Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Garmin Meteor™ 300 Audio System Installeringsinstruksjoner

Garmin Meteor™ 300 Audio System Installeringsinstruksjoner
Hensyn ved montering
FORSIKTIG
Ved høy omgivelsestemperatur og etter utstrakt bruk kan enhetshuset nå temperaturer
som det er farlig å berøre. Enheten må derfor monteres på et sted der den ikke berøres
under drift.
Meteor™ Installeringsinstruksjoner for 300
MERKNAD
Endringer eller modifiseringer ikke uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for
samsvar kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.
Garmin Meteor enheten spiller av media over hele båten. Den kobler seg til NMEA
2000® nettverket og kontrolleres av dine tilkoblede Garmin enheter eller ved hjelp av en
ekstra fjernkontroll.
•
•
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
•
•
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
•
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av overflaten før du begynner
å bore eller skjære.
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
•
•
•
Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for å få informasjon
om innenlandsk support.
I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Laste inn ny programvare på et minnekort
Enheten kan inneholde et minnekort for oppdatering av programvare. Hvis dette er
tilfelle, følger du instruksjonene som fulgte med kortet. Hvis det ikke følger med et
minnekort med programvareoppdatering, må du kopiere programvareoppdateringen til
et minnekort.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
•
Enheten må monteres på et sted hvor den ikke dekkes av vann.
Enheten må monteres på et sted med tilstrekkelig ventilasjon hvor den ikke blir
utsatt for ekstreme temperaturer.
Enheten bør monteres slik at kablene lett kan kobles til.
IPX3-beskyttelse mot inntrengning av vann og optimal nedkjøling oppnås ved at
enheten monteres på en vertikal overflate med kontaktene pekende nedover.
Enheten kan monteres på en horisontal overflate, men dette fører kanskje ikke til
IPX3-beskyttelse mot inntrengning av vann.
Enheten bør installeres minst 203 mm (8 tommer) fra et magnetisk kompass, for å
unngå interferens.
Montere enheten
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales det at du bruker en
forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin
anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på skruene før de festes.
Registrere enheten
•
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert for ekstreme
temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for denne enheten er oppført i
produktspesifikasjonene. Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det
spesifiserte temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre til feil på
enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer og følgene av det, dekkes ikke av
garantien.
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke festeanordninger du trenger, før du
monterer enheten.
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan hende at disse ikke er
egnet for monteringsoverflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av plasseringen for styrehullene.
2
3
4
5
6
Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.
Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant, og undersøk de tre
resterende styrehullmerkene.
Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra monteringsoverflaten.
Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.
Fest enheten til monteringsstedet.
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Hensyn ved tilkobling
Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med SD-kort.
Enheten må kobles til strøm, enten båtens tenning eller en ekstern svitsj, et NMEA 2000
nettverk, høyttalere og kilder for medieinngang for å fungere riktig. Du bør planlegge
enhetens, NMEA 2000 nettverkets, høyttalernes og inngangskildenes layouter nøye før
du kobler noe til.
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg Kjør.
Identifisering av kontakt
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste > Fullfør.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et minnekort med
programvareoppdatering eller laste inn den nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2
3
4
5
Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn minnekortet. Ellers vises
ikke instruksjonene for programvareoppdateringen.
Følg instruksjonene på skjermen.
Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er fullført.
Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på nytt, blir ikke
programvareoppdateringen fullført.
Kontakt
ANT
AUX1 IN
AUX2 IN
ZONE 3
SUB OUT
NMEA 2000
ACCESSORY
USB
À
Á
Juli 2014
Trykt i Thailand
Kobler til
Ekstern AM/FM-antenne
Stereo RCA aux-kilde på linjenivå
Stereo RCA aux-kilde på linjenivå
Separat forsterker og høyttalere
Monosubwoofer på linjenivå (knyttet til ZONE 3)
NMEA 2000 nettverk
Reservert for fremtidig bruk
USB-kompatibel mediaenhet
Strøm og høyttalere
Reservert for fremtidig bruk
190-01685-78_0B
Identifisering av ledninger
Ledningsfunksjon
Strøm (+)
Jord (-)
Tenning
Forsterker på
Demp
Høyttaler sone 1, venstre (+)
Høyttaler sone 1, venstre (-)
Høyttaler sone 1, høyre (+)
Høyttaler sone 1, høyre (-)
Høyttaler sone 2, venstre(+)
Høyttaler sone 2, venstre (-)
Høyttaler sone 2, høyre (+)
Høyttaler sone 2, høyre (-)
Ledningsfarge Merknader
Gul
Denne ledningen skal kobles til en konstant
12 VDC-kilde som er i stand til å forsyne
15 ampere.
Svart
Rød
Denne ledningen skal kobles til en separat
svitsjet 12 VDC-tilkobling, som for eksempel
en tenningsbuss, for å slå enheten på og av.
Hvis du ikke bruker en svitsjet 12 VDCtilkobling, må du koble denne ledningen til
den samme kilden som den gule (strøm)
ledningen.
Blå/hvit
Denne ledningen er bare tilkoblet når en
ekstern forsterker brukes på ZONE 3
(valgfritt)
Brun/hvit
Når ledningen er tilkoblet jord, demper
denne lyden eller svitsjer inngang til AUX2.
Dette kan velges i menyen med innstillinger.
Hvit
Hvit/svart
Grå
Grå/svart
Grønn
Grønn/svart
Lilla
Lilla/svart
Koble til strøm
Når du kobler enheten til strøm, er det viktig å koble til begge strømledningene. Den
gule strømledningen skal kobles direkte til batteriet eller ved hjelp av en 15 ampere
utkoplingsbryter. Dette forsyner enheten med strøm og en konstant trickle-power
standby feed. Den røde signalledningen skal kobles til det samme batteriet gjennom
tenningen eller en annen manuell svitsj for å kunne slå enheten på eller av.
Hvis det er nødvendig å forlenge den gule strømledningen og de svarte jordledningene,
må du bruke en 14 AWG (2,08 mm²) ledning. For forlenginger lengre enn 1 m (3 fot),
må du bruke en 12 AWG (3,31 mm²) ledning.
Hvis det er nødvendig å forlenge den røde signalledningen, må du bruke en 22 AWG
(0,33 mm²) ledning.
1 Rute den gule strømledningen À og den svarte jordledningen Á til batteriet og
rute ledningsnettkontakten til enheten.
Koble ikke ledningsnettet til enheten før alle uisolerte ledningstilkoblinger er koblet
til.
Element Beskrivelse
Meteor 300 enhet
Garmin enhet
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Meteor 300 NMEA 2000 droppkabel
Denne kan utvides til en maksimal lengde på 2 m (6 fot) med en standard NMEA
2000 kabel.
Droppkabel for NMEA 2000
Å
Strømkilde på 12 VDC
Æ
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Ç
NMEA 2000 T-kontakt
È
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
É
À
Á
Â
Ã
Ä
Hensyn ved tilkobling av subwoofer
Denne enheten støtter utgang til en strømforsynt subwoofer fra ZONE 3 (valgfritt).
Subwooferporten på enheten sender ut et monosignal på linjenivå fra begge RCAkontaktene. Lydnivået som sendes ut fra porten er forbundet med ZONE 3.
• Hvis subwooferens forsterker har to RCA-inngangskontakter, bør du koble begge
kontaktene til enheten.
• Hvis subwooferens forsterker har én RCA-inngangskontakt, kan du koble den til
begge RCA-utgangskontaktene på enheten, fordi de to RCA-utgangene for
subwooferen er parallelle.
• Ettersom subwooferens utgang er forbundet med ZONE 3 utgang, må du koble den
blå ledningen fra ledningsnettet til subwooferens forsterker for å gi et signal om å
slå den på.
Hensyn ved tilkobling av ZONE 3
2
3
Koble den gule ledningen til den positive (+) batteriterminalen, og koble den sorte
ledningen til den negative (-) batteriterminalen.
Rute den røde signalledningen  til tenningen eller en annen manuell svitsj Ã.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
Denne enheten kobles til et NMEA 2000 nettverk på båten med medfølgende NMEA
2000 kabel og kontakt. Du kan gjennom NMEA 2000 nettverket kontrollere enheten ved
hjelp av en tilkoblet Garmin enhet eller en ekstra fjernkontroll. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, må du opprette et.
MERK: Den medfølgende NMEA 2000 droppkabelen må bukes for å koble enheten til
NMEA 2000 nettverket. En standard NMEA 2000 droppkabel er ikke direkte kompatibel
med kontakten på enheten, selv om den medfølgende kabelen kan utvides til en
maksimal lengde på 2 m (6 fot) med standard NMEA 2000 kabel.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet NMEA 2000 Network
Fundamentals i Technical Reference for NMEA 2000 Products. Last ned dette
dokumentet ved å velge Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
2
I tillegg til de to sonene for stereohøyttaler som er tilgjengelig gjennom ledningsnettet,
støtter denne enheten også koblingen som separerer forsterker og høyttalere gjennom
ZONE 3 porten (valgfritt).
• Den blå ledningen fra ledningsnettet må kobles til forsterkeren for å gi et signal om
å slå på forsterkeren sammen med enheten. Hvis det er nødvendig å forlenge
denne signalledningen, må du bruke en 22 AWG (0,33 mm²) ledning.
• Lydutgangen er en stereoutgang på linjenivå over en vanlig RCA-kabel.
• Volum og balanse for forsterkeren kontrolleres gjennom grensesnittet på en tilkoblet
Garmin enhet, eller gjennom en ekstra Meteor fjernkontroll.
Installere Remote USB Socket
Før du installerer USB-kontakten, må du kontrollere at kabelen når frem til
monteringsstedet og USB-porten bak på enheten.
Monteringsoverflaten bør ikke være tykkere enn 12 mm (½ tomme), slik at området
mellom overflaten og enheten blir tett.
1 Fjern mutteren À, det beskyttende dekselet Á og gummiskiven  fra USBkontakten.
Spesifikasjoner
Generelt
Mål (L × B × H)
Vekt
Vanntetthet
Temperatur
2
3
4
5
Marker monteringsstedet for USB-kontakten, og bor et hull på 20 mm (¾ tommer)
gjennom monteringsoverflaten.
Sett inn USB-kontakten gjennom hullet fra baksiden av monteringsoverflaten.
Kontroller at USB-kontakten er riktig vei ved å kontrollere at den flate siden av
kontakten à er vendt mot venstre når du ser på forsiden av kontakten.
Plasser gummiskiven og det beskyttende dekselet på USB-kontakten, og fest
kontakten til overflaten ved hjelp av mutteren.
Rute USB-kabelen til enheten, og koble den til USB-porten.
Installere 3,5 mm-kontakten
Før du installerer 3,5 mm-kontakten, må du kontrollere at kabelen vil nå frem til
monteringsstedet og en aux-port bak på enheten. Kabelen kan forlenges ved hjelp av
en vanlig stereo RCA-forlengelseskabel hvis det er nødvendig.
Monteringsoverflaten bør ikke være tykkere enn 15 mm (5/8 tommer), slik at området
mellom overflaten og enheten blir tett.
1 Fjern mutteren À fra 3,5 mm-kontakten og separer den fra den tilkoblede kabelen
ved å dra én RCA-kontakt gjennom Á om gangen.
2
3
4
5
Inngangsspenning
NMEA 2000 LEN
Trygg avstand fra et
kompass
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4 tommer)
0,88 kg
IPX3: Beskyttet mot sjøsprøyt når enheten er vippet vertikalt
opp til 60 grader.
Driftstemperatur: Fra -5 til 55 °C (fra 23 til 131 °F)
Oppbevaringstemperatur: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til 158 °F)
10 til 16 VDC
1 (50 mA)
203 mm (8 tommer)
Lydforsterker
Utmusikkraft per kanal
Samlet utmusikkraft
Total harmonisk forvrengning (1 W utgang, 4 ohm last, 20 Hz til 20 kHz)
Gjeldende (standby med tenningen slått av)
Gjeldende (maks.)
Gjeldende (dempet)
50 W
200 W
0,04 vanlig
< 0,1 % maks.
< 3 mA
15 A
< 800 mA
aux-innganger og -utganger
AUX 1 IN og AUX 2 IN RCA stereo linjeinngang for kilder slik som CD, DVD og MP3.
ZONE 3
RCA stereo linjeutgang
SUB OUT
RCA mono linjeutgang (ZONE 3)
ANT
Vanlig antennekontakt i Motorola-stil
USB
USB-A industristandard
USB fungerer med iPod touch (2.-5. generasjon), iPod classic, iPod
nano (4.-7. generasjon), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone
3Gs, iPhone 3G
Ikke fjern det beskyttende dekselet  fra 3,5 mm-kontakten.
Marker monteringsstedet for 3,5 mm-kontakten og bor et hull på 20 mm (¾ tommer)
gjennom monteringsoverflaten.
Mat kabelen gjennom hulet fra fremsiden av monteringsoverflaten ved å sette inn
én RCA-kontakt om gangen, og dra den gjennom helt til 3,5 mm-kontakten hviler i
hullet.
Plasser mutteren på kabelen, træ den på, og fest 3,5 mm-kontakten til overflaten.
Rute kabelen til enheten, og koble den til en aux-port.
Spille av media
Du kan spille av og styre medier ved hjelp av en kompatibel Garmin kartplotter eller
tilleggsutstyret Meteor fjernkontroll.
1 Slå på Meteor enheten, NMEA 2000 nettverket, tilkoblede Garmin enheter og
Meteor fjernkontroll (valgfritt).
2 Instruksjoner for medieavspilling på din kompatible Garmin enhet finner du i
brukerveiledningen.
Gå til (www.garmin.com) for å få tak i flere brukerveiledninger for Garmin enheter.
SiriusXM® satellittradio
Denne enheten kan spille av SiriusXM satellittradio. Hvis du vil motta SiriusXM
satellittradio, må du installere en SiriusXM Connect Vehicle Tuner og ha et gyldig
abonnement. Ring (800) 635 2349, eller gå til (Shop SiriusXM Radio) for å få mer
informasjon.
SiriusXM Connect Tuner må være koblet til enhetens tilbehørskontakt og SiriusXM
Connect Tuner må være koblet til en kompatibel satellittradioantenne for å motta signal.
Låse en SiriusXM kanal ved hjelp av Meteor fjernkontroll
1 Velg Fjernkontroll > Lås opp.
2
3
4
Angi passordet.
Velg Foreldrekontroll > Lås > Kanal.
Velg en kanal.
3
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Meteor™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. Apple®, Apple logoen, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® og iPhone® er varemerker for
Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Utviklet for iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G, iPod touch (2.-5. generasjon), iPod classic og iPod nano (4.-7. generasjon).
Utviklet for iPod og iPhone betyr at et elektronisk tilbehør er utviklet for å koble spesifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples standarder for ytelse. Apple er
ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller overholdelse av sikkerhetsstandarder eller pålagte standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret med en iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising