Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Garmin Meteor™ 300 Audio System Pokyny pro instalaci

Garmin Meteor™ 300 Audio System Pokyny pro instalaci
7 Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.‍
Aktualizace softwaru zařízení
Pokyny pro instalaci zařízení Meteor™
300
POZNÁMKA
Provedení změn či úprav, které výslovně neschválí strana
odpovědná za shodu s předpisy, může uživatele zbavit
oprávnění používat toto vybavení.‍
Zařízení Garmin Meteor přehrává média v prostoru celé lodi.‍
Připojuje se k síti NMEA 2000® a ovládá se pomocí připojených
zařízení Garmin nebo volitelného dálkového ovládání.‍
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny
ochranné brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.‍
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
Načtení nového softwaru na paměťovou
kartu
Zařízení může obsahovat paměťovou kartu s aktualizací
softwaru.‍ Pokud je tomu tak, postupujte podle pokynů
uvedených u karty.‍ Není-li součástí dodávky paměťová karta
s aktualizací softwaru, je nutné zkopírovat aktualizaci softwaru
na paměťovou kartu.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.‍
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
3 Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti „Námořní
síťGarmin s kartou SD.‍“
Přečtěte si a potvrďte podmínky.‍
4
5 Vyberte možnost Stáhnout.‍
6 Vyberte možnost Spustit.‍
Červenec 2014
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.‍
1 Zapněte kreslič map.‍
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.‍
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.‍
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.‍
5 Vyjměte paměťovou kartu.‍
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.‍
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
UPOZORNĚNÍ
Při vysokých okolních teplotách a po dlouhodobém používání
může kryt zařízení dosáhnout teplot, které mohou být při doteku
nebezpečné.‍ Z tohoto důvodu musí být jednotka nainstalována
na místo, kde se jí během provozu nebudete dotýkat.‍
POZNÁMKA
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám.‍ Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu.‍ Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo za provozních podmínek může způsobit
poruchu zařízení.‍ Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.‍
• Zařízení je třeba namontovat na místo, kde nebude
ponořeno do vody.‍
• Zařízení je třeba namontovat na řádně odvětrávané místo,
kde nebude vystaveno extrémním teplotám.‍
• Montáž zařízení by měla zajistit možnost snadného připojení
kabelů.‍
• Za účelem dosažení ochrany před vniknutím vody IPX3 a
optimálního chlazení zařízení pro odvod tepla je nutná
montáž zařízení na svislý povrch tak, aby konektory
směřovaly dolů.‍
• Zařízení lze namontovat na vodorovný povrch, v takovém
případě však nemusí být dosaženo ochrany před vniknutím
vody IPX3.‍
• Aby se zabránilo rušení magnetického kompasu, mělo by se
zařízení namontovat nejméně 203 mm (8 palců) od
kompasu.‍
Instalace zařízení
POZNÁMKA
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít záhlubník a vyvrtat válcové zahloubení
pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku.‍ To pomůže
zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při utahování
šroubů.‍
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout.‍Společnost Garmin
doporučuje před montáží šroubů aplikaci protizasekávacího
lubrikantu.‍
Vytištěno v Thajsku
190-01685-81_0B
Před provedením instalace zařízení musíte vybrat instalační
místo a určit, jaký instalační materiál budete pro daný povrch
potřebovat.‍
POZNÁMKA: Se zařízením se sice určitý instalační materiál
dodává, nemusí být ale vhodný pro instalační povrch.‍
1 Umístěte zařízení na instalační místo a označte, kde budou
vodicí otvory.‍
2 Vyvrtejte v jednom rohu zařízení odpovídající vodicí otvor.‍
3 Zařízení za jeden roh volně přišroubujte k instalačnímu
povrchu a podívejte se, zda vyhovují ostatní tři vodicí otvory.‍
4 Pokud bude potřeba, vyznačte nová místa vodicích otvorů a
sundejte zařízení z instalačního povrchu.‍
5 Vyvrtejte příslušné vodicí otvory pro zbývající tři značky.‍
6 Zařízení pevně připevněte na instalačním místě.‍
Funkce vodiče
Barva
vodiče
Poznámky
Zesilovač zapnutý
Modra/bílá
Tato koncovka se zapojuje
pouze při použití externího
zesilovače ZONE 3 (volitelné)
Ztlumení
Hnědá/bílá
Při připojení k uzemnění slouží
ke ztlumení zvuku nebo
k přepnutí vstupu na možnost
AUX2.‍ Tuto položku lze zvolit
pomocí nabídky nastavení.‍
Zóna reproduktoru 1
vlevo (+)
Bílá
Zóna reproduktoru 1
vlevo (-)
Bílá/černá
Zóna reproduktoru 1
vpravo (+)
Šedá
Zóna reproduktoru 1
vpravo (-)
Šedá/černá
Zařízení je za účelem správného fungování nutné připojit
k napájení, buď k zapalování lodi nebo k externímu spínači,
k síti NMEA 2000, reproduktorům a vstupním zdrojům médií.‍
Rozvržení zařízení, sítě NMEA 2000, reproduktorů a vstupních
zdrojů byste měli před provedením jakéhokoli zapojení pečlivě
naplánovat.‍
Zóna reproduktoru 2
vlevo (+)
Zelená
Zóna reproduktoru 2
vlevo (-)
Zelená/
černá
Zóna reproduktoru 2
vpravo (+)
Fialová
Identifikace konektoru
Zóna reproduktoru 2
vpravo (-)
Fialová/
černá
Co je třeba vzít v úvahu při připojování
Připojení k napájení
Konektor
Připojuje se k ANT
Externí anténa AM/FM
AUX1 IN
Pomocný zdroj RCA stereofonního referenčního
signálu
AUX2 IN
Pomocný zdroj RCA stereofonního referenčního
signálu
ZONE 3
Samostatný zesilovač a reproduktory
SUB OUT
Subwoofer monofonního referenčního signálu (vázán
na ZONE 3)
NMEA 2000
NMEA 2000 síť
ACCESSORY Vyhrazeno pro budoucí použití
USB
À
Á
Při připojování zařízení k napájení je důležité připojit oba
napájecí kabely.‍ Žlutý kabel napájení by se měl připojit přímo
k baterii nebo připojit pomocí spínače izolátoru 15 A.‍ Tím se
zajistí napájení zařízení a stálý přívod napájení
v pohotovostním režimu.‍ Červený signální vodič by se měl
připojit ke stejné baterii pomocí zapalování nebo jiného ručního
spínače, aby se zajistilo zapínání a vypínání zařízení.‍
Pokud je třeba žlutý napájecí kabel a černý uzemňovací kabel
prodloužit, použijte kabel 14 AWG (2,08 mm²).‍ U prodloužení o
více než 1 m (3 stopy) použijte kabel 12 AWG (3,31 mm²).‍
Pokud je třeba prodloužit červený signální kabel, použijte kabel
22 AWG (0,33 mm²).‍
1 Žlutý napájecí À a černý uzemňovací Á kabel veďte k baterii
a připojení kabelového svazku veďte k zařízení.‍
Kabelový svazek nepřipojujte k zařízení, dokud nejsou
dokončena všechna připojení neizolovaných vodičů.‍
Mediální zařízení kompatibilní s USB
Napájení a reproduktory
Vyhrazeno pro budoucí použití
Identifikace vodiče
Funkce vodiče
Barva
vodiče
Poznámky
Napájení (+)
Žlutá
Tato koncovka by měla být
připojena ke stálému zdroji
stejnosměrného napájení 12 V,
který je schopen dodat napětí
15 A.‍
Uzemnění (-)
Černá
Zapalování
Červená
2
Tato koncovka by měla být
připojena k samostatnému
stejnosměrnému komutovanému
spojení 12 V, jako je například
zásuvka zapalovače, které zajistí
zapínání a vypínání zařízení.‍
Pokud nepoužíváte
stejnosměrné komutované
spojení 12 V, musíte tuto
koncovku zapojit do stejného
zdroje jako žlutý (napájecí)
vodič.‍
2 Připojte žlutý vodič ke kladnému (+) vývodu baterie a připojte
černý vodič k zápornému (-) vývodu baterie.‍
3 Červený signální vodič Â veďte k zapalování nebo jinému
ručnímu spínači Ã.‍
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000
Toto zařízení se připojuje k síti NMEA 2000 na vaší lodí pomocí
kabelu a konektoru NMEA 2000, které jsou součástí balení.‍
Prostřednictvím sítě NMEA 2000 ovládáte zařízení pomocí
připojeného zařízení Garmin nebo volitelného dálkového
ovládání.‍ Pokud na lodi nemáte stávající síť NMEA 2000,
musíte síť vytvořit.‍
POZNÁMKA: Kabel s vývody NMEA 2000, který je součástí
balení, umožňuje připojit zařízení ke stávající síti NMEA 2000.‍
Standardní kabel s vývody NMEA 2000 není přímo kompatibilní
s konektorem na zařízení, i když dodaný kabel může být
rozšířen do maximální délky 2 m (6 stop) pomocí standardního
kabelu NMEA 2000.‍
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o síti“ v Technické referenci NMEA 2000 produktů.‍ Chcete-li tento
dokument stáhnout, vyberte možnost Návody na stránce
produktu daného zařízení na adrese www.garmin.com.‍
• Připojením modrého kabelu z kabelového svazku
k zesilovači se zajistí signál k zapnutí zesilovače na zařízení.‍
Pokud je třeba prodloužit modrý signální kabel, použijte
kabel 22 AWG (0,33 mm²).‍
• Audiovýstup je stereofonní referenční výstupní signál přes
standardní kabel RCA.‍
• Hlasitost a vyvážení zesilovače jsou řízeny prostřednictvím
rozhraní na připojeném zařízení Garmin nebo
prostřednictvím volitelného dálkového ovládání Meteor.‍
Instalace vzdálené zásuvky USB
Před instalací zásuvky USB se ujistěte, že kabel dosáhne do
místa montáže a k portu USB na zadní straně zařízení.‍
Aby bylo dosaženo řádného utěsnění, neměl by povrch pro
montáž být silnější než 12 mm (½ palců).‍
1 Odstraňte matici À, ochranný kryt Á a gumové těsnění Â ze
zásuvky USB.‍
2 Označte místo montáže zásuvky USB a vyvrtejte otvor
20 mm (3/4 palců) skrz povrch pro montáž.‍
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Zařízení Meteor 300
Zařízení Garmin
Spínač zapalování nebo sériový spínač
Napájecí kabel NMEA 2000
Kabel s vývody Meteor 300 NMEA 2000
Může být rozšířen do maximální délky 2 m (6 stop) pomocí
standardního kabelu NMEA 2000.‍
Kabel s vývody NMEA 2000
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
Konektor typu T NMEA 2000
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
Co je třeba vzít v úvahu při připojení subwooferu
Toto zařízení podporuje výstup k napájenému subwooferu z ZONE 3 (volitelné).‍
Port subwooferu na zařízení vysílá z obou konektorů RCA
monofonní referenční signál.‍ Úroveň zvuku výstupu portu je
propojena s ZONE 3.‍
• Pokud má váš zesilovač subwooferu dva vstupní konektory
RCA, měli byste k zařízení připojit oba konektory.‍
• Pokud má váš zesilovač subwooferu jeden vstupní konektor
RCA, můžete jej připojit ke kterémukoli výstupnímu
konektoru subwooferu RCA na zařízení, protože dva výstupy
subwooferu RCA jsou paralelní.‍
• Protože je výstup subwooferu propojen s výstupem ZONE 3
musíte k zesilovači subwooferu připojit modrý kabel
z kabelového svazku a zajistit tak signál k zapnutí.‍
3 Ze zadní strany povrchu pro montáž vložte zásuvku USB do
otvoru.‍
Abyste zajistili správnou orientaci konektoru USB, plochá
část zásuvky à musí při pohledu na přední stranu zásuvky
směřovat doleva.‍
4 Upevněte na zásuvku USB gumové těsnění a ochranný kryt
a pomocí matice připevněte zásuvku k povrchu.‍
5 Kabel USB veďte k zařízení a zapojte jej do portu USB.‍
Montáž zásuvky 3,5 mm
Před montáží zásuvky 3,5 mm se ujistěte, že kabel dosáhne na
místo montáže a k pomocnému portu na zadní straně zařízení.‍
Kabel lze v případě potřeby prodloužit pomocí standardního
prodlužovacího kabelu RCA.‍
Aby bylo dosaženo řádného utěsnění, neměl by povrch pro
montáž být silnější než 15 mm (5/8 palců).‍
1 Sejměte matici À ze zásuvky 3,5 mm a oddělte ji od
připojeného kabelu protažením vždy jednoho konektoru RCA
Á.‍
2
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení ZONE
3
3
Kromě dvou zón stereofonních reproduktorů dostupných
prostřednictvím kabelového svazku podporuje toto zařízení
připojení k samotnému zesilovači a reproduktorům
prostřednictvím portu ZONE 3 (volitelné).‍
4
5
Ze zásuvky 3,5 mm nesnímejte ochranný kryt Â.‍
Označte místo montáže zásuvky 3,5 mm a vyvrtejte otvor
20 mm (3/4 palců) skrz povrch pro montáž.‍
Z přední strany povrchu pro montáž protáhněte kabel
otvorem vložením vždy jednoho konektoru RCA a protahujte,
dokud nebude zásuvka 3,5 mm v otvoru.‍
Upevněte na kabel matici, přetáhněte ji po kabelu k zásuvce
3,5 mm a upevněte zásuvku k povrchu.‍
Kabel veďte k zařízení a zapojte jej do pomocného portu.‍
3
Přehrávání médií
Pomocné vstupy a výstupy
Média můžete přehrávat a ovládat pomocí kompatibilního
chartplotteru Garmin nebo volitelného dálkového ovládání
Meteor.‍
1 Zapněte zařízení Meteor, síť NMEA 2000, připojená zařízení
Garmin a dálkové ovládání Meteor (volitelné).‍
2 Pokyny týkající se přehrávání médií najdete v uživatelské
příručce kompatibilního zařízení Garmin.‍
Přejděte na webovou stránku (www.garmin.com) a získeje
další návody k zařízení Garmin.‍
AUX 1 IN a
AUX 2 IN
Vstup stereofonní linky RCA pro zdroje, jako jsou
CD, DVD a MP3.‍
ZONE 3
Výstup stereofonní linky RCA
SUB OUT
Výstup monofonní linky RCA ZONE 3
ANT
Standardní konektor antény styl Motorola
USB
Oborový standard USB-A
USB lze použít se zařízeními iPod touch (2.‍ –
5.‍ generace), iPod classic, iPod nano (4.‍ –
7.‍ generace), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3Gs, iPhone 3G
Satelitní rádio SiriusXM®
Toto zařízení může přehrávat satelitní rádio SiriusXM.‍ Pokud
chcete satelitní rádio SiriusXM přijímat, musíte si nainstalovat
tuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner a mít platné předplatné.‍
Pro další informace volejte na telefonní číslo (800) 635-2349
nebo přejděte na webovou stránku (Shop SiriusXM Radio) .‍
Tuner SiriusXM Connect Tuner musí být připojen ke konektoru
příslušenství na zařízení a tuner SiriusXM Connect Tuner musí
být připojen ke kompatibilní anténě satelitního rádia, aby mohl
přijímat signál.‍
Uzamčení kanálu SiriusXM pomocí dálkového ovládání
Meteor
1 Vyberte možnost Dálkový ovladač > Odemknout.‍
2 Zadejte heslo.‍
3 Vyberte možnost Rodičovský > Uzamknout > Kanál.‍
4 Vyberte kanál.‍
Technické údaje
Obecné
Rozměry (D × Š × V)
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4 palců)
Hmotnost
0,88 kg (1,96 liber)
Odolnost proti vodě
IPX3: Ochrana proti stříkající vodě při
vertikálním náklonu do 60 stupňů.‍
Teplota
Provozní: Od -5 do 55 °C (od 23 do 131 °F)
Skladovací: Od -20 do 70 °C (od -4 do
158 °F)
Vstupní napětí
10 až 16 V stejnosměrné
LEN NMEA 2000
1 (50 mA)
Bezpečná vzdálenost od 203 mm (8 palců)
kompasu
Zesilovač zvuku
Výstup hudba napájení na kanál
50 W
Celkový výstup hudba napájení
200 W
Celkové harmonické zkreslení (výstup 1 W,
zatížení 4 ohmy, 20 Hz až 20 kHz)
0,04 typické
< 0,1 % maximální
Proud (pohotovostní režim s vypnutým
zapalováním)
< 3 mA
Proud (maximální)
15 A
Proud (ztlumení)
< 800 mA
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Meteor™ je obchodní značka společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní značky asociace National Marine Electronics Association. Apple®, logo společnosti Apple, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® a
iPhone® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
Určeno pro iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G, iPod touch (2. – 5. generace), iPod classic a iPod nano (4. – 7. generace).
„Určeno pro iPod a iPhone“ znamená, že takto označené elektronické příslušenství je navrženo pro připojení k zařízením iPod nebo iPhone a je vývojářem certifikováno pro výkonnostní standardy společnosti
Apple. Společnost Apple nepřebírá odpovědnost za fungování tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními požadavky a regulačními standardy. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se
zařízením iPhone může ovlivnit fungování bezdrátového spojení.
© 2013–2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising