Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | User guide | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Podręcznik użytkownika
GPSMAP® SERIA 8000/8500
Podręcznik użytkownika
© 2013–2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , FUSION , quatix , Ultrascroll oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin
Nautix™, Garmin Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, MotionScope™, OneChart™, Panoptix™, Shadow Drive™ oraz SmartMode™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google™ Inc. Znak i logo Bluetooth
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. CZone™ jest znakiem towarowym firmy Power Products, LLC. FLIR jest
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy FLIR Systems, Inc. SiriusXM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi Jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie
stanowią własność poszczególnych jednostek.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Korzystanie z ekranu dotykowego ......................................... 1
Przyciski na ekranie ............................................................... 1
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego ................... 1
Porady i skróty ............................................................................ 1
Uzyskiwanie dostępu do podręcznika użytkownika w ploterze
nawigacyjnym ............................................................................. 1
Pobieranie podręczników użytkownika ....................................... 2
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ......................................... 2
Wkładanie karty pamięci ............................................................. 2
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS ........................................ 2
Wybór źródła GPS ................................................................. 2
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego.................... 2
Ekran główny .............................................................................. 2
Dodawanie pozycji do Ulubionych ......................................... 2
Dostosowywanie stron ................................................................ 2
Dostosowywanie układu trybu SmartMode lub strony
kombinacji .............................................................................. 2
Dodawanie układu SmartMode .............................................. 3
Tworzenie nowej strony Kombinacje ..................................... 3
Usuwanie strony Kombinacje ................................................. 3
Dostosowywanie nakładek danych ........................................ 3
Resetowanie układów stacji ................................................... 3
Zapamiętane ustawienia ............................................................. 3
Zapisywanie nowego zapamiętanego ustawienia .................. 3
Zarządzanie zapamiętanymi ustawieniami ............................ 3
Ustawianie typu jednostki ........................................................... 4
Regulowanie podświetlenia ........................................................ 4
Dostosowywanie schematu kolorów ........................................... 4
Dostosowywanie ekranu startowego .......................................... 4
Automatyczne włączanie plotera nawigacyjnego ....................... 4
Automatyczne wyłączanie systemu ............................................ 4
Aplikacja ActiveCaptain™ ............................................. 4
Role ActiveCaptain ..................................................................... 4
Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain ........................ 4
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain .............................................................................. 5
Aktualizowanie map przy użyciu ActiveCaptain ......................... 5
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi........ 5
Sieć Wi‑Fi ................................................................................... 5
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi ......................... 5
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego ....................................................................... 5
Zmiana kanału bezprzewodowego ........................................ 5
Zmiana hosta Wi‑Fi ................................................................ 5
Mapy i widoki map 3D.................................................... 6
Mapa nawigacyjna i mapa wędkarska ........................................ 6
Powiększanie i pomniejszanie przy użyciu ekranu
dotykowego ............................................................................ 6
Symbole mapy ....................................................................... 6
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 6
Tworzenie punktu na mapie ................................................... 6
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o obiekcie ........ 6
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych ........................................................................ 6
Nawigacja do punktu na mapie .............................................. 7
Płatne mapy ................................................................................ 7
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów ............................ 7
Animowane wskaźniki pływów i prądów ............................ 7
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów ...................... 7
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej .......................................................................... 8
Spis treści
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych ......... 8
System automatycznej identyfikacji ............................................ 8
Symbole celów AIS ................................................................ 8
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS ........... 8
Aktywacja celu dla statku AIS ................................................ 9
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako
cel ...................................................................................... 9
Dezaktywacja celu dla statku AIS ..................................... 9
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA ............................. 9
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa .... 9
Sygnały wzywania pomocy AIS ............................................. 9
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania
pomocy .............................................................................. 9
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS ...................................................... 9
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS ..................... 9
Wyłączanie odbioru sygnału AIS ........................................... 9
Menu mapy ................................................................................. 9
Warstwy mapy ....................................................................... 9
Ustawienia warstw mapy ................................................. 10
Ustawienia warstwy głębokości ....................................... 10
Ustawienia warstwy Moja łódź ........................................ 10
Ustawienia layline ........................................................... 10
Ustawienia warstwy danych użytkownika ....................... 10
Ustawienia warstwy Inne statki ....................................... 10
Ustawienia warstwy wody ............................................... 11
Ustawienia warstwy Pogoda ........................................... 11
Ustawienia nakładki radaru ............................................. 11
Ustawienia mapy .................................................................. 11
Ustawienia widoku Fish Eye 3D ........................................... 11
Obsługiwane mapy ................................................................... 11
Garmin Quickdraw Contours — mapy....................... 11
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za pomocą funkcji Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 12
Dodawanie etykiet do mapy Garmin Quickdraw Contours ....... 12
Społeczność Garmin Quickdraw ............................................... 12
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą
aplikacji ActiveCaptain ......................................................... 12
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji ActiveCaptain ......................................... 12
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain .................................................................. 12
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą
aplikacji Garmin Connect™ ................................................. 12
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
Garmin Connect .............................................................. 12
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji Garmin Connect ..................................... 13
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia .............................. 13
Cieniowanie zakresu głębokości .......................................... 13
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego............ 13
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji ............................... 14
Cele .......................................................................................... 14
Wyszukiwanie celu według nazwy ....................................... 14
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej ................... 14
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi ............................. 14
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .............................. 14
Punkty ....................................................................................... 14
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu ............................ 14
Tworzenie punktu w innej pozycji ........................................ 14
Zaznaczanie pozycji SOS .................................................... 14
Wyświetlanie listy punktów .................................................. 14
Edytowanie zapisanego punktu ........................................... 14
Przenoszenie zapisanego punktu ........................................ 15
i
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego ............ 15
Usuwanie punktu lub pozycji MOB ...................................... 15
Usuwanie wszystkich punktów ............................................. 15
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy użyciu
funkcji Idź do ........................................................................ 15
Trasy ......................................................................................... 15
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej pozycji oraz
nawigacja nią ....................................................................... 15
Tworzenie i zapisywanie trasy ............................................. 15
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej ...................................................................... 16
Edytowanie zapisanej trasy ................................................. 16
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą ......... 16
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do niej ... 16
Usuwanie zapisanej trasy .................................................... 16
Usuwanie wszystkich zapisanych tras ................................. 16
Nawigacja automatyczna .......................................................... 16
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią ..................................................................... 16
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 17
Dostosowywanie zapisanej ścieżki Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 17
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 17
Ustawianie zaplanowanego przybycia ................................. 17
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej .......................... 17
Regulowanie dystansu od brzegu ................................... 17
Ślady ......................................................................................... 18
Wyświetlanie śladów ............................................................ 18
Ustawianie koloru aktywnego śladu ..................................... 18
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................. 18
Wyświetlenie listy zapisanych śladów .................................. 18
Edytowanie zapisanego śladu ............................................. 18
Zapisywanie śladu jako trasy ............................................... 18
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem ..................................................... 18
Usuwanie zapisanego śladu ................................................ 18
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów ............................ 18
Odtwarzanie aktywnego śladu ............................................. 18
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................. 18
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania ........................................................................ 18
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu śladu ..... 19
Granice ..................................................................................... 19
Tworzenie granicy ................................................................ 19
Konwersja trasy do granicy .................................................. 19
Konwersja śladu do granicy ................................................. 19
Edycja granicy ...................................................................... 19
Łączenie granicy z układem SmartMode ............................. 19
Ustawianie alarmu granicy ................................................... 19
Usuwanie granicy ................................................................. 19
Synchronizowanie danych użytkownika w sieci Garmin Marine
Network ..................................................................................... 19
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów, tras i śladów ........ 19
Funkcje żeglarskie ....................................................... 19
Ustawianie typu jednostki ......................................................... 19
Regaty ...................................................................................... 20
Naprowadzanie na linię startu ............................................. 20
Ustawianie linii startu ...................................................... 20
Korzystanie z naprowadzania na linię startu ................... 20
Uruchamianie stopera regatowego ...................................... 20
Zatrzymywanie stopera regatowego .................................... 20
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS ........ 20
Ustawienia layline ..................................................................... 20
Ustawianie przesunięcia kilu ..................................................... 20
ii
Działanie autopilota żeglarskiego ............................................. 21
Utrzymywanie wiatru ............................................................ 21
Ustawianie typu utrzymywania wiatru ............................. 21
Włączanie utrzymywania wiatru ...................................... 21
Włączanie funkcji utrzymywania wiatru w trybie
utrzymywania kierunku .................................................... 21
Regulowanie kąta utrzymywania wiatru przy użyciu
autopilota ......................................................................... 21
Hals i zwrot przez rufę ......................................................... 21
Halsowanie i zwrot przez rufę w trybie utrzymywania
kierunku ........................................................................... 21
Halsowanie i zwroty przez rufę w trybie utrzymywania
wiatru ............................................................................... 21
Ustawianie opóźnienia halsu lub zwrotu przez rufę ........ 21
Włączanie blokady zwrotu przez rufę .............................. 21
Linia kierunku i znaczniki kątów ................................................ 21
Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów ....................... 22
Sonar Fishfinder........................................................... 22
Przerywanie przesyłania sygnałów sonarowych ...................... 22
Zmiana widoku sonaru .............................................................. 22
Widok sonaru Tradycyjny ......................................................... 22
Widok sonaru Podział częstotliwości ................................... 22
Widok sonaru Podział powiększenia ................................... 22
Widok sonaru Garmin ClearVü ................................................. 22
Widok sonaru SideVü ............................................................... 23
SideVüTechnologia skanująca ............................................ 23
Pomiar dystansu na ekranie sonaru .................................... 23
PanoptixWidoki sonaru ............................................................. 23
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru .................................... 23
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü ................................ 23
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü .......................... 24
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką w dół ..... 24
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym ................. 24
FrontVüWidok sonaru .......................................................... 24
Określanie typu przetwornika ................................................... 24
Kalibracja kompasu .............................................................. 24
Tworzenie punktu na ekranie sonaru ....................................... 24
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru ....................................... 24
Wyświetlanie historii sonaru ..................................................... 24
Udostępnianie sonaru ............................................................... 25
Wybór źródła sonaru ............................................................ 25
Zmiana nazwy źródła sonaru ............................................... 25
Dostosowywanie poziomu szczegółowości .............................. 25
Dostosowywanie intensywności kolorów .................................. 25
Zapisy danych sonaru ............................................................... 25
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar .............. 25
Przerywanie zapisu sonaru .................................................. 25
Usuwanie zapisów danych sonaru ...................................... 25
Odtwarzanie zapisów danych sonaru .................................. 25
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin ClearVü i SideVü .. 26
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru .......... 26
Ustawianie prędkości przesuwu ........................................... 26
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub szerokości ... 26
Ustawienia redukcji zakłóceń sonaru ................................... 26
Ustawienia wyglądu sonaru ................................................. 27
Alarmy sonaru ...................................................................... 27
Zaawansowane ustawienia sonaru ...................................... 27
Ustawienia instalacyjne przetwornika Tradycyjny, Garmin
ClearVü oraz SideVü ........................................................... 27
Częstotliwości sonaru .......................................................... 28
Wybór częstotliwości ....................................................... 28
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości ...................... 28
Włączanie funkcji A-Scope .................................................. 28
Ustawienia sonaru Panoptix ..................................................... 28
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu zoomu dla
urządzenia RealVü ............................................................... 28
Spis treści
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania urządzenia
RealVü ................................................................................. 28
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü .............................................................................. 29
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü
i FrontVü .......................................................................... 29
Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü ....................... 29
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü ................................. 29
Ustawienia wyglądu RealVü ................................................ 29
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix ................... 29
Ustawianie przesunięcia dziobu ...................................... 30
Radar ............................................................................. 30
Interpretacja wskazań radaru ................................................... 30
Nakładki radaru .................................................................... 31
Nakładki radaru i wyrównanie danych mapy ....................... 31
Przesyłanie sygnałów radarowych ............................................ 31
Przerywanie przesyłania sygnałów radarowych .................. 31
Konfiguracja trybu cyklu przesyłu ........................................ 31
Włączanie i regulowanie strefy bez transmisji radarowej .... 31
Regulacja zasięgu radaru ......................................................... 31
Wskazówki dotyczące wyboru zasięgu radaru .................... 31
Radar dopplerowski MotionScope™ ........................................ 32
Włączanie strefy strzeżonej ...................................................... 32
Określanie okrągłej strefy strzeżonej ................................... 32
Określanie częściowej strefy strzeżonej .............................. 32
Wyłączanie strefy strzeżonej ............................................... 32
MARPA ..................................................................................... 32
Symbole celów MARPA ....................................................... 32
Przypisywanie znacznika MARPA do obiektu ..................... 32
Usuwanie znacznika MARPA z obiektu ............................... 33
Wyświetlanie informacji o obiektach ze znacznikami
MARPA ................................................................................ 33
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA ........................... 33
Wyświetlanie jednostek z systemem AIS na ekranie
radaru ................................................................................... 33
VRM i EBL ........................................................................... 33
Wyświetlanie VRM i EBL ................................................. 33
Regulowanie VRM i EBL ................................................. 33
Pomiar dystansu i namiaru do obiektu ............................ 33
Ślady echa ................................................................................ 33
Włączanie śladów echa ....................................................... 33
Regulowanie długości śladów echa ..................................... 33
Usuwanie śladów echa ........................................................ 33
Optymalizowanie wyświetlania radaru ...................................... 33
Czułość radaru i zakłócenia ................................................. 33
Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru ....... 33
Ręczna regulacja czułości na ekranie radaru ................. 34
Minimalizowanie zakłóceń od dużych obiektów
w pobliżu ......................................................................... 34
Minimalizowanie zakłóceń bocznych na ekranie
radaru .............................................................................. 34
Automatyczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru .............................................................................. 34
Ręczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru .............................................................................. 34
Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie radaru .... 34
Zmniejszenie zakłóceń przesłuchowych na ekranie
radaru .............................................................................. 35
Menu Opcje radaru .............................................................. 35
Menu Ustawienia radaru ...................................................... 35
Ustawienia wyglądu radaru .................................................. 35
Ustawienia instalacji radaru ................................................. 35
Przesuniecie na przedzie łodzi ........................................ 35
Ustawianie własnej pozycji zatrzymania ......................... 36
Wybór innego źródła danych sonaru ........................................ 36
Zmiana trybu radaru ................................................................. 36
Spis treści
Autopilot........................................................................ 36
Otwieranie ekranu autopilota .................................................... 36
Ekran autopilota ........................................................................ 36
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym ........... 36
Ustawianie oszczędzania energią ....................................... 36
Włączanie funkcji Shadow Drive™ ...................................... 36
Pasek nakładki autopilota ......................................................... 36
Włączanie autopilota ................................................................. 36
Regulowanie kierunku przy użyciu steru ............................. 37
Regulowanie kierunku przy użyciu plotera nawigacyjnego
w trybie sterowania krokowego ............................................ 37
Wzorce sterowania ................................................................... 37
Używanie wzorca zawracania .............................................. 37
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu ................ 37
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania ................... 37
Używanie wzorca pętli Williamsona ..................................... 37
Używanie wzorca ruchu po orbicie ...................................... 37
Konfiguracja i używanie wzorca liścia koniczyny ................. 37
Konfiguracja i używanie wzorca wyszukiwania .................... 37
Anulowanie wzorca sterowania ............................................ 37
Cyfrowe wywołanie selektywne.................................. 37
Funkcje sieciowego plotera nawigacyjnego oraz radia VHF .... 37
Włączanie DSC ......................................................................... 38
Lista DSC .................................................................................. 38
Wyświetlanie listy DSC ........................................................ 38
Dodawanie kontaktu DSC .................................................... 38
Sygnał wzywania pomocy ......................................................... 38
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy .................... 38
Sygnał wzywania pomocy MOB wysłany z radia VHF ......... 38
Sygnały wzywania pomocy SOS i MOB (człowiek za burtą)
wysłane z plotera nawigacyjnego ........................................ 38
Śledzenie pozycji ...................................................................... 38
Wyświetlanie raportu pozycji ................................................ 38
Nawigowanie do śledzonego statku .................................... 38
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku ................... 38
Edycja informacji w raporcie pozycji .................................... 38
Usuwanie wezwania pozycja-raport. .................................... 38
Wyświetlanie szlaków na mapie .......................................... 39
Indywidualne rutynowe wywołanie ........................................... 39
Wybór kanału DSC .............................................................. 39
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania ........ 39
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do celu
AIS ....................................................................................... 39
Wskaźniki i wykresy..................................................... 39
Wyświetlanie wskaźników ......................................................... 39
Zmiana danych wyświetlanych na wskaźnikach .................. 39
Dostosowywanie wskaźników .............................................. 39
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika i wskaźnika
paliwa ................................................................................... 39
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa ................................. 39
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach ......... 40
Dostosowywanie wyświetlania silników na wskaźnikach ..... 40
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika ............... 40
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika ................................................................................... 40
Ustawianie alarmu paliwa ......................................................... 40
Ustawianie pojemności paliwa jednostki .............................. 40
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa ...................................................................... 40
Wyświetlanie wskaźników wiatru .............................................. 40
Ustawienie wskaźnika wiatru ............................................... 40
Konfigurowanie źródła prędkości ......................................... 40
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru ................ 40
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru ......... 40
Wyświetlanie wskaźników podróży ........................................... 40
Resetowanie wskaźników podróży ...................................... 41
iii
Wyświetlanie wykresów ............................................................ 41
Ustawianie zakresu wykresu i skali czasu ........................... 41
Zarządzanie baterią .................................................................. 41
Konfiguracja strony zarządzania baterią .............................. 41
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM ............................................................. 44
Ustawianie nazwy urządzenia .................................................. 44
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza multimedialnego .. 44
Pływy, prądy i informacje astronomiczne.................. 41
Pogoda SiriusXM.......................................................... 44
Informacje o stacjach pływów ................................................... 41
Informacje o stacjach prądów ................................................... 41
Informacje astronomiczne ......................................................... 41
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat ............................................. 41
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów i prądów ....... 41
Wyświetlanie informacji dostępnych w almanachu na mapie
nawigacyjnej ............................................................................. 41
Wymagania sprzętowe oraz niezbędne subskrypcje
SiriusXM ................................................................................... 45
Transmisje danych pogodowych .............................................. 45
Zmiana mapy pogody ............................................................... 45
Wyświetlanie informacji o opadach ........................................... 45
Widoki opadów ..................................................................... 45
Informacje o komórce burzowej i wyładowaniach
atmosferycznych ....................................................................... 45
Informacje o huraganie ............................................................. 45
Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne .............................. 45
Informacje o prognozie ............................................................. 45
Wyświetlanie prognozy pogody dla innego przedziału
czasowego ........................................................................... 45
Fronty atmosferyczne oraz ośrodki ciśnienia ....................... 45
Wyświetlanie prognozy morskiej lub prognozy dla
przybrzeża ........................................................................... 46
Prognozy dla miast .............................................................. 46
Wyświetlanie warunków morskich ............................................ 46
Wiatry powierzchniowe ........................................................ 46
Wysokość, częstotliwość i kierunek fali ............................... 46
Wyświetlanie prognozy warunków morskich dla innego
przedziału czasowego .......................................................... 46
Wyświetlanie informacji o wędkarstwie ..................................... 46
Ciśnienie na powierzchni oraz temperatura wody ............... 46
Prognozowanie rozmieszczenia ławic ryb ........................... 46
Zmiana zakresu kolorów dla temperatury powierzchni
morza ................................................................................... 46
Informacje o widoczności .......................................................... 47
Wyświetlanie prognozy widoczności dla innego przedziału
czasowego ........................................................................... 47
Wyświetlanie raportów z boi ..................................................... 47
Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie w okolicach
boi. ....................................................................................... 47
Nakładka pogody ...................................................................... 47
Włączenie nakładki pogody na mapie ................................. 47
Ustawienia nakładki pogody dla mapy nawigacyjnej ........... 47
Ustawienia nakładki pogody dla mapy wędkarskiej ............. 47
Wyświetlanie informacji o subskrypcji pogody .......................... 47
Menedżer ostrzeżeń ..................................................... 41
Wyświetlanie wiadomości ......................................................... 41
Sortowanie i filtrowanie wiadomości ......................................... 41
Zapisywanie wiadomości na karcie pamięci ............................. 41
Usuwanie wszystkich wiadomości ............................................ 42
Odtwarzacz multimedialny.......................................... 42
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego ................................ 42
Ikony .................................................................................... 42
Wybór źródła multimedialnego ................................................. 42
Odtwarzanie muzyki ................................................................. 42
Przeglądanie muzyki ............................................................ 42
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego .................. 42
Ustawianie utworu do powtarzania ...................................... 42
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania ................. 42
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego ................... 42
Regulowanie głośności ............................................................. 42
Wyciszanie multimediów ...................................................... 42
Włączanie i wyłączanie stref ................................................ 42
Radio VHF ................................................................................ 42
Skanowanie kanałów UKF ................................................... 42
Dostosowywanie redukcji szumu UKF ................................. 42
Radio ........................................................................................ 42
Ustawianie regionu tunera ................................................... 42
Zmiana stacji radiowej ......................................................... 42
Zmiana trybu dostrajania ..................................................... 43
Zapamiętane ustawienia ...................................................... 43
Zapamiętywanie stacji ..................................................... 43
Wybieranie zapamiętanych stacji .................................... 43
Usuwanie zapamiętanych stacji ...................................... 43
Odtwarzanie w systemie DAB .................................................. 43
Ustawianie regionu tunera DAB ........................................... 43
Wyszukiwanie stacji DAB ..................................................... 43
Zmiana stacji DAB ............................................................... 43
Wybieranie stacji DAB z listy ........................................... 43
Wybieranie stacji DAB z kategorii ................................... 43
Zapamiętane DAB ................................................................ 43
Zapamiętywanie stacji DAB ............................................ 43
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy ................. 43
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB .............................. 43
Radio satelitarne SiriusXM ....................................................... 43
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM ............................ 43
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM ...................................... 43
Dostosowywanie listy kanałów ............................................. 44
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej liście ...... 44
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej SiriusXM ..... 44
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM .......................................................................... 44
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM .......................................................................... 44
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej .................................................................... 44
iv
Wyświetlanie filmu....................................................... 47
Wybór źródła sygnału wideo ..................................................... 47
Naprzemienne wyświetlanie obrazu z wielu źródeł sygnału
wideo .................................................................................... 47
Sieciowe urządzenia wideo ...................................................... 48
Korzystanie z zapamiętanych ustawień wideo w kamerach
podłączonych do sieci .......................................................... 48
Zapisywanie zapamiętanych ustawień wideo w kamerze
podłączonej do sieci ........................................................ 48
Nadawanie nazw zapamiętanym ustawieniom wideo
w kamerze wideo podłączonej do sieci ........................... 48
Aktywowanie zapamiętanego ustawienia wideo
w kamerze podłączonej do sieci ..................................... 48
Ustawienia kamery ............................................................... 48
Ustawienia wideo ................................................................. 48
Powiązanie kamery ze źródłem sygnału wideo ................... 48
Sterowanie ruchem kamery ................................................. 48
Sterowanie kamerami wideo za pomocą elementów
sterujących wyświetlanych na ekranie ............................ 48
Sterowanie kamerą wideo za pomocą gestów ................ 49
Konfigurowanie wyświetlania filmów ......................................... 49
Konfiguracja wyświetlania obrazu z komputera ........................ 49
Wyłączanie trybu wyświetlania obrazu z komputera ........... 49
Spis treści
Kamery sportowe Garmin VIRB® ............................................. 49
Podłączanie kamery sportowej VIRB 360. ........................... 49
Podłączanie kamery sportowej VIRB ................................... 49
Sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego ................................................................ 49
Ustawienia kamery sportowej VIRB ................................ 50
Ustawienia wideo kamery sportowej VIRB ...................... 50
Dodawanie elementów sterujących kamery sportowej
VIRB do innych ekranów ................................................. 50
Sterowanie odtwarzaniem wideo w kamerze sportowej
VIRB ................................................................................ 50
Włączanie pokazu slajdów filmów VIRB ......................... 50
Konfiguracja urządzenia.............................................. 50
Ustawienia systemowe ............................................................. 50
Ustawienia dźwięku i wyświetlania ...................................... 50
Ustawienia GPS ................................................................... 50
Ustawienia stacji .................................................................. 51
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 51
Wyświetlanie dziennika zdarzeń ..................................... 51
Ustawienia preferencji .............................................................. 51
Ustawienia jednostek ........................................................... 51
Ustawienia nawigacji ............................................................ 51
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej ..................... 51
Regulowanie dystansu od brzegu ................................... 52
Ustawienia komunikacji ............................................................ 52
NMEA Ustawienia 0183 ....................................................... 52
Konfiguracja sentencji wyjściowych NMEA 0183 ............ 52
Ustawianie formatu komunikacyjnego dla każdego portu
NMEA 0183 ..................................................................... 53
Ustawienia NMEA 2000 ....................................................... 53
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci ........ 53
Sieć morska ......................................................................... 53
Ustawianie alarmów .................................................................. 53
Alarmy nawigacji .................................................................. 53
Ustawianie alarmu kotwicznego ...................................... 53
Alarmy systemu ................................................................... 53
Alarmy sonaru ...................................................................... 53
Ustawianie alarmów pogodowych ........................................ 53
Ustawianie alarmu paliwa .................................................... 53
Ustawienia Moja łódź ................................................................ 54
Ustawianie przesunięcia kilu ................................................ 54
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ........................ 54
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie ............................. 54
Inne ustawienia statków ............................................................ 55
Ustawienia synchronizowane w sieci Garmin Marine
Network. .................................................................................... 55
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 55
Przełączanie cyfrowe ................................................................ 57
Parowanie zdalnego urządzenia wejściowego GRID z ploterem
nawigacyjnym ........................................................................... 57
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu plotera ................................................................. 57
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu urządzenia GRID ................................................ 57
Obracanie joysticka GRID .................................................... 57
Czyszczenie ekranu .................................................................. 57
Wyświetlanie zdjęć z karty pamięci .......................................... 58
Zrzuty ekranowe ....................................................................... 58
Wykonywanie zrzutów ekranowych ..................................... 58
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera .................. 58
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 58
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS ............................... 58
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza ................. 58
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym miejscu ...... 58
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin ........................ 59
Dane techniczne ....................................................................... 59
Dane techniczne .................................................................. 59
NMEA 2000Informacje o PGN ............................................. 59
Informacje o interfejsie NMEA 0183 .................................... 60
Indeks............................................................................ 61
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika... 55
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów z programu HomePort
do plotera nawigacyjnego ......................................................... 55
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras z urządzeń innych
producentów ............................................................................. 55
Kopiowanie danych użytkownika z karty pamięci ..................... 56
Kopiowanie danych użytkownika na kartę pamięci .................. 56
Kopiowanie wbudowanych map na kartę pamięci .................... 56
Tworzenie kopii zapasowej danych w komputerze ................... 56
Przywracanie danych z kopii zapasowej do plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 56
Zapisywanie informacji systemowych na karcie pamięci .......... 56
Załącznik....................................................................... 56
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 56
Aktualizacja oprogramowania ................................................... 57
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci ....... 57
Aktualizacja oprogramowania urządzenia ........................... 57
Spis treści
v
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich
modelach.
Strona internetowa firmy Garmin dostępna pod adresem
www.garmin.com, zawiera aktualne informacje o produkcie.
Strony pomocy pozwalają uzyskać odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania natury technicznej, a także pobrać
aktualizacje oprogramowania i map. Znajdują się tam także
dane kontaktowe działu pomocy firmy Garmin, z których można
skorzystać w razie wątpliwości.
®
Ogólne informacje o urządzeniu
Rozmieszczenie elementów urządzenia może się różnić
w zależności od modelu.
Przycisk Funkcja
Zatrzymuje i rozpoczyna nadawanie sygnału radarowego
Otwiera menu regulacji wzmocnienia sygnału radarowego
Otwiera menu regulacji zakłócenia od wody dla radaru
Otwiera menu regulacji zakłócenia od deszczu dla radaru
Włącza i wyłącza ślad echa radaru
Namierza cel radarowy i rozpoczyna jego śledzenie
Pokazuje i konfiguruje ruchomy znacznik odległości/elektroniczną linię namiarową
Otwiera menu strony lub funkcji
Otwiera menu Pogoda dla strony lub funkcji
Otwiera menu Radar dla strony lub funkcji
Otwiera menu Nastawy dla strony lub funkcji
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego
Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
1 Wybierz > Zablokuj ekran dotykowy, aby zablokować
ekran.
2 Wybierz , aby odblokować ekran.
Porady i skróty
À
Á
Â
Ekran dotykowy
klawisz zasilania
Automatyczny czujnik podświetlenia
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć
lub przewinąć zawartość ekranu.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Przyciski na ekranie
Te przyciski na ekranie mogą być wyświetlane na niektórych
ekranach i w przypadku niektórych funkcji. Niektóre przyciski są
dostępne tylko na stronie kombinacji lub na układzie
SmartMode™, lub po podłączeniu akcesoriów, takich jak radar.
Przycisk Funkcja
• Naciśnij , aby włączyć ploter nawigacyjny.
• Wybierz Home na dowolnym ekranie, aby powrócić do
ekranu głównego.
• Wybierz Menu, aby otworzyć dodatkowe ustawienia tego
ekranu.
• Wybierz Menu, aby zamknąć menu, gdy skończysz.
• Naciśnij , aby otworzyć dodatkowe opcje, takie jak regulację
jasności czy blokowanie ekranu dotykowego.
• Naciśnij , a następnie wybierz kolejno Wyłącz > Wyłącz
system lub przytrzymaj , aż pasek Wyłącz system zapełni
się i nastąpi wyłączenie plotera nawigacyjnego.
• Naciśnij i wybierz Wyłącz > Uśpienie stacji, aby ustawić
ploter nawigacyjny w trybie czuwania.
• Na ekranie głównym niektórych modeli można przesuwać
w górę lub w dół przyciski kategorii po prawej stronie, aby
wyświetlić dodatkowe przyciski.
W niektórych modelach nie wszystkie przyciski kategorii po
prawej stronie są widoczne. Symbole strzałek na górze lub
na dole wskazują, że niektóre przyciski są niewidoczne.
• W przypadku niektórych przycisków menu naciśnij przycisk
À, aby włączyć opcję.
Usuwa ikony z ekranu i powoduje wyśrodkowanie ekranu na
łodzi
Otwiera pełnoekranowy widok elementu
Tworzy nowy punkt
Tworzy trasę ze zwrotami do celu podróży
Dodaje zwrot do trasy w wybranym miejscu
Usuwa ostatni zwrot dodany do trasy
Tworzy bezpośrednią trasę bez zwrotów do celu podróży
Tworzy trasę wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej do celu podróży
Wstęp
Zielone światło na opcji oznacza, że jest ona włączona Á.
• Jeśli są dostępne, naciśnij przyciski strzałek Â, aby otworzyć
menu.
W przypadku niektórych przycisków po wybraniu opcji Á
wyświetlane zostają przyciski strzałek Â.
Rozpoczyna nawigację
Uzyskiwanie dostępu do podręcznika
użytkownika w ploterze nawigacyjnym
Kończy pracę nawigacji
1 Wybierz kolejno Info > Podręcznik użytkownika.
1
2 Wybierz podręcznik użytkownika.
3 Wybierz Otwarty.
Pobieranie podręczników użytkownika
Najnowsze wersje podręczników użytkownika i ich tłumaczenia
można pobrać ze strony internetowej Garmin.
1 Odwiedź stronę garmin.com/manuals/GPSMAP8000.
2 Pobierz podręcznik użytkownika.
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy, aktualizacje oprogramowania czy
obsługa klienta.
Wkładanie karty pamięci
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci. Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne. Puste karty pamięci mogą służyć do rejestrowania
danych map Contours Garmin Quickdraw™, danych sonarowych
(po zastosowaniu zgodnego przetwornika) oraz do przesyłania
danych, takich jak punkty i trasy, do innego zgodnego plotera
nawigacyjnego lub do komputera.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
1 Otwórz drzwiczki À czytnika kart pamięci.
2 Włóż kartę pamięci Á oznaczeniem odwróconym od
drzwiczek.
3 Dociskaj kartę, aż zaskoczy.
4 Zamknij drzwiczki czytnika.
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Odebranie sygnałów satelitarnych może zająć od 30 do 60
sekund.
Gdy urządzenie zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
pojawi się symbol
.
Jeśli urządzenie utraci sygnał satelitarny, symbol
zniknie,
a na mapie, nad ikoną , pojawi się migający znak zapytania.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS. Pomoc dotyczącą akwizycji
sygnału satelitów można znaleźć w sekcji Urządzenie nie
odbiera sygnałów GPS, strona 58.
Wybór źródła GPS
Jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło danych GPS, można
wybrać preferowane źródło.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS > Źródło.
2 Wybierz źródło danych GPS.
2
Dostosowywanie plotera
nawigacyjnego
Ekran główny
Ekran główny plotera nawigacyjnego daje dostęp do wszystkich
funkcji plotera. Ich zakres zależy od tego, jakie akcesoria
podłączono do urządzenia. W tej instrukcji część opcji i funkcji
może nie być omówiona.
Kategorie widoczne wzdłuż prawej krawędzi ekranu zapewniają
szybki dostęp do podstawowych funkcji plotera nawigacyjnego.
Na przykład w kategorii Sonar znajdują się widoki i strony
związane z funkcją sonaru. Często używane pozycje możesz
zapisać w kategorii Ulubione.
Opcje widoczne u dołu ekranu głównego, za wyjątkiem
przycisku Ustawienia, są zawsze widoczne na wszystkich
pozostałych ekranach. Z przyciskuUstawienia można korzystać
tylko na stronie głównej.
Opcja Home pozwala na powrót do strony głównej z innych
ekranów.
W przypadku instalacji wielu wyświetlaczy w ramach sieci
morskiej firmy Garmin można je pogrupować w celu utworzenia
stacji. Pogrupowanie w stacje umożliwia wspólną pracę
wyświetlaczy, które w przeciwnym razie działałyby oddzielnie.
Można dostosować układ stron każdego wyświetlacza, dzięki
czemu każda strona może wyglądać inaczej na poszczególnych
wyświetlaczach. Po zmianie układu strony na jednym
wyświetlaczu, zmiany te są widoczne jedynie na tym jednym
wyświetlaczu. Nazwa i symbol układu zmienione na jednym
wyświetlaczu są widoczne na wszystkich wyświetlaczach
należących do stacji, co pozwala zachować jednolity wygląd.
Elementy SmartMode są związane z aktywnością, np.
pływaniem rekreacyjnym lub dokowaniem. Wybranie przycisku
SmartMode na stronie głównej umożliwia wyświetlanie na
każdym wyświetlaczu należącym do stacji innych informacji.
Jeśli na przykład na ekranie głównym wybrany zostanie tryb
Pływanie, na jednym wyświetlaczu może być wyświetlana mapa
nawigacyjna, na drugim ekran radaru.
Dodawanie pozycji do Ulubionych
1 Na ekranie głównym wybierz kategorię po prawej.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk po lewej stronie.
Element zostanie dodany do kategorii ekranu głównego
Ulubione.
Dostosowywanie stron
Dostosowywanie układu trybu SmartMode lub strony
kombinacji
Układ i dane pokazywane na stronach kombinacji i w widokach
SmartMode można dostosować do własnych preferencji.
W przypadku zmiany układu strony na używanym wyświetlaczu
zmiany są widoczne wyłącznie na tym wyświetlaczu, za
wyjątkiem nazwy i symbolu SmartMode. W przypadku zmiany
nazwy SmartMode lub symbolu układu nowa nazwa i symbol są
widoczne na wszystkich wyświetlaczach należących do stacji.
1 Otwórz stronę, którą chcesz dostosować.
2 Wybierz Menu.
3 Wybierz Edytuj schemat lub Edytuj kombinację.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz kolejno Nazwa lub Nazwa
i symbol > Nazwa, wpisz nową nazwę i wybierz Gotowe.
• Aby zmienić symbol SmartMode, wybierz kolejno Nazwa
i symbol > Symbol, a następnie wybierz nowy symbol.
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych funkcji oraz układ
ekranu, wybierz Układ, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
• Aby zmienić funkcję części ekranu, wybierz odpowiednie
okno, a potem z listy po prawej stronie wybierz funkcję.
• Aby zmienić sposób dzielenia ekranu, przeciągnij strzałki
do nowej lokalizacji.
• Aby zmienić dane wyświetlane na stronie oraz dodatkowe
paski danych, wybierz Nakładki, a następnie wybierz
opcję.
• Aby przypisać zapamiętane ustawienie do elementu
ekranu SmartMode, wybierz kolejno Nastawy >
Uwzględnij, a następnie wybierz z listy po prawej stronie
zapamiętane ustawienie.
Dodawanie układu SmartMode
Zależnie od potrzeb, możesz dodawać układy SmartMode.
Wszelkie zmiany dokonane na jednym układzie SmartMode
ekranu głównego w stacji są wyświetlane na wszystkich
wyświetlaczach w stacji.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno SmartMode™ > Menu
> Dodaj układ.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz kolejno Nazwa i symbol >
Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę i wybierz Gotowe.
• Aby zmienić symbol SmartMode, wybierz kolejno Nazwa
i symbol > Symbol, a następnie wybierz nowy symbol.
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych funkcji oraz układ
ekranu, wybierz Układ, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby zmienić funkcję części ekranu, wybierz odpowiednie
okno, a potem z listy po prawej stronie wybierz funkcję.
• Aby zmienić sposób dzielenia ekranu, przeciągnij strzałki
do nowej lokalizacji.
• Aby zmienić dane wyświetlane na stronie oraz dodatkowe
paski danych, wybierz Nakładki, a następnie wybierz
opcję.
• Aby przypisać zapamiętane ustawienie do elementu
ekranu SmartMode, wybierz kolejno Nastawy >
Uwzględnij, a następnie wybierz z listy po prawej stronie
zapamiętane ustawienie.
Tworzenie nowej strony Kombinacje
Można stworzyć własną stronę kombinacji, która będzie
dostosowana do potrzeb użytkownika.
1 Wybierz Kombinacje > Menu > Dodaj kombinację.
2 Wybierz okno.
3 Wybierz funkcję dla tego okna.
4 Powtórz te czynności dla każdego okna na stronie.
5 Przeciągnij strzałki, aby zmienić rozmiar okien.
6 Przytrzymaj okno, aby zmienić kolejność.
7 Przytrzymaj pole danych, aby wybrać nowe dane.
8 Wybierz Układ, a następnie wybierz odpowiedni układ.
Usuwanie strony Kombinacje
1 Wybierz Kombinacje > Menu > Usuń kombinację.
2 Wybierz kombinację.
Dostosowywanie nakładek danych
Możesz dostosować informacje wyświetlane na ekranie.
1 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od typu oglądanego
ekranu:
• W widoku pełnoekranowym wybierz kolejno Menu >
Edytuj nakładki.
• Na ekranie kombinacji wybierz kolejno Menu > Edytuj
kombinację > Nakładki.
• Na ekranie SmartMode wybierz kolejno Menu > Edytuj
schemat > Nakładki.
PORADA: Aby szybko zmienić dane wyświetlane w oknie
nakładki, naciśnij i przytrzymaj pole nakładki.
2 Wybierz element, aby dostosować dane i pasek danych:
• Aby zmienić dane wyświetlane w polu nakładki, zaznacz
pole nakładki, wybierz nowe dane do wyświetlenia
i wybierz Back.
• Aby wybrać lokalizację i układ paska nakładki danych,
wybierz Dane, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
• Aby dostosować informacje wyświetlane podczas
nawigacji, wybierz Nawigacja, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
• Aby włączyć inne paski danych, np. elementy sterujące
multimediami, wybierz Pasek górny lub Pasek dolny,
a następnie wybierz odpowiednie opcje.
3 Wybierz Gotowe.
Resetowanie układów stacji
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych układów dla
wszystkich stacji.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje o stacji
> Resetuj stacje.
Zapamiętane ustawienia
Zapamiętane ustawienie to zbiór ustawień, który optymalizuje
ekran lub widok. Można użyć konkretnych zapamiętanych
ustawień, aby zoptymalizować grupy ustawień dla danej
czynności. Na przykład niektóre ustawienia mogą być optymalne
podczas połowów, a niektóre podczas pływania. Zapamiętane
ustawienia są dostępne na niektórych ekranach, takich jak
mapy, widoki sonaru i widoki radaru.
Aby wybrać zapamiętane ustawienie dla zgodnego ekranu,
wybierz Menu > , a następnie nastawę.
W przypadku wprowadzenia zmian w ustawieniach lub widoku
podczas korzystania z zapamiętanych ustawień można zapisać
zmiany w zapamiętanym ustawieniu lub utworzyć nowe
zapamiętane ustawienie na podstawie dostosowanych opcji.
Zapisywanie nowego zapamiętanego ustawienia
Po dostosowaniu ustawień i widoku ekranu można zapisać tę
zmienioną konfigurację jako nowe zapamiętane ustawienie.
1 Na zgodnym ekranie zmień ustawienia lub widok.
> Zapisz > Nowy.
2 Wybierz Menu >
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Zarządzanie zapamiętanymi ustawieniami
9 Wybierz Nazwa, wpisz nazwę strony i wybierz Gotowe.
10 Wybierz Nakładki i wybierz dane, które mają być
wyświetlane.
11 Po wprowadzeniu zmian dotyczących strony wybierz opcję
Gotowe.
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
Fabrycznie załadowane zapamiętane ustawienia można
dostosować, a samodzielnie utworzone zapamiętane ustawienia
można edytować.
> Zarządzaj.
1 Na zgodnym ekranie wybierz Menu >
2 Wybierz zapamiętane ustawienie.
3
3 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę zapamiętanego ustawienia, wybierz
Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę i wybierz
Gotowe.
• Aby edytować zapamiętane ustawienie, wybierz Edytuj,
a następnie zaktualizuj zapamiętane ustawienie.
• Aby usunąć zapamiętane ustawienie, wybierz Usuń.
• Aby przywrócić fabryczną wersję zapamiętanych ustawień
wybierz Zeruj wszystko.
Automatyczne wyłączanie systemu
Można ustawić ploter nawigacyjny oraz cały system, aby
automatycznie się włączał po upływie ustawionego czasu
uśpienia. Można też wyłączyć system ręcznie przez naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku .
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Automatyczne
wyłączenie.
2 Wybierz opcję.
Aplikacja ActiveCaptain™
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
PRZESTROGA
Ta funkcja umożliwia użytkownikom przesyłanie informacji.Firma
Garmin nie gwarantuje dokładności, niezawodności,
kompletności ani aktualności informacji przesyłanych przez
użytkowników. Użytkownik używa i polega na informacjach
przesłanych przez użytkowników na własną odpowiedzialność.
Regulowanie podświetlenia
UWAGA: Aby korzystać z funkcji ActiveCaptain, należy
podłączyć ploter nawigacyjny do adaptera Wi‑Fi .
Aplikacja ActiveCaptain zapewnia połączenie z urządzeniem
GPSMAP, mapami i społecznością, umożliwiając zarządzanie
urządzeniami pokładowymi.
Urządzenie mobilne z aplikacją ActiveCaptain umożliwia
pobieranie, zakup i aktualizację map. Aplikacja umożliwia łatwe
i szybkie przesyłanie danych użytkownika, takich jak punkty
i trasy, połączenie ze społecznością Garmin Quickdraw
Contours oraz aktualizację oprogramowania urządzenia. Przy
użyciu aplikacji można także zaplanować podróż oraz
wyświetlać i kontrolować swoje urządzenie GPSMAP.
Można połączyć się ze społecznością ActiveCaptain i uzyskiwać
aktualne opinie dotyczące przystani oraz innych punktów
szczególnych. W przypadku sparowania aplikacja może także
przesyłać powiadomienia z telefonu, takie jak połączenia
i wiadomości tekstowe, na ekran plotera nawigacyjnego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Podświetlenie.
2 Dostosuj podświetlenie.
PORADA: Na dowolnym ekranie naciśnij kilkakrotnie , aby
przełączać poziomy jasności. Funkcja ta przydaje się, gdy
poziom jasności jest tak niski, że wyświetlacz staje się
nieczytelny.
Dostosowywanie schematu kolorów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie > Sch. kolorów.
PORADA: Aby uzyskać dostęp do ustawień kolorów, na
dowolnym ekranie wybierz kolejno > Sch. kolorów.
2 Wybierz opcję.
Dostosowywanie ekranu startowego
®
Ekran startowy plotera nawigacyjnego można spersonalizować.
Role ActiveCaptain
1 Włóż kartę pamięci zawierającą obraz, który chcesz
Poziom interakcji z urządzeniem GPSMAP przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain zależy od Twojej roli.
wykorzystać.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie > Obraz startowy > Wybierz obraz.
3 Wybierz gniazdo karty pamięci.
4 Wybierz obraz.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz obraz w rozmiarze
50 MB lub mniejszy.
5 Wybierz Ustaw jako obr. pocz..
Aby wyświetlić ekran startowy z nowym obrazem, wyłącz i włącz
ploter nawigacyjny.
Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego
Ploter nawigacyjny można skonfigurować tak, aby włączał się
automatycznie po podłączeniu zasilania. W przeciwnym razie
ploter będzie trzeba włączyć przez naciśnięcie przycisku .
Wybierz kolejno Ustawienia > System >
Autouruchamianie.
UWAGA: Jeśli dla funkcji Autouruchamianie wybrano opcję
Wł., a ploter nawigacyjny został wyłączony przez naciśnięcie
przycisku , po czym zasilanie zostało odłączone i ponownie
podłączone w ciągu mniej niż 2 minut, w celu ponownego
uruchomienia plotera może okazać się konieczne naciśnięcie
przycisku .
4
Funkcja
Właściciel Gość
Zarejestruj urządzenie, wbudowane mapy i uzupełniające karty map w koncie.
Tak
Aktualizuj program
Tak
Prześlij automatycznie pobrane lub utworzone
izobaty Garmin Quickdraw
Tak
Powiadomienia typu push z telefonu
Tak
Tak
Tak
Automatycznie przesyłaj dane użytkownika, takie jak Tak
punkty czy trasy
Rozpocznij nawigację do określonego punktu lub
określonej trasy i wysyłaj ten punkt lub trasę do
urządzenia GPSMAP
Tak
Tak
Rozpoczynanie pracy z aplikacją
ActiveCaptain
UWAGA: Funkcja ActiveCaptain jest dostępna tylko
w modelach wyposażonych w technologię Wi‑Fi.
Aplikacja ActiveCaptain umożliwia podłączenie urządzenia
mobilnego do urządzenia GPSMAP. Aplikacja zapewnia szybką
i łatwą metodę interakcji z ploterem nawigacyjnym oraz
wykonywania zadań, takich jak udostępnianie danych,
rejestrowanie, aktualizowanie oprogramowania urządzenia
i odbieranie powiadomień z urządzenia mobilnego.
1 W urządzeniu GPSMAP wybierz ActiveCaptain.
2 Na stronie ActiveCaptain wybierz kolejno Sieć Wi-Fi > Wi-Fi
> Wł..
3 Podaj nazwę i hasło dla tej sieci.
Aplikacja ActiveCaptain™
4 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację ActiveCaptain.
5 Umieść urządzenie mobilne w odległości nie większej niż
32 m (105 stóp) od urządzenia GPSMAP.
W
ustawieniach urządzenia mobilnego otwórz stronę
6
połączeń Wi‑Fi i połącz się z urządzeniem Garmin, używając
nazwy i hasła wprowadzonego w urządzeniu Garmin.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, można
używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania i instalowania
najnowszych aktualizacji oprogramowania w urządzeniu.
NOTYFIKACJA
Aktualizacje oprogramowania mogą wymagać pobrania przez
aplikację plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Proces instalacji może potrwać kilka minut.
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia GPSMAP
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
2 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania i masz
dostęp do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz
Software Updates > Download.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
GPSMAP aktualizacja jest przesyłana do urządzenia. Po
ukończeniu przesyłania wyświetli się monit o instalację
aktualizacji.
3 Po wyświetleniu się monitu w urządzeniu GPSMAP wybierz
opcję instalacji aktualizacji.
• Aby natychmiast zainstalować oprogramowanie, wybierz
OK.
• Aby opóźnić instalację aktualizacji, wybierz Anuluj. Aby
zainstalować aktualizację w wybranym momencie, wybierz
ActiveCaptain > Aktualiz. oprogram. > Instaluj teraz.
Aktualizowanie map przy użyciu
ActiveCaptain
Aplikacji ActiveCaptain można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji oprogramowania
w urządzeniu. Aby zaoszczędzić miejsce na urządzeniu
mobilnym i karcie ActiveCaptain oraz skrócić czas pobierania,
zalecamy używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania jedynie
potrzebnych map.
W przypadku pobierania kompletnej mapy można użyć aplikacji
Garmin Express™ do zapisania plików na karcie pamięci.
Aplikacja Garmin Express pobiera duże mapy szybciej, niż
ActiveCaptain. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/express.
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map mogą wymagać pobrania przez aplikację
plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia GPSMAP
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
Jeśli
dostępna jest aktualizacja map i masz dostęp do
2
Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz kolejno
OneChart > My Charts.
3 Wybierz mapę do zaktualizowania.
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi
4 Wybierz obszar do pobrania.
5 Wybierz Download.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
GPSMAP aktualizacja zostanie przesłana do urządzenia. Po
ukończeniu przesyłania zaktualizowane mapy są dostępne
do użycia.
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć bezprzewodową, do
której można podłączać urządzenia bezprzewodowe.
Przed utworzeniem sieci Wi‑Fi należy połączyć ploter
nawigacyjny z adapterem Wi‑Fi.
Podłączanie urządzeń bezprzewodowych pozwala korzystać
z aplikacji Garmin, na przykład ActiveCaptain.
Sieć Wi‑Fi
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć Wi‑Fi, do której można
podłączać urządzenia bezprzewodowe. Przy pierwszym wejściu
w ustawienia sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony monit
o skonfigurowanie sieci.
1 Wybierz kolejnoUstawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Wi-Fi > Wł. > OK.
W
razie potrzeby wpisz nazwę sieci bezprzewodowej.
2
3 Wpisz hasło.
Hasło to będzie potrzebne do połączenia urządzenia
bezprzewodowego z siecią bezprzewodową. W haśle
rozróżniane są wielkie i małe litery.
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego
Przed podłączeniem urządzenia bezprzewodowego do sieci
bezprzewodowej plotera nawigacyjnego, należy najpierw
skonfigurować tę sieć (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Wi‑Fi, strona 5).
Do plotera nawigacyjnego można podłączyć wiele urządzeń
bezprzewodowych w celu udostępniania danych.
1 W urządzeniu bezprzewodowym włącz technologię Wi‑Fi
i wyszukaj sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej, do której należy ploter
nawigacyjny (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi,
strona 5).
3 Wpisz hasło do sieci.
Zmiana kanału bezprzewodowego
Można zmienić kanał bezprzewodowy w przypadku problemów
z wyszukaniem lub połączeniem się z urządzeniem bądź gdy
występują zakłócenia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Zaawansowane > Kanał.
2 Podaj nowy kanał.
Nie trzeba zmieniać kanału sieci bezprzewodowej
w urządzeniach podłączonych do tej sieci.
Zmiana hosta Wi‑Fi
Możesz wybrać, który ploter nawigacyjny ma służyć jako host
Wi‑Fi. Bywa to przydatne w przypadku kłopotów z komunikacją
z siecią Wi‑Fi. Zmiana hosta Wi‑Fi pozwala wybrać ploter
nawigacyjny, który fizycznie znajduje się w mniejszej odległości
od urządzenia przenośnego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Zaawansowane > Host Wi-Fi.
5
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Mapy i widoki map 3D
Dostępne mapy i widoki 3D zależą od użytych danych map oraz
akcesoriów.
Aby uzyskać dostęp do map oraz widoków 3D mapy, wybierz
Mapy.
Mapa nawigacyjna: Wyświetla dane nawigacji dostępne
w ramach fabrycznie załadowanych map oraz w ramach map
uzupełniających, jeśli są one dostępne. Dane obejmują boje,
światła, kable, sondowania głębokości, przystanie oraz stacje
pływów w widoku z góry.
Perspective 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi
(odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną pomoc
w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas nawigacji
w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także podczas
określania tras umożliwiających wpłynięcie do nieznanych
portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie z nich.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia szczegółowy, trójwymiarowy widok
z góry i z tyłu łodzi (odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną
pomoc w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas
nawigacji w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także
podczas określania tras umożliwiających wpłynięcie do
nieznanych portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie
z nich.
UWAGA: Widoki 3D mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Fish Eye 3D: Zapewnia widok dna spod wody, przedstawiając
jego dokładny obraz na podstawie informacji o mapie. Po
podłączeniu przetwornika sonaru obiekty znajdujące się
w toni (np. ryby) zostaną oznaczone jako czerwone, zielone
i żółte obszary. Czerwony kolor oznacza największe cele,
a zielony — najmniejsze.
Mapa wędkarska: Wyświetlanie na mapie szczegółowych
izobat i sondowań głębin. Wybór powoduje usunięcie z mapy
danych nawigacji oraz wyświetlenie szczegółowych danych
barometrycznych i wzmocnionych izobat wykorzystywanych
do celów badania dna. Ta mapa nadaje się doskonale do
wędkowania głębinowego z dala od brzegu.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Nakładki radaru: Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do
radaru pozwalają nałożyć informacje radarowe na mapę
nawigacyjną lub mapę wędkarską. Funkcja nie jest dostępna
we wszystkich modelach.
Mapa nawigacyjna i mapa wędkarska
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Mapa nawigacyjna jest zoptymalizowana pod kątem nawigacji.
Możesz planować trasę, wyświetlać informacje o mapie i używać
jej jako pomocy nawigacyjnej. Aby otworzyć Mapa nawigacyjna,
wybierz kolejno Mapy > Mapa nawigacyjna.
Mapa wędkarska dostarcza bardziej szczegółowych informacji
o rodzaju dna oraz występujących ryb na danym terenie ryb. Ta
mapa nadaje się doskonale do wędkowania. Aby otworzyć
Mapa wędkarska, wybierz kolejno Mapy > Mapa wędkarska.
6
Powiększanie i pomniejszanie przy użyciu ekranu
dotykowego
Istnieje możliwość szybkiego powiększania i pomniejszania
wielu ekranów, np. map i sonaru.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Symbole mapy
Ta tabela zawiera niektóre spośród najczęściej wyświetlanych
na szczegółowych mapach symboli.
Ikona
Opis
Boja
Informacje
Usługi morskie
Stacja pływów
Stacja prądów
Dostępne zdjęcie z góry
Dostępne zdjęcie w perspektywie
Inne elementy wspólne dla większości map obejmują izobaty,
strefy pływów, sondowania punktowe (w formie przedstawionej
na oryginalnej mapie papierowej), symbole i pomoce
nawigacyjne, przeszkody i okolice kabli.
Pomiar dystansu na mapie
Wybierz Pomiar dystansu.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
aktualnej pozycji. Dystans i kierunek od znacznika znajduje
się w rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji kursora, wybierz Select.
Tworzenie punktu na mapie
1 Wybierz pozycję lub obiekt na mapie.
2 Wybierz .
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o
obiekcie
Na mapie nawigacyjnej lub mapie wędkarskiej można
wyświetlać informacje o pozycji lub o obiekcie, takie jak pływy,
prądy, informacje astronomiczne, notatki do mapy lub lokalne
usługi.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz pozycję lub
obiekt.
Wzdłuż górnej krawędzi mapy zostanie wyświetlona lista
opcji. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranej
pozycji lub obiektu.
2 W razie potrzeby wybierz .
3 Wybierz Informacja.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych
Na mapie nawigacyjnej, mapie wędkarskiej, w widoku
Perspective 3D lub Mariner’s Eye 3D mapy można wyświetlić
szczegółowe informacje o różnego rodzaju pomocach
nawigacyjnych, w tym o pławach, światłach i przeszkodach.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Widoki 3D mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz pomoc
nawigacyjną.
Mapy i widoki map 3D
2 Wybierz nazwę pomocy nawigacyjnej.
Nawigacja do punktu na mapie
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.
2 W razie potrzeby wybierz Nawiguj do.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
Nawiguj do lub
.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz Trasa do lub
.
• Aby skorzystać z nawigacji automatycznej, wybierz
Nawigacja automatyczna lub
.
4 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Płatne mapy
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują wszystkich map.
Opcjonalne płatne mapy, takie jak BlueChart g2 Vision ,
pozwalają optymalnie wykorzystać ploter nawigacyjny. Poza
szczegółowymi mapami morskimi, produkty te mogą zawierać
także poniższe funkcje, które są dostępne w niektórych
obszarach.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi oraz
stanowi trójwymiarową pomoc w nawigacji.
Fish Eye 3D: Zapewnia trójwymiarowy widok dna spod wody,
przedstawiając na mapie jego dokładny obraz na podstawie
informacji o mapie.
Mapy wędkarskie: Umożliwiają wyświetlenie map ze
wzmocnionymi izobatami, bez danych nawigacyjnych. Te
mapy nadają się doskonale do wędkowania głębinowego
z dala od brzegu.
Zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości: Zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości przedstawiają
realistyczny obraz lądu i wody na mapie nawigacyjnej
®
Mapy i widoki map 3D
®
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 8).
Zdjęcia lotnicze: Wyświetlanie zdjęć lotniczych przystani
i innych obiektów ważnych z punktu widzenia nawigacji, które
pozwalają wyobrazić sobie otoczenie (Wyświetlanie zdjęć
lotniczych punktów orientacyjnych, strona 8).
Szczegółowe dane dotyczące dróg i punktów szczególnych:
Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących dróg
i punktów szczególnych (POI), w tym bardzo szczegółowych
danych o drogach na wybrzeżu i punktach szczególnych
takich, jak restauracje, zakwaterowanie, lokalne atrakcje.
Nawigacja automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu.
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów
Symbol na mapie oznacza stację pływów. Dla stacji pływów
można wyświetlić szczegółowy wykres, który pozwoli
przewidzieć poziom pływów dla różnych godzin i dni.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz stację
pływów.
W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone informacje
o kierunku pływu i poziomie pływu.
2 Wybierz nazwę stacji.
Animowane wskaźniki pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej można wyświetlać
animowane wskaźniki stacji pływów i kierunku podróży. Należy
także włączyć animowane ikony w ustawieniach mapy
(Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów, strona 7).
Wskaźnik stacji pływów jest wyświetlany na mapie jako pionowy
wykres słupkowy ze strzałką. Czerwona strzałka skierowana
w dół oznacza odpływ, a niebieska strzałka skierowana w górę
oznacza przypływ. Po najechaniu kursorem na wskaźnik stacji
pływów powyżej wskaźnika stacji wyświetlona zostanie
wysokość pływu w stacji.
Wskaźniki kierunku prądu są wyświetlane na mapie w formie
strzałek. Kierunek każdej ze strzałek wskazuje kierunek prądu
w danej pozycji na mapie. Kolor strzałki wskazującej kierunek
prądu oznacza zakres prędkości prądu w danej pozycji. Po
najechaniu kursorem na wskaźnik kierunku prądu powyżej
wskaźnika kierunku wyświetlona zostanie prędkość prądu dla
danej pozycji.
Kolor
Zakres prędkości prądu
Żółty
0 do 1 węzła
Pomarańczowy
1 do 2 węzłów
Czerwony
2 lub więcej węzłów
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej i wędkarskiej można wyświetlać
statyczne lub animowane wskaźniki stacji pływów lub prądów.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
Menu > Warstwy > Mapa > Pływy i prądy.
Wybierz
opcję:
2
• Aby wyświetlać na mapie animowane wskaźniki stacji
pływów i animowane wskaźniki kierunku prądów, wybierz
Animowane.
• Wybierz Suwak, aby aktywować suwak pływów i prądów,
który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
7
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Można nałożyć wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne na
części mapy nawigacyjnej obejmującej ląd oraz na części
obejmujące ląd i morze.
UWAGA: Po włączeniu wysokiej rozdzielczości zdjęcia
satelitarne są dostępne tylko dla mniejszych poziomów
powiększenia. Jeśli wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne
nie są wyświetlane dla regionu z mapy opcjonalnej, można
wybrać , aby powiększyć mapę. Można także zwiększyć
stopień szczegółowości, zmieniając poziom szczegółów dla
powiększania mapy.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Warstwy >
Zdjęcia satelitarne.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko ląd, aby wyświetlić standardowe
informacje dotyczące wody i zdjęcia nałożone na obszar
lądu na mapie.
• Wybierz Fotomapa, aby wyświetlać zdjęcia akwenu i lądu
z określonym poziomem przezroczystości. Wyreguluj
przezroczystość zdjęcia za pomocą suwaka. Im wyższa
wartość procentowa zostanie wybrana, w tym większym
stopniu zdjęcia będą zakrywać obszar wody i lądu na
mapie i tym lepiej będą widoczne.
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych
Aby było możliwe wyświetlenie na mapie nawigacyjnej zdjęć
lotniczych, należy włączyć opcję Zdjęcia satelitarne
w ustawieniach mapy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Korzystając ze zdjęć lotniczych obiektów orientacyjnych,
przystani i portów, można w łatwiejszy sposób określić swoje
położenie i zapoznać się z układem przystani lub portu przed
dotarciem na miejsce.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ikonę aparatu:
• Aby wyświetlić zdjęcie z góry, wybierz
.
• Aby wyświetlić zdjęcie w perspektywie, wybierz
.
Zdjęcie zostało wykonane z pozycji aparatu, który
podczas wykonywania zdjęcia był ustawiony w kierunku
wskazanym przez stożek.
2 Wybierz Zdjęcie lotnicze.
System automatycznej identyfikacji
System automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia identyfikację
oraz śledzenie innych statków oraz otrzymywanie ostrzeżeń
o innych jednostkach znajdujących się w pobliżu. Po
podłączeniu do zewnętrznego urządzenia AIS ploter
nawigacyjny może wyświetlać określone dane AIS dotyczące
innych statków znajdujących się w zasięgu, które są
wyposażone w transponder oraz które w aktywny sposób
przesyłają informacje AIS.
Informacje zgłaszane przez każdy statek obejmują numer
MMSI, pozycję, prędkość GPS, kierunek GPS, czas, jaki minął
od zgłoszenia przez statek ostatniej pozycji, najbliższe miejsce
zbliżenia oraz czas do miejsca zbliżenia.
Niektóre modele ploterów nawigacyjnych obsługują też system
BFT (Blue Force Tracking). Jednostki pływające śledzone za
pomocą systemu BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na
ploterze nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem.
Symbole celów AIS
Symbol Opis
Statek AIS. Statek nadający sygnał AIS. Trójkąt wskazuje
kierunek, w którym porusza się statek AIS.
Wybór celu.
Aktywacja celu. Cel wydaje się większy na mapie. Zielona
linia prowadząca do celu wskazuje kierunek celu. Numer
MMSI, prędkość i kierunek statku są widoczne poniżej celu
(jeśli dla funkcji wyświetlania szczegółowych informacji
wybrano opcję Pokaż). W przypadku utraty sygnału AIS ze
statku zostanie wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału celu. Zielony symbol X oznacza utratę sygnału
AIS ze statku. W takim przypadku ploter nawigacyjny
wyświetla baner komunikatu z pytaniem, czy statek ma być
nadal śledzony. W przypadku rezygnacji z dalszego śledzenia
symbol utraconego sygnału statku zniknie z mapy lub
z widoku 3D mapy.
Niebezpieczny cel w zasięgu. Cel miga, włącza się alarm
i zostaje wyświetlony baner komunikatu. Po potwierdzeniu
alarmu zostanie wyświetlony nakreślony linią ciągłą czerwony
trójkąt z prowadzącą do niego czerwoną linią, który wskazuje
położenie oraz kierunek celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy
bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm
nie uruchomi się jednak i nie zostanie wyświetlony baner
alarmu. W przypadku utraty sygnału AIS ze statku zostanie
wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału niebezpiecznego celu. Czerwony symbol X
oznacza utratę sygnału AIS ze statku. W takim przypadku
ploter nawigacyjny wyświetla baner komunikatu z pytaniem,
czy statek ma być nadal śledzony. W przypadku rezygnacji
z dalszego śledzenia symbol utraconego sygnału niebezpiecznego celu zniknie z mapy lub z widoku 3D mapy.
Położenie tego symbolu wskazuje punkt największego
zbliżenia do niebezpiecznego celu. Liczby widoczne w pobliżu
symbolu wskazują czas do punktu największego zbliżenia do
tego celu.
UWAGA: Jednostki pływające śledzone za pomocą systemu
BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na ploterze
nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem, niezależnie od ich
statusu.
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS
W przypadku, gdy aktywowany cel AIS nadaje informacje
o kierunku i kursie nad dnem, kierunek celu jest widoczny na
mapie w postaci linii ciągłej prowadzącej do symbolu celu AIS.
Linia kierunku nie jest widoczna w widoku mapy 3D.
Planowany kurs aktywowanego celu AIS jest widoczny na mapie
lub w widoku mapy 3D jako linia przerywana. Długość
planowanego kursu zależy od wartości ustawienia planowanego
kierunku. Jeśli aktywowany cel AIS nie przesyła informacji
o prędkości lub jeśli statek nie porusza się, linia planowanego
kursu nie jest wyświetlana. Informacje o zmianach prędkości,
kursu nad dnem oraz prędkości jego zmiany nadawane przez
statek mogą wpłynąć na obliczenia pozwalające wyznaczyć linię
planowanego kursu.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku, kursie nad dnem
oraz prędkości jego zmiany, planowany kurs celu jest obliczany
na podstawie informacji dotyczących kursu nad dnem
i prędkości jego zmiany. Kierunek, w jakim następuje zwrot celu,
także jest wyznaczany na podstawie informacji o prędkości
zmiany kursu i jest wskazywany przez końcowy element linii
kierunku. Długość elementu końcowego nie zmienia się.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku i kursie nad dnem, nie
są jednak przesyłane informacje o prędkości zmiany kursu,
planowany kurs celu jest obliczany na podstawie informacji
dotyczących kursu nad dnem.
8
Mapy i widoki map 3D
Aktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Aktywuj cel.
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako cel
Istnieje możliwość wyświetlenia stanu sygnału AIS, numeru
MMSI, prędkości GPS, kierunku GPS i innych zgłaszanych
informacji odnoszących się do statku ustawionego jako cel.
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz Statek AIS.
Dezaktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Dezaktywuj.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA
1 Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Inne statki >
Lista > Pokaż.
2 Wybierz rodzaje zagrożeń, które mają być uwzględnione na
liście.
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa
Zanim będzie możliwe ustawienie alarmu kolizyjnego, konieczne
jest podłączenie zgodnego plotera nawigacyjnego do
urządzenia AIS lub do radaru.
Alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa jest dostępny
wyłącznie w przypadku systemów AIS i MARPA. Funkcja
MARPA działa w przypadku dostępności radaru. Można
dostosowywać strefę bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie
kolizji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Alarm kolizyjny >
Wł..
Gdy w strefie bezpieczeństwa wokół statku znajdzie się
obiekt ze znacznikiem MARPA lub statek z systemem AIS,
wyświetlony zostanie baner komunikatu. Obiekt również
zostanie oznaczony na ekranie jako niebezpieczny. Gdy
alarm się wyłączy, baner komunikatu zniknie, a alarm
dźwiękowy zostanie wyłączony — obiekt pozostanie jednak
oznaczony na ekranie jako niebezpieczny.
2 Wybierz Zasięg.
3 Określ promień dla strefy bezpieczeństwa wokół statku.
4 Wybierz Czas do.
5 Określ czas, po którym zostanie włączony alarm w przypadku
stwierdzenia, że obiekt wpłynie do strefy bezpieczeństwa
statku.
Na przykład, aby otrzymać powiadomienie na 10 minut przed
zbliżającym się przecięciem linii strefy bezpieczeństwa,
wybierz dla opcji Czas do wartość 10. Spowoduje to również
włączenie się alarmu na 10 minut przed wpłynięciem statku
do strefy bezpieczeństwa.
Sygnały wzywania pomocy AIS
Wbudowane nadajniki sygnałów wzywania pomocy AIS to
wbudowane urządzenia, które po aktywacji przesyłają raporty
ratunkowe z informacją o pozycji. Ploter nawigacyjny może
odbierać sygnały z nadajników ratunkowych SART, radiopław
awaryjnych EPIRB i innych sygnałów „człowiek za burtą”.
Nadawane sygnały wzywania pomocy różnią się od
standardowych sygnałów przesyłanych przez system AIS,
w związku z czym są inaczej przedstawiane w ploterze
nawigacyjnym. Zamiast śledzenia sygnału wzywania pomocy
pozwalającego uniknąć kolizji ma miejsce śledzenie sygnału
wzywania pomocy w celu zlokalizowania statku lub osoby
i umożliwienia udzielenia pomocy.
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania pomocy
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wyświetla się alarm
sygnału wzywania pomocy.
Mapy i widoki map 3D
Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do, aby rozpocząć
nawigację do jednostki nadającej sygnał.
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS
Symbol Opis
Sygnał wzywania pomocy AIS nadawany przez statek.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji na temat sygnału
i rozpocząć nawigację.
Utrata sygnału.
Test sygnału. Wyświetla się, gdy na statku zostanie
rozpoczęty test nadajnika sygnałów wzywania pomocy; nie
informuje o rzeczywistej sytuacji awaryjnej.
Utracono sygnał testowy.
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS
Aby uniknąć dużej liczby symboli i alertów testowych
w zatłoczonych miejscach, takich jak przystanie, można wybrać
ustawienia pozwalające odbierać lub ignorować komunikaty
testowe AIS. Aby przetestować funkcję odbioru sygnałów
awaryjnych w urządzeniu AIS, należy włączyć ploter
nawigacyjny w celu umożliwienia odbioru alertów testowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby odbierać lub ignorować sygnały testowe radiopławy
awaryjnej (EPRIB), wybierz Test AIS-EPIRB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały „człowiek za
burtą” (MOB), wybierz Test AIS-MOB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały ratunkowe
SART, wybierz Test AIS-SART.
Wyłączanie odbioru sygnału AIS
Odbiór sygnału AIS jest domyślnie wyłączony.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > AIS > Wył..
Wszystkie funkcje systemu AIS dla wszystkich map
i widoków mapy 3D są wyłączone. Dotyczy to również
ustawiania celów AIS i ich śledzenia, alarmów kolizyjnych,
które wynikają z ustawienia celów AIS i ich śledzenia, a także
wyświetlania informacji o statkach AIS.
Menu mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map. Niektóre opcje wymagają wykupienia płatnych
map lub podłączenia akcesoriów, np. radaru.
Na mapie wybierz Menu.
Warstwy: Pozwala dostosować wygląd różnych pozycji na
mapie (Warstwy mapy, strona 9).
Quickdraw Contours: Umożliwia włączenie rysowania
konturów dna i tworzenie etykiet na mapach wędkarskich
(Garmin Quickdraw Contours — mapy, strona 11).
Ustawienia: Pozwala na dostosowanie ustawień mapy
(Ustawienia mapy, strona 11).
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 3).
Warstwy mapy
Warstwy na mapach pozwalają włączać, wyłączać
i dostosowywać różne funkcje map. Każde ustawienie odnosi
się do używanej mapy lub widoku mapy.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i modeli ploterów. Niektóre opcje wymagają
wykupienia płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy.
Mapa: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z mapami (Ustawienia warstw mapy, strona 10).
9
Moja łódź: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z łodzią (Ustawienia warstwy Moja łódź,
strona 10).
Dane użytkownika: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie danych
użytkownika, np. punktów, granic i śladów oraz otwieranie list
z danymi użytkownika (Ustawienia warstwy danych
użytkownika, strona 10).
Inne statki: Umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania
innych statków (Ustawienia warstwy Inne statki, strona 10).
Woda: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie informacji
o głębokości (Ustawienia warstwy wody, strona 11).
Quickdraw Contours: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie
danych Garmin Quickdraw (Garmin Quickdraw Contours —
ustawienia, strona 13).
Ślady: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie śladów w widoku 3D
mapy.
Kręgi zasięgu: Umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie
wyglądu kręgów zasięgu w widoku 3D mapy. Kręgi zasięgu
pozwalają zwizualizować odległości w niektórych widokach
mapy.
Ustawienia warstw mapy
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Mapa.
Zdjęcia satelitarne: Niektóre płatne mapy oferują zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości, które przedstawiają
realistyczny obraz lądu albo lądu i wody na mapie
nawigacyjnej (Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 8).
Pływy i prądy: Pozwala na wyświetlanie wskaźników stacji
pływów na mapie (Wyświetlanie wskaźników pływów
i prądów, strona 7), a także aktywuje suwak pływów oraz
prądów, który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
Pomoce nawigacyjne: Wyświetlanie pomocy nawigacyjnych na
mapie.
POI na lądzie: Wyświetlanie lądowych punktów szczególnych
na mapie.
Punkty zdjęć: Wyświetlanie ikon aparatu dla zdjęć lotniczych
(Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych,
strona 8).
Punkty usług: Wyświetlanie lokalizacji punktów usług morskich.
Głębokość: Umożliwia dostosowywanie pozycji na warstwie
głębokości (Ustawienia warstwy głębokości, strona 10).
Ustawienia warstwy głębokości
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Mapa >
Głębokość.
Cieniowanie głębokości: Określenie zakresu wysokości, dla
których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Obrysy łowisk: Ustawia poziom przybliżenia odpowiedni do
wyświetlania szczegółowego widoku izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Ustawienia warstwy Moja łódź
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Moja łódź.
Linia kierunku: Wyświetlanie i dostosowywanie linii kierunku,
czyli linii na mapie prowadzącej od dziobu łodzi w kierunku
podróży (Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów,
strona 22).
10
Aktywne ślady: Wyświetla aktywny ślad na mapie i otwiera
menu Opcje aktywnego śladu.
Róża wiatrów: Pokazuje wizualne odwzorowanie informacji
o kącie wiatru lub jego kierunku, które pochodzą
z podłączonego czujnika wiatru, i konfiguruje źródło dancyh
wiatru.
Róża kompasowa: Wyświetla różę kompasową wokół łodzi,
wskazując kierunek kompasu w odniesieniu do kierunku
łodzi. Włączenie tej opcji powoduje wyłączenie opcji Róża
wiatrów.
Ikona pojazdu: Umożliwia ustawienie ikony przedstawiającej
aktualną pozycję na mapie.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 4) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Warstwy >
Moja łódź > Layline > Konfiguracja.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Kąt natarcia: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
natarcia.
Zawietrz- - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtr layline: Filtruje dane layline na podstawie podanego czasu
i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawienia warstwy danych użytkownika
Można wyświetlać na mapie dane użytkownika, takie jak punkty
trasy, granice i ślady.
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Dane
użytkownika.
Punkty: Pokazuje punkty trasy na mapie i otwiera listę punktów
trasy.
Granice: Pokazuje granice na mapie i otwiera listę granic.
Ślady: Pokazuje ślady na mapie.
Ustawienia warstwy Inne statki
UWAGA: Opcje te wymagają podłączenia akcesoriów, takich jak
odbiornik AIS, radar i radio VHF.
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Inne statki.
DSC: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków DSC
i śladów oraz wyświetlanie listy DSC.
AIS: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków AIS
i śladów oraz wyświetlanie listy AIS.
MARPA: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków
MARPA i śladów oraz wyświetlanie listy MARPA.
Szczegóły: Umożliwia wyświetlanie na mapie informacji
o innych statkach.
Planow. kierun.: Umożliwia określenie czasu planowanego
kierunku dla statków z systemem AIS i znacznikami MARPA.
Mapy i widoki map 3D
Alarm kolizyjny: Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa (Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, strona 9).
Ustawienia warstwy wody
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Woda.
Cieniowanie głębokości: Określenie zakresu wysokości, dla
których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Obrysy łowisk: Ustawia poziom przybliżenia odpowiedni do
wyświetlania szczegółowego widoku izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Cieniowanie reliefowe: Wyświetla gradient dna
z cieniowaniem. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Obraz sonarowy: Obrazy sonarowe ułatwiają poznanie
gęstości dna. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Poziom jeziora: Umożliwia ustawienie bieżącego poziomu
wody w jeziorze. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Ustawienia warstwy Pogoda
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno Menu >
Warstwy > Mapa > Pogoda > .
Na mapie pogody wybierz kolejno Menu > Warstwy > Mapa >
Pogoda.
Warstwy zaobserwowane: Umożliwia ustawienie wyświetlania
zaobserwowanych elementów pogody. Zaobserwowana
pogoda to aktualne warunki pogodowe widoczne w danym
momencie.
Warstwy prognozy: Umożliwia ustawienie wyświetlania
prognozowanych elementów pogody.
Tryb warstwy: Umożliwia wyświetlanie prognozowanych
i zaobserwowanych informacji o pogodzie.
Pętla: Umożliwia wyświetlanie pętli informacji o prognozowanej
i zaobserwowanej pogodzie.
Legenda: Umożliwia pokazanie legendy pogody wraz
z poziomem intensywności warunków wzrastającym od lewej
do prawej strony.
Subskrypcja serw. pogod.: Umożliwia wyświetlanie informacji
o subskrypcji prognozy pogody.
Przywróć domyślne: Przywrócenie wszystkich ustawień
pogody do wartości fabrycznych.
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 3).
Ustawienia nakładki radaru
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno Menu >
Warstwy > Radar > .
Na ekranie radaru wybierz Menu.
Radar w tryb gotowości: Zatrzymuje przesyłanie sygnału
radarowego.
Wzmocnienie: Umożliwia regulację wzmocnienia
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 33).
Zakł. od wody: Regulacja poziomu zakłóceń od wody
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 33).
Garmin Quickdraw Contours — mapy
Opcje radaru: Otwieranie menu opcji radaru (Menu Opcje
radaru, strona 35).
Inne statki: Pozwala dostosować sposób wyświetlania innych
statków w widoku radaru (Ustawienia warstwy Inne statki,
strona 10).
Ustawienia radaru: Otwiera ustawienia wyświetlacza radaru
(Menu Ustawienia radaru, strona 35).
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 3).
Ustawienia mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy. Niektóre ustawienia
wymagają użycia zewnętrznych akcesoriów lub odpowiednich
płatnych map.
Na mapie wybierz kolejnoMenu > Ustawienia.
Orientacja: Ustawianie perspektywy na mapie.
Szczegół: Dostosowanie stopnia szczegółowości mapy dla
różnych stopni powiększenia.
Mapa świata: Można użyć podstawowej mapy świata lub mapy
z cieniowanym reliefem. Różnice są widoczne tylko
w przypadku pomniejszenia w zbyt dużym stopniu, aby było
możliwe wyświetlenie szczegółowej mapy.
Linia startu: Umożliwia ustawienie linii startu regat.
Wstaw mapę: Niewielka mapa wyśrodkowana na aktualnej
pozycji użytkownika.
Ustawienia widoku Fish Eye 3D
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
W widoku Fish Eye 3D mapy wybierz Menu.
Pokaż: Ustawianie perspektywy w widoku 3D mapy.
Ślady: Wyświetlanie śladów.
Stożek echos.: Wyświetlanie stożka wskazującego obszar
działania przetwornika.
Symbole ryb: Wyświetlanie obiektów znajdujących się w toni.
Obsługiwane mapy
Aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i przyjemne chwile na
wodzie, urządzenia Garmin obsługują tylko oficjalne mapy
przygotowane przez firmę Garmin lub zatwierdzonego
producenta niezależnego.
Mapy możesz kupić w Garmin. W przypadku zakupu map od
sprzedawcy innego niż Garmin sprawdź sprzedawcę przed
zakupem. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku
sprzedawców internetowych. W przypadku zakupu
nieobsługiwanej mapy zwróć ją sprzedawcy.
Garmin Quickdraw Contours — mapy
OSTRZEŻENIE
Funkcja Garmin Quickdraw Contours umożliwia użytkownikom
tworzenie map.Firma Garmin nie gwarantuje dokładności,
niezawodności, kompletności ani aktualności map tworzonych
przez strony trzecie. Użytkownik używa i polega na mapach
stron trzecich na własną odpowiedzialność.
Funkcja Garmin Quickdraw Contours pozwala na tworzenie map
z wykorzystaniem izobat i etykiet głębokości dla niemal każdego
akwenu.
Gdy funkcja Garmin Quickdraw Contours rejestruje dane, wokół
jednostki wyświetla się kolorowy okrąg. Przedstawia on obszar
mapy, który jest skanowany za każdym przejściem.
11
Zielony okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h (od
10 do 20 mil/h). Czerwony okrąg wskazuje, że głębokość lub
pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość przekracza
32 km/h (20 mil/h).
Dane Garmin Quickdraw Contours można przeglądać na
ekranie kombinacji widoków lub w pojedynczym widoku na
mapie.
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za
pomocą funkcji Garmin Quickdraw Contours
Aby korzystać z funkcji Garmin Quickdraw Contours, na karcie
pamięci musi być wolne miejsce oraz konieczne są informacje
na temat głębokości z sonaru i pozycja GPS.
1 W widoku mapy wybierz kolejno Menu > Quickdraw
Contours > Uruchom zapis.
2 Po zakończeniu zapisu wybierz kolejno Menu > Quickdraw
Contours > Przerwij zapis.
3 Wybierz Zarządzaj > Nazwa i wprowadź nazwę mapy.
Dodawanie etykiet do mapy Garmin
Quickdraw Contours
Do mapy Garmin Quickdraw Contours można dodawać etykiety,
aby oznaczać niebezpieczne obszary lub punkty szczególne.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz miejsce.
2 Wybierz Dodaj etykietę Quickdraw.
3 Wpisz tekst na etykiecie i wybierz Gotowe.
Społeczność Garmin Quickdraw
Garmin Quickdraw to bezpłatna, publiczna, społeczność
internetowa umożliwiająca udostępnianie map Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom. Możesz także
pobierać mapy utworzone przez innych użytkowników.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, w celu
uzyskania dostępu do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
ActiveCaptain, strona 12) można użyć aplikacji ActiveCaptain.
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za
pomocą aplikacji ActiveCaptain
1 W urządzeniu mobilnym otwórz aplikację ActiveCaptain
i połącz się z urządzeniem GPSMAP (Rozpoczynanie pracy
z aplikacją ActiveCaptain, strona 4).
2 W aplikacji wybierz opcję Quickdraw Community.
Możesz pobrać kontury od innych członków społeczności
(Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain, strona 12) i udostępnić kontury
utworzone przez siebie (Udostępnianie map Garmin Quickdraw
Contours społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain, strona 12).
12
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji ActiveCaptain
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
1 Z poziomu aplikacji ActiveCaptain w swoim urządzeniu
mobilnym wybierz Quickdraw Community > Search for
Contours.
2 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
3 Wybierz Select Download Region.
4 Przeciągnij prostokąt, aby wybrać obszar do pobrania.
5 Przeciągnij wierzchołki, aby zmienić obszar pobierania.
6 Wybierz Download Area.
Podczas kolejnego połączenia aplikacji ActiveCaptain
z urządzeniem GPSMAP pobrane izobaty są przesyłane do
urządzenia automatycznie.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
Być może, podczas konfiguracji aplikacji ActiveCaptain, została
zaznaczona opcja automatycznego udostępniania izobat
społeczności. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności, aby
włączyć udostępnianie.
W aplikacji ActiveCaptain w urządzeniu mobilnym wybierz
Quickdraw Community.
Po ponownym połączeniu aplikacji ActiveCaptain z urządzeniem
GPSMAP mapy z izobatami zostaną przesłane automatycznie
do społeczności.
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za
pomocą aplikacji Garmin Connect™
1 Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Wybierz kolejno Rozpocznij > Quickdraw Community >
Rozpocznij.
3 Utwórz konto Garmin Connect, jeśli jeszcze go nie masz.
4 Zaloguj się do konta Garmin Connect.
5 W prawym górnym rogu wybierz Morski, aby otworzyć widżet
Garmin Quickdraw.
PORADA: Aby móc udostępniać mapy Garmin Quickdraw
Contours, w czytniku kart komputera musi się znajdować karta
pamięci.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
Garmin Connect
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
1 Wyjmij kartę pamięci z czytnika kart.
2 Włóż kartę pamięci do komputera.
3 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
Garmin Connect™, strona 12).
4 Wybierz Udostępnij swoje izobaty.
Garmin Quickdraw Contours — mapy
5 Przejdź do karty pamięci i wybierz folder /Garmin.
6 Otwórz folder Quickdraw i wybierz plik o nazwie
ContoursLog.svy.
Po przesłaniu pliku ContoursLog.svy usuń go z karty pamięci,
aby uniknąć problemów podczas kolejnego przesyłania. Twoje
dane nie zostaną utracone.
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji Garmin Connect
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
dostęp do społeczności Garmin Quickdraw można uzyskać
przez witrynę Garmin Connect.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi możesz
uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain (Kontakt ze społecznością Garmin
Quickdraw za pomocą aplikacji ActiveCaptain, strona 12).
1 Włóż kartę pamięci do komputera.
2 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
Garmin Connect™, strona 12).
3 Wybierz Wyszukaj izobaty.
4 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
5 Wybierz Wybierz obszar do pobrania.
6 Przeciągnij krawędzie zaznaczenia, aby wybrać obszar do
pobrania.
7 Wybierz Rozpocznij pobieranie.
8 Zapisz plik na karcie pamięci.
PORADA: Jeśli nie możesz znaleźć pliku, sprawdź folder
pobierania. Wyszukiwarka mogła zapisać plik właśnie tam.
9 Wyjmij kartę pamięci z komputera.
10 Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
Ploter nawigacyjny automatycznie rozpoznaje mapy izobat.
Ploter nawigacyjny może potrzebować kilku minut na
załadowanie map.
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia
Na mapie wybierz kolejno Menu > Quickdraw Contours >
Ustawienia.
Wyświetlacz: Wyświetla funkcję Garmin Quickdraw Contours.
Opcja Obrysy użytkownika wyświetla Twoje mapy Garmin
Quickdraw Contours. Opcja Community Contours wyświetla
mapy pobrane z portalu społeczności Garmin Quickdraw.
Przesunięcie zapisu: Ustala dystans między głębokością
sonaru a głębokością zapisu izobat. Jeśli poziom wody się
zmienił od czasu ostatniego zapisu, dostosuj to ustawienie,
aby głębokość zapisu była taka sama dla obu zapisów.
Jeśli na przykład podczas ostatniego zapisu głębokość
sonaru wynosiła 3,1 m (10,5 stopy), a dzisiejsza głębokość
sonaru to 3,6 m (12 stóp), wpisz -0,5 m (-1,5 stopy) jako
wartość Przesunięcie zapisu.
Przes. wyś. dan.użyt.: Ustala różnice między głębokościami
izobat a etykietami głębokości na Twoich mapach izobat
w celu wyrównania zmian w poziomie wody lub błędów
w zapisanych mapach.
Przes. dla map społ.: Ustala różnice między głębokościami
izobat a etykietami głębokości na mapach izobat
społeczności w celu wyrównania zmian w poziomie wody lub
błędów w zapisanych mapach.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Kolory pomiarów: Pozwala określić kolor wyświetlania danych
Garmin Quickdraw Contours. Jeśli to ustawienie jest
włączone, kolory wskazują jakość zapisu. Gdy ustawienie
jest wyłączone, izobaty są wyświetlane w standardowych
kolorach mapy.
Zielony kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h
(od 10 do 20 mil/h). Kolor czerwony okrąg wskazuje, że
głębokość lub pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość
przekracza 32 km/h (20 mil/h).
Cieniowanie głębokości: Pozwala określić minimalny
i maksymalny zakres głębokości oraz ich kolory.
Cieniowanie zakresu głębokości
Możesz ustawić zakresy kolorów na mapie, aby wyświetlać
głębokość wody, w której obecnie biorą poszukiwane przez
Ciebie ryby. Możesz ustawić głębsze zakresy, aby monitorować
szybkość zmian głębokości dna w ramach określonego zakresu
głębokości. Możesz utworzyć maksymalnie dziesięć własnych
zakresów głębokości. W przypadku wędkarstwa śródlądowego
maksymalna liczba pięciu zakresów głębokości może poprawić
czytelność mapy.
Czerwony
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 stóp)
Pomarańczowy
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 stóp)
Żółty
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 stóp)
Zielony
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 stóp)
Nawigacja z użyciem plotera
nawigacyjnego
PRZESTROGA
Jeśli jednostka jest wyposażona w system autopilota,
dedykowany wyświetlacz kontroli autopilota musi być
zainstalowany przy każdym sterze, aby możliwe było wyłączenie
systemu autopilota.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Niektóre widoki mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby rozpocząć nawigację, należy wybrać cel podróży, ustawić
kurs lub utworzyć trasę, a następnie rozpocząć podróż kursem
lub trasą. Można rozpocząć podróż kursem lub trasą z poziomu
mapy nawigacyjnej, mapy wędkarskiej lub widoku Perspective
3D lub Mariner’s Eye 3D mapy.
13
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Nawiguj do, Trasa do lub Nawigacja
automatyczna.
Nawiguj do: Nawigacja bezpośrednio do celu. To standardowa
opcja, aby nawigować do celu podróży. Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy. Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie do trasy zwrotów, aby omijać ląd i inne
przeszkody.
Nawigacja automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym. Zapewnia szczegółową
ścieżkę do celu, unikając lądu oraz innych przeszkód
(Nawigacja automatyczna, strona 16).
W przypadku korzystania ze zgodnego autopilota Garmin
podłączonego do plotera nawigacyjnego za pomocą
magistrali NMEA 2000 , autopilot będzie podążał trasą
wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna
wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
®
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji
Pytanie
Odpowiedź
W jaki sposób ustawić ploter
nawigacyjny tak, aby
wskazywał kierunek,
w którym chcę nawigować
(namiar)?
Nawiguj, korzystając z opcji Idź do
(Ustawianie bezpośredniego kursu
i podróż nim przy użyciu funkcji Idź do,
strona 15).
W jaki sposób ustawić
urządzenie tak, aby
prowadziło mnie wzdłuż linii
prostej (w celu zmniejszenia
ryzyka zejścia z trasy) do
pozycji najkrótszą trasą
z bieżącej pozycji?
Utwórz jednoetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do
(Tworzenie trasy rozpoczynającej się
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 15).
Jak ustawić urządzenie
w taki sposób, aby poprowadziło mnie do pozycji,
unikając przeszkód
widocznych na mapie?
Utwórz wieloetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do
(Tworzenie trasy rozpoczynającej się
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 15).
Co zrobić, aby urządzenie
Nawiguj, korzystając z funkcji Trasa do
sterowało moim automatycz- (Tworzenie trasy rozpoczynającej się
nymi pilotem?
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 15).
Czy urządzenie może
utworzyć dla mnie ścieżkę?
Jak zmienić ustawienia
funkcji Auto Guidance dla
łodzi?
Jeśli posiadasz płatne mapy z obsługą
funkcji Auto Guidance oraz znajdujesz
się na obszarze objętym działaniem tej
funkcji, rozpocznij podróż z jej użyciem
(Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna i podążanie nią,
strona 16).
Patrz Konfiguracje tras nawigacji auto­
matycznej, strona 17.
Cele
Można wybierać cele, korzystając z różnych map, widoków
mapy 3D oraz list.
Wyszukiwanie celu według nazwy
Można wyszukiwać według nazwy zapisane punkty, trasy i ślady
oraz miejsca z usługami morskimi.
1 Wybierz kolejno Info > Usługi > Szukaj wg nazwy.
2 Wpisz przynajmniej część nazwy celu podróży.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
14
Zostanie wyświetlonych 50 najbliższych celów, których
nazwa spełnia kryteria wyszukiwania.
4 Wybierz cel podróży.
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz cel.
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Ploter nawigacyjny zawiera informacje o tysiącach celów,
w których oferowane są usługi morskie.
1 Wybierz kolejno Info > Usługi.
2 Wybierz Usługi przybrzeżne lub Usługi śródlądowe.
3 W razie potrzeby wybierz kategorię usług morskich.
Ploter nawigacyjny wyświetli listę najbliższych pozycji wraz
z odległościami i namiarami.
4 Wybierz cel podróży.
Można wybrać Następna strona lub Poprzednia strona, aby
wyświetlić dodatkowe informacje lub aby wyświetlić pozycję
na mapie.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Podczas podróży na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej
wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Menu > Przerwij nawigację.
• Podczas nawigacji z użyciem funkcji Auto Guidance
wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji > Przerwij
nawigację.
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję Mark.
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Punkty > Nowy
punkt.
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.
• Aby utworzyć punkt korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, zaznacz pozycję, a następnie wybierz Select.
Zaznaczanie pozycji SOS
Można oznaczyć pozycję SOS lub MOB (człowiek za burtą).
1 Naciśnij i przytrzymaj SOS przez 1 sekundę.
2 Wybierz typ sygnału SOS.
3 W razie potrzeby wybierz OK, aby nawigować do pozycji
sygnału „Człowiek za burtą” (MOB).
Jeśli wybrana została opcja OK, ploter nawigacyjny wyznacza
bezpośredni kurs z powrotem do tej pozycji. W przypadku
wybrania innego typu sygnału SOS, szczegóły sygnału są
przesyłane do radia VHF. Trzeba nadać sygnał za pomocą
radia.
Wyświetlanie listy punktów
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Punkty.
Edytowanie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Punkty.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby zmienić symbol, wybierz Symbol.
• Aby zmienić głębokość, wybierz Głębokość.
• Aby zmienić temperaturę wody, wybierz Temperatura
wody.
• Aby zmienić komentarz, wybierz Komentarz.
Przenoszenie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Przesuń.
4 Wskaż nową pozycję dla punktu:
• Aby przesunąć punkt podczas korzystania z mapy,
wybierz Użyj mapy, wybierz nową pozycję na mapie,
a następnie wybierz Przenieś punkt.
• Aby przenieść punkt, korzystając ze współrzędnych,
wybierz Podaj współrzędne, a następnie podaj nowe
współrzędne.
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Aby móc nawigować do punktu, należy go najpierw utworzyć.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
Nawiguj do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz Trasa do.
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz
Nawigacja automatyczna.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Usuwanie punktu lub pozycji MOB
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt lub pozycję MOB.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Usuwanie wszystkich punktów
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Usuń dane
użytkownika > Punkty > Wszystko.
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy
użyciu funkcji Idź do
PRZESTROGA
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Można ustawić bezpośredni kurs z aktualnej pozycji do
wybranego celu.
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 14).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawiguj do.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu podróży. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
3 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
W
przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
4
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Trasy
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji oraz nawigacja nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią. Taka metoda
nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani punktu.
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.
2 Wybierz kolejno Trasa do.
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.
4 Wybierz kolejno Dodaj zwrot.
5 W razie potrzeby powtórz, aby dodać kroki, rozpoczynając od
miejsca docelowego, a kończąc na bieżącej pozycji łodzi.
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.
6 W razie potrzeby wybierz opcję Menu.
7 Wybierz kolejno Gotowe.
8 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
9 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Tworzenie i zapisywanie trasy
Ta procedura umożliwia zapisanie trasy oraz wszystkich
należących do niej punktów. Punktem startowym może być
aktualna lub inna pozycja.
Do jednej trasy można dodać maksymalnie 250 punktów trasy
lub zwrotów.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej > Nowy > Trasa na
podstawie mapy.
2 Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz Dodaj zwrot.
4 Wybierz na mapie pozycję następnego zwrotu.
15
5 Wybierz Dodaj zwrot.
5 Określ, w jaki sposób ma przebiegać nawigacja trasą:
Ploter nawigacyjny oznaczy pozycję zwrotu jako punkt.
W
razie potrzeby powtórz kroki 4 i 5, aby dodać więcej
6
zwrotów.
7 Wybierz cel podróży.
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 W razie potrzeby wybierz Filtruj, aby wyświetlić tylko trasy
lub ścieżki nawigacji automatycznej.
Edytowanie zapisanej trasy
Istnieje możliwość zmiany nazwy trasy oraz zmiany zwrotów
należących do trasy.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj trasę.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby wybrać punkt z listy zwrotów, wybierz kolejno Edytuj
zwroty > Użyj listy zwrotów, a następnie wybierz punkt
z listy.
• Aby wybrać zwrot przy użyciu mapy, wybierz kolejno
Edytuj zwroty > Użyj mapy, a następnie wybierz pozycję
na mapie.
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Wstecz.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
7 W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do
niej
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Przesunięcie, aby nawigować równolegle do trasy,
w określonej odległości od niej.
16
6
7
8
9
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu - l. burta.
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu - p. burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - lewa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - prawa burta.
W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Usuwanie zapisanej trasy
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych tras
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Usuń dane
użytkownika > Trasy i ścieżki funkcji nawigacji
automatycznej.
Nawigacja automatyczna
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Skorzystaj z funkcji nawigacji automatycznej, aby wyznaczyć
najlepszą trasę do celu podróży. Funkcja nawigacji
automatycznej wylicza proponowaną trasę, wykorzystując ploter
nawigacyjny do wyszukiwania danych mapy, takich jak
głębokość wody czy znane przeszkody. Trasę można
dostosować w trakcie żeglugi.
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 14).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
3 Przejrzyj ścieżkę wyznaczoną przez karmazynową linię.
4 Wybierz Rozpocznij nawigację.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej > Nowy > Nawigacja
automatyczna.
Wybierz
punkt startowy, a następnie wybierz Dalej.
2
3 Wybierz cel, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić przeszkodę i dostosować ścieżkę w jej
pobliżu, wybierz Przeszkody.
• Aby dostosować ścieżkę, wybierz Dostosuj ścieżkę,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Aby usunąć ścieżkę, wybierz kolejno Anuluj nawig.
automatycz..
• Aby zapisać ścieżkę, wybierz Gotowe.
Dostosowywanie zapisanej ścieżki Nawigacja
automatyczna
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
2
3
4
5
6
funkcji nawigacji automatycznej.
Wybierz ścieżkę i wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj >
Dostosuj ścieżkę.
PORADA: Podczas nawigacji ścieżką funkcji Nawigacja
automatyczna, wybierz ścieżkę na mapie nawigacyjnej
i wybierz Dostosuj ścieżkę.
Wybierz pozycję na ścieżce.
Przeciągnij punkt do nowej pozycji.
W razie potrzeby wybierz punkt, a następnie wybierz Usuń.
Wybierz Gotowe.
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Anuluj.
PORADA: Możesz też szybko anulować obliczanie,
wybierając Back.
Ustawianie zaplanowanego przybycia
Funkcję tę można wykorzystać na trasie lub na ścieżce
wyznaczonej przez funkcję Nawigacja automatyczna, aby
uzyskać informacje na temat spodziewanego czasu przybycia
do wybranego miejsca. Umożliwia to zaplanowanie przybycia
w określone miejsce, np. na otwarcie mostu lub linię startu
regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz Menu.
2 W razie potrzeby wybierz Opcje nawigacji.
3 Wybierz Zapl. przyb..
PORADA: Można szybko otworzyć menu funkcji Zapl. przyb.,
wybierając punkt na ścieżce lub trasie.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Preferowana głębok. i Prześwit pionowy mają wpływ
na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawigacja automatyczna. Jeśli
na danym obszarze głębokość wody lub wysokość przeszkód
jest nieznana, ścieżka Nawigacja automatyczna nie jest tam
obliczana. Jeśli w obszarze na początku bądź na końcu ścieżki
Nawigacja automatyczna głębokość wody jest mniejsza niż
Preferowana głębok. lub wysokość przeszkody jest mniejsza niż
ustawiony Prześwit pionowy, wtedy na tym obszarze trasa
Nawigacja automatyczna może nie być obliczana (w zależności
od mapy). Na mapie kurs przez takie obszary wyświetlany jest
jako szara linia lub purpurowo-szara linia w paski. W przypadku
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
gdy łódź wpłynie na taki obszar, zostanie wyświetlone
ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawigacja automatyczna.
Preferowana głębok.: W oparciu o dane głębokości wskazane
na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po której łódź
może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawigacja
automatyczna wykresy będą wykorzystywać jedynie
głębokości równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawigacja
automatyczna. Ścieżka Nawigacja automatyczna może
zostać przesunięta, jeśli ustawienie to zostanie zmienione
podczas nawigacji. Dostępne wartości dla tego ustawienia są
względne, nie bezwzględne. Aby upewnić się, że linia
nawigacji automatycznej została wytyczona w odpowiedniej
odległości od linii brzegowej, można ocenić położenie ścieżki
Nawigacja automatyczna przy pomocy jednego lub wielu
znajomych celów, które wymagają nawigacji przez wąskie
drogi wodne (Regulowanie dystansu od brzegu, strona 17).
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawigacja automatyczna.
Nawigacja automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne
wartości dla ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie
bezwzględne. Aby upewnić się, że Nawigacja automatyczna
została wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie Nawigacja automatyczna przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu >
Normalny.
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Daleko.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Blisko.
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
17
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Najbliższe.
Jeśli
w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliższe lub Najdalej,
9
oceń położenie linii Nawigacja automatyczna i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
Ślady
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać. Ślady można wyświetlać na
każdej mapie i w każdym widoku mapy 3D.
Wyświetlanie śladów
Na dowolnej mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno
Menu > Punkty i ślady > Ślady > Wł..
Linia szlaku widoczna na mapie wskazuje ślad.
Ustawianie koloru aktywnego śladu
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Kolor śladu.
Wybierz
kolor śladu.
2
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady > Zapisz
aktywny ślad.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Wybierz Zapisz.
Wyświetlenie listy zapisanych śladów
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
Edytowanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
18
3 Wybierz Edytuj ślad.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
• Wybierz Kolor śladu, a następnie wybierz kolor.
Zapisywanie śladu jako trasy
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
Wybierz
ślad.
2
3 Wybierz kolejno Select > Edytuj ślad > Zapisz trasę.
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż zarejestrowanym śladem
Aby móc przeglądać listę śladów oraz nawigować, korzystając
z nich, należy zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad
(Ślady, strona 18).
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Podążaj śladem.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować śladem od punktu startowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować śladem od punktu docelowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Wstecz.
5 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż linii, unikając
lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
Usuwanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Select > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Usuń dane
użytkownika > Zapisane ślady.
Odtwarzanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Podążaj aktywnym śladem.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
4 Nawiguj wzdłuż kolorowej linii, unikając lądu, wody płytkiej
i innych przeszkód.
Czyszczenie aktywnego śladu
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Wyczyść aktywny ślad.
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona. Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu.
2 Wybierz Tryb rejestracji.
3 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować wykres śladu do czasu zapełnienia
pamięci śladu, wybierz Wypełnij.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
• Aby rejestrować wykres śladu w sposób ciągły, zastępując
stare dane śladu nowymi, wybierz Zawiń.
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu
śladu
Można określić częstotliwość, z jaką ma być rejestrowany
wykres śladu. Częstsze rejestrowanie pozwala uzyskać
dokładniejsze dane, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu. Zaleca się zastosowanie interwału rozdzielczości
w celu umożliwienia najefektywniejszego wykorzystania
pamięci.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Interwał > Interwał.
2 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślad na podstawie dystansu między
punktami, wybierz kolejno Dystans > Zmień, a następnie
podaj dystans.
• Aby rejestrować ślad na podstawie interwału czasu,
wybierz kolejno Czas > Zmień, a następnie podaj interwał
czasu.
• Aby rejestrować wykres śladu na podstawie zejścia
z kursu, wybierz kolejno Rozdzielczość > Zmień,
a następnie przed zarejestrowaniem punktu śladu podaj
maksymalny dozwolony błąd w stosunku do właściwego
kursu. To jest zalecana opcja zapisu.
Granice
Granice pozwalają unikać wyznaczonego obszaru na terenie
akwenu lub pozostawać w jego obrębie. Można ustawić alarm
informujący o przekroczeniu granicy.
Tworzenie granic w postaci obszarów, linii i okręgów jest
możliwe z poziomu mapy. Można również przekształcać
zapisane ślady lub trasy w granice. Aby utworzyć obszar granicy
za pomocą punktów, utwórz trasę z użyciem punktów,
a następnie dokonaj jej konwersji do granicy.
Można ustawić granicę jako aktywną. Dane aktywnych granic
można dodać do pól danych na mapie.
Tworzenie granicy
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Granice >
Nowa granica.
2 Wybierz kształt granicy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konwersja trasy do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji trasy do granicy trzeba utworzyć
i zapisać co najmniej jedną trasę (Tworzenie i zapisywanie
trasy, strona 15).
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj trasę > Zapisz jako
granicę.
Konwersja śladu do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji śladu do granicy trzeba
zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad (Zapisywanie
aktywnego śladu, strona 18).
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Select > Edytuj ślad > Zapisz jako
granicę.
Edycja granicy
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę
Funkcje żeglarskie
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj granicę.
4 Wybierz opcję:
• Aby edytować wygląd granicy na mapie, wybierz Opcje
wyświetlania.
• Aby zmienić linie granicy lub jej nazwę, wybierz Edytuj
granicę.
• Aby edytować alarm granicy, wybierz Alarm.
Łączenie granicy z układem SmartMode
Można połączyć granicę z układem SmartMode, aby
automatycznie otwierać układ podczas wpływania w obszar
granicy lub jego opuszczania. Na przykład można ustawić
granicę wokół portu i automatycznie otwierać warstwę
Dokowanie podczas zbliżania się do portu.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Powiąż SmartMode™ >
SmartMode™.
4 Wybierz Wpływanie i wybierz układ.
5 Wybierz Opuszcz. i wybierz układ.
Ustawianie alarmu granicy
Alarmy granic informują o zbliżaniu się na określoną odległość
do ustawionych granic.
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę.
3 Wybierz kolejno Alarm > Wł..
4 Podaj dystans.
Usuwanie granicy
1 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj granicę > Usuń.
Synchronizowanie danych użytkownika
w sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Przed synchronizowaniem danych użytkownika w sieci należy
wykonać kopię zapasową danych, aby zapobiec ich
przypadkowej utracie. Patrz Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze, strona 56.
Można automatycznie udostępniać punkty, ślady i trasy
wszystkim zgodnym urządzeniom podłączonym do sieci Garmin
Marine Network (Ethernet).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Udostępnianie
danych użytkownika > Wł..
Jeśli na ploterze nawigacyjnym zostanie wprowadzona zmiana
w punkcie, śladzie lub trasie, dane te będą automatycznie
synchronizowane ze wszystkimi ploterami nawigacyjnymi w sieci
Ethernet.
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów,
tras i śladów
Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Usuń dane
użytkownika > Wszystko > OK.
Funkcje żeglarskie
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
19
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regaty
Można wykorzystać urządzenie, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, że łódź przekroczy linię startu dokładnie
w momencie rozpoczęcia regat. Po zsynchronizowaniu stopera
regatowego z oficjalnym stoperem odliczającym czas do
rozpoczęcia regat urządzenie co minutę zapewnia
powiadomienia o zbliżającym się rozpoczęciu wyścigu. Po
połączeniu stopera regatowego z wirtualną linią startu
urządzenie mierzy prędkość i kierunek łodzi oraz pozostały na
stoperze czas. Urządzenie wykorzystuje te dane do określenia,
czy łódź przekroczy linię startu przed, po, czy dokładnie
w momencie rozpoczęcia wyścigu.
Naprowadzanie na linię startu
Żeglowanie z naprowadzaniem na linię startu to wizualna
reprezentacja informacji potrzebnych do przekroczenia linii
startu z największą prędkością w najlepszym momencie.
Po ustawieniu szpilek prawej i lewej burty linii startu, docelowej
prędkości i czasu oraz po uruchomieniu stopera regatowego,
wyświetlona zostanie linia symulatora. Linia symulatora rozciąga
się od bieżącej pozycji w kierunku linii startu, a layline z każdej
szpilki.
Punkt końcowy oraz kolor linii symulatora wskazuje, gdzie łódź
będzie się znajdować po upłynięciu czasu stopera w oparciu
o bieżącą prędkość łodzi.
Gdy punkt końcowy znajduje się przed linią startu, linia jest
biała. Oznacza to, że łódź musi zwiększyć prędkość, aby na
czas dopłynąć do linii startu.
Gdy punkt końcowy znajduje się za linią startu, linia jest
czerwona. Oznacza to, że łódź musi zmniejszyć prędkość, aby
uniknąć kary za dopłynięcie do linii startu przed upłynięciem
czasu stopera.
Gdy punkt końcowy znajduje się na linii startu, linia jest biała.
Oznacza to, że łódź płynie z optymalną prędkością, aby
dopłynąć do linii startu, gdy upłynie czas stopera.
Domyślnie okno naprowadzania na linię startu oraz okno
stopera regatowego wyświetlane są na ekranie Regaty.
Ustawianie linii startu
Okno naprowadzania na linię startu jest domyślnie dodane do
ekranu Regaty.
1 Na ekranie Regaty wybierz kolejno Menu > Linia startu wsk. nawig. > Linia startu.
2 Wybierz opcję:
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu
podczas przepływania przez nie, wybierz Znaki sygnałów
sonaru.
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu przez
wprowadzenie ich współrzędnych geograficznych, wybierz
Podaj współrzędne.
• Aby zamienić pozycję lewej i prawej burty po ich
ustawieniu, wybierz Zamień lewą i prawą burtę Znaki.
Korzystanie z naprowadzania na linię startu
Korzystanie z funkcji naprowadzania na linię startu pomaga
podczas regat przekroczyć linię startu z największą prędkością.
1 Oznacz linię startu (Ustawianie linii startu, strona 20).
2 Na ekranie Regaty wybierz kolejno Menu > Linia startu wsk. nawig. > Docel. pręd. i wybierz docelową prędkość
podczas przekraczania linii startu.
3 Wybierz Docelowy czas, a następnie wybierz docelowy czas
przekraczania linii startu.
4 Wybierz Back.
20
5 Uruchom stoper regatowy (Uruchamianie stopera
regatowego, strona 20).
Uruchamianie stopera regatowego
Stoper regatowy jest domyślnie dodany do ekranu Regaty.
1 Na ekranie Regaty wybierz Start.
UWAGA: Dostęp do stopera regatowego możliwy jest
z ekranu Żegluga SmartMode i mapy nawigacyjnej.
2 W razie potrzeby wybierz Synchronizacja, aby
zsynchronizować z oficjalnym stoperem regatowym.
Zatrzymywanie stopera regatowego
Na ekranie Regaty wybierz Stop.
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS
Można wprowadzić odległość między dziobem łodzi a pozycją
anteny GPS. To pomoże zapewnić, że dziób łodzi przekroczy
linię startu dokładnie w momencie rozpoczęcia regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Żegluga >
Linia startu > Odległość GPS od dziobu.
2 Podaj dystans.
3 Wybierz Gotowe.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 4) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Warstwy >
Moja łódź > Layline > Konfiguracja.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Kąt natarcia: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
natarcia.
Zawietrz- - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtr layline: Filtruje dane layline na podstawie podanego czasu
i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
Funkcje żeglarskie
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
Włączanie funkcji utrzymywania wiatru w trybie
utrzymywania kierunku
Zanim będzie możliwe aktywowanie typu utrzymywania wiatru
należy podłączyć czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do
autopilota.
Po włączeniu utrzymywania kierunku wybierz Menu >
Utrzym. wiatru.
Regulowanie kąta utrzymywania wiatru przy użyciu
autopilota
Można dostosować kąt utrzymywania wiatru przez autopilota po
aktywowaniu funkcji utrzymywania wiatru.
• Aby dostosować kąt utrzymywania wiatru w odstępach co 1°,
wybierz lub .
• Aby dostosować kąt utrzymywania wiatru w odstępach co
10°, przytrzymaj lub .
Hals i zwrot przez rufę
Można ustawić autopilota, aby wykonał hals lub zwrot przez
rufę, gdy włączone jest utrzymywanie kierunku lub
utrzymywanie wiatru.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Głębokość
i kotwiczenie > Przesuniecie kilu.
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
4 Podaj dystans określony w kroku 1.
3 Wybierz
Działanie autopilota żeglarskiego
PRZESTROGA
Włączony autopilot kontroluje tylko ster. Załoga łodzi pozostaje
odpowiedzialna za żagle, gdy włączony jest autopilot.
Poza utrzymywaniem kierunku autopilot może utrzymywać wiatr.
Można także wykorzystywać autopilota do sterowania sterem
podczas halsowania i zwrotów przez rufę.
Halsowanie i zwrot przez rufę w trybie utrzymywania
kierunku
1 Włącz utrzymywanie kierunku (Włączanie autopilota,
strona 36).
2 Wybierz Menu.
3 Wybierz opcję.
Autopilot steruje łodzią podczas manewru halsowania lub
zwrotu przez rufę.
Halsowanie i zwroty przez rufę w trybie utrzymywania
wiatru
Aby móc włączyć utrzymywanie wiatru, konieczne jest
zainstalowanie czujnika wiatru.
1 Włącz utrzymywanie wiatru (Włączanie utrzymywania wiatru,
strona 21).
2 Wybierz Menu.
3 Wybierz opcję.
Autopilot będzie sterował łodzią podczas wykonywania halsu
lub zwrotu przez rufę, a informacje na temat postępu
w wykonywaniu tego manewru będą wyświetlane na ekranie.
Można skonfigurować autopilota tak, aby utrzymywał określony
namiar względem kąta wiatru. Urządzenie musi być podłączone
do zgodnego z NMEA 2000 lub NMEA 0183 czujnika wiatru
w celu przeprowadzenia utrzymania wiatru lub halsu bądź
zwrotu przez rufę na podstawie odczytu siły wiatru.
Ustawianie opóźnienia halsu lub zwrotu przez rufę
Opóźnienie halsu lub zwrotu przez rufę umożliwia opóźnienie
wykonania manewru po jego rozpoczęciu.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Ustawienia żeglowania > Opóźn. halsu.
2 Wybierz czas opóźnienia.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Ustawianie typu utrzymywania wiatru
Aby móc włączyć typ utrzymywania wiatru, trzeba podłączyć
czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do autopilota.
Informacje na temat zaawansowanej konfiguracji autopilota
można znaleźć w instrukcjach instalacji dołączonych do
autopilota.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Typ utrzymywania kierunku.
2 Wybierz opcję Pozorny lub Rzeczyw..
Włączanie blokady zwrotu przez rufę
UWAGA: Blokada zwrotu przez rufę nie uniemożliwia ręcznego
wykonania zwrotu przez rufę przy użyciu steru lub w trybie
sterowania krokowego.
Blokada zwrotu przez rufę uniemożliwia autopilotowi wykonanie
tego manewru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Ustawienia żeglowania > Bl. zwr. przez rufę.
2 Wybierz Włączone.
Utrzymywanie wiatru
®
Włączanie utrzymywania wiatru
Aby móc włączyć typ utrzymywania wiatru, trzeba podłączyć
czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do autopilota.
Gdy autopilot znajduje się w trybie gotowości, wybierz opcję
Utrzym. wiatru.
Funkcje żeglarskie
Linia kierunku i znaczniki kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
21
Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów
Zmiana widoku sonaru
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno Menu > Warstwy > Moja
łódź > Linia kierunku.
Znaczniki
kąta
2
3 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz Odniesienie północne.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku
i anteny GPS, wybierz KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
4 WybierzWyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• WybierzCzas > Czas i podaj czas potrzebny do obliczenia
dystansu, jaki łódź pokona w określonym czasie,
zachowując aktualną prędkość.
1 Na ekranie kombinacji lub układzie SmartMode z sonarem
Sonar Fishfinder
Po prawidłowym podłączeniu przetwornika zgodnego plotera
nawigacyjnego można używać jako echosondy wędkarskiej.
Plotery nawigacyjne, które nie mają w nazwie oznaczeń „xsv”
lub „xs”, wymagają modułu echosondy i przetwornika Garmin,
aby wyświetlać dane sonarowe.
Więcej informacji na temat tego, który przetwornik najlepiej
spełnia określone potrzeby, można znaleźć na stronie
www.garmin.com/transducers.
Różne widoki sonaru ułatwiają wyświetlanie ryb na danym
obszarze. Dostępne widoki sonaru różnią się w zależności od
typu przetwornika i modułu echosondy podłączonych do plotera
nawigacyjnego. Na przykład można wyświetlać pewne ekrany
sonaru Panoptix™ tylko po podłączeniu zgodnego przetwornika
Panoptix.
Dostępne są cztery podstawowe style widoków sonaru: widok
pełnoekranowy, widok z podzielonym ekranem, który stanowi
połączenie dwóch lub większej liczby widoków, widok Podział
powiększenia oraz widok Podział częstotliwości, w którym
wyświetlane są dwie różne częstotliwości. Można dostosować
ustawienia każdego widoku na ekranie. Na przykład podczas
wyświetlania widoku Podział częstotliwości można osobno
dostosować czułość dla każdej częstotliwości.
W przypadku braku widoku sonaru, który spełnia potrzeby
użytkownika, można stworzyć własny ekran kombinacji
(Tworzenie nowej strony Kombinacje, strona 3) lub układ
SmartMode (Dodawanie układu SmartMode, strona 3).
wybierz okno do zmiany.
2 Wybierz kolejno Menu > Zmień sonar.
3 Wybierz widok sonaru.
Widok sonaru Tradycyjny
W zależności od podłączonych urządzeń dostępnych jest kilka
widoków pełnoekranowych.
W pełnoekranowym widoku sonaru Tradycyjny wyświetlany jest
duży obraz odczytów sonaru z przetwornika. Na skali zasięgu
widocznej po prawej stronie ekranu przedstawiona jest
głębokość wykrytych obiektów, gdy ekran przewija się od prawej
do lewej strony.
À
Á
Â
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Widok sonaru Podział częstotliwości
W widoku sonaru Podział częstotliwości na jednej stronie ekranu
wyświetlany jest wykres danych sonarowych wysokiej
częstotliwości, a na drugiej stronie ekranu wyświetlany jest
wykres danych sonarowych niskiej częstotliwości.
UWAGA: Widok sonaru Podział częstotliwości wymaga użycia
dwuzakresowego przetwornika.
Widok sonaru Podział powiększenia
W widoku sonaru Podział powiększenia na tym samym ekranie
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru i powiększony fragment
tego wykresu.
Widok sonaru Garmin ClearVü
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru Garmin ClearVü,
niezbędny jest zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda
rybacka oraz zgodny przetwornik. Informacje na temat zgodnych
przetworników można znaleźć na stronie www.garmin.com
/transducers.
Sonar Garmin ClearVü o wysokiej częstotliwości zapewnia
dokładniejszy obraz okolicy pod łodzią, zapewniając bardziej
szczegółowy obraz mijanych przez łódź obiektów.
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową. Technologia
sonaru Garmin ClearVü emituje dwie wąskie wiązki podobne
kształtem do wiązki kopiarki. Zapewnia to wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.
Przerywanie przesyłania sygnałów
sonarowych
Na ekranie sonaru wybierz kolejno Menu > Transmituj.
22
Sonar Fishfinder
Widok sonaru SideVü
PanoptixWidoki sonaru
UWAGA: Niektóre modele nie mają wbudowanej obsługi sonaru
SideVü. Jeśli posiadany model urządzenia nie ma
wbudowanego sonaru SideVü, niezbędny jest zgodny moduł
echosondy oraz zgodny przetwornik SideVü.
Jeśli posiadany model ma wbudowany sonar SideVü, niezbędny
jest zgodny przetwornik SideVü.
Technologia sonaru skanującego SideVü wyświetla obraz
obiektów znajdujących się po bokach łodzi. Można ją
wykorzystywać do wyszukiwania obiektów i ryb.
UWAGA: Nie wszystkie modele obsługują przetworniki
Panoptix.
Aby odbierać sygnał sonaru Panoptix, niezbędny jest zgodny
ploter nawigacyjny oraz zgodny przetwornik.
Widoki sonaru Panoptix umożliwiają wyświetlenie w czasie
rzeczywistym całego obszaru wokół łodzi. Można także
obserwować przynętę pod wodą oraz ławice znajdujące się
przed kadłubem lub pod nim.
Widoki sonaru LiveVü umożliwiają wyświetlanie na żywo
wszelkiej aktywności organizmów żywych przed kadłubem, jak
i pod nim. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania widoku
zapewnia obraz o płynności zbliżonej do obrazu z kamery.
Widoki 3D sonaru RealVü zapewniają trójwymiarowy widok
wszystkiego, co znajduje się przed kadłubem lub pod nim.
Każde przeszukanie tej przestrzeni przez przetwornik powoduje
zaktualizowanie obrazu na ekranie.
Aby wyświetlić wszystkie pięć widoków sonaru Panoptix, jeden
przetwornik musi zostać przypisany do widoków pod łodzią,
a drugi do widoków z przodu łodzi.
Aby uzyskać dostęp do widoków sonaru Panoptix, wybierz
Sonar, a następnie żądany widok.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lewa strona łodzi
Prawa strona łodzi
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru
Przetwornik na jednostce pływającej
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
Drzewa
Stare opony
Kłody
Odległość od burty łodzi
Odległość między statkiem a dnem
SideVüTechnologia skanująca
Zamiast wiązki stożkowej przetwornik SideVü wykorzystuje
płaską wiązkę do skanowania wody i dna po bokach łodzi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historia widoku pod kadłubem w postaci przewijanego widoku
sonaru Panoptix
Łódź
Zakres
Ślady
Przynęta
Dno
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü
Pomiar dystansu na ekranie sonaru
Można zmierzyć dystans między dwoma punktami w widoku
sonaru SideVü.
1 W widoku sonaru SideVü wybierz dowolną pozycję na
ekranie.
2 Wybierz Pomiar.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
wybranej pozycji.
3 Wybierz inną pozycję.
Dystans i kierunek od znacznika znajduje się w lewym
górnym rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji znacznika, wybierz Pomiar.
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
À
Á
Â
Sonar Fishfinder
Łódź
Zasięg
Ryby
23
Ślady
Ã
Ä
Dno
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü
Ten widok sonaru zapewnia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed przetwornikiem. Można go używać
w sytuacji, gdy łódź nie porusza się, w celu obserwacji dna oraz
ryb zbliżających się do łodzi.
Określanie typu przetwornika
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kolorowa legenda
Łódź
Wskaźnik sygnału sonaru
Ryby
Dno
Zakres
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką
w dół
Ten widok sonaru przedstawia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod przetwornikiem i może służyć do
obserwacji obiektów znajdujących się wokół stojącej łodzi.
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym
Ten widok sonaru umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu
obiektów za poruszającą się łodzią w postaci trójwymiarowego
słupa wody, od dna do powierzchni. Widok ten służy do
znajdowania ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kolorowa legenda
Łódź
Zakres
Dno
Obiekt
Ryby
FrontVüWidok sonaru
Widok sonaru Panoptix FrontVü podnosi świadomość
sytuacyjną, wyświetlając podwodne przeszkody znajdujące się
do 91 metrów (300 stóp) przed łodzią.
Zdolność do efektywnego unikania kolizji czołowych za pomocą
sonaru FrontVü zmniejsza się, gdy prędkość łodzi przekracza 8
węzłów.
Aby wyświetlić widok sonaru FrontVü, należy zainstalować
i podłączyć zgodny przetwornik, na przykład PS21. Może być
konieczne zaktualizowanie oprogramowania przetwornika.
24
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.
Ploter nawigacyjny jest zgodny z całą gamą dodatkowych
przetworników, łącznie z przetwornikami Garmin ClearVü™,
które są dostępne na stronie www.garmin.com/transducers.
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby sonar działał prawidłowo.
Jeśli urządzenie automatycznie wykryje przetwornik, ta opcja nie
zostanie wyświetlona.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Typ przetwornika.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości (200/50 kHz).
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc
korzystać z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
UWAGA: Funkcja kalibracji kompasu jest dostępna wyłącznie
dla przetworników wyposażonych w kompas wewnętrzny, np.
przetworników PS21-TR.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Tworzenie punktu na ekranie sonaru
1
2
3
4
W widoku sonaru przeciągnij ekran lub wybierz .
Wybierz pozycję.
Wybierz Nowy punkt lub .
W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru
W widoku sonaru wybierz .
Wyświetlanie historii sonaru
Można przewijać informacje na wyświetlaczu sonaru, aby
przeglądać archiwalne dane sonaru.
Sonar Fishfinder
UWAGA: Nie wszystkie przetworniki przechowują archiwalne
dane sonaru.
1 W widoku sonaru przeciągnij ekran w prawo.
2 Wybierz Back, aby opuścić historię.
Udostępnianie sonaru
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach plotera
nawigacyjnego.
Istnieje możliwość wyświetlania danych sonaru ze wszystkich
zgodnych źródeł w sieci Garmin Marine Network. Można
wyświetlić dane sonaru ze zgodnego modułu sonaru, np.
modułu sonaru GCV™. Dodatkowo istnieje możliwość
wyświetlania danych sonaru z innych ploterów nawigacyjnych,
które mają wbudowany moduł sonaru.
Każdy ploter nawigacyjny w sieci może wyświetlać dane sonaru
z dowolnego zgodnego modułu sonaru i przetwornika w sieci,
niezależnie od miejsca montażu ploterów nawigacyjnych
i przetworników na łodzi. Na przykład z przetwornika
z technologią Garmin ClearVü zamontowanego na rufie łodzi
można wyświetlić dane sonaru za pomocą urządzenia GPSMAP
8212 zamontowanego na dziobie łodzi.
Podczas udostępniania danych sonaru wartości niektórych
ustawień sonaru, takich jak Zasięg czy Wzmocnienie, są
synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami w sieci. Wartości
innych ustawień sonaru, takich jak ustawienia Wygląd, nie są
synchronizowane i powinny być konfigurowane
w poszczególnych urządzeniach. Ponadto wartości przesuwu
różnych widoków standardowych i Garmin ClearVü sonaru są
synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej spójne.
UWAGA: Jednoczesne korzystanie z wielu przetworników może
spowodować przesłuch, który można usunąć, regulując
ustawienie sonaru Zakłócenia.
Wybór źródła sonaru
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Jeśli w danym widoku sonaru dostępne jest więcej niż jedno
źródło danych sonaru, można wybrać źródło do użycia w tym
widoku. Na przykład, jeśli dostępne są dwa źródła dla funkcji
Garmin ClearVü, można wybrać źródło do użycia w widoku
sonaru Garmin ClearVü.
1 Otwórz widok sonaru, którego źródło chcesz zmienić.
2 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru > Źródło.
3 Wybierz źródło dla tego widoku sonaru.
Zmiana nazwy źródła sonaru
Można zmienić nazwę źródła sonaru, aby móc łatwo
zidentyfikować to źródło. Na przykład można nadać nazwę
„Dziób” przetwornikowi znajdującemu się na dziobie łodzi.
Nazwa źródła zostanie zmieniona tylko w bieżącym widoku. Na
przykład, aby zmienić nazwę źródła sonaru Garmin ClearVü,
trzeba otworzyć widok sonaru Garmin ClearVü.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Źródło > Zmień nazwy źródeł.
Podaj
nazwę.
2
Dostosowywanie poziomu szczegółowości
Można wyregulować poziom szczegółowości i zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru poprzez dostosowanie
wzmocnienia w przypadku tradycyjnych przetworników lub
jasności w przypadku przetworników Garmin ClearVü.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć wzmocnienie lub jasność, aby pozbyć się
echa o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć wzmocnienie
lub jasność, aby wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
Sonar Fishfinder
1 W widoku sonaru wybierz Menu.
2 Wybierz opcję Wzmocnienie lub Jasność.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie,
wybierz Do góry lub W dół.
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację wzmocnienia lub jasności, wybierz opcję
automatyczną.
Dostosowywanie intensywności kolorów
Można dostosować intensywność kolorów i podświetlić wybrane
obszary na ekranie sonaru poprzez wyregulowanie wzmocnienia
kolorów w przypadku tradycyjnych przetworników lub kontrastu
w przypadku przetworników Garmin ClearVü i SideVü/ClearVü.
To ustawienie działa najlepiej po dostosowaniu poziomu
szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie przy użyciu
ustawień wzmocnienia lub jasności.
Aby podświetlić mniejsze ławice ryb lub wyświetlić cel w bardziej
intensywny sposób, można zwiększyć wzmocnienie kolorów lub
kontrast. Spowoduje to utratę skutecznego rozróżniania
obiektów w przypadku echa o dużej intensywności przy dnie.
Aby zmniejszyć intensywność echa, można zmniejszyć
wzmocnienie kolorów lub kontrast.
1 W widoku sonaru wybierz Menu.
2 Wybierz opcję:
• W widoku sonaru Garmin ClearVü lub SideVü wybierz
Kontrast.
• W widoku sonaru Panoptix LiveVü wybierz Wzmocnienie
kolorów.
• W innym widoku sonaru wybierz kolejno Ustawienia
sonaru > Zaawansowane > Wzmocnienie kolorów.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
kolorów, wybierz Do góry lub W dół.
• Aby użyć domyślnego ustawienia, wybierz opcję
Domyślny.
Zapisy danych sonaru
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują zapisu sonaru.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Zapis sonaru.
15 minut zapisu sonaru zajmuje około 200 MB na
umieszczonej w urządzeniu karcie pamięci. Można
zapisywać dane sonaru do czasu zapełnienia karty pamięci.
Przerywanie zapisu sonaru
Aby móc przerwać zapis sonaru, trzeba go najpierw rozpocząć
(Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar, strona 25).
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Przerwij zapis.
Usuwanie zapisów danych sonaru
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Zapisy danych sonaru > Pokaż zapisy.
3 Wybierz zapis danych.
4 Wybierz Usuń.
Odtwarzanie zapisów danych sonaru
Aby móc odtwarzać zapisy danych sonaru, trzeba pobrać
i zainstalować aplikację HomePort™ oraz zapisać dane sonaru
na karcie pamięci.
25
1 Wyjmij kartę pamięci z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
3 Otwórz aplikację HomePort.
4 Wybierz zapis sonaru z listy urządzeń.
5 Kliknij zapis sonaru w dolnym okienku prawym przyciskiem
myszy.
6 Wybierz Odtwarzanie.
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin
ClearVü i SideVü
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
UWAGA: Ustawienia te nie dotyczą przetworników Panoptix.
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru.
Prędkość przesuwu: Umożliwia ustawienie prędkości przesuwu
ekranu sonaru od prawej do lewej strony (Ustawianie
prędkości przesuwu, strona 26).
Na wodach płytkich można wybrać mniejszą prędkości
przesuwu, aby wydłużyć czas wyświetlania informacji na
ekranie. Na głębszych wodach można wybrać szybszą
prędkość przesuwu. Opcja automatycznej prędkości
przesuwu powoduje dostosowanie prędkości przesuwu do
prędkości, z jaką przemieszcza się łódź.
Red. zakłóceń: Redukuje i zmniejsza ilość zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru (Ustawienia redukcji
zakłóceń sonaru, strona 26).
Wygląd: Pozwala wybrać opcje wyglądu ekranu sonaru
(Ustawienia wyglądu sonaru, strona 27).
Alarmy: Pozwala ustawić alarmy sonaru (Alarmy sonaru,
strona 27).
Zaawansowane: Pozwala skonfigurować różne ustawienia
wyświetlania danych sonaru i danych źródła (Zaawansowane
ustawienia sonaru, strona 27). Nie dotyczy widoków sonaru
Garmin ClearVü lub SideVü.
Instalacja: Umożliwia konfigurację przetwornika (Ustawienia
instalacyjne przetwornika Tradycyjny, Garmin ClearVü oraz
SideVü, strona 27).
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Powięk..
2 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć obraz danych z sonaru z głębokości dna,
wybierz Blokada dna.
• Aby ręcznie ustawić zakres głębokości na powiększonym
obszarze, wybierz Ustaw powiększenie, a następnie
wybierz Pokaż w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić
zakres głębokości na powiększonym obszarze. Następnie
wybierz Powiększ lub Pomniejsz, aby zwiększyć lub
zmniejszyć powiększenie na powiększonym obszarze.
• Aby automatycznie ustawić głębokość i powiększenie,
wybierz kolejno Ustaw powiększenie > Auto.
• Aby anulować powiększenie, wybierz Bez powiększenia.
Ustawianie prędkości przesuwu
Można ustawić prędkość przesuwu obrazu sonaru na ekranie.
Większa prędkość przesuwu umożliwia zarejestrowanie
większej liczby szczegółów, zwłaszcza w przypadku
przemieszczania się lub trolingu. Mniejsza prędkość przesuwu
umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji z sonaru.
Ustawienie prędkości przesuwu w jednym widoku sonaru
obowiązuje we wszystkich widokach.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Prędkość przesuwu.
2 Wybierz opcję:
26
• Aby automatycznie dostosować prędkość przesuwu,
korzystając z danych dotyczących prędkości nad dnem
lub prędkości po wodzie, wybierz Auto.
Ustawienie Auto wybiera wartość przesuwu
odpowiadającą prędkości łodzi, aby obiekty w wodzie były
wyświetlane we właściwych proporcjach i były mniej
zniekształcone. W przypadku wyświetlania widoku sonaru
Garmin ClearVü lub SideVü zalecane jest korzystanie
z ustawienia Auto.
• Aby korzystać z bardzo szybkiej prędkości przesuwu,
wybierz opcję Ultrascroll®.
Wybór opcji Ultrascroll powoduje szybkie przesuwanie
nowych danych sonaru, jednak obniża jakość obrazu.
W większości sytuacji opcja Szybko zapewnia dobrą
równowagę pomiędzy szybko przesuwającym się obrazem
a wyświetlaniem obiektów, które są mniej zniekształcone.
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub
szerokości
Można regulować zasięg dla skali głębokości w widoku
tradycyjnym i widoku sonaru Garmin ClearVü, a także zasięg dla
skali szerokości dla widoku sonaru SideVü.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie zasięgu
powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej lub trzeciej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu, co może być przydatne podczas monitorowania dna
w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu, takich jak
uskoki czy klify. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak
długo, jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Zasięg.
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zasięgu, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz Do
góry lub W dół.
PORADA: Na ekranie sonaru można wybrać lub , aby
ręcznie dostosować zasięg.
PORADA: Gdy wyświetlanych jest wiele ekranów sonaru,
opcja Select pozwala określić, który ekran ma być aktywny.
Ustawienia redukcji zakłóceń sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru >
Red. zakłóceń.
Zakłócenia: Dostosowanie czułości w celu zmniejszenia
efektów zakłóceń z pobliskich źródeł szumu.
Aby usunąć zakłócenia z obrazu, należy użyć najniższego
ustawienia zakłóceń, które powoduje uzyskanie żądanej
poprawy. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
zakłóceń jest rozwiązanie problemów z instalacją, które
powodują zakłócenia.
Limit kolor.: Ukrywa część palety kolorów w celu eliminacji
obszarów nieznacznych zakłóceń.
Dzięki zmianie ustawienia kolorów można wyeliminować
wyświetlanie niepożądanych elementów na ekranie.
Wygładzanie: Umożliwia wyeliminowanie zakłóceń, które nie są
częścią normalnego echa sonaru, i dostosowuje wygląd
odebranych odczytów, np. dna.
Po ustawieniu wysokiego poziomu wygładzania na ekranie
pozostanie więcej zakłóceń niż w przypadku korzystania
z funkcji kontroli zakłóceń, będą one jednak mniej widoczne
dzięki uśrednianiu. Wygładzanie może spowodować
usunięcie plam z dna. Korzystanie z funkcji wygładzania
i kontrolowania zakłóceń pozwala wyeliminować
niskopoziomowe zakłócenia. Można stopniowo regulować
Sonar Fishfinder
ustawienia eliminowania zakłóceń i wygładzania, tak aby
usunąć niepożądane zakłócenia z ekranu.
Szum lustra: Ukrywanie zakłóceń powierzchniowych w celu
zmniejszenia zakłóceń. Szersze wiązki (niższe
częstotliwości) powodują wyświetlanie większej liczby
obiektów, ale generują więcej zakłóceń powierzchniowych.
TVG: Dostosowuje czułość w czasie, co może wpłynąć na
redukcję zakłóceń.
To ustawienie najlepiej sprawdza się wtedy, gdy chcesz
kontrolować lub ograniczyć zakłócenia blisko lustra wody.
Umożliwia także wyświetlanie obiektów znajdujących się
blisko lustra wody, które w innym wypadku są ukryte lub
zamaskowane przez zakłócenia powierzchniowe.
Ustawienia wyglądu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru >
Wygląd.
Kolor: Umożliwia ustawienie schematu kolorów i wzmocnienia
kolorów.
Dane nakładki: Ustawianie danych wyświetlanych na ekranie
sonaru.
A-Scope: Wyświetla pionowy ekran wzdłuż prawej krawędzi
ekranu, który natychmiast wskazuje odległość do celów wraz
ze skalą.
Linia głębokości: Umożliwia wyświetlenie szybko działającej
linii głębokości.
Krawędź: Wyróżnia najsilniejszy sygnał z dna, aby pomóc
zdefiniować mocny lub słaby sygnał.
Sekw. obrazów: Umożliwia szybsze przesuwanie się obrazu
sonaru poprzez rysowanie więcej niż jednej kolumny danych
na ekranie dla każdej kolumny danych otrzymywanych
z echosondy. Jest to szczególnie pomocne w przypadku
korzystania z echosondy na głębokiej wodzie, ponieważ
sygnał sonaru dłużej podróżuje wtedy do dna i z powrotem
do przetwornika.
Ustawienie 1/1 rysuje na ekranie jedną kolumnę informacji na
każde echo echosondy. Ustawienie 2/1 rysuje na ekranie
dwie kolumny informacji na każde echo echosondy. Sytuacja
przedstawia się analogicznie w przypadku ustawień 4/1 i 8/1.
Alarmy sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
przetwornikach.
W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru można także ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala
unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü,
strona 29). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla
przetworników Panoptix FrontVü.
Temperatura wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Izobata: Powoduje, że alarm uruchamia się, gdy przetwornik
wykryje obiekt zawieszony w toni na określonej głębokości od
powierzchni wody i od dna.
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
Sonar Fishfinder
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Zaawansowane ustawienia sonaru
W widoku sonaru Tradycyjny wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Zaawansowane.
Optyczne: Umożliwia ustawienie zakresu głębokości, na jakiej
skupia się sonar. Opcja umożliwia uzyskanie powiększenia
w wyższej rozdzielczości na wybranej głębokości.
Podczas korzystania z funkcji przesunięcia śledzenie dna
może nie działać prawidłowo, ponieważ sonar zbiera dane
z ustawionego zakresu głębokości, który może nie
obejmować dna. Korzystanie z funkcji przesunięcia może
mieć również wpływ na prędkość przesuwu, ponieważ dane
z obszaru poza ustawionym zakresem głębokości nie są
przetwarzane, co skraca czas potrzebny do odebrania
i wyświetlenia danych. Można także powiększyć obraz
z wybranego zakresu głębokości, co umożliwia dokładniejsze
obejrzenie obiektów w wyższej rozdzielczości niż przy
wykorzystaniu samej funkcji powiększenia.
Obszar echa: Umożliwia dostosowanie rozmiaru echa na
ekranie, aby wyraźniej było na nim widać poszczególne
obiekty.
Gdy obiekty są trudne do dostrzeżenia À, zmiana obszaru
echa może sprawić, że będą one wyraźniejsze i łatwiejsze do
zobaczenia na ekranie. Wybór zbyt dużej wartości dla
obszaru echa powoduje, że cele zlewają się ze sobą.
Natomiast zbyt niska wartość Á powoduje, że cele mogą być
małe i trudne do dostrzeżenia.
Można korzystać jednocześnie z ustawień obszaru echa
i szerokości filtra, aby uzyskać preferowaną rozdzielczość
oraz redukcję zakłóceń. W przypadku ustawienia niskich
wartości obszaru echa i szerokości filtra wyświetlacz ma
najwyższą rozdzielczość, ale jest najbardziej podatny na
powstawanie zakłóceń. W przypadku ustawienia wysokiej
wartości obszaru echa i niskiej wartości szerokości filtra
wyświetlacz ma niższą rozdzielczość, ale wyświetlanych jest
więcej obiektów. W przypadku ustawienia wysokich wartości
obszaru echa i szerokości filtra wyświetlacz ma najniższą
rozdzielczość, ale jest najmniej podatny na powstawanie
zakłóceń. Nie zaleca się ustawiania niskiej wartości obszaru
echa i wysokiej wartości szerokości filtra.
Ustawienia instalacyjne przetwornika Tradycyjny,
Garmin ClearVü oraz SideVü
W widoku sonaru Tradycyjny, Garmin ClearVü lub SideVü
wybierz Menu > Ustawienia sonaru > Instalacja.
Częst. transmisji: Umożliwia ustawienie odstępu czasu między
sygnałami sonaru. Zwiększenie częstotliwości transmisji
umożliwia zwiększenie prędkości przesuwu, jednak może
również spowodować powstawanie zakłóceń własnych.
Zmniejszenie częstotliwości transmisji umożliwia zwiększenie
odstępów między emitowanymi impulsami i może ograniczyć
powstawanie zakłóceń własnych. Ta opcja ma zastosowanie
wyłącznie do widoku sonaru Tradycyjny.
Moc transmisji: Zmniejsza dzwonienie sygnału przetwornika
blisko powierzchni. Mniejsza moc transmisji wpływa na
27
zmniejszenie dzwonienia sygnału przetwornika, ale może
także obniżyć moc sygnału echa. Ta opcja ma zastosowanie
wyłącznie do widoku sonaru Tradycyjny.
Szerokość filtra: Określenie krawędzi obiektu. Krótszy filtr
wyraźniej określa krawędzie obiektu, może jednak
powodować większe zakłócenia. Dłuższy filtr daje bardziej
miękkie krawędzie obiektu i może również redukować
zakłócenia. Ta opcja ma zastosowanie wyłącznie do widoku
sonaru Tradycyjny.
Przerzuć L/P: Zmienia orientację widoku SideVü z lewej na
prawą i odwrotnie. Ta opcja ma zastosowanie wyłącznie do
widoku sonaru SideVü.
Ustaw jako obr. pocz.: Przywraca ustawienia sonaru do
domyślnych wartości fabrycznych.
Diagnost. przetwornika: Wyświetla szczegółowe informacje
o przetworniku.
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego plotera
nawigacyjnego, modułów echosondy i przetwornika.
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i wzburzonym morzu. Wyższa
częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna i termokliny.
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
pozwalają dostrzec więcej obiektów, ale generują zarazem
więcej zakłóceń powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa
dna przy wzburzonym morzu. Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb. Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.
Częstotliwości CHIRP pozwalają sprawdzić każdy impuls
w różnych częstotliwościach, co daje lepsze rozróżnianie
obiektów w głębinach. Technologia CHIRP może być używana
do wyraźnego identyfikowania obiektów, takich jak pojedyncze
ryby w ławicy oraz do różnych zastosowań na głębinach. Na
ogół działa lepiej niż zastosowanie pojedynczej częstotliwości.
Ponieważ niektóre ryby mogą być lepiej widoczne w przypadku
użycia stałej częstotliwości, należy wziąć pod uwagę cel
i warunki wodne podczas korzystania z częstotliwości CHIRP.
Niektóre sonary czarnej skrzynki i przetworniki umożliwiają
regulację wstępnie ustawionych częstotliwości dla każdego
elementu przetwornika. Umożliwia to szybką zmianę
częstotliwości przy użyciu wstępnie ustawionych wartości
w przypadku zmiany warunków w wodzie lub celów poszukiwań.
Przeglądanie dwóch częstotliwości jednocześnie przy
wykorzystaniu widoku podziału częstotliwości pozwala zajrzeć
w głębiny za pomocą echa o niższej częstotliwości, a także
wyświetlić więcej szczegółów z echa o wyższej częstotliwości.
Wybór częstotliwości
UWAGA: W przypadku niektórych widoków sonaru
i przetworników zmiana częstotliwości nie jest możliwa.
Można określić, które częstotliwości będą wyświetlane na
ekranie sonaru.
1 W widoku sonaru wybierz Menu > Częstotliwość.
2 Wybierz częstotliwość odpowiadającą Twoim potrzebom oraz
głębokość wody.
Więcej informacji na temat częstotliwości znajduje się
w sekcji (Częstotliwości sonaru, strona 28).
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku niektórych
przetworników.
28
Można zapamiętać ustawienie, aby zapisać określoną
częstotliwość sonaru, co umożliwia szybkie zmiany
częstotliwości.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Częstotliwość.
2 Wybierz kolejno Zarządzaj częstotliwościami > Nowa
nastawa.
3 Podaj częstotliwość.
Włączanie funkcji A-Scope
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w widokach
sonaru Tradycyjny.
A-Scope to pionowy ekran sonaru widoczny wzdłuż prawej
krawędzi widoku i wyświetlający to, co jest widoczne w danej
chwili pod przetwornikiem. A-Scope można wykorzystać do
identyfikacji echa obiektów, które mogły zostać przeoczone
podczas szybkiego przewijania ekranu, np. gdy łódź porusza się
z dużą szybkością. Funkcja przydaje się podczas wykrywania
ryb znajdujących się blisko dna.
Funkcja A-Scope powyżej wyświetla echa ryb À oraz echo
sygnału odbitego od miękkiego dna Á.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Wygląd > A-Scope > Wł..
2 Określ czas utrzymywania.
Można zwiększyć czas utrzymywania, aby wydłużyć czas
wyświetlania echa sonaru.
Ustawienia sonaru Panoptix
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu zoomu dla
urządzenia RealVü
Można zmienić kąt widzenia dla widoków sonaru RealVü.
Można także powiększyć lub pomniejszyć obraz widok.
W widoku sonaru RealVü wybierz opcję:
• Aby dostosować kąt widzenia po przekątnej, wybierz
.
• Aby dostosować kąt widzenia w poziomie, wybierz
.
• Aby dostosować kąt widzenia w pionie, wybierz .
• Aby dostosować kąt widzenia, przesuń ekran w dowolnym
kierunku.
• Aby przybliżyć, rozsuń dwa palce.
• Aby oddalić, zsuń dwa palce.
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania
urządzenia RealVü
Można zmienić prędkość, z jaką przetwornik przeszukuje
obszar. Większa prędkość przeszukiwania przekłada się na
mniej szczegółowy obraz, ale też na szybsze odświeżanie
ekranu. Z kolei mniejsza prędkość przeszukiwania zapewnia
bardziej szczegółowy obraz, lecz wolniejsze odświeżanie
ekranu.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku widoku
sonaru RealVü 3D Historical.
1 W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno Menu > Pręd.
przesz..
2 Wybierz opcję.
Sonar Fishfinder
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü
utknięciu na mieliźnie. Zapewnienie bezpiecznego sterowania
łodzią należy do obowiązków jej operatora.
W widoku sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu lub
FrontVü wybierz Menu.
Wzmocnienie: Umożliwia dostosowanie poziomu
szczegółowości oraz ilości zakłóceń wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć czułość w celu wyeliminowania echa
o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć czułość i w
ten sposób wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
Zakres głębok.: Umożliwia regulowanie zakresu skali
głębokości.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie
zasięgu powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie
określonego zakresu, co może być przydatne podczas
monitorowania dna w przypadku dużych zmian
w ukształtowaniu terenu, takich jak uskoki czy klify. Obraz
dna jest wyświetlany na ekranie tak długo, jak tylko znajduje
się w ustalonym zakresie.
Zasięg do przodu: Umożliwia regulowanie zakresu skali
odchylenia do przodu.
Umożliwia urządzeniu automatyczną regulację skali
odchylenia do przodu w zależności od głębokości. Ręczna
regulacja zakresu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak długo,
jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie. Ręczne
zmniejszenie wartości tej opcji może spowodować, że Alarm
FrontVü będzie mniej skuteczny, a przez to będzie mniej
czasu na podjęcie działań w przypadku wykrycia małej
głębokości.
Kąt transmisji: Umożliwia ustawienie punktu skupienia
przetwornika na lewą lub prawą burtę. Ta opcja jest dostępna
tylko dla przetworników Panoptix FrontVü z obsługą RealVü,
takich jak PS30, PS31 i PS60.
Transmituj: Zatrzymuje proces transmisji przetwornika.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości (Ustawianie
alarmu głębinowego FrontVü, strona 29). Funkcja ta jest
dostępna wyłącznie dla przetworników Panoptix FrontVü.
Ustawienia sonaru: Umożliwiają konfigurację przetwornika oraz
ustawień wyglądu echa obiektów.
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 3).
Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla przetworników Panoptix
FrontVü.
Można ustawić alarm włączający się w przypadku, gdy
głębokość wody spadnie poniżej określonego poziomu. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów podczas korzystania z alarmu
kolizji czołowej należy ustawić przesunięcie dziobu (Ustawianie
przesunięcia dziobu, strona 30).
1 W widoku sonaru FrontVü wybierz kolejno Menu > Alarm
FrontVü.
2 Wybierz Wł..
3 Określ wartość głębokości, która będzie uruchamiać alarm,
a następnie wybierz Gotowe.
Na ekranie FrontVü linia głębokości będzie wskazywać wartość
głębokości, dla której ustawiono alarm. Linia ma kolor zielony,
jeśli znajdujesz się na bezpiecznej głębokości. Linia zmienia
kolor na żółty, gdy poruszasz się szybciej niż zasięg z przodu
pozwoli Ci zareagować (10 sekund). Kolor zmienia się na
czerwony, a alarm jest uruchamiany, gdy system wykryje
przeszkodę lub głębokość wody mniejszą od podanej wartości.
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü
i FrontVü
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla przetworników Panoptix
LiveVü i FrontVü.
Można zmienić kąt transmisji danych przetwornika, aby
skierować przetwornik na żądany obszar. Na przykład można go
skierować na ławicę ryb lub na mijane drzewa.
1 W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü wybierz kolejno Menu
> Kąt transmisji.
2 Wybierz opcję.
Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü
OSTRZEŻENIE
Alarm głębinowy FrontVü jest narzędziem służącym jedynie do
orientacji w terenie i nie we wszystkich warunkach zapobiegnie
Sonar Fishfinder
PRZESTROGA
Możliwość skutecznego ominięcia mielizny na podstawie obrazu
z sonaru FrontVü staje się coraz bardziej ograniczona przy
większych prędkościach przekraczających 8 węzłów.
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü Panoptix wybierz kolejno
Menu > Ustawienia sonaru > Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie palety kolorów.
Wzmocnienie kolorów: Umożliwia dostosowanie intensywności
kolorów wyświetlanych na ekranie.
Możesz wybrać wyższą wartość wzmocnienia kolorów, aby
widzieć cele na większej wysokości w słupie wody. Wyższa
wartość wzmacniania kolorów umożliwia również
rozróżnianie obrazów o niskiej intensywności na większej
wysokości w słupie wody, jednak powoduje to słabsze
rozróżnianie obrazów dna. Można wybrać niższą wartość
wzmocnienia kolorów, gdy cele znajdują się blisko dna, aby
pomóc Ci rozróżniać cele i obrazy o wysokiej intensywności,
takie jak piasek, kamienie i błoto.
Szlaki: Pozwala określić, jak długo ślady mają być wyświetlane
na ekranie. Ślady przedstawiają ruch celu.
Wypełnienie dna: Zmienia kolor dna na brązowy, aby odróżnić
je od echa wody.
Nakładka siatki: Wyświetla siatkę linii symbolizujących zasięg.
Przewijaj historię: Wyświetla historię sonaru w widoku sonaru
tradycyjnego.
Ustawienia wyglądu RealVü
W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Wygląd.
Kolor. punktów: Umożliwia ustawienie innej palety kolorów
używanej do wyświetlania punktów echa sonaru.
Kolory dna: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla dna.
Styl dna: Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dna. Będąc
na głębokiej wodzie, można użyć opcji Punkty i ręcznie
ustawić płytszy zasięg.
Przycisk kolorów: Wyświetla legendę głębokości, jakie
reprezentują poszczególne kolory.
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix
W widoku sonaru Panoptix wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Instalacja.
Głębokość instalacji: Określa głębokość poniżej linii wodnej,
na jakiej zamontowany jest przetwornik Panoptix. Podanie
29
rzeczywistej głębokości, na jakiej został zamontowany
przetwornik, zapewnia dokładniejsze wizualne odwzorowanie
obiektów znajdujących się w wodzie.
Przes. dziobu: Pozwala ustawić odległość między dziobem
a widokiem z przodu łodzi, uwzględniając miejsce instalacji
przetwornika Panoptix. Umożliwia to oglądanie dystansu
z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca instalacji
przetwornika.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix pod łodzią. Węższe wiązki zapewniają podgląd na
większą głębokość i większą odległość. Szersze wiązki
pozwalają na podgląd większego obszaru.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną w dół oraz
LiveVü z wiązką skierowaną do przodu.
Użyj AHRS: Umożliwia automatyczne wykrycie kąta montażu
przetwornika Panoptix przez czujniki układu odniesienia
i kursu (AHRS). Gdy opcja ta jest wyłączona, można
wprowadzić określony kąt dla przetwornika za pomocą
ustawienia Kąt nachylenia. Wiele przetworników
zapewniających widok z przodu kadłuba jest zamontowanych
pod kątem 45 stopni, podczas gdy przetworniki zapewniające
widok pod kadłubem są zamontowane pod kątem 0 stopni.
Odwrócony: Określa orientację widoku sonaru Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest sonar zapewniający
obraz obiektów znajdujących się pod kadłubem i z
przewodami skierowanymi do lewej burty.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru LiveVü z wiązką skierowaną w dół, RealVü 3D
z wiązką skierowaną w dół oraz RealVü 3D z trybem
archiwalnym.
Kalibruj kompas: Kalibruje wewnętrzny kompas przetwornika
Panoptix (Kalibracja kompasu, strona 24).
Dotyczy to przetworników Panoptix wyposażonych w kompas
wewnętrzny, np. przetworników PS21-TR.
Ustaw jako obr. pocz.: Przywraca ustawienia sonaru do
domyślnych wartości fabrycznych.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W przypadku przetworników Panoptix z widokiem przednim
można wprowadzić wartość przesunięcia dziobu w celu
kompensacji dystansu przedniego, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Umożliwia to oglądanie dystansu
z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca, w którym znajduje się
przetwornik.
Ta funkcja dotyczy przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
1 Zmierz dystans À przebyty w poziomie od przetwornika do
dziobu.
30
2 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Instalacja > Przes. dziobu.
3 Wpisz zmierzoną odległość i wybierz Gotowe.
W odpowiednim widoku sonaru zasięg przedni zostanie
przesunięty o wprowadzony dystans.
Radar
OSTRZEŻENIE
Radar morski emituje energię mikrofalową, która potencjalnie
stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przed rozpoczęciem
przesyłania sygnałów radarowych sprawdź, czy obszar wokół
radaru jest pusty. Radar emituje wiązkę w przybliżeniu 12°
powyżej i poniżej poziomej linii wychodzącej ze środka radaru.
Gdy radar przesyła dane, nie należy patrzeć z małej odległości
bezpośrednio na antenę — oczy są najwrażliwszą częścią ciała
i przez to najbardziej narażoną na energię elektromagnetyczną.
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do
opcjonalnego radaru morskiego Garmin, takiego jak radar
GMR™ Fantom™ 6 lub GMR 24 xHD, można wyświetlać bardziej
szczegółowe informacje o otoczeniu.
Radar emituje wąską wiązkę energii mikrofalowej, która
wykonuje obrót o 360°. Gdy emitowana energia napotka jakiś
obiekt, część energii zostanie odbita z powrotem do radaru.
Interpretacja wskazań radaru
Odczytywanie i interpretowanie wyświetlacza radaru wymaga
praktyki. Im częściej będziesz korzystasz z radaru, tym lepiej
nauczysz się wykorzystywać wyświetlane przez niego
informacje, kiedy będą Ci naprawdę potrzebne.
Radar może być przydatny w wielu sytuacjach, takich jak
zapobieganie kolizjom przy ograniczonej widoczności, np. gdy
jest ciemno lub mgliście, podczas śledzenia warunków
pogodowych, sprawdzania, co znajduje się przed Tobą oraz
lokalizowania ptaków i ryb.
Funkcja nakładki radaru może ułatwić interpretację informacji na
wyświetlaczu radaru, ponieważ nakłada ona obrazy
przekazywane z radaru na mapę. Pomoże to rozróżnić widoczny
na wyświetlaczu radaru obraz lądu, mostu lub chmury
deszczowej. Wyświetlanie statków AIS na nakładce radaru
może również pomóc w identyfikacji elementów na wyświetlaczu
radaru.
Na poniższym zrzucie ekranowym nakładka radaru jest
włączona. Na tym ekranie wyświetlany jest również obraz wideo.
Na ekranie radaru można w prosty sposób zidentyfikować kilka
elementów.
Radar
Konfiguracja trybu cyklu przesyłu
Ląd
À
Á
Statek
Nakładki radaru
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do opcjonalnego radaru
morskiego Garmin można nałożyć dane z nakładki radaru na
mapę nawigacyjną lub mapę wędkarską.
Dane wyświetlane są na nakładce radaru na podstawie ostatnio
używanego trybu radaru, a wszystkie konfiguracje ustawień
zastosowane w nakładce radaru są również zastosowane
w ostatnio używanym trybie radaru.
Nakładki radaru i wyrównanie danych mapy
W przypadku korzystania z nakładki radaru ploter nawigacyjny
wyrównuje dane radaru z danymi mapy na podstawie kierunku,
w jakim porusza się łódź, który domyślnie zależy od danych
z podłączonego czujnika kierunku magnetycznego
podłączonego do sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000. Jeśli
czujnik kierunku nie jest zainstalowany, kierunek łodzi jest
ustalany na podstawie danych obserwacyjnych GPS.
Dane obserwacyjne GPS wskazują kierunek, w jakim porusza
się łódź, a nie kierunek, w który skierowany jest dziób łodzi. Jeśli
łódź dryfuje do tyłu lub w bok z powodu prądu lub wiatru,
nakładka radaru może być niezbyt dokładnie wyrównana
z danymi mapy. Takiej sytuacji można uniknąć dzięki
wykorzystaniu danych o kierunku łodzi z kompasu
elektronicznego.
Jeśli kierunek, w jakim porusza się łódź, jest obliczany na
podstawie danych z czujnika kierunku magnetycznego lub pilota
automatycznego, dane o kierunku mogą być błędne ze względu
na nieprawidłową konfigurację, awarię mechaniczną, zakłócenia
magnetyczne lub inne czynniki. Jeśli dane o kierunku są błędne,
nakładka radaru może być niezbyt dokładnie wyrównana
z danymi mapy.
Przesyłanie sygnałów radarowych
UWAGA: Jako funkcja bezpieczeństwa po rozgrzaniu radar
przechodzi w tryb gotowości. Umożliwia to zweryfikowanie, czy
obszar wokół radaru jest pusty, zanim zaczną być przesyłane
sygnały radarowe.
1 Gdy ploter nawigacyjny jest wyłączony, podłącz radar
zgodnie z instrukcjami jego instalacji.
2 Włącz ploter nawigacyjny.
Radar rozgrzewa się, a odliczanie informuje o tym, kiedy
radar będzie gotowy.
3 Wybierz Radar.
4 Wybierz tryb radaru.
Podczas uruchamiania radaru wyświetlany jest komunikat
o odliczaniu czasu.
5 Wybierz kolejno Menu > Transmisja radaru.
Przerywanie przesyłania sygnałów radarowych
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Radar w tryb
gotowości.
PORADA: Naciśnij > Radar w tryb gotowości na
dowolnym ekranie, aby szybko przerwać transmisję sygnału
radaru.
Radar
W celu oszczędzania energii można ustawić przedziały
czasowe, w których radar będzie przesyłał i w których nie będzie
przesyłał sygnałów (tryb gotowości).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna w trybie dwóch radarów.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Cykl przesyłu.
2 Wybierz Cykl przesyłu, aby włączyć tę opcję.
3 Wybierz Czas gotow., podaj wartość interwału pomiędzy
przesyłaniem sygnałów radarowych, a następnie wybierz
Gotowe.
4 Wybierz Czas transmisji, podaj czas trwania każdej
transmisji sygnałów radarowych, a następnie wybierz
Gotowe.
Włączanie i regulowanie strefy bez transmisji
radarowej
Użytkownik może wskazać obszary, w obrębie których antena
radarowa nie będzie przesyłać sygnałów.
UWAGA: Modele radarów GMR Fantom i xHD2 obsługują dwie
strefy bez transmisji radarowej. Inne modele radaru GMR
obsługują jedną strefę bez transmisji radarowej.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
radaru > Instalacja > Włącz strefę bez transmisji.
Strefa bez transmisji jest wyświetlana na radarze jako
zacieniowany obszar.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno Dostosuj strefę bez transmisji > Przenieś
strefę bez transmisji.
4 Wybierz Kąt 1 i wybierz nową lokalizację pierwszego kąta.
5 Wybierz Kąt 2 i wybierz nową lokalizację drugiego kąta.
6 Wybierz Gotowe.
Regulacja zasięgu radaru
Zasięg sygnału radaru oznacza długość impulsu sygnału
emitowanego i odbieranego przez radar. Wraz ze wzrostem
zasięgu radar emituje dłuższe impulsy, aby dotrzeć do odległych
obiektów. Obiekty znajdujące się bliżej, zwłaszcza deszcz i fale,
również odbijają dłuższe impulsy, co może powodować
występowanie zakłóceń na ekranie radaru. Wyświetlanie
informacji o odległych obiektach może również zmniejszyć ilość
miejsca dostępnego na ekranie radaru na wyświetlanie
informacji o obiektach znajdujących się w mniejszej odległości.
• Wybierz , aby zmniejszyć zasięg.
• Wybierz , aby zwiększyć zasięg.
Wskazówki dotyczące wyboru zasięgu radaru
• Określ, jakie informacje chcesz oglądać na ekranie radaru.
Na przykład, czy potrzebne Ci informacje o pogodzie
w pobliżu, celach i ruchu jednostek, czy może interesują Cię
warunki pogodowe w bardziej odległych miejscach.
• Oceń warunki pogodowe w miejscu, w którym używany jest
radar.
Zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych
sygnały radarowe o dłuższym zasięgu mogą zwiększyć
zakłócenia na ekranie radaru i spowodować, że oglądanie
informacji o obiektach znajdujących się bliżej będzie
utrudnione. W czasie deszczu sygnały radarowe o krótszym
zasięgu mogą umożliwić lepsze wyświetlanie informacji
o obiektach znajdujących się w pobliżu, jeśli ustawienie
zakłóceń od deszczu jest optymalnie skonfigurowane.
• Wybierz najkrótszy skuteczny zasięg w zależności od
powodu korzystania z radaru i aktualnych warunków
pogodowych.
31
Radar dopplerowski MotionScope™
Radar GMR Fantom wykorzystuje efekt Dopplera do wykrywania
i podświetlania poruszających się obiektów, co ułatwia unikanie
kolizji, wyszukiwanie stad ptaków i monitorowanie pogody. Efekt
Dopplera polega na zmianie częstotliwości echa radaru
spowodowanej względnym ruchem obiektu. Dzięki temu
możliwe jest natychmiastowe wykrywanie celów poruszających
się w kierunku radaru lub oddalających się od niego.
Funkcja MotionScope podświetla na wyświetlaczu radaru
poruszające się obiekty, co umożliwia nawigację pomiędzy
innymi łodziami lub podczas złej pogody oraz kierowanie się na
łowisko, na którego powierzchni żeruje ptactwo.
Poruszające się cele są oznaczane kolorami, aby umożliwić
błyskawiczne odróżnianie zbliżających się celów od tych, które
się od Ciebie oddalają. Na większości schematów kolorów
zieleń oznacza, że obiekt się oddala, a czerwień — że zbliża się
w Twoim kierunku.
3 Wybierz Róg 2.
4 Dotknij pozycji wewnętrznego rogu Á strefy strzeżonej, aby
określić szerokość strefy strzeżonej.
5 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie strefy strzeżonej
Można wyłączyć strefę strzeżoną.
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Dostosuj strefę strzeżoną > Wyłącz strefę strzeżoną.
Konfiguracja strefy strzeżonej zostaje zapisana, aby można było
ją włączyć, gdy będzie potrzebna.
MARPA
Włączanie strefy strzeżonej
Można włączyć strefę strzeżoną, która będzie aktywować alarm,
gdy jakiś obiekt znajdzie się w określonej strefie wokół łodzi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna w trybie dwóch radarów.
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Włącz strefę strzeżoną.
Określanie okrągłej strefy strzeżonej
Zanim będzie można określić granice strefy strzeżonej,
konieczne jest włączenie funkcji strefy strzeżonej (Włączanie
strefy strzeżonej, strona 32).
Można zdefiniować okrągłą strefę strzeżoną, która całkowicie
otacza łódź.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Dostosuj strefę strzeżoną > Dostosuj strefę strzeżoną >
Kółko.
2 Wybierz pozycję zewnętrznego koła strefy strzeżonej.
3 Wybierz pozycję wewnętrznego koła strefy strzeżonej, aby
określić szerokość strefy strzeżonej.
Określanie częściowej strefy strzeżonej
Zanim będzie można określić granice strefy strzeżonej,
konieczne jest włączenie funkcji strefy strzeżonej (Włączanie
strefy strzeżonej, strona 32).
Można określić granice strefy strzeżonej, która nie otacza łodzi
w całości.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Dostosuj strefę strzeżoną > Dostosuj strefę strzeżoną >
Róg 1.
2 Dotknij i przeciągnij pozycję zewnętrznego rogu À strefy
strzeżonej.
Wbudowany w radar komputer prowadzący automatycznie
nakres radarowy (MARPA) umożliwia identyfikację oraz
śledzenie obiektów i jest wykorzystywany głównie w celu
unikania kolizji. Aby użyć funkcji MARPA, należy przypisać
znacznik MARPA do celu. System radaru zaczyna
automatycznie śledzić tak oznaczony obiekt oraz dostarcza
informacji dotyczących tego obiektu, w tym zasięg, namiar,
prędkość, kierunek GPS, najbliższe miejsce zbliżenia oraz czas
do najbliższego miejsca zbliżenia. Funkcja MARPA określa
status każdego z obiektów, dla których dodano znaczniki
(odbiór, utrata, śledzenie lub niebezpieczny), umożliwiając
ploterowi nawigacyjnemu uruchomienie alarmu kolizyjnego
w przypadku, gdy obiekt znajdzie się w strefie bezpieczeństwa.
Symbole celów MARPA
Odbieranie sygnału celu. Podczas namierzania przez radar od
lokalizowanego celu rozchodzą się koncentryczne, przerywane
zielone okręgi.
Odebrano sygnał celu. Zielone okręgi zaznaczone linią ciągłą
oznaczają pozycję celu namierzonego przez radar. Przerywana
zielona linia towarzysząca okręgowi oznacza planowany kurs
nad dnem lub kierunek GPS celu.
Niebezpieczny cel znajduje się w zasięgu. Czerwony okrąg
wokół celu miga, gdy uruchomi się alarm i wyświetli się baner
komunikatu. Po potwierdzeniu alarmu zostanie wyświetlony
nakreślony linią ciągłą czerwony punkt z prowadzącą do niego
czerwoną linią, który wskazuje położenie i kurs nad dnem lub
kierunek GPS celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm nie uruchomi
się jednak i nie zostanie wyświetlony baner alarmu.
Utracono sygnał celu. Zielony pierścień o linii ciągłej, wewnątrz
którego znajduje się symbol X, oznacza, że radar nie mógł
namierzyć celu.
Najbliższe miejsce zbliżenia i czas do najbliższego miejsca
zbliżenia do niebezpiecznego celu.
Przypisywanie znacznika MARPA do obiektu
Aby można było korzystać z funkcji MARPA, należy podłączyć
czujnik kierunku i odbierać aktywny sygnał GPS. Czujnik
kierunku musi zwracać numer PNG NMEA 2000 (numer grupy
parametrów) 127250 lub sentencję wyjściową HDM lub HDG
0183 NMEA.
1 Na ekranie radaru wybierz obiekt lub pozycję.
2 Wybierz kolejno Obierz cel > Cel MARPA.
32
Radar
Usuwanie znacznika MARPA z obiektu
1 Na ekranie radaru wybierz cel MARPA.
2 Wybierz kolejno Cel MARPA > Usuń.
Wyświetlanie informacji o obiektach ze znacznikami
MARPA
Można wyświetlić zasięg, namiar, prędkość i inne informacje
dotyczące obiektu ze znacznikiem MARPA.
1 Na ekranie radaru wybierz obiekt.
2 Wybierz opcję Cel MARPA.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA
Na dowolnym ekranie radaru lub na nakładce radaru można
wyświetlić i dostosować sposób wyświetlania listy zagrożeń AIS
i MARPA.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Warstwy > Inne
statki > Lista > Pokaż.
2 Wybierz rodzaje zagrożeń, które mają być uwzględnione na
liście.
1 Ne ekranie radaru wybierz nowe miejsce przecięcia
znacznika VRM i linii EBL.
2 Wybierz Rozłącz VRM/EBL.
3 Wybierz Przerwij wskazywanie.
Pomiar dystansu i namiaru do obiektu
Aby móc regulować ruchomy znacznik odległości (VRM)
i elektroniczną linię namiarową (EBL), trzeba wyświetlać je na
ekranie radaru (Wyświetlanie VRM i EBL, strona 33).
1 Na ekranie radaru wybierz pozycję obiektu.
2 Wybierz Pomiar dystansu.
Dystans i namiar do obiektu zostaną wyświetlone w lewym
górnym rogu ekranu.
Ślady echa
Funkcja śladów echa umożliwia śledzenie ruchu jednostek
pływających na ekranie radaru. W miarę poruszania się statku
widoczny będzie jasny ślad À jego kilwateru. Czas wyświetlania
śladu można zmienić.
Wyświetlanie jednostek z systemem AIS na ekranie
radaru
System AIS wymaga użycia zewnętrznego urządzenia AIS oraz
aktywnych sygnałów z transpondera z innych statków.
Można skonfigurować sposób wyświetlania innych jednostek na
ekranie radaru. Jeśli ustawienie (oprócz zasięgu wyświetlania
AIS) jest skonfigurowane dla jednego trybu radaru, jest ono
stosowane do każdego innego trybu radaru. Szczegóły
i ustawienie planowanego kierunku skonfigurowane dla jednego
trybu radaru są stosowane do każdego innego trybu radaru oraz
do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
Menu > Inne statki > Ustawienia wyświetlania.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyznaczyć odległość od bieżącej pozycji, w granicach
której wyświetlane są statki z systemem AIS, wybierz
Zasięg wyśw., a następnie wybierz dystans.
• Aby wyświetlić szczegóły dotyczące statków z systemem
AIS, wybierz kolejno Szczegóły > Pokaż.
• Aby ustawić czas planowanego kierunku dla statków
z systemem AIS, wybierz Planow. kierun., a następnie
podaj czas.
• Aby wyświetlić ślady statków z systemem AIS, wybierz
Szlaki, a następnie podaj długość śladu, który jest
wyświetlany.
VRM i EBL
Ruchomy znacznik odległości (VRM) i elektroniczna linia
namiarowa (EBL) mierzą dystans i namiar od łodzi do żądanego
obiektu. Na ekranie radaru znacznik VRM wyświetlany jest jako
kółko, którego środek znajduje się w bieżącym położeniu łodzi,
a linia EBL wyświetlana jest jako linia zaczynająca się
w bieżącym położeniu łodzi i krzyżująca się ze znacznikiem
VRM. Miejsce ich przecięcia jest celem dla VRM i EBL.
Wyświetlanie VRM i EBL
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Pokaż VRM/EBL.
Regulowanie VRM i EBL
Aby móc regulować ruchomy znacznik odległości (VRM)
i elektroniczną linię namiarową (EBL), trzeba wyświetlać je na
ekranie radaru (Wyświetlanie VRM i EBL, strona 33).
Można dostosować średnicę znacznika VRM oraz kąt
nachylenia linii EBL, co spowoduje przesunięcie miejsca
przecięcia VRM i EBL. Parametry VRM i EBL skonfigurowane
w jednym trybie są stosowane we wszystkich pozostałych
trybach radaru.
Radar
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
skonfigurowane do używania w jednym trybie radaru może (ale
nie musi) być zastosowane w innych trybach radaru bądź
w nakładce radaru.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna w modelach radaru
otwartego xHD lub kopułkowego HD/HD+.
Włączanie śladów echa
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Ślady echa > Wyświetlanie.
Regulowanie długości śladów echa
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Opcje radaru > Ślady echa > Czas.
2 Wybierz długość śladu.
Usuwanie śladów echa
Z ekranu radaru można usunąć ślady echa w celu zwiększenia
czytelności ekranu.
Na ekranie radaru wybierz Menu > Opcje radaru > Ślady
echa > Wyczyść szlaki.
Optymalizowanie wyświetlania radaru
Można dostosować ustawienia wyświetlania radaru, aby
zmniejszyć zakłócenia i poprawić dokładność.
UWAGA: Można zoptymalizować wyświetlanie radaru dla
każdego trybu radaru.
1 Wybierz zasięg radaru (Regulacja zasięgu radaru, strona 31).
2 Przywróć domyślną wartość dla ustawienia czułości
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 33).
3 Ręcznie dostosuj ustawienie czułości (Ręczna regulacja
czułości na ekranie radaru, strona 34).
Czułość radaru i zakłócenia
Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru
Ustawienie automatycznej czułości dla każdego trybu radaru
jest zoptymalizowane dla każdego danego trybu i może różnić
33
się od ustawienia automatycznej czułości używanego dla innego
trybu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
modelach radarów.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz opcję:
• Aby czułość była regulowana automatycznie pod kątem
zmieniających się warunków, wybierz kolejno Auto niskie lub Auto - wys..
• Aby czułość była regulowana automatycznie pod kątem
wyświetlania ptaków nad powierzchnią wody, wybierz
Auto - ptaki.
UWAGA: Funkcja jest niedostępna w modelach radaru
otwartego xHD lub kopułkowego HD/HD+.
Ręczna regulacja czułości na ekranie radaru
Można ręcznie dostosować czułość, aby optymalnie
wykorzystać radar.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz Do góry, aby zwiększyć czułość do momentu
pojawienia się na ekranie radaru plamek światła.
Dane na ekranie radaru są odświeżane co kilka sekund.
W związku z tym efekty ręcznego ustawienia czułości mogą
nie być widoczne natychmiast. Ustawienie czułości należy
zmieniać powoli.
Wybierz
W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu
3
zniknięcia plamek światła.
4 Jeśli łodzie, ląd lub inne cele znajdują się w zasięgu, wybierz
W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu, gdy cele zaczną
migać.
Wybierz
Do góry, aby zwiększyć czułość do momentu, gdy
5
łodzie, ląd i inne cele będą stale świeciły na ekranie radaru.
6 W razie potrzeby zmniejsz do minimum widoczność dużych
obiektów w pobliżu.
7 W razie potrzeby zmniejsz do minimum widoczność echa
bocznego.
Minimalizowanie zakłóceń od dużych obiektów w pobliżu
Obiekty o dużych rozmiarach w pobliżu, takie jak mola, mogą
powodować wyświetlanie bardzo jasnych obrazów obiektów na
ekranie radaru. Taki obraz może przesłonić mniejsze obiekty
znajdujące się w jego pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu, gdy
mniejsze obiekty będą dobrze widoczne na ekranie radaru.
Zmniejszenie czułości w celu wyeliminowania zakłóceń
pochodzących od dużych obiektów w pobliżu może
spowodować, że mniejsze lub odległe obiekty będą migać lub
znikną z ekranu radaru.
34
Minimalizowanie zakłóceń bocznych na ekranie radaru
Zakłócenia boczne mogą się pojawić jako promienie
wypływające z obiektu w postaci półkolistych wzorów. Można je
wyeliminować przez zmniejszenie czułości lub zmniejszenie
zasięgu radaru.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu
zniknięcia półkolistych, promienistych wzorów z ekranu
radaru.
Zmniejszenie czułości w celu wyeliminowania zakłóceń
bocznych może spowodować, że mniejsze lub odległe
obiekty będą migać lub znikną z ekranu radaru.
Automatyczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru
Można tak skonfigurować ploter nawigacyjny, aby
automatycznie dostosowywał wyświetlanie zakłóceń
spowodowanych przez lekko wzburzone morze.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od wody skonfigurowane do używania w jednym trybie
radaru może być lub nie być zastosowane w innych trybach
radaru bądź w nakładce radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach radarów i ploterów nawigacyjnych.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Zakł. od wody.
2 Wybierz Nastawy lub Auto.
3 Wybierz ustawienie, które odpowiada aktualnym warunkom
morskim.
W przypadku korzystania ze zgodnego modelu radaru ploter
nawigacyjny automatycznie dostosowuje zakłócenia od wody
w oparciu o warunki panujące na morzu.
Ręczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie radaru
Można skorygować wyświetlanie zakłóceń spowodowanych
przez lekko wzburzone morze. Ustawienie zakłóceń od wody
wpływa bardziej na wyświetlanie pobliskich niż odległych
zakłóceń i celów. Wyższe ustawienie zakłóceń od wody
zmniejsza wyświetlanie zakłóceń spowodowanych przez fale
w pobliżu, jednak może również zmniejszyć lub wyeliminować
wyświetlanie celów w pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od wody skonfigurowane do używania w jednym trybie
radaru może być lub nie być zastosowane w innych trybach
radaru bądź w nakładce radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Zakł. od wody.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować wyświetlanie
zakłóceń od wody, aż do momentu, gdy inne cele będą
dobrze widoczne na ekranie radaru.
Zakłócenia spowodowane przez warunki panujące na morzu
mogą być nadal widoczne.
Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie radaru
Można skorygować wyświetlanie zakłóceń spowodowanych
przez deszcz. Zmniejszenie zasięgu radaru może również
zmniejszyć zakłócenia od deszczu (Regulacja zasięgu radaru,
strona 31).
Ustawienie zakłóceń od deszczu wpływa bardziej na
wyświetlanie pobliskich niż odległych zakłóceń od deszczu
i celów. Wyższe ustawienie zakłóceń od deszczu zmniejsza
wyświetlanie zakłóceń spowodowanych przez deszcz w pobliżu,
Radar
jednak może również zmniejszyć lub wyeliminować wyświetlanie
bliskich celów.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od deszczu, skonfigurowane do używania w jednym
trybie radaru, może (ale nie musi) być zastosowane w innych
trybach radaru bądź w nakładce radaru.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Zakł. od desz..
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby zmniejszyć lub zwiększyć
wyświetlanie zakłóceń od deszczu w pobliżu, aż do
momentu, gdy inne cele będą dobrze widoczne na ekranie
radaru.
Zakłócenia spowodowane przez deszcz mogą być nadal
widoczne.
Zmniejszenie zakłóceń przesłuchowych na ekranie radaru
Włączenie ustawienia Redukcja przesłuchu pozwala zmniejszyć
występowanie zakłóceń spowodowanych przez inne radary
znajdujące się w pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
Redukcja przesłuchu skonfigurowane w jednym trybie radaru
może być lub nie być zastosowane w innych trybach radaru
bądź w nakładce radaru.
Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Ustawienia radaru > Red. przesłuch..
Menu Opcje radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru.
MotionScope™: Wykorzystuje efekt Dopplera do wykrywania
i podświetlania poruszających się obiektów, co ułatwia
unikanie kolizji, wyszukiwanie stad ptaków i monitorowanie
pogody (Radar dopplerowski MotionScope™, strona 32). Ta
opcja jest dostępna tylko w modelach Fantom.
Wydł. imp.: Wydłuża emitowane impulsy, co pomaga skupić
maksymalną ilość energii na obiekcie. Pomaga to
w wykrywaniu i identyfikowaniu obiektów. Funkcja nie jest
dostępna w modelach radaru otwartego xHD lub
kopułkowego HD/HD+.
Rozmiar obiektów: Dostosowuje rozmiar celów, dopasowując
przetwarzanie kompresji pulsów. Wybierz mniejsze cele, aby
uzyskać wyraźny obraz z radaru w wysokiej rozdzielczości.
Wybierz większe cele, aby wyświetlać większe echo dla
punktów docelowych, takich jak łodzie lub boje. Ta opcja jest
dostępna tylko w modelach Fantom.
Ślady echa: Umożliwia śledzenie ruchu jednostek pływających
na ekranie radaru. Funkcja nie jest dostępna w modelach
radaru otwartego xHD lub kopułkowego HD/HD+.
Zakł. od desz.: Zmniejsza zakłócenia wywoływane przez opady
deszczu (Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie
radaru, strona 34).
Pokaż VRM/EBL: Wyświetla ruchomy znacznik odległości
(VRM) i elektroniczną linię namiarową (EBL), które mierzą
dystans i namiar od łodzi do żądanego obiektu (VRM i EBL,
strona 33).
Włącz strefę strzeżoną: Określa strefę bezpieczeństwa wokół
łodzi i włącza alarm, gdy coś pojawia się w tej strefie
(Włączanie strefy strzeżonej, strona 32).
Cykl przesyłu: Pomaga oszczędzać energię, przesyłając
sygnały radarowe w ustalonych odstępach czasu.
Menu Ustawienia radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia radaru.
Źródło: Wybiera źródło danych radaru, gdy do sieci podłączony
jest więcej niż jeden radar.
Wyświetlanie mapy: Wyświetla mapę pod obrazem z radaru.
Gdy jest włączone, wyświetlane jest menu Warstwy.
Radar
Orientacja: Określa perspektywę, w jakiej wyświetlany jest
radar.
Red. przesłuch.: Zmniejsza występowanie zakłóceń
spowodowanych przez inne radary znajdujące się w pobliżu.
Pręd. obrot.: Określa preferowaną prędkość, z jaką obraca się
radar. Opcji Duża prędkość można użyć do zwiększenia
częstotliwości odświeżania. W niektórych przypadkach radar
automatycznie ustawia normalną prędkość obrotów w celu
zwiększenia skuteczności wykrywania, np. w przypadku
wybrania dalszego zasięgu lub zastosowaniu opcji
MotionScope lub Dwa zakresy.
Wygląd: Umożliwia ustawienie schematu kolorów,
przewidywanej prędkości i wyglądu nawigacji.
Instalacja: Umożliwia skonfigurowanie radaru dla danej
instalacji, np. pozwala na ustawienie przodu łodzi i pozycji
zatrzymania anteny.
Ustawienia wyglądu radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia radaru
> Wygląd.
UWAGA: Ustawienia te nie dotyczą nakładki radaru.
Kolor tła: Umożliwia ustawienie koloru tła.
Kolor pierwszego planu: Umożliwia ustawienie schematu
kolorów dla obrazów przekazywanych z radaru.
Przewidywana prędkość: Przenosi aktualną pozycję na dół
ekranu automatycznie wraz ze wzrostem prędkości. Podaj
maksymalną prędkość, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Linia kierunku: Wyświetla na ekranie radaru przedłużenie od
dziobu łodzi w kierunku podróży.
Kręgi zasięgu: Wyświetla kręgi zasięgu, które ułatwiają
wizualizację dystansu na ekranie radaru.
Krąg namiaru: Pokazuje namiar w stosunku do kierunku lub
w oparciu o odniesienie północne, co pomaga określić
namiar na obiekt wyświetlany na ekranie radaru.
Linie nawig.: Wyświetla linie nawigacyjne, które wskazują kurs
ustawiony przy użyciu ustawienia Trasa do, Nawigacja
automatyczna lub Nawiguj do.
Punkty: Wyświetla punkty na ekranie radaru.
Ustawienia instalacji radaru
Przód łodzi: Kompensuje fizyczne położenie radaru, jeśli nie
znajduje się on na osi łodzi (Przesuniecie na przedzie łodzi,
strona 35).
Konfiguracja anteny: Pozwala na określenie rozmiaru anteny
radaru i pozycji, w której się ona zatrzymuje (Ustawianie
własnej pozycji zatrzymania, strona 36).
Włącz strefę bez transmisji: Pozwala na określenie obszaru,
na którym radar nie przesyła sygnałów (Włączanie
i regulowanie strefy bez transmisji radarowej, strona 31).
Przesuniecie na przedzie łodzi
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
Pomiar potencjalnego przesunięcia na przedzie łodzi
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
1 Korzystając z kompasu magnetycznego, wyznacz optycznie
położenie nieruchomego obiektu znajdującego się w zasięgu
wzroku.
Wyznacz
położenie celu za pomocą radaru.
2
3 Jeśli deklinacja namiaru wynosi więcej niż +/- 1°, skompensuj
przesunięcie na przedzie łodzi.
35
Ustawianie przesunięcia na przedzie łodzi
Aby móc ustawić przesunięcie na przedzie łodzi, trzeba
zmierzyć jego wartość potencjalną.
Ustawienie przesunięcia na przedzie łodzi skonfigurowane dla
jednego trybu radaru jest stosowane do wszystkich innych
trybów radaru oraz do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Ustawienia radaru > Instalacja > Przód łodzi.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować przesunięcie.
Ustawianie własnej pozycji zatrzymania
Jeśli na łodzi znajduje się więcej niż jeden radar, musisz
oglądać ekran radaru, którego ustawienia chcesz zmienić.
Domyślnie antena jest zatrzymana prostopadle do podstawki,
jeśli się nie obraca. Pozycję tę można dostosować.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
radaru > Instalacja > Konfiguracja anteny > Pozycja
zatrzymania.
2 Za pomocą suwaka ustaw pozycję anteny po zatrzymaniu,
a następnie wybierz opcję Back.
Wybór innego źródła danych sonaru
1 Wybierz opcję:
Otwieranie ekranu autopilota
Aby móc otworzyć ekran autopilota, należy zainstalować
i skonfigurować zgodnego autopilota Garmin.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Autopilot.
Ekran autopilota
À
Á
Â
Rzeczywisty kierunek
Obrany kierunek (utrzymywany przez autopilota)
Rzeczywisty kierunek (w trybie gotowości)
Obrany kierunek (po włączeniu)
• Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
Menu > Ustawienia radaru > Źródło.
• Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja >
Preferowane źródła > Radar.
2 Wybierz źródło danych radaru.
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym
1 Na ekranie Autopilot wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
Zmiana trybu radaru
2 Wybierz przyrost.
1 Na ekranie kombinacji lub układzie SmartMode z radarem
Ustawianie oszczędzania energią
wybierz kolejno Menu > Menu Radar > Zmień radar.
2 Wybierz tryb radaru.
Autopilot
OSTRZEŻENIE
Z funkcji autopilota można korzystać tylko w stacji
zamontowanej obok steru, przepustnicy i urządzenia do kontroli
steru.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
System autopilota w sposób ciągły dostosowuje sterowanie
łodzią w celu utrzymania stałego kierunku, co jest nazywane
utrzymywaniem kierunku. System umożliwia także ręczne
sterowanie, korzystanie z kilku trybów funkcji automatycznego
sterowania oraz korzystanie ze wzorców sterowania.
Jeśli ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego systemu
autopilota Garmin, można go włączyć i sterować nim z poziomu
plotera.
Informacje na temat zgodnych systemów autopilota Garmin
można znaleźć na stronie www.garmin.com.
36
Ã
Wskaźnik pozycji steru (ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
podłączenia czujnika steru)
autopilota > Rozm. zwr. w krok..
Istnieje możliwość dostosowania poziomu aktywności steru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Konfig. trybu zasilania > Oszcz. energii.
Wybierz
wartość procentową.
2
Wybór wyższej wartości procentowej powoduje zmniejszenie
aktywności steru i utrzymania kierunku. Im wyższa wartość
procentowa, tym większe występuje zboczenie z kursu,
zanim autopilot je skoryguje.
PORADA: Przy lekko wzburzonym morzu i niewielkich
prędkościach zwiększenie wartości procentowej funkcji
Oszcz. energii zmniejsza aktywność steru.
Włączanie funkcji Shadow Drive™
UWAGA: Funkcja Shadow Drive jest dostępna jedynie
w przypadku hydraulicznych układów sterowania.
Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Shadow Drive > Włączone.
Pasek nakładki autopilota
À
Á
Â
Rzeczywisty kierunek
Obrany kierunek (utrzymywany przez autopilota)
Rzeczywisty kierunek (w trybie gotowości)
Obrany kierunek (po włączeniu)
Włączanie autopilota
Po włączeniu autopilota funkcja ta przejmuje kontrolę nad
sterem i steruje łodzią, utrzymując obrany kierunek.
Na dowolnym ekranie wybierz kolejno Włącz.
Obrany kierunek jest wyświetlany w środkowej części ekranu
autopilota.
Autopilot
Regulowanie kierunku przy użyciu steru
UWAGA: Zanim możliwe będzie wyregulowanie kierunku przy
użyciu steru, należy włączyć funkcję Shadow Drive (Włączanie
funkcji Shadow Drive™, strona 36).
Po włączeniu autopilota steruj łodzią ręcznie.
Autopilot włączy tryb Shadow Drive.
Po zwolnieniu steru i ręcznym utrzymywaniu określonego
kierunku przez kilka sekund autopilot wznowi utrzymywanie
kierunku zgodnie z nowym ustawieniem.
Regulowanie kierunku przy użyciu plotera
nawigacyjnego w trybie sterowania krokowego
Aby sterować łodzią przy użyciu przycisków u dołu ekranu
autopilota, trzeba włączyć autopilota (Włączanie autopilota,
strona 36).
• Wybierz <1° lub 1°>, aby wykonać jeden zwrot o 1°.
• Wybierz <<10° lub 10°>>, aby wykonać jeden zwrot o 10°.
• Naciśnij i przytrzymaj <1° lub 1°>, aby wykonać zwrot
w kontrolowanym zakresie.
Łódź będzie wykonywała zwrot do momentu zwolnienia
przycisku.
• Naciśnij i przytrzymaj <<10° lub 10°>>, aby wykonać szereg
zwrotów o 10°.
Wzorce sterowania
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne sterowanie
łodzią. Aby móc rozpocząć korzystanie z wzorca, należy
upewnić się, że w wodzie nie znajdują się przeszkody.
Autopilot umożliwia sterowanie łodzią według wstępnie
ustawionych wzorców przeznaczonych do łowienia ryb.
Dodatkowo pozwala także wykonywać inne manewry specjalne,
takie jak zawracanie czy pętla Williamsona.
Używanie wzorca zawracania
Wzorca zawracania można używać do zawracania łodzią o 180°
oraz utrzymywania nowego kierunku.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Manewr zawracania.
2 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu
Wzorzec ruchu po okręgu można używać do sterowania łodzią
w trybie ciągłego ruchu po okręgu w określonym kierunku
i przez określony czas.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Okręgi.
2 W razie potrzeby wybierz Czas i określ czas, przez jaki łódź
ma poruszać się po jednym pełnym okręgu.
Wybierz
Włącz port lub Wł. dla p. burty.
3
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania
Wzorzec zygzakowania można używać do sterowania na
zmianę raz na lewą, raz na prawą burtę w obranym kierunku,
przez określony czas i pod określonym kątem.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Zygzakowanie.
2 W razie potrzeby wybierz Amplituda i określ stopień.
3 W razie potrzeby wybierz Cykl i określ czas.
4 Wybierz Włącz zygzakowanie.
Używanie wzorca pętli Williamsona
Wzorzec pętli Williamsona można używać do wykonania łodzią
manewru pętli, tak aby zakończyć manewr koło miejsca jego
rozpoczęcia. Wzorzec ten przydaje się w przypadkach
wypadnięcia człowieka za burtę.
Cyfrowe wywołanie selektywne
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Manewr Williamsona.
2 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Używanie wzorca ruchu po orbicie
Wzorzec ruchu po orbicie można używać do ciągłego
sterowania łodzią wokół aktywnego punktu. Rozmiar okręgu
określa się, wybierając dystans od aktywnego punktu po
rozpoczęciu ruchu po orbicie.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Orbita.
2 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca liścia koniczyny
Wzorzec liścia koniczyny można używać do sterowania łodzią
w celu wielokrotnego przepływania przez aktywny punkt. Po
rozpoczęciu wzorca liścia koniczyny autopilot steruje łodzią
w kierunku aktywnego punktu i rozpoczyna zakreślać koła
przypominające kształtem liść koniczyny.
Możesz dostosować dystans między punktem a pozycją, po
przebyciu którego autopilot ma zawrócić łódź w celu ponownego
przepłynięcia przez wyznaczony punkt. Domyślne ustawienie
powoduje zawracanie łodzi w odległości 300 m (1000 stóp) od
aktywnego punktu.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Układ koniczyny.
2 W razie potrzeby wybierz Długość i określ dystans.
3 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca wyszukiwania
Wzorzec wyszukiwania można używać do sterowania łodzią
w coraz większych okręgach na zewnątrz od aktywnego punktu,
czyli wykonywania ruchu po spirali. Po rozpoczęciu wzorca
wyszukiwania autopilot steruje łodzią do aktywnego punktu
i rozpoczyna wykonywać ruch określony przez wzorzec.
Można dostosować dystans między poszczególnymi okręgami
spirali. Domyślny dystans wynosi 20 m (50 stóp).
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Szukaj.
2 W razie potrzeby wybierz Odstępy wyszukiw. i określ
dystans.
3 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Anulowanie wzorca sterowania
• Steruj ręcznie łodzią.
UWAGA: Funkcja Shadow Drive musi być włączona, aby
móc anulować wzorzec sterowania poprzez rozpoczęcie
ręcznego sterowania łodzią.
• Wybierz lub , aby anulować wzorzec przy pomocy trybu
sterowania krokowego.
• Wybierz Tryb gotowości.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Funkcje sieciowego plotera nawigacyjnego
oraz radia VHF
Jeżeli użytkownik ma radio VHF NMEA 0183 lub radio VHF
NMEA 2000 podłączone do plotera nawigacyjnego, poniższe
funkcje są dostępne.
• Ploter nawigacyjny może przesyłać dane o pozycji GPS do
radia. Jeżeli radio ma taką funkcję, informacje o pozycji GPS
są przesyłane za pomocą wywołań DSC.
• Ploter nawigacyjny może odbierać z radia informacje
o pozycji oraz sygnały wzywania pomocy cyfrowego
wywoływania selektywnego (DSC).
37
• Ploter nawigacyjny może śledzić pozycje statków
wysyłających raporty pozycji.
Jeżeli użytkownik ma radio VHF Garmin NMEA 2000
podłączone do plotera nawigacyjnego, dostępne są również
następujące funkcje.
• Ploter nawigacyjny pozwala na szybkie skonfigurowanie
i wysłanie szczegółów indywidualnego rutynowego
wywołania do radia VHF Garmin.
• Kiedy przez radio zainicjowany zostanie sygnał wzywania
pomocy MOB, ploter nawigacyjny wyświetli ekran MOB
i wezwie do nawigowania w kierunku punktu MOB.
• Kiedy sygnał wzywania pomocy MOB zostanie wysłany
z plotera nawigacyjnego, radio wyświetli stronę sygnału
wzywania pomocy, aby zainicjować sygnał wzywania pomocy
MOB.
Włączanie DSC
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > DSC.
Lista DSC
Lista DSC jest rejestrem ostatnich wywołań DSC oraz innych
kontaktów DSC wprowadzonych przez użytkownika. Lista DSC
może zawierać do 100 pozycji. Lista DSC przedstawia ostatnie
wywołania z łodzi. Jeżeli drugie wywołanie pochodzi z tej samej
łodzi, zastępuje ono pierwsze wywołanie na liście wywołań.
Wyświetlanie listy DSC
Zanim możliwe będzie wyświetlenie listy DSC, ploter
nawigacyjny musi zostać podłączony do radia VHF, które
obsługuje DSC.
Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
Dodawanie kontaktu DSC
Do listy DSC użytkownika można dodać statek. Za pomocą
plotera nawigacyjnego można nawiązywać połączenia
z kontaktem DSC.
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC > Dodaj kontakt.
2 Wpisz morski numer identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
Service Identity) statku.
3 Wprowadź nazwę statku.
Sygnał wzywania pomocy
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny i radio VHF są podłączone przy
użyciu NMEA 0183 lub NMEA 2000, ploter nawigacyjny
sygnalizuje, kiedy radio VHF odbiera sygnał wzywania pomocy
DSC. Jeśli informacja o pozycji została wysłana wraz
z sygnałem wzywania pomocy, informacja ta jest odbierana
i zapisywana wraz z sygnałem.
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do.
4 Wybierz Nawiguj do lub Trasa do.
Sygnał wzywania pomocy MOB wysłany z radia VHF
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia
VHF za pośrednictwem interfejsu NMEA 2000 i zainicjowany
zostanie przez radio sygnał wzywania pomocy MOB nadany na
DSC, ploter nawigacyjny wyświetli ekran MOB i wezwie do
nawigowania w kierunku punktu MOB. Jeśli do sieci podłączony
38
jest zgodny system autopilota, ploter nawigacyjny wzywa do
rozpoczęcia pętli Williamsona w kierunku punktu MOB.
Jeśli w radiu usunięty zostanie sygnał wzywania pomocy, ekran
plotera nawigacyjnego wzywający do rozpoczęcia nawigacji do
punktu MOB zniknie.
Sygnały wzywania pomocy SOS i MOB (człowiek za
burtą) wysłane z plotera nawigacyjnego
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia
Garmin NMEA 2000 i oznaczona zostanie lokalizacja sygnału
SOS lub MOB (człowiek za burtą), radio wyświetli stronę
sygnału wzywania pomocy, aby można było szybko wysłać taki
sygnał.
Informacje na temat nadawania sygnałów wzywania pomocy
przy pomocy radia zawarte są w podręczniku użytkownika radia
VHF. Więcej informacji na temat oznaczania pozycji MOB lub
SOS można znaleźć w części Zaznaczanie pozycji SOS,
strona 14.
Śledzenie pozycji
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF przy użyciu
NMEA 0183 można śledzić statki, które wysyłają raporty
o pozycji.
Funkcja ta jest również dostępna z NMEA 2000, kiedy statek
wysyła prawidłowe dane (PGN 129808; Informacje o wywołaniu
DSC).
Każdy otrzymany raport pozycji jest rejestrowany na liście DSC
(Lista DSC, strona 38).
Wyświetlanie raportu pozycji
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Przejrzyj.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Następna strona , aby przejść do zaznaczania
lokalizacji na mapie nawigacyjnej.
• Wybierz Poprzednia strona.
Nawigowanie do śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do.
4 Wybierz Nawiguj do lub Trasa do.
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Utwórz punkt.
Edycja informacji w raporcie pozycji
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj.
• Wybierz Nazwa, aby wpisać nazwę statku.
• Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz Symbol, aby wybrać
nowy symbol.
• Wybierz Komentarz, aby wpisać komentarz.
• Jeśli radio śledzi pozycję statku, aby pokazać linię szlaku
dla statku, wybierz Szlak.
• Wybierz Linia szlaku, aby wybrać kolor linii szlaku.
Usuwanie wezwania pozycja-raport.
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Wyczyść raport.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Wyświetlanie szlaków na mapie
Niektóre widoki map pozwalają na wyświetlenie szlaków dla
wszystkich śledzonych statków. Domyślnie czarna linia
wskazuje ścieżkę statku, czarny punkt wskazuje każdą
wcześniej zarejestrowaną pozycję śledzonego statku,
a niebieska flaga wskazuje ostatnio zarejestrowaną pozycję
statku.
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno Menu >
Warstwy > Inne statki > DSC > Szlaki DSC.
Wybierz
liczbę godzin dla wyświetlania na mapie śledzonych
2
statków.
Dla przykładu, jeżeli wybrane zostaną 4 godziny, wszystkie
punkty szlaku z ostatnich czterech godzin pojawią się dla
każdego śledzonego statku.
Indywidualne rutynowe wywołanie
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF Garmin,
można użyć interfejsu plotera nawigacyjnego do ustawienia
indywidualnego rutynowego wywołania.
Podczas ustawiania indywidualnego rutynowego wywołania
w ploterze nawigacyjnym można wybrać kanał DSC, przez który
użytkownik chce się komunikować. Radio transmituje tą prośbę
wraz z wywołaniem.
Wybór kanału DSC
UWAGA: Wybór kanału DSC jest ograniczony do tych kanałów,
które są dostępne we wszystkich pasmach częstotliwości.
Kanałem domyślnym jest kanał 72. Jeśli zostanie wybrany inny
kanał, ploter nawigacyjny używa tego kanału w następnych
komunikatach, dopóki kanał ten nie zostanie ponownie
zmieniony.
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Wywołaj przez radio > Kanał.
4 Wybierz dostępny kanał.
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania
UWAGA: W trakcie inicjowania wywołania przez ploter
nawigacyjny, jeżeli radio nie ma zaprogramowanego numeru
MMSI, radio nie otrzyma informacji o wywołaniu.
1 Wybierz kolejno Info > Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Wywołaj przez radio.
4 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
5 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
Na
swoim Garmin radiu VHF, wybierz Połącz.
6
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do
celu AIS
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz cel AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Wywołaj przez radio.
3 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
4 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
5 Na swoim radiu VHF Garmin, wybierz Połącz.
Wskaźniki i wykresy
Wskaźniki i wykresy
Wskaźniki i wykresy dostarczają różnorodnych informacji
o silniku i otoczeniu. Aby móc wyświetlić informacje, należy
najpierw podłączyć do sieci zgodny przetwornik lub czujnik.
Wyświetlanie wskaźników
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster..
2 Wybierz wskaźnik.
3 Wybierz lub , aby wybrać stronę innych wskaźników.
Zmiana danych wyświetlanych na wskaźnikach
1 Na ekranie wskaźników przytrzymaj wskaźnik.
2 Wybierz Zastąp dane.
3 Wybierz typ danych.
4 Wybierz dane do wyświetlenia.
Dostosowywanie wskaźników
Można zmienić układ strony wskaźników, sposób wyświetlania
strony wskaźników i dane każdego wskaźnika.
1 Otwórz stronę wskaźnika.
2 Wybierz kolejno Menu > Edytuj strony wskaźników.
3 Wybierz opcję:
• Aby zmienić dane wyświetlane we wskaźniku, wybierz
wskaźnik.
• Aby zmienić układ wskaźników na stronie, wybierz Zmień
układ.
• Aby dodać stronę do tego zestawu stron wskaźników,
wybierz Dodaj stronę.
• Aby zmienić miejsce strony w zestawie stron wskaźników,
wybierz Przenieś stronę w lewo lub Przenieś stronę
w prawo.
• Aby przywrócić oryginalny widok tej strony, wybierz
Przywróć widok domyślny.
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika
i wskaźnika paliwa
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres żądanej
pracy standardowej dla wskaźnika.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
1 Na ekranie stosownych wskaźników wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Ustaw limity miernika.
2 Wybierz wskaźnik, który chcesz dostosować.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Min. wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maks. wartość.
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Min. skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maks. skala.
4 Wybierz wartość limitu.
5 Powtórz kroki 4 i 5, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa
Aby wyświetlić wskaźniki silnika i paliwa, należy najpierw
połączyć się z siecią NMEA 2000 umożliwiającą wykrywanie
danych silnika i paliwa. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji instalacji.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Silniki.
39
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach
Możliwe jest wyświetlanie informacji o maksymalnie czterech
silnikach.
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Wybór silnika > Liczba silników.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz liczbę silników.
• Wybierz Autokonfiguracja, aby liczba silników została
wykryta automatycznie.
Dostosowywanie wyświetlania silników na
wskaźnikach
Przed dostosowaniem sposobu wyświetlania silników na
wskaźnikach należy ręcznie wybrać liczbę silników (Wybór
liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach, strona 40).
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Wybór silnika > Edytuj silniki.
2 Wybierz Pierwszy silnik.
3 Wybierz silnik, który ma być wyświetlany na pierwszym
wskaźniku.
4 Powtórz te kroki dla pozostałych pasków silników.
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika
Można włączyć ploter nawigacyjny, aby wyświetlać alarmy stanu
silnika.
Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Alarmy stanu > Wł..
W przypadku włączenia się alarmu silnika komunikat alarmu
stanu jest wyświetlany na wskaźniku, który może zmienić kolor
na czerwony w zależności od typu alarmu.
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Alarmy stanu > Własny.
2 Wybierz jeden lub więcej alarmów dla wskaźnika silnika,
które chcesz włączyć lub wyłączyć.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do plotera nawigacyjnego.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Ustaw
ilość pozost. paliwa > Wł.
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm, i wybierz Gotowe.
Ustawianie pojemności paliwa jednostki
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Pojemność
paliwa.
2 Podaj łączną pojemność zbiorników paliwa.
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa
Po zatankowaniu jednostki można zsynchronizować poziomy
paliwa pokazywane w ploterze z faktycznym stanem paliwa
dostępnym w jednostce.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Silniki > Menu.
2 Wybierz opcję:
• Po zatankowaniu do pełna wszystkich zbiorników paliwa
jednostki wybierz Zatankuj wszystkie zbiorniki. Poziom
paliwa zostanie zresetowany do wartości maksymalnej.
• Po zatankowaniu nie do pełna zbiornika paliwa wybierz
Dodaj paliwo do łodzi i podaj ilość zatankowanego
paliwa.
40
• Aby określić całkowitą ilość paliwa znajdującą się
w zbiornikach jednostki, wybierz Ustaw ilość pozost.
paliwa i podaj całkowitą ilość paliwa w zbiornikach.
Wyświetlanie wskaźników wiatru
Do wyświetlania informacji o wietrze konieczny jest czujnik
wiatru podłączony do plotera nawigacyjnego.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Wiatr.
Ustawienie wskaźnika wiatru
Można ustawić wskaźnik wiatru tak, aby wyświetlał prędkość
i kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno Menu >
Wskaźnik wiatru.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego,
wybierz Wskazówka, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby wyświetlić prędkość wiatru rzeczywistego lub
pozornego, wybierz Prędkość wiatru, a następnie
wybierz odpowiednią opcję.
Konfigurowanie źródła prędkości
Można określić, czy prędkość po wodzie czy też prędkość GPS
ma stanowić prędkość jednostki wyświetlaną na wskaźniku
i używaną do obliczeń związanych z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno Menu >
Wskaźnik kompasu > Wyświet. prędk..
2 Wybierz opcję:
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
z czujnika prędkości po wodzie, wybierz Prędkość po
wodzie.
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
GPS, wybierz Prędkość GPS.
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru
Można określić źródło kierunku, które ma być wyświetlane na
wskaźniku wiatru. Kierunek magnetyczny to dane kierunku
odbierane z czujnika kierunku, natomiast kierunek GPS jest
obliczany przez ploter nawigacyjny GPS (kurs nad dnem).
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno Menu >
Wskaźnik kompasu > Źródło kursu.
2 Wybierz Kierunek GPS lub Magnetyczny.
UWAGA: Gdy użytkownik się nie porusza lub porusza się
z małą prędkością, źródło kompasu magnetycznego jest
dokładniejsze niż źródło GPS.
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
Można określić zakres bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
dla skali pod wiatr i skali z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno Menu >
Wskaźnik kompasu > Typ miernika > Wsk. ostr.
bajdewindu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
pod wiatr, wybierz Zmień skalę pod wiatr i ustaw kąty.
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
z wiatrem, wybierz Zmień skalę z wiatrem i ustaw kąty.
• Aby wyświetlić wiatr rzeczywisty lub pozorny, wybierz
Wiatr, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Wyświetlanie wskaźników podróży
Wskaźniki podróży pokazują informacje dotyczące licznika,
prędkości, czasu i paliwa dla bieżącej podróży.
Wskaźniki i wykresy
Wybierz kolejno Info > Podróż i wykresy > Podróż.
Resetowanie wskaźników podróży
1 Wybierz kolejno Info > Podróż i wykresy > Podróż.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyzerować wszystkie wartości odczytów bieżącej
podróży, wybierz Zeruj podróż.
• Aby wyzerować wartość odczytu maksymalnej prędkości,
wybierz Zeruj maksymalną prędkość.
• Aby wyzerować wartość odczytu licznika, wybierz Zeruj
dystans.
• Aby wyzerować wartości wszystkich odczytów, wybierz
Zeruj wszystko.
Wyświetlanie wykresów
Aby móc wyświetlać wykresy dotyczące różnych zmian
w otoczeniu, np. zmian temperatury, głębokości i wiatru, należy
podłączyć do sieci odpowiedni przetwornik lub czujnik.
Wybierz kolejno Info > Podróż i wykresy > Wykresy.
Ustawianie zakresu wykresu i skali czasu
Można określić ilość czasu i zakres głębokości, które są
wyświetlane na wykresach głębokości i temperatury wody.
1 Na wykresie wybierz Ustawienia wykresu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić skalę czasu, wybierz Czas. Ustawieniem
domyślnym jest 10 minut. Zwiększenie skali czasu
pozwala wyświetlić różnice występujące w dłuższym
czasie. Zmniejszenie skali czasu pozwala wyświetlić
bardziej szczegółowe informacje dla krótszego czasu.
• Aby ustawić skalę wykresu, wybierz Skala. Zwiększenie
skali pozwala wyświetlić więcej różnic w odczytach.
Zmniejszenie skali pozwala wyświetlić zmiany w bardziej
szczegółowy sposób.
Zarządzanie baterią
Możesz wyświetlić baterię lub inne źródła zasilania oraz
urządzenia, które korzystają z tych źródeł.
Baterie są wymienione w górnej części ekranu. Inne źródła
zasilania, takie jak panel słoneczny, alternator, konwerter,
generator wiatrowy, są wymienione po lewej stronie. Po prawej
stronie ekranu wymienione są urządzenia, które korzystają
z baterii lub innych źródeł zasilania.
Konfiguracja strony zarządzania baterią
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Zarządzanie
2
3
4
5
6
akumulatorami > Menu > Edytuj urządzenia.
Wybierz element.
Wybierz Urządzenie, a następnie wybierz element z listy.
W razie potrzeby wybierz pozycję Nazwa, wpisz nazwę
urządzenia i wybierz Gotowe.
W razie potrzeby wybierz opcję Zmień ikonę, wybierz
symbol, a następnie Gotowe.
Powtórz kroki od 2 do 5 dla każdego urządzenia.
Pływy, prądy i informacje
astronomiczne
Informacje o stacjach pływów
Można wyświetlać różne informacje, w tym wysokość pływu
i kiedy nadejdzie kolejny przypływ lub odpływ, z dowolnej stacji
pływów dla określonej daty i godziny. Domyślnie ploter
nawigacyjny pokazuje informacje o pływach dla ostatnio
wyświetlanej stacji pływów, aktualnej daty i ostatniej godziny.
Wybierz kolejno Info > Pływy i prądy > Pływy.
Pływy, prądy i informacje astronomiczne
Informacje o stacjach prądów
UWAGA: Informacje o stacjach prądów są dostępne dla
określonych szczegółowych map.
Można wyświetlać różne informacje, w tym prędkość prądu
i głębokość jego występowania, z dowolnej stacji prądów dla
określonej daty i godziny. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje o prądach dla ostatnio wyświetlanej stacji
prądów oraz dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Info > Pływy i prądy > Prądy.
Informacje astronomiczne
Można wyświetlać takie informacje, jak wschód i zachód słońca,
wschód i zachód księżyca, faza księżyca oraz przybliżoną
pozycję słońca i księżyca na niebie. Środek ekranu stanowi
punkt nieba bezpośrednio nad użytkownikiem, a najbardziej
oddalone kręgi horyzont. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje astronomiczne dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Info > Pływy i prądy > Astronomiczne.
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz
informacji astronomicznych dla różnych dat
1 Wybierz kolejno Info > Pływy i prądy.
2 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
3 Wybierz opcję.
• Aby wyświetlić informacje dla innej daty, wybierz kolejno
Zmień datę > Ręcznie i podaj datę.
• Aby wyświetlić informacje dla obecnego dnia, wybierz
kolejno Zmień datę > Bieżący.
• Aby wyświetlić informacje dla kolejnych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Następny dzień.
• Aby wyświetlić informacje dla wcześniejszych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Poprzedni dzień.
Wyświetlanie informacji z różnych stacji
pływów i prądów
1
2
3
4
Wybierz kolejno Info > Pływy i prądy.
Wybierz Pływy lub Prądy.
Wybierz Stacje w pobliżu.
Wybierz stację.
Wyświetlanie informacji dostępnych
w almanachu na mapie nawigacyjnej
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz pozycję.
2 Wybierz Informacja.
3 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
Menedżer ostrzeżeń
Wyświetlanie wiadomości
1 Wybierz kolejno Info > Menedżer ostrzeżeń.
2 Wybierz wiadomość.
3 Wybierz Przejrzyj.
Sortowanie i filtrowanie wiadomości
1 Wybierz kolejno Info > Menedżer ostrzeżeń > Sortuj/filtruj.
2 Wybierz opcję sortowania lub filtrowania listy wiadomości.
Zapisywanie wiadomości na karcie pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Menedżer ostrzeżeń > Zapisz na
karcie.
41
Usuwanie wszystkich wiadomości
Wybierz kolejno Info > Menedżer ostrzeżeń > Wyczyść
menedżera ostrzeżeń.
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA: Funkcja odtwarzacza multimedialnego nie jest
obsługiwana przez wszystkie modele ploterów nawigacyjnych.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym
podłączonym odtwarzaczu multimediów.
Posiadacze zgodnego systemu stereofonicznego podłączonego
do sieci NMEA 2000 mogą sterować systemem za
pośrednictwem plotera nawigacyjnego. Ploter nawigacyjny
powinien automatycznie wykryć odtwarzacz multimedialny po
jego pierwszym podłączeniu.
Istnieje możliwość odtwarzania plików multimedialnych ze źródeł
podłączonych do odtwarzacza multimedialnego oraz źródeł
podłączonych do sieci NMEA 2000.
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego
Aby móc otworzyć odtwarzacz multimedialny, należy podłączyć
do plotera nawigacyjnego zgodne urządzenie.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Multimedia.
Ikony
UWAGA: Nie we wszystkich urządzeniach wyświetlane są te
ikony.
Ikona
2 W razie potrzeby wybierz opcję Jeden.
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania
Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Powtórz >
Wszystko.
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Losowo.
2 W razie potrzeby wybierz opcję.
Regulowanie głośności
Wyciszanie multimediów
1 Na ekranie multimediów wybierz .
2 W razie potrzeby wybierz opcję Select.
Włączanie i wyłączanie stref
W przypadku przewodowego połączenia głośników na łodzi
według określonych stref, stery te można wyłączać, gdy nie są
wykorzystywane.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Poziomy
dźwięku > Włącz/wyłącz strefy.
2 Wybierz strefę.
Radio VHF
Skanowanie kanałów UKF
Powtarza wszystkie utwory
Przed rozpoczęciem skanowania kanałów UKF należy wybrać
jako źródło pozycję UKF.
Zapamiętane kanały UKF można monitorować pod kątem
aktywności i automatycznie przełączać na aktywny kanał.
Na ekranie multimediów UKF wybierz kolejno Skanuj.
Powtarza jeden utwór
Dostosowywanie redukcji szumu UKF
Opis
Zapisuje lub usuwa zapamiętany
Wyszukuje stacje lub przechodzi do następnych utworów
Odtwarza losowo
Wybór źródła multimedialnego
W przypadku dostępności wielu urządzeń multimedialnych
podłączonych do sieci, takiej jak sieć NMEA 2000, można
wybrać źródło multimedialne, które ma być sterowane przy
użyciu plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pliki multimedialne można odtwarzać wyłącznie ze
źródeł podłączonych do urządzenia.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym źródle
multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz Źródło.
UWAGA: Menu źródeł zostanie wyświetlone wyłącznie dla
urządzeń obsługujących wiele źródeł multimedialnych.
2 Wybierz źródło.
Odtwarzanie muzyki
Przeglądanie muzyki
1 Na ekranie multimediów wybierz Przeglądaj lub Menu >
Przeglądaj.
2 Wybierz Select lub wybierz opcję.
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego
Aby znaleźć utwór lub album na długiej liście, można skorzystać
z funkcji wyszukiwania alfabetycznego.
Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Szukaj alfanumer..
Ustawianie utworu do powtarzania
1 Podczas odtwarzania utworu wybierz kolejno Menu >
UWAGA: Korzystanie z tej funkcji jest możliwe wyłącznie
w przypadku odtwarzacza multimedialnego z obsługą radia
UKF.
1 Na stronie źródła UKF wybierz kolejno Menu > Squelch.
2 Wyreguluj redukcję szumu UKF za pomocą suwaka.
Radio
Aby móc słuchać radia AM lub FM, odpowiednia antena AM/FM
do zastosowań morskich musi być prawidłowo podłączona do
zestawu stereo i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje. Wskazówki dotyczące podłączania anteny AM/FM
można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu
stereo.
Aby móc słuchać radia SiriusXM , trzeba mieć odpowiedni
sprzęt i wykupione subskrypcje (Radio satelitarne SiriusXM,
strona 43). Wskazówki dotyczące podłączania tunera
samochodowego SiriusXM Connect można znaleźć
w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu stereo.
Aby móc słuchać stacji DAB, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
(Odtwarzanie w systemie DAB, strona 43). Instrukcje
podłączenia adaptera DAB i anteny można znaleźć
w instrukcjach obsługi adaptera i anteny.
®
Ustawianie regionu tunera
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Region tunera.
2 Wybierz opcję.
Zmiana stacji radiowej
1 Na ekranie multimediów wybierz odpowiednie źródło, na
przykład FM.
lub
2 Wybierz
, aby dostroić stację.
Powtórz.
42
Odtwarzacz multimedialny
3 Wybierz
Zmiana trybu dostrajania
Można zmienić sposób wybierania stacji w przypadku niektórych
rodzajów multimediów, np. radia FM lub AM.
UWAGA: Nie wszystkie tryby dostrajania są dostępne dla
wszystkich źródeł multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Tryb
dostrajania.
2 Wybierz opcję.
3 W razie potrzeby wybierz opcję Select.
Zapamiętane ustawienia
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe AM i FM, aby
zapewnić do nich łatwy dostęp.
Można zapisać ulubione kanały SiriusXM, jeśli urządzenie jest
podłączone do opcjonalnego tunera SiriusXM i anteny.
Zapamiętywanie stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Nastawy > Dodaj bieżący kanał.
Wybieranie zapamiętanych stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Włącz kanał.
Usuwanie zapamiętanych stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Usuń bieżący kanał.
Odtwarzanie w systemie DAB
Po podłączeniu do zestawu stereo zgodnego modułu DAB
(Digital Audio Broadcasting) i anteny, np. FUSION MSDAB100A, można ustawiać i odtwarzać stacje DAB.
Aby skorzystać ze źródła DAB, należy przebywać w regionie,
w którym źródło DAB jest dostępne (Ustawianie regionu tunera
DAB, strona 43).
®
Ustawianie regionu tunera DAB
Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać
stacje DAB.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Region tunera.
2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.
Wyszukiwanie stacji DAB
Aby móc wyszukiwać stacje DAB, trzeba podłączyć do zestawu
stereo zgodny moduł DAB i antenę (do nabycia osobno).
Ponieważ sygnały DAB są nadawane tylko w niektórych krajach,
trzeba też ustawić taki region tunera, w którym te sygnały są
nadawane.
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 Wybierz Skanuj, aby wyszukać dostępne stacje DAB.
Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie
stacji radiowej z pierwszego znalezionego zbioru.
UWAGA: Po zakończeniu pierwszego wyszukiwania możesz
ponownie wybrać Skanuj, aby uruchomić ponowne
wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu ponownego
wyszukiwania system zacznie odtwarzać pierwszą stację ze
zbioru, którego słuchano podczas rozpoczęcia ponownego
wyszukiwania.
Zmiana stacji DAB
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 W razie potrzeby wybierz Skanuj, aby wyszukać lokalne
stacje DAB.
Odtwarzacz multimedialny
lub , aby zmienić stację.
Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo
automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji
w następnym zbiorze.
Wybieranie stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Stacje.
2 Wybierz stację z listy.
Wybieranie stacji DAB z kategorii
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Kategorie.
2 Wybierz kategorię z listy.
3 Wybierz stację z listy.
Zapamiętane DAB
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe DAB, aby zapewnić
do nich łatwy dostęp.
Można zapamiętać maksymalnie 15 stacji DAB.
Zapamiętywanie stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Przeglądaj > Nastawy > Zapisz bieżący.
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy > Wyświetl zapamiętane.
2 Wybierz ustawienie z listy.
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć jedną zapamiętaną stację, wybierz Usuń
zapamiętany i wybierz zapamiętaną stację.
• Aby usunąć wszystkie zapamiętane stacje, wybierz Usuń
wszystkie zapamiętane.
Radio satelitarne SiriusXM
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączony jest i zainstalowany
odpowiedni system stereofoniczny FUSION-Link™ i tuner
SiriusXM Connect, w zależności od subskrypcji użytkownika,
możliwy jest dostęp do radia satelitarnego SiriusXM.
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM
Aby móc aktywować subskrypcję SiriusXM, konieczne jest
posiadanie identyfikatora radia dla tunera SiriusXM Connect.
Identyfikator radia SiriusXM można znaleźć z tyłu tunera
SiriusXM Connect, z tyłu jego opakowania lub przez
przełączenie plotera nawigacyjnego na kanał 0.
1 Wybierz kolejno Multimedia > Źródło > SiriusXM.
2 Włącz kanał 0.
Identyfikator radia SiriusXM nie zawiera liter I, O, S ani F.
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM
1 Po wybraniu źródła SiriusXM włącz kanał 1.
W głośnikach powinien zabrzmieć dźwięk kanału
podglądowego. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź tuner
SiriusXM Connect oraz sposób instalacji i podłączenia anteny
i spróbuj ponownie.
2 Włącz kanał 0, aby znaleźć identyfikator radia.
3 Skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (866) 635-2349, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.com/activatenow, aby wykupić subskrypcję
w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z firmą SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (877) 438-9677, lub odwiedź stronę
43
www.siriusxm.ca/activatexm, aby wykupić subskrypcję
w Kanadzie.
4 Podaj identyfikator radia.
Procedura aktywacji trwa zwykle od 10 do 15 minut, ale
w niektórych przypadkach może zająć nawet godzinę. Aby
tuner SiriusXM Connect mógł otrzymać wiadomość
aktywacyjną, musi być włączony i odbierać sygnał SiriusXM.
5 Jeśli usługa nie zostanie aktywowana w ciągu godziny,
odwiedź stronę http://care.siriusxm.com/refresh lub
skontaktuj się z firmą SiriusXM, dzwoniąc pod numer 1-855MYREFRESH (697-3373).
Dostosowywanie listy kanałów
Kanały radiowe SiriusXM są pogrupowane według kategorii.
Można wybrać kategorie kanałów, które mają pojawiać się na
liście kanałów.
Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Multimedia > Przeglądaj > Kanał.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM™, wybierz kolejno Multimedia > Kategoria.
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej
liście
Można zapisać swoje ulubione kanały na predefiniowanej liście.
1 Wybierz Multimedia.
2 Wybierz kanał, który chcesz zapisać jako predefiniowany.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Przeglądaj > Nastawy.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM, wybierz kolejno Menu > Nastawy > Dodaj bieżący
kanał.
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
SiriusXM
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Odblokuj.
3 Wpisz nowe hasło.
4 Potwierdź nowe hasło.
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej
Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych
ustawień. W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej hasło zostanie zresetowane do
0000.
1 W menu multimediów wybierz kolejno Instalacja >
Ustawienia domyślne.
2 Wybierz Tak.
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM
Aby móc wyłączyć blokadę wszystkich zablokowanych kanałów,
funkcja kontroli rodzicielskiej musi być odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Usuń wszystkie blokady.
2 Podaj hasło.
Ustawianie nazwy urządzenia
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Ustaw nazwę urządzenia.
2 Wpisz nazwę urządzenia.
3 Wybierz opcję Select lub Gotowe.
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza
multimedialnego
Możesz zaktualizować oprogramowanie na podłączonych
zgodnych zestawach stereo i akcesoriach.
1 Odwiedź stronę www.fusionentertainment.com/marine
i pobierz oprogramowanie na pamięć flash USB.
Aktualizacje oprogramowania i instrukcje są dostępne na
stronie posiadanego urządzenia.
2 Włóż pamięć flash USB do portu USB zestawu stereo.
3 Na ekranie plotera nawigacyjnego wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Aktualizuj oprogramowanie.
4 Wybierz produkt do zaktualizowania.
2 Podaj hasło.
Hasło domyślne to 0000.
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM
Aby móc ustawić blokadę rodzicielską, funkcja kontroli
rodzicielskiej musi być odblokowana.
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu
do dowolnych kanałów SiriusXM, również tych dla dorosłych. Po
włączeniu blokady rodzicielskiej trzeba wprowadzić hasło, aby
dostroić się do zablokowanych kanałów.
Wybierz kolejno Przeglądaj > Kontrola rodzicielska >
Zablokuj/odblokuj.
Zostanie wyświetlona lista kanałów. Znacznik oznacza
zablokowany kanał.
UWAGA: Podczas przeglądania kanałów po ustawieniu
blokady rodzicielskiej wyświetlacz wygląda inaczej:
•
oznacza zablokowany kanał.
•
oznacza odblokowany kanał.
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM
Aby móc zmienić hasło, funkcja kontroli rodzicielskiej musi być
odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Zmień PIN.
2 Wpisz hasło i wybierz Gotowe.
44
Pogoda SiriusXM
OSTRZEŻENIE
Informacje o pogodzie udostępniane za pośrednictwem
omawianego urządzenia mogą być okresowo niedostępne lub
zawierać błędy, niedokładności lub nieaktualne informacje, a to
oznacza, że nie należy polegać wyłącznie na nich. Podczas
korzystania z nawigacji należy zawsze stosować zasady
zdrowego rozsądku. Przed podjęciem decyzji mogących
wpłynąć na bezpieczeństwo należy sprawdzić inne źródła
informacji o pogodzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i zgadza się, że odpowiedzialność za używanie informacji
o pogodzie i za decyzje dotyczące korzystania z nawigacji
w określonych warunkach pogodowych spoczywa wyłącznie na
nim.Firma Garmin nie odpowiada za żadne konsekwencje
wynikające z korzystania z informacji o pogodzie SiriusXM.
UWAGA: Dane SiriusXM nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Odbiornik oraz antena radaru pogodowego Garmin SiriusXM
odbierają satelitarne dane pogodowe i wyświetlają je na
poszczególnych urządzeniach Garmin; w zgodnym ploterze
nawigacyjnym wyświetlana jest także mapa nawigacyjna. Dane
meteorologiczne dla każdej funkcji pochodzą z uznanych
centrów meteorologicznych, takich jak National Weather Service
(Narodowa Służba Pogodowa) i Hydrometeorological Prediction
Pogoda SiriusXM
Center. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.siriusxm.com/sxmmarine.
Wymagania sprzętowe oraz niezbędne
subskrypcje SiriusXM
Wyładowania atmosferyczne są oznaczane przez .
Wyładowanie atmosferyczne jest odzwierciedlane na mapie
opadów, jeśli zostało wykryte w ciągu ostatnich 7 minut.
Naziemny system detekcji wyładowań atmosferycznych
wykrywa wyłącznie wyładowania chmura-ziemia.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
Aby możliwe było korzystanie z satelitarnego radaru
pogodowego, należy posiadać zgodny odbiornik radaru
pogodowego. Aby możliwe było korzystanie z radia
satelitarnego SiriusXM, należy posiadać kompatybilny odbiornik
radaru pogodowego. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com. Należy posiadać również ważną
subskrypcję na odbieranie radia satelitarnego oraz radaru
pogodowego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach
poszczególnych satelitarnych radiów i odbiorników radaru
pogodowego.
Mapa opadów może pokazywać obecne położenie huraganu ,
burzy tropikalnej, bądź depresji tropikalnej. Czerwona linia
wychodząca z ikony huraganu wskazuje przewidywaną drogę
huraganu. Ciemne punkty na czerwonej linii oznaczają
przewidywane miejsca, przez które, według dostarczonych
danych pogodowych, przejdzie huragan.
Transmisje danych pogodowych
Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne
Dane pogodowe są transmitowane w różnych odstępach dla
każdej funkcji pogodowej. Na przykład dane radarowe są
transmitowane co 5 minut. Kiedy odbiornik Garmin jest włączony
lub kiedy inna funkcja pogodowa jest wybrana, odbiornik musi
odebrać nowe dane przed ich wyświetleniem. Może dojść do
opóźnienia, zanim dane pogodowe lub inna funkcja pojawią się
na ekranie.
UWAGA: Wygląd każdej funkcji pogodowej może zmienić się na
skutek zmiany informacji dostarczanych przez źródło.
Zmiana mapy pogody
Kiedy odbierane jest morskie ostrzeżenie meteorologiczne,
zalecenie dotyczące pogody, szczególna obserwacja warunków
pogodowych, komunikat meteorologiczny lub inna informacja
o warunkach pogodowych, cieniowanie wskazuje obszar,
którego dotyczy odebrana informacja. Turkusowe linie na mapie
wskazują linie odgraniczające prognozy morskie, brzegowe i dla
przybrzeża. Komunikaty meteorologiczne mogą zawierać
zarówno szczególne obserwacje warunków pogodowych, jak
i zalecenia dotyczące pogody.
Wybierz zacieniowany obszar, aby wyświetli informacje
o ostrzeżeniach i komunikatach.
1 Na ekranie kombinacji lub w układzie trybu SmartMode
Kolor
Morska grupa pogody
Cyjanowy
Gwałtowna powódź
Niebieski
Powódź
Czerwony
Warunki morskie
Żółty
Ostra burza
Czerwony
Tornado
z mapą pogody wybierz kolejno Menu > Menu Pogoda >
Zmień pogodę.
2 Wybierz mapę pogody.
Wyświetlanie informacji o opadach
Opady, począwszy od przejściowych opadów po śnieżyce
i burze z piorunami są oznaczone przez różne kolory i odcienie.
Informacje o opadach pokazywane są samodzielnie lub wraz
z innymi informacjami o pogodzie.
Wybierz kolejno Mapy > Opady.
Znacznik czasu w górnym lewym rogu ekranu wskazuje czas,
który upłyną od ostatniej aktualizacji danych przez dostawcę
usługi.
Widoki opadów
Na mapie opadów wybierz Menu.
Pętla RADARU: Wyświetlanie informacji o opadach w postaci
ilustracji ostatniej aktualizacji lub w postaci animowanej pętli
ostatnich aktualizacji. Znacznik czasu wskazuje czas, który
upłynął od momentu, w którym dostawca usługi wygenerował
ramę radaru obecnie wyświetlaną na ekranie.
Zachmurzenie: Wyświetlanie danych o zachmurzeniu.
Punkty: Wyświetlanie punktów.
Legenda: Wyświetlanie legendy meteorologicznej.
Informacje o komórce burzowej i wyładowaniach atmosferycznych
Ikona
reprezentuje komórkę burzową na mapie opadów.
Wskazuje ona zarówno obecną lokalizację burzy, jak również
prognozowaną trajektorię burzy w najbliższej przyszłości.
Czerwone stożki pojawiają się wraz z ikoną komórki burzowej,
przy czym szerszy koniec stożka wskazuje kierunek
prognozowanej trajektorii komórki burzowej. Czerwone linie
w każdym stożku wskazują obszar, nad którym w najbliższej
przyszłości najprawdopodobniej znajdzie się burza. Każda linia
oznacz okres 15 minut.
Pogoda SiriusXM
Informacje o huraganie
Informacje o prognozie
Mapa prognozy przedstawia prognozę pogody dla miast,
morską prognozę pogody, ostrzeżenia, w tym ostrzeżenia
o huraganach, komunikaty o warunkach meteorologicznych,
lokalne ostrzeżenia, fronty atmosferyczne i ośrodki ciśnienia,
ciśnienie na powierzchni oraz boje pogodowe.
Wyświetlanie prognozy pogody dla innego przedziału
czasowego
1 Wybierz kolejno Mapy > Prognoza.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą pogody na następne 48
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
Nast. progn..
• Aby zapoznać się z prognozą pogody za poprzednie 48
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
Poprzednia prognoza.
Fronty atmosferyczne oraz ośrodki ciśnienia
Fronty przyjmują postać linii wskazujących wiodącą krawędź
mas powietrza.
Symbol frontu
Opis
Zimny front
Ciepły front
Front stacjonarny
Front zokludowany
Niż
45
Symbole ośrodków ciśnienia często pojawiają się blisko frontów
atmosferycznych.
Symbol
ośrodka
ciśnienia
Opis
Wskazuje ośrodek niskiego ciśnienia, który jest
obszarem o relatywnie niskim ciśnieniu atmosferycznym. Wraz z oddalaniem się od ośrodka niskiego
ciśnienia, ciśnienie rośnie. Na półkuli północnej wokół
ośrodków niskiego ciśnienia wiatry wieją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
Wskazuje ośrodek wysokiego ciśnienia, który jest
obszarem o relatywnie wysokim ciśnieniu atmosferycznym. Wraz z oddalaniem się od ośrodka wysokiego
ciśnienia, ciśnienie maleje. Na półkuli północnej wokół
ośrodków wysokiego ciśnienia wiatry wieją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Wyświetlanie prognozy morskiej lub prognozy dla
przybrzeża
1 Wybierz kolejno Mapy > Prognoza.
2 Przesuń mapę na przybrzeże.
Opcje prognozy morskiej lub prognozy dla przybrzeża
pojawiają się kiedy dostępne są informacje o prognozie.
3 Wybierz kolejno Prognoza morska lub Prognoza dla
przybrzeża.
Prognozy dla miast
Prognozy pogody dla miast są przedstawiane jako symbole
pogodowe. Prognoza jest wyświetlana w kolejnych 12godzinnych okresach.
Symbol Pogoda
Symbol Pogoda
Częściowe
zachmurzenie
Dobra pogoda (słonecznie,
ciepło, bezchmurnie)
Pełne zachmurzenie
Deszcz (mżawka, deszcz ze
śniegiem, przelotne opady)
Wietrznie
Mgła
Burze
Śnieg (przelotne opady śniegu,
gwałtowne śnieżyce, zamiecie,
zawieje, deszcz ze śniegiem,
marznący deszcz, marznąca
mżawka)
Dym (kurzawa,
mgła)
Wyświetlanie warunków morskich
Wiatry powierzchniowe
Wektory wiatrów powierzchniowych pojawiają się na mapie
warunków morskich jako chorągiewki wiatru, które wskazują
z jakiego kierunku wieje wiatr. Chorągiewka wiatru ma postać
koła z ogonkiem. Linia lub trójkąt doczepione do ogonka
chorągiewki wiatru wskazują prędkość wiatru. Jedna krótka linia
oznacza 5 węzłów, długa 10 węzłów, a trójkąt 50 węzłów.
Prędkość
wiatru
46
Chorągiewka
wiatru
Prędkość
wiatru
Cisza
20 węzłów
5 węzłów
50 węzłów
10 węzłów
65 węzłów
15 węzłów
Wyświetlanie prognozy warunków morskich dla
innego przedziału czasowego
1 Wybierz kolejno Mapy > Warunki morskie.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą warunków morskich na
następne 36 godzin (w odstępach 12-godzinnych),
wybierz wielokrotnie Nast. progn..
• Aby zapoznać się z prognozą warunków morskich za
poprzednie 36 godzin (w odstępach 12-godzinnych),
wybierz wielokrotnie Poprzednia prognoza.
Wyświetlanie informacji o wędkarstwie
Mapa synoptyczna wędkarska pokazuje aktualną temperaturę
wody, aktualne warunki ciśnieniowe oraz prognozę połowów.
Wybierz kolejno Mapy > Wędkarstwo.
Ciśnienie na powierzchni oraz temperatura wody
Informacje o ciśnieniu na powierzchni przyjmują postać izobar
oraz ośrodków ciśnienia. Izobary łączą punkty o takim samym
ciśnieniu. Odczyty ciśnienia mogą pomóc w określeniu
warunków pogodowych i wiatru. Obszary o wysokim ciśnieniu są
zazwyczaj powiązane z dobrą pogodą. Obszary o niskim
ciśnieniu są zazwyczaj powiązane z chmurami i możliwymi
opadami. Izobary znajdujące się bardzo blisko siebie wskazują
wysoki gradient ciśnienia. Wysoki gradient ciśnienia powiązany
jest z obszarami, na których występują silne wiatry.
Wartości ciśnienia wyświetlane są w milibarach (mbar), calach
słupa rtęci (inHg) lub hektopaskalach (hPa).
Kolorowe cieniowanie wskazuje temperaturę wody na
powierzchni, według legendy umieszczonej w rogu
wyświetlacza.
Prognozowanie rozmieszczenia ławic ryb
Funkcja Warunki morskie przedstawia informacje o warunkach
powierzchniowych, takich jak wiatr, wysokość fal, częstotliwość
fali oraz ich kierunek.
Wybierz kolejno Mapy > Warunki morskie.
Chorągiewka
wiatru
Wysokość, częstotliwość i kierunek fali
Wysokości fal dla danego obszaru zaznaczona jest różnymi
kolorami. Różne kolory oznaczają różne wysokości fal, tak jak
jest to przedstawione w legendzie.
Częstotliwość fal określana jest w sekundach, oznaczających
czas pomiędzy następującymi po sobie falami. Linie
częstotliwości fal wskazują fale o takiej samej częstotliwości.
Kierunki fal oznaczone są na mapie przy pomocy czerwonych
strzałek. Czubek każdej strzałki wskazuje kierunek, w którym
przemieszcza się fala.
Można wskazać obszary, na których panują optymalne warunki
atmosferyczne dla danego gatunku ryb.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
1 Na pogodowej mapie wędkarskiej wybierz kolejno Menu >
Gatunki ryb.
Wybierz
gatunek ryb.
2
3 Wybierz Wł..
4 Powtórz kroki 2 i 3, aby wskazać obszary, na których panują
optymalne warunki atmosferyczne dla kolejnego gatunku ryb.
Zacieniowane obszary wskazują na obszary z optymalnymi
warunkami do wędkowania. Jeśli wybrano więcej niż jeden
gatunek ryb, można zaznaczyć zacieniowany obszar, aby
wyświetlić gatunek ryb, któremu odpowiada dany
zacieniowany obszar.
Zmiana zakresu kolorów dla temperatury powierzchni
morza
Możesz dynamicznie zmieniać zakres kolorów, aby odczyt
temperatury powierzchni morza wyświetlany był w wyższej
rozdzielczości.
1 Na pogodowej mapie wędkarskiej wybierz kolejno Menu >
Temperatura morza.
Pogoda SiriusXM
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zakresu temperatury, wybierz
Autokonfiguracja.
Ploter nawigacyjny automatycznie odnajduje dolne i górne
ograniczenia dla bieżącego ekranu oraz aktualizuje
kolorową skalę temperatur.
• Aby przejść do dolnego oraz górnego ograniczenia
w zakresie temperatur, wybierz kolejno Dolny limit lub
Górny limit, a następnie wpisz wartości dolnego
i górnego limitu.
pogodowe, ostrzeżenia lokalne oraz ostrzeżenia o huraganach.
W widoku Perspective 3D można wyświetlić radary pogodowe.
Ustawienia nakładki pogody skonfigurowane dla jednego
rodzaju mapy nie mają zastosowania do innego rodzaju mapy.
Ustawienia nakładki pogody muszą być oddzielnie
skonfigurowane dla każdej mapy.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Włączenie nakładki pogody na mapie
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
Menu > Warstwy > Pogoda > Pogoda > Wł..
Informacje o widoczności
Ustawienia nakładki pogody dla mapy nawigacyjnej
Widoczność jest to prognoza maksymalnej poziomej odległości
na jaką sięga wzrok, według wskazania w legendzie, znajdującej
się po lewej stronie ekranu. Różnorodność cieniowania
w przypadku widoczności pokazuje zmianę prognozy dotyczącej
widoczności na powierzchni.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
Wybierz kolejno Mapy > Widoczność.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Warstwy >
Pogoda.
Pogoda: Włączenie i wyłączenie nakładki pogody.
Opady: Wyświetlanie danych dotyczących opadów.
Zachmurzenie: Wyświetlanie danych o zachmurzeniu.
Widoczność: Wyświetlanie danych widoczności.
Boje: Wyświetlanie boi pogodowych.
Legenda: Wyświetlanie legendy meteorologicznej.
Wyświetlanie prognozy widoczności dla innego
przedziału czasowego
1 Wybierz kolejno Mapy > Widoczność.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą widoczności na następne 36
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
Nast. progn..
• Aby zapoznać się z prognozą widoczności za poprzednie
36 godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz
wielokrotnie Poprzednia prognoza.
Wyświetlanie raportów z boi
Odczyty raportu są pobierane z boi oraz przybrzeżnych stacji
obserwacyjnych. Odczyty te są wykorzystywane do określenia
temperatury powietrza, punktu rosy, temperatury wody,
przypływu, wysokości i częstotliwości fali, widoczności oraz
ciśnienia atmosferycznego.
1 Na mapie pogody wybierz .
2 Wybierz Boja.
Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie
w okolicach boi.
Można wybrać obszar wokół boi, dla którego chcemy wyświetlić
prognozę pogody.
1 Wybierz lokalizację na mapie synoptycznej.
2 Wybierz Lokal. pogoda.
3 Wybierz opcję:
• Wzbierz Aktualne warunki, aby wyświetlić informacje
o warunkach pogodowych dostarczane przez lokalne
służby meteorologiczne.
• Wybierz Prognoza, aby wyświetlić lokalną prognozę
pogody.
• Wybierz Powierzchnia morza, aby wyświetlić informację
o powierzchniowym wietrze oraz ciśnieniu
atmosferycznym.
• Wybierz Biuletyn morski, aby wyświetlić informacje
dotyczące wiatru i fal.
Nakładka pogody
Nakładka pogody nakłada informacje meteorologiczne
i związane z pogodą na widok mapy nawigacyjnej, mapy
wędkarskiej oraz mapy 3D. Mapa nawigacyjna oraz mapa
wędkarska mogą wyświetlać radar pogodowy, wysokość
wierzchołków chmur, wyładowania atmosferyczne, boje
Wyświetlanie filmu
Ustawienia nakładki pogody dla mapy wędkarskiej
Na mapie wędkarskiej wybierz kolejno Menu > Warstwy >
Pogoda.
Opady: Wyświetlanie radaru opadów.
Temperatura morza: Wyświetlanie danych o temperaturze
morza.
Boje: Wyświetlanie boj pogodowych.
Legenda: Wyświetlanie legendy meteorologicznej.
Wyświetlanie informacji o subskrypcji
pogody
Można wyświetlić informację o usługach pogodowych, które
subskrybuje użytkownik oraz minuty od ostatniej aktualizacji
każdej takiej usługi.
Na mapie pogody wybierz Menu > Subskrypcja pogody.
Wyświetlanie filmu
Aby móc wyświetlić film, trzeba podłączyć urządzenie do
zgodnego źródła sygnału.
Zgodne urządzenia to urządzenia wideo podłączone do portów
plotera nawigacyjnego lub sieci Garmin Marine Network, a także
obsługiwane kamery sieciowe (z adresami IP), enkodery
i kamery termiczne.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Wideo.
Wybór źródła sygnału wideo
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Źródło.
2 Wybierz źródło sygnału wideo.
Naprzemienne wyświetlanie obrazu z wielu źródeł
sygnału wideo
Jeśli masz dwa lub więcej źródeł sygnału wideo, możesz
przełączać się pomiędzy nimi w określonych odstępach czasu.
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Źródło > Zmień.
2 Wybierz Czas, a następnie określ, jak długo ma być
wyświetlany obraz z poszczególnych źródeł.
3 Wybierz Źródło, a następnie wybierz źródła sygnału wideo,
które chcesz dodać do sekwencji naprzemiennego
wyświetlania.
47
Sieciowe urządzenia wideo
NOTYFIKACJA
Do podłączenia urządzenia PoE, np. kamery FLIR , do sieci
Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu PoE
(Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
®
Aby wyświetlać i sterować urządzeniami wideo (takimi jak
kamery IP, enkodery i kamery termiczne) za pomocą plotera
nawigacyjnego, zgodne urządzenie wideo musi być podłączone
do plotera nawigacyjnego i trzeba mieć złączkę izolacji układu
PoE do przewodu sieciowego Marine Network. Odwiedź stronę
www.garmin.com, aby przejrzeć listę zgodnych urządzeń lub
kupić złączkę izolacji układu PoE.
Do sieci Garmin Marine Network można podłączyć wiele
obsługiwanych kamer wideo i maksymalnie dwa enkodery
wideo. W danym momencie można wybrać i oglądać obraz
z maksymalnie czterech źródeł wideo jednocześnie. Plotery
nawigacyjne z wieloma wbudowanymi, kompozytowymi
wejściami wideo mogą wyświetlać obraz tylko z jednego
wbudowanego wejścia wideo. Po podłączeniu kamery są
automatycznie wykrywane przez sieć i wyświetlane na liście
źródeł sygnałów.
Korzystanie z zapamiętanych ustawień wideo
w kamerach podłączonych do sieci
Można zapisywać, aktywować i nadawać nazwy zapisanym
ustawieniom wideo dla każdego źródła wideo podłączonego do
sieci.
Zapisywanie zapamiętanych ustawień wideo w kamerze
podłączonej do sieci
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
Elementy sterujące wideo pojawią się na ekranie.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zapamiętanego ustawienia
wideo.
Zielone światło oznacza, że ustawienie zostało zapisane.
Nadawanie nazw zapamiętanym ustawieniom wideo
w kamerze wideo podłączonej do sieci
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Ustawienia wideo
> Nastawy.
2 Wybierz zapamiętane ustawienie.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Wpisz nazwę dla zapamiętanego ustawienia.
Aktywowanie zapamiętanego ustawienia wideo w kamerze
podłączonej do sieci
Można szybko przywrócić ustawienia kamer podłączonych do
sieci do zapamiętanych wartości.
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
Elementy sterujące wideo pojawią się na ekranie.
2 Wybierz zapamiętane ustawienie wideo.
W kamerze zostaną przywrócone domyślne wartości
zapisane dla danego ustawienia.
PORADA: Można też zapisywać i aktywować zapisane
ustawienia, korzystając z menu wideo.
Ustawienia kamery
Niektóre kamery zapewniają dodatkowe opcje konfiguracji
widoku kamery.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach kamer oraz ploterów nawigacyjnych. Listę
dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika
kamery. Aby korzystać z tej funkcji, może być konieczna
aktualizacja oprogramowania kamery.
Na ekranie wideo w podczerwieni wybierz Menu.
48
IR/widzialne: Wyświetla obraz kamery w podczerwieni lub
w paśmie widzialnym.
Skanuj: Sondowanie otoczenia.
Wstrzymaj: Wstrzymanie obrazu kamery.
Zmień kolory: Wybór schematu kolorów obrazu
w podczerwieni.
Zmień scenę: Wybór trybu obrazu w podczerwieni, np. dzień,
noc, MOB lub dokowanie.
Ustawienia wideo: Otwieranie dalszych opcji wideo.
Ustawienia wideo
Niektóre kamery zapewniają dodatkowe opcje konfiguracji.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach kamer oraz ploterów nawigacyjnych. Aby
korzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja
oprogramowania kamery.
Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Ustawienia wideo.
Ustaw wejście: Powiązanie kamery ze źródłem sygnału wideo.
Lusterko: Odwrócenie obrazu, aby wyglądał tak, jak w lusterku
wstecznym.
Tryb gotowości: Przejście kamery w tryb gotowości w celu
oszczędzania energii i ochrony obiektywu, gdy urządzenie
nie jest używane.
Pozycja wyjściowa: Ustawianie pozycji wyjściowej kamery.
Prędk. skanow.: Ustawienie szybkości poruszania się kamery
podczas skanowania.
Szer. skanow.: Ustawienie szerokości obrazu zarejestrowanego
przez kamerę podczas skanowania.
Nazwa: Umożliwia wpisanie nowej nazwy kamery.
Menu FLIR™: Zapewnia dostęp do ustawień kamery.
Powiązanie kamery ze źródłem sygnału wideo
Może być konieczne powiązanie kamery ze źródłem sygnału
wideo.
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Źródło.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz kolejno Ustawienia wideo > Ustaw wejście.
4 Wybierz źródło sygnału wideo.
Sterowanie ruchem kamery
NOTYFIKACJA
Nie kieruj kamery na słońce ani bardzo jasne obiekty. Może to
spowodować uszkodzenie obiektywu.
Zawsze korzystaj z elementów sterujących lub przycisków
plotera, aby przesuwać lub pochylać kamerę. Nie wolno ręcznie
poruszać kamery. Ręczne poruszanie kamerą może
spowodować jej uszkodzenie.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po podłączeniu
zgodnej kamery. Aby korzystać z tej funkcji, może być
konieczna aktualizacja oprogramowania kamery.
Można sterować ruchem podłączonych kamer, które obsługują
przesuwanie, pochylanie i powiększanie.
Sterowanie kamerami wideo za pomocą elementów
sterujących wyświetlanych na ekranie
Elementy sterujące wyświetlane na ekranie umożliwiają
sterowanie kamerami z funkcją PTZ (czyli przesuwania,
pochylania i zoomu). Listę dostępnych funkcji można znaleźć
w podręczniku użytkownika kamery.
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
Elementy sterujące wideo pojawią się na ekranie.
2 Wybierz opcję:
• Aby przybliżyć lub oddalić, użyj przycisku powiększenia.
Wyświetlanie filmu
• Aby przesuwać lub pochylać kamerę, korzystaj z róży
kompasowej.
PORADA: Naciśnij i przytrzymaj miejsce w róży
kompasowej, aby kontynuować przesuwanie kamery
w wybranym kierunku.
Sterowanie kamerą wideo za pomocą gestów
Jeśli kamera wideo podłączona do sieci ma funkcję obsługi za
pomocą gestów, można sterować taką kamerą z funkcją PTZ
(czyli przesuwania, pochylania i zoomu) za pomocą gestów
bezpośrednio na ekranie plotera nawigacyjnego. Listę
dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika
kamery.
PORADA: Gesty umożliwiają sterowanie nagrywaniem wideo
bez konieczności wyświetlania elementów sterujących wideo.
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
2 Wybierz opcję:
• Aby przybliżyć lub oddalić obraz z kamery, użyj gestu
zoomu przez rozciąganie.
• Aby przesunąć lub pochylić kamerę, przesuń palcem po
ekranie w wybranym kierunku.
Konfigurowanie wyświetlania filmów
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach kamer oraz ploterów nawigacyjnych.
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Ustawienia
wideo.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlać filmy, korzystając z rozciągniętych
proporcji obrazu, wybierz kolejno Proporcje > Obszar.
Obraz nie może być rozciągnięty bardziej, niż pozwalają
na to wymiary, jakie zapewnia podłączone urządzenie
wideo i nie może on wypełniać całego ekranu.
• Aby wyświetlać filmy, korzystając ze standardowych
proporcji obrazu, wybierz kolejno Proporcje >
Standardowy.
• Aby dostosować jasność, wybierz Jasność, a następnie
wybierz Do góry, W dół lub Auto.
• Aby dostosować nasycenie kolorów, wybierz Nasycenie,
a następnie wybierz Do góry, W dół lub Auto.
• Aby dostosować kontrast, wybierz Kontrast, a następnie
wybierz Do góry, W dół lub Auto.
• Aby ploter nawigacyjny automatycznie wybierał format
źródła, wybierz kolejno Standardowy > Auto.
Konfiguracja wyświetlania obrazu
z komputera
Aby móc skonfigurować tryb wyświetlania obrazu z komputera,
trzeba wybrać źródło analogowe PC lub cyfrowe PC jako źródło
sygnału wideo.
1 W trybie wyświetlania obrazu z komputera wybierz dowolne
miejsce na ekranie.
2 Wybierz opcję:
• Aby dostosować jasność ekranu, użyj strzałek zmiany
jasności.
• Aby dostosować kontrast ekranu, użyj strzałek zmiany
kontrastu.
Wyłączanie trybu wyświetlania obrazu z komputera
1 W trybie wyświetlania obrazu z komputera wybierz dowolne
miejsce na ekranie.
2 Wybierz ikonę trybu wyświetlania w lewym górnym rogu.
Źródło sygnału wideo zostanie zmienione na Wideo 1.
Wyświetlanie filmu
Kamery sportowe Garmin VIRB
®
Większość kamer sportowych VIRB można połączyć z ploterem
nawigacyjnym w menu kamery (Podłączanie kamery sportowej
VIRB, strona 49).
Kamerę VIRB 360 można połączyć za pomocą aplikacji VIRB
(Podłączanie kamery sportowej VIRB 360., strona 49).
W niniejszym podręczniku nazwa „kamera sportowa VIRB”
dotyczy wszystkich modeli oprócz kamery VIRB 360. Z kolei
nazwa „kamera VIRB 360” odnosi się jedynie do modelu 360.
Podłączanie kamery sportowej VIRB 360.
1 Pobierz i otwórz aplikację GarminVIRB w urządzeniu
mobilnym.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 2 sekundy, aby
włączyć technologię Wi‑Fi w kamerze.
3 Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego Apple , otwórz
®
4
5
6
7
8
ustawienia Wi‑Fi w urządzeniu mobilnym i połącz urządzenie
z punktem dostępowym kamery, używając nazwy i hasła
wyświetlonych na ekranie kamery.
W urządzeniu mobilnym uruchom aplikację GarminVIRB.
Aplikacja zacznie wyszukiwać kamerę.
Jeśli używasz urządzenia mobilnego z systemem Android™,
gdy wyświetlony zostanie monit zabezpieczeń, wpisz hasło
dla punktu dostępowego kamery.
PORADA: Na ekranie kamery zostaną wyświetlone nazwa
i hasło punktu dostępowego.
Aplikacja połączy się z kamerą.
Skonfiguruj sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnego.
W aplikacji GarminVIRB wybierz kolejno > Połączenia WiFi.
Zostanie wyświetlona lista punktów dostępu Wi‑Fi
znajdujących się w zasięgu.
Wybierz sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnego i wprowadź hasło.
Aplikacja i kamera połączą się z siecią Wi‑Fi plotera.
Podłączanie kamery sportowej VIRB
Kamerę sportową VIRB łączy się z ploterem nawigacyjnym za
pomocą menu ustawień. Natomiast kamerę VIRB 360 można
podłączyć za pośrednictwem aplikacji VIRB (Podłączanie
kamery sportowej VIRB 360., strona 49).
1 Skonfiguruj sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnegoKonfigurowanie
sieci bezprzewodowej Wi‑Fi, strona 5.
2 W menu głównym kamery VIRB wybierz kolejno
Bezprzewodowy > Wi-Fi > Stan, aby włączyć technologię
bezprzewodową kamery Wi‑Fi.
3 Wybierz kolejno Tryb > Połącz.
4 Wybierz Dodaj nowy.
Kamera wyszuka sieci Wi‑Fi znajdujące się w pobliżu.
5 Wybierz sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnego i wprowadź hasło.
Aplikacja i kamera połączą się z siecią Wi‑Fi plotera.
Od tej chwili kamerą można sterować przy pomocy plotera
nawigacyjnego.
Sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego
Aby móc sterować kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego, trzeba nawiązać połączenie bezprzewodowe
między urządzeniami (Podłączanie urządzenia
bezprzewodowego do plotera nawigacyjnego, strona 5).
Do plotera nawigacyjnego można podłączyć maksymalnie pięć
kamer sportowych VIRB.
Po podłączeniu kamery sportowej VIRB do plotera
nawigacyjnego zostaje dodana nowa pozycja do opcji AV,
wskaź., ster.. Korzystając z plotera nawigacyjnego, można
rozpocząć i zakończyć nagrywanie na kamerze sportowej VIRB.
49
UWAGA: Obraz VIRB wyświetlany na ploterze nawigacyjnym
jest w niższej rozdzielczości niż nagrania z kamery sportowej
VIRB. Aby wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości, odtwórz
wideo na komputerze lub telewizorze.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > VIRB®.
2 Wybierz opcję:
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz .
• Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
Podczas nagrywania jest wyświetlana pozostała ilość
pamięci.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz ponownie .
• Jeśli masz podłączoną więcej niż jedną kamerę sportową
VIRB, użyj strzałek do przełączania między kamerami.
• Aby wyświetlić przechowywane filmy lub obrazy, wybierz
.
Ustawienia kamery sportowej VIRB
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > VIRB® > Menu.
Nazwa: Umożliwia wpisanie nowej nazwy kamery sportowej
VIRB.
Rejestrowanie: Rozpoczyna i kończy nagrywanie.
Zrób zdjęcie: Wykonuje zdjęcie ustawionego kadru.
Sen: Włącza w kamerze sportowej VIRB tryb niskiego poboru
mocy, co pozwala przedłużyć czas działania baterii.
Ustawienia wideo kamery sportowej VIRB
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > VIRB® > Menu >
Ustawienia wideo.
Proporcje: Ustawia proporcje obrazu.
Tryb wideo: Ustawia tryb wideo. Na przykład można wybrać
Zwolnione tempo HD, aby nagrywać filmy w zwolnionym
tempie.
Rozmiar wideo: Umożliwia ustawienie rozmiaru filmów lub ich
rozdzielczości w pikselach.
Szy. rej. wideo: Ustawia liczbę klatek na sekundę.
Roz. zdjęcia: Umożliwia ustawienie rozmiaru zdjęć lub ich
rozdzielczości w pikselach.
Pole wyśw.: Ustawianie stopnia powiększenia.
Dodawanie elementów sterujących kamery sportowej VIRB
do innych ekranów
Aby móc sterować kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego, trzeba nawiązać połączenie bezprzewodowe
między urządzeniami (Podłączanie urządzenia
bezprzewodowego do plotera nawigacyjnego, strona 5).
Można dodać pasek sterowania kamery sportowej VIRB do
innych ekranów. Dzięki temu można włączać i wyłączać
nagrywanie, korzystając z plotera nawigacyjnego.
1 Otwórz ekran, do którego chcesz dodać pasek sterowania
kamery sportowej VIRB.
2 Wybierz kolejno Menu > Edytuj nakładki > Pasek dolny >
Pasek VIRB.
Przeglądając ekran z elementami sterującymi kamery sportowej
VIRB, można wybrać , aby włączyć tryb pełnoekranowy
kamery sportowej VIRB.
Sterowanie odtwarzaniem wideo w kamerze sportowej VIRB
Można odtwarzać filmy z kamery sportowej VIRB na ploterze
nawigacyjnym.
UWAGA: Odtwarzanie z VIRB na ekranie plotera
nawigacyjnego jest w takiej samej jakości, jak podgląd na żywo
plotera nawigacyjnego. Aby wyświetlać obraz w wysokiej
rozdzielczości, odtwórz wideo na komputerze lub telewizorze.
1 Na ekranie VIRB® wybierz .
2 Poczekaj kilka sekund na wczytanie miniatur zdjęć.
50
3 Wybierz film lub obraz.
4 Steruj odtwarzaniem za pomocą przycisków ekranowych lub
opcji menu:
• Aby zatrzymać film, wybierz .
• Aby wstrzymać film, wybierz .
• Aby wznowić film, wybierz .
• Aby odtworzyć film, wybierz .
• Aby przejść do przodu lub do tyłu filmu, przeciągnij suwak.
Usuwanie filmu VIRB
Możesz usunąć film lub obraz z kamery sportowej VIRB.
1 Otwórz film lub obraz VIRB do skasowania.
2 Wybierz kolejno Menu > Usuń plik.
Włączanie pokazu slajdów filmów VIRB
Kamera sportowa VIRB pozwala przeglądać filmy i obrazy
w formie pokazu slajdów.
1 Na ekranie VIRB® wybierz .
2 Poczekaj kilka sekund na wczytanie miniatur zdjęć.
3 Wybierz film lub obraz.
4 Wybierz kolejno Menu > Włącz pokaz slajdów.
Aby zatrzymać pokaz slajdów, wybierz kolejno Menu >
Zatrzymaj pokaz slajdów.
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.
Dźwięki i wyświetlanie: Umożliwia dostosowanie ustawień
wyświetlania i dźwięku.
GPS: Dostarcza informacje o satelitach GPS i ustawieniach.
Informacje systemowe: Wyświetla informacje o urządzeniach
działających w sieci oraz wersję oprogramowania.
Informacje o stacji: Umożliwia dostosowanie ustawień stacji.
Autouruchamianie: Umożliwia określenie, które urządzenia są
automatycznie uruchamiane po włączeniu zasilania.
Automatyczne wyłączenie: Automatyczne wyłącza system po
upływie ustalonego czasu w trybie uśpienia.
Symulacja: Umożliwia włączenie i wyłączenie symulatora oraz
ustawienie godziny, daty, prędkości i symulowanej pozycji.
Ustawienia dźwięku i wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie.
Sygnał dźwiękowy: Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmów
lub wybranych elementów.
Podświetlenie: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Można wybrać opcję Auto, aby jasność podświetlenia była
dostosowana automatycznie, zależności od otaczającego
oświetlenia.
Synchr. podświetlenia: Synchronizuje jasność podświetlenia
innych ploterów nawigacyjnych w stacji.
Sch. kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Obraz startowy: Umożliwia ustawienie ekranu wyświetlanego
przy uruchomieniu urządzenia.
Ustawienia GPS
Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.
Stan nadajnika: Wyświetla pozycję względną satelitów GPS na
niebie.
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia > Współczynnik prędkości: Uśrednia prędkość
osiąganą przez jednostkę w krótkim czasie w celu uzyskania
płynniejszych wskazań prędkości.
Ustawienia > WAAS/EGNOS: Włączanie i wyłączanie funkcji
WAAS (w Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie)
dostarczającej dokładniejsze dane o pozycji GPS. Podczas
korzystania z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór sygnałów
satelitarnych może trwać dłużej niż zwykle.
Ustawienia > GLONASS: Włączanie i wyłączanie obsługi
rosyjskiego systemu nawigacji satelitarnej GLONASS.
W sytuacji, gdy urządzenie jest wykorzystywane
w warunkach słabej widoczności nieba, można skorzystać
z połączenia tej konfiguracji i sygnałów GPS, aby uzyskać
dokładniejsze informacje o pozycji.
Źródło: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych GPS.
Ustawienia stacji
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje o stacji.
Zmień stację: Ustawienie dla całej stacji nowego zestawu
wartości domyślnych w oparciu o lokalizację danej stacji.
Zamiast uwzględniać wyświetlacz w grupie obejmującej także
inne wyświetlacze w celu utworzenia stacji, można także
ustawić dany wyświetlacz jako niezależny.
Parowanie z urządzeniem GRID™: Umożliwia sparowanie
zdalnego urządzenia wejściowego GRID™ ze stacją.
Kolejność wyświetlania: Pozwala określić kolejność
wyświetlaczy i ich hierarchię w przypadku użycia zdalnego
urządzenia wejściowego GRID.
Włączono autopilota: Umożliwia kontrolowanie autopilota za
pomocą tego urządzenia.
Resetuj układy: Pozwala przywrócić domyślny widok układów
w stacji.
Resetuj stacje: Pozwala przywrócić domyślny układ wszystkich
wyświetlaczy w stacji.
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy), wersji oprogramowania opcjonalnego radaru Garmin
(jeśli dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te
mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.
Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń w systemie.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Dziennik zdarzeń.
Ustawienia preferencji
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary.
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Nawigacja: Ustawienie preferencji dotyczących nawigacji.
Układ klawiatury: Wybór położenia klawiszy na klawiaturze
ekranowej.
Wykonaj zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.
Udostępnianie danych użytkownika: Pozwala udostępniać
punkty trasy oraz trasy za pośrednictwem sieci Garmin
Marine Network. To ustawienie musi być włączone we
wszystkich ploterach nawigacyjnych, które udostępniają
punkty trasy oraz trasy.
Konfiguracja urządzenia
Wyświetlanie paska menu: Umożliwia wyświetlanie lub
automatyczne ukrywanie paska menu, gdy nie jest on
potrzebny.
Ustawienia jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Jednostki.
Jednostki systemowe: Ustawianie formatu jednostki dla
urządzenia.
Deklinacja: Ustawiane dla obecnej pozycji deklinacji
magnetycznej — kąta pomiędzy północą magnetyczną
a rzeczywistą.
Odniesienie północne: Ustawianie punktów odniesienia
kierunku wykorzystanych do ustalania informacji o kierunku.
Ustawienie Rzeczyw. jako odniesienie północne określa
północ geograficzną. Ustawienie Siatka jako odniesienie
północne (000°) określa z kolei północ topograficzną.
Natomiast ustawienie Magnetyczny jako odniesienie
północne określa północ magnetyczną.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego układu odniesienia.
Czas: Ustawianie formatu czasu, strefy czasowej i czasu
letniego.
Ustawienia nawigacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Nawigacja.
Etykiety tras: Wybór rodzaju etykiet wyświetlanych przy
zwrotach na trasie widocznej na mapie.
Przejście w zwrot: Określa, w jaki sposób ploter nawigacyjny
przechodzi w kolejny zwrot na trasie. Przejście można
ustawić tak, aby bazowało na czasie lub dystansie przed
zwrotem. Wartość czasu lub dystansu można zwiększyć, aby
poprawić dokładność autopilota podczas podróży
wyznaczoną trasą lub linią nawigacji automatycznej
z wieloma zwrotami lub przy większej prędkości. Obniżenie
tej wartości może zwiększyć dokładność autopilota
w przypadku tras prowadzących prostszą drogą i podróży
z mniejszą prędkością.
Źródła prędkości: Określa źródła dla odczytów prędkości.
Nawigacja automatyczna: Ustawianie miar dla opcji
Preferowana głębok., Prześwit pionowy i Dystans od brzegu
używanych podczas korzystania z płatnych map.
Początek trasy: Wybór punktu startowego dla podróży trasą.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Preferowana głębok. i Prześwit pionowy mają wpływ
na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawigacja automatyczna. Jeśli
na danym obszarze głębokość wody lub wysokość przeszkód
jest nieznana, ścieżka Nawigacja automatyczna nie jest tam
obliczana. Jeśli w obszarze na początku bądź na końcu ścieżki
Nawigacja automatyczna głębokość wody jest mniejsza niż
Preferowana głębok. lub wysokość przeszkody jest mniejsza niż
ustawiony Prześwit pionowy, wtedy na tym obszarze trasa
Nawigacja automatyczna może nie być obliczana (w zależności
od mapy). Na mapie kurs przez takie obszary wyświetlany jest
jako szara linia lub purpurowo-szara linia w paski. W przypadku
gdy łódź wpłynie na taki obszar, zostanie wyświetlone
ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
51
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawigacja automatyczna.
Preferowana głębok.: W oparciu o dane głębokości wskazane
na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po której łódź
może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawigacja
automatyczna wykresy będą wykorzystywać jedynie
głębokości równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawigacja
automatyczna. Ścieżka Nawigacja automatyczna może
zostać przesunięta, jeśli ustawienie to zostanie zmienione
podczas nawigacji. Dostępne wartości dla tego ustawienia są
względne, nie bezwzględne. Aby upewnić się, że linia
nawigacji automatycznej została wytyczona w odpowiedniej
odległości od linii brzegowej, można ocenić położenie ścieżki
Nawigacja automatyczna przy pomocy jednego lub wielu
znajomych celów, które wymagają nawigacji przez wąskie
drogi wodne (Regulowanie dystansu od brzegu, strona 17).
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawigacja automatyczna.
Nawigacja automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne
wartości dla ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie
bezwzględne. Aby upewnić się, że Nawigacja automatyczna
została wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie Nawigacja automatyczna przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu >
Normalny.
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Daleko.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Blisko.
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
52
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Najbliższe.
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliższe lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawigacja automatyczna i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
Ustawienia komunikacji
NMEA Ustawienia 0183
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183.
Typy portów: Patrz Ustawianie formatu komunikacyjnego dla
każdego portu NMEA 0183, strona 53.
Sentencje wyjściowe: Patrz Konfiguracja sentencji
wyjściowych NMEA 0183, strona 52.
Dokładność pozycji: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym, które są przesyłane
w sygnale wyjściowym NMEA.
Precyzja XTE: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym wyników błędów przesłuchu
NMEA.
Numery punktów: Ustawianie urządzenia w taki sposób, aby
podczas podroży przesyłało nazwy lub numery punktów
przez sieć NMEA 0183. Rozwiązaniem problemów ze
zgodnością, jakie występują w przypadku starszych
autopilotów NMEA 0183, może okazać się użycie cyfr.
Domyślne: Przywracanie domyślnych wartości ustawień NMEA
0183.
Diagnostyka: Wyświetla dane diagnostyczne NMEA 0183.
Konfiguracja sentencji wyjściowych NMEA 0183
Można włączyć i wyłączyć sentencje wyjściowe NMEA 0183.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183 > Sentencje wyjściowe.
2 Wybierz opcję.
3 Wybierz jedną lub więcej sentencji wyjściowych NMEA 0183,
a następnie wybierz opcję Back.
4 Powtórz kroki 2 i 3, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe
sentencje wyjściowe.
Konfiguracja urządzenia
Ustawianie formatu komunikacyjnego dla każdego portu
NMEA 0183
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do zewnętrznego
urządzenia NMEA 0183, komputera lub innych urządzeń Garmin
można skonfigurować format komunikacyjny dla każdego
wewnętrznego portu NMEA 0183.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183 > Typy portów.
2 Wybierz port wejściowy lub wyjściowy.
3 Wybierz format:
• Aby możliwa była obsługa wejściowych lub wyjściowych
sygnałów standardowych danych NMEA 0183 i sygnału
DSC oraz obsługa sygnału wejściowego sonaru NMEA
z obsługą sentencji DPT, MTW i VHW, wybierz opcję
Standardowy NMEA.
• Aby możliwa była obsługa wejściowych lub wyjściowych
sygnałów standardowych danych NMEA 0183 dla
większości odbiorników AIS, wybierz Duża prędkość
NMEA.
• Aby możliwa była obsługa wejściowych lub wyjściowych
sygnałów danych zastrzeżonych Garmin w przypadku
współpracy z oprogramowaniem Garmin, wybierz opcję
Garmin.
4 Powtórz kroki 2–3, aby skonfigurować dodatkowe porty
wejściowe i wyjściowe.
Ustawienia NMEA 2000
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000.
Lista urządzeń: Wyświetlenie listy urządzeń podłączonych do
sieci.
Oznacz urządzenia: Zmiana etykiet dostępnych podłączonych
urządzeń.
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci
Urządzeniom i czujnikom podłączonym do sieci Garmin Marine
Network i sieci NMEA 2000 można nadawać nazwy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
2 Wybierz Sieć morska lub wybierz kolejno Ustawienia NMEA
2000 > Lista urządzeń.
3 Wybierz urządzenie z listy po lewej stronie.
4 Wybierz Zmień nazwę.
5 Podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Sieć morska
Sieć Marine Network umożliwia szybkie i proste udostępnianie
danych z urządzeń peryferyjnych Garmin ploterom
nawigacyjnym. Można podłączyć ploter nawigacyjny do sieci
Marine Network, aby odbierać dane z urządzeń i ploterów
nawigacyjnych zgodnych z siecią Marine Network oraz
udostępniać dane takim urządzeniom.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć morska.
Ustawianie alarmów
Alarmy nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja.
Przybycie: Alarm jest uruchamiany w określonej odległości od
miejsca docelowego lub określoną ilość czasu przed
dotarciem do niego.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.
Zejście z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu z kursu na
określony dystans.
Konfiguracja urządzenia
Ustawianie alarmu kotwicznego
Można ustawić alarm informujący o przesunięciu większym niż
dopuszczalny dystans. Funkcja ta jest bardzo przydatna
podczas kotwiczenia na noc.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja > Alarm
kotwiczny.
2 Wybierz Alarm, aby włączyć alarm.
3 Wybierz Ustaw promień, a następnie wybierz dystans na
mapie.
4 Wybierz Back.
Alarmy systemu
Budzik: Umożliwia ustawienie budzika.
Napięcie jedn.: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o niskim napięciu akumulatora.
Dokładność GPS: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o spadku dokładności GPS poniżej wartości określonej przez
użytkownika.
Alarmy sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
przetwornikach.
W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru można także ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala
unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü,
strona 29). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla
przetworników Panoptix FrontVü.
Temperatura wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Izobata: Powoduje, że alarm uruchamia się, gdy przetwornik
wykryje obiekt zawieszony w toni na określonej głębokości od
powierzchni wody i od dna.
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Ustawianie alarmów pogodowych
Zanim będzie można ustawić alerty pogodowe, należy
podłączyć zgodny ploter nawigacyjny do odbiornika
komunikatów pogodowych, takiego jak GXM oraz posiadać
ważną subskrypcję pogody.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Pogoda.
2 Włącz alarmy dotyczące określonych zdarzeń pogodowych.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do plotera nawigacyjnego.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Ustaw
ilość pozost. paliwa > Wł.
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm, i wybierz Gotowe.
53
Ustawienia Moja łódź
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź.
Głębokość i kotwiczenie: Umożliwia podanie informacji o kilu
(Ustawianie przesunięcia kilu, strona 20) i kotwicy.
Przesun. temp.: Umożliwia ustawienie wartości przesunięcia
w celu skompensowania odczytu temperatury wody
z czujnika temperatury wody NMEA 0183 lub przetwornika
z funkcją pomiaru temperatury (Ustawianie przesunięcia
temperatury wody, strona 54).
Kalibruj prędkość po wodzie: Umożliwia kalibrację
przetwornika z funkcją pomiaru prędkości lub czujnika
(Kalibracja czujnika prędkości po wodzie, strona 54).
Pojemność paliwa: Ustawianie łącznej pojemności wszystkich
zbiorników paliwa znajdujących się na łodzi (Ustawianie
pojemności paliwa jednostki, strona 40).
Typ jednostki: Aktywuje niektóre funkcje plotera nawigacyjnego
w zależności od typu łodzi.
CZone™: Pozwala ustawić układy umożliwiające przełączanie
cyfrowe.
Profile systemu: Umożliwiają zapisanie profilu systemu na
karcie pamięci oraz importowanie ustawień profilu systemu
z karty pamięci. Może to być przydatne w przypadku
jednostek czarterowanych lub floty statków oraz w sytuacji
udostępniania znajomej osobie informacji konfiguracyjnych.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
54
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Głębokość
i kotwiczenie > Przesuniecie kilu.
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
4 Podaj dystans określony w kroku 1.
3 Wybierz
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Aby możliwe było ustawienie przesunięcia temperatury,
wymagany jest czujnik temperatury wody NMEA 0183 lub
przetwornik z funkcją pomiaru temperatury, który umożliwi
wykonywanie pomiarów temperatury wody.
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury
z czujnika temperatury.
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
plotera nawigacyjnego czujnika temperatury lub przetwornika
umożliwiającego pomiar temperatury.
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego czujnika
temperatury lub termometru, pozwalającego uzyskać
dokładny pomiar.
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę dodatnią. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
wyższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę ujemną.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesun. temp..
5 Podaj przesunięcie temperatury określone w kroku 3.
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączono przetwornik
z funkcją wykrywania prędkości, istnieje możliwość kalibracji
czujnika prędkości w celu zwiększenia dokładności wskazań
dotyczących prędkości po wodzie, które są wyświetlane przez
ploter nawigacyjny.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Kalibruj
prędkość po wodzie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli łódź nie porusza się z wystarczająco szybko lub jeśli
czujnik prędkości nie rejestruje prędkości, wyświetlony
zostanie komunikat.
3 Wybierz OK, a następnie zwiększ w bezpieczny sposób
prędkość łodzi.
4 Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zatrzymaj
łódź i upewnij się, że czujnik prędkości nie jest zablokowany.
Konfiguracja urządzenia
5 Jeśli kółko porusza się swobodnie, sprawdź złącza
przewodów.
6 Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Inne ustawienia statków
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do urządzenia
AIS lub radia VHF można określić, w jaki sposób ploter
nawigacyjny ma oznaczać inne statki.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki.
AIS: Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału AIS.
DSC: Włączanie i wyłączanie cyfrowego wywołania
selektywnego (DSC).
Alarm kolizyjny: Ustawianie alarmu kolizyjnego (Ustawianie
alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa, strona 9).
Test AIS-EPIRB: Włączenie sygnałów testowych z radiopławy
awaryjnej (EPRIB).
Test AIS-MOB: Włączenie sygnałów testowych z urządzeń
nadających sygnał „człowiek za burtą” (MOB).
Test AIS-SART: Włączenie sygnałów testowych z nadajników
ratunkowych SART.
Ustawienia synchronizowane w sieci Garmin
Marine Network.
W następujących urządzeniach synchronizowane są określone
ustawienia po połączeniu z siecią Garmin Marine Network.
• echoMAP™ Seria 70
• GPSMAP Seria 507 (wersja oprogramowania 3.0 lub
nowsza)
• GPSMAP Seria 701 (wersja oprogramowania 3.0 lub
nowsza)
• GPSMAP Seria 702
• GPSMAP Seria 800
• GPSMAP Seria 902
• GPSMAP Seria 1000
• GPSMAP Seria 1002
• GPSMAP Seria 1202
• GPSMAP Seria 7400/7600
• GPSMAP Seria 8400/8600
Następujące ustawienia są synchronizowane z urządzeniem
w stosownych przypadkach.
Ustawienia alarmu (również synchronizacja potwierdzeń
alarmu):
• Przybycie
• Alarm kotwiczny
• Zejście z kursu
• Dokładność GPS
• Woda płytka
• Głębina (niedostępne w urządzeniu GPSMAP serii
8400/8600)
• Temperatura wody
• Izobata (niedostępne w urządzeniu echoMAP 70s i GPSMAP
serii 507/701)
• Ryby
• Alarm kolizyjny
Ustawienia ogólne:
• Nawigacja automatyczna Preferowana głębok.
• Nawigacja automatyczna Prześwit pionowy
• Sygnał dźwiękowy
• Sch. kolorów
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika
• Układ klawiatury
• Język
• Układ odniesienia
• Odniesienie północne
• Format pozycji
• Jednostki systemowe
• Kalibruj prędkość po wodzie
• Rozmiar anteny radaru
Ustawienia mapy:
• Granice mapy
• Kolory zagrożeń
• Linia kierunku
• POI na lądzie
• Sektory światła
• Roz. pom. naw.
• Typ pom. nawig.
• Punkty zdjęć
• Preferowana głębok.
• Cieniowanie płycizny
• Punkty usług
• Ikona pojazdu (nie może być synchronizowana we
wszystkich modelach)
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych plotera nawigacyjnego
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych ustawień.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Ustawienia fabryczne.
2 Wybierz opcję.
Udostępnianie i zarządzanie danymi
użytkownika
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów
z programu HomePort do plotera
nawigacyjnego
Aby móc skopiować dane do plotera nawigacyjnego, trzeba
mieć na komputerze najnowszą wersję programu HomePort
oraz kartę pamięci zainstalowaną w ploterze nawigacyjnym.
Skopiuj dane z urządzenia HomePort na przygotowaną kartę
pamięci.
Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy HomePort.
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras
z urządzeń innych producentów
Punkty trasy oraz trasy można importować z urządzeń innych
producentów oraz eksportować na te urządzenia.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Przesyłanie
danych > Typ pliku.
3 Wybierz GPX.
Aby ponownie przesłać dane za pomocą urządzeń Garmin,
wybierz typ pliku ADM.
55
Kopiowanie danych użytkownika z karty
pamięci
Przywracanie danych z kopii zapasowej do
plotera nawigacyjnego
Za pomocą karty pamięci można przesłać dane użytkownika
z innych urządzeń. Dane użytkownika obejmują punkty, trasy,
ścieżki funkcji nawigacji automatycznej, ślady i granice.
UWAGA: Obsługiwane są tylko pliki granic
z rozszerzeniem .adm.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Przesyłanie
danych.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
Wybierz
opcję:
4
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i połączyć je z istniejącymi danymi
użytkownika, wybierz Łącz z karty.
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i zastąpić istniejące dane użytkownika,
wybierz Zastąp z karty.
5 Wybierz nazwę pliku.
1 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
Kopiowanie danych użytkownika na kartę
pamięci
Można zapisać dane użytkownika na karcie pamięci, aby
przenieść je do innych urządzeń. Dane użytkownika obejmują
punkty, trasy, ścieżki funkcji nawigacji automatycznej, ślady
i granice.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Przesyłanie
danych > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć nowy plik, wybierz Dodaj nowy plik i wpisz
nazwę.
• Aby dodać informacje do istniejącego pliku, wybierz plik
z listy i wybierz Zapisz na karcie.
Kopiowanie wbudowanych map na kartę
pamięci
Można skopiować mapy z plotera nawigacyjnego na kartę
pamięci do używania z urządzeniem HomePort.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Przesyłanie
danych.
3 Wybierz Kopiuj wgraną mapę.
Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Przesyłanie
3
4
5
6
7
56
danych > Zapisz na karcie.
Wybierz nazwę pliku z listy lub wybierz Dodaj nowy plik.
Wybierz Zapisz na karcie.
Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do czytnika kart podłączonego
do komputera.
Na karcie pamięci otwórz folder Garmin\UserData.
Skopiuj plik kopii zapasowej znajdujący się na karcie i wklej
go do dowolnie wybranego miejsca w komputerze.
komputera.
2 Skopiuj plik kopii zapasowej z komputera na kartę pamięci,
do folderu o nazwie Garmin\UserData.
3 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
4 Wybierz kolejno Info > Dane użytkownika > Przesyłanie
danych > Zastąp z karty.
Zapisywanie informacji systemowych na
karcie pamięci
Można zapisać informacje systemowe na karcie pamięci w razie
konieczności wykorzystania ich przy rozwiązywaniu problemów.
Przedstawiciel działu pomocy technicznej może poprosić
o użycie tych informacji w celu pobrania danych na temat sieci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Urządzenia Garmin > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na której chcesz
zapisać informacje systemowe.
4 Wyjmij kartę pamięci.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
UWAGA: Do rejestracji urządzenia należy użyć aplikacji
ActiveCaptain (Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain,
strona 4).
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w czytniku kart.
2 Poczekaj chwilę.
Ploter nawigacyjny otworzy stronę zarządzania kartą
i utworzy plik o nazwie GarminDevice.xml w folderze Garmin
na karcie pamięci.
3 Wyjmij kartę pamięci.
4 Włóż kartę pamięci do komputera.
5 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać,
zainstalować i otworzyć aplikację Garmin Express.
7 Wybierz kolejno > Dodaj urządzenie.
8 Podczas gdy aplikacja wykonuje wyszukiwanie, wybierz
Zaloguj się obok Czy masz morskie mapy lub
urządzenia? u dołu ekranu.
9 Utwórz lub zaloguj się do konta Garmin.
10 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować swoją jednostkę pływającą.
11 Wybierz kolejno > Dodaj.
Aplikacja Garmin Express wyszuka informacje o urządzeniu
na karcie pamięci.
12 Wybierz Dodaj urządzenie, aby zarejestrować urządzenie.
Po zakończeniu rejestracji aplikacja Garmin Express
wyszuka dodatkowe aktualizacje map i oprogramowania dla
posiadanego urządzenia.
Dodając urządzenia do sieci plotera nawigacyjnego, powtórz
powyższe czynności, aby zarejestrować nowe urządzenia.
Załącznik
Aktualizacja oprogramowania
UWAGA: Możesz użyć aplikacji ActiveCaptain, aby
automatycznie zaktualizować oprogramowanie urządzenia
(Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain, strona 5).
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Do aktualizacji oprogramowania potrzebny jest czytnik kart firmy
Garmin lub inny ploter nawigacyjny firmy Garmin podłączony do
sieci Garmin Marine Network.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprawdź wersję
oprogramowania zainstalowaną w urządzeniu (Wyświetlanie
informacji o oprogramowaniu systemowym, strona 51).
Następnie odwiedź stronę www.garmin.com/support/software
/marine.html, wybierz Pokaż wszystkie urządzenia z zestawu
i porównaj zainstalowaną wersję oprogramowania z wersją
wyświetloną dla Twojego produktu.
Jeśli oprogramowanie w urządzeniu jest starsze niż to
wymienione na stronie internetowej, wykonaj następujące
czynności, aby pobrać nowe oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 57), a następnie zaktualizuj oprogramowanie
urządzenia (Aktualizacja oprogramowania urządzenia,
strona 57).
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
PORADA: Z tej strony internetowej można również pobrać
najnowsze wersje podręczników użytkownika i załadować je
do posiadanego plotera nawigacyjnego.
3 Wybierz Seria GPSMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
W wybranej lokalizacji utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Zostanie otwarte
pole dialogowe, za pomocą którego będzie można przesłać
aktualizację oprogramowania na kartę pamięci.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
®
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 57).
Załącznik
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
3
4
5
6
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Przełączanie cyfrowe
Plotera nawigacyjnego można używać do monitorowania
i kontrolowania obwodów, gdy podłączony jest zgodny system.
Na przykład można sterować oświetleniem wewnętrznym
i oświetleniem nawigacyjnym na łodzi. Można także
monitorować obwody w zbiorniku na ryby.
Aby uzyskać dostęp do elementów umożliwiających
przełączanie cyfrowe, wybierz kolejno Info > Ster. obwod..
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu i konfiguracji
systemu przełączania cyfrowego, skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin.
Parowanie zdalnego urządzenia
wejściowego GRID z ploterem nawigacyjnym
Aby korzystanie ze zdalnego urządzenia wejściowego GRID
w połączeniu z ploterem nawigacyjnym było możliwe,
urządzenia należy sparować.
Parowanie można przeprowadzić z poziomu plotera
nawigacyjnego lub zdalnego urządzenia wejściowego GRID.
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu plotera
1 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Informacje
o stacji > Parowanie z urządzeniem GRID™ > Dodaj.
2 Na zdalnym urządzeniu wejściowym GRID naciśnij przycisk
SELECT.
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu urządzenia GRID
1 Na zdalnym urządzeniu wejściowym GRID naciśnij
jednocześnie symbol + i przycisk HOME.
Zostanie otwarta strona wyboru przedstawiająca wszystkie
plotery nawigacyjne dostępne w sieci Garmin Marine
Network.
2 Obróć pokrętłem na zdalnym urządzeniu wejściowym GRID,
tak aby wyróżnić przycisk Select na ploterze nawigacyjnym,
którym chcesz sterować z poziomu zdalnego urządzenia
wejściowego GRID.
3 Naciśnij przycisk SELECT.
Obracanie joysticka GRID
W niektórych scenariuszach instalacji można obrócić orientację
joysticka GRID.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć morska.
2 Wybierz urządzenie GRID.
Czyszczenie ekranu
NOTYFIKACJA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.
57
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na woski i środki czyszczące
o działaniu ściernym.
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.
Wyświetlanie zdjęć z karty pamięci
Można wyświetlać zdjęcia, które są zapisane na karcie pamięci.
Można wyświetlać pliki .jpg, .png i .bmp.
1 Włóż kartę pamięci z plikami zdjęć do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Info > Przeglądarka obrazów.
3 Wybierz folder, który zawiera zdjęcia.
4 Poczekaj kilka sekund na wczytanie miniatur zdjęć.
5 Wybierz zdjęcie.
6 Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
7 W razie potrzeby wybierz kolejno Menu > Włącz pokaz
slajdów.
Zrzuty ekranowe
Można wykonać zrzut ekranowy dowolnego ekranu
wyświetlanego na ploterze nawigacyjnym i zapisać go jako plik
bitmapy (.bmp). Można następnie przesłać zrzut ekranowy na
komputer. Ponadto zrzut ekranowy można wyświetlić
w przeglądarce obrazów (Wyświetlanie zdjęć z karty pamięci,
strona 58).
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Wykonaj zrzut
ekranowy > Wł..
3 Przejdź do ekranu, którego obraz ma zostać przechwycony.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez co najmniej 6
sekund.
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego i włóż ją do
czytnika kart podłączonego do komputera.
2 Korzystając z eksploratora w systemie Windows otwórz folder
Garmin\scrn na karcie pamięci.
3 Skopiuj plik z rozszerzeniem .bmp z karty pamięci i wklej go
w dowolnej innej lokalizacji w komputerze.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS
Urządzenie może nie odbierać sygnałów satelitów z kilku
powodów. Jeśli urządzenie przemieściło się na dużą odległość
od miejsca, w którym ostatni raz odbierało sygnały satelitów lub
było wyłączone dłużej niż przez kilka tygodni lub miesięcy, może
nie być w stanie prawidłowo odbierać sygnałów satelitów.
• Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano najnowszą
wersję oprogramowania. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia.
• Jeśli urządzenie korzysta z wewnętrznej anteny GPS,
sprawdź, czy nie jest ono niczym zasłonięte, aby antena
mogła odbierać sygnał GPS. Jeśli urządzenie jest
zamontowane w kabinie, powinno się znajdować w pobliżu
okna, aby mogło odbierać sygnał GPS. Jeśli urządzenie jest
zamontowane w kabinie i nie może zostać umieszczone
w miejscu, w którym może odbierać sygnały z satelitów,
należy użyć zewnętrznej anteny GPS.
• Jeśli urządzenie korzysta z zewnętrznej anteny GPS, upewnij
się, że antena ta jest podłączona do plotera nawigacyjnego
lub sieci NMEA. W razie potrzeby więcej informacji
58
o połączeniu oraz schematy można znaleźć w instrukcji
instalacji anteny GPS.
• Jeśli urządzenie korzysta z zewnętrznej anteny GPS
podłączonej za pośrednictwem sieci NMEA 2000, wybierz
kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia NMEA
2000 > Lista urządzeń. Sprawdź, czy antena znajduje się na
liście. Jeśli nie, sprawdź sposób instalacji anteny oraz sieci
NMEA 2000.
• Jeśli dla urządzenia dostępne jest więcej niż jedno źródło
sygnału GPS, wybierz inne źródło (Wybór źródła GPS,
strona 2).
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza
Nieregularne wyłączanie się urządzenia lub brak możliwości
jego włączenia może wskazywać na problem z zasilaniem
doprowadzonym do urządzenia. Sprawdź następujące
elementy, aby spróbować rozwiązać problem z zasilaniem.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym.
Bezpiecznik powinien się znajdować w uchwycie będącym
częścią czerwonej żyły przewodu zasilającego. Sprawdź, czy
został zainstalowany bezpiecznik o właściwej wielkości.
Dokładne informacje na temat wielkości bezpieczników
można znaleźć na oznaczeniu przewodu lub w instrukcji
instalacji. Upewnij się, że połączenie w bezpieczniku nie jest
przerwane. Bezpiecznik można sprawdzić za pomocą
miernika. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, na mierniku będzie
wyświetlana wartość 0 Ω.
• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilanie prądem o napięciu co
najmniej 10 V, jednak zalecane jest 12 V.
Aby sprawdzić napięcie, zmierz napięcie prądu stałego
w gniazdach żeńskich (faza i uziemienie) przewodu
zasilającego. Jeśli napięcie jest niższe niż 10 V, urządzenie
nie włączy się.
• Jeśli urządzenie otrzymuje odpowiednią ilość energii, ale się
nie włącza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin,
korzystając ze strony support.garmin.com.
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym
miejscu
Można ręcznie wprowadzić pozycję punktu, aby przesyłać
i udostępniać dane pomiędzy dwoma urządzeniami. Jeśli punkt
został utworzony ręcznie przy użyciu współrzędnych, a jego
pozycja nie jest wyświetlana we właściwym miejscu, możliwe, że
układ odniesienia i format pozycji w urządzeniu nie są takie
same, jak układ odniesienia i format pozycji wykorzystane przy
oznaczaniu punktu.
Format pozycji to sposób wyświetlania pozycji odbiornika GPS
na ekranie. Zwykle wyświetlana jest ona jako szerokość/długość
geograficzna w minutach, czasami w stopniach, minutach
i sekundach, samych stopniach bądź jednym z kilku formatów
siatki topograficznej.
Układ odniesienia to model matematyczny, który przedstawia
część powierzchni ziemi. Linie szerokości i długości
geograficznej z papierowej mapy są przenoszone do
określonego układu odniesienia.
1 Dowiedz się, jaki układ odniesienia i format pozycji były
używane przy tworzeniu oryginalnego punktu.
Jeśli oryginalny punkt został przeniesiony z mapy, na mapie
powinny się znajdować informacje na temat układu
odniesienia i formatu pozycji wykorzystanych do jej
stworzenia. Najczęściej znajdują się one w pobliżu legendy.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Jednostki.
Załącznik
3 Wybierz właściwe ustawienia układu odniesienia i formatu
pozycji.
4 Ponownie utwórz punkt.
Urządzenie
Kontakt z działem pomocy technicznej
Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Dane techniczne
Dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Modele
ośmiocalowe
Wymiary (szer. × wys. × 265 × 190 × 115 mm
gł.)
(10 7/16 × 7 31/64 ×
4 17/32 cala)
Moc wejściowa
Od 10 do 35 V DC
Bezpiecznik
7,5 A, 42 V szybkodziałający
NMEA 2000 – liczba
LEN
2
NMEA 2000 – pobór
prądu
75 mA maks.
NMEA 2000Informacje o PGN
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060160
Protokół transportowy ISO: przesyłanie danych
060416
Protokół transportowy ISO: zarządzenie połączeniami
060928
Uzyskano adres ISO
065240
Uzyskany adres
126208
Żądanie funkcji grupowej
Informacje o produkcie
171 × 130 mm (6 47/64 ×
5 1/8 cala)
126998
Informacje na temat konfiguracji
Masa
3,23 kg (7,12 funta)
127237
Kontrola kursu/śladu
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
28 W
127250
Kierunek jednostki
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,3 A
127258
Deklinacja magnetyczna
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
Bezpieczny dystans dla 310 mm (12,2 cala)
kompasu
127505
Poziom płynu
127508
Stan naładowania baterii
Wymiary (szer. × wys. × 333 × 247 × 97 mm
gł.)
(13 7/64 × 9 23/32 ×
3 13/36 cala)
128259
Prędkość względem wody
128267
Głębokość wody
129025
Pozycja: szybka aktualizacja
129026
COG i PND: Szybka aktualizacja
4,95 kg (10,91 funta)
129029
Dane pozycji GNSS
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
35 W
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,6 A
129539
GNSS DOP
129540
Widoczne satelity GNSS
130306
Dane o wietrze
130310
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130311
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130312
Temperatura (zdezaktualizowane)
Masa
245 × 184 mm (9 21/32 ×
7 ¼ cala)
Maks. pobór prądu przy 3,5 A
12 V DC
Bezpieczny dystans dla 460 mm (18,11 cala)
kompasu
Modele piętnastoca- Wymiary (szer. × wys. × 403 × 306 × 94 mm
lowe
gł.)
(15 7/8 × 12 3/64 ×
3 45/64 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
(304 × 228 mm (11 31/32
× 8 63/64 cala))
Transmituj
PGN
Opis
7,6 kg (16,76 funta)
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
47 W
127497
Parametry podróży: silnik
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
2,5 A
Odbiór
Masa
Maks. pobór prądu przy 4,7 A
12 V DC
Bezpieczny dystans dla 460 mm (18,11 cala)
kompasu
Załącznik
Odlewane ciśnieniowo
aluminium i tworzywo
poliwęglanowe
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
Wszystkie modele
Wielkość
Materiał
126996
Maks. pobór prądu przy 2,8 A
12 V DC
Modele dwunastocalowe
Dane techniczne
Zakres temperatur
Od 5°F do 131°F (od
-15°C do 55°C)
PGN
Opis
065030
Generator średniej podstawowej ilości AC (GAAC)
126992
Godzina systemowa
127251
Prędkość zwrotu
127257
Orientacja w przestrzeni
127498
Parametry silnika: statyczne
127503
Stan wejścia AC (zdezaktualizowane)
127504
Stan wyjścia AC (zdezaktualizowane)
59
PGN
Opis
Sentencja
Opis
127506
Szczegółowy stan DC
Typ
WPL
Pozycja punktu
127507
Stan ładowarki
DSC
127509
Stan falownika
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
128275
Dziennik dystansu
DSE
129038
Raport pozycji A klasy AIS
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
129039
Raport pozycji B klasy AIS
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
HDM
Kierunek, magnetyczny
129044
Układ odniesienia
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
129285
Nawigacja: informacje o trasie i punktach trasy
MDA
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
Złożone informacje meteorologiczne
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
MWV
Prędkość i kąt wiatru
129799
Częstotliwość/tryb/moc radia
VDM
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
Komunikat łącza danych AIS
VHF
129808
Informacja o wywołaniu DSC
129809
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część A
129810
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część B
130313
Wilgotność
130314
Rzeczywiste ciśnienie
130316
Temperatura: rozszerzony zakres
130576
Stan klapy trymującej
130577
Dane dotyczące kierunku
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek
wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
Odbiór
60
Załącznik
Indeks
A
ActiveCaptain 4
aktualizowanie map 5
aktualizowanie oprogramowania 5
quickdraw 12
AIS 8–10
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 9
radar 33
SART 9
śledzenie celów 8, 9
włączanie 55
zagrożenia 9, 33
aktualizacje, oprogramowanie 57
aktualizowanie
mapy 5
oprogramowanie 5
alarm kolizyjny 9, 55
alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa 9,
55
alarm kotwiczny 53
alarm przybycia 53
alarm zejścia z kursu 53
alarmy 19, 53
alarm kotwiczny 53
głębina 27, 53
kolizja 9, 55
nawigacja 53
paliwo 40, 53
płycizna 27, 53
pogoda 53
przybycie 53
silnik 40
sonar 27, 53
temperatura wody 27, 53
wskaźniki 40
zejście z kursu 53
alarmy nawigacji 53
animowane prądy, pływy 7
antena, GPS 2
autopilot 36
przyrost w sterowaniu 36
regulowanie kierunku 37
Shadow Drive 36
sterowanie wg wzorca 37
włączanie 36
wzorce sterowania 37
wzorzec liścia koniczyny 37
wzorzec pętli Williamsona 37
wzorzec ruchu po okręgu 37
wzorzec ruchu po orbicie 37
wzorzec wyszukiwania 37
wzorzec zawracania 37
wzorzec zygzakowania 37
zmniejszanie aktywności steru 36
B
bateria, zarządzanie 41
bezpieczna głębokość 51
bezpieczna wysokość 51
blokowanie, ekran 1
C
cele
mapa nawigacyjna 14
wybór 14
cieniowanie głębokości 10, 11, 13
cyfrowe wywołanie selektywne 37, 38
indywidualne rutynowe wywołanie 39
indywidualne rutynowe wzywanie 39
kanały 39
kontakty 38
włączanie 38, 55
człowiek za burtą 14, 37, 38
D
DAB 42, 43
dane
kopia zapasowa 56
Indeks
kopiowanie 56
zarządzanie 55
dane użytkownika
synchronizowanie 19
usuwanie 19
Dokładność GPS 53
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dystans od brzegu 17, 52
dziennik zdarzeń 51
E
EBL 33
pokazywanie 33
pomiar 33
regulowanie 33
echosonda wędkarska. Patrz sonar
EGNOS 50
ekran
blokowanie 1
jasność 4
odblokowywanie 1
ekran dotykowy 1
ekran główny 2
dostosowywanie 2, 3
EPIRB 9
F
Fish Eye 3D
obiekty znajdujące się w toni 11
stożek sonaru 11
ślady 11
FM 42, 43
G
Garmin ClearVü 22
Garmin Marine Network 19, 53
GLONASS 50
GPS 58
EGNOS 50
GLONASS 50
sygnały 2
WAAS 50
źródło 2
granica 19
granice 19
kopiowanie 56
łączenie z układem SmartMode 19
pokazywanie 10
GRID 57
H
halsowanie i zwroty przez rufę 21
utrzymywanie kierunku 21
utrzymywanie wiatru 21
I
identyfikator urządzenia 51
Idź do 14, 15
informacje astronomiczne 41
informacje systemowe 51, 56
inne statki
AIS 10
ślady 10
J
jednostki miary 51
język 50, 51
joystick 57
K
kamera 50
konfiguracja 48
obsługa 48–50
pauza 48
pozycja domowa 48
tryb gotowości 48
Kamera VIRB 50
karta pamięci 56
instalacja 2
mapy szczegółowe 56
kierunek 37
linia 10, 22
regulowanie 37
Shadow Drive 37
utrzymywanie 36
utrzymywanie kierunku 21
klawiatura 51
klawisz zasilania 4
kombinacje 3
kompas
pasek danych 3
róża 10
kotwica 53
kręgi zasięgu 9
kursy 13
Ł
łódź motorowa 4, 19
łódź żaglowa 4, 19
M
mapa
ustawienia 10, 11
warstwy 10, 11
mapa nawigacyjna 6, 8, 14, 47
MARPA 10
morski punkt serwisowy 14
nakładka radaru 31
szlaki statków 39
ślady statków 10
mapa wędkarska 6, 47
mapy 6, 7, 10–12. Patrz mapy
aktualizowanie 5
nawigacja 6–8
pomiar dystansu 6
quickdraw 11–13
radar 11
symbole 6
szczegóły 6
ustawienia 9
warstwy 9–11
wędkarstwo 6
wygląd 9–11
MARPA
mapa nawigacyjna 10
obiekt ze znacznikiem 32, 33
śledzenie celów 32
zagrożenia 9, 33
menedżer ostrzeżeń 41
wiadomości 41, 42
MOB, urządzenie 9
N
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 9
nakładka radaru 31
nakładki liczbowe 3
napięcie 53
nawigacja automatyczna 16, 17
dystans od brzegu 17, 52
ścieżki 17
Nawigacja automatyczna 13, 14, 17, 51
NMEA 0183 37, 52
NMEA 2000 37, 53
O
obiekty znajdujące się w toni 11
obrazy 4, 58
obrazy satelitarne 8
obwody 57
odblokowywanie, ekran 1
odtwarzacz audio 45
odtwarzacz multimedialny 42–44
DAB 43
FUSION-Link 42
nazwa urządzenia 44
odtwarzanie losowe 42
powtarzanie 42
radio 43, 44
Radio satelitarne SiriusXM 43
region tunera 42, 43
strefy 42
61
tryb dostrajania 43
UKF 42
wyciszanie 42
wyszukiwanie alfabetyczne 42
zapamiętane 43, 48
źródło 42
odtwarzacz muzyki 42, 43. Patrz odtwarzacz
multimedialny
oprogramowanie
aktualizacje 44, 57
aktualizowanie 5, 57
P
Parowanie urządzenia GRID 51, 57
Perspective 3D 47
płatne mapy 7, 8
Fish Eye 3D 11
wskaźniki pływów i prądów 7
zdjęcia lotnicze 8
podświetlenie 4
pogoda 45
alarmy 53
ciśnienie na powierzchni 46
informacje o fali 46
mapa nawigacyjna 47
mapa wędkarska 47
mapy 11, 45, 47
nakładka 47
opady 45
prognoza 45–47
subskrypcja 44, 47
temperatura wody 46
transmisje 45
warunki morskie 46
wędkarstwo 46
wiatr 46
widoczność 47
pojemność paliwa 40
pomiar dystansu 23
mapy 6
pomoc. Patrz pomoc techniczna
pomoc techniczna 2, 59
pomoc techniczna Garmin. Patrz pomoc
techniczna
pomoce nawigacyjne 6
powiększanie
mapa 6
sonar 26
pozycja, śledzenie 38
preferowane źródło danych 36
przeglądarka podręcznika użytkownika 1
przełączanie cyfrowe 57
przesuniecie kilu 20, 54
przesunięcie, przód łodzi 35, 36
przetwornik 22, 24, 27, 29
przycisk zasilania 1, 4
punkty 14, 58
edytowanie 14, 15
kopiowanie 55
podróż do 15
sonar 24
synchronizowanie 19
śledzony statek 38
tworzenie 14
usuwanie 15
wyświetlanie listy 14
Punkty trasy
człowiek za burtą 14
kopiowanie 56
pokazywanie 10
tworzenie 6, 14
Q
quickdraw 12, 13
ustawienia 13
R
radar 30–33, 35, 36
AIS 33
cykl przesyłu 31
62
czułość 33, 34
ekran nakładki 31
kręgi zasięgu 35
MARPA 9
nakładka 11
optymalizowanie wyświetlania 34
pole wyświetlania 35
przesuniecie na przedzie łodzi 35
przesyłanie 31
punkty 35
schemat kolorów 35
strefa strzeżona 32
ślady echa 33
tryb ptaków 33
własna pozycja zatrzymania 36
zakłócenia 34, 35
zakres 31
źródło 36
radio 42
FM 42
Rano 42
SiriusXM 43, 44
radio satelitarne SiriusXM 42
Radio satelitarne SiriusXM 43, 44
radio VHF 37
indywidualne rutynowe wywołanie 39
kanał DSC 39
sygnały wzywania pomocy 38
wywoływanie celu AIS 39
ramka nawigacji 3
Rano 42, 43
raport pozycji 38
raporty z boi 47
rejestracja produktu 56
rejestrowanie urządzenia 56
resetowanie
układy stacji 3
ustawienia 44
rozwiązywanie problemów 58
S
SART 9
schemat kolorów 4
Shadow Drive, włączanie 36
SideVü 23
sieć. Patrz Marine Network
SiriusXM 42, 43, 45
Radio satelitarne 43
sonar 22, 24, 27
a-scope 27, 28
alarmy 27, 53
biała linia 27
blokada dna 26
częstotliwości 28
czułość 25
FrontVü 24
Garmin ClearVü 22
głębokość 26
obiekty znajdujące się w toni 27
Panoptix 23, 24, 28, 29
pomiar dystansu 23
powiększanie 26
prędkość przesuwu 26
punkt 24
redukcja kolorów 27
rejestrowanie 25
SideVü 23
skala głębokości 26
stożek 11
szumy 25
udostępnianie 25
wartości 3
widoki 22
wygląd 27
wzmocnienie kolorów 25
zakłócenia 26
zakłócenia powierzchniowe 26
źródło 25
SOS 14, 38
stacje 2
dostosowywanie ekranu głównego 3
określanie kolejności wyświetlaczy 51
przywracanie układu 3, 51
zmiana stacji 51
stacje pływów 7, 41
wskaźniki 7
stacje prądów 41
wskaźniki 7
sygnał wzywania pomocy 38
sygnały satelitarne, odbieranie 2
symbole 8
synchronizowanie, dane użytkownika 19
szlaki statków 39
Ś
ślady 18, 19
czyszczenie 18
edytowanie 18
kopiowanie 55, 56
lista 18
nawigacja 18
pokazywanie 10
rejestrowanie 18, 19
usuwanie 18
wyświetlanie 18
zapisywanie 18
zapisywanie jako trasa 18
ślady statków 10
śledzenie celów 32
T
technologia Wi‑Fi 5
Trasa do 13, 14
trasy 14, 19
edytowanie 16
kopiowanie 55, 56
nawigacja 16
podróż równolegle do 16
punkty 55
synchronizowanie 19
tworzenie 15
usuwanie 16
wyświetlanie listy 16
U
udostępnianie danych 55
układ SmartMode, łączenie z granicą 19
ulubione 2
urządzenia bezprzewodowe 5, 49, 50
konfiguracja sieci 5
łączenie z urządzeniem bezprzewodowym
4
podłączanie urządzenia
bezprzewodowego 5
urządzenie
czyszczenie 57
rejestracja 56
usługi morskie 14
ustawienia 13, 50, 51
informacje systemowe 51
wyświetlanie radaru 35
ustawienia fabryczne 55
stacje 3
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 19
utrzymywanie wiatru 21
regulowanie 21
V
VRM 33
pokazywanie 33
pomiar 33
regulowanie 33
W
WAAS 50
Wi‑Fi 4
wiatr, róża 10
wideo 47–50
konfigurowanie 48, 49
wyświetlanie 48
Indeks
źródło 47, 48
woda
prędkość 54
przesunięcie temperatury 54
wykres temperatury 41
wskaźniki 39
alarmy stanu 40
limity 39
paliwo 39, 40
podróż 40, 41
silnik 39, 40
wiatr 40
wskaźniki paliwa 39, 40
alarm stanu 40, 53
synchronizowanie z faktycznym stanem
paliwa 40
wskaźniki podróży 40, 41
wskaźniki silnika 39, 40
alarmy stanu 40
konfigurowanie 40
wskaźniki wiatru 40
wskaźniki żeglarskie 40
wsparcie. Patrz pomoc techniczna
wykres głębokości 41
wykres prędkości wiatru 41
wykres szerokokątny 41
wykres temperatury 41
wykresy
ciśnienie atmosferyczne 41
głębokość 41
kąt wiatru 41
konfigurowanie 41
prędkość wiatru 41
temperatura powietrza 41
temperatura wody 41
wył. 4
Z
zapamiętane ustawienia 3, 43
DAB 43
zaznacz pozycję 14
zdjęcia, lotnicze 8
zdjęcia lotnicze 8
zegar 53
alarm 53
zrzuty ekranowe 58
wykonywanie 58
zwroty przez rufę. Patrz halsowanie i zwroty
przez rufę
Ż
żeglarstwo 10, 20
linia startu 20
stoper regatowy 20
żeglarstwolinia startu 20
Indeks
63
support.garmin.com
Październik 2017
190-01557-40_0L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising