Garmin | GPSMAP® 8530 Black Box | Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installeringsinstruksjoner
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
Installeringsinstruksjoner for
GPSMAP® 8500
GPSMAP 8500 er et svært tilpassningsvennlig system for
maritim navigasjon og informasjon.‍ Disse instruksjonene
beskriver tilkoblingene mellom de ulike komponentene i
systemet, slik at du kan planlegge og installere systemet som
egner seg best for din båt.‍
Disse instruksjonene dekker også montering og tilkobling av
primær GPSMAP 8500.‍
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Forstå komponentene
Du kan konfigurere GPSMAP 8500-systemet på fire ulike måter avhengig av behov og båtens utforming.‍
GPSMAP 8500 er hjernen i GPSMAP 8500-systemet.‍ Enheten kobles til andre enheter og GPSMAP 8500-systemer på båten.‍ Du
kan styre GPSMAP 8500 med en tilkoblet skjerm av typen GMM™, en tilkoblet inndataenhet av typen GRID™ eller en kombinasjon
av disse.‍
Februar 2013
190-01558-78_0A
Trykt i Taiwan
Element Navn
Beskrivelse
À
GMM
GMM er en berøringsskjerm som kobles til GPSMAP 8500 for å fungere som skjerm og grensesnitt, eller som en
skjerm uten grensesnittfunksjonalitet.‍ Du kan koble to GMM til én GPSMAP 8500, men bare én gir deg
berøringsstyring for GPSMAP 8500.‍
Á
Porten GARMIN
PROCESSOR BOX
Med denne porten for maritimt nettverk fra Garmin® kan berøringsskjermfunksjonene til en GMM brukes av
GPSMAP 8500.‍ GMM som kobles til denne porten, må også kobles til porten MAIN DVI VIDEO IN med en DVI-Dkabel for å fungere som den skal.‍
Â
Porten MAIN DVI
VIDEO IN
Denne DVI-videoporten brukes bare for å koble til GMM som styrer funksjonene for GPSMAP 8500.‍ GMM som
kobles til denne porten, må også kobles til GPSMAP 8500 via porten GARMIN PROCESSOR BOX med en kabel
for maritimt nettverk fra Garmin for å fungere som den skal.‍ Du kan koble en tredjepartsskjerm til denne porten,
men det vil da ikke være støtte for inndata fra berøringskontroller.‍
Ã
GRID
GRID er en enhet for ekstern inndata som styrer funksjonaliteten for GPSMAP 8500.‍ GRID kobles til GPSMAP
8500 med en standard kabel for maritimt nettverk fra Garmin.‍ Hvis du har mer enn ett system på båten, tildeles
GRID en bestemt GPSMAP 8500 i programvarekonfigurasjonen.‍
Strømkabel
Vi anbefaler at du kobler alle GPSMAP 8500-systemkomponentene til samme strømkilde på 10–35 VDC.‍
Porten GARMIN
MONITOR
Med denne porten for maritimt nettverk fra Garmin kan GMM styre funksjonaliteten for GPSMAP 8500.‍ GMM som
er koblet til denne porten, må også kobles til porten MAIN DVI-I VIDEO OUT med en DVI-D-kabel for å fungere
som den skal.‍
Æ
Porten MAIN DVI-I
VIDEO OUT
Denne DVI-videoporten kobles til GMM som styrer funksjonaliteten for GPSMAP 8500.‍ GMM som er koblet til
denne porten, må også kobles til porten GARMIN MONITOR med en kabel for maritimt nettverk fra Garmin for å
fungere som den skal.‍
Ç
Kortleser
Med kortleseren kan du bruke minnekortfunksjoner for alle enheter på det maritime nettverket fra Garmin.‍ Du kan
bruke oppgraderte kart, oppdatere enhetsprogramvaren og overføre data.‍
Ä
Å
È
É
2
Porten NMEA 2000® GPSMAP 8500 kobles til et standard nettverk av typen NMEA 2000 for å kommunisere med enheter med NMEA
2000, for eksempel en GPS-antenne eller en VHF-radio.‍ Portene som er merket ENGINE og HOUSE er forbeholdt
fremtidig bruk og skal ikke kobles til et standard nettverk av typen NMEA 2000.‍
Porten NETWORK
(×4)
Det maritime nettverket fra Garmin kobler GPSMAP 8500 til andre enheter fra Garmin, for eksempel en radar eller
et ekkolodd, og til andre enheter av typen GPSMAP hvis det er flere enheter av typen GPSMAP på båten.‍
Hensyn ved montering
MERKNAD
Hvis enheten skal monteres vertikalt, er det viktig at den
installeres med kontaktene vendt nedover.‍ Dette bidrar til å
unngå mulig oppsamling av vann rundt kontaktene.‍
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
• Enheten må monteres på et sted hvor den ikke dekkes av
vann.‍
• Enheten må monteres på et sted med tilstrekkelig ventilasjon
hvor den ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.‍
• Det er best å montere enheten horisontalt.‍
• Hvis du må montere enheten vertikalt, må den installeres
med kontaktene vendt nedover.‍
Montere enheten
1 Når du har valgt et monteringssted, må du finne ut hvilke
2
3
4
5
6
7
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
innbygge enheten på stedet som er valgt.‍
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
stedet der du skal montere enheten.‍
2 Fjern beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den
på stedet der du skal montere enheten.‍
3 Bor ett eller flere hull med en borbits på ¼ tomme (6 mm)
innenfor hjørnene av streken som er angitt på malen, for å
klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.‍
4 Bruk en løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs
innsiden av streken som er angitt på malen.‍
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.‍
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen
på utsnittet.‍
7 Når enheten À sitter riktig i utsnittet, kontrollerer du at
monteringshullene på enheten samsvarer med styrehullene
Á på malen.‍
festeanordninger du trenger til overflaten.‍
Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.‍
Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.‍
Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.‍
Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.‍
Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.‍
Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.‍
Fest enheten til monteringsstedet.‍
Hensyn ved montering av kortleser
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Kortleseren kan monteres innebygd i dashbordet ved hjelp av
de medfølgende festeanordningene.‍ Tenk over følgende når du
velger monteringssted.‍
• Kortleseren bør monteres på et tilgjengelig sted.‍ Du må
kunne få tilgang til kortleseren ved behov for å sette inn og ta
ut minnekort som inneholder ekstra kart- og
enhetsoppdateringer, og for å overføre brukerdata.‍
• For å unngå interferens med et magnetisk kompass bør
enheten ikke installeres nærmere et kompass enn verdien
for trygg kompassavstand som er oppført i
produktspesifikasjonene.‍
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.‍
Montere kortleseren
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten.‍ Det
er bare litt klarering mellom huset og monteringshullene, hvis du
skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når
den er montert.‍
8 Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye
styrehull.‍
9 Bruk en sentreringskjørner til å trykke inn styrehullene og
bore klaringsforsenking gjennom det øverste laget med
gelbelegg, slik det anbefales i merknaden.‍
10 Fjern malen fra monteringsoverflaten.‍
11 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.‍
12 Plasser enheten i utsnittet.‍
13 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene Â.‍
14 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass
rundt kanten av enheten.‍
Hensyn ved tilkobling
MERKNAD
Det følger med en blå gummitetning for hver DVI-port på
enheten.‍ Tetningen må installeres mellom hver DVI-port og
DVI-kabelkontakt for å unngå skade på kontaktene.‍
3
Når du kobler GPSMAP 8500 til strøm, til en GMM og til andre
enheter fra Garmin, bør du tenke over følgende.‍
• Selv om vi anbefaler at du bruker DVI-D-kablene fra Garmin,
kan du også bruke tredjeparts DVI-D-kabler av høy kvalitet.‍
Du bør teste DVI-kabelen før du ruter den, ved å koble den til
enhetene.‍
• GPSMAP 8500 skal kobles til samme strømkilde som en
tilkoblet GMM og GRID.‍ Hvis dette ikke er mulig, må enheten
kobles til samme jord.‍
• Du må kontrollere tilkoblingene til strøm og jord.‍ Påse at de
er festet godt slik at de ikke løsner.‍
• Du kan styre GPSMAP 8500 ved hjelp av en
berøringsskjerm med én av to tilkoblede GMM.‍
◦ GMM som brukes til å styre GPSMAP 8500, må være
koblet til portene GARMIN MONITOR og MAIN DVI-I
VIDEO på GPSMAP 8500 med en kabel for maritimt
nettverk fra Garmin og en DVI-D-kabel.‍
◦ En GMM eller annen skjerm som er koblet til porten
MIRROR DVI-I VIDEO OUT, viser samme bilde som vises
på primær GMM, men gir ikke tilgang til
berøringsskjermkontroll.‍
• Enheter med maritimt nettverk fra Garmin kan kobles til alle
portene merket med NETWORK, bortsett fra porten GARMIN
MONITOR, som er forbeholdt bruk med primær GMM.‍
• For å gjøre kabelføringen enklere leveres kablene for NMEA®
0183, og maritimt nettverk fra Garmin uten monterte
låseringer.‍ Kablene skal føres før du monterer låseringene.‍
• Når du har festet en låsering til en kabel, må du kontrollere at
ringen sitter godt og at O-ringen er på plass slik at
tilkoblingen til strøm og data opprettholdes.‍
Hensyn ved stasjonstilkobling
Denne enheten kan konfigureres sammen med andre
kompatible enheter fra Garmin for å fungere sammen som en
stasjon.‍ Tenk over følgende når du planlegger stasjoner på
båten.‍
• Enheter som er eldre enn GPSMAP 8000-serien og
GPSMAP 8500 kan ikke brukes i en stasjon.‍
• Selv om det ikke er nødvendig, anbefaler vi at du installerer
alle enheten du planlegger å bruke i samme stasjon, i
nærheten av hverandre.‍
• Du trenger ingen spesielle tilkoblinger for å kunne opprette
en stasjon, så lenge alle enhetene er koblet til maritimt
nettverk fra Garmin (side 5).‍
• Du kan opprette og endre stasjoner ved hjelp av
enhetsprogramvaren.‍ Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med enheten.‍
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av strømkabelen.‍
4 Koble strømkabelen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
4
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.‍
Element
Beskrivelse
Sikring
À
Á
Â
Batteri
6 fot (1,8 m), ingen forlengelse
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skjøte
• Skjøteledning på 12 AWG (3,31 mm²), opptil 15 fot (4,6 m)
• Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²), opptil 23 fot (11 m)
• Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²), opptil 36 fot (11 m)
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
36 fot (11 m), maksimal forlengelse
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner.‍ Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke den
medfølgende jordingsskruen À til å koble enheten til båtens jord
for vann for å unngå forstyrrelsen.‍
Koble en GMM til GPSMAP 8500
Du kan koble én GMM til GPSMAP 8500 med
berøringsskjermstyring, og en ekstra GMM eller
tredjepartsskjerm kan kobles til GPSMAP 8500 for å gjenspeile
hovedskjermen.‍
MERK: Disse instruksjonene dekker bare video- og
datatilkoblingene til GMM og tredjepartsskjermen.‍ Du finner mer
informasjon om strømtilkoblinger i instruksjonene som fulgte
med GMM og tredjepartsskjermen.‍
1 Trekk en kabel for maritimt nettverk fra Garmin og en DVI-Dkabel til primær GMM og GPSMAP 8500.‍
2 Trekk en DVI-D-kabel til en ekstra GMM eller en egnet kabel
til en tredjepartsskjerm (tilleggsutstyr).‍
3 Installer låseringen og O-ringen på endene av kabelen for
maritimt nettverk fra Garmin.‍
4 Koble kabelen for maritimt nettverk fra Garmin til porten
GARMIN MONITOR på GPSMAP 8500 og til porten
GARMIN PROCESSOR BOX på GMM.‍
5 Koble DVI-D-kabelen til porten MAIN DVI-I VIDEO OUT på
GPSMAP 8500 og til porten MAIN DVI VIDEO IN på GMM.‍
6 Koble egnet kabel til porten MIRROR DVI-I VIDEO OUT på
GPSMAP 8500 til en annen GMM eller til en
tredjepartsskjerm (tilleggsutstyr).‍
Hensyn ved maritimt nettverk fra Garmin
GPSMAP 8500 kan kobles til flere enheter med maritimt
nettverk fra Garmin for å dele data som radar, ekkolodd og
detaljerte kart.‍ Når du kobler enheter med maritimt nettverk fra
Garmin til GPSMAP 8500, bør du tenke over følgende.‍
• Du må bruke en kabel for maritimt nettverk fra Garmin for
alle tilkoblinger med maritimt nettverk fra Garmin.‍
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til maritimt nettverk fra Garmin.‍
◦ Du kan få tak i flere kabler for maritimt nettverk fra Garmin
og kontakter hos Garmin og deres forhandlere.‍
• Det er fire porter merket med NETWORK på GPSMAP 8500.‍
Hver av disse portene fungerer som en nettverkssvitsj.‍ Du
kan koble kompatible enheter til NETWORK-portene for å
dele data.‍
◦ Kompatible sensorer, for eksempel en radar eller et
ekkolodd, som er koblet til én av NETWORK-portene på
GPSMAP 8500, deler sensordata med andre kartplottere
fra Garmin eller stasjoner for GPSMAP 8500 som er
koblet til GPSMAP 8500 via en NETWORK-port.‍
◦ Den femte kontakten, som er merket med GARMIN
MONITOR, er forbeholdt bruk med primær GMM.‍ Du kan
ikke bruke denne porten til å koble til enheter med
maritimt nettverk fra Garmin.‍
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm.‍ Ikke koble den medfølgende
NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000
nettverk.‍ Det skal bare være koblet én strømkilde til et NMEA
2000 nettverk.‍
Hvis du installerer den medfølgende strømkabelen av typen
NMEA 2000, må du koble den til båtens tenningsbryter eller via
en annen innebygd bryter.‍ NMEA 2000 enheter tapper
batterinivået hvis NMEA 2000 strømkabelen er koblet direkte til
batteriet.‍
GPSMAP 8500 kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra NMEA 2000-kompatible enheter,
som en GPS-antenne eller VHF-radio.‍ Med de medfølgende
kablene og kontaktene for NMEA 2000 kan du enten koble
GPSMAP 8500 til et eksisterende nettverk av typen NMEA 2000
eller opprette et grunnleggende nettverk av typen NMEA 2000
ved behov.‍
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
"NMEA 2000 Network Fundamentals" i brukerveiledningen
Technical Reference for NMEA 2000 Products som du finner på
den medfølgende CD-ROM-platen.‍ Du kan også laste ned
veiledningen ved å klikke på koblingen Brukerveiledninger på
produktsiden for enheten din på www.garmin.com.‍
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble
GPSMAP 8500 til et standard nettverk av typen NMEA 2000.‍
Portene som er merket ENGINE og HOUSE er forbeholdt
fremtidig bruk og skal ikke kobles til et standard nettverk av
typen NMEA 2000.‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
GPSMAP 8500
Droppkabel for NMEA 2000
NMEA 2000 strømkabel
Tenningsbryter eller innebygd bryter
12 VDC-strømkilde
NMEA 2000 terminator
NMEA 2000 T-kontakt
Basisnettverkskabel for NMEA 2000
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.‍
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000bussen og NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.‍
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én
utgående (Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA
2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles
jord.‍
Grunnleggende NMEA 0183-tilkoblinger
Disse diagrammene illustrerer grunnleggende NMEA 0183-kabling som brukes til å koble enheten til enheter som er kompatible
med NMEA 0183.‍ Du finner mer informasjon om enhetens NMEA 0183-funksjoner på side 7.‍
5
Standard enhet som er kompatibel med NMEA 0183
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunksjon
Garmin-ledningsfarge
Funksjon for ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Jording for data
Svart
Jording for data
Motta A (+)
Hvit
Send A (+)
Motta B (-)
Oransje/hvit
Send B (-)
Send A (+)
Grå
Motta A (+)
Send B (-)
Rosa
Motta B (-)
Ensidig enhet som er kompatibel med NMEA 0183
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
6
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Funksjon til Garmin-ledning
Farge på Garmin-ledning
Funksjon for ledning for NMEA
0183-enhet
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Jording for data
Svart
Jording for data
Motta B (-)
Oransje/hvit
I/T
Motta A (+)
Hvit
Send
Element
Ï
Ð
Funksjon til Garmin-ledning
Farge på Garmin-ledning
Funksjon for ledning for NMEA
0183-enhet
Send A (+)
Grå
Motta
Send B (-)
Rosa
I/T
• Hvis enheten som er kompatibel med NMEA 0183 bare har én inngangsledning (RX) (ingen A, B, + eller -), kobler du ikke til den
rosa kabelen.‍
• Hvis enheten som er kompatibel med NMEA 0183 bare har én utgangsledning (TX) (ingen A, B, + eller -), kobler du den oransje/
hvite kabelen til jord.‍
• Se i installeringsinstruksjonene for enheten som er kompatibel med NMEA 0183 for å identifisere utgangsledningene A(+) og B(-)
og inngangsledningene A(+) og B(-).‍
• Bruk et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved forlenget kabeltrekking.‍
• Lodd alle tilkoblingene, og forsegle dem med varmekrymperør.‍
Avanserte NMEA 0183-tilkoblinger
Det er fire interne NMEA 0183-inndataporter (RX-porter) og to interne NMEA 0183-utdataporter (TX-porter) på den medfølgende
NMEA 0183-datakabelen.‍ Du kan koble én NMEA 0183-enhet per interne RX-port for å lese inn data på enheten fra Garmin.‍ Du
kan koble til opptil tre NMEA 0183-enheter parallelt til hver interne TX-port for å motta data fra enheten fra Garmin.‍ Hver interne RXog TX-port har to kabler, merket A (+) og B (-) i henhold til NMEA 0183-konvensjonen.‍ Koble de tilsvarene kablene A (+) og B (-) for
hver port til kablene A (+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA 0183.‍ Bruk tabellen og tilkoblingsdiagrammene når du
kobler datakabelen til NMEA 0183-enheter.‍
Se i installeringsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten for å finne frem til ledningene for utdata (TX) A (+) og B (-)
og inndata (RX) A (+) og B (-).‍ Bruk et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved forlenget kabeltrekking.‍ Lodd alle tilkoblingene, og
forsegle dem med varmekrymperør.‍
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.‍ Hvis
inndataene for den NMEA-kompatible enheten for eksempel er koblet til intern utdataport 1 på datakabelen, kan du koble
utdataporten på den NMEA 0183-kompatible enheten til alle de interne portene for inndata (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
kabelklemmen.‍
• Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen og den NMEA 0183-kompatible enheten må begge være jordet.‍
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som sendes til og leses av enheten, på side 11.‍
• De interne NMEA 0183-portene og kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede enheten fra Garmin.‍ Les delen
om NMEA 0183 eller konfigurering av kommunikasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten fra Garmin, for å få mer
informasjon.‍
Port
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Inndataport 1
RX/A (+)
Hvit
RX/B (-)
Oransje/hvit
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/hvit
RX/A (+)
Fiolett
RX/B (-)
Fiolett/hvit
RX/A (+)
Svart/hvit
RX/B (-)
Rød/hvit
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Rosa
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/hvit
Reserve
I/T
Inndataport 2
Inndataport 3
Inndataport 4
Utdataport 1
Utdataport 2
I/T
Pinnenummer
7
Port
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
I/T
Reserve
I/T
I/T
Reserve
I/T
I/T
Alarm
Gul
I/T
Tilbehør på
Oransje
I/T
Jord
Svart
I/T
Reserve
I/T
Pinnenummer
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet tilkoblet for toveiskommunikasjon
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunksjon
Garmin-ledningsfarge
Funksjon for ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
RxB (-)
Oransje/hvit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet tilkoblet for enveiskommunikasjon
MERK: Dette diagrammet illustrerer tilkoblinger for både sending og mottak.‍ Se elementene Ê, Ë, Ì, Í og Î når du kobler
enheten fra Garmin til å motta informasjon fra en NMEA 0183-kompatibel enhet.‍ Se elementene Ê, Ë, Ì, Ï og Ð når du kobler
enheten fra Garmin til å sende informasjon til en NMEA 0183-kompatibel enhet.‍
8
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunksjon
Garmin-ledningsfarge
Funksjon for ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
RxB (-)
Oransje/hvit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
NMEA 0183-kompatibel enhet med en én enkelt mottaksledning tilkoblet for mottak av data
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunksjon
Garmin-ledningsfarge
Funksjon for ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Rosa
I/T
NMEA 0183-kompatibel enhet med én enkelt sendeledning tilkoblet for sending av data
9
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin-ledningsfunksjon
Garmin-ledningsfarge
Funksjon for ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Oransje/hvit
I/T
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når
kartplotteren viser en melding.‍ Dette er valgfritt og
alarmledningen trenger ikke å brukes for at enheten skal
fungere normalt.‍ Tenk over følgende når du kobler enheten til
en lampe eller et signalhorn.‍
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde på 10–35 VDC
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
NMEA 0183-kabel
Relé (100 mA coilstrøm)
Bruk bryterne til å aktivere og deaktivere lampe- eller
signalhornvarsler
Ledningsfarge for
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Hensyn for videoinndata og -utdata
GPSMAP 8500 har mulighet for videoinndata fra fire
komposittkilder og videoutdata til to digitale eller analoge
skjermer.‍ Tenk over følgende når du kobler til kilder for
videoinndata og -utdata.‍
• De fire portene for komposittvideo er merket CVBS1 IN,
CVBS 2 IN, CVBS 3 IN og CVBS 4 IN.‍
10
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.‍
• Maksimal strømstyrke er 100 mA, og det er nødvendig med
et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til 100 mA.‍
• For å veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.‍
◦ Disse fire portene bruker BNC-kontakter.‍ Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde
med RCA-kontakter til disse portene.‍
◦ Videoen fra kildene som er koblet til disse portene, kan
bare vises på GMM eller på en ekstra skjerm som er
koblet til samme GPSMAP 8500.‍ Komposittvideo deles
ikke over maritimt nettverk fra Garmin eller nettverk av
typen NMEA 2000.‍
• De to DVI-I-utdataportene er merket MAIN DVI-I VIDEO OUT
og MIRROR DVI-I VIDEO OUT.‍ Disse to portene bruker DVII-kontakter og er kompatible med en rekke digitale og
analoge kontakter og adaptere.‍
◦ Du kan bruke en DVI-D-kabel for å koble til en GMM eller
en annen DVI-kompatibel digital skjerm.‍ Du kan eventuelt
bruke en DVI-D til HDMI-adapter for å koble til en HD TV
eller en annen HDMI-kompatibel skjerm.‍
◦ Du kan bruke en DVI-I-kabel for å koble til en
datamaskinskjerm eller en annen DVI-I-kompatibel
skjerm.‍ Du kan eventuelt bruke en DVI-I til VGA-adapter
for å koble til en VGA-kompatibel skjerm.‍
• Porten MAIN DVI-I VIDEO OUT er beregnet for bruk med
primær GMM.‍ Du finner mer informasjon på side 4.‍ Du kan
koble til en tredjepartsskjerm med denne porten, men det er
ikke støtte for grensesnitt med berøringsskjerm med
enheten.‍
• Med porten MIRROR DVI-I VIDEO OUT kan du vise en
gjenspeiling av MAIN DVI-I VIDEO OUT på en tilkoblet
skjerm.‍
Type
Beskrivelse
126996 Produktinformasjon
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
Tilkoblinger for kortleser
130312 Temperatur
Koble til strøm
Send
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
127250 Fartøykurs
127258 Magnetisk variasjon
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktsinformasjon
Motta
126992 Systemtid
127250 Fartøykurs
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av strømkabelen.‍
4 Koble strømkabelen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
127489 Motorparametre: Dynamiske
127488 Motorparametre: Rask oppdatering
127493 Sendeparametre: Dynamiske
127505 Væskenivå
128259 Fart: Vannreferanse
Koble kortleseren til maritimt nettverk fra Garmin
128267 Vanndybde
Kortleseren er ikke kompatibel med kartplottere fra Garmin som
er utgitt før GPSMAP 8000-serien og GPSMAP 8500.‍
Koble kortleseren til en Garmin-enhet på det maritime
nettverket fra Garmin ved hjelp av en kabel for maritimt
nettverk fra Garmin.‍
Data fra kort som er satt inn i kortleseren, deles med alle
kompatible enheter på det maritime nettverket fra Garmin.‍
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129539 GNSS DOPer
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse
A
Tillegg
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
A
Spesifikasjoner
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
B
Fysiske spesifikasjoner
130310 Miljøparametre
Spesifikasjon
Mål
Mål (H × B × D)
1563/64 × 455/64 × 927/64 tommer (406 × 123,5 × 239,5 mm)
Vekt
10,85 pund (4,92 kg)
130311 Miljøparametre (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
Temperaturområde Fra 5 til 131 °F (fra -15 til 55 °C)
Materiale
PGN
Aluminium
Strømspesifikasjoner
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til
mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt
posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad
og lengdegrad)
Mål
Spesifikasjon
Inngangseffekt
10–35 VDC
Sikring
7,5 A, 42 V hurtigsikring
Maksimalt strømforbruk ved 10 VDC
17 W
Vanlig spenning ved 12 VDC
0,8 A
Maksimal spenning ved 12 VDC
1,7 A
NMEA 2000 LEN
2
Strømforbruk for NMEA 2000
Maksimalt 75 mA
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
5½ tommer (140 mm)
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal
navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og
bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
Trygg avstand fra et kompass
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommander, forespør og bekreft
gruppefunksjon
126464 Send og motta gruppefunksjon for PGN-liste
11
Type
Motta
Setning
Beskrivelse
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Type
Setning
Beskrivelse
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. GMM™ og GRID™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising