Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Operating instructions | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Návod k obsluze
GPSMAP® ŘADA 8000/8500
Návod k obsluze
© 2013–2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , FUSION , quatix , Ultrascroll a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin
Nautix™, Garmin Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, MotionScope™, OneChart™, Panoptix™, Shadow Drive™, a SmartMode™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Android™ je ochranná známka společnosti Google™ Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. CZone™ je ochranná známka společnosti Power Products, LLC. FLIR je registrovaná
ochranná známka společnosti FLIR Systems, Inc. SiriusXM je registrovaná ochranná známka společnosti SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny další ochranné známky a autorská práva jsou majetkem
příslušných vlastníků.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Používání dotykové obrazovky .............................................. 1
Tlačítka na displeji ................................................................. 1
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky .......................... 1
Tipy a zkratky .............................................................................. 1
Otevření návodu k obsluze v kresliči map .................................. 2
Stažení návodů ........................................................................... 2
Centrum podpory Garmin ........................................................... 2
Vložení paměťové karty .............................................................. 2
Příjem satelitních signálů GPS ................................................... 2
Výběr zdroje GPS .................................................................. 2
Přizpůsobení kresliče map............................................ 2
Domovská obrazovka ................................................................. 2
Přidání položky mezi oblíbené ............................................... 2
Přizpůsobení stránek .................................................................. 2
Přizpůsobení rozložení SmartMode nebo stránky
Kombinace ............................................................................. 2
Přidání rozložení SmartMode ................................................ 3
Vytvoření nové stránky Kombinace ....................................... 3
Odstranění stránky Kombinace .............................................. 3
Přizpůsobení zobrazení údajů ............................................... 3
Obnovení rozložení stanice ................................................... 3
Přednastavení ............................................................................. 3
Uložení nové předvolby ......................................................... 3
Správa předvoleb ................................................................... 3
Nastavení typu plavidla ............................................................... 4
Úprava podsvícení ...................................................................... 4
Úprava režimu barev .................................................................. 4
Přizpůsobení úvodní obrazovky ................................................. 4
Automatické zapínání kresliče map ............................................ 4
Automatické vypnutí systému ..................................................... 4
Aplikace ActiveCaptain™.............................................. 4
Role ActiveCaptain ..................................................................... 4
Začínáme s aplikací ActiveCaptain ............................................. 4
Aktualizace softwaru pomocí aplikace ActiveCaptain ................ 4
Aktualizace map pomocí ActiveCaptain ..................................... 5
Komunikace s bezdrátovými zařízeními...................... 5
Síť Wi‑Fi ...................................................................................... 5
Nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi ............................................ 5
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru .................... 5
Změna bezdrátového kanálu ................................................. 5
Změna hostitele Wi‑Fi ............................................................ 5
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 5
Navigační mapa a rybářská mapa .............................................. 6
Přibližování a oddalování pomocí dotykové obrazovky ......... 6
Symboly na mapě .................................................................. 6
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 6
Vytvoření trasového bodu na mapě ....................................... 6
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě .................. 6
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách ........................ 6
Navigování k bodu na mapě .................................................. 6
Prémiové mapy ........................................................................... 7
Zobrazení informací o přílivové stanici .................................. 7
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu ................... 7
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu ..................... 7
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě ................. 7
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností ...................... 7
Automatický identifikační systém ................................................ 7
Symboly zaměření AIS .......................................................... 8
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS ...... 8
Aktivace cíle pro plavidlo AIS ................................................. 8
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS ............... 8
Obsah
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS ........................................ 8
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA ............................ 8
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu .... 8
Nouzové signály AIS .............................................................. 8
Navigace k vysílání nouzového signálu ............................ 8
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS ................ 9
Povolení upozornění na testy přenosu AIS ....................... 9
Vypnutí příjmu AIS ................................................................. 9
Menu mapy ................................................................................. 9
Vrstvy mapy ........................................................................... 9
Nastavení vrstvy mapy ...................................................... 9
Nastavení vrstvy hloubky .................................................. 9
Nastavení vrstvy vlastního plavidla ................................... 9
Nastavení přímé linie ...................................................... 10
Nastavení vrstvy uživatelských dat ................................. 10
Nastavení vrstvy jiných plavidel ...................................... 10
Nastavení vrstvy voda ..................................................... 10
Nastavení vrstvy Počasí .................................................. 10
Nastavení překrytí radaru ................................................ 10
Nastavení mapy ................................................................... 10
Nastavení Fish Eye 3D ........................................................ 11
Podporované mapy ................................................................... 11
Mapování Garmin Quickdraw Contours..................... 11
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 11
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours ............... 11
Komunita Garmin Quickdraw .................................................... 11
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain ....................................................................... 11
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain .................................................... 11
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain .................................................................. 11
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí aplikace
Garmin Connect™ ............................................................... 12
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw pomocí aplikace Garmin
Connect ........................................................................... 12
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace Garmin Connect ................................................ 12
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours .................... 12
Stínování hloubkových pásem ............................................. 12
Navigace pomocí kresliče map ................................... 13
Základní otázky navigace ......................................................... 13
Cíle ........................................................................................... 13
Vyhledání cíle podle jména .................................................. 13
Výběr cíle s použitím navigační mapy ................................. 13
Hledání cíle Námořní služby ................................................ 13
Ukončení navigace .............................................................. 13
Trasové body ............................................................................ 13
Označení aktuální polohy jako trasový bod ......................... 13
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze ............................... 13
Označení polohy volání SOS ............................................... 14
Zobrazení seznamu všech trasových bodů ......................... 14
Úprava uloženého trasového bodu ...................................... 14
Přesun uloženého trasového bodu ...................................... 14
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace k němu .. 14
Odstranění trasového bodu nebo MOB ............................... 14
Odstranění všech trasových bodů ....................................... 14
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na ......................................................................................... 14
Trasy ......................................................................................... 14
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice ....................... 14
Vytvoření a uložení trasy ..................................................... 15
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace ........ 15
i
Úprava uložené trasy ........................................................... 15
Vyhledání a navigování podle uložené trasy ....................... 15
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou ............ 15
Odstranění uložené trasy ..................................................... 15
Odstranění všech uložených tras ......................................... 15
Automatická navigace ............................................................... 15
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta .................................................................................... 16
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace ................ 16
Úprava uložené cesty Automatická navigace ...................... 16
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace ......... 16
Nastavení načasovaného příjezdu ...................................... 16
Konfigurace trasy automatické navigace ............................. 16
Nastavení vzdálenosti od pobřeží ................................... 16
Prošlé trasy ............................................................................... 17
Zobrazení prošlých tras ....................................................... 17
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy .................................... 17
Uložení aktivní prošlé trasy .................................................. 17
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras ...................... 17
Úprava uložené prošlé trasy ................................................ 17
Uložení prošlé trasy jako trasy ............................................. 17
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase ................................................... 17
Odstranění uložené prošlé trasy: ......................................... 17
Odstranění všech uložených prošlých tras .......................... 17
Sledování aktivní prošlé trasy .............................................. 17
Vymazání aktivní prošlé trasy .............................................. 17
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu .............................................................................. 17
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy ....... 18
Hranice ..................................................................................... 18
Vytvoření hranice ................................................................. 18
Převedení trasy na hranici ................................................... 18
Převedení prošlé trasy na hranici ........................................ 18
Upravení hranice .................................................................. 18
Propojení hranice a rozložení SmartMode .......................... 18
Nastavení alarmu hranice .................................................... 18
Odstranění hranice .............................................................. 18
Synchronizace uživatelských dat napříč námořní sítí Garmin .. 18
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras ............................................................................................ 18
Funkce pro plavbu....................................................... 18
Nastavení typu plavidla ............................................................. 18
Závod plachetnic ....................................................................... 19
Navigace na počáteční linii .................................................. 19
Nastavení počáteční linie ................................................ 19
Používání navigace na počáteční linii ............................. 19
Spuštění časovače závodu .................................................. 19
Zastavení časovače závodu ................................................ 19
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS ............... 19
Nastavení přímé linie ................................................................ 19
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ............................................. 19
Používání autopilota na plachetnici .......................................... 20
Podržení větru ...................................................................... 20
Nastavení typu podržení větru ........................................ 20
Zapnutí podržení větru .................................................... 20
Zapnutí podržení větru z udržování směru pohybu ........ 20
Nastavení úhlu podržení větru pomocí autopilota ........... 20
Křižování a přehození plachty ............................................. 20
Křižování a přehazování plachty v režimu udržování
směru pohybu ................................................................. 20
Křižování a přehazování plachty v režimu podržení
větru ................................................................................ 20
Nastavení zpoždění křižování a přehození plachty ........ 20
Zapnutí zpomalovače přehození plachty ........................ 20
Linie směru pohybu a značky úhlu ........................................... 20
ii
Nastavení linie směru pohybu a značky úhlu ...................... 20
Sonarový echolot ......................................................... 21
Zastavení přenosu sonarových signálů .................................... 21
Změna zobrazení sonaru .......................................................... 21
Zobrazení sonaru Tradiční ........................................................ 21
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence .......................... 21
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ..................... 21
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü ........................................... 21
Zobrazení sonaru SideVü ......................................................... 21
Skenovací technologie SideVü ............................................ 22
Měření vzdálenosti na obrazovce sonaru ............................ 22
Zobrazení sonaru Panoptix ...................................................... 22
Zobrazení spodního sonaru LiveVü ..................................... 22
Zobrazení čelního sonaru LiveVü ........................................ 22
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D .................................. 22
Zobrazení RealVü 3D Down ................................................ 23
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D .......................... 23
Zobrazení sonaru FrontVü ................................................... 23
Výběr typu sonarové sondy ...................................................... 23
Kalibrace kompasu .............................................................. 23
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru ...................... 23
Pozastavení zobrazení sonaru ................................................. 23
Prohlížení historie sonaru ......................................................... 23
Sdílení sonaru ...........................................................................24
Výběr zdroje sonaru ............................................................. 24
Změna názvu zdroje sonaru ................................................ 24
Nastavení úrovně podrobností ................................................. 24
Úprava intenzity barev .............................................................. 24
Záznamy ze sonaru .................................................................. 24
Záznam displeje sonaru ....................................................... 24
Ukončení záznamu sonaru .................................................. 24
Odstranění záznamu ze sonaru ........................................... 24
Přehrávání záznamů ze sonaru ........................................... 24
Nastavení tradičního sonaru a sonarů SideVü a Garmin
ClearVü ..................................................................................... 25
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru .............. 25
Nastavení rychlosti procházení ............................................ 25
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky ....................... 25
Nastavení potlačení šumu sonaru ....................................... 25
Nastavení vzhledu sonaru ................................................... 26
Alarmy sonaru ...................................................................... 26
Rozšířená nastavení sonaru ................................................ 26
Nastavení instalace sonarové sondy Tradiční nebo sondy
SideVü či Garmin ClearVü ................................................... 26
Frekvence sonaru ................................................................ 26
Výběr frekvencí ............................................................... 27
Vytvoření přednastavené frekvence ............................... 27
Zapnutí rozsahu A ................................................................ 27
Nastavení sonaru Panoptix ...................................................... 27
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü ............ 27
Nastavení rychlosti vysílání RealVü ..................................... 27
Menu sonaru LiveVü Forward a FrontVü ............................. 27
Nastavení úhlu vysílání sonarových sond LiveVü a
FrontVü ........................................................................... 28
Nastavení alarmu mělčiny FrontVü ................................. 28
Nastavení vzhledu pro zařízení LiveVü a FrontVü .............. 28
Nastavení vzhledu pro zařízení RealVü .............................. 28
Nastavení instalace sonarové sondy Panoptix .................... 28
Nastavení vyrovnání přídě .............................................. 28
Radar ............................................................................. 29
Interpretace údajů radaru ......................................................... 29
Překrytí radaru ..................................................................... 29
Překrytí radaru a zarovnání dat mapy .................................. 29
Přenos radarových signálů ....................................................... 29
Zastavení přenosu radarových signálů ................................ 29
Nastavení režimu automatického přenosu .......................... 29
Obsah
Povolení a úprava zóny bez přenosu radaru ....................... 30
Úprava dosahu radaru .............................................................. 30
Tipy pro výběr dosahu radaru .............................................. 30
Radarová technologie MotionScope™ využívající Dopplerův
efekt .......................................................................................... 30
Zapínání střežené zóny ............................................................ 30
Určení kruhové střežené zóny ............................................. 30
Určení částečné střežené zóny ............................................ 30
Vypnutí střežené zóny ......................................................... 31
MARPA ..................................................................................... 31
Symboly zaměřování MARPA .............................................. 31
Přiřazení značky MARPA k objektu ..................................... 31
Odebrání značky MARPA ze zaměřeného objektu ............. 31
Zobrazení informací o označeném objektu MARPA ............ 31
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA ......................... 31
Zobrazení plavidel AIS na obrazovce radaru ....................... 31
Režim VRM a EBL ............................................................... 31
Zobrazení VRM a EBL .................................................... 31
Úprava režimu VRM a EBL ............................................. 31
Měření dosahu a směru k cílovému objektu ................... 31
Echo Trails ................................................................................ 31
Zapnutí funkce Echo Trails .................................................. 32
Úprava délky funkce Echo Trails ......................................... 32
Vymazání funkce Echo Trails .............................................. 32
Optimalizace zobrazení radaru ................................................. 32
Zesílení a odrazy radaru ...................................................... 32
Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru ............................................................ 32
Ruční nastavení kontroly úrovně zesílení na obrazovce
radaru .............................................................................. 32
Minimalizace rušení blízkými velkými objekty ................. 32
Minimalizace rušení postranní smyčkou na obrazovce
radaru .............................................................................. 32
Automatická úprava radarových odrazů od mořské hladiny
na obrazovce radaru ....................................................... 32
Ruční úprava radarových odrazů od mořské hladiny na
obrazovce radaru ............................................................ 33
Úprava radarových odrazů v důsledku dešťových srážek
na obrazovce radaru ....................................................... 33
Omezení radarových odrazů mezikanálového přeslechu
na obrazovce radaru ....................................................... 33
Menu možností radaru ......................................................... 33
Menu nastavení radaru ........................................................ 33
Nastavení vzhledu radaru .................................................... 33
Nastavení při instalaci radaru .............................................. 34
Posun přední části lodi .................................................... 34
Nastavení vlastní parkovací polohy ................................ 34
Výběr různých zdrojů radaru ..................................................... 34
Změna režimu radaru ............................................................... 34
Autopilot........................................................................ 34
Otvírání obrazovky autopilota ................................................... 34
Obrazovka autopilota ................................................................ 34
Úprava přírůstku stupňovitého řízení ................................... 34
Nastavení úsporného režimu ............................................... 34
Zapnutí Shadow Drive™ ...................................................... 35
Lišta překrytí autopilota ............................................................. 35
Zapnutí autopilota ..................................................................... 35
Úprava směru pohybu pomocí kormidla .............................. 35
Nastavení směru pohybu pomocí kresliče map v režimu
stupňovitého řízení ............................................................... 35
Vzory pro řízení ........................................................................ 35
Dodržování vzoru otočení do protisměru ............................. 35
Nastavení a dodržování vzoru kruhů ................................... 35
Nastavení a dodržování klikatého vzoru .............................. 35
Dodržování vzoru otočení Williamson .................................. 35
Dodržování vzoru kroužení .................................................. 35
Obsah
Nastavení a dodržování vzoru ve tvaru čtyřlístku ................ 35
Nastavení a dodržování vyhledávacího vzoru ..................... 35
Zrušení vzoru pro řízení ....................................................... 36
Digitální selektivní volání............................................ 36
Kreslič map zapojený v síti a funkce rádia VHF ....................... 36
Zapnutí DSC ............................................................................. 36
Seznam DSC ............................................................................ 36
Zobrazení seznamu DSC ..................................................... 36
Přidání kontaktu DSC .......................................................... 36
Příchozí nouzová volání ........................................................... 36
Navigování k lodi v nouzi ..................................................... 36
Nouzová volání „muž přes palubu“ spuštěná z rádia VHF .. 36
Nouzová volání „muž přes palubu“ a SOS spuštěná
z chartplotteru ...................................................................... 36
Sledování pozic ........................................................................ 36
Zobrazení zprávy o pozici .................................................... 36
Navigování ke sledované lodi .............................................. 36
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi ............. 37
Úprava informací ve zprávě o pozici .................................... 37
Odstranění žádosti o zprávu o pozici ................................... 37
Zobrazení tras plavidla na mapě ......................................... 37
Hovory jednotlivého postupu .................................................... 37
Výběr kanálu DSC ............................................................... 37
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu ........................... 37
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS ........ 37
Měřidla a grafy.............................................................. 37
Zobrazení měřidel ..................................................................... 37
Změna dat zobrazených na měřidle .................................... 37
Přizpůsobení měřidel ........................................................... 37
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva ........... 37
Zobrazení měřidel motoru a paliva ........................................... 38
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech .................. 38
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech ................. 38
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru .......................... 38
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru ................. 38
Nastavení alarmu paliva ........................................................... 38
Nastavení kapacity paliva plavidla ....................................... 38
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle .................................................................... 38
Zobrazení měřidel větru ............................................................ 38
Konfigurace měřidla větru pro plavbu .................................. 38
Konfigurace zdroje rychlosti ................................................. 38
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru ................. 38
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru .......... 38
Zobrazení měřidel trasy ............................................................ 39
Vynulování měřidel cesty ..................................................... 39
Zobrazení grafů ........................................................................ 39
Nastavení měřítek rozsahu grafů a času ............................. 39
Správa baterie .......................................................................... 39
Nastavení stránky správy baterií .......................................... 39
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a
astronomické informace .............................................. 39
Informace o přílivové stanici ..................................................... 39
Informace o aktuální stanici ...................................................... 39
Astronomické informace ........................................................... 39
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či astronomických
informací pro odlišné datum ..................................................... 39
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální stanici ...... 39
Zobrazení informací z almanachu z navigační mapy ............... 39
Správa varování ............................................................ 40
Zobrazení zpráv ........................................................................ 40
Řazení a filtrování zpráv ........................................................... 40
Ukládání zpráv na paměťovou kartu ......................................... 40
Vymazání všech zpráv .............................................................. 40
iii
Přehrávač Media Player ............................................... 40
Otevření přehrávače Media Player ........................................... 40
Ikony .................................................................................... 40
Výběr zdroje médií .................................................................... 40
Přehrávání hudby ..................................................................... 40
Procházení hudby ................................................................ 40
Zapnutí abecedního vyhledávání .................................... 40
Nastavení opakování skladby .............................................. 40
Nastavení opakování všech skladeb ................................... 40
Nastavení náhodného přehrávání skladeb .......................... 40
Úprava hlasitosti ....................................................................... 40
Ztlumení hlasitosti médií ...................................................... 40
Zapnutí a vypnutí rozsahů ................................................... 40
Rádio VHF ................................................................................ 40
Vyhledávání kanálů VHF ..................................................... 40
Úprava potlačení šumu VHF ................................................ 40
Rádio ........................................................................................ 40
Nastavení regionu pro tuner ................................................ 41
Změna stanice ..................................................................... 41
Změna režimu ladění ........................................................... 41
Přednastavení ...................................................................... 41
Uložení stanice jako předvolby ....................................... 41
Výběr předvolby .............................................................. 41
Odebrání předvolby ......................................................... 41
Přehrávání DAB ........................................................................ 41
Nastavení regionu pro tuner DAB ........................................ 41
Vyhledávání stanic DAB ...................................................... 41
Přepínání stanic DAB ........................................................... 41
Výběr stanice DAB ze seznamu ...................................... 41
Výběr stanice DAB z kategorie ....................................... 41
Předvolby DAB ..................................................................... 41
Uložení stanice DAB jako předvolby ............................... 41
Výběr předvolby DAB ze seznamu ................................. 41
Odebrání předvolby DAB ................................................ 41
Satelitní rádio SiriusXM ............................................................ 41
Vyhledávání ID stanice SiriusXM ......................................... 41
Aktivace předplatného SiriusXM .......................................... 41
Přizpůsobení průvodce kanály ............................................. 42
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb ................ 42
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM ............................. 42
Nastavení rodičovské kontroly na rádiových kanálech
SiriusXM .......................................................................... 42
Změna rodičovského hesla na rádiu SiriusXM ................ 42
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení rodičovské
kontroly ............................................................................ 42
Vymazání všech zamčených kanálů na rádiu
SiriusXM .......................................................................... 42
Nastavení názvu zařízení ......................................................... 42
Aktualizace softwaru přehrávače Media Player ........................ 42
Počasí SiriusXM ........................................................... 42
Požadavky na vybavení a předplatné SiriusXM ....................... 43
Vysílání meteorologických údajů .............................................. 43
Změna mapy počasí ................................................................. 43
Zobrazení informací o srážkách ............................................... 43
Zobrazení srážek ................................................................. 43
Informace o bouřkových buňkách a blescích ........................... 43
Informace o orkánech ............................................................... 43
Upozornění na počasí a informace o počasí ............................ 43
Informace o předpovědi ............................................................ 43
Zobrazení předpovědi na další časové období .................... 43
Meteorologické fronty a tlakové středy ................................ 43
Zobrazení námořní předpovědi nebo předpovědi pro
pobřeží ................................................................................. 44
Předpovědi počasí pro město .............................................. 44
Zobrazení mořských podmínek ................................................ 44
Povrchové větry ................................................................... 44
iv
Výška vln, časová vzdálenost vln a směr vln ....................... 44
Zobrazení předpovědi mořských podmínek na další časové
období .................................................................................. 44
Zobrazení informací pro rybáře ................................................ 44
Údaje o povrchovém tlaku a teplotě vody ............................ 44
Předpovědi míst k rybolovu .................................................. 44
Změna rozsahu barev teploty povrchu moře ....................... 44
Informace o viditelnosti ............................................................. 44
Zobrazení informací o předpovědi viditelnosti na další časové
období .................................................................................. 45
Zobrazení záznamů z bójí ........................................................ 45
Zobrazení místních informací o počasí v okolí bóje ............ 45
Meteorologické překrytí ............................................................ 45
Zapnutí překrytí počasí na mapě ......................................... 45
Nastavení překrytí počasí na navigační mapě ..................... 45
Nastavení meteorologického překrytí na rybářské mapě .... 45
Zobrazení informací o předplatném počasí .............................. 45
Sledování videa............................................................ 45
Volba zdroje videa .................................................................... 45
Přepínání mezi více zdroji videa .......................................... 45
Video zařízení v síti .................................................................. 45
Použití předvoleb videa u videokamer zapojených v síti ..... 45
Ukládání předvoleb videa u videokamery zapojené
v síti ................................................................................. 46
Pojmenování předvoleb videa u videokamery zapojené
v síti ................................................................................. 46
Aktivace předvoleb videa u videokamery zapojené
v síti ................................................................................. 46
Nastavení kamery ................................................................ 46
Nastavení videa ................................................................... 46
Přiřazení kamery zdroji videa ............................................... 46
Ovládání pohybu videokamery ............................................ 46
Ovládání videokamer pomocí ovládacích prvků na
obrazovce ........................................................................ 46
Ovládání videokamery pomocí gest ................................ 46
Konfigurace vzhledu videa ....................................................... 46
Konfigurace displeje počítače ................................................... 47
Ukončení režimu displeje počítače ...................................... 47
Akční kamery Garmin VIRB® ................................................... 47
Připojení akční kamery VIRB 360 ........................................ 47
Připojení akční kamery VIRB ............................................... 47
Ovládání akční kamery VIRB pomocí chartplotteru ........ 47
Nastavení akční kamery VIRB ........................................ 47
Nastavení videa akční kamery VIRB ............................... 47
Přidání ovládacích prvků akční kamery VIRB na jiné
obrazovky ........................................................................ 47
Ovládání přehrávání záznamu videa z akční kamery
VIRB ................................................................................ 47
Spuštění videoprezentace VIRB ..................................... 48
Konfigurace zařízení.................................................... 48
Nastavení systému ................................................................... 48
Nastavení zvuku a displeje .................................................. 48
Nastavení GPS .................................................................... 48
Nastavení stanice ................................................................ 48
Zobrazení informací o systémovém softwaru ...................... 48
Zobrazení záznamu události ........................................... 48
Nastavení předvoleb ................................................................. 48
Nastavení jednotek .............................................................. 49
Nastavení navigace ............................................................. 49
Konfigurace trasy automatické navigace ........................ 49
Nastavení vzdálenosti od pobřeží ................................... 49
Nastavení komunikace ............................................................. 50
Nastavení NMEA 0183 ........................................................ 50
Konfigurace vět výstupu NMEA 0183 ............................. 50
Nastavení formátu komunikace pro jednotlivé porty NMEA
0183 ................................................................................ 50
Obsah
NMEA 2000 Nastavení ........................................................ 50
Přiřazování názvů zařízením a snímačům v síti .............. 50
Námořní síť .......................................................................... 50
Nastavení alarmů ...................................................................... 50
Alarmy navigace .................................................................. 50
Nastavení alarmu tažení kotvy ........................................ 50
Alarmy systému ................................................................... 50
Alarmy sonaru ...................................................................... 50
Nastavení alarmů počasí ..................................................... 51
Nastavení alarmu paliva ...................................................... 51
Nastavení Moje plavidlo ............................................................ 51
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ........................................ 51
Nastavení teplotního posunu vody ...................................... 51
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního proudu ..... 52
Nastavení jiných plavidel .......................................................... 52
Nastavení synchronizovaná v námořní síti Garmin .................. 52
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby ............ 52
Sdílení a správa uživatelských dat............................. 52
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map .............................................................................. 52
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců ..................................................................................... 52
Kopírování uživatelských dat z paměťové karty ....................... 53
Kopírování uživatelských dat na paměťovou kartu ................... 53
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu .................. 53
Zálohování dat do počítače ...................................................... 53
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru ............................. 53
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu ............. 53
Dodatek ......................................................................... 53
Registrace zařízení ................................................................... 53
Aktualizace softwaru ................................................................. 53
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu .................... 54
Aktualizace softwaru zařízení .............................................. 54
Digitální přepínání ..................................................................... 54
Spárování vzdáleného vstupního zařízení s chartplotterem ..... 54
Párování zařízení GRID s chartplotterem z chartplotteru .... 54
Párování zařízení GRID s chartplotterem ze zařízení
GRID .................................................................................... 54
Otočení ovládací páčky joystick GRID ................................. 54
Čištění obrazovky ..................................................................... 54
Zobrazení obrázků z paměťové karty ....................................... 54
Snímky obrazovky .................................................................... 55
Pořizování snímků obrazovky .............................................. 55
Kopírování snímků obrazovky do počítače .......................... 55
Odstranění problémů ................................................................ 55
Zařízení nevyhledá signály GPS .......................................... 55
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná .......................... 55
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách ..... 55
Kontaktování podpory Garmin .................................................. 55
Technické údaje ........................................................................ 55
Technické údaje ................................................................... 55
NMEA 2000Informace PGN ................................................. 56
NMEA Informace 0183 ......................................................... 57
Rejstřík .......................................................................... 58
Obsah
v
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Tlačítko Funkce
Ukončuje a spouští radarový přenos
Spustí nabídku nastavení zesílení radaru
Spustí nabídku nastavení radarových odrazů od mořské
hladiny
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech
modelech.
Webové stránky Garmin na adrese www.garmin.com
představují aktuální informace o vašem výrobku. Stránky
podpory vám poskytnou odpovědi na časté otázky kladené
oddělení podpory. Můžete si zde rovněž stáhnout aktualizace
softwaru a map. K dispozici jsou také kontaktní informace na
oddělení podpory společnosti Garmin pro případ, že byste měli
jakékoli otázky.
Spustí nabídku nastavení radarových odrazů v důsledku
dešťových srážek
Přehled zařízení
Otevře menu Radar pro stránku nebo funkci
®
Umístění položek se u jednotlivých modelů může lišit.
Zapíná a vypíná možnost radaru Echo Trails
Získá radarový cíl a začne jej sledovat
Zobrazí a nastaví linii VRM/EBL
Otevře menu pro stránku nebo funkci
Otevře menu Počasí pro stránku nebo funkci
Otevře menu Přednastavení pro stránku nebo funkci
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky,
můžete ji uzamknout.
1 Obrazovku uzamknete v nabídce > Uzamknout
dotykovou obr..
2 Tlačítkem obrazovku odemknete.
Tipy a zkratky
À
Á
Â
Dotyková obrazovka
Zapínací tlačítko
Automatický snímač podsvícení
Používání dotykové obrazovky
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
• Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete
obrazovku posunout nebo jí procházet.
• „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
• Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
Tlačítka na displeji
Tlačítka na displeji se mohou zobrazovat na některých
obrazovkách a funkcích. Některá tlačítka jsou přístupná pouze
na kombinované stránce nebo v rozložení SmartMode™ či když
jsou připojené doplňky, jako je radar.
Tlačítko Funkce
Vymaže ikony na obrazovce a znovu vystředí obrazovky na
plavidle
• Stisknutím tlačítka chartplotter zapnete.
• Z libovolné obrazovky se výběrem možnosti Home vrátíte na
domovskou obrazovku.
• Výběrem možnosti Menu otevřete další nastavení dané
obrazovky.
• Výběrem možnosti Menu nabídku opět zavřete.
• Stisknutím tlačítka otevřete další možnosti, například
nastavení podsvícení nebo uzamčení obrazovky.
• Pokud chcete vypnout chartplotter, stiskněte ikonu a poté
Vypnout > Vypnout systém nebo podržte tlačítko , dokud
nedoběhnte lišta Vypnout systém.
• Pokud chcete přepnout chartplotter do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko a vyberte možnost Vypnout >
Stanice rež. sp..
• Na domovské obrazovce některých modelů můžete přejít
nahoru nebo dolů pomocí tlačítek kategorií na pravé straně
a zobrazit další tlačítka.
U některých modelů nejsou všechna tlačítka kategorií na
pravé straně obrazovky viditelná. Šipky nad nebo pod tlačítky
označují, že nejsou vidět všechna tlačítka.
• U některých tlačítek menu povolíte možnost stisknutím
tlačítka À.
Otevře zobrazení položky na celou obrazovku
Vytvoří nový trasový bod
Vytvoří trasu do cíle s odbočkami
Přidá odbočku k trase na zvolené poloze
Odstraní poslední přidanou odbočku z trasy
Vytvoří přímou trasu do cíle bez odboček
Vytvoří trasu do cíle pomocí automatické navigace
Spustí navigaci
Zelená kontrolka u možnosti označuje, že je možnost
aktivní Á.
• Je-li možnost k dispozici, můžete stisknutím šipek  otevřít
menu.
V některých tlačítek se při výběru možnosti Á objeví šipky
menu Â.
Ukončí navigaci
Úvod
1
Otevření návodu k obsluze v kresliči map
1 Vyberte možnost Info > Návod k obsluze.
2 Vyberte návod.
3 Vyberte možnost Otevřeno.
Stažení návodů
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek Garmin.
1 Přejděte na stránku garmin.com/manuals/GPSMAP8000.
2 Stáhněte si návod.
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené otázky, videa, aktualizace softwaru a zákaznická
podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.
Vložení paměťové karty
Chartplotter podporuje externí paměťové karty. Paměťové karty
s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu. Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu
mapování Garmin Quickdraw™ Contours, k záznamu dat sonaru
(s kompatibilní sonarovou sondou) nebo k přenášení dat,
například trasových bodů nebo tras, do jiného kompatibilního
chartplotteru nebo do počítače.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
1 Otevřete dvířka À čtečky paměťových karet.
Přizpůsobení kresliče map
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka chartplotteru nabízí přístup ke všem jeho
funkcím. Funkce závisí na příslušenství připojenému
k chartplotteru. Některé funkce zmíněné v tomto návodu nemusí
být dostupné.
Kategorie na pravé straně obrazovky poskytují rychlý přístup
k hlavním funkcím chartplotteru. Například kategorie Sonar
zobrazuje obrazovky a stránky související s funkcí sonaru.
Často používané položky můžete uložit do kategorie Oblíbené.
Všechny položky umístěné podél spodní části domovské
obrazovky se zobrazí i na všech ostatních obrazovkách
(s výjimkou tlačítka Nastavení). Tlačítko Nastavení se zobrazuje
pouze na domovské obrazovce.
Z jiné obrazovky se na domovskou obrazovku vrátíte výběrem
možnosti Home.
Při instalaci více displejů v námořní síti Garmin je můžete
seskupit do stanice. Stanice umožňuje, aby displeje fungovaly
společně a nikoli jako několik samostatných displejů. Rozložení
stránek můžete pro každý displej přizpůsobit tak, aby jednotlivé
stránky displeje vypadaly odlišně. Pokud změníte rozložení
stránky na určitém displeji, změny se zobrazí pouze na tomto
displeji. Pokud změníte název a symbol rozložení, změny se
zobrazí na všech displejích ve stanici, aby bylo zajištěno
jednotné zobrazení.
Položky SmartMode jsou zaměřené na určitou aktivitu, jako
například plavba nebo zakotvení. Stisknutím tlačítka SmartMode
na domovské obrazovce lze na jednotlivých displejích ve stanici
zobrazit různé informace. Například vyberete-li na domovské
obrazovce možnost Plavba, může jeden displej zobrazovat
navigační mapu a jiný obrazovku radaru.
Přidání položky mezi oblíbené
1 Na domovské obrazovce vyberte vpravo kategorii.
2 Přidržte tlačítko vlevo.
Položka se přidá do kategorie domovské obrazovky
Oblíbené.
2 Vložte paměťovou kartu Á. Štítek musí směřovat pryč od
dvířek.
3 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
4 Zavřete čtečky paměťových karet.
Příjem satelitních signálů GPS
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
Jakmile zařízení získá satelitní signály, v horní části domovské
obrazovky se zobrazí ikona
.
Pokud zařízení ztratí satelitní signály, ikona
zmizí a nad
ikonou na mapě se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS. Pokud potřebujete radu ohledně
hledání satelitů, přejděte na Zařízení nevyhledá signály GPS,
strana 55.
Výběr zdroje GPS
Jestliže máte k dispozici více než jeden zdroj GPS, můžete
vybrat preferovaný zdroj pro data GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS > Zdroj.
2 Vyberte zdroj pro data GPS.
2
Přizpůsobení stránek
Přizpůsobení rozložení SmartMode nebo stránky
Kombinace
Můžete přizpůsobit rozložení a data zobrazená na stránkách
Kombinace a rozložení SmartMode. Pokud změníte rozložení
stránky v zobrazení, které právě používáte, zobrazí se změny
pouze v tomto zobrazení (s výjimkou názvu a symbolu
SmartMode). Pokud změníte název nebo symbol SmartMode
rozložení, zobrazí se změna na všech displejích ve stanici.
1 Otevřete stránku, kterou chcete přizpůsobit.
2 Vyberte možnost Menu.
3 Vyberte možnost Upravit rozložení nebo Upravit
kombinaci.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název nebo
Název a symbol > Název, zadejte nový název a vyberte
možnost Hotovo.
• Chcete-li změnit symbol SmartMode, vyberte možnosti
Název a symbol > Symbol a poté vyberte nový symbol.
• Chcete-li změnit počet zobrazených funkcí a rozložení
obrazovky, vyberte možnost Rozvržení a vyberte
požadovanou možnost.
• Chcete-li změnit funkci na části obrazovky, vyberte okno,
které chcete změnit, a poté vyberte funkci ze seznamu
vpravo.
Přizpůsobení kresliče map
• Chcete-li změnit způsob rozdělení obrazovky, přesuňte
šipku do nové polohy.
• Chcete-li změnit data zobrazovaná na stránce a další
ukazatele dat, vyberte možnost Překrytí a poté vyberte
z nabídky.
• Chcete-li části obrazovky SmartMode přiřadit předvolbu,
vyberte možnost Přednastavení > Zahr. a ze seznamu
vpravo vyberte požadovanou předvolbu.
Přidání rozložení SmartMode
Můžete přidat rozložení SmartMode vyhovující vašim potřebám.
Přizpůsobení rozložení SmartMode domovské obrazovky ve
stanici se zobrazí na všech displejích ve stanici.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnosti SmartMode™ >
Menu > Přidat rozložení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název rozložení, vyberte možnost Název
a symbol > Název, zadejte nový název a poté vyberte
možnost Hotovo.
• Chcete-li změnit symbol SmartMode, vyberte možnosti
Název a symbol > Symbol a poté vyberte nový symbol.
• Chcete-li změnit počet zobrazených funkcí a rozložení
obrazovky, vyberte možnost Rozvržení a vyberte
požadovanou možnost.
• Chcete-li změnit funkci na části obrazovky, vyberte okno,
které chcete změnit, a poté vyberte funkci ze seznamu
vpravo.
• Chcete-li změnit způsob rozdělení obrazovky, přesuňte
šipku do nové polohy.
• Chcete-li změnit data zobrazovaná na stránce a další
ukazatele dat, vyberte možnost Překrytí a poté vyberte
z nabídky.
• Chcete-li části obrazovky SmartMode přiřadit předvolbu,
vyberte možnost Přednastavení > Zahr. a ze seznamu
vpravo vyberte požadovanou předvolbu.
Vytvoření nové stránky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní stránku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.
1 Vyberte možnosti Kombinovaná řešení > Menu > Přidat
kombinaci.
2 Vyberte okno.
3 Zvolte funkci pro okno.
4 Opakujte tento postup u všech oken na stránce.
5 Přetažením šipek změňte velikost oken.
6 Podržením okna změníte uspořádání.
7 Podržením datového pole vyberete nová data.
8 Vyberte možnost Rozvržení a zvolte rozložení.
2 Vyberte kombinaci.
Přizpůsobení zobrazení údajů
Můžete přizpůsobit data zobrazená na obrazovce.
1 Vyberte možnost podle typu obrazovky, kterou prohlížíte:
• V zobrazení celé obrazovky vyberte možnost Menu >
Upravit překrytí.
• V kombinované obrazovce vyberte možnost Menu >
Upravit kombinaci > Překrytí.
• V obrazovce SmartMode vyberte možnost Menu >
Upravit rozložení > Překrytí.
TIP: Chcete-li rychle změnit data zobrazovaná v rámečku
překrytí, přidržte rámeček překrytí.
2 Vyberte položku pro přizpůsobení dat a ukazatele dat:
• Chcete-li změnit data zobrazovaná v rámečku překrytí,
vyberte rámeček překrytí, vyberte nová data pro zobrazení
a vyberte možnost Back.
• Chcete-li vybrat umístění a rozložení ukazatele překrytí
dat, vyberte možnost Data a vyberte požadovanou
možnost.
• Chcete-li přizpůsobit informace zobrazované při navigaci,
vyberte možnost Navigace a vyberte požadovanou
možnost.
• Chcete-li zapnout další ukazatele dat, např. ovládací prvky
médií, vyberte možnost Horní panel nebo Dolní panel a
vyberte požadované možnosti.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Obnovení rozložení stanice
Můžete obnovit výchozí nastavení rozložení pro všechny
stanice.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
stanici > Obnovení stanic.
Přednastavení
Předvolba je sada nastavení, která optimalizují obrazovku nebo
zobrazení. Pro optimalizaci skupin nastavení pro vaši činnost lze
použít konkrétní předvolby. Např. některá nastavení mohou být
optimální pro rybaření, jiná pro plavbu. Předvolby jsou dostupné
na některých obrazovkách, např. u grafů, zobrazení sonaru a
zobrazení radaru.
Chcete-li vybrat předvolbu pro kompatibilní obrazovku, vyberte
možnost Menu >
a dále požadovanou předvolbu.
Pokud používáte předvolbu a provedete změny nastavení nebo
zobrazení, můžete uložit změny předvolby nebo vytvořit novou
předvolbu na základě nových přizpůsobení.
Uložení nové předvolby
Po přizpůsobení nastavení a prohlédnutí obrazovky můžete
uložit přizpůsobení jako novou předvolbu.
1 Na kompatibilní obrazovce změňte nastavení a zobrazení.
> Uložit > Nový.
2 Vyberte možnost Menu >
Zadejte
název
a
vyberte
možnost
Hotovo.
3
Správa předvoleb
9 Vyberte možnost Název, zadejte název stránky a zvolte
možnost Hotovo.
10 Vyberte možnost Překrytí a vyberte, která data se mají
zobrazovat.
11 Vyberte možnost Hotovo po dokončení nastavení stránky.
Odstranění stránky Kombinace
1 Vyberte možnosti Kombinovaná řešení > Menu > Odstranit
Předem nahrané předvolby lze přizpůsobit nebo lze upravit
vytvořené předvolby.
>
1 V kompatibilní obrazovce vyberte možnost Menu >
Spravovat.
2 Vyberte předvolbu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přejmenovat předvolbu, vyberte možnost
Přejmenovat, zadejte nový název a poté vyberte možnost
Hotovo.
kombinaci.
Přizpůsobení kresliče map
3
• Chcete-li upravit předvolbu, vyberte možnost Upravit a
aktualizujte předvolbu.
• Chcete-li odstranit vybranou předvolbu, vyberte možnost
Odstr..
• Chcete-li nastavit všechny předvolby na tovární nastavení,
vyberte možnost Vynulovat vše.
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2 Vyberte možnost.
Úprava podsvícení
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zobrazení >
Podsvícení.
2 Úprava podsvícení.
TIP: Na libovolné obrazovce opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte úroveň jasu. To se může hodit v případě, že je
úroveň jasu příliš nízká a obrazovka je obtížně čitelná.
Úprava režimu barev
UPOZORNĚNÍ
Tato funkce umožňuje uživatelům odesílat informace. Garmin
neposkytuje žádná ujištění ohledně přesnosti, úplnosti nebo
aktuálnosti informací odesílaných uživateli. Jakékoliv použití
informací odeslaných uživateli nebo spoléhání se na ně je na
vaše vlastní nebezpečí.
POZNÁMKA: Chcete-li používat funkci ActiveCaptain, musíte
chartplotter připojit k adaptéru Wi‑Fi .
Aplikace ActiveCaptain zajišťuje připojení k zařízení GPSMAP,
mapám a komunitě a zajišťuje dokonalý zážitek z pobytu na lodi.
Na mobilním zařízení s aplikací ActiveCaptain můžete stahovat,
nakupovat a aktualizovat mapy. Aplikaci lze používat ke
snadnému a rychlému přenosu uživatelských dat, jako jsou
trasové body a trasy, k připojení do komunity Garmin Quickdraw
Contours Community a k aktualizaci softwaru zařízení.
Z aplikace můžete rovněž plánovat svoji cestu a zobrazovat
a ovládat zařízení GPSMAP.
Připojením se do komunity ActiveCaptain získáte aktuální
zpětnou vazbu týkající se přístavů a dalších bodů zájmu. Po
spárování dokáže aplikace odesílat chytrá oznámení, jako jsou
například hovory a texty, na displej chartplotteru.
®
Role ActiveCaptain
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zvuky a displej >
Barevný režim.
TIP: Přístup k nastavení barev získáte výběrem možnosti
Barevný režim na libovolné obrazovce.
2 Vyberte možnost.
Aplikace ActiveCaptain™
>
Váš stupeň interakce se zařízením GPSMAP v aplikaci
ActiveCaptain záleží na přidělené roli.
Funkce
Vlastník Host
Zaregistrovat zařízení, vestavěné mapy a karty
doplňkových map k účtu
Ano
Přizpůsobení úvodní obrazovky
Aktualizace softwaru
Ano
Úvodní obrazovku chartplotteru si můžete upravit podle svého.
1 Vložte paměťovou kartu s obrázkem, který chcete použít.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zvuky a displej >
Obrázek při spuštění > Výběr obrázku.
3 Vyberte slot paměťové karty.
4 Vyberte obrázek.
Doporučujeme použít obrázek menší než 50 MB.
5 Vyberte možnost Nast. jako úvod. obr..
Nový obrázek se na úvodní obrazovce zobrazí po vypnutí a
opětovném zapnutí chartplotteru.
Automaticky přenést stažené nebo vytvořené
vrstevnice Garmin Quickdraw
Ano
Zasílání chytrých oznámení
Ano
Automaticky přenést uživatelská data, např. trasové
body a trasy
Ano
Zahájit navigaci k určitému trasovému bodu nebo po
určité trase a odeslat trasový bod nebo trasu do
zařízení GPSMAP
Ano
Automatické zapínání kresliče map
Můžete nastavit kreslič map tak, aby se při připojení napájení
automaticky zapnul. Jinak je třeba kreslič map zapínat
stisknutím tlačítka .
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Automatické
zapnutí.
POZNÁMKA: Je-li položka Automatické zapnutí nastavena
na hodnotu Zapnuto, kreslič map je vypnut tlačítkem a
napájení je odebráno a znovu připojeno během méně než
dvou minut, pravděpodobně bude třeba kreslič map
restartovat stisknutím tlačítka .
Automatické vypnutí systému
Můžete nastavit automatické vypnutí chartplotteru a celého
systému po vybrané době v režimu spánku. Jinak je nutné
stisknout a podržet tlačítko a vypnout tak systém manuálně.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Automatické
vypnutí.
2 Vyberte možnost.
Ano
Ano
Ano
Začínáme s aplikací ActiveCaptain
POZNÁMKA: Funkce ActiveCaptain je k dispozici pouze
u modelů s technologií Wi‑Fi.
K zařízení GPSMAP můžete připojit mobilní zařízení pomocí
aplikace ActiveCaptain. Aplikace nabízí snadnou a rychlou
interakci s chartplotterem a možnost provádět činnosti, jako je
sdílení dat, registrace, aktualizace softwaru zařízení a dostávání
oznámení na mobilní zařízení.
1 V zařízení GPSMAP vyberte možnost ActiveCaptain.
2 Na stránce ActiveCaptain vyberte možnost Síť Wi-Fi > WiFi > Zapnuto.
3 Zadejte jméno a heslo pro tuto síť.
4 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a
otevřete aplikaci ActiveCaptain.
5 Umístěte mobilní zařízení do vzdálenosti 32 m (105 stop) od
zařízení GPSMAP.
6 V nastavení mobilního zařízení přejděte na stránku připojení
Wi‑Fi a připojte se k zařízení Garmin pomocí jména a hesla
zadaného v zařízení Garmin.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace
ActiveCaptain
Pokud má zařízení technologii Wi‑Fi, můžete pomocí aplikace
ActiveCaptain stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
softwaru zařízení.
4
Aplikace ActiveCaptain™
OZNÁMENÍ
Aktualizace softwaru mohou od aplikace vyžadovat stahování
velkých souborů. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Proces instalace může trvat několik minut.
1 Připojte mobilní zařízení k zařízení GPSMAP (Začínáme
s aplikací ActiveCaptain, strana 4).
2 Když je k dispozici aktualizace softwaru a máte na mobilním
zařízení připojení k internetu, vyberte možnost Software
Updates > Download.
Aplikace ActiveCaptain stáhne aktualizaci do mobilního
zařízení. Po opětovném připojení aplikace k zařízení
GPSMAP se aktualizace přenese do zařízení. Po dokončení
přenosu budete vyzváni k instalaci aktualizace.
3 Po výzvě na zařízení GPSMAP vyberte možnost instalace
aktualizace.
• Pokud chcete software instalovat okamžitě, vyberte
možnost OK.
• Pokud chcete s aktualizací počkat, vyberte možnost
Zrušit. Až budete chtít instalovat aktualizaci, vyberte
možnost ActiveCaptain > Aktualizace softwaru >
Instalovat nyní.
Aktualizace map pomocí ActiveCaptain
Pomocí aplikace ActiveCaptain můžete stáhnout a přenést do
zařízení nejnovější aktualizace map. Chcete-li ušetřit místo
v mobilním zařízení, místo na kartě ActiveCaptain a zkrátit dobu
stahování, doporučujeme stahovat pomocí aplikace
ActiveCaptain pouze ty mapové oblasti, které potřebujete.
Stahujete-li celou mapu, můžete pomocí aplikace Garmin
Express™ stáhnout mapu na paměťovou kartu. Aplikace Garmin
Express stahuje velké mapy rychleji než aplikace ActiveCaptain.
Další informace získáte na stránce garmin.com/express.
OZNÁMENÍ
Aktualizace map mohou ke stažení velkých souborů vyžadovat
aplikaci. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo
poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více
informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš
poskytovatel připojení.
1 Připojte mobilní zařízení k zařízení GPSMAP (Začínáme
s aplikací ActiveCaptain, strana 4).
2 Když je k dispozici aktualizace mapy a máte na mobilním
zařízení připojení k internetu, vyberte možnost OneChart >
My Charts.
3 Vyberte mapu, kterou chcete aktualizovat.
4 Vyberte oblast ke stáhnutí.
5 Vyberte možnost Download
Aplikace ActiveCaptain stáhne aktualizaci do mobilního
zařízení. Po opětovném připojení aplikace k zařízení
GPSMAP se aktualizace přenese do zařízení. Po dokončení
přenosu budou aktualizované mapy připravené k používání.
Komunikace s bezdrátovými
zařízeními
Chartplottery mohou vytvořit bezdrátovou síť, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení.
Před vytvořením sítě Wi‑Fi musíte chartplotter připojit k adaptéru
Wi‑Fi.
Po připojení bezdrátových zařízení budete moci využít aplikace
Garmin, například ActiveCaptain.
Komunikace s bezdrátovými zařízeními
Síť Wi‑Fi
Nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi
Chartplottery mohou vytvořit síť Wi‑Fi, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení. Při prvním přístupu k nastavením
bezdrátové sítě budete vyzváni k nastavení sítě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Síť Wi-Fi >
Wi-Fi > Zapnuto > OK.
2 Je-li to nutné, zadejte název pro tuto bezdrátovou síť.
3 Zadejte heslo.
Toto heslo budete potřebovat pro přístup k bezdrátové síti
z bezdrátového zařízení. Heslo rozlišuje velká a malá
písmena.
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru
Než budete moci připojit bezdrátové zařízení k bezdrátové síti
chartplotteru, musíte nakonfigurovat bezdrátovou síť
chartplotteru (Nastavení bezdrátové sítě Wi‑Fi, strana 5).
K chartplotteru můžete připojit několik bezdrátových zařízení za
účelem sdílení dat.
1 Na bezdrátovém zařízení zapněte technologii Wi‑Fi a
hledejte bezdrátové sítě.
2 Zvolte název bezdrátové sítě svého chartplotteru (Nastavení
bezdrátové sítě Wi‑Fi, strana 5).
3 Zadejte heslo k síti.
Změna bezdrátového kanálu
Máte-li potíže s nalezením nebo připojením se k zařízení, nebo
dochází-li k interferenci, můžete změnit bezdrátový kanál.
1 Vyberte možnosti Nastavení > Komunikace > Síť Wi-Fi >
Rozšířené > Kanál.
2 Zadejte nový kanál.
Není třeba měnit bezdrátový kanál zařízení připojených k této
síti.
Změna hostitele Wi‑Fi
Můžete nastavit, který kreslič map bude sloužit jako hostitel
Wi‑Fi. Toto nastavení může pomoci odstranit problémy
s komunikací Wi‑Fi. Změna hostitele Wi‑Fi umožňuje vybrat
kreslič map, který je fyzicky blíže k vašemu mobilnímu zařízení.
1 Vyberte možnosti Nastavení > Komunikace > Síť Wi-Fi >
Rozšířené > Hostitel Wi-Fi.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.
Navigační mapa: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici. Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.
Mariner’s Eye 3D: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku. Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.
5
POZNÁMKA: 3D zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy. Je-li připojen
převodník sonaru, pozastavené cíle (například ryby) jsou
označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky. Červené
kroužky označují největší cíle a zelené označují ty nejmenší.
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě. Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
Překrytí radaru: Překrývá informace radaru na navigační mapě
nebo rybářskou mapu, pokud je k kreslič map připojen
k radaru. Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Navigační mapa a rybářská mapa
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
Navigační mapa je optimalizovaná pro navigaci. Umožňuje
naplánovat trasu, zobrazit informace o mapě a používat mapu
jako navigační pomůcku. Navigační mapa otevřete zvolením
možnosti Mapy > Navigační mapa.
Rybářská mapa poskytuje podrobné zobrazení s podrobnějšími
informacemi o dně a rybářským obsahem. Tato mapa je
optimalizovaná pro používání při rybaření. Rybářská mapa
otevřete zvolením možnosti Mapy > Rybářská mapa.
Přibližování a oddalování pomocí dotykové obrazovky
Můžete rychle přiblížit nebo oddálit obrazovky, jako jsou
například mapy a zobrazení sonaru.
• Přiblížením dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
• Roztažením dvou prstů od sebe lze zobrazení přiblížit.
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.
Ikona
Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.
6
Měření vzdálenosti na mapě
Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu. Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.
TIP: Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost Select.
Vytvoření trasového bodu na mapě
1 Na mapě vyberte polohu nebo objekt.
2 Vyberte možnost .
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Na navigační mapě nebo na rybářské mapě si můžete zobrazit
informace o poloze nebo objektu, například příliv a odliv,
astronomické údaje, poznámky k mapě nebo místní služby.
1 Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
V horní části mapy se zobrazí seznam možností. Zobrazené
možnosti se různí podle zvolené polohy nebo objektu.
2 V případě potřeby zvolte .
3 Vyberte možnost Informace.
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
POZNÁMKA: 3D zobrazení mapy jsou dostupná s prémiovými
mapami a pouze v některých oblastech.
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.
2 Vyberte název navigační pomůcky.
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
1 Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2 V případě nutnosti vyberte možnost Navigovat k.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na nebo
.
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do nebo
.
• Chcete-li použít funkci Automatická navigace, vyberte
možnost Automatická navigace nebo
.
4 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA: Při použití funkce Automatická navigace
znamená šedý segment v libovolné části fialové čáry, že
funkce Automatická navigace nemůže propočítat část linie
Automatická navigace. To je způsobeno nastaveními pro
Mapy a 3D zobrazení map
minimální bezpečnou hloubku vody a minimální bezpečnou
výšku překážek.
5 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.
Prémiové mapy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: Ne všechny modely podporují všechny mapy.
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart g2
Vision , vám umožní maximálně využít kreslič map. Prémiové
mapy mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat. Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.
Satelitní snímky s vysokým rozlišením: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě, strana 7).
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností, strana 7).
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
®
®
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici. Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
1 Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .
2 Vyberte název stanice.
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě. Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu, strana 7).
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou. Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky. Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy. Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici. Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
Mapy a 3D zobrazení map
Barva
Rozsah rychlostí proudu
Žlutá
0 až 1 uzel
Oranžová
1 až 2 uzly
Červená
2 nebo více uzlů
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.
1 Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy > Mapa > Příliv a odliv a pr..
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná.
• Aktivovat posuvník přílivu a odlivu a proudů, který
nastavuje dobu hlášení přílivu a odlivu a proudů na mapě,
můžete pomocí možnosti Posuvník.
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.
POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost a přiblížit náhled. Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.
1 Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy >
Satelitní snímky.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Pouze pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.
• Výběrem možnosti Fotomapa zobrazíte fotografie jak na
vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni neprůhlednosti.
Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost fotografií. Čím
vyšší procento nastavíte, tím víc budou satelitní fotografie
překrývat pevninu i vodu.
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Satelitní snímky v nastavení mapy.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.
1 Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
• Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost
.
• Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
. Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.
2 Vyberte možnost Letecký snímek.
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.
7
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking. Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS. Plavidlo hlásí informace AIS. Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.
Cíl je vybrán.
Cíl je aktivován. Cíl se na mapě zobrazuje jako větší. Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle. Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla. Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Cíl je ztracen. Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat. Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Nebezpečný cíl v dosahu. Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy. Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle. Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí. Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Nebezpečný cíl je ztracen. Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného nebezpečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.
POZNÁMKA: Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS. Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu. Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu. Délka praporku se nemění.
8
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Aktivovat cíl.
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS.
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA
1 Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Jiná plavidla >
Seznam > Zobrazit.
2 Vyberte typy hrozeb, které chcete zahrnout do seznamu.
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky je nutné k zařízení
AIS nebo k radaru připojit kompatibilní chartplotter.
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcemi AIS a MARPA. Funkci MARPA lze použít s radarem.
Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a lze ji
přizpůsobit.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Alarm neb. sr. >
Zapnuto.
Pokud se objekt MARPA nebo AIS dostane do bezpečné
zóny plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm. Tento
objekt je na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný. Po
zaznění alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však
dále zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.
2 Vyberte možnost Pohoří.
3 Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.
4 Vyberte možnost Čas k.
5 Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost Čas k na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn
10 minut před protnutím bezpečné zóny plavidlem.
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici. Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
takže se na kresliči map zobrazují odlišně. Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.
Mapy a 3D zobrazení map
Výběrem možnosti Zobrazit > Přejít na spustíte navigaci
k vysílání.
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS. Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.
Přenos ztracen.
Test přenosu. Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace. Nepředstavuje skutečný tísňový stav.
Test přenosu ztracen.
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS. Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost Test AIS-SART.
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > AIS >
Vypnuto.
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty. Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.
Menu mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Některé možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení
doplňků, jako je například radar.
Na mapě vyberte možnost Menu.
Vrstvy: Upravuje vzhled různých položek na mapě (Vrstvy
mapy, strana 9).
Quickdraw Contours: Slouží k zapnutí kreslení vrstevnic dna a
umožňuje vytváření štítků rybářských map (Mapování Garmin
Quickdraw Contours, strana 11).
Nastavení: Slouží ke změně nastavení mapy (Nastavení mapy,
strana 10).
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů, strana 3).
Vrstvy mapy
Vrstvy na mapě umožňují vypínat či zapínat a upravovat prvky
map. Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a modely chartplotterů. Některé možnosti vyžadují
prémiové mapy nebo připojení příslušenství.
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy.
Mapa: Slouží k zobrazení a skrytí položek souvisejících
s mapou (Nastavení vrstvy mapy, strana 9).
Mapy a 3D zobrazení map
Moje plavidlo: Slouží k zobrazení a skrytí položek souvisejících
s plavidlem (Nastavení vrstvy vlastního plavidla, strana 9).
Uživatelská data: Slouží k zobrazení a skrytí uživatelských dat,
jako jsou trasové body, hranice a prošlé trasy, a k otvírání
seznamů uživatelských dat (Nastavení vrstvy uživatelských
dat, strana 10).
Jiná plavidla: Slouží k úpravám zobrazení ostatních plavidel
(Nastavení vrstvy jiných plavidel, strana 10).
Voda: Slouží k zobrazení a skrytí údajů o hloubce (Nastavení
vrstvy voda, strana 10).
Quickdraw Contours: Slouží k zobrazení a skrytí dat Garmin
Quickdraw (Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours,
strana 12).
Ujeté trasy: Slouží k zobrazení a skrytí prošlých tras
v zobrazení 3D mapy.
Vzdálenost kruhů: Zobrazí a konfiguruje vzhled vzdálenosti
kruhů v zobrazení 3D mapy. Vzdálenost kruhů pomáhá při
vizualizaci vzdáleností v některých zobrazeních mapy.
Nastavení vrstvy mapy
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Mapa.
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě, strana 7).
Příliv a odliv a pr.: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazení ukazatelů
přílivu/odlivu a proudu, strana 7) a zapíná posuvník přílivu
a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se příliv
a odliv a proudy uvádějí na mapě.
Navigační pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na mapě.
BZ na pevnině: Zobrazí body zájmu na pevnině.
Fotografické body: Zobrazí ikony kamery u leteckých fotografií
(Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností, strana 7).
Body služeb: Zobrazí polohu námořních služeb.
Hloubka: Nastaví položky ve vrstvě hloubky (Nastavení vrstvy
hloubky, strana 9).
Nastavení vrstvy hloubky
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Mapa > Hloubka.
Stínování hloubky: Nastaví horní a dolní hloubku na odstín
mezi tímto rozmezím.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Hranice rybářské oblasti: Nastaví úroveň přiblížení, aby se
zobrazily podrobné obrysy dna a naměřené hloubky,
a zjednodušuje zobrazení mapy pro optimální použití při
rybolovu.
Nastavení vrstvy vlastního plavidla
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Moje plavidlo.
Linie směru pohybu: Slouží k zobrazení a úpravě linie směru
pohybu, což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve
směru pohybu (Nastavení linie směru pohybu a značky úhlu,
strana 20).
Aktivní prošlé trasy: Zobrazuje na mapě aktivní prošlou trasu
a otevírá menu Možnosti aktivní prošlé trasy.
Větrná růžice: Představuje grafické znázornění úhlu nebo
směru větru zjištěného pomocí připojeného snímače
a nastavuje zdroj větru.
Kompasová růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici,
která vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu
9
člunu. Aktivace této možnosti deaktivuje možnost Větrná
růžice.
Ikona plavidla: Nastaví ikonu, která představuje vaši polohu na
mapě.
Nastavení přímé linie
Chcete-li použít funkce přímých linií, je nutné připojit
k chartplotteru snímač větru.
V režimu plavby Nastavení typu plavidla, strana 4 můžete
zobrazit na navigační mapě přímé linie. Přímé linie mohou být
velmi užitečné při závodu.
Na navigační mapě vyberte možnostMenu > Vrstvy > Moje
plavidlo > Přímé linie > Nastavení.
Displej: Nastaví zobrazení přímých linií a plavidel na mapě a
nastaví délku přímých linií.
Úhel plavby: Umožní zvolit, jak zařízení vypočítá přímé linie.
Možnost Aktuální vypočítá přímé linie pomocí měření úhlu
větru snímačem větru. Možnost Manuálně vypočítá přímé
linie pomocí manuálně zadaných návětrných a závětrných
úhlů.
Návětrný úhel: Nastavení přímé linie podle návětrného úhlu
plavby.
Závětrný úhel: Nastavení přímé linie podle závětrného úhlu
plavby.
Kor. př. a odlivu: Provede korekci přímých linií založených na
přílivu/odlivu.
Filtr přím. linií: Odfiltruje data přímých linií na základě
zadaného časového intervalu. Pokud chcete vyhlazenější
linie, které odfiltrují některé změny směru jízdy lodi nebo
skutečný úhel větru, zadejte vyšší číslo. Pokud chcete linie,
které zobrazují s vyšší citlivostí změny ve směru jízdy lodi
nebo skutečný úhel větru, zadejte nižší číslo.
Nastavení vrstvy uživatelských dat
Na mapách lze zobrazit uživatelská data, jako jsou trasové
body, hranice a prošlé trasy.
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Uživatelská data.
Trasové body: Zobrazí trasové body na mapě a otevře seznam
trasových bodů.
Hranice: Zobrazí hranice na mapě a otevře seznam hranic.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy na mapě.
Nastavení vrstvy jiných plavidel
POZNÁMKA: Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS, radar nebo rádio VHF.
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Jiná plavidla.
DSC: Nastavuje zobrazení tras a plavidel DSC na mapě
a zobrazuje seznam DSC.
AIS: Nastavuje zobrazení tras a plavidel AIS na mapě
a zobrazuje seznam AIS.
MARPA: Nastavuje zobrazení tras a plavidel MARPA na mapě
a zobrazuje seznam MARPA.
Detaily: Zobrazuje na mapě podrobnosti o jiných plavidlech.
Pr. směr poh.: Nastaví promítnutý čas směru pohybu pro
aktivovaná plavidla AIS označená pomocí funkce MARPA.
Alarm neb. sr.: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí
srážky (Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu, strana 8).
Nastavení vrstvy voda
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Voda.
Stínování hloubky: Nastaví horní a dolní hloubku na odstín
mezi tímto rozmezím.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
10
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Hranice rybářské oblasti: Nastaví úroveň přiblížení, aby se
zobrazily podrobné obrysy dna a naměřené hloubky,
a zjednodušuje zobrazení mapy pro optimální použití při
rybolovu.
Stínování obrysu: Zobrazuje sklon dna pomocí stínování. Tato
funkce je k dispozici pouze u některých prémiových map.
Snímky sonaru: Zobrazuje snímky sonaru jako podporu
zobrazení hustoty dna. Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře. Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.
Nastavení vrstvy Počasí
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy > Mapa > Počasí > .
Na počasí mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Mapa >
Počasí.
Pozorované vrstvy: Nastaví, které pozorované položky počasí
se zobrazí. Pozorované počasí znamená stávající počasí,
které je nyní viditelné.
Vrstvy předpovědi: Nastaví, které předpovídané položky
počasí se zobrazí.
Režim vrstvy: Zobrazuje předvídané nebo pozorované
informace o počasí.
Smyčka: Zobrazuje smyčku předvídaných nebo pozorovaných
informací o počasí.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí s intenzitou zvyšující se
zleva doprava.
Předplatné počasí: Zobrazuje informací o předplatném počasí.
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví tovární nastavení počasí.
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů, strana 3).
Nastavení překrytí radaru
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy > Radar > .
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu.
Rad. do poh. rež.: Ukončí radarový přenos.
Zisk: Nastaví zesílení (Automatické nastavení kontroly úrovně
zesílení na obrazovce radaru, strana 32).
Rad. od. o m h: Nastaví radarové odrazy od mořské hladiny
(Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru, strana 32).
Možnosti radaru: Otevře menu možností radaru (Menu
možností radaru, strana 33).
Jiná plavidla: Nastaví zobrazování ostatních plavidel
v zobrazení radaru (Nastavení vrstvy jiných plavidel,
strana 10).
Nastavení radaru: Otevře nastavení zobrazení radaru (Menu
nastavení radaru, strana 33).
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů, strana 3).
Nastavení mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.
Na mapě vyberte možnost Menu > Nastavení.
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.
Mapy a 3D zobrazení map
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy. Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.
Startovní čára: Nastaví startovní čáru závodu plachetnic.
Vložit mapu: Zobrazí malou mapu se středem ve vaší aktuální
poloze.
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost Menu.
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy.
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
sonarovou sondou.
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.
Podporované mapy
V zájmu zajištění bezpečí a zábavy na vodě, podporují zařízení
Garmin pouze oficiální mapy vytvořené společností Garmin
nebo schváleným tvůrcem třetí strany.
Můžete nakupovat mapy společnosti Garmin. Pokud nakupujete
mapy od jiné společnosti než Garmin, informujte se před
nákupem o prodejci. Dejte si pozor na prodejce online. Pokud
jste zakoupili nepodporovanou mapu, vraťte ji prodejci.
Mapování Garmin Quickdraw
Contours
VAROVÁNÍ
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
uživatelům generovat mapy.Společnost Garmin neposkytuje
žádná ujištění ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo
aktuálnosti map generovaných třetími stranami. Jakékoliv
použití map generovaných třetími stranami nebo spoléhání se
na ně je na vaše vlastní nebezpečí.
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
snadno a rychle vytvářet mapy s vrstevnicemi a štítky hloubky
pro libovolnou vodní plochu.
Když funkce Garmin Quickdraw Contours zaznamenává data,
kolem ikony plavidla je barevný kruh. Tento kruh představuje
přibližnou oblast mapy, která je při každém průjezdu skenována.
Zelený kruh indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost
pod 16 km/h (10 mil/h). Žlutý kruh indikuje dobrou hloubku a
polohu GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h).
Červený kruh indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a
rychlost nad 32 km/h (20 mil/h).
Data Garmin Quickdraw Contours můžete zobrazit na
kombinované obrazovce nebo jako jediné zobrazení na mapě.
Mapování Garmin Quickdraw Contours
Mapování vodní plochy pomocí funkce
Garmin Quickdraw Contours
Před použitím funkce Garmin Quickdraw Contours musíte mít
sonarovou hloubku, svou pozici podle GPS a paměťovou kartu
s volným místem.
1 V zobrazení mapy vyberte Menu > Quickdraw Contours >
Spustit záznam.
2 Po dokončení záznamu vyberte Menu > Quickdraw
Contours > Ukončit záznam.
3 Vyberte možnost Spravovat > Název a zadejte název mapy.
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw
Contours
Na mapu Garmin Quickdraw Contours můžete přidávat štítky
k označení nebezpečných míst nebo bodů zájmu.
1 Vyberte umístění na navigační mapě.
2 Vyberte možnost Přidat štítek Quickdraw.
3 Zadejte text štítku a vyberte možnost Hotovo.
Komunita Garmin Quickdraw
Komunita Garmin Quickdraw je bezplatná veřejná online
komunita, která umožňuje sdílet vaše mapy Garmin Quickdraw
Contours s ostatními. Můžete také stáhnout mapy, které vytvořili
jiní uživatelé.
Pokud je na vašem zařízení technologie Wi‑Fi, můžete
k přístupu ke komunitě Garmin Quickdraw využít aplikaci
ActiveCaptain (Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain, strana 11).
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain
1 Na mobilním zařízení otevřete aplikaci ActiveCaptain
a připojte se k zařízeníGPSMAP (Začínáme s aplikací
ActiveCaptain, strana 4).
2 V aplikaci vyberte možnost Quickdraw Community.
Můžete stahovat vrstevnice od ostatních členů komunity
(Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain, strana 11) a sdílet vlastní vytvořené vrstevnice
(Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours s komunitou
Garmin Quickdraw pomocí aplikace ActiveCaptain, strana 11).
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain
Můžete si stáhnout mapy Garmin Quickdraw Contours, které
vytvořili jiní uživatelé a sdíleli je s komunitou Garmin Quickdraw.
1 V aplikaci ActiveCaptain na mobilním zařízení vyberte
možnost Quickdraw Community > Search for Contours.
2 Použijte mapu a hledejte funkce pro lokalizaci oblasti ke
stahování.
Červené tečky reprezentují mapy Garmin Quickdraw
Contours, které jsou sdíleny v příslušné oblasti.
3 Vyberte možnost Select Download Region.
4 Tažením políčka vyberte oblast, kterou chcete stáhnout.
5 Tažením rohů upravte oblast stahování.
6 Vyberte možnost Download Area.
Až příště připojíte aplikaci ActiveCaptain k zařízení GPSMAP,
stažené vrstevnice se automaticky převedou do zařízení.
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain
Vámi vytvořené mapy Garmin Quickdraw Contours můžete
sdílet s ostatními v komunitě Garmin Quickdraw.
Sdílení mapy s vrstevnicemi zahrnuje pouze sdílení vrstevnic.
Vaše trasové body se nesdílí.
11
Při nastavení aplikace ActiveCaptain jste možná vybrali
automatické sdílení vrstevnic s komunitou. Pokud tomu tak není,
postupujte podle následujících kroků.
V aplikaci ActiveCaptain na mobilním zařízení vyberte
možnost Quickdraw Community.
Až příště připojíte aplikaci ActiveCaptain k zařízení GPSMAP,
vaše mapy s vrstevnicemi se automaticky převedou komunitě.
TIP: Pokud soubor nemůžete najít, hledejte ve složce se
staženými soubory. Prohlížeč pravděpodobně uložit soubor
do tohoto umístění.
9 Vyjměte paměťovou kartu z počítače.
10 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet.
Chartplotter automaticky rozpozná mapy s vrstevnicemi.
Chartplotteru může několik minut trvat, než načte mapy.
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí
aplikace Garmin Connect™
1 Přejděte na connect.garmin.com.
2 Vyberte možnost Začínáme > Quickdraw Community >
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw
Contours
Začínáme.
3 Pokud nemáte účet Garmin Connect, tak si ho vytvořte.
4 Přihlaste se ke svému účtu Garmin Connect.
5 Výběrem možnosti Námořní v pravém horním rohu otevřete
doplněk Garmin Quickdraw.
TIP: Ujistěte se, že máte v počítači paměťovou kartu pro sdílení
map Garmin Quickdraw Contours.
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw pomocí aplikace Garmin
Connect
Vámi vytvořené mapy Garmin Quickdraw Contours můžete
sdílet s ostatními v komunitě Garmin Quickdraw.
Sdílení mapy s vrstevnicemi zahrnuje pouze sdílení vrstevnic.
Vaše trasové body se nesdílí.
1 Vyjměte paměťovou kartu z čtečky karet.
2 Vložte paměťovou kartu do počítače.
3 Otevřete si komunitu Garmin Quickdraw (Připojení ke
komunitě Garmin Quickdraw pomocí aplikace Garmin
Connect™, strana 12).
4 Vyberte možnost Sdílejte vrstevnice.
5 Procházejte vaši paměťovou kartu a vyberte složku /Garmin.
6 Otevřete složku Quickdraw a vyberte soubor s názvem
ContoursLog.svy.
Po odeslání souboru odstraňte soubor ContoursLog.svy
z paměťové karty, aby se zabránilo problémům při budoucím
odesílání. Nedojde ke ztrátě vašich dat.
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace Garmin Connect
Můžete si stáhnout mapy Garmin Quickdraw Contours, které
vytvořili jiní uživatelé a sdíleli je s komunitou Garmin Quickdraw.
Pokud na vašem zařízení není technologie Wi‑Fi, můžete
k přístupu ke komunitě Garmin Quickdraw využít webovou
stránku Garmin Connect.
Pokud má zařízení technologii Wi‑Fi, doporučujeme využít
k přístupu ke komunitě Garmin Quickdraw aplikaci
ActiveCaptain (Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain, strana 11).
1 Vložte paměťovou kartu do počítače.
2 Otevřete si komunitu Garmin Quickdraw (Připojení ke
komunitě Garmin Quickdraw pomocí aplikace Garmin
Connect™, strana 12).
3 Vyberte možnost Hledejte vrstevnice.
4 Použijte mapu a hledejte funkce pro lokalizaci oblasti ke
stahování.
Červené tečky reprezentují mapy Garmin Quickdraw
Contours, které jsou sdíleny v příslušné oblasti.
5 Vyberte možnost Vyberte oblast ke stáhnutí.
6 Tažením okrajů políčka vyberte oblast, kterou chcete
stáhnout.
7 Vyberte možnost Spustit stahování.
8 Uložte soubor na paměťovou kartu.
12
Na mapě vyberte možnost Menu > Quickdraw Contours >
Nastavení.
Zobrazení: Zobrazí vrstevnice Garmin Quickdraw Contours.
Možnost Vrstevnice uživatele zobrazí vaše vlastní mapy
Garmin Quickdraw Contours. Možnost Vrstevnice komunity
zobrazí mapy, které jste stáhli z komunity Garmin Quickdraw.
Posun záznamu: Nastaví vzdálenost mezi hloubkou sonaru a
hloubkou záznamu vrstevnic. Pokud se hladina vody od
posledního záznamu změnila, přizpůsobte toto nastavení tak,
aby hloubka záznamu byla stejná pro oba záznamy.
Například pokud jste naposledy zaznamenali sonarovou
hloubku 3,1 m (10,5 stop) a současná sonarová hloubka je
3,6 m (12 ft.), zadejte -0,5 m (-1,5 stop) jako hodnotu Posun
záznamu.
Posun zobr. uživatele: Nastaví rozdíly v hloubkách vrstevnic a
štítcích hloubky na vašich mapách s vrstevnicemi jako
kompenzaci změn hladiny vody na vodní ploše nebo
chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Posun zobr. komunity: Nastaví rozdíly v hloubkách vrstevnic a
štítcích hloubky na komunitních mapách s vrstevnicemi jako
kompenzaci změn hladiny vody na vodní ploše nebo
chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Barvy průzkumu: Nastaví barvu zobrazení vrstevnic Garmin
Quickdraw Contours. Pokud je toto nastavení zapnuto, barvy
indikují kvalitu záznamu. Pokud je toto nastavení vypnuto,
oblasti vrstevnic používají standardní barvy mapy.
Zelená indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost pod
16 km/h (10 mil/h). Žlutá indikuje dobrou hloubku a polohu
GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h). Červená
indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a rychlost nad
32 km/h (20 mil/h).
Stínování hloubky: Udává minimální a maximální hloubku
hloubkového pásma a barvu pro příslušné hloubkové pásmo.
Stínování hloubkových pásem
Můžete nastavit barevná pásma na mapě tak, aby zobrazovala
hloubku vody, ve které cílová ryba aktuálně bere. Můžete
nastavit hlubší pásma a sledovat, jak rychle se hloubka dna
mění v určitém rozsahu hloubek. Můžete vytvořit až deset
hloubkových pásem. Při rybolovu ve vnitrozemí může omezení
na pět hloubkových pásem zvýšit přehlednost mapy.
Červená
0–1,5 m (0–5 ft.)
Oranžová
1,5–3 m (5–10 ft.)
Mapování Garmin Quickdraw Contours
Žlutá
3–4,5 m (10–15 ft.)
Otázka
Odpověď
Zelená
4,5–7,6 m (15–25 ft.)
Dokáže mi zařízení vytvořit
cestu?
Máte-li prémiové mapy, které podporují
funkci automatické navigace, a
nacházíte se v oblasti pokryté funkcí
automatické navigace, navigujte pomocí
funkce Automatická navigace
(Nastavení a sledování cesty
Automatická navigace Cesta,
strana 16).
Jak lze změnit nastavení
automatické navigace pro
moji loď?
Viz část Konfigurace trasy automatické
navigace, strana 16.
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: Některá zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo vytvořit
trasu a sledovat kurz nebo trasu. Kurz nebo trasu můžete
sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení
mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Automatická navigace.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Kreslič map vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru. Poskytuje
podrobnou navigační trasu k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám (Automatická navigace, strana 15).
Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin připojený
k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA 2000 , sleduje
autopilot trasu Automatické navigace.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
®
Základní otázky navigace
Otázka
Odpověď
Jak zajistit, aby chartplotter
ukazoval směrem, kterým
chci jet (směr k cíli)?
Navigujte pomocí funkce Přejít na
(Nastavení a sledování přímého kurzu
pomocí funkce Přejít na, strana 14).
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo po rovné linii
(minimalizace křížení cest)
do dané polohy s využitím
nejkratší vzdálenosti ze
současné polohy?
Vytvořte jednodílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do
(Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 14).
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo do dané
polohy a současně se
vyhýbalo překážkám na
mapě?
Vytvořte vícedílnou trasu a navigujte po
ní pomocí funkce Trasa do (Vytvoření a
navigace trasy z aktuální pozice,
strana 14).
Jak lze zajistit, aby zařízení
kormidlovalo automatického
pilota?
Navigujte pomocí funkce Trasa do
(Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 14).
Navigace pomocí kresliče map
Cíle
Cíle můžete vybírat pomocí různých map a 3D zobrazení map
nebo pomocí seznamů.
Vyhledání cíle podle jména
Můžete vyhledat uložené trasové body, uložené prošlé trasy
a cíle námořních služeb podle jména.
1 Vyberte možnost Info > Služby > Hledat podle jména.
2 Zadejte alespoň část názvu vašeho cíle.
3 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se 50 nejbližších cílů, které obsahují vámi zadaná
kritéria vyhledávání.
4 Vyberte cíl.
Výběr cíle s použitím navigační mapy
Vyberte cíl na navigační mapě.
Hledání cíle Námořní služby
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Kreslič map obsahuje informace o tisících cílů, které nabízejí
námořní služby.
1 Vyberte možnost Info > Služby.
2 Vyberte možnost Pobřežní služby nebo Služby ve
vnitrozemí.
3 V případě potřeby vyberte kategorii námořních služeb.
Kreslič map zobrazuje seznam nejbližších poloh a vzdálenost
a směr ke každé z nich.
4 Vyberte cíl.
Chcete-li zobrazit další informace nebo zobrazit polohu na
mapě, můžete vybrat možnost Další strana nebo Předchozí
strana.
Ukončení navigace
Během navigace z navigační nebo rybářské mapy vyberte
možnost:
• Vyberte možnost Menu > Ukončit navigaci.
• Při navigaci pomocí automatické navigace vyberte
možnost Menu > Možnosti navigace > Ukončit
navigaci.
Trasové body
Trasové body jsou polohy, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Mark.
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasové body >
Nový trasový bod.
13
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.
• Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
Select.
Označení polohy volání SOS
Můžete označit polohu SOS nebo MOB (muž přes palubu).
1 Přidržte tlačítko SOS po dobu jedné sekundy.
2 Vyberte typ volání SOS.
3 V případě potřeby vyberte možnost OK pro navigaci na
polohu Muž přes palubu.
Jestliže jste vybrali možnost OK, chartplotter nastaví přímý kurz
zpět k této poloze. Jestliže jste zvolili jiný druh volání SOS, jsou
podrobnosti o volání odeslány do rádia VHF. Volání musíte
odeslat prostřednictvím rádia.
Zobrazení seznamu všech trasových bodů
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasové body.
Úprava uloženého trasového bodu
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Upravit.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.
• Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
• Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
• Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
Přesun uloženého trasového bodu
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Přesunout.
4 Označte novou polohu trasového bodu:
• Chcete-li přesunout trasový bod během používání mapy,
vyberte možnost Použít mapu, vyberte novou polohu na
mapě a vyberte možnost Přesunout trasový bod.
• Chcete-li přesunout trasový bod pomocí souřadnic,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte nové
souřadnice.
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu
UPOZORNĚNÍ
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
Než budete moci navigovat k trasovému bodu, musíte jej
vytvořit.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
14
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo k poloze, vyberte možnost
Přejít na.
• Chcete-li vytvořit trasu k poloze, vyberte možnost Trasa
do.
• Chcete-li použít funkci Automatická navigace, vyberte
možnost Automatická navigace.
5 Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
POZNÁMKA: Při použití funkce Automatická navigace
znamená šedý segment v libovolné části fialové čáry, že
funkce Automatická navigace nemůže propočítat část linie
Automatická navigace. To je způsobeno nastaveními pro
minimální bezpečnou hloubku vody a minimální bezpečnou
výšku překážek.
6 Sledujte purpurovou čáru a řízením se vyhýbejte pevnině,
mělké vodě a dalším překážkám.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasové body.
2 Zvolte trasový body nebo MOB.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Odstr..
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Vymazat
uživatelská data > Trasové body > Vše.
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce
Přejít na
UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
Můžete nastavit přímý kurz z aktuální polohy do vybraného cíle.
1 Vyberte cíl (Cíle, strana 13).
2 Vyberte možnost Navigovat k > Přejít na.
Zobrazí se purpurová linie. Uprostřed purpurové linie je tenčí
purpurová linie, která představuje upravený kurz z vaší
aktuální polohy do cíle. Upravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, pokud se odchýlíte od
kurzu.
3 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Pokud
se odchylujete od kurzu, sledujte purpurovou linii
4
(upravený kurz) a navigujte do cíle, nebo kormidlujte zpět na
purpurovou linii (přímý kurz).
Trasy
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě. Při tomto způsobu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.
1 Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2 Vyberte možnost Trasa do.
3 Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.
4 Vyberte možnost Přidat odbočku.
5 V případě potřeby přidejte další odbočky – postupujte přitom
zpět od cíle k aktuální poloze svého plavidla.
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy. Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Menu.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Navigace pomocí kresliče map
8 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
9 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
7 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
Vytvoření a uložení trasy
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Tento postup uloží trasu a všechny trasové body na ní.
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
Na jednu trasu lze přidat až 250 trasových bodů nebo zatáček.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace > Nová > Trasa s využitím mapy.
2 Vyberte výchozí polohu trasy.
3 Vyberte možnost Přidat odbočku.
4 Vyberte polohu další odbočky na mapě.
5 Vyberte možnost Přidat odbočku.
Chartplotter označí polohu odbočky trasovým bodem.
6 V případě potřeby přidejte opakováním kroků 4 a 5 další
odbočky.
7 Vyberte cílovou destinaci.
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 V případě potřeby vyberte možnost Filtr a můžete si zobrazit
pouze trasy nebo pouze cesty automatické navigace.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Upravit trasu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.
• Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu a vyberte
polohu na mapě.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Vpřed.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5 Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
6 Sledujte purpurovou čáru ve všech etapách trasy a řízením
se vyhýbejte pevnině, mělké vodě a jiným překážkám.
Navigace pomocí kresliče map
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Posun, jestliže chcete navigovat souběžně
s danou trasou, od níž budete posunuti na stanovenou
vzdálenost.
5 Vyznačte, jak chcete podle trasy navigovat:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – přístav.
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Vpřed – pravobok.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – přístav.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – pravobok.
6 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
7 Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
8 Sledujte purpurovou čáru ve všech etapách trasy a řízením
se vyhýbejte pevnině, mělké vodě a jiným překážkám.
9 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Odstr..
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Vymazat
uživatelská data > Trasy a cesty automatické navigace.
Automatická navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
Automatickou navigaci můžete použít k naplánování nejlepší
cesty do cíle. Automatická navigace využije kreslič map ke
skenování mapových dat, jako například hloubky vody
a známých překážek, k výpočtu navrhované cesty. Cestu lze
během navigace upravovat.
15
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta
1 Vyberte cíl (Cíle, strana 13).
2 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
3 Zkontrolujte cestu označenou purpurovou linií.
4 Vyberte možnost Zahájit navigaci.
5 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
POZNÁMKA: Při použití funkce Automatická navigace
znamená šedý segment v libovolné části fialové čáry, že
funkce Automatická navigace nemůže propočítat část linie
Automatická navigace. To je způsobeno nastaveními pro
minimální bezpečnou hloubku vody a minimální bezpečnou
výšku překážek.
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace > Nová > Automatická navigace.
2 Vyberte počáteční bod a zvolte možnost Další.
3 Vyberte cíl a zvolte možnost Další.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit nebezpečí a upravit cestu kolem
nebezpečí, vyberte možnost Sled. nebezp..
• Chcete-li upravit cestu, vyberte možnost Upravit cestu a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Chcete-li odstranit cestu, vyberte možnost Zrušit aut.
navigaci.
• Chcete-li cestu uložit, vyberte možnost Hotovo.
Úprava uložené cesty Automatická navigace
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte cestu a poté možnost Zobrazit > Upravit > Upravit
3
4
5
6
cestu.
TIP: Při navigaci po cestě Automatická navigace vyberte
cestu na navigační mapě a vyberte možnost Upravit cestu.
Vyberte polohu na cestě.
Přetáhněte bod na novou polohu.
V případě potřeby vyberte bod a zvolte možnost Odebrat.
Vyberte možnost Hotovo.
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace
Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Zrušit.
TIP: Výpočet můžete rychle zrušit výběrem možnosti Back.
Nastavení načasovaného příjezdu
Tuto funkci můžete použít na trase nebo na cestě Automatická
navigace pro získání zpětné vazby o době příjezdu do
zvoleného bodu. To umožňuje načasovat příjezd do dané
polohy, jako je například otevření mostu nebo počáteční linie
závodu.
1 Na navigační mapě vyberte možnost Menu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Možnosti navigace.
3 Vyberte možnost Načas. příj..
TIP: Menu Načas. příj. lze rychle otevřít výběrem bodu na
cestě nebo trase.
Konfigurace trasy automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Preferovaná hloubka a Vertikální prostor
ovlivňuje způsob, jakým chartplotter počítá trasu Automatická
navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, trasa Automatická navigace pro
tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci
trasy Automatická navigace mělčí než nastavená Preferovaná
16
hloubka nebo nižší než Vertikální prostor, trasa Automatická
navigace pro tuto oblast se v závislosti na mapových datech
nemusí vypočítat. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi
zobrazuje jako šedá linie nebo jako linie s purpurovými a šedými
pruhy. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se
varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Máte možnost nastavit parametry, které chartplotter používá při
výpočtu trasy Automatická navigace.
Preferovaná hloubka: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální hloubku vody, kterou vaše plavidlo
bezpečně přepluje.
POZNÁMKA: Minimální hloubka vody pro prémiové mapy
(vytvořené před rokem 2016) je 91 cm (3 stopy). Pokud
zadáte hodnotu menší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro
výpočty tras pomocí Automatická navigace používat hloubku
91 cm (3 stopy).
Vertikální prostor: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální výšku mostu nebo překážky nad
hladinou, pod kterou vaše plavidlo bezpečně propluje.
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit trasu Automatická navigace.
Pokud toto nastavení během navigace změníte, trasa
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění trasy
Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží, strana 16).
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní. Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.
1 Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.
2 Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Normální.
3 Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.
4 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
5 Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
6 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Možnosti navigace > Ukončit
navigaci a pokračujte krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Daleko.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Blízko.
7 Pokud v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko nebo Daleko,
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
Navigace pomocí kresliče map
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
8 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Možnosti navigace > Ukončit
navigaci a pokračujte krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Nejvzdálenější.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Nejbližší.
9 Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo
Nejvzdálenější, zkontrolujte umístění linie Automatická
navigace a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá
známým překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
10 Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznam cesty, kterou urazila vaše loď. Aktuálně
zaznamenávaná prošlá trasa se nazývá aktivní prošlá trasa a
lze ji uložit. Prošlé trasy můžete zobrazit v jednotlivých mapách
nebo v 3D zobrazení mapy.
Zobrazení prošlých tras
Z kterékoli mapy nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost
Menu > Trasové body a prošlé trasy > Ujeté trasy >
Zapnuto.
Linie stezky na mapě označuje prošlou trasu.
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy > Barva ujeté trasy.
2 Zvolte barvu prošlé trasy.
Uložení aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložit aktivní prošlou trasu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
• Vyberte možnost Celý protokol.
3 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
Úprava uložené prošlé trasy
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
Navigace pomocí kresliče map
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název a zadejte nový název.
• Vyberte možnost Barva ujeté trasy a poté vyberte barvu.
Uložení prošlé trasy jako trasy
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
Vyberte
prošlou trasu.
2
3 Vyberte možnost Select > Upravit prošlou trasu > Uložit
trasu.
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase
Než budete moci procházet seznam prošlých tras a navigovat
podle nich, musíte zaznamenat alespoň jednu prošlou trasu
(Prošlé trasy, strana 17).
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Sledovat prošlou trasu.
4 Vyberte možnost:
• Navigaci po prošlé trase z počátečního bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Vpřed.
• Navigaci po prošlé trase z cílového bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Zpět.
Zkontrolujte
kurz označený barevnou čárou.
5
6 Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.
Odstranění uložené prošlé trasy:
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Select > Odstr..
Odstranění všech uložených prošlých tras
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Vymazat
uživatelská data > Uložené prošlé trasy.
Sledování aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Sledovat aktivní prošlou trasu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
• Vyberte možnost Celý protokol.
3 Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.
4 Sledujte barevnou čáru, směřující tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.
Vymazání aktivní prošlé trasy
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Vymazat aktivní prošlou trasu.
Paměť prošlých tras se vymaže a záznam aktivní prošlé trasy
pokračuje.
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Režim záznamu.
17
3 Vyberte možnost:
• Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Vyplnit.
• Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti Přepsat.
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy. Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy. Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti aktivní prošlé trasy > Interval > Interval.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost > Změnit a zadejte
vzdálenost.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas > Změnit a zadejte časový interval.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu. Tento způsob záznamu
doporučujeme.
Hranice
Hranice umožňují vyhýbat se vymezeným oblastem na vodní
ploše nebo se v nich držet. Můžete nastavit alarm, který vás
upozorní, když hranici překročíte směrem ven nebo dovnitř.
Můžete vytvářet hraniční oblasti, čáry a kruhy pomocí mapy.
Můžete také převádět uložené prošlé trasy a trasy na hraniční
čáry. Hraniční oblast můžete vytvořit pomocí trasových bodů
tak, že z trasových bodů vytvoříte trasu a trasu převedete na
hraniční čáru.
Můžete zvolit, aby hranice fungovala jako aktivní hranice. Data
o aktivní hranici můžete přidat do datových polí na mapě.
Vytvoření hranice
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Hranice > Nová
hranice.
2 Zvolte tvar hranice.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Převedení trasy na hranici
Před převedením trasy na hranici musíte vytvořit alespoň jednu
trasu (Vytvoření a uložení trasy, strana 15).
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Upravit trasu > Uložit jako
hranici.
Převedení prošlé trasy na hranici
Před převedením prošlé trasy na hranici musíte zaznamenat a
uložit alespoň jednu trasu (Uložení aktivní prošlé trasy,
strana 17).
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Select > Upravit prošlou trasu > Uložit
jako hranici.
Upravení hranice
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Upravit hranici.
18
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit vzhled hranice na mapě, vyberte
možnost Možnosti zobrazení.
• Pokud chcete změnit hraniční čáry nebo název, vyberte
možnost Upravit hranici.
• Pokud chcete upravit alarm hranice, vyberte možnost
Alarm.
Propojení hranice a rozložení SmartMode
Hranici můžete propojit s rozložením SmartMode, aby se při
přechodu hranice toto rozložení automaticky otevřelo. Například
můžete nastavit hranici okolo kotviště a automaticky otvírat
rozložení Dokování při přiblížení k němu.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Připojit režim SmartMode™ >
SmartMode™.
4 Vyberte možnost Vstupování a zvolte rozložení.
5 Vyberte možnost Opouštění a zvolte rozložení.
Nastavení alarmu hranice
Alarmy hranic vás upozorní, když budete v určené vzdálenosti
od nastavené hranice.
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Alarm > Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost.
Odstranění hranice
1 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Upravit hranici > Odstr..
Synchronizace uživatelských dat napříč
námořní sítí Garmin
OZNÁMENÍ
Než budete synchronizovat uživatelská data napříč sítí, je třeba
uživatelská data zálohovat, aby nedošlo k jejich ztrátě. Viz část
Zálohování dat do počítače, strana 53.
Můžete automaticky sdílet trasové body, prošlé trasy a trasy se
všemi kompatibilními zařízeními připojenými k námořní síti
Garmin (Ethernet).
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Sdílení
uživatelských dat > Zapnuto.
Pokud dojde ke změně trasového bodu, prošlé trasy nebo trasy
na jednom kresliči map, tato data se automaticky synchronizují
ve všech kresličích map v síti Ethernet.
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Vymazat
uživatelská data > Vše > OK.
Funkce pro plavbu
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2 Vyberte možnost.
Funkce pro plavbu
Závod plachetnic
Spuštění časovače závodu
Se zařízením máte větší šanci, že vaše loď protne startovní čáru
přesně v okamžiku zahájení závodu. Pokud časovač závodu
synchronizujete s oficiálním odpočítávačem času, budete
v minutových intervalech před zahájením závodu upozorňováni
na blížící se start. Propojíte-li časovač závodu s virtuální
startovní čárou, zařízení změří vaši rychlost, směr a zbývající
čas na odpočítávači času. Tato data využije zařízení k výpočtu,
zda vaše loď protne startovní čáru před startem, po něm nebo
přesně v okamžik startu.
Ve výchozím nastavení se časovač závodu přidá na
kombinovanou obrazovku Závod plachetnic.
1 Na kombinované obrazovce Závod plachetnic vyberte
možnost Start.
POZNÁMKA: Toto menu lze otevřít také z obrazovky Plavba
SmartMode a navigační mapy.
2 V případě potřeby vyberte možnost Synchronizace proveďte
synchronizaci s oficiálním časovačem závodu.
Navigace na počáteční linii
Zastavení časovače závodu
Navigace na počáteční linii plavby je vizuální podobou informací
potřebných k překročení počáteční linie v optimálním čase a
rychlosti.
Jakmile nastavíte špendlíky počáteční linie pravoboku a
levoboku, cílovou rychlost a čas, a poté co spustíte časovač
závodu, zobrazí se předpovědní linie. Předpovědní linie vychází
z vaší aktuální polohy směrem k počáteční linii a křižovatkám
čar, které vedou z jednotlivých špendlíků.
Koncový bod a barva předpovědní linie ukazují, kde se bude loď
nacházet v okamžiku uplynutí časovače, a to podle aktuální
rychlosti lodi.
Pokud je koncový bod před počáteční linií, je čára bílá. To
znamená, že loď musí zvýšit rychlost, aby počáteční linie
dosáhla včas.
Pokud je koncový bod za počáteční linií, je čára červená. To
znamená, že loď musí snížit rychlost, aby se vyhnula pokutě za
dosažení počáteční linie před uplynutím časovače.
Pokud je koncový bod na počáteční linii, je čára bílá. To
znamená, že loď se pohybuje optimální rychlostí pro dosažení
počáteční linie při uplynutí časovače.
Ve výchozím nastavení se okno navigace na počáteční linii a
okno časovače závodu zobrazují na kombinované obrazovce
Závod plachetnic.
Nastavení počáteční linie
Ve výchozím nastavení se okno navigace na počáteční linii
přidá na kombinovanou obrazovku Závod plachetnic.
1 Na kombinované obrazovce Závod plachetnic vyberte
možnost Menu > Navigace na počáteční linii > Startovní
čára.
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li označit značky počáteční linie pro levobok a
pravobok, až je budete obeplouvat, vyberte možnost
Zaznačit aktuální polohu.
• Chcete-li označit značky počáteční linie pro levobok a
pravobok zadáním jejich souřadnic, vyberte možnost
Zadejte souřadnice.
• Chcete-li po nastavení vyměnit polohu levoboku a
pravoboku vyberte možnost Prohodit značky přístavu
a pravoboku.
Používání navigace na počáteční linii
Funkce navigace na počáteční linii vám při závodě plachetnic
může pomoci překročit počáteční linii optimální rychlostí.
1 Označení počáteční linie (Nastavení počáteční linie,
strana 19).
2 Na kombinované obrazovce Závod plachetnic vyberte
možnost Menu > Navigace na počáteční linii > Cílová
rychlost a vyberte cílovou rychlost při překročení počáteční
linie.
3 Vyberte možnost Cílový čas a vyberte cílový čas pro
překročení počáteční linie.
4 Vyberte možnost Back.
5 Nastavění časovače závodu (Spuštění časovače závodu,
strana 19).
Funkce pro plavbu
Na kombinované obrazovce Závod plachetnic vyberte
možnost Ukončit.
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS
Můžete zadat vzdálenost mezi přídí lodi a umístěním antény
GPS. Tím zajistíte, aby příď lodi přejela startovní čáru přesně
v času startu.
1 Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Plavba >
Startovní čára > Vyrovnání přídě GPS.
2 Zadejte vzdálenost.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení přímé linie
Chcete-li použít funkce přímých linií, je nutné připojit
k chartplotteru snímač větru.
V režimu plavby Nastavení typu plavidla, strana 4 můžete
zobrazit na navigační mapě přímé linie. Přímé linie mohou být
velmi užitečné při závodu.
Na navigační mapě vyberte možnostMenu > Vrstvy > Moje
plavidlo > Přímé linie > Nastavení.
Displej: Nastaví zobrazení přímých linií a plavidel na mapě a
nastaví délku přímých linií.
Úhel plavby: Umožní zvolit, jak zařízení vypočítá přímé linie.
Možnost Aktuální vypočítá přímé linie pomocí měření úhlu
větru snímačem větru. Možnost Manuálně vypočítá přímé
linie pomocí manuálně zadaných návětrných a závětrných
úhlů.
Návětrný úhel: Nastavení přímé linie podle návětrného úhlu
plavby.
Závětrný úhel: Nastavení přímé linie podle závětrného úhlu
plavby.
Kor. př. a odlivu: Provede korekci přímých linií založených na
přílivu/odlivu.
Filtr přím. linií: Odfiltruje data přímých linií na základě
zadaného časového intervalu. Pokud chcete vyhlazenější
linie, které odfiltrují některé změny směru jízdy lodi nebo
skutečný úhel větru, zadejte vyšší číslo. Pokud chcete linie,
které zobrazují s vyšší citlivostí změny ve směru jízdy lodi
nebo skutečný úhel větru, zadejte nižší číslo.
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Můžete zadat vyrovnání lodního kýlu a nastavit tak správnou
hodnotu měření hloubky vody podle místa instalace sonarové
sondy. Můžete si pak zobrazit hloubku vody pod kýlem nebo
skutečnou hloubku vody, podle toho, kterou hodnotu preferujete.
Pokud chcete znát hloubku vody pod kýlem nebo pod nejnižším
bodem lodě a sonarová sonda je nainstalována na čáře ponoru
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost od místa
upevnění sonarové sondy ke kýlu lodě.
Pokud chcete znát skutečnou hloubku vody a sonarová sonda je
nainstalována pod čarou ponoru, změřte vzdálenost od spodní
části sonarové sondy k čáře ponoru.
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze v případě,
pokud máte platné údaje o hloubce.
19
1 Změřte vzdálenost:
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru À
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost mezi
umístěním sondy a lodním kýlem. Tuto hodnotu zadejte
jako kladné číslo.
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu Á a
vy chcete znát skutečnou hloubku vody, změřte
vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto hodnotu
zadejte jako záporné číslo.
Při zapnuté funkci udržování směru pohybu vyberte možnost
Menu > Podržení větru.
Nastavení úhlu podržení větru pomocí autopilota
Je-li zapnuto podržení větru, můžete upravit úhel podržení větru
autopilotem.
• Chcete-li nastavit úhel podržení větru v krocích po 1°, vyberte
možnost nebo .
• Chcete-li nastavit úhel podržení větru v krocích po 10°,
vyberte možnost nebo .
Křižování a přehození plachty
Můžete nastavit autopilota tak, aby provedl křižování nebo
přehození plachty, když je zapnuté udržování směru pohybu
nebo podržení větru.
Křižování a přehazování plachty v režimu udržování směru
pohybu
1 Zapněte udržování směru pohybu (Zapnutí autopilota,
strana 35).
2 Stiskněte tlačítko Menu.
3 Vyberte možnost.
Autopilot bude řídit loď při křižování nebo přehazování
plachty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Hloubka a
kotvení > Vyrovnání lodního kýlu.
3 Je-li sonda nainstalována na čáře ponoru, vyberte možnost
; je-li nainstalována na dně kýlu, vyberte možnost
4 Zadejte vzdálenost změřenou v kroku 1.
.
Používání autopilota na plachetnici
UPOZORNĚNÍ
Je-li autopilot zapnutý, ovládá pouze kormidlo. I když je zapnutý
autopilot, za plachty jste stále odpovědni vy a posádka.
Kromě udržování směru pohybu lze autopilota použít k podržení
větru. Autopilota lze použít také k ovládání kormidla při křižování
a přehazování plachty.
Podržení větru
Můžete nastavit autopilota tak, aby udržoval specifický směr ve
vztahu k aktuálnímu úhlu větru. Aby bylo možné provést
podržení větru či křižování nebo přehazování plachty podle
větru, musí být zařízení připojeno ke kompatibilnímu snímači
větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
®
Nastavení typu podržení větru
Než budete moci zapnout typ podržení větru, je nutné připojit
k autopilotovi snímač větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
Informace o pokročilé konfiguraci autopilota naleznete
v pokynech k instalaci dodaných spolu s autopilotem.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Nastavení
autopilota > Typ podržení větru.
2 Vyberte možnost Zdánlivý nebo Skutečný.
Zapnutí podržení větru
Než budete moci zapnout typ podržení větru, je nutné připojit
k autopilotovi snímač větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
Je-li autopilot v pohotovostním režimu, vyberte možnost
Podržení větru.
Zapnutí podržení větru z udržování směru pohybu
Než budete moci zapnout typ podržení větru, je nutné připojit
k autopilotovi snímač větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
20
Křižování a přehazování plachty v režimu podržení větru
Než budete moci zapnout podržení větru, je nutné nainstalovat
snímač větru.
1 Zapněte režim podržení větru (Zapnutí podržení větru,
strana 20).
2 Stiskněte tlačítko Menu.
3 Vyberte možnost.
Autopilot bude řídit loď při křižování nebo přehazování
plachty a na obrazovce se zobrazí informace o postupu
křižování nebo přehození plachty.
Nastavení zpoždění křižování a přehození plachty
Zpoždění křižování a přehození plachty umožňuje zpozdit řízení
křižování a přehození plachty poté, co zahájíte manévr.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Nastavení
autopilota > Nastavení plavby > Zpož. křižov..
2 Vyberte délku zpoždění.
3 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zapnutí zpomalovače přehození plachty
POZNÁMKA: Zpomalovač přehození plachty vám nezabrání
v ručním přehození plachty pomocí kormidla nebo stupňovitého
řízení.
Zpomalovač přehození plachty zabrání autopilotovi v provedení
přehození plachty.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Nastavení
autopilota > Nastavení plavby > Zp. přeh. plachty.
Vyberte
možnost Zapnuto.
2
Linie směru pohybu a značky úhlu
Linie směru pohybu je prodloužená čára vedená na mapě od
přídě lodi ve směru pohybu. Značky úhlu indikují relativní pozici
od směru nebo kurzu nad zemí, což je užitečné pro nahazování
nebo nalezení referenčních bodů.
Nastavení linie směru pohybu a značky úhlu
Linie směru pohybu je prodloužená čára vedená na mapě od
přídě lodi ve směru pohybu. Značky úhlu indikují relativní pozici
od směru nebo kurzu nad zemí, což je užitečné pro nahazování
nebo nalezení referenčních bodů.
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
Funkce pro plavbu
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1 Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Moje plavidlo >
Linie směru pohybu.
2 Značky úhlu
3 V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
• Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automaticky.
• Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
• Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Směr k severu.
• Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
4 Vyberte možnost Zobrazení a zvolte možnost:
• Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
• Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Sonarový echolot
Po správném připojení sondy můžete svůj kompatibilní
chartplotter využít k hledání ryb. Modely chartplotterů bez
řetězce xsv nebo xs v názvu mohou zobrazovat sonarové
informace pouze po připojení modulu sirény Garmin a sonarové
sondy.
Další informace pro výběr optimální sonarové sondy naleznete
na webové stránce www.garmin.com/transducers.
Různá zobrazení sonaru vám pomohou sledovat ryby v dané
oblasti. Dostupná zobrazení sonaru se liší podle typu sonarové
sondy a modulů sirény připojených k chartplotteru. Pokud máte
například připojenu kompatibilní sonarovou sondu Panoptix™,
můžete si zobrazit pouze některé obrazovky sonaru Panoptix.
Existují čtyři základní styly dostupných zobrazení sonaru: Na
celou obrazovku, na rozdělenou obrazovku, která kombinuje dvě
nebo více zobrazení, zobrazení na rozdělenou obrazovku se
zmenšením nebo zvětšením a zobrazení s rozdělením
frekvence, které zobrazuje dvě různé frekvence. Můžete si
upravit nastavení pro každé zobrazení na obrazovce. Pokud
například sledujete zobrazení s rozdělením frekvence, můžete
upravit zesílení pro každou frekvenci zvlášť.
Jestliže nevidíte uspořádání zobrazení sonaru, které by
vyhovovalo vašim potřebám, můžete si vytvořit vlastní kombinaci
obrazovek (Vytvoření nové stránky Kombinace, strana 3) nebo
rozvržení SmartMode (Přidání rozložení SmartMode, strana 3).
À
Á
Â
Informace o hloubce
Pozastavené cíle nebo ryby
Dno vodní plochy
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence
Při zobrazení sonaru s rozdělením frekvence ukazuje jedna
strana obrazovky úplné zobrazení grafu dat vysokofrekvenčního
sonaru a druhá strana obrazovky ukazuje úplné zobrazení grafu
dat sonaru s nižší frekvencí.
POZNÁMKA: Zobrazení sonaru s rozdělenou frekvencí
vyžaduje použití dvoufrekvenčního převodníku.
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ukazuje na stejné
obrazovce celé zobrazení grafu hodnot sonaru a zvětšenou část
grafu.
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru Garmin ClearVü
je nutný kompatibilní chartplotter nebo echolot a kompatibilní
sonarová sonda. Informace o kompatibilních sonarových
sondách najdete na webové stránce www.garmin.com
/transducers.
Vysokofrekvenční sonar Garmin ClearVü poskytuje podrobný
přehled o rybách okolo lodi i podrobně vykreslené struktury,
které loď míjí.
Tradiční sonarové sondy používají kuželový paprsek.
Technologie skenovacího sonaru Garmin ClearVü emituje dva
úzké paprsky, které mají tvar podobný paprskům používaným
v kopírovacích strojích. Tyto paprsky poskytují jasnější obraz
podobný obrázku toho, co se nachází pod lodí.
Zastavení přenosu sonarových signálů
Na obrazovce sonaru vyberte možnost Menu > Přenos.
Změna zobrazení sonaru
1 Na kombinované obrazovce nebo rozložení SmartMode se
Zobrazení sonaru SideVü
Zobrazení sonaru Tradiční
POZNÁMKA: Všechny modely nenabízejí podporu
integrovaného sonaru SideVü. Pokud váš model není vybaven
integrovaným sonarem SideVü, budete potřebovat kompatibilní
modul sirény a kompatibilní sondu SideVü.
Pokud je váš model vybaven integrovaným sonarem SideVü,
budete potřebovat kompatibilní sondu SideVü.
Technologie skenovacího sonaru SideVü vám ukáže obrázek
toho, co leží po bocích lodi. Můžete to použít jako vyhledávací
nástroj pro struktury a ryby.
sonarem vyberte okno, které chcete změnit.
2 Vyberte možnost Menu > Změnit sonar.
3 Vyberte zobrazení sonaru.
K dispozici je několik zobrazení na celou obrazovku, závisejících
na připojeném vybavení.
Zobrazení sonaru Tradiční na celou obrazovku ukazuje velký
snímek hodnot sonaru ze sondy. Měřítko rozsahu po pravé
straně obrazovky ukazuje hloubku nalezených objektů při
procházení obrazovky zprava doleva.
Sonarový echolot
21
Zobrazení sonaru 3D RealVü nabízí trojrozměrný pohled na
objekty před lodí nebo pod ní. Obrazovka se obnovuje s každým
záběrem sonarové sondy.
Chcete-li zobrazit všech pět pohledů radaru Panoptix,
potřebujete jednu sonarovou sondu, která zabírá pohled dolů, a
druhou, která zabírá pohled dopředu.
Chcete-li si zobrazit pohled sonaru Panoptix, vyberte možnost
Sonar a zvolte požadované zobrazení.
Zobrazení spodního sonaru LiveVü
Tento sonar nabízí dvourozměrné zobrazení prostoru pod lodí a
používá se k zobrazení hejna návnady a ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Levý bok lodi
Pravý bok lodi
Sonarová sonda na vašem plavidle
Stromy
Staré pneumatiky
Polena
Celková vzdálenost od boku lodi
Voda mezi plavidlem a dnem
Skenovací technologie SideVü
Místo běžnějšího kuželového paprsku používá sonarová sonda
SideVü plochý paprsek ke skenování vody a dna po bocích vaší
lodi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historie zobrazení spodního sonaru Panoptix v posouvacím
zobrazení sonaru
Loď
Rozsah
Trasy
Vybavení pro drop shot
Dno
Zobrazení čelního sonaru LiveVü
Tento sonar nabízí dvourozměrné zobrazení prostoru před lodí
a používá se k zobrazení hejna návnady a ryb.
Měření vzdálenosti na obrazovce sonaru
Můžete měřit vzdálenost mezi dvěma body na zobrazení sonaru
SideVü.
1 Na zobrazení sonaru SideVü vyberte umístění na obrazovce.
2 Vyberte ikonu Změřit.
Na obrazovce se ve vybraném umístění zobrazí ikona
špendlíku.
3 Vyberte jiné umístění.
Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou uvedeny v levém horním
rohu.
TIP: Chcete-li špendlík resetovat a měřit od aktuálního umístění
špendlíku, zvolte ikonu Změřit.
Zobrazení sonaru Panoptix
POZNÁMKA: Sonarové sondy Panoptix nejsou podporovány
všemi modely.
Pro příjem sonaru Panoptix je nutný kompatibilní chartplotter
a kompatibilní sonarová sonda.
Zobrazení sonaru Panoptix vám umožní sledovat prostor kolem
lodě v reálném čase. Můžete také pozorovat nahozenou
návnadu pod vodou a hejna drobných rybek před lodí nebo pod
ní.
Zobrazení sonaru LiveVü nabízí aktuální pohled na pohybující
se objekty před lodí nebo pod ní. Obrazovka se velmi rychle
obnovuje, takže obraz vypadá téměř jako videopřenos.
22
À
Á
Â
Ã
Ä
Loď
Rozsah
Ryby
Trasy
Dno
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru před
převodníkem. Používá se pro zobrazení dna a ryb plujících
k lodi v době, kdy je bez pohybu.
Sonarový echolot
Výběr typu sonarové sondy
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda barev
Loď
Indikátor ping
Ryby
Dno
Rozsah
Zobrazení RealVü 3D Down
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru pod
převodníkem. Používá se pro zobrazení prostoru kolem lodě
v době, kdy je bez pohybu.
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru za
pohybující se lodí a ukazuje celý vodní sloupec ve 3D, ode dna
až po hladinu. Toto zobrazení se využívá k nalezení ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda barev
Loď
Rozsah
Dno
Struktura
Ryby
Zobrazení sonaru FrontVü
Obraz ze sonaru Panoptix FrontVü vám pomůže zlepšit
povědomí o okolní situaci a ukáže vám případné překážky pod
vodou před lodí až do hloubky 91 metrů (300 stop).
Pokud vaše rychlost stoupne nad 8 uzlů, schopnost sonaru
FrontVü efektivně varovat před kolizí klesá.
Abyste si mohli pohled sonaru FrontVü zobrazit, je třeba
nainstalovat a připojit kompatibilní sonarovou sondu, například
model PS21. Může být také třeba aktualizovat software
sonarové sondy.
Před výběrem typu sonarové sondy musíte zjistit, jaký typ sondy
máte.
Tento chartplotter je kompatibilní s řadou doplňkových sond,
např. sondami Garmin ClearVü™, dostupnými na webových
stránkách www.garmin.com/transducers.
Pokud připojujete sonarovou sondu, která nebyla součástí
charplotteru, může být pro řádnou funkci sonaru požadováno
nastavení typu sondy. Pokud zařízení automaticky sonarovou
sondu rozpozná, tato možnost se nezobrazí.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Instalace > Typ převodníku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud máte sonarovou sondu s duálním paprskem
200/77 kHz, vyberte možnost Duální paprsek
(200/77 kHz).
• Pokud máte sonarovou sondu s duální frekvencí
200/50 kHz, vyberte možnost Duální frekvence
(200/50 kHz).
• Pokud máte jiný typ sonarové sondy, vyberte jej ze
seznamu.
Kalibrace kompasu
Aby bylo možné kalibrovat kompas, musí být sonarová sonda
instalována na tyči dostatečně daleko od motoru, aby
nedocházelo k magnetickému rušení, a musí být ponořena ve
vodě. Kalibrace musí být dostatečně kvalitní, aby bylo možné
aktivovat vnitřní kompas.
POZNÁMKA: Aby bylo možné kompas používat, je nutné
připevnit sondu na tyč. Pokud sonarovou sondu připevníte na
motor, nebude kompas funkční.
POZNÁMKA: Kalibrace kompasu je k dispozici pouze pro
sonarové sondy s integrovaným kompasem, například model
PS21-TR.
Můžete začít loď otáčet ještě před započetím kalibrace, během
kalibrace je však nutné provést kompletní 1,5 otáčky.
1 V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Instalace.
2 V případě potřeby aktivujte tlačítkem Použít AHRS snímač
AHRS.
3 Vyberte možnost Kalibrovat kompas.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru
1 V zobrazení sonaru přetáhněte obrazovku nebo vyberte
možnost .
2 Vyberte polohu.
3 Zvolte možnost Nový trasový bod nebo .
4 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Pozastavení zobrazení sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost .
Prohlížení historie sonaru
Můžete procházet displejem sonaru a prohlížet si historické
údaje sonaru.
POZNÁMKA: Ne všechny sonarové sondy ukládají historická
data sonaru.
1 V zobrazení sonaru posunujte obrazovku doprava.
2 Tlačítkem Back historii zavřete.
Sonarový echolot
23
Sdílení sonaru
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech modelů
chartplotterů.
Můžete zobrazit data sonaru ze všech kompatibilních zdrojů
v námořní síti Garmin. Můžete zobrazit data sonaru
z kompatibilního externího modulu sonaru, jako je například
modul sonaru GCV™. Kromě toho můžete zobrazit data sonaru
z jiných chartplotterů, které mají vestavěný modul sonaru.
Každý chartplotter v síti dokáže zobrazit data sonaru z každého
kompatibilního modulu sonaru a sonarové sondy v síti, bez
ohledu na to, kde na lodi jsou chartplottery a sondy instalovány.
Například můžete na sonarové sondě s modulem Garmin
ClearVü instalovaném v zadní části lodi zobrazit data sonaru ze
zařízení GPSMAP 8212 instalovaného v přední části lodi.
Při sdílení dat sonaru jsou hodnoty některých nastavení sonaru,
jako například Pohoří a Zisk ve všech zařízeních v rámci sítě
synchronizovány. Hodnoty ostatních nastavení sonaru, jako je
například nastavení Vzhled, synchronizovány nejsou a je třeba
je nastavit na každém jednotlivém zařízení. Kromě toho jsou
synchronizovány také rychlosti procházení různých tradičních
zobrazení sonaru a zobrazení sonaru Garmin ClearVü, aby byla
rozdělená zobrazení soudržnější.
POZNÁMKA: Současné použití více sonarových sond může
způsobit mezikanálový přeslech, který lze odstranit úpravou
položky nastavení sonaru Rušení.
Výběr zdroje sonaru
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech modelů.
Jestliže pro konkrétní zobrazení sonaru používáte více než
jeden zdroj dat sonaru, můžete vybrat zdroj, který má být pro
dané zobrazení sonaru použit. Jestliže máte například dva
zdroje pro Garmin ClearVü, můžete v zobrazení sonaru Garmin
ClearVü vybrat zdroj, který má být použit.
1 Otevřete zobrazení sonaru, pro které budete měnit zdroj.
2 Vyberte možnost Menu > Nastavení sonaru > Zdroj.
3 Vyberte zdroj pro dané zobrazení sonaru.
Změna názvu zdroje sonaru
Pro snadnou identifikaci můžete změnit název zdroje sonaru.
Můžete například použít název „Příď“ pro převodník, který je
umístěn na přídi lodi.
Název zdroje je změněn pouze pro aktuální zobrazení. Chcete-li
například přejmenovat zdroj sonaru Garmin ClearVü, musíte
otevřít zobrazení sonaru Garmin ClearVü.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Zdroj > Přejmenovat zdroje.
2 Zadejte název.
Nastavení úrovně podrobností
Můžete ovládat úroveň detailů a šumu zobrazenou na
obrazovce sonaru, a to buď nastavením zesílení pro tradiční
sonarové sondy, nebo nastavením jasu pro sondy Garmin
ClearVü.
Chcete-li vidět nejvyšší intenzitu příjmu signálu na obrazovce,
můžete snížit zesílení nebo jas, aby se snížila intenzita příjmu a
šumu. Chcete-li vidět všechny informace o příjmu, můžete zvýšit
zesílení nebo jas, abyste viděli více informací na obrazovce.
Tím se také sníží šum a bude možné hůře rozpoznat aktuální
navrácené signály.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu.
2 Vyberte možnost Zisk nebo Jas.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li úroveň zesílení nebo jasu ručně zvýšit nebo
snížit, vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.
24
• Chcete-li umožnit chartplotteru automatickou úpravu
úrovně zesílení nebo jasu, vyberte možnost
automatického nastavení.
Úprava intenzity barev
Intenzitu barev a zvýrazněných oblastí na obrazovce sonaru
můžete upravit změnou nastavení zisku barev pro tradiční
sonarové sondy nebo kontrastu pro sondy Garmin ClearVü a
SideVü/ClearVü. Toto nastavení funguje nejlépe po úpravě
úrovně podrobností zobrazených na obrazovce pomocí
nastavení zisku nebo jasu.
Chcete-li zvýraznit menší cílené ryby nebo vytvořit zobrazení
s vyšší intenzitou cíle, můžete zvýšit zisk barev nebo kontrast.
Tím dojde ke ztrátě rozlišitelnosti vysoce intenzivních
navrácených signálů u dna. Chcete-li snížit intenzitu
navrácených signálů, můžete zisk barev či kontrast snížit.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu.
2 Vyberte možnost:
• V zobrazení sonaru Garmin ClearVü nebo SideVü vyberte
možnost Kontrast.
• V zobrazení sonaru Panoptix LiveVü vyberte možnost
Barevný zisk.
• V jiném zobrazení sonaru vyberte možnost Nastavení
sonaru > Rozšířené > Barevný zisk.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li barevnou intenzitu ručně zvýšit nebo snížit,
vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.
• Chcete-li použít výchozí nastavení, vyberte možnost
Výchozí.
Záznamy ze sonaru
Záznam displeje sonaru
POZNÁMKA: Záznam sonaru nepodporují všechny modely.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Záznam ze sonaru > Zaznamenat sonar.
15 minut záznamu ze sonaru spotřebuje přibližně 200 MB
místa na vložené paměťové kartě. Můžete zaznamenávat
sonar, dokud karta nevyčerpá kapacitu.
Ukončení záznamu sonaru
Než budete moci ukončit záznam sonaru, musíte jej začít
zaznamenávat (Záznam displeje sonaru, strana 24).
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Záznam ze sonaru > Ukončit záznam.
Odstranění záznamu ze sonaru
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Záznamy ze sonaru > Zobrazit záznamy.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte možnost Odstr..
Přehrávání záznamů ze sonaru
Před přehráváním záznamů ze sonaru musíte stáhnout a
nainstalovat aplikaci HomePort™ a nahrát data sonaru na
paměťovou kartu.
1 Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení.
2 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet připojené k počítači.
3 Otevřete aplikaci HomePort.
4 Ze seznamu zařízení vyberte záznam ze sonaru.
5 Klikněte pravým tlačítkem myši v dolním panelu.
6 Vyberte možnost Přehrát.
Sonarový echolot
Nastavení tradičního sonaru a sonarů
SideVü a Garmin ClearVü
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
POZNÁMKA: Tato nastavení neplatí pro sonarové sondy
Panoptix.
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru.
Rychlost procházení: Nastaví rychlost, jakou sonar prochází
zprava doleva (Nastavení rychlosti procházení, strana 25).
V mělké vodě můžete vybrat nižší rychlost procházení, a
prodloužit tak dobu, po kterou se informace zobrazují na
obrazovce. V hlubší vodě můžete vybrat vyšší rychlost
procházení. Automatická rychlost procházení upravuje
rychlost procházení podle rychlosti plavby lodi.
Odm. šumu: Snižuje rušení a množství odrazů zobrazovaných
na obrazovce sonaru (Nastavení potlačení šumu sonaru,
strana 25).
Vzhled: Slouží ke konfiguraci vzhledu obrazovky sonaru
(Nastavení vzhledu sonaru, strana 26).
Alarmy: Umožňuje nastavit alarmy sonaru (Alarmy sonaru,
strana 26).
Rozšířené: Slouží ke konfiguraci různých nastavení displeje
sonaru a zdroje dat (Rozšířená nastavení sonaru,
strana 26). Nelze použít u zobrazení sonaru Garmin
ClearVü nebo SideVü.
Instalace: Slouží ke konfiguraci sonarové sondy (Nastavení
instalace sonarové sondy Tradiční nebo sondy SideVü či
Garmin ClearVü, strana 26).
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Př./od..
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zvětšit data sonaru o hloubce dna, vyberte
možnost Uzamčení dna.
• Chcete-li nastavit rozsah hloubky zvětšené oblasti ručně,
vyberte možnost Nastavit změnu velikosti a výměrem
možnosti Zobrazit nah. nebo Zobrazit dolů nastavte
rozsah hloubky pro zvětšenou oblast a výběrem možnosti
Zvětšit nebo Zmenšit zvyšte nebo snižte zvětšení
příslušné oblasti.
• Chcete-li nastavit hloubku a změnu velikosti automaticky,
vyberte možnost Nastavit změnu velikosti >
Automaticky.
• Chcete-li zrušit přiblížení, vyberte možnost Bez zoomu.
Nastavení rychlosti procházení
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce. Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením. Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.
Nastavení rychlosti procházení na jedno zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Rychlost procházení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete nastavit rychlost procházení automaticky
pomocí dat pro rychlost nad zemí nebo pro rychlost vody,
vyberte možnost Automaticky.
Nastavení Automaticky automaticky vybere rychlost
procházení, která bude odpovídat rychlosti lodi, takže cíle
ve vodě budou vykresleny ve správném poměru stran a
zobrazí se méně zkresleně. Během prohlížení zobrazení
sonaru Garmin ClearVü nebo SideVü se doporučuje
použít nastavení Automaticky.
Sonarový echolot
• Pokud chcete použít velmi rychlou rychlost procházení,
vyberte možnost Ultrascroll®.
Možnost Ultrascroll umožňuje rychlé procházení nových
dat sonaru, ale se sníženou kvalitou snímků. Ve většině
situací poskytuje možnost Rychlé dobrou rovnováhu mezi
rychlým procházením snímku a cílů, které jsou méně
zkreslené.
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky tradičního zobrazení a
Garmin ClearVü zobrazení sonaru a rozsahu měřítka šířky
SideVü zobrazení sonaru.
Automatické nastavení rozsahu udržuje dno mezi spodní nebo
vnější třetinou zobrazení sonaru a může být užitečné pro
sledování dna s minimálními či mírnými změnami terénu.
Ruční nastavení rozsahu umožňuje zobrazit specifický rozsah,
což je užitečné pro sledování dna, kde jsou větší změny terénu,
například srázy či útesy. Dokud se bude dno nacházet
v nastaveném rozsahu, bude zobrazeno na obrazovce.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Pohoří.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
rozsahu, vyberte možnost Automaticky.
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
možnost Nahoru nebo Dolů.
TIP: Na obrazovce sonaru můžete vybrat ikonu nebo
a tím ručně upravit rozsah.
TIP: Při zobrazení více obrazovek sonaru můžete výběrem
možnosti Select zvolit aktivní obrazovku.
Nastavení potlačení šumu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Odm. šumu.
Rušení: Nastaví citlivost tak, aby se snížily účinky rušení
z blízkých zdrojů šumu.
K odstranění rušení na obrazovce použijte nejnižší nastavení
rušení, které slouží k dosažení požadovaného zlepšení.
Nejlepším řešením odstranění rušení je oprava problémů
instalace způsobujících rušení.
Omez. barvy: Skryje část barevné palety, což pomůže omezit
pole se slabými radarovými odrazy.
Nastavením omezení barvy podle barvy nežádoucích
navrácených signálů je možné odstranit zobrazení
nežádoucích navrácených signálů.
Vyhlazování: Odstraňuje šum, který není součástí normálních
navrácených signálů sonaru, a upraví vzhled navrácených
signálů, jako je například dno.
Je-li vyhlazování nastaveno na vysokou hodnotu, zůstane
více nízkoúrovňového šumu než při použití kontroly rušení,
ale šum je tlumenější z důvodu průměrování. Vyhlazování
může odstranit tečky ze dna. Vyhlazování a rušení dobře
spolupracují na odstranění nízkoúrovňového šumu. Rušení a
vyhlazování můžete nastavit v postupných krocích, a
odstranit tak nežádoucí šum z displeje.
Povrchový šum: Skryje povrchový šum, aby se napomohlo
snížení radarových odrazů. Větší šířky paprsku (nižší
frekvence) mohou zobrazovat více cílů, ale mohou také
generovat více povrchového šumu.
TVG: Umožňuje upravit časově proměnlivé zesílení, což může
snížit šum.
Tento ovládací prvek nejlépe poslouží v situacích, kdy chcete
kontrolovat a potlačit radarové odrazy nebo šum blízko vodní
hladiny. Umožňuje také zobrazit cíle blízko povrchu, které
jsou jinak skryté nebo maskované povrchovým šumem.
25
Nastavení vzhledu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Vzhled.
Barva: Slouží k nastavení barev a barevného zisku.
Data rozložení: Nastaví data zobrazená na obrazovce sonaru.
Rozsah A: Zobrazí podél pravé strany obrazovky vertikální
přerušované světlo, které okamžitě zobrazí vzdálenost
k cílům na měřítku.
Linie hloubky: Zobrazí přehlednou linii hloubky.
Edge: Zvýrazní nejsilnější signál ze dna a tím pomůže určit
tvrdost nebo měkkost signálu.
Snímek – pokr.: Umožní rychlejší postup sonarových snímků
tím, že na obrazovku vykreslí více než jeden sloupec dat pro
každý sloupec přijatých dat sirény. Tato funkce je užitečná
zejména tehdy, pokud používáte sirénu v hlubokých vodách,
protože signálu sirény trvá cesta na vodní dno a zpět
k převodníku delší dobu.
Nastavení 1/1 vykreslí na obrazovku jeden sloupec informací
pro každý navrácený signál sirény. Nastavení 2/1 vykreslí na
obrazovku dva sloupce informací pro každý navrácený signál
sirény, a analogicky fungují i nastavení 4/1 a 8/1.
Alarmy sonaru
POZNÁMKA: U některých modelů sonarových sond nejsou
některé možnosti k dispozici.
V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru také můžete otevřít v nabídce Nastavení >
Alarmy > Sonar.
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Alarm FrontVü: Nastaví aktivaci zvukového upozornění ve
chvíli, kdy hloubka vody před lodí klesne pod určenou
hodnotu, a pomůže tak předejít uvíznutí na mělčině
(Nastavení alarmu mělčiny FrontVü, strana 28). Tento alarm
je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix FrontVü.
Teplota vody: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda
ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 2 °F (1,1 °C) než je
stanovená teplota.
Hranice: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda rozpozná
pozastavený cíl v rámci stanovené hloubky od vodní hladiny
a ode dna.
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.
Rozšířená nastavení sonaru
V zobrazení sonaru Tradiční vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Rozšířené.
Posun: Umožňuje nastavit rozsah hloubek, na které je sonar
zaměřen. To umožňuje přiblížit zaměřenou hloubku s vyšším
rozlišením.
Při použití posunu nemusí vyhledávání dna pracovat
efektivně, protože sonar vyhledává data z rozsahu hloubek
zaměřené oblasti, jež nemusí dno zahrnovat. Použití posunu
může ovlivnit také rychlost procházení, protože data mimo
rozsah hloubek zaměřené oblasti se nezpracovávají. Tím se
zkracuje čas potřebný k přijetí a zobrazení dat. Zaměřenou
oblast můžete přiblížit, což umožňuje blíže vyhodnotit odrazy
26
objektů, a to při vyšším rozlišení než je tomu při použití
pouhého přiblížení.
Roztáh. ozv.: Umožňuje upravit velikost ozvěn na obrazovce,
aby byly lépe vidět jednotlivé odrazy objektů.
Jsou-li cíle špatně vidět À, roztažení ozvěny zvýrazňuje
odrazy objektů, takže jsou pak na obrazovce vidět lépe.
Pokud je hodnota roztažení ozvěny příliš velká, cíle se spojí
dohromady. Je-li hodnota příliš malá Á, cíle jsou malé a
špatně se hledají.
Můžete použít roztažení ozvěny a šířku filtru společně a
získat tak upřednostňované rozlišení a snížení šumu. Jsou-li
roztažení ozvěny a šířka filtru nastaveny na nízkou hodnotu,
displej má nejvyšší rozlišení, ale je nejvíce náchylný k šumu.
Je-li roztažení ozvěny nastaveno na vysokou hodnotu a šířka
filtru nastavena na nízkou hodnotu, displej má nižší rozlišení
ale širší cíle. Jsou-li roztažení ozvěny a šířka filtru nastaveny
na vysokou hodnotu, displej má nejnižší rozlišení, ale je
nejméně náchylný k šumu. Nedoporučuje se nastavovat
roztažení ozvěny na nízkou a šířku filtru na vysokou hodnotu.
Nastavení instalace sonarové sondy Tradiční nebo
sondy SideVü či Garmin ClearVü
V zobrazení sonaru Tradiční, SideVü nebo Garmin ClearVü
vyberte možnost Menu > Nastavení sonaru > Instalace.
Přenosová rychlost: Nastaví časový interval mezi příkazy ping
sonaru. Zvýšení přenosové rychlosti zvyšuje rychlost
procházení, ale může také zvýšit vlastní rušení.
Snížení přenosové rychlosti zvětšuje mezery mezi
přenosovými impulzy a může vyřešit vlastní rušení. Tato
možnost je k dispozici pouze v zobrazení sonaru Tradiční.
Přenosový výkon: Omezuje kmitání sonarové sondy v blízkosti
hladiny. Nižší hodnota přenosového výkonu omezí kmitání
sonarové sondy, sníží ale také intenzitu navrácených signálů.
Tato možnost je k dispozici pouze v zobrazení sonaru
Tradiční.
Šířka filtru: Stanoví okraje cíle. Kratší filtr názorněji stanoví
okraje cílů, ale může povolit větší šum. Delší filtr vytvoří
měkčí okraje cíle, ale může zároveň snížit šum. Tato
možnost je k dispozici pouze v zobrazení sonaru Tradiční.
Přek. dol/dopr: Přepne orientaci zobrazení SideVü zleva
doprava. Tato možnost je k dispozici pouze v zobrazení
sonaru SideVü.
Nast. jako úvod. obr.: Obnoví tovární nastavení sonaru.
Diagnostika převodníku: Zobrazí podrobnosti o sonarové
sondě.
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používaném
chartplotteru, modulech sirény a sonarové sondy.
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.
Vyšší frekvence používají menší šířky paprsku a jsou výhodnější
pro provoz při vysoké rychlosti a na neklidném moři. Vyšší
frekvence také poskytují lepší rozlišení dna a teplotního
gradientu.
Nižší frekvence využívají větší šířky paprsků, které umožňují
zobrazit více cílů. Současně ale vytvářejí více hluku na povrchu
Sonarový echolot
a redukují kontinuitu signálu na neklidném moři. Větší šířky
paprsku vytvářejí větší oblouky pro návrat cílů, což je ideální pro
lokalizaci ryb. Větší šířky paprsku jsou také vhodnější pro
hlubokou vodu, protože nízkofrekvenční paprsek lépe proniká
vodou.
Frekvence signálu CHIRP umožňují každým impulzem prohledat
řadu frekvencí, čímž dojde k lepšímu oddělení cíle v hlubokých
vodách. Signál CHIRP lze použít pro zřetelné odlišení cílů,
například jednotlivých ryb v hejnu, a pro hluboké vody. Signál
CHIRP dosahuje obvykle lepších výsledků než použití jedné
frekvence. Protože se některé cílené ryby mohou s pevnou
frekvencí zobrazovat lépe, zvažte při používání signálu CHIRP
své cíle a vodní podmínky.
Některé sonarové černé skříňky a sondy rovněž poskytují
možnost úpravy přednastavených frekvencí každého prvku
sondy, což umožňuje rychlou změnu frekvence pomocí
přednastavených hodnot podle změny vody a cílů.
Současné prohlížení dvou frekvencí v režimu zobrazení
s rozdělenou frekvencí umožňuje vidět hlouběji na nižší
frekvenci a současně pozorovat více detailů na vyšší frekvenci.
Výběr frekvencí
POZNÁMKA: Nelze upravit frekvenci pro všechna zobrazení
sonaru a sonarové sondy.
Můžete určit, které frekvence budou na obrazovce sonaru
zobrazeny.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Frekvence.
2 Vyberte frekvenci vhodnou pro vaše potřeby a hloubku vody.
Další informace o frekvencích viz (Frekvence sonaru,
strana 26).
Vytvoření přednastavené frekvence
POZNÁMKA: Není dostupné u všech sonarových sond.
Můžete vytvořit přednastavení pro uložení specifické frekvence
sonaru, což umožňuje rychlou změnu frekvence.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Frekvence.
2 Vyberte možnost Správa frekvencí > Nová předvolba.
3 Zadejte frekvenci.
Zapnutí rozsahu A
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v zobrazení sonaru
Tradiční.
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení, které vám ukáže, co se v daném okamžiku pod
sonarovou sondou nachází. Rozsah A můžete využít při
identifikaci odrazů cílů, které vám mohou uniknout, když se
sonarová data rychle posouvají po obrazovce, například při
vysokých rychlostech plavby. Může být také užitečná pro
rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.
Rozsah A na obrázku výše ukazuje zobrazení ryb À a měkkého
dna Á.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A > Zapnuto.
2 Nastavte dobu pozastavení.
Zvýšením doby pozastavení prodloužíte dobu zobrazování
odezvy sonaru.
Sonarový echolot
Nastavení sonaru Panoptix
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü
Můžete si nastavit úhel zobrazení sonaru RealVü. Pohled si také
můžete přiblížit nebo oddálit.
V zobrazení sonaru RealVü vyberte požadovanou možnost:
• Chcete-li úhel zobrazení upravit diagonálně, vyberte
možnost
.
• Chcete-li úhel zobrazení upravit vodorovně, vyberte
možnost
.
• Chcete-li úhel zobrazení upravit svisle, vyberte možnost
.
• Chcete-li úhel zobrazení posunout, posuňte prstem po
obrazovce požadovaným směrem.
• Chcete-li obraz přiblížit, roztáhněte dva prsty.
• Chcete-li obraz oddálit, přibližte dva prsty k sobě.
Nastavení rychlosti vysílání RealVü
Můžete si nastavit, jak rychle převodník přejíždí sem a tam.
Vyšší rychlost záběru vytváří méně detailní obraz, obrazovka se
však obnovuje rychleji. Nižší rychlost záběru vytváří detailnější
obraz, obrazovka se však obnovuje pomaleji.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici v zobrazení RealVü
3D Historical.
1 V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost Menu > Rychl.
vysílání.
2 Vyberte možnost.
Menu sonaru LiveVü Forward a FrontVü
V zobrazení sonaru LiveVü Forward nebo FrontVü vyberte
možnost Menu.
Zisk: Nastavení úrovně detailů a šumu zobrazeného na
obrazovce sonaru.
Chcete-li vidět nejvyšší intenzitu příjmu signálu na
obrazovce, můžete snížit zesílení, aby se snížila intenzita
příjmu a šumu. Chcete-li vidět všechny informace o příjmu,
můžete zvýšit zesílení, abyste viděli více informací na
obrazovce. Tím se také zvýší šum a zřejmě půjde hůře
rozpoznat odrazy skutečných objektů.
Hloub. pásmo: Úprava rozsahu měření hloubky.
Při automatickém nastavení rozsahu je dno zobrazeno vždy
v dolní části obrazovky sonaru. Toto nastavení je vhodné pro
sledování dna s minimálními či mírnými změnami terénu.
Ruční nastavení rozsahu umožňuje zobrazit specifický
rozsah, což je užitečné pro sledování dna, kde jsou větší
změny terénu, například srázy či útesy. Dokud se bude dno
nacházet v nastaveném rozsahu, bude zobrazeno na
obrazovce.
Dosah vpřed: Úprava rozsahu měření směrem dopředu.
Při automatickém nastavení rozsahu se měřítko směrem
dopředu automaticky přizpůsobuje podle hloubky. Ruční
úpravou rozsahu si můžete zobrazení upravit podle svého.
Dokud se bude dno nacházet v nastaveném rozsahu, bude
zobrazeno na obrazovce. Ručním nastavením této možnosti
omezíte efektivitu Alarm FrontVü a může dojít ke zkrácení
reakční doby u nízkých hodnot hloubky.
Úhel vysílání: Upraví zaměření sonarové sondy na levobok
nebo pravobok. Tato funkce je k dispozici pouze u
sonarových sond Panoptix FrontVü s funkcí RealVü,
například u modelů PS30, PS31 nebo PS60.
Přenos: Zastaví vysílání ssonarové sondy.
Alarm FrontVü: Nastaví aktivaci zvukového upozornění ve
chvíli, kdy hloubka vody před lodí klesne pod určenou
hodnotu (Nastavení alarmu mělčiny FrontVü, strana 28).
Tato funkce je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix
FrontVü.
27
Nastavení sonaru: Upravuje nastavení sonarové sondy
a vzhled sonarové odezvy.
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů, strana 3).
Nastavení úhlu vysílání sonarových sond LiveVü a FrontVü
Tato funkce je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix
LiveVü a FrontVü.
Můžete upravit úhel vysílání sonarové sondy a namířit sonar na
požadované místo. Například můžete sonarovou sondu namířit
na obranné seskupení ryb, angl. „bait ball“, nebo jej zaměřit na
strom, přes který proplouváte.
1 V zobrazení sonaru LiveVü nebo FrontVü vyberte možnost
Menu > Úhel vysílání.
2 Vyberte možnost.
Nastavení alarmu mělčiny FrontVü
VAROVÁNÍ
Alarm mělčiny FrontVü je nástroj, který vám může poskytnout
lepší přehled o situaci, nedokáže však zabránit uvíznutí za
všech okolností. Za bezpečné ovládání plavidla vždy odpovídá
osoba, která plavidlo řídí.
Tento alarm je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix
FrontVü.
Můžete si nastavit zvukové upozornění, když hloubka dosáhne
nižší než nastavené hodnoty. Chcete-li používat čelní alarm
nebezpečí srážky, je třeba nastavit vyrovnání přídě (Nastavení
vyrovnání přídě, strana 28).
1 V zobrazení sonaru FrontVü vyberte možnost Menu > Alarm
FrontVü.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
3 Zadejte hloubku, ve které má dojít k aktivaci alarmu,
a potvrďte tlačítkem Hotovo.
Na obrazovce FrontVü se zobrazuje linie hloubky v místě
nastavení alarmu. Jste-li v bezpečné hloubce, je tato linie
zelená. Pokud plujete příliš rychle a čelní rozsah vám nedává
dostatek času, abyste mohli zareagovat (10 sekund), změní linie
barvu na žlutou. Jakmile systém zaznamená překážku nebo je
hloubka nižší než nastavená hodnota, linie se zbarví červeně a
zazní zvuková výstraha.
UPOZORNĚNÍ
Pokud vaše rychlost stoupne nad 8 uzlů, schopnost sonaru
FrontVü efektivně varovat před uvíznutím klesá.
Nastavení vzhledu pro zařízení LiveVü a FrontVü
V zobrazení sonaru LiveVü nebo FrontVü Panoptix vyberte
možnost Menu > Nastavení sonaru > Vzhled.
Nastavení barev: Nastaví barevnou paletu.
Barevný zisk: Upraví intenzitu barev na obrazovce.
Když nastavíte vyšší hodnotu barevného zisku, uvidíte cíle
výše ve vodním sloupci. Vyšší hodnota barevného zisku také
umožňuje rozlišit nezřetelně zobrazované objekty výše ve
vodním sloupci, dochází však k omezení v rozlišení hodnot
v dolní části. Pokud jsou cíle blíže u dna, můžete nastavit
nižší hodnotu barevného zisku. Dokážete tak lépe rozlišit
mezi cíli a výrazně zobrazovanými objekty, například pískem,
kameny a bahnem.
Stezky: Nastaví dobu zobrazování trasy na obrazovce. Trasy
zobrazují pohyb cíle.
Vyplnění dna: Slouží k vybarvení dna pro jeho odlišení od
signálů vody.
Překr. souř. sítě: Zobrazí mřížku linií rozsahu.
Historie posuvu: Zobrazí historii sonaru v tradičním sonarovém
zobrazení.
28
Nastavení vzhledu pro zařízení RealVü
V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost Menu > Nastavení
sonaru > Vzhled.
Barvy bodů: Nastavení jiné barevné palety pro body odezvy
radaru.
Barvy dna: Nastavení schématu barev dna.
Styl dna: Nastavení stylu dna. Když plujete v hluboké vodě,
můžete vybrat možnost Body a ručně nastavit mělčí rozsah.
Klíč barev: Zobrazení legendy barev označujících hloubku.
Nastavení instalace sonarové sondy Panoptix
V zobrazení sonaru Panoptix vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Instalace.
Hloubka instalace: Nastaví hloubku pod čarou ponoru, ve které
je upevněna sonarová sonda Panoptix. Zadáním správné
vzdálenosti k čáře ponoru získáte přesnější vizuální
prezentaci objektů ve vodě.
Vyrov. přídě: Možnost nastavení vzdálenosti mezi přídí a
místem instalace čelní sonarové sondy Panoptix. Vzdálenost
pak bude udávána vzhledem k přídi, nikoli k místu instalace
sondy.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
FrontVü, LiveVü Forward a RealVü 3D Forward.
Šířka paprsku: Nastaví šířku paprsku spodní sonarové sondy
Panoptix. Uzší paprsek umožňuje vidět hlouběji a dále. Širší
paprsek umožňuje vidět širší oblast pokrytí.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
FrontVü, LiveVü Down a LiveVü Forward.
Použít AHRS: Snímače systému měřícího podélný a příčný
sklon a směr (AHRS) automaticky určí instalační úhel
sonarové sondy Panoptix. Když je toto nastavení vypnuto,
můžete konkrétní instalační úhel sonarové sondy zadat
pomocí nastavení Úhel náklonu. Velká část čelních
sonarových sond je instalována v úhlu 45°, spodní sonarové
sondy se obvykle instalují v nulovém úhlu.
Otočení obr.: Nastaví orientaci pohledu sonaru Panoptix, je-li
nainstalován spodní sonarová sonda s kabely směřujícími
k levoboku lodě.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
LiveVü Down, RealVü 3D Down a RealVü 3D Historical.
Kalibrovat kompas: Kalibrace integrovaného kompasu
v sonarové sondě Panoptix (Kalibrace kompasu, strana 23).
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix
s integrovaným kompasem, například u modelu PS21-TR.
Nast. jako úvod. obr.: Obnoví tovární nastavení sonaru.
Nastavení vyrovnání přídě
U čelních sonarových sond Panoptix můžete zadat vyrovnání
přídě a nastavit tak správnou hodnotu měření vzdálenosti
směrem dopředu podle místa instalace sonarové sondy.
Vzdálenost pak bude udávána vzhledem k přídi, nikoli k místu
instalace sondy.
Tuto funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
FrontVü, LiveVü Forward a RealVü 3D Forward.
1 Změřte vodorovnou vzdálenost À od sonarové sondy k přídi.
Sonarový echolot
À
Á
Pevnina
Plavidlo
Překrytí radaru
2 V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Instalace > Vyrov. přídě.
Pokud připojíte chartplotter k volitelnému Garmin námořnímu
radaru, můžete použít informace z překrytí radaru na navigační
mapě nebo na rybářské mapě.
Data na překrytí radaru se zobrazují podle naposledy použitého
režimu radaru a pro naposledy použitý režim radaru rovněž platí
všechna nastavení konfigurace překrytí radaru.
3 Zadejte naměřenou vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
Překrytí radaru a zarovnání dat mapy
V příslušném zobrazení sonaru se rozsah měření směrem
dopředu posune o zadanou vzdálenost.
Při použití překrytí radaru kreslič map zarovná data radaru
s daty mapy. Vychází přitom ze směru pohybu lodi, který je ve
výchozím nastavení založen na datech ze snímače
magnetického pole Země připojeného pomocí sítě NMEA 0183
nebo NMEA 2000. Není-li snímač magnetického pole Země
k dispozici, je směr pohybu lodi založen na vyhledávacích
datech systému GPS.
Vyhledávací data systému GPS ukazují směr, který se loď
pohybuje, nikoli směr, kterým loď ukazuje. Pokud se loď
odchyluje zpět nebo do stran v důsledku proudů nebo větru,
nemusí být překrytí radaru dokonale zarovnáno s daty mapy.
Této situaci by se mělo předejít použitím dat o směru pohybu
lodi z elektronického kompasu.
Pokud je směr pohybu lodi založen na datech ze snímače
magnetického pole Země nebo automatického pilota, mohla by
být data směru pohybu narušena v důsledku nesprávného
nastavení, mechanické závady, magnetického rušení nebo
jiných faktorů. Jsou-li data směru pohybu narušena, nemusí být
překrytí radaru dokonale zarovnáno s daty mapy.
Radar
VAROVÁNÍ
Námořní radar vysílá mikrovlnnou energii, která může škodit
lidem a živočichům. Než zahájíte radarový přenos, zkontrolujte,
zda je oblast kolem radaru prázdná. Radar vysílá paprsek
přibližně 12° nad linií a pod linií, která vede vodorovně od středu
radaru.
Pokud radar vysílá, nedívejte se zblízka přímo na anténu: Oči
jsou ta část těla, která je nejvíce citlivá na elektromagnetickou
energii.
Pokud připojíte kompatibilní chartplotter k volitelnému
námořnímu radaru Garmin, jako je například radar GMR™
Fantom™ 6 nebo GMR 24 xHD, můžete zobrazit více informací
o svém okolí.
Radar vysílá úzký paprsek mikrovlnné energie, jak se otáčí po
360° kruhu. Jakmile vysílaná energie kontaktuje cíl, část této
energie se odrazí zpět k radaru.
Interpretace údajů radaru
Rozpoznávání a interpretace údajů radaru vyžaduje určitou
praxi. Čím více budete radar používat, tím spolehlivěji budete
jeho zobrazení interpretovat, až jej budete skutečně potřebovat.
Radar může být užitečný v řadě situací, například jako ochrana
před případnou kolizí za špatné viditelnosti (za mlhy nebo ve
tmě), při sledování počasí, k zobrazení toho, co je před vámi,
nebo při vyhledávání ptáků či ryb.
Funkce překrytí radaru vám pomůže lépe interpretovat údaje
radaru, neboť obraz z radaru vkládá na zobrazení mapy. Díky
tomu můžete lépe pochopit, jak na radaru vypadá například
pevnina, most nebo dešťový mrak. Také zobrazení plavidel se
systémem AIS na vrstvě radaru vám pomůže lépe interpretovat
různé prvky.
Na obrázku níže je překryvná vrstva radaru zapnuta. Obrazovka
ukazuje také zdroj videa. V zobrazení radaru tak můžeme
snadno určit některé objekty.
Přenos radarových signálů
POZNÁMKA: Jako bezpečnostní opatření se radar po zahřátí
přepne do pohotovostního režimu. Budete mít příležitost před
zahájením vysílání radaru zkontrolovat, zda je oblast kolem
něho volná.
1 Radar s vypnutým kresličem map připojte podle postupu
popsaného v pokynech pro instalaci radaru.
2 Zapněte kreslič map.
Pokud je to nutné, radar se zahřeje a odpočítávání vás
upozorní, až bude radar připraven.
3 Vyberte možnost Radar.
4 Vyberte režim radaru.
Jakmile se radar spustí, zobrazí se zpráva odpočítávání.
5 Vyberte možnost Menu > Přenést radar.
Zastavení přenosu radarových signálů
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Rad. do poh.
rež..
TIP: Stisknutím možnosti > Rad. do poh. rež. v libovolné
obrazovce rychle ukončíte radarový přenos.
Nastavení režimu automatického přenosu
Pro úsporu energie můžete nastavit časové intervaly, během
kterých bude radar vysílat signály a během kterých je vysílat
nebude (pohotovostní režim).
Radar
29
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici v duálních režimech
radaru.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Automatický přenos.
2 Funkci zapnete výběrem možnosti Automatický přenos.
3 Vyberte možnost Doba poh. rež., zadejte časový interval
mezi vysíláním radarových signálů a poté vyberte možnost
Hotovo.
4 Vyberte možnost Přenést čas, zadejte délku vysílání
jednotlivých radarových signálů a poté vyberte možnost
Hotovo.
který vzniká relativním pohybem cíle. Lze tak okamžitě odhalit
cíle, které se pohybují směrem k radaru nebo od něj.
Technologie MotionScope pohyblivé cíle na displeji radaru
označí, abyste se mohli vyhnout jiným plavidlům nebo
nepříznivému počasí, případně zamířit k bohatým lovištím, nad
kterými se shlukují hejna ptáků.
Pohyblivé cíle jsou označovány barevně, takže hned na první
pohled zjistíte, které se pohybují směrem k vám a které směrem
od vás. U většiny barevných schémat jsou zeleně označeny cíle
pohybující se od vás a červeně ty, které se pohybují směrem
k vám.
Povolení a úprava zóny bez přenosu radaru
Můžete označit oblasti, v nichž skener radaru nebude přijímat
signály.
POZNÁMKA: Modely radarů GMR Fantom a xHD2 podporují
dvě zóny bez přenosu. Ostatní modely radarů GMR podporují
jednu zónu bez přenosu.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru > Instalace > Povolit zónu bez přenosu.
Zóna bez přenosu se na obrazovce radaru zobrazí šedě.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte možnosti Upravit zónu bez přenosu > Přesunout
se do zóny bez přenosu.
4 Vyberte možnost Úhel 1 a vyberte novou polohu prvního
úhlu.
5 Vyberte možnost Úhel 2 a vyberte novou polohu druhého
úhlu.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Úprava dosahu radaru
Dosah radarových signálů označuje délku pulzního signálu,
který radar vysílá a přijímá. Se zvyšováním dosahu vysílá radar
delší impulzy, aby dosáhl vzdálených cílů. Bližší cíle, především
déšť a vlny, také odrážejí delší impulzy, což může zvyšovat šum
na obrazovce radaru. Zobrazení informací o cílech v delší
vzdálenosti může rovněž vést ke zmenšení prostoru dostupného
na obrazovce radaru pro zobrazení informací o cílech v kratší
vzdálenosti.
• Výběrem možnosti snížíte dosah radaru.
• Výběrem možnosti zvýšíte dosah radaru.
Tipy pro výběr dosahu radaru
• Určete, které informace potřebujete na obrazovce radaru
vidět.
Potřebujete například informace o počasí, cílech nebo
dopravě v okolí, nebo vás více zajímá počasí ve větší
vzdálenosti?
• Vyhodnoťte podmínky prostředí, kde se radar používá.
Zvláště v nevlídném počasí mohou signály radaru s delším
dosahem zvýšit odrazy na obrazovce radaru a znesnadnit
zobrazení informací o cílech v kratší vzdálenosti. V dešti vám
radarové signály mohou umožnit efektivněji zobrazit
informace o blízkých objektech (pokud je optimálně
nakonfigurováno nastavení radarových odrazů v důsledku
dešťových srážek).
• Vyberte nejkratší efektivní dosah: vezměte přitom v úvahu
důvod pro použití radaru a aktuální podmínky prostředí.
Zapínání střežené zóny
Střeženou zónu můžete zapnout tehdy, chcete-li být upozorněni
v případě, že nějaký objekt pronikne do specifikované oblasti
kolem lodi.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici v duálních režimech
radaru.
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Zapnout střeženou zónu.
Určení kruhové střežené zóny
Dříve než budete moci určit hranice střežené zóny, musíte
zapnout střeženou zónu (Zapínání střežené zóny, strana 30).
Můžete určit kruhovou střeženou zónu, která zcela obklopuje
loď.
1 Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Nastavit střeženou zónu > Nastavit střeženou
zónu > Kruh.
2 Vyberte polohu vnějšího kruhu střežené zóny.
3 Výběrem polohy vnitřního kruhu střežené zóny určete šířku
střežené zóny.
Určení částečné střežené zóny
Než budete moci určit hranice střežené zóny, musíte zapnout
střeženou zónu (Zapínání střežené zóny, strana 30).
Můžete určit hranice střežené zóny, která zcela neobklopuje
vaši loď.
1 Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Nastavit střeženou zónu > Nastavit střeženou
zónu > Roh 1.
2 Stiskněte a přetáhněte polohu vnějšího rohu střežené zóny
À.
Radarová technologie MotionScope™
využívající Dopplerův efekt
Radar GMR Fantom využívá Dopplerův efekt k detekci
a označení pohyblivých cílů a nabízí tak možnost vyhnout se
případným kolizím, vyhledat hejna ptáků nebo sledovat počasí.
Dopplerův efekt označuje posun frekvencí na odrazu radaru,
30
3 Vyberte možnost Roh 2.
4 Stisknutím polohy vnitřního rohu střežené zóny Á určete
šířku střežené zóny.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Radar
Vypnutí střežené zóny
Střeženou zónu lze vypnout.
Na obrazovce hlídky vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Nastavit střeženou zónu > Vypnout střeženou
zónu.
Konfigurace střežené zóny je uložena, abyste ji v případě
potřeby mohli znovu zapnout.
MARPA
Systém MARPA (Mini-Automatic Radar Plotting Aid) umožňuje
identifikovat a sledovat objekty a jeho hlavní funkcí je
předcházet srážkám. Chcete-li použít funkci MARPA, přiřaďte
značku MARPA cíli. Radarový systém automaticky sleduje
označený objekt a poskytuje informace o objektu včetně
rozsahu, směru, rychlosti, směru pohybu zařízení GPS,
nejbližšího bodu přiblížení a času do nejbližšího bodu přiblížení.
Funkce MARPA signalizuje stav každého označeného objektu
(zaměřování cíle, ztráta cíle, sledování cíle nebo nebezpečný
cíl) a kreslič map může spustit alarm nebezpečí srážky
v případě, že se objekt dostane do bezpečné zóny plavidla.
Symboly zaměřování MARPA
Zaměřování cíle. Při uzamykání cíle radarem z něj vycházejí
soustředné, přerušované zelené kruhy.
Cíl byl zaměřen. Nepřerušovaný zelený kruh označuje polohu
cíle, který byl uzamčen radarem. Přerušovaná zelená čára
u kruhu označuje plánovaný kurz vůči zemi nebo směr pohybu
zařízení GPS cíle.
V dosahu je nebezpečný cíl. Okolo cíle bliká červený kruh,
spustí se alarm a zobrazí se zpráva. Po potvrzení alarmu
obsluhou se zobrazí červený bod s přerušovanou červenou
čárou, který označuje polohu a plánovaný kurz vůči zemi nebo
směr pohybu zařízení GPS cíle. Pokud byl alarm nebezpečí
srážky pro bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl
bliká, nespustí se však alarm a zpráva se nezobrazí.
Cíl byl ztracen. Nepřerušovaný zelený kruh se symbolem X
znamená, že se daný cíl nepodařilo uzamknout radarem.
Bod největšího přiblížení a čas k bodu největšího přiblížení
nebezpečného cíle.
Přiřazení značky MARPA k objektu
Pro použití funkce MARPA je nutné připojit snímač směru a mít
aktivní signál GPS. Snímač směru musí poskytovat kód NMEA
2000 PGN 127250 nebo věty výstupu NMEA0183 HDM nebo
HDG.
1 Na obrazovce radaru vyberte objekt nebo polohu.
2 Vyberte možnost Vyhledání cíle > Cíl MARPA.
Odebrání značky MARPA ze zaměřeného objektu
1 Na obrazovce radaru vyberte cíl MARPA.
2 Vyberte možnost Cíl MARPA > Odebrat.
Zobrazení informací o označeném objektu MARPA
Můžete zobrazit rozsah, směr, rychlost a další informace o
označeném objektu MARPA.
1 Na obrazovce radaru vyberte zaměřený objekt.
2 Vyberte možnost Cíl MARPA.
Můžete konfigurovat, jak se jiná plavidla zobrazují na obrazovce
radaru. Pokud je jakékoli nastavení (s výjimkou rozsahu
zobrazení AIS) konfigurováno pro jeden režim radaru, nastavení
je použito pro každý další režim radaru. Podrobnosti a
projektované nastavení směru pohybu konfigurované pro jeden
režim radaru jsou použity pro každý další režim radaru a překrytí
radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Jiná plavidla > Nastavení displeje.
2 Vyberte možnost:
• Vzdálenost od vaší polohy, v níž se zobrazí plavidla AIS,
stanovíte výběrem možnosti Rozsah zobr. a výběrem
vzdálenosti.
• Podrobností o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily > Zobrazit.
• Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Pr. směr poh. a zadáním
času.
• Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí.
Režim VRM a EBL
Variabilní značka dosahu (VRM) a elektronická linie směru k cíli
(EBL) měří vzdálenost a směr od lodi k cílovému objektu. Na
obrazovce radaru se režim VRM zobrazuje jako kruh se středem
na aktuální poloze lodi a režim EBL se zobrazuje jako linie, která
začíná na aktuální poloze lodi a kříží se s VRM. Bod protnutí je
cílem režimu VRM a EBL.
Zobrazení VRM a EBL
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Zobrazit režim VRM/EBL.
Úprava režimu VRM a EBL
Než budete moci upravit režimy VRM a EBL, je nutné je zobrazit
na obrazovce radaru (Zobrazení VRM a EBL, strana 31).
Můžete upravit průměr VRM a úhel EBL, což vede k přesunu
bodu křížení VRM a EBL. Režimy VRM a EBL nakonfigurované
pro jeden režim se použijí pro všechny ostatní režimy radaru.
1 Na obrazovce radaru vyberte novou polohu bodu křížení
VRM a EBL.
2 Vyberte možnost Ukončit režim VRM/EBL.
3 Vyberte možnost Ukončit ukazování.
Měření dosahu a směru k cílovému objektu
Než budete moci upravit režimy VRM a EBL, je nutné je zobrazit
na obrazovce radaru (Zobrazení VRM a EBL, strana 31).
1 Na obrazovce radaru vyberte cílovou polohu.
2 Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
V levém horním rohu obrazovky se zobrazí dosah a směr
k cílové poloze.
Echo Trails
Funkce Echo Trails umožňuje sledovat pohyb plavidel na displeji
radaru. Jak se loď pohybuje, vidíte blednoucí stopu À její dráhy.
Můžete změnit dobu, po kterou se trasa zobrazí.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA
Na jakékoli obrazovce radaru nebo překrytí radaru můžete
zobrazit a přizpůsobit vzhled seznamu hrozeb AIS a MARPA.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Vrstvy > Jiná
plavidla > Seznam > Zobrazit.
2 Vyberte typy hrozeb, které chcete zahrnout do seznamu.
Zobrazení plavidel AIS na obrazovce radaru
Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení AIS a aktivních
signálů transpondéru z jiných plavidel.
Radar
31
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení konfigurované pro použití v jednom režimu radaru
použito pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u otevřených radarů
xHD a u krytých radarů HD/HD+.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
2
Zapnutí funkce Echo Trails
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Echo Trails > Displej.
Úprava délky funkce Echo Trails
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Možnosti radaru > Echo Trails > Čas.
2 Vyberte délku trasy.
3
4
Vymazání funkce Echo Trails
5
Funkci Echo Trails můžete odebrat z obrazovky radaru, a omezit
tak radarové odrazy na obrazovce.
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > Echo Trails > Vymazat stezky.
6
Optimalizace zobrazení radaru
Nastavení zobrazení radaru můžete upravit a dosáhnout nižších
odrazů a vyšší přesnosti.
POZNÁMKA: Zobrazení je možné optimalizovat pro jednotlivé
režimy radaru.
1 Vyberte dosah radaru (Úprava dosahu radaru, strana 30).
2 Obnovte výchozí hodnotu nastavení kontroly úrovně zesílení
(Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru, strana 32).
3 Ručně upravte nastavení kontroly úrovně zesílení (Ruční
nastavení kontroly úrovně zesílení na obrazovce radaru,
strana 32).
Zesílení a odrazy radaru
Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru
Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení pro jednotlivé
režimy radaru je pro tento režim optimalizováno a může se lišit
od automatického nastavení kontroly úrovně zesílení použitého
pro jiný režim.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
POZNÁMKA: U některých modelů radarů nejsou některé
možnosti k dispozici.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li kontrolu úrovně zesílení upravit automaticky,
vyberte možnost Aut. nízká nebo Aut. vysoká.
• Chcete-li kontrolu úrovně zesílení upravit automaticky na
zobrazování ptáků nad vodní hladinou, vyberte možnost
Autm.Bird.
POZNÁMKA: Tato možnost není k dispozici u otevřených
radarů xHD a u krytých radarů HD/HD+.
Ruční nastavení kontroly úrovně zesílení na obrazovce
radaru
Pro dosažení optimálního výkonu radaru můžete kontrolu
úrovně zesílení nastavit ručně.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
32
7
Menu > Zisk.
Výběrem možnosti Nahoru zvyšujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud se na obrazovce radaru neobjeví světelné tečky.
Data na obrazovce radaru se obnovují po několika
sekundách. Důsledkem toho je, že se účinek ručního
nastavení kontroly úrovně zesílení nemusí projevit okamžitě.
Nastavujte kontrolu úrovně zesílení pomalu.
Výběrem možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud tečky nezmizí.
Jestliže jsou v dosahu lodě, pevnina nebo jiné cíle, výběrem
možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení, dokud cíle
nezačnou blikat.
Výběrem možnosti Nahoru zvyšujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud se lodě, pevnina nebo jiné cíle na obrazovce trvale
nerozsvítí.
Minimalizujte vzhled blízkých velkých objektů, pokud je to
nutné.
Minimalizujte vzhled odražených signálů postranních
smyček, pokud je to nutné.
Minimalizace rušení blízkými velkými objekty
Blízké cíle značné velikosti, jako jsou přístavní hráze, mohou
vyvolat velmi široký obrázek cíle, který se objevuje na
obrazovce radaru. Tento obrázek může zkreslovat menší cíle,
které jsou umístěny v jeho blízkosti.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
2 Výběrem možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud nebudou menší cíle jasně viditelné na obrazovce
radaru.
Omezení kontroly úrovně zesílení, aby se omezilo rušení
blízkými velkými objekty, může způsobit, že menší či
vzdálené cíle začnou blikat nebo z obrazovky radaru zmizí.
Minimalizace rušení postranní smyčkou na obrazovce
radaru
Rušení boční smyčkou se může projevit tvořením
polokruhového pruhového vzoru směrem od cíle. Efektům
postranní smyčky lze předejít omezením kontroly úrovně
zesílení či omezením rozsahu radaru.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení kontroly úrovně zesílení konfigurované pro
používání v jednom režimu radaru použito pro jiné režimy radaru
nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Zisk.
2 Výběrem možnosti Dolů snižujte kontrolu úrovně zesílení,
dokud polokruhový pruhový vzor z obrazovky radaru nezmizí.
Omezení kontroly úrovně zesílení, aby se omezilo rušení
postranní smyčkou, může způsobit, že menší či vzdálené cíle
začnou blikat nebo z obrazovky radaru zmizí.
Automatická úprava radarových odrazů od mořské hladiny
na obrazovce radaru
Kreslič map můžete nastavit tak, aby automaticky upravoval
vzhled radarového odrazu způsobený rozvlněnou mořskou
hladinou.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení radarových odrazů od mořské hladiny
konfigurované pro používání v jednom režimu radaru použito
pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení jsou k dispozici
u všech modelů radarů a chartplotterů.
Radar
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Rad. od. o m h.
2 Vyberte možnost Přednastavení nebo Automaticky.
3 Vyberte nastavení, které odpovídá současným podmínkám
na moři.
Pokud používáte kompatibilní model radaru, upraví kreslič map
radarové odrazy od mořské hladiny podle mořských podmínek
automaticky.
Ruční úprava radarových odrazů od mořské hladiny na
obrazovce radaru
Můžete upravit vzhled radarových odrazů způsobených
rozvlněnou mořskou hladinou. Nastavení radarových odrazů od
mořské hladiny má větší vliv na vzhled blízkých radarových
odrazů a cílů než na vzhled vzdálených radarových odrazů a
cílů. Vyšší nastavení radarových odrazů od mořské hladiny
omezuje vzhled radarových odrazů způsobených blízkými
vlnami, ale může také omezit či odstranit vzhled blízkých cílů.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení radarových odrazů od mořské hladiny
konfigurované pro používání v jednom režimu radaru použito
pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Rad. od. o m h.
2 Výběrem možnosti Nahoru nebo Dolů upravujte vzhled
radarových odrazů od mořské hladiny, dokud nebudou jiné
cíle jasně viditelné na obrazovce radaru.
Radarové odrazy způsobené podmínkami na moři mohou být
stále viditelné.
Úprava radarových odrazů v důsledku dešťových srážek na
obrazovce radaru
Můžete upravit vzhled radarových odrazů způsobených deštěm.
Zmenšení dosahu radaru může také minimalizovat radarové
odrazy způsobené deštěm (Úprava dosahu radaru, strana 30).
Nastavení odrazů v důsledku dešťových srážek má větší vliv na
vzhled vzdálených radarových odrazů způsobených deštěm a
cílů. Vyšší nastavení radarových odrazů v důsledku dešťových
srážek omezuje zobrazování radarových odrazů způsobených
blízkým deštěm, ale může také omezit či zabránit zobrazování
blízkých cílů.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být nastavení radarových odrazů způsobených blízkým deštěm
konfigurované pro používání v jednom režimu radaru použito
pro jiné režimy radaru nebo překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru > R. o. v d. d. sr..
2 Výběrem možnosti Nahoru nebo Dolů snižujte nebo zvyšujte
zobrazování blízkých radarových odrazů v důsledku
dešťových srážek, dokud nebudou na obrazovce radaru
jasně viditelné jiné cíle.
Radarové odrazy způsobené deštěm mohou být stále
viditelné.
Omezení radarových odrazů mezikanálového přeslechu na
obrazovce radaru
Radarové odrazy způsobené rušením od jiného radarového
zdroje v blízkosti můžete omezit zapnutím funkce odmítnutí
mezikanálového přeslechu.
POZNÁMKA: Na základě použitého radaru může nebo nemusí
být funkce odmítnutí mezikanálového přeslechu konfigurovaná
pro jeden režim radaru použita pro ostatní režimy radaru nebo
překrytí radaru.
Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte možnost
Menu > Nastavení radaru > P. f Crosstalk.
Menu možností radaru
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Možnosti
radaru.
Radar
MotionScope™: Využívá Dopplerův efekt k detekci a označení
pohyblivých cílů a nabízí tak možnost vyhnout se případným
kolizím, vyhledat hejna ptáků nebo sledovat počasí
(Radarová technologie MotionScope™ využívající Dopplerův
efekt, strana 30). Tato možnost je k dispozici pouze u modelů
Fantom.
Pulzní expanze: Prodlužuje dobu trvání přenosového impulzu,
což napomáhá maximalizaci energie směřované na cíle. To
zlepšuje schopnost detekce a rozlišení cílů. Tato možnost
není k dispozici u otevřených radarů xHD a u krytých radarů
HD/HD+.
Velikost cíle: Možnost nastavení velikosti cíle úpravou procesu
komprimace pulzu. Vyberete-li malý cíl, získáte ostrý obraz
radaru s vysokým rozlišením. Vyberete-li velký cíl, získáte
větší odraz u bodových cílů, například lodí nebo bójí. Tato
možnost je k dispozici pouze u modelů Fantom.
Echo Trails: Umožňuje sledovat pohyb plavidel na displeji
radaru. Tato možnost není k dispozici u otevřených radarů
xHD a u krytých radarů HD/HD+.
R. o. v d. d. sr.: Omezuje odrazy způsobené deštěm (Úprava
radarových odrazů v důsledku dešťových srážek na
obrazovce radaru, strana 33).
Zobrazit režim VRM/EBL: Zobrazuje kruhovou variabilní
značku dosahu (VRM) a elektronickou linii směru k cíli (EBL),
čímž umožňuje měřit vzdálenost a směr od lodi k cílovému
objektu (Režim VRM a EBL, strana 31).
Zapnout střeženou zónu: Nastaví bezpečnou zónu kolem lodi
a spustí alarm, pokud do zóny vstoupí jakýkoli objekt
(Zapínání střežené zóny, strana 30).
Automatický přenos: Pomáhá šetřit energii vysíláním
radarových signálů v nastavených intervalech.
Menu nastavení radaru
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru.
Zdroj: Vybere zdroj radarových signálů v případě, že je k síti
připojen více než jeden radar.
Zobrazení mapy: Zobrazí pod obrazem radaru mapu. Pokud je
tato funkce zapnutá, zobrazí se menu Vrstvy.
Orientace: Nastaví perspektivu zobrazení radaru.
P. f Crosstalk: Omezuje radarové odrazy způsobené rušením
od jiného radarového zdroje v blízkosti.
Rychlost ot.: Nastavuje preferovanou rychlost, kterou se radar
otáčí. Pro zvýšení obnovovací frekvence použijte možnost
Vysoká rychlost. V některých situacích se radar automaticky
otáčí běžnou rychlostí z důvodu lepší detekce, například při
nastavení delšího dosahu nebo při použití technologie
MotionScope či dvojitého rozsahu.
Vzhled: Nastaví barvy, rychlost vpřed a vzhled navigace.
Instalace: Umožňuje konfigurovat radar pro instalaci, například
nastavit přední část lodi a parkovací polohu antény.
Nastavení vzhledu radaru
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru > Vzhled.
POZNÁMKA: Tato nastavení nejsou použita na překrytí radaru.
Barva pozadí: Nastavení barvy pozadí.
Barva popředí: Nastavení schématu barev pro vrácené signály
radaru.
Rychlost vpřed: Při zvyšování rychlosti automaticky posunuje
vaši polohu na obrazovce směrem dolů. Zadejte vaši nejvyšší
rychlost pro nejlepší výsledky.
Linie směru pohybu: Zobrazí čáru od přídě lodi udávající směr
pohybu na obrazovce radaru.
Vzdálenost kruhů: Zobrazí kruhy, které umožní vizualizaci
vzdáleností na obrazovce radaru.
33
Směrový kruh: Zobrazuje směr k cíli relativní ku směru jízdy
nebo podle reference k severu; tato funkce pomáhá určit
směr k objektu zobrazovanému na obrazovce radaru.
Navigační čáry: Zobrazí navigační čáry, které označují kurz
nastavený pomocí funkcí Trasa do, Automatická navigace
nebo Přejít na.
Trasové body: Zobrazí trasové body na obrazovce radaru.
Nastavení při instalaci radaru
Př. část lodi: Kompenzuje fyzickou polohu radaru na lodi,
pokud není radar zarovnán s osou lodi (Posun přední části
lodi, strana 34).
Konfigurace antény: Umožňuje nastavit velikost antény radaru
a polohu, ve které se radar zastaví (Nastavení vlastní
parkovací polohy, strana 34).
Povolit zónu bez přenosu: Umožňuje nastavit oblast, ve které
radar nevysílá signály (Povolení a úprava zóny bez přenosu
radaru, strana 30).
Posun přední části lodi
Posun přední části lodi kompenzuje fyzickou pozici skeneru
radaru na lodi, pokud není skener radaru zarovnán s osou příďzáď.
Měření potenciálního posunu přední části lodi
Posun přední části lodi kompenzuje fyzickou pozici skeneru
radaru na lodi, pokud není skener radaru zarovnán s osou příďzáď.
1 Pomocí magnetického kompasu pořiďte optický směr
statického cíle, který se nachází v dohledu.
2 Změřte směr cíle na radaru.
3 Pokud je odchylka směru větší než +/- 1°, nastavte posun
přední části lodi.
Nastavení vyrovnání přední části lodi
Před nastavením vyrovnání přední části lodi je nejprve nutné
změřit případnou hodnotu vyrovnání přední části lodi.
Nastavení vyrovnání přední části lodi konfigurované pro jeden
režim radaru je použito pro všechny ostatní režimy radaru a na
překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Nastavení radaru > Instalace > Př. část
lodi.
2 Výběrem možnosti Nahoru nebo Dolů nastavte vyrovnání.
Nastavení vlastní parkovací polohy
Máte-li na lodi více než jeden radar, je nutné zobrazit obrazovku
toho radaru, který chcete upravit.
Anténa se ve výchozím nastavení zastaví kolmo k podstavci,
pokud se neotáčí. Tuto polohu lze upravit.
1 Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu > Nastavení
radaru > Instalace > Konfigurace antény > Parkovací
poloha.
2 Posuvníkem upravte polohu antény při zastavení a vyberte
možnost Back.
Výběr různých zdrojů radaru
1 Vyberte možnost:
• Na obrazovce radaru nebo překrytí radaru vyberte
možnosti Menu > Nastavení radaru > Zdroj.
• Vyberte Nastavení > Komunikace > Preferované zdroje
> Radar.
2 Vyberte zdroj radaru.
Změna režimu radaru
1 Na obrazovce Kombinace nebo v rozložení SmartMode
s radarem vyberte možnosti Menu > Menu radaru > Změnit
radar.
34
2 Vyberte režim radaru.
Autopilot
VAROVÁNÍ
Funkci autopilota můžete používat pouze ve stanici
nainstalované vedle kormidla, plynového pedálu a zařízení pro
ovládání kormidla.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Autopilot je nástroj, který zlepšuje vaše možnosti obsluhy
lodi. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz lodi.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo
bez dozoru.
Vždy buďte připraveni neprodleně převzít manuální řízení lodi.
Naučte se používat autopilota na klidné a bezpečné vodě.
Při používání autopilota blízko nebezpečných míst ve vodě, jako
jsou například doky, pilíře a jiné lodi, buďte opatrní.
Systém autopilota neustále upravuje řízení lodi, aby udržovala
stálý směr pohybu (udržování směru pohybu). Systém rovněž
umožňuje ruční řízení a nabízí několik režimů automatických
funkcí a vzorců pro řízení lodi.
Když je chartplotter připojen ke kompatibilnímu systému
autopilota Garmin, můžete autopilota prostřednictvím
chartplotteru ovládat.
Informace o kompatibilních systémech autopilotů Garmin
najdete na webových stránkách www.garmin.com.
Otvírání obrazovky autopilota
Před otevřením obrazovky autopilota musí být nainstalovaný a
nakonfigurovaný kompatibilní autopilot Garmin.
Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > Autopilot.
Obrazovka autopilota
À
Á
Aktuální směr pohybu
Předpokládaný směr (směr pohybu autopilota znamená řízení
směrem k)
Â
Aktuální směr pohybu (pokud je v pohotovostním režimu)
Předpokládaný směr (pokud je zapnutý)
Ã
Indikátor pozice kormidla (Tato funkce je dostupná pouze v případě,
že je připojen snímač kormidla.)
Úprava přírůstku stupňovitého řízení
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Nastavení
autopilota > Velikost odšlápnutí.
2 Vyberte přírůstek.
Nastavení úsporného režimu
Úroveň aktivity kormidla můžete upravit.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Nastavení
autopilota > Nast. režimu napájení > Spořič energie.
2 Vyberte procento.
Výběrem vyšší procentuální hodnoty omezíte aktivitu
kormidla a dosažení směru pohybu. Čím vyšší procentuální
Autopilot
hodnota, tím větší odchylky od kurzu, dokud nedojde k jeho
korekci autopilotem.
TIP: Za proměnlivých podmínek při nízkých rychlostech sníží
zvýšení procentuální hodnoty Spořič energie aktivitu
kormidla.
Zapnutí Shadow Drive™
POZNÁMKA: Funkce Shadow Drive je k dispozici pouze u
hydraulických systémů řízení.
Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Nastavení
autopilota > Shadow Drive > Zapnuto.
Lišta překrytí autopilota
À
Á
Â
Aktuální směr pohybu
Předpokládaný směr (směr pohybu autopilota znamená řízení
směrem k)
Aktuální směr pohybu (pokud je v pohotovostním režimu)
Předpokládaný směr (pokud je zapnutý)
Zapnutí autopilota
Pokud autopilota zapnete, převezme kontrolu nad kormidlem,
které řídí loď, a udržuje stanovený směr.
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Zapnout.
Předpokládaný směr se zobrazí ve středu obrazovky
autopilota.
Úprava směru pohybu pomocí kormidla
POZNÁMKA: Než budete moci upravit směr pohybu pomocí
kormidla, musíte povolit funkci Shadow Drive (Zapnutí Shadow
Drive™, strana 35).
Zapněte autopilota a ovládejte loď ručně.
Autopilot aktivuje režim Shadow Drive.
Pokud uvolníte kormidlo a budete konkrétní směr pohybu
udržovat ručně po dobu několika sekund, autopilot obnoví
udržování směru při novém směru pohybu.
Nastavení směru pohybu pomocí kresliče map
v režimu stupňovitého řízení
Než budete moci řídit loď pomocí tlačítek v dolní části obrazovky
autopilota, je nutné autopilota zapnout (Zapnutí autopilota,
strana 35).
• Výběrem možnosti <1° nebo 1°> spustíte jednoduchou
otočku o 1°.
• Výběrem možnosti <<10° nebo 10°>> spustíte jednoduchou
otočku o 10°.
• Přidržením možnosti <1° nebo 1°> spustíte rychlostí řízenou
otočku.
Loď bude pokračovat v otáčení, dokud tlačítko nepustíte.
• Přidržením možnosti <<10° nebo 10°>> spustíte sekvenci
otoček o 10° stupňů.
Vzory pro řízení
VAROVÁNÍ
Jste zodpovědní za bezpečný provoz lodi. Nezahajujte vzor,
dokud si nebudete jisti, že nejsou ve vodě žádné překážky.
Autopilot může řídit loď v přednastavených vzorech pro rybaření
a může rovněž provádět další speciální manévry, například
obraty do protisměru a otočení Williamson.
Dodržování vzoru otočení do protisměru
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Otočení do protism..
2 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Nastavení a dodržování vzoru kruhů
Vzory kruhů můžete použít pro řízení lodi v souvislém kruhu,
v určeném směru a v konkrétním časovém intervalu.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Kroužení.
2 V případě potřeby vyberte možnost Čas a vyberte dobu, po
kterou má autopilot dodržovat jeden kompletní kruh.
3 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Nastavení a dodržování klikatého vzoru
Klikatý vzor můžete použít pro řízení lodi z levoboku na
pravobok a zpět, ve stanoveném čase a pod stanoveným úhlem,
kolmo na současný směr pohybu.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Klikaté.
2 V případě potřeby vyberte možnost Amplituda a vyberte
stupeň.
3 V případě potřeby vyberte možnost Období a vyberte časový
úsek.
4 Vyberte možnost Zapnout klikatý manévr.
Dodržování vzoru otočení Williamson
Vzor otočení Williamson můžete použít pro řízení lodi za účelem
jízdy podél místa, ve kterém bylo otočení Williamson spuštěno.
Otočení Williamson je možné použít v situacích „muž přes
palubu“.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Otočení Williamson.
2 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Dodržování vzoru kroužení
Vzor kroužení můžete použít pro řízení lodi v souvislém kruhu
okolo aktivního trasového bodu. Velikost kruhu je určena vaší
vzdáleností od aktivního trasového bodu při zahájení vzoru
kroužení.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Kroužení.
2 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Nastavení a dodržování vzoru ve tvaru čtyřlístku
Vzor ve tvaru čtyřlístku můžete použít pro řízení lodi tak, aby
opakovaně přejížděla přes aktivní trasový bod. Jakmile zahájíte
vzor ve tvaru čtyřlístku, bude autopilot řídit loď směrem
k aktivnímu trasovému bodu a zahájí vzor ve tvaru čtyřlístku.
Můžete nastavit vzdálenost mezi trasovým bodem a místem, ve
kterém autopilot otočí loď pro další přejíždění přes aktivní
trasový bod. Výchozí nastavení otáčí loď v rozsahu 300 m
(1 000 stop) od aktivního trasového bodu.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Man. ve tvaru čtyřl..
2 V případě potřeby vyberte možnost Délka a vyberte
vzdálenost.
3 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Nastavení a dodržování vyhledávacího vzoru
Vyhledávací vzor můžete použít pro řízení lodi ve zvětšujících
se kruzích směrem od aktivního trasového bodu, přičemž
dochází k vytváření vzoru spirály. Jakmile zahájíte vyhledávací
vzor, bude autopilot řídit loď směrem k aktivnímu trasovému
bodu a zahájí vyhledávací vzor.
Můžete nastavit vzdálenost mezi každým kruhem ve spirále.
Výchozí vzdálenost mezi kruhy je 20 m (50 stop).
Pokud chcete loď otočit o 180 stupňů a udržovat nový směr
pohybu, můžete použít vzor otočení do protisměru.
Autopilot
35
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost Menu > Řízení
vzoru > Vyhledat.
2 V případě potřeby vyberte možnost Roz. vyhl. vzoru a
vyberte vzdálenost.
3 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Zrušení vzoru pro řízení
• Řídí loď fyzicky.
POZNÁMKA: Shadow Drive musí být povoleno, abyste mohli
zrušit vzor pro řízení fyzickým ovládáním lodi.
• Výběrem možnosti nebo zrušíte vzor využívající režim
stupňovitého řízení.
• Vyberte možnost Pohotovostní režim.
Digitální selektivní volání
Kreslič map zapojený v síti a funkce rádia
VHF
Příchozí nouzová volání
Je-li kompatibilní kreslič map a rádio VHF připojeny pomocí
zařízení NMEA 0183 nebo NMEA 2000, kreslič map vás
upozorní, pokud rádio VHF přijme nouzové volání DSC. Pokud
byly s nouzovým voláním odeslány informace o pozici, jsou tyto
informace rovněž dostupné a zaznamenají se spolu s voláním.
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.
Navigování k lodi v nouzi
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Navigovat k.
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.
Nouzová volání „muž přes palubu“ spuštěná z rádia
VHF
Máte-li ke kresliči map připojeno rádio VHF NMEA 0183 nebo
rádio VHF NMEA 2000, jsou tyto funkce zapnuté.
• Kreslič map může přenést vaši pozici GPS do rádia. Pokud
rádio disponuje příslušnou funkcí, vysílá se informace o
pozici GPS pomocí volání DSC.
• Kreslič map dokáže z rádia přijímat nouzové volání a
informace o pozici ve formě digitálního selektivního volání
(DSC).
• Kreslič map může sledovat polohy plavidel, která odesílají
zprávy o pozici.
Máte-li ke kresliči map připojeno rádio VHF Garmin NMEA 2000,
jsou tyto funkce také zapnuty.
• Kreslič map umožňuje rychle nastavit a odeslat detaily
jednotlivých postupů volání do rádia VHF Garmin.
• Pokud spustíte nouzové volání „muž přes palubu“ ze svého
rádia, kreslič map zobrazí obrazovku „muž přes palubu“ a
zobrazí se výzva k navigaci do bodu, kde došlo k události
„muž přes palubu“.
• Pokud spustíte nouzové volání „muž přes palubu“ z kresliče
map, na rádiu se zobrazí stránky Nouzové volání pro
spuštění nouzového volání „muž přes palubu“.
Pokud je kreslič map připojen ke kompatibilnímu rádiu VHF
pomocí zařízení NMEA 2000 a spustíte nouzové volání DSC
„muž přes palubu“ z rádia, kreslič map zobrazí obrazovku „muž
přes palubu“ a zobrazí se výzva k navigaci do bodu, kde došlo
k události „muž přes palubu“. Máte-li k síti připojen kompatibilní
systém autopilota, zobrazí kreslič map výzvu k zahájení
Williamsonovy odbočky k bodu, kde došlo k události „muž přes
palubu“.
Pokud nouzové volání „muž přes palubu“ na rádiu zrušíte,
obrazovka s výzvou k aktivaci navigace k muži přes palubu
zobrazená na kresliči map zmizí.
Zapnutí DSC
Sledování pozic
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > DSC.
Seznam DSC
Seznam DSC je protokol posledních volání DSC a jiných
kontaktů DSC, které jste zadali. Seznam DSC může obsahovat
až 100 položek. V seznamu DSC se zobrazuje poslední volání
z lodi. Pokud je ze stejné lodi přijato druhé volání, nahradí první
volání v seznamu volání.
Zobrazení seznamu DSC
Než budete moci zobrazit seznam DSC, musí být kreslič map
připojen k rádiu VHF, které podporuje funkci DSC.
Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
Přidání kontaktu DSC
Do svého seznamu DSC můžete přidat plavidlo. Můžete volat
kontaktu DSC z kresliče map.
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC > Přidat kontakt.
2 Zadejte identifikaci MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
dané lodi.
3 Zadejte název lodi.
36
Nouzová volání „muž přes palubu“ a SOS spuštěná
z chartplotteru
Pokud je chartplotter připojen ke kompatibilnímu rádiu Garmin
NMEA 2000 a označíte navigaci do polohy SOS nebo „muž přes
palubu“, rádio zobrazí obrazovku Nouzové volání, abyste mohli
rychle spustit nouzové volání.
Další informace o uskutečňování nouzových volání z rádia
naleznete v návodu k obsluze rádia VHF. Informace o
označování polohy MOB či SOS viz část Označení polohy
volání SOS, strana 14.
Pokud připojíte kreslič map k rádiu VHF pomocí zařízení NMEA
0183, můžete sledovat plavidla, která odesílají zprávy o pozici.
Tato funkce je dostupná také prostřednictvím zařízení NMEA
2000, pokud loď odesílá správná data PGN (PGN 129808;
informace volání DSC).
Každá přijatá zpráva o pozici se zaznamenává do seznamu
DSC (Seznam DSC, strana 36).
Zobrazení zprávy o pozici
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Zobrazit.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost Další strana.
• Chcete-li zobrazit detaily zprávy o pozici, vyberte možnost
Předchozí strana.
Navigování ke sledované lodi
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Navigovat k.
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.
Digitální selektivní volání
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Vytvořit trasový bod.
Úprava informací ve zprávě o pozici
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte žádost o zprávu o pozici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Upravit.
• Zadejte název plavidla volbou možnosti Název.
• Vyberte nový symbol volbou možnosti Symbol, pokud je
k dispozici.
• Komentář zadejte volbou možnosti Komentář.
• Linii stezky plavidla, pokud rádio pozici plavidla sleduje, je
možné zobrazit volbou možnosti Stezka.
• Barvu linie stezky je možné vybrat volbou možnosti Linie
stezky.
Odstranění žádosti o zprávu o pozici
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte žádost o zprávu o pozici.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Vymazat zprávu.
Zobrazení tras plavidla na mapě
Na některých zobrazeních mapy je možné zobrazit trasy všech
sledovaných plavidel. Podle výchozího nastavení černá čára
označuje dráhu plavidla, černá tečka označuje všechny dříve
ohlášené pozice sledovaného plavidla a modrý praporek
označuje poslední hlášenou pozici plavidla.
1 Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost Menu >
Vrstvy > Jiná plavidla > DSC > Stezky DSC.
2 Vyberte, kolik hodin se mají sledovaná pravidla na mapě
zobrazovat.
Například pokud zvolíte možnost 4 hodiny, zobrazí se u
všech sledovaných plavidel všechny body trasy, které jsou
novější než čtyři hodiny.
Hovory jednotlivého postupu
Při připojení kresliče map k rádiu VHF Garmin je možné použít
rozhraní kresliče map k nastavení hovoru jednotlivého postupu.
Při nastavování hovoru jednotlivého postupu z kresliče map je
možné vybrat kanál DSC, na kterém chcete komunikovat. Rádio
odešle tuto žádost s vaším hovorem.
Výběr kanálu DSC
POZNÁMKA: Výběr kanálu DSC je omezen na ty kanály, které
jsou k dispozici na všech frekvenčních pásmech. Výchozí kanál
je 72. Pokud vyberete jiný kanál, kreslič map tento kanál použije
pro následné hovory, dokud nebude volat pomocí jiného kanálu.
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Volat pomocí rádia > Kanál.
4 Vyberte dostupný kanál.
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu
POZNÁMKA: Pokud při zahajování hovoru z kresliče map nemá
naprogramované číslo MMSI, nebude rádio přijímat informace o
hovoru.
1 Vyberte možnost Info > Seznam DSC.
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.
3 Vyberte možnost Zobrazit > Volat pomocí rádia.
4 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.
5 Vyberte možnost Odeslat.
Měřidla a grafy
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.
6 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS
1 Na mapě nebo v zobrazení mapy 3D vyberte cíl AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Volat pomocí rádia.
3 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.
4 Vyberte možnost Odeslat.
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.
5 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.
Měřidla a grafy
Měřidla a grafy poskytují různé informace o motoru a okolním
prostředí. Aby bylo možné tyto informace zobrazit, musí být k síti
připojen kompatibilní převodník nebo snímač.
Zobrazení měřidel
1 Vyberte možnost A/V,mě.,ovl..
2 Vyberte měřidlo.
3 Výběrem možnosti nebo zobrazíte stránku jiného
měřidla.
Změna dat zobrazených na měřidle
1 Na obrazovce měřidel přidržte měřidlo.
2 Vyberte možnost Nahradit data.
3 Vyberte typ dat.
4 Vyberte data, která chcete zobrazit.
Přizpůsobení měřidel
Lze změnit rozložení stránek měřidel, jejich způsob zobrazování
a data v jednotlivých měřidlech.
1 Otevřete stránku měřidel.
2 Vyberte možnost Menu > Upravit stránky měřidel.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit data zobrazovaná na měřidlu, vyberte
dané měřidlo.
• Chcete-li změnit rozložení měřidel na stránce, vyberte
možnost Změnit rozložení.
• Chcete-li přidat stránku do této sady stránek měřidel,
vyberte možnost Přidat stránku.
• Chcete-li změnit pořadí stránky v sadě stránek měřidel,
vyberte možnost Přesunout stránku doleva nebo
Přesunout stránku doprava.
• Chcete-li obnovit původní zobrazení této stránky, vyberte
možnost Obnovit výchozí zobrazení.
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva
Můžete nakonfigurovat horní a dolní limity a rozsah pro
požadovaný standardní provoz měřidla.
POZNÁMKA: Pro všechna měřidla nejsou dostupné všechny
možnosti.
1 Na příslušné obrazovce měřidel vyberte možnost Menu >
Instalace > Nastavit limity měřidla.
2 Vyberte měřidlo, které chcete upravit.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit minimální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené min..
• Chcete-li nastavit maximální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanov. max..
• Chcete-li nastavit spodní limit měřidla na nižší hodnotu,
než je stanovené minimum, vyberte možnost Min.
měřítko.
37
• Chcete-li nastavit hodní limit měřidla na vyšší hodnotu,
než je stanovené maximum, vyberte možnost Max.
měřítko.
4 Vyberte hodnotu limitu.
5 Chcete-li nastavit další limity měřidel, opakujte kroky 4 a 5.
Zobrazení měřidel motoru a paliva
Abyste mohli zobrazit měřidla motoru a paliva, musíte být
připojeni k síti NMEA 2000 schopné zaznamenat data motoru
a paliva. Podrobnosti naleznete v pokynech pro instalaci.
Vyberte možnosti A/V,mě.,ovl. > Motory.
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech
Můžete zobrazit informace až o čtyřech motorech.
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Instalace > Výběr motoru > Počet motorů.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte počet motorů.
• Výběrem možnosti Automatická konfigurace zvolíte
automatické rozpoznání počtu motorů.
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech
Než budete moci přizpůsobit způsob, jakým se budou motory
zobrazovat na měřidlech, musíte ručně vybrat počet motorů
(Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech, strana 38).
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Instalace > Výběr motoru > Upravit motory.
2 Vyberte možnost První motor.
3 Vyberte motor, který se má zobrazit na prvním měřidle.
4 Zopakujte tento postup pro zbývající ukazatele dat motoru.
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru
Kresliči map je možné povolit zobrazovat alarmy stavu motoru.
Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Instalace > Alarmy stavu > Zapnuto.
Po aktivaci alarmů motoru se zobrazí zpráva alarmu stavu
měřidla a měřidlo může podle typu alarmu zčervenat.
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost Menu >
Instalace > Alarmy stavu > Vlastní.
2 Vyberte jeden nebo více alarmů měřidla motoru, které chcete
zapnout nebo vypnout.
Nastavení alarmu paliva
Než bude možné nastavit alarm úrovně paliva, je nutné připojit
k chartplotteru kompatibilní snímač průtoku paliva.
Je možné nastavit alarm, který se ozve, až celkové množství
paliva zbývajícího na palubě dosáhne úrovně, kterou stanovíte.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Palivo > Nast. mn.
cel. paliva na pal. > Zapnuto.
Zadejte
množství zbývajícího paliva, které aktivuje alarm a
2
vyberte možnost Hotovo.
Nastavení kapacity paliva plavidla
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kapacita
paliva.
2 Zadejte kombinovanou celkovou kapacitu palivových nádrží.
Synchronizace údajů o palivu se skutečným
množstvím paliva v plavidle
Poté, co dodáte do plavidla palivo, můžete synchronizovat
úroveň paliva v kresliči map se skutečnou úrovní paliva
v plavidle.
1 Vyberte možnosti A/V,mě.,ovl. > Motory > Menu.
2 Vyberte možnost:
38
• Po naplnění všech palivových nádrží v plavidle vyberte
možnost Natankovat všechny nádrže. Úroveň paliva
bude vynulována a nastavena na hodnotu maximální
kapacity.
• Po natankování menšího množství paliva, než je objem
palivové nádrže, vyberte možnost Přidat palivo do lodi
a zadejte množství přidaného paliva.
• Chcete-li upřesnit celkové množství paliva v nádržích
plavidla, vyberte možnost Nast. mn. cel. paliva na pal.
a zadejte celkové množství paliva v nádržích.
Zobrazení měřidel větru
Než budete moci zobrazit informace o větru, je nutné připojit ke
kresliči map snímač větru.
Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > Vítr.
Konfigurace měřidla větru pro plavbu
Můžete konfigurovat měřidlo větru pro plavbu, aby ukazovalo
rychlost skutečného nebo zdánlivého větru a jeho úhel.
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měř. větru pro
plav..
2 Vyberte možnost:
• Úhel skutečného nebo zdánlivého větru zobrazíte
zvolením možnosti Hrot a výběrem možnosti.
• Rychlost skutečného nebo zdánlivého větru zobrazíte
zvolením možnosti Rychlost větru a výběrem možnosti.
Konfigurace zdroje rychlosti
Můžete určit, zda budou údaje o rychlosti plavidla zobrazené na
měřidle a používané k výpočtům větru založeny na rychlosti
vody nebo rychlosti GPS.
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo kompasu
> Zobraz. rychl..
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete počítat rychlost plavidla na základě údajů ze
snímače rychlosti vody, vyberte možnost Rychlost
vodního proudu.
• Pokud chcete počítat rychlost plavidla na základě údajů
z GPS, vyberte možnost Rychlost GPS.
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru
Můžete určit zdroj směru pohybu zobrazený na měřidle větru.
Magnetický směr pohybu (podle magnetického pole Země) jsou
data o směru pohybu získaná ze snímače směru pohybu. Směr
pohybu zařízení GPS počítá chartplotter GPS (kurs nad zemí).
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo kompasu
> Zdroj směru pohybu.
2 Vyberte možnost Směr pohybu zařízení GPS nebo
Magnetický.
POZNÁMKA: Při pohybu za nízkých rychlostí nebo při
statické poloze je zdroj magnetického kompasu přesnější než
zdroj GPS.
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru
Můžete určit rozsah měřidla větru v poloze ostře proti větru pro
měřítko čelního větru i měřítko zadního větru.
1 Na měřidle větru vyberte možnost Menu > Měřidlo kompasu
> Typ měřidla > Měř. Ostře proti větru.
2 Vyberte možnost:
• Maximální a minimální hodnoty, které se zobrazí při
zobrazení měřidla čelního větru v poloze ostře proti větru,
nastavíte zvolením možnosti Zm. měř. čelního větru a
nastavením úhlů.
• Maximální a minimální hodnoty, které se zobrazí při
zobrazení měřidla zadního větru v poloze ostře proti větru,
nastavíte zvolením možnosti Zm. měř. zad. větru a
nastavením úhlů.
Měřidla a grafy
• Skutečný nebo zdánlivý vítr zobrazíte zvolením možnosti
Vítr a výběrem možnosti.
Zobrazení měřidel trasy
Měřidla trasy zobrazují informace ohledně počítače kilometrů,
rychlosti, času a paliva pro vaši aktuální trasu.
Vyberte možnost Info > Trasa a grafy > Cesta.
Vynulování měřidel cesty
1 Vyberte Info > Trasa a grafy > Cesta.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li všechny údaje o aktuální cestě nastavit na
hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat cestu.
• Chcete-li nastavit údaj o maximální rychlosti na hodnotu
nula, vyberte možnost Vynulovat maximální rychl..
• Chcete-li nastavit údaj zobrazovaný počítačem kilometrů
na hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat počítač km.
• Chcete-li nastavit všechny údaje na hodnotu nula, vyberte
možnost Vynulovat vše.
Zobrazení grafů
Než budete moci zobrazit grafy různých změn okolního
prostředí, například teploty, hloubky a větru, musíte mít
příslušný převodník nebo snímač připojený k síti.
Vyberte možnost Info > Trasa a grafy > Grafy.
Nastavení měřítek rozsahu grafů a času
Můžete označit časové období a rozsah hloubky zobrazovaný
na grafech hloubky a teploty vody.
1 V grafu vyberte možnost Nastavení grafu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit měřítko uplynulého času, vyberte
možnost Trvání. Výchozí hodnota nastavení je 10 minut.
Zvětšení měřítka uplynulého času vám umožní zobrazit
změny za delší časové období. Zmenšení měřítka
uplynulého času vám umožní zobrazit více detailů
o kratším časovém úseku.
• Chcete-li nastavit měřítko grafu, vyberte možnost Měřítko.
Zvětšení měřítka vám umožní zobrazit údaje o větším
počtu změn. Zmenšení měřítka vám umožní zobrazit
změny podrobněji.
Informace o přílivu/odlivu, informace o
proudu a astronomické informace
Informace o přílivové stanici
Informace o přílivové stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně výšky přílivu a doby, kdy dojde k příštímu
přílivu a odlivu. Podle výchozího nastavení zobrazuje
chartplotter informace o přílivu/odlivu pro naposledy zobrazenou
přílivovou stanici a pro aktuální datum a poslední hodinu.
Vyberte možnost Info > Příliv a odliv a pr. > Příliv/Odliv.
Informace o aktuální stanici
POZNÁMKA: U některých podrobných map jsou k dispozici
informace o aktuální stanici.
Informace o aktuální stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně rychlosti a úrovně proudu. Podle výchozího
nastavení zobrazuje kreslič map informace o proudu pro
naposledy zobrazenou aktuální stanici a pro aktuální datum a
čas.
Vyberte možnost Info > Příliv a odliv a pr. > Proudy.
Astronomické informace
Je možné si prohlížet informace o východu slunce, západu
slunce, východu měsíce, západu měsíce, měsíční fázi a
přibližné poloze slunce a měsíce pro pozorování na obloze.
Střed obrazovky představuje nadhlavník a vnější kruhy
představují obzor. Podle výchozího nastavení zobrazuje kreslič
map astronomické informace pro aktuální datum a čas.
Vyberte možnost Info > Příliv a odliv a pr. > Astronomické.
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice
či astronomických informací pro odlišné
datum
1 Vyberte možnost Info > Příliv a odliv a pr..
2 Vyberte možnost Příliv/Odliv, Proudy nebo Astronomické.
3 Vyberte možnost.
• Informace pro jiné datum se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Manuálně a zadání data.
• Informace pro dnešek se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Aktuální.
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
následující po datu zobrazit výběrem možnosti Další den.
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
předcházející datu zobrazit výběrem možnosti Předchozí
den.
Správa baterie
Můžete si zobrazit baterii a další zdroje energie a také zařízení,
která tyto zdroje využívají.
Baterie jsou uvedeny v horní části obrazovky. Další zdroje
energie, například solární zdroj, alternátor, konvertor nebo
větrný generátor, jsou uvedeny na levé straně. Na pravé straně
jsou uvedena zařízení, která energii z baterie a ostatních zdrojů
využívají.
Nastavení stránky správy baterií
1 Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > Správa napájení > Menu >
Upravit zařízení.
2 Vyberte položku.
3 Vyberte možnost Zařízení a zvolte položku ze seznamu.
4 V případě potřeby vyberte možnost Název, zadejte název pro
toto zařízení a zvolte možnost Hotovo.
5 V případě potřeby vyberte možnost Změnit ikonu, vyberte
nový symbol a zvolte možnost Hotovo.
6 Pro každé zařízení kroky 2 až 5 zopakujte.
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a astronomické informace
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či
aktuální stanici
1
2
3
4
Vyberte možnost Info > Příliv a odliv a pr..
Vyberte možnost Příliv/Odliv nebo Proudy.
Vyberte možnost Blízké stanice.
Vyberte stanici.
Zobrazení informací z almanachu z navigační
mapy
1 Vyberte na mapě nebo 3D zobrazení mapy polohu.
2 Vyberte možnost Informace.
3 Vyberte možnost Příliv/Odliv, Proudy nebo Astronomické.
39
Správa varování
Zobrazení zpráv
1 Vyberte možnost Info > Správa varování.
2 Vyberte zprávu.
3 Vyberte možnost Zobrazit.
Řazení a filtrování zpráv
1 Vyberte možnost Info > Správa varování > Seřadit/
Filtrovat.
2 Vyberte z nabídky řazení a filtrování seznamu zpráv.
Přehrávání hudby
Procházení hudby
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet nebo Menu
> Procházet.
2 Vyberte možnost Select nebo vyberte možnost.
Zapnutí abecedního vyhledávání
Pomocí funkce abecedního vyhledávání můžete najít skladbu
nebo album v rozsáhlém seznamu.
Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Vyhledávání Alfa.
Ukládání zpráv na paměťovou kartu
Nastavení opakování skladby
1 Během přehrávání skladby vyberte možnost Menu >
1 Vložte paměťovou kartu do slotu.
2 Vyberte možnost Info > Správa varování > Uložit na kartu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Jediná.
Vymazání všech zpráv
Vyberte možnost Info > Správa varování > Vymazat
položky funkce Správa varování.
Přehrávač Media Player
POZNÁMKA: Funkce přehrávače Media Player není
kompatibilní se všemi modely chartplotterů.
POZNÁMKA: Ve všech přehrávačích médií nejsou k dispozici
všechny funkce.
Pokud máte kompatibilní stereo připojené k síti NMEA 2000,
můžete stereo ovládat pomocí chartplotteru. Chartplotter by měl
při prvním připojení přehrávač Media Player automaticky
rozpoznat.
Média můžete přehrávat ze zdrojů připojených k přehrávači
Media Player a zdrojů připojených k síti NMEA 2000.
Otevření přehrávače Media Player
Než budete moci otevřít přehrávač Media Player, je nutno
připojit ke kresliči map kompatibilní zařízení.
Vyberte možnosti A/V,mě.,ovl. > Média.
Ikony
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají tyto ikony.
Ikona
Popis
Ukládá nebo odstraňuje kanál jako předvolbu
Zopakuje všechny skladby
Zopakuje jednu skladbu
Vyhledá stanice nebo přeskočí skladby
Náhodně přehraje
Výběr zdroje médií
Pokud máte k síti, například k síti NMEA 2000, připojeno více
mediálních zařízení, můžete vybrat zdroj médií, který chcete
ovládat pomocí kresliče map.
POZNÁMKA: Média můžete přehrávat pouze ze zdrojů, které
jsou připojené k vašemu zařízení.
POZNÁMKA: Ve všech zdrojích médií nejsou k dispozici
všechny funkce.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Zdroj.
POZNÁMKA: Menu zdroje se zobrazí pouze pro zařízení,
která podporují více zdrojů médií.
2 Vyberte zdroj.
40
Opakovat.
Nastavení opakování všech skladeb
Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Opakovat >
Vše.
Nastavení náhodného přehrávání skladeb
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Náhodně.
2 V případě potřeby vyberte možnost.
Úprava hlasitosti
Ztlumení hlasitosti médií
1 Na obrazovce médií vyberte možnost .
2 V případě potřeby vyberte možnost Select.
Zapnutí a vypnutí rozsahů
Pokud jste připojili reproduktory plavidla do rozsahů, můžete
nepoužívané rozsahy vypnout.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Úrovně zvuku
> Zapnout/vypnout zóny.
2 Vyberte rozsah.
Rádio VHF
Vyhledávání kanálů VHF
Než budete moci začít vyhledávat kanály VHF, musíte zdroj
nastavit na možnost VHF.
Můžete sledovat aktivitu kanálů VHF uložených jako předvolby a
automaticky přepnout na aktivní kanál.
Na obrazovce médií VHF vyberte možnost Vyhl..
Úprava potlačení šumu VHF
POZNÁMKA: Přehrávač Media Player musí podporovat rádio
VHF, aby mohl tuto funkci používat.
1 Na stránce zdroje VHF vyberte možnost Menu > Potlačit
šum.
2 Pomocí posuvníku upravte potlačení šumu VHF.
Rádio
Pro poslech rádia FM nebo AM musíte mít ke stereu řádně
připojenou vhodnou námořní anténu AM/FM a nacházet se
v dosahu vysílací stanice. Postup pro připojení antény AM/FM
naleznete v pokynech pro instalaci sterea.
Pro poslech rádia SiriusXM musíte mít potřebné vybavení
a předplatné pro službu (Satelitní rádio SiriusXM, strana 41).
Postup pro připojení tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner
naleznete v pokynech pro instalaci sterea.
Pokud chcete poslouchat stanice DAB, musíte mít potřebné
vybavení (Přehrávání DAB, strana 41). Pokyny pro připojení
adaptéru DAB a antény najdete v pokynech pro instalaci
přiložených k vašemu adaptéru a anténě.
®
Správa varování
Nastavení regionu pro tuner
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Region pro tuner.
2 Vyberte možnost.
Změna stanice
1 Na obrazovce médií vyberte vhodný zdroj, například FM.
2 Tlačítky a nalaďte stanici.
POZNÁMKA: Po dokončení prvního skenování můžete
znovu vybrat možnost Vyhl. pro opětovné vyhledání stanic
DAB. Po dokončení opětovného vyhledání začne systém
přehrávat první stanici v multiplexu, který jste poslouchali při
spuštění opětovného vyhledávání.
Přepínání stanic DAB
1 Vyberte zdroj signálů DAB.
2 V případě potřeby pro vyhledávání místních stanic DAB
vyberte ikonu Vyhl..
Změna režimu ladění
Můžete změnit, jakým způsobem vybrat stanici pro určité typy
médií, jako rádio FM nebo AM.
POZNÁMKA: Pro všechny zdroje médií nejsou k dispozici
všechny režimy ladění.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Režim ladění.
2 Vyberte možnost.
3 V případě potřeby vyberte možnost Select.
Přednastavení
Pro snadný přístup si své oblíbené stanice AM a FM můžete
uložit jako předvolby.
Své oblíbené kanály SiriusXM si můžete uložit, pokud jste
připojeni k volitelnému tuneru SiriusXM a anténě.
Uložení stanice jako předvolby
1 Na příslušné obrazovce médií nalaďte stanici, kterou chcete
uložit jako předvolbu.
2 Vyberte možnost Přednastavení > Přidat aktuální kanál.
Výběr předvolby
1 Na příslušné obrazovce médií vyberte možnost
Přednastavení.
2 Vyberte předvolbu ze seznamu.
3 Vyberte možnost Naladit kanál.
Odebrání předvolby
1 Na příslušné obrazovce médií vyberte možnost
Přednastavení.
2 Vyberte předvolbu ze seznamu.
3 Vyberte možnost Odebrat aktuální kanál.
3 Výběrem možnosti
nebo
můžete přepnout stanici.
Pokud přepnete z poslední stanice ve stávajícím multiplexu,
stereo automaticky přepne na první dostupnou stanici
z dalšího multiplexu.
Výběr stanice DAB ze seznamu
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Stanice.
2 Vyberte stanici ze seznamu.
Výběr stanice DAB z kategorie
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Kategorie.
2 Vyberte kategorii ze seznamu.
3 Vyberte stanici ze seznamu.
Předvolby DAB
Pro snadný přístup si své oblíbené stanice DAB můžete uložit
jako předvolby.
Můžete uložit až 15 předvoleb stanic DAB.
Uložení stanice DAB jako předvolby
1 Na obrazovce médií DAB vyberte stanici, kterou chcete uložit
jako předvolbu.
2 Vyberte možnost Procházet > Přednastavení > Uložit
aktuální.
Výběr předvolby DAB ze seznamu
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Přednastavení > Zobrazit předvolby.
2 Vyberte předvolbu ze seznamu.
Odebrání předvolby DAB
Přehrávání DAB
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Pokud ke kompatibilnímu stereofonnímu přehrávači připojíte
kompatibilní modul DAB (Digital Audio Broadcasting) s anténou,
například model FUSION MS-DAB100A, můžete si naladit a
přehrávat stanice DAB.
Abyste mohli zdroj DAB využívat, musíte se nacházet v oblasti,
kde je vysílání DAB k dispozici, a musíte nastavit region tuneru
(Nastavení regionu pro tuner DAB, strana 41).
®
Přednastavení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odebrat jednu předvolbu, vyberte možnost
Odebrat předvolbu a zvolte požadovanou předvolbu.
• Chcete-li odebrat všechny předvolby najednou, vyberte
možnost Odebrat všechny předvolby.
Nastavení regionu pro tuner DAB
Satelitní rádio SiriusXM
Abyste mohli nerušeně přijímat stanice DAB, musíte správně
nastavit region, ve kterém se nacházíte.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Region pro tuner.
2 Vyberte region, ve kterém se nacházíte.
Pokud máte stereo vybavené technologií FUSION-Link™ a tuner
SiriusXM Connect Tuner nainstalovaný a připojený ke kresliči
map, můžete mít podle svého předplatného přístup k satelitnímu
rádiu SiriusXM.
Vyhledávání stanic DAB
Než budete moci začít s hledáním stanic DAB, musíte ke stereu
připojit kompatibilní modul DAB a anténu (nejsou součástí
dodávky). Jelikož jsou signály stanic DAB vysílány pouze ve
vybraných zemích, musíte také nastavit region tuneru na
umístění, kde jsou vysílány signály stanic DAB.
1 Vyberte zdroj signálů DAB.
2 Pro vyhledávání dostupných stanic DAB vyberte možnost
Vyhl..
Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne se přehrávat první
stanice z prvního nalezeného multiplexu.
Přehrávač Media Player
Vyhledávání ID stanice SiriusXM
Abyste mohli aktivovat své předplatné SiriusXM, musíte mít ID
stanice svého tuneru SiriusXM Connect Tuner.
ID stanice SiriusXM můžete vyhledat na zadní straně tuneru
SiriusXM, na zadní straně jeho balení nebo naladěním
chartplotteru na kanál 0.
1 Vyberte možnost Média > Zdroj > SiriusXM.
2 Nalaďte kanál 0.
ID stanice SiriusXM neobsahuje písmena I, O, S nebo F.
Aktivace předplatného SiriusXM
1 S vybraným zdrojem SiriusXM nalaďte kanál 1.
41
2
3
4
5
Měli byste slyšet ukázku kanálu. V opačném případě
zkontrolujte instalaci a připojení tuneru SiriusXM Connect
Tuner a antény a zkuste to znovu.
Naladěním kanálu 0 vyhledejte ID stanice.
Kontaktuje péči o posluchače SiriusXM na telefonním čísle
(866) 635-2349 nebo přejděte na webovou stránku
www.siriusxm.com/activatenow pro předplatné v USA.
Kontaktuje společnost SiriusXM telefonicky na čísle (877)
438-9677 nebo přejděte na webovou stránku
www.siriusxm.ca/activatexm pro předplatné v Kanadě.
Zadejte ID stanice.
Proces aktivace obvykle trvá 10 až 15 minut, ale může trvat
i hodinu. Aby mohl tuner SiriusXM Connect Tuner aktivační
zprávu přijmout, musí být zapnutý a přijímat signál SiriusXM.
Pokud nedojde k aktivaci sužby do jedné hodiny, přejděte na
webovou stránku http://care.siriusxm.com/refresh nebo
kontaktujte společnost SiriusXM telefonicky na čísle 1-855MYREFRESH (697-3373).
Přizpůsobení průvodce kanály
Rádiové kanály SiriusXM jsou seskupeny do kategorií. Můžete
vybrat kategorie kanálů, které se zobrazí v průvodci kanály.
Vyberte možnost:
• Pokud mediální zařízení podporuje stereo FUSION-Link,
vyberte možnost Média > Procházet > Kanál.
• Pokud je mediálním zařízením anténa GXM™, vyberte
možnosti Média > Kategorie.
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb
Své oblíbené kanály můžete uložit do seznamu předvoleb.
1 Vyberte možnost Média.
2 Vyberte kanál, který chcete uložit jako předvolbu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud mediální zařízení podporuje stereo FUSION-Link,
vyberte možnost Procházet > Přednastavení.
• Pokud je zařízení anténa GXM, vyberte možnost Menu >
Přednastavení > Přidat aktuální kanál.
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Odemknout.
2 Zadejte heslo.
Výchozí heslo je 0000.
Nastavení rodičovské kontroly na rádiových kanálech
SiriusXM
Abyste mohli rodičovskou kontrolu nastavit, musí být rodičovská
kontrola odemčena.
Funkce rodičovské kontroly vám umožňuje přístup k libovolným
kanálům SiriusXM, včetně těch s obsahem pro dospělé. Jakmile
funkci rodičovské kontroly zapnete, bude po vás vyžadovat
zadání hesla, abyste mohli naladit uzamčené kanály.
Vyberte možnost Procházet > Rodičovský > Zamknout/
odemknout.
Zobrazí se seznam kanálů. Zaškrtávací značka označuje
uzamčený kanál.
POZNÁMKA: Jakmile zobrazíte kanály po nastavení
rodičovské kontroly, displej se změní:
•
označuje zamčený kanál.
•
označuje odemčený kanál.
Změna rodičovského hesla na rádiu SiriusXM
Abyste mohli heslo změnit, musí být rodičovská kontrola
odemčená.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Změnit kód PIN.
42
2 Zadejte heslo a vyberte možnost Hotovo.
3 Zadejte nové heslo.
4 Potvrďte nové heslo.
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení rodičovské
kontroly
Tento proces odstraní všechny informace o nastavení, které jste
zadali. Jakmile obnovíte nastavení rodičovské kontroly na
výchozí hodnoty, bude hodnota hesla vynulována na 0000.
1 V menu médií vyberte možnost Instalace > Výchozí
nastavení z výroby.
2 Vyberte možnost Ano.
Vymazání všech zamčených kanálů na rádiu SiriusXM
Abyste mohli vymazat všechny zamčené kanály, musí být
rodičovská kontrola odemčena.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Vymazat vše uzamčené.
2 Zadejte heslo.
Nastavení názvu zařízení
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Menu > Instalace >
Nastavit název zařízení.
2 Zadejte název zařízení.
3 Vyberte možnost Select nebo Hotovo.
Aktualizace softwaru přehrávače Media
Player
Můžete provést aktualizaci softwaru na kompatibilních
stereofonních přehrávačích a dalším příslušenství.
1 Přejděte na stránku www.fusionentertainment.com/marine a
stáhněte si aktualizaci softwaru na jednotku USB flash.
Aktualizace softwaru a pokyny jsou k dispozici na stránce
produktu vašeho zařízení.
2 Zapojte jednotku USB flash do portu USB stereofonního
přehrávače.
3 Na obrazovce médií chartplotteru vyberte možnost Menu >
Instalace > Aktualizovat software.
4 Vyberte položku, kterou chcete aktualizovat.
Počasí SiriusXM
VAROVÁNÍ
Informace o počasí poskytované prostřednictvím tohoto
produktu nemusí být kvůli výpadkům služby dostupné a mohou
obsahovat chyby, nepřesnosti nebo zastaralé informace. Proto
se nesmíte spoléhat výhradně na jejich obsah. Při navigaci vždy
používejte zdravý rozum a pro rozhodování související se
zabezpečením nejdříve zkontrolujte také jiné zdroje údajů
o počasí. Potvrzujete svůj souhlas s tím, že budete jedinou
osobou odpovědnou za používání informací o počasí a všechna
rozhodnutí přijatá v souvislosti s navigací v počasí.Společnost
Garmin neponese odpovědnost za žádné následky použití
meteorologických údajů SiriusXM.
POZNÁMKA: Údaje přijímače SiriusXM nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Satelitní přijímač Garmin SiriusXM a anténa s meteorologickými
údaji přijímají meteorologické údaje ze satelitů a zobrazují je na
různých zařízeních Garmin, včetně navigační mapy a
kompatibilního chartplotteru. Meteorologické informace pro
jednotlivé funkce pocházejí z renomovaných středisek údajů o
počasí, jako jsou National Weather Service (Národní
meteorologická služba) a Hydrometeorological Prediction Center
(Hydrometeorologické středisko předpovědí). Další informace
naleznete na webových stránkách www.siriusxm.com
/sxmmarine.
Počasí SiriusXM
Požadavky na vybavení a předplatné
SiriusXM
Pokud chcete používat satelitní meteorologické informace, je
nutné mít kompatibilní satelitní přijímač meteorologických
informací. Při použití satelitního rádia SiriusXM je nutné mít
kompatibilní satelitní radiopřijímač. Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com. Pro příjem satelitních
meteorologických informací a rádia je nutné mít také platné
předplatné. Více informací naleznete v pokynech ke svému
satelitnímu vybavení pro příjem meteorologických informací a
rádia.
Vysílání meteorologických údajů
Meteorologické údaje se vysílají v různých intervalech pro
každou meteorologickou funkci. Radar například vysílá
v pětiminutových intervalech. Při zapnutém přijímači Garmin
nebo volbě odlišné meteorologické funkce musí přijímač nejprve
obdržet nové údaje, než je bude možné zobrazit. Zobrazení
meteorologických údajů nebo jiné funkce na mapě se může
zdržet.
POZNÁMKA: Vzhled libovolné meteorologické funkce se může
změnit, pokud se změní zdroj poskytující informace.
Informace o orkánech
Meteorologická mapa srážek může zobrazovat aktuální pozici
orkánu , tropické bouře nebo tropické tlakové níže. Červená
čára vycházející z ikony orkánu označuje projektovanou dráhu
orkánu. Tmavé tečky na červené čáře označuje projektované
polohy, kterými orkán projde, podle informací od poskytovatele
meteorologických údajů.
Upozornění na počasí a informace o počasí
Při vydání námořního upozornění na počasí, hlášení počasí,
doporučení týkajícího se počasí, informací o počasí či jiné
meteorologické zprávy označuje stínování oblast, které se
informace týká. Vodní čáry na mapě označují hranice námořních
předpovědí, pobřežních předpovědí a příbřežních předpovědí.
Informace o počasí se mohou skládat buď z hlášení o počasí
nebo doporučení týkajících se počasí.
Informace o upozornění nebo shrnutí se zobrazí po výběru
vystínované oblasti.
Barva
Námořní meteorologická skupina
Azurová
Záplavy
Modrá
Povodeň
Červená
Námořní
Změna mapy počasí
Žlutá
Silná bouře
1 Na obrazovce Kombinace nebo v rozložení SmartMode
s mapou počasí vyberte možnosti Menu > Menu počasí >
Změnit počasí.
2 Vyberte mapu počasí.
Červená
Tornádo
Zobrazení informací o srážkách
Srážky od dešťových či sněhových přeháněk až po silné bouře
jsou označeny různými odstíny a barvami. Srážky se zobrazují
samostatně nebo s dalšími informacemi o počasí.
Vyberte možnosti Mapy > Srážky.
Razítko času v levém horním rohu obrazovky označuje
uplynulý čas od poslední aktualizace informací o počasí
provedené poskytovatelem služby.
Zobrazení srážek
Na srážkové mapě počasí vyberte možnost Menu.
RADAROVÝ cyklus: Zobrazí informace o srážkách jako snímek
nejnovější aktualizace nebo jako animovaný cyklus
nejnovějších aktualizací. Razítko času označuje uplynulý čas
od doby, kdy meteorologický radar poskytovatele služby
vytvořil snímek, který se aktuálně zobrazuje na obrazovce.
Pokrytí mraky: Zobrazí data o pokrytí mraky.
Trasové body: Zobrazí trasové body.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí.
Informace o bouřkových buňkách a blescích
Bouřková buňka je na meteorologické mapě srážek vyjádřena
ikonou
. Ikony označují aktuální pozici i projektovanou dráhu
dané bouře v bezprostřední budoucnosti.
U ikony bouřkové buňky se zobrazují červené kužely a nejširší
část každého kuželu ukazuje ve směru projektované dráhy
bouřkové buňky. Červené čáry v jednotlivých kuželech označují,
kde se bouře bude nejspíše nacházet v blízké budoucnosti.
Každá čára představuje 15 minut.
Údery blesků představují ikony . Blesk se na meteorologické
mapě srážek zobrazí, pokud byly údery zjištěny v posledních
sedmi minutách. Pozemní síť zjišťování blesků detekuje pouze
blesky mezi mračny a zemí.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech zařízení a u
všech předplatných.
Počasí SiriusXM
Informace o předpovědi
Předpovědní mapa ukazuje předpovědi pro města, námořní
předpovědi, upozornění, varování před orkány, údaje METARS,
upozornění pro správní oblast, meteorologické fronty a tlakové
středy, povrchový tlak a meteorologické bóje.
Zobrazení předpovědi na další časové období
1 Vyberte možnosti Mapy > Předpověď.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit předpověď počasí na dalších 48 hodin
ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně možnost
Příští předp..
• Chcete-li zobrazit předpověď počasí na předchozích
48 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně
možnost Předchozí předpověď.
Meteorologické fronty a tlakové středy
Meteorologické fronty se zobrazují jako čáry označující přední
okraj vzduchové masy.
Přední symbol
Popis
Studená fronta
Teplá fronta
Stacionární fronta
Okluzní fronta
Brázda nízkého tlaku
Symboly tlakových středů se často zobrazují poblíž
meteorologických front.
43
Symbol
tlakového
středu
Popis
Označuje střed tlakové níže, což je oblast s relativně
nižším tlakem. Pohyb pryč od středu tlakové níže vede
ke zvýšení tlaku. Na severní polokouli větry kolem
středů tlakových níží proudí proti směru hodinových
ručiček.
Označuje střed tlakové výše, což je oblast s relativně
vyšším tlakem. Pohyb pryč od středu tlakové výše
vede ke snížení tlaku. Na severní polokouli větry kolem
středů tlakových výší proudí po směru hodinových
ručiček.
Zobrazení námořní předpovědi nebo předpovědi pro
pobřeží
1 Vyberte možnosti Mapy > Předpověď.
2 Posuňte mapu tak, aby zobrazovala pobřeží.
Jsou-li dostupné informace o počasí, zobrazí se možnosti
Námořní předpověď nebo Předpověď pro pobřeží.
3 Vyberte možnost Námořní předpověď nebo Předpověď pro
pobřeží.
Předpovědi počasí pro město
Předpovědi pro města se zobrazují jako meteorologické
symboly. Předpověď se zobrazuje v krocích po 12 hodinách.
Symbol Počasí
Symbol Počasí
Částečně
zataženo
Jasno (slunečno, horko, bez
mraků)
Zataženo
Déšť (mrholení, plískanice,
přeháňky)
Větrno
Mlha
Hromobití
Sníh (sněhové přeháňky,
přívaly, vánice, sníh s větrem,
plískanice, mrznoucí déšť,
mrznoucí mrholení)
Kouř (prach,
mžení)
Zobrazení mořských podmínek
Funkce Mořské podmínky zobrazuje informace o podmínkách
na hladině, včetně větru, výšky, periody a směru vln.
Vyberte možnosti Mapy > Mořské podmínky.
Povrchové větry
Na mapě Mořské podmínky se vektory povrchových větrů
zobrazují pomocí větrných šipek označujících směr, odkud
fouká vítr. Větrná šipka je kroužek s čárkou. Čára nebo praporek
připojené k čárce větrné šipky označují rychlost větru. Krátká
čára představuje 5 uzlů, dlouhá čára 10 uzlů a trojúhelník
50 uzlů.
Větrná šipka
Rychlost větru
Větrná šipka
Rychlost větru
Bezvětří
20 uzlů
5 uzlů
50 uzlů
10 uzlů
65 uzlů
15 uzlů
Výška vln, časová vzdálenost vln a směr vln
Výšky vln pro danou oblast se zobrazují jako různé barvy.
Odlišné barvy označují různou výšku vln, jak je uvedeno
v legendě.
Časová vzdálenost vln označuje čas (v sekundách) mezi
následnými vlnami. Čáry časových vzdáleností vln označují
oblasti se stejnou časovou vzdáleností vln.
Směry vln se na mapě zobrazují pomocí červených šipek. Směr
každé šipky označuje, kterým směrem se vlny pohybují.
44
Zobrazení předpovědi mořských podmínek na další
časové období
1 Vyberte možnosti Mapy > Mořské podmínky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit předpověď mořských podmínek na
dalších 36 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte
opakovaně možnost Příští předp..
• Chcete-li zobrazit předpověď mořských podmínek na
předchozích 36 hodin ve 12hodinových intervalech,
vyberte opakovaně možnost Předchozí předpověď.
Zobrazení informací pro rybáře
Rybářská mapa počasí zobrazuje aktuální teplotu vody, aktuální
tlak na hladině a předpovědi pro rybáře.
Vyberte možnosti Mapy > Rybolov.
Údaje o povrchovém tlaku a teplotě vody
Informace o povrchovém tlaku se zobrazují jako tlakové izobary
a tlakové středy. Izobary spojují body se stejným tlakem.
Sledování tlaku může pomoci při stanovení povětrnostních a
větrných podmínek. Oblasti s vysokým tlakem se většinou
ztotožňují s dobrým počasím. Oblasti s nízkým tlakem se
většinou ztotožňují s mraky a možností srážek. Izobary blízkou u
sebe poukazují na prudké změny tlaku. Prudké změny tlaku se
ztotožňují s oblastmi se silnými větry.
Tlakové jednotky se zobrazují jako milibary (mb), palce sloupce
rtuti (inHg) nebo hektopascaly (hPa).
Barevné stínování označuje povrchovou teplotu vody, jak je
uvedeno v legendě v rohu displeje.
Předpovědi míst k rybolovu
Můžete zobrazit oblasti s optimálními podmínkami pro určité
druhy ryb.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech zařízení a u
všech předplatných.
1 Na rybářské mapě počasí vyberte možnost Menu > Druh
ryby.
2 Vyberte druh ryb.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Opakováním kroků 2 a 3 zobrazíte oblasti s optimálními
podmínkami pro další druhy ryb.
Stínované oblasti označují optimální oblasti pro rybolov.
Pokud jste vybrali více než jeden druh ryb, můžete vybrat
stínovanou oblast a zobrazit druhy ryb, které se vyskytují ve
stínované oblasti.
Změna rozsahu barev teploty povrchu moře
Rozsah barev můžete změnit dynamicky a zobrazit hodnoty
teploty povrchu moře ve vyšším rozlišení.
1 Na rybářské mapě počasí vyberte možnost Menu > Teplota
moře.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
rozsahu teplot, vyberte možnost Automatická
konfigurace.
Kreslič map automaticky vyhledá dolní a horní limity pro
aktuální obrazovku a aktualizuje škálu barev pro teplotu.
• Chcete-li zadat dolní a horní limity pro rozsah teplot,
vyberte možnost Nižší omezení nebo Vyšší omezení a
zadejte dolní a horní limit.
Informace o viditelnosti
Viditelnost je předpovídaná maximální horizontální vzdálenost,
na kterou lze vidět na hladině, a je uvedena v legendě na levé
straně obrazovky. Změny stínování viditelnosti zobrazují změny
předpovídané viditelnosti na hladině.
Počasí SiriusXM
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech zařízení a u
všech předplatných.
Vyberte možnosti Mapy > Viditelnost.
Zobrazení informací o předpovědi viditelnosti na další
časové období
1 Vyberte možnosti Mapy > Viditelnost.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit předpověď viditelnosti na dalších
36 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně
možnost Příští předp..
• Chcete-li zobrazit předpověď viditelnosti na předchozích
36 hodin ve 12hodinových intervalech, vyberte opakovaně
možnost Předchozí předpověď.
Zobrazení záznamů z bójí
Záznamy jsou odebírány z bójí a pobřežních pozorovacích
stanic. Tyto záznamy se používají k určení teploty vzduchu,
rosného bodu, teploty vody, přílivu, výšky a frekvence vln,
směru a rychlosti větru, viditelnosti a atmosférického tlaku.
1 Na mapě počasí vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Bóje.
Zobrazení místních informací o počasí v okolí bóje
Je možné zvolit oblast v okolí bóje, pro kterou se mají
zobrazovat informace o předpovědi.
1 Na mapě počasí vyberte polohu.
2 Vyberte možnost Místní počasí.
3 Vyberte možnost:
• Aktuální povětrnostní podmínky z místní meteorologické
služby se zobrazí volbou Aktuální stav.
• Místní předpověď počasí se zobrazí volbou Předpověď.
• Informace o povrchovém větru a atmosférickém tlaku se
zobrazí volbou Povrch moře.
• Informace o větru a vlnách se zobrazí volbou Námořní
informace.
Meteorologické překrytí
Meteorologické překrytí umístí na navigační mapu, rybářskou
mapu a zobrazení mapy Perspective 3D informace související
s počasím. Na navigační mapě a rybářské mapě se může
zobrazovat meteorologický radar, výška vrcholků mraků, blesky,
meteorologické bóje, oblastní upozornění a upozornění na
orkány. Na zobrazení mapy Perspective 3D je možné zobrazit
meteorologický radar.
Nastavení meteorologického překrytí nakonfigurovaná pro
použití u jedné mapy se neaplikují na jiné mapě. Nastavení
meteorologického překrytí pro jednotlivé mapy je nutné
nakonfigurovat samostatně.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
Zapnutí překrytí počasí na mapě
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy > Počasí > Počasí > Zapnuto.
Nastavení překrytí počasí na navigační mapě
Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Počasí.
Počasí: Zapne a vypne meteorologické překrytí.
Srážky: Zobrazí údaje o srážkách.
Pokrytí mraky: Zobrazí data o pokrytí mraky.
Viditelnost: Zobrazí data o viditelnosti.
Bóje: Zobrazí meteorologické bóje.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí.
Sledování videa
Nastavení meteorologického překrytí na rybářské
mapě
Na rybářské mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Počasí.
Srážky: Zobrazí radar srážek.
Teplota moře: Zobrazí údaje o teplotě moře.
Bóje: Zobrazí meteorologické bóje.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí.
Zobrazení informací o předplatném počasí
Můžete zobrazit informace z předplacených služeb o počasí a
kolik minut uplynulo od poslední aktualizace dat jednotlivých
služeb.
Na mapě počasí vyberte možnosti Menu > Předplatné
počasí.
Sledování videa
Než bude možné sledovat video, je nutné se připojit ke
kompatibilnímu zdroji.
Kompatibilní zařízení zahrnují video zařízení připojená k portům
chartplotteru nebo k síti Marine Network Garmin a také
podporované síťové (založené na IP) videokamery, kodéry a
termální kamery.
Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > Video.
Volba zdroje videa
1 Na obrazovce videa vyberte možnost Menu > Zdroj.
2 Vyberte zdroj videa.
Přepínání mezi více zdroji videa
Pokud máte dva či více zdrojů videa, můžete mezi nimi přepínat
pomoci specifického časového intervalu.
1 Na obrazovce videa vyberte možnost Menu > Zdroj >
Střídat.
2 Vyberte možnost Čas a zvolte dobu, po kterou se každé
video zobrazuje.
3 Vyberte možnost Zdroj a vyberte zdroje videa, které se mají
přidat do přepínané sekvence.
Video zařízení v síti
OZNÁMENÍ
Při připojování zařízení PoE (například kamery FLIR ) k námořní
síti Garmin je nutné použít izolační spojovač PoE (Power over
Ethernet) Garmin (P/N 010-10580-10). Pokud by zařízení PoE
bylo připojeno přímo k chartplotteru námořní sítě Garmin, došlo
by k poškození chartplotteru Garmin a mohlo by se poškodit i
zařízení PoE.
®
Než bude možné pomocí chartplotteru zobrazit a ovládat video
zařízení, jako jsou kamery, kodéry a termální kamery IP, je
nutné připojit k chartplotteru kompatibilní video zařízení a je
nutno mít k dispozici izolační spojovač PoE (Power over
Ethernet) námořního kabelu. Seznam kompatibilních zařízení
naleznete na webu www.garmin.com, kde můžete zakoupit také
izolační spojovač PoE.
K námořní síti Garmin lze připojit více podporovaných
videokamer a až dva video kodéry. Je možné vybrat a zobrazit
až čtyři zdroje videa současně. Chartplottery s více
kompozitními vestavěnými video vstupy mohou zobrazit pouze
jeden vestavěný video vstup. Pokud jsou připojeny kamery, síť
je automaticky detekuje a zobrazí v seznamu zdrojů.
Použití předvoleb videa u videokamer zapojených
v síti
Pro jednotlivé zdroje videa zapojené v síti můžete uložit,
pojmenovat a aktivovat předvolby.
45
Ukládání předvoleb videa u videokamery zapojené v síti
1 Na obrazovce videa stiskněte obrazovku.
Na obrazovce se objeví ovládací prvky videa.
2 Přidržte tlačítko předvolby videa.
Zelená kontrolka označuje uložení nastavení.
Pojmenování předvoleb videa u videokamery zapojené v síti
1 Na obrazovce videa vyberte možnosti Menu > Nastavení
videa > Přednastavení.
2 Vyberte předvolbu.
3 Vyberte možnost Přejmenovat.
4 Zadejte název předvolby.
Aktivace předvoleb videa u videokamery zapojené v síti
U síťových kamer můžete rychle obnovit hodnoty předvoleb.
1 Na obrazovce videa stiskněte obrazovku.
Na obrazovce se objeví ovládací prvky videa.
2 Vyberte předvolbu videa.
Kamera obnoví nastavení videa uložená pod danou
předvolbou.
TIP: Předvolby videa lze také uložit a aktivovat pomocí manu
videa.
Nastavení kamery
U některých kamer jsou k dispozici další ovládací prvky pro
ovládání zobrazení.
POZNÁMKA: U všech modelů kamer ani u všech modelů
kresliče map nemusejí být k dispozici kompletní možnosti.
Seznam dostupných funkcí naleznete v návodu k použití
kamery. Použití této funkce bude pravděpodobně vyžadovat
aktualizaci softwaru kamery.
Na obrazovce infračerveného videa vyberte možnost Menu.
IR/Viditelné: Zobrazí infračervený nebo viditelný obraz kamery.
Vyhl.: Prohledá okolní oblast.
Zablokovat: Pozastaví obraz kamery.
Změnit barvy: Slouží k výběru nastavení barev infračerveného
obrazu.
Změnit scénu: Slouží k výběru režimu infračerveného obrazu,
jako je například, den, noc, MOB nebo zakotvení.
Nastavení videa: Otevírá další možnosti videa.
Nastavení videa
U některých kamer jsou k dispozici další možnosti nastavení.
POZNÁMKA: U všech modelů kamer ani u všech modelů
kresliče map nemusejí být k dispozici kompletní možnosti.
Použití této funkce bude pravděpodobně vyžadovat aktualizaci
softwaru kamery.
Na obrazovce videa vyberte možnosti Menu > Nastavení videa.
Nastavit vstup: Přiřadí videokameře zdroj videa.
Zrcadlení: Obrátí obraz jako ve zpětném zrcátku.
Pohotovostní režim: Uvede videokameru do pohotovostního
režimu a chrání objektiv, pokud se právě nepoužívá.
Domovská pozice: Umožňuje nastavit domovskou pozici
kamery.
Rychl. vyhled.: Umožňuje nastavit rychlost pohybu
videokamery během vyhledávání.
Šířka snímání: Umožňuje nastavit šířku obrazu zachyceného
videokamerou během vyhledávání.
Název: Umožňuje zadat nový název této videokamery.
Menu FLIR™: Poskytuje přístup k nastavením kamery.
Přiřazení kamery zdroji videa
Pravděpodobně bude třeba přiřadit kameře zdroj videa.
1 Na obrazovce videa vyberte možnost Menu > Zdroj.
46
2 Vyberte kameru.
3 Vyberte možnost Nastavení videa > Nastavit vstup.
4 Vyberte vstup videa.
Ovládání pohybu videokamery
OZNÁMENÍ
Nezaměřujte kameru přímo na slunce ani na extrémně jasné
objekty. Mohl by se poškodit objektiv.
Kameru vždy naklánějte a posouvejte pomocí ovládacích prvků
chartplotteru. Nepohybujte jednotkou kamery ručně. Ruční
pohyb kamery může vést k jejímu poškození.
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je
připojena kompatibilní kamera. Použití této funkce bude
pravděpodobně vyžadovat aktualizaci softwaru kamery.
Je možné ovládat pohyby připojených videokamer, které
podporují funkce posouvání, naklánění a zoomování.
Ovládání videokamer pomocí ovládacích prvků na
obrazovce
Ovládací prvky na obrazovce umožňují ovládat kamery typu
PTZ (kamery s funkcí posouvání, naklánění a zoomování).
Seznam dostupných funkcí naleznete v návodu k použití
kamery.
1 Na obrazovce videa stiskněte obrazovku.
Na obrazovce se objeví ovládací prvky videa.
2 Vyberte možnost:
• Pro přiblížení nebo oddálení použijte tlačítko zoomu.
• Chcete-li kameru posunout nebo naklonit, použijte růžici
kompasu.
TIP: Přidržením růžice kompasu budete kameru dál
posouvat v požadovaném směru.
Ovládání videokamery pomocí gest
Pokud síťová videokamera podporuje reakce na gesta, je možné
ovládat kamery typu PTZ pomocí gest přímo na obrazovce
chartplotteru. Seznam dostupných funkcí naleznete v návodu
k použití kamery.
TIP: Při ovládání pomocí gest není potřeba zobrazení
ovládacích prvků videa.
1 Na obrazovce videa stiskněte obrazovku.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li kameru přiblížit nebo oddálit, použijte gesta
přiblížení a roztažení prstů.
• Chcete-li kameru posunout či naklonit, přejeďte
požadovaným směrem po obrazovce.
Konfigurace vzhledu videa
POZNÁMKA: U všech modelů kamer ani u všech modelů
kresliče map nemusejí být k dispozici kompletní možnosti.
1 Na obrazovce videa vyberte možnosti Menu > Nastavení
videa.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete video sledovat s roztaženým poměrem
obrazovky, zvolte možnost Aspekt > Roztáh.. Video není
možné roztáhnout nad rozměry poskytované připojeným
videozařízením a nesmí vyplnit celou obrazovku.
• Pokud chcete video sledovat se standardním poměrem
obrazovky, zvolte možnost Aspekt > Standardní.
• Jas upravíte volbou možnosti Jas a výběrem možnosti
Nahoru, Dolů nebo Automaticky.
• Sytost barev nastavíte volbou možnosti Sytost a volbou
možnosti Nahoru, Dolů nebo Automaticky.
• Kontrast upravíte volbou možnosti Kontrast a volbou
možnosti Nahoru, Dolů nebo Automaticky.
Sledování videa
• Automatický výběr zdrojového formátu kresličem map
zvolíte pomocí možnosti Standardní > Automaticky.
Konfigurace displeje počítače
Než bude možné nakonfigurovat režim displeje počítače, je
nutné nastavit analogový nebo digitální počítač jako zdroj videa.
1 V režimu displeje počítače vyberte libovolné místo na
obrazovce.
Vyberte
možnost:
2
• Jas obrazovky nastavíte šipkami pro jas.
• Kontrast obrazovky nastavíte šipkami pro kontrast.
Ukončení režimu displeje počítače
1 V režimu displeje počítače vyberte libovolné místo na
obrazovce.
2 Vyberte ikonu režimu displeje v levém horním rohu.
Zdroj videa se změní na Video 1.
Akční kamery Garmin VIRB
®
Většina akčních kamer VIRB se připojuje k chartplotteru z menu
kamery (Připojení akční kamery VIRB, strana 47).
Kamera VIRB 360 se připojuje prostřednictvím aplikace VIRB
(Připojení akční kamery VIRB 360, strana 47).
V této příručce označuje pojem „akční kamera VIRB“ všechny
modely s výjimkou této kamery VIRB 360. „Kamera VIRB
360“ označuje pouze model 360.
Připojení akční kamery VIRB 360
1 Na svém mobilním zařízení stáhněte a otevřete aplikaci
2
3
4
5
6
7
8
GarminVIRB.
Stisknutím tlačítka Wi-Fi po dvě sekundy aktivujte technologii
Wi‑Fi na fotoaparátu.
Používáte-li mobilní zařízení Apple , přejděte v něm do
nastavení Wi‑Fi a připojte se k přístupovému bodu kamery
prostřednictvím názvu a hesla zobrazeného na obrazovce
kamery
Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci GarminVIRB.
Aplikace vyhledá kameru.
Používáte-li mobilní zařízení se systémem Android™, zadejte
po zobrazení bezpečnostní výzvy heslo přístupového bodu
kamery.
TIP: Název a heslo přístupového bodu se zobrazí na
obrazovce kamery.
Aplikace se připojí ke kameře.
Slouží k nastavení sítě Wi‑Fi chartplotteru.
V aplikaci GarminVIRB vyberte možnost > Připojení WiFi.
Zobrazí se seznam přístupových bodů Wi‑Fi v okolí.
Vyberte síť Wi‑Fi chartplotteru a zadejte heslo sítě.
Aplikace a kamera se k síti Wi‑Fi chartplotteru připojí.
®
Připojení akční kamery VIRB
Akční kameru VIRB můžete připojit k chartplotteru pomocí
nastavení kamery. Pokud připojujete kameru VIRB 360, připojte
se pomocí aplikace VIRB (Připojení akční kamery VIRB 360,
strana 47).
1 Umožňuje nastavit síť Wi‑Fi chartplotteru (Nastavení
bezdrátové sítě Wi‑Fi, strana 5).
2 V hlavním menu kamery VIRB vyberte možnost Bezdrátová
spojení > Wi-Fi > Stav a zapněte bezdrátovou technologii
Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Režim > Připojit.
4 Vyberte možnost Přidat novou položku.
Kamera vyhledá sítě Wi‑Fi v okolí.
Sledování videa
5 Vyberte síť Wi‑Fi chartplotteru a zadejte heslo sítě.
Aplikace a kamera se k síti Wi‑Fi chartplotteru připojí.
Můžete ovládat kameru pomocí chartplotteru.
Ovládání akční kamery VIRB pomocí chartplotteru
Chcete-li pomocí chartplotteru ovládat akční kameru VIRB,
musíte obě zařízení bezdrátově propojit (Připojení bezdrátového
zařízení k chartplotteru, strana 5).
K chartplotteru je možné připojit až pět akčních kamer VIRB.
Jakmile připojíte k chartplotteru akční kameru VIRB, do nabídky
A/V,mě.,ovl. bude přidána nová volba. Nahrávání akční kamery
VIRB je možné spouštět a zastavovat přímo z chartplotteru.
POZNÁMKA: Obraz VIRB zobrazovaný na chartplotteru má
nižší rozlišení, než v jakém akční kamera VIRB nahrává. Pokud
chcete video sledovat v původním rozlišení, přehrajte si je na
počítači nebo v televizoru.
1 Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > VIRB®.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte tlačítko .
Během nahrávání se zobrazuje zbývající dostupná paměť.
• Chcete-li ukončit nahrávání, znovu stiskněte tlačítko .
• Pokud máte připojeno více akčních kamer VIRB, pomocí
šipek nastavujete, kterou kameru chcete ovládat.
• Chcete-li si zobrazit uložené video nebo snímky, vyberte
možnost
.
Nastavení akční kamery VIRB
Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > VIRB® > Menu.
Název: Umožňuje zadat nový název akční kamery VIRB.
Nahrávání: Spustí a zastaví nahrávání.
Pořídit fotografii: Pořídí fotografii.
Režim spánku: Převede akční kameru VIRB do režimu s nízkou
spotřebou, který šetří energii baterie.
Nastavení videa akční kamery VIRB
Vyberte možnost A/V,mě.,ovl. > VIRB® > Menu > Nastavení
videa.
Aspekt: Nastaví poměr stran pro video.
Režim videa: Nastavuje režim videa. Můžete například zvolit
možnost Pomalé přehrávání HD a nahrávat zpomalená
videa.
Velikost videa: Nastaví velikost (pixelové rozměry) videa.
Rychl. (sn./s): Nastaví rychlost snímků za sekundu.
Vel. snímku: Nastaví velikost (pixelové rozměry) fotografií.
Pole zobrazení: Nastaví úroveň přiblížení.
Přidání ovládacích prvků akční kamery VIRB na jiné
obrazovky
Chcete-li pomocí chartplotteru ovládat akční kameru VIRB,
musíte obě zařízení bezdrátově propojit (Připojení bezdrátového
zařízení k chartplotteru, strana 5).
Ovládací panel akční kamery VIRB pak můžete přidat na jiné
obrazovky. Můžete tak spouštět a zastavovat nahrávání i
v rámci jiných funkcí chartplotteru.
1 Otevřete obrazovku, na kterou chcete přidat ovládací panel
akční kamery VIRB.
2 Vyberte možnost Menu > Upravit překrytí > Dolní panel >
Panel VIRB.
Když máte otevřenu obrazovku, na které je umístěn ovládací
panel akční kamery VIRB, můžete pomocí tlačítka
otevřít
nabídku akční kamery VIRB na celou obrazovku.
Ovládání přehrávání záznamu videa z akční kamery VIRB
Na chartplotteru si můžete přehrávat záznam videa a snímky
z akční kamery VIRB.
47
POZNÁMKA: Záznam z kamery VIRB se na chartplotteru
zobrazuje ve stejné kvalitě jako živý obraz. Pokud chcete video
sledovat v původním rozlišení, přehrajte si je na počítači nebo
v televizoru.
1 Na obrazovce VIRB® stiskněte tlačítko .
2 Počkejte několik sekund, až se načtou miniatury.
3 Vyberte video nebo snímek.
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek na obrazovce
nebo nabídky z menu:
• Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li záznam pozastavit, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li znovu spustit přehrávání, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li se posunout na jiné místo záznamu, přemístěte
posuvník.
Smazání videa kamery VIRB
Můžete smazat video nebo snímek z kamery VIRB.
1 Otevřete video nebo snímek z kamery VIRB, který chcete
smazat.
2 Vyberte možnost Menu > Odstranit soubor.
Spuštění videoprezentace VIRB
Můžete si zobrazit prezentaci videozáznamů a snímků z akční
kamery VIRB.
1 Na obrazovce VIRB® stiskněte tlačítko .
2 Počkejte několik sekund, až se načtou miniatury.
3 Vyberte video nebo snímek.
4 Vyberte možnost Menu > Spustit prezentaci.
Chcete-li prezentaci ukončit, vyberte možnost Menu > Ukončit
prezentaci.
Konfigurace zařízení
Nastavení systému
Vyberte Nastavení > Systém.
Zvuky a displej: Upraví nastavení displeje a zvuku.
GPS: Poskytuje informace o satelitech GPS a nastaveních.
Informace o systému: Poskytuje informace o zařízeních na síti
a verzi softwaru.
Informace o stanici: Upravuje nastavení stanice.
Automatické zapnutí: Určuje, která zařízení se automaticky
zapnou při zapojení napájení.
Automatické vypnutí: Automaticky vypne systém po vybrané
době v režimu spánku.
Simulátor: Zapíná nebo vypíná simulátor a umožňuje nastavit
čas, datum, rychlost a simulovanou polohu.
Nastavení zvuku a displeje
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Zvuky a displej.
Signalizační zařízení: Zapíná a vypíná tón, který zaznívá u
alarmů a hledaných míst.
Podsvícení: Nastavení jasu pozadí. Když vyberete možnost
Automaticky, jas pozadí bude upravován automaticky podle
okolního světla.
Synchronizace podsvícení: Synchronizuje jas podsvícení
dalších chartplotterů na stanici.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Obrázek při spuštění: Nastavení obrázku, který se zobrazí při
zapnutí zařízení.
48
Nastavení GPS
Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS.
SkyView: Zobrazuje relativní pozici satelitů GPS na obloze.
Nastavení > Faktor rychlosti: Zprůměruje rychlost vašeho
plavidla za krátký časový úsek a zajistí tak plynulejší určení
hodnot rychlosti.
Nastavení > WAAS/EGNOS: Zapíná nebo vypíná systém
WAAS (v Severní Americe) nebo EGNOS (v Evropě), který
může zajistit přesnější informace o pozici GPS. Při použití
systému WAAS nebo EGNOS může zařízení déle trvat
vyhledání satelitů.
Nastavení > GLONASS: Zapíná nebo vypíná použití systému
GLONASS (ruský satelitní systém). Při používání systému
v situacích se špatnou viditelností oblohy lze tuto konfiguraci
použít v kombinaci s GPS, která zajistí přesnější informace o
pozici.
Zdroj: Umožňuje vybrat preferovaný zdroj pro GPS.
Nastavení stanice
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o stanici.
Změnit stanici: Použije nová výchozí nastavení pro celou
stanici podle polohy této stanice. Displej můžete také nastavit
jako samostatný displej namísto seskupení s jinými displeji
za účelem vytvoření stanice.
Párování zařízení GRID™: Umožňuje spárovat vzdálené
vstupní zařízení GRID™ s touto stanicí.
Pořadí displejů: Nastaví pořadí displejů, což je důležité při
použití vzdáleného vstupního zařízení GRID.
Autopilot byl zapnut.: Umožňuje ovládání autopilota
prostřednictvím tohoto zařízení.
Obnovit rozložení: Obnoví výchozí nastavení rozložení pro
rozložení ve stanici.
Obnovení stanic: Obnoví výchozí nastavení rozložení pro
všechny displeje ve stanici.
Zobrazení informací o systémovém softwaru
Je možné zobrazit verzi softwaru, verzi základní mapy,
informace o všech doplňkových mapách (jsou-li k dispozici),
verzi softwaru volitelného radaru Garmin (je-li k dispozici) a číslo
ID zařízení. Tyto informace mohou být potřeba k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu informací doplňkových
mapových dat.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Informace o softwaru.
Zobrazení záznamu události
V záznamu události se zobrazuje seznam systémových událostí.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Záznam události.
Nastavení předvoleb
Vyberte možnost Nastavení > Předvolby.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky.
Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.
Navigace: Nastaví předvolby navigace.
Rozložení klávesnice: Automaticky uspořádá klávesy na
klávesnici na obrazovce.
Pořídit snímek obrazovky: Umožňuje zařízení ukládat snímky
obrazovky.
Sdílení uživatelských dat: Umožňuje sdílet trasové body
a trasy přes námořní síť Garmin. Všechny kresliče map, které
sdílejí trasové body a trasy, musí mít toto nastavení zapnuté.
Zobrazení řádku menu: Zobrazuje nebo automaticky skrývá
řádek menu, když není potřeba.
Konfigurace zařízení
Nastavení jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Jednotky.
Systémové jednotky: Slouží k nastavení formátu jednotek
zařízení.
Odchylka: Nastaví magnetickou deklinaci (úhel mezi
magnetickým a skutečným severem) pro vaši současnou
polohu.
Směr k severu: Slouží k nastavení referenčních směrů
používaných při výpočtu směru pohybu. Skutečný nastavuje
skutečný sever jako referenční. Souřadnicová síť nastavuje
jako referenční sever Grid (000º). Magnetický nastavuje
magnetický sever jako referenční.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se zobrazují souřadnice dané polohy. Neměňte toto
nastavení, pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný
formát souřadnic.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena. Neměňte toto nastavení, pokud
nepoužíváte mapu, která využívá jiné datum mapy.
Čas: Slouží k nastavení formátu času, časového pásma a
letního času.
Nastavení navigace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Navigace.
Označení trasy: Nastaví typy označení, které se zobrazí
s odbočkami na trase na mapě.
Přechod do odbočky: Upraví, jakým způsobem chartplotter
přejde k další odbočce nebo úseku na trase. Přechod můžete
nastavit podle času nebo vzdálenosti do odbočky. Hodnotu
času nebo vzdálenosti můžete zvýšit a tím zlepšit přesnost
autopilota při navigaci po trase nebo linie automatické
navigace s častými odbočkami nebo při vyšších rychlostech.
Pokud tuto hodnotu snížíte pro přímé trasy nebo nižší
rychlosti, zlepšíte tak přesnost autopilota.
Zdroje rychlosti: Nastaví zdroj pro údaje o rychlosti.
Automatická navigace: Nastaví měření pro možnost
Preferovaná hloubka, Vertikální prostor a Vzdálenost
pobřežní linie, pokud používáte některé prémiové mapy.
Začátek trasy: Vybere počáteční bod pro navigaci trasy.
Konfigurace trasy automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Preferovaná hloubka a Vertikální prostor
ovlivňuje způsob, jakým chartplotter počítá trasu Automatická
navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, trasa Automatická navigace pro
tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci
trasy Automatická navigace mělčí než nastavená Preferovaná
hloubka nebo nižší než Vertikální prostor, trasa Automatická
navigace pro tuto oblast se v závislosti na mapových datech
nemusí vypočítat. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi
zobrazuje jako šedá linie nebo jako linie s purpurovými a šedými
pruhy. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se
varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Máte možnost nastavit parametry, které chartplotter používá při
výpočtu trasy Automatická navigace.
Preferovaná hloubka: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální hloubku vody, kterou vaše plavidlo
bezpečně přepluje.
POZNÁMKA: Minimální hloubka vody pro prémiové mapy
(vytvořené před rokem 2016) je 91 cm (3 stopy). Pokud
Konfigurace zařízení
zadáte hodnotu menší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro
výpočty tras pomocí Automatická navigace používat hloubku
91 cm (3 stopy).
Vertikální prostor: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální výšku mostu nebo překážky nad
hladinou, pod kterou vaše plavidlo bezpečně propluje.
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit trasu Automatická navigace.
Pokud toto nastavení během navigace změníte, trasa
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění trasy
Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží, strana 16).
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní. Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.
1 Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.
2 Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Normální.
3 Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.
4 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
5 Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
6 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Možnosti navigace > Ukončit
navigaci a pokračujte krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Daleko.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Blízko.
7 Pokud v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko nebo Daleko,
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
8 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost Menu > Možnosti navigace > Ukončit
navigaci a pokračujte krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Nejvzdálenější.
49
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Předvolby >
Navigace > Automatická navigace > Vzdálenost
pobřežní linie > Nejbližší.
9 Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo
Nejvzdálenější, zkontrolujte umístění linie Automatická
navigace a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá
známým překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
10 Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.
Nastavení komunikace
Nastavení NMEA 0183
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 0183.
Typy přístavů: Viz Nastavení formátu komunikace pro
jednotlivé porty NMEA 0183, strana 50.
Věty výstupu: Viz Konfigurace vět výstupu NMEA 0183,
strana 50.
Upřesnění pozice: Upraví počet číslic vpravo od desetinné
čárky pro vysílání výstupu NMEA.
Přesnost XTE: Upraví počet číslic vpravo od desetinné čárky
pro výstup chyby crosstalk NMEA.
Identifikační čísla trasových bodů: Nastavuje zařízení, které
bude při navigaci vysílat názvy nebo čísla trasových bodů
prostřednictvím NMEA 0183. Použití čísel může vyřešit
potíže s kompatibilitou u starších autopilotů NMEA 0183.
Výchozí nastavení: Obnoví nastavení NMEA 0183 na původní
hodnoty z výroby.
Diagnostika: Zobrazí diagnostické informace NMEA 0183.
Konfigurace vět výstupu NMEA 0183
Je možné povolit a zakázat věty výstupu NMEA 0183.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 0183 > Věty výstupu.
2 Vyberte možnost.
3 Vyberte jednu či více vět výstupu NMEA 0183 a vyberte
možnost Back.
4 Opakováním kroků 2 a 3 povolíte či zakážete další věty
výstupu.
Nastavení formátu komunikace pro jednotlivé porty NMEA
0183
Když kreslič map připojujete k externím zařízení NMEA 0183,
počítači či jiným zařízením Garmin, je možné pro jednotlivé
interní porty NMEA 0183 nakonfigurovat formát komunikace.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 0183 > Typy přístavů.
2 Vyberte vstupní nebo výstupní port.
3 Zvolte formát:
• Pokud chcete podporovat vstup či výstup standardních dat
NMEA 0183, podporu vstupu DSC a sonaru NMEA pro
věty DPT, MTW a VHW, vyberte možnost Standardní
NMEA.
• Pokud chcete podporovat vstup či výstup standardních dat
NMEA 0183 pro většinu přijímačů AIS, vyberte možnost
Vysokorychlostní NMEA.
50
• Pokud chcete podporovat vstup či výstup firemních dat
Garmin pro rozhraní softwaru Garmin, vyberte možnost
Garmin.
4 Při konfiguraci dalších vstupních a výstupních portů opakujte
kroky 2–3.
NMEA 2000 Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 2000.
Seznam zařízení: Zobrazí zařízení připojená k síti.
Označení zařízení: Změní popisky pro dostupná připojená
zařízení.
Přiřazování názvů zařízením a snímačům v síti
Zařízením a snímačům zapojeným do námořní sítě Garmin a do
sítě NMEA 2000 můžete přiřadit vlastní názvy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace.
2 Vyberte možnost Námořní síť nebo Nastavení NMEA 2000
> Seznam zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu vlevo.
4 Vyberte možnost Změnit název.
5 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Námořní síť
Námořní síť umožňuje rychle a snadno sdílet data z periferních
zařízení Garmin s chartplottery. Pokud do námořní sítě zapojíte
chartplotter, můžete přijímat a odesílat data do jiných zařízení a
chartplotterů, které jsou s námořní sítí kompatibilní.
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Námořní síť.
Nastavení alarmů
Alarmy navigace
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Navigace.
Příjezd do cíle: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se ocitnete
v zadané vzdálenosti nebo časovém dosahu od odbočky
nebo cíle.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
Odchylka od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se
odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Nastavení alarmu tažení kotvy
Slouží k nastavení spuštění alarmu po překročení povolené
vzdálenosti. To je velmi užitečné pro kotvení přes noc.
1 Vyberte možnosti Nastavení > Alarmy > Navigace > Tažení
kotvy.
2 Výběrem možnosti Alarm zapnete alarm.
3 Vyberte možnost Nast. poloměr a vyberte vzdálenost na
mapě.
Vyberte
možnost Back.
4
Alarmy systému
Budík: Nastaví budík.
Napětí jednotky: Nastaví alarm, aby se spustil, až napětí
baterie klesne na stanovenou hodnotu.
Přesnost GPS: Nastaví alarm, aby se spustil, až přesnost
polohy GPS klesne pod uživatelem nastavenou hodnotu.
Alarmy sonaru
POZNÁMKA: U některých modelů sonarových sond nejsou
některé možnosti k dispozici.
V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru také můžete otevřít v nabídce Nastavení >
Alarmy > Sonar.
Konfigurace zařízení
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Alarm FrontVü: Nastaví aktivaci zvukového upozornění ve
chvíli, kdy hloubka vody před lodí klesne pod určenou
hodnotu, a pomůže tak předejít uvíznutí na mělčině
(Nastavení alarmu mělčiny FrontVü, strana 28). Tento alarm
je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix FrontVü.
Teplota vody: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda
ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 2 °F (1,1 °C) než je
stanovená teplota.
Hranice: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda rozpozná
pozastavený cíl v rámci stanovené hloubky od vodní hladiny
a ode dna.
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Můžete zadat vyrovnání lodního kýlu a nastavit tak správnou
hodnotu měření hloubky vody podle místa instalace sonarové
sondy. Můžete si pak zobrazit hloubku vody pod kýlem nebo
skutečnou hloubku vody, podle toho, kterou hodnotu preferujete.
Pokud chcete znát hloubku vody pod kýlem nebo pod nejnižším
bodem lodě a sonarová sonda je nainstalována na čáře ponoru
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost od místa
upevnění sonarové sondy ke kýlu lodě.
Pokud chcete znát skutečnou hloubku vody a sonarová sonda je
nainstalována pod čarou ponoru, změřte vzdálenost od spodní
části sonarové sondy k čáře ponoru.
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze v případě,
pokud máte platné údaje o hloubce.
1 Změřte vzdálenost:
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru À
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost mezi
umístěním sondy a lodním kýlem. Tuto hodnotu zadejte
jako kladné číslo.
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu Á a
vy chcete znát skutečnou hloubku vody, změřte
vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto hodnotu
zadejte jako záporné číslo.
Nastavení alarmů počasí
Před nastavením alarmů počasí je nutné mít kompatibilní kreslič
map připojený k meteorologickému zařízení, například zařízení
GXM, a mít platné meteorologické předplatné.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Počasí.
2 Zapněte alarmy pro stanovené meteorologické události.
Nastavení alarmu paliva
Než bude možné nastavit alarm úrovně paliva, je nutné připojit
k chartplotteru kompatibilní snímač průtoku paliva.
Je možné nastavit alarm, který se ozve, až celkové množství
paliva zbývajícího na palubě dosáhne úrovně, kterou stanovíte.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Palivo > Nast. mn.
cel. paliva na pal. > Zapnuto.
2 Zadejte množství zbývajícího paliva, které aktivuje alarm a
vyberte možnost Hotovo.
Nastavení Moje plavidlo
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo.
Hloubka a kotvení: Umožňuje zadat informace o kýlu
(Nastavení vyrovnání lodního kýlu, strana 19) a kotvě.
Teplotní posun: Umožňuje nastavit hodnotu odchylky pro
kompenzaci odečtu teploty vody na snímači teploty vody
0183 NMEA nebo na sondě s možností měření teploty vody
(Nastavení teplotního posunu vody, strana 51).
Kalibrace rychlosti vodního proudu: Slouží ke kalibraci
sonarové sondy měřicí rychlosti a snímače (Kalibrace
zařízení pro měření rychlosti vodního proudu, strana 52).
Kapacita paliva: Nastavuje kombinovanou kapacitu paliva
všech palivových nádrží na plavidle (Nastavení kapacity
paliva plavidla, strana 38).
Typ plavidla: Aktivuje některé funkce chartplotteru v závislosti
na typu lodi.
CZone™: Slouží k nastavení digitálních spínacích obvodů.
Profily systémů: Slouží k uložení profilu systému na
paměťovou kartu a importování nastavení profilu systému
z paměťové karty. To může být užitečné pro charterová
plavidla nebo plavidlový park a pro sdílení informací o
nastavení s přáteli.
Konfigurace zařízení
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Hloubka a
kotvení > Vyrovnání lodního kýlu.
3 Je-li sonda nainstalována na čáře ponoru, vyberte možnost
; je-li nainstalována na dně kýlu, vyberte možnost
.
4 Zadejte vzdálenost změřenou v kroku 1.
Nastavení teplotního posunu vody
Než bude možné nastavit teplotní posun vody, je nutné mít
k měření teploty vody NMEA snímač teploty vody 0183 nebo
sondu s měřením teploty vody.
Teplotní posun kompenzuje odečet teploty na snímači teploty.
1 Změřte teplotu vody pomocí snímače teploty nebo sondy
s měřením teploty vody připojené k chartplotteru.
2 Změřte teplotu vody pomocí odlišného snímače teploty nebo
teploměru, o kterých víte, že jsou přesné.
3 Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.
To představuje teplotní posun. Tuto hodnotu zadejte v kroku
5 jako kladné číslo, pokud snímač připojený k chartplotteru
měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je. Tuto
hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud snímač
připojený k chartplotteru měří teplotu vody jako vyšší, než ve
skutečnosti je.
51
4 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní
Pokud je kompatibilní kreslič map připojen k zařízení AIS nebo
rádiu VHF, je možné nastavit, jak se na kresliči map zobrazují
jiná plavidla.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla.
AIS: Aktivuje a deaktivuje příjem signálu AIS.
DSC: Aktivuje a deaktivuje příjem digitálního selektivního volání
(DSC).
Alarm neb. sr.: Nastaví alarm nebezpečí srážky (Nastavení
alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu, strana 8).
Test AIS-EPIRB: Povolí testovací signály z radiomajáků
Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPRIB).
Test AIS-MOB: Povolí testovací signály ze zařízení muž přes
palubu (MOB).
Test AIS-SART: Povolí testovací přenosy z průzkumných a
záchranných vysílačů (SART).
Mělká voda
Hluboká voda (není k dispozici u řady GPSMAP 8400/8600)
Teplota vody
Hranice (není k dispozici u modelu echoMAP 70s a u řady
GPSMAP 507/701)
• Ryby
• Alarm neb. sr.
Obecná nastavení:
• Automatická navigace Preferovaná hloubka
• Automatická navigace Vertikální prostor
• Signalizační zařízení
• Barevný režim
• Rozložení klávesnice
• Jazyk
• Datum mapy
• Směr k severu
• Formát souřadnic
• Systémové jednotky
• Kalibrace rychlosti vodního proudu
• Velikost antény radaru
Nastavení mapy:
• Hranice na mapě
• Nebezpečné barvy
• Linie směru pohybu
• BZ na pevnině
• Výseče světla
• Vel. nav. pom.
• Typ nav. pom.
• Fotografické body
• Preferovaná hloubka
• Stínování mělčiny
• Body služeb
• Ikona plavidla (synchronizace není k dispozici mezi všemi
modely)
Nastavení synchronizovaná v námořní síti
Garmin
Obnovení původních nastavení chartplotteru
z výroby
posun.
5 Zadejte teplotní posun vypočítaný v kroku 3.
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního
proudu
Pokud je k chartplotteru připojená sonda s měřením rychlosti, je
možné kalibrovat zařízení pro měření rychlosti a zlepšit tak
přesnost údajů o rychlosti vodního proudu zobrazovaných
chartplotterem.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kalibrace
rychlosti vodního proudu.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud se loď nepohybuje dost rychle nebo snímač rychlosti
rychlost neregistruje, zobrazí se zpráva.
3 Vyberte možnost OK bezpečně zvyšte rychlost lodě.
4 Pokud se zpráva zobrazí znovu, zastavte loď a přesvědčte
se, že není zaseknuté kolo snímače rychlosti.
5 Pokud se kolo volně otáčí, zkontrolujte připojení kabelu.
6 Pokud se zpráva i nadále zobrazuje, obraťte se na Garmin
podporu produktu.
Nastavení jiných plavidel
Následující zařízení synchronizují po zapojení do námořní sítě
Garmin určitá nastavení.
• echoMAP™ Řada 70
• GPSMAP Řada 507 (verze softwaru 3.0 nebo novější)
• GPSMAP Řada 701 (verze softwaru 3.0 nebo novější)
• GPSMAP Řada 702
• GPSMAP Řada 800
• GPSMAP Řada 902
• GPSMAP Řada 1000
• GPSMAP Řada 1002
• GPSMAP Řada 1202
• GPSMAP Řada 7400/7600
• GPSMAP Řada 8400/8600
Se zařízením jsou synchronizována následující nastavení (jsouli k dispozici).
Nastavení alarmů (synchronizuje se i potvrzení alarmů):
• Příjezd do cíle
• Tažení kotvy
• Odchylka od kurzu
• Přesnost GPS
52
•
•
•
•
POZNÁMKA: Tímto způsobem se odstraní všechny informace
o nastavení, které jste zadali.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Nastavení z výroby.
2 Vyberte možnost.
Sdílení a správa uživatelských dat
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras z HomePort do kresliče map
Než bude možné kopírovat data do kresliče map, je nutné mít
v počítači nahranou nejnovější verzi softwarového programu
HomePort a v kresliči map vloženou paměťovou kartu.
Zkopírujte data z HomePort na připravenou paměťovou
kartu.
Více informací najdete v souboru nápovědy HomePort.
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy
ze zařízení jiných výrobců
Můžete importovat a exportovat trasové body a trasy ze zařízení
jiných výrobců.
Sdílení a správa uživatelských dat
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnosti Info > Uživatelská data > Přenos dat >
Typ souboru.
3 Vyberte možnost GPX.
7 Zkopírujte záložní soubor na kartě a vložte ho na libovolné
místo na počítači.
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru
Pro opětovný přenos dat ze zařízení Garmin vyberte typ
souboru ADM.
1 Vložte paměťovou karty do čtečky karet připojené k počítači.
2 Zkopírujte záložní soubor z počítače na paměťovou kartu, do
Kopírování uživatelských dat z paměťové
karty
3 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
4 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Přenos dat >
Uživatelská data můžete přenést z paměťové karty na jiná
zařízení. Mezi uživatelská data patří trasové body, trasy, cesty
automatické navigace, prošlé trasy a hranice.
POZNÁMKA: Podporované jsou pouze soubory hranic
s koncovkou .adm.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Přenos dat.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.
4 Vyberte možnost:
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a jejich
spojení se stávajícími uživatelskými daty je možné volbou
možnosti Sloučit z karty.
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a přepsání
stávajících uživatelských dat je možné volbou možnosti
Nahradit z karty.
5 Vyberte název souboru.
Kopírování uživatelských dat na paměťovou
kartu
Uživatelská data můžete uložit na paměťovou kartu a přenést na
jiná zařízení. Mezi uživatelská data patří trasové body, trasy,
cesty automatické navigace, prošlé trasy a hranice.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Přenos dat >
Uložit na kartu.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.
4 Vyberte možnost:
• Nový soubor vytvoříte volbou možnosti Přidat nový
soubor a zadáním názvu.
• Informace ke stávajícímu souboru přidáte výběrem
souboru ze seznamu a výběrem možnosti Uložit na kartu.
Kopírování vestavěných map na paměťovou
kartu
Mapy z chartplotteru je možné zkopírovat na paměťovou kartu a
používat je s aplikací HomePort.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Přenos dat.
3 Vyberte možnost Kopírovat vestavěnou mapu.
Zálohování dat do počítače
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Info > Uživatelská data > Přenos dat >
Uložit na kartu.
3 Vyberte ze seznamu název souboru nebo zvolte možnost
Přidat nový soubor.
4 Vyberte možnost Uložit na kartu.
5 Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do čtečky karet připojené
k počítači.
6 Otevřete složku Garmin\UserData na paměťové kartě.
Dodatek
složky s názvem Garmin\UserData.
Nahradit z karty.
Ukládání systémových informací na
paměťovou kartu
Jako nástroj pro odstraňování problémů je možné na
paměťovou kartu uložit systémové informace. Zástupce podpory
produktu vás může požádat, abyste tyto informace použili při
načítání dat o síti.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Zařízení Garmin > Uložit na kartu.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete systémové informace uložit.
4 Vyjměte paměťovou kartu.
Dodatek
Registrace zařízení
POZNÁMKA: Zařízení můžete zaregistrovat pomocí aplikace
ActiveCaptain (Začínáme s aplikací ActiveCaptain, strana 4).
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na čtečce karet.
2 Chvíli počkejte.
Chartplotter otevře stránku pro správu karty a ve složce
Garmin na paměťové kartě vytvoří soubor pojmenovaný
GarminDevice.xml.
Vyjměte
paměťovou kartu.
3
4 Vložte paměťovou kartu do počítače.
5 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
6 Podle pokynů na obrazovce stáhněte, nainstalujte a spusťte
aplikaci Garmin Express.
7 Vyberte možnost > Přidat zařízení.
8 Zatímco aplikace vyhledává, vyberte možnost Přihlásit se u
pole Máte námořní mapy nebo zařízení? v dolní části
obrazovky.
9 Vytvořte si účet Garmin nebo se k němu přihlaste.
10 Podle pokynů na obrazovce nastavte svoje plavidlo.
11 Vyberte možnost > Přidat.
Aplikace Garmin Express vyhledá informace o zařízení na
paměťové kartě.
12 Vyberte možnost Přidat zařízení a zařízení zaregistrujte.
Po dokončení registrace vyhledá aplikace Garmin Express
další mapy a jejich aktualizace pro vaše zařízení.
Pokud do sítě chartplotteru přidáte další zařízení, opakujte
registraci těchto nových zařízení podle výše uvedených kroků.
Aktualizace softwaru
POZNÁMKA: Software zařízení můžete aktualizovat pomocí
aplikace ActiveCaptain (Aktualizace softwaru pomocí aplikace
ActiveCaptain, strana 4).
53
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Tato aktualizace softwaru vyžaduje čtečku paměťových karet
Garmin nebo jiný chartplotter Garmin připojený přes námořní síť
Garmin.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Před provedením aktualizace softwaru si můžete zkontrolovat
verzi, která je v zařízení momentálně nainstalována (Zobrazení
informací o systémovém softwaru, strana 48). Poté přejděte na
stránku www.garmin.com/support/software/marine.html, vyberte
možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto balíčku a porovnejte
nainstalovanou verzi softwaru s verzí, která je zde pro váš
produkt uvedena.
Pokud máte v zařízení starší software než ten, který je uveden
na webu, podle pokynů nahrajte software na paměťovou kartu
(Načtení nového softwaru na paměťovou kartu, strana 54) a
poté aktualizujte software v zařízení (Aktualizace softwaru
zařízení, strana 54).
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
TIP: Z této stránky si také můžete stáhnout aktualizovaný
návod k obsluze a nahrát jej do chartplotteru.
3 Vyberte možnost Řada GPSMAP s kartou SD.
4 Vedle možnosti Řada GPSMAP s kartou SD vyberte položku
Stáhnout.
5 Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6 Vyberte možnost Stáhnout.
7 Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8 Dvakrát klikněte na stažený soubor.
Ve zvoleném umístění dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Zobrazí se dialogové okno, které vám
pomůže s přenosem aktualizace na paměťovou kartu.
9 Vyberte možnost Další.
10 Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
®
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu (Načtení nového
softwaru na paměťovou kartu, strana 54).
1 Zapněte chartplotter.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
54
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Digitální přepínání
Je-li připojen kompatibilní systém, lze kreslič map použít
k monitorování nebo ovládání obvodů.
Můžete například ovládat osvětlení interiéru a navigační světla
na plavidle. Můžete také monitorovat obvody nádoby na úlovek.
Chcete-li získat přístup k ovládacím prvkům digitálního
přepínání, vyberte možnost Info > Kontr. obvodů.
Další informace o zakoupení a konfiguraci systému digitálního
přepínání vám poskytne prodejce společnosti Garmin.
Spárování vzdáleného vstupního zařízení
s chartplotterem
Než budete moci používat vzdálené vstupní zařízení GRID
s chartplotterem, musíte nejprve zařízení spárovat.
Párování zařízení můžete spustit z chartplotteru nebo ze
vzdáleného vstupního zařízení GRID.
Párování zařízení GRID s chartplotterem z chartplotteru
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
stanici > Párování zařízení GRID™ > Přidat.
2 Na vzdáleném vstupním zařízení GRID stiskněte tlačítko
SELECT.
Párování zařízení GRID s chartplotterem ze zařízení
GRID
1 Na vzdáleném vstupním zařízení GRID stisknete současně
kombinaci + a HOME.
Otevře se stránka výběru všech chartplotterů v námořní síti
Garmin Marine Network.
2 Otáčením kolečka na vzdáleném vstupním zařízení GRID
zvýrazněte možnost Select u chartplotteru, který chcete
ovládat pomocí vzdáleného vstupního zařízení GRID.
3 Stiskněte tlačítko SELECT.
Otočení ovládací páčky joystick GRID
U některých instalací je možné otočit orientaci ovládací páčky
joystick GRID.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Námořní síť.
2 Vyberte zařízení GRID.
Čištění obrazovky
OZNÁMENÍ
Čisticí prostředky obsahující čpavek by mohly poškodit
antireflexní vrstvu.
Zařízení je vybaveno speciální antireflexní vrstvou, která je
velice citlivá na vosky a abrazivní čisticí prostředky.
1 Použijte čistič na kontaktní čočky, který je určený pro
bezpečné čištění antireflexních vrstev.
2 Jemně otřete obrazovku pomocí jemné, čisté tkaniny, která
nepouští chloupky.
Zobrazení obrázků z paměťové karty
Lze zobrazit snímky, které jsou uložené na paměťové kartě. Lze
zobrazovat soubory .jpg, .png a .bmp.
1 Vložte paměťovou kartu se soubory obrázků do slotu karty.
2 Vyberte možnost Info > Prohlížeč obrázků.
3 Vyberte složku obsahující obrázky.
4 Počkejte několik sekund, až se načtou miniatury.
5 Vyberte obrázek.
6 Obrázky můžete procházet pomocí šipek.
Dodatek
7 V případě potřeby vyberte možnosti Menu > Spustit
prezentaci.
Snímky obrazovky
Na chartplotteru je možné pořídit snímek libovolné zobrazené
obrazovky jako soubor bitmapy (.bmp). Snímek obrazovky je
možné přenést na počítač. Snímek obrazovky si můžete
prohlédnout i v prohlížeči obrázků (Zobrazení obrázků
z paměťové karty, strana 54).
Pořizování snímků obrazovky
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Pořídit snímek
obrazovky > Zapnuto.
3 Přejděte na obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.
4 Podržte na nejméně šest sekund tlačítko Home.
Kopírování snímků obrazovky do počítače
1 Vyjměte paměťovou kartu z kresliče map a vložte ji do čtečky
karet připojené k počítači.
2 Z Windows Průzkumníka otevřete složku Garmin\scrn na
paměťové kartě.
3 Zkopírujte soubor .bmp na kartě a vložte ho na libovolné
místo v počítači.
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledá signály GPS
Jestliže zařízení nevyhledává satelitní signály, existuje několik
možných příčin. Jestliže bylo zařízení od okamžiku, kdy
naposledy vyhledalo družice, přesunuto na velkou vzdálenost
nebo bylo vypnuto déle než na několik týdnů či měsíců, je
možné, že nebude schopno správně vyhledat družice.
• Zkontrolujte, zda zařízení používá nejnovější software. Pokud
ne, software aktualizujte.
• Jestliže zařízení používá interní anténu GPS, zkontrolujte,
zda má zařízení nezastíněný výhled na oblohu, aby mohla
interní anténa přijímat signál GPS. Jestliže je zařízení
instalováno v kabině, mělo by být v blízkosti okna, aby mohlo
přijímat signál GPS. Jestliže je zařízení instalováno v kabině
a nelze jej umístit do takové polohy, kde je schopno
vyhledávat družice, použijte externí anténu GPS.
• Jestliže zařízení používá externí anténu GPS, zkontrolujte,
zda je anténa připojena k chartplotteru nebo k síti NMEA.
Potřebujete-li další informace nebo schéma zapojení,
prostudujte si pokyny pro instalaci antény GPS.
• Pokud zařízení používá externí anténu GPS připojenou
prostřednictvím sítě NMEA 2000, vyberte možnost
Nastavení > Komunikace > Nastavení NMEA 2000 >
Seznam zařízení. Zkontrolujte, zda je příslušná anténa na
seznamu uvedena. Pokud ne, zkontrolujte instalaci antény a
instalaci sítě NMEA 2000.
• Jestliže má zařízení více než jeden anténní zdroj GPS,
vyberte jiný zdroj (Výběr zdroje GPS, strana 2).
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná
Nepravidelné vypínání nebo nezapínání zařízení může být
známkou problému s přívodem elektrické energie do zařízení.
Pokuste se problém s elektrickou energií vyřešit kontrolou
následujících položek.
• Ujistěte se, že zdroj energie dodává energii.
To můžete zkontrolovat několika způsoby. Můžete například
zkontrolovat, zda fungují jiná zařízení napájená stejným
zdrojem.
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu.
Pojistka by měla být umístěna v držáku, který je součástí
červeného vodiče napájecího kabelu. Zkontrolujte, zda je
Dodatek
nainstalována pojistka správné velikosti. Informace o správné
velikosti pojistky naleznete na štítku na kabelu nebo
v instalační příručce. Zkontrolujte pojistku a ujistěte se, že
spojení uvnitř pojistky není přerušeno. Pojistku můžete
otestovat pomocí multimetru. Jestliže je pojistka v pořádku,
zobrazí multimetr výsledek 0 ohmů.
• Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno proudem o napětí
alespoň 10 voltů, doporučeno je ale 12 voltů.
Pro kontrolu napětí změřte zásuvky napájení a uzemnění
napájecího kabelu pro napětí stejnosměrného proudu.
Jestliže je napětí nižší než 10 voltů, zařízení se nezapne.
• Jestliže zařízení dostatečně napájeno, ale přesto se
nezapne, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti
Garmin na stránkách support.garmin.com.
Zařízení nevytváří trasové body ve správných
polohách
Polohu trasového bodu můžete vložit ručně a poté přenášet
a sdílet data z jednoho zařízení na další. Jestliže jste ručně
zadali trasový bod pomocí souřadnic a poloha bodu se
nezobrazuje tam, kde by bod měl být, je možné, že referenční
elipsoid a formát souřadnic mapy zařízení neodpovídají
referenčnímu elipsoidu a formátu souřadnic mapy, které byly
k označení trasového bodu původně použity.
Formát souřadnic je způsob, jakým se na obrazovce zobrazuje
pozice přijímače GPS. Běžně je zobrazena jako šířka/délka ve
stupních a minutách s možnostmi zobrazit stupně, minuty
a sekundy, pouze stupně nebo jeden z několika formátů
souřadnicové sítě.
Referenční elipsoid je matematický model, který popisuje část
zemského povrchu. Linie šířky a délky na papírové mapě jsou
vztaženy ke konkrétnímu elipsoidu.
1 Zjistěte, který referenční elipsoid a formát souřadnic byl
použit při vytváření původního trasového bodu.
Jestliže byl původní trasový bod převzat z mapy, měl by být
na mapě popisek uvádějící elipsoid a formát souřadnic
použitý při vytváření mapy. Většinou se nachází blízko
vysvětlivek.
2 Vyberte možnost Nastavení > Předvolby > Jednotky.
3 Vyberte správné nastavení elipsoidu a formátu souřadnic.
4 Znovu vytvořte trasový bod.
Kontaktování podpory Garmin
• Nápovědu a informace, jako jsou například návody
k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická
podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Technické údaje
Technické údaje
Zařízení
Technické údaje
Rozměry
Osmipalcové
modely
Rozměry (Š×V×H)
265 × 190 × 115 mm
(10 7/16 × 7 31/64 ×
4 17/32 palce)
Velikost displeje
(Š×V)
171 × 130 mm (6 47/64 ×
5 1/8 palce)
Hmotnost
3,23 kg (7,12 lb)
Maximální spotřeba 28 W
při 10 V stejnosměrné
55
Zařízení
Technické údaje
Rozměry
Typický odběr
1,3 A
proudu při 12 V stejnosměrné
Maximální odběr
2,8 A
proudu při 12 V stejnosměrné
Dvanáctipalcové
modely
Magnetická odchylka
127488
Parametry motoru: Rychlá aktualizace
127489
Parametry motoru: Dynamické
127493
Parametry vysílání: Dynamické
127505
Hladina kapaliny
127508
Stav baterie
128259
Rychlost: Vůči vodě
128267
Hloubka vody
310 mm (12,2 palce)
Rozměry (Š×V×H)
333 × 247 × 97 mm (13 7/64
× 9 23/32 × 3 13/36 palce)
129025
Pozice: Rychlá aktualizace
Velikost displeje
(Š×V)
245 × 184 mm
(9 21/32 × 7¼ palce)
129026
COG a SOG: Rychlá aktualizace
129029
Data pozice GNSS
Hmotnost
4,95 kg (10,91 lb)
129283
Chyba křížení trasy
129284
Navigační data
129539
Body DOP GNSS
129540
Satelity GNSS v dohledu
130306
Údaje o větru
130310
Parametry prostředí (zastaralé)
130311
Parametry prostředí (zastaralé)
130312
Teplota (zastaralé)
Typický odběr
1,6 A
proudu při 12 V stejnosměrné
Maximální odběr
3,5 A
proudu při 12 V stejnosměrné
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
460 mm (18,11 palce)
Rozměry (Š×V×H)
403 × 306 × 94 mm (15 7/8 ×
12 3/64 × 3 45/64 palce)
Velikost displeje
(Š×V)
(304 × 228 mm (11
8 63/64 palce)
Hmotnost
7,6 kg (16,76 lb)
31/
Přenos
32
×
Maximální spotřeba 47 W
při 10 V stejnosměrné
Typický odběr
2,5 A
proudu při 12 V stejnosměrné
Maximální odběr
4,7 A
proudu při 12 V stejnosměrné
Všechny modely
Popis
127258
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
Maximální spotřeba 35 W
při 10 V stejnosměrné
Patnáctipalcové
modely
PGN
PGN
Popis
126464
Odesílání a příjem funkce skupiny seznamu PGN
127497
Parametry cesty: Motor
Přijmout
PGN
Popis
065030
Průměrné základní množství AC generátoru (GAAC)
126992
Systémový čas
127251
Rychlost otáčení
127257
Poloha
127498
Parametry motoru: Statické
127503
Stav vstupu střídavého proudu (zastaralé)
127504
Stav výstupu střídavého proudu (zastaralé)
127506
Podrobný stav stejnosměrného proudu
127507
Stav nabíječky
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
460 mm (18,11 palce)
Rozsah teplot
5 až 131 °F (-15 až 55 °C)
127509
Stav invertoru
Materiál
Pouzdro z hliníku a polykarbonátového plastu
128275
Protokol vzdálenosti
129038
Zpráva o pozici AIS třída A
Vstupní napájení
10 až 35 V stejnosměrné
129039
Zpráva o pozici AIS třída B
Pojistka
7,5 A, 42 V rychlá
129040
Rozšířená práva o pozici AIS třída B
LEN NMEA 2000
2
129044
Datum
Odběr NMEA 2000
max. 75 mA
129285
Navigace: Informace o trase, trasovém bodu
129794
Statická data související s cestou AIS třída A
129798
Zpráva o pozici letounu SAR AIS
129799
Rádiová frekvence/režim/napájení
NMEA 2000Informace PGN
Odesílání a příjem
PGN
Popis
129802
Šířená zpráva související s bezpečností AIS
059392
Potvrzení ISO
129808
Informace o hovoru DSC
059904
Žádost ISO
129809
Zpráva statických dat AIS třída B „CS“, část A
060160
Protokol přenosu ISO: Přenos dat
129810
Zpráva statických dat AIS třída B „CS“, část B
060416
Protokol přenosu ISO: Správa připojení
130313
Vlhkost
060928
Vyžádána adresa ISO
130314
Skutečný tlak
065240
Stanovená adresa
130316
Teplota: Rozšířený rozsah
126208
Žádost o funkci skupiny
130576
Stav vyvažovací plošky
126996
Informace o produktu
130577
Data směru
126998
Informace o konfiguraci
127237
Ovládání směru/prošlé trasy
127250
Směr plavidla
56
Dodatek
NMEA Informace 0183
Typ
Věta
Popis
Přenos
GPAPB
APB: Ovladač směru pohybu
nebo trasy (autopilot) věta „B“
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost
k trasovému bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému GPS
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a
šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní
satelity
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální
navigační informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální
specifická data GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost
nad zemí
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
PGRME
E: Odhadovaná chyba
PGRMM
M: Datum mapy
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod převodníkem
SDDPT
DPT: Hloubka
SDMTW
MTW: Teplota vody
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění
vody
DPT
Hloubka
DBT
Hloubka pod převodníkem
MTW
Teplota vody
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
DSC
Informace digitálního selektivního
volání
DSE
Rozšířené digitální selektivní
volání
HDG
Směr, odchylka a variace
HDM
Směr, magnetický
MWD
Směr a rychlost větru
MDA
Meteorologický kompozit
MWV
Rychlost a úhel větru
VDM
Zpráva datového připojení AIS
VHF
Přijmout
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National Marine
Electronics Association) lze zakoupit od organizace: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Dodatek
57
Rejstřík
A
ActiveCaptain 4
aktualizace map 5
aktualizace softwaru 4
quickdraw 11
AIS 7–10
– hrozby 8, 31
cíle 9
radar 31
SART 9
zaměření 8
zapnutí 52
zařízení nouzové signalizace 9
zařízení pro nouzové signály 8
aktualizace
mapy 5
software 4, 53, 54
aktuální stanice 39
indikátory 7
alarm
palivo 38, 51
tažení kotvy 50
alarm nebezpečí srážky 8, 52
alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu
8, 52
alarm odchylky od kurzu 50
alarm tažení kotvy 50
alarmy 50
hluboká voda 26, 50
mělká voda 26, 50
měřidla 38
motor 38
navigace 50
odchylka od kurzu 50
počasí 51
příjezd do cíle 50
sonar 26, 50
srážka 8, 52
tažení kotvy 50
teplota vody 26, 50
alarmy navigace 50
AM 40
animované proudy, příliv/odliv 7
anténa, GPS 2
astronomické informace 39
Automatická navigace 13, 15, 16, 49
cesty 16
vzdálenost pobřežní linie 16, 49
autopilot 34, 35
klikatý vzor 35
nastavení směru pohybu 35
omezení aktivity kormidla 34
přírůstek řízení 34
řízení vzoru 35, 36
Shadow Drive 35
úprava směru pohybu 35
vyhledávací vzor 35
vzor kroužení 35
vzor otočení do protisměru 35
vzor otočení Williamson 35
vzor ve tvaru čtyřlístku 35
vzory kruhů 35
vzory pro řízení 35, 36
zapnutí 35
B
baterie, správa 39
bezdrátová zařízení 5, 47, 48
konfigurace sítě 5
Připojení bezdrátového zařízení 5
připojení k bezdrátovému zařízení 4
bezpečná hloubka 49
bezpečná výška 49
budíky 18
C
cíle
navigační mapa 13
výběr 13
Č
čísla překrytí 3
D
DAB 40, 41
data
kopírování 53
správa 52
zálohovaní 53
digitální přepínání 54
digitální selektivní volání 36, 37
hovor jednotlivého postupu 37
kanály 37
kontakty 36
zapnutí 36, 52
domovská obrazovka 2
přizpůsobení 2, 3
dopol. 41
dotyková obrazovka 1
DSC. Viz digitální selektivní volání
E
EBL 31
měření 31
úprava 31
zobrazení 31
EGNOS 48
echolot. Viz sonar
EPIRB 8
F
Fish Eye 3D
kužel sonaru 11
pozastavené cíle 11
prošlé trasy 11
FM 40, 41
fotografie, letecký 7
G
Garmin ClearVü 21
GLONASS 48
GPS 55
EGNOS 48
GLONASS 48
signály 2
WAAS 48
zdroj 2
graf rychlosti větru 39
graf úhlu větru 39
grafy
hloubka 39
konfigurace 39
rychlost větru 39
teplota vody 39
teplota vzduchu 39
tlak vzduchu 39
úhel větru 39
GRID 54
H
hodiny 50
budík 50
hranice
kopírování 53
propojení s rozložením SmartMode 18
zobrazení 10
hraniční čára 18
hraniční čáry 18
hřiště 13
I
ID zařízení 48
J
jazyk 48
58
jiná plavidla
AIS 10
stezky 10
K
kamera 47
ovládání 47, 48
kamera VIRB 48
kapacita paliva 38
klávesnice 48
kombinace 3
kompas
růžice 9
ukazatel dat 3
kotva 50
křižování a přehazování plachty 20
podržení větru 20
udržování směru pohybu 20
L
letecké fotografie 7
M
mapa
nastavení 9, 10
vrstvy 9, 10
mapy 5, 7, 10, 11. Viz mapy
aktualizace 5
detaily 6
měření vzdálenosti 6
nastavení 9
navigace 6, 7
quickdraw 11, 12
radar 10
rybolov 6
symboly 6
vrstvy 9, 10
vzhled 9, 10
MARPA
– hrozby 8, 31
navigační mapa 10
označený objekt 31
zaměření 31
zaměřování 31
měrné jednotky 49
měření vzdálenosti 22
mapy 6
měřiče paliva 38
měřidla 37
alarmy stavu 38
cesta 39
limity 37
motor 37, 38
palivo 37, 38
trasa 39
vítr 38
měřidla cesty 39
měřidla motoru 37, 38
alarmy stavu 38
konfigurace 38
měřidla paliva 37, 38
alarm stavu 38, 51
synchronizace se skutečným množstvím
paliva 38
měřidla pro plavbu 38
měřidla trasy 39
měřidla větru 38
MOB, zařízení 8
motorový člun 4, 18
muž přes palubu 14, 35, 36
N
Námořní síť Garmin 18, 50
námořní služby 13
napětí 50
nápověda. Viz zákaznická podpora
nastavení 12, 48, 49
systémové informace 48
zobrazení radaru 33
nastavení z výroby 52
stanice 3
Rejstřík
navigační mapa 6, 7, 13, 45
body námořních služeb 13
MARPA 10
překrytí radaru 29
trasy plavidla 10, 37
navigační pomůcky 6
navigační výřez 3
NMEA 0183 36, 50
NMEA 2000 36, 50
nouzové volání 36
O
oblíbené 2
obnovení, rozložení stanice 3
obrazovka
jas 4
odemčení 1
uzamčení 1
obvody 54
odemčení, obrazovka 1
odstranění, všechna uživatelská data 18
odstranění problémů 55
ovládací páčka joystick 54
označení pozice 13
P
paměťová karta 53
instalace 2
podrobné mapy 53
párování GRID 48
Párování GRID 54
Perspective 3D 45
plachetnice 4, 18
plavba 10, 19
časovač závodu 19
počáteční linie 19
počasí 43
alarmy 51
informace o vlnách 44
mapy 10, 43, 45
mořské podmínky 44
navigační mapa 45
povrchový tlak 44
předplatné 42, 45
předpověď 43–45
překrytí 45
rybářská mapa 45
rybolov 44
srážky 43
teplota vody 44
viditelnost 44, 45
vítr 44
vysílání 43
počáteční linieplavby 19
podpora. Viz zákaznická podpora
podržení větru 20
úprava 20
podsvícení 4
posun, přední část lodi 34
pozastavené cíle 11
pozice, sledování 36
preferovaný zdroj dat 34
prémiové mapy 7
Fish Eye 3D 11
letecké fotografie 7
ukazatele přílivu/odlivu a proudu 7
prohlížeč návodů 2
prošlé trasy 17, 18
kopírování 52, 53
nahrávání 17, 18
navigace 17
odstranění 17
seznam 17
uložení 17
uložení jako trasa 17
úprava 17
vymazání 17
zobrazení 10, 17
přednastavení 3, 41
DAB 41
Rejstřík
přehazování plachty. Viz křižování a
přehazování plachty
přehazování plachty podle větru. Viz křižování
a přehazování plachty
přehrávač hudby 40, 41, 43. Viz přehrávač
Media Player
přehrávač Media Player 40–42
abecední vyhledávání 40
DAB 41
FUSION-Link 40
náhodné přehrávání 40
název zařízení 42
opakování 40
předvolba 41, 45, 46
rádio 41, 42
region pro tuner 41
režim ladění 41
rozsahy 40
Satelitní rádio SiriusXM 41
VHF 40
zdroj 40
ztlumení 40
Přejít na 13, 14
překrytí radaru 29
přesnost GPS 50
přiblížení nebo oddálení, sonar 25
přílivové stanice 7, 39
indikátory 7
Q
quickdraw 11, 12
nastavení 12
R
radar 29–32, 34
AIS 31
automatický přenos 29
dosah 30
echo trails 31, 32
kontrola úrovně zesílení 32
MARPA 8
nastavení barev 33
obrazovka překrytí 29
optimalizace zobrazení 32
posun přední části lodi 34
překrytí 10
přenos 29
radarové odrazy 32, 33
režim Bird 32
střežená zóna 30, 31
trasové body 33
vlastní parkovací poloha 34
vzdálenost kruhů 33
zdroj 34
zorné pole 33
rádio 41
AM 40
FM 40
SiriusXM 41, 42
rádio VHF
hovor jednotlivého postupu 37
hovor s cílem AIS 37
kanál DSC 37
Rádio VHF 36
hovor jednotlivého postupu 37
nouzová volání 36
registrace produktu 53
registrace zařízení 53
režim barev 4
rozložení SmartMode, propojení s hranicí 18
rybářská mapa 6, 45
S
SART 8, 9
Satelitní rádio SiriusXM 41, 42
satelitní signály, příjem 2
satelitní snímky 7
sdílení dat 52
Shadow Drive, zapnutí 35
SideVü 21
SiriusXM 40, 41, 43
Satelitní rádio 41
síť. Viz Námořní síť
směr pohybu 35
linie 9, 20
podržení 35
Shadow Drive 35
udržování směru pohybu 20
úprava 35
snímky 4, 54
snímky obrazovky 55
pořizování 55
software, aktualizace 4, 42, 53, 54
sonar 21, 23, 26
alarmy 26, 50
čísla 3
frekvence 26, 27
FrontVü 23
Garmin ClearVü 21
hloubka 25
kontrola úrovně zesílení 24
kužel 11
měření vzdálenosti 22
měřítko hloubky 25
nahrávání 24
Panoptix 22, 23, 27, 28
potlačení barvy 26
povrchový šum 25
pozastavené cíle 26
přiblížení nebo oddálení 25
rozsah A 26, 27
rušení 25
rychlost procházení 25
sdílení 24
SideVü 21
šum 24
trasový bod 23
uzamčení dna 25
vzhled 26
whiteline 26
zdroj 24
zisk barvy 24
zobrazení 21
sonarová sonda 21, 23, 26, 28
SOS 14, 36
správa varování 40
zprávy 40
stanice 2
obnovení rozložení 3, 48
pořadí displejů 48
přizpůsobení domovské obrazovky 3
změna stanice 48
stínování hloubky 9, 10, 12
symboly 8
synchronizace, uživatelská data 18
systémové informace 48, 53
T
Technologie Wi‑Fi 5
Trasa do 13
trasové body 13, 55
kopírování 52, 53
muž přes palubu 14
navigace k 14
odstranění 14
sledovaná loď 36, 37
sonar 23
synchronizace 18
úprava 14
vytvoření 6, 13
zobrazení 10
zobrazení seznamu 14
trasy 13, 18
kopírování 52, 53
navigace 15
navigace souběžně s 15
odstranění 15
synchronizace 18
trasové body 52
úprava 15
59
vytvoření 14, 15
zobrazení seznamu 15
trasy plavidla 10, 37
U
upozornění na příjezd do cíle 50
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data
odstranění 18
synchronizace 18
V
video 45–48
konfigurace 45, 46
zdroj 45, 46
zobrazení 45, 46
videokamera
domovská pozice 46
konfigurace 46
ovládání 46
pohotovostní režim 46
pozastavení 46
vítr, růžice 9
voda
rychlost 52
teplotní posun 51
záznam teploty 39
VRM 31
měření 31
úprava 31
zobrazení 31
vynulování, nastavení 42
vypnout 4
vyrovnání, přední část lodi 34
vyrovnání lodního kýlu 19, 51
vzdálenost kruhů 9
vzdálenost pobřežní linie 16, 49
W
WAAS 48
Wi‑Fi 4
Z
zákaznická podpora 2, 55
Zákaznická podpora Garmin. Viz zákaznická
podpora
zaměření 31
zapínací tlačítko 1, 4
zařízení
čištění 54
registrace 53
zařízení pro nouzové signály 8
záznam hloubky 39
záznam teploty 39
záznam události 48
záznamy z bójí 45
změna velikosti, mapa 6
zpráva o pozici 36, 37
60
Rejstřík
support.garmin.com
Říjen 2017
190-01557-41_0L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising