การตั้งค่า
การเตือนความลึก FrontVü, หน้า 25) การเตือนนี้ใช้ได้กับหัวโซน่า
ร์ Panoptix FrontVü เท่านั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อหัวโซน่าร์แจ้งอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุ
เส้นชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อหัวโซน่าร์ตรวจจับเป้าหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากท้องน้ำ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบเป็นเป้าหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญ่เท่านั้น
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ่
เท่านั้น
การตั้งค่าหัวโซน่าร์ขั้นสูง
จากมุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > ขั้นสูง
เลื่อน: ตั้งค่าระยะความลึกในการเล็งเป้าโซน่าร์ เพื่อให้คุณซูมที่ความ
ละเอียดสูงขึ้นที่ความลึกที่เล็งเป้าไว้
เมื่อใช้การเลื่อน การติดตามด้านล่างอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากโซน่าร์จะค้นหาข้อมูลภายในระยะความลึกของพื้นที่ที่เล็ง
เป้าไว้ ซึ่งอาจไม่รวมด้านล่าง นอกจากนี้เมื่อใช้การเลื่อน จะส่งผลกระ
ทบต่อความเร็วในการเลื่อย เนื่องจากข้อมูลที่อยู่นอกช่วงความลึก
ของพื้นที่ที่เล็งเป้าไว้จะไม่ถูกประมวลผล ซึ่งจะลดระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการรับและแสดงผลข้อมูล คุณสามารถซูมระยะใกล้เพื่อดูพื้นที่ที่
เล็งเป้า เพื่อให้คุณประเมินการตอบกลับของเป้าหมายได้ใกล้ชิดมาก
ขึ้นที่ความละเอียดสูงกว่าเพียงแค่การซูมเท่านั้น
ยืดเสียงสะท้อน: ปรับขนาดการสะท้อนบนหน้าจอเพื่อให้มองเห็นการ
ตอบกลับที่แยกกันบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น
เมื่อเป้าหมายมองเห็นได้ยาก À ระยะสะท้อนจะทำให้การตอบกลับ
ของเป้าหมายชัดเจนขึ้นและมองเห็นได้ง่ายขึ้นบนหน้าจอ หากค่า
ระยะสะท้อนสูงเกินไป เป้าหมายจะปะปนกัน หากค่าต่ำเกินไป Á เป้า
หมายอาจเล็กและมองเห็นได้ยาก
การตั้งค่าลักษณะโซน่าร์
จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การปรากฏตัว
สี: ตั้งค่ารูปแบบสีและเกนสี
Fishfinder โซนาร
23
การดูความถี่สองความถี่ร่วมกันด้วยมุมมองแบบแยกความถี่จะให้คุณมอง
เห็นได้ลึกขึ้นด้วยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงได้ละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน
คุณสามารถใช้ระยะสะท้อนและความกว้างตัวกรองเพื่อเพิ่มความ
ละเอียดที่ต้องการและลดค่ารบกวน เมื่อตั้งค่าระยะสะท้อนและความ
กว้างตัวกรองต่ำ หน้าจอจะแสดงที่ความละเอียดสูงสุดแต่จะมีค่า
รบกวนมากที่สุด เมื่อตั้งค่าระยะสะท้อนสูงและความกว้างตัวกรองต่ำ
หน้าจอจะแสดงที่ความละเอียดต่ำแต่จะมีเป้าหมายที่กว้างขึ้น เมื่อตั้ง
ค่าระยะสะท้อนและความกว้างตัวกรองสูง หน้าจอจะแสดงที่ความ
ละเอียดต่ำที่สุดแต่จะมีค่ารบกวนน้อยที่สุด ขอแนะนำให้ตั้งค่าระยะ
สะท้อนต่ำและตั้งค่าความกว้างตัวกรองสูง
การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์ ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ
SideVü
จากมุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม, Garmin ClearVü หรือ SideVü ให้เลือก
Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การติดตั้งโซนาร์
อัตราส่ง: ตั้งค่าระยะเวลาระหว่างคลื่นโซน่าร์ เมื่อเพิ่มอัตราการส่ง
ความเร็วในการเลื่อนจะเพิ่มขึ้น แต่อาจทำให้เกิดการรบกวนตัวเอง
เพิ่มขึ้นด้วย
เมื่อลดอัตราการส่ง ระยะระหว่างสัญญาณพัลส์ส่งจะเพิ่มขึ้นและอาจ
แก้ไขปัญหาการรบกวนด้วยตัวเองได้ ตัวเลือกนี้ใช้ได้ในมุมมองโซ
น่าร์ ดั้งเดิม เท่านั้น
กำลังส่ง: ลดเสียงหัวโซน่าร์ที่ดังใกล้พื้นผิว ค่ากำลังส่งที่ต่ำจะลดเสียงหัว
โซน่าร์ ขณะเดียวกันจะลดความแรงที่ส่งกลับด้วย ตัวเลือกนี้ใช้ได้ใน
มุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม เท่านั้น
ความกว้างกรอง: กำหนดขอบเป้าหมาย ตัวกรองที่สั้นจะกำหนดขอบเป้า
หมายได้ชัดเจนมากกว่าแต่อาจมีค่ารบกวนมาก ตัวกรองที่ยาวจะ
สร้างขอบเป้าหมายที่อ่อนกว่าและลดค่ารบกวนด้วย ตัวเลือกนี้ใช้ได้
ในมุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม เท่านั้น
พลิกซ้าย/ขวา: สลับทิศทางมุมมอง SideVü จากซ้ายไปขวา ตัวเลือกนี้
ใช้ได้ในมุมมองโซน่าร์ SideVü เท่านั้น
ตั้งค่าเป็นภาพเปิดเครื่อง: เรียกคืนการตั้งค่าโซน่าร์เป็นค่าเริ่มต้นจาก
โรงงาน
การวินิจฉัยตัวแปลงสัญญาณ: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวโซน่าร์
ความถี่โซน่าร์
หมายเหตุ: ความถี่ที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับชาร์ตพล็อตเตอร์, โมดูลวัดความ
ลึก และหัวโซน่าร์ที่กำลังใช้
การปรับความถี่จะช่วยปรับโซน่าร์ให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ
และความลึกปัจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใช้ลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็ว
สูง และสภาวะที่มีพายุรุนแรง คำอธิบายส่วนลึกและชั้นความร้อนกลางจะ
ดีกว่าเมื่อใช้ความถี่ที่สูงกว่า
ความถี่ที่ต่ำจะใช้ลำคลื่นกว้าง ซึ่งทำให้ชาวประมงมองเห็นเป้าหมายได้
มากขึ้น แต่จะทำให้เกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและลดความต่อเนื่อง
ของสัญญาณส่วนลึกระหว่างสภาวะที่มีพายุรุนแรง ลำคลื่นที่กว้างจะ
สร้างส่วนโค้งที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผลคืนปลาเป้าหมายทำให้เหมาะสมมาก
สำหรับค้นหาปลา ลำคลื่นที่กว้างยังทำงานได้ดีกว่าในน้ำลึก เนื่องจาก
ความถี่ต่ำมีการทะลุทะลวงน้ำที่ดีกว่า
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตให้คุณกวาดพัลส์แต่ละพัลส์ผ่านทางช่วง
ความถี่ ทำให้แบ่งแยกเป้าหมายในน้ำลึกได้ดีกว่า สามรรถใช้ CHIRP
เพื่อระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างเช่นปลาในฝูงปลา และการใช้งานใน
น้ำลึก โดยปกติแล้ว CHIRP ทำงานได้ดีกว่าการใช้งานความถี่เดียว
เนื่องจากปลาเป้าหมายบางตัวอาจจะเห็นได้ชัดกว่าด้วยความถี่ตายตัว
คุณจึงควรพิจารณาถึงเป้าหมายและสภาพน้ำเมื่อใช้ความถี่ CHIRP
กล่องดำโซน่าร์และหัวโซน่าร์บางตัวยังให้ความสามารถในการปรับแต่ง
ความถี่ที่ตั้งล่วงหน้าสำหรับองค์ประกอบหัวโซน่าร์แต่ละองค์ประกอบ ซึ่ง
ทำให้คุณเปลี่ยนความถี่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าขณะที่น้ำ
และเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง
24
การเลือกความถี่
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซน่าร์และหัวโซน่า
ร์ทุกตัวได้
คุณสามารถระบุว่าจะให้ความถี่ใดปรากฏบนหน้าจอโซน่าร์ได้
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและความลึกของน้ำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ให้ดู (ความถี่โซน่าร์, หน้า 24)
การสร้างการตั้งค่าความถี่ล่วงหน้า
หมายเหตุ: ใช้งานกับหัวโซน่าร์บางตัวไม่ได้
คุณสามารถสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อบันทึกความถี่โซน่าร์ที่กำหนด
ซึ่งให้คุณเปลี่ยนความถี่ได้อย่างรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก Menu > ความถี่
2 เลือก จัดการความถี่ > ค่าที่ตั้งล่วงหน้าใหม่
3 ป้อนความถี่
การเปิดใช้ A-Scope
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้ในมุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม เท่านั้น
A-Scope เป็น Flasher แนวตั้งตามแนวด้านขวาของมุมมอง โดยแสดง
สิ่งที่อยู่ใต้หัวโซน่าร์ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ A-Scope เพื่อระบุการ
ตอบกลับของเป้าหมายที่อาจพลาดไปเมื่อข้อมูลโซน่าร์เลื่อนอย่างรวดเร็ว
บนหน้าจอ เช่น เมื่อเรือของคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมี
ประโยชน์ในการตรวจหาปลาที่อยู่ใกล้กับพื้นได้ด้วย
A-Scope ด้านบนแสดงการตอบกลับของปลา À และการตอบกลับของ
พื้นนุ่ม Á
1 จากมุมมองโซน่าร์ เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การปรากฏตัว
> ขอบเขต A > เปิด
2 เลือกเวลาค้าง
คุณสามารถเพิ่มเวลาค้างเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่แสดงสัญญาณสะท้อน
กลับของโซน่าร์
การตั้งค่าโซน่าร์ Panoptix
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมการดูของมุมมองของโซน่าร์ RealVü
นอกจากนี้ คุณสามารถซูมระยะใกล้และไกลได้
จากมุมมองของโซน่าร์ RealVü เลือกตัวเลือก:
• เมื่อต้องการปรับมุมการดูในแนวทแยง เลือก
• เมื่อต้องการปรับมุมการดูในแนวนอน เลือก
• เมื่อต้องการปรับมุมการดูในแนวตั้ง เลือก
• เมื่อต้องการปรับมุมการดู ปัดหน้าจอไปในทิศทางหนึ่ง
• เมื่อต้องการซูมระยะใกล้ แยกนิ้วออกจากกัน
• เมื่อต้องการซูมระยะไกล จีบนิ้วเข้าหากัน
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซน่าร์ได้ อัตราการก
วาดที่เร็วจะสร้างภาพที่มีรายละเอียดน้อยแต่หน้าจอจะกะพริบเร็วขึ้น
อัตราการกวาดที่ช้าจะสร้างภาพที่มีรายละเอียดมากแต่หน้าจอจะกะพริบ
ช้ามาก
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่มีอยู่ในมุมมองโซน่าร์ น้ำตก
1 จากมุมมองของโซน่าร์ RealVü เลือก Menu > ความเร็วกวาด
Fishfinder โซนาร
2 เลือกตัวเลือก
เมนูโซน่าร์ LiveVü ด้านหน้าและ FrontVü
จากมุมมองโซน่าร์ LiveVü ด้านหน้า หรือ FrontVü ให้เลือก Menu
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหน้า
จอโซน่าร์
ถ้าคุณต้องการดูสัญญาณสะท้อนกลับที่ความเข้มข้นสูงสุดบนหน้าจอ
คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณสะท้อนกลับ
ความเข้มข้นต่ำ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณ
สามารถเพิ่มเกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมบนหน้าจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำให้จำแนกการกลับคืนจริงได้ยากขึ้น
ระยะลึก: ปรับช่วงของสเกลความลึก
การอนุญาตให้อุปกรณ์ปรับช่วงระยะอัตโนมัติจะรักษาส่วนลึกไว้
ภายในส่วนล่างของหน้าจอโซน่าร์และใช้เพื่อติดตามส่วนลึกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศน้อยหรือปานกลาง
การปรับช่วงระยะเองจะทำให้คุณดูช่วงระยะที่กำหนดได้ ซึ่งใช้เพื่อ
ติดตามส่วนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญ่เช่น
ทางชันหรือหน้าผาได้ พื้นสามารถปรากฏบนหน้าจอได้ตราบใดที่
ปรากฏภายในช่วงระยะที่คุณตั้ง
ระยะด้านหน้า: ปรับระยะของสเกลด้านหน้า
อนุญาตให้อุปกรณ์ปรับระยะโดยอัตโนมัติ ปรับสเกลด้านหน้าสัมพันธ์
กับความลึก การปรับระยะด้วยตัวเองทำให้คุณสามารถดูช่วงเฉพาะ
ได้ พื้นสามารถปรากฏบนหน้าจอได้ตราบใดที่ปรากฏภายในช่วง
ระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ด้วยตัวเองจะสามารถลดประสิทธิภาพ
ของ เตือน FrontVü ซึ่งเป็นการลดเวลาการตอบสนองการอ่านค่า
ความลึกต่ำ
มุมส่งสัญญาณ: ปรับการโฟกัสของหัวโซน่าร์ไปด้านซ้ายหรือด้านขวา
สามารถใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix FrontVü ที่มีความสามารถ
RealVü บางรุ่นเท่านั้น เช่น PS30, PS31 และ PS60
ส่งสัญญาณ: หยุดการส่งจากหัวโซน่าร์
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกด้านหน้าเรือน้อย
กว่าค่าที่ระบุ (การตั้งค่าการเตือนความลึก FrontVü, หน้า 25)
สามารถใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix FrontVü เท่านั้น
การตั้งค่าโซนาร์: ปรับการตั้งค่าของหัวโซน่าร์และภาพปรากฏของ
สัญญาณสะท้อนกลับของโซน่าร์
แก้ไขโอเวอร์เลย์: ปรับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ (การปรับแต่งโอเวอร์เลย์
ข้อมูล, หน้า 3)
การตั้งค่ามุมส่งสัญญาณหัวโซน่าร์ LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix LiveVü และ FrontVü เท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนมุมส่งสัญญาณหัวโซน่าร์เพื่อเล็งหัวโซน่าร์ไปยังเป้า
หมายที่ต้องการได้ เช่น คุณอาจเล็งหัวโซน่าร์ให้ติดตามลูกบอลที่ผูกติด
กับเหยื่อหรือเล็งเป้าไปที่ต้นไม้ระหว่างทางที่ผ่าน
1 จากมุมมองโซน่าร์ LiveVü หรือ FrontVü เลือก Menu > มุมส่ง
สัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก
การตั้งค่าการเตือนความลึก FrontVü
คำเตือน
การเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรู้สถานการณ์
เท่านั้น และอาจไม่สามารถป้องกันการเกยตื้นทุกกรณี เป็นความรับผิด
ชอบของผู้ควบคุมเรือที่จะตรวจสอบว่าการดำเนินการต่างๆ ของเรือเป็น
ไปอย่างปลอดภัย
การเตือนนี้มีให้สำหรับหัวโซน่าร์ Panoptix FrontVü เท่านั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกว่าระดับที่ระบุ เพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรตั้งค่าชดเชยหัวเรือเมื่อใช้การเตือนการชนด้าน
หน้า (การตั้งค่าชดเชยหัวเรือ, หน้า 26)
1 จากมุมมองของโซน่าร์ FrontVü เลือก Menu > เตือน FrontVü
2 เลือก เปิด
3 ป้อนความลึกที่เสียงเตือนจะดังขึ้น แล้วเลือก เสร็จ
บนหน้าจอ FrontVü เส้นความลึกจะแสดงความลึกที่ตั้งเสียงเตือน เส้นจะ
เป็นสีเขียวเมื่อคุณอยู่ที่ความลึกปลอดภัย เส้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อ
คุณเดินทางด้วยความเร็วกว่าระยะด้านหน้าที่เผื่อเวลาการตอบสนองให้
คุณ (10 วินาที) เส้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเปิดเสียงเตือนเมื่อระบบ
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือความลึกที่น้อยกว่าค่าที่ป้อน
Fishfinder โซนาร
ข้อควรระวัง
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเกยตื้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซน่า
ร์ FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
การตั้งค่าลักษณะ LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซน่าร์ LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก Menu >
การตั้งค่าโซนาร์ > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งค่ารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเข้มสีที่แสดงบนจอภาพ
คุณสามารถเลือกค่าเกนสีสูงขึ้นเพื่อดูเป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นในคอลัมน์
น้ำ ค่าเกนสีที่สูงขึ้น ยังทำให้คุณสามารถจำแนกสัญญาณสะท้อนกลับ
ต่ำในคอลัมน์น้ำที่สูงขึ้น แต่นี่ทำให้สูญเสียการจำแนกสัญญาณ
สะท้อนกลับของพื้นใต้น้ำ คุณสามารถเลือกค่าเกนสีต่ำกว่าเมื่อเป้า
หมายอยู่ใกล้พื้นน้ำ เพื่อช่วยให้คุณจำแนกระหว่างเป้าหมายที่มี
สัญญาณตอบกลับความเข้มสูง เช่น ทราย หิน และโคลน
ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหน้าจอ รอยทาง
แสดงการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย
เติมด้านล่าง: เติมสีน้ำตาลด้านล่างเพื่อแยกระดับน้ำ
ซ้อนทับตาราง: แสดงกริดเส้นช่วง
เลื่อนภาพเก่า: แสดงประวัติโซน่าร์ในมุมมองโซน่าร์เดิม
การตั้งค่าลักษณะ RealVü
จากมุมมองของโซน่าร์ RealVü เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การ
ปรากฏตัว
จุดสี: ตั้งค่าตัวเลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับจุดตอบกลับโซน่าร์
สีด้านล่าง: ตั้งค่าสีท้องน้ำ
รูปแบบด้านล่าง: ตั้งค่ารูปแบบท้องน้ำ เมื่ออยู่ในน้ำลึก คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก จุด และตั้งค่าระยะน้ำตื้นด้วยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง
การตั้งค่าการติดตั้งหัวโซน่าร์ Panoptix
จากมุมมองของโซน่าร์ Panoptix เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ >
การติดตั้งโซนาร์
ติดตั้งความลึก: กำหนดค่าความลึกใต้เส้นน้ำที่จะติดตั้งหัวโซน่าร์
Panoptix การป้อนความลึกที่แท้จริงที่จะติดตั้งหัวโซน่าร์จะส่งผล
ให้การแสดงภาพสิ่งที่อยู่ในน้ำถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
ค่าชดเชยหัวเรือ: ตั้งระยะระหว่างหัวเรือและตำแหน่งการติดตั้งหัวโซน่าร์
Panoptix มุมมองไปข้างหน้า นี่จะทำให้คุณสามารถดูระยะห่างด้าน
หน้าจากหัวเรือแทนตำแหน่งหัวโซน่าร์
ใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix ในมุมมองโซน่าร์ FrontVü LiveVü
ด้านหน้า และ RealVü ด้านหน้าแบบ 3D
ความกว้างลำคลื่น: ตั้งค่าความกว้างของลำคลื่นหัวโซน่าร์ Panoptix มุม
มองด้านล่าง ระยะลำคลื่นที่แคบจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ลึกขึ้นและ
ไกลขึ้น ระยะลำคลื่นที่กว้างจะช่วยให้คุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ได้
มากขึ้น
ใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix ในมุมมองโซน่าร์ FrontVü LiveVü
ด้านล่าง และ LiveVü ด้านหน้า
ใช้งาน AHRS: เปิดใช้เซนเซอร์ระบบอ้างอิงตำแหน่งและทิศมุ่งหน้า
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายในเพื่อ
ตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซน่าร์ Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดการ
ตั้งค่านี้ คุณสามารถป้อนมุมติดตั้งหัวโซน่าร์ที่เจาะจงได้โดยใช้การตั้ง
ค่า มุมทางตั้ง หัวโซน่าร์มุมมองไปข้างหน้าส่วนใหญ่จะติดตั้งที่มุม 45
องศาและหัวโซน่าร์มุมมองด้านล่างจะติดตั้งที่มุม 0 องศา
กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซน่าร์ Panoptix เมื่อติดตั้งหัว
โซน่าร์ในมุมมองด้านล่างโดยให้สายเคเบิลชี้ไปทางด้านท่าเรือ
ใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix ในมุมมองโซน่าร์ LiveVü ด้านล่าง,
RealVü ด้านล่างแบบ 3D และ RealVü แบบประวัติ 3D
ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซน่าร์ Panoptix (การปรับ
เข็มทิศ, หน้า 21)
นี่ใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เช่น หัวโซน่าร์
PS21-TR
ตั้งค่าเป็นภาพเปิดเครื่อง: เรียกคืนการตั้งค่าโซน่าร์เป็นค่าเริ่มต้นจาก
โรงงาน
25
การตั้งค่าชดเชยหัวเรือ
สำหรับหัวโซน่าร์ Panoptix แบบมุมมองด้านหน้า คุณสามารถป้อนค่า
ชดเชยหัวเรือเพื่อชดเชยการอ่านระยะด้านหน้าเพื่อหาตำแหน่งการติดตั้ง
หัวโซน่าร์ นี่จะทำให้คุณสามารถดูระยะห่างด้านหน้าจากหัวเรือแทน
ตำแหน่งการติดตั้งหัวโซน่าร์
คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับหัวโซน่าร์ Panoptix ในมุมมองโซน่าร์ FrontVü,
LiveVü ด้านหน้า และ RealVü ด้านหน้าแบบ 3D
1 วัดระยะแนวราบ À จากหัวโซน่าร์ไปจนถึงหัวเรือ
พื้นดิน
À
Á
เรือ
โอเวอร์เลย์เรดาร์
เมื่อคุณเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับอุปกรณ์เสริมGarminเรดาร์ของเรือ
คุณสามารถใช้ข้อมูลโอเวอร์เลย์เรดาร์บนแผนที่เดินเรือนำทางหรือบน
แผนที่ตกปลาได้
ข้อมูลที่แสดงบนโอเวอร์เลย์เรดาร์มาจากโหมดเรดาร์ที่ใช้ล่าสุด และการ
กำหนดค่าทั้งหมดที่ใช้กับโอเวอร์เลย์เรดาร์จะถูกใช้กับโหมดเรดาร์ที่ใช้
ล่าสุดด้วย
โอเวอร์เลย์เรดาร์และการปรับข้อมูลแผนที่ให้สอดคล้องกัน
2 จากมุมมองโซน่าร์ที่ใช้ได้ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ > การ
ติดตั้งโซนาร์ > ค่าชดเชยหัวเรือ
3 ป้อนระยะที่วัดได้ และเลือก เสร็จ
ที่มุมมองโซน่าร์ที่ใช้ได้ ระยะด้านหน้าจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณป้อน
เรดาร์
คำเตือน
เรดาร์เรือจะส่งพลังงานไมโครเวฟที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
ก่อนเริ่มส่งเรดาร์ ตรวจสอบว่าพื้นที่โดยรอบเรดาร์ไม่มีสิ่งกีดขวาง เรดาร์
จะส่งลำคลื่นประมาณ 12° สูงกว่าและต่ำกว่าเส้นแนวนอนจากศูนย์กลาง
เรดาร์
ขณะเรดาร์กำลังส่งสัญญาณ อย่าจ้องสายอากาศโดยตรงในระยะใกล้
เนื่องจากตาคือส่วนของร่างกายที่ไวต่อพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สุด
เมื่อคุณเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้กับเรดาร์เรือ Garmin
เสริม เช่น เรดาร์ GMR™ Fantom™ 6 หรือ GMR 24 xHD คุณจะ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคุณได้
เรดาร์จะส่งลำคลื่นพลังงานไมโครเวฟแบบแคบเนื่องจากจะหมุนแบบ
360° เมื่อพลังงานที่ส่งสัมผัสกับเป้าหมาย พลังงานบางส่วนจะสะท้อน
กลับไปที่เรดาร์
การแปลความหมายเรดาร์
การอ่านและการแปลความหมายการแสดงผลเรดาร์ต้องใช้การฝึกฝน ยิ่ง
คุณใช้เรดาร์มากเท่าใด คุณก็จะใช้เรดาร์ได้เก่งขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณ
ต้องการใช้
เรดาร์อาจมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์ เช่น เลี่ยงการชนเมื่อคุณมี
ทัศนวิสัยจำกัด ตัวอย่าง เช่น เมื่อมืด หรือมีหมอกลง เมื่อติดตามสภาพ
อากาศ ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าคุณ และการค้นหานกหรือปลา
คุณสมบัติโอเวอร์เลย์เรดาร์สามารถช่วยคุณแปลความหมายการแสดงผล
เรดาร์ได้ง่ายขึ้น เพราะว่าจะแสดงผลโอเวอร์เลย์สัญญาณสะท้อนกลับ
ของเรดาร์บนแผนที่ นี่จะช่วยคุณระบุความแตกต่างระหว่างสัญญาณ
สะท้อนกลับของเรดาร์ของพื้นดิน สะพาน หรือเมฆฝน การแสดงเรือ AIS
บนโอเวอร์เลย์เรดาร์ยังสามารถช่วยคุณระบุรายละเอียดต่างๆ บนการ
แสดงผลเรดาร์ได้
ในบันทึกหน้าจอด้านล่าง โอเวอร์เลย์เรดาร์นั้นเปิดอยู่ หน้าจอนี้ยังแสดงวิ
ดีโอฟีด เราสามารถระบุรายละเอียด 2 - 3 อย่างบนหน้าจอเรดาร์ได้
26
เมื่อใช้โอเวอร์เลย์เรดาร์ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะปรับข้อมูลเรดาร์ให้
สอดคล้องกับข้อมูลแผนที่ตามทิศมุ่งหน้าของเรือ ซึ่งมาจากค่าเริ่มต้นของ
ข้อมูลจากเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าแม่เหล็กที่ต่อโดยใช้ NMEA 0183 หรือ
เครือข่าย NMEA 2000 หากไม่มีเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า การเดินเรือจะใช้
ข้อมูลเส้นทาง GPS
ข้อมูลเส้นทาง GPS ระบุทิศทางที่เรือเคลื่อนที่ ไม่ใช่ทิศทางที่เรือกำลังมุ่ง
หน้าไป หากเรือกำลังลอยถอยหลังหรือเข้าด้านข้างเนื่องจากกระแสน้ำ
หรือลม โอเวอร์เลย์เรดาร์อาจไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับข้อมูล
แผนที่ได้โดยสมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้โดยใช้ข้อมูลทิศมุ่ง
หน้าของเรือจากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์
หากทิศมุ่งหน้าของเรือมาจากข้อมูลจากเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าแม่เหล็กหรือ
การนำทางอัตโนมัติ ข้อมูลทิศมุ่งหน้าอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากการตั้งค่า
ไม่ถูกต้อง ความผิดปกติทางกล การรบกวนแม่เหล็ก หรือปัจจัยอื่นๆ หาก
ข้อมูลทิศมุ่งหน้าไม่ถูกต้อง โอเวอร์เลย์เรดาร์อาจไม่สามารถปรับให้
สอดคล้องกับข้อมูลแผนที่ได้โดยสมบูรณ์
การส่งสัญญาณเรดาร์
หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย เรดาร์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจาก
อุ่นเครื่อง เพื่อให้คุณตรวจสอบว่าพื้นที่โดยรอบเรดาร์ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ก่อนเริ่มส่งเรดาร์
1 เมื่อปิดใช้งานชาร์ตพล็อตเตอร์ เชื่อมต่อเรดาร์ของคุณตามที่อธิบาย
ไว้ในคำแนะนำการติดตั้งเรดาร์
2 เปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
ถ้าจำเป็น เรดาร์จะอุ่นเครื่องและนับถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเรดาร์
พร้อมทำงาน
3 เลือก เรดาร์
4 เลือกโหมดเรดาร์
ข้อความนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นขณะที่เรดาร์กำลังเริ่มทำงาน
5 เลือก Menu > ส่งสัญญาณเรดาร์
การหยุดการส่งสัญญาณเรดาร์
จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > เรดาร์เข้าสู่สแตนด์บาย
คำแนะนำ: กด > เรดาร์เข้าสู่สแตนด์บาย จากหน้าจอใดๆ เพื่อหยุด
การส่งเรดาร์อย่างรวดเร็ว
การตั้งค่าโหมดการส่งตามกำหนดเวลา
เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาที่เรดาร์จะส่งและไม่
ส่งสัญญาณ (สแตนด์บาย)
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่มีอยู่ในโหมดเรดาร์คู่
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > การส่งตามกำหนด
เวลา
2 เลือก การส่งตามกำหนดเวลา เพื่อเปิดใช้ตัวเลือก
3 เลือก เวลาสแตนด์บาย ป้อนช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณเรดาร์
และเลือกเสร็จ
เรดาร
4 เลือก ระยะเวลาส่ง ป้อนระยะเวลาส่งสัญญาณเรดาร์แต่ละครั้ง แล้ว
เลือก เสร็จ
การเปิดใช้และการปรับโซนที่ไม่มีการส่งเรดาร์
คุณสามารถระบุพื้นที่ที่เครื่องสแกนเรดาร์ไม่ส่งสัญญาณได้
หมายเหตุ: รุ่นเรดาร์ GMR Fantom และ xHD2 สนับสนุน 2 โซนไม่ส่ง
สัญญาณ รุ่นเรดาร์ GMR อื่นสนับสนุน 1 โซนไม่ส่งสัญญาณ
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > การตั้งค่าเรดาร์ > การติดตั้งโซนาร์
> เปิดใช้งานโซนไม่ส่งสัญญาณ
เปิดใช้งานโซนไม่ส่งสัญญาณระบุโดยพื้นที่แรเงาบนหน้าจอเรดาร์
2 เลือก
3 เลือก ปรับโซนไม่ส่งสัญญาณ > ย้ายโซนไม่ส่งสัญญาณ
4 เลือกมุม 1 และเลือกตำแหน่งใหม่สำหรับมุมแรก
5 เลือกมุม 2 และเลือกตำแหน่งใหม่สำหรับมุมที่สอง
6 เลือก เสร็จ
การปรับช่วงเรดาร์
ช่วงสัญญาณเรดาร์จะแจ้งระยะสัญญาณพัลส์ที่ส่งและได้รับโดยเรดาร์
เนื่องจากช่วงเพิ่มขึ้น เรดาร์จะส่งพัลส์ยาวกว่าเพื่อเข้าถึงเป้าหมายระยะ
ไกล เป้าหมายที่ใกล้กว่าโดยเฉพาะฝนและคลื่นจะสะท้อนพัลส์ที่ยาวกว่า
ซึ่งจะเพิ่มค่ารบกวนบนหน้าจอเรดาร์ การดูข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายช่วงที่
ยาวกว่าจะช่วยลดพื้นที่บนหน้าจอเรดาร์ในการดูเป้าหมายในช่วงสั้น
• เลือก เพื่อลดช่วงระยะ
• เลือก เพื่อเพิ่มช่วงระยะ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่มีอยู่ในโหมดเรดาร์คู่
จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > เปิดใช้งานโซนคุ้ม
กัน
การกำหนดโซนคุ้มกันเป็นวงกลม
ก่อนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุ้มกัน คุณต้องเปิดใช้งานโซนคุ้ม
กัน (การเปิดใช้งานโซนคุ้มกัน, หน้า 27)
คุณสามารถกำหนดโซนคุ้มกันเป็นวงกลมรอบเรือของคุณ
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > ปรับโซนคุ้มกัน >
ปรับโซนคุ้มกัน > วงกลม
2 เลือกตำแหน่งวงกลมโซนคุ้มกันรอบนอก
3 เลือกตำแหน่งวงกลมโซนคุ้มกันรอบในเพื่อกำหนดความกว้างของ
โซนคุ้มกัน
การกำหนดโซนคุ้มกันบางส่วน
ก่อนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุ้มกัน คุณต้องเปิดใช้งานโซนคุ้ม
กัน (การเปิดใช้งานโซนคุ้มกัน, หน้า 27)
คุณสามารถกำหนดขอบเขตของโซนคุ้มกันเพียงบางส่วนรอบเรือของ
คุณ
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > ปรับโซนคุ้มกัน >
ปรับโซนคุ้มกัน > มุม 1
2 แตะแล้วลากตำแหน่งของมุมโซนคุ้มกันรอบนอก À
คำแนะนำในการเลือกช่วงเรดาร์
• กำหนดข้อมูลที่คุณต้องดูบนหน้าจอเรดาร์
เช่น หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เป้าหมายหรือการ
จราจรที่อยู่ใกล้ หรือคุณกังวลกับสภาพอากาศระยะไกล
• ประเมินสภาพแวดล้อมภายในระยะเรดาร์
โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้ายแรง สัญญาณเรดาร์ช่วงยาวจะเพิ่ม
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการบนหน้าจอเรดาร์และทำให้ดูข้อมูลวัตถุ
ในช่วงสั้นได้ยาก ขณะฝนตก สัญญาณเรดาร์ช่วงสั้นจะช่วยให้คุณดู
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ใกล้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้ากำหนดการ
ตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนไว้อย่างเหมาะสม
• เลือกช่วงที่มีผลที่สั้นที่สุด เพื่อใช้เรดาร์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
เทคโนโลยีดอปเปลอร์เรดาร์ MotionScope™
เรดาร์ GMR Fantom ใช้เอฟเฟ็กต์ดอปเปลอร์ในการตรวจจับและ
ไฮไลต์เป้าหมายเคลื่อนที่ เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น
ค้นหาฝูงนก และติดตามการก่อตัวของสภาพอากาศต่างๆ เอฟเฟ็กต์ดอป
เปลอร์เป็นการเปลี่ยนความถี่ในการสะท้อนของเรดาร์ เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องของเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจจับเป้า
หมายที่มีการเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากเรดาร์ได้อย่างทันที
คุณสมบัติ MotionScope จะไฮไลต์เป้าหมายเคลื่อนที่ในการแสดงผล
เรดาร์ เพื่อช่วยคุณนำทางขณะที่มีเรือลำอื่นหรืออยู่ในสภาพอากาศเลว
ร้าย หรือนำทางเข้าหาจุดตกปลาที่มีนกกำลังหาอาหารบริเวณผิวน้ำ
เป้าหมายเคลื่อนที่จะมีการกำหนดรหัสสี เพื่อให้คุณบอกได้อย่างรวดเร็ว
ว่าเป้าหมายใดที่กำลังมุ่งหน้าเข้าหาคุณ และเป้าหมายใดที่กำลังมุ่งหน้า
ออกไปจากคุณ สำหรับรูปแบบสีส่วนใหญ่ สีเขียวแสดงว่าเป้าหมายกำลัง
เคลื่อนที่ออกไปจากคุณ และสีแดงแสดงว่าเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่เข้ามา
หาคุณ
3 เลือก มุม 2
4 แตะตำแหน่งมุมโซนคุ้มกันรอบใน Á เพื่อกำหนดความกว้างของโซน
คุ้มกัน
5 เลือก เสร็จ
การปิดใช้งานโซนคุ้มกัน
คุณสามารถปิดใช้งานโซนคุ้มกันได้
จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > ปรับโซนคุ้มกัน >
ปิดใช้งานโซนคุ้มกัน
การกำหนดค่าโซนคุ้มกันจะถูกบันทึก คุณสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้ง
เมื่อต้องการ
MARPA
อุปกรณ์ช่วยร่างเรดาห์แบบอัตโนมัติขนาดเล็ก (Mini Automatic Radar
Plotting Aid - MARPA) จะช่วยให้คุณระบุและติดตามเป้าหมายและใช้
เพื่อหลีกเลี่ยงการชนเป็นหลัก ในการใช้ MARPA คุณจะกำหนดแท็ก
MARPA ให้กับเป้าหมาย ระบบเรดาร์จะติดตามวัตถุที่ติดแท็กโดย
อัตโนมัติ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุให้คุณทราบ รวมถึงระยะ ทิศทาง
ความเร็ว ทิศมุ่งหน้าของ GPS จุดเฉียดใกล้ที่สุด และเวลาถึงจุดเฉียด
ใกล้ที่สุด MARPA ระบุสถานะวัตถุที่ติดแท็ก (การค้นหา หายไป การ
ติดตามหรือที่เป็นอันตราย) และชาร์ตพล็อตเตอร์จะส่งเสียงเตือนการชน
ถ้าวัตถุเข้ามาในโซนปลอดภัย
สัญลักษณ์เป้าหมาย MARPA
การค้นหาเป้าหมาย วงแหวนสีเขียวเส้นประเน้นจะแผ่พลังงานคลื่นจาก
เป้าหมายขณะที่เรดาร์กำลังจับเป้าหมาย
เป้าหมายจะถูกค้นพบ วงแหวนสีเขียวทึบแสดงตำแหน่งเป้าหมายที่
เรดาร์จับเป้าหมายได้ เส้นประสีเขียวที่ต่อกับวงกลมแสดงเส้นทางบน
พื้นที่คาดการณ์ไว้หรือทิศมุ่งหน้าของ GPS ของเป้าหมาย
การเปิดใช้งานโซนคุ้มกัน
คุณสามารถเปิดใช้โซนคุ้มกันเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีบางสิ่งเข้ามาใน
ระยะที่กำหนดรอบเรือของคุณ
เรดาร
เป้าหมายอันตรายอยู่ภายในช่วง วงแหวนสีแดงจะกะพริบจากเป้าหมาย
ขณะที่เสียงเตือนจะดังขึ้นและข้อความจะปรากฏขึ้น หลังจากรับทราบ­
เสียงเตือน จุดสีแดงทึบและเส้นประสีแดงที่ต่อกันแสดงตำแหน่งและเส้น
ทางบนพื้นที่คาดการณ์ไว้หรือทิศมุ่งหน้าของ GPS ของเป้าหมาย
หากปิดเสียงเตือนการชนในโซนปลอดภัย เป้าหมายจะกะพริบ เสียง­
เตือนจะไม่ส่งเสียง และข้อความเตือนจะไม่ปรากฏ
27
เป้าหมายหายไป วงแหวนสีเขียวทึบพร้อมเครื่องหมาย X บนวงแหวน­
แสดงว่าเรดาร์ไม่สามารถจับเป้าหมายได้
จุดที่ใกล้ที่สุดที่เข้าถึงและเวลาที่เข้าถึงจุดที่ใกล้กับเป้าหมายที่เป็น
อันตรายมากที่สุด
การกำหนดแท็ก MARPA ให้กับวัตถุ
ก่อนที่คุณจะใช้ MARPA คุณต้องมีเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าที่เชื่อมต่ออยู่และ
เปิดใช้สัญญาณ GPS เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้าต้องมีหมายเลขกลุ่ม
พารามิเตอร์ NMEA 2000 (PGN) 127250 หรือ NMEA 0183 HDM
หรือข้อความ HDG
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือกวัตถุหรือตำแหน่ง
2 เลือก ค้นหาเป้าหมาย > เป้าหมาย MARPA
การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเป้าหมาย
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือกเป้าหมาย MARPA
2 เลือก เป้าหมาย MARPA > ลบทิ้ง
3 เลือก หยุดการชี้
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเป้าหมาย
ก่อนที่คุณจะปรับ VRM และ EBL คุณต้องแสดงบนหน้าจอเรดาร์ (การ
แสดง VRM และ EBL, หน้า 28)
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือกตำแหน่งเป้าหมาย
2 เลือก วัดระยะทาง
ระยะและทิศทางไปยังตำแหน่งเป้าหมายจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของ
หน้าจอ
รอยทางเสียงสะท้อน
คุณสมบัติรอยทางเสียงสะท้อนช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบน
หน้าจอเรดาร์ ขณะที่เรือเคลื่อนที่ คุณจะเห็นรอยจางๆ À ตามแนวการ
เคลื่อนที่ของเรือ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่แสดงรอยทางได้
การดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
คุณสามารถดูระยะ ทิศทาง ความเร็วและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุที่ติด
แท็ก MARPA
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือกวัตถุเป้าหมาย
2 เลือก เป้าหมาย MARPA
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ คุณสามารถดูและปรับแต่งการ
แสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได้
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ >
แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ต้องการให้รวมอยู่ในรายการ
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้งาน การตั้งค่าที่กำหนดไว้ใช้ในโหมด
เรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับโหมดเรดาร์อื่นๆ หรือกับโอเวอร์เลย์
เรดาร์
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานไม่ได้ในรุ่น xHD Open Array หรือ
HD/HD+ Radome
การแสดงเรือ AIS บนหน้าจอเรดาร์
การเปิดรอยทางเสียงสะท้อน
AIS ต้องใช้อุปกรณ์ AIS ภายนอกและสัญญาณจากเครื่องรับส่งเรดาร์ที่
ใช้งานจากเรือลำอื่น
คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงเรือลำอื่นบนหน้าจอเรดาร์ได้ หากมีการ
กำหนดค่าใดๆ (ยกเว้นช่วงการแสดง AIS) ในโหมดเรดาร์หนึ่ง การตั้ง
ค่านั้นจะถูกใช้กับโหมดเรดาร์อื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดและการตั้งค่าทิศ
มุ่งหน้าที่คาดการณ์ไว้ที่กำหนดค่าไว้ในโหมดเรดาร์หนึ่งจะถูกใช้กับ
โหมดเรดาร์อื่นๆ ทั้งหมดและใช้กับโอเวอร์เลย์เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > เรือลำอื่นๆ >
การตั้งค่าการแสดงผล
2 เลือกตัวเลือก:
• หากต้องการระบุระยะทางจากตำแหน่งของคุณภายในระยะที่ AIS
ปรากฏขึ้น เลือก ช่วงแสดงผล และเลือกระยะทาง
• หากต้องการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปิดใช้งาน AIS เลือก
รายละเอียด > แสดง
• หากต้องการตั้งค่าเวลาทิศมุ่งหน้าที่คาดการณ์ไว้สำหรับเรือที่เปิด
ใช้งาน AIS เลือก คาดการณ์ และป้อนเวลา
• หากต้องการแสดงเส้นทางเดินเรือของเรือ AIS เลือก ทดลอง
ความเร็ว และเลือกระยะเวลาที่แสดงรอยทาง
VRM และ EBL
เครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเส้นทิศทางอิเล็กทรอนิกส์ (EBL)
ใช้วัดระยะทางและทิศทางจากเรือของคุณไปยังวัตถุเป้าหมาย บนหน้า
จอเรดาร์ VRM จะปรากฏเป็นวงกลมที่อยู่ตรงกลางตำแหน่งปัจจุบันของ
เรือ และ EBL จะปรากฏเป็นเส้นที่เริ่มจากตำแหน่งปัจจุบันของเรือและตัด
กับ VRM จุดตัดคือพิกัด VRM และ EBL
การแสดง VRM และ EBL
จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > แสดง VRM/EBL
การปรับ VRM และ EBL
ก่อนที่คุณจะปรับ VRM และ EBL คุณต้องแสดงบนหน้าจอเรดาร์ (การ
แสดง VRM และ EBL, หน้า 28)
คุณสามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ VRM และมุม EBL ซึ่งจะเลื่อน
จุดตัดของ VRM และ EBL ค่า VRM และ EBL ที่กำหนดค่าในโหมด
หนึ่งจะถูกใช้กับโหมดเรดาร์อื่นๆ ทั้งหมด
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือกตำแหน่งใหม่ของจุดตัด VRM และ EBL
2 เลือก วาง VRM/EBL
28
จากหน้าจอเรดาร์ เลือกMenu > ตัวเลือกเรดาร์ > รอยทางเสียง
สะท้อน > การแสดงผล
การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะท้อน
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์
> รอยทางเสียงสะท้อน > เวลา
2 เลือกระยะเวลารอยทาง
การลบรอยทางเสียงสะท้อน
คุณสามารถลบรอยทางเสียงสะท้อนออกจากหน้าจอเรดาร์ได้ เพื่อลด
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการบนหน้าจอ
จากหน้าจอเรดาร์ ให้เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > รอยทางเสียง
สะท้อน > ล้างรอยทาง
การปรับการแสดงผลเรดาร์ที่ดีที่สุด
คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลเรดาร์เพื่อลดสัญญาณสะท้อนที่
ไม่ต้องการและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: คุณสามารถปรับการแสดงผลเรดาร์ได้ในแต่ละโหมดเรดาร์
1 เลือกช่วงเรดาร์ (การปรับช่วงเรดาร์, หน้า 27)
2 เรียกคืนค่าเริ่มต้นของการตั้งเกน (การปรับตั้งเกนบนหน้าจอเรดาร์
โดยอัตโนมัติ, หน้า 28)
3 ปรับการตั้งเกนด้วยตนเอง (การปรับเกนบนหน้าจอเรดาร์ด้วยตนเอง,
หน้า 29)
เกนเรดาร์และสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ
การปรับตั้งเกนบนหน้าจอเรดาร์โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าเกนอัตโนมัติสำหรับโหมดเรดาร์แต่ละโหมดได้รับการปรับมา
ให้เหมาะกับโหมดนั้นๆ และอาจแตกต่างไปจากการตั้งค่าเกนอัตโนมัติที่
ใช้สำหรับโหมดอื่น
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้งาน การตั้งเกนที่กำหนดไว้ใช้ในโหมด
เรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับโหมดเเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์
เรดาร์
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไม่มีในเรดาร์บางรุ่น
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ ให้เลือก Menu > เพิ่ม
เรดาร
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนสภาพ ให้เลือก ต่ำ
อัตโนมัติ หรือ สูงอัตโนมัติ
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติเพื่อให้แสดงนกที่อยู่เหนือผิวน้ำ ให้
เลือก นกอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่มีในรุ่น xHD Open Array หรือ HD/HD+
Radome
การปรับเกนบนหน้าจอเรดาร์ด้วยตนเอง
เพื่อให้เรดาร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับเกนได้ด้วยตนเอง
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้งาน การตั้งเกนที่กำหนดไว้ใช้ในโหมด
เรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับโหมดเเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์
เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > เพิ่ม
2 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกน จนกว่าจะมีจุดสว่างปรากฏบนหน้าจอเรดาร์
ข้อมูลบนหน้าจอเรดาร์จะได้รับการรีเฟรชทุกสองสามวินาที ดังนั้น
การปรับเกนด้วยตนเองอาจยังไม่ปรากฏขึ้นในทันที ปรับเกนช้าๆ
3 เลือก ล่าง เพื่อลดเกนจนกว่าจุดจะหายไป
4 หากมีเรือ ผืนดินหรือเป้าหมายอื่นๆ อยู่ภายในระยะ เลือก ล่าง เพื่อลด
เกนจนกว่าเป้าหมายจะเริ่มกะพริบ
5 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกนจนกว่าเรือ ผืนดินหรือเป้าหมายอื่นๆ จะปรากฏ
ติดสว่างนิ่งบนหน้าจอเรดาร์
6 ลดการแสดงวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ หากจำเป็น
7 ลดการแสดงภาพสะท้อนแบบเส้น หากจำเป็น
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญ่ในระยะใกล้
เป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในระยะใกล้ เช่น เขื่อนกันคลื่น อาจทำให้
ภาพเป้าหมายที่ปรากฏบนหน้าจอเรดาร์สว่างมาก ภาพนี้อาจปิดบังเป้า
หมายที่เล็กกว่าที่อยู่ในระยะใกล้
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้งาน การตั้งเกนที่กำหนดไว้ใช้ในโหมด
เรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับโหมดเเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์
เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > เพิ่ม
2 เลือก ล่าง เพื่อลดเกนจนกว่าเป้าหมายที่เล็กกว่าจะปรากฏอย่าง
ชัดเจนบนหน้าจอเรดาร์
การลดเกนเพื่อกำจัดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ในระยะใกล้
อาจทำให้เป้าหมายที่เล็กกว่าหรือที่อยู่ไกลกว่ากะพริบหรือหายไปจาก
หน้าจอเรดาร์
การลดการรบกวนของภาพสะท้อนแบบเส้นบนหน้าจอเรดาร์
การรบกวนของภาพสะท้อนแบบเส้นอาจปรากฏเป็นเส้นออกจากเป้า
หมายในรูปแบบครึ่งวงกลม คุณสามารถลดภาพสะท้อนแบบเส้นได้โดย
ลดเกนหรือลดระยะของเรดาร์
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้งาน การตั้งเกนที่กำหนดไว้ใช้ในโหมด
เรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับโหมดเเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์
เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > เพิ่ม
2 เลือก ล่าง เพื่อลดเกนจนกว่ารูปแบบเส้นครึ่งวงกลมจะหายไปจากหน้า
จอเรดาร์
การลดเกนเพื่อลดการรบกวนของภาพสะท้อนแบบเส้นอาจทำให้เป้า
หมายที่เล็กกว่าหรือที่อยู่ไกลกว่ากะพริบหรือหายไปจากหน้าจอเรดาร์
การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลบนหน้าจอเรดาร์โดย
อัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์เพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะท้อนที่
ไม่ต้องการที่เกิดจากสภาพทะเลที่มีคลื่นมากโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้ การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ
จากทะเลที่กำหนดไว้ใช้ในโหมดเรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับ
โหมดเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์เรดาร์
หมายเหตุ: เรดาร์และชาร์ตพล็อตเตอร์แต่ละรุ่นมีตัวเลือกและการตั้งค่าที่
แตกต่างกัน
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > Clutter จาก
ทะเล
2 เลือก ค่าที่ตั้งล่วงหน้า หรือ อัตโนมัติ
3 เลือกการตั้งค่าที่แสดงสภาพทะเลปัจจุบัน
เรดาร
เมื่อใช้เรดาร์รุ่นที่เข้ากันได้ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่
ต้องการจากทะเลตามสภาพทะเลโดยอัตโนมัติ
การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลบนหน้าจอเรดาร์ด้วย
ตนเอง
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่เกิดจากสภาพ
ทะเลที่มีคลื่นมาก การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลจะส่ง
ผลต่อการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการและเป้าหมายในระยะใกล้
มากกว่าการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการและเป้าหมายระยะไกล
การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากทะเลที่อยู่ในระดับสูงจะลด
การแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่เกิดจากคลื่นที่อยู่ในระยะใกล้
แต่อาจลดหรือไม่แสดงเป้าหมายในระยะใกล้
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้ การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ
จากทะเลที่กำหนดไว้ใช้ในโหมดเรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับ
โหมดเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > Clutter จาก
ทะเล
2 เลือก ขึ้น หรือ ล่าง เพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ
จากทะเลจนกว่าเป้าหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหน้าจอเรดาร์อย่าง
ชัดเจน
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่เกิดจากสภาพทะเลอาจยังคงปรากฏ
อยู่
การปรับสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนบนหน้าจอเรดาร์
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝน การลด
ระยะเรดาร์อาจช่วยลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝน (การปรับ
ช่วงเรดาร์, หน้า 27)
การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนจะส่งผลต่อการแสดง
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนและเป้าหมายในระยะใกล้มากกว่า
การแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนและเป้าหมายในระยะไกล
การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนที่สูงจะช่วยลดการแสดง
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนในระยะใกล้ แต่อาจลดหรือไม่แสดง
เป้าหมายในระยะไกล้
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้ การตั้งค่าสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ
จากฝนที่กำหนดไว้ใช้ในโหมดเรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับ
โหมดเรดาร์อื่นหรือกับโอเวอร์เลย์เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์ > Clutter จากฝน
2 เลือก ขึ้น หรือ ล่าง เพื่อเพิ่มหรือลดการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่
ต้องการจากฝนในระยะใกล้จนกว่าเป้าหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหน้า
จอเรดาร์อย่างชัดเจน
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนอาจยังคงปรากฏอยู่
การลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการ Cross Talk บนหน้าจอเรดาร์
คุณสามารถลดการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่เกิดจากการ
รบกวนจากที่มาเรดาร์ใกล้เคียง เมื่อเปิดการตั้งค่าปฏิเสธ Cross Talk
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ใช้งาน การตั้งค่าปฏิเสธ Cross Talk ที่
กำหนดค่าสำหรับใช้ในโหมดเรดาร์หนึ่งอาจถูกใช้หรือไม่ถูกใช้กับโหมด
เรดาร์อื่นหรือโอเวอร์เลย์เรดาร์
จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ ให้เลือก Menu > การตั้งค่า
เรดาร์ > Crosstalk Rej.
เมนูตัวเลือกเรดาร์
จากหน้าจอเรดาร์ ให้เลือก Menu > ตัวเลือกเรดาร์
MotionScope™: ใช้ Doppler ตรวจจับและเน้นเป้าหมายที่เคลื่อนที่เพื่อ
ช่วยหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น ค้นหาฝูงนก และติดตามการก่อตัว
ของสภาพอากาศ (เทคโนโลยีดอปเปลอร์เรดาร์ MotionScope™,
หน้า 27) ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุ่น Fantom
การขยายห้วงคลื่น: เพิ่มระยะสัญญาณพัลส์ส่งที่จะเพิ่มกำลังสูงสุดไปยัง
เป้าหมายโดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการตรวจจับและการระบุเป้าหมาย
ตัวเลือกนี้ไม่มีในรุ่น xHD Open Array หรือ HD/HD+ Radome
ขนาดเป้าหมาย: ปรับขนาดเป้าหมาย ด้วยการปรับการประมวลผลการ
บีบอัดพัลส์ เลือกเป้าหมายที่เล็กลงเพื่อให้ได้ภาพคมชัด ความละเอียด
สูง เลือกเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ภาพสะท้อนที่ใหญ่ขึ้นสำหรับ
เป้าหมายขนาดเล็ก เช่น เรือ หรือทุ่น ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุ่น
Fantom
รอยทางเสียงสะท้อน: ให้คุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบนหน้าจอ
เรดาร์ ตัวเลือกนี้ไม่มีในรุ่น xHD Open Array หรือ HD/HD+
Radome
29
Clutter จากฝน: ลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่เกิดจากฝน (การปรับ
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการจากฝนบนหน้าจอเรดาร์, หน้า 29)
แสดง VRM/EBL: แสดงวงกลมเครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และ
เส้นทิศทางอิเล็กทรอนิกส์ (EBL) เพื่อให้คุณวัดระยะทางและทิศทาง
จากเรือของคุณถึงวัตถุเป้าหมาย (VRM และ EBL, หน้า 28)
เปิดใช้งานโซนคุ้มกัน: ตั้งค่าโซนที่ปลอดภัยโดยรอบเรือของคุณและส่ง
เสียงเตือนเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาในโซน (การเปิดใช้งานโซนคุ้มกัน,
หน้า 27)
การส่งตามกำหนดเวลา: ประหยัดพลังงานโดยส่งสัญญาณเรดาร์ในช่วง
ที่กำหนด
เมนูการตั้งค่าเรดาร์
จากหน้าจอเรดาร์ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าเรดาร์
ที่มา: เลือกที่มาเรดาร์เมื่อเชื่อมต่อเรดาร์มากกว่าหนึ่งกับเครือข่าย
การแสดงผลแผนที:่ แสดงแผนที่ใต้ภาพเรดาร์ เมื่อเปิดใช้งาน เมนู ชั้น
จะปรากฏขึ้น
ปฐมนิเทศ: ตั้งค่ามุมมองของการแสดงผลเรดาร์
Crosstalk Rej.: ลดการแสดงสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการที่เกิดจาก
การรบกวนจากที่มาเรดาร์ใกล้เคียง
ความเร็วการหมุน: ตั้งค่าความเร็วการหมุนที่ต้องการของเรดาร์ ตัวเลือก
ความเร็วสูง สามารถใช้เพื่อเพิ่มอัตรารีเฟรชได้ ในบางสถานการณ์
เรดาร์จะหมุนโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วปกติเพื่อปรับปรุงการตรวจจับ
ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกระยะไกลหรือเมื่อใช้ MotionScope หรือช่วงคู่
การปรากฏตัว: ตั้งค่ารูปแบบสี ความเร็ว Look-ahead และลักษณะ
การนำทาง
การติดตั้งโซนาร์: ให้คุณกำหนดค่าเรดาร์สำหรับการติดตั้ง เช่น การตั้ง
ค่าด้านหน้าเรือและตำแหน่งพักเสาอากาศ
การตั้งค่าลักษณะเรดาร์
จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > การตั้งค่าเรดาร์ > การปรากฏตัว
หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลใช้กับโอเวอร์เลย์เรดาร์
สีพื้นหลัง: ตั้งค่าสีพื้นหลัง
สีพื้นหน้า: ตั้งค่ารูปแบบสีสำหรับการกลับมาของเรดาร์
ความเร็ว Look-Ahead: เปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบันของคุณไปที่ด้านล่าง
ของหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ป้อนความเร็วสูงสุดเพื่อ
ให้ได้ผลดีที่สุด
เส้นทิศมุ่งหน้า: แสดงการขยายจากจากหัวเรือในทิศทางบนหน้าจอ
เรดาร์
วงวัดระยะ: แสดงวงแหวนช่วงที่ช่วยให้คุณแสดงระยะทางบนหน้าจอ
เรดาร์
วงแหวนทิศทาง: แสดงทิศทางที่สัมพันธ์กับทิศมุ่งหน้าหรือตามจุดอ้างอิง
ทิศเหนือเพื่อช่วยให้คุณกำหนดทิศทางไปยังวัตถุที่แสดงบนหน้าจอ
เรดาร์
เส้นนำทาง: แสดงเส้นทางที่ระบุที่คุณตั้งค่าโดยใช้ เส้นทางไปยัง การนำ
ทางอัตโนมัติ หรือ ไปที่
จุดเดินทาง: แสดงเวย์พอยท์บนหน้าจอเรดาร์
การตั้งค่าการติดตั้งเรดาร์
หน้าเรือ: ชดเชยตำแหน่งจริงของเรดาร์เมื่อไม่อยู่บนแนวเรือ (ค่าชดเชย
ด้านหน้าเรือ, หน้า 30)
การกำหนดค่าเสาอากาศ: ตั้งค่าขนาดเสาอากาศเรดาร์และตั้งค่า
ตำแหน่งที่เรดาร์หยุด (การตั้งค่าตำแหน่งพักที่กำหนดเอง, หน้า 30)
เปิดใช้งานโซนไม่ส่งสัญญาณ: ตั้งค่าพื้นที่ที่เรดาร์ไม่ส่งสัญญาณ (การ
เปิดใช้และการปรับโซนที่ไม่มีการส่งเรดาร์, หน้า 27)
ค่าชดเชยด้านหน้าเรือ
ค่าชดเชยด้านหน้าเรือจะชดเชยตำแหน่งจริงของเครื่องสแกนเรดาร์บน
เรือ ถ้าเครื่องสแกนนเรดาร์ไม่สอดคล้องกับแนวหัวเรือ-ท้ายเรือ
การวัดค่าชดเชยด้านหน้าเรือที่จำเป็น
ค่าชดเชยด้านหน้าเรือจะชดเชยตำแหน่งจริงของเครื่องสแกนเรดาร์บน
เรือ ถ้าเครื่องสแกนนเรดาร์ไม่สอดคล้องกับแนวหัวเรือ-ท้ายเรือ
1 ใช้เข็มทิศแม่เหล็กตรวจจับทิศทางแบบแสงของเป้าหมายที่อยู่กับที่
ภายในช่วงที่มองเห็นได้
2 วัดทิศทางเป้าหมายบนเรดาร์
3 ถ้าทิศทางผันผวนมากกว่า +/- 1° ให้ตั้งค่าชดเชยด้านหน้าเรือ
30
การตั้งค่าชดเชยด้านหน้าเรือ
ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าชดเชยด้านหน้าเรือ คุณต้องวัดค่าชดเชยด้าน
หน้าเรือที่จำเป็น
การตั้งค่าการชดเชยด้านหน้าเรือที่กำหนดค่าไว้ใช้ในโหมดเรดาร์หนึ่ง
จะถูกใช้กับโหมดเรดาร์อื่นทั้งหมดและกับโอเวอร์เลย์เรดาร์
1 จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > การตั้งค่า
เรดาร์ > การติดตั้งโซนาร์ > หน้าเรือ
2 เลือก ขึ้น หรือ ล่าง เพื่อปรับค่าชดเชย
การตั้งค่าตำแหน่งพักที่กำหนดเอง
หากคุณมีเรดาร์มากกว่าหนึ่งตัวบนเรือของคุณ คุณต้องดูหน้าจอเรดาร์
เพื่อหาเรดาร์ที่ต้องการปรับ
โดยค่าเริ่มต้น เสาอากาศจะหยุดในแนวตั้งฉากกับทางเดินเมื่อไม่ได้กำลัง
หมุน คุณสามารถปรับตำแหน่งนี้ได้
1 จากหน้าจอเรดาร์ เลือก Menu > การตั้งค่าเรดาร์ > การติดตั้งโซนาร์
> การกำหนดค่าเสาอากาศ > ตำแหน่งจอด
2 ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับตำแหน่งเสาอากาศเมื่อหยุด แล้วเลือก Back
การเลือกที่มาเรดาร์อื่น
1 เลือกตัวเลือก:
• จากหน้าจอเรดาร์หรือโอเวอร์เลย์เรดาร์ เลือก Menu > การตั้งค่า
เรดาร์ > ที่มา
• เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > แหล่งที่ต้องการ > เรดาร์
2 เลือกที่มาเรดาร์
การเปลี่ยนโหมดเรดาร์
1 จากหน้าจอรวมหรือแผนผัง SmartMode พร้อมเรดาร์ เลือก Menu >
เมนูเรดาร์ > เปลี่ยนเรดาร์
2 เลือกโหมดเรดาร์
ออโตไพลอต
คำเตือน
คุณสามารถใช้คุณสมบัติออโตไพลอตได้เฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกล้กับ
พวงมาลัยเรือ ลิ้นปีกผีเสื้อและอุปกรณ์ควบคุมพวงมาลัยเรือเท่านั้น
คุณจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอย่างปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไม่สามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออย่างปลอดภัยของคุณได้ หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอย่า
ปล่อยหางเสือโดยไม่มีการควบคุม
เตรียมพร้อมเสมอสำหรับกรณีที่ต้องควบคุมเรือด้วยตนเองอย่างกะทันหัน
เรียนรู้การใช้ออโตไพลอตบนผืนน้ำเปิดที่สงบและไม่มีอันตราย
ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ออโตไพลอตใกล้อันตรายในน้ำ เช่น ท่าเรือ
สิ่งปลูกสร้าง และเรือลำอื่น
ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
ทิศมุ่งหน้าอย่างต่อเนื่อง (รักษาทิศมุ่งหน้า) นอกจากนี้ระบบจะควบคุม
พวงมาลัยและโหมดการทำงานและรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
อื่นๆ ด้วย
เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์เชื่อมต่อกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโตไพลอตได้จากชาร์ต
พล็อตเตอร์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใช้ร่วมกันได้
ให้ไปที่ www.garmin.com
การเปิดหน้าจอออโตไพลอต
ก่อนที่คุณจะเปิดหน้าจอออโตไพลอต คุณต้องติดตั้งและกำหนดค่าออโต
ไพลอต Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ออโตไพลอต
หน้าจอออโตไพลอต
เมื่อคุณปล่อยพวงมาลัยเรือและรักษาทิศมุ่งหน้าด้วยตนเองสองสาม
วินาที ออโตไพลอตจะเริ่มการรักษาทิศมุ่งหน้าต่อที่ทิศมุ่งหน้าใหม่
การปรับทิศมุ่งหน้าด้วยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัย
เป็นขั้น
ก่อนที่คุณจะควบคุมเรือของคุณโดยใช้ปุ่มต่างๆ ที่ด้านล่างของหน้าจอออ
โตไพลอต คุณต้องใช้ออโตไพลอต การใช้ออโตไพลอต, หน้า 31)
• เลือก <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยว 1° หนึ่งครั้ง
• เลือก <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มเลี้ยว 10° หนึ่งครั้ง
• กดค้าง <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยวแบบควบคุมอัตรา
เรือจะยังเลี้ยวจนกว่าคุณจะปล่อยปุ่ม
• กดค้าง <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มการเลี้ยวจนถึง 10°
À
Á
Â
Ã
ทิศมุ่งหน้าจริง
ทิศมุ่งหน้าที่ต้องการ (ทิศมุ่งหน้าที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
ทิศมุ่งหน้าจริง (เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย)
ทิศมุ่งหน้าที่ต้องการ (เมื่อใช้)
ตัวแสดงตำแหน่งหางเสือ (ฟังก์ชันนี้มีเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์หางเสือ
เท่านั้น)
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหน้าจอออโตไพลอต เลือก Menu > ตั้งค่า Autopilot > ขนาด
ระดับการเลี้ยว
2 เลือกเพิ่ม
การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับการใช้หางเสือ
1 จากหน้าจอออโตไพลอต เลือก Menu > ตั้งค่า Autopilot > การตั้งค่า
ดหมดพาวเวอร์ > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอร์เซ็นต์
เมื่อเลือกค่าเปอร์เซ็นต์สูง การใช้หางเสือและทิศมุ่งหน้าจะลดลง ยิ่งตั้ง
ค่าเปอร์เซ็นต์สูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากก่อนที่ออโตไพลอตจะทำการ
แก้ไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอร์เซ็นต์
ประหยัดพลังงาน จะลดการใช้หางเสือ
การเปิดใช้งาน Shadow Drive™
หมายเหตุ: คุณสมบัติ Shadow Drive มีเฉพาะในนระบบพวงมาลัยไฮดร
อลิกเท่านั้น
จากหน้าจอออโตไพลอต เลือก Menu > ตั้งค่า Autopilot > Shadow
Drive > เปิด
แถบโอเวอร์เลย์ออโตไพลอต
À
Á
Â
ทิศมุ่งหน้าจริง
ทิศมุ่งหน้าที่ต้องการ (ทิศมุ่งหน้าที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
ทิศมุ่งหน้าจริง (เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย)
ทิศมุ่งหน้าที่ต้องการ (เมื่อใช้)
การใช้ออโตไพลอต
เมื่อคุณใช้ออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับ
เลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุ่งหน้าของคุณ
จากหน้าจอ เลือก เปิดใช้งาน
ทิศมุ่งหน้าที่ต้องการจะแสดงตรงกลางหน้าจอออโตไพลอต
การปรับทิศมุ่งหน้าด้วยพวงมาลัยเรือ
หมายเหตุ: คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติ Shadow Drive ก่อนที่คุณจะปรับ
การเดินหน้าโดยใช้พวงมาลัยเรือ (การเปิดใช้งาน Shadow Drive™,
หน้า 31)
เมื่อใช้ออโตไพลอต ให้ควบคุมเรือด้วยตนเอง
ออโตไพลอตจะเปิดใช้โหมด Shadow Drive
ออโตไพลอต
รูปแบบการบังคับเลี้ยว
คำเตือน
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ ห้ามเริ่ม
รูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในน้ำ
ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการ
จับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เช่น การเลี้ยวกลับและการเลี้ยว
แบบ Williamson
การขับตามรูปแบบยูเทิร์น
คุณสามารถใช้รูปแบบยูเทิร์นเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษา
ทิศมุ่งหน้าใหม่
1 จากหน้าจอออโตไพลอต เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
การกลับลำ
2 เลือก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใช้รูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเป็นวงกลมต่อเนื่องในทิศทาง
ที่ระบุ และภายในช่วงเวลาที่ระบุ
1 จากหน้าจอออโตไพลอต ให้เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
วงกลม
2 หากจำเป็น ให้เลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อให้ระบบออโตไพลอต
บังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใช้รูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอร์ตไปยังกราบขวา
และด้านหลังในช่วงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุ่งหน้าปัจจุบันของ
คุณ
1 จากหน้าจอออโตไพลอต ให้เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
ซิกแซ็ก
2 หากจำเป็น ให้เลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากจำเป็น ให้เลือก ช่วงเวลา และเลือกระยะเวลา
4 เลือก ใช้ซิกแซ็ก
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
คุณสามารถใช้รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันเพื่อบังคับเรือไปรอบๆ
โดยตั้งใจแล่นเรือไปตามด้านข้างของตำแหน่งที่เริ่มต้นรูปแบบการเลี้ยว
ของวิลเลียมสัน รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันสามารถใช้ในสถานะ
การณ์ Man Overboard
1 จากหน้าจอออโตไพลอต ให้เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
การกลับเรือตามเข็มเดิม
เลื
2 อก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ
การขับตามรูปแบบวงโคจร
คุณสามารถใช้รูปแบบวงโคจรเพื่อบังคับเรือในทิศทางวงกลมต่อเนื่อง
รอบๆ เวย์พอยท์ที่ใช้งาน ขนาดของรอบถูกกำหนดโดยระยะทางของคุณ
จากเวย์พอยท์ที่ใช้งานเมื่อคุณเริ่มต้นรูปแบบวงโคจร
1 จากหน้าจอออโตไพลอต ให้เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
วงโคจร
2 เลือก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ
31
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร์
คุณสามารถใช้รูปแบบใบโคลเวอร์เพื่อบังคับเรือผ่านเวย์พอยท์ที่ใช้งาน
ซ้ำๆ เมื่อคุณเริ่มต้นรูปแบบใบโคลเวอร์ ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไป
ทางเวย์พอยท์ที่ใช้งานและเริ่มต้นรูปแบบใบโคลเวอร์
คุณสามารถปรับระยะทางระหว่างเวย์พอยท์และตำแหน่งที่ระบบออโต
ไพลอตจะเลี้ยวเรือเพื่อขับผ่าน เวย์พอยท์ อีกครั้ง การตั้งค่าเริ่มต้นจะ
เลี้ยวเรือที่ระยะทาง 1000 ฟุต (300 ม.) จากเวย์พอยท์ที่ใช้งาน
1 จากหน้าจอออโตไพลอต ให้เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
Cloverleaf
2 หากจำเป็น ให้เลือก ความยาวและเลือกระยะทาง
3 เลือก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ
การตั้งค่าและการขับตามรูปแบบการค้นหา
คุณสามารถใช้รูปแบบการค้นหาเพื่อบังคับเรือเป็นวงกลมที่ขยายออก
มากขึ้นเรื่อยๆ จากเวย์พอยท์ที่ใช้งาน ซึ่งทำให้เกิดรูปแบบเกลียว เมื่อ
คุณเริ่มต้นรูปแบบการค้นหา ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไปยังเวย์พอยท์
ที่ใช้งานและเริ่มต้นรูปแบบ
คุณสามารถปรับระยะทางระหว่างวงกลมแต่ละวงในเกลียวได้ ระยะทาง
เริ่มต้นระหว่างวงกลมคือ 50 ฟุต (20 ม.)
1 จากหน้าจอออโตไพลอต ให้เลือก Menu > รูปแบบการหมุนพังงา >
ค้นหา
2 หากจำเป็น ให้เลือก พื้นที่ค้นหา และเลือกระยะทาง
3 เลือก เข้าสู่ทางซ้ายเรือ หรือ เข้าสู่ทางขวาเรือ
การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว
• การบังคับเรือด้วยตนเอง
หมายเหตุ: Shadow Drive ต้องเปิดใช้งานเพื่อยกเลิกรูปแบบการ
บังคับเลี้ยวโดยการบังคับเรือด้วยตนเอง
• เลือก หรือ เพื่อยกเลิกรูปแบบโดยใช้โหมดการบังคับเลี้ยวแบบ
เป็นขั้น
• เลือก สแตนด์บาย
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟังก์ชันการทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์และวิทยุ VHF
ในเครือข่าย
หากคุณมีวิทยุ NMEA 0183 VHFหรือวิทยุ NMEA 2000 VHF ที่เชื่อม
ต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ คุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการเปิดใช้งาน
• ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถถ่ายโอนตำแหน่ง GPS ไปยังวิทยุของคุณ
ได้ หากวิทยุของคุณสามารถใช้งานดังกล่าวได้ ข้อมูลตำแหน่ง GPS
จะถูกส่งด้วยการเรียกระบบ DSC
• ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถรับข้อมูลเหตุร้ายและตำแหน่งของระบบการ
เรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ
• ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถติดตามตำแหน่งของเรือที่ส่งรายงาน
ตำแหน่งได้
หากคุณมีวิทยุ Garmin NMEA 2000 VHF ที่เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อต
เตอร์ของคุณ คุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการเปิดใช้งานเช่นกัน
• ชาร์ตพล็อตเตอร์ทำให้คุณสามารถตั้งค่าและส่งรายละเอียดการเรียก
ที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปยังวิทยุ Garmin VHF ของคุณได้
• เมื่อคุณเริ่มต้นสัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard จากวิทยุของ
คุณ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงหน้าจอ Man-Overboard และแจ้งให้
คุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard
• เมื่อคุณเริ่มต้นสัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard จากชาร์ต
พล็อตเตอร์ของคุณ วิทยุจะแสดงหน้าสัญญาณแจ้งเหตุร้ายเพื่อเริ่มต้น
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard
เปิดใช้งาน DSC
เลือก ตั้งค่า > เรือลำอื่นๆ > DSC
รายการ DSC
รายการ DSC คือบันทึกการเรียก DSCล่าสุด และที่ติดต่อ DSC อื่นๆ ที่
คุณป้อน รายการ DSC สามารถมีรายการย่อยได้ถึง 100 รายการ
รายการ DSC แสดงการเรียกล่าสุดจากเรือ หากการเรียกครั้งที่สองได้รับ
จากเรือลำเดียวกัน การเรียกนี้จะแทนที่การเรียกครั้งแรกในรายการเรียก
32
การดูรายการ DSC
ชาร์ตพล็อตเตอร์ต้องได้รับการเชื่อมต่อกับวิทยุ VHF ที่สนับสนุน DSC
ก่อนคุณจึงจะสามารถดูรายการ DSC ได้
เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
การเพิ่มที่ติดต่อ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือในรายการ DSC ของคุณได้ คุณสามารถเรียกที่
ติดต่อ DSC จากชาร์ตพล็อตเตอร์
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC > เพิ่มรายชื่อ
2 ป้อนหมายเลขรหัสกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (MMSI) ของเรือ
3 ป้อนชื่อเรือ
สัญญาณแจ้งเหตุร้ายเรียกเข้า
หากชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้และวิทยุ VHF ได้รับการเชื่อมต่อ
โดยใช้ NMEA 0183 หรือ NMEA 2000 ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแจ้งเตือน
คุณเมื่อวิทยุ VHF ของคุณได้รับสัญญาณแจ้งเหตุร้าย DSC หากข้อมูล
ตำแหน่งถูกส่งมาพร้อมกับสัญญาณแจ้งเหตุร้าย ข้อมูลดังกล่าวยังพร้อม
ใช้งานและได้รับการบันทึกร่วมกับการเรียกด้วย
จะระบุสัญญาณแจ้งเหตุร้ายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจ้งเหตุ
ร้าย
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุร้าย
จะระบุสัญญาณแจ้งเหตุร้ายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจ้งเหตุ
ร้าย
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหน่ง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เส้นทางไปยัง
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard ที่เริ่มต้นจากวิทยุ VHF
เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ได้รับการเชื่อมต่อกับวิทยุ VHF ที่ใช้ร่วมกันได้กับ
NMEA 2000 และคุณเริ่มต้นสัญญาณแจ้งเหตุร้าย DSC สำหรับ ManOverboard จากวิทยุ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงหน้าจอ ManOverboard และแจ้งให้คุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard หากคุณมี
ระบบออโตไพลอตที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชาร์ตพล็อต
เตอร์จะแจ้งเตือนให้คุณเริ่มการเลี้ยวของวิลเลียมสันไปยังจุด ManOverboard
หากคุณยกเลิกสัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard บนวิทยุ หน้าจอ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่แจ้งเตือนให้คุณเปิดใช้งานการนำทางไปยังตำแหน่ง
Man-Overboard จะหายไป
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มต้นจา
กชาร์ตพล็อตเตอร์
เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณได้รับการเชื่อมต่อกับวิทยุ Garmin NMEA
2000 ที่ใช้ร่วมกันได้ และคุณทำเครื่องหมายตำแหน่ง SOS หรือ ManOverboard วิทยุจะแสดงหน้าสัญญาณแจ้งเหตุร้ายเพื่อที่คุณจะสามารถ
เริ่มต้นสัญญาณแจ้งเหตุร้ายได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากวิทยุของคุณ โปรด
ดูคู่มือผู้ใช้วิทยุ VHF สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายตำแหน่ง
MOB หรือ SOS โปรดดู การทำเครื่องหมายตำแหน่ง SOS, หน้า 12
การติดตามตำแหน่ง
เมื่อคุณเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับวิทยุ VHF โดยใช้ NMEA 0183
คุณสามารถติดตามเรือที่ส่งรายงานตำแหน่งมาได้
คุณสมบัตินี้ยังมีให้ใช้งานร่วมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือส่งข้อมูล PGN ที่
ถูกต้อง (PGN 129808; ข้อมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหน่งทั้งหมดที่ได้รับจะถูกบันทึกในรายการ DSC
(รายการ DSC, หน้า 32)
การดูรายงานตำแหน่ง
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหน่ง
3 เลือก ทบทวน
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการสลับไปยังแผนที่เดินเรือนำทางที่ทำเครื่องหมายตำแหน่ง
ให้เลือก หน้าถัดไป
• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหน่ง ให้เลือก หน้าก่อนหน้า
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหน่ง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เส้นทางไปยัง
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งของเรือที่ติดตาม
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหน่ง
3 เลือก ทบทวน > สร้างจุดหักเลี้ยว
การแก้ไขข้อมูลในรายงานตำแหน่ง
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหน่ง
3 เลือก ทบทวน > แก้ไข
•
•
•
•
ในการป้อนชื่อของเรือ ให้เลือก ชื่อ
ในการเลือกสัญลักษณ์ใหม่ ให้เลือก สัญลักษณ์ หากมี
ในการป้อนความเห็น ให้เลือก ข้อคิดเห็น
ในการแสดงเส้นทางเดินสำหรับเรือ หากวิทยุของคุณกำลังติดตาม
ตำแหน่งของเรืออยู่ ให้เลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเส้นทางเดิน ให้เลือก เส้นรอยทาง
การลบการเรียกรายงานตำแหน่ง
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหน่ง
3 เลือก ทบทวน > ลบรายงาน
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดได้บนมุมมอง
แผนที่บางมุมมอง ตามค่าเริ่มต้น เส้นสีดำจะระบุเส้นทางของเรือ จุดสีดำ
จะระบุตำแหน่งที่รายงานก่อนหน้านี้แต่ละตำแหน่งของเรือที่ติดตาม และ
ธงสีฟ้าจะระบุตำแหน่งของเรือที่รายงาน
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ให้เลือก Menu > ชั้น > เรือลำ
อื่นๆ > DSC > ติดตาม DSC
2 เลือกจำนวนชั่วโมงที่จะแสดงเรือที่ติดตามบนแผนที่เดินเรือ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก 4 ชั่วโมง จุดรอยทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นมา
น้อยกว่าสี่ชั่วโมงจะปรากฏขึ้นสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมด
การเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
เมื่อคุณเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับวิทยุ Garmin VHF คุณสามารถใช้
อินเตอร์เฟซของชาร์ตพล็อตเตอร์ในการตั้งค่าการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง
เมื่อการตั้งค่าการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่งจากชาร์ตพล็อตเตอร์
ของคุณ คุณสามารถเลือกช่อง DSC ที่คุณต้องการติดต่อสื่อสารด้วย
วิทยุจะส่งคำขอนี้พร้อมกับการเรียกของคุณ
การเลือกช่อง DSC
หมายเหตุ: การเลือกช่อง DSC ถูกจำกัดไว้เฉพาะช่องต่างๆ ที่มีให้ใช้
งานในทุกคลื่นความถี่ ช่องเริ่มต้นคือ 72 หากคุณเลือกช่องอื่น ชาร์ต
พล็อตเตอร์จะใช้ช่องนั้นสำหรับการเรียกต่อๆ มาจนกว่าคุณจะเรียกโดย
ใช้อีกช่องหนึ่ง
1 เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ทบทวน > โทรด้วยคลื่นวิทยุ > ช่อง
4 เลือกช่องที่มีให้ใช้งาน
การสร้างการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มต้นการเรียกจากชาร์ตพล็อตเตอร์ หากวิทยุไม่ได้ติด
ตั้งโปรแกรมตัวเลข MMSI ไว้ วิทยุจะไม่ได้รับข้อมูลการเรียก
ตัววัดและกราฟ
1
2
3
4
5
เลือก Info > บัญชีรายการ DSC
เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
เลือก ทบทวน > โทรด้วยคลื่นวิทยุ
หากจำเป็น ให้เลือก ช่อง และเลือกช่องใหม่
เลือก ส่ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ของคุณ ให้เลือก โทร
การสร้างการเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปยังเป้าหมาย
AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิติ ให้เลือกเป้าหมาย
AIS
2 เลือก เรือ AIS > โทรด้วยคลื่นวิทยุ
3 หากจำเป็น ให้เลือก ช่อง และเลือกช่องใหม่
4 เลือก ส่ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทยุ Garmin VHF ของคุณ ให้เลือก โทร
ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสภาพแวดล้อม
หากต้องการดูข้อมูล ต้องเชื่อมต่อหัวโซน่าร์หรือเซนเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
เข้ากับเครือข่าย ในการดูข้อมูล ต้องเชื่อมต่อหัวโซน่าร์หรือเซนเซอร์ที่
ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครือข่าย
การดูตัววัด
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม
2 เลือกตัววัด
3 เลือก หรือ เพื่อดูหน้าตัววัดอื่น
การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในตัววัด
1 จากหน้าจอตัววัด ให้เลือกตัววัดค้างไว้
2 เลือก แทนที่ข้อมูล
3 เลือกประเภทข้อมูล
4 เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง
การปรับแต่งตัววัด
คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังของหน้าตัววัด ลักษณะการแสดงหน้าตัววัด
ตลอดจนข้อมูลในตัววัดแต่ละตัวได้
1 เปิดหน้าตัววัด
2 เลือก Menu > แก้ไขหน้าตัววัด
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในตัววัด ให้เลือกตัววัดที่ต้องการ
• ในการเปลี่ยนแผนผังตัววัดในหน้า ให้เลือก เปลี่ยนเค้าโครง
• ในการเพิ่มหน้าลงในหน้าตัววัดชุดนี้ ให้เลือก เพิ่มหน้า
• ในการเปลี่ยนลำดับของหน้าในหน้าตัววัดชุดนี้ ให้เลือก ย้ายหน้า
ไปทางซ้าย หรือ ย้ายหน้าไปทางขวา
• ในการเรียกคืนหน้านี้กลับเป็นมุมมองแบบเดิม ให้เลือก เรียกคืน
มุมมองเริ่มต้น
การปรับแต่งขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนต์และตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถกำหนดค่าขีดจำกัดบนและล่าง รวมถึงช่วงการทำงาน
มาตรฐานที่ต้องการของตัววัด
หมายเหตุ: ตัวเลือกบางตัวอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับตัววัดบางตัว
1 จากหน้าจอตัววัดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ >
ตั้งค่าขีดจำกัดเกจ์วัด
2 เลือกตัววัดที่ต้องการปรับแต่ง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งค่าต่ำสุดของช่วงการทำงานมาตรฐาน ให้เลือก ค่าต่ำสุด
• ในการตั้งค่าสูงสุดของช่วงการทำงานมาตรฐาน ให้เลือก ค่าสูงสุด
• ในการตั้งค่าขีดจำกัดล่างของตัววัดที่ต่ำกว่าค่าพิกัดต่ำสุด ให้
เลือก สเกลต่ำสุด
33
• ในการตั้งค่าขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกว่าค่าพิกัดสูงสุด ให้เลือก
สเกลสูงสุด
4 เลือกค่าขีดจำกัด
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม
การดูตัววัดเครื่องยนต์และตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ก่อนที่คุณจะสามารถดูตัววัดเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงได้ คุณต้อง
เชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีความสามารถในการรับรู้ข้อมูล
ก่อน โปรดดูรายละเอียดได้จากคำแนะนำในการติดตั้ง
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > เครื่องยนต์
การเลือกจำนวนเครื่องยนต์ที่แสดงในตัววัด
คุณสามารถแสดงข้อมูลเครื่องยนต์ได้สูงสุดสี่รายการ
1 จากหน้าจอตัววัดเครื่องยนต์ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ >
การเลือกเครื่องยนต์ > จำนวนเครื่องยนต์
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกจำนวนเครื่องยนต์
• เลือก กำหนดค่าอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาจำนวนเครื่องยนต์โดย
อัตโนมัติ
การกำหนดค่าเครื่องยนต์ที่แสดงในตัววัด
คุณต้องเลือกจำนวนของเครื่องยนต์ด้วยตนเองก่อนจึงจะสามารถกำหนด
ค่าวิธีการแสดงเครื่องยนต์ในตัววัดได้ (การเลือกจำนวนเครื่องยนต์ที่
แสดงในตัววัด, หน้า 34)
1 จากหน้าจอตัววัดเครื่องยนต์ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ >
การเลือกเครื่องยนต์ > แก้ไขเครื่องยนต์
2 เลือก เครื่องยนต์แรก
3 เลือกเครื่องยนต์ที่จะแสดงในตัววัดแรก
4 ทำซ้ำสำหรับแถบเครื่องยนต์ที่เหลือ
เปิดใช้งานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต์
คุณสามารถเปิดใช้งานชาร์ตพล็อตเตอร์เพื่อแสดงการเตือนสถานะของ
เครื่องยนต์ได้
จากหน้าจอตัววัดเครื่องยนต์ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ >
การเตือนสถานะ > เปิด
เมื่อมีการเรียกการเตือนเครื่องยนต์ ข้อความแจ้งเตือนสถานะของตัววัด
จะปรากฏขึ้น และตัววัดจะกลายเป็นสีแดงโดยขึ้นอยู่กับประเภทของการ
เตือน
เปิดใช้งานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต์บางรายการ
1 จากหน้าจอตัววัดเครื่องยนต์ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ >
การเตือนสถานะ > กำหนดเอง
2 เลือกการเตือนตัววัดเครื่องยนต์อย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อเปิดหรือปิด
การเตือน
การตั้งค่าการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอร์การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกันได้ต้องเชื่อมต่อกับ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ก่อน คุณจึงจะสามารถตั้งค่าการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได้
คุณสามารถตั้งค่าการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งค่าน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีบนเรือ > เปิด
2 ป้อนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ
การตั้งค่าความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
1 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ความจุเชื้อเพลิง
2 ป้อนความจุทั้งหมดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกัน
การซิงโครไนซ์ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
ตามจริง
คุณสามารถซิงโครไนซ์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชาร์ตพล็อตเตอร์กับ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > เครื่องยนต์ > Menu
2 เลือกตัวเลือก:
34
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแล้ว
ให้เลือก เติมทุกถังให้เต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเป็น
ความจุสูงสุด
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เต็มถัง ให้เลือก เติมน้ำมัน
ใส่่เรือ และป้อนปริมาณที่คุณเติมลงไป
• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ให้เลือก ตั้งค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และป้อนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
การดูตัววัดลม
คุณต้องมีเซนเซอร์วัดลมที่เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์ก่อนจึงจะสามารถ
ดูข้อมูลลมได้
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ลม
การกำหนดค่าตัววัดลมการแล่นเรือ
คุณสามารถกำหนดค่าตัววัดลมการแล่นเรือเพื่อแสดงความเร็วและมุม
ของลมจริงหรือที่ปรากฏ
1 จากตัววัดลม ให้เลือก Menu > ตัววัดลมแล่นเรือ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงมุมการพัดของลมจริงหรือที่ปรากฏ ให้เลือก เข็ม และ
เลือกตัวเลือก
• ในการแสดงความเร็วลมจริงหรือที่ปรากฏ ให้เลือก ความเร็วลม
และเลือกตัวเลือก
การกำหนดค่าที่มาข้อมูลความเร็ว
คุณสามารถระบุว่าข้อมูลความเร็วเรือที่แสดงบนตัววัดและที่ใช้สำหรับ
การคำนวณความเร็วลมจะยึดตามความเร็วน้ำหรือความเร็ว GPS
1 จากตัววัดลม ให้เลือก Menu > เกจวัดเข็มทิศ > แสดงความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดข้อมูลจากเซนเซอร์วัด
ความเร็วน้ำ ให้เลือก ความเร็วน้ำ
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดข้อมูล GPS ให้เลือก ความเร็ว
GPS
การกำหนดค่าที่มาข้อมูลทิศมุ่งหน้าของตัววัดลม
คุณสามารถระบุที่มาข้อมูลของทิศมุ่งหน้าที่แสดงบนตัววัดลมได้ ทิศมุ่ง
หน้าของแม่เหล็กคือข้อมูลทิศมุ่งหน้าที่ได้รับจากเซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า และ
ทิศมุ่งหน้าของ GPS ถูกคำนวณโดย GPS ของชาร์ตพล็อตเตอร์ (เส้น
ทางบนพื้น)
1 จากตัววัดลม ให้เลือก Menu > เกจวัดเข็มทิศ > ที่มาทิศมุ่งหน้า
2 เลือก ทิศมุ่งหน้า GPS หรือ แม่เหล็ก
หมายเหตุ: เมื่อแล่นเรือด้วยความเร็วต่ำหรือจอดนิ่งกับที่ ที่มาข้อมูล
เข็มทิศแม่เหล็กมีความแม่นยำมากกว่าที่มาข้อมูล GPS
การกำหนดค่าตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่
คุณสามารถระบุช่วงของตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่สำหรับทั้งสเกลต้าน
ลมและสเกลตามทิศทางลม
1 จากตัววัดลม ให้เลือก Menu > เกจวัดเข็มทิศ > ชนิดเกจ์วัด > ตัววัด
ทวนลม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ในทิศต้านลม ให้เลือก เปลี่ยนเสกลสูงขึ้น และตั้งค่ามุมองศา
ลม
• ในการตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ตามทิศทางลม ให้เลือก เปลี่ยนสเกลต่ำลง และตั้งค่ามุมองศา
ลม
• ในการดูลมตามจริงหรือที่ปรากฏ ให้เลือก ลม และเลือกตัวเลือก
การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงข้อมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางในปัจจุบันของคุณ
เลือก Info > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง
การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก Info > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง
ตัววัดและกราฟ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งค่าค่าที่อ่านได้ทั้งหมดสำหรับการเดินทางในปัจจุบันให้
เป็นศูนย์ ให้เลือก รีเซ็ตการเดินทาง
• ในการตั้งค่าค่าความเร็วสูงสุดที่อ่านได้ให้เป็นศูนย์ ให้เลือก รีเซ็ต
ความเร็วสูงสุด
• ในการตั้งค่าค่าเครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่านที่อ่านได้ให้เป็นศูนย์
ให้เลือก รีเซทมาตรวัดระยะ
• ในการตั้งค่าค่าที่อ่านได้ทั้งหมดให้เป็นศูนย์ ให้เลือก รีเซตทั้งหมด
การดูกราฟ
ก่อนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น
อุณหภูมิ ความลึก และลม คุณต้องมีหัวโซน่าร์หรือเซนเซอร์ที่เหมาะสม
ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เลือก Info > การเดินทางและกราฟ > กราฟ
การตั้งค่าช่วงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและช่วงความลึกที่ปรากฏในกราฟความลึก
และอุณหภูมิน้ำ
1 จากกราฟ ให้เลือก ตั้งค่ากราฟ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งค่าสเกลเวลาที่ใช้ เลือก ช่วงเวลา การตั้งค่าเริ่มต้นคือ
10 นาที การเพิ่มสเกลเวลาที่ใช้ช่วยให้คุณสามารถดูรูปแบบข้อมูล
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ยาวนานยิ่งขึ้น การลดสเกลเวลาที่ใช้
ช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไม่นานได้
• ในการตั้งค่าสเกลของกราฟ เลือก สเกล การเพิ่มสเกลช่วยให้คุณ
สามารถดูรูปแบบข้อมูลในค่าที่อ่านได้มากขึ้น การลดสเกลช่วยให้
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบข้อมูลได้มากขึ้น
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถดูแบตเตอรี่และที่มาจ่ายไฟอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้แหล่ง
จ่ายไฟเหล่านั้น
แบตเตอรี่จะแสดงรายการอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ แหล่งจ่ายไฟอื่นๆ เช่น
โซลาร์เซลล์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ เครื่องแปลงไฟฟ้า และกังหันลมจะ
แสดงรายการอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนรายการที่แสดงทางด้านขวาของหน้า
จอจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟอื่นๆ
การตั้งค่าหน้าการจัดการแบตเตอรี่
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > การจัดการแบตเตอรี่ > Menu >
2
3
4
5
6
แก้ไขอุปกรณ์
เลือกรายการ
เลือก อุปกรณ์ และเลือกหนึ่งข้อมูลจากรายการ
หากจำเป็น ให้เลือก ชื่อ ป้อนชื่อสำหรับอุปกรณ์เครื่องนี้ และเลือก
เสร็จ
หากจำเป็น ให้เลือก เปลี่ยนไอคอน เลือกสัญลักษณ์ใหม่ และเลือก
เสร็จ
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า
ข้อมูลสถานีพยากรณ์ระดับน้ำ
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานีพยากรณ์ระดับน้ำสำหรับวันที่และเวลา
เฉพาะ รวมถึงความสูงของระดับน้ำ และเวลาที่จะเกิดระดับน้ำขึ้นและลง
ครั้งถัดไป ตามค่าเริ่มต้น ชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงข้อมูลระดับน้ำสำหรับ
สถานีพยากรณ์ระดับน้ำ วันที่ปัจจุบัน ชั่วโมงก่อน ที่ดูล่าสุด
เลือก Info > กระแสน้ำขึ้น/ลง > น้ำขึ้นน้ำลง
ข้อมูลสถานีกระแสน้ำ
หมายเหตุ: ข้อมูลสถานีกระแสน้ำมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่โดยละเอียด
บางแผนที่
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานีกระแสน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ
รวมถึงความเร็วกระแสน้ำ และระดับของกระแสน้ำ ตามค่าเริ่มต้น ชาร์ต
พล็อตเตอร์จะแสดงข้อมูลกระแสน้ำสำหรับสถานีกระแสน้ำที่ดูครั้งล่าสุด
และข้อมูลสำหรับวันที่และเวลาปัจจุบัน
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
เลือก Info > กระแสน้ำขึ้น/ลง > กระแสน้ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกดิน พระจันทร์
ขึ้น พระจันทร์ตกดิน ข้างขึ้นข้างแรม และตำแหน่งการดูท้องฟ้าที่ใกล้
เคียงของพระอาทิตย์และพระจันทร์ กึ่งกลางของหน้าจอแสดงถึงท้องฟ้า
เหนือศีรษะ และวงแหวนรอบนอกสุดแสดงถึงเส้นขอบฟ้า ตามค่าเริ่มต้น
ชาร์ตพล็อตเตอร์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้าสำหรับวันที่และเวลาปัจจุบัน
เลือก Info > กระแสน้ำขึ้น/ลง > ท้องฟ้า
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือข้อมูล
ท้องฟ้าสำหรับวันเดือนปีที่ต่างกัน
1 เลือก Info > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ท้องฟ้า
3 เลือกตัวเลือก
• ในการดูข้อมูลสำหรับวันเดือนปีที่ต่างกัน ให้เลือก เปลี่ยนวันที่ >
แมนนวล และใส่วันเดือนปี
• ในการดูข้อมูลสำหรับวันนี้ ให้เลือก เปลี่ยนวันที่ > กระแสไฟฟ้า
• หากมีอยู่ ในการดูข้อมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปีที่แสดง ให้
เลือก วันถัดไป
• หากมีอยู่ ในการดูข้อมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปีที่แสดง ให้
เลือก วันก่อนหน้า
การดูข้อมูลสำหรับระดับน้ำที่ต่างกันหรือสถานี
กระแสน้ำ
1
2
3
4
เลือก Info > กระแสน้ำขึ้น/ลง
เลือก น้ำขึ้นน้ำลง หรือ กระแสน้ำ
เลือก สถานีใกล้ๆ
เลือกสถานี
การดูข้อมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3D ให้เลือกตำแหน่ง
2 เลือก สารสนเทศ
3 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ท้องฟ้า
ตัวจัดการคำเตือน
การดูข้อความ
1 เลือก Info > ตัวจัดการคำเตือน
2 เลือกข้อความ
3 เลือก ทบทวน
การจัดเรียงและคัดกรองข้อความ
1 เลือก Info > ตัวจัดการคำเตือน > เรียง/กรอง
2 เลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงหรือคัดกรองรายการข้อความ
การบันทึกข้อความไปที่การ์ดหน่วยความจำ
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก Info > ตัวจัดการคำเตือน > บันทึกไปที่การ์ด
การล้างข้อความทั้งหมด
เลือก Info > ตัวจัดการคำเตือน > ล้างตัวจัดการคำเตือน
Media Player
หมายเหตุ: คุณลักษณะ Media Player ใช้ไม่ได้กับชาร์ตพล็อตเตอร์บาง
รุ่น
หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอย่างจะใช้ไม่ได้ใน Media Player ที่เชื่อมต่อ
บางรุ่น
35
หากคุณมีสเตอริโอที่ใช้ร่วมกันเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 คุณ
สามารถควบคุมสเตอริโอนั้นด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ได้ ชาร์ตพล็อตเตอร์จะ
ตรวจพบ Media Player โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ
คุณสามารถเล่นสื่อจากที่มาที่เชื่อมต่อกับ Media Player และที่มาที่เชื่อม
ต่อกับเครือข่าย NMEA 2000
การเปิด Media Player
ก่อนที่คุณจะเปิด Media Player ได้ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้กันได้
กับชาร์ตพล็อตเตอร์
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > สื่อ
ไอคอน
หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรุ่นจะไม่มีไอคอนเหล่านี้
ไอคอน
คำอธิบาย
บันทึกหรือลบช่องเป็นการตั้งค่าล่วงหน้า
เล่นซ้ำทุกเพลง
เล่นซ้ำเพลงเดียว
ค้นหาสถานีหรือข้ามเพลง
สับเปลี่ยน
การเลือกที่มาของสื่อ
เมื่อคุณมีอุปกรณ์สื่อหลายอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น เครือข่าย
NMEA 2000 คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่คุณต้องการควบคุมจา
กชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นสื่อได้จากที่มาที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เท่านั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางตัวไม่พร้อมใช้บนที่มาของสื่อทั้งหมด
1 จากหน้าสื่อ ให้เลือก ที่มา
หมายเหตุ: เมนูที่มาจะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับที่มาของสื่อ
หลายแหล่งเท่านั้น
2 เลือกที่มา
การเล่นเพลง
เรียกดูเพลง
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก เรียกดู หรือ Menu > เรียกดู
2 เลือก Select หรือเลือกตัวเลือก
การเปิดใช้งานค้นหาด้วยตัวอักษรและตัวเลข
คุณสามารถเปิดใช้คุณลักษณะการค้นหาด้วยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อ
ค้นหาเพลงหรืออัลบั้มในรายการขนาดใหญ่
จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ > ค้นหาอักษรเลข
การตั้งค่าเพลงเพื่อเล่นซ้ำ
1 ในขณะที่เล่นเพลง ให้เลือก Menu > ซ้ำ
2 ถ้าจำเป็น ให้เลือก เดี่ยว
การตั้งค่าให้เล่นซ้ำทุกเพลง
จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก Menu > ซ้ำ > ทั้งหมด
การตั้งค่าให้เล่นเพลงแบบสับเปลี่ยน
1 จากหน้าสื่อ ให้เลือก Menu > สับเปลี่ยน
2 หากจำเป็น ให้เลือกตัวเลือก
การปรับระดับเสียง
การปิดเสียงสื่อ
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก
2 หากจำเป็น ให้เลือก Select
การเปิดและปิดใช้งานโซน
วิทยุ VHF
การสแกนช่อง VHF
ก่อนที่คุณจะสแกนช่อง VHF ได้คุณต้องตั้งแล่งที่มาเป็น VHF ก่อน
คุณสามารถตรวจดูช่อง VHF ที่บันทึกไว้เป็นการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับ
กิจกรรม และสลับไปช่องที่ใช้งานอยู่อัตโนมัติ
จากหน้าสื่อ VHF ให้เลือก สแกน
การปรับสเควลซ์ของ VHF
หมายเหตุ: Media Player ของคุณต้องรองรับวิทยุ VHF เพื่อใช้
คุณลักษณะนี้
1 จากหน้าที่มา VHF ให้เลือก Menu > สเควลซ์
2 ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับสเควลซ์ของ VHF
วิทยุ
ในการฟังวิทยุ AM หรือ FM คุณต้องเชื่อมต่อเสาอากาศ AM/FM ทาง
ทะเลที่เหมาะสมเข้ากับสเตอริโออย่างถูกต้อง และอยู่ในระยะของสถานี
ออกอากาศ สำหรับวิธีเชื่อมต่อเสาอากาศ AM/FM ให้ดูที่วิธีการติดตั้ง
สเตอริโอ
ในการฟังวิทยุ SiriusXM คุณต้องมีอุปกรณ์และการสมัครสมาชิกที่
เหมาะสม (วิทยุดาวเทียม SiriusXM, หน้า 37) สำหรับวิธีเชื่อมต่อ
SiriusXM Connect Vehicle Tuner ให้ดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
ในการฟังสถานี DAB คุณต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม (การเล่น DAB,
หน้า 37) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ DAB และ
เสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์และเสา
อากาศของคุณ
®
การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกตัวเลือก
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือกที่มาที่เกี่ยวข้อง เช่น FM
2 เลือก หรือ เพื่อปรับหาสถานี
การเปลี่ยนโหมดการปรับ
คูณสามารถเปลี่ยนวิธีเลือกสถานีสำหรับสื่อบางชนิดเช่น วิทยุ FM หรือ
AM ได้
หมายเหตุ: โหมดการปรับบางโหมดใช้ไม่ได้กับที่มาสื่อทุกแหล่ง
1 จากหน้าสื่อ ให้เลือก Menu > โหมดการปรับ
2 เลือกตัวเลือก
3 หากจำเป็น ให้เลือก Select
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า
ได้เพื่อให้เปิดหาได้ง่าย
คุณสามารถบันทึกสถานี SiriusXM ที่คุณชื่นชอบถ้าคุณเชื่อมต่อกับ
เครื่องรับ SiriusXM เสริมและเสาอากาศ
การบันทึกสถานีเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า
1 จากหน้าจอสื่อที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับหาสถานีเพื่อบันทึกเป็นค่าที่ตั้งล่วง
หน้า
2 เลือก ค่าที่ตั้งล่วงหน้า > เพิ่มช่องปัจจุบัน
การเลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
1 จากหน้าจอสื่อที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
2 เลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากรายการ
3 เลือก ปรับหาช่อง
การลบค่าที่ตั้งล่วงหน้า
1 จากหน้าจอสื่อที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
2 เลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากรายการ
3 เลือก ลบช่องปัจจุบัน
ถ้าคุณได้ต่อสายลำโพงของเรือของคุณลงในโซน คุณสามารถปิดโซนที่
ไม่ใช้ได้
1 จากหน้าสื่อ ให้เลือก Menu > ระดับเสียง > เปิด/ปิดใช้งานโซน
2 เลือกโซน
36
Media Player
การเล่น DAB
การหา ID วิทยุ SiriusXM
เมื่อคุณเชื่อมต่อโมดูลและเสาอากาศ Digital Audio Broadcasting
(DAB) ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น FUSION MS-DAB100A เข้ากับสเตอริโอ
ที่ใช้ร่วมกันได้คุณก็สามารถจูนหาและเล่นสถานี DAB ได้
ในการใช้ที่มา DAB คุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้ DAB ได้ และเลือก
พื้นที่ของเครื่องรับ (การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ DAB, หน้า 37)
®
การตั้งค่าพื้นที่เครื่องรับ DAB
คุณต้องเลือกพื้นที่ที่คุณอยู่เพื่อรับสัญญาณสถานี DAB อย่างถูกต้อง
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกพื้นที่ที่คุณอยู่
การสแกนสถานี DAB
ก่อนที่คุณจะสแกนสถานี DAB ได้ คุณต้องเชื่อมต่อกับโมดูลและเสา
อากาศ DAB ที่ใช้ร่วมกันได้ (ไม่มีให้) เข้ากับสเตอริโอ เนื่องจากมีการ
ออกอากาศสัญญาณ DAB ในประเทศที่เลือกเท่านั้น คุณจึงต้องตั้งพื้นที่
เครื่องรับเป็นตำแหน่งที่มีการออกอากาศสัญญาณ DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ที่มีอยู่
เมื่อสแกนเสร็จแล้ว จะเริ่มเล่นสถานีแรกที่พร้อมเล่นในชุดสถานีแรกที่
พบ
หมายเหตุ: หลังจากสแกนครั้งแรกแล้ว คุณสามารถเลือก สแกน อีก
ครั้งเพื่อสแกนสถานี DAB อีกครั้ง เมื่อสแกนอีกครั้งเสร็จแล้ว ระบบจะ
เริ่มเล่นสถานีแรกในชุดที่คุณกำลังฟังอยู่ขณะเริ่มการสแกนอีกครั้ง
การเปลี่ยนสถานี DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 ถ้าจำเป็น ให้เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ท้องถิ่น
3 เลือก หรือ เพื่อเปลี่ยนสถานี
เมื่อเล่นถึงสถานีสุดท้ายของชุด สเตอริโอจะเปลี่ยนไปเล่นสถานีแนกที่
พร้อมเล่นในชุดสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ
การเลือกสถานี DAB จากรายการ
1 จากหน้าจอสื่อ DAB ให้เลือก เรียกดู > สถานี
2 เลือกสถานีจากรายการ
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู่
1 จากหน้าจอสื่อ DAB ให้เลือก เรียกดู > หมวดหมู่
2 เลือกหมวดหมู่จากรายการ
3 เลือกสถานีจากรายการ
ค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้า
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าเพื่อให้
เปิดหาได้ง่าย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าได้ถึง 15 สถานี
การบันทึกสถานี DAB เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า
1 จากหน้าจอสื่อ DAB ให้เลือกสถานีที่ต้องการบันทึกเป็นค่าที่ตั้งล่วง
หน้า
2 เลือก เรียกดู > ค่าที่ตั้งล่วงหน้า > บันทึกปัจจุบัน
การเลือกค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้าจากรายการ
1 จากหน้าจอสื่อ DAB ให้เลือก เรียกดู > ค่าที่ตั้งล่วงหน้า > ดูค่าที่ตั้ง
ล่วงหน้า
2 เลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากรายการ
การลบค่า DAB ที่ตั้งล่วงหน้า
1 จากหน้าจอสื่อ DAB ให้เลือก เรียกดู > ค่าที่ตั้งล่วงหน้า.
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการลบค่าที่ตั้งล่วงหน้าหนึ่งค่า ให้เลือก ลบค่าที่ตั้งล่วงหน้า
และเลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
• ในการลบค่าที่ตั้งล่วงหน้าทั้งหมด ให้เลือก ลบค่าที่ตั้งล่วงหน้า
ทั้งหมด
วิทยุดาวเทียม SiriusXM
เมื่อคุณติดตั้งและเชื่อมต่อสเตอริโอ FUSION-Link™ และ SiriusXM
Connect Tuner เข้ากับชาร์ตพล็อตเตอร์คุณอาจใช้วิทยุดาวเทียม
SiriusXM ได้โดยขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ
Media Player
ก่อนที่คุณจะเปิดใช้การสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได้ คุณต้องมี ID
วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner ก่อน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ได้ที่ด้านหลังของ SiriusXM
Connect Tuner, ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนช่องชาร์ตพล็อต
เตอร์ไปที่ช่อง 0
1 เลือก สื่อ > ที่มา > SiriusXM
2 เปลี่ยนไปช่อง 0
ID วิทยุ SiriusXM ไม่มีตัวอักษร I, O, S, หรือ F
การเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก SiriusXM
1 เมื่อเลือกที่มา SiriusXM แล้ว ให้ปรับไปช่อง 1
2
3
4
5
คุณควรได้ยินช่องตัวอย่าง ถ้าไม่ได้ยิน ให้ตรวจสอบการติดตั้ง
SiriusXM Connect Tuner และเสาอากาศ และการเชื่อมต่อ แล้วจึง
ลองอีกครั้ง
เปลี่ยนเป็นช่อง 0 เพื่อหา ID วิทยุ
ติดต่อฝ่ายดูแลผู้ฟัง SiriusXM ทางโทรศัพท์ได้ที่ (866) 635-2349
หรือไปที่ www.siriusxm.com/activatenow เพื่อสมัครสมาชิกใน
สหรัฐอเมริกา ติดต่อ SiriusXM ทางโทรศัพท์ได้ที่ (877) 438-9677
หรือไปที่ www.siriusxm.ca/activatexm เพื่อสมัครสมาชิกใน
แคนาดา
แจ้ง ID วิทยุ
โดยปกติแล้วขั้นตอนการเปิดใช้งานจะใช้เวลา 10 ถึง 15 นาที แต่ก็
อาจใช้เวลาถึงชั่วโมงได้ ในการให้ SiriusXM Connect Tuner รับ
ข้อความเปิดใช้งาน ต้องเปิดเครื่องและรับสัญญาณ SiriusXM
ถ้าไม่เปิดใช้งานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ให้ไปที่
http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดต่อ SiriusXM ทาง
โทรศัพท์ที่ 1-855-MYREFRESH (697-3373)
การปรับแต่งแนะนำช่อง
ช่องวิทยุ SiriusXM จะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถเลือกหมวด
หมู่ช่องที่ปรากฏบนแนะนำช่องได้
เลือกตัวเลือก:
• ถ้าอุปกรณ์สื่อเป็นสเตอริโอ FUSION-Link ให้เลือก สื่อ > เรียกดู
> ช่อง
• ถ้าอุปกรณ์สื่อเป็นเสาอากาศ GXM™ ให้เลือก สื่อ > ประเภท
การบันทึกช่อง SiriusXM ในค่าที่ตั้งล่วงหน้า
คุณสามารถบันทึกช่องที่คุณชื่นชอบไปที่ค่าที่ตั้งล่วงหน้าได้
1 เลือก สื่อ
2 เลือกช่องรายการเพื่อบันทึกเป็นรายการที่ตั้งล่วงหน้า
3 เลือกตัวเลือก:
• หากอุปกรณ์สื่อเป็นสเตอริโอ FUSION-Link ให้เลือก เรียกดู >
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
• หากถ้าอุปกรณ์สื่อเป็นเสาอากาศ GXM ให้เลือก Menu > ค่าที่ตั้ง
ล่วงหน้า > เพิ่มช่องปัจจุบัน
การปลดล็อคการควบคุมโดยผู้ปกครอง SiriusXM
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก เรียกดู > ผู้ปกครอง > ปลดล็อค
2 ป้อนรหัสผ่านของคุณ
รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 0000
การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองบนช่องวิทยุ SiriusXM
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองได้นั้นต้องทำการปลดล็อค
การควบคุมโดยผู้ปกครองก่อน
คุณลักษณะการควบคุมโดยผู้ปกครองจะอนุญาตให้คุณจำกัดการเข้าถึง
ช่อง SiriusXM ใดๆ รวมถึงช่องที่มีเนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปิดใช้ คุณลักษณะการควบคุมโดยผู้ปกครองจะให้คุณใส่รหัสผ่านใน
การปรับไปที่ช่องที่ล็อคไว้
เลือก เรียกดู > ผู้ปกครอง > ล็อค/ปลดล็อค
รายชื่อช่องจะปรากฏขึ้น เครื่องหมายถูกจะระบุว่าเป็นช่องที่ล็อคอยู่
หมายเหตุ: เมื่อคุณดูช่องหลังจากตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง
หน้าจอจะเปลี่ยนไป:
•
ระบุว่าเป็นช่องที่ล็อคอยู่
•
ระบุว่าเป็นช่องที่ปลดล็อค
37
การเปลี่ยนรหัสผ่านการควบคุมโดยผู้ปกครองในวิทยุ SiriusXM
ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องปลดล็อคการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อน
1 จากหน้าสื่อ ให้เลือก เรียกดู > ผู้ปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ป้อนรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก เสร็จ
3 ป้อนรหัสผ่านใหม่
4 ยืนยันรหัสผ่านใหม่
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของการควบคุมโดยผู้ปกครอง
กระบวนการนี้จะลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณได้ป้อนไว้ เมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองไปเป็นค่าเริ่มต้น รหัสผ่านจะถูก
รีเซ็ตเป็น 0000
1 จากเมนูสื่อ ให้เลือก การติดตั้งโซนาร์ > ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
2 เลือก ใช่
การล้างช่องที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
ก่อนที่คุณจะล้างช่องที่ล็อคทั้งหมดได้ ต้องปลดล็อคการควบคุมโดยผู้
ปกครองก่อน
1 จากหน้าสื่อ ให้เลือก เรียกดู > ผู้ปกครอง > ล้างการล็อคทั้งหมด
2 ป้อนรหัสผ่านของคุณ
การตั้งชื่ออุปกรณ์
1 จากหน้าจอสื่อ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์ > ตั้งค่าชื่อ
อุปกรณ์
2 ป้อนชื่ออุปกรณ์
3 เลือก Select หรือ เสร็จ
การอัปเดตซอฟต์แวร์ Media Player
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ในสเตอริโอและอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่
ซึ่งใช้ร่วมกันได้
1 ไปที่ www.fusionentertainment.com/marine และดาวน์โหลดกา
รอัปเดตซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
การอัปเดตซอฟต์แวร์และคำแนะนำจะอยู่ในหน้าผลิตภัณฑ์ของ
อุปกรณ์
2 เสียบแฟลชไดรฟ์ USB ในพอร์ต USB ของสเตอริโอ
3 ในหน้าสื่อของชาร์ตพล็อตเตอร์ ให้เลือก Menu > การติดตั้งโซนาร์
> อัปเดตซอฟต์แวร์
4 เลือกรายการที่คุณต้องการอัปเดต
สภาพอากาศ SiriusXM
คำเตือน
ข้อมูลสภาพอากาศที่มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการหยุดชะงักในการให้
บริการ และอาจมีข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลล้าสมัย ดังนั้น
จึงไม่ควรอาศัยเฉพาะข้อมูลเหล่านี้เพียงอย่างเดียว ใช้สามัญสำนึกขณะ
นำทาง และตรวจสอบที่มาข้อมูลสภาพอากาศอื่นก่อนทำการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทุกครั้ง คุณรับทราบและยินยอมว่าคุณเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลสภาพอากาศและการตัดสินใจทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการนำทางในสภาพอากาศแต่เพียงผู้เดียว Garmin จะไม่รับ
ผิดชอบต่อผลจากการใช้ข้อมูลสภาพอากาศ SiriusXM
หมายเหตุ: ข้อมูล SiriusXM อาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางภูมิภาค
เครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียม Garmin SiriusXM และเสาอากาศ
จะรับข้อมูลสภาพอากาศทางดาวเทียม และแสดงข้อมูลขึ้นบนอุปกรณ์
Garmin รวมถึงแผนที่เดินเรือนำทางบนชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ทำงานร่วมกัน
ได้ ข้อมูลสภาพอากาศสำหรับแต่ละคุณลักษณะจะมาจากศูนย์ข้อมูล
สภาพอากาศที่มีชื่อเสียงเช่น สำนักงานบริการด้านภูมิอากาศแห่งชาติ
(National Weather Service) และศูนย์พยากรณ์ภัยพิบัติที่เกิดจาก
สภาพอากาศหรือน้ำ (Hydrometeorological Prediction Center)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.siriusxm.com/sxmmarine
ข้อกำหนดของอุปกรณ์ SiriusXM และการสมัคร­
สมาชิก
ในการใช้สภาพอากาศทางดาวเทียม คุณต้องมีเครื่องรับสภาพอากาศ
ทางดาวเทียมที่ทำงานร่วมกันได้ ในการใช้วิทยุทางดาวเทียม SiriusXM
คุณต้องมีเครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียมที่ทำงานร่วมกันได้ ไปที่
www.garmin.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังต้องมีการสมัครสมาชิก
38
ที่ถูกต้องในการรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม กรุณาดูวิธีใช้สำหรับอุปกรณ์รับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม
ของคุณ
การแพร่สัญญาณข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูลสภาพอากาศจะได้รับการแพร่สัญญาณ ณ ช่วงเวลาที่ต่างกันไป
สำหรับคุณลักษณะสภาพอากาศแต่ละคุณลักษณะ ตัวอย่างเช่น เรดาร์จะ
ได้รับการแพร่สัญญาณที่ช่วงเวลาทุก 5 นาที เมื่อเปิดเครื่องรับ Garmin
ไว้หรือเมื่อเลือกคุณลักษณะสภาพอากาศที่ต่างกันไป เครื่องรับต้องได้รับ
ข้อมูลใหม่ก่อนที่จะแสดงขึ้นมา คุณอาจพบความล่าช้าก่อนที่ข้อมูลสภาพ
อากาศหรือคุณลักษณะที่ต่างกันจะแสดงขึ้นบนแผนที่
หมายเหตุ: คุณลักษณะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ์
ได้หากแหล่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ
1 จากหน้าจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีแผนที่สภาพอากาศ ให้
เลือก Menu > เมนูสภาพอากาศ > เปลี่ยนสภาพอากาศ
2 เลือกแผนที่สภาพอากาศ
การดูข้อมูลหยาดน้ำฟ้า
หยาดน้ำฟ้าที่เป็นตั้งแต่ฝนตกและหิมะตกเบาๆ ไปจนถึงพายุฝนฟ้า
คะนองจะถูกแสดงในสีและเฉดสีที่ต่างกันไป หยาดน้ำฟ้าจะถูกแสดงทั้ง
แบบแยกต่างหากหรือแสดงร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศอื่นๆ
เลือก แผนที่เดินเรือ > หยาดน้ำฟ้า
เวลาที่แสดงในมุมบนซ้ายของหน้าจอจะระบุถึงเวลาล่วงผ่านที่ผู้ให้
บริการข้อมูลสภาพอากาศได้อัปเดตข้อมูลล่าสุด
มุมมองหยาดน้ำฟ้า
จากแผนที่สภาพอากาศหยาดน้ำฟ้า ให้เลือก Menu
ภาพเรดาร์วนซ้ำ: แสดงข้อมูลหยาดน้ำฟ้าเป็นรูปภาพของการอัปเดตล่า
สุด หรือเป็นลูปเคลื่อนไหวของการอัปเดตล่าสุด เวลาที่แสดงจะระบุถึง
เวลาล่วงผ่านตั้งแต่ที่ผู้ให้บริการได้สร้างกรอบเรดาร์สภาพอากาศที่
กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอ
เมฆปกคลุม: แสดงข้อมูลปริมาณเมฆปกคลุม
จุดเดินทาง: แสดงเวย์พอยท์
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ
ข้อมูลเซลล์พายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า
เซลล์พายุฝนฟ้าคะนองจะถูกแสดงโดย
บนแผนที่หยาดน้ำฟ้าสภาพ
อากาศ โดยจะระบุทั้งตำแหน่งปัจจุบันของพายุและเส้นทางของพายุที่
คาดในอนาคตอันใกล้
กรวยสีแดงจะปรากฏขึ้นพร้อมไอคอนเซลล์พายุ และส่วนที่กว้างที่สุดของ
แต่ละกรวยจะชี้ไปทิศทางของเส้นทางของเซลล์พายุที่คาด เส้นสีแดงใน
แต่ละกรวยจะระบุที่ที่พายุจะเดินทางไปในอนาคตอันใกล้ เส้นแต่ละเส้น
จะแสดงแทน 15 นาที
ฟ้าผ่าจะถูกแสดงโดย ฟ้าผ่าจะปรากฏบนแผนที่หยาดน้ำฟ้าสภาพ
อากาศหากตรวจพบฟ้าผ่าภายในเจ็ดนาทีที่ผ่านมา เครือข่ายตรวจจับ
ฟ้าผ่าทางพื้นดินจะตรวจจับฟ้าผ่าจากท้องฟ้าสู่พื้นดินเท่านั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานในทุกอุปกรณ์และทุกการสมัคร
สมาชิก
ข้อมูลพายุเฮอริเคน
แผนที่หยาดน้ำฟ้าสภาพอากาศสามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันของพายุ
เฮอริเคน , พายุโซนร้อน หรือดีเปรสชันโซนร้อน เส้นสีแดงที่ออกมา
จากไอคอนพายุเฮอริเคนจะระบุถึงเส้นทางของพายุเฮอริเคนที่คาด จุดสี
เข้มบนเส้นสีแดงจะระบุถึงตำแหน่งที่คาดว่าพายุเฮอริเคนจะเดินทางผ่าน
ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศ
การแจ้งเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ
เมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศทางทะเล, การเฝ้าระวังสภาพ
อากาศ, คำแนะนำสภาพอากาศ, รายงานสภาพอากาศ หรือแถลงการณ์
สภาพอากาศอื่นๆ การแรเงาจะระบุถึงพื้นที่ที่ใช้ข้อมูลนั้น เส้นสีน้ำทะเล
บนแผนที่จะระบุถึงขอบเขตของการพยากรณ์อากาศทางทะเล, การ
พยากรณ์อากาศชายฝั่ง และการพยากรณ์นอกชายฝั่ง รายงานสภาพ
อากาศอาจประกอบด้วยการเฝ้าระวังสภาพอากาศหรือคำแนะนำสภาพ
อากาศอย่างใดอย่างหนึ่ง
สภาพอากาศ SiriusXM
ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนหรือการรายงาน ให้เลือกพื้นที่ที่
แรเงา
สี
กลุ่มสภาพอากาศทางทะเล
ฟ้าอมเขียว
น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำเงิน
น้ำท่วม
แดง
ทะเล
เหลือง
พายุฟ้าคะนอง
แดง
พายุทอร์นาโด
สัญลักษณ์ สภาพอากาศ
สัญลักษณ์ สภาพอากาศ
มีเมฆบางส่วน
แจ่มใส (มีแดด, ร้อน, ปลอดโปร่ง)
เมฆมาก
ฝนตก (ฝนละออง, ฝนลูกเห็บ,
ฝนไล่ช้าง)
ลมแรง
มีหมอก
พายุฝนฟ้าคะนอง
หิมะ (หิมะตกหนัก, หิมะปรอย,
พายุหิมะ, หิมะฟุ้ง, ลูกเห็บ,
ฝนเยือกแข็ง, ฝนละอองเยือกแข็ง)
ควัน (ฝุ่น, หมอก)
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
แผนที่การพยากรณ์อากาศจะแสดงการพยากรณ์อากาศในเมือง, การ
พยากรณ์อากาศทางทะเล, METARS, การแจ้งเตือนระดับจังหวัด, ศูนย์
ความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ, ความกดอากาศของพื้น
ผิว และทุ่นตรวจสภาพอากาศ
การดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศสำหรับช่วงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณ์อากาศ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูการพยากรณ์อากาศสำหรับในอีก 48 ชั่วโมงถัดไปใน
เวลาเพิ่มเติม 12 ชั่วโมง ให้เลือก อากาศถัดไป หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณ์อากาศสำหรับในอีก 48ในเวลาเพิ่มเติม 12
ชั่วโมง ให้เลือก พยากรณ์อากาศก่อนหน้า หลายครั้ง
ศูนย์กลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ
การดูสภาพทะเล
คุณลักษณะ สภาพทะเล จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพผิวน้ำรวมถึงกระแส
ลม, ความสูงของคลื่น, ช่วงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
ลมที่ผิวน้ำ
เวกเตอร์ของลมที่ผิวน้ำที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่สภาพทะเลด้วยเครื่องหมาย
วัดลมที่ระบุทิศทางจากทางที่ลมพัด เครื่องหมายวัดลมจะเป็นวงกลมทีมี
หาง เส้นหรือเครื่องหมายที่ติดกับหางของเครื่องหมายวัดลมจะระบุ
ความเร็วลม เส้นสั้นจะแทน 5 นอต เส้นยาวจะแทน 10 นอต และสี่เหลี่ยม
จะแทน 50 นอต
เครื่องหมายวัดลม
ความเร็วลม
เครื่องหมายวัดลม
ความเร็วลม
สงบนิ่ง
20 นอต
แนวปะทะของสภาพอากาศจะปรากฏเป็นเส้นที่ระบุถึงขอบนำของ
มวลอากาศ
5 นอต
50 นอต
สัญลักษณ์แนวปะทะ
คำอธิบาย
10 นอต
65 นอต
แนวปะทะอากาศเย็น
15 นอต
แนวปะทะอากาศร้อน
แนวปะทะคงที่
แนวปะทะปิด
ร่องความกดอากาศต่ำ
สัญลักษณ์ศูนย์กลางความกดอากาศมักปรากฏใกล้กับแนวปะทะของ
สภาพอากาศ
สัญลักษณ์
คำอธิบาย
ศูนย์กลางความกด
อากาศ
ระบุถึงศูนย์กลางความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นภูมิภาคที่ความ
กดอากาศต่ำกว่าค่อนข้างมาก การขยับออกจากศูนย์กลาง
ความกดอากาศต่ำจะทำให้ความกดอากาศเพิ่มสูงขึ้น
ลมจะพัดทวนเข็มนาฬิการอบๆ ศูนย์กลางความกดอากาศ
ต่ำในซีกโลกทางเหนือ
ระบุถึงศูนย์กลางความกดอากาศสูงซึ่งเป็นภูมิภาคที่ความ
กดอากาศสูงกว่าค่อนข้างมาก การขยับออกจากศูนย์กลาง
ความกดอากาศสูงจะทำให้ความกดอากาศลดลง ลมจะพัด­
ตามเข็มนาฬิการอบๆ ศูนย์กลางความกดอากาศสูงในซีก
โลกทางเหนือ
การดูพยากรณ์อากาศทางทะเลหรือพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่ง
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณ์อากาศ
2 เลื่อนแผนที่ไปที่ตำแหน่งนอกชายฝั่ง
ตัวเลือกพยากรณ์อากาศทางทะเลหรือพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่งจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อข้อมูลการพยากรณ์อากาศพร้อมใช้
3 เลือก พยากรณ์ทางทะเล หรือ พยากรณ์นอกชายฝั่ง
พยากรณ์อากาศในเมือง
พยากรณ์อากาศในเมืองจะแสดงเป็นสัญลักษณ์สภาพอากาศ จะดู
พยากรณ์อากาศในช่วงเพิ่ม 12 ชั่วโมง
สภาพอากาศ SiriusXM
ความสูงของคลื่น, ช่วงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
ความสูงของคลื่นสำหรับพื้นที่จะปรากฏเป็นสีต่างๆ ที่แปรผันไป สีที่ต่าง
กันจะระบุความสูงของคลื่นที่ต่างกันดังที่แสดงอยู่ในสัญลักษณ์
ช่วงเวลาของคลื่นจะระบุเวลา (เป็นวินาที) ระหว่างคลื่นที่ตามมา เส้นช่วง
เวลาของคลื่นจะระบุพื้นที่ที่มีช่วงเวลาของคลื่นเดียวกัน
ทิศทางของคลื่นจะปรากฏในแผนที่โดยใช้ลูกศรสีแดง ทิศทางของลูกศร
แต่ละตัวจะระบุทิศทางที่คลื่นกำลังเคลื่อนที่
การดูข้อมูลสภาพทะเลที่พยากรณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูข้อมูลสภาพทะเลที่พยากรณ์ไว้สำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป
ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ให้เลือก อากาศถัดไป หลายครั้ง
• ในการดูข้อมูลสภาพทะเลที่พยากรณ์ไว้สำหรับ 36 ชั่วโมงก่อน
หน้าในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ให้เลือก พยากรณ์อากาศก่อน
หน้า หลายครั้ง
การดูข้อมูลการตกปลา
แผนที่สภาพอากาศสำหรับการตกปลาจะแสดงอุณหภูมิของน้ำ, สภาพ
ความกดอากาศที่พื้นผิวในปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศสำหรับการ
ตกปลา
เลือก แผนที่เดินเรือ > ตกปลา
ข้อมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ
ข้อมูลความกดอากาศที่พื้นผิวจะแสดงเป็นไอโซบาร์ความกดอากาศและ
ศูนย์กลางความกดอากาศ ไอโซบาร์จะเชื่อมจุดความกดอากาศที่เท่ากัน
การอ่านค่าความกดอากาศสามารถช่วยกำหนดสภาพอากาศและลมได้
โดยปกติแล้วพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงจะมีสภาพอากาศแจ่มใส โดย
ปกติแล้วพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำจะมีเมฆปกคลุมและมีโอกาสเกิด
หยาดน้ำฟ้า ไอโซบาร์ที่อยู่ใกล้ชิดกันแสดงถึงความชันของความกด
อากาศที่มาก ความชันของความกดอากาศที่มากจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่มี
ลมแรง
หน่วยของความกดอากาศจะแสดงในมิลลิบาร์ (mb), นิ้วปรอท (inHg)
หรือเฮกโตปาสคาล (hPa)
เฉดสีจะระบุอุณหภูมิผิวน้ำ ดังที่ปรากฏในสัญลักษณ์ที่มุมจอแสดงผล
39
การพยากรณ์อากาศตำแหน่งในการตกปลา
คุณสามารถแสดงพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับสายพันธ์ปลาที่
กำหนด
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานในทุกอุปกรณ์และทุกการสมัคร
สมาชิก
1 จากแผนที่สภาพอากาศสำหรับการตกปลา ให้เลือก Menu > สปีชีส์
ปลา
2 เลือกสายพันธ์ปลา
3 เลือก เปิด
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อแสดงพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม
สำหรับสายพันธ์ปลาเพิ่มเติม
พื้นที่ที่แรเงาระบุถึงพื้นที่ตกปลาที่เหมาะสม หากคุณเลือกสายพันธ์
ปลามากกว่าหนึ่งสายพันธ์ คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่แรเงาเพื่อดูสาย
พันธ์ที่มีในพื้นที่ที่แรเงา
การเปลี่ยนช่วงสีของอุณหภูมิผิวทะเล
คุณสามารถเปลี่ยนช่วงสีได้ตลอดเพื่อดูการอ่านค่าอุณหภูมิผิวทะเลที่มี
ความละเอียดสูงขึ้น
1 จากแผนที่สภาพอากาศสำหรับตกปลา ให้เลือก Menu > อุณหภูมิ
ทะเล
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตให้ Chartplotter ปรับช่วงอุณหภูมิอัตโนมัติ ให้
เลือก กำหนดค่าอัตโนมัติ
Chartplotter จะค้นหาขีดจำกัดล่างและบนสำหรับหน้าจอปัจจุบัน
โดยอัตโนมัติ และอัปเดตมาตราส่วนอุณหภูมิต่อสี
• ในการใส่ขีดจำกัดล่างและบนสำหรับช่วงอุณหภูมิ ให้เลือก ขีด
จำกัดช่วงล่าง หรือ ขีดจำกัดช่วงบน และใส่ขีดจำกัดล่างหรือบน
ข้อมูลทัศนวิสัย
ทัศนวิสัยคือการพยากรณ์ระยะแนวราบสูงสุดที่สามารถมองเห็นได้ที่พื้น
ผิว ดังที่ปรากฏในสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ความแปรผันของ
เฉดสีของทัศนวิสัยจะแสดงความเปลี่ยนแปลงที่พยากรณ์ไว้ในทัศนวิสัยที่
พื้นผิว
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานในทุกอุปกรณ์และทุกการสมัคร
สมาชิก
เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
การดูข้อมูลทัศนวิสัยที่พยากรณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาอื่น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูการพยากรณ์ทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป ในเวลาที่
เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ให้เลือก อากาศถัดไป หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณ์ทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงก่อนหน้า ใน
เวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ให้เลือก พยากรณ์อากาศก่อนหน้า
หลายครั้ง
การดูรายงานเรื่องทุ่น
ค่ารายงานที่อ่านจะรับจากทุ่นและสถานีสังเกตการณ์ชายฝั่ง ค่าที่อ่านได้
นี้จะถูกใช้เพื่อกำหนดอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำค้าง, อุณหภูมิน้ำ, ระดับน้ำ,
ความสูงและช่วงคลื่น, ทิศทางและความเร็วลม, ทัศนวิสัย และความกด
ของอากาศ
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ให้เลือก
2 เลือก ทุ่น
การดูข้อมูลสภาพอากาศท้องถิ่นใกล้ทุ่น
คุณสามารถเลือกพื้นที่ใกล้ทุ่นเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศได้
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ให้เลือกตำแหน่งบนแผนที่
2 เลือก อากาศท้องถิ่น
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูสภาพอากาศในปัจจุบันจากบริการข้อมูลสภาพอากาศ
ท้องถิ่น ให้เลือก เงื่อนไขปัจจุบัน
• ในการดูพยากรณ์อากาศท้องถิ่น ให้เลือก พยากรณ์อากาศ
• ในการดูลมพื้นผิวและข้อมูลความกดของอากาศ ให้เลือก ผิวน้ำ
ทะเล
40
• ในการดูข้อมูลลมและคลื่น ให้เลือก รายงานข่าวการเรือเดินทะเล
โอเวอร์เลย์สภาพอากาศ
โอเวอร์เลย์สภาพอากาศจะซ้อนทับสภาพอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง, แผนที่ตกปลา และมุมมองแผนที่
Perspective 3D แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลาสามารถแสดง
เรดาร์สภาพอากาศ, ความสูงของยอดเมฆ, ฟ้าผ่า, ทุ่นสภาพอากาศ, การ
แจ้งเตือนระดับจังหวัด และการแจ้งเตือนพายุเฮอร์ริเคน มุมมองแผนที่
Perspective 3D สามารถแสดงเรดาร์สภาพอากาศได้
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์สภาพอากาศที่กำหนดค่าไว้สำหรับแผนที่หนึ่งจะไม่
สามารถปรับใช้กับแผนที่อื่นได้ การตั้งค่าโอเวอร์เลย์สภาพอากาศสำหรับ
แต่ละแผนที่ต้องได้รับการตั้งค่าต่างหาก
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
การเปิดโอเวอร์เลย์สภาพอากาศบนแผนที่
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ให้เลือก Menu > ชั้น >
สภาพอากาศ > สภาพอากาศ > เปิด
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์สภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ให้เลือก Menu > ชั้น > สภาพอากาศ
สภาพอากาศ: เปิดและปิดโอเวอร์เลย์สภาพอากาศ
หยาดน้ำฟ้า: แสดงข้อมูลหยาดน้ำฟ้า
เมฆปกคลุม: แสดงข้อมูลปริมาณเมฆปกคลุม
ทัศนวิสัย: แสดงข้อมูลทัศนวิสัย
ทุ่น: แสดงทุ่นสภาพอากาศ
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ
การตั้งค่าโอเวอร์เลย์สภาพอากาศบนแผนที่ตกปลา
จากแผนที่ตกปลา ให้เลือก Menu > ชั้น > สภาพอากาศ
หยาดน้ำฟ้า: แสดงเรดาร์หยาดน้ำค้าง
อุณหภูมิทะเล: แสดงข้อมูลอุณหภูมิทะเล
ทุ่น: แสดงทุ่นสภาพอากาศ
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ
การดูข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการสภาพอากาศที่คุณได้สมัครสมาชิกไว้
และเวลาผ่านไปกี่นาทีนับตั้งแต่มีการอัปเดตข้อมูลของแต่ละบริการ
จากแผนที่สภาพอากาศ ให้เลือกMenu > การสมัครสภาพอากาศ
การดูวิดีโอ
ก่อนที่คุณจะดูวิดีโอได้ คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ทำงานร่วมกัน
ได้ก่อน
อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้มีอุปกรณ์วิดีโอที่เชื่อมต่อกับพอร์ตบนชาร์ต
พล็อตเตอร์หรือต่อกับ Garmin Marine Network เช่นเดียวกับกล้อง
วิดีโอเครือข่ายที่รองรับ (แบบ IP), เครื่องเข้ารหัส และกล้องถ่ายภาพ
ความร้อน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > วิดีโอ
การเลือกที่มาของวิดีโอ
1 จากหน้าวิดีโอให้เลือก Menu > ที่มา
2 เลือกที่มาของวิดีโอฟีด
สลับไปมาระหว่างที่มาของวิดีโอหลายแหล่ง
ถ้าคุณมีที่มาของวิดีโอสองแห่งขึ้นไป คุณสามารถสลับไปด้วยช่วงเวลาที่
กำหนดได้
1 จากหน้าวิดีโอ ให้เลือก Menu > ที่มา > สลับ
2 เลือก เวลา และเลือกระยะเวลาที่วิดีโอแต่ละวิดีโอจะปรากฏ
3 เลือก ที่มาและเลือกที่มาของวิดีโอเพื่อเพิ่มไปที่ลำกับการสลับ
การดูวิดีโอ
อุปกรณ์วิดีโอแบบเครือข่าย
ประกาศ
ต้องใช้ Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ POE เช่น กล้อง FLIR กับ
Garmin Marine Network การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE โดยตรงเข้ากับ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine Network จะทำให้ชาร์ตพล็อตเตอร์
Garmin เสียหาย และอาจทำให้อุปกรณ์ PoE เสียหาย
®
กำหนดอินพุต: เชื่อมโยงกล้องกับที่มาวิดีโอ
กระจก: กลับภาพเหมือนดูจากกระจกมองหลัง
สแตนด์บาย: กำหนดให้กล้องอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัด
พลังงานและปกป้องเลนส์เมื่อไม่ใช้งาน
ตำแหน่งหน้าหลัก: ตั้งค่าตำแหน่งหลักของกล้อง
ความเร็วสแกน: ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนกล้องระหว่างการสแกน
ความกว้างสแกน: ตั้งค่าความกว้างของภาพที่จับโดยกล้องระหว่างการ
สแกน
ชื่อ: ทำให้คุณสามารถป้อนชื่อใหม่สำหรับกล้องตัวนี้
เมนู FLIR™: ให้การเข้าถึงการตั้งค่ากล้อง
ก่อนที่คุณจะดูและควบคุมอุปกรณ์วิดีโอเช่น กล้อง IP, เครื่องถอดรหัส
และกล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณได้ คุณต้องมี
อุปกรณ์วิดีโอที่ทำงานร่วมกันได้เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ
ก่อนและคุณต้องมีสายเคเบิลเครือข่ายทางทะเลแบบ Power over
Ethernet (PoE) Isolation Coupler ไปที่ www.garmin.com สำหรับ
รายชื่ออุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้หรือเพื่อซื้อ PoE Isolation Coupler
คุณสามาถเชื่อมต่อกล้องวิดีโอที่รองรับได้หลายตัว และต่อเครื่องเข้ารหัส
ได้สูงสุด 2 เครื่องเข้ากับ Garmin Marine Network คุณสามารถเลือก
และดูที่มาของวิดีโอได้ถึงสี่แหล่งในครั้งเดียว ชาร์ตพล็อตเตอร์ที่มีอินพุต
วิดีโอในตัวหลายส่วนสามารถแสดงอินพุตวิดีโอในตัวได้อินพุตเดียว
เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อกล้องแล้ว เครือข่ายจะตรวจหาโดยอัตโนมัติและ
แสดงกล้องในรายการที่มา
คุณอาจต้องการเชื่อมโยงกล้องกับที่มาวิดีโอ
1 จากหน้าจอวิดีโอ ให้เลือก Menu > ที่มา
2 เลือกกล้อง
3 เลือก การตั้งค่าวิดีโอ > กำหนดอินพุต
4 เลือกอินพุตวิดีโอ
การใช้การค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย
การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องวิดีโอ
คุณสามารถบันทึก ตั้งชื่อ และเปิดใช้วิดีโอสำหรับที่มาของวิดีโอแบบ
เครือข่ายแต่ละแหล่ง
การบันทึกค่าวิดีโอที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย
1 จากหน้าวิดีโอ ให้แตะหน้าจอ
ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2 กดปุ่มค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าค้างไว้
ไฟสีเขียวระบุว่าได้บันทึกการตั้งค่าแล้ว
การตั้งชื่อค่าวิดีโอที่ตั้งล่วงหน้าบนกล้องวิดีโอแบบเครือข่าย
1 จากหน้าวิดีโอ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าวิดีโอ > ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
2 เลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
3 เลือก เปลี่ยนชื่อ
4 ป้อนชื่อค่าที่ตั้งล่วงหน้า
การเปิดใช้งานค่าที่ตั้งล่วงหน้าของวิดีโอบนกล้องวิดีโอเครือข่าย
คุณสามารถคืนค่ากล้องเครือข่ายกลับไปเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว
1 จากหน้าจอวิดีโอ ให้แตะหน้าจอ
การควบคุมวิดีโอจะปรากฏบนหน้าจอ
2 เลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้าของวิดีโอ
กล้องจะเรียกคืนการตั้งค่าวิดีโอที่บันทึกไว้สำหรับค่าที่ตั้งล่วงหน้า
คำแนะนำ: คุณยังสามารถบันทึกและเปิดใช้งานค่าที่ตั้งล่วงหน้าโดย
ใช้เมนูวิดีโอ
การตั้งค่ากล้อง
กล้องบางรุ่นมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการควบคุมมุมมองกล้อง
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีให้ใช้งานในกล้องและชาร์ตพล็อตเตอร์บาง
รุ่น โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีให้ใช้งานจากคู่มือกล้อง คุณอาจต้อ
งอัปเดตซอฟต์แวร์กล้องเพื่อใช้คุณสมบัตินี้
จากหน้าจอกล้องวิดีโออินฟาเรด ให้เลือก Menu
IR/มองเห็นได้: แสดงภาพจากกล้องอินฟาเรดหรือภาพจากกล้องที่มอง
เห็นได้
สแกน: สำรวจพื้นที่โดยรอบ
หยุด: หยุดภาพจากกล้องชั่วคราว
เปลี่ยนสี: เลือกรูปแบบสีของภาพอินฟาเรด
เปลี่ยนฉาก: เลือกโหมดภาพอินฟาเรด เช่น กลางวัน กลางคืน, MOB
หรือด็อกกิ้ง
การตั้งค่าวิดีโอ: เปิดตัวเลือกวิดีโอเพิ่มเติม
การตั้งค่าวิดีโอ
กล้องบางรุ่นมีตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีให้ใช้งานในกล้องและชาร์ตพล็อตเตอร์บาง
รุ่น คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์กล้องเพื่อใช้คุณสมบัตินี้
จากหน้าจอวิดีโอ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าวิดีโอ
การดูวิดีโอ
การเชื่อมโยงกล้องกับที่มาวิดีโอ
ประกาศ
อย่าเล็งกล้องไปทางดวงอาทิตย์หรือวัตถุที่มีแสงจ้ามาก เพราะอาจทำให้
เลนส์เกิดความเสียหาย
ใช้การควบคุมหรือปุ่มของชาร์ตพล็อตเตอร์เพื่อแพนและเอียงกล้องทุก
ครั้ง อย่าขยับอุปกรณ์กล้องด้วยตนเอง การขยับกล้องด้วยตนเองอาจ
ทำให้กล้องเสียหายได้
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกล้องที่ใช้ร่วม
กันได้เท่านั้น คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์กล้องเพื่อใช้คุณสมบัตินี้
คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่อซึ่งรองรับ
การแพน การเอียง และการซูม
การควบคุมกล้องวิดีโอโดยใช้การควบคุมบนหน้าจอ
การควบคุมบนหน้าจอช่วยให้คุณสามารถแพน-เอียง-ซูม (PTZ) กล้อง
โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีให้ใช้งานจากคู่มือกล้อง
1 จากหน้าวิดีโอ ให้แตะหน้าจอ
ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการซูมเข้าและซูมออก ให้ใช้ปุ่มซูม
• ในการแพนหรือเอียงกล้อง ให้ใช้วงกลมแสดงทิศบนแผนที่
คำแนะนำ: กดในวงกลมแสดงทิศบนแผนที่ค้างไว้เพื่อเลื่อนกล้อง
ไปยังทิศทางที่ต้องการ
การควบคุมกล้องวิดีโอโดยใช้ท่าทาง
เมื่อกล้องวิดีโอเครือข่ายรองรับการตอบสนองด้วยท่าทาง คุณสามารถ
ควบคุมการแพน-เอียง-ซูมกล้องได้โดยใช้ท่าทางบนหน้าจอชาร์ตพล็อต
เตอร์โดยตรง ตรวจดูรายการคุณสมบัติที่มีให้ใช้งานจากคู่มือผู้ใช้กล้อง
ของคุณ
คำแนะนำ: การใช้ท่าทางช่วยให้สามารถควบคุมวิดีโอได้โดยไม่ต้อง
แสดงการควบคุมวิดีโอ
1 จากหน้าจอวิดีโอ ให้แตะหน้าจอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการซูมเข้าและซูมออกด้วยกล้อง ให้ใช้ท่าเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
และท่าซูม
• ในการแพนหรือเอียงกล้อง ให้ปัดหน้าจอในทิศทางที่ต้องการ
การกำหนดค่าลักษณะของวิดีโอ
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีให้ใช้งานในกล้องและชาร์ตพล็อตเตอร์บาง
รุ่น
1 จากหน้าจอวิดีโอ ให้เลือก Menu > การตั้งค่าวิดีโอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงวิดีโอโดยใช้อัตราส่วนกว้างยาวที่ยืดขยาย ให้เลือก
กว้างยาว > ยืด วิดีโอไม่สามารถยืดขยายเกินกว่าขนาดที่ระบุโดย
อุปกรณ์วิดีโอที่เชื่อมต่อ และอาจจะขยายได้ไม่เต็มทั้งหน้าจอ
41
• ในการแสดงวิดีโอโดยใช้อัตราส่วนกว้างยาวมาตรฐาน ให้เลือก
กว้างยาว > มาตรฐาน
• ในการปรับแสงสว่าง ให้เลือก ความสว่าง และเลือก ขึ้น ล่าง หรือ
อัตโนมัติ
• ในการปรับความเข้มของสี ให้เลือก ความอิ่มตัว และเลือก ขึ้น
ล่าง หรือ อัตโนมัติ
• ในการปรับความคมชัด ให้เลือก คอนทราสต์ และเลือก ขึ้น ล่าง
หรือ อัตโนมัติ
• ในการให้ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถเลือกรูปแบบที่มาได้โดย
อัตโนมัติ ให้เลือก มาตรฐาน > อัตโนมัติ
การกำหนดค่าการแสดงผล PC
คุณต้องตั้งค่าที่มาวิดีโอเป็น PC ระบบอนาล็อกหรือดิจิตอลก่อนจึงจะ
สามารถกำหนดค่าโหมดการแสดงผล PC ได้
1 เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผล PC ให้เลือกตรงจุดใดก็ได้บนหน้าจอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้เลือกลูกศรปรับความสว่าง
• ในการปรับความคมชัดของหน้าจอ ให้เลือกลูกศรปรับความคมชัด
การออกจากโหมดการแสดงผล PC
1 เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผล PC ให้เลือกตรงจุดใดก็ได้บนหน้าจอ
2 เลือกไอคอนโหมดการแสดงผลที่มุมบนซ้าย
ที่มาวิดีโอเปลี่ยนเป็นวิดีโอ 1
กล้องแอ็คชัน Garmin VIRB
®
กล้องแอ็คชัน VIRB ส่วนใหญ่เชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์จากเมนูกล้อง
(การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB, หน้า 42)
กล้อง VIRB 360 เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน VIRB (การเชื่อมต่อ
กล้องแอ็คชัน VIRB 360, หน้า 42)
ในคู่มือนี้ คำว่า "กล้องแอ็คชัน VIRB" หมายถึงทุกรุ่นยกเว้นกล้อง VIRB
360 "กล้อง VIRB 360" หมายถึงรุ่น 360 เท่านั้น
การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB 360
1 ดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชัน GarminVIRB ในอุปกรณ์มือถือ
ของคุณ
2 กด Wi-Fi ค้างสองวินาทีเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยี Wi‑Fi ในกล้อง
3 หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์มือถือ Apple ให้ไปที่การตั้งค่า Wi‑Fi ใน
®
4
5
6
7
8
อุปกรณ์มือถือของคุณ และเชื่อมต่อกับจุดเชื่มอต่อกล้องโดยใช้ชื่อ
และรหัสผ่านในหน้าจอกล้อง
ในอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เริ่มต้นแอปพลิเคชัน GarminVIRB
แอปพลิเคชันจะค้นหากล้องของคุณ
หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์มือถือ Android™ เมื่อข้อความแจ้งความ
ปลอดภัยปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับจุดเชื่อมต่อกล้อง
คำแนะนำ: ชื่อจุดเชื่อมต่อและรหัสผ่านจะปรากฏบนหน้าจอกล้อง
แอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับกล้องของคุณ
ตั้งค่าเครือข่าย Wi‑Fi ของชาร์ตพล็อตเตอร์
จากแอปพลิเคชัน GarminVIRB ให้เลือก > การเชื่อมต่อ WiFi
รายการจุดเชื่อมต่อ Wi‑Fi ที่อยู่ใกล้จะปรากฏขึ้น
เลือกเครือข่าย Wi‑Fi ของชาร์ตพล็อตเตอร์และป้อนรหัสผ่านเครือ
ข่าย
แอปพลิเคชันและกล้องจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi ของชาร์ต
พล็อตเตอร์
การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB กับชาร์ตพล็อตเตอร์ได้โดยใช้
การตั้งค่ากล้อง หากคุณกำลังเชื่อมต่อกล้อง VIRB 360 ให้เชื่อมต่อผ่าน
แอปพลิเคชัน VIRB (การเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB 360, หน้า 42)
1 ตั้งค่าเครือข่าย Wi‑Fi ชาร์ตพล็อตเตอร์การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
Wi‑Fi, หน้า 5
2 จากเมนูหลักกล้อง VIRB ให้เลือก ไร้สาย > Wi-Fi > สถานะ เพื่อเปิด
เทคโนโลยีไร้สาย Wi‑Fi
3 เลือก โหมด > เชื่อมต่อ
4 เลือก เพิ่ม
42
กล้องจะค้นหาเครือข่าย Wi‑Fi ใกล้เคียง
5 เลือกเครือข่าย Wi‑Fi ของชาร์ตพล็อตเตอร์และป้อนรหัสผ่านเครือ
ข่าย
แอปพลิเคชันและกล้องจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi ของชาร์ต
พล็อตเตอร์
คุณสามารถควบคุมกล้องโดยใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์
การควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์
ในการควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์นั้น คุณต้อง
เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายก่อน (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้
สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์, หน้า 5)
คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB กับชาร์ตพล็อตเตอร์ได้สูงสุด 5
ตัว
หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB กับชาร์ตพล็อตเตอร์แล้ว ตัว
เลือกใหม่ก็จะเพิ่มไปยัง A/V, ตัววัด, การควบคุม คุณสามารถเริ่มหรือ
หยุดการบันทึกในกล้องแอ็คชัน VIRB ได้โดยใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์
หมายเหตุ: ภาพ VIRB ที่แสดงในชาร์ตพล็อตเตอร์จะมีความละเอียดต่ำ
กว่าที่กล้องแอ็คชัน VIRB บันทึกไว้ ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง ให้
ดูวิดีโอบนคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB®
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการถ่ายภาพนิ่ง ให้เลือก
• ในการเริ่มการบันทึก ให้เลือก
ขณะที่บันทึกจะมีหน่วยความจำในการบันทึกที่เหลืออยู่ปรากฏขึ้น
มา
• ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก อีกครั้ง
• หากคุณเชื่อมต่อกล้องแอ็คชัน VIRB มากกว่าหนึ่งกล้อง ให้ใช้ลูก
ศรในการเลือกกล้องแอ็คชันเครื่องอื่นที่ต้องการควบคุม
• ในการดูวิดีโอหรือภาพที่จัดเก็บไว้ ให้เลือก
การตั้งค่ากล้องแอ็คชัน VIRB
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > Menu
ชื่อ: ทำให้คุณสามารถป้อนชื่อใหม่สำหรับกล้องแอ็คชัน VIRB ได้
กำลังบันทึก: เริ่มและหยุดการบันทึก
ถ่ายภาพ: ถ่ายภาพนิ่ง
สลีป: ตั้งค่ากล้องแอ็คชัน VIRB เป็นโหมดพลังงานต่ำเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่
การตั้งค่าวิดีโอของกล้องแอ็คชัน VIRB
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > Menu > การตั้งค่าวิดีโอ
กว้างยาว: ตั้งค่าอัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอ
โหมดวิดีโอ: ตั้งค่าโหมดวิดีโอ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลือก
Slow-Mo เพื่อถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชัน
ขนาดวิดีโอ: ตั้งค่าขนาดหรือขนาดพิกเซลของวิดีโอ
FPS วิดีโอ: ตั้งค่าเฟรมต่อวินาที
ขนาดภาพ: ตั้งค่าขนาดหรือขนาดพิกเซลของภาพ
ขอบเขตภาพ: ตั้งค่าระดับการซูม
การเพิ่มการควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ในหน้าจอื่นๆ
ก่อนที่คุณจะสามารถควบคุมกล้องแอ็คชัน VIRB ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์
คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ไร้สายกับชาร์ตพล็อตเตอร์, หน้า 5)
คุณสามารถเพิ่มแถบควบคุมของกล้องแอ็คชัน VIRB ในหน้าจออื่นๆ ได้
วิธีนี้ทำให้คุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกจากฟังก์ชันอื่นๆ ในชาร์ต
พล็อตเตอร์ได้
1 เปิดหน้าจอที่คุณต้องการเพิ่มแถบควบคุมของกล้องแอ็คชัน VIRB
2 เลือก Menu > แก้ไขโอเวอร์เลย์ > แถบล่างสุด > แถบ VIRB
เมื่อดูหน้าจอที่มีการควบคุมของกล้องแอ็คชัน VIRB คุณสามารถเลือก
เพื่อเปิดมุมมองของกล้องแอ็คชัน VIRB แบบเต็มหน้าจอได้
การควบคุมการเล่นวิดีโอของกล้องแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถดูวิดีโอและภาพจากกล้องแอ็คชัน VIRB ได้โดยใช้ชาร์ต
พล็อตเตอร์
การดูวิดีโอ
หมายเหตุ: การเล่น VIRB บนชาร์ตพล็อตเตอร์จะแสดงด้วยคุณภาพ
เท่ากับมุมมองจริงของชาร์ตพล็อตเตอร์ ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง
ให้ดูวิดีโอบนคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
1 จากหน้าจอ VIRB® ให้เลือก
2 รอให้ภาพขนาดย่อโหลดสักสองสามวินาที
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอหรือตัวเลือกเมนูดังนี้
• ในการหยุดเล่นวิดีโอ ให้เลือก
• ในการหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว ให้เลือก
• ในการเล่นวิดีโอซ้ำ ให้เลือก
• ในการเล่นวิดีโอ ให้เลือก
• ในการข้ามวิดีโอไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ ให้ลากแถบเลื่อน
การลบวิดีโอ VIRB VIRB
คุณสามารถลบวิดีโอหรือภาพจากกล้องแอ็คชัน VIRB
1 เปิดวิดีโอหรือภาพ VIRB ที่ต้องการลบ
2 เลือก Menu > ลบไฟล์
การเริ่มเล่นภาพสไลด์วิดีโอ VIRB
คุณสามารถดูภาพสไลด์ของวิดีโอและภาพได้ในกล้องแอ็คชัน VIRB
1 จากหน้าจอ VIRB® ให้เลือก
2 รอสักครู่เพื่อโหลดภาพขนาดเล็ก
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 เลือก Menu > เริ่มเล่นภาพสไลด์
ในการหยุดเล่นภาพสไลด์ ให้เลือก Menu > หยุดภาพสไลด์
การกำหนดค่าอุปกรณ์
การตั้งค่าระบบ
เลือก ตั้งค่า > ระบบ
เสียงและการแสดงผล: ปรับการตั้งค่าการแสดงผลและเสียง
GPS: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPS และการตั้งค่า
ข้อมูลระบบ: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในเครือข่ายและเวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์
ข้อมูลสถานี: ปรับการตั้งค่าสถานี
เปิดเครื่องอัตโนมัติ: ควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมี
การจ่ายไฟฟ้า
ปิดอัตโนมัติ: ปิดระบบโดยอัตโนมัติหลังจากเข้าสู่โหมดสลีปเป็นระยะ
เวลาที่เลือก
เครื่องจำลอง: เปิดหรือปิดเครื่องจำลอง และช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลา
วันที่ ความเร็ว และตำแหน่งจำลอง
การตั้งค่าเสียงและการแสดงผล
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > เสียงและการแสดงผล
สัญญาณเตือน: เปิดและปิดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
แสงสว่างหน้าจอ: ตั้งค่าความสว่างของไฟหน้าจอ คุณสามารถเลือกตัว
เลือก อัตโนมัติ เพื่อปรับความสว่างของไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติตาม
แสงภายนอกได้
ซิงค์แบ็คไลท์: ซิงโครไนซ์ความสว่างของไฟหน้าจอของชาร์ตพล็อต
เตอร์อื่นในสถานี
โหมดสี: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงสีกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์ตั้งค่าสีกลางวันหรือกลางคืนโดย
อัตโนมัติตามเวลาของวัน
ภาพเปิดเครื่อง: ตั้งค่าภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดอุปกรณ์
การตั้งค่า GPS
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > GPS
ภาพบนท้องฟ้า: แสดงตำแหน่งของดาวเทียม GPS บนท้องฟ้า
ตั้งค่า > ปัจจัยความเร็ว: ค่าเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในช่วงเวลาสั้นๆ
สำหรับค่าความเร็วที่ราบรื่นขึ้น
ตั้งค่า > WAAS/EGNOS: เปิดหรือปิด WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ
EGNOS (ในยุโรป) สามารถสามารถให้ข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่
การกำหนดคาอุปกรณ
แม่นยำมากกว่า เมื่อใช้ WAAS หรือ EGNOS อุปกรณ์อาจใช้เวลา
ในการรับสัญญาณดาวเทียมนานขึ้น
ตั้งค่า > GLONASS: เปิดหรือปิดการใช้ GLONASS (ระบบดาวเทียม
ของรัสเซีย) เมื่อใช้ระบบในสถานการณ์ที่การมองเห็นท้องฟ้าไม่ดี
สามารถใช้การกำหนดค่านี้ร่วมกับ GPS เพื่อให้ข้อมูลตำแหน่งที่
แม่นยำมากขึ้น
ที่มา: ช่วยให้คุณเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสำหรับ GPS
การตั้งค่าสถานี
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลสถานี
เปลี่ยนสถานี: ตั้งค่าทั้งสถานีเป็นชุดค่าเริ่มต้นใหม่โดยยึดตามตำแหน่ง
ของสถานีนี้ คุณยังสามารถเลือกใช้หน้าจอนี้เป็นสแตนด์อโลน หน้า
จอเดียว แทนที่จะจัดกลุ่มหน้าจอกับหน้าจออื่นๆ เพื่อสร้างเป็นสถานี
ได้
การจับคู่ GRID™: ทำให้คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะ
ไกล GRID™ กับสถานีนี้ได้
ลำดับหน้าจอ: กำหนดลำดับของหน้าจอ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อใช้งาน
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID
เปิดออโตไพลอตอยู่: ช่วยให้คุณควบคุมออโตไพลอตจากอุปกรณ์นี้
รีเซ็ตแผนผัง: เรียกคืนมุมมองเริ่มต้นจากโรงงานสำหรับแผนผังในสถานี
นี้
รีเซ็ตสถานี: เรียกคืนแผนผังเริ่มต้นจากโรงงานสำหรับหน้าจอทั้งหมดใน
สถานีนี้
การดูข้อมูลซอฟต์แวร์ของระบบ
คุณสามารถดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ เวอร์ชันแผนที่ฐาน ข้อมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) เวอร์ชันซอฟต์แวร์สำหรับเรดาร์ Garmin เสริม (หากมี)
และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบ หรือซื้อข้อมูลแผนที่เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > ข้อมูลซอฟท์แวร์
การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ์
การตั้งค่าการกำหนดค่า
เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า
หน่วยวัดระยะทาง: ตั้งค่าหน่วยวัด
ภาษา: ตั้งค่าภาษาของข้อความบนหน้าจอ
การนำทาง: ตั้งค่าการกำหนดลักษณะการนำทาง
แผนผังแป้นพิมพ์: จัดเรียงปุ่มบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
จับภาพหน้าจอ: ทำให้อุปกรณ์สามารถบันทึกภาพของหน้าจอได้
ข้อมูลผู้ใช้ร่วมกัน: ทำให้คุณสามารถใช้เวย์พอยท์และเส้นทางร่วมกัน
ผ่าน Garmin Marine Network ชาร์ตพล็อตเตอร์ทั้งหมดที่ใช้เวย์
พอยท์และเส้นทางร่วมกันต้องเปิดการตั้งค่านี้
การแสดงแถบเมนู: แสดงหรือซ่อนแถบเมนูโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็น
ต้องใช้แถบเมนู
การตั้งค่าหน่วยวัด
เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > หน่วยวัดระยะทาง
หน่วยระบบ: ตั้งค่ารูปแบบหน่วยสำหรับอุปกรณ์
ความแปรปรวน: ตั้งค่ามุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก มุมระหว่างทิศเหนือของ
เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
อ้างอิงทิศเหนือ: ตั้งค่าการอ้างอิงทิศทางที่ใช้ในการคำนวณข้อมูลทิศมุ่ง
หน้า จริง ตั้งค่าทิศเหนือทางภูมิศาสตร์เป็นการอ้างอิงทิศเหนือ ตาราง
สี ตั้งค่าทิศเหนือกริดเป็นการอ้างอิงทิศเหนือ (000º) แม่เหล็ก ตั้งค่า
ทิศเหนือแม่เหล็กเป็นการอ้างอิงทิศเหนือ
รูปแบบตำแหน่ง: ตั้งค่ารูปแบบตำแหน่งที่การอ่านตำแหน่งที่ระบุจะ
ปรากฏ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เว้นแต่คุณกำลังใช้แผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหน่งอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งค่าระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสร้าง อย่า
เปลี่ยนการตั้งค่านี้ เว้นแต่คุณกำลังใช้แผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ข้อมูลแผนที่อื่น
เวลา: ตั้งค่ารูปแบบเวลา โซนเวลา และเวลา Daylight Saving
43
การตั้งค่าการนำทาง
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางรายการต้องใช้แผนที่เดินเรือหรือ
ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > การนำทาง
ป้ายเส้นทาง: ตั้งค่าประเภทเลเบลที่แสดงพร้อมกับการเลี้ยวในเส้นทางบน
แผนที่
เปลี่ยนการเลี้ยว: ปรับวิธีที่ชาร์ตพล็อตเตอร์เปลี่ยนการเลี้ยว เที่ยว หรือ
เส้นทาง คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนให้ยึดตามเวลาหรือระยะทาง
ก่อนการเลี้ยวได้ คุณสามารถเพิ่มค่าของเวลาหรือระยะทางเพื่อช่วย
ปรับปรุงความแม่นยำของระบบออโตไพลอตเมื่อนำทางตามเส้นทาง
หรือเส้นการแนะนำอัตโนมัติที่มีการเลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็ว
สูง สำหรับเส้นทางที่เป็นเส้นตรงมากกว่าหรือมีความเร็วต่ำกว่า การ
ลดค่านี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำของระบบออโตไพลอตได้
แหล่งความเร็ว: ตั้งค่าแหล่งข้อมูลสำหรับการอ่านความเร็ว
การนำทางอัตโนมัติ: ตั้งค่าการวัดสำหรับ ความลึกที่ต้องการ ระยะห่าง
แนวตั้ง และระยะห่างแนวชายฝั่ง เมื่อคุณใช้งานแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
บางแผนที่
เริ่มต้นเส้นทาง: เลือกจุดเริ่มต้นสำหรับการนำทางเส้นทาง
การกำหนดค่าเส้นทางการแนะนำอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
การตั้งค่า ความลึกที่ต้องการ และ ระยะห่างแนวตั้ง จะส่งผลต่อวิธีการที่
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะคำนวณเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไม่เคยมีข้อมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไม่มีข้อมูลความสูง เส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไม่ถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มต้น และจุดจบของเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
มีความตื้นกว่าค่า ความลึกที่ต้องการ หรือต่ำกว่าระยะห่างแนวตั้ง เส้น
ทาง การนำทางอัตโนมัติ อาจจะไม่ถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อมูลแผนที่ เส้นทางที่ผ่านบริเวณเหล่านั้นจะเส้นออกมาเป็นเส้นสีเทา
หรือเส้นสีม่วงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเข้าสู่บริเวณเหล่านั้น
จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีให้ใช้งานร่วมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งค่าบางประเภทไม่สามารถใช้กับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอร์ที่ชาร์ตพล็อตเตอร์ใช้ในตอนที่คำนวณเส้น
ทาง การนำทางอัตโนมัติ ได้
ความลึกที่ต้องการ: กำหนดค่าความลึกต่ำสุดโดยยึดจากข้อมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัย
หมายเหตุ: ค่าความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตก่อนปี
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใส่ค่าที่น้อยกว่า 3 ฟุต แผนที่จะใช้ความลึก
ที่ 3 ฟุตเท่านั้นสำหรับการคำนวณเส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
ระยะห่างแนวตั้ง: กำหนดค่าความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากข้อมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผ่านได้อย่าง
ปลอดภัย
ระยะห่างแนวชายฝั่ง: กำหนดว่าคุณต้องการให้เส้นทาง การนำทาง
อัตโนมัติ อยู่ใกล้แนวชายฝั่งแค่ไหน เส้นทาง การนำทางอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนได้หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในระหว่างที่กำลังเดินทาง
ค่าที่เป็นไปได้สำหรับการตั้งค่าตัวนี้จะเป็นค่าสัมพัทธ์ ไม่ใช่ค่าตายตัว
เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางห่างจากชายฝั่งใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหน่งของเส้นทาง
การนำทางอัตโนมัติ โดยใช้จุดหมายที่คุ้นเคยที่จำเป็นต้องใช้การเดิน
ทางผ่านทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง, หน้า 15)
การปรับระยะห่างจากชายฝั่ง
การตั้งค่า ระยะห่างแนวชายฝั่ง จะระบุว่าคุณต้องการวางเส้น การนำทาง
อัตโนมัติ ใกล้กับชายฝั่งมากแค่ไหน เส้น การนำทางอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนได้หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในระหว่างที่กำลังเดินทาง ค่าที่เป็นไป
ได้สำหรับการตั้งค่า ระยะห่างแนวชายฝั่ง จะเป็นค่าสัมพัทธ์ ไม่ใช่ค่า
ตายตัว เพื่อให้แน่ใจว่าเส้น การนำทางอัตโนมัติ จะถูกวางห่างจาก
ชายฝั่งในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหน่งของเส้น
การนำทางอัตโนมัติ โดยใช้จุดหมายที่คุ้นเคยที่จำเป็นต้องใช้การเดิน
ทางผ่านทางน้ำที่แคบได้
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ >
ระยะห่างแนวชายฝั่ง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมาก่อนหน้านี้แล้ว
44
4 เลือก นำทางไปยัง > การนำทางอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันว่าเส้น
ทางนี้ได้หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และเลี้ยวทุกจุดทำให้
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติเป็นที่พอใจแล้ว ให้
เลือก Menu > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แล้วดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางที่
มีข้อมูลอยู่แล้วมากเกินไป ให้เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า >
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่างแนวชายฝั่ง > ไกล
• หากเลี้ยวของเส้นการแนะนำอัตโนมัติกว้างไป ให้เลือก ตั้งค่า >
การกำหนดค่า > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่าง
แนวชายฝั่ง > ใกล้
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล้ หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ให้ตรวจทาน
ตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันว่าเส้นทางนี้ได้
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และเลี้ยวทุกจุดทำให้เกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัติ จะคงระยะห่างจากสิ่งกีดขวางในน่านน้ำให้กว้าง
ไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าระยะห่างแนวชายฝั่งเป็น ใกล้ หรือ ใกล้ที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ชาร์ตพล็อตเตอร์อาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งเส้น การนำทางอัตโนมัติ ยกเว้นว่าจุดหมายที่เลือก
จำเป็นต้องเดินทางผ่านทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติเป็นที่พอใจแล้ว ให้
เลือก Menu > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แล้วดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหน่งการวางเส้นการแนะนำอัตโนมัติอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางที่
มีข้อมูลอยู่แล้วมากเกินไป ให้เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า >
การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่างแนวชายฝั่ง > ไกล
ที่สุด
• หากเลี้ยวของเส้นการแนะนำอัตโนมัติกว้างไป ให้เลือก ตั้งค่า >
การกำหนดค่า > การนำทาง > การนำทางอัตโนมัติ > ระยะห่าง
แนวชายฝั่ง > ใกล้ที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล้ที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ให้ตรวจ
ทานตำแหน่งการวางเส้น การนำทางอัตโนมัติ และยืนยันว่าเส้นทางนี้
ได้หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และเลี้ยวทุกจุดทำให้เกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางอัตโนมัติ จะคงระยะห่างจากสิ่งกีดขวางในน่านน้ำให้กว้าง
ไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าระยะห่างแนวชายฝั่งเป็น ใกล้ หรือ ใกล้ที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ชาร์ตพล็อตเตอร์อาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งเส้น การนำทางอัตโนมัติ ยกเว้นว่าจุดหมายที่เลือก
จำเป็นต้องเดินทางผ่านทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบ โดยใช้จุด
หมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งจนกระทั่งคุณคุ้นเคยกับการ
ทำงานของการตั้งค่าระยะห่างแนวชายฝั่ง
การตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร
NMEA การตั้งค่า 0183
เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การตั้งค่า NMEA 0183
ประเภทพอร์ต: โปรดดู การตั้งค่ารูปแบบการติดต่อสื่อสารสำหรับแต่ละ
พอร์ต NMEA 0183, หน้า 45
ประโยคเอาต์พุต: โปรดดู การกำหนดค่าประโยคเอาต์พุต NMEA 0183,
หน้า 45
ความแม่นยำตำแหน่ง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางด้านขวาของ
จุดทศนิยมสำหรับการส่งเอาต์พุต NMEA
XTE Precision: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางด้านขวาของจุดทศนิยม
สำหรับเอาต์พุตข้อผิดพลาด NMEA Crosstalk
จุดเดินทาง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ส่งชื่อหรือหมายเลขเวย์พอยท์ผ่าน NMEA
0183 ขณะนำทาง การใช้หมายเลขอาจแก้ไขปัญหาการใช้งานร่วม
กันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เก่ากว่า
ค่าจากโรงงาน: เรียกคืนการตั้งค่า NMEA 0183 เป็นค่าเริ่มต้นเดิมจาก
โรงงาน
การวินิจฉัย: แสดงข้อมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
การกำหนดคาอุปกรณ
การกำหนดค่าประโยคเอาต์พุต NMEA 0183
คุณสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานประโยคเอาต์พุต NMEA 0183 ได้
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การตั้งค่า NMEA 0183 > ประโยค
เอาต์พุต
2 เลือกตัวเลือก
3 เลือกประโยคเอาต์พุต NMEA 0183 อย่างน้อยหนึ่งประโยค และ
เลือก Back
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานประโยค
เอาต์พุตเพิ่มเติม
การตั้งค่ารูปแบบการติดต่อสื่อสารสำหรับแต่ละพอร์ต NMEA 0183
คุณสามารถกำหนดค่ารูปแบบการติดต่อสื่อสารสำหรับพอร์ต NMEA
0183 ภายในแต่ละพอร์ตเมื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณกับ
อุปกรณ์ NMEA 0183 ภายนอก คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ Garmin อื่นๆ
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การตั้งค่า NMEA 0183 > ประเภทพอร์ต
2 เลือกพอร์ตอินพุตหรือเอาต์พุต
3 เลือกรูปแบบ:
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาต์พุตของข้อมูล NMEA 0183
มาตรฐาน, DSC และอินพุต NMEA ของโซนาร์ที่สนับสนุน
สำหรับประโยค DPT, MTW และ VHW ให้เลือก มาตรฐาน
NMEA
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาต์พุตของข้อมูล NMEA 0183
มาตรฐานสำหรับตัวรับสัญญาณ AIS ส่วนใหญ่ ให้เลือก ความเร็ว
สูงของ NMEA
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาต์พุตของข้อมูลกรรมสิทธิ์ Garmin
สำหรับการอินเตอร์เฟซกับซอฟต์แวร์ Garmin ให้เลือก Garmin
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อกำหนดค่าพอร์ตอินพุตหรือเอาต์พุตเพิ่มเติม
การตั้งค่า NMEA 2000
เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
บัญชีรายชื่ออุปกรณ์: แสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ปิดป้ายชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนเลเบลสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่พร้อมใช้
งาน
การตั้งชื่ออุปกรณ์และเซนเซอร์ในเครือข่าย
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์และเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายทาง
ทะเล Garmin และเครือข่าย NMEA 2000
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร
2 เลือก เครือข่ายทางทะเล หรือ การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย
ชื่ออุปกรณ์
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการทางด้านซ้าย
4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ป้อนชื่อ และเลือก เสร็จ
Marine Network
Marine Network ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากอุปกรณ์ต่อ
พ่วง Garmin กับชาร์ตพล็อตเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณ
สามารถเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับ Marine Network เพื่อรับข้อมูลและ
แบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์และชาร์ตพล็อตเตอร์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้กับ
Marine Network
เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > เครือข่ายทางทะเล
การตั้งค่าการเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อคุณอยู่ภายในระยะทางหรือเวลาที่
ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ
เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเส้นทาง: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อคุณออกนอกเส้นทางตาม
ระยะทางที่ระบุ
การตั้งค่าการเตือนการลากสมอ
คุณสามารถตั้งการเตือนให้ส่งเสียงหากคุณเคลื่อนที่ไปไกลกว่าระยะทาง
ที่อนุญาต วิธีนี้มีประโยชน์มากเมื่อทอดสมอข้ามคืน
การกำหนดคาอุปกรณ
1
2
3
4
เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > การนำทาง > การลากสมอ
เลือก การเตือน เพื่อเปิดการเตือน
เลือก กำหนดรัศมี และเลือกระยะทางบนแผนที่เดินเรือ
เลือก Back
การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดัน
ไฟฟ้าต่ำตามที่ระบุ
ความแม่นยำGPS: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความแม่นยำของตำแหน่ง
GPS อยู่นอกค่าที่ผู้ใช้กำหนด
เสียงเตือนโซน่าร์
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไม่มีในหัวโซน่าร์บางรุ่น
จากมุมมองโซน่าร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก Menu > การตั้งค่าโซนาร์ >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปิดเสียงเตือนโซน่าร์ได้โดยเลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน
> โซนาร์
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกน้อยกว่าค่าที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกมากกว่าค่าที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความลึกด้านหน้าเรือน้อย
กว่าค่าที่ระบุ ซึ่งสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได้ (การตั้งค่า
การเตือนความลึก FrontVü, หน้า 25) การเตือนนี้ใช้ได้กับหัวโซน่าร์
Panoptix FrontVü เท่านั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อหัวโซน่าร์แจ้งอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุ
เส้นชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อหัวโซน่าร์ตรวจจับเป้าหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากท้องน้ำ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบเป็นเป้าหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญ่เท่านั้น
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ่
เท่านั้น
การตั้งค่าการเตือนสภาพอากาศ
ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าการเตือนสภาพอากาศได้ คุณต้องมีชาร์ต
พล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดสภาพอากาศ เช่น
อุปกรณ์ GXM และมีการสมัครรับข้อมูลสภาพอากาศที่ถูกต้อง
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > สภาพอากาศ
2 เปิดใช้งานการเตือนสำหรับเหตุการณ์สภาพอากาศเฉพาะ
การตั้งค่าการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอร์การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกันได้ต้องเชื่อมต่อกับ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ก่อน คุณจึงจะสามารถตั้งค่าการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได้
คุณสามารถตั้งค่าการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งค่าน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีบนเรือ > เปิด
2 ป้อนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ
การตั้งค่า เรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางรายการต้องใช้แผนที่เดินเรือหรือ
ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน
ความลึกและการทอดสมอ: ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับท้อง
เรือ (การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ, หน้า 18) และสมอ
ชดเชยอุณหภูมิ: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าชดเชย เพื่อชดเชยการอ่านค่า
อุณหภูมิน้ำจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซน่าร์
ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ (การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หน้า 46)
สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งค่าหัวโซน่าร์หรือเซนเซอร์วัด
ความเร็ว (การปรับตั้งค่าอุปกรณ์วัดความเร็วน้ำ, หน้า 46)
45
ความจุเชื้อเพลิง: ตั้งค่าความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันของถังน้ำมันเชื้อ
เพลิงบนเรือของคุณ (การตั้งค่าความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ,
หน้า 34)
ประเภทเรือ: เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์ตพล็อตเตอร์ตามประเภทเรือ
CZone™: ตั้งค่าวงจรการสลับแบบดิจิตอล
โปรไฟล์ระบบ: ช่วยให้คุณสามารถบันทึกโปรไฟล์ระบบลงในการ์ดหน่วย
ความจำและอิมปอร์ตการตั้งค่าโปรไฟล์ระบบจากหน่วยความจำได้
ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับสัญญาเช่าเรือหรือกลุ่มเรือ และ
สำหรับการใช้ข้อมูลการตั้งค่าของคุณร่วมกับเพื่อน
การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ
คุณสามารถป้อนค่าชดเชยความลึกท้องเรือเพื่อชดเชยการอ่านค่าความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหน่งการติดตั้งหัวโซน่าร์ ซึ่งให้คุณดูความลึกของ
น้ำด้านล่างท้องเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
คุณ
หากคุณต้องการทราบความลึกของน้ำด้านล่างท้องเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซน่าร์ติดตั้งที่เส้นน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดท้องเรือ
ให้วัดระยะทางจากตำแหน่งหัวโซน่าร์ไปยังท้องเรือ
หากคุณต้องการความลึกจริงของน้ำและหัวโซน่าร์ติดตั้งต่ำกว่าเส้นน้ำ
ให้วัดระยะทางจากด้านล่างของหัวโซน่าร์ขึ้นไปยังเส้นน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อคุณมีข้อมูลความลึกที่ถูกต้องเท่านั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งที่เส้นน้ำ À หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดท้อง
เรือ ให้วัดระยะห่างจากตำแหน่งหัวโซน่าร์ถึงท้องเรือของเรือ ป้อน
ค่านี้เป็นตัวเลขที่เป็นบวก
• หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของท้องเรือ Á และคุณ
ต้องการทราบความลึกจริงของน้ำ ให้วัดระยะทางจากหัวโซน่าร์
ไปยังเส้นน้ำ ป้อนค่านี้เป็นจำนวนลบ
เย็นกว่าที่เป็นจริง ป้อนค่านี้ในขั้นตอนที่ 5 เป็นจำนวนลบ หาก
เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำแล้วพบว่า
อุ่นกว่าที่เป็นจริง
4 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ชดเชยอุณหภูมิ
5 ป้อนค่าชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3
การปรับตั้งค่าอุปกรณ์วัดความเร็วน้ำ
หากคุณมีหัวโซน่าร์ตรวจจับความเร็วที่เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์ คุณ
สามารถปรับตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความ
แม่นยำของข้อมูลความเร็วน้ำที่แสดงโดยชาร์ตพล็อตเตอร์
1 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > สอบเทียบความเร็วของน้ำ
2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หากเรือแล่นไม่เร็วพอหรือเซ็นเซอร์วัดความเร็วไม่ลงทะเบียน
ความเร็ว ข้อความจะปรากฏขึ้น
3 เลือก ตกลง และเพิ่มความเร็วของเรืออย่างปลอดภัย
4 หากข้อความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้หยุดเรือ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เซ็นเซอร์วัดความเร็วไม่ติดกับอะไร
5 หากพวงมาลัยหมุนได้อย่างอิสระ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล
6 หากคุณยังได้รับข้อความอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
Garmin
การต้ังค่าเรือลำอื่น
เมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AIS หรือวิทยุ
VHF คุณสามารถตั้งค่าวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชาร์ตพล็อตเตอร์ได้
เลือก ตั้งค่า > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปิดและปิดใช้งานการรับสัญญาณ AIS
DSC: เปิดและปิดใช้งานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
(DSC)
การเตือนการชน: ตั้งค่าการเตือนการชน (การตั้งค่าการเตือนระยะ
ปลอดภัยในการชน, หน้า 8)
การทดสอบ AIS-EPIRB: เปิดใช้งานสัญญาณทดสอบจากเครื่องส่ง
สัญญาณวิทยุแจ้งตำแหน่งฉุกเฉิน (EPRIB).
การทดสอบ AIS-MOB: เปิดใช้งานสัญญาณทดสอบจากอุปกรณ์ Man
Overboard (MOB)
ทดสอบ AIS-SART: เปิดใช้งานการส่งสัญญาณทดสอบจากช่องรับส่ง
ผ่านสัญญาณการค้นหาและช่วยเหลือ (SART)
การตั้งค่าที่ซิงค์ใน Garmin Marine Network
2 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > ค่าชดเชย
ความลึกท้องเรือ
หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งที่เส้นน้ำ หรือเลือก
ถูกติดตั้งที่ด้านล่างของท้องเรือ
4 ใส่ระยะห่างที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1
3 เลือก
การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ
หากหัวโซน่าร์
คุณต้องมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซน่าร์ที่สามารถ
วัดอุณหภูมิได้เพื่อวัดอุณหภูมิน้ำก่อนจึงจะสามารถตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิ
น้ำได้
ค่าชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอ่านค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหรือหัวโซน่าร์ที่สามารถวัด
อุณหภูมิได้ซึ่งเชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อื่นที่มีความแม่นยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่
วัดได้ในขั้นตอนที่ 2
นี่คือค่าชดเชยอุณหภูมิ ป้อนค่านี้ในขั้นตอนที่ 5 เป็นจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำแล้วพบว่า
46
อุปกรณ์ต่อไปนี้ซิงค์การตั้งค่าบางอย่างเมื่อเชื่อมต่อกับ Garmin Marine
Network
• echoMAP™ 70 Series
• GPSMAP 507 Series (เวอร์ชันซอฟต์แวร์ 3.0 หรือสูงกว่า)
• GPSMAP 701 Series (เวอร์ชันซอฟต์แวร์ 3.0 หรือสูงกว่า)
• GPSMAP 702 Series
• GPSMAP 800 Series
• GPSMAP 902 Series
• GPSMAP 1000 Series
• GPSMAP 1002 Series
• GPSMAP 1202 Series
• GPSMAP 7400/7600 Series
• GPSMAP 8400/8600 Series
การตั้งค่าต่อไปนี้จะถูกซิงค์กับอุปกรณ์ หากเกี่ยวข้อง
การตั้งค่าการเตือน (ซิงค์การรับทราบการเตือนด้วย):
• เวลาถึง
• การลากสมอ
• ออกนอกเส้นทาง
• ความแม่นยำGPS
• น้ำตื้น
• น้ำลึก (ไม่มีใน GPSMAP 8400/8600 Series)
• อุณหภูมิน้ำ
การกำหนดคาอุปกรณ
• เส้นชั้นความสูง (ไม่มีใน echoMAP 70s และ GPSMAP 507/701
Series)
• ปลา
• การเตือนการชน
การตั้งค่าทั่วไป:
• การนำทางอัตโนมัติ ความลึกที่ต้องการ
• การนำทางอัตโนมัติ ระยะห่างแนวตั้ง
• สัญญาณเตือน
• โหมดสี
• แผนผังแป้นพิมพ์
• ภาษา
• ตัวเลขสถิติบนแผนที่
• อ้างอิงทิศเหนือ
• รูปแบบตำแหน่ง
• หน่วยระบบ
• สอบเทียบความเร็วของน้ำ
• ขนาดเสาอากาศเรดาร์
การตั้งค่าแผนที่:
• ขอบเขตแผนที่เดินเรือ
• สีอันตราย
• เส้นทิศมุ่งหน้า
• POI พื้นดิน
• กลุ่มแสงไฟ
• ขนาดทุ่น
• ประเภททุ่น
• จุดถ่ายภาพ
• ความลึกที่ต้องการ
• ระยะเฉดความตื้น
• จุดให้บริการ
• ไอคอนรูปเรือ (ไม่สามารถซิงค์ระหว่างบางรุ่นได้)
การเรียกคืนการตั้งค่าชาร์ตพล็อตเตอร์เดิมจาก
โรงงาน
หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณได้ป้อนไว้
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > ค่าติดตั้งจากโรงงาน
2 เลือกตัวเลือก
การแบ่งปันและการจัดการข้อมูลผู้ใช้
การคัดลอกเวย์พอยท์, เส้นทาง และแทร็คจาก
HomePort ไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
ก่อนที่คุณจะสามารถคัดลอกข้อมูลไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์ได้ คุณต้อง
โหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ HomePort เวอร์ชันล่าสุดไว้บนคอมพิวเตอร์
และติดตั้งการ์ดหน่วยความจำไว้ในชาร์ตพล็อตเตอร์
คัดลอกข้อมูลจาก HomePort ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่เตรียมไว้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟล์วิธีใช้ HomePort
การเลือกประเภทไฟล์สำหรับเวย์พอยท์และเส้นทาง
ของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ตเวย์พอยท์และเส้นทางจากอุปกรณ์
ของบุคคลที่สาม
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล > ประเภทไฟล์
3 เลือก GPX
ในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ Garmin อีกครั้ง ให้เลือกประเภทไฟล์
ADM
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้จากการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลผู้ใช้จากการ์ดหน่วยความจำเพื่อโอนย้ายจาก
อุปกรณ์อื่นๆ ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยเวย์พอยท์ เส้นทาง เส้นทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
หมายเหตุ: สนับสนุนไฟล์ขอบเขตที่มีนามสกุล .adm เท่านั้น
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล
3 เลือกว่าจะคัดลอกข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจำใด หากจำเป็น
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังชาร์ตพล็อต
เตอร์ และรวมกับข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้เลือก ผนวกเข้าด้วยกันจาก
การ์ด
• ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังชาร์ตพล็อต
เตอร์ และเขียนทับข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้เลือก แทนที่จากการ์ด
5 เลือกชื่อไฟล์
การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถบันทึกข้อมูลผู้ใช้ไปยังการ์ดหน่วยความจำเพื่อโอนย้ายไปยัง
อุปกรณ์อื่นๆ ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยเวย์พอยท์ เส้นทาง เส้นทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล > บันทึกไปที่การ์ด
3 เลือกว่าจะคัดลอกข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจำใด หากจำเป็น
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการสร้างไฟล์ใหม่ ให้เลือก เพิ่มไฟล์ใหม่ และป้อนชื่อ
• ในการเพิ่มข้อมูลลงในไฟล์ที่มีอยู่ ให้เลือกไฟล์จากรายการ และ
เลือก บันทึกไปที่การ์ด
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชาร์ตพล็อตเตอร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
สำหรับการใช้งานกับ HomePort
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล
3 เลือก คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว
การสำรองข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
1
2
3
4
5
เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล > บันทึกไปที่การ์ด
เลือกชื่อไฟล์จากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟล์ใหม่
เลือก บันทึกไปที่การ์ด
ถอดการ์ดหน่วยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอ่านการ์ดที่ต่อกับ
คอมพิวเตอร์
6 เปิดโฟลเดอร์ Garmin\UserData บนการ์ดหน่วยความจำ
7 คัดลอกไฟล์สำรองบนการ์ด และวางลงในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร์
การเรียกคืนข้อมูลสำรองไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในเครื่องอ่านการ์ดที่ต่อกับคอมพิวเตอร์
2 คัดลอกไฟล์สำรองจากคอมพิวเตอร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำใน
โฟลเดอร์ที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
4 เลือก Info > ข้อมูลผู้ใช้ > การถ่ายโอนข้อมูล > แทนที่จากการ์ด
การบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำเป็นเครื่องมือการ
แก้ไขปัญหา ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาจขอให้คุณใช้ข้อมูลนี้
เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > อุปกรณ์ Garmin > บันทึกไปที่
การ์ด
47
3 เลือกว่าจะบันทึกข้อมูลระบบไปยังการ์ดหน่วยความจำใด หากจำเป็น
4 ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: คุณควรใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียน
อุปกรณ์ (เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หน้า 4)
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดบนเครื่องอ่านการ์ด
2 รอสักครู่
ชาร์ตพล็อตเตอร์จะเปิดหน้าการจัดการการ์ดและสร้างไฟล์ชื่อ
GarminDevice.xml ในโฟลเดอร์ Garmin บนการ์ดหน่วยความจำ
3 ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
4 ใส่การ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
5 ไปที่ garmin.com/express ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
6 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิดแอปพลิเค
ชัน Garmin Express
7 เลือก > เพิ่มอุปกรณ์
8 ขณะที่แอปพลิเคชันค้นหา ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ ถัดจาก มีแผนที่เดิน
เรือหรืออุปกรณ์? ใกล้ด้านล่างของหน้าจอ
9 สร้างหรือลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ
10 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเรือของคุณ
11 เลือก > เพิ่ม
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะค้นหาการ์ดหน่วยความจำสำหรับ
ข้อมูลอุปกรณ์
12 เลือก เพิ่มอุปกรณ์ เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์
เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ แอปพลิเคชัน Garmin Express จะ
ค้นหาแผนที่และการอัปเดตแผนที่เพิ่มสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ในเครือข่ายชาร์ตพล็อตเตอร์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่า
นี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
การอัปเดตซอฟต์แวร์
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่ออัปเดต
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ (การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หน้า 4)
คุณอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ์
หรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้กับอุปกรณ์ของคุณ
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ
Garmin หรือชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin อีกตัวที่เชื่อมต่อกับ Garmin
Marine Network
อุปกรณ์นี้รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด 32 GB ฟอร์แมตเป็น FAT32
ก่อนที่คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์
ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณได้ (การดูข้อมูลซอฟต์แวร์ของระบบ,
หน้า 43) จากนั้น คุณสามารถไปที่ www.garmin.com/support
/software/marine.html เลือก ดูอุปกรณ์ทั้งหมดในชุดนี้ และเปรียบเทียบ
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ในรายการสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณเก่ากว่าที่แสดงในเว็บไซต์ ให้ทำตาม
ขั้นตอนเพื่อโหลดซอฟต์แวร์ในการ์ดหน่วยความจำ (การโหลด
ซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำ, หน้า 48) แล้วอัปเดต
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ (การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์, หน้า 48)
การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำ
คุณต้องคัดลอกการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำโดยใช้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows
หมายเหตุ: คุณสมารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Garmin เพื่อสั่งซื้อการ์ด
อัปเดตซอฟต์ที่โหลดล่วงหน้าหากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์
Windows
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดบนคอมพิวเตอร์
®
48
2 ไปที่ www.garmin.com/support/software/marine.html
คำแนะนำ: คุณยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเจ้าของที่อัปเดต
เพื่อโหลดในชาร์ตพล็อตเตอร์ได้จากหน้าเว็บนี้
3 เลือก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD.
4 เลือก ดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD
5 อ่านและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวน์โหลด
7 เลือกตำแหน่ง และเลือก บันทึก
8 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด
โฟลเดอร์ Garmin มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สร้างในตำแหน่งที่เลือก
กล่องข้อความจะเปิดเพื่อช่วยเหลือในการถ่ายโอนการอัปเดต
ซอฟต์แวร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟ์ที่เป็นของการ์ดหน่วยความจำ แล้วเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
โฟลเดอร์ Garmin มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สร้างในการ์ดหน่วยความจำ
การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการ์ดหน่วย
ความจำ
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องมีการ์ดหน่วยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อน หรือทำการโหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดมาไว้
บนการ์ดหน่วยความจำ (การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความ
จำ, หน้า 48)
1 เปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
2 หลังจากหน้าจอหลักปรากฏขึ้นแล้ว ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงไป
ในช่องเสียบการ์ด
หมายเหตุ: เพื่อให้ขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น อุปกรณ์จะ
ต้องได้รับการเปิดเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนที่จะใส่การ์ดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีให้กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จ
สมบูรณ์
5 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คงการ์ดหน่วยความจำไว้ที่เดิม และเริ่มการ
ทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์อีกครั้งด้วยตนเอง
6 ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำถูกถอดออกก่อนที่อุปกรณ์จะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่สมบูรณ์
การสลับสายแบบดิจิตอล
คุณสามารถใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์ในการตรวจสอบหรือควบคุมวงจรเมื่อมี
การเชื่อมต่อระบบที่ใช้ร่วมกันได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถควบคุมแสงภายในและแสงนำทางของเรือได้
คุณยังสามารถตรวจสอบวงจรของบ่อพักปลาได้ด้วย
ในการเข้าถึงการควบคุมการสลับสายแบบดิจิตอล ให้เลือก Info >
ควบคุมวงจร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการกำหนดค่าระบบการสลับ
สายแบบดิจิตอล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Garmin ของคุณ
การจับคู่อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID
กับชาร์ตพล็อตเตอร์
คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ก่อนจึงจะสามารถใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะ
ไกล GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์ได้
คุณสามารถเริ่มต้นการจับคู่อุปกรณ์จากชาร์ตพล็อตเตอร์หรือจาก
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID
การจับคู่อุปกรณ์ GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์จากชาร์ตพล็อต
เตอร์
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลสถานี > การจับคู่ GRID™ > เพิ่ม
2 บนอุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID ให้กด SELECT
การจับคู่อุปกรณ์ GRID กับชาร์ตพล็อตเตอร์จากอุปกรณ์ GRID
1 บนอุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID ให้กด + และ HOME
พร้อมกัน
ภาคผนวก
หน้าการเลือกจะเปิดขึ้นบนชาร์ตพล็อตเตอร์ทุกเครื่องบน Garmin
Marine Network
2 หมุนวงล้ออุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากระยะไกล GRID เพื่อไฮไลต์ Select
บนชาร์ตพล็อตเตอร์ที่คุณต้องการควบคุมด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อมูลจาก
ระยะไกล GRID
3 กด SELECT
การหมุนคันบังคับ GRID
สำหรับการติดตั้งในบางสถานกาณ์ คุณสามารถหมุนการวางแนวของคัน
บังคับ GRID ได้
1 เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > เครือข่ายทางทะเล
2 เลือกอุปกรณ์ GRID
การทำความสะอาดหน้าจอ
ประกาศ
สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเป็นอันตรายต่อสารเคลือบผิวป้องกัน
แสงสะท้อน
อุปกรณ์มีการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวป้องกันแสงสะท้อนชนิดพิเศษที่มี
ความไวสูงต่อขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
1 ใช้สารความสะอาดเลนส์แว่นตาที่ระบุว่าปลอดภัยสำหรับสารเคลือบ
ผิวป้องกันแสงสะท้อนร่วมกับผ้า
2 เช็ดหน้าจอเบาๆ ด้วยผ้านุ่มที่สะอาดและไม่เป็นขุย
การดูภาพบนการ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถดูภาพที่บันทึกไว้บนการ์ดหน่วยความจำได้ คุณสามารถดู
ไฟล์ .jpg, .png และ .bmp
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำที่มีไฟล์ภาพลงในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก Info > โปรแกรมดูภาพ
3 เลือกโฟลเดอร์ที่มีภาพ
4 รอให้ภาพขนาดย่อโหลดสักสองสามวินาที
5 เลือกภาพ
6 ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามภาพต่างๆ
7 หากจำเป็น ให้เลือก Menu > เริ่มเล่นภาพสไลด์
ภาพหน้าจอ
คุณสามารถจับภาพหน้าจอใดๆ ที่แสดงบนชาร์ตพล็อตเตอร์เป็นไฟล์
bitmap (.bmp) คุณสามารถถ่ายโอนภาพหน้าจอไปยังคอมพิวเตอร์ได้
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพหน้าจอได้ในโปรแกรมดูภาพ (การดูภาพ
บนการ์ดหน่วยความจำ, หน้า 49)
การจับภาพหน้าจอ
1 เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบการ์ด
2 เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > จับภาพหน้าจอ > เปิด
3 ไปยังหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ
4 กด Home ค้างไว้อย่างน้อยหกวินาที
การคัดลอกภาพหน้าจอไปยังคอมพิวเตอร์
1 ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากชาร์ตพล็อตเตอร์ และเสียบลงใน
เครื่องอ่านการ์ดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2 จาก Windows Explorer ให้เปิดโฟลเดอร์ Garmin\scrn บนการ์ด
หน่วยความจำ
3 คัดลอกไฟล์ .bmp จากการ์ดและวางไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร์
การแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์ของฉันไม่รับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณ์ไม่รับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามข้อ หากมีการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เป็นระยะทางไกลตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่อุปกรณ์นี้ได้รับ
สัญญาณดาวเทียม หรือมีการปิดเครื่องเป็นเวลานานกว่าสองสามสัปดาห์
หรือสองสามเดือน อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่าง
ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กำลังใช้งานซอฟต์แวร์ล่าสุด หากไม่ใช่
ให้อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ภาคผนวก
• หากอุปกรณ์ใช้เสา GPS ภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ใน
ตำแหน่งที่โล่งท้องฟ้าโปร่ง เพื่อให้เสาอากาศภายในสามารถรับ
สัญญาณ GPS ได้ หากมีการติดตั้งไว้ภายในห้องของเรือ อุปกรณ์นี้
ควรอยู่ใกล้กับหน้าต่าง เพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ หากมี
การติดตั้งอุปกรณ์ไว้ภายในห้องของเรือและไม่สามารถวางไว้ใน
ตำแหน่งที่อุปกรณ์จะรับสัญญาณดาวเทียมได้ ให้ใช้เสา GPS
ภายนอกแทน
• หากอุปกรณ์ใช้เสา GPS ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศ
เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์หรือเครือข่าย NMEA หากจำเป็น โปรด
ดูคำแนะนำการติดตั้งเสาอากาศ GPS สำหรับข้อมูลและแผนภาพการ
เชื่อมต่อ
• หากอุปกรณ์ใช้เสาอากาศ GPS ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้เครือข่าย
NMEA 2000 ให้เลือก ตั้งค่า > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA
2000 > บัญชีรายชื่ออุปกรณ์ ตรวจสอบว่ามีเสาอากาศปรากฏอยู่ใน
รายการ หากไม่ปรากฏ ให้ตรวจสอบการติดตั้งเสาอากาศ และการติด
ตั้งเครือข่าย NMEA 2000
• หากอุปกรณ์มีเสา GPS มากกว่าหนึ่งที่มา ให้เลือกเสาอื่นแทน (การ
เลือกที่มาของ GPS, หน้า 2)
อุปกรณ์ของฉันเปิดไม่ได้หรือเครื่องปิดอยู่ตลอดเวลา
อุปกรณ์ที่ปิดหรือเปิดไม่ได้อาจระบุถึงปัญหาที่เกิดกับไฟที่จ่ายเข้า
อุปกรณ์ ตรวจสอบรายการเหล่านี้เพื่อทำการแก้ไขสาเหตุของปัญหาด้าน
พลังงานไฟฟ้า
• ตรวจสอบว่าที่มาจ่ายไฟกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้า
คุณสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบ
ว่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับพลังงานจากที่มาจ่ายไฟกำลังทำงานอยู่หรือ
ไม่
• ตรวจสอบฟิวส์ในสายไฟ
ฟิวส์ควรอยู่ในช่องใส่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจ
สอบว่ามีการติดตั้งฟิวส์ที่มีขนาดเหมาะสม อ้างอิงฉลากบนสายไฟหรือ
คำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟิวส์ที่จำเป็นต้องใช้ ตรวจสอบ
ฟิวส์เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงเชื่อมต่อภายในฟิวส์ คุณสามารถทดสอบ
ฟิวส์โดยใช้มัลติมิเตอร์ หากฟิวส์มีสภาพปกติ มัลติมิเตอร์จะอ่านค่าได้
0 โอห์ม
• ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับไฟฟ้าอย่างน้อย 10 V แต่ขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ให้วัดเต้ารับไฟฟ้าตัวเมียและเต้ารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หากแรงดันไฟฟ้า
ต่ำกว่า 10 V อุปกรณ์จะเปิดไม่ติด
• หากอุปกรณ์ได้รับพลังงานที่เพียงพอแล้ว แต่เปิดเครื่องไม่ได้ ให้
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin ที่ support.garmin.com
อุปกรณ์ของฉันไม่สร้างเวย์พอยท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
คุณสามารถป้อนตำแหน่งเวย์พอยท์ด้วยตนเองเพื่อถ่ายโอนและใช้ข้อมูล
ร่วมกันจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได้ หากคุณได้ป้อนตำ
แหน่งเวย์พอยท์โดยใช้พิกัดด้วยตนเอง และตำแหน่งของจุดไม่ปรากฏใน
ที่ที่ควรมี ข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งของอุปกรณ์อาจไม่ตรงกับ
ข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งเดิมที่ใช้ทำเครื่องหมาย เวย์พอยท์ ไว้
รูปแบบตำแหน่งคือวิธีที่ตำแหน่งของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบน
หน้าจอ โดยทั่วไปแล้วจะแสดงเป็นละติจูด/ลองจิจูดในรูปแบบองศาและ
นาที โดยมีให้เลือกเป็นองศา นาทีและวินาที องศาเท่านั้น หรือรูปแบบ
ตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ข้อมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายให้เห็นส่วนหนึ่งของพื้น
ผิวโลก เส้นละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษถูกใช้อ้างอิงกับ
ข้อมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูว่าข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งใดที่ใช้เมื่อเวย์พอยท์เดิมถูก
สร้างขึ้น
หากเวย์พอยท์เดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งที่ใช้ในการสร้าง
แผนที่นั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะพบใกล้กับปุ่มแผนที่
2 เลือก ตั้งค่า > การกำหนดค่า > หน่วยวัดระยะทาง
3 เลือกการตั้งค่าข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งที่ถูกต้อง
4 สร้างเวย์พอยท์อีกครั้ง
49
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
PGN
คำอธิบาย
060928
การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
065240
ที่อยู่คำสั่ง
126208
ฟังก์ชันกลุ่มคำขอ
126996
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
126998
ข้อมูลการกำหนดค่า
127237
ควบคุมทิศมุ่งหน้า/แทร็ค
127250
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
127258
ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
127488
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
127489
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
127493
พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
127505
ระดับของเหลว
127508
สถานะแบตเตอรี่
128259
ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
128267
ความลึกของน้ำ
129025
ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129029
ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
129283
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
129284
ข้อมูลนำทาง
333 × 247 × 97 มม. (137/64 ×
923/32 × 313/36 นิ้ว)
129539
GNSS DOPs
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
130306
ข้อมูลลม
4.95 กก (10.91 ปอนด์)
130310
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
35 W
130311
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.6 A
130312
อุณหภูมิ (ล้าสมัย)
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
3.5 A
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น
คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
รุ่นแปดนิ้ว
ขนาด (W×H×D)
265 × 190 × 115 มม. (107/16 ×
731/64 × 417/32 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W×H)
171 × 130 มม.
น้ำหนัก
3.23 กก. (7.12 ปอนด์)
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
28 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.3 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
2.8 A
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
310 มม. (12.2 นิ้ว)
รุ่นสิบสองนิ้ว ขนาด (W×H×D)
ขนาดจอแสดงผล (W×H)
น้ำหนัก
รุ่นสิบห้านิ้ว ขนาด (W×H×D)
ขนาดจอแสดงผล (W×H)
ทุกรุ่น
(647/
×
นิ้ว)
245 × 184 มม. (921/32 × 7¼ นิ้ว)
ส่ง
PGN
คำอธิบาย
460 มม. (18.11 นิ้ว)
126464
ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
127497
พารามิเตอร์การเดินทาง: เครื่องยนต์
403 × 306 × 94 มม. (157/8 ×
123/64 × 345/64 นิ้ว)
รับ
(304 × 228 มม. (1131/32 × 863/64
นิ้ว)
PGN
คำอธิบาย
065030
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126992
เวลาระบบ
127251
อัตราการเลี้ยว
127257
ท่าทาง
127498
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก
127503
สถานะอินพุต AC (ล้าสมัย)
127504
สถานะเอาต์พุต AC (ล้าสมัย)
127506
สถานะรายละเอียด DC
สถานะเครื่องชาร์จ
น้ำหนัก
7.6 กก. (16.76 ปอนด์)
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
47 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
2.5 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
4.7 A
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
460 มม. (18.11 นิ้ว)
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ 5° ถึง 131°F (ตั้งแต่ -15°
ถึง 55°C)
127507
127509
สถานะอินเวอร์เตอร์
วัสดุ
อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและพลาสติก
โพลีคาร์บอเนต
128275
บันทึกระยะทาง
กำลังไฟอินพุต
10 ถึง 35 Vdc
129038
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
ฟิวส์
7.5 A, 42 V fast-acting
129039
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
NMEA 2000 LEN
2
129040
รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
NMEA 2000 Draw
75 mA สูง
129044
Datum
129285
การนำทาง: ข้อมูลเส้นทาง, เวย์พอยท์
129794
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798
รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
129802
ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ข้อมูลการโทร DSC
129809
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A
129810
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
ส่งและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060160
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การถ่ายโอนข้อมูล
060416
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมต่อ
50
64
51/8
ภาคผนวก
PGN
คำอธิบาย
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130316
อุณหภูมิ: ช่วงขยาย
130576
สถานะทริมแท็บ
130577
ข้อมูลทิศทาง
NMEA ข้อมูล 0183
ประเภท
ประโยค
คำอธิบาย
ส่ง
GPAPB
APB: ทิศมุ่งหน้าหรือตัวควบคุมแทร็ค
(ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD
BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มต้นไปยังที่หมาย)
GPBWC
BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวย์
พอยท์
GPGGA
GGA: ข้อมูลคงที่ของ Global
Positioning System
GPGLL
GLL: ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด­
และลองจิจูด)
GPGSA
GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่­
ใช้งาน
GPGSV
GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS
ในมุมมอง
GPRMB
RMB: ข้อมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC
RMC: ข้อมูลเฉพาะ GNSS
ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
RTE: เส้นทาง
GPVTG
VTG: เส้นทางบนพื้นและความเร็ว
ภาคพื้น
GPWPL
WPL: ตำแหน่งเวย์พอยท์
GPXTE
XTE: ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME
E: ข้อผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM
M: ข้อมูลแผนที่
PGRMZ
Z: ระดับความสูง
SDDBT
DBT: ความลึกใต้หัวโซน่าร์
SDDPT
DPT: ความลึก
SDMTW
MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW
VHW: ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
DPT
ความลึก
DBT
ความลึกใต้หัวโซน่าร์
MTW
อุณหภูมิน้ำ
VHW
ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
WPL
ตำแหน่งเวย์พอยท์
DSC
ข้อมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่น
แบบดิจิตอล
DSE
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบ­
ดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG
ทิศมุ่งหน้า ความคลาดเคลื่อน
ค่าแปรผัน
HDM
ทิศมุ่งหน้า, แม่เหล็ก
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
MDA
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV
ความเร็วและมุมของลม
VDM
ข้อความลิงค์ข้อมูล AIS VHF
รับ
คุณสามารถซื้อข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
ภาคผนวก
51
ดัชนี
A
ActiveCaptain 4
quickdraw 10
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ 4
การอัปเดตแผนที่ 4
AIS 7–9
SART 8
การเปิด 46
เป้าหมาย 7, 8
ภัยคุกคาม 8, 28
เรดาร์ 28
อุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ 8
AM 36
P
Perspective 3D 40
Q
quickdraw 10, 11
การตั้งค่า 11
S
SART 8
Shadow Drive, การเปิดใช้งาน 31
SideVü 19
SiriusXM 36, 38
วิทยุดาวเทียม 37
SOS 12, 32
V
DAB 36, 37
DSC. ดู ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
VRM 28
การปรับ 28
การวัด 28
การแสดง 28
E
W
D
EBL 28
การปรับ 28
การวัด 28
การแสดง 28
EGNOS 43
EPIRB 8
F
Fish Eye 3D
กรวยโซน่าร์ 10
แทร็ค 10
เป้าหมายที่ถูกพัก 10
Fishfinder. ดู โซน่าร์
FM 36
G
Garmin ClearVü 19
Garmin Marine Network 17, 45
GLONASS 43
GPS 49
EGNOS 43
GLONASS 43
WAAS 43
ที่มา 2
สัญญาณ 2
GRID 49
I
ID เครื่อง 43
M
Man Overboard 12, 31, 32
MARPA
เป้าหมาย 27
แผนที่เดินเรือนำทาง 9
ภัยคุกคาม 8, 28
วัตถุที่ติดแท็ก 28
media player 35–38
DAB 37
FUSION-Link 35
VHF 36
การปิดเสียง 36
การเล่นซ้ำ 36
ค้นหาด้วยตัวอักษรและตัวเลข 36
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า 36, 41
ชื่ออุปกรณ์ 38
โซน 36
ที่มา 36
พื้นที่เครื่องรับ 36, 37
วิทยุ 37
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 37
สับเปลี่ยน 36
โหมดการปรับ 36
MOB, อุปกรณ์ 8
N
navaids 6
NMEA 0183 32, 44
NMEA 2000 32, 45
52
WAAS 43
Waypoint 12
Wi‑Fi 4
ก
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว, ระดับน้ำ 6
กราฟ
การกำหนดค่า 35
ความดันบรรยากาศ 35
ความเร็วลม 35
ความลึก 35
มุมลม 35
อุณหภูมิน้ำ 35
อุณหภูมิในอากาศ 35
กราฟความเร็วลม 35
กราฟมุมลม 35
กล้อง 42
การกำหนดค่า 41
การควบคุม 41–43
การหยุดชั่วคราว 41
ตำแหน่งหลัก 41
สแตนด์บาย 41
กล้อง VIRB 43
การ gybe. ดู การ tack และ gybe
การ jib. ดู การ tack และ gybe
การ tack และ gybe 18
รักษาทิศทางลม 18
รักษาทิศมุ่งหน้า 18
การแก้ไขปัญหา 49
การจับคู่ GRID 43, 48
การซิงโครไนซ์, ข้อมูลผู้ใช้ 17
การ์ดหน่วยความจำ 47
การติดตั้ง 1
แผนที่รายละเอียด 47
การตั้งค่า 11, 43, 44
การแสดงผลเรดาร์ 30
ข้อมูลระบบ 43
การตั้งค่าจากโรงงาน 47
สถานี 3
การเตือน 16, 45
การชน 8, 46
การนำทาง 45
การลากสมอ 45
เครื่องยนต์ 34
โซน่าร์ 23, 45
ตัววัด 34
น้ำตื้น 23, 45
น้ำมันเชื้อเพลิง 34, 45
น้ำลึก 23, 45
มาถึง 45
สภาพอากาศ 45
ออกนอกเส้นทาง 45
อุณหภูมิน้ำ 23, 45
การเตือนการชน 8, 46
การเตือนการชนในพื้นที่ปลอดภัย 46
การเตือนการนำทาง 45
การเตือนการลากสมอ 45
การเตือนมาถึง 45
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน 8
การเตือนออกนอกเส้นทาง 45
การแทรกการนำทาง 3
การแนะนำอัตโนมัติ 11, 12, 14, 15, 44
ระยะห่างแนวชายฝั่ง 15, 44
เส้นทาง 14
การแบ่งปันข้อมูล 47
การปลดล็อค, หน้าจอ 1
การรวม 3
การรีเซ็ต
การตั้งค่า 38
แผนผังสถานี 3
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 48
การลงทะเบียนอุปกรณ์ 48
การลบ, ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด 17
การล็อค, หน้าจอ 1
การแล่นเรือ 9, 17
ตัวนับเวลาการแข่งขัน 17
เส้นเริ่มต้น 17
การแล่นเรือใบ 17
การแล่นเรือเส้นเริ่มต้น 17
การวัดระยะทาง 20
แผนที่ 5
การสนับสนุน. ดู ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
การสลับสายแบบดิจิตอล 48
การแสดงความลึกด้วยเฉดสี 9, 11
การอัปเดต
ซอฟต์แวร์ 4, 48
แผนที่ 4
ข
ขอบเขต
การคัดลอก 47
การเชื่อมโยงกับแผนผัง SmartMode 16
การแสดง 9
ข้อมูล
การคัดลอก 47
การจัดการ 47
การสำรองข้อมูล 47
ข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้า 35
ข้อมูลท้องฟ้า 35
ข้อมูลผู้ใช้
การซิงโครไนซ์ 17
การลบ 17
ข้อมูลระบบ 43, 47
ค
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 34
ความแม่นยำของ GPS 45
ความลึกที่ปลอดภัย 44
ความสูงที่ปลอดภัย 44
คันบังคับ 49
ค่าชดเชย:, ด้านหน้าเรือ 30
ค่าชดเชยความลึกท้องเรือ 18, 46
ค่าที่ตั้งล่วงหน้า 3, 36, 37
DAB 37
จ
จุดบริการทางทะเล 12
จุดหมาย
การเลือก 12
แผนที่เดินเรือนำทาง 12
ซ
ซอฟต์แวร์, การอัปเดต 4, 38, 48
ซูม
โซน่าร์ 22
แผนที่ 5
ต
ตัวจัดการคำเตือน 35
ข้อความ 35
ตัววัด 33
การเดินทาง 34
การเตือนสถานะ 34
ขีดจำกัด 33
เครื่องยนต์ 33, 34
น้ำมันเชื้อเพลิง 33, 34
ลม 34
ตัววัดการเดินทาง 34
ตัววัดการแล่นเรือ 34
ดัชนี
ตัววัดเครื่องยนต์ 33, 34
การกำหนดค่า 34
การเตือนสถานะ 34
ตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง 33, 34
การซิงโครไนซ์น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริง 34
การเตือนสถานะ 34, 45
ตัววัดลม 34
ตำแหน่ง, การติดตาม 32
ท
ทำเครื่องหมายตำแหน่ง 12
ทิศมุ่งหน้า 31
Shadow Drive 31
การปรับ 31
การรักษา 31
รักษาทิศมุ่งหน้า 18
เส้น 9, 18
ที่มาข้อมูลที่ต้องการ 30
น
นาฬิกา 45
การเตือน 45
น้ำ
ความเร็ว 46
ค่าชดเชยอุณหภูมิ 46
ล็อกอุณหภูมิ 35
ป
ปิด 4
ปุ่ม power 1, 4
ปุ่ม Power 3
ฝ
ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 1, 50
ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin. ดู ฝ่ายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์
ภ
ภาพ 3, 49
ภาพจากดาวเทียม 7
ภาพถ่าย, ทางอากาศ 7
ภาพถ่ายทางอากาศ 7
ภาพหน้าจอ 49
การจับภาพ 49
ภาษา 43
ร
รอยทางของเรือ 9, 33
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 32, 33
การเปิด 32, 46
การเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 33
ช่อง 33
ที่ติดต่อ 32
ระยะของวงแหวน 8
ระยะห่างแนวชายฝั่ง 15, 44
รักษาทิศทางลม 18
การปรับ 18
รายการที่ใช้ประจำ 2
รายงานตำแหน่ง 32, 33
รายงานเรื่องทุ่น 40
ล
ลม, ปลายหัว
ล็อกกิจกรรม
ล็อกความลึก
ล็อกอุณหภูมิ
ว
9
43
35
35
วงจร 48
วิดีโอ 40–43
การกำหนดค่า 41
กำลังกำหนดค่า 41
ดู 41
ที่มา 40, 41
วิทยุ 36
AM 36
FM 36
SiriusXM 37, 38
วิทยุ VHF 32
การเรียกที่เป็นกิจวัตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 33
การเรียกเป้าหมาย AIS 33
ช่อง DSC 33
ดัชนี
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย 32
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 36–38
วิธีใช้. ดู ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ส
สถานี 2
การจัดลำดับหน้าจอ 43
การปรับแต่งหน้าจอหลักของ 2
การเปลี่ยนสถานี 43
เรียกคืนแผนผัง 3, 43
สถานีกระแสน้ำ 35
เครื่องหมาย 6
สถานีพยากรณ์ระดับน้ำ 6, 35
เครื่องหมาย 6
สถานีระดับน้ำ 35
สภาพอากาศ 38, 39
การตกปลา 39, 40
การเตือน 45
การแพร่สัญญาณ 38
การสมัครสมาชิก 38, 40
ข้อมูลคลื่น 39
ความกดอากาศที่พื้นผิว 39
ทัศนวิสัย 40
แผนที่ 9, 38, 40
แผนที่เดินเรือนำทาง 40
แผนที่ตกปลา 40
พยากรณ์อากาศ 38–40
ลม 39
สภาพทะเล 39
หยาดน้ำฟ้า 38
อุณหภูมิน้ำ 39, 40
โอเวอร์เลย์ 40
สมอ 45
สัญญาณแจ้งเหตุร้าย 32
สัญญาณดาวเทียม, การรับ 2
สัญลักษณ์ 7
สายอากาศ, GPS 2
ห
หน่วยวัด 43
หน้าจอ
การปลดล็อค 1
การล็อค 1
ความสว่าง 3
หน้าจอสัมผัส 1
หน้าจอหลัก 2
การปรับแต่ง 2, 3
หมายเลขโอเวอร์เลย์ 3
หัวโซน่าร์ 19, 21, 23–25
อ
ออโตไพลอต 30, 31
Shadow Drive 31
การขับตามรูปแบบวงกลม 31
การใช้ 31
การบังคับเลี้ยวตามรูปแบบ 32
การปรับทิศมุ่งหน้า 31
การเพิ่มการควบคุม 31
รูปแบบการค้นหา 32
รูปแบบการบังคับเลี้ยว 31, 32
รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน 31
รูปแบบซิกแซก 31
รูปแบบใบโคลเวอร์ 32
รูปแบบยูเทิร์น 31
รูปแบบวงโคจร 31
ลดการใช้หางเสือ 31
อุปกรณ์
การทำความสะอาด 49
การลงทะเบียน 48
อุปกรณ์ไร้สาย 4, 5, 42, 43
การกำหนดค่าเครือข่าย 5
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย 4
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย 5
อุปกรณ์สัญญาณขอความช่วยเหลือ 8
53
support.garmin.com
ตุลาคม 2017
190-01557-26_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising