Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Garmin Meteor™ 300 Audio System Installationsinstruktioner

Garmin Meteor™ 300 Audio System Installationsinstruktioner
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
Meteor™ 300 –
installationsinstruktioner
MEDDELANDE
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av
den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva
användarens rätt att använda utrustningen.‍
Garmin Meteor enheten spelar upp media i hela båten.‍ Den
ansluter till NMEA 2000® nätverket och styrs av anslutna Garmin
enheter eller av en fjärrkontroll (tillval).‍
Viktigt vid montering
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Läsa in den nya programvaran på ett
minneskort
Enheten kan innehålla ett minneskort för uppdatering av
programvaran.‍ Om så är fallet följer du instruktionerna som
medföljer kortet.‍ Om ett minneskort för programvaruuppdatering
inte medföljer måste du kopiera programvaruuppdateringen till
ett minneskort.‍
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.‍
2 Gå in på www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".‍
4 Läs och godkänn villkoren.‍
5 Välj Hämta.‍
6 Välj Kör.‍
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.‍
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.‍
Juli 2014
visas.‍
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.‍
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen
är klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.‍
VARNING
Vid höga omgivningstemperaturer och efter långvarig
användning kan enhetens hölje nå sådana temperaturer att det
anses vara farligt att vidröra.‍ Enheten måste därför monteras på
en plats där man inte kommer åt den under användning.‍
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
• Enheten måste monteras på en plats där den inte nedsänks i
vatten.‍
• Enheten måste monteras på en plats med lämplig ventilation
där den inte utsätts för extrema temperaturer.‍
• Enheten bör monteras så att kablarna enkelt kan anslutas.‍
• För att få IPX3-skydd mot vatteninträngning och optimal
kylflänskylning måste enheten monteras på en vertikal yta
med kontakterna pekande nedåt.‍
• Enheten kan monteras på en horisontell yta, men vid sådan
placering kanske inte IPX3-skyddet mot vatteninträngning
uppnås.‍
• För att undvika störningar från en magnetisk kompass ska
enheten vara monterad minst 203 mm (8 tum) från en
kompass.‍
Montera enheten
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilket monteringsmaterial som
krävs för ytan.‍
OBS! Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.‍
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.‍
2 Borra ett lämpligt testhål för ett av enhetens hörn.‍
Tryckt i Thailand
190-01685-79_0B
3 Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.‍
4 Markera nya platser för testhål vid behov, och ta bort
enheten från monteringsytan.‍
5 Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.‍
6 Fäst enheten på monteringsplatsen.‍
Att tänka på vid anslutning
Enheten måste vara ansluten till ström, antingen båtens
tändningen eller en extern strömbrytare, ett NMEA 2000
nätverk, högtalare och mediaingångskällor för att fungera
korrekt.‍ Du bör noga planera upplägget för enheten, NMEA
2000 nätverket, högtalarna och ingångskällorna innan du gör
några anslutningar.‍
Kontakt-ID
Kontakt
Ansluter till
ANT
Extern AM/FM-antenn
AUX1 IN
Stereolinjenivå RCA extra källa
AUX2 IN
Stereolinjenivå RCA extra källa
ZONE 3
Separata förstärkare och högtalare
SUB OUT
Monolinjenivå på subwoofer (bunden till ZONE 3)
NMEA 2000
NMEA 2000 nätverk
ACCESSORY
Reserverad för framtida användning
USB
USB-kompatibel mediaenhet
À
Á
Kabelfunktion
Ledningsfärg Anmärkningar
Högtalare zon 2,
vänster (+)
Grön
Högtalare zon 2,
vänster (-)
Grön/svart
Högtalare zon 2, höger Lila
(+)
Högtalare zon 2, höger Lila/svart
(-)
Koppla till ström
När du ansluter enheten till strömmen är det viktigt att du
ansluter båda strömkablarna.‍ Den gula strömkabeln ska
anslutas direkt till batteriet eller anslutas till en isolatorbrytare på
15 A.‍ Den här ger ström till enheten och en ständig
strömtillförsel för viloläge.‍ Den röda signalkabeln ska vara
ansluten till samma batteri via tändningen eller en annan
manuell brytare för att slå på och stänga av enheten.‍
Om du måste förlänga den gula strömkabeln och den svarta
jordkabeln använder du en kabel på 14 AWG (2,08 mm²).‍ För
anknytningar längre än 1 m (3 fot) ska en kabel på 12 AWG
(3,31 mm²) användas.‍
Om du måste förlänga den röda signalkabeln ska du använda
en kabel på 22 AWG (0,33 mm²).‍
1 Dra den gula strömkabeln À och den svarta jordkabeln Á till
batteriet och dra kablagekontakten till enheten.‍
Anslut inte kablaget till enheten förrän alla blottade
ledningstrådar har anslutits.‍
Ström och högtalare
Reserverad för framtida användning
Kabelidentifikation
Kabelfunktion
Ledningsfärg Anmärkningar
Ström (+)
Gul
Jord (-)
Svart
Tändning
Röd
Den här ska vara ansluten till
en konstant 12 V DC-källa
som kan tillhandahålla 15 A.‍
Den här ska vara ansluten till
en separat 12 V DC-anslutning
med strömkälla, t.‍ex.‍ en
tändningsbuss, för att slå på
och stänga av enheten.‍ Om du
inte använder en 12 V DCanslutning med strömkälla
måste du ansluta den till
samma källa som den gula
kabeln för ström.‍
Förstärkare på
Blå/vit
Den här ansluts endast när du
använder en extern förstärkare
på ZONE 3 (valfritt)
Tyst
Brun/vit
När den är ansluten till jorden
stänger den av ljudet eller
växlar ingång till AUX2.‍ Det
här går att välja via menyn
Inställningar.‍
Högtalare zon 1,
vänster (+)
Vit
Högtalare zon 1,
vänster (-)
Vit/svart
Högtalare zon 1, höger Grå
(+)
Högtalare zon 1, höger Grå/svart
(-)
2
2 Anslut den gula ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
3 Dra den röda signalkabeln  till tändningen eller en annan
manuell brytare Ã.‍
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
Den här enheten ansluts till ett NMEA 2000 nätverk på båten
med den medföljande NMEA 2000 kabeln och kontakten.‍ Via
nätverket NMEA 2000 kan du styra enheten med en ansluten
Garmin enhet eller fjärrkontrollen som finns som tillbehör.‍ Om
du inte har något befintligt NMEA 2000 nätverk på båten måste
du skapa ett.‍
OBS! Den medföljande NMEA 2000 droppkabeln måste
användas för att ansluta enheten till NMEA 2000 nätverket.‍ En
vanlig NMEA 2000 droppkabel är inte direkt kompatibel med
kontakten på enheten, även om den medföljande kabeln kan
förlängas till högst 2 m (6 fot) med hjälp av en vanlig NMEA
2000 kabel.‍
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter.‍ Om du vill ladda ner dokumentet
klickar du på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.‍
För att möjliggöra en korrekt tätning ska monteringsytan inte
vara tjockare än 12 mm (½ tum).‍
1 Ta bort muttern À, skyddshöljet Á och gummibrickan  från
USB-uttaget.‍
2 Markera USB-uttagets monteringsplats och borra ett hål på
20 mm (¾ tum) genom monteringsytan.‍
3 Från baksidan av monteringsytan sätter du in USB-uttaget i
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Meteor 300 enhet
Garmin enhet
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
Meteor 300 NMEA 2000 droppkabel
Den kan utökas till en längd på högst 2 m (6 fot) med hjälp av
en vanlig NMEA 2000 kabel.‍
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 V
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Att tänka på vid anslutning av subwoofer
Den här enheten stöder uteffekt till en strömsatt subwoofer från
ZONE 3 (valfritt).‍
Subwooferporten på enheten avger en monolinjenivåsignal från
båda RCA-kontakterna.‍ Portens ljudnivå som avges är kopplad
till ZONE 3.‍
• Om subwooferförstärkaren har två RCA-ingångskontakter
ska du ansluta båda kontakterna till enheten.‍
• Om subwooferförstärkaren har en RCA-ingångskontakt kan
du ansluta den till vilken som helst av enhetens RCAkontakter på subwooferutgångarna eftersom de två RCAsubwooferutgångarna är parallella.‍
• Eftersom subwooferutgången är kopplad till ZONE 3
utgången måste du ansluta den blå ledningen från kablaget
till subwooferförstärkaren för att ge en signal till att slå på
den.‍
Att tänka på inför ZONE 3 anslutning
Förutom de två stereohögtalarzonerna som finns tillgängliga via
kablaget stöder den här enheten anslutningen till separata
förstärkare och högtalare genom porten ZONE 3 (valfritt).‍
• Den blå ledningen från kablaget måste vara ansluten till
förstärkaren för att ge en signal till att starta förstärkaren med
enheten.‍ Om du måste förlänga den blå signalkabeln ska du
använda en kabel på 22 AWG (0,33 mm²).‍
• Ljudutgången är en stereolinjenivåutgång över en vanlig
RCA-kabel.‍
• Förstärkarens volym och balans styrs via gränssnittet på en
ansluten Garmin enhet eller med en Meteor fjärrkontroll
(tillval).‍
Installera fjärr-USB-uttaget
hålet.‍
För korrekt orientering av USB-kopplingen ska den flata
delen av uttaget à vara riktad åt vänster när du tittar på
framsidan av uttaget.‍
4 Placera gummibrickan och skyddshöljet på USB-uttaget och
fäst uttaget på ytan med muttern.‍
5 Dra USB-kabeln till enheten och anslut den till USB-porten.‍
Installera 3,5 mm-uttaget
Innan du installerar 3,5 mm-uttaget kontrollerar du att kabeln
når monteringsplatsen och en extraport på baksidan av
enheten.‍ Kabeln kan förlängas med en vanlig förlängningskabel
för stereo-RCA om det behövs.‍
För att möjliggöra en korrekt tätning ska monteringsytan inte
vara tjockare än 15 mm (5/8 tum).‍
1 Ta bort muttern À från 3,5 mm-uttaget och separera den från
den anslutna kabeln genom att dra igenom en RCA-kontakt
Á i taget.‍
Ta inte bort skyddshöljet  från 3,5 mm-uttaget.‍
2 Markera monteringsplatsen för 3,5 mm-uttaget och borra ett
hål på 20 mm (¾ tum) genom monteringsytan.‍
3 Från monteringsytans framsida drar du kabeln genom hålet
genom att föra in en RCA-kontakt i taget och dra igenom den
tills 3,5 mm-uttaget vilar i hålet.‍
4 Placera muttern på kabeln och dra den längs kabeln till
3,5 mm-uttaget och fäst uttaget på ytan.‍
5 Dra kabeln till enheten och anslut den till en extraport.‍
Spela upp media
Du kan spela upp och styra media med hjälp av en kompatibel
Garmin plotter eller Meteor fjärrkontrollen som finns som
tillbehör.‍
1 Slå på Meteor enheten, ditt NMEA 2000 nätverk, dina
anslutna Garmin enheter och Meteor fjärrkontrollen (tillval).‍
2 Läs i användarhandboken till din kompatibla Garmin enhet
för instruktioner om uppspelning av media.‍
Gå in på (www.garmin.com) om du vill få tillgång till fler
Garmin enhetshandböcker.‍
Innan du installerar USB-uttaget kontrollerar du att kabeln når
monteringsplatsen och USB-porten på enhetens baksida.‍
3
SiriusXM® Satellite Radio
Den här enheten kan spela upp SiriusXM Satellite Radio.‍ För att
kunna ta emot SiriusXM Satellite Radio måste du installera en
SiriusXM Connect fordonsmottagare och ha ett giltigt
abonnemang.‍ Ring (800) 635-2349 eller gå till
(Shop SiriusXM Radio) om du vill ha mer information.‍
SiriusXM Connect mottagaren måste vara ansluten till
tillbehörsanslutningen på enheten och SiriusXM Connect
mottagaren måste vara ansluten till en kompatibel
satellitradioantenn för att kunna ta emot signaler.‍
Låsa en SiriusXM kanal med Meteor fjärrkontrollen
Välj Fjärrkontroll > Lås upp.‍
Ange din kod.‍
Välj Föräldrakontroll > Lås > Kanal.‍
Välj en kanal.‍
1
2
3
4
Specifikationer
Allmänt
Mått (L × B × H)
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4 tum)
Vikt
0,88 kg (1,96 lb)
Vattentålighet
IPX3: Skyddad mot sprutande vatten när
den är vinklad upp till 60 grader vertikalt.‍
Temperatur
Drift: Från -5 till 55 °C (från 23 till 131 °F)
Förvaring: Från -20 till 70 °C (från -4 till
158 °F)
Ingående spänning
10 till 16 V DC
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Säkerhetsavstånd till
kompass
203 mm (8 tum)
Förstärkare
Musikeffekt per kanal
50 W
Total musikeffekt
200 W
Total harmonisk distorsion (1 W uteffekt, 4 ohm
belastning, 20 Hz till 20 kHz)
0,04 normal
< 0,1 % max
Strömförbrukning (viloläge med avslagen tändning)
< 3 mA
Ström (max)
15 A
Aktuell (tyst)
< 800 mA
Extra ingångar och utgångar
AUX 1 IN och
AUX 2 IN
RCA-stereolinjeingång för källor som cd, dvd och
mp3.‍
ZONE 3
RCA-stereolinjeutgång
SUB OUT
RCA-monolinjeutgång (ZONE 3)
ANT
Standardantennkontakt i Motorola-stil
USB
USB-A, branschstandard
USB fungerar med iPod touch (andra till femte
generationen), iPod classic, iPod nano (fjärde till
sjunde generationen), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone
4, iPhone 3Gs, iPhone 3G
Garmin® och Garmin logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Meteor™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Apple®, Apple logotypen, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® och iPhone®
är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Tillverkad för iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod touch (andra till femte generationen), iPod classic och iPod nano (fjärde till sjunde generationen).
"Tillverkad för iPod och iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har designats för att särskilt ansluta till en iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att möta Apples prestandakrav. Apple
ansvarar inte för användning av den här enheten eller dess efterlevnad av säkerhets- och regelverksstandarder. Observera att användning av det här tillbehöret med en iPhone kan påverka trådlösa
prestanda.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising