Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Installation guide | Garmin Panoptix™ PS21-TR Installationsvejledning

Garmin Panoptix™ PS21-TR Installationsvejledning
7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
Panoptix™ PS21-TR
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af den software-pakke, der svarer
til din plotter.
BEMÆRK: Softwaredownloaden indeholder opdateringer til
alle enheder, der er sluttet til plotteren. Vælg den korrekte
pakke, der svarer til den plotter, der skal opdateres. Du kan
vælge Se alle enheder i denne pakke for at bekræfte de
enheder, der skal inkluderes i din download.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb, hvis det er nødvendigt.
®
Marts 2016
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
8 Pak filerne ud på hukommelseskortet.
BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at indlæse
softwareopdateringen på hukommelseskortet.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendigt værktøj
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• 3 mm skruetrækker til lige kærv
Overvejelser om montering
• Placering af transduceren på en trollingmotor afhænger af
den type trollingmotor, der sidder på båden.
• Du kan montere transduceren på motoren på visse elektrisk
styrede trollingmotorer, men du skal sikre dig, at du kan vippe
trollingmotoren sikkert ned og op, når transduceren er
fastgjort.
• Du skal montere transduceren, så den ikke sidder i vejen for
motorens opbevaringsholder eller forhindrer motoren i at
blive opbevaret eller anvendt korrekt.
• Hvis transduceren monteres i nærheden af kraftige
magnetfelter, forstyrres det interne kompas evne til at måle
jordens magnetfelt, og kalibrering forhindres. Hvis kalibrering
ikke udføres korrekt, kan det medføre, at nogle kortfunktioner
ikke er tilgængelige, og at waypoints, der oprettes i LiveVü
Forlæns, anvender bådens kurs i stedet for transducerens
retning til at beregne din position.
• Du skal montere transduceren så langt væk fra motoren som
muligt, mens du holder transduceren under vand. Hvis
transduceren placeres på trollingmotorens cylinder eller for
tæt på motoren på benet, kan det forhindre korrekt
kompaskalibrering.
Trykt i Taiwan
190-01949-76_0B
• Hvis du vil bruge kompasset skal du montere transduceren
på benet. Kompasset fungerer ikke, når du monterer
transduceren på motoren.
Effektiv fremadrettet rækkevidde
Transduceren har en effektive fremadrettet rækkevidde på
mellem fem og otte gange vanddybden. På 3 m (10 fod) dybde
er den effektive fremadrettede rækkevidde f.eks. 15 til 24 m (50
til 80 fod). Vand- og bundforhold påvirker rækkevidden.
Installation af transduceren på trollingmotor­
benet
Samling af monteringsbeslag til trollingmotorben
Brug M6-skruerne À for at fastgøre bagsiden af
trollingmotorens monteringsbeslag Á til forsiden af
trollingmotorens monteringsbeslag  rundt om
2 Brug kabelbindere til at fastgøre transducerkablet til
motorbenet eller et andet fastgøringssted.
3 Før Ethernet-kablet til netværkskontakten eller til bagsiden af
kortplotteren.
Før
strømkablet til en opkoblet eller ikke-opkoblet 10-35 Vdc
4
strømkilde.
Justering af transduceren på trollingmotorens ben
Transduceren skal vippes fremad for at opnå optimal
billedkvalitet.
1 Når transduceren er monteret på trollingmotorens ben, skal
transduceren vippes nedad mellem 15 À og 30 grader Á fra
trollingmotorens horisontale midtpunkt.
trollingmotorens ben.
2 Stram skruen eller monteringsbolten, så enheden ikke
bevæger sig under brug.
Installation af transduceren på trollingmotorbeslaget
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted under installationen. Beskadigelse af
transducerkablets ledningsbundt eller afskærmning kan
forårsage transducerfejl.
Du bør montere transduceren så langt væk fra motoren som
muligt. Hvis transduceren placeres for tæt på motoren, kan det
forhindre korrekt kompaskalibrering. Hvis kompaskalibreringen
mislykkes, viser plotteren ikke indikatorer for retnings- og
dækningsområde, men alle andre funktioner fungerer normalt.
1 Brug den medfølgende skrue À eller monteringsbolt til at
fastgøre transduceren Á til trollingmotorens
monteringsbeslag Â.
Installation af transduceren på en
trollingmotor
Samling af monteringsbeslag til trollingmotor
1 Før slangespændebåndet À ind gennem åbningerne i
trollingmotorens beslag Á.
2
2 Stram skruen eller monteringsbolten, så enheden ikke
bevæger sig under brug.
2 Lad slangespændebåndet glide rundt om trollingmotoren.
3 Tilspænd slangespændebåndet.
Installation af transduceren på en trollingmotor
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted under installationen. Beskadigelse af
transducerkablets ledningsbundt eller afskærmning kan
forårsage transducerfejl.
1 Brug den medfølgende skrue À eller monteringsbolt til at
fastgøre transduceren Á til trollingmotorens
monteringsbeslag Â.
Sådan slutter du transduceren til Power og
Garmin Marine Network
Inden du kan slutte enheden til Garmin Marine Network og
strøm, skal du monterer enheden på trollingmotoren.
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
2 Fastgør transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted.
3 Før Ethernet-kablet til netværkskontakten eller til bagsiden af
kortplotteren.
4 Før strømkablet via en kontakt eller direkte til en 10 til 35 Vdc
strømkilde.
Justering af transducervinkel på trollingmotoren
Transduceren skal vippes fremad for at opnå optimal
billedkvalitet.
1 Når transduceren er monteret på trollingmotoren, skal
transduceren vippes nedad mellem 15 À og 30 grader Á fra
trollingmotorens horisontale midtpunkt.
1 Før kablerne på plads ved hjælp af de passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i
kabelføringen og i skot eller dæk.
2 Installer o-ringen og låseringen på Garmin Marine Networkstikket.
3 Slut den stikfri ende af strømkablet til en 10 til 35 Vdc
strømkilde og til jord.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilslutte et netværkskabel på en båd, der er
udstyret med en GMS™ 10 Network-portudvider, skal du
slutte netværkskablet til en port på GMS 10.
• Hvis du vil tilslutte et netværkskabel på en båd, der ikke er
udstyret med en GMS 10 Network-portudvider, skal du
slutte netværkskablet til netværket eller Panoptix porten
på din plotter.
Kabelføringstyller
Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at
bore huller, som kablerne kan føres igennem. Kabelføringstyller
kan bruges til at dække kabelinstallationshuller. Tyllerne
kan ikke anvendes som vandtæt forsegling. Påfør om
nødvendigt marineforsegler efter installation for at gøre området
omkring tyllen og kablet vejrbestandigt. Du kan købe tyller hos
3
din Garmin forhandler eller direkte hos Garmin på
www.garmin.com.
Montering af låseringe på kabler
Du skal føre kablerne, før du kan installere låseringe på
kablerne.
Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre
kabelføringsprocessen nemmere. Hver låsering er pakket i en
lille pose med et nummer på etiketten, så den er nem at
identificere.
1 Adskil de to halvdele af låseringen À.
Vedligeholdelse
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
Ikke­forurenende maling
Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret
ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på
metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan
påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende
maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan
beskadige eller ødelægge din transducer.
Specifikationer
2 Indsæt o-ringen Á i enden af stikket.
3 Juster de to halvdele  af låseringen over kablet, og sæt
dem sammen.
Installationsdiagram
+
-
Specifikation
Mål
Mål (B x H x L)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x 3,3
tommer)
Vægt
340 g (.75 lb.)
Maks. strømforbrug
8W
Driftsspænding
Fra 10 til 35 Vdc
Driftstemperaturområde
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Temperaturområde for
opbevaring
Fra -40 til 70°C (fra -40 til 158°F)
Materiale
ASA-plast
Maksimalt område*
91,4 m (300 fod)
Frekvens
417 kHz
Klassificering af sikring
4,0 A mini 32 Vdc
*Afhængigt af transducerens placering, vandets saltindhold,
bundtypen og andre vandforhold.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Punkt
À
Á
Â
Beskrivelse
Plotter
Panoptix PS21-TR
Strømkilde (kontakt er valgfri)
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på benet langt nok væk fra trollingmotoren til at undgå
magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i vandet.
Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det interne
kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset skal du montere
transduceren på benet. Kompasset fungerer ikke, når du
monterer transduceren på motoren.
Du kan begynde at dreje båden før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en ForwardVü eller LiveVü Forward ekkolodsside skal du
vælge MENU > Ekkolodsopsætning > Installation.
2 Vælg Brug AHRS, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising