Garmin | GPSMAP® 8530 Black Box | Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installationsinstruktioner
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
GPSMAP Installationsinstruktioner
för 8500
®
GPSMAP 8500 är ett mycket anpassningsbart marint
navigerings- och informationssystem.‍ Dessa instruktioner
förklarar anslutningarna mellan ett flertal komponenter i
systemet så att du kan planera och installera det bästa
systemet för din båt.‍
Dessutom omfattar dessa instruktioner montering och koppling
till den primära GPSMAP 8500 enheten.‍
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmins produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Förklaring till komponenterna
GPSMAP 8500-systemet kan konfigureras på olika sätt, beroende på dina behov och designen på din båt.‍
GPSMAP 8500 är hjärnan i GPSMAP 8500-systemet och det ansluts till andra enheter och GPSMAP 8500-system på din båt.‍
GPSMAP 8500 kan kontrolleras av en ansluten GMM™ mätare, en ansluten GRID™ enhet för indata eller en kombination av dessa
två.‍
Februari 2013
190-01558-79_0A
Tryckt i Taiwan
Objekt Namn
À
Á
Â
Beskrivning
GMM
GMM är en pekskärmsmonitor som kan anslutas till GPSMAP 8500 för att fungera som bildskärm och gränssnitt,
eller som bildskärm utan gränssnitt.‍ Du kan ansluta två GMM enheter till en GPSMAP 8500, även om endast en
kommer att möjliggöra pekskärmskontroll av GPSMAP 8500.‍
GARMIN
PROCESSOR BOXport
Denna Garmin® marina nätverksport gör att pekskärmsfunktionerna på GMM kan användas av GPSMAP 8500.‍ För
att fungera korrekt, ska GMM som ansluts till denna port även vara ansluten till MAIN DVI VIDEO IN-porten med en
DVI-D-kabel.‍
MAIN DVI VIDEO IN- Denna DVI-videoport används endast för att ansluta GMM som styr funktionerna i GPSMAP 8500.‍ För att fungera
port
korrekt, ska GMM som ansluts till denna port även vara ansluten till GPSMAP 8500 via GARMIN PROCESSOR
BOX-porten med en Garmin marin nätverkskabel.‍ En tredjepartsmonitor kan anslutas till denna port, men
pekskärms-indata är inte kompatibla.‍
GRID
GRID är en fjärrenhet för indata som kontrollerar funktionerna på GPSMAP 8500.‍ GRID ansluter till GPSMAP 8500
med en standard Garmin marin nätverkskabel.‍ Om mer än ett system finns på båten, tilldelas GRID en specifik
GPSMAP 8500 i programvarukonfigurationen.‍
Strömkabel
Vi rekommenderar att du ansluter alla GPSMAP 8500-systemkomponenter till samma 10–35 V-strömkälla.‍
GARMIN MONITORport
Denna Garmin marina nätverksport gör att en GMM kan styra funktionerna i GPSMAP 8500.‍ För att fungera
korrekt, ska GMM som ansluts till denna port även vara ansluten till MAIN DVI-I VIDEO OUT-porten med en DVI-Dkabel.‍
Æ
MAIN DVI-I VIDEO
OUT-port
Denna DVI-videoport ansluts till GMM som styr funktionerna i GPSMAP 8500.‍ För att fungera korrekt, ska GMM
som ansluts till denna port även vara ansluten till GARMIN MONITOR-porten med en Garmin marin nätverkskabel.‍
Ç
Kortläsare
Kortläsaren gör att du kan använda minneskortsfunktioner i alla enheter i Garmin marina nätverk.‍ Du kan använda
premiumkartor, uppdatera enhetens programvara och överföra data.‍
È
NMEA 2000® port
GPSMAP 8500 ansluter till ett standard NMEA 2000 nätverk för att kommunicera med NMEA 2000 enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio.‍ Portarna som är märkta ENGINE och HOUSE är förbehållna framtida användning
och ska inte anslutas till något standard NMEA 2000 nätverk.‍
É
NETWORK port (×4)
Garmin marina nätverk ansluter GPSMAP 8500 till andra Garmin enheter, såsom radar, ekolod och andra
GPSMAP enheter, om fler än en GPSMAP enhet finns på båten.‍
Ã
Ä
Å
2
Att tänka på inför montering
Montera kortläsaren
MEDDELANDE
Om enheten monteras vertikalt är det viktigt att installera den så
att kontakterna pekar nedåt.‍ Detta hjälper till att undvika
eventuell vattenansamling runt kontakterna.‍
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten.‍ Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen.‍ Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.‍
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
• Enheten måste monteras på en plats där den inte kommer
att nedsänkas i vatten.‍
• Enheten måste monteras på en plats med lämplig ventilation
där den inte utsätts för extrema temperaturer.‍
• Det är bäst att montera enheten horisontellt, med kylflänsen
pekandes uppåt.‍
• Om enheten ska monteras vertikalt, ska den installeras så att
kontakterna pekar nedåt.‍
Montera enheten
1 När du har valt monteringsplats är det dags att välja
2
3
4
5
6
7
monteringsmaterial.‍
Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.‍
Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.‍
Borra lämpligt testhål för ett hörn på enheten.‍
Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.‍
Markera nya platser för testhål vid behov, och ta bort
enheten från monteringsytan.‍
Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.‍
Fäst enheten på platsen för montering.‍
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer kan användas
för att montera enheten infällt på en utvald plats.‍
1 Beskär mallen för infälld montering och se till att den passar
på platsen där du vill montera enheten.‍
Ta
bort skyddstejpen från baksidan av mallen och placera
2
den på platsen där du vill montera enheten.‍
3 Förbered monteringsytan på utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen.‍ Använd
en borrspets på 6 mm (¼ tum).‍
Såga
ut monteringsytan med en figursåg längs med insidan
4
av linjen på mallen.‍
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.‍
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.‍
7 När enheten À har passats in i utskärningen måste du se till
att monteringshålen på enheten ligger i linje med rikthålen Á
på mallen.‍
Viktigt vid montering av kortläsare
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Kortläsaren kan monteras infällt i instrumentpanelen med hjälp
av det medföljande monteringsmaterialet.‍ Tänk på följande när
du väljer monteringsplats.‍
• Kortläsaren ska monteras på en åtkomlig plats.‍ Se till att du
kan komma åt kortläsaren för att sätta in och ta ut
minneskort med extra kartor och enhetsuppdateringar samt
för att överföra användardata.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta kablarna.‍
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.‍
9 Märk ut rikthålen med en körnare och borra en
avståndsförsänkning genom geltäckskiktet på det sätt som
beskrivs i anmärkningen.‍
10 Ta bort mallen från monteringsytan.‍
11 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats, måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.‍
12 Placera enheten i utskärningen.‍
13 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna Â.‍
14 Installera dekorationsringen genom att snäppa den på plats
runt kanten på enheten.‍
3
Att tänka på vid anslutning
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
MEDDELANDE
För varje DVI-port på enheten medföljer det en blå
gummitätning.‍ Tätningarna ska monteras mellan DVI-porten och
DVI-kabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.‍
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av strömkabeln.‍
4 Anslut strömkabeln till enheten genom att vrida låsringen
När GPSMAP 8500 ansluts till ström, till en GMM, och till andra
Garmin enheter, ska du vara uppmärksam på detta.‍
• Även om vi rekommenderar användning av Garmin
medföljande DVI-kablar, kan tredjeparts DVI-kablar av hög
kvalitet användas.‍ Innan en DVI-kabel dras, bör den testas
genom att ansluta enheterna till den.‍
• GPSMAP 8500 bör anslutas till samma strömkälla som en
ansluten GMM och GRID.‍ Om detta inte är möjligt ska
enheterna anslutas till samma jord.‍
• Ström- och jordanslutningarna till batteriet måste kontrolleras
för att se till att de sitter fast och inte kan lossna.‍
• Du kan styra GPSMAP 8500 med en pekskärm genom att
använda en av de två möjliga anslutna GMM enheterna.‍
◦ GMM som används för att styra GPSMAP 8500 ska
anslutas till både GARMIN MONITOR- och MAIN DVI-I
VIDEO-portarna på GPSMAP 8500 genom användning av
en Garmin marin nätverkskabel och en DVI-D-kabel.‍
◦ En GMM eller annan bildskärm kopplad till MIRROR DVI-I
VIDEO OUT-porten kommer att visa samma bild som
visas i huvud- GMM, men pekskärmskontrollen kommer
inte att fungera.‍
• Garmin marina nätverksenheter kan anslutas till vilka
NETWORK-portar som helst, förutom GARMIN MONITORporten som är förbehållen användning med den primära
GMM.‍
• För enklare kabeldragning, är ström-, NMEA® 0183- och
Garmin marina nätverkskablarna paketerade utan att
låsringarna är monterade.‍ Kablarna ska vara dragna innan
låsringarna monteras.‍
• Efter att en låsring till en kabel installerats bör du se till att
ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så att
ström- eller datoranslutningen förblir säker.‍
Att tänka på vid anslutning av stationen
Denna enhet kan konfigureras tillsammans med andra
kompatibla Garmin enheter för att fungera tillsammans som en
station.‍ Vid planering av stationer på din båt bör du ta hänsyn till
följande.‍
• Enheter före GPSMAP 8000-serien och GPSMAP 8500serien kan inte användas i en station.‍
• Även om det inte är nödvändigt, rekommenderar vi att du
installerar alla enheter som du planerar att använda i en
station nära varandra.‍
• Inga särskilda kontakter behövs för att skapa en station, så
länge alla enheter är anslutna till Garmin marina nätverk
(sidan 5).‍
• Du skapar och ändrar stationer genom att använda enhetens
programvara.‍ Mer information finns i användarhandboken
som medföljer enheten.‍
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.‍
4
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
medurs.‍
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att
använda en lämplig ledningsdimension för förlängningen.‍
Objekt
Beskrivning
Säkring
À
Á
Â
Batteri
6 fot (1,8 m) ingen förlängning
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skarv
• 12 AWG (3,31 mm²) förlängningskabel, upp till 15 fot (4,6
m)
• 10 AWG (5,26 mm²) förlängningskabel, upp till 23 fot (11 m)
• 8 AWG (8,36 mm²) förlängningskabel, upp till 36 fot (11 m)
Säkring
8 tum (20,3 cm)
Batteri
8 tum (20,3 cm)
36 fot (11 m) max.‍ förlängning
Ytterligare att tänka på vid jordning
Denna enhet ska inte behöva några ytterligare chassi-jordningar
i de flesta installationssituationer.‍ Vid störningar kan den
medföljande jordningsskruven À användas för att jorda enheten
till vattnet för att undvika störningen.‍
Ansluta en GMM till GPSMAP 8500
En GMM kan ansluta till GPSMAP 8500 med
pekskärmskontroll, och en ytterligare GMM eller
tredjepartsskärm kan anslutas till GPSMAP 8500 för att spegla
den primära bildskärmen.‍
OBS! Dessa instruktioner omfattar endast video- och
datoranslutningar av GMM och tredjepartsskärm.‍ Konsultera
instruktionerna som medföljer din GMM och tredjepartsskärm
för information om strömkopplingar.‍
1 Dra en Garmin marin nätverkskabel och en DVI-D-kabel till
den primära GMM och GPSMAP 8500.‍
2 Dra en DVI-D-kabel till en extra GMM eller en lämplig kabel
3
4
5
6
till en tredjepartsskärm (tillval).‍
Montera låsringen och o-ringen på ändarna av den Garmin
marina nätverkskabeln.‍
Anslut den Garmin marina nätverkskabeln till GARMIN
MONITOR-porten på GPSMAP 8500 och till GARMIN
PROCESSOR BOX-porten på GMM.‍
Anslut DVI-D-kabeln till MAIN DVI-I VIDEO OUT-porten på
GPSMAP 8500 och MAIN DVI VIDEO IN-porten på GMM.‍
Anslut lämplig kabel till MIRROR DVI-I VIDEO OUT-porten
på GPSMAP 8500 till andra GMM, eller till en
tredjepartsskärm (tillval).‍
Tänk på följande beträffande Garmin marina nätverk
GPSMAP 8500 kan anslutas till ytterligare Garmin marina
nätverksenheter för att dela data såsom radar, ekolod och
detaljerade kartor.‍ Vid anslutning av Garmin marina
nätverksenheter till GPSMAP 8500, tänk på följande.‍
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.‍
◦ Tredjeparts CAT5-kabel och RJ45-kontakter får inte
användas i Garmin marina nätverksanslutningar.‍
◦ Ytterligare Garmin marina nätverkskablar och kontakter
finns hos din Garmin återförsäljare.‍
• Det finns fyra NETWORK-portar på GPSMAP 8500 som var
och en fungerar som en nätverksströmbrytare.‍ Alla
kompatibla enheter kan anslutas till vilken NETWORK-port
som helst för att dela data.‍
◦ Alla kompatibla sensorer, såsom radar eller ekolodsenhet,
som är ansluten till en av NETWORK portarna på
GPSMAP 8500 kommer att dela data med andra Garmin
plottrar eller GPSMAP 8500 stationer som är anslutna till
GPSMAP 8500 genom en NETWORK-port.‍
◦ Den femte kontakten, märkt GARMIN MONITOR, är
förbehållen användning med den primära GMM, och kan
inte användas för anslutning till Garmin marina
nätverksenheter.‍
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen.‍ Anslut inte den
medföljande NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA
2000 nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett
NMEA 2000 nätverk.‍
Den medföljande NMEA 2000 strömkabeln ska (om den
används) anslutas till båtens tändningslås eller genom en
annan kabelmonterad omkopplare.‍ NMEA 2000 enheter laddar
ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till
batteriet.‍
GPSMAP 8500 kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller en VHF-radio.‍ De medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna gör att du kan ansluta GPSMAP
8500 till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk eller skapa ett
grundläggande NMEA 2000 nätverk vid behov.‍
Om du inte känner till NMEA 2000, bör du läsa kapitlet "NMEA
2000 Grunderna i nätverk" i Teknisk referens för NMEA 2000
produkter som finns på medföljande CD-ROM eller klicka på
hyperlänken Manuals (Handböcker) på produktsidan för din
enhet på www.garmin.com.‍
Porten märkt NMEA 2000 används för att ansluta GPSMAP
8500 till ett standard NMEA 2000 nätverk.‍ Portarna som är
märkta ENGINE och HOUSE är förbehållna framtida
användning och ska inte anslutas till något standard NMEA
2000 nätverk.‍
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivning
GPSMAP 8500
NMEA 2000 droppkabel
NMEA 2000 strömkabel
Tändning eller kabelmonterad brytare
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 stamnätskabel
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).‍
• När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000bussen och NMEA 0183-enheten anslutas till gemensam
jord.‍
• När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten
anslutas till gemensam jord.‍
Grundläggande NMEA 0183-anslutningar
Dessa diagram visar de grundläggande NMEA 0183-ledningarna som används för att ansluta din enhet till NMEA 0183-kompatibla
enheter.‍ Mer information om enhetens NMEA 0183-kompatibilitet finns under sidan 7.‍
5
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
Mottagning A (+)
Vit
Sändning A (+)
Mottagning B (-)
Orange/vit
Sändning B (-)
Sändning A (+)
Grå
Mottagning A (+)
Sändning B (-)
Rosa
Mottagning B (-)
Envägs NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
6
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
Mottagning B (-)
Orange/vit
Ej tillämpligt
Mottagning A (+)
Vit
Sändning
Objekt
Ï
Ð
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Sändning A (+)
Grå
Ta emot
Sändning B (-)
Rosa
Ej tillämpligt
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en ingående (RX) ledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du inte den rosa
ledningen.‍
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en utgående (TX) ledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du den
orangefärgade/vita ledningen till jord.‍
• I installationsinstruktionerna till den NMEA 0183-kompatibla enheten finns uppgifter om hur du identifierar de utgående
ledningarna A (+) och B (-) samt de ingående ledningarna A (+) och B (-).‍
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa kabellängder.‍
• Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.‍
Avancerade NMEA 0183-anslutningar
Det finns fyra interna NMEA 0183 ingående portar (RX-portar) och två interna NMEA 0183 utgående portar (TX-portat) på den
medföljande NMEA 0183-datakabeln.‍ Du kan ansluta en NMEA 0183-enhet per intern RX-port för att ta emot data i din Garmin
enhet och du kan ansluta upp till tre NMEA 0183-enheter parallellt till varje intern TX-port för att skicka data från din Garmin enhet.‍
Varje RX- och TX-port har två ledningar som är märkta A (+) och B (-) i överensstämmelse med NMEA 0183-konventionen.‍ Anslut
A (+)- och B (-)-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183-kompatibla enheten.‍ Studera
tabellen och kabelschemana när du ansluter datakabeln till NMEA 0183-enheter.‍
I installationsinstruktionerna till den NMEA 0183-kompatibla enheten finns uppgifter om hur du identifierar de utgående (TX)
ledningarna A (+) och B (-) samt de ingående (RX) ledningarna A (+) och B (-).‍ Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för
långa kabellängder.‍ Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.‍
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183-enhet är de interna portarna på NMEA 0183-datakabeln inte sammankopplade.‍
Om du till exempel ansluter ingången på den NMEA-kompatibla enheten till den interna utgående porten 1 på datakabeln, så kan
du ansluta den utgående porten på den NMEA 0183-kompatibla enheten till en valfri ingående port (port 1, port 2, port 3 eller
port 4) på kabelhärvan.‍
• Jordledningarna på NMEA 0183-datakabeln och den NMEA 0183-kompatibla enheten ska båda anslutas till jord.‍
• På sidan 11 finns en lista över godkända NMEA 0183-meningar för data till och från din enhet.‍
• De interna NMEA 0183-portarna och kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna Garmin enheten.‍ Mer information
finns i avsnittet om NMEA 0183 eller i konfigurationsavsnittet i användarhandboken som medföljer din Garmin enhet.‍
Port
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Ingående port 1
RX/A (+)
Vit
RX/B (-)
Orange/vit
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/vit
RX/A (+)
Lila
RX/B (-)
Lila/vit
RX/A (+)
Svart/vit
RX/B (-)
Röd/vit
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Rosa
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/vit
Reserv
Ej tillämpligt
Ingående port 2
Ingående port 3
Ingående port 4
Utgående port 1
Utgående port 2
Ej tillämpligt
Stiftnummer
7
Port
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Ej tillämpligt
Reserv
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Reserv
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Larm
Gul
Ej tillämpligt
Tillbehör på
Orange
Ej tillämpligt
Jord
Svart
Ej tillämpligt
Reserv
Ej tillämpligt
Stiftnummer
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet ansluten för tvåvägskommunikation
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Vit
TxA (+)
RxB (-)
Orange/vit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet ansluten för envägskommunikation
OBS! Det här diagrammet visar både anslutningar för sändning och mottagning.‍ Se objekten Ê, Ë, Ì, Í och Î när Garmin
enheten ansluts för att ta emot information från en NMEA 0183-kompatibel enhet och se objekten Ê, Ë, Ì, Ï och Ð när Garmin
enheten ansluts för att sända information till en NMEA 0183-kompatibel enhet.‍
8
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Vit
TxA (+)
RxB (-)
Orange/vit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
NMEA 0183-kompatibel enhet med en mottagningsledning ansluten för att ta emot data
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Rosa
Ej tillämpligt
NMEA 0183-kompatibel enhet med en sändningsledning ansluten för att skicka data
9
Objekt
Beskrivning
12 V-likströmskälla
À
Á
Â
Ã
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin-ledningens funktion
Garmin-ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Orange/vit
Ej tillämpligt
RxA (+)
Vit
TxA (+)
Anslutning av lampa eller signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande.‍ Installationen är ett valfritt tillägg
och larmkabeln behöver inte användas för att enheten ska
fungera normalt.‍ Tänk på följande om du ansluter enheten till en
lampa eller ett signalhorn.‍
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
Ê
Ë
Ì
10–35 V-likströmskälla
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
NMEA 0183-kabel
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Att tänka på vid video-indata och -utdata
GPSMAP 8500 möjliggör video-indata från fem kompositkällor,
och videoutdata till två digitala eller analoga bildskärmar.‍ Tänk
på detta när du ansluter källor för video-indata och -utdata.‍
• De fyra komposit-videoportarna är märkta CVBS 1 IN, CVBS
2 IN, CVBS 3 IN, och CVBS 4 IN.‍
◦ Dessa fyra portar använder BNC-kontakter.‍ Du kan
använda en adapter från BNC till RCA för att ansluta en
komposit-videokälla med RCA-kontakter till dessa portar.‍
10
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.‍
• Max.‍ ström är 100 mA och ett relä behövs för att begränsa
strömmen från plottern till 100 mA.‍
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.‍
◦ Videon från källor som är anslutna till dessa portar kan
endast visas på GMM eller på en extra bildskärm som är
ansluten till samma GPSMAP 8500.‍ Komposit-video delas
inte i Garmin marina nätverk eller NMEA 2000 nätverk.‍
• De två DVI-I utdataportarna är märkta MAIN DVI-I VIDEO
OUT och MIRROR DVI-I VIDEO OUT.‍ Dessa två portar
använder DVI-I-kontakter, och är kompatibla med en rad
digitala och analoga kontakter och adaptrar.‍
◦ Du kan använda en DVI-D-kabel för att ansluta till en
GMM eller annan DVI-kompatibel digital bildskärm.‍ Vid
behov kan du använda en DVI-D till HDMI-adapter för att
ansluta till en HD-TV eller annan HDMI-kompatibel
bildskärm.‍
◦ Du kan använda en DVI-D-kabel för att ansluta till en
dataskärm eller annan DVI-kompatibel bildskärm.‍ Vid
behov kan du använda en DVI-D till VGA-adapter för att
ansluta till en VGA-kompatibel bildskärm.‍
• MAIN DVI-I VIDEO OUT-porten är utformad att användas
med den primära GMM.‍ Se sidan 4 för mer information.‍ En
tredjepartsmätare kan anslutas till denna port, men den
kommer inte att möjliggöra pekskärmsgränssnitt på enheten.‍
• MIRROR DVI-I VIDEO OUT-porten gör att du kan se en
spegelbild av MAIN DVI-I VIDEO OUT på en ansluten
bildskärm.‍
Kortläsaranslutningar
Typ
PGN
Beskrivning
130312 Temperatur
Koppla till ström
Sända
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.‍
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
127250 Fartygets kurs
127258 Magnetisk variation
128259 Hastighet: i förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129025 Position snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
Ta emot
126992 Systemtid
127250 Fartygets kurs
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av strömkabeln.‍
4 Anslut strömkabeln till enheten genom att vrida låsringen
medurs.‍
127489 Motorparametrar: dynamiska
127488 Motorparametrar: snabb uppdatering
127493 Transmissionsparametrar: dynamiska
127505 Vätskenivå
Ansluta kortläsaren till Garmin marina nätverk
128259 Hastighet: i förhållande till vattnet
Kortläsaren är inte kompatibel med Garmin plottrar som
tillverkats före GPSMAP 8000-serien och GPSMAP 8500serien.‍
Anslut kortläsaren till en Garmin enhet på Garmin marina
nätverk med hjälp av en Garmin marin nätverkskabel.‍
Data från kort som sitter i kortläsaren delas med alla
kompatibla enheter i Garmin marina nätverk.‍
128267 Vattendjup
129025 Position snabb uppdatering
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129539 GNSS DOP:er
Bilagor
129794 AIS klass A statiskt relaterade och
reserelaterade data
Specifikationer
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del
A
Fysiska specifikationer
Specifikation
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del
B
Mått
130310 Miljöparametrar
Dimensioner (H × B × D) 1563/64 × 455/64 × 927/64 tum (406 × 123,5 ×
239,5 mm)
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
Vikt
10,85 lbs (4,92 kg)
130313 Luftfuktighet
Temperaturområde
Från 5 till 131 °F (från -15 till 55 °C)
130314 Faktiskt tryck
Material
Aluminum
NMEA 0183-information
Strömspecifikationer
Typ
Sats
Beskrivning
Mått
Specifikation
Sända
GPAPB
Ineffekt
10–35 V likström
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
Säkring
7,5 A, 42 V snabb respons
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
Maximal strömanvändning på 10 V likström 17 W
Typisk strömförbrukning på 12 V likström
0,8 A
Maximal strömförbrukning 12 V likström
1,7 A
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
NMEA 2000 LEN
2
GPGLL
NMEA 2000-förbrukning
75 mA max
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
Säkerhetsavstånd till kompass
140 mm (5½ tum)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
NMEA 2000 PGN-information
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
Typ
PGN
GPRMB
Sända och
mottaga
059392 ISO-erkännande
RMB: rekommenderad
minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: kurs över mark och
markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
126464 Sända och ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
126996 Produktinformation
129026 COG och SOG: snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS-satelliter i vy
130306 Vinddata
11
Typ
Ta emot
Sats
Beskrivning
SDMTW
SDVHW
Typ
Sats
Beskrivning
MTW: Vattentemperatur
HDG
Kurs, avvikelse och variation
VHW - Fart genom vattnet och kurs
HDM
Kurs, magnetisk
DPT
Djup
MWD
Vindriktning och -hastighet
DBT
Djup under omvandlare
MDA
Meteorologisk sammansättning
MTW
Vattentemperatur
MWV
Vindhastighet och vinkel
VHW
Fart genom vattnet och kurs
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin®, Garmin-logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och
i andra länder. GMM™ och GRID™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising