Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS21-TR Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix™ PS21-TR Instrukcja instalacji
Panoptix™ PS21-TR
4
5
6
7
8
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pakietu oprogramowania
odpowiedniego dla Twojego plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pobrane oprogramowanie zawiera aktualizacje dla
wszystkich urządzeń podłączonych do plotera
nawigacyjnego. Wybierz właściwy pakiet odpowiadający
®
Marzec 2016
ploterowi nawigacyjnemu, który ma zostać zaktualizowany.
Możesz wybrać opcję Pokaż wszystkie urządzenia
z zestawu, aby potwierdzić urządzenia, dla których pobierane
są aktualizacje.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
W razie potrzeby wybierz Uruchom.
Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
Wypakuj pliki na karcie pamięci.
UWAGA: Załadowanie aktualizacji oprogramowania na kartę
pamięci może zająć kilka minut.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Niezbędne narzędzia
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wkrętak płaski 3 mm
Uwagi dotyczące montażu
• Umiejscowienie przetwornika na silniku zaburtowym zależy
od typu silnika zainstalowanego na łodzi.
• Przetwornik można montować na niektórych sterowanych
elektrycznie silnikach zaburtowych, jednak w takich
przypadkach upewnij się, że można bezpiecznie opuszczać
i podnosić silnik z zamontowanym przetwornikiem.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01949-80_0B
• Przetwornik należy zamontować w taki sposób, aby nie
zahaczał o uchwyt na silnik oraz umożliwiał prawidłowe
przechowywanie i opuszczanie silnika.
• Montaż przetwornika w pobliżu silnych pól magnetycznych
wpływa na zdolność pomiaru pola magnetycznego ziemi
przez wewnętrzny kompas oraz uniemożliwia kalibrację.
Nieprawidłowa kalibracja może spowodować, że niektóre
funkcje mapy będą niedostępne, a punkty stworzone na
stronie sonaru LiveVü Forward będą używać kierunku łodzi
zamiast położenia przetwornika do obliczania pozycji.
• Należy zamontować przetwornik możliwie najdalej od silnika,
przy czym przetwornik musi znajdować się pod wodą.
Umieszczenie przetwornika na korpusie silnika zaburtowego
lub zbyt blisko wału napędowego może spowodować
nieprawidłową kalibrację kompasu.
• Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc korzystać
z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
Efektywny zasięg do przodu
Przetwornik ma efektywny zasięg do przodu w zakresie od
pięciu do ośmiu raza większy niż głębokość wody. Na przykład
w wodzie o głębokości 3 m (10 stóp) jego efektywny zasięg
wynosi 15–24 m (50–80 stóp). Warunki wodne i przydenne mają
wpływ na rzeczywisty zasięg.
Instalowanie przetwornika na wale silnika
zaburtowego
Składanie osprzętu uchwytu do montażu na wale
silnika zaburtowego
Użyj śrub M6 À , aby zamocować tył uchwytu do montażu do
silnika zaburtowego Á oraz przód tego uchwytu  wokół
2 Użyj opasek zaciskowych, aby przymocować kabel
przetwornika do wału lub innego pewnego miejsca.
3 Poprowadź przewód sieci Ethernet do przełącznika
sieciowego lub do tylnej części plotera nawigacyjnego.
4 Skieruj przewód zasilający do przełączanego lub
nieprzełączanego źródła zasilania 10–35 V DC.
Dostosowywanie kąta przetwornika na wale silnika
zaburtowego
Przetwornik powinien być skierowany w dół dla uzyskania
optymalnej widoczności.
1 Przy montażu przetwornika na wale napędowym silnika
zaburtowego, pochyl przetwornik w dół od 15 À do 30 stopni
Á w stosunku do poziomej linii środka silnika zaburtowego.
wału napędowego silnika.
2 Dokręć pokrętło lub śrubę montażową tak, aby urządzenie
nie przesuwało się podczas użytkowania.
Instalowanie przetwornika na uchwycie do montażu
na wale silnika zaburtowego
NOTYFIKACJA
Podczas instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału
silnika lub innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu
przetwornika lub osłony kabla może spowodować zniszczenie
przetwornika.
Należy zamontować przetwornik możliwie najdalej od silnika.
Umieszczenie przetwornika zbyt blisko silnika może
spowodować nieprawidłową kalibrację kompasu. Jeśli kalibracja
kompasu nie zostanie pomyślnie ukończona, ploter nawigacyjny
nie będzie wyświetlać wskaźników kierunku i obszaru zasięgu
— pozostałe funkcje będą działały prawidłowo.
1 Użyj załączonego pokrętła À lub śruby montażowej, aby
przymocować przetwornik Á do uchwytu do montażu na
silniku zaburtowym Â.
2
Instalowanie przetwornika na silniku
zaburtowym
Składanie osprzętu uchwytu silnika zaburtowego
1 Wsuń opaskę zaciskową węża À w otwór na uchwycie do
montażu na silniku zaburtowym Á.
2 Dokręć pokrętło lub śrubę montażową tak, aby urządzenie
nie przesuwało się podczas użytkowania.
2 Załóż opaskę zaciskową węża na silnik zaburtowy.
3 Dokręć opaskę zaciskową.
Instalowanie przetwornika na silniku zaburtowym
NOTYFIKACJA
Podczas instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału
silnika lub innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu
przetwornika lub osłony kabla może spowodować zniszczenia
przetwornika.
1 Użyj załączonego pokrętła À lub śruby montażowej, aby
przymocować przetwornik Á do uchwytu do montażu na
silniku zaburtowym Â.
Podłączanie przetwornika do zasilania i sieci
Garmin Marine Network
Przed podłączeniem urządzenia do sieci Garmin Marine
Network i zasilania należy je zamontować na silniku
zaburtowym.
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź przewody, używając odpowiednich opasek,
2 Zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub innego
pewnego miejsca.
3 Poprowadź przewód sieci Ethernet do przełącznika
sieciowego lub do tylnej części plotera nawigacyjnego.
4 Skieruj przewód zasilający do przełączanego lub
nieprzełączanego źródła zasilania 10–35 V DC.
Dostosowywanie kąta przetwornika na silniku
zaburtowym
Przetwornik powinien być skierowany w dół dla uzyskania
optymalnej widoczności.
1 Przy montażu przetwornika na silniku zaburtowym, pochyl
przetwornik w dół od 15 À do 30 stopni Á w stosunku do
poziomej linii środka silnika zaburtowego.
łączników i środków uszczelniających w celu zabezpieczenia
przewodu na całej długości prowadzenia oraz w grodziach
i na pokładzie.
2 Umieść okrągłą uszczelkę i pierścień blokujący na złączu
Garmin Marine Network.
3 Podłącz koniec przewodu zasilającego bez złącza do źródła
zasilania 10–35 V DC i uziemienia.
4 Wybierz opcję:
• W przypadku łodzi wyposażonej w rozdzielacz portów
sieciowych GMS™ 10 przewód sieciowy należy podłączyć
do jednego z portów tego rozdzielacza.
• W przypadku łodzi bez rozdzielacza portów sieciowych
GMS 10 przewód sieciowy należy podłączyć do sieci lub
do portu Panoptix plotera nawigacyjnego.
Pierścienie wzmacniające do prowadzenia
przewodów
Podczas prowadzenia przewodów na łodzi może okazać się
konieczne wywiercenie otworów umożliwiających przetknięcie
przewodów. Pierścieni wzmacniających do prowadzenia
3
przewodów można użyć do zakrycia wywierconych otworów.
Pierścienie wzmacniające nie zapewniają wodoodpornego
łączenia. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji można
nanieść środek uszczelniający do zastosowań morskich w celu
zapewnienia wodoodporności obszaru wokół pierścienia
i przewodu. Pierścienie można kupić u dealera firmy Garmin lub
bezpośrednio od firmy Garmin na stronie www.garmin.com.
Instalowanie pierścieni blokujących do przewodów
Przed podłączeniem pierścieni blokujących do przewodów
należy poprowadzić przewody.
Pierścienie blokujące są spakowane osobno, aby łatwiej było
prowadzić przewody. Każdy pierścień blokujący znajduje się
w osobnej torebce oznaczonej numerem dla ułatwienia
identyfikacji.
1 Rozdziel połowy pierścienia blokującego À.
1 Na stronie sonaru ForwardVü lub LiveVü Forward wybierz
kolejno MENU > Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konserwacja
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Farba przeciwporostowa
Aby zapobiec korozji metalowych kadłubów oraz spowolnić
wzrost orgiazmów na ich powierzchni, które mogą wpłynąć na
sprawność i wytrzymałość jednostki, kadłub należy malować co
sześć miesięcy farbą przeciwporostową na bazie wody.
UWAGA: Nie należy malować kadłuba farbą na bazie ketonów,
ponieważ wchodzą one w reakcje z wieloma rodzajami tworzyw,
wskutek czego mogą uszkodzić lub zniszczyć przetworniki.
2 Umieść okrągłą uszczelkę Á w tylnej części złącza.
3 Umieść obie połowy pierścienia blokującego nad
przewodem i je zatrzaśnij.
Schemat instalacji
+
-
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
32 × 118 × 84 mm (1,3 × 4,6 × 3,3 cale)
Masa
340 g (0,75 funta)
Maksymalne zużycie energii
8W
Napięcie robocze
Od 10 do 35 V DC
Zakres temperatury roboczej
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zakres temperatury przechowywania
Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Materiał
Tworzywo ASA
Maksymalny zasięg*
91,4 m (300 stóp)
Częstotliwość
417 kHz
Rodzaj bezpiecznika
4,0 A, miniaturowy 32 V DC
* Zależy od umiejscowienia przetwornika, stopnia zasolenia
wody, typu dna i innych warunków wodnych.
Element
À
Á
Â
Opis
Ploter nawigacyjny
Panoptix PS21-TR
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Panoptix™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Źródło zasilania (przełącznik jest opcjonalny)
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc
korzystać z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising