Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Garmin Panoptix™ PS21-TR Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix™ PS21-TR Installeringsinstruksjoner
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Panoptix™ PS21-TR
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
®
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av programvarepakken som hører
til kartplotteren din.
MERK: Programvarenedlastingen inkluderer oppdateringer
for alle enheter som er koblet til kartplotteren. Velg riktig
pakke som hører til kartplotteren som skal oppdateres. Du
kan velge Se alle enheter i denne pakken for å bekrefte
enhetene som er inkludert i nedlastingen.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
6 Velg eventuelt Løp.
Mars 2016
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.
®
Neste > Fullfør.
8 Pakk ut filene på minnekortet.
MERK: Det kan ta flere minutter å laste inn
programvareoppdateringen på minnekortet.
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendige verktøy
• Stjerneskrutrekker nr. 2
• 3 mm flat skrutrekker
Hensyn ved montering
• Hvor svingeren skal plasseres på dorgemotoren avhenger av
hvilken type dorgemotor du har på båten.
• Svingeren kan monteres på motoren på enkelte
dorgemotorer med elektrisk styring, men du må påse at du
trygt kan sette dorgemotoren tilbake på plass og feste den
mens svingeren er montert.
• Svingeren må monteres slik at den ikke kommer i veien når
motoren skal plasseres i stativet for oppbevaring eller
forhindrer at motoren kan tas av eller settes på plass riktig.
• Hvis svingeren monteres i nærheten av sterke magnetiske
felt, kan disse forstyrre det interne kompassets evne til å
måle jordmagnetismen, noe som forhindrer kalibrering. Hvis
svingeren ikke blir kalibrert, vil enkelte kartfunksjoner ikke
være tilgjengelige. I tillegg vil veipunkt som opprettes i LiveVü
Forward, bruke båtens kurs i stedet for svingerens retning for
å beregne posisjonen din.
• Svingeren må monteres så langt unna motoren som mulig,
men svingeren må samtidig være under vann. Hvis du
plasserer svingeren på dorgemotorsylinderen eller for nærme
motoren på akselen, kan dette forhindre kalibrering av
kompasset.
Trykt i Taiwan
190-01949-78_0B
• Du må montere svingeren på akselen for at du skal kunne
bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du monterer
svingeren på motoren.
Effektiv rekkevidde fremover
Svingeren har en effektiv rekkevidde fremover tilsvarende 5–8
ganger vanndybden. Hvis vanndybden for eksempel er 3 m
(10 fot), er den effektive rekkevidden fremover mellom 15 og
24 m (50 til 80 fot). Forhold i vannet og på bunnen påvirker den
faktiske rekkevidden.
Montere svingeren på en dorgemotoraksel
Sette sammen festeanordningene for dorgemotorak­
selbraketten
Bruk M6-skruene À til å feste baksiden av
dorgemotorbraketten Á til forsiden av dorgemotorbraketten
 rundt dorgemotorakselen.
2 Bruk kabelstripsene til å feste svingerkabelen til akselen eller
en annen trygg plassering.
3 Før Ethernet-kabelen til nettverkssvitsjen eller baksiden av
kartplotteren.
Før
strømkabelen til en 10–35 V likestrømkilde med eller uten
4
svitsj.
Justere svingervinkelen på dorgemotorakselen
Svingeren skal være vinklet nedover for å oppnå de beste
bildene.
1 Når svingerne er montert på dorgemotorakselen, vinkler du
svingeren nedover mellom 15 À og 30 grader Á fra
dorgemotorens horisontale midtpunkt.
2 Stram til knotten eller monteringsskruen for at enheten ikke
skal flytte seg under bruk.
Montere svingeren på dorgemotorakselbraketten
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
Du bør montere svingeren så langt unna motoren som mulig.
Hvis du monterer svingeren for nærme motoren, kan det bli
umulig å kalibrere kompasset på riktig måte. Hvis kompasset
ikke kalibreres på riktig måte, kan ikke kartplotteren vise
indikatorer for retning og dekningsområde. Alle andre funksjoner
vil derimot fungere som normalt.
1 Bruk den medfølgende knotten À eller monteringsskruen til å
feste svingeren Á til dorgemotorbraketten Â.
Installere svingeren på en dorgemotor
Sette sammen festeanordningene for dorgemotorbra­
ketten
1 Sett inn slangeklemmen À gjennom sporet på
dorgemotorbraketten .
2
2 Stram til knotten eller monteringsskruen for at enheten ikke
skal flytte seg under bruk.
2 Skyv slangeklemmen på plass rundt dorgemotoren.
3 Stram til slangeklemmen.
Installere svingeren på en dorgemotor
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
1 Bruk den medfølgende knotten À eller monteringsskruen til å
feste svingeren Á til dorgemotorbraketten Â.
Koble svingeren til Garmin Marine Network
Før du kan koble enheten til Garmin Marine Network og
strømtilførselen, mår du montere enheten på dorgemotoren.
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Legg kablene på plass ved hjelp av passende strips,
2 Fest svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted.
3 Før Ethernet-kabelen til nettverkssvitsjen eller baksiden av
kartplotteren.
4 Før strømkabelen gjennom en 10–35 V likestrømkilde med
eller uten svitsj.
Justere svingervinkelen på dorgemotoren
Svingeren skal være vinklet nedover for å oppnå de beste
bildene.
1 Når svingerne er montert på dorgemotoren, vinkler du
svingeren nedover mellom 15 À og 30 grader Á fra
dorgemotorens horisontale midtpunkt.
festeanordninger og tetningsmasse, og før dem gjennom
eventuelle skott eller dekk.
2 Monter O-ringen og låseringen på Garmin Marine Networkkontakten.
3 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 10–35 V
likestrømkilde og til jord.
Velg
et alternativ:
4
• Hvis båten er utstyrt med en GMS™ 10-nettverksboks, må
du koble nettverkskabelen til en port på GMS 10-enheten.
• Hvis båten ikke er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen til nettverket eller Panoptix
porten på kartplotteren.
Gummitetninger
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene. Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling. Påfør om
nødvendig maritim tetningsmasse etter installering for å gjøre
gummitetningene og kabelen værbestandige. Du kan kjøpe
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.
Installere låseringer på kablene
Du må trekke kablene før du kan installere låseringer på
kablene.
Låseringene er pakket atskilt fra kablene. Dette er ment å
forenkle kabeltrekkingsprosessen. Hver låsering er pakket i en
liten pose med et nummer på etiketten for enkel identifisering.
1 Skill de to halvdelene av låseringen À fra hverandre.
3
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male skroget med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre korrosjon av
metallskrog og minske veksten av organismer som kan påvirke
fartøyets ytelse og varighet.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Spesifikasjoner
2 Sett inn O-ringen Á på enden av kontakten.
3 Still de to halvdelene  av låseringen mot hverandre rundt
Spesifikasjon
Mål
Mål (B x H x L)
32 x 118 x 84 mm
(1,3 x 4,6 x 3,3 tommer)
Installeringsdiagram
Vekt
340 g (0,75 pund)
Maksimalt strømforbruk
8W
Driftsspenning
Fra 10 til 35 VDC
Driftstemperaturområde
0–40 °C (32–104 °F)
Temperaturområde for
oppbevaring
–40–70 °C (–40–158 °F)
Materiale
ASA-plast
Maksimal rekkevidde
91,4 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
Nominell sikringsstrøm
4 A mini 32 VDC
kabelen, og klikk dem sammen.
-
+
*Avhengig av svingerens plassering, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
Element
À
Á
Â
Beskrivelse
Kartplotter
Panoptix PS21-TR
Strømkilde (svitsj er valgfritt)
Kalibrere kompasset
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akselen for at du skal
kunne bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du
monterer svingeren på motoren.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en ForwardVü- eller LiveVü Forward-ekkoloddside, og
velg MENU > Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Velg om nødvendig Bruk AHRS.
3 Velg Kalibrer kompass.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Vedlikehold
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising